Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2009/2010

2 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO Adresa : Základní škola Vejvanovice Vejvanovice 56 Hrochův Týnec Kontakty: telefony: , internet: Charakteristika školy Od je škola příspěvkovou organizací Obce Vejvanovice. Málotřídní škola Počet tříd 2 Počet ročníků 4 Počet odd. ŠD 1 Školní jídelna Počet pedagogických pracovníků 4 Počet nepedagogických prac. 3 I. třída: 1.ročník 9 ţáků 3.ročník 7 ţáků celkem 16 ţáků II.třída: 2.ročník 7 ţáků 4.ročník 9 ţáků celkem 17 ţáků Celkový počet ţáků ve škole byl 33 ţáků. Oddělení školní druţiny navštěvovalo 25 dětí. Výuka probíhala podle učebních dokumentů: č.j. 1684/96-2 Základní škola ŠVP ZŠ Vejvanov ice Personální obsazení Ředitel školy Mgr.Vladimír Dvořák

3 Délka praxe 24 roků, dojíţdí z Pardubic, ve funkci 11. rok Třídní učitel II. třídy Vzdělání: VŠP Hradec Králové (1.stupeň + Vv), ukončené FS I, FS II Učitelka Mgr.Hana Mrázková Délka praxe na ZŠ 18 roků, dojíţdí z Chrudimi Třídní učitelka I.třídy (ve všech ročnících vyučovala Hv, ve 3. a 4. ročníku,vv,. PRV ve 2.r. Vzdělání: VŠP Hradec, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Kurz pro dyslektické asistentky aj. Učitelka SŠ Gabriela Smetanová, DiS Dojíţdí z Úhřetic, vyučovala AJ ve 3. A 4.ročníku, vzdělání Státní jazyková zkouška z AJ, maturita, studuje dálkově Vychovatelka Ilona Slanařová Délka praxe 21 roků, dojíţdí ze Slatiňan Vedení odd. ŠD + výuka prvouky ve 3.r., VV v 1. a 2. roč., výuka Tv ve všech ročnících a Pč ve 3. a 4.ročníku, přírodovědy a vlastivědy ve 4.ročníku Vedoucí ŠJ Renata Vávrová Dojíţdí z Dvakačovic Školnice Helena Hotová (od ) Bydlí ve Vejvanovicích. Kuchařka Ludmila Páslerová Dojíţdí z Hrochova Týnce. V letošním školním roce jsme spolupracovali s Mgr.Jaroslavou Dolečkovou (dříve učila na naší ZŠ) hudební akce, Mgr.Kateřinou Faltysouvou (pracovala jako asistentka v 1. třídě) a Lucií Flídrovou (studentka Univerzity Hradec Králové)

4 Zaměstnanci školy (především pedagogičtí) se pravidelně účastní dalšího vzdělávání, které pořádá hlavně CVV Pardubického kraje. Doklady o účasti jsou uloţeny v kanceláři školy. Výuka probíhala podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 ve 4. ročníku. V 1. a 3. ročníku podle vzdělávacího programu ZŠ Vejvanovice. (koordinátorem pro tvorbu ŠVP je Mgr. Hana Mrázková). SIPVZ: školení Z u pedagogických zaměstnanců 100%. DVPP bylo v tomto roce zaměřeno především na nové metody ve výuce a hodnocení ţáků a zaměstnanců a přípravu projektů pro získání prostředků z ESF. Prostředí Kaţdá třída má svoji samostatnou učebnu. Z odborných učeben je k dispozici tělocvična a dílna. Školní druţina má svoji samostatnou místnost. U školy je velká zahrada s ovocnými stromy, vybavená průlezkami, kterou ţáci vyuţívají k rekreaci i výuce. Vedle zahrady je hřiště na fotbal, vybíjenou a nové průlezky. Ţáci mají volný pohyb po celé škole (krom odborných učeben, skladů a kuchyně), o velkých přestávkách chodí při příznivém počasí na zahradu. Školní druţina můţe vyuţívat ke své činnosti tělocvičnu a dílnu. Děti mají moţnost ke hrám vyuţívat i chodby školy. Chodby i třídy jsou vyzdobeny především pracemi ţáků. Prostředí se postupně vylepšuje a modernizuje. Nábytek je postupně vyměňován za nový ve třídách i školní druţině. Letos přibyly na hřišti nové prolézačky, pískoviště a v červenci začne přestavba plotu, vrat a chodníku před školou. Třídy jsou vybavené počítači, včetně ŠD, přehrávači CD. Na počítačích jsou programy pro výuku i zábavu. Ve II.třídě jsou čtyři počítače připojené na internet. Internet je zaveden do všech tříd kromě ŠD. Učebna, která slouţí především k výuce AJ, ale i dalších předmětů, byla vybavena audiovizuální technikou. I sem byl zaveden internet. Ţáci Do ZŠ Vejvanovice chodí ţáci ze čtyř obcí (Vejvanovice,Úhřetice,Dvakačovice,Dolní Bezděkov), 1 ţák dojíţděl z Hrochova Týnce. Rozvrh je přizpůsoben tak, aby co nejvíce vyhovoval dětem a jejich mimoškolním aktivitám. Vyučování začíná jiţ v 7,40 hod, protoţe tak přijíţdí většina ranních autobusů. Škola se snaţí vycházet vstříc dětem i při ukončení vyučování, aby stihly odjezdy autobusů do ZUŠ, krouţků apod. Vzhledem k věkovému sloţení dětí a celkové atmosféře ve škole nebyly v letošním školním roce ţádné váţnější problémy. Vedení školy spolupracuje s orgány sociální péče, aby umoţnilo účast na aktivitách (např. plavání, škola

5 v přírodě) i dětem ze sociálně slabších rodin. Zápis do prvního ročníku proběhl 22. ledna, zapsáno bylo 17 dětí, z toho byly uděleny 2 odklady školní docházky. V letošním školním roce byly ve škole 2 integrované děti se SPU. Tyto děti byly v péči paní učitelky Mgr. Hany Mrázkové. Počty dětí za poslední školní roky: 2002/ / / / / / / /10 33 Pro děti a rodiče V tomto školním roce si mohly děti vybrat z těchto krouţků: Angličtina pro 1. a 2.r., Malování pro radost, Počítač nejen na hraní. Škola pořádá řadu akcí, účastní se spousty různých akcí a soutěţí (viz příloha). Největší zájem veřejnosti je o Vánoční koncert v místním kostele, který připravila paní učitelka Hana Mrázková s pomocí paní učitelky Jaroslavy Dolečkové, která na naší škole pracovala dříve. Po celý školní rok probíhal sběr starého papíru. Výtěţek z tohoto sběru byl pouţit na pořádání různých aktivit pro děti a na dopravu na výlety. Na přípravě těchto akcí a jejich zajišťování se střídavě podílely paní učitelky Hana Mrázková, Gabriela Smetanová a paní vychovatelka Ilona Slanařová. 4. ročník absolvoval Kurz dopravní výchovy v rozsahu 20 hodin pod vedením paní Ilony Slanařové. Všechny ročníky jezdily na plavecký kurz do bazénu v Chrudimi. V závěru školní roku děti vyjely na týdenní pobyt do Orlických hor, kde pro ně byl připraven program zaměřený na multikulturní výchovu ve spolupráci s ADROU. Projekty Písmenková slavnost - 1.ročník (Hana Mrázková) Vánoce - všechny ročníky (Hana Mrázková, Jaroslava Dolečková) Velikonoce - všechny ročníky (Ilona Slanařová, Hana Mrázková) Příběh Hradu a Prahy - 4.ročník (Vladimír Dvořák) Škola v přírodě - všechny ročníky (Dvořák, Mrázková, Slanařová) Anglosaské svátky - 3. a 4. Ročník (Gabriela Smetanová)

6 Projekt zdravá škola - do sítě zdravých škol byla ZŠ Vejvanovice přijata v dubnu 2010 z rozhodnutí Krajské hygienické stanice a Státním zdravotním ústavem. Organizování soutěţí pro málotřídní školy Anglická olympiáda (Gabriela Smetanová) Školní druţina Oddělení školní druţiny vede vychovatelka Ilona Slanařová. Školní druţina je velmi důleţitou sloţkou málotřídní školy. V letošním roce proběhla v rámci školní druţiny řada akcí, které si u dětí získaly značnou oblibu (viz příloha). Za zmínku stojí nocování ve škole se stezkou odvahy, dále karneval, vánoční besídka. Dále to bylo pálení čarodějnic na školní zahradě, návštěvy kina. Důleţitá jsou i sportovní utkání s odděleními školních druţin v Hrochově Týnci a Tuněchodech. Ve školní druţině byla také řada hostů šití textilních hraček, tancování apod.. Děti ze školní druţiny se také významně podílejí na výzdobě školních interiérů. Další akce školní druţiny viz příloha. Soutěţe Ţáci naší školy se letos zúčastnili Anglické olympiády, soutěţe ve sběru starého papíru a některých výtvarných soutěţí. Spolupráce s institucemi Velmi důleţitá je spolupráce se sdruţením rodičů je velmi úzká a bezproblémová, řada rodičů pomáhá s organizováním některých školních akcí (např. přírodovědná soutěţ, nocování ve škole, aj.). Tradičně velmi dobrá je spolupráce s zřizovatelem školy Obecním úřadem ve Vejvanovicích, který přispívá k tomu, ţe se prostředí ve škole neustále zlepšuje. Obecní úřad pomáhá vytvářet dobré zázemí pro ţáky a učitele,a tak přispívá ke zkvalitnění jejich práce. Základní škola spolupracuje s Mateřskou školou v Úhřeticích, odkud přichází většina dětí do 1.ročníku. Spolupráce se projevuje v návštěvách dětí, vzájemných konzultacích a návštěvách vedení obou zařízení, ve společných návštěvách některých kulturních představení Června proběhla ve škole inspekce ČŠI zaměřená na vzdělávání ţáků, podmínek, průběhu a výsledky vzdělávání a soulad ŠVP s RVP (viz Inspekční zpráva čj. ČŠI-257/09-10.

7 30. července 2010 Mgr.Vladimír Dvořák,ředitel školy Přílohy: Akce školy Akce školní druţiny Rozvrh AKCE ŠKOLY - ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁŘÍ slavnostní zahájení šk. roku rodičovská schůzka od 16: výlet do Perníkové chaloupky ŘÍJEN muzikál "Obušku z pytle ven" - VČD Pardubice LISTOPAD exkurze do Východočeského muzea v Pardubicích program ve ŠD zaměřený na vztahy mezi ţáky ředitelské volno konzultace pro rodiče (13:30-16:30) PROSINEC projekt "Cizinci" - mezilidské vztahy (Paleta Pardubice) "Hodina zpěvu" - divadlo Chrudim; Mikuláš ve ŠD Vánoční koncert v kostele; nocování ve ŠD ředitelské volno vánoční prázdniny LEDEN Australská show konzultační den

8 Den otevřených dveří (7:45-11:30) zápis dětí do 1. ročníku vysvědčení za 1. pololetí; karneval ŠD pololetní prázdniny ÚNOR projektové vyučování "Písmenková slavnost" (I. třída) jarní prázdniny BŘEZEN AJ - projektový den (návštěva Australana) exkurze do Muzea v Poličce (3. a 4. ročník) exkurze do Hotelové školy v Chrudimi AJ - Velikonoční projekt (tradice v anglicky mluvících zemích) celoškolní projekt Velikonoce DUBEN "O Kubovi ze Smolné Lhoty" - divadlo Chrudim projekt "Jaro" - 1. a 2. ročník (Paleta Chrudim) Anglická olympiáda zahájení plaveckého kurzu rodičovská schůzka (od 16:00) KVĚTEN besídka pro maminky (od 15:00) exkurze do Prahy (4. ročník) - schůzka rodičů budoucích prvňáčků (od 15:30) zahájení cyklistického kurzu ČERVEN Den dětí ve Dvakačovicích škola v přírodě

9 AKCE ŠD ZA ROK 2009/2010 Září: podzimní výzdoba oken, ŠD, školy vycházka do lesa stavění domečků z přírodnin, poznávání lesních plodů opékaní špekáčků, bramborů vzájemné soutěţe v tělocvičně mezi ŠD Vejvanovice a ŠD Hrochův Týnec vycházka do lesa, sběr hub Říjen: turnaj ve vybíjené a fotbalu mezi ŠD Vejvanovice a ŠD Hrochův Týnec cvičení s Káťou aerobic Listopad: Paleta program: Jeden za všechny, všichni za jednoho příprava na Mikuláše básničky, písničky příprava na Vánoce dárky, přání příprava na vánoční a zimní výzdobu kreslení vánočních pozvánek do kostela Prosinec: Mikuláš ve ŠD Paleta program: Vánoční tradice a zvyky vánoční divadlo pečení perníčků s p.králíčkovou strojení vánočního stromečku v lese pro zvířátka - nocování ve ŠD, bobřík odvahy rozdávání vánočních pozvánek do kostela vytváření a rozdávání vánočních přání pro důchodce vytváření plakátů na vánoční besídku do kostela Leden: karnevalová výzdoba výroba dárků k zápisu 8.1. divadlo: O řepě, O Popelce karneval

10 stavby sněhuláků, bunkrů ze sněhu, kreslení dřívkem do sněhu, vyšlapávání obrazců bruslení, hokej, bobování Únor: závody v tělocvičně mezi ŠD Vejvanovice a ŠD Hrochův Týnec Olympijské hry výroba plakátů, sledování výsledků bruslení, hokej, bobování příprava na jarní výzdobu Březen: jarní výzdoba oken, ŠD, školy 5.3. harmonizační cvičení s PhDr. Ivanou Hrochovou výlet vlakem do CHKO Habrov příprava na Velikonoce, lidové zvyky a obyčeje projektový den Velikonoce Duben: příprava na anglickou olympiádu, výzdoba tělocvičny batikování s p.gabesamovou pálení čarodějnic soutěţe, hry, opékaní špekáčků Květen: výroba přání a dárků ke dni maminek soutěţe mezi ŠD Vejvanovice a Hrochův Týnec Červen: 1.6. MDD barvení triček s p. Gabesamovou příprava na školu v přírodě rozloučení se 4. třídou, jízda na koních. úklid školní druţiny a chodeb P 1 ČJ ČJ MA MA O 2 MA MA ČJ VL N 3 ČJ ČJ ČJ VL D 4 MA TV ČJ TV Ě 5 TV ČJ TV ČJ L 6 Í 7 Ú 1 ČJ AJ ČJ ČJ T 2 ČJ ČJ ČJ AJ E 3 MA MA MA PŘ R 4 PRV PRV PRV ČJ Ý 5 PČ PČ 6 7 S 1 ČJ AJ ČJ ČJ T 2 ČJ AJ MA MA Ř 3 VV MA VV AJ E 4 VV ČJ VV AJ

11 D 5 TV ČJ TV ČJ A 6 7 Č 1 MA MA MA MA T 2 ČJ ČJ ČJ PŘ V 3 ČJ PRV ČJ ČJ R 4 PRV PRV PRV ČJ T 5 E 6 VV VV K 7 VV VV P 1 ČJ ČJ ČJ ČJ Á 2 MA MA MA MA T 3 HV TV HV TV E 4 PČ HV PČ HV K 5 6 CELKEM a 4.r. - VV 1x za 14 dní

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice Výroční zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2007/2008 Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: 70998094 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa

Více

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014 Výrocní zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: 70998094 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa

Více

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2014/2015. Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2014/2015. Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Výroční zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2014/2015 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa : Základní škola Vejvanovice Vejvanovice 56 Hrochův Týnec 538 62 Kontakty: telefony: 469692708,

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008 2009 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2006 2007 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Načeradec,okres

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, 267 61 Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, 267 61 Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, 267 61 Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Základní údaje o škole Název: Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva 2009/2010. Základní školy a Mateřské školy Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2009/2010. Základní školy a Mateřské školy Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2009/2010 Základní školy a Mateřské školy Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí 1 Obsah: I Úvod II Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III Základní škola a školní družina Jehnědí 1.Informace o průběhu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 IZO 600 042 961 IČO 710 04 513 Tel. 311 675 335 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 1. Charakteristika školy Právní

Více

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2010/2011 Výroční zpráva 2010/2011 Základní školy a Mateřské školy Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí č.j. 47/2011/M 1 Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, Martinovského 153, 269 01 Rakovník

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, Martinovského 153, 269 01 Rakovník 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, Martinovského 153, 269 01 Rakovník VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. ZŠ RAKOVNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 OBSAH Strana 1. Charakteristika školy... 3 2. Umístění školy... 4 3. Klima

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Louka u Litvínova, okres Most

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Louka u Litvínova, okres Most Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, 267 61 Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, 267 61 Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, 267 61 Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 1 Základní údaje o škole Název: Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Brantice okres Bruntál 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Brantice okres Bruntál  2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Brantice okres Bruntál Výroční zpráva 2013/2014 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brantice, Základní škola a Mateřská škola Brantice,

Více

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Školská rada schválila dne: Předsedkyně školské rady: Radmila Maráková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROSICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Základní charakteristika školy Základní škola Rosice, okres Chrudim Název školy: Adresa školy: 53834 Rosice IZO: 102 142 611 Zřizovatel školy:

Více