ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 Část I. Základní charakteristika školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Prostějov, Sídliště svobody 24/ Prostějov Sídlo: Prostějov, Olomoucký kraj IČO školy: Právní forma: obec b/ Zřizovatel: Město Prostějov IČO se sídlem nám. T.G. Masaryka Prostějov c/ Ředitel školy: PaedDr. Jan Krchňavý, Šárka 4, Prostějov d/ Druhy a typy škol, které škola sdružuje: 1. Základní škola Prostějov, Sídliště svobody 2. Mateřská škola Prostějov, Sídliště svobody 3. Školní družina ZŠ Prostějov, Sídliště svobody 4. Školní jídelna ZŠ Prostějov, Sídliště svobody 5. Školní jídelna - výdejna, MŠ Prostějov, Sídliště svobody Odloučená pracoviště školy: (výdejny stravy v MŠ) 1. Fanderlíkova Moravská Raisova 6 4. sídliště Svobody 23/78 5. Mánesova 15 1

2 Školní rok a = 2005/2006 b = 2006/2007 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet všech pracovník ů celkem ZŠ Počet ped. pracovník ů ZŠ a b a b a b a b a b a b ,21 24,45 16,38 16, e) Datum zařazení do sítě : (změna zařazení od ; změna v údajích vedených v rejstříku škol - název právnické osoby od Základní škola a mateřská škola Prostějov, Sídliště svobody 24/79) f) Celková kapacita školy a jejich součástí : 1. ZŠ Prostějov, Sídl.svobody kapacita 690 žáků 2. MŠ Prostějov, Sídliště svobody 186 dětí 3. Školní družina ZŠ 150 žáků 4. Školní jídelna ZŠ 800 stravovaných 5. Školní jídelna - výdejna 500 stravovaných g/ Vzdělávací programy: viz II. část h/ Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: Při ZŠ i MŠ působí odděleně Sdružení rodičů a přátel školy. Na ZŠ působí školská rada a školní sportovní klub pod hlavičkou Asociace školních sportovních klubů. Seznam kroužků školy viz. příloha č.2. i/ Další údaje týkající se záměrů školy Dlouhodobá koncepce školy je postavena na několika základních koncepčních záměrech 2

3 1. KONCEPCE VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ Jazyková výuka - trvalé zkvalitňování jazykové výuky žáků - personální práci směřovat k získávání kvalifikovaných učitelů jazyků především Aj - podpora jazykové výuky - návaznost na MŠ - formou kroužků - zařazení konverzace v jazyce využití volitelných a nepovinných předmětů k prohlubování klíčových kompetencí - trvalá podpora dalšího odborného růstu učitelů jazyků podle koncepce DVPP, jazykové vzdělávání podporovat u všech učitelů a vedení školy - výhledově, podle požadavků rodičů zajistit výuku 3. svět. jazyka - zabezpečit širokou škálu počítačových programů pro výuku jazyků, zajišťovat moderní pomůcky - pravidelně doplňovat výuku jazyků výukou v učebně informatiky využívat moderních počítačových programů Informatika - zajištění širokého spektra počítačových výukových programů,doplňování moderním softwarem a pomůckami - rozšíření výuky informatiky,zvýšení počtu kroužků (ŠD, I.st., volitelné a nepovinné předměty - průběžná modernizace vybavení druhé počítačové učebny - výměna zvukových karet a obnova monitorů ve druhé učebně informatiky podle finančních možností - postupně rozšiřovat síť do kabinetů a vybraných učeben - zatraktivnit výuku o práci s digitální fotografií využít dovedností žáků k tvorbě a aktualizaci www stránek školy - doplnit programy pro dyslektiky a logopedii - vybudovat internetové pracoviště celodenně přístupné všem žákům podpora SRPŠ - trvale podle metodických pokynů realizovat vzdělávání v ICT - motivací učitelů a krátkodobými plány a úkoly zajistit maximální využívání informačních technologií ve všech předmětech - na základě projektu Prostějov Zdravé město zajistit počítačové kurzy pro rodiče žáků a případně obyvatele sídliště témata : základy práce s počítačem, základy internetu - získat aprobovaného učitele informatiky - zajistit širší využití programu Bakalář pro oblast evidence a statistiky; vyškolit tým pro práci s tímto programem 3

4 Činnost ST atletiky - úzce spolupracovat s atletickým klubem, zřizovatelem, sponzory a dalšími partnery - technicky zdokonalovat sportoviště školy (vrhačský sektor,povrch hřiště na házenou, oplocení ), zajišťovat nové pomůcky pro výuku, efektivně a pravidelně využívat saunu a posilovnu - vytvářet finanční, personální a společenské podmínky pro činnost ST, podporovat ji v médiích - zajistit snowboardové vybavení pro lyžařské kurzy, obnovit vybavení pro běžecké lyžování ve spolupráci se SRPŠ a sponzory - udržet vysokou výkonnost žáků důslednou profesionální sportovní přípravou - zpřísnit kontrolu účasti žáků na trénincích, více spolupracovat s rodiči žáků, zavést systém pravidelného předávání informací rodičům - při výběru do ST se zaměřit na získání kvalitní skupiny chlapců, při náboru žáků do ST zintenzivnit spolupráci se základními školami v regionu a s rodiči potencionálních zájemců - vyvolat jednání se zástupci jiných sportů ( které nemají v Prostějově sportovní třídy) o zřízení společné sportovní třídy - zvýraznit agitační činnost pro získávání žáků do ST spolupráce s atletickým klubem, médii apod. Spolupráce s MŠ - zajišťovat optimální přestup celých kolektivů z MŠ do 1. ročníku ZŠ - ve spolupráci s PPP vytipovávat vhodné zájemce pro zařazení do jazykového oddělení ( testové baterie, diagnostika žáků ) - úzce spolupracovat při výuce jazyků ( personální prolínání) zajišťovat činnost zájmových kroužků v úzké součinnosti se ZŠ a rodiči - vybavit MŠ počítači ( jazykové oddělení, zajistit moderní výukové programy) - zajistit základní školení počítačové gramotnosti pro učitelky MŠ - pravidelně pořádat akce Den dětí a loučení s budoucími prvňáčky, zajistit sponzory pro dárky a ceny za soutěže - pravidelná spolupráce vyučujících rodinné výchovy s učitelkami MŠ, návštěvy žáků ze ZŠ v MŠ v rámci rodinné a občanské výchovy - spolupráce vybraných třídních kolektivů žáků II. stupně na pořádání akcí pro děti v MŠ v rámci programu Děti dětem - patronát žáků nejvyšších ročníků nad přicházejícími prvňáčky - připravit školu na možnost přiřazení dalšího oddělení MŠ v návaznosti na požadavky zřizovatele - vybavit osmou třídu MŠ nábytkem a pomůckami 4

5 Moderní vyučování - pracovat se žáky moderními a efektivními metodami na základě vzájemné úcty, důvěry, přirozené slušnosti a uvědomělé kázně - kvalitně připravit žáky na přijímací zkoušky na stř. školy a víceletá gymnázia, validním výstupem by měly být výstupní testy na konci 5. a 9. ročníku - technicky modernizovat školu, postupně vybavovat učebny datavideoprojektory, modernizovat odborné učebny a postupně je vybavovat novými pomůckami - zakoupit interaktivní tabule na oba stupně školy - rozšířit INET do dalších odbor. učeben a všech kabinetů, zpřístupnit ho žákům II. st. pro každodenní využívání - PK a MZ budou podporovat a hodnotit zavádění projektového vyučování a skupinových forem výuky, využívajících vzájemné interakce a tvůrčí komunikace žáků - zaměřit se na využívání nabídek fondů EU a vzdělávacích projektů využít pro rozšíření a zvládnutí klíčových kompetencí žáků ve volitelných a nepovinných předmětech - přeměnit školní knihovnu v informační centrum - metodicky se připravovat a ve vyučování uplatňovat prvky RVP pro ZV, získané zkušenosti implementovat zkvalitňování ŠVP - pro zkvalitnění práce ve větší míře využívat vzájemných hospitací - prolínání aktuálních klíčových kompetencí veškerou vých. vzdělávací prací (komunikativnost, rozvoj schopnosti učit se, práce v týmu, analýza a řešení problémů, numerické aplikace, informační technologie) Ostatní priority - výchovu ke zdravému způsobu života realizovat prostřednictvím projektu Zdravá škola - průběžně pokračovat v řešení základních prvků projektu environmentální výchovy a osvěty - na základě fungování Minimálního protidrogového programu a ve spolupráci se zřizovatelem, OHS, rodiči, Policií ČR, Městskou policií a dalšími partnery zásadně prosazovat na škole Program prevence asociálních jevů - trvale kvalitně zajišťovat mimotřídní a zájmovou činnost, více zapojit rodiče žáků - pečovat o talentované žáky zpracovat školní systém soutěží, navazujících na regionální kola - zajišťovat účinnou individuální péči o žáky s vývojovými poruchami učení - trvale pečovat o integrované žáky, poskytovat jim odbornou péči, spolupracovat s rodiči, na problematiku orientovat DVPP - úzce spolupracovat s rodiči, obyvateli sídliště a dalšími partnery na estetizaci školy a jejího okolí 5

6 - trvale sledovat a podporovat odborný růst a další vzdělávání pedagogických pracovníků; vytvořit v každém školním roce sociální program pro zaměstnance.využívat účelně prostředky z FKSP - ve spolupráci s rodiči se zaměřit na společné působení rodiny a školy zorganizovat společné akce (lyžařské zájezdy, cykloturistické akce a sportovní utkání) - aktivně se zapojit do projektu Civilní ochrana a řešení krizových situací; tuto problematiku vhodně zakomponovat do plánu školy - vytvořit hodnotící kritéria pro sebeevaluaci školy, dotvářet a efektivně využívat autoevaluace při hodnocení práce školy - zlepšovat estetický vzhled školy, areál školy vybavovat tak, aby byl funkčně využíván pro aktivní odpočinek žáků (relaxační kouty, herna ŠD, vybavení venkovních sportovišť apod. - prosazovat navýšení financí na opravy, údržbu budov a potřebné projekty - zpřísnit hodnocení přestupků žáků a porušování kázně, problematiku pravidelně konzultovat s rodiči na třídních schůzkách - důsledně a koncepčně bojovat proti projevům netolerance a proti asociálním jevům - úzce spolupracovat s rodiči, prohlubovat součinnost rodiny a školy, zapojit rodiče do školských aktivit, dát jim prostor pro spolurozhodování o koncepci a fungování školy - trvale sledovat a podporovat odborný růst učitelů, pečovat o zdraví učitelů - podporovat a efektivně zajišťovat DVPP, sledovat moderní trendy a začleňovat je do výchovně vzdělávacího procesu 6

7 2. KONCEPCE REKONSTRUKCÍ, OPRAV A ÚDRŽBY na období Celková charakteristika subjektu : ZŠ 21 tříd, 5 pavilonů, školní kuchyně, 531 žáků MŠ 7 oddělení, 5 pavilonů, školní kuchyně, 182 dětí Návrhy pro zřizovatele: OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY REKONSTRUKCE a OPRAVY VĚTŠÍHO ROZSAHU - generální oprava střech ( pav.c, B, E) - energetický audit postupné plnění úkolů ve spolupráci se zřizovatelem - rekonstrukce šaten, systém šatních skříně - výměna schodišťových luxferových stěn pav.a, B, C - teplá voda na WC - oprava podlahy malé tělocvičny OPRAVY a ÚDRŽBA - výměna okapů a svodů spojovacích chodby pav. D - výměna vodovodních ventilů a ventilů na stoupačkách vedení - izolace vodovodních rozvodů v šachtách - nátěry dveří, oken a parapetů - průběžně v celém objektu - postupná výměna podlahových krytin ve třídách a na chodbách - sadové úpravy v areálu školy - pravidelné malby v objektu - instalace a opravy okenních žaluzií ve zbývajících třídách po generální rekonstrukci ŠKOLNÍ KUCHYNĚ 7

8 OBJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY REKONSTRUKCE a OPRAVY VĚTŠÍHO ROZSAHU - výměna rozdělovačů ve výměníkové stanici - rekonstrukce vytápění výměna radiátorů - výměna luxferové schodištní stěny - generální oprava dlažby vstupních chodeb pavilonů D, C, E - rekonstrukce výtahů na stravu - generální oprava střech v celém objektu - splnění požadavků energetického auditu - celková obnova zahrady a zahradního zařízení - postupná obnova podlahových krytin - vstupní bezpečnostní elektronický systém OPRAVY a ÚDRŽBA - výměna písku v 7 pískovištích každý rok - pravidelné malby a nátěry, důraz na nátěry oken - instalace mísících baterií - dokončení 8

9 Návrhy pro KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE odbor školství mládeže a tělovýchovy a Městský úřad v Prostějově odbor školství a kultury - podporovat fungování tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy (ST atletiky) příspěvkem na pomůcky - iniciovat obnovení instrukce MŠMT ČR (byla zrušena ), která řešila vybavování sportovních tříd pomůckami odlišně od ostatních škol - při sestavování rozpočtu zohlednit činnost ST vzhledem k personálnímu zajištění a zvýšené potřebě vyučovacích hodin TV. - projekt MŠMT ČR Intenzifikace činnosti sportovních tříd prohloubit formou rozpočtových a dalších stimulů ze strany KÚ (finance směřují pouze k trenérům ST ) - vzhledem k velikosti subjektu, jeho stáří a potřebě níže uvedených financí a investic na opravy a rekonstrukce výrazně zvýšit příspěvek na provoz organizace 9

10 a) Prospěch žáků na škole Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání prospělo ročník počet žáků prospělo neprospělo s vyzn. šk. rok a b a b a b a b Celkem za 1.st. 1 nehodnocen Celkem za 2.st. b) Snížený stupeň z chování Stupeň Tento školní rok Minulý školní rok chování Počet Procento Počet Procento 2 6 1,11 3 0,53% 3 1 0,18 4 0,71% c) Celkový počet neomluvených hodin II.st. Tento školní rok Minulý školní rok d) Plnění učebních osnov a plánů zvolený vzděl. program a jeho čj. Minulý školní rok Název Číslo jednací V ročníku Základní škola 16847/ roč Letošní školní rok Název Číslo jednací V ročníku 16847/96-2, Základní škola 25018/ roč. 10

11 e/ Údaje o zařazení žáků Ve školním roce 2006/2007 bylo zařazeno 21 žáků do 6.ročníku sportovní třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy ( ST atletiky ) f / Péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami viz. zprávy výchovných poradců přílohy č. 4 a 5 g/ Péče o talenty a zaostávající žáky Základ práce s talentovanou mládeží je ve výběru do sportovních tříd atletiky. Péče o talentované žáky se dále odvíjela v práci řady zájmových kroužků různého zaměření. Nejtalentovanější žáci byli zapojeni do soutěží a olympiád. Na tyto akce se připravovali pod vedením učitelů jednotlivých předmětů. Zaostávající žáci měli možnost pracovat v doučovacích kroužcích. Byla též organizována příprava žáků na přijímací zkoušky. Problematika související s péčí o žáky z hlediska prevence sociálně patologických jevů je součástí přílohy č. 3. Přehled kroužků viz. příloha č. 2 11

12 Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 1. Kontrola pracovnicí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ( ) kontrola školní jídelny ZŠ Prostějov Sídliště svobody 24/79 Předmět kontroly: dodržování zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. Závěr kontroly: - poškozený povrch radiátorů, sklad loupání omítky, zatékání okny, chybí ovládání oken z podlahy - poškozený nátěr dveří v chodbě - nátěr robotu, poškozené místy a smalt hrnců Na základě písemné zprávy k protokolu byly nedostatky v daných termínech odstraněny. 2. Kontrola pracovnicí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ( ) kontrola školní jídelny MŠ součásti ZŠ a MŠ Prostějov Sídliště svobody 24/79 Předmět kontroly: dodržování zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. Závěr kontroly: - chybějící teploměr ve skladu - okna ve skladu neuzpůsobena větrání - poškozený nátěr robotu - obaly na přepravu pečiva nezaručují čistitelnost Na základě písemné zprávy k protokolu byly nedostatky v daných termínech odstraněny. 3. Kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení v Prostějově Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění, plnění úkolů v důchodovém pojištění Kontrolní zjištění: v oblastech uvedených v zaměření kontroly postupovala škola v souladu s příslušnými právními předpisy. 12

13 4. Kontrola Krajského úřadu Olomouckého kraje ( ) Předmět kontroly: použití finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu,personální a mzdová agenda, stravování. Závěr: byly zjištěny nedostatky : opravy v účetnictví prováděny bělením a přepisováním; v některých případech nebyl podpisový záznam na fakturách a výdajových pokladních dokladech FKSP;neúplné údaje v cestovních příkazech; nedodržena průměrná hodnota plnění spotřeby brambor, luštěnin a ryb. Nedostatky byly s okamžitou platností odstraněny /zpráva z / 4. Kontrola Úřad práce v Prostějově ( ) Předmět kontroly:doklady o výši příjmu pro účely dávek státní sociální podpory Kontrolní zjištění: u jedné osoby byl chybně v roce 2003 chybně potvrzen příjem ze závislé činnosti. Náprava byla okamžitě sjednána. 13

14 Část IV. Údaje o pracovnících školy a/ Pedagogická a odborná způsobilost ped. pracovníků. Aprobovanost výuky na celé škole Tento školní rok : 99hodin na II.st. neaprobovaných z 659 hodin na celé škole odučených. Minulý školní rok : 85,3% Neaprobovaně se vyučovalo 99hodin/II.st., což je 15,3 % hodin (učíme 659hodin na celé škole) Matoušková Aj: 22,, Himmerová Aj: 12, Sedláčková Aj: 15, dějepis 18, rodinná výchova 10,pracovní činnosti 9, občanská výchova 2, fyzika 2, výtvarná výchova 9 b/ Údaje o pracovnících školy 1. Pedagogičtí pracovníci Učitelé ZŠ 34 Vychovatelé ZŠ 4 Učitelky MŠ 13 Celkem Správní zaměstnanci Ekonomka 1 Referentka a mzdová účetní 1 Školník 1 Ved. ŠJ ZŠ a MŠ 1 Uklízečky ZŠ 7 Pracovnice ŠJ ZŠ 8 Celkem 19 Uklízečky MŠ 6 Pracovnice ŠJ MŠ 5 Výdej stravy (odlouč. pracoviště) 9 Celkem 20 Celkem pracovníků školy 90 14

15 c) Absolventi jejich počet, kteří nastoupili na školu Tento školní rok Minulý školní rok 0 0 d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Tento školní rok Nastoupili 0 Odešli na konci šk.roku Na jinou školu Rotreklová Lušovská Smečková Odešli do důchodu nebo MD Himmerová Milarová Červenková Slavotínek Minulý školní rok Na jinou školu Ponížilová Doleželová Hanáková Němcová Mimo školství e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných Tento školní rok Minulý školní rok Důchodový věk Slavotínek Vodák, Růžičková, Viždová Nekvalifik

16 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Jméno Doleželová Hanáková Krchňavý Matoušková Nováková Němcová Rotreklová Sedláčková Slupská Název školení, kurzu Seminář Sbírka motýlů Zdravotnický kurz Hrajeme si v matematice Zkouška podle vyhl.50/78 sb.11 Nové předpisy správního práva ve školské praxi Seminář Bakaláři počítačový program Tvorba ŠVP ZV Kompetentní vedení školy- ekonomika, legislativa Kompetentní vedení školy- Fundraising OV (ŠVP) -PF UP Rozvoj osobnosti žáka CMG,PV Vývojové poruchy učení na II.st.ZŠ OV (ŠVP) -PF UP Rozvoj osobnosti žáka CMG,PV Zdravotnický kurz Aj kurz dalšího vzdělávání učitelů Schola servis Hrajeme si v matematice Farkašová Studená Rožková Podušková Zástěrová Procházková Jurčíková Spáčilová Kocourková Zástěrová jazykově met.kurz AJ pro pokročilé jazykově met.kurz AJ pro pokročilé,genetické čtení kurz genetického čtení, overbal velké míče ekologický seminář, poč.kurz - multimedia jaz.metodický kurz AJ pro začátečníky jaz.metodický kurz AJ pro pokročilé jaz.metodický kurz AJ pro pokročilé jaz.metodický kurz AJ pro pokročilé poč.kurz - multimedia poč.kurz - multimedia 16

17 Část V. Výkon státní správy Ředitel školy rozhodl v 14 případech o odkladu školní docházky. Ředitel školy rozhodl ve 39 případech o přestupu žáka základní školy a v 1 případě o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině. Ke školnímu stravování bylo zapsáno 478 žáků (ŠJ ZŠ), Do MŠ bylo zapsáno Do ŠD bylo zapsáno Do 1. roč. ZŠ bylo zapsáno 186 dětí 132 žáků 72 žáků 17

18 a)výsledky žáků v soutěžích Část VI. Další údaje o škole SOUTĚŽE II.st. 2006/2007 Školní kola Název a zaměření Hodnocení Barvy podzimu VV Jansová, Mrvová, Pírek, Janečková, Sekaninová, Jehlářová, Schmidt Dějepisná olympiáda Postupují: Čech 8.A, Sadílek 8.B Český jazyk Postupují: Londovská 9.C, Čečmanová 9.C, Vlčková 9.A Matematická olympiáda Postupují: Kubica 8.C, Ostravický 8.S Pythagoriáda Postupují: Slupský 7.C, Kořínek 7.C Pythagoriáda Postupují: Hanáková 6.A VV Piráti, lodě, poklady Jaro Psaní na klávesnici PC (OA( Jansová 8.A, Sekaninová 8.C, Kolečkářová 8.A Kubica, Sekaninová, Burget OKRESNÍ A OBLASTNÍ KOLA: Název a zaměření Konverzační soutěž Nj Šternberk Konverzační soutěž Nj Šternberk - finále Barvy podzimu VV Secese VV Konverzační soutěž NJ Konverzační soutěž Aj Hodnocení 5. Jan Bureš 8.B-postup do finále 15. Petr Hvizd 9.B Jan Bureš 8.B 1. Jansová 8.A 1. Jansová, Schmidtová 4. Hanáková 6.B, 5. Hvizd 9.B 2. Hanák 9.A 18

19 Chemická olympiáda Účast: Čopová 9.C, Šatník 9.C Matematická olympiáda 1.Kubica 8.C Anglický jazyk Výtvarná výchova: Piráti, lodě, poklady Výtvarná výchova: Jaro Pythagoriáda 6.roč. Pythagoriáda 7.roč. Soutěž družstev v Aj Biologická olympiáda Zlatý list 5. Linhart7.A, Koldasová 1. Linhart7.A, 3. Přikryl 8.B Koudelková, Jansová (za uměl.školy) 2. Sekaninová 8.C 3. Jansová 8.A Účast: Hanáková 6.B Účast: Slupský, Kořínek 7.C 3. žáci 6.tříd Účast: Přecechtělová 8.B Účast: Hanáková 6.B 6. Hanáková, Vítková, Páleník, Pírek 6.B 10. Přikryl, Kořínek, Abrahámek 7.C SPORTOVNÍ SOUTĚŽE II. stupeň Název soutěže Den bez aut Měst.soutěž Čtyřboj atletika OS PV Turnaj TK plus Košíková hoši OF přespolní běh Turnaj TK plus Košíková dívky6.-9. Stolní tenis Stolní tenis Plavání OP Turnaj TK plus Florbal Turnaj TK plus Florbal Kraj.finále plavání Krnovská laťka Výsledky 9.A organizátor účast 2třídy školy Chlapci: 8.místo Dívky: 5.místo 4.místo ml.žáci: 8.místo ml.žákyně: 10.místo st.žáci: 2.místo st.žákyně: 9.místo 3.místo St.žáci: 6.místo St.žákyně: 3.místo ml.žáci: 6.místo ml.žákyně: 3.místo St.žáci: 1.místo St.žákyně: - 2.místo 1.místo St.hoši: 2.místo St.dívky: 2.místo St.žačky: 2.místo Ml.žáci: 4.místo 19

20 Třinecká laťka Florbal- okrsek Florbal okres.přebor (hoši) OF KIDS ATLETIKS 6.-7.tř. Košíková okres.finále Plavání O pohár CMG Měst.přebor O pohár Zdravého města PV Volejbal dívky 8.,9.tř. Finále celorepubl.soutěže ve skoku vysokém Pohár rozhlasu ml.žactvo republika Pohár rozhlasu st.žactvo republika Ml.žačky: 6.místo 1.místo družstva Ml.žačky: 2.místo Ml.žáci: 2.,3.místo St.žáci: 3.místo 1.místo + postup 2. místo Dívky :1.místo Hoši.4.místo Dívky: 2.místo Hoši: 2.místo Dívky + hoši: 3.místo 6.A : 6.místo 6.B: 12.místo 9.místo 2.místo v ČR Dívky: 7.místo Hoši: 6.místo Dívky: 6.místo Hoši: 8.místo 1.kolo družstev ml.žactva (atletika) Dívky 2.místo Hoši: 1.místo 1.kolo družstev st.žactva (atletika) Dívky: 4.místo Hoši: 1.místo Pohár rozhlasu ST ml.žactvo Dívky: 2.místo Hoši: 1.místo Pohár rozhlasu ST st.žactvo Dívky: 2.místo Hoši: 3.místo 2.kolo družstev ml.žactva (atletika) Dívky 3.místo Hoši: 3.místo 2.kolo družstev st.žactva (atletika) Dívky 3.místo Hoši: 3.místo Výběr do ST 20

21 SOUTĚŽE I. stupeň Název a zaměření Matematická olympiáda 5.ročník Vesmír očima dětí Piráti a lodě O nejlepšího broučka Recitační soutěž O nejlepší čarodějnici Hodnocení 2 úspěšní řeš.škol.kolo 12 odeslaných prací 1. a 2. místo v okr. kole 126 hodnocených exponátů 17 účastníků ve škol. kole 120 účastníků soutěže 21

22 SPORTOVNÍ SOUTĚŽE I. stupeň Název a zaměření kopaná hoši vybíjená hoši a dívky IAAF KIDS ATL (hal.atl) Hodnocení turnaj žáků 4. a 5.ročníků turnaj žáků 5.ročníků hoši i dívky -1.místo v okrese přehazovaná turnaj 4. a 5. ročníků kopaná turnaj vítěz 5.A kopaná turnaj - vítěz 2.B McDonalds cup 4.-5.ročník Mc Donalds cup ročník vybíjená hoši ročník vybíjená dívky 4.-5.ročník přehazovaná hoši přehazovaná dívky Atletický trojboj 4.-5.tříd 1.místo okrsek, 2.místo okres 4. místo okrsek 3.místo okres 5.místo okres 1.místo okres 1.místo okres školní přebor - 14 žáků Atletický trojboj 2.-3.tříd školní přebor 12 žáků Minitenis okresní soutěž Ostatní okr. soutěže byly zrušeny 22

23 b) Přehled akcí na I. a II. stupni během školního roku AKCE ŠKOLNÍ ROK I.stupeň Září - Říjen - slavnostní zahájení šk. roku setkání s osobnostmi čs. sportu Den bez aut malování na chodníku, městská akce - 1AB, 2B,4.A. Besedy v městské knihovně 1.B, 4.B,2.B Cvičení ve Fit centru 1.AB,2.AB,3.B,5.AB Návštěva hvězdárny 5.B Naučná stezka - Velký Kosíř 5.AB Vycházka Záhoří 3.AB Spaní ve škole - 5.C Besedy v městské knihovně 1.B,3.B, 4.B,2.AB Cvičení v přírodě všichni Přírodovědná vycházka 4.A Den otevřených dveří 1AB,2.AB Sběr papíru všichni Bubácký den všichni Dopravní hřiště - 4.B Beseda na hvězdárně 5.A Listopad - Besedy v městské knihovně - 1.A,2.B Prohlídky radnice města Prostějova 3.AB Besedy s hasiči 2.AB Podzimní výstavka prací žáků všichni Tvořivé odpoledne rodiče s dětmi 2.B Akce ADRA pomáháme si 1.AB Cvičení v přírodě děti dětem - 1.B společně s 8.C Prosinec Besedy v městské knihovně vánoční tematika všichni Třídní besídky s nadílkou všichni Kouzlení s čarodějem - 1.AB Vánoční zpívání všichni Vánoční dílny Špalíček ročník Filmové představení Jak se krotí krokodýli všichni Ukázka chem. pokusů děti dětem 5.AB Vycházka vánoční město, betlém 3.-5.třídy Leden - Besedy v městské knihovně 1.AB,3.B, 23

24 Návštěva hvězdárny 4.B Besedy s městskou policií 1.AB Matematická olympiáda školní kolo 5.AB Návštěva Muzea města Prostějova 4.A Keramická dílna rodiče a děti 2.B Únor - Loutkové divadlo Dobrodružství veverky Zrzečky 1.AB,2.AB,4.A Návštěva hvězdárny - zimní program 1.AB Cvičení rodiče a děti 5.C Návštěva městské knihovny - 4.B Besedy s městskou policií 1.AB,2.AB Březen - Vycházky do jarní přírody 1.AB Orientace v přírodě 2.A Divadelní představení Kocourek Modroočko všichni Filmové představení Čert a Káča všichni Vítání jara - akce vestibul školy všichni Výtvarné dílny Špalíček pletení košíků 5.AB Velikonoce nanečisto legrační akce 5.C Duben - Filmové představení Auta všichni Jarní přírodovědné a vlastivědné vycházky 3.-5.ročník Sběr papíru všichni Městská knihovna lidové a umělé pohádky besedy 2.AB Tvořivé odpoledne výt.dílna rodiče a děti - 2.A Slet čarodějnic všichni Špalíček výstava hudebních nástrojů 5.AB,1.AB,2.AB Den země vycházky,úklid 5.ročníky Květen - Bambiriáda velodrom 2.A, 3.-5.ročníky Besedy na hvězdárně 1.B,2.A, Besedy v městské knihovně 1.AB, 3.B Besedy k pravidlům správného chování 2.AB Sběr papíru soutěž A.S.A. všichni Rodiče,děti a sourozenci oslava 1.AB.2.AB Cvičení v přírodě zdravotní příprava, první pomoc Červen Školní výlety příloha - všichni Dopravní hříště 4.AB Spaní ve škole 5.C Knihy na prázdniny besedy 2.AB Filmové představení Kouzelná chůva všichni Malování v přírodě - 5.AB Rodič a děti společný výlet a jízdních kolech 5.C Dětský den s TK Plus 4.A, 5ABC 24

25 Akce školní družiny za školní rok 2006/2007 Bijásek - dětská filmová představení každý měsíc Miss školní družiny říjen 2006 Dopravní hřiště září,říjen,listopad,duben,květen Lidová hvězdárna leden,únor,březen Vánoční besídka prosinec Solná jeskyně únor Přehled školních výletů a škol v přírodě 1.stupeň 2006/2007 Třída Termín Místo pobytu 1.A Brno, Veveří 1.B Brno, Veveří 2.A Praděd,Bílá Opava. 2.B 1.6. Rosice u Brna 3.A Praděd, Bíla Opava 3.B 1.6. Rosice u Brna 4.A Baldovec 4.B Malá Morávka 5.A Radhošť 5.B Radhošť 5.C Záhoří 25

26 II. stupeň ZÁŘÍ Ozdravný pobyt 9.C Beseda s městskou policií-7.ročník Akce Zdravé město- účast na akcích pořádaných městem PV Dopravní soutěž-žáci 6.tříd Ozdravný pobyt 9.B ŘÍJEN Soustředění ST 6.A Beseda s dr.živělou Trestní a rodinné právo 9.ročník Flóra OL- žáci 7.tříd LISTOPAD Film + výklad + beseda: Síla lidskosti -9.ročník Eko akce: Člověk mezi odpadky 7.ročník Agentura Pohoda: Řecko(film + výklad)-6.,7.ročník Burza škol- 9.ročník Eko akce: Co umí voda -8.ročník Beseda s hasiči 6.ročník Divadlo Jumping-8.,9.ročník Besedy na Úřadu práce -9.ročník Návštěva výstavy Neztratit víru v člověka (práva dětí) 8.C PROSINEC Olympiáda čj školní kolo Film Jak se krotí krokodýli Exkurze s přírodovědnou tématikou Anhtropos Brno Turnaj ve florbale Vánoční laťka Výchovný koncert- Kvarteto symfonické hudby Den otevřených dveří Zábavný pořad ve Sportcentru Ukázky pokusů pro rodiče a mladší žáky Akce Děti dětem 8.C vánoční odpoledne s 1.B Výstava Betlémy 8.C LEDEN LVVZ žáci 7.tříd: Deštné (26žáků 7dní) LVVZ žáci 8.A + 9.A Petříkov ( 20 žáků 7dní) Besedy s Městskou policií (9.třídy) LVVZ žáci 7.A Ostružná (20žáků 7dní) 26

27 ÚNOR LVVZ žáci 6.A Ostružná (20 žáků 7dní) BŘEZEN Program výchovného koncertu Od Osvobozeného divadla k Semaforu (7.,8.,9.roč.) Projekt Svatba nanečisto 8.C + host p.místostarosta Pišťák DUBEN Flóra Olomouc-návštěva výstavy květin Den Země akce s eko tématikou, pro všechny třídy II.st. Beseda s hasiči 6.třídy Návštěva výstavy Piráti, lodě, poklady 8.C KVĚTEN Exkurze do planetária 6.ročník Divadelní představení Tajný deník 6.,7.,8.třídy Zdravé město účast na akcích pořádaných městem Přednášky na hvězdárně 7.roč. Cvičení v přírodě zdravotní příprava zaměřená na první pomoc Bambiriáda účast na akcích Exkurze do Dukovan 9.roč. Ozdravný pobyt 8.C Kopřivná Školní výlet 7.B, 7.C, 6.A: Brno Školní výlet 8.B Olomouc lan.centrum ČERVEN Návštěva letiště vybrané třídy Vídeň výlet vybraných žáků Besedy s policií 8.ročník Přednášky na hvězdárně 9.roč. Besedy s protidrogovou tématikou- 9.roč. Exkurze na Pálavu 7.A+8.A Film: Kouzelná chůva 6.,7.roč. Školní výlet 9.C Brno Školní výlet 9.A Baldovec Školní výlet 7.A, 8.A Olomouc lan.centrum Prodej sešitů 27

28 c) Spolupráce zaměstnanců školy při dalších aktivitách mimo rámec školy Jméno Slavotínek Sedláčková Komárková Rotreklová Matoušková Gamba Doleželová Název Atletický klub člen výboru Rozhodčí atletiky Okresní metodik Nj Lektor nakladatelství FRAUS Lektorka jaz.sdružení MEDEUS Goethe institut Praha Rada rodičů na ZŠ a RG PV Předseda okr.komise BIO pověřený organizací okr.kola BIO Rada školy SSPŠ Člen předsednictva OROS a vedoucí sekce vedoucích pracovníků Člen komise okres.biol.olympiády d) Spolupráce s dalšími subjekty Příkladná byla spolupráce se sponzory z řad rodičů a firem. Spolupráce se SRPŠ byla soustředěna na zajišťování finančně náročných pomůcek /lyžařská vybavení apod./, ceny pro žáky, kteří dobře reprezentovali školu, občerstvení na MDD, ceny a odměny žákům, kteří se účastnili soutěží a akcí pořádaných školou a zajišťování podobných akcí. Kvalitní spolupráce probíhala mezi školou, Městskou policií Prostějov a HZS se sídlem v Prostějově. Na škole proběhla řada besed a přednášek směřujících k ochraně zdraví žáků, k uvědomělému jednání a chování žáků a bezpečné cestě žáků do školy a ze školy domů. Učitelé hojně využívali služeb dalších institucí a organizací pro začlenění nových forem výuky žáků. Řada akcí probíhala ve spolupráci se Svazem ochránců přírody, hvězdárnou, Městskou knihovnou,městským divadlem, Duhou, Sportcentrem, Muzeem, TK Plus a dalšími subjekty. 28

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy a/ Název školy: Základní škola

Více

1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010

1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79 1. KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2007-2010 Jazyková výuka - trvalé zkvalitňování jazykové výuky

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola Luby, okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Toto hodnocení je zpracováno za období tří školních roků, 2007/2008 až 2009/2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 1. Název školy, sídlo, adresa pro dálkový přístup 2. Zřizovatel školy 3. Charakteristika školy 4. Údaje o vedení

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola v Přerově, U tenisu 4 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Strana 1 Zpracování vlastního hodnocení 3 1.1 Příprava hodnocení 3 1.2. Sběr a třídění informací 3 2 Podmínky ke vzdělávání 4 3 Průběh vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2007 2008

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2007 2008 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2007 2008 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Vlastní hodnocení školy V Lanţhotě 30.9.2011 Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy 1 Vlastní hodnocení školy Úvod Povinnost zpracovat

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část)

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část) ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (1.část) Úvod Základním úkolem je vytvářet co nejlepší podmínky pro výchovu a vzdělávání podle stanovených učebních dokumentů a

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-84/14-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-84/14-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-84/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77, 582

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-389/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa Osice okres Hradec

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-947/12-H Název právnické osoby Základní škola a mateřská škola, Prasek vykonávající činnost školy: Sídlo: Prasek 157, 504 01

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj.ČŠIH-376/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola,mostek, okres Trutnov Sídlo: 54475Mostek

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Škola dobrých základů 1

Škola dobrých základů 1 kolektiv pedagogických pracovníků školy Grafické zpracování: M. Hanáková. Neprošlo jazykovou korekcí. 1 O B S A H 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 4

Více