GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA, TÁBOR, NÁMĚSTÍ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA TÁBOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA, TÁBOR, NÁMĚSTÍ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 860 390 01 TÁBOR"

Transkript

1 GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA, TÁBOR, NÁMĚSTÍ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA TÁBOR Dvojjazyčným vzděláním Si on est bilingue za kvalitním poznáním on comprend mieux le monde Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském obor vzdělání K/610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce zpracovaný podle pilotního RVP DG č.j. GT/1061/09

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro dvojjazyčné gymnaziální vzdělávání s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském (zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia) Název: Vzdělávací program: Forma vzdělávání: Předkladatel: REDIZO: IČO: IZO: Dvojjazyčným vzděláním za kvalitním poznáním šestiletý vzdělávací program denní forma vzdělávání Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka Tábor Telefon: , Fax: Právní forma: Ředitel školy: Koordinátor ŠVP: příspěvková organizace RNDr. Miroslav Vácha telefon škola: mobil: Mgr. Marcela Horažďovská Zřizovatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice Telefon: Obor vzdělání je zařazen v rejstříku škol na základě Dohody mezi vládou Francouzské republiky a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, uzavřené v roce 1990, a na ní navazující dohody Program dvoustranné spolupráce mezi vládou Francouzské republiky a vládou České republiky v oblasti školství a jazykového vzdělávání na léta , podepsané v Praze Platnost dokumentu od Účinnost dokumentu od L.S. RNDr. Miroslav Vácha ředitel školy 2

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Základní údaje, velikost školy Gymnázium bylo založeno 1862, v současné době sídlí v historické secesní budově z roku 1906, ke které byla v roce přistavěna tělocvična spolu s několika učebnami. V roce 1999 byl škole propůjčen čestný název Gymnázium Pierra de Coubertina. U školy nebo v její blízkosti staví všechny linky MHD. Kolem 40% žáků je mimotáborských. Necelých 5% žáků je ubytováno v Domově mládeže Vyšší odborné školy a střední zemědělské školy v Táboře. Dvojjazyčné česko-francouzské studium, zprvu pětiletý, později šestiletý cyklus, existuje na škole od roku Gymnázium nabízí studium ve třech vzdělávacích programech: osmileté studium šestileté dvojjazyčné studium čtyřleté studium 8 tříd 6 tříd 12 tříd První dva vzdělávací programy mají vždy po jedné třídě v ročníku, v každém ročníku čtyřletého studia jsou pak třídy tři. Cílová kapacita školy je 780 žáků (26 tříd po 30 žácích) Vybavení školy Ve škole je 26 učeben umožňujících výuku celé třídy. Vybavení učeben prošlo a stále prochází postupnou modernizací: ve všech učebnách je vyhovující nábytek a tabule s keramickým povrchem. Odborné učebny pro výuku dějepisu, zeměpisu, fyziky, chemie a biologie a laboratoře fyziky, chemie a biologie jsou vybaveny moderním nábytkem, dataprojektory a PC. Pro výuku jazyků jsou zařízeny dvě jazykové učebny a tři počítačové učebny slouží zejména k výuce informační a výpočetní techniky, ale i ostatních předmětů. Postupně se obměňuje a dokupuje nová didaktická technika, do dalších tříd byly zakoupeny interaktivní tabule, prakticky každá předmětová komise má k dispozici dataprojektory a notebooky. Mnohé učebny jsou též vybaveny videorekordérem s televizorem. Výuka tělesné výchovy probíhá ve dvou tělocvičnách a v posilovně. Větší tělocvična je využívána především pro sportovní hry a druhá, menší, pro sportovní gymnastiku. Na velmi slušné úrovni je též vybavení posilovny svým charakterem plně umožňuje plnit základní poslání tohoto sportoviště. Z finančních možností vychází i cyklická obměna a modernizace výpočetní techniky v učebnách i kabinetech. Již samozřejmostí je pro žáky i učitele školní počítačová síť s nepřetržitým připojením k Internetu. Počítači a tiskárnami jsou vybaveny všechny kabinety i sborovna školy. Učebnice pro nižší stupeň a učební pomůcky obecně jsou nakupovány podle požadavků předmětových komisí v rámci finančních možností daných rozpočtem školy. Francouzská strana poskytuje pro vyšší stupeň studia pro francouzský jazyk a francouzsky vyučované předměty učebnice a učební materiály zdarma, přičemž za zvláštní zmínku stojí fakt, že všechny materiály jsou i přes vysoké finanční náklady pravidelně obměňovány a představují svého druhu nejmodernější pomůcky, v jednotlivých předmětech identické s těmi, podle nichž se vyučuje na francouzských středních školách. Součástí školy je školní jídelna - výdejna, v níž je také zajištěn pro žáky bezplatný pitný režim. Pro žáky i zaměstnance je k dispozici bufet a dva nápojové automaty. Celkově je možné konstatovat, že materiální podmínky ke vzdělání odpovídají současným možnostem školy po stránce finanční i personální. Prostory školy jsou však s ohledem na její současné potřeby a velikost nedostačující. Škola musí pronajímat dvě učebny v budově Jihočeské univerzity v těsné blízkosti školy, chybí zázemí pro studovnu, 3

4 knihovnu a další pomocné prostory, jako jsou prostory pro setkávání žáků celé školy nebo jednotlivých ročníků, studijní zóny pro relaxaci i samostatné sebevzdělávání žáků, event. prostory pro nenáročné pohybové aktivity. Škola má koncepční řešení těchto problémů v podobě realizace půdní vestavby ve východním křídle budovy, kde se počítá se vznikem střediska jazykového vyučování a informačního centra. Podáním projektu škola usiluje o získání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Svým hygienickým zázemím škola splňuje základní hygienické předpisy pro osobní hygienu žáků, učitelů i provozních zaměstnanců. Nahrazení starých klasických šaten moderními šatnovými skříňkami z velké části vyřešilo vleklé problémy v této části budovy Charakteristika pedagogického sboru Ředitel školy: Zástupkyně ředitele: Výchovná poradkyně: Metodik prevence sociálně patologických jevů: Metodik informačních a komunikačních technologií: RNDr. Miroslav Vácha Mgr. Marcela Horažďovská Mgr. Hana Chotovinská Mgr. Milena Šťastná Mgr. Petr Nývlt Zdeněk Kozák Pedagogický sbor tvoří více než 70 učitelů, z nichž většina působí ve škole dlouhodobě. Poměrně velkou část pedagogického sboru tvoří učitelé se zkráceným úvazkem. Tato situace přináší určité organizační problémy, které by mohly být vyřešeny po dokončení aktuální masivnější generační obměny pedagogického sboru. Na výuce v jazyce anglickém a francouzském se podílí celkem pět zahraničních učitelů. Většina pedagogických pracovníků má pro svou činnost příslušnou kvalifikaci, počet hodin vyučovaných neaprobovaně činí za jeden školní rok vzhledem k odučeným hodinám asi 4 5 %. Pedagogičtí pracovníci se zapojují do vzdělávacích akcí dlouhodobého charakteru i vzdělávacích akcí jednorázových. Vzdělávání učitelů probíhá podle ročního plánu DVPP a zúčastní se ho ročně více než jedna třetina pedagogů z celého sboru. Pro vyučující-francouzštináře a učitele francouzsky vyučovaných předmětů ve dvojjazyčných třídách ročníku probíhá vzdělávání organizované Velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR, Odborem jazykové a vzdělávací spolupráce. Prakticky každým rokem se 1 2 učitelé v rámci předmětu své aprobace zúčastní třítýdenní odborné stáže na některém z francouzských lyceí. Informační servis ze strany vedení směrem k pracovníkům školy a jejich prostřednictvím i k žákům se děje prostřednictvím nástěnek ve sborovně a intranetu, důležitější informace jsou prezentovány a řešeny s pedagogickými pracovníky na pravidelných měsíčních poradách. Ve škole pracuje odborová organizace Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Gymnázium spolupracuje se školami stejného jména ze 16 zemí čtyř světadílů a pravidelně se účastní mezinárodních setkání těchto škol. V roce 2007 se škola sama stala hlavním organizátorem 6. mezinárodního fóra Pierra de Coubertina, jehož se zúčastnilo zhruba 150 studentů a učitelů škol nesoucích jméno zakladatele novodobých olympijských her. Na závěrečném shromáždění tohoto fóra také škola převzala, jako třetí 4

5 školské zařízení na světě, od předsedy Mezinárodního výboru Pierra de Coubertina čestnou plaketu. Gymnázium má také čilé zahraniční kontakty na bázi studentských výměnných pobytů s cílem zdokonalit jazykové znalosti a dovednosti, poznat zemi studovaného jazyka, její kulturu, způsob života a reálie. Při přijetí cizinců v ČR se naopak naši žáci stávají hostiteli, průvodci, tlumočníky a propagátory české kultury. Přínos takových akcí však jistě není pouze lingvistický, ale daleko přesahuje rámec studovaného jazyka a jeho kultury. Žáci si přirozenou cestou rozšiřují svůj intelektuální horizont, učí se vnímat a akceptovat odlišnosti, uvažovat v širších a globálních souvislostech, uvědomovat si hlouběji svou národní identitu, mají možnost srovnávat a kultivovat tak kritického ducha. V tomto smyslu dominují zejména kontakty s Francií pro žáky šestiletého dvojjazyčného studia, neboť desetidenní výměnné pobyty s francouzskými školami tvoří nepsanou součást osnov a jsou zařazovány do výuky již od prvního ročníku. Francouzská sekce školy uskutečnila během své sedmnáctileté existence více než sedm desítek takových recipročních výměn. Podle možností se těchto pobytů zúčastňují i studenti nebilingvních tříd, kteří se učí francouzsky. V poslední době se rozvíjí i tradice individuálních studijních pobytů našich žáků na francouzských školách a Francouzů naopak u nás v rámci Evropské mobility mládeže, projektu podporovaného bruselskými orgány Evropské unie, jehož cílem je vzájemné bližší poznání a sblížení mladých Evropanů. Stále častěji se zástupci našich žáků zúčastňují také mezinárodních setkání s konkrétní, často velmi odbornou tematikou, např. perspektiva vývoje studia přírodních věd na evropských středních a vysokých školách. Gymnázium udržuje dlouhodobé kontakty i s německy mluvícími zeměmi, v minulosti se značné oblibě těšily výměny se španělskými školami a přes již standardně příslovečný nezájem anglických škol se prostřednictvím jednoho italského školního zařízení daří rozvíjet mezinárodní aktivity anglicky hovořících studentů. Podobný projekt s dorozumívacím jazykem angličtinou se uskutečnil mezi naší školou a St. Pieterscollege v Bruselu. Partnerské školy Gymnázia Pierra de Coubertina: Francie: Saint-Brieuc Lycée Ernest Renan Puy en Velay Lycée Simone Weil Nancy Lycée Henri Poincaré Dole Lycée Pasteur Mt. Roland Collège Mont-Roland Elbeuf Lycée Elbeuf Montivilliers Collège Belle-Etoile Avignon Lycée Frédéric Mistral Německo: Kostnice Ellenriedergymnasium Humboldtgymnasium Susogymnasium Geschwister-Scholl-Schule Wesenberger-Schule Eggenfelden Bundesgymnasium Pirna Friedrich-Schiller-Gymnasium Rakousko: Mödling Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Španělsko: Madrid Fuenlabrada I.E.S.África Madrid Centro de Intercambios Escolares Santa María del Páramo I.E.S Valles del Luna Itálie: Brescia ITC Lunardi (pro anglicky mluvící) Belgie: Brusel St. Pieterscollege (pro anglicky mluvící) 5

6 Důležitým prvkem zahraniční spolupráce jsou rovněž další dlouhodobé projekty. Jako tradičně úspěšné se jeví zapojení žáků školy do činnosti Evropského parlamentu mládeže (EPM). V posledních letech se škola angažuje v řadě větších či menších projektů, z nichž k nejvýznamnějším patří projekt Sokrates Comenius Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Velký důraz je kladen na spolupráci školy a rodiny. Rodiče žáků nižšího stupně dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím studijních průkazů. Nejdůležitější informační platformou mezi rodiči a školou jsou třídní schůzky, resp. konzultační odpoledne. Komunikace mezi ředitelstvím školy a rodiči se děje prostřednictvím mluvčích volených rodiči v jednotlivých třídách, kteří se scházejí vždy po třídních schůzkách, resp. konzultačních odpoledních, a mohou si tak vyměnit informace ze svých tříd, zaujmout k nim stanovisko a to pak předat vedení školy, které je o průběhu třídních schůzek (konzultačních odpolední) informováno rovněž prostřednictvím zápisů z těchto setkání rodičů. Ta se uskuteční v průběhu školního roku dvakrát (prosinec, duben) a jsou zaměřena především na informace o prospěchu. V případě, že se vyskytne problém, mají rodiče možnost pozvat do třídy ředitele školy nebo jeho zástupkyně a pokusit se o řešení problému nebo o přijetí nějakých opatření přímo na místě. V případě potřeby je možné sjednat si osobní konzultaci s třídním učitelem, vyučujícím, popř. ředitelem školy. Zevrubné informace o škole, stejně tak jako aktuální sdělení o jejím chodu, lze nalézt na webových stránkách gymnázia, které jsou pravidelně aktualizovány. Významná je i spolupráce se správní radou Nadačního fondu Gymnázia Tábor, v níž jsou zastoupeni rodiče žáků školy. Nadační fond se v rámci svých možností snaží plnit své poslání, kterým je péče o rozvoj duchovních hodnost studentů. Díky činnosti nadačního fondu je možné podporovat nejrůznější školní i mimoškolní aktivity žáků školy v oblastech, kde není možné použít prostředky rozpočtu školy. Díky Nadačnímu fondu Gymnázia Tábor je také pravidelně vydávána Ročenka Gymnázia Pierra de Coubertina, která je výrazným prvkem prezentace a propagace školy na veřejnosti. Nadační fond se nákupem surovin rovněž podílí na zajišťování pitného režimu žáků. Při navýšení finančních prostředků pak NF věnuje škole jednorázově větší částku, která je významným způsobem investována (vybavení počítačové učebny novými PC, financování nového docházkového systému pro studenty, zakoupení většího množství nových titulů do žákovské knihovny apod.) Při škole byla v roce 2005 zřízena devítičlenná školská rada, v níž jsou paritně zastoupeni zástupci rodičů a zletilých žáků, učitelů a zřizovatele. Rada se schází minimálně dvakrát ročně a spolupracuje s vedením školy. Poslední tři roky realizujeme neformální setkání rodičů, žáků, učitelů, absolventů školy i zástupců Města Tábora na volejbalovém turnaji O pohár ředitele školy. Pro dvojjazyčnou česko-francouzskou sekci je nezbytná velice intenzivní spolupráce s Velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR, Odborem jazykové a vzdělávací spolupráce, i s ostatními bilingvními česko-francouzskými sekcemi v Praze, Brně, Olomouci a bilingvními sekcemi na Slovensku. Francouzské velvyslanectví hraje významnou koordinátorskou roli při zajišťování výuky na šestiletém dvojjazyčném oboru vzdělání: zastupuje v plném rozsahu zahraničního partnera v ČR, a to ve všech oblastech. Podílí se na schvalování osnov a učebních materiálů, přípravě a organizaci písemných maturitních zkoušek a jejich společných oprav, připravuje harmonogram srovnávacích testů ve všech francouzsky vyučovaných předmětech a ve francouzštině. V oblasti personální zajišťuje ve spolupráci s vedením gymnázia obsazování míst francouzskými učiteli, v rámci jednotlivých předmětů organizuje školení, stáže a semináře českých i francouzských vyučujících (často společně se slovenskými), a to nejen v ČR, ale také zajišťuje a financuje třítýdenní odborné stáže českých učitelů na francouzských lyceích. 6

7 Pro učitele, kteří začínají vyučovat francouzský jazyk ve vyšších ročnících nebo některý z pěti předmětů vyučovaných ve francouzštině, je připravena dvou až tříměsíční odborná stáž na některé z francouzských středních škol. Francouzská strana poskytuje zdarma žákům vyššího stupně bilingvního studia autentické učebnice a studijní materiály po celou dobu jejich studia, stejně tak investuje nemalé částky do materiálů pro vyučující ve formě předplatného odborných časopisů, ukázek nových jazykových metod, CD, DVD atp. Škola udržuje pravidelné kontakty s Mezinárodním výborem Pierra de Coubertina a s Českou olympijskou akademií. Její zástupce je členem ČOA, delegát školy se zúčastňuje i pravidelných mezinárodních setkání. Prostřednictvím těchto organizací naše gymnázium spolupracuje s řadou škol z celého světa. Vyvrcholením této spolupráce jsou pak setkání na mezinárodních fórech. Za velmi intenzivní lze rovněž považovat spolupráci s majitelem budovy čp. 860 Městem Tábor, které finančně zajišťuje veškeré opravy a velkou údržbu v budově školy. Jako dobrá se také jeví spolupráce se zmíněným subjektem i v oblasti výchovy a vzdělávání, při podpoře mezinárodních aktivit, zájmové a mimoškolní činnosti žáků školy. Při zajišťování DVPP i školení v rámci programu SIPVZ spolupracuje škola především se Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám České Budějovice, s NIDV Praha i s dalšími vzdělávacími institucemi. Na velmi dobré úrovni je i spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Táboře, Úřadem práce Tábor, Divadlem Oskara Nedbala Tábor (návštěva školních divadelních představení, účinkování Pěveckého sboru GPdC), kinem Svět Tábor (návštěva školních filmových představení, besed atp.), Domem dětí a mládeže Tábor (organizátor okresních soutěží a olympiád), Asociací školních sportovních klubů (činnost školního sportovního klubu na gymnáziu). Gymnázium je členem Klubu ekologické výchovy a zúčastňuje se programů a seminářů pořádaných touto organizací. V tomto ohledu nejvíce spolupracujeme s Klubem ekologické výchovy v Praze a Blatským muzeem v Soběslavi. V poslední době škola věnuje velkou pozornost třídění odpadu. Nově se žáci zapojili do soutěže Těžíme hliník z našich domácností, vyhlášené Ekocentrem Říčany a Ochranou fauny Votice. Ve spolupráci s Ecobatem, s.r.o., je na škole zajištěn sběr přenosných baterií. 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1. Zaměření česko-francouzského dvojjazyčného studia Dvojjazyčné česko-francouzské studium představuje moderní typ tradičního evropského vzdělání, které akcentuje individuální rozvoj samostatného myšlení každého žáka. Jeho nedílnou součástí je pravidelný, každodenní kontakt s rodilými mluvčími, práce s originálními materiály, poskytovanými po celou dobu studia francouzskou stranou zdarma, a trvale úzké vazby na Francii. Tento typ studia představuje výrazný odklon od pamětného a encyklopedického osvojování nových poznatků, klade důraz na samostatnost žáka, jeho schopnost pracovat pod vedením učitele nebo samostatně s materiály, umět z nich získávat poznatky, formulovat své závěry a stanoviska a ta pak obhájit a konfrontovat s jinými. V prvních dvou ročnících žáci dokončí povinnou školní docházku a absolvují intenzivní jazykovou přípravu ve francouzštině, tak aby od 3. ročníku mohla být v tomto jazyce vedena výuka v pěti vybraných předmětech: dějepisu, zeměpisu, matematice, fyzice a chemii. Francouzština přestává být vyučována jako cizí jazyk, ale při další výuce je vnímána jako mateřština. V 1. a 2. ročníku je též zařazena nepovinná výuka anglického jazyka, na níž se ve 3. ročníku naváže jako na druhý povinný jazyk. Od 5. ročníku si žáci volí ze široké nabídky volitelných předmětů se zaměřením na volbu 7

8 maturitní zkoušky a na budoucí vysokoškolské studium. Součástí osnov jsou i desetidenní výměnné studijní pobyty ve Francii: škola má několik stálých francouzských partnerských škol, s nimiž pořádá každoročně reciproční výměnné studijní pobyty. V případě zájmu a úspěšného zvládnutí konkurzního řízení se po 3. ročníku nabízí jednotlivcům možnost dokončit středoškolská studia ve Francii na lyceích v Dijonu a Nîmes. Dvojjazyčné česko-francouzské studium poskytuje standardní všeobecné gymnaziální vzdělání, obohacené navíc o výbornou znalost jazyka a používání moderních metod výuky českého a francouzského školství. Žáci se učí větší samostatnosti a nadhledu, který doposud českému školství chyběl. Zařazením volitelných seminářů je zajištěna velká možnost dalšího profilování zájmů společenskovědním, nebo přírodovědným směrem. Přírodovědné předměty jsou posíleny zařazením praktických cvičení, což se však neděje na úkor předmětů ostatních. Žáci se zájmem o přírodní vědy se plně realizují v příslušných volitelných seminářích; pro spíše humanitně orientované žáky, v některých třídách až 2/3 studentů, lze chápat francouzské pojetí výuky matematiky a přírodovědných předmětů jako vhodný doplněk k obecné průpravě v logickém myšlení. Nedílnou součástí je rovněž velmi úzká spolupráce se třemi zbývajícími sekcemi v ČR a Velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR. Vyučující se společně scházejí v rámci jednotlivých předmětů nejen na odborných stážích a seminářích, ale také při přípravě školního roku, připravují společné srovnávací testy, maturity nanečisto i zadání pro závěrečné písemné maturitní zkoušky. Každý předmět vyučovaný ve francouzštině, stejně tak i samotný francouzský jazyk, má svého koordinátora, zpravidla z řad francouzských učitelů. Ke specifikům patří i permanentní spolupráce a zdravá vzájemná konfrontace výsledků s ostatním česko-francouzskými, popř. slovensko-francouzskými sekcemi, absolvování společných dílčích i závěrečných zkoušek. Od počátku své existence konají žáci písemné maturitní práce a zkoušky anonymně, stejným způsobem jsou i opracovány. Centrálním opravám předsedá osoba jmenovaná Odborem jazykové a vzdělávací spolupráce Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR. Během své sedmnáctileté existence prokázal tento obor vzdělání svou smysluplnost: potvrzují to dosavadní velmi dobré studijní výsledky v relaci s ostatními gymnaziálními obory vzdělání, letilá výrazná úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy české i francouzské a nadstandardní profesní uplatnění našich absolventů ve vlastní praxi. Kvalita školy je však dána nejen pečlivě sestaveným studijním programem, ale i dalšími aktivitami, které její působení ještě podtrhují a dávají jí silný lidský rozměr, jehož vyústěním je rozvoj intelektuálních a osobnostních předpokladů našich žáků. Škola hledá stále nové cesty odpovídající potřebám společnosti 21. století, ale také navazuje na pozitivní tradice a rozvíjí pověst, které mezi táborskou veřejností požívá. K naplnění těchto cílů patří mj. i velká četnost přednášek, kulturních a sportovních akcí, exkurzí na nejrůznější témata, zařazování adaptačních, lyžařských, turistických a biologických kurzů. Žáci jsou vedeni k výraznému ekologickému cítění. Z těchto aktivit si žáci odnášejí nejen nové poznatky z příslušného předmětu, ale výrazně se formulují i jejich osobnostní a povahové rysy, vztah k ostatním spolužákům, schopnost uvažování v širších souvislostech jejich pohled na svět je komplexnější. Silněji si uvědomují, že pozitivní vztah ke vzdělání je základní podmínkou celoživotního učení Profil absolventa Absolvent šestiletého studia: si odnáší nadstandardní jazykovou výbavu, vyjadřuje se plynule slovem i písmem v jednom světovém jazyce (francouzštině); je schopen běžné komunikace v jazyce anglickém je samostatný ve studiu a při řešení problémů. Umí si poznatky vyhledat, zpracovat je a zaujmout k nim svůj postoj 8

9 je zvyklý na kontinuální evaluaci a konfrontaci svých výsledků i v širším měřítku, nežli je třídní kolektiv uvažuje v širších souvislostech, při řešení problémů umí využít poznatků z různých oborů, dovede pracovat s pluralitou názorů své stanovisko, často netradiční, popř. originální, si dovede odpovídajícími a korektními prostředky obhájit dovede se rychle adaptovat na nové studijní, popř. pracovní podmínky, dobře snáší i větší psychickou zátěž je zvyklý na časté prověřování svých znalostí a schopností díky četným pobytům v cizině a kontaktům s rodilými mluvčími je tolerantní, nečiní mu potíže uvažovat o problémech v širších souvislostech díky dvojjazyčnosti a poznání jiné kultury se rychle adaptuje v novém prostředí je typem moderního Evropana, který je otevřen světu a jeho problémům schopnost samostatné práce a samostatného úsudku přenáší i do běžného života, popř. zájmové činnosti je si vědom nutnosti celoživotního vzdělávání, je intelektuálně flexibilní, chápe osobní i společenský význam vzdělání umí samostatně používat moderní informační technologie k získávání i k vlastní prezentaci informací je připraven na samostatnou i týmovou práci dbá o své zdraví, je schopen účinné pomoci druhým, uvědomuje si zásady zdravého životního stylu, chápe roli sportu jako přirozeného doplňku plnohodnotného života podílí se na ochraně životního prostředí, kulturních a společenských hodnot je zodpovědný za své chování v pracovním i osobním životě a orientuje se v základních právních předpisech je tolerantní, dokáže zaujmout objektivně kritické stanovisko k jednání a názorům druhých 3.3. Organizace přijímacího řízení Gymnázium Pierra de Coubertina počítá i nadále pro každý školní rok s otevřením jedné dvojjazyčné třídy. Přijímání ke studiu vychází z platné legislativy a probíhá podle kritérií přijímacího řízení, která jsou v souladu se školským zákonem pro každý školní rok vydávána Organizace maturitní zkoušky Předpokládáme odlišný způsob ukončování studia podle 81 odst. 9 školského zákona. Žáci by měli konat v rámci společné části maturitní zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci profilové části pak zkoušku z francouzského jazyka a literatury (písemná a ústní část), z matematiky a dalších dvou francouzsky vyučovaných předmětů podle vlastní volby (písemná zkouška), z jednoho volitelného předmětu (ústní zkouška). Zkouška z francouzského jazyka a literatury (obě části) by se měla konat na konci 5. ročníku, ostatní zkoušky v řádném maturitním termínu na konci 6. ročníku. Přesná koncepce maturitní zkoušky bude stanovena po vydání maturitní vyhlášky a schválení odlišného způsobu ukončování studia Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. 9

10 3.5. Výchovné a vzdělávací strategie V rámci školního vzdělávacího programu budou všemi vyučujícími na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře cíleně utvářeny a rozvíjeny kompetence žáků následujícími strategiemi: Kompetence k učení učíme žáky plánovat si dlouhodobější cíle, posoudit možnost jejich dosažení a být odpovědní za organizaci vlastní práce a její plnění učíme žáky organizovat a vyhodnocovat svou činnost u žáků podporujeme jejich samostatnou, tvůrčí práci a různé přijatelné způsoby dosažení cíle respektujeme návaznosti a vztahy uvnitř učiva, dbáme na rovnoměrné zatížení žáků v průběhu roku pravidelným zadáváním úkolů a jejich následnou kontrolou vedeme žáky k vytváření správných studijních návyků v čase mimo pravidelnou výuku zařazujeme větší samostatné písemné práce z francouzského jazyka a francouzsky vyučovaných předmětů, čímž se žáci učí postupně zvládat větší psychickou zátěž, a získávají tak cenné studijní zkušenosti vedeme žáky k samostatnému vyhledávání, třídění a zpracování nových informací a k jejich využívání ve vyučovacím procesu, v praktickém životě a v jejich tvůrčí činnosti vytváříme ve třídě atmosféru podporující soustředěnou práci pracujeme se žáky individuálně i ve skupinách zařazujeme do výuky práci v terénu; od 1. ročníku jsou součástí výuky výměnné studijní pobyty s francouzskými partnerskými školami podporujeme mimoškolní aktivity, účast jednotlivců i kolektivů na mezinárodních projektech různého zaměření podporujeme využívání výpočetní techniky ve většině předmětů od 3. ročníku je francouzský jazyk ve francouzsky vyučovaných předmětech a ve francouzštině prostředkem k naplnění klíčových kompetencí další cizí jazyk vyučujeme ve skupinách složených na základě stupně pokročilosti ve znalostech Kompetence k řešení problémů rozvíjíme mnohostranné mezipředmětové vztahy, na jejichž vzájemném prolínání je dvojjazyčná výuka založena předkládáme problémové situace z každodenní praxe a aktuálního dění, analyzujeme je a diskutujeme o nich vedeme žáky k přemýšlení nad významem a využitím mediálních sdělení, učíme žáky samostatně vyvozovat závěry využíváme metody skupinové práce podporujeme samostatnost a tvořivost s nalézáním originálních způsobů řešení s využitím vlastních zkušeností a prožitků při četných samostatných písemných pracích učíme žáky vyrovnat se s problémem, postupně odbourávat stres a trému klademe důraz nejen na vědomosti, ale i fantazii, představivost a intuici poskytujeme žákům pomoc a zpětnou vazbu při hledání formulace problému a jeho řešení organizujeme celoškolní projekty podle možností daných typem studia 10

11 Kompetence komunikativní učíme žáky prezentovat vlastní názory formou souvislého monologického projevu i dialogu v tomto ohledu poskytujeme maximální možný prostor, neboť na komunikaci je založena podstata dvojjazyčného studia zdůrazňujeme, že způsob vyjadřování je součástí profilu osobnosti vyžadujeme od žáků přesné a výstižné vyjadřování myšlenek, pocitů a názorů, a to jak v českém, tak francouzském jazyce vedeme žáky k analýzám komunikace v médiích (českých i francouzských), na příkladech z praxe dokladujeme vhodnost či nevhodnost komunikačního sdělení v hodinách se vyjadřujeme kultivovaně, přesně a srozumitelně, dbáme na spisovné vyjadřování a užívání odborné terminologie, české i francouzské, a totéž vyžadujeme od žáků snažíme se psychicky podpořit žáky, kteří při vystoupení před třídou trpí trémou v maximální možné míře využíváme mezipředmětové komunikace organizujeme Pohodové dny pro 1. ročníky, kde se prostřednictvím rozmanitých činností odbourávají komunikativní bariéry organizujeme desetidenní výměnné pobyty ve Francii, které skýtají přirozenou možnost rozvíjení komunikačních dovedností žáků v cizím jazyce i v oblasti sociálních vztahů vyhledáváme a podporujeme účast jednotlivců na mezinárodních akcích, důsledně dbáme na zpětný přenos informací prostřednictvím školního časopisu, webových stránek i místního tisku učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky vytváříme v hodinách prostor pro prezentaci a vyhodnocování realizovaných projektů tak, aby se o práci dozvěděli všichni studenti školy připravujeme žáky na komunikaci a jednání ve společnosti dospělých se všemi právy a povinnostmi zletilých osob Kompetence sociální a personální společnou prací v hodině, při tvorbě projektů, při studentských výměnách apod. usilujeme o vytvoření dobrých vztahů v třídním kolektivu při práci ve skupinách vyžadujeme respektování názoru ostatních, zapojení všech členů do diskuze vhodně rozdělujeme úkoly ve skupině podle schopností a možností jednotlivých žáků posilujeme sebedůvěru žáků, oceňujeme jejich postřeh, jejich nápady vedeme žáky k uvědomění si osobnostní různorodosti jednotlivců a vyzdvihujeme jejich vzájemné respektování vedeme žáky k odhalování důsledků vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích uplatňujeme individuální přístup k talentovaných žákům oceňujeme všelidské hodnoty humanitu, toleranci, svobodu a projevy úcty k práci druhých rozvíjíme sociální inteligenci žáků a odmítáme chování, které narušuje dobré vztahy mezi žáky navzájem i mezi učiteli a žáky důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných učeben a na akcích mimo školu Kompetence občanské aktivně zapojujeme žáky do kulturního dění (účast na kulturních akcích, účast v soutěžích, organizování akcí samotných) pořádáme besedy a exkurze s cílem poznat názory a postoje jiných lidí umožňujeme účast na humanitárních a charitativních akcích 11

12 vedeme žáky k respektování druhých, ale vyjadřujeme i respekt k žákovi vedeme žáky k obhájení si vlastního názoru a uvědomění si důsledků svého rozhodnutí seznamujeme žáky s hodnotami předchozích generací a hodnotami současnými vlastním příkladem vedeme žáka k tolerantnosti, vstřícnosti a ochotě pomoci slabším nebo lidem, kteří to potřebují respektujeme věkové, sociální a etnické zvláštnosti žáka vedeme žáky k aktivní účasti na školním životě netolerujeme patologické chování (šikana, drogy, kriminalita), nekamarádské chování a odmítnutí potřebné pomoci podporujeme různé formy spolupráce s MěÚ, policií, pedagogicko-psychologickou poradnou, složkami IZS, účast žáků na sportovních soutěžích a posilujeme u žáků pocit sounáležitosti s ostatními lidmi při výměnných pobytech i výuce samotné seznamujeme žáky s odlišnostmi francouzské kultury, mentality i stylu života a vedeme je k pochopení odlišností Kompetence k podnikavosti umožňujeme žákům částečně ovlivnit proces učení v hodinách, diskutujeme s nimi o jejich návrzích a změnách pracovních postupů vedeme žáky k samostatnému kritickému zhodnocení své práce vedeme žáky k vyhledávání příležitostí pro svůj další osobní rozvoj a uplatnění (využití znalosti francouzského jazyka a francouzské kultury při organizování českofrancouzských akcí) podporujeme žáky v prezentaci vlastních tvůrčích nápadů seznamujeme je s možnostmi podnikání či zaměstnání učíme žáky posoudit situaci a předvídat možná rizika důslednou a systematickou kontrolou práce učíme žáky odpovědnosti za plnění zadaných úkolů vybízíme žáky k hodnocení vlastních postupů a výsledků práce pomáháme žákům odhalit jejich schopnosti pomocí soutěží vedeme žáky k uplatnění jejich nadstandardních jazykových znalostí ještě během studií (dobrovolné tlumočení, překládání) 3.6. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola vychází vstříc žákům s diagnostikovanými specifickými poruchami učení. Je-li u žáka zjištěna lehká mozková dysfunkce nebo specifické poruchy učení, je tato skutečnost v první řadě dána na vědomí výchovnému poradci, který zajistí další kroky. Úzce při nich spolupracuje s třídními učiteli, podle potřeby kontaktuje pedagogicko-psychologickou poradnu, popř. další odborníky (lékaři, speciální psychologové, psychiatři). Podle konkrétní situace je handicapovaným žákům poskytována i péče formou individuálního vzdělávacího plánu, konzultací, případně možností individuálních zkoušek, přičemž citlivý, individuální přístup učitelů je samozřejmostí. Při písemné komunikaci, kdy je žákům zpravidla prodloužena doba na vypracování úkolu, mohou využívat počítač. V případě potřeby lze uvažovat rovněž o zařazení častějších přestávek pro tyto žáky, popř. zohlednit jejich zdravotní znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání. Škola dosud není vybavena bezbariérovým přístupem, na tuto možnost je však připravena, a pokud tato potřeba vznikne, je připravena projekt bezbariérového přístupu do části budovy pro pohybově handicapované žáky aktuálně realizovat. U žáků se sociálním znevýhodněním, tj. žáků ze sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného prostředí, jsme připraveni řešit situaci ve spolupráci s metodikem prevence sociálně patologických jevů a výchovným poradcem, v případě nutnosti i s orgány péče o 12

13 dítě nebo psychologem. Nadační fond Gymnázia Tábor by v případě potřeby mohl sociálně handicapovaným žákům finančně pomoci při návštěvách kulturních a sportovních akcí, výměnných pobytech v zahraničí, popř. lyžařském výchovně vzdělávacím kurzu Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Obecně je kladen důraz na materiální zabezpečení kvalitní výuky a v případě nadaných žáků jsou v rámci možností využívány metody výuky s preferencí individuálního přístupu. Mimořádně vysoká a všestranná nabídka volitelných předmětů umožňuje žákům vybrat si obory podle svých zájmů, nadání a dalších studijních předpokladů, a to v českém i francouzském jazyce. Mimořádně nadaní žáci mohou své předpoklady dále rozvíjet i v mimovyučovacích aktivitách soutěžích, olympiádách, domácích i zahraničních projektech. Na tuto činnost přispívá finančně i Nadační fond Gymnázia Tábor. Nadaní žáci, kteří uspějí při konkurzu, mohou po 3. ročníku odjet studovat na lycea v Dijonu a Nîmes, kde také svá studia ukončí maturitní zkouškou. Úspěšným studentům může být poskytnuta měsíční stáž na některé střední škole ve Francii v rámci programu Evropské mobility mládeže. Vzhledem k charakteru výuky na dvojjazyčném gymnáziu, který předpokládá aktivní účast žáka na výuce, individuální plán zůstává spíše teoretickou možností, jak nadané žáky zvýhodnit Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova prochází výukou všech vzdělávacích oborů. Navíc francouzský způsob výuky je přímo založen na její důsledné aplikaci žákovy znalosti a dovednosti jsou permanentně konfrontovány s ostatními, žák si tak přivyká na stálou konkurenci, čímž se v procesu vzdělání učí hlouběji poznávat sama sebe, svou roli v kolektivu vrstevníků, postupně pracuje na samovolném odbourávání stresu. Na jedné straně je rozvíjena jeho názorová individualita, na straně druhé se učí komunikovat se svým okolím, objasňovat mu svá stanoviska, čelit nesouhlasným názorům a kritice, popř. hledat v kolektivu adekvátní pomoc. V prostorách školy i na mimoškolních akcích, jako jsou zejména reciproční výměnné pobyty s francouzskými studenty, jsou žáci vedeni k dodržování řádu školy a její dobré reprezentaci. V cizojazyčném prostředí se pak přirozenou formou rozvíjejí takové schopnosti, jako je sociální a osobnostní adaptabilita, schopnost zvládat neobvyklé situace, umět v nich najít rychlé řešení, rozhodovat se zodpovědně, porozumět odlišnému způsobu života a najít zdravý kompromis. Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Sociální komunikace 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník A; Bi; Č; Č; Fr; Ch; A; Fr; Ch; Ch; If; Hv; A; Bi; Č; A; Č; Ch; Fr; Ch; M; OSZ; Tv; If; OSZ; Vv Ch OSZ OSZ; Tv; Hv; Vv; Tv; Hv; M; Vv; VP VP Vv; VP (VP) Fr; Ch; Tv; OSZ; Vv; Z VP A; Fr; D; Tv; Z VP Ch; OSZ; Tv; Vv; Hv VP A; Č; Fr; Tv; Vv VP F; Fr; Ch; If; OSZ; Hv; Tv VP Fr; OSZ; Tv; Vv; Z VP Fr; Ch; If; Hv (VP) A; Fr; OSZ; Hv; Vv; Z A; Bi; Č; Fr; Ch; Tv Ch Č; Fr D 13

14 Morálka všedního dne A; Bi; F; Tv; Z VP Fr; Ch; Tv VP A; Fr; Ch; If; Tv VP (VP) Fr; Ch; Hv (VP) Č; F; Fr; Ch; OSZ Ch; D; OSZ Spolupráce a soutěž Ch; Tv; Vv VP Č; Ch; Vv VP A; Fr; OSZ; Tv; Hv VP Fr; Hv (VP) Č; F; Fr; Ch Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Toto průřezové téma výrazně integračního charakteru má své místo zejména v předmětech společenskovědního charakteru, jednoznačně se promítá do předmětu Zeměpis ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, kde je mimo jiné součástí výuky i studium evropských zemí v kontextu aktuálních problémů. Přírodovědné předměty si pak kladou za cíl seznámit žáky s důsledky globálních vlivů na životní prostředí, poznatky získávané v předmětu Informatika umožňují aktivní postupy a formy učení, účast v mezinárodní komunikaci a projektech. Integrovaná vzdělávací oblast Člověk a zdraví pomáhá žákům orientovat se v globálních problémech souvisejících se zdravím. V praxi se žáci setkávají s okruhy z uvedeného průřezového tématu zejména při výměnných pobytech ve Francii a přijetí francouzských studentů v ČR, kdy se učí respektovat odlišnou kulturu, názory a pohledy lidí na svět a brát je jako příležitost k obohacení vlastního života: ověřují si tak občanské dovednosti a demokratické mechanismy a struktury. Mají příležitost srovnávat odlišnosti i shody životního stylu v Evropě i ve světě, kriticky zhodnotit a využít zkušenost z jiného kulturního prostředí a chápat historickou kontinuitu v evropském a globálním kontextu ve vztahu k vývoji vlastní země, jejíž problémy jsou pak schopni vnímat a posuzovat v širších evropských a globálních souvislostech. Globalizační a rozvojové procesy Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Žijeme v Evropě Vzdělávání v Evropě a ve světě 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník Z Ch Fr Fr; OSZ; Č; Fr; Z D; Z Vv; M; Z VP VP VP (VP) Ch; Z Ch; Z Fr; Ch; M; Fr; Ch; Č; Fr; D; Z Z OSZ; M; OSZ; Z Z VP Z VP Fr; Tv; Vv; Z VP Z VP VP Ch; Z VP F; Fr; D; Tv; OSZ; Vv; Z VP Fr VP VP Fr, Z VP F; Fr; D; Vv; Z VP Fr; Tv VP (VP) Fr; OSZ; Z (VP) A; Fr; D; OSZ; Tv; Vv; Z (VP) Fr; OSZ; Vv (VP) Fr; D; OSZ; Z A; Č; F; Fr; D; OSZ; Z Fr; Tv; Z D; Z A; D; F; OSZ; Z Fr; Z 14

15 Multikulturní výchova Informace z průřezového tématu Multikulturní výchova získávají žáci zejména ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Francouzský jazyk a literatura, Anglický jazyk, Občanský a společenskovědní základ, Dějepis a Zeměpis. Prvky multikulturní výchovy se však promítají do všech oblastí od samého počátku studia a úzce souvisejí s jeho celkovým dvojjazyčným charakterem. Žáci si uvědomují jedinečnost každého člověka i svou vlastní kulturní identitu, chápou důležitost integrace jedince v mezilidských vztazích, jejich základní normy se učí aplikovat v praktickém životě. Setkávají se s konkrétními podobami solidarity a tolerance, na vlastní osobě mají možnost pozorovat, že studium cizího jazyka a předmětů v něm, poznání kultury jiného národa, ať již při vlastní výuce nebo při výměnných pobytech, vedou k jejich osobnímu intelektuálnímu a citovému obohacování a myšlenkovému zrání. Učí se základním morálním normám, jejich aplikace ve vlastním životě jim pomáhá čelit projevům amorality, intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu. Výměnné pobyty tvoří nezaměnitelnou složku multikulturní výchovy. Do výuky jsou systematicky zařazovány již od 1. ročníku: žáci mají možnost zblízka poznat francouzskou kulturu a její projevy, zdokonalit se v jazyce, ale pobytem v rodinách se seznámí i s problematikou každodenního života Francouzů z mnoha aspektů. Od školních let si tak osvojují schopnost pohybovat se v multikulturním světě, jejich sociokulturní obzor se tak přirozenou cestou otevírá a rozšiřuje. Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi různého kulturního prostředí 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník Bi; Fr; D; Č; D; Tv; Fr; D; Hv; Fr; OSZ; Č; Fr; D; D; Z OSZ; Tv; Vv Vv; Z Vv; Z Z Z VP VP VP (VP) OSZ; Z VP A; Č; Fr; Hv VP Vv VP Č; Fr; Ch; Vv VP Fr; Vv; Z VP A; Č; Hv; Vv VP Fr; Ch; Z; Vv; OSZ (VP) Č; Fr; OSZ; Vv; Z (VP) Č; Fr; Z Z Č; Fr; Z Č 15

16 Environmentální výchova Průřezové téma je realizováno jak v přírodovědných oborech, tak v oborech společenskovědních a je typickým příkladem oborově integrovaného tématu. Žáci si uvědomují specifické postavení člověka v přírodním systému a jeho odpovědnost za další vývoj na této planetě. Učí se nepodceňovat hodnotu přírody, využívat citlivě a uvážlivě přírodní zdroje, dbát v mezích svých možností na dodržování základních ekologických zásad. V návaznosti na společenské vědy se učí chápat provázanost faktorů ekologických s faktory ekonomickými a sociálními; při posuzování ekologické problematiky jsou vedeni k pohledu z různých aspektů, mj. i zdravotního. Témata s ekologickou tematikou jsou také součástí námětů pro samostatné slohové či výtvarné práce, cizojazyčné texty určené k literárním rozborům; časté jsou rovněž příspěvky ekologického charakteru do školního časopisu. Základní ekologickou abecedu si žáci osvojují i ve školní praxi, neboť na škole již po několik let probíhá třídění odpadu, běžné je zapojení tříd do soutěží s ekologickou tematikou. Škola je již několik let členem Klubu ekologické výchovy. Problematika vztahů organismů a prostředí Člověk a životní prostředí 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník Ch; D; Z Ch; Z Bi Bi; Z Fr; Z Bi; Z VP Bi; F; Fr; Ch; D; Tv; Z VP A; F; Fr; Ch; OSZ; Tv; Z VP Bi; Č; F; Fr; Ch; Tv; Z (VP) A; F; Fr; D; Ch; OSZ; Tv F; Fr; Ch; D; Tv; Z A; Bi; Ch; Z Životní prostředí regionu a České republiky VP Z VP VP Ch VP VP Fr VP (VP) Bi; Fr; Ch; OSZ (VP) Z Ch 16

17 Mediální výchova Získání standardní mediální gramotnosti patří k základní výbavě dnešního středoškoláka. Průřezové téma se svým věcným významem promítá zejména do oborů humanitních, sociálně vědních nebo psychologické povahy, tedy předmětů Český jazyk a literatura, Občanský a společenskovědní základ a Dějepis. Zájemci s hlubším zájmem o Mediální výchovu jako obor si pak mohou vybrat jeden z volitelných předmětů: předmět Média a komunikace, resp. Média a komunikace v anglickém jazyce. Výuka je ve všech vzdělávacích oborech zaměřena na schopnosti žáka správně interpretovat mediální sdělení z hlediska jeho informační kvality, tj. využívat v maximální míře mediální nabídku, ale přitom si od ní udržovat i reálný odstup. Zahrnuje dvě základní oblasti vědomostní a dovednostní, umožňující vlastní mediální produkci, týkající se vnímání jak mluveného, tak písemného projevu. V rámci předmětu Informatika se jako zdroje informací užívají tištěné i digitální dokumenty. V produktivní činnosti se vybraní zájemci angažují v redakci školního časopisu, jiná skupina studentů spolupracuje s regionálním tiskem, na jehož stránkách pravidelně zveřejňuje příspěvky ze života školy. Ve všech předmětech je kladen důraz na rozvoj komunikačních schopností, na dovednost stylizovat psaný a mluvený projev a za pomoci moderních komunikačních technologií ho veřejně prezentovat. Takto pojatá mediální výchova pak výrazně napomáhá osobnostnímu a sociálnímu růstu žáků. Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uživatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník Č; Tv; Vv A; F; Tv; A; Fr; F; Č; F; Vv D Tv Vv; Z Ch; If VP VP (VP) VP Bi; Č; F; Ch; Vv; Z VP Č; F; Ch; Vv; Z VP Bi; Č; F; Ch; Vv; Z VP F; Ch; Z VP Č; Ch; M; Z VP Č; F; Fr; Ch; M; Z VP Č; F; Fr; Ch; M; Z VP Fr; Ch VP Č; Fr; Ch; If; Vv; Z VP Č; Fr; Ch; If VP Č; F; Ch; If; Hv; Vv; Z VP Č; Fr; F; Ch; If; Hv; Z VP Č; Fr; Ch; If; Hv; Vv; Z (VP) Č; Fr; Ch; If; Hv; Vv; Z (VP) Č; If; OSZ; Hv; Vv; Z (VP) Č; Fr; If; OSZ; Hv; Vv; Z (VP) Č; Fr; D A; Č; Ch; Z Č; Fr; Z Č; Ch; Z Č; Bi; D; M; Z Č; Fr; D; Bi; Z Č; F; Tv; M; Z Č; D; Tv; Z 17

18 Výchova demokratického občana Průřezové téma má úzkou vazbu především na vzdělávací oblast Člověk a společnost. Vztahuje se však i na ty ostatní vzdělávací oblasti, v nichž se tematizuje vztah žáka k sobě samému i k ostatním lidem, k okolnímu prostředí, k normám a hodnotám. Výuka, postavená na demokratických základech, vede žáky k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod. Vychovává je ke spolupráci, k aktivnímu zapojení do každodenního života školy. Žáci se učí odpovědnosti za své postoje i za svou práci, uvědomují si svá práva, ale respektují i povinnosti s nimi spojené. Učí se komunikovat, formulovat a argumentovat. Osvojují si zásady slušné komunikace a demokratických způsobů řešení. Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník Fr; F; Z; A; Fr A; Z A; Fr OSZ; M VP VP VP (VP) Bi; OSZ; A; Fr; F; Fr; Z Fr Tv; Z Tv VP OSZ VP OSZ; Z VP VP OSZ; Fr VP OSZ; A VP VP Fr; If; Z VP VP (VP) Fr (VP) Fr (VP) Fr Fr Zkratky předmětů: Č Český jazyk Ch Chemie Fr Francouzský jazyk Bi Biologie Fr Francouzský jazyk a literatura If Informatika A Anglický jazyk Hv Hudební výchova OSZ Občanský a společenskovědní základ Vv Výtvarná výchova D Dějepis Tv Tělesná výchova Z Zeměpis VP Výměnné pobyty M Matematika ČSP Člověk a svět práce F Fyzika VkZ Výchova ke zdraví 18

19 4. UČEBNÍ PLÁN předmět celkem Český jazyk a literatura 3/1 4/1 3/1 3/1 3/1 2/1 18 Francouzský jazyk 10/10 10/ Francouzský jazyk a literatura - - 4/4 4/4 4/4-12 Další cizí jazyk - - 3/3 3/3 3/3 3/3 12 Občanský a společenskovědní základ Dějepis Zeměpis Matematika 4/1 3/1 4/1 4/1 4/1 4/1 23 Fyzika 2/0 2/0 3/1 3/1 3/1 3/0 16 Chemie 2/0 2/0 3/1 3/1 3/1 2/0 15 Biologie 2/0 2/0 2,5/0,5 2,5/0,5 3/1 2/0 14 Informatika - - 2/2 2/ Hudební výchova/výtvarná výchova 2 (1+1)2 (1+1) 2/2 2/ Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12 Volitelné předmět (1) Volitelné předměty (4) Celkem ,5 33, Poznámky: Údaj za znakem / znamená, že třída je na příslušný počet hodin dělena na dvě skupiny. Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Jazyková příprava ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Tento jazyk je pro všechny žáky povinný a od 3. ročníku se v něm vyučují předměty Dějepis, Zeměpis, Matematika, Fyzika a Chemie. Vyučovací předmět Francouzský jazyk a literatura byl vytvořen ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk, vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. 19

20 Jako Další cizí jazyk ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je pro všechny žáky povinný Anglický jazyk. Vyučovací předmět Zeměpis byl utvořen ze vzdělávacího oboru Geografie vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost. Vyučovací předmět Matematika byl vytvořen ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace a je posílen 6 disponibilními hodinami. Do předmětů Fyzika a Chemie mohou být v 6. ročníku zařazena laboratorní cvičení s časovou dotací 1 hodina týdně. Ze vzdělávacího oboru Geologie nebyl vytvořen samostatný vyučovací předmět, ale jeho obsah je integrován zejména do předmětů Zeměpis (fyzický zeměpis geomorfologie) a Biologie (základy geologie) v celkové dotaci 2 hodiny. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví není samostatným předmětem, ale jeho obsah je integrován do předmětů Občanský a společenskovědní základ, Zeměpis, Biologie, Fyzika a Chemie v celkové dotaci 5 hodin. Ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce nevznikl samostatný předmět, ale její obsah je integrován zejména v předmětech Občanský a společenskovědní základ, Zeměpis, Matematika, Fyzika, Biologie a Chemie v celkové dotaci 5 hodin. Vyučovací předmět Informatika vychází ze vzdělávacího oboru Informatika a informační a komunikační technologie. Předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova vycházejí ze vzdělávacích oborů Hudební a Výtvarný obor. V 1. a 2. ročníku má každý žák vždy po jedné hodině každý z obou předmětů, od 3. ročníku si pak volí buď Hudební, nebo Výtvarnou výchovu. Volitelné předměty, vycházející z Volitelných vzdělávacích aktivit, jsou zařazeny do 5. a 6. ročníku a jsou posíleny 4 hodinami z disponibilního množství. Svým obsahem navazují na povinné předměty z učebního plánu, jejich vyučovacím jazykem je jazyk český a francouzský. Ve francouzsky vyučovaných předmětech jde zejména o zdokonalení se ve francouzských výchovných a vzdělávacích strategiích. Žáci příslušných ročníků vybírají z každoroční aktuální nabídky, která vychází z možností školy a poptávky žáků. Přehled a vzdělávací obsah těchto předmětů bude vypracován v dostatečném předstihu během pilotního ověřování. Obsah průřezových témat (včetně PT Výchova demokratického občana z RVP ZV) je podle svého charakteru integrován v jednotlivých vyučovacích předmětech v celkové dotaci 11 hodin. Podrobně je jejich začlenění uvedeno v charakteristikách příslušných vyučovacích předmětů, jejich osnovách, a zejména v samostatných tabulkách. Nepovinné předměty, jejichž nabídka je každoročně aktualizována, jsou tradičně sportovní hry, anglický jazyk v 1. a 2. ročníku, ruský jazyk atp. 5. UČEBNÍ OSNOVY 20

SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA

SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA, TÁBOR, NÁMĚSTÍ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 860 390 01 TÁBOR SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia obor vzdělání 79 41 K/81 Gymnázium

Více

SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA

SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA, TÁBOR, NÁMĚSTÍ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 860 390 01 TÁBOR SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia obor vzdělání 79 41 K/81 Gymnázium

Více

KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM

KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA, TÁBOR, NÁMĚSTÍ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 860 390 01 TÁBOR KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV, č.j. 27002/2005-22 pro nižší stupeň osmiletého

Více

KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM

KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA, TÁBOR, NÁMĚSTÍ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 860 390 01 TÁBOR KE VZDĚLÁNÍ KROK ZA KROKEM Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV, č.j. 27002/2005-22 (upravené verze č.j. MSMT-2647/2013-210)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium ÁMOS G. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium ÁMOS G. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium ÁMOS G 1. 4. ročník Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1

Více

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31 1 Obsah 1 2 Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 7 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro osmileté gymnázium ÁMOS 2. vyšší stupeň kvinta oktáva. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro osmileté gymnázium ÁMOS 2. vyšší stupeň kvinta oktáva. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro osmileté gymnázium ÁMOS 2 vyšší stupeň kvinta oktáva Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Poznáním a láskou k moudrosti

Poznáním a láskou k moudrosti Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Název: Poznáním a láskou k moudrosti Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium vyšší stupeň Čtyřleté všeobecné studium

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium vyšší stupeň Čtyřleté všeobecné studium Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium vyšší stupeň Čtyřleté všeobecné studium (aktualizované vydání)

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1/335 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Vzdělávací program... 4 1.3 Studijní forma vzdělávání...

Více

GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP G 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Školní vzdělávací program Platný od 1. 9. 2013-1 - Obsah Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Velikost a umístění školy... 5 Podmínky školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA NIŽŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) Zpracováno podle RVP ZV vydaného MŠMT s platností od 1. 9. 2013 1 Identifikační údaje Název školního

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2.2.1 Materiální vybavení... 5 2.2.2 Prostorové vybavení... 5 2.2.3 Technické vybavení... 7

Více

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Sídlo školy : Na Cikorce 2b, 140 00Praha 12 Modřany Vedení školy: Mag. Isabella Benischek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM BROUMOV HRADEBNÍ 218 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Ať každý hájí své názory, neboť úsudky jsou svobodné. Cicero 2 Část Obsah Strana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G Motivační název: Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě. Gymnázium, Šumperk

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MOJE ŠKOLA GYMNÁZIUM, BROUMOV, HRADEBNÍ 218 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA URČENÝ PRO ČTYŘLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP G Jenom moudrému se stane, že dělá všechno rád. Cicero 2 Část

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2.2.1 Materiální vybavení... 5 2.2.2 Prostorové vybavení... 5 2.2.3 Technické vybavení... 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit. GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, ORLOVÁ-LUTYNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost od 1. 9. 2009 -----------------------------

Více