Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1"

Transkript

1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 Sekce ekonomiky Odbor veřejných zakázek a právních služeb Č. j.: 64766/14/ Vyřizuje: Bc. Jana Šrámková Tel.: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám dle 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Veřejná zakázka v otevřeném nadlimitním řízení: Dodávka personálního informačního systému pro Generální finanční ředitelství Zadavatel: Česká republika Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, Praha 1 Zadavatel obdržel dne a žádosti o dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel v souladu s 49 ZVZ poskytuje dodatečné informace v tomto znění: Dodavatel uvádí dotazy k příloze č. 1 zadávací dokumentace Specifikace veřejné zakázky Dodávka personálního informačního systému pro Generální finanční ředitelství, týkající se požadavků zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Systemizace Dotaz č. 1 (citace uchazeče): Definice organizační struktury (organizační útvary, nadřízenost, podřízenost) Jedná se pouze o definici nebo má organizační struktura mít i další propracované funkce s ohledem na množství a typy organizačních jednotek? Případně jakých? Zadavatel požaduje, aby systém umožnil definovat organizační strukturu Finanční správy. Dotaz č. 2 (citace uchazeče): Změny organizační struktury v čase Jedná se o držení historie pro případné porovnávání změn za určité období, případně jaké funkcionality jsou očekávány ve vztahu se změnami v čase? Zadavateli se jedná o držení historie změn organizační struktury. Dotaz č. 3 (citace uchazeče): Modelování budoucí organizační struktury, aplikace k určitému datu do ostrých dat Jedná se o jednoduchý model, či propracovanější model s vazbou na místo a osoby? Je vyžadováno více alternativních modelů? Je nutné umožnit porovnání modelů resp. jejich vyhodnocení? Je nutné odvozovat model z platné systemizace a její zpětná aplikace do ostré systemizace?

2 Zadavatel požaduje modelování organizační struktury s vazbou na místo a osoby ve více alternativách, které mohou být odvozeny z platné systemizace s možností aplikace vybraného modelu k určitému datu do ostré systemizace. Porovnávání a vyhodnocování různých alternativ modelů není požadováno. Dotaz č. 4 (citace uchazeče): Systemizace pracovních míst (charakteristika a kvalifikační požadavky, místa obsazená, místa uvolněná, rezervovaná místa, vzory míst, charakteristiky vzorů) Jaká by měla být vazba mezi vzory míst a pracovním místem, případně se bude jednat o stanovování kompetencí u jednotlivých míst s vazbou na další aplikace? Uvažuje se o sdílení informací a pracovních místech mezi podobnými pozicemi? Mají existovat šablony pracovních míst včetně povinnosti jejich atributů u konkrétních pracovních míst? Vzor místa je vzorem pro vytvoření pracovního místa. Zadavatel nepožaduje sdílení informací pracovních míst mezi podobnými pozicemi. Zadavatel požaduje existenci vzorů pracovních míst. Dotaz č. 5 (citace uchazeče): Přehledy obsazení systemizovaných míst Jedná se o samostatný soubor nebo sestavu, případně portálové dokumenty. Jedná se pouze o informace obsazení míst nebo je třeba získat i jiné informace např. podřízenost, nadřízenost s vazbou na PPV a mzdy? Zadavatel požaduje zobrazit přehledy obsazení systemizovaných míst v klientské aplikaci a to včetně informací, které se systemizovaným místem souvisí. Dotaz č. 6 (citace uchazeče): Evidence uchazečů a vyhledání vhodných kandidátů na pracovní místo Z jakého důvodu by měla systemizace evidovat uchazeče o místo? Pro vyhledání vhodných kandidátů na pracovní místo je třeba klást velký důraz na provázanost personalistiky a systemizace pro vyhodnocení kompetencí. Jaké informace je třeba vyhodnotit pro vyhledání vhodných kandidátů na pracovní místo. Bude se prověřovat vhodný kandidát i z řad zaměstnanců? Zadavatel požaduje evidenci uchazečů v systemizaci z důvodu definice požadavků na místo v systemizaci. Vhodný kandidát bude vybírán i z řad zaměstnanců. Dotaz č. 7 (citace uchazeče): Sledování změn organizační struktury a pracovních míst v čase Co by mělo být obsahem sledování zmíněných změn? Jaké informace by měly obsahovat statistiky nebo detailní informace? Systém musí umožnit sledovat změny organizační struktury a pracovních míst dle historie změn organizační struktury a pracovních míst a to včetně informací, které s organizační strukturou a pracovním místem souvisí. Dotaz č. 8 (citace uchazeče): Evidence lokalit, změny v čase O jak podrobnou strukturu se jedná (detail až na úrovni jednotlivých místností)? Zadavatel požaduje evidenci lokalit s úrovní budova a její adresa. Dotaz č. 9 (citace uchazeče): Vytvářet výstupní sestavy dle požadovaných kritérií Kritéria budou vypovídající způsob hodnotící, porovnávající nebo informativní? O jaké výstupní sestavy by se jednalo?

3 Zadavatel požaduje vytvářet výstupní sestavy dle požadovaných kritérií pomocí generátoru sestav. Dotaz č. 10 (citace uchazeče): Tvorba schématu organizační struktury s volitelnými údaji, zobrazenými za útvar, přizpůsobení a možnost TISKU těchto schémat - na A3 i A4 Vyžaduje se tvorba schémat včetně rozložení nad živými daty nebo je možné či nezbytné exportovat data do obecných programů? Jaké jsou nároky na grafické možnosti schémat? Je nutné mít možnost zahrnout do schématu libovolné údaje z PIS? Zadavatel požaduje vytvářet schéma organizační struktury nad živými daty. Zadavatel nepožaduje možnost zahrnout do schématu libovolné údaje z PIS. Technické požadavky jsou specifikovány v Příloze č. 1 ZD odst. 9. Mzdy a personalistika Dotaz č. 11 (citace uchazeče): Výběrové řízení příjmu nových zaměstnanců Není dostatečně specifikováno, jaký má být rozsah osobních údajů uchazeče předávaných do mezd a personalistiky. Zadavatel minimálně požaduje evidovat adresní, identifikační a popisné údaje. Dotaz č. 12 (citace uchazeče): Evidence pracovní doby a doby odpočinku Co je myšleno dobou odpočinku a jak se má evidovat? Dobu odpočinku definuje aktuální znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Dotaz č. 13 (citace uchazeče): Evidence péče o zaměstnance (závodní preventivní péče), sledování periodicity a plánování lékařských prohlídek, tisk formulářů Není specifikace požadovaných formulářů. Zadavatel netrvá na konkrétní podobě formuláře. Dotaz č. 14 (citace uchazeče): Překážky v práci Jedná se o překážky dle zákoníku práce nebo i o překážky definované v kolektivní smlouvě? Zadavatel požaduje zpracování všech překážek v práci. Dotaz č. 15 (citace uchazeče): Odborný rozvoj zaměstnanců Ze zadání není jasné, jaké vazby má mít odborný rozvoj zaměstnanců na zpracování mezd a personalistiky? Zadavatel požaduje sledovat odborný rozvoj zaměstnanců v personalistice. Dotaz č. 16 (citace uchazeče): Evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání Co by mělo být obsahem evidence? V jakém formátu?

4 Evidence pracovních úrazů musí odpovídat požadavkům stanovených platným nařízením vlády č. 170/2014 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Zpracování evidence zadavatel požaduje v klientské aplikaci. Dotaz č. 17 (citace uchazeče): Evidence a přehled čerpání zaměstnaneckých benefitů s vazbou na mzdy Není dostatečně specifikováno propojení čerpání benefitů s vazbou na mzdy. Zadavatel poskytuje zaměstnancům benefity s vazbou na výpočet mezd (např.: služební telefon, stravenky). Dotaz č. 18 (citace uchazeče): Evidence předchozích zaměstnání s výpočtem započitatelné praxe Je myšlena pouze evidence bez vazby na odměňování? Zadavatel požaduje evidenci započitatelné praxe s vazbou na odměňování. Dotaz č. 19 (citace uchazeče): Sledování všech personálních změn v čase Jaké personální události, v jakém čase (s denní platností, s měsíční platností)? Zadavatel požaduje sledování všech personálních změn s možností definovat výběr sledovaných personálních změn a interval sledování změn. Dotaz č. 20 (citace uchazeče): Decentralizovaný výkon povinností více plátcových pokladen Chybí specifikace požadavků, souvisejících s decentralizovaným výkonem povinností. Zadavatel požaduje decentralizovaný výkon povinností v souvislosti s výkonem povinností stanovených zákonem č.280/2009 Sb., daňový řád (zejména vybírání, srážení nebo zajištění daně). Dotaz č. 21 (citace uchazeče): Parametrické nastavení výpočtu (zaměstnanec, útvar, apod.) Není specifikováno, jaký vliv na výpočet má mít parametrické nastavení? Zadavatel požaduje umožnit omezený výpočet zadaný parametrem (např. zaměstnanec, útvar). Dotaz č. 22 (citace uchazeče): Sledování čerpání nákladů a prostředků dle rozborových a nákladových hledisek Jaká je definice pojmu prostředek? Zadavatel pojmem prostředky míní všechny zdroje financování. Dotaz č. 23 (citace uchazeče): Možnost zadání budoucích migrací zaměstnanců mezi plátcovými pokladnami bez ohledu na stav zpracovávaného období (výstupy z PIS musí obsahovat aktuálně platná data bez ohledu na stav zpracovávaného období) Jaká je přesná specifikace pojmu migrace a způsobu zpracování mezd migrujících zaměstnanců? Zadavatel migrací zaměstnance míní změnu v pracovním zařazení zaměstnance, která má vliv na změnu plátcovy pokladny zaměstnance. Zadavatel požaduje zadat tuto změnu bez ohledu na

5 zpracovávané období a zadaná změna nesmí ovlivnit zpracování mezd migrujících zaměstnanců. Dotaz č. 24 (citace uchazeče): Tvorba výstupů, které je zaměstnavatel povinen předávat ostatním orgánům z titulu výkonu funkce zaměstnavatele, a to jak v tištěné, tak elektronické formě (předání dat do ISP informační systém o platech, Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou, statistická zjišťování, apod.) Lze upřesnit, které výstupy by měly být v tištěné, příp. v elektronické formě? Zadavatel požaduje všechny výstupy v tištěné i elektronické formě. Dotaz č. 25 (citace uchazeče): Vytvářet výstupní sestavy dle požadovaných kritérií, s možností členění dle rozborových a nákladových hledisek Je myšlena možnost tvorby uživatelských výstupů nebo sestav vytvářených dodavatelsky? Jaká jsou požadovaná kritéria? Zadavatel požaduje vytvářet výstupní sestavy dle požadovaných kritérií pomocí generátoru sestav. Dotaz č. 26 (citace uchazeče): Varovná hlášení o důležitých evidenčních změnách zaměstnanců (konec zkušební doby, návrat z mateřské, změna platového stupně na základě odborné praxe, apod.) Jaká je požadovaná forma varovných hlášení? Zadavatel upřednostňuje varovná hlášení formou samostatného souhrnného přehledu hlášení zobrazených v klientovi. Dotaz č. 27 (citace uchazeče): Možnost využití celostátně platných číselníků (KZAM - klasifikace zaměstnání, PSČ, apod.) Číselník KZAM byl zrušen k datu , skutečně je požadováno jeho využití? Zadavatel požaduje využití aktuálně platných celostátních číselníků, týká se i číselníku klasifikace zaměstnání (nově CZ-ISCO). Dotaz č. 28 (citace uchazeče): Provázanost s ostatními agendami PIS bez nutnosti synchronizace dat a jejich redundance Jaký má být rozsah provázanosti s ostatními agendami? Zadavatel požaduje úplnou provázanost s ostatními agendami PIS bez nutnosti synchronizace dat a jejich redundance. Dotaz č. 29 (citace uchazeče): Zabezpečení položek určit povinné položky nutné při nástupu upozornění na povinné údaje Jaký má být požadovaný způsob zabezpečení? Zadavatel požaduje v případě nekompletního zadání povinných údajů zabránit uložení záznamu. Hodnocení Dotaz č. 30 (citace uchazeče): Vytvoření hodnotící akce dle požadavku zaměstnavatele bez nutných úprav programového vybavení Jaký je interval hodnocení, způsob hodnocení, posloupnost procesu hodnocení, jaké techniky hodnocení se předpokládají?

6 Zadavatel požaduje vytvoření hodnotící akce dle požadavku zaměstnavatele bez nutnosti úprav programového vybavení ze strany dodavatele, tj. požaduje možnost definovat dotazované položky. Dotaz č. 31 (citace uchazeče): Uživatelsky definovatelný číselník hodnotících kritérií Jaké typy hodnotících otázek (kritérií) mají být použity? Jsou otázky stejné pro všechny pracovníky GFŘ? Schvalují se otázky? Zadavatel požaduje dle požadavku zaměstnavatele bez nutnosti úprav programového vybavení ze strany dodavatele definovat číselník hodnotících kritérií bez možnosti definovat pro kterou skupinu zaměstnanců je hodnotící kritérium určeno. Zadavatel nepožaduje schválení definice číselníku hodnotících kritérií v systému. Dotaz č. 32 (citace uchazeče): Uživatelsky definovatelné váhy hodnotících kritérií Budou váhy dotazů (kritérií) jednotné pro všechny hodnocené osoby? Ano. Dotaz č. 33 (citace uchazeče): Vlastní hodnocení zaměstnance s možností rozvojového plánu zaměstnance V jaké oblasti mají být rozvojové plány zaměstnance, kdo je určuje, kdo schvaluje, smí se k nim zaměstnanec vyjadřovat? Seznam oblastí určuje zaměstnavatel. Rozvojový plán schvaluje nadřízený zaměstnanec. Zaměstnanec se může k rozvojovému plánu vyjádřit. Dotaz č. 34 (citace uchazeče): Vazba na vzdělávání a plánování vzdělávacích akcí Jakým způsobem se vazba na vzdělávání projevuje? Jak se v hodnocení projeví plánování, kdo a komu plánuje vzdělávací akce? Jak bude probíhat proces schvalování plánů? Jakým způsobem se budou zainteresované osoby k plánování vyjadřovat? Zadavatel požaduje výběr vzdělávacích akcí. Plánování vzdělávacích akcí nemá vliv na hodnocení, vzdělávací akce zaměstnanců plánuje zaměstnavatel. Vzdělávací akce schvaluje zaměstnanci nadřízený zaměstnanec. Zadavatel předpokládá, že se zainteresované osoby budou k plánování vyjadřovat přes aplikaci. Dotaz č. 35 (citace uchazeče): Výstupní sestava s výsledkem hodnocení V jakém formátu má výstup být? Kdo a kde jej smí vidět, používat? Předává se výstup jiným osobám mimo osob zainteresovaných v hodnotícím procesu? Zadavatel požaduje výstupní sestavu v elektronické podobě s možností tisku. Zobrazení výstupní sestavy je požadováno jak hodnocenému zaměstnanci, tak hodnotícímu zaměstnanci, popř. jiné osobě s příslušnými právy. Vzdělávání Dotaz č. 36 (citace uchazeče): Evidence všech vzdělávacích akcí Vzdělávací akcí se rozumí také periodické vzdělávání nebo vzdělávání studijního typu?

7 Zadavatel požaduje evidenci obou typů vzdělávacích akcí. Dotaz č. 37 (citace uchazeče): Evidence dodavatelů školení Jedná se o agentury nebo také fyzické osoby? Jaké typy služeb poskytují (např. ubytování, doprava)? Zadavatel požaduje evidenci obou typů dodavatelů školení. Dodavatelé školení poskytují zadavateli různé typy služeb (např. ubytování, doprava, studijní materiály). Dotaz č. 38 (citace uchazeče): Evidence interních i externích lektorů Jedná se o společnou evidenci? Zadavatel nepožaduje společnou evidenci. Dotaz č. 39 (citace uchazeče): Plánování vzdělávacích akcí a nákladů na vzdělávací akce Jaké typy nákladů se sledují? Jde i o práci se zahraniční měnou? Zadavatel sleduje různé typy nákladů spojených se vzdělávací akcí (např.: lektoři, stravování). O práci se zahraniční měnou se nejedná. Dotaz č. 40 (citace uchazeče): Plánování vzdělávání zaměstnanců dle charakteristiky pracovního zařazení Kritérium pro plánování bude pouze dle pracovního zařazení, nebo bude kritérií více? Co vše se rozumí pod pojmem funkce? Zadavatel požaduje plánování vzdělávání zaměstnanců dle charakteristiky pracovního zařazení. Zadavatel nerozumí dotazu na pojem funkce v souvislosti s plánováním vzdělávání zaměstnanců dle charakteristiky pracovního zařazení. Dotaz č. 41 (citace uchazeče): Hodnocení vzdělávacích akcí a lektorů Hodnocení vzdělávacích akcí bude dle stejného kritéria, nebo pro různé typy akcí budou kritéria rozdílná? Bude hodnocení v papírové podobě nebo na portále? Hodnocení bude probíhat po skončení akce nebo v nějakém časovém horizontu? Hodnocení lektorů bude stejné u všech lektorů, nebo rozdílné např. dle typů lektorů? Zadavatel nepožaduje hodnocení vzdělávacích akcí a lektorů s možností definovat skupiny akcí a lektorů. Zadavatel požaduje hodnocení vzdělávacích akcí a lektorů v papírové podobě i elektronicky na portále po skončení akce. Dotaz č. 42 (citace uchazeče): Tvorba pozvánek (zasílání em), prezenčních listin, osvědčení o absolvování školení Osvědčení se má zasílat konkrétnímu zaměstnanci nebo např. vedoucímu? Zadavatel požaduje zasílat osvědčení konkrétnímu zaměstnanci. Dotaz č. 43 (citace uchazeče): Vyhodnocování plánů vzdělávání zaměstnanců

8 Jakou formou se předpokládá vyhodnocení (sestavy, portál, apod.)? Zadavatel požaduje vyhodnocování plánů vzdělávání zaměstnanců formou výstupní sestavy s možností zobrazení výsledků vyhodnocení na portále. Manažerské přehledy Dotaz č. 44 (citace uchazeče): Portálové řešení ke sledování přehledů o stavech zaměstnanců, pracovních míst a jejich obsazenosti, nákladech a dalších důležitých údajích pro řízení organizace dle požadovaných parametrů zejména v členění dle organizační struktury a s možností výstupu do EXCELu - počet zaměstnanců; přehled platů po složkách platu; platový vývoj; vývoj zaměstnanosti; systemizace; přehled zaměstnanců a činností; přehled zaměstnanců; nástupy a výstupy zaměstnanců; životní jubilea; pracovní výročí; plánování mzdových prostředků Jak podrobně v čase se budou jednotlivé výstupy vyhodnocovat? Je potřeba práce s delší historií, příp. zdroj těchto dat? Bude třeba zobrazovat i rozdíl mezi minulostí/realitou/plánem? Bude u některých výstupů probíhat schvalovací proces? Jak bude řešeno jejich zabezpečení? Bude požadován nástroj pro sestavování přehledů na uživatelské úrovni a v jakém rozsahu? Zadavatel požaduje portálové řešení ke sledování přehledů o stavech zaměstnanců, pracovních míst a jejich obsazenosti, nákladech a dalších důležitých údajích pro řízení organizace dle požadovaných parametrů zejména v členění dle organizační struktury a s možností výstupu do EXCELu za uživatelem definované období bez nutnosti porovnávání, bez nutnosti schvalovacího procesu, bez nutnosti nástroje pro sestavování přehledů na uživatelské úrovni. Zabezpečení výstupních dat musí být dáno definicí viditelností uživatele. Portálové řešení Dotaz č. 45 (citace uchazeče): Plánování celoroční nepřítomnosti zaměstnanců Jedná se také o proces schvalování dovolených? Jaká je organizace schvalovacího procesu? Zadavatel požaduje pouze plánování celoroční nepřítomnosti zaměstnanců. Dotaz č. 46 (citace uchazeče): Hodnocení zaměstnanců Jedná se jen o informační přístup nebo se jde o celou podporu hodnocení na portále? Zadavatel požaduje celou podporu hodnocení zaměstnanců na portále. Dotaz č. 47 (citace uchazeče): Přehled plánovaných vzdělávacích akcí, kterých se může zaměstnanec zúčastnit s možností přihlásit se na vybrané vzdělávací akce Podle jakého kritéria se zaměstnanci zobrazí akce, na které se může přihlásit? Je zde vazba na systemizaci? Co za situace, kdy kapacity akce bude naplněna? Zadavatel požaduje plánování vzdělávání zaměstnanců dle charakteristiky pracovního zařazení (vazba na systemizaci). Zadavatel požaduje, aby kapacita akce nebyla překročena. Řízení přístupů Dotaz č. 48 (citace uchazeče): Vytváření a správa přístupových rolí pro uživatele plně pod kontrolou správce IS, nezávisle na dodavateli

9 Výchozí zabezpečení je předmětem dodávky nebo bude vytvořeno uživatelsky? Jaké se předpokládá množství přístupových rolí? Jsou jiné přístupy do historických dat? Zadavatel požaduje výchozí nastavení přístupových rolí spolu s dodávkou PIS, viz. 2.etapa dle ZD. Zadavatel v současném personálním systému využívá cca 25 rolí. Zadavatel nepředpokládá jiné přístupy do historických dat s ohledem na požadovanou specifikaci v Příloze č.1 ZD odst Dotaz č. 49 (citace uchazeče): Správa přidělování rozsahu viditelnosti nad daty uživatelům s přidělenou rolí, nezávisle na dodavateli Definice rozsahu viditelnosti je vymezeno na předdefinované situace nebo musí být možné je na uživatelské úrovni definovat obecně? Zadavatel požaduje definovat rozsah viditelnosti na uživatelské úrovni. Dotaz č. 50 (citace uchazeče): Vedoucí pracovníci automaticky mají možnost prohlížet informace o svých podřízených zaměstnancích Přístup je pouze na přímé podřízené? Existují výjimky z organizační struktury? Zadavatel požaduje viditelnost vedoucích pracovníků na přímé i nepřímé podřízené zaměstnance. Výjimky z organizační struktury bude zadavatel řešit uživatelskou definicí rozsahu viditelnosti. Dotaz č. 51 (citace uchazeče): Možnost delegovat přístupová oprávnění po určitou dobu, tzv. zastupování Jsou práva zastupujícího stejná jako zastupovaného? Může být vícenásobné zastoupení, resp. závisí na dílčích agendách? Je možný současný přístup oprávněného i zastupujícího? Práva zastupujícího jsou stejná jako zastupovaného. Vícenásobné zastupování zadavatel nevylučuje. Současný přístup oprávněného i zastupujícího zadavatel nevylučuje. Export/Import dat Dotaz č. 52 (citace uchazeče): Přímá komunikace s LDAP databází pro export/import požadovaných dat Opravdu je požadavek při komunikaci s LDAP i na import požadovaných údajů do personální databáze? Autoritativním zdrojem personálních údajů má být personální databáze a přes LDAP se tyto údaje mohou šířit do dalších systémů. LDAP ani nesleduje údaje v časové řadě, jak je v PIS požadováno? Zadavatel nepožaduje import dat do PIS, import je požadován pouze pro zobrazení aktuálního stavu dat v LDAP pomocí klienta u uživatele. Dotaz č. 53 (citace uchazeče): Import požadovaných dat ze souboru (CSV, XML, ), např.: srážky, nepřítomnost z docházkových systémů Jaká má být úroveň datové integrity a forma prezentace neúspěšných importů? Zadavatel požaduje, aby uložená data byla totožná s importovanými daty. Zadavatel požaduje informaci o výsledku importu dat ze souboru.

10 Technické požadavky Dotaz č. 54 (citace uchazeče): Instalace PIS na serverech umístěných v budově Generálního finančního ředitelství Má se jednat o instalaci v Cluster? Zadavatel nepožaduje Cluster. Dotaz č. 55 (citace uchazeče): Konfigurace serveru: aplikační server: Podpora virtualizační technologie VMWare, Hyper-V. MS Windows server 2008 R2, nebo MS Windows server 2012 R2 IIS 7.0 a vyšší databázový server: Podpora virtualizační technologie VMWare, Hyper-V. MS Windows server 2008 R2, nebo MS Windows server 2012 R2 DB MSSQL 2012 nebo vyšší O jaké konkrétní verze virtualizačních technologií/platforem se jedná? Zadavatel upřednostňuje VMWare 4.1 a vyšší. Zadavatel vyžaduje Hyper-V, který je nativní součástí MS Windows server 2008 R2, nebo MS Windows server 2012 R2. Aplikace může být buďto na jednom serveru anebo více serverech s rozdělením rolí na aplikační a databázový Je tento požadavek myšlen pro Portálový (WWW), nebo Klientský (aplikace tenkého klienta PIS), nebo pro obojí? Zadavatel požaduje přístup do aplikace přes aplikační server pro všechny typy přístupů. Dotaz č. 56 (citace uchazeče): Konfigurace uživatelské stanice: RAM: 2 GB OS: Windows 7 a vyšší (32 a 64bit) Jaký max. výkon v IOPS má použité diskové pole, při 4kB blocích dat pro zápis, a kolik pro čtení (single-thread vs. 32-deep-qeue)? A jaká je maximální latence diskového subsystému (v ms) během vysoké saturace/zátěže? Zadavatel na uživatelské stanici nepožaduje diskové pole. Antivirový produkt O jaký antivirový produkt se jedná? Je jeho součástí taky řízení síťového přístupu/firewall? Zadavatel používá Symantec Endpoint Protection. Součástí antivirového produktu je také firewall. Dotaz č. 57 (citace uchazeče): Zajištěná bezpečnost dat a jejich ukládání a zálohování vlastního systému, včetně řešení havarijních situací a dokumentace recovery plánů V případě nasazení ve virtualizovaném prostředí, využívá GFŘ nějaké backup řešení (např. Veeam)

11 pro celkové a unifikované zálohování virtualizované infrastruktury? Zadavatel nevyužívá. Dotaz č. 58 (citace uchazeče): V rámci PIS je k dispozici možnost záznamů o přístupech a činnostech uživatelů (log). Musí být automatizovaně veden protokol o všech aktivitách uživatelů PIS, který musí být zpřístupněn vybraným uživatelům O jak podrobné auditování se má jednat? Z důvodu potencionálně velkého dopadu na (diskový) výkon, se většinou úzce specifikuje co přesně se má logovat/auditovat. Jaké je přesnější zadání? Zadavatel požaduje automatizovaně vedený protokol o všech aktivitách uživatelů PIS. Dotaz č. 59 (citace uchazeče): Zprovoznění tří samostatných prostředí PIS: Testovací; Školící; Produkční Jedná se o nasazení na jeden, nebo oddělené servery? Zadavatel předpokládá nasazení na oddělené servery. Dotaz č. 60 (citace uchazeče): Funkcionalita pro anonymizaci dat pro účely školení, technickou podporu, apod. V jakém rozsahu je nutná anonymizace? Zadavatel požaduje anonymizaci dat v takovém rozsahu aby v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nešlo vztáhnout anonymizovaná data k určenému nebo určitelnému subjektu údajů. Dotaz č. 61 (citace uchazeče): Diagnostické nástroje pro sledování a vyhodnocování provozu a stavu PIS Co přesně by měly tyto nástroje sledovat a vyhodnocovat? Zadavatel požaduje, aby diagnostické nástroje sledovaly a vyhodnocovaly provoz a stav PIS (rychlost odezvy aplikace a portálu, počet a přehled přihlášených uživatelů, zátěž serveru atd.) Dále dodavatel uvádí dotazy k vlastní zadávací dokumentaci: Dotaz č. 62 (citace uchazeče): V čl. 2.3 zadávací dokumentace zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na Kč bez DPH. Současně uvedl, že v případě nabídkové ceny převyšující tuto předpokládanou hodnotu, bude uchazeče ze zadávacího řízení vyloučen. Dodavatel k této zadávací podmínce odkazuje na 77 odst. 1 ZVZ, podle nějž je zadavatel povinen posoudit výši nabídkových cen z hlediska toho, zda nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Předmětem plnění je v daném případě zejména dodávka licencí, implementace systému, testování, školení 200 uživatelů, migrace dat a dále po dobu 36 měsíců, poskytování servisní podpory a hot line a dalších prací a služeb v rozsahu až 50 hodin měsíčně. Zadavatel je přitom jedním z největších zaměstnavatelů v České republice s cca zaměstnanci, čemuž musí odpovídat i dodávaný a podporovaný personální informační systém. Stanovením maximální nabídkové ceny ve výši Kč zadavatel, místo aby posuzoval nabídnuté ceny z hlediska jejich přiměřenosti k předmětu veřejné zakázky, bezprostředně nutí dodavatele, aby tyto mimořádně nízké ceny nabízeli, neboť požadovaný předmět plnění vyhovující potřebám zadavatele nelze za stanovenou limitní cenu v uspokojivé kvalitě dodat. Zruší proto zadavatel podmínku, podle níž je předpokládaná hodnota současně nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou?

12 Vzhledem k tomu, že zadavatel stanovil cenu na základě dříve provedené studie, nesouhlasí s tvrzením uchazeče, že se jedná o mimořádně nízkou cenu, a tudíž zadavatel trvá na maximální nabídkové ceně uvedené v ZD. Dotaz č. 63 (citace uchazeče): V čl. 4.4 zadávací dokumentace omezil zadavatel technické kvalifikační požadavky na doložení (i) jedné služby odpovídající předmětu veřejné zakázky, tedy služby včetně implementace nabízeného řešení pro minimální počte 1000 uživatelů s cenou služby 3 mil. Kč včetně DPH a (ii) seznamu techniků, aniž vymezil jakékoli požadavky na jejich počet, vzdělání a odbornou způsobilost. Dodavatel v této souvislosti odkazuje na 17 písm. e) ZVZ, podle nějž se kvalifikací dodavatele rozumí způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky a dále na 56 odst. 5 písm. c) ZVZ, podle nějž je zadavatel povinen vymezit minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. Právě technické kvalifikační předpoklady přitom zajišťují, aby se o přidělení veřejné zakázky mohli ucházet pouze dodavatelé, kteří jsou ve skutečnosti schopni po stránce technické a materiální tuto zakázku v případě úspěchu v zadávacím řízení též plnit. V daném případě jsou požadavky na splnění technických kvalifikačních předpokladů vymezeny tak, že umožňují účast téměř neomezenému okruhu firem působících v příslušném oboru, a zjevně neodpovídají druhu rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky, jak vyžaduje ZVZ. Změní zadavatel požadavky na technické kvalifikační předpoklady tak, aby shora popsaný nedostatek odstranil? Zadavatel trvá na způsobu prokázání splnění kvalifikačních požadavků uvedených v ZD. Dotaz č. 64 (citace uchazeče): Dodavatel současně odkazuje na 44 odst. 1 ZVZ, podle nějž zadavatel odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace, která současně musí být vymezovat předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Z výše uvedeného je zřejmé, že zadavatel tuto povinnost nesplnil, neboť zadávací podmínky veřejné zakázky obsahuje značné množství nejasností, které nedávají potenciálním uchazečům o veřejnou zakázku jasnou představu o předmětu plnění a požadavcích, které na něj klade zadavatel. Bez odpovědí na shora položené dotazy se dodavatelé nemohou zodpovědně rozhodnout o své účasti v zadávacím řízení. Poskytnutí dodavatelem požadovaných dodatečných informací, jimiž zadavatel vymezí předmět plnění v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, představuje změnu zadávacích podmínek, jež může rozšířit okruh možných dodavatelů. Podle 40 odst. 3 ZVZ je v takovém případě zadavatel povinen prodloužit lhůtu tak, aby od okamžiku poskytnutí dodatečných informací činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. Do jakého termínu zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek v souladu s dříve citovaným ustanovením ZVZ? Zadavatel považuje Přílohu č. 1 ZD za srozumitelnou a dostatečnou k podání nabídky. Dotaz č. 65 (citace uchazeče): Dokument ZADÁVACÍ DOKUMENTACE obsahuje v článku informaci, že "Dodaný personální informační systém musí splňovat všechny požadavky, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD." Vyplývající otázky: Musí nabízený personální informační systém splňovat všechny požadavky Přílohy č. 1 ZD v 1. až 8. kapitole (NEMÁME na mysli customizace) již v den podání nabídky, případně prezentace (souvislost s článkem 14.15)? (příklad: portálové řešení dnes nemá a v době podání nabídky nebude mít možnost provádět změny ve spojeních. Nicméně uchazeč doprogramuje tuto funkcionalitu v rámci nabídnuté ceny a dodá ji v době instalace). V případě, že nabízený systém nebude obsahovat některou vlastnost, bude nabídka vyřazena. Dodavatel tuto skutečnost doloží Přílohou č. 8 ZD nejpozději v den podání nabídky.

13 Dotaz č. 66 (citace uchazeče): Dokument ZADÁVACÍ DOKUMENTACE uvádí v článku , že "Pokud nebudou předvedeny požadované funkcionality, bude to považováno za nesplnění předmětu veřejné zakázky a daný uchazeč bude vyřazen." Bude tedy vyřazen uchazeč, který nebude mít v době prezentace připraveny požadované funkcionality uvedené v Příloze č. 1 ZD v 1. až 8. kapitole? (viz otázka 1) V případě, že nebudou předvedeny požadované funkcionality, bude to považováno za nesplnění předmětu veřejné zakázky a daný uchazeč bude vyřazen. Dotaz č. 67 (citace uchazeče): Dokument ZADÁVACÍ DOKUMENTACE uvádí v článku , že Nabídka bude obsahovat uživatelskou dokumentaci popisující požadavky veřejné zakázky a čestné prohlášení o splnění specifikace zakázky (viz. Příloha č. 8 této ZD). Uchazeč má k nabízenému řešení k dispozici pouze dokumentaci v elektronické formě a to jako online příručku vytvořenou pomocí nástrojů Wikimedia a za použití datbáze, php a dalších technologií. Jde o komplexní webové stránky včetně diskusí, částí ke stažení apod. Takovou dokumentaci nelze umístit na CD či jiný nosič a není proto možné ji fyzicky přiložit k nabídce. Je proto možné uvést odkaz na tuto dokumentaci v nabídce jako webovou adresu? Zadavatel požaduje, aby uživatelská dokumentace byla součástí nabídky v tištěné podobě nebo v elektronické podobě (např. CD/DVD nosič), tudíž neumožňuje odkaz na webové stránky. Dotaz č. 68 (citace uchazeče): Účel testovacích scénářů je zřejmý, ale jaké požadavky jsou kladeny na testovací scénáře? Má být použito konkrétních nástrojů nebo budou přijaty testovací scénáře dodané dodavatelem? Zadavatel předpokládá přípravu testovacích scénářů dodavatelem ve spolupráci s dodavatelem, viz.: 2. etapa ZD. Dotaz č. 69 (citace uchazeče): V rámci druhé fáze implementace má být dodána "Zpráva o výsledku testování personálního informačního systému dodavatelem (vývojové prostředí)." Chápeme správně, že na základě výše uvedených testovacích scénářů provede testování dodavatel a o výsledku testování podá zprávu? Zadavatel nevylučuje testování personálního informačního systému dodavatelem dle testovacích scénářů, ale nevyžaduje to. Dotaz č. 70 (citace uchazeče): V rámci druhé fáze implementace mají být dodány "Uživatelské manuály (AK - soulad s cílovým konceptem, uživatelské manuály bez gramatických chyb, v odpovídající grafické a stylistické úpravě, vypracovány v českém jazyce, poskytnuty i v elektronické podobě). Uchazeč má k nabízenému řešení k dispozici pouze Uživatelské manuály v elektronické formě a to jako on-line příručku vytvořenou pomocí nástrojů Wikimedia a za použití datbáze, php a dalších technologií. Jde o komplexní webové stránky včetně diskusí, částí ke stažení apod. Takovou dokumentaci nelze umístit na CD či jiný nosič a není proto možné ji fyzicky přiložit k nabídce. Je proto možné uvést odkaz na tuto dokumentaci v nabídce jako webovou adresu? Zadavatel považuje uživatelské manuály za nezbytnou součást výstupů a akceptačních kritérií 2. etapy ZD. Dotaz č. 71 (citace uchazeče): Z odpovědi na dotaz č.12 v dokumentu 3. Dodatečná informace (Zadavatel nepožaduje

14 upřesnění počtu implementačních dnů a jejich obsah. Zadavatel požaduje uvedení ceny za implementaci personálního informačního systému.) vyplývá, že počet implementačních dnů je pro Zadavatele nepodstatný a podstatná je pouze cena implementace. Přílohou č.5 smlouvy, která má být předložena v rámci nabídky je Specifikace služeb. Chápeme správně, že cena implementace má odpovídat rozsahu poskytnutých služeb, tj. dodavatel se zavazuje, že poskytne služby v rozsahu zde uvedeném za cenu uvedenou ve smlouvě a zadavatel tento rozsah služeb akceptuje a nebude požadovat jiný? Příloha č. 5 Smlouvy specifikuje rozsah služeb hot-line personálního informačního systému. Cena za implementaci personálního informačního systému odpovídá rozsahu implementace personálního informačního systému. Dotaz č. 72 (citace uchazeče): Zadavatel vyžaduje provedení analýzy a vytvoření cílového konceptu do 15 dnů od podpisu smlouvy. S ohledem na velmi krátký čas provedení analýzy prosíme o sdělení jakým způsobem a jak rychle po podpisu smlouvy ze strany zadavatele bude dodavatel informován o podpisu smlouvy? Zadavatel je v kontaktu s vítězným uchazečem již před podpisem smlouvy. Jakým způsobem proběhne komunikace je na domluvě mezi zadavatelem a vítězným uchazečem. Dotaz č. 73 (citace uchazeče): Co je myšleno pojmem "údaj o řádném plnění" uvedeném v ZD v bodě ? Jaký údaj má být v požadovaném seznamu na tomto místě uveden? Zadavatel netrvá, aby uchazeč vyplnil bod , který se vztahuje na stavební práce. Dotaz č. 74 (citace uchazeče): Bod Smlouvy stanoví, že Požadovanou součinností objednatele je několik činností. Toto ustanovení však neřeší nutnost vstupu dat ze strany uživatelů a samotné provádění kontrolních výpočtů mezd. Je možné v tomto smyslu smlouvu rozšířit? Dle zadavatele je požadované rozšíření již zahrnuto v odst Smlouvy. Dotaz č. 75 (citace uchazeče): Bod Smlouvy stanoví, že zhotovitel poskytne objednateli veškeré potřebné licence pro řádné fungování a provoz částí díla a díla jako celku. Cena díla se nebude navyšovat v závislosti na počtu koncových uživatelů a zpracovaných osobních čísel. Dílo jako CELEK, chápáno ve smyslu funkčního personálního informačního systému, potřebuje pro svůj provoz nejen licence k personálnímu informačnímu systému. Personální informační systém vyžaduje v prvé řadě hardware, na kterém bude instalován další software, jako je operační systém, databázové prostředí, kancelářský software pro tištěné dokumenty a další komponenty. Podle tohoto ustanovení musí zhotovitel poskytnout i licence pro uvedené komponenty, jinak dílo jako celek nebude funkční. Je toto skutečně požadavkem zadavatele? Zadavatel dodání a implementaci personálního informačního systému a dále poskytování servisní podpory, hot-line a dodávky prací a služeb dle požadavků zadavatele po dobu 36 měsíců. Zadavatel nepožaduje licence operačního systému, databázového prostředí (Příloha č. 1 ZD odst.9.12), kancelářského software. Zadavatel požaduje splnění technických požadavků dle Přílohy č. 1 ZD odst.9. Dotaz č. 76 (citace uchazeče): Nedílnou součástí nabídky má být dle bodu zadávací dokumentace i návrh Smlouvy včetně příloh. Návrh smlouvy předložený zadavatelem vyjmenovává 6 příloh. Předpokládáme, že tyto musí vytvořit uchazeč v rámci předložení nabídky. Pro upřesnění bychom se

15 rádi zeptali co konkrétně má být obsahem přílohy č. 1, co konkrétně má být obsahem přílohy č. 4 (je-li mezi těmito přílohami rozdíl) a co konkrétně má obsahovat příloha č.6. Zadavatel specifikoval obsah Přílohy č. 4 Smlouvy (např.: v případě modulárního systému seznam modulů) a Přílohy č. 6 Smlouvy a zveřejnil je spolu se ZD. Uchazeč vypracuje Přílohu č. 1 a jejím obsahem bude výpis dodávané funkcionality a technického řešení personálního informačního systému. Dotaz č. 77 (citace uchazeče): V bodě 1.4 Přílohy č. 1 ZD je uveden požadavek, aby systemizace pracovních míst obsahovala "rezervovaná místa". Co je myšleno pojmem rezervovaná místa? Zadavatel míní pojmem rezervované místo systemizované místo, které je možné na stanovenou dobu rezervovat a obsazovat dostupnými lidskými zdroji. Dotaz č. 78 (citace uchazeče): V bodě 1.9 Přílohy č. 1 ZD je uveden požadavek Vytváření výstupních sestav ze systemizace dle požadovaných kritérií. Požadovaným kritériem může být teoreticky jakýkoliv údaj z personálního informačního systému i mimo něj. Námi nabízený personální informační systém obsahuje 7363 údajů, které lze teoreticky nějakým způsobem svázat s konkrétním zaměstnancem či pracovním místem. Je tedy požadavkem, aby skutečně byly sestavy ze systemizace poskládány dle jakéhokoliv kritéria, nebo je zadavatel schopen určit skupinu kritérií, podle kterých jsou v rámci systemizace sestavy poskládány? Zadavatel požaduje vytvářet výstupní sestavy dle požadovaných kritérií pomocí generátoru sestav. Dotaz č. 79 (citace uchazeče): V bodě 2.5 Přílohy č. 1 ZD je uveden požadavek na evidenci pracovní doby a doby odpočinku. Má být dodán i docházkový systém, nebo je požadována pouze integrace na docházkový systém a tímto bodem bylo myšleno něco zcela jiného. Zadavatel nepožaduje dodání a ani integraci docházkového systému. Zadavatel požaduje pouze evidenci pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců. Dotaz č. 80 (citace uchazeče): V bodě 2.34 Přílohy č. 1 ZD je uveden požadavek na tvorba výstupů, které je zaměstnavatel povinen předávat ostatním orgánům z titulu výkonu funkce zaměstnavatele. Součástí tohoto bodu je také výčet některých výstupů zakončený slovem "apod". Existují tedy nějaké další výstupy, které například nejsou běžné u jiných zaměstnavatelů, a které je zaměstnavatel povinen předávat ostatním orgánům? Pokud ano, pak prosím uveďte. Zadavatel požaduje pouze tvorbu výstupů, které je zaměstnavatel povinen předávat ostatním orgánům z titulu výkonu funkce zaměstnavatele. Zadavatel neví o specifických výstupech, které nejsou běžné u jiných zaměstnavatelů. Dotaz č. 81 (citace uchazeče): V bodě 2.37 Přílohy č. 1 ZD je uveden požadavek na "vytváření výstupních sestav dle požadovaných kritérií, s možností členění dle rozborových a nákladových hledisek". Co jsou rozborová a nákladová hlediska? Rozborová a nákladová hlediska slouží ke třídění výstupů. Např.: nejvyšší hledisko=finanční úřad; nižší hledisko=sekce finančního úřadu; nejnižší hledisko= oddělení finančního úřadu.

16 Dotaz č. 82 (citace uchazeče): V bodě 2.41 Přílohy č. 1 ZD je uveden požadavek na výpočet "fluktuace za období, s přehledem konkrétních důvodů (nástupy, výstupy včetně důvodů, vynětí z evidenčního počtu )." Výpočet fluktuace dle naší metodiky (využívají i organizace státní správy) vynětí z evidenčního počtu (například mateřská dovolená) u zaměstnance nezapočítává do fluktuace. Používá zadavatel svou specifickou metodiku výpočtu fluktuace? Jak je definována? Zadavatel nepoužívá specifickou metodiku výpočtu fluktuace. Dotaz č. 83 (citace uchazeče): V bodě 3.1 Přílohy č. 1 ZD je uveden požadavek možnost vytvoření hodnotící akce dle požadavku zaměstnavatele bez nutných úprav programového vybavení. Jak bude tento bod hodnocen? Je zřejmé, že nemůže existovat 100% univerzální systém hodnocení, který by umožnil zadat jakákoliv data tak, aby z nich byl schopen spočítat nějaký výsledek, který by ještě navíc mohl ovlivnit cokoliv jiného (odměny, kariérní růst, rozvoj, přeřazení, nárok na služební auto,... atd.) Z dostupných údajů výrobců personálních systémů vyplývá, že každý systém má nějaké limity a vždy může nastat nutnost alespoň malé programové úpravy. (příklad nesplnitelného požadavku: chceme, aby systém ze slovního hodnocení, neboli prostého textu, zaměstnance určil jeho nárok na prémie, tj. bude-li hodnotitel v textu hodnotit zaměstnance kladně, pak zaměstnanec nárok na prémie má). Obdobná zadání se v praxi vyskytují poměrně často. Mohl by proto zadavatel zvážit změnu zadání (ostatní body 3 kapitoly jsou již specifikovány přesně)? Zadavatel požaduje vytvoření hodnotící akce dle požadavku zaměstnavatele bez nutnosti úprav programového vybavení ze strany dodavatele. Zadavatel nepředpokládá existenci 100% univerzálního systému hodnocení, při tvorbě hodnocení přihlédne zadavatel k možnostem dodaného řešení. Dotaz č. 84 (citace uchazeče): V bodě 5 Přílohy č. 1 ZD a v bodě 6. Přílohy č. 1 ZD je uveden požadavek na portálové řešení (bod 5. manažerské výstupy, bod 6. funkcionality umožňující práci se zaměstnanci a jejich daty). Chápeme správně, že jde o jeden a tentýž portál pouze s rozdělením různých rolí? Ano, jedná se o jeden a tentýž portál. Dotaz č. 85 (citace uchazeče): V bodě 6.1 Přílohy č. 1 ZD (a v některých bodech dále) je uveden požadavek na "zobrazení požadovaných informací." Personální portály obsahují zpravidla vybraná data z personálního systému. Existuje proto přesně vymezená množina údajů, které lze v rámci portálového řešení nabídnout. Existuje i na straně zadavatele přesně vymezená množina údajů, které budou uživatelé využívat, nebo si mohou uživatelé vymyslet cokoliv? Zadavatel požaduje minimálně zobrazení personálního přehledu a odměňování, informace o vzdělávání a hodnocení zaměstnance. Zadavatel přihlédne k možnostem dodaného řešení. Dotaz č. 86 (citace uchazeče): V bodě 6.5 Přílohy č. 1 ZD je uveden požadavek na "plánování celoroční nepřítomnosti zaměstnanců." Bude skutečně plánována celoroční nepřítomnost zaměstnanců nebo má být v portále možnost plánovat nepřítomnosti pro celý rok pro každého zaměstnance? Zadavatel požaduje plánování nepřítomnosti každého zaměstnance v průběhu celého roku.

17 Dotaz č. 87 (citace uchazeče): V Příloze č. 1 ZD je uvedeno mnoho bodů, které lze řešit různými způsoby. Lze zadání chápat tak, že pokud dodavatel splní uvedený požadavek jakýmkoliv způsobem, má se tento požadavek za splněný? Ano, zadavatel umožňuje splnění všech požadavků, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD různým způsobem. Zadavatel v souladu s 40 odst. 3 ZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do do 10:00 hod. Otevírání obálek proběhne dne od 10:00 hod. v sídle zadavatele. V souladu s ustanovením 49 odst. 3 ZVZ zadavatel odesílá tyto dodatečné informace všem uchazečům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a dále bude dodatečná informace vyvěšena na profilu zadavatele https://gfr.ezak.cz/ a na internetových stránkách Finanční správy. Mgr. Anna Bednářová ředitelka Odboru veřejných zakázek a právních služeb

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006WYNJ* UOHSX006WYNJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0040,0163/2015/VZ-14147/2015/522/PKř Brno 12. června 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Dodávka

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce ekonomiky Odbor veřejných zakázek a právních služeb Č. j.: 61621/14/7300-40175-050225 Vyřizuje: Bc. Jana Šrámková Tel.: 29685 4416 E-mail:

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému Veřejná zakázka zadávaná v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ podle 38 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V Ostravě dne 30.1.2008 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Párování nabídky a poptávky volných pracovních míst v IT systémech MPSV zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadávací řízení: Otevřené řízení Veřejná zakázka: Veřejná zakázka

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2015 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Zpracování e-learningu a webového portálu vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou další číslo našeho firemního magazínu, který vydáváme u příležitosti veletrhu INVEX '99. Jeho cílem je nabídnout pestrou mozaiku odborných a informačních

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 536 a násl.

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Více

1. Logická struktura informační podpory

1. Logická struktura informační podpory SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Požadavky na funkcionalitu IT systému Informační podpora projektu Systém efektivního řízení lidských zdrojů Úřadu práce ČR Pro efektivní fungování personálních činností je nezbytnou

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 Základní informace a tematické oblasti pro workshopy s účastníky Ministerstvo

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro otevřené výběrové řízení vyhlášené podle Pravidel pro výběr dodavatelů platných pro projekty spolufinancované z OPPI s názvem Strategické řešení IS v PSI v rámci programu ICT v

Více