Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1"

Transkript

1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 Sekce ekonomiky Odbor veřejných zakázek a právních služeb Č. j.: 64766/14/ Vyřizuje: Bc. Jana Šrámková Tel.: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám dle 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Veřejná zakázka v otevřeném nadlimitním řízení: Dodávka personálního informačního systému pro Generální finanční ředitelství Zadavatel: Česká republika Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, Praha 1 Zadavatel obdržel dne a žádosti o dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel v souladu s 49 ZVZ poskytuje dodatečné informace v tomto znění: Dodavatel uvádí dotazy k příloze č. 1 zadávací dokumentace Specifikace veřejné zakázky Dodávka personálního informačního systému pro Generální finanční ředitelství, týkající se požadavků zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Systemizace Dotaz č. 1 (citace uchazeče): Definice organizační struktury (organizační útvary, nadřízenost, podřízenost) Jedná se pouze o definici nebo má organizační struktura mít i další propracované funkce s ohledem na množství a typy organizačních jednotek? Případně jakých? Zadavatel požaduje, aby systém umožnil definovat organizační strukturu Finanční správy. Dotaz č. 2 (citace uchazeče): Změny organizační struktury v čase Jedná se o držení historie pro případné porovnávání změn za určité období, případně jaké funkcionality jsou očekávány ve vztahu se změnami v čase? Zadavateli se jedná o držení historie změn organizační struktury. Dotaz č. 3 (citace uchazeče): Modelování budoucí organizační struktury, aplikace k určitému datu do ostrých dat Jedná se o jednoduchý model, či propracovanější model s vazbou na místo a osoby? Je vyžadováno více alternativních modelů? Je nutné umožnit porovnání modelů resp. jejich vyhodnocení? Je nutné odvozovat model z platné systemizace a její zpětná aplikace do ostré systemizace?

2 Zadavatel požaduje modelování organizační struktury s vazbou na místo a osoby ve více alternativách, které mohou být odvozeny z platné systemizace s možností aplikace vybraného modelu k určitému datu do ostré systemizace. Porovnávání a vyhodnocování různých alternativ modelů není požadováno. Dotaz č. 4 (citace uchazeče): Systemizace pracovních míst (charakteristika a kvalifikační požadavky, místa obsazená, místa uvolněná, rezervovaná místa, vzory míst, charakteristiky vzorů) Jaká by měla být vazba mezi vzory míst a pracovním místem, případně se bude jednat o stanovování kompetencí u jednotlivých míst s vazbou na další aplikace? Uvažuje se o sdílení informací a pracovních místech mezi podobnými pozicemi? Mají existovat šablony pracovních míst včetně povinnosti jejich atributů u konkrétních pracovních míst? Vzor místa je vzorem pro vytvoření pracovního místa. Zadavatel nepožaduje sdílení informací pracovních míst mezi podobnými pozicemi. Zadavatel požaduje existenci vzorů pracovních míst. Dotaz č. 5 (citace uchazeče): Přehledy obsazení systemizovaných míst Jedná se o samostatný soubor nebo sestavu, případně portálové dokumenty. Jedná se pouze o informace obsazení míst nebo je třeba získat i jiné informace např. podřízenost, nadřízenost s vazbou na PPV a mzdy? Zadavatel požaduje zobrazit přehledy obsazení systemizovaných míst v klientské aplikaci a to včetně informací, které se systemizovaným místem souvisí. Dotaz č. 6 (citace uchazeče): Evidence uchazečů a vyhledání vhodných kandidátů na pracovní místo Z jakého důvodu by měla systemizace evidovat uchazeče o místo? Pro vyhledání vhodných kandidátů na pracovní místo je třeba klást velký důraz na provázanost personalistiky a systemizace pro vyhodnocení kompetencí. Jaké informace je třeba vyhodnotit pro vyhledání vhodných kandidátů na pracovní místo. Bude se prověřovat vhodný kandidát i z řad zaměstnanců? Zadavatel požaduje evidenci uchazečů v systemizaci z důvodu definice požadavků na místo v systemizaci. Vhodný kandidát bude vybírán i z řad zaměstnanců. Dotaz č. 7 (citace uchazeče): Sledování změn organizační struktury a pracovních míst v čase Co by mělo být obsahem sledování zmíněných změn? Jaké informace by měly obsahovat statistiky nebo detailní informace? Systém musí umožnit sledovat změny organizační struktury a pracovních míst dle historie změn organizační struktury a pracovních míst a to včetně informací, které s organizační strukturou a pracovním místem souvisí. Dotaz č. 8 (citace uchazeče): Evidence lokalit, změny v čase O jak podrobnou strukturu se jedná (detail až na úrovni jednotlivých místností)? Zadavatel požaduje evidenci lokalit s úrovní budova a její adresa. Dotaz č. 9 (citace uchazeče): Vytvářet výstupní sestavy dle požadovaných kritérií Kritéria budou vypovídající způsob hodnotící, porovnávající nebo informativní? O jaké výstupní sestavy by se jednalo?

3 Zadavatel požaduje vytvářet výstupní sestavy dle požadovaných kritérií pomocí generátoru sestav. Dotaz č. 10 (citace uchazeče): Tvorba schématu organizační struktury s volitelnými údaji, zobrazenými za útvar, přizpůsobení a možnost TISKU těchto schémat - na A3 i A4 Vyžaduje se tvorba schémat včetně rozložení nad živými daty nebo je možné či nezbytné exportovat data do obecných programů? Jaké jsou nároky na grafické možnosti schémat? Je nutné mít možnost zahrnout do schématu libovolné údaje z PIS? Zadavatel požaduje vytvářet schéma organizační struktury nad živými daty. Zadavatel nepožaduje možnost zahrnout do schématu libovolné údaje z PIS. Technické požadavky jsou specifikovány v Příloze č. 1 ZD odst. 9. Mzdy a personalistika Dotaz č. 11 (citace uchazeče): Výběrové řízení příjmu nových zaměstnanců Není dostatečně specifikováno, jaký má být rozsah osobních údajů uchazeče předávaných do mezd a personalistiky. Zadavatel minimálně požaduje evidovat adresní, identifikační a popisné údaje. Dotaz č. 12 (citace uchazeče): Evidence pracovní doby a doby odpočinku Co je myšleno dobou odpočinku a jak se má evidovat? Dobu odpočinku definuje aktuální znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Dotaz č. 13 (citace uchazeče): Evidence péče o zaměstnance (závodní preventivní péče), sledování periodicity a plánování lékařských prohlídek, tisk formulářů Není specifikace požadovaných formulářů. Zadavatel netrvá na konkrétní podobě formuláře. Dotaz č. 14 (citace uchazeče): Překážky v práci Jedná se o překážky dle zákoníku práce nebo i o překážky definované v kolektivní smlouvě? Zadavatel požaduje zpracování všech překážek v práci. Dotaz č. 15 (citace uchazeče): Odborný rozvoj zaměstnanců Ze zadání není jasné, jaké vazby má mít odborný rozvoj zaměstnanců na zpracování mezd a personalistiky? Zadavatel požaduje sledovat odborný rozvoj zaměstnanců v personalistice. Dotaz č. 16 (citace uchazeče): Evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání Co by mělo být obsahem evidence? V jakém formátu?

4 Evidence pracovních úrazů musí odpovídat požadavkům stanovených platným nařízením vlády č. 170/2014 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Zpracování evidence zadavatel požaduje v klientské aplikaci. Dotaz č. 17 (citace uchazeče): Evidence a přehled čerpání zaměstnaneckých benefitů s vazbou na mzdy Není dostatečně specifikováno propojení čerpání benefitů s vazbou na mzdy. Zadavatel poskytuje zaměstnancům benefity s vazbou na výpočet mezd (např.: služební telefon, stravenky). Dotaz č. 18 (citace uchazeče): Evidence předchozích zaměstnání s výpočtem započitatelné praxe Je myšlena pouze evidence bez vazby na odměňování? Zadavatel požaduje evidenci započitatelné praxe s vazbou na odměňování. Dotaz č. 19 (citace uchazeče): Sledování všech personálních změn v čase Jaké personální události, v jakém čase (s denní platností, s měsíční platností)? Zadavatel požaduje sledování všech personálních změn s možností definovat výběr sledovaných personálních změn a interval sledování změn. Dotaz č. 20 (citace uchazeče): Decentralizovaný výkon povinností více plátcových pokladen Chybí specifikace požadavků, souvisejících s decentralizovaným výkonem povinností. Zadavatel požaduje decentralizovaný výkon povinností v souvislosti s výkonem povinností stanovených zákonem č.280/2009 Sb., daňový řád (zejména vybírání, srážení nebo zajištění daně). Dotaz č. 21 (citace uchazeče): Parametrické nastavení výpočtu (zaměstnanec, útvar, apod.) Není specifikováno, jaký vliv na výpočet má mít parametrické nastavení? Zadavatel požaduje umožnit omezený výpočet zadaný parametrem (např. zaměstnanec, útvar). Dotaz č. 22 (citace uchazeče): Sledování čerpání nákladů a prostředků dle rozborových a nákladových hledisek Jaká je definice pojmu prostředek? Zadavatel pojmem prostředky míní všechny zdroje financování. Dotaz č. 23 (citace uchazeče): Možnost zadání budoucích migrací zaměstnanců mezi plátcovými pokladnami bez ohledu na stav zpracovávaného období (výstupy z PIS musí obsahovat aktuálně platná data bez ohledu na stav zpracovávaného období) Jaká je přesná specifikace pojmu migrace a způsobu zpracování mezd migrujících zaměstnanců? Zadavatel migrací zaměstnance míní změnu v pracovním zařazení zaměstnance, která má vliv na změnu plátcovy pokladny zaměstnance. Zadavatel požaduje zadat tuto změnu bez ohledu na

5 zpracovávané období a zadaná změna nesmí ovlivnit zpracování mezd migrujících zaměstnanců. Dotaz č. 24 (citace uchazeče): Tvorba výstupů, které je zaměstnavatel povinen předávat ostatním orgánům z titulu výkonu funkce zaměstnavatele, a to jak v tištěné, tak elektronické formě (předání dat do ISP informační systém o platech, Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou, statistická zjišťování, apod.) Lze upřesnit, které výstupy by měly být v tištěné, příp. v elektronické formě? Zadavatel požaduje všechny výstupy v tištěné i elektronické formě. Dotaz č. 25 (citace uchazeče): Vytvářet výstupní sestavy dle požadovaných kritérií, s možností členění dle rozborových a nákladových hledisek Je myšlena možnost tvorby uživatelských výstupů nebo sestav vytvářených dodavatelsky? Jaká jsou požadovaná kritéria? Zadavatel požaduje vytvářet výstupní sestavy dle požadovaných kritérií pomocí generátoru sestav. Dotaz č. 26 (citace uchazeče): Varovná hlášení o důležitých evidenčních změnách zaměstnanců (konec zkušební doby, návrat z mateřské, změna platového stupně na základě odborné praxe, apod.) Jaká je požadovaná forma varovných hlášení? Zadavatel upřednostňuje varovná hlášení formou samostatného souhrnného přehledu hlášení zobrazených v klientovi. Dotaz č. 27 (citace uchazeče): Možnost využití celostátně platných číselníků (KZAM - klasifikace zaměstnání, PSČ, apod.) Číselník KZAM byl zrušen k datu , skutečně je požadováno jeho využití? Zadavatel požaduje využití aktuálně platných celostátních číselníků, týká se i číselníku klasifikace zaměstnání (nově CZ-ISCO). Dotaz č. 28 (citace uchazeče): Provázanost s ostatními agendami PIS bez nutnosti synchronizace dat a jejich redundance Jaký má být rozsah provázanosti s ostatními agendami? Zadavatel požaduje úplnou provázanost s ostatními agendami PIS bez nutnosti synchronizace dat a jejich redundance. Dotaz č. 29 (citace uchazeče): Zabezpečení položek určit povinné položky nutné při nástupu upozornění na povinné údaje Jaký má být požadovaný způsob zabezpečení? Zadavatel požaduje v případě nekompletního zadání povinných údajů zabránit uložení záznamu. Hodnocení Dotaz č. 30 (citace uchazeče): Vytvoření hodnotící akce dle požadavku zaměstnavatele bez nutných úprav programového vybavení Jaký je interval hodnocení, způsob hodnocení, posloupnost procesu hodnocení, jaké techniky hodnocení se předpokládají?

6 Zadavatel požaduje vytvoření hodnotící akce dle požadavku zaměstnavatele bez nutnosti úprav programového vybavení ze strany dodavatele, tj. požaduje možnost definovat dotazované položky. Dotaz č. 31 (citace uchazeče): Uživatelsky definovatelný číselník hodnotících kritérií Jaké typy hodnotících otázek (kritérií) mají být použity? Jsou otázky stejné pro všechny pracovníky GFŘ? Schvalují se otázky? Zadavatel požaduje dle požadavku zaměstnavatele bez nutnosti úprav programového vybavení ze strany dodavatele definovat číselník hodnotících kritérií bez možnosti definovat pro kterou skupinu zaměstnanců je hodnotící kritérium určeno. Zadavatel nepožaduje schválení definice číselníku hodnotících kritérií v systému. Dotaz č. 32 (citace uchazeče): Uživatelsky definovatelné váhy hodnotících kritérií Budou váhy dotazů (kritérií) jednotné pro všechny hodnocené osoby? Ano. Dotaz č. 33 (citace uchazeče): Vlastní hodnocení zaměstnance s možností rozvojového plánu zaměstnance V jaké oblasti mají být rozvojové plány zaměstnance, kdo je určuje, kdo schvaluje, smí se k nim zaměstnanec vyjadřovat? Seznam oblastí určuje zaměstnavatel. Rozvojový plán schvaluje nadřízený zaměstnanec. Zaměstnanec se může k rozvojovému plánu vyjádřit. Dotaz č. 34 (citace uchazeče): Vazba na vzdělávání a plánování vzdělávacích akcí Jakým způsobem se vazba na vzdělávání projevuje? Jak se v hodnocení projeví plánování, kdo a komu plánuje vzdělávací akce? Jak bude probíhat proces schvalování plánů? Jakým způsobem se budou zainteresované osoby k plánování vyjadřovat? Zadavatel požaduje výběr vzdělávacích akcí. Plánování vzdělávacích akcí nemá vliv na hodnocení, vzdělávací akce zaměstnanců plánuje zaměstnavatel. Vzdělávací akce schvaluje zaměstnanci nadřízený zaměstnanec. Zadavatel předpokládá, že se zainteresované osoby budou k plánování vyjadřovat přes aplikaci. Dotaz č. 35 (citace uchazeče): Výstupní sestava s výsledkem hodnocení V jakém formátu má výstup být? Kdo a kde jej smí vidět, používat? Předává se výstup jiným osobám mimo osob zainteresovaných v hodnotícím procesu? Zadavatel požaduje výstupní sestavu v elektronické podobě s možností tisku. Zobrazení výstupní sestavy je požadováno jak hodnocenému zaměstnanci, tak hodnotícímu zaměstnanci, popř. jiné osobě s příslušnými právy. Vzdělávání Dotaz č. 36 (citace uchazeče): Evidence všech vzdělávacích akcí Vzdělávací akcí se rozumí také periodické vzdělávání nebo vzdělávání studijního typu?

7 Zadavatel požaduje evidenci obou typů vzdělávacích akcí. Dotaz č. 37 (citace uchazeče): Evidence dodavatelů školení Jedná se o agentury nebo také fyzické osoby? Jaké typy služeb poskytují (např. ubytování, doprava)? Zadavatel požaduje evidenci obou typů dodavatelů školení. Dodavatelé školení poskytují zadavateli různé typy služeb (např. ubytování, doprava, studijní materiály). Dotaz č. 38 (citace uchazeče): Evidence interních i externích lektorů Jedná se o společnou evidenci? Zadavatel nepožaduje společnou evidenci. Dotaz č. 39 (citace uchazeče): Plánování vzdělávacích akcí a nákladů na vzdělávací akce Jaké typy nákladů se sledují? Jde i o práci se zahraniční měnou? Zadavatel sleduje různé typy nákladů spojených se vzdělávací akcí (např.: lektoři, stravování). O práci se zahraniční měnou se nejedná. Dotaz č. 40 (citace uchazeče): Plánování vzdělávání zaměstnanců dle charakteristiky pracovního zařazení Kritérium pro plánování bude pouze dle pracovního zařazení, nebo bude kritérií více? Co vše se rozumí pod pojmem funkce? Zadavatel požaduje plánování vzdělávání zaměstnanců dle charakteristiky pracovního zařazení. Zadavatel nerozumí dotazu na pojem funkce v souvislosti s plánováním vzdělávání zaměstnanců dle charakteristiky pracovního zařazení. Dotaz č. 41 (citace uchazeče): Hodnocení vzdělávacích akcí a lektorů Hodnocení vzdělávacích akcí bude dle stejného kritéria, nebo pro různé typy akcí budou kritéria rozdílná? Bude hodnocení v papírové podobě nebo na portále? Hodnocení bude probíhat po skončení akce nebo v nějakém časovém horizontu? Hodnocení lektorů bude stejné u všech lektorů, nebo rozdílné např. dle typů lektorů? Zadavatel nepožaduje hodnocení vzdělávacích akcí a lektorů s možností definovat skupiny akcí a lektorů. Zadavatel požaduje hodnocení vzdělávacích akcí a lektorů v papírové podobě i elektronicky na portále po skončení akce. Dotaz č. 42 (citace uchazeče): Tvorba pozvánek (zasílání em), prezenčních listin, osvědčení o absolvování školení Osvědčení se má zasílat konkrétnímu zaměstnanci nebo např. vedoucímu? Zadavatel požaduje zasílat osvědčení konkrétnímu zaměstnanci. Dotaz č. 43 (citace uchazeče): Vyhodnocování plánů vzdělávání zaměstnanců

8 Jakou formou se předpokládá vyhodnocení (sestavy, portál, apod.)? Zadavatel požaduje vyhodnocování plánů vzdělávání zaměstnanců formou výstupní sestavy s možností zobrazení výsledků vyhodnocení na portále. Manažerské přehledy Dotaz č. 44 (citace uchazeče): Portálové řešení ke sledování přehledů o stavech zaměstnanců, pracovních míst a jejich obsazenosti, nákladech a dalších důležitých údajích pro řízení organizace dle požadovaných parametrů zejména v členění dle organizační struktury a s možností výstupu do EXCELu - počet zaměstnanců; přehled platů po složkách platu; platový vývoj; vývoj zaměstnanosti; systemizace; přehled zaměstnanců a činností; přehled zaměstnanců; nástupy a výstupy zaměstnanců; životní jubilea; pracovní výročí; plánování mzdových prostředků Jak podrobně v čase se budou jednotlivé výstupy vyhodnocovat? Je potřeba práce s delší historií, příp. zdroj těchto dat? Bude třeba zobrazovat i rozdíl mezi minulostí/realitou/plánem? Bude u některých výstupů probíhat schvalovací proces? Jak bude řešeno jejich zabezpečení? Bude požadován nástroj pro sestavování přehledů na uživatelské úrovni a v jakém rozsahu? Zadavatel požaduje portálové řešení ke sledování přehledů o stavech zaměstnanců, pracovních míst a jejich obsazenosti, nákladech a dalších důležitých údajích pro řízení organizace dle požadovaných parametrů zejména v členění dle organizační struktury a s možností výstupu do EXCELu za uživatelem definované období bez nutnosti porovnávání, bez nutnosti schvalovacího procesu, bez nutnosti nástroje pro sestavování přehledů na uživatelské úrovni. Zabezpečení výstupních dat musí být dáno definicí viditelností uživatele. Portálové řešení Dotaz č. 45 (citace uchazeče): Plánování celoroční nepřítomnosti zaměstnanců Jedná se také o proces schvalování dovolených? Jaká je organizace schvalovacího procesu? Zadavatel požaduje pouze plánování celoroční nepřítomnosti zaměstnanců. Dotaz č. 46 (citace uchazeče): Hodnocení zaměstnanců Jedná se jen o informační přístup nebo se jde o celou podporu hodnocení na portále? Zadavatel požaduje celou podporu hodnocení zaměstnanců na portále. Dotaz č. 47 (citace uchazeče): Přehled plánovaných vzdělávacích akcí, kterých se může zaměstnanec zúčastnit s možností přihlásit se na vybrané vzdělávací akce Podle jakého kritéria se zaměstnanci zobrazí akce, na které se může přihlásit? Je zde vazba na systemizaci? Co za situace, kdy kapacity akce bude naplněna? Zadavatel požaduje plánování vzdělávání zaměstnanců dle charakteristiky pracovního zařazení (vazba na systemizaci). Zadavatel požaduje, aby kapacita akce nebyla překročena. Řízení přístupů Dotaz č. 48 (citace uchazeče): Vytváření a správa přístupových rolí pro uživatele plně pod kontrolou správce IS, nezávisle na dodavateli

9 Výchozí zabezpečení je předmětem dodávky nebo bude vytvořeno uživatelsky? Jaké se předpokládá množství přístupových rolí? Jsou jiné přístupy do historických dat? Zadavatel požaduje výchozí nastavení přístupových rolí spolu s dodávkou PIS, viz. 2.etapa dle ZD. Zadavatel v současném personálním systému využívá cca 25 rolí. Zadavatel nepředpokládá jiné přístupy do historických dat s ohledem na požadovanou specifikaci v Příloze č.1 ZD odst Dotaz č. 49 (citace uchazeče): Správa přidělování rozsahu viditelnosti nad daty uživatelům s přidělenou rolí, nezávisle na dodavateli Definice rozsahu viditelnosti je vymezeno na předdefinované situace nebo musí být možné je na uživatelské úrovni definovat obecně? Zadavatel požaduje definovat rozsah viditelnosti na uživatelské úrovni. Dotaz č. 50 (citace uchazeče): Vedoucí pracovníci automaticky mají možnost prohlížet informace o svých podřízených zaměstnancích Přístup je pouze na přímé podřízené? Existují výjimky z organizační struktury? Zadavatel požaduje viditelnost vedoucích pracovníků na přímé i nepřímé podřízené zaměstnance. Výjimky z organizační struktury bude zadavatel řešit uživatelskou definicí rozsahu viditelnosti. Dotaz č. 51 (citace uchazeče): Možnost delegovat přístupová oprávnění po určitou dobu, tzv. zastupování Jsou práva zastupujícího stejná jako zastupovaného? Může být vícenásobné zastoupení, resp. závisí na dílčích agendách? Je možný současný přístup oprávněného i zastupujícího? Práva zastupujícího jsou stejná jako zastupovaného. Vícenásobné zastupování zadavatel nevylučuje. Současný přístup oprávněného i zastupujícího zadavatel nevylučuje. Export/Import dat Dotaz č. 52 (citace uchazeče): Přímá komunikace s LDAP databází pro export/import požadovaných dat Opravdu je požadavek při komunikaci s LDAP i na import požadovaných údajů do personální databáze? Autoritativním zdrojem personálních údajů má být personální databáze a přes LDAP se tyto údaje mohou šířit do dalších systémů. LDAP ani nesleduje údaje v časové řadě, jak je v PIS požadováno? Zadavatel nepožaduje import dat do PIS, import je požadován pouze pro zobrazení aktuálního stavu dat v LDAP pomocí klienta u uživatele. Dotaz č. 53 (citace uchazeče): Import požadovaných dat ze souboru (CSV, XML, ), např.: srážky, nepřítomnost z docházkových systémů Jaká má být úroveň datové integrity a forma prezentace neúspěšných importů? Zadavatel požaduje, aby uložená data byla totožná s importovanými daty. Zadavatel požaduje informaci o výsledku importu dat ze souboru.

10 Technické požadavky Dotaz č. 54 (citace uchazeče): Instalace PIS na serverech umístěných v budově Generálního finančního ředitelství Má se jednat o instalaci v Cluster? Zadavatel nepožaduje Cluster. Dotaz č. 55 (citace uchazeče): Konfigurace serveru: aplikační server: Podpora virtualizační technologie VMWare, Hyper-V. MS Windows server 2008 R2, nebo MS Windows server 2012 R2 IIS 7.0 a vyšší databázový server: Podpora virtualizační technologie VMWare, Hyper-V. MS Windows server 2008 R2, nebo MS Windows server 2012 R2 DB MSSQL 2012 nebo vyšší O jaké konkrétní verze virtualizačních technologií/platforem se jedná? Zadavatel upřednostňuje VMWare 4.1 a vyšší. Zadavatel vyžaduje Hyper-V, který je nativní součástí MS Windows server 2008 R2, nebo MS Windows server 2012 R2. Aplikace může být buďto na jednom serveru anebo více serverech s rozdělením rolí na aplikační a databázový Je tento požadavek myšlen pro Portálový (WWW), nebo Klientský (aplikace tenkého klienta PIS), nebo pro obojí? Zadavatel požaduje přístup do aplikace přes aplikační server pro všechny typy přístupů. Dotaz č. 56 (citace uchazeče): Konfigurace uživatelské stanice: RAM: 2 GB OS: Windows 7 a vyšší (32 a 64bit) Jaký max. výkon v IOPS má použité diskové pole, při 4kB blocích dat pro zápis, a kolik pro čtení (single-thread vs. 32-deep-qeue)? A jaká je maximální latence diskového subsystému (v ms) během vysoké saturace/zátěže? Zadavatel na uživatelské stanici nepožaduje diskové pole. Antivirový produkt O jaký antivirový produkt se jedná? Je jeho součástí taky řízení síťového přístupu/firewall? Zadavatel používá Symantec Endpoint Protection. Součástí antivirového produktu je také firewall. Dotaz č. 57 (citace uchazeče): Zajištěná bezpečnost dat a jejich ukládání a zálohování vlastního systému, včetně řešení havarijních situací a dokumentace recovery plánů V případě nasazení ve virtualizovaném prostředí, využívá GFŘ nějaké backup řešení (např. Veeam)

11 pro celkové a unifikované zálohování virtualizované infrastruktury? Zadavatel nevyužívá. Dotaz č. 58 (citace uchazeče): V rámci PIS je k dispozici možnost záznamů o přístupech a činnostech uživatelů (log). Musí být automatizovaně veden protokol o všech aktivitách uživatelů PIS, který musí být zpřístupněn vybraným uživatelům O jak podrobné auditování se má jednat? Z důvodu potencionálně velkého dopadu na (diskový) výkon, se většinou úzce specifikuje co přesně se má logovat/auditovat. Jaké je přesnější zadání? Zadavatel požaduje automatizovaně vedený protokol o všech aktivitách uživatelů PIS. Dotaz č. 59 (citace uchazeče): Zprovoznění tří samostatných prostředí PIS: Testovací; Školící; Produkční Jedná se o nasazení na jeden, nebo oddělené servery? Zadavatel předpokládá nasazení na oddělené servery. Dotaz č. 60 (citace uchazeče): Funkcionalita pro anonymizaci dat pro účely školení, technickou podporu, apod. V jakém rozsahu je nutná anonymizace? Zadavatel požaduje anonymizaci dat v takovém rozsahu aby v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nešlo vztáhnout anonymizovaná data k určenému nebo určitelnému subjektu údajů. Dotaz č. 61 (citace uchazeče): Diagnostické nástroje pro sledování a vyhodnocování provozu a stavu PIS Co přesně by měly tyto nástroje sledovat a vyhodnocovat? Zadavatel požaduje, aby diagnostické nástroje sledovaly a vyhodnocovaly provoz a stav PIS (rychlost odezvy aplikace a portálu, počet a přehled přihlášených uživatelů, zátěž serveru atd.) Dále dodavatel uvádí dotazy k vlastní zadávací dokumentaci: Dotaz č. 62 (citace uchazeče): V čl. 2.3 zadávací dokumentace zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na Kč bez DPH. Současně uvedl, že v případě nabídkové ceny převyšující tuto předpokládanou hodnotu, bude uchazeče ze zadávacího řízení vyloučen. Dodavatel k této zadávací podmínce odkazuje na 77 odst. 1 ZVZ, podle nějž je zadavatel povinen posoudit výši nabídkových cen z hlediska toho, zda nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Předmětem plnění je v daném případě zejména dodávka licencí, implementace systému, testování, školení 200 uživatelů, migrace dat a dále po dobu 36 měsíců, poskytování servisní podpory a hot line a dalších prací a služeb v rozsahu až 50 hodin měsíčně. Zadavatel je přitom jedním z největších zaměstnavatelů v České republice s cca zaměstnanci, čemuž musí odpovídat i dodávaný a podporovaný personální informační systém. Stanovením maximální nabídkové ceny ve výši Kč zadavatel, místo aby posuzoval nabídnuté ceny z hlediska jejich přiměřenosti k předmětu veřejné zakázky, bezprostředně nutí dodavatele, aby tyto mimořádně nízké ceny nabízeli, neboť požadovaný předmět plnění vyhovující potřebám zadavatele nelze za stanovenou limitní cenu v uspokojivé kvalitě dodat. Zruší proto zadavatel podmínku, podle níž je předpokládaná hodnota současně nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou?

12 Vzhledem k tomu, že zadavatel stanovil cenu na základě dříve provedené studie, nesouhlasí s tvrzením uchazeče, že se jedná o mimořádně nízkou cenu, a tudíž zadavatel trvá na maximální nabídkové ceně uvedené v ZD. Dotaz č. 63 (citace uchazeče): V čl. 4.4 zadávací dokumentace omezil zadavatel technické kvalifikační požadavky na doložení (i) jedné služby odpovídající předmětu veřejné zakázky, tedy služby včetně implementace nabízeného řešení pro minimální počte 1000 uživatelů s cenou služby 3 mil. Kč včetně DPH a (ii) seznamu techniků, aniž vymezil jakékoli požadavky na jejich počet, vzdělání a odbornou způsobilost. Dodavatel v této souvislosti odkazuje na 17 písm. e) ZVZ, podle nějž se kvalifikací dodavatele rozumí způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky a dále na 56 odst. 5 písm. c) ZVZ, podle nějž je zadavatel povinen vymezit minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. Právě technické kvalifikační předpoklady přitom zajišťují, aby se o přidělení veřejné zakázky mohli ucházet pouze dodavatelé, kteří jsou ve skutečnosti schopni po stránce technické a materiální tuto zakázku v případě úspěchu v zadávacím řízení též plnit. V daném případě jsou požadavky na splnění technických kvalifikačních předpokladů vymezeny tak, že umožňují účast téměř neomezenému okruhu firem působících v příslušném oboru, a zjevně neodpovídají druhu rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky, jak vyžaduje ZVZ. Změní zadavatel požadavky na technické kvalifikační předpoklady tak, aby shora popsaný nedostatek odstranil? Zadavatel trvá na způsobu prokázání splnění kvalifikačních požadavků uvedených v ZD. Dotaz č. 64 (citace uchazeče): Dodavatel současně odkazuje na 44 odst. 1 ZVZ, podle nějž zadavatel odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace, která současně musí být vymezovat předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Z výše uvedeného je zřejmé, že zadavatel tuto povinnost nesplnil, neboť zadávací podmínky veřejné zakázky obsahuje značné množství nejasností, které nedávají potenciálním uchazečům o veřejnou zakázku jasnou představu o předmětu plnění a požadavcích, které na něj klade zadavatel. Bez odpovědí na shora položené dotazy se dodavatelé nemohou zodpovědně rozhodnout o své účasti v zadávacím řízení. Poskytnutí dodavatelem požadovaných dodatečných informací, jimiž zadavatel vymezí předmět plnění v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, představuje změnu zadávacích podmínek, jež může rozšířit okruh možných dodavatelů. Podle 40 odst. 3 ZVZ je v takovém případě zadavatel povinen prodloužit lhůtu tak, aby od okamžiku poskytnutí dodatečných informací činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. Do jakého termínu zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek v souladu s dříve citovaným ustanovením ZVZ? Zadavatel považuje Přílohu č. 1 ZD za srozumitelnou a dostatečnou k podání nabídky. Dotaz č. 65 (citace uchazeče): Dokument ZADÁVACÍ DOKUMENTACE obsahuje v článku informaci, že "Dodaný personální informační systém musí splňovat všechny požadavky, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD." Vyplývající otázky: Musí nabízený personální informační systém splňovat všechny požadavky Přílohy č. 1 ZD v 1. až 8. kapitole (NEMÁME na mysli customizace) již v den podání nabídky, případně prezentace (souvislost s článkem 14.15)? (příklad: portálové řešení dnes nemá a v době podání nabídky nebude mít možnost provádět změny ve spojeních. Nicméně uchazeč doprogramuje tuto funkcionalitu v rámci nabídnuté ceny a dodá ji v době instalace). V případě, že nabízený systém nebude obsahovat některou vlastnost, bude nabídka vyřazena. Dodavatel tuto skutečnost doloží Přílohou č. 8 ZD nejpozději v den podání nabídky.

13 Dotaz č. 66 (citace uchazeče): Dokument ZADÁVACÍ DOKUMENTACE uvádí v článku , že "Pokud nebudou předvedeny požadované funkcionality, bude to považováno za nesplnění předmětu veřejné zakázky a daný uchazeč bude vyřazen." Bude tedy vyřazen uchazeč, který nebude mít v době prezentace připraveny požadované funkcionality uvedené v Příloze č. 1 ZD v 1. až 8. kapitole? (viz otázka 1) V případě, že nebudou předvedeny požadované funkcionality, bude to považováno za nesplnění předmětu veřejné zakázky a daný uchazeč bude vyřazen. Dotaz č. 67 (citace uchazeče): Dokument ZADÁVACÍ DOKUMENTACE uvádí v článku , že Nabídka bude obsahovat uživatelskou dokumentaci popisující požadavky veřejné zakázky a čestné prohlášení o splnění specifikace zakázky (viz. Příloha č. 8 této ZD). Uchazeč má k nabízenému řešení k dispozici pouze dokumentaci v elektronické formě a to jako online příručku vytvořenou pomocí nástrojů Wikimedia a za použití datbáze, php a dalších technologií. Jde o komplexní webové stránky včetně diskusí, částí ke stažení apod. Takovou dokumentaci nelze umístit na CD či jiný nosič a není proto možné ji fyzicky přiložit k nabídce. Je proto možné uvést odkaz na tuto dokumentaci v nabídce jako webovou adresu? Zadavatel požaduje, aby uživatelská dokumentace byla součástí nabídky v tištěné podobě nebo v elektronické podobě (např. CD/DVD nosič), tudíž neumožňuje odkaz na webové stránky. Dotaz č. 68 (citace uchazeče): Účel testovacích scénářů je zřejmý, ale jaké požadavky jsou kladeny na testovací scénáře? Má být použito konkrétních nástrojů nebo budou přijaty testovací scénáře dodané dodavatelem? Zadavatel předpokládá přípravu testovacích scénářů dodavatelem ve spolupráci s dodavatelem, viz.: 2. etapa ZD. Dotaz č. 69 (citace uchazeče): V rámci druhé fáze implementace má být dodána "Zpráva o výsledku testování personálního informačního systému dodavatelem (vývojové prostředí)." Chápeme správně, že na základě výše uvedených testovacích scénářů provede testování dodavatel a o výsledku testování podá zprávu? Zadavatel nevylučuje testování personálního informačního systému dodavatelem dle testovacích scénářů, ale nevyžaduje to. Dotaz č. 70 (citace uchazeče): V rámci druhé fáze implementace mají být dodány "Uživatelské manuály (AK - soulad s cílovým konceptem, uživatelské manuály bez gramatických chyb, v odpovídající grafické a stylistické úpravě, vypracovány v českém jazyce, poskytnuty i v elektronické podobě). Uchazeč má k nabízenému řešení k dispozici pouze Uživatelské manuály v elektronické formě a to jako on-line příručku vytvořenou pomocí nástrojů Wikimedia a za použití datbáze, php a dalších technologií. Jde o komplexní webové stránky včetně diskusí, částí ke stažení apod. Takovou dokumentaci nelze umístit na CD či jiný nosič a není proto možné ji fyzicky přiložit k nabídce. Je proto možné uvést odkaz na tuto dokumentaci v nabídce jako webovou adresu? Zadavatel považuje uživatelské manuály za nezbytnou součást výstupů a akceptačních kritérií 2. etapy ZD. Dotaz č. 71 (citace uchazeče): Z odpovědi na dotaz č.12 v dokumentu 3. Dodatečná informace (Zadavatel nepožaduje

14 upřesnění počtu implementačních dnů a jejich obsah. Zadavatel požaduje uvedení ceny za implementaci personálního informačního systému.) vyplývá, že počet implementačních dnů je pro Zadavatele nepodstatný a podstatná je pouze cena implementace. Přílohou č.5 smlouvy, která má být předložena v rámci nabídky je Specifikace služeb. Chápeme správně, že cena implementace má odpovídat rozsahu poskytnutých služeb, tj. dodavatel se zavazuje, že poskytne služby v rozsahu zde uvedeném za cenu uvedenou ve smlouvě a zadavatel tento rozsah služeb akceptuje a nebude požadovat jiný? Příloha č. 5 Smlouvy specifikuje rozsah služeb hot-line personálního informačního systému. Cena za implementaci personálního informačního systému odpovídá rozsahu implementace personálního informačního systému. Dotaz č. 72 (citace uchazeče): Zadavatel vyžaduje provedení analýzy a vytvoření cílového konceptu do 15 dnů od podpisu smlouvy. S ohledem na velmi krátký čas provedení analýzy prosíme o sdělení jakým způsobem a jak rychle po podpisu smlouvy ze strany zadavatele bude dodavatel informován o podpisu smlouvy? Zadavatel je v kontaktu s vítězným uchazečem již před podpisem smlouvy. Jakým způsobem proběhne komunikace je na domluvě mezi zadavatelem a vítězným uchazečem. Dotaz č. 73 (citace uchazeče): Co je myšleno pojmem "údaj o řádném plnění" uvedeném v ZD v bodě ? Jaký údaj má být v požadovaném seznamu na tomto místě uveden? Zadavatel netrvá, aby uchazeč vyplnil bod , který se vztahuje na stavební práce. Dotaz č. 74 (citace uchazeče): Bod Smlouvy stanoví, že Požadovanou součinností objednatele je několik činností. Toto ustanovení však neřeší nutnost vstupu dat ze strany uživatelů a samotné provádění kontrolních výpočtů mezd. Je možné v tomto smyslu smlouvu rozšířit? Dle zadavatele je požadované rozšíření již zahrnuto v odst Smlouvy. Dotaz č. 75 (citace uchazeče): Bod Smlouvy stanoví, že zhotovitel poskytne objednateli veškeré potřebné licence pro řádné fungování a provoz částí díla a díla jako celku. Cena díla se nebude navyšovat v závislosti na počtu koncových uživatelů a zpracovaných osobních čísel. Dílo jako CELEK, chápáno ve smyslu funkčního personálního informačního systému, potřebuje pro svůj provoz nejen licence k personálnímu informačnímu systému. Personální informační systém vyžaduje v prvé řadě hardware, na kterém bude instalován další software, jako je operační systém, databázové prostředí, kancelářský software pro tištěné dokumenty a další komponenty. Podle tohoto ustanovení musí zhotovitel poskytnout i licence pro uvedené komponenty, jinak dílo jako celek nebude funkční. Je toto skutečně požadavkem zadavatele? Zadavatel dodání a implementaci personálního informačního systému a dále poskytování servisní podpory, hot-line a dodávky prací a služeb dle požadavků zadavatele po dobu 36 měsíců. Zadavatel nepožaduje licence operačního systému, databázového prostředí (Příloha č. 1 ZD odst.9.12), kancelářského software. Zadavatel požaduje splnění technických požadavků dle Přílohy č. 1 ZD odst.9. Dotaz č. 76 (citace uchazeče): Nedílnou součástí nabídky má být dle bodu zadávací dokumentace i návrh Smlouvy včetně příloh. Návrh smlouvy předložený zadavatelem vyjmenovává 6 příloh. Předpokládáme, že tyto musí vytvořit uchazeč v rámci předložení nabídky. Pro upřesnění bychom se

15 rádi zeptali co konkrétně má být obsahem přílohy č. 1, co konkrétně má být obsahem přílohy č. 4 (je-li mezi těmito přílohami rozdíl) a co konkrétně má obsahovat příloha č.6. Zadavatel specifikoval obsah Přílohy č. 4 Smlouvy (např.: v případě modulárního systému seznam modulů) a Přílohy č. 6 Smlouvy a zveřejnil je spolu se ZD. Uchazeč vypracuje Přílohu č. 1 a jejím obsahem bude výpis dodávané funkcionality a technického řešení personálního informačního systému. Dotaz č. 77 (citace uchazeče): V bodě 1.4 Přílohy č. 1 ZD je uveden požadavek, aby systemizace pracovních míst obsahovala "rezervovaná místa". Co je myšleno pojmem rezervovaná místa? Zadavatel míní pojmem rezervované místo systemizované místo, které je možné na stanovenou dobu rezervovat a obsazovat dostupnými lidskými zdroji. Dotaz č. 78 (citace uchazeče): V bodě 1.9 Přílohy č. 1 ZD je uveden požadavek Vytváření výstupních sestav ze systemizace dle požadovaných kritérií. Požadovaným kritériem může být teoreticky jakýkoliv údaj z personálního informačního systému i mimo něj. Námi nabízený personální informační systém obsahuje 7363 údajů, které lze teoreticky nějakým způsobem svázat s konkrétním zaměstnancem či pracovním místem. Je tedy požadavkem, aby skutečně byly sestavy ze systemizace poskládány dle jakéhokoliv kritéria, nebo je zadavatel schopen určit skupinu kritérií, podle kterých jsou v rámci systemizace sestavy poskládány? Zadavatel požaduje vytvářet výstupní sestavy dle požadovaných kritérií pomocí generátoru sestav. Dotaz č. 79 (citace uchazeče): V bodě 2.5 Přílohy č. 1 ZD je uveden požadavek na evidenci pracovní doby a doby odpočinku. Má být dodán i docházkový systém, nebo je požadována pouze integrace na docházkový systém a tímto bodem bylo myšleno něco zcela jiného. Zadavatel nepožaduje dodání a ani integraci docházkového systému. Zadavatel požaduje pouze evidenci pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců. Dotaz č. 80 (citace uchazeče): V bodě 2.34 Přílohy č. 1 ZD je uveden požadavek na tvorba výstupů, které je zaměstnavatel povinen předávat ostatním orgánům z titulu výkonu funkce zaměstnavatele. Součástí tohoto bodu je také výčet některých výstupů zakončený slovem "apod". Existují tedy nějaké další výstupy, které například nejsou běžné u jiných zaměstnavatelů, a které je zaměstnavatel povinen předávat ostatním orgánům? Pokud ano, pak prosím uveďte. Zadavatel požaduje pouze tvorbu výstupů, které je zaměstnavatel povinen předávat ostatním orgánům z titulu výkonu funkce zaměstnavatele. Zadavatel neví o specifických výstupech, které nejsou běžné u jiných zaměstnavatelů. Dotaz č. 81 (citace uchazeče): V bodě 2.37 Přílohy č. 1 ZD je uveden požadavek na "vytváření výstupních sestav dle požadovaných kritérií, s možností členění dle rozborových a nákladových hledisek". Co jsou rozborová a nákladová hlediska? Rozborová a nákladová hlediska slouží ke třídění výstupů. Např.: nejvyšší hledisko=finanční úřad; nižší hledisko=sekce finančního úřadu; nejnižší hledisko= oddělení finančního úřadu.

16 Dotaz č. 82 (citace uchazeče): V bodě 2.41 Přílohy č. 1 ZD je uveden požadavek na výpočet "fluktuace za období, s přehledem konkrétních důvodů (nástupy, výstupy včetně důvodů, vynětí z evidenčního počtu )." Výpočet fluktuace dle naší metodiky (využívají i organizace státní správy) vynětí z evidenčního počtu (například mateřská dovolená) u zaměstnance nezapočítává do fluktuace. Používá zadavatel svou specifickou metodiku výpočtu fluktuace? Jak je definována? Zadavatel nepoužívá specifickou metodiku výpočtu fluktuace. Dotaz č. 83 (citace uchazeče): V bodě 3.1 Přílohy č. 1 ZD je uveden požadavek možnost vytvoření hodnotící akce dle požadavku zaměstnavatele bez nutných úprav programového vybavení. Jak bude tento bod hodnocen? Je zřejmé, že nemůže existovat 100% univerzální systém hodnocení, který by umožnil zadat jakákoliv data tak, aby z nich byl schopen spočítat nějaký výsledek, který by ještě navíc mohl ovlivnit cokoliv jiného (odměny, kariérní růst, rozvoj, přeřazení, nárok na služební auto,... atd.) Z dostupných údajů výrobců personálních systémů vyplývá, že každý systém má nějaké limity a vždy může nastat nutnost alespoň malé programové úpravy. (příklad nesplnitelného požadavku: chceme, aby systém ze slovního hodnocení, neboli prostého textu, zaměstnance určil jeho nárok na prémie, tj. bude-li hodnotitel v textu hodnotit zaměstnance kladně, pak zaměstnanec nárok na prémie má). Obdobná zadání se v praxi vyskytují poměrně často. Mohl by proto zadavatel zvážit změnu zadání (ostatní body 3 kapitoly jsou již specifikovány přesně)? Zadavatel požaduje vytvoření hodnotící akce dle požadavku zaměstnavatele bez nutnosti úprav programového vybavení ze strany dodavatele. Zadavatel nepředpokládá existenci 100% univerzálního systému hodnocení, při tvorbě hodnocení přihlédne zadavatel k možnostem dodaného řešení. Dotaz č. 84 (citace uchazeče): V bodě 5 Přílohy č. 1 ZD a v bodě 6. Přílohy č. 1 ZD je uveden požadavek na portálové řešení (bod 5. manažerské výstupy, bod 6. funkcionality umožňující práci se zaměstnanci a jejich daty). Chápeme správně, že jde o jeden a tentýž portál pouze s rozdělením různých rolí? Ano, jedná se o jeden a tentýž portál. Dotaz č. 85 (citace uchazeče): V bodě 6.1 Přílohy č. 1 ZD (a v některých bodech dále) je uveden požadavek na "zobrazení požadovaných informací." Personální portály obsahují zpravidla vybraná data z personálního systému. Existuje proto přesně vymezená množina údajů, které lze v rámci portálového řešení nabídnout. Existuje i na straně zadavatele přesně vymezená množina údajů, které budou uživatelé využívat, nebo si mohou uživatelé vymyslet cokoliv? Zadavatel požaduje minimálně zobrazení personálního přehledu a odměňování, informace o vzdělávání a hodnocení zaměstnance. Zadavatel přihlédne k možnostem dodaného řešení. Dotaz č. 86 (citace uchazeče): V bodě 6.5 Přílohy č. 1 ZD je uveden požadavek na "plánování celoroční nepřítomnosti zaměstnanců." Bude skutečně plánována celoroční nepřítomnost zaměstnanců nebo má být v portále možnost plánovat nepřítomnosti pro celý rok pro každého zaměstnance? Zadavatel požaduje plánování nepřítomnosti každého zaměstnance v průběhu celého roku.

17 Dotaz č. 87 (citace uchazeče): V Příloze č. 1 ZD je uvedeno mnoho bodů, které lze řešit různými způsoby. Lze zadání chápat tak, že pokud dodavatel splní uvedený požadavek jakýmkoliv způsobem, má se tento požadavek za splněný? Ano, zadavatel umožňuje splnění všech požadavků, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD různým způsobem. Zadavatel v souladu s 40 odst. 3 ZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do do 10:00 hod. Otevírání obálek proběhne dne od 10:00 hod. v sídle zadavatele. V souladu s ustanovením 49 odst. 3 ZVZ zadavatel odesílá tyto dodatečné informace všem uchazečům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a dále bude dodatečná informace vyvěšena na profilu zadavatele https://gfr.ezak.cz/ a na internetových stránkách Finanční správy. Mgr. Anna Bednářová ředitelka Odboru veřejných zakázek a právních služeb

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce ekonomiky Odbor veřejných zakázek a právních služeb Č. j.: 61621/14/7300-40175-050225 Vyřizuje: Bc. Jana Šrámková Tel.: 29685 4416 E-mail:

Více

zákonem, váže k subjektu (dodavateli, příp. subdodavateli) nikoliv k osobám u něj zaměstnaným, a slouží k prokázání zkušeností dodavatele.

zákonem, váže k subjektu (dodavateli, příp. subdodavateli) nikoliv k osobám u něj zaměstnaným, a slouží k prokázání zkušeností dodavatele. Č.j.: 1921/2014-RSL Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na služby Zpracování e-learningu a webového portálu, Evidenční číslo ve VVZ: 485319 Zadavatel obdržel dne 16.

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 31078 /2014 MUCL/121828/2014 Vyřizuje:

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Město Holešov zabezpečení provozu informační techniky Forma zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu na služby (dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ)

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647, Praha 9, PSČ 193 21 Veřejná zakázka: Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20 Druh veřejné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu:

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Počítačové kurzy pro servisní techniky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany

Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany Tento projekt je spolufinancován z programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2015 Město Blšany vyhlašuje uzavřené poptávkové řízení na akci Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 ZADAVATEL: Česká republika CENIA, česká informační agentura životního prostředí IČO: 45249130 Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Zastoupený Ing. Vladimírem

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o.

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o. Projekt IT podpora řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje Prezentují Ing. Pavel Kowalski Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu, vedoucí personálního oddělení Moravskoslezský

Více

Úřad práce v Jihlavě Oddělení implementace projektů ESF Brtnická 21, 586 01 Jihlava

Úřad práce v Jihlavě Oddělení implementace projektů ESF Brtnická 21, 586 01 Jihlava Zadávací dokumentace Využití služeb personální agentury z důvodu personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Jihlavě ZADAVATEL Česká republika Úřad

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Předmětem zakázky je dodávka kurzu pro 1 učitele v zahraničí (Anglie, Malta) a jednoho pobytu pro

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení Č. j. SFZP 013288/2013 Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení vypracované v souladu s 156 ZVZ nebo v souladu s 86 ZVZ na základě vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel: Státní fond životního prostředí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015 ZADAVATEL: Městská část Praha 21 Sídlem: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 Jednající: Zdeněk Růžička, starosta IČ: 00240923 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

- j EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- j EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ evropský sociální fond v ČR - j EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO šk Q LS T V Í, m lá d e ž e a t ě l o v ý c h o v y INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

RON Portál je konfigurovatelný dle vašich potřeb. Můžete si vybrat z agend jednotlivých produktů (DOCHÁZKA, MZDY, PERSONALISTIKA, JÍDELNA) a jejich

RON Portál je konfigurovatelný dle vašich potřeb. Můžete si vybrat z agend jednotlivých produktů (DOCHÁZKA, MZDY, PERSONALISTIKA, JÍDELNA) a jejich RON PORTáL Moderní prostředí internetového prohlížeče zjednodušuje práci uživatelů HR systémů. V jednom prostředí může uživatel pracovat s různými agendami docházkou, personalistikou, mzdovým a stravovacím

Více

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov MĚSTYS BRANKOVICE PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov Věc: Výzva k podání nabídky Vážená paní, Vážený pane, dovoluji si Vás v souladu s ustanovením 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka elektronického systému spisové služby

Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka elektronického systému spisové služby Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka elektronického systému spisové služby 1. Z obsahu zadávací dokumentace (výzvy) vyplývá, že součástí požadovaného plnění je rovněž servisní

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

Česká republika - Generální finanční ředitelství ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby

Česká republika - Generální finanční ředitelství ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Česká republika - Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1; IČO: 72080043 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Dodávka personálního informačního

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Výběrové řízení na. Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací.

Výběrové řízení na. Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací. Výběrové řízení na Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací. 1. Identifikační údaje a základní podmínky výběrového řízení 1.1. Zadavatel (objednatel) BRICADO, s.r.o., se sídlem v Praze

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Číslo zakázky: Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadání veřejné ejné zakázky ve smyslu zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ní pozdějších předpisů (dále jen zákon) jako zakázka

Více

DODATEČNÉ INFORMACE č. I

DODATEČNÉ INFORMACE č. I SVS/2015/009205-G DODATEČNÉ INFORMACE č. I Vážení dodavatelé, zadavatel veřejné zakázky s názvem Implementace odborného informačního systému SVS a dodávka HW terminálů, ev. č. VZ 498494, (dále jen veřejná

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ Mnichovice Toto odůvodnění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod IČO: 70990948 Sídlo/místo podnikání:

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Číslo zakázky: Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů Kontaktní osoba Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 095204/2014 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 22/2014 Datum: Název

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice Datum vyhlášení zakázky: 8.1.2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká republika - Úřad práce České republiky IČO: 72496991 Sídlo/místo podnikání:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Sídlo: Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava Zastoupený: Ing. Aleš Uvíra, pověřený

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 15

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 15 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Provoz eagri a související aplikační infrastruktury Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky:

Více

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci III.

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci III. Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) jako zakázka malého

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE na zakázku se nevztahuje zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Slezská diakonie 73701 Český Těšín, Na Nivách 259/7 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení pod označením TDI a Koordinátor BOZP pro projekt Diakonické a vzdělávací centrum Vážení, v souladu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Nákup licencí sw VMware pro IC GŘC Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel )

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH Evidenční

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Realizace ad hoc online průzkumů Evidenční číslo VZ VZ 2013/110/115 Druh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku s názvem Design a tisk příručky o identifikaci talentů na středních školách a práci s nimi

vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku s názvem Design a tisk příručky o identifikaci talentů na středních školách a práci s nimi Zadavatel Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob, Kozí 684/8, 602 00 Brno, IČ 75064707, zastoupeno RNDr. Milošem Šifaldou, ředitelem, pro účely řešení projektu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance dm drogerie

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na dodavatele tiskařských služeb v roce 2008 náklad nad 500

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadávaná podle metodiky OPŽP Zakázka malého rozsahu k veřejné zakázce na dodávky k projektu Nakládání s tříděnými odpady v obcích MAS Moravská brána - technika Obsah a). Identifikační

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1 Název veřejné zakázky

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Dřevo Pevnost Poznání 002-2012

Dřevo Pevnost Poznání 002-2012 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku v dynamickém nákupním systému na nákup dřeva a dřevěných stavebních materiálů pro projekt Pevnost Poznání, zadávanou dle 95 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více