ml & Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti Ostrava Adresa elektronicke podateiny: postaca?_ostrava.cz V Praze dne 22.4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ml & Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti 8 729 30 Ostrava Adresa elektronicke podateiny: postaca?_ostrava.cz V Praze dne 22.4."

Transkript

1 ml & Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti Ostrava Adresa elektronicke podateiny: postaca?_ostrava.cz V Praze dne Vec: iadost o poskytnuti informaci die zakona c. 106 /1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim Die zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim timto 26d6me Magistrat mesta Ostravy, (dale jen,povinng") o sdeleni nasiedujicich informaci o nakladech a rozsahu hardware (dale jen,hw") a software (dale jen SW") za roky 2010, 2011, 2012: 1. Celkove nakiady na nakupovany nebo pronajimany HW a pocet takto nakoupene nebo pronajimane techniky. Uved'te sumu za jednotlive roky rozclenenou na cenu a pocty pracovnich stanic (PC a NB). Dale na cenu a pocty nakupovanych nebo pronajimanych serveru vicetne operacnich systemu a klientskych pfistupovych licenci. Uved'te specifikaci takto nakoupene nebo pronajimane techniky. 2. Celkove nakiady na nakupovany nebo pronajimany SW a pocet takto nakoupenych nebo pronajatych licenci. Uved'te sumu za jednotlive roky rozclenenou na cenu a pocty a druhy SW ci licenci. Uved'te specifikaci takto nakoupeneho nebo pronajimany SW. V p"ripade, 2e SW je nedilnou soucasti HW, uved'te tuto skutecnost.

2 3. Celkove naklady na nakupovane nebo pronajimanjr informacni systemy (dale jen IS"). Uved'te sumu za jednotlive roky rozclenenou na cenu a potty a druhy IS. Uved'te specifikaci takto nakoupeneho nebo pronajimaneho IS. Uved'te cenu za licence placene tfetim osobam (Oracle, MS a podobne). Uved'te ceny za implementaci a za skoleni u2ivatel6. U ka2deho IS uved'te, kolik u2ivatel6 tento IS vyu2iv6, uved'te pfibli2ny pocet zaznamu se kterymi IS pracuje a pfibli2nou velikost DB se kterou kter mi IS pracuje. 4. Celkove naklady na elektronicky system spisove slu2by (dale jen SS"). Uved'te sumu za jednotlive roky rozclenenou na cenu a potty a druhy SS. Uved'te specifikaci takto nakoupeneho SS. Uved'te cenu za licence placene tfetim osobam (Oracle, UNIX, MS a podobne). Uved'te ceny za implementaci a za skoleni uzivatelu. U ka2deho SS uved'te kolik u2ivatelu Lento SS vyu2iv6, uved'te pfibli2njr pocet zaznamu se kter mi SS pracuje a pribli2nou velikost DB se kterou kter mi IS pracuje. 5. Celkove naklady na servis, udr2bu a opravy HW, vicetne smluv SLA (Service Licence Agreement) 6. Celkovy pocet HW provozovanych k a k a k Celkovjr pocet pracovniku, kte"ri vyu2ivaji HW k a k a k Sdelte toto2nost hlavnich dodavatelu SW a HW a uved'te, jak byli vybrani. Poskytnete prislusne smlouvy a rozhodnuti o vyberu. Informace je mo2no poskytnout formou vyplneni nasleduji tabulky: rok HW SW PC NB Serve ry SLA naklady (Kc) potty (1) jen SS ostatni IS (bez SS) implementace poet implementace pocet velikost licence velikost DB licence cena kusy cena cena kus kusy cena askoleni zaznamu a skoleni zaznamu DB (Kc) (Kc) y (Kc) (Q) Ostatni SW cena ( Kc) cena (Kc) (1) (Gb ) cena ( Kt) cena (Kc) (1) (Gb ) cena (Kc) poet uiivaelu v yuat i HW a SW Tabulka ve formatu MS Exel je te2 phlohou teto 26dosti. Prazska 2248, 1(

3 Poskytnuti informaci ocekavame v souladu se zakonem ve lhute nejpozdeji do 15 dnu ode dne prijeti 26dosti. Preferujeme doruceni informaci pouze elektronicky. Adresa pro dorucovanl je elektronicky adresa Informaci po2adujeme jako pravnicka osoba: Acta non verba, o.p.s. ICO , zastoupena pro tento ucel svym "reditelem Vojtechem Razimou bytem Pra2sk6 1148, Praha dost je digitalne podepsana. Acta non verba, o.p.s. Vojtech Razima, rreditei spolecnosti Prarski "

4 Statutarnli mesto Ostrava magistrat Vase znacka: Ze dne: C. j.: Sp. zn.: SMO/149545/13/IT/Hoz ACTA NON VERBA, o.p.s. Ing. Vojtech Razima feditel Vyrizuje: Ing. Mgr. Pavlina Durasova Prazska 1148 Telefon: Praha 10 Datum : Vazeny pane rediteli, vzhledem k velkemu rozsahu pozadovanych informaci za obdobf a sberu pozadovanych informaci u kooperujfcfch spolecnostf OVANET a.s. IC a OVA!!!CLOUD, net. a.s. IC , v souladu s ustanovenfm 14 odst. 7 pfsm. b) zakona c. 106/1999 Sb., zakon o svobodnem prfstupu, v platnem znenf, prod1u2ujeme lhutu pro poskytnutf pozadovanych informaci ol0 dnu. Dekujeme za pochopenf. S pozdravem Ing. Mgr. Pavlina Durasova vedoucf odboru projekttz IT slu2eb a outsourcingu Prokcsovo nam. 8, Ostrava Id DIC CZ /1 Cislo uctu /0800 T 0 * m

5 Statutarni mesto Ostrava magistrat Vase znaeka: Ze dne, L. j.: Sp. zn.: SMO z1)!1t'11c Vyfizuje: hag, Mgr. Ila% Tina Durasova Telefon I NU VLRE In g. Voj Mh R i n feditel Pr a sk`i Praha 10 pdurasova cuostrava.cz; Datum Vtten pane fedit k Vasi 2adersti o poskytnuti inlbrnmaei die zdkona Sb. o sv=obodn6tn ptistupu k inlc rrnacirn ze dne Vane v prilcrze asildnie odpcrvedi na Va e otdzky z:. 1, 2 S pozdravern 104_ In,. Mgr. Pavilna I)urasova vedouci odboru prcr ekt i I'I' slu2eb a outs rrcin u ava 1C OIC

6 Veškeré ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Příloha 1. K Vašemu dotazu 1 (celkové náklady na nakupovaný nebo pronajímaný HW a počet takto nakoupené nebo pronajímané techniky) uvádíme: celkové náklady na nákup HW v letech 2010, 2011, 2012: , , ,- a/ z toho náklady na nákup PC a NTB včetně operačního systému a příslušenství: 2010 NTB - 38 ks, náklady celkem ,- - PC - 71 ks, náklady celkem , NTB - 30 ks, náklady celkem ,- - PC - 39 ks, náklady celkem , NTB - 35 ks, náklady celkem ,- - PC ks, náklady celkem ,- b/ z toho celková suma nákladů na nákup serverů v SW pro chod serverů a počty nakoupených serverů v letech: ks, náklady celkem , ks, náklady celkem , ks, náklady celkem ,- (včetně systémového SW pro Centrum ICT služeb) 2/ K Vašemu dotazu 2 (celkové náklady na nakupovaný nebo pronajímaný SW a počet takto nakoupených nebo pronajatých licencí) uvádíme celkové náklady na pořizovaný SW v jednotlivých letech, dále ceny a druhy SW. Až na výjimky je veškerý SW pořizován formou multilicence pro statutární město Ostrava. Bližší specifikace SW charakteru informačního systému je dále uvedena v odpovědi na dotaz 3. celkové náklady a počet na SW programové vybavení ,-Kč - rozšíření systému ORACLE Siebel ,- - archivní Vademecum pro AMO ,- - optimalizace a rozšíření agendového informačního systému IS Radnice VERA ,- (ad dotaz 3) - Publikace usnesení a výsledků hlasování ZM na internetový portál města ,- Kč 1/10 Číslo účtu /0800

7 Příloha - implementace Systému včasné intervence ,- (ad dotaz 3.) - rozšíření funkcionality SW AutoMAID pro disková pole ,- - upgrade SW ARIS ,- - SW OPTIBASE MGW ,- - implementace SW systém pro centrální správu identit ,- (ad dotaz 3) - implementace CMS systému PLONE pro správu webového portálu ,- (ad dotaz 3) - IS VEMA konsolidace DB, integrace na správu identit, rozšíření systému ,- - rozšíření funkcionality SW EvAgend ,- - SW ORACLE ilearning ,- - SW OptimAccess ,- - Integrace SW Radnice VERA s SW T-WIST ,- - ostatní SW (PC Translator a další) , programové vybavení ,-Kč - SW VMware vsphere 4Essentials Plus ,- - SW Evagend- modul Evidence nádob komunálního odpadu ,- - SW Oracle Siebel rozšíření a upgrade agendového systému ,- - SW Evidence žadatelů o umístění seniorů v p.o ,- (ad dotaz 3) - SW IS VERA - Správní agendy II tis.kč (ad dotaz 3) - SW implementace CMS systému PLONE pro správu webových portálů městských obvodů ,- - SW espis lite v rámci Projektu Technologické centrum a elektronická spisová služba ,- (ad dotaz 3) - SW OptimAccess rozšíření SW ,- - SW modul Pasport dopravního značení v AMEServeru ,- - ostatní SW (PC Translator a další) ,- - licence GENERO , programové vybavení ,-Kč - SW Microsoft Project Server ,- - SW Rozhraní na insolveční rejstřík VERA ,- - SW OvRon pro evidenci vzdělávání dětí ,- (ad dotaz 3) - SW pro podporu řízení sociálních služeb ,- - SW rozšíření aplikace Veřejné zakázky ,- - IS VERA ,- (ad dotaz 3) - SW rozšíření Siebel HelpDesk ,- - SW pro podporu řízení projektů ,- (ad dotaz 3) - SW VERA egon Viewer ,- - SW Komplexní řízení a kvalifikace informací SMO ,- (ad dotaz 3) - SW Multimediální řešení pro kontatní centrum ,- (ad dotaz 3) - SW - rozšíření espis ,- - SW pro HP BladeSystem ,- (součást HW) 2/10 Číslo účtu /0800

8 - SW Správa identit-interní portál ,- - SW pro implementaci intranetové prezentace ,- - SW upgrade Symantec Enterprise Vault ,- - IS Matrix ,- - IS VERA přestupkové řízení ,- - SW evidenční agendy MMO ,- (ad dotaz 3) - SW upgrade HP DataProtector ,- - Docházkový systém ,- - IS GINIS - rozhraní BePlan ,- - SW pro ICT Centrum SMO - datová úložiště ,- - Licence Microsoft OfficeStd 2010 SNGL ,- Kč - ostatní SW (PC Translator a další) ,- Příloha 3/ K Vašemu dotazu 3 (celkové náklady na nakupované nebo pronajímaný informační systémy) uvádíme. a) IS Radnice VERA implementace optimalizace a rozšíření agendového informačního systému MMO IS Radnice VERA. IS Radnice VERA je centrálně provozovaný systém nasazený v rámci SMO (MMO, ÚMOb, Městská policie Ostrava) pro zajištění podpory výkonu státní správy a samosprávy. Pořízeno formou multilicence celková cena , celková cena , celková cena ,- Počet uživatelů: 1076 osob (uživatelé všech městských obvodů a magistrátu) Počet záznamů: Velikost DB: 101GB , , ,- b) Systém včasné intervence implementace systému pro vedení agendy ochrany práv dětí a mládeže. Kromě zpracování agendy umožňuje zapojení dalších subjektů (soudů, lékařů, policie, probační a mediační služby, státních zastupitelství, škol, lékařů a dalších dotčených institucí) za účelem zajištění koordinovaného postupu při řešení problematiky péče o rizikové a ohrožené děti v Ostravě a širším správním obvodu města. Pořízeno formou multilicence celková cena , celková cena , celková cena 0,- 3/10 Číslo účtu /0800

9 Počet uživatelů: 745 Počet záznamů: Velikost DB: 269 GB Příloha , ,- c) Systém centrální správy identit implementace systému pro řízení správy uživatelských přístupů oprávnění včetně schvalovacího workflow, s modulem katalogu SW práv celková cena , celková cena 0, celková cena 0,- Počet uživatelů: 2814 Počet záznamů: Velikost DB: 13 GB ,- d) IS OvRon - implementace aplikace pro centrální evidenci žádostí žadatelů pro umístění v pobytových službách, zřizovaných statutárním městem Ostrava. Systém eviduje seznam zařízení, poskytovaných služeb daným zařízením, podané žádosti na žadatele s vazbou na registr obyvatel v systému IS VERA a stav jednotlivých žádostí celková cena 0, celková cena , celková cena ,- Počet uživatelů: 151 Počet záznamů: Velikost DB: 361 MB ,- 4/10 Číslo účtu /0800

10 Příloha e) IS Portex - implementace IS pro podporu řízení sociálních služeb v rámci dotačního řízení včetně internetové prezentace 2010 celková cena 0, celková cena 0, celková cena ,- Počet uživatelů: 27 Počet záznamů: Velikost DB: 416 MB ,- f) IS Varonis implementace systému pro řízení přístupu a kvalifikaci nestrukturovaných elektronicky uložených informací 2010 celková cena 0, celková cena 0, celková cena ,- Počet uživatelů: 2000 Počet záznamů: Velikost DB: 17 GB ,- g) Multimediální řešení pro kontaktní centrum implementace systému pro řízení a monitorování telefonického Kontaktního centra MMO 2010 celková cena 0, celková cena 0, celková cena ,- Počet uživatelů: 25 Počet záznamů: Velikost DB: MB ,- 5/10 Číslo účtu /0800

11 Příloha h) ISEA implementace informačního systému evidenčních agend určený pro interní evidence v modulech Rezervační systém, Evidence žádostí o informace, Evidence soudních řízení, Veřejné zakázky, Odvody správních poplatků, Osoby a subjekty, Plán akcí, Evidence výkazů pro ISP celková cena 0, celková cena 0, celková cena ,- Počet uživatelů: 902 Počet záznamů: Velikost DB: 470 MB ,- i) Systém pro správu webové prezentace CMS PLONE - Prezentace města na webových stránkách. Rozšíření implementace Content Management Systému (dále CMS) pro správu webového portálu magistrátu města Ostravy a webových portálů městských obvodů. CMS Plone je provozovaný pro internetovou prezentaci statutárního města Ostravy, úřadů městských obvodů dílčích miniwebů SMO a intranet celková cena , celková cena , celková cena ,- Počet uživatelů: 2814 Počet záznamů: Velikost DB: 123 GB ,- j) IS BePlan - IS pro podporu řízení projektů SMO 2010 celková cena 0, celková cena 0, celková cena ,- Počet uživatelů: 456 Počet záznamů: Velikost DB: 500 MB 6/10 Číslo účtu /0800

12 ,- Příloha Veškeré IS města využívají pro provoz databáze licence Oracle DB a MS SQL. Licence nejsou pořizovány samostatně pro jednotlivé IS. 4/ K Vašemu dotazu 4 (celkové náklady na elektronický systém spisové služby) uvádíme. Systém elektronické spisové služby espis a espis Lite je určen pro vedení elektronické spisové služby na Magistrátu města Ostrava a úřadech městských obvodů. Spisová služba ve verzi lite je provozována v rámci projektu Technologického centra SMO pro organizace zřizované SMO, obce ve správním obvodu SMO a jimi zřizované organizace. Modul Usnesení a úkoly je určen pro zpracování usnesení rady města a zastupitelstva a evidenci a oběh z nich plynoucích úkolů. Je součástí aplikace espis. Modul je rovněž provozován na MMO a vybraných městských obvodech pro usnesení rady a zastupitelstva městského obvodu. espis 2010 celková cena 0, celková cena , celková cena ,- (modul Usnesení a úkoly) Počet uživatelů: espis 1836, espis Lite Počet záznamů: espis , espis Lite Velikost DB: 2100 GB , ,- 5/ K Vašemu dotazu 5 (celkové náklady na servis, údržbu a opravy HW, v smluv SLA) uvádíme celkové náklady na servis a údržbu v jednotlivých letech: ,- Kč , ,- 6/ K Vašemu dotazu 6 (celkový počet provozovaných HW) uvádíme: K ks, K ks, K ks, Jedná se o počet HW včetně PC, NTB, tiskových zařízení, serverů, síťových prvků ad. 7/10 Číslo účtu /0800

13 7/ K Vašemu dotazu 7 (celkový počet pracovníků) uvádíme počet zaměstnanců MMO: K K K Příloha Uživatelem centrálních informačních systémů statutárního města Ostravy provozovaných na technických prostředcích magistrátu jsou rovněž zaměstnanci úřadů městských obvodů a organizací zřizovaných SMO, případně obce ve správních obvodu. 8/ K Vašemu dotazu 8 předkládáme přehled dodavatelů SW, HW Dodavatel ev. smlouvy Způsob zadání veřejné zakázky Storyflex a. s. 0995/2010/IT VZ malého rozsahu Kvados, a. s. 1334/2010/IT VZ malého rozsahu na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o Ovanet a.s. 2020/2010/IT veřejných zakázkách na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o Ovanet a.s. 2021/2010/IT veřejných zakázkách Business Systems Communication, s.r.o. 2461/2010/IT VZ malého rozsahu Storyflex a. s. 2657/2010/IT VZ malého rozsahu na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o Ovanet a.s. 2604/2010/IT veřejných zakázkách Rozhodnutí rady města 10275/RM0610/123 ze dne /RM0610/128 ze dne /RM0610/137 ze dne /RM0610/137 ze dne /RM0610/143 ze dne /RM0610/144 ze dne /RM0610/145 ze dne /10 Číslo účtu /0800

14 Příloha Ovanet a.s. VERA, spol. s r. o. 2702/2010/IT 0532/2010/IT/LPO 0532D1/2010/IT 0532D2/2011/IT na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Jednací řízení bez uveřejnění dle ZVZ 12438/RM0610/146 ze dne Č /RM0610 ze dne Č. 324/RM1014/6 ze dne Č. 1995/RMm1014/15 ze dne Ovanet a.s. Dodavatel ev. smlouvy 1519/2011/IT výběr veřejná zakázky na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Rozhodnutí rady města 1252/RM1014/18 ze dne ICZ a.s. 1613/2011/IT/LPO VZ malého rozsahu 1345/RM1014/20 ze dne SERVODATA a.s. 2930/2011/IT/LPO Otevřené výběrové řízení dle ZVZ Č. 3140/RM1014/41 ze dne Proact Czech Republic, s.r.o. 2887/2011/IT VZ malého rozsahu ICT Brains s.r.o. 2886/2011/IT VZ malého rozsahu ICT Brains s.r.o. 2992/2011/IT/LPO 2992D1/2012/IT VZ malého rozsahu 3081/RM1014/40 ze dne /RM1014/40 ze dne /RM1014/42 ze dne /RM1014/70 ze dne /10 Číslo účtu /0800

15 Příloha 2012 Dodavatel Proact Czech Republic, s.r.o. Proact Czech Republic, s.r.o. ICT Brains s.r.o. Algotech, s.r.o. ICZ a.s. OVA!!!CLOUD, net a.s. OVA!!!CLOUD, net a.s. FreeDivision s.r.o. UNIS COMPUTERS, a.s. ev. smlouvy 0985/2012/IT 1888/2012/IT 0986/2012/IT 0927/2012/IT 1092/2012/IT 0974/2012/IT 1525/2012/IT 1750/2012/IT/LPO 2564/2012/IT výběr veřejné zakázky VZ malého rozsahu Otevřené výběrové řízení dle ZVZ VZ malého rozsahu VZ malého rozsahu VZ malého rozsahu na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Otevřené výběrové řízení dle ZVZ VZ malého rozsahu Rozhodnutí rady města 3778/RM1014/50 ze dne Č. 4845/RM1014/63 ze dne /RM1014/51 ze dne /RM1014/52 ze dne /RM1014/53 ze dne Č. 3777/RM1014/50 ze dne /RM1014/60 ze dne Č. 4672/RM1014/62 ze dne Č. 5825/RM1014/76 ze dne /10 Číslo účtu /0800

KvexI'ant.a^r.g. em...ee599e7395

KvexI'ant.a^r.g. em...ee599e7395 KvexI'ant.a^r.g OBECNE PROSPtSNA ORGANIZACE Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti 8 729 30 Ostrava SM O / 150519/ 15/H S/L al Ill IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII em...ee599e7395 Adresa

Více

.:... Ynak. y^^f^^671j3^^y. Lenka Lalikova, DiS. sekretariat. Dobry" den, pokladame tfmto dotaz dle zakona. S pozdravem. Prrtohy:...

.:... Ynak. y^^f^^671j3^^y. Lenka Lalikova, DiS. sekretariat. Dobry den, pokladame tfmto dotaz dle zakona. S pozdravem. Prrtohy:... SM O/281432/14/H S /L a I IfIIIIIIIIIII11Ilf IIIIJ IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIff em0vn053764fb3 Lenka Lalikova, DiS. sekretariat MAGISTRAT MESTA OSTRAVA C. dopor, odbor hospod6hk6 spr6vy Do'lo:.,.:... /46 R

Více

Projekt IS Statutárního města Ostrava. Kladno 10. června 2011

Projekt IS Statutárního města Ostrava. Kladno 10. června 2011 Projekt IS Statutárního města Ostrava Kladno 10. června 2011 Ing. Libor Daněk Obchodní ředitel VERA Agenda Úvodní informace Východiska Cíle projektu Realizace Přínosy Projekt IS Statutárního města Ostrava

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem VYHLAŠUJE v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., a Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu schválených

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF

Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF Veřejná zakázka na služby zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle 23

Více

Siebel CRM pro podporu řízení outsourcingu IT Služeb

Siebel CRM pro podporu řízení outsourcingu IT Služeb Siebel CRM pro podporu řízení outsourcingu IT Služeb konference eostrava říjen 2009 Michal Dufek Oksystem s.r.o. Martin Rubina Ovanet a.s. 1 Agenda Východiska a potřeby Produkt Siebel CRM Implementace

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Vytvoření nového informačního systému MZe pro výzkum a vývoj - "VÝZKUM-AGRI" Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

V souladu s ustanovením 49 zákona sděluje zadavatel následující dodatečné informace na základě dotazu jednoho z dodavatelů:

V souladu s ustanovením 49 zákona sděluje zadavatel následující dodatečné informace na základě dotazu jednoho z dodavatelů: Dodatečná informace č. 1 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Vnitřní integrace úřadu

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Řešení Technologických center

Řešení Technologických center Řešení Technologických center v podání společnosti Rostislav Babar arík Obchodní ředitel pro oblast samosprávy Výzva zadání,, rozpočet, požadavky Návrh konceptu technické řešení Návrh konceptu finanční

Více

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému Způsobilost níže uvedených výdajů byla schválena garantem oblasti intervence 2.1 Řídícího orgánu IOP. V případě potřeby bude přehled výdajů doplňován. Před předložením zadávací dokumentace ke kontrole

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 1 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E-mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno R464/11 Ing.

Více

Dodávka a implementace Systému pro správu, řízení a monitoring identit (IDM)

Dodávka a implementace Systému pro správu, řízení a monitoring identit (IDM) Statutární město Hradec Králové Dodávka a implementace Systému pro správu, řízení a monitoring identit (IDM) Předmětem veřejné zakázky je dodávka, implementace a technická podpora Systému pro správu, řízení

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

v y z ý v á k zjednodušenému podlimitnímu řízení

v y z ý v á k zjednodušenému podlimitnímu řízení Město Rýmařov náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov IČO: 296 317 v y z ý v á dle 38 a podmínky 25 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) k zjednodušenému podlimitnímu

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Mgr. Pavel Hemelík

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Mgr. Pavel Hemelík Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Mgr. Pavel Hemelík 1 FIM UHK: - pravidelné přednášky - spolupráce na projektu inovace učebních plánů - spolupráce při výuce (ORTEX je garantem pro MS CRM) - ORTEX je

Více

Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere. Lukáš Radil, konzultant

Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere. Lukáš Radil, konzultant Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere Lukáš Radil, konzultant Agenda Agenda Výchozí stav Agenda Výchozí stav Důvody pro migraci Agenda Výchozí stav Důvody pro migraci Příprava projektu Agenda Výchozí

Více

Co musí udělat obec. informačního systému datových schránek (ISDS)

Co musí udělat obec. informačního systému datových schránek (ISDS) Co musí udělat obec I. a II. typu před spuštěním informačního systému datových schránek (ISDS) 1. Zajistit vybavení pro práci s DS a autorizovanou konverzi dokumentů Minimální požadavky na vybavení obce:

Více

Zadání pro zpracování koncepce rozvoje společnosti Metropolnet a.s.

Zadání pro zpracování koncepce rozvoje společnosti Metropolnet a.s. Zadání pro zpracování koncepce rozvoje společnosti Metropolnet a.s. Základní cíle, které považujeme na základě zadání vlastníka za podstatné, jsou zejména: Poskytování a kvalitativní rozvoj služeb pro

Více

Věc: Odpovědi na dotazy k ZD veřejné zakázky Komponenty projektu Centralizace poskytovaných služeb občanům v ORP Kladno

Věc: Odpovědi na dotazy k ZD veřejné zakázky Komponenty projektu Centralizace poskytovaných služeb občanům v ORP Kladno Věc: Odpovědi na dotazy k ZD veřejné zakázky Komponenty projektu Centralizace poskytovaných služeb občanům v ORP Kladno Dotazy ze 7.10.2011 Dotaz č. 1 k bodu F. ZD - Místo a doba konání otevírání obálek

Více

Datové schránky a Statutární město Brno. Vladimír Halm, OMI MMB 24/2/2009

Datové schránky a Statutární město Brno. Vladimír Halm, OMI MMB 24/2/2009 Datové schránky a Statutární město Brno Vladimír Halm, OMI MMB 24/2/2009 Vliv změny legislativy na IS SMB Základní prvky zákona 300/2008 Sb. Datové schránky a jejich informační systém Autorizovaná konverze

Více

Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry

Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry Odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Aktuální oblas. implementace Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů o Účinnost od 1.7.2009,

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Veřejná správa. Komerční sféra. Občané. eslužby

Veřejná správa. Komerční sféra. Občané. eslužby Informační město Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 13. 3. 2008 Rostislav Babarík Program presentace egovernment obecně egovernment v České republice Projekty pro veřejnou správu Licenční

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu. Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje

Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu. Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje Informační systém města Plzně IS moderně řízeného úřadu Ing. Josef Míka Vedoucí úseku rozvoje 1 Správa informačních technologií města Plzně SITMP příspěvková organizace města Plzně zřízena 1998 poskytuje

Více

Specifikace veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín. Datum uveřejnění: 27. 4. 2015

Specifikace veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín. Datum uveřejnění: 27. 4. 2015 Specifikace veřejné zakázky: Zadavatel: Město Kolín Sídlo zadavatele: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení

Více

1. Název veřejné zakázky Dodávka techniky pro digitalizaci a dlouhodobé ukládání. Zakázka dělená na části A-E.

1. Název veřejné zakázky Dodávka techniky pro digitalizaci a dlouhodobé ukládání. Zakázka dělená na části A-E. STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN Primátorka Mírové nám. 75/5, 405 38 Děčín Datová schránka: x9hbpfn Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: Spisová zn.: Počet listů: Počet příloh: Vyřizuje: Telefon:

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 6 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 6 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/002309/2015 17.9.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahálková 956 999 203 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 15

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 15 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Provoz eagri a související aplikační infrastruktury Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky:

Více

Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý kurz nebo cenu za 1 účastníka dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče

Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý kurz nebo cenu za 1 účastníka dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče Příloha č. 3 k č.j. : MV-145067-6/VZ-2013 Počet listů: 12 Tabulka Nabídková cena za předmět plnění *uchazeč vyplní cenu za celý nebo cenu za 1 dle zadávací dokumentace a nabídky uchazeče Část 1 pro administrátory

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění provozu a nutných úprav systému DMS spisové služby 2014 Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Česká republika

Více

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Roman Zemánek ICZ a. s. 10.6.2010 DOKUMENT TCK - Důvěryhodná elektronická spisovna DŮVĚRNOST Pro zákazníky 1 Obsah: 1. Motivace pro

Více

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS Vypracoval/Ersteller Gestor/Fachgarant Schválil/Genehmigt Listů/Blätter Příloh/Anlagen Mgr. Rešl EO VF 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠkodaAuto. Obsah: 1. Použité zkratky 2. Plánování a nákup IT 3.

Více

Statutární město Kladno. Představení ICT na Magistrátu města Kladna

Statutární město Kladno. Představení ICT na Magistrátu města Kladna Představení ICT na Magistrátu města Kladna OVTI Odbor výpočetní techniky a informatiky Personální obsazení = 9 pracovníků Vedoucí odboru Radnice VERA, telekomunikace, VZ, materiály do RM a ZM 1 informatik

Více

Národní archiv v Praze PRŮZKUM SPISOVÉ SLUŽBY Pouze pro interní potřebu Národního archivu a příslušné organizace!

Národní archiv v Praze PRŮZKUM SPISOVÉ SLUŽBY Pouze pro interní potřebu Národního archivu a příslušné organizace! I. Organizace 1. Název: 2. IČO: Národní archiv v Praze PRŮZKUM SPISOVÉ SLUŽBY Pouze pro interní potřebu Národního archivu a příslušné organizace! II. Elektronické dokumenty 1. Jaké typy elektronických

Více

Informace ke stavu celoměstsk xxx

Informace ke stavu celoměstsk xxx Informace ke stavu celoměstsk stského xxx projektu SO-001 V Praze dne 28.05.2003 Josef Sedláček Program Stav projektu SO-001 10 (cíle, stav, výstupy, legislativa) Nasazení produktů na ÚMČ Prahy 5 (podmínky,

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat Městský úřad, Odbor informatiky Váš dopis zn.: ze dne: Číslo jednací: Číslo evidenční: Více dodavatelů Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: Místo: Kamil Válek 572 615 131 kamil.valek@ub.cz 2008-11-13 Uherský

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové služby Technologického centra Karviná 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Zadavatelem je Statutární město Karviná se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. v rámci realizace projektu "Nové výukové metody

Více

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a, 60 68 Praha 6 - Bubeč Váš dopis značky / ze d 23. 7. 204 Naše značka (uveďte v odpovědi) 204/D04794/0/ÚPV Vyřizuje / linka / Praha 25. 7. 204 Poskytnutí

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Břeclav Sp.zn.: MUBR-S Č.j: MUBR 58793/2013 Vyřizuje: Ing. Bc. Stanislav Hrdlička tel.: 519 324 560, mobil 607 515 510 e-mail: stanislav.hrdlicka@breclav.eu Datum: 5. 9. 2013 ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ

Více

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Ing. Aleš Kopecký Ing. Martina Tomešová Telefónica O2 Czech Republic Agenda 1. Postup centralizace

Více

Město Strakonice. Odbor informatiky a provozu. Naše značka: Vyřizuje: Datum: MUST Ulč/ června 2016

Město Strakonice. Odbor informatiky a provozu. Naše značka: Vyřizuje: Datum: MUST Ulč/ června 2016 Město Strakonice Odbor informatiky a provozu Naše značka: Vyřizuje: Datum: MUST Ulč/ 383 700 388 17.června 2016 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Město Strakonice, jako

Více

egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009

egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009 egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009 egon Prsty Czech POINT Oběhová soustava KIVS Srdce zákon 300/2008 Sb. Mozek základní registry Přínosy konec zbytečného obcházení úřadů zrovnoprávnění

Více

Vaše jistota na trhu IT. ComDay. V datové schránce dokument nekončí. Roman Zemánek, ICZ a.s Petr Oplátek, ICZ a.s. 2009. www.i.cz

Vaše jistota na trhu IT. ComDay. V datové schránce dokument nekončí. Roman Zemánek, ICZ a.s Petr Oplátek, ICZ a.s. 2009. www.i.cz ComDay V datové schránce dokument nekončí Roman Zemánek, ICZ a.s Petr Oplátek, ICZ a.s. 2009 Celkové schéma komunikace - Datová schránka/spisová služba/elektronická spisovna/státní oblastní archiv Co potřebuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

ZÁVAZNÉ FUNKČNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROTOTYP

ZÁVAZNÉ FUNKČNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROTOTYP Příloha zadávací dokumentace č. 10 Závazné funkční a technické požadavky zadavatele na prototyp ZÁVAZNÉ FUNKČNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROTOTYP na veřejnou zakázku Resortní elektronický systém

Více

26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb.

26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb. LPf' Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti 8 729 30 Ostrava V Praze dne 27. beezna 2013 26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb. Va2en1, na zaklade zakona 6.106/1999 Sb., o svobodnem

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

VÝZVA. Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky)

VÝZVA. Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky) Obec Dřetovice VÝZVA Předmět: Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky) 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE (dále jen zadavatel):

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název

Více

Výzva k jednání. Servis, údržba a rozvoj aplikačního software ifis

Výzva k jednání. Servis, údržba a rozvoj aplikačního software ifis VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na nadlimitní veřejnou zakázku na služby Servis, údržba a rozvoj aplikačního software ifis zadávanou v jednacím

Více

Statutární město Kladno Datové schránky, Technologické centrum ORP Kladno a spisové služby v území praktické zkušenosti

Statutární město Kladno Datové schránky, Technologické centrum ORP Kladno a spisové služby v území praktické zkušenosti Datové schránky, Technologické centrum ORP a spisové služby v území praktické zkušenosti 1 Postoj k řešení egovernmentu Statutární město : připravuje projekt na vybudování TC ORP a pořízení ESpSl, pravidelně

Více

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Zadavatel Plzeňský kraj, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň oznamuje svůj úmysl zadat v jednacím řízení s uveřejněním (JŘSU) dle 22 odst.

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí.

Výzva k podání nabídky. Meziříčí. Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

verze GORDIC spol. s r. o.

verze GORDIC spol. s r. o. Compatibility List verze 01.1 199-01 GORDIC spol. s r. o. Obsah 1 Obsah 1 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Webový aplikační server Kancelářský software Úložiště souborů

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení Obchodní společnost nebo

Více

Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s požadavky 156 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s požadavky 156 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Zadavatel : Město Nové Město na Moravě Sídlo: Vratislavovo náměstí 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900 osoba oprávněná jednat za zadavatele: Michal Šmarda, starosta města Odůvodnění veřejné zakázky

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zajištění funkcionality "Internetové kontaktní místo veřejné správy Czech POINT" 1. Obecná informace Projekt Czech POINT (dále i CzP) v současné

Více

Tomáš Poslušný Elektronická aplikace pro MK ČR: Podpora přípravy IOP Kultura

Tomáš Poslušný Elektronická aplikace pro MK ČR: Podpora přípravy IOP Kultura Tomáš Poslušný Elektronická aplikace pro MK ČR: Podpora přípravy IOP Kultura 7. dubna 2008 Elektronická aplikace pro MK ČR Podpora přípravy IOP Kultura 2 Obsah Cíle projektu Popis řešení Další rozvoj Zkušenosti

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Vytvoření nového informačního systému MZe pro výzkum a vývoj - "VÝZKUM-AGRI" Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka 2 ks serveru a 1 ks diskového pole pro virtuální desktopy ID zakázky: P16V00000464 Datum: 22.11.2016 Vyřizuje: Mgr. Radek Vojkůvka, Odbor

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČ: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Specifikace veřejné zakázky: Věc: Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce "Konsolidace IT a nové služby TC ORP Uherské Hradiště"

Specifikace veřejné zakázky: Věc: Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce Konsolidace IT a nové služby TC ORP Uherské Hradiště Specifikace veřejné zakázky: Zadavatel: Město Uherské Hradiště Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby TC ORP Uherské Hradiště

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA Úplný název: Právní status: Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvková organizace Ulice: Husova 2624 Obec: Havlíčkův

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 2 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 2 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001577/2015 31.7.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahalkova 956 999 2903 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4 VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001618/2015 5.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Hloušek 956 999 245 724 524 010 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Sídlem: Praha 1, Těšnov 17 PSČ: 117 05 Evidenční číslo veřejné zakázky: dle

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

Aplikace na zpracovánídokumentů rady a zastupitelstva městské části

Aplikace na zpracovánídokumentů rady a zastupitelstva městské části VÝ ZVA k podánínabídky ve vý bě rové m ř ízení na veřejnou zakázku malé ho rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejný ch zakázkách, ve zněnípozdějších předpisů I. Zadavatel vý bě rové ho

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Skladové hospodářství ÚVN Zadávací dokumentace

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Skladové hospodářství ÚVN Zadávací dokumentace V Praze dne 19. 8. 2016 Čj.: 6281/2016-ÚVN Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Skladové hospodářství ÚVN 2016 Zadávací dokumentace Identifikační

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

Komise pro informatizaci

Komise pro informatizaci Komise pro informatizaci veřejné správy Rady AK Zdeněk Ryšavý, předseda komise radní kraje Vysočina pro informatiku Územní plánování a životní prostředí 11/08/2009 egovernment a kraje V rámci projektu

Více

Realizace novely zákona o evidenci. Ing. Jindřich Kolář Ředitel odboru rozvoje projektů a služeb egovernment Ministerstvo vnitra ČR

Realizace novely zákona o evidenci. Ing. Jindřich Kolář Ředitel odboru rozvoje projektů a služeb egovernment Ministerstvo vnitra ČR Realizace novely zákona o evidenci obyvatel s účinností od 1. 7. 2010 Ing. Jindřich Kolář Ředitel odboru rozvoje projektů a služeb egovernment Ministerstvo vnitra ČR Rozsah procesů ů - Matriky Narození

Více

Krajská TC a jejich vazby na TC ORP. Krajský úřad Plzeňského kraje

Krajská TC a jejich vazby na TC ORP. Krajský úřad Plzeňského kraje Krajská TC a jejich vazby na TC ORP Krajský úřad Plzeňského kraje Historie Společná výzva pro kraje a ORP připravována od poloviny roku 2008 V červenci 2009 rozhodnuto o rozdělení na dvě samostatné výzvy

Více

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY RON PORTÁL JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA DOCHÁZKA MINI PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY MZDY 7 - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM Mzdový

Více