ml & Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti Ostrava Adresa elektronicke podateiny: postaca?_ostrava.cz V Praze dne 22.4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ml & Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti 8 729 30 Ostrava Adresa elektronicke podateiny: postaca?_ostrava.cz V Praze dne 22.4."

Transkript

1 ml & Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti Ostrava Adresa elektronicke podateiny: postaca?_ostrava.cz V Praze dne Vec: iadost o poskytnuti informaci die zakona c. 106 /1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim Die zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim timto 26d6me Magistrat mesta Ostravy, (dale jen,povinng") o sdeleni nasiedujicich informaci o nakladech a rozsahu hardware (dale jen,hw") a software (dale jen SW") za roky 2010, 2011, 2012: 1. Celkove nakiady na nakupovany nebo pronajimany HW a pocet takto nakoupene nebo pronajimane techniky. Uved'te sumu za jednotlive roky rozclenenou na cenu a pocty pracovnich stanic (PC a NB). Dale na cenu a pocty nakupovanych nebo pronajimanych serveru vicetne operacnich systemu a klientskych pfistupovych licenci. Uved'te specifikaci takto nakoupene nebo pronajimane techniky. 2. Celkove nakiady na nakupovany nebo pronajimany SW a pocet takto nakoupenych nebo pronajatych licenci. Uved'te sumu za jednotlive roky rozclenenou na cenu a pocty a druhy SW ci licenci. Uved'te specifikaci takto nakoupeneho nebo pronajimany SW. V p"ripade, 2e SW je nedilnou soucasti HW, uved'te tuto skutecnost.

2 3. Celkove naklady na nakupovane nebo pronajimanjr informacni systemy (dale jen IS"). Uved'te sumu za jednotlive roky rozclenenou na cenu a potty a druhy IS. Uved'te specifikaci takto nakoupeneho nebo pronajimaneho IS. Uved'te cenu za licence placene tfetim osobam (Oracle, MS a podobne). Uved'te ceny za implementaci a za skoleni u2ivatel6. U ka2deho IS uved'te, kolik u2ivatel6 tento IS vyu2iv6, uved'te pfibli2ny pocet zaznamu se kterymi IS pracuje a pfibli2nou velikost DB se kterou kter mi IS pracuje. 4. Celkove naklady na elektronicky system spisove slu2by (dale jen SS"). Uved'te sumu za jednotlive roky rozclenenou na cenu a potty a druhy SS. Uved'te specifikaci takto nakoupeneho SS. Uved'te cenu za licence placene tfetim osobam (Oracle, UNIX, MS a podobne). Uved'te ceny za implementaci a za skoleni uzivatelu. U ka2deho SS uved'te kolik u2ivatelu Lento SS vyu2iv6, uved'te pfibli2njr pocet zaznamu se kter mi SS pracuje a pribli2nou velikost DB se kterou kter mi IS pracuje. 5. Celkove naklady na servis, udr2bu a opravy HW, vicetne smluv SLA (Service Licence Agreement) 6. Celkovy pocet HW provozovanych k a k a k Celkovjr pocet pracovniku, kte"ri vyu2ivaji HW k a k a k Sdelte toto2nost hlavnich dodavatelu SW a HW a uved'te, jak byli vybrani. Poskytnete prislusne smlouvy a rozhodnuti o vyberu. Informace je mo2no poskytnout formou vyplneni nasleduji tabulky: rok HW SW PC NB Serve ry SLA naklady (Kc) potty (1) jen SS ostatni IS (bez SS) implementace poet implementace pocet velikost licence velikost DB licence cena kusy cena cena kus kusy cena askoleni zaznamu a skoleni zaznamu DB (Kc) (Kc) y (Kc) (Q) Ostatni SW cena ( Kc) cena (Kc) (1) (Gb ) cena ( Kt) cena (Kc) (1) (Gb ) cena (Kc) poet uiivaelu v yuat i HW a SW Tabulka ve formatu MS Exel je te2 phlohou teto 26dosti. Prazska 2248, 1(

3 Poskytnuti informaci ocekavame v souladu se zakonem ve lhute nejpozdeji do 15 dnu ode dne prijeti 26dosti. Preferujeme doruceni informaci pouze elektronicky. Adresa pro dorucovanl je elektronicky adresa Informaci po2adujeme jako pravnicka osoba: Acta non verba, o.p.s. ICO , zastoupena pro tento ucel svym "reditelem Vojtechem Razimou bytem Pra2sk6 1148, Praha dost je digitalne podepsana. Acta non verba, o.p.s. Vojtech Razima, rreditei spolecnosti Prarski "

4 Statutarnli mesto Ostrava magistrat Vase znacka: Ze dne: C. j.: Sp. zn.: SMO/149545/13/IT/Hoz ACTA NON VERBA, o.p.s. Ing. Vojtech Razima feditel Vyrizuje: Ing. Mgr. Pavlina Durasova Prazska 1148 Telefon: Praha 10 Datum : Vazeny pane rediteli, vzhledem k velkemu rozsahu pozadovanych informaci za obdobf a sberu pozadovanych informaci u kooperujfcfch spolecnostf OVANET a.s. IC a OVA!!!CLOUD, net. a.s. IC , v souladu s ustanovenfm 14 odst. 7 pfsm. b) zakona c. 106/1999 Sb., zakon o svobodnem prfstupu, v platnem znenf, prod1u2ujeme lhutu pro poskytnutf pozadovanych informaci ol0 dnu. Dekujeme za pochopenf. S pozdravem Ing. Mgr. Pavlina Durasova vedoucf odboru projekttz IT slu2eb a outsourcingu Prokcsovo nam. 8, Ostrava Id DIC CZ /1 Cislo uctu /0800 T 0 * m

5 Statutarni mesto Ostrava magistrat Vase znaeka: Ze dne, L. j.: Sp. zn.: SMO z1)!1t'11c Vyfizuje: hag, Mgr. Ila% Tina Durasova Telefon I NU VLRE In g. Voj Mh R i n feditel Pr a sk`i Praha 10 pdurasova cuostrava.cz; Datum Vtten pane fedit k Vasi 2adersti o poskytnuti inlbrnmaei die zdkona Sb. o sv=obodn6tn ptistupu k inlc rrnacirn ze dne Vane v prilcrze asildnie odpcrvedi na Va e otdzky z:. 1, 2 S pozdravern 104_ In,. Mgr. Pavilna I)urasova vedouci odboru prcr ekt i I'I' slu2eb a outs rrcin u ava 1C OIC

6 Veškeré ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Příloha 1. K Vašemu dotazu 1 (celkové náklady na nakupovaný nebo pronajímaný HW a počet takto nakoupené nebo pronajímané techniky) uvádíme: celkové náklady na nákup HW v letech 2010, 2011, 2012: , , ,- a/ z toho náklady na nákup PC a NTB včetně operačního systému a příslušenství: 2010 NTB - 38 ks, náklady celkem ,- - PC - 71 ks, náklady celkem , NTB - 30 ks, náklady celkem ,- - PC - 39 ks, náklady celkem , NTB - 35 ks, náklady celkem ,- - PC ks, náklady celkem ,- b/ z toho celková suma nákladů na nákup serverů v SW pro chod serverů a počty nakoupených serverů v letech: ks, náklady celkem , ks, náklady celkem , ks, náklady celkem ,- (včetně systémového SW pro Centrum ICT služeb) 2/ K Vašemu dotazu 2 (celkové náklady na nakupovaný nebo pronajímaný SW a počet takto nakoupených nebo pronajatých licencí) uvádíme celkové náklady na pořizovaný SW v jednotlivých letech, dále ceny a druhy SW. Až na výjimky je veškerý SW pořizován formou multilicence pro statutární město Ostrava. Bližší specifikace SW charakteru informačního systému je dále uvedena v odpovědi na dotaz 3. celkové náklady a počet na SW programové vybavení ,-Kč - rozšíření systému ORACLE Siebel ,- - archivní Vademecum pro AMO ,- - optimalizace a rozšíření agendového informačního systému IS Radnice VERA ,- (ad dotaz 3) - Publikace usnesení a výsledků hlasování ZM na internetový portál města ,- Kč 1/10 Číslo účtu /0800

7 Příloha - implementace Systému včasné intervence ,- (ad dotaz 3.) - rozšíření funkcionality SW AutoMAID pro disková pole ,- - upgrade SW ARIS ,- - SW OPTIBASE MGW ,- - implementace SW systém pro centrální správu identit ,- (ad dotaz 3) - implementace CMS systému PLONE pro správu webového portálu ,- (ad dotaz 3) - IS VEMA konsolidace DB, integrace na správu identit, rozšíření systému ,- - rozšíření funkcionality SW EvAgend ,- - SW ORACLE ilearning ,- - SW OptimAccess ,- - Integrace SW Radnice VERA s SW T-WIST ,- - ostatní SW (PC Translator a další) , programové vybavení ,-Kč - SW VMware vsphere 4Essentials Plus ,- - SW Evagend- modul Evidence nádob komunálního odpadu ,- - SW Oracle Siebel rozšíření a upgrade agendového systému ,- - SW Evidence žadatelů o umístění seniorů v p.o ,- (ad dotaz 3) - SW IS VERA - Správní agendy II tis.kč (ad dotaz 3) - SW implementace CMS systému PLONE pro správu webových portálů městských obvodů ,- - SW espis lite v rámci Projektu Technologické centrum a elektronická spisová služba ,- (ad dotaz 3) - SW OptimAccess rozšíření SW ,- - SW modul Pasport dopravního značení v AMEServeru ,- - ostatní SW (PC Translator a další) ,- - licence GENERO , programové vybavení ,-Kč - SW Microsoft Project Server ,- - SW Rozhraní na insolveční rejstřík VERA ,- - SW OvRon pro evidenci vzdělávání dětí ,- (ad dotaz 3) - SW pro podporu řízení sociálních služeb ,- - SW rozšíření aplikace Veřejné zakázky ,- - IS VERA ,- (ad dotaz 3) - SW rozšíření Siebel HelpDesk ,- - SW pro podporu řízení projektů ,- (ad dotaz 3) - SW VERA egon Viewer ,- - SW Komplexní řízení a kvalifikace informací SMO ,- (ad dotaz 3) - SW Multimediální řešení pro kontatní centrum ,- (ad dotaz 3) - SW - rozšíření espis ,- - SW pro HP BladeSystem ,- (součást HW) 2/10 Číslo účtu /0800

8 - SW Správa identit-interní portál ,- - SW pro implementaci intranetové prezentace ,- - SW upgrade Symantec Enterprise Vault ,- - IS Matrix ,- - IS VERA přestupkové řízení ,- - SW evidenční agendy MMO ,- (ad dotaz 3) - SW upgrade HP DataProtector ,- - Docházkový systém ,- - IS GINIS - rozhraní BePlan ,- - SW pro ICT Centrum SMO - datová úložiště ,- - Licence Microsoft OfficeStd 2010 SNGL ,- Kč - ostatní SW (PC Translator a další) ,- Příloha 3/ K Vašemu dotazu 3 (celkové náklady na nakupované nebo pronajímaný informační systémy) uvádíme. a) IS Radnice VERA implementace optimalizace a rozšíření agendového informačního systému MMO IS Radnice VERA. IS Radnice VERA je centrálně provozovaný systém nasazený v rámci SMO (MMO, ÚMOb, Městská policie Ostrava) pro zajištění podpory výkonu státní správy a samosprávy. Pořízeno formou multilicence celková cena , celková cena , celková cena ,- Počet uživatelů: 1076 osob (uživatelé všech městských obvodů a magistrátu) Počet záznamů: Velikost DB: 101GB , , ,- b) Systém včasné intervence implementace systému pro vedení agendy ochrany práv dětí a mládeže. Kromě zpracování agendy umožňuje zapojení dalších subjektů (soudů, lékařů, policie, probační a mediační služby, státních zastupitelství, škol, lékařů a dalších dotčených institucí) za účelem zajištění koordinovaného postupu při řešení problematiky péče o rizikové a ohrožené děti v Ostravě a širším správním obvodu města. Pořízeno formou multilicence celková cena , celková cena , celková cena 0,- 3/10 Číslo účtu /0800

9 Počet uživatelů: 745 Počet záznamů: Velikost DB: 269 GB Příloha , ,- c) Systém centrální správy identit implementace systému pro řízení správy uživatelských přístupů oprávnění včetně schvalovacího workflow, s modulem katalogu SW práv celková cena , celková cena 0, celková cena 0,- Počet uživatelů: 2814 Počet záznamů: Velikost DB: 13 GB ,- d) IS OvRon - implementace aplikace pro centrální evidenci žádostí žadatelů pro umístění v pobytových službách, zřizovaných statutárním městem Ostrava. Systém eviduje seznam zařízení, poskytovaných služeb daným zařízením, podané žádosti na žadatele s vazbou na registr obyvatel v systému IS VERA a stav jednotlivých žádostí celková cena 0, celková cena , celková cena ,- Počet uživatelů: 151 Počet záznamů: Velikost DB: 361 MB ,- 4/10 Číslo účtu /0800

10 Příloha e) IS Portex - implementace IS pro podporu řízení sociálních služeb v rámci dotačního řízení včetně internetové prezentace 2010 celková cena 0, celková cena 0, celková cena ,- Počet uživatelů: 27 Počet záznamů: Velikost DB: 416 MB ,- f) IS Varonis implementace systému pro řízení přístupu a kvalifikaci nestrukturovaných elektronicky uložených informací 2010 celková cena 0, celková cena 0, celková cena ,- Počet uživatelů: 2000 Počet záznamů: Velikost DB: 17 GB ,- g) Multimediální řešení pro kontaktní centrum implementace systému pro řízení a monitorování telefonického Kontaktního centra MMO 2010 celková cena 0, celková cena 0, celková cena ,- Počet uživatelů: 25 Počet záznamů: Velikost DB: MB ,- 5/10 Číslo účtu /0800

11 Příloha h) ISEA implementace informačního systému evidenčních agend určený pro interní evidence v modulech Rezervační systém, Evidence žádostí o informace, Evidence soudních řízení, Veřejné zakázky, Odvody správních poplatků, Osoby a subjekty, Plán akcí, Evidence výkazů pro ISP celková cena 0, celková cena 0, celková cena ,- Počet uživatelů: 902 Počet záznamů: Velikost DB: 470 MB ,- i) Systém pro správu webové prezentace CMS PLONE - Prezentace města na webových stránkách. Rozšíření implementace Content Management Systému (dále CMS) pro správu webového portálu magistrátu města Ostravy a webových portálů městských obvodů. CMS Plone je provozovaný pro internetovou prezentaci statutárního města Ostravy, úřadů městských obvodů dílčích miniwebů SMO a intranet celková cena , celková cena , celková cena ,- Počet uživatelů: 2814 Počet záznamů: Velikost DB: 123 GB ,- j) IS BePlan - IS pro podporu řízení projektů SMO 2010 celková cena 0, celková cena 0, celková cena ,- Počet uživatelů: 456 Počet záznamů: Velikost DB: 500 MB 6/10 Číslo účtu /0800

12 ,- Příloha Veškeré IS města využívají pro provoz databáze licence Oracle DB a MS SQL. Licence nejsou pořizovány samostatně pro jednotlivé IS. 4/ K Vašemu dotazu 4 (celkové náklady na elektronický systém spisové služby) uvádíme. Systém elektronické spisové služby espis a espis Lite je určen pro vedení elektronické spisové služby na Magistrátu města Ostrava a úřadech městských obvodů. Spisová služba ve verzi lite je provozována v rámci projektu Technologického centra SMO pro organizace zřizované SMO, obce ve správním obvodu SMO a jimi zřizované organizace. Modul Usnesení a úkoly je určen pro zpracování usnesení rady města a zastupitelstva a evidenci a oběh z nich plynoucích úkolů. Je součástí aplikace espis. Modul je rovněž provozován na MMO a vybraných městských obvodech pro usnesení rady a zastupitelstva městského obvodu. espis 2010 celková cena 0, celková cena , celková cena ,- (modul Usnesení a úkoly) Počet uživatelů: espis 1836, espis Lite Počet záznamů: espis , espis Lite Velikost DB: 2100 GB , ,- 5/ K Vašemu dotazu 5 (celkové náklady na servis, údržbu a opravy HW, v smluv SLA) uvádíme celkové náklady na servis a údržbu v jednotlivých letech: ,- Kč , ,- 6/ K Vašemu dotazu 6 (celkový počet provozovaných HW) uvádíme: K ks, K ks, K ks, Jedná se o počet HW včetně PC, NTB, tiskových zařízení, serverů, síťových prvků ad. 7/10 Číslo účtu /0800

13 7/ K Vašemu dotazu 7 (celkový počet pracovníků) uvádíme počet zaměstnanců MMO: K K K Příloha Uživatelem centrálních informačních systémů statutárního města Ostravy provozovaných na technických prostředcích magistrátu jsou rovněž zaměstnanci úřadů městských obvodů a organizací zřizovaných SMO, případně obce ve správních obvodu. 8/ K Vašemu dotazu 8 předkládáme přehled dodavatelů SW, HW Dodavatel ev. smlouvy Způsob zadání veřejné zakázky Storyflex a. s. 0995/2010/IT VZ malého rozsahu Kvados, a. s. 1334/2010/IT VZ malého rozsahu na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o Ovanet a.s. 2020/2010/IT veřejných zakázkách na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o Ovanet a.s. 2021/2010/IT veřejných zakázkách Business Systems Communication, s.r.o. 2461/2010/IT VZ malého rozsahu Storyflex a. s. 2657/2010/IT VZ malého rozsahu na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o Ovanet a.s. 2604/2010/IT veřejných zakázkách Rozhodnutí rady města 10275/RM0610/123 ze dne /RM0610/128 ze dne /RM0610/137 ze dne /RM0610/137 ze dne /RM0610/143 ze dne /RM0610/144 ze dne /RM0610/145 ze dne /10 Číslo účtu /0800

14 Příloha Ovanet a.s. VERA, spol. s r. o. 2702/2010/IT 0532/2010/IT/LPO 0532D1/2010/IT 0532D2/2011/IT na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Jednací řízení bez uveřejnění dle ZVZ 12438/RM0610/146 ze dne Č /RM0610 ze dne Č. 324/RM1014/6 ze dne Č. 1995/RMm1014/15 ze dne Ovanet a.s. Dodavatel ev. smlouvy 1519/2011/IT výběr veřejná zakázky na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Rozhodnutí rady města 1252/RM1014/18 ze dne ICZ a.s. 1613/2011/IT/LPO VZ malého rozsahu 1345/RM1014/20 ze dne SERVODATA a.s. 2930/2011/IT/LPO Otevřené výběrové řízení dle ZVZ Č. 3140/RM1014/41 ze dne Proact Czech Republic, s.r.o. 2887/2011/IT VZ malého rozsahu ICT Brains s.r.o. 2886/2011/IT VZ malého rozsahu ICT Brains s.r.o. 2992/2011/IT/LPO 2992D1/2012/IT VZ malého rozsahu 3081/RM1014/40 ze dne /RM1014/40 ze dne /RM1014/42 ze dne /RM1014/70 ze dne /10 Číslo účtu /0800

15 Příloha 2012 Dodavatel Proact Czech Republic, s.r.o. Proact Czech Republic, s.r.o. ICT Brains s.r.o. Algotech, s.r.o. ICZ a.s. OVA!!!CLOUD, net a.s. OVA!!!CLOUD, net a.s. FreeDivision s.r.o. UNIS COMPUTERS, a.s. ev. smlouvy 0985/2012/IT 1888/2012/IT 0986/2012/IT 0927/2012/IT 1092/2012/IT 0974/2012/IT 1525/2012/IT 1750/2012/IT/LPO 2564/2012/IT výběr veřejné zakázky VZ malého rozsahu Otevřené výběrové řízení dle ZVZ VZ malého rozsahu VZ malého rozsahu VZ malého rozsahu na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Otevřené výběrové řízení dle ZVZ VZ malého rozsahu Rozhodnutí rady města 3778/RM1014/50 ze dne Č. 4845/RM1014/63 ze dne /RM1014/51 ze dne /RM1014/52 ze dne /RM1014/53 ze dne Č. 3777/RM1014/50 ze dne /RM1014/60 ze dne Č. 4672/RM1014/62 ze dne Č. 5825/RM1014/76 ze dne /10 Číslo účtu /0800

KvexI'ant.a^r.g. em...ee599e7395

KvexI'ant.a^r.g. em...ee599e7395 KvexI'ant.a^r.g OBECNE PROSPtSNA ORGANIZACE Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti 8 729 30 Ostrava SM O / 150519/ 15/H S/L al Ill IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII em...ee599e7395 Adresa

Více

.:... Ynak. y^^f^^671j3^^y. Lenka Lalikova, DiS. sekretariat. Dobry" den, pokladame tfmto dotaz dle zakona. S pozdravem. Prrtohy:...

.:... Ynak. y^^f^^671j3^^y. Lenka Lalikova, DiS. sekretariat. Dobry den, pokladame tfmto dotaz dle zakona. S pozdravem. Prrtohy:... SM O/281432/14/H S /L a I IfIIIIIIIIIII11Ilf IIIIJ IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIff em0vn053764fb3 Lenka Lalikova, DiS. sekretariat MAGISTRAT MESTA OSTRAVA C. dopor, odbor hospod6hk6 spr6vy Do'lo:.,.:... /46 R

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 10/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 7 ze dne 15.01.2014 Aktualizace Informační koncepce dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS informačního systému ÚMČ Praha 3 Rada městské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Statutární město Děčín Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV IČ: 00261238 DIČ: CZ00261238 nezapsáno

Více

Průzkum ICT v Praze Obsah

Průzkum ICT v Praze Obsah Průzkum ICT v Praze Obsah Průzkum ICT v Praze... 1 1. Základní informace o organizaci... 3 Kontaktní údaje organizace/údaje o instituci a území... 3 Organizační zajištění ICT... 3 Finanční údaje... 4 Smlouvy/Dohody...

Více

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Prioritní osa Oblast podpory Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1 Dopravní dostupnost

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby 2015 O2 Czech Republic a.s. OCHRANA DOKUMENTU Dokument je určen pro vnitřní potřebu zákazníka a je s odkazem na ustanovení 17 Obchodního zákoníku považován

Více

Zpráva část 1. k projektu. Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě. vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky

Zpráva část 1. k projektu. Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě. vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky Zpráva část 1 k projektu Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky Zpracoval: kolektiv RELSIE spol. s r. o. Sestavil: Houžvička V

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

S O U H R N N Á S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I

S O U H R N N Á S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T Y R o z v o j s l u ž e b e G o v e r n m e n t u v O l o m o u c k é m k r a j i S O U H R N N Á S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ podle 38 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V Ostravě dne 30.1.2008 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému Veřejná zakázka zadávaná v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadávací řízení: Otevřené řízení Veřejná zakázka: Veřejná zakázka

Více

EIS JASU CS. Ekonomický informační systém. Popis, výhody a systémové požadavky. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

EIS JASU CS. Ekonomický informační systém. Popis, výhody a systémové požadavky. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Ekonomický informační systém EIS JASU CS Popis, výhody a systémové požadavky Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 15.3.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové Orsoft RADNICE Popis produktu Orsoft RADNICE je komplexní modulární informační systém určený pro řízení základních správních a ekonomických činností měst a obcí libovolné velikosti. Svou univerzálností

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Studie proveditelnosti pro Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí a egovernmentové služby ve správním území ORP

Studie proveditelnosti pro Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí a egovernmentové služby ve správním území ORP Studie proveditelnosti pro Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí a egovernmentové služby ve správním území ORP dle I., II., III. části výzvy 06 IOP Zpracovatel Janečka consulting, s.r.o. Vranovská

Více

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 536 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby

Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby Obsah 1. Úvod...3 2. Rekapitulace výsledků studie...8 3. Současný stav a historie projektu...11 4. Analýza poptávky a

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 5. Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 5. Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001804/2015 25.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahalkova 956 999 2903 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu

Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu Příloha č. 1 zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu 1. Všeobecné, technické a funkční náležitosti: pořízení

Více