ml & Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti Ostrava Adresa elektronicke podateiny: postaca?_ostrava.cz V Praze dne 22.4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ml & Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti 8 729 30 Ostrava Adresa elektronicke podateiny: postaca?_ostrava.cz V Praze dne 22.4."

Transkript

1 ml & Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti Ostrava Adresa elektronicke podateiny: postaca?_ostrava.cz V Praze dne Vec: iadost o poskytnuti informaci die zakona c. 106 /1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim Die zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim timto 26d6me Magistrat mesta Ostravy, (dale jen,povinng") o sdeleni nasiedujicich informaci o nakladech a rozsahu hardware (dale jen,hw") a software (dale jen SW") za roky 2010, 2011, 2012: 1. Celkove nakiady na nakupovany nebo pronajimany HW a pocet takto nakoupene nebo pronajimane techniky. Uved'te sumu za jednotlive roky rozclenenou na cenu a pocty pracovnich stanic (PC a NB). Dale na cenu a pocty nakupovanych nebo pronajimanych serveru vicetne operacnich systemu a klientskych pfistupovych licenci. Uved'te specifikaci takto nakoupene nebo pronajimane techniky. 2. Celkove nakiady na nakupovany nebo pronajimany SW a pocet takto nakoupenych nebo pronajatych licenci. Uved'te sumu za jednotlive roky rozclenenou na cenu a pocty a druhy SW ci licenci. Uved'te specifikaci takto nakoupeneho nebo pronajimany SW. V p"ripade, 2e SW je nedilnou soucasti HW, uved'te tuto skutecnost.

2 3. Celkove naklady na nakupovane nebo pronajimanjr informacni systemy (dale jen IS"). Uved'te sumu za jednotlive roky rozclenenou na cenu a potty a druhy IS. Uved'te specifikaci takto nakoupeneho nebo pronajimaneho IS. Uved'te cenu za licence placene tfetim osobam (Oracle, MS a podobne). Uved'te ceny za implementaci a za skoleni u2ivatel6. U ka2deho IS uved'te, kolik u2ivatel6 tento IS vyu2iv6, uved'te pfibli2ny pocet zaznamu se kterymi IS pracuje a pfibli2nou velikost DB se kterou kter mi IS pracuje. 4. Celkove naklady na elektronicky system spisove slu2by (dale jen SS"). Uved'te sumu za jednotlive roky rozclenenou na cenu a potty a druhy SS. Uved'te specifikaci takto nakoupeneho SS. Uved'te cenu za licence placene tfetim osobam (Oracle, UNIX, MS a podobne). Uved'te ceny za implementaci a za skoleni uzivatelu. U ka2deho SS uved'te kolik u2ivatelu Lento SS vyu2iv6, uved'te pfibli2njr pocet zaznamu se kter mi SS pracuje a pribli2nou velikost DB se kterou kter mi IS pracuje. 5. Celkove naklady na servis, udr2bu a opravy HW, vicetne smluv SLA (Service Licence Agreement) 6. Celkovy pocet HW provozovanych k a k a k Celkovjr pocet pracovniku, kte"ri vyu2ivaji HW k a k a k Sdelte toto2nost hlavnich dodavatelu SW a HW a uved'te, jak byli vybrani. Poskytnete prislusne smlouvy a rozhodnuti o vyberu. Informace je mo2no poskytnout formou vyplneni nasleduji tabulky: rok HW SW PC NB Serve ry SLA naklady (Kc) potty (1) jen SS ostatni IS (bez SS) implementace poet implementace pocet velikost licence velikost DB licence cena kusy cena cena kus kusy cena askoleni zaznamu a skoleni zaznamu DB (Kc) (Kc) y (Kc) (Q) Ostatni SW cena ( Kc) cena (Kc) (1) (Gb ) cena ( Kt) cena (Kc) (1) (Gb ) cena (Kc) poet uiivaelu v yuat i HW a SW Tabulka ve formatu MS Exel je te2 phlohou teto 26dosti. Prazska 2248, 1(

3 Poskytnuti informaci ocekavame v souladu se zakonem ve lhute nejpozdeji do 15 dnu ode dne prijeti 26dosti. Preferujeme doruceni informaci pouze elektronicky. Adresa pro dorucovanl je elektronicky adresa Informaci po2adujeme jako pravnicka osoba: Acta non verba, o.p.s. ICO , zastoupena pro tento ucel svym "reditelem Vojtechem Razimou bytem Pra2sk6 1148, Praha dost je digitalne podepsana. Acta non verba, o.p.s. Vojtech Razima, rreditei spolecnosti Prarski "

4 Statutarnli mesto Ostrava magistrat Vase znacka: Ze dne: C. j.: Sp. zn.: SMO/149545/13/IT/Hoz ACTA NON VERBA, o.p.s. Ing. Vojtech Razima feditel Vyrizuje: Ing. Mgr. Pavlina Durasova Prazska 1148 Telefon: Praha 10 Datum : Vazeny pane rediteli, vzhledem k velkemu rozsahu pozadovanych informaci za obdobf a sberu pozadovanych informaci u kooperujfcfch spolecnostf OVANET a.s. IC a OVA!!!CLOUD, net. a.s. IC , v souladu s ustanovenfm 14 odst. 7 pfsm. b) zakona c. 106/1999 Sb., zakon o svobodnem prfstupu, v platnem znenf, prod1u2ujeme lhutu pro poskytnutf pozadovanych informaci ol0 dnu. Dekujeme za pochopenf. S pozdravem Ing. Mgr. Pavlina Durasova vedoucf odboru projekttz IT slu2eb a outsourcingu Prokcsovo nam. 8, Ostrava Id DIC CZ /1 Cislo uctu /0800 T 0 * m

5 Statutarni mesto Ostrava magistrat Vase znaeka: Ze dne, L. j.: Sp. zn.: SMO z1)!1t'11c Vyfizuje: hag, Mgr. Ila% Tina Durasova Telefon I NU VLRE In g. Voj Mh R i n feditel Pr a sk`i Praha 10 pdurasova cuostrava.cz; Datum Vtten pane fedit k Vasi 2adersti o poskytnuti inlbrnmaei die zdkona Sb. o sv=obodn6tn ptistupu k inlc rrnacirn ze dne Vane v prilcrze asildnie odpcrvedi na Va e otdzky z:. 1, 2 S pozdravern 104_ In,. Mgr. Pavilna I)urasova vedouci odboru prcr ekt i I'I' slu2eb a outs rrcin u ava 1C OIC

6 Veškeré ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Příloha 1. K Vašemu dotazu 1 (celkové náklady na nakupovaný nebo pronajímaný HW a počet takto nakoupené nebo pronajímané techniky) uvádíme: celkové náklady na nákup HW v letech 2010, 2011, 2012: , , ,- a/ z toho náklady na nákup PC a NTB včetně operačního systému a příslušenství: 2010 NTB - 38 ks, náklady celkem ,- - PC - 71 ks, náklady celkem , NTB - 30 ks, náklady celkem ,- - PC - 39 ks, náklady celkem , NTB - 35 ks, náklady celkem ,- - PC ks, náklady celkem ,- b/ z toho celková suma nákladů na nákup serverů v SW pro chod serverů a počty nakoupených serverů v letech: ks, náklady celkem , ks, náklady celkem , ks, náklady celkem ,- (včetně systémového SW pro Centrum ICT služeb) 2/ K Vašemu dotazu 2 (celkové náklady na nakupovaný nebo pronajímaný SW a počet takto nakoupených nebo pronajatých licencí) uvádíme celkové náklady na pořizovaný SW v jednotlivých letech, dále ceny a druhy SW. Až na výjimky je veškerý SW pořizován formou multilicence pro statutární město Ostrava. Bližší specifikace SW charakteru informačního systému je dále uvedena v odpovědi na dotaz 3. celkové náklady a počet na SW programové vybavení ,-Kč - rozšíření systému ORACLE Siebel ,- - archivní Vademecum pro AMO ,- - optimalizace a rozšíření agendového informačního systému IS Radnice VERA ,- (ad dotaz 3) - Publikace usnesení a výsledků hlasování ZM na internetový portál města ,- Kč 1/10 Číslo účtu /0800

7 Příloha - implementace Systému včasné intervence ,- (ad dotaz 3.) - rozšíření funkcionality SW AutoMAID pro disková pole ,- - upgrade SW ARIS ,- - SW OPTIBASE MGW ,- - implementace SW systém pro centrální správu identit ,- (ad dotaz 3) - implementace CMS systému PLONE pro správu webového portálu ,- (ad dotaz 3) - IS VEMA konsolidace DB, integrace na správu identit, rozšíření systému ,- - rozšíření funkcionality SW EvAgend ,- - SW ORACLE ilearning ,- - SW OptimAccess ,- - Integrace SW Radnice VERA s SW T-WIST ,- - ostatní SW (PC Translator a další) , programové vybavení ,-Kč - SW VMware vsphere 4Essentials Plus ,- - SW Evagend- modul Evidence nádob komunálního odpadu ,- - SW Oracle Siebel rozšíření a upgrade agendového systému ,- - SW Evidence žadatelů o umístění seniorů v p.o ,- (ad dotaz 3) - SW IS VERA - Správní agendy II tis.kč (ad dotaz 3) - SW implementace CMS systému PLONE pro správu webových portálů městských obvodů ,- - SW espis lite v rámci Projektu Technologické centrum a elektronická spisová služba ,- (ad dotaz 3) - SW OptimAccess rozšíření SW ,- - SW modul Pasport dopravního značení v AMEServeru ,- - ostatní SW (PC Translator a další) ,- - licence GENERO , programové vybavení ,-Kč - SW Microsoft Project Server ,- - SW Rozhraní na insolveční rejstřík VERA ,- - SW OvRon pro evidenci vzdělávání dětí ,- (ad dotaz 3) - SW pro podporu řízení sociálních služeb ,- - SW rozšíření aplikace Veřejné zakázky ,- - IS VERA ,- (ad dotaz 3) - SW rozšíření Siebel HelpDesk ,- - SW pro podporu řízení projektů ,- (ad dotaz 3) - SW VERA egon Viewer ,- - SW Komplexní řízení a kvalifikace informací SMO ,- (ad dotaz 3) - SW Multimediální řešení pro kontatní centrum ,- (ad dotaz 3) - SW - rozšíření espis ,- - SW pro HP BladeSystem ,- (součást HW) 2/10 Číslo účtu /0800

8 - SW Správa identit-interní portál ,- - SW pro implementaci intranetové prezentace ,- - SW upgrade Symantec Enterprise Vault ,- - IS Matrix ,- - IS VERA přestupkové řízení ,- - SW evidenční agendy MMO ,- (ad dotaz 3) - SW upgrade HP DataProtector ,- - Docházkový systém ,- - IS GINIS - rozhraní BePlan ,- - SW pro ICT Centrum SMO - datová úložiště ,- - Licence Microsoft OfficeStd 2010 SNGL ,- Kč - ostatní SW (PC Translator a další) ,- Příloha 3/ K Vašemu dotazu 3 (celkové náklady na nakupované nebo pronajímaný informační systémy) uvádíme. a) IS Radnice VERA implementace optimalizace a rozšíření agendového informačního systému MMO IS Radnice VERA. IS Radnice VERA je centrálně provozovaný systém nasazený v rámci SMO (MMO, ÚMOb, Městská policie Ostrava) pro zajištění podpory výkonu státní správy a samosprávy. Pořízeno formou multilicence celková cena , celková cena , celková cena ,- Počet uživatelů: 1076 osob (uživatelé všech městských obvodů a magistrátu) Počet záznamů: Velikost DB: 101GB , , ,- b) Systém včasné intervence implementace systému pro vedení agendy ochrany práv dětí a mládeže. Kromě zpracování agendy umožňuje zapojení dalších subjektů (soudů, lékařů, policie, probační a mediační služby, státních zastupitelství, škol, lékařů a dalších dotčených institucí) za účelem zajištění koordinovaného postupu při řešení problematiky péče o rizikové a ohrožené děti v Ostravě a širším správním obvodu města. Pořízeno formou multilicence celková cena , celková cena , celková cena 0,- 3/10 Číslo účtu /0800

9 Počet uživatelů: 745 Počet záznamů: Velikost DB: 269 GB Příloha , ,- c) Systém centrální správy identit implementace systému pro řízení správy uživatelských přístupů oprávnění včetně schvalovacího workflow, s modulem katalogu SW práv celková cena , celková cena 0, celková cena 0,- Počet uživatelů: 2814 Počet záznamů: Velikost DB: 13 GB ,- d) IS OvRon - implementace aplikace pro centrální evidenci žádostí žadatelů pro umístění v pobytových službách, zřizovaných statutárním městem Ostrava. Systém eviduje seznam zařízení, poskytovaných služeb daným zařízením, podané žádosti na žadatele s vazbou na registr obyvatel v systému IS VERA a stav jednotlivých žádostí celková cena 0, celková cena , celková cena ,- Počet uživatelů: 151 Počet záznamů: Velikost DB: 361 MB ,- 4/10 Číslo účtu /0800

10 Příloha e) IS Portex - implementace IS pro podporu řízení sociálních služeb v rámci dotačního řízení včetně internetové prezentace 2010 celková cena 0, celková cena 0, celková cena ,- Počet uživatelů: 27 Počet záznamů: Velikost DB: 416 MB ,- f) IS Varonis implementace systému pro řízení přístupu a kvalifikaci nestrukturovaných elektronicky uložených informací 2010 celková cena 0, celková cena 0, celková cena ,- Počet uživatelů: 2000 Počet záznamů: Velikost DB: 17 GB ,- g) Multimediální řešení pro kontaktní centrum implementace systému pro řízení a monitorování telefonického Kontaktního centra MMO 2010 celková cena 0, celková cena 0, celková cena ,- Počet uživatelů: 25 Počet záznamů: Velikost DB: MB ,- 5/10 Číslo účtu /0800

11 Příloha h) ISEA implementace informačního systému evidenčních agend určený pro interní evidence v modulech Rezervační systém, Evidence žádostí o informace, Evidence soudních řízení, Veřejné zakázky, Odvody správních poplatků, Osoby a subjekty, Plán akcí, Evidence výkazů pro ISP celková cena 0, celková cena 0, celková cena ,- Počet uživatelů: 902 Počet záznamů: Velikost DB: 470 MB ,- i) Systém pro správu webové prezentace CMS PLONE - Prezentace města na webových stránkách. Rozšíření implementace Content Management Systému (dále CMS) pro správu webového portálu magistrátu města Ostravy a webových portálů městských obvodů. CMS Plone je provozovaný pro internetovou prezentaci statutárního města Ostravy, úřadů městských obvodů dílčích miniwebů SMO a intranet celková cena , celková cena , celková cena ,- Počet uživatelů: 2814 Počet záznamů: Velikost DB: 123 GB ,- j) IS BePlan - IS pro podporu řízení projektů SMO 2010 celková cena 0, celková cena 0, celková cena ,- Počet uživatelů: 456 Počet záznamů: Velikost DB: 500 MB 6/10 Číslo účtu /0800

12 ,- Příloha Veškeré IS města využívají pro provoz databáze licence Oracle DB a MS SQL. Licence nejsou pořizovány samostatně pro jednotlivé IS. 4/ K Vašemu dotazu 4 (celkové náklady na elektronický systém spisové služby) uvádíme. Systém elektronické spisové služby espis a espis Lite je určen pro vedení elektronické spisové služby na Magistrátu města Ostrava a úřadech městských obvodů. Spisová služba ve verzi lite je provozována v rámci projektu Technologického centra SMO pro organizace zřizované SMO, obce ve správním obvodu SMO a jimi zřizované organizace. Modul Usnesení a úkoly je určen pro zpracování usnesení rady města a zastupitelstva a evidenci a oběh z nich plynoucích úkolů. Je součástí aplikace espis. Modul je rovněž provozován na MMO a vybraných městských obvodech pro usnesení rady a zastupitelstva městského obvodu. espis 2010 celková cena 0, celková cena , celková cena ,- (modul Usnesení a úkoly) Počet uživatelů: espis 1836, espis Lite Počet záznamů: espis , espis Lite Velikost DB: 2100 GB , ,- 5/ K Vašemu dotazu 5 (celkové náklady na servis, údržbu a opravy HW, v smluv SLA) uvádíme celkové náklady na servis a údržbu v jednotlivých letech: ,- Kč , ,- 6/ K Vašemu dotazu 6 (celkový počet provozovaných HW) uvádíme: K ks, K ks, K ks, Jedná se o počet HW včetně PC, NTB, tiskových zařízení, serverů, síťových prvků ad. 7/10 Číslo účtu /0800

13 7/ K Vašemu dotazu 7 (celkový počet pracovníků) uvádíme počet zaměstnanců MMO: K K K Příloha Uživatelem centrálních informačních systémů statutárního města Ostravy provozovaných na technických prostředcích magistrátu jsou rovněž zaměstnanci úřadů městských obvodů a organizací zřizovaných SMO, případně obce ve správních obvodu. 8/ K Vašemu dotazu 8 předkládáme přehled dodavatelů SW, HW Dodavatel ev. smlouvy Způsob zadání veřejné zakázky Storyflex a. s. 0995/2010/IT VZ malého rozsahu Kvados, a. s. 1334/2010/IT VZ malého rozsahu na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o Ovanet a.s. 2020/2010/IT veřejných zakázkách na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o Ovanet a.s. 2021/2010/IT veřejných zakázkách Business Systems Communication, s.r.o. 2461/2010/IT VZ malého rozsahu Storyflex a. s. 2657/2010/IT VZ malého rozsahu na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o Ovanet a.s. 2604/2010/IT veřejných zakázkách Rozhodnutí rady města 10275/RM0610/123 ze dne /RM0610/128 ze dne /RM0610/137 ze dne /RM0610/137 ze dne /RM0610/143 ze dne /RM0610/144 ze dne /RM0610/145 ze dne /10 Číslo účtu /0800

14 Příloha Ovanet a.s. VERA, spol. s r. o. 2702/2010/IT 0532/2010/IT/LPO 0532D1/2010/IT 0532D2/2011/IT na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Jednací řízení bez uveřejnění dle ZVZ 12438/RM0610/146 ze dne Č /RM0610 ze dne Č. 324/RM1014/6 ze dne Č. 1995/RMm1014/15 ze dne Ovanet a.s. Dodavatel ev. smlouvy 1519/2011/IT výběr veřejná zakázky na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Rozhodnutí rady města 1252/RM1014/18 ze dne ICZ a.s. 1613/2011/IT/LPO VZ malého rozsahu 1345/RM1014/20 ze dne SERVODATA a.s. 2930/2011/IT/LPO Otevřené výběrové řízení dle ZVZ Č. 3140/RM1014/41 ze dne Proact Czech Republic, s.r.o. 2887/2011/IT VZ malého rozsahu ICT Brains s.r.o. 2886/2011/IT VZ malého rozsahu ICT Brains s.r.o. 2992/2011/IT/LPO 2992D1/2012/IT VZ malého rozsahu 3081/RM1014/40 ze dne /RM1014/40 ze dne /RM1014/42 ze dne /RM1014/70 ze dne /10 Číslo účtu /0800

15 Příloha 2012 Dodavatel Proact Czech Republic, s.r.o. Proact Czech Republic, s.r.o. ICT Brains s.r.o. Algotech, s.r.o. ICZ a.s. OVA!!!CLOUD, net a.s. OVA!!!CLOUD, net a.s. FreeDivision s.r.o. UNIS COMPUTERS, a.s. ev. smlouvy 0985/2012/IT 1888/2012/IT 0986/2012/IT 0927/2012/IT 1092/2012/IT 0974/2012/IT 1525/2012/IT 1750/2012/IT/LPO 2564/2012/IT výběr veřejné zakázky VZ malého rozsahu Otevřené výběrové řízení dle ZVZ VZ malého rozsahu VZ malého rozsahu VZ malého rozsahu na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na základě výjimky 18 odst. 1 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Otevřené výběrové řízení dle ZVZ VZ malého rozsahu Rozhodnutí rady města 3778/RM1014/50 ze dne Č. 4845/RM1014/63 ze dne /RM1014/51 ze dne /RM1014/52 ze dne /RM1014/53 ze dne Č. 3777/RM1014/50 ze dne /RM1014/60 ze dne Č. 4672/RM1014/62 ze dne Č. 5825/RM1014/76 ze dne /10 Číslo účtu /0800

KvexI'ant.a^r.g. em...ee599e7395

KvexI'ant.a^r.g. em...ee599e7395 KvexI'ant.a^r.g OBECNE PROSPtSNA ORGANIZACE Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti 8 729 30 Ostrava SM O / 150519/ 15/H S/L al Ill IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII em...ee599e7395 Adresa

Více

.:... Ynak. y^^f^^671j3^^y. Lenka Lalikova, DiS. sekretariat. Dobry" den, pokladame tfmto dotaz dle zakona. S pozdravem. Prrtohy:...

.:... Ynak. y^^f^^671j3^^y. Lenka Lalikova, DiS. sekretariat. Dobry den, pokladame tfmto dotaz dle zakona. S pozdravem. Prrtohy:... SM O/281432/14/H S /L a I IfIIIIIIIIIII11Ilf IIIIJ IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIff em0vn053764fb3 Lenka Lalikova, DiS. sekretariat MAGISTRAT MESTA OSTRAVA C. dopor, odbor hospod6hk6 spr6vy Do'lo:.,.:... /46 R

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Siebel CRM pro podporu řízení outsourcingu IT Služeb

Siebel CRM pro podporu řízení outsourcingu IT Služeb Siebel CRM pro podporu řízení outsourcingu IT Služeb konference eostrava říjen 2009 Michal Dufek Oksystem s.r.o. Martin Rubina Ovanet a.s. 1 Agenda Východiska a potřeby Produkt Siebel CRM Implementace

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

Řešení Technologických center

Řešení Technologických center Řešení Technologických center v podání společnosti Rostislav Babar arík Obchodní ředitel pro oblast samosprávy Výzva zadání,, rozpočet, požadavky Návrh konceptu technické řešení Návrh konceptu finanční

Více

Statutární město Kladno Datové schránky, Technologické centrum ORP Kladno a spisové služby v území praktické zkušenosti

Statutární město Kladno Datové schránky, Technologické centrum ORP Kladno a spisové služby v území praktické zkušenosti Datové schránky, Technologické centrum ORP a spisové služby v území praktické zkušenosti 1 Postoj k řešení egovernmentu Statutární město : připravuje projekt na vybudování TC ORP a pořízení ESpSl, pravidelně

Více

V datové schránce dokument nekončí

V datové schránce dokument nekončí V datové schránce dokument nekončí Co potřebuje každá obec a organizace ke komunikaci s Datovými schránkami??? Spisovou službu a důvěryhodnou spisovnu To co obci, organizaci ukládá zákon. Základní prvky

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP)

Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP) Příloha č. 1 Smlouvy: Podrobné vymezení díla Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP) Předmětem zakázky je vybudování intranetového portálu (dále jen INP) na Městském úřadu Mikulov. Cílem

Více

26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb.

26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb. LPf' Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti 8 729 30 Ostrava V Praze dne 27. beezna 2013 26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb. Va2en1, na zaklade zakona 6.106/1999 Sb., o svobodnem

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Národní archiv v Praze PRŮZKUM SPISOVÉ SLUŽBY Pouze pro interní potřebu Národního archivu a příslušné organizace!

Národní archiv v Praze PRŮZKUM SPISOVÉ SLUŽBY Pouze pro interní potřebu Národního archivu a příslušné organizace! I. Organizace 1. Název: 2. IČO: Národní archiv v Praze PRŮZKUM SPISOVÉ SLUŽBY Pouze pro interní potřebu Národního archivu a příslušné organizace! II. Elektronické dokumenty 1. Jaké typy elektronických

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Vytvoření nového informačního systému MZe pro výzkum a vývoj - "VÝZKUM-AGRI" Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční

Více

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a, 60 68 Praha 6 - Bubeč Váš dopis značky / ze d 23. 7. 204 Naše značka (uveďte v odpovědi) 204/D04794/0/ÚPV Vyřizuje / linka / Praha 25. 7. 204 Poskytnutí

Více

Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem: Obnova serverové infrastruktury

Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem: Obnova serverové infrastruktury Datum: 1.10.2015 Evidenční číslo: VZ/29/ÚS/2015 Vyřizuje/linka: Valenta Jan DiS. E-mail: valenta@tsmost.cz Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem: Obnova serverové

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Aktuální oblas. implementace Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů o Účinnost od 1.7.2009,

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství 28. 11. 2013 Otrokovice Licence pro školství MÁTE NOČNÍ MŮRY? ZODPOVĚDNOST ZA LICENCOVÁNÍ Statutární zástupce organizace Smlouva Vedoucí ICT / zodpovědná osoba Předpis Koncový uživatel Za správnost licencování

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Roman Zemánek ICZ a. s. 10.6.2010 DOKUMENT TCK - Důvěryhodná elektronická spisovna DŮVĚRNOST Pro zákazníky 1 Obsah: 1. Motivace pro

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Ing. Aleš Kopecký Ing. Martina Tomešová Telefónica O2 Czech Republic Agenda 1. Postup centralizace

Více

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007 & e-government 10/2007 Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Profil společnosti = je především sehraný profesionální tým MARBES CONSULTING MARBES CONSULTING s.r.o. je česká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

2011 0DMHWHN &HONHP 1iNODG\ &HONHP

2011 0DMHWHN &HONHP 1iNODG\ &HONHP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2011 Obsah: I. Slovo ředitele společnosti str. 1 PŘÍLOHY Zpráva o vztazích Zpráva dozorčí rady Účetní závěrka a zpráva auditora 1 I. VII. Slovo ředitele společnosti Liberecká IS a.s.

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4 VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001618/2015 5.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Hloušek 956 999 245 724 524 010 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Sídlem: Praha 1, Těšnov 17 PSČ: 117 05 Evidenční číslo veřejné zakázky: dle

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

Simona Rákosová Statutární město Kladno

Simona Rákosová Statutární město Kladno Simona Rákosová Statutární město Kladno Magistrát města Kladna využíváespsl EZOP společnost Asseco a.s. Hostované řešení pro zřizované a zakládané organizace Hostované řešení pro obce, které projeví zájem

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace Kontaktní osoba Jan Tůma, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 288; 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 097470/2015 E-mail: jan.tuma@sfzp.cz; peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 23/2015 Systémové číslo VZ na

Více

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ Ing. Josef Švec svec@mestovm.cz Tel: 566 781 150 MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ Moderní, přátelský a efektivní úřad - egon, symbol

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Koncept řešení IS HMP vize PROXIO

Koncept řešení IS HMP vize PROXIO Koncept řešení IS HMP vize PROXIO Cíle řešení jednotného systému HMP Jednotný nástroj jednotná filozofie. Sjednocení metodiky návaznost procesů. Jednotná vazba na státní IS. Jednotná datová základna řízená

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

Informatika ve Zlínském kraji

Informatika ve Zlínském kraji Informatika ve Zlínském kraji 2009 RNDr. Ivo Skrášek Krajský úřad Zlínského kraje Personální controlling Sběr dat personálního charakteru ze všech zřizovaných organizací Sběr probíhá dvakrát ročně Technologie:

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

VÝZVA. Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky)

VÝZVA. Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky) Obec Dřetovice VÝZVA Předmět: Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky) 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE (dále jen zadavatel):

Více

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Zadavatel Plzeňský kraj, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň oznamuje svůj úmysl zadat v jednacím řízení s uveřejněním (JŘSU) dle 22 odst.

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

Agendy úřadu. Provoz. IS ISVS. ne ano ano ne Automatizovaný systém právních informací. ne ano ano ne ochrana SW na pracovních stanicích před napadením

Agendy úřadu. Provoz. IS ISVS. ne ano ano ne Automatizovaný systém právních informací. ne ano ano ne ochrana SW na pracovních stanicích před napadením Dotaz Dobrý den, jsem studentkou Vysoké školy Báňské - technické univerzity Ostrava, konktrétně ekonomické fakulty a zpracovávám seminární práci o městě Kopřivnice, podrobněji o městském úřadě. Potřebovala

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Vytvoření nového informačního systému MZe pro výzkum a vývoj - "VÝZKUM-AGRI" Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj Projekty Plzeňského kraje Václav Koudele, Plzeňský kraj Struktura odboru IT Správy serverů a sítě 5zaměstnanců GIS 4 zaměstnanci Aplikací a databází 5zaměstnanců Projektů v egovernmentu 6 zaměstnanců Financování

Více

Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09

Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09 Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09 Pro kraje výzva č. 08 celkem 6 částí Plzeňský kraj 3 projekty: Technologické centrum PK část VI. DMVS PK část II. ICT služby TC PK ostatní části Rozdělení odpovídalo členění

Více

Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek

Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek Jitka Pankrácová, ICZ a.s. 16/06/2009, Praha Přehled novinek a souvisejících aktivit Doplnění multilicence MHMP o moduly a

Více

Výroční zpráva 2010 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2010 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2010 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Podpora provozu aplikačního software StaproMEDEA

Podpora provozu aplikačního software StaproMEDEA Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), zadávaná mimo rámec zákona v souladu s 18 odst.

Více

Rozvojový projekt na rok 2013 SIT-F: KOORDINOVANÝ ROZVOJ IS SÍTĚ ŠKOL

Rozvojový projekt na rok 2013 SIT-F: KOORDINOVANÝ ROZVOJ IS SÍTĚ ŠKOL VYSOKÁ ŠKOLA: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Rozvojový projekt na rok 2013 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram:

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010.

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Všechny zde uvedené ceny a sazby jsou uvedeny v Kč a bez DPH. 1. Licence 1.1 Základní ceny licencí - XENON Ceník licence. MODULY EKONOMIKA A 1 uživatel 0101 Účetnictví

Více

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT

Žádost zpracoval vedoucí oddělení ICT ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ROZVOJE ICT V ORGANIZACÍCH ZŘIZOVANÝCH KRAJEM VYSOČINA Úplný název: Právní status: Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvková organizace Ulice: Husova 2624 Obec: Havlíčkův

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů Kontaktní osoba Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 095204/2014 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 22/2014 Datum: Název

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

Korporátní identita - nejcennější aktivum

Korporátní identita - nejcennější aktivum Korporátní identita - nejcennější aktivum Luděk Šafář Services Team Leader lsafar@novell.cz 03/13/2006 Standardní prostředí IT prostředí je diverzifikované a komplexní Administrativní činnosti jsou manuální

Více

TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU STÁTNÍ YOUR LOGO STÁTN. Page 1

TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU STÁTNÍ YOUR LOGO STÁTN. Page 1 STÁTN TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU Page 1 STÁTN TNÍ POKLADNA Page 2 DALŠÍ SYSTÉMY RESORTU A STÁTU JIM, ADIS, ZÁKLADNÍ REGISTRY STÁTN TNÍ POKLADNA Page

Více

Hosting spisové služby a technologická centra. Městský rok informatiky

Hosting spisové služby a technologická centra. Městský rok informatiky Hosting spisové služby a technologická centra Městský rok informatiky Hosting spisové služby a technologická centra Městský rok informatiky Olomouc, 11.-12. června 2009 2 Případová studie MěÚ Havlíčkův

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více