POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST A HLAD V ROZVOJOVÉ AGENDĚ PO ROCE Důraz na zodpovědné investice do zemědělství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST A HLAD V ROZVOJOVÉ AGENDĚ PO ROCE 2015. Důraz na zodpovědné investice do zemědělství"

Transkript

1 POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST A HLAD V ROZVOJOVÉ AGENDĚ PO ROCE 2015 Důraz na zodpovědné investice do zemědělství Seminář Potravinová bezpečnost a hlad v rozvojové agendě po roce 2015: Důraz na zodpovědné investice do zemědělství se v dopolední části soustředil na roli potravinové bezpečnosti a výživy v rámci současných rozvojových debat o budoucích cílech a v odpolední časti se věnoval konkrétním potřebným politickým krokům k zajištění pozitivních dopadů investičních aktivit rozvinutých států. I. POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST V ROZVOJOVÉ AGENDĚ Michal Broža (Informační centrum OSN v Praze) Connell Foley (Concern Wordwide) Michael Romancov (Metropolitní univerzita v Praze, Univerzita Karlova) Hana Volná (Ministerstvo zahraničních věcí ČR) Petr Drbohlav (Člověk v tísni) Martin Broža naznačil, jak se bude vyvíjet debata o potravinové bezpečnosti po roce 2015, kdy vyprší doba k dosažení Millenium Development Goals, na co by se při nastavování nových rozvojových cílů nemělo zapomenout a jak nejlépe dojít k jejich naplnění. Uvedl, že práce na vytýčení nových rozvojových cílů byly již započaty skupinou sedmadvaceti zemí, tzv. High Level Panel on Post-2015 Development Agenda. Zástupci těchto zemí vypracovali zprávu s názvem A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable Development, která mezi zmíněné cíle navrhuje zařadit zejména udržení míru, odstranění nerovnosti, řešení klimatických změn, genderové otázky nebo zajištění potravinové bezpečnosti, vzdělání, přístupu k pitné vodě, elektřině a energiím, pracovním příležitostem a přírodním zdrojů. Do popředí je stavěno zejména zásadní snížení extrémní chudoby a následně její absolutní vymýcení do roku Stát by se tak mělo transformací ekonomik do takové podoby, aby byl dostatek pracovních příležitostí a z ekonomického růstu profitovala celá společnost daného státu. K udržení míru by měly přispět nově vybudované, efektivní a zodpovědné instituce, které budou sloužit všem. Bližší informace mohou být nalezeny na Connell Foley se zaměřil především na problematiku výživy, respektive podvýživy. Podvýživa je nejen příčinou 45 % úmrtí dětí pod 5 let, ale také způsobuje nedostatečný vývin lidského těla a mozku. Děti trpící podvýživou jsou náchylnější k nemocem. Podvýživu je možné přímo snížit kojením, lepší

2 hygienou, doplňky vitamínu A nebo odčervováním. Dlouhodoběji ke zlepšení stavu pomáhá rozvoj zemědělství a s tím spojená potravinová bezpečnost, zlepšování zdravotních služeb, poskytování sociální péče nebo posilování postavení žen. Celkově je třeba posílit odolnost podvyživených a hladovějících. Problémem je, že výživa často není hlavním tématem. V oblasti výživy chybí jasná strategie a často je politika výživy roztříštěna do kompetence několika ministerstev. Navíc se stále věnuje větší pozornost zejména léčbě nemocí než právě podvýživě, která v důsledku k onemocněním dosti přispívá. Foley také upozornil na fakt, že podvýživa má dopad i na ekonomickou výkonnost. Jeden dolar investovaný na potlačení podvýživy přinese v průměru třicet dolarů z vyšší produkce, kterou je zachráněný člověk schopen během svého života vyprodukovat. Problematika výživy se však, i díky aktivitě CONCERNu, postupně dostává na agendu důležitých mezinárodních institucí a organizací. Přestože podle mapy založené na Global Hunger Indexu jsou hlad a podvýživa v zemích Západu takřka neviditelné, ve svých zprávách o nich mluví i původem západní organizace typu EU nebo WHO. High Level Forum staví výživovou bezpečnost na roveň bezpečnosti potravinové. Michael Romancov díky většímu odstupu od tématu nastínil původ rozvojové pomoci a západní náhled na ni. Předně upozornil na fakt, že MDGs i následující post-2015 cíle jsou příliš ambiciózní na daný časový úsek. Což nemusí být na škodu, ale zároveň je třeba zachovat realistické nároky na jejich plnění. Rozvojová agenda je postavená na představě, že za řešení hladu ve světě je zodpovědný Západ. Společně s rozvojovou pomocí však Západ exportoval své hodnoty, které nikdy zcela nezakořenili v rozvojových zemích. Proto je i nazírání na budoucnost západními očima dosti pesimistické. Část v současnosti často zmiňované skupiny BRICS jsou země nedemokratické a ve většině z nich přetrvává vysoká společenská nerovnost. Zároveň jsou ve skupině BRICS tři regionální soupeři Rusko, Indie, Čína, a proto je podle Romancova udržitelnější globální skupinou ta skládající se z Brazílie, Jihoafrické republiky a Indie. Hlavním hřištěm všech těchto potenciálních globálních lídrů zítřka se stává Afrika, kde již dochází k souboji o přírodní zdroje i určitou ekonomickou nadvládu. Pro Afriku a zúčastněné státy z toho plynou jak pozitiva, tak negativa. Nicméně převažuje pohled, že z toho Afrika spíše více ztratí, než získá.

3 Hana Volná účastníky ujistila, že Ministerstvo zahraničních věcí sleduje vývoj rozvojové agendy na mezinárodní úrovni a podporuje snahy nastavit nové cíle. Mimo již zmíněné uvedla také plán Evropské unie Decent Life for All, jehož konkrétní podoba se prozatím stále formuje. K podstatnější změně v rozvojových snahách je zapotřebí jisté globální transformace, tedy nastavení jiného druhu cílů a lepší komunikace mezi zainteresovanými. Nemělo by docházet pouze k posilování partnerství mezi globálním Severem a Jihem, mělo by k tomu docházet také v rámci Jihu samotného; a to nejen mezistátně, ale taktéž mezisektorově. V ČR je takovouto mezisektorovou platformou FoRS, která buduje spolupráci mezi vládou, neziskovými organizacemi, organizacemi občanské společnosti a podnikatelskými subjekty. Poslední komentář patřil samotné potravinové bezpečnosti, pro kterou je dle paní Volné zapotřebí zejména participace místních komunit a dodržování jistých zásad good governance. Vedle toho je velice důležitým tématem i větší zapojení žen v rozvojových zemích. Petr Drbohlav poznamenal, že některé rozvojové cíle byly úspěšně naplněny, ale hlavně v Africe a Asii hlad stále ještě představuje problém, od kterého se odvíjejí i další problémy spojené například s úrovní dosaženého vzdělání. Podle něho není potravinová bezpečnost spojená pouze se zemědělstvím, ale i s odstraňováním chudoby nebo vytvářením alternativních zdrojů obživy a příjmu v rámci udržitelného rozvoje. Producenti potřebují mít majetek - sociální, kapitálový, fyzický, finanční a musí rovněž budovat komunikační schopnosti a vztahy mezi komunitami. Farmáři se ale také potýkají s klimatickou změnou a nízkou odolností. Potravinová bezpečnost a hlad je tíživou otázkou také v oblastech zasažených katastrofami, které způsobil člověk, nebo zejména v ozbrojených konfliktech, kde vzniká velké množství vnitřně přesídlených a uprchlíků. Evropská unie však také někdy negativně ovlivňuje stav potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích, ať už skrze hospodářský program Vše kromě zbraní (kde není zahrnuta problematika vnitřně přesídlených osob) nebo svou politikou biopaliv, kdy jejich produkce soutěží o přírodní zdroje s produkcí základních potravin. II. ZODPOVĚDNÉ INVESTICE DO ZEMĚDĚLSTVÍ Dagmar Milerová Prášková (Glopolis) Eric Jesper Karlsson (Organizace OSN pro výživu a zemědělství FAO) Michal Kulík (Ministerstvo zemědělství ČR) Luboš Smutka (Česká zemědělská univerzita) Věra Venclíková (Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci) Jean Blaylock (UK Food Group)

4 Dagmar Milerová Prášková nastínila spojitost mezi potravinovou bezpečností a lidskými právy. Tento vztah lze brát jako základní kamen pro samotnou diskuzi o zodpovědných investicích do zemědělství. Právo na potraviny, bydlení nebo přístup k přírodním zdrojům neoddiskutovatelně patří mezi základní lidská práva a potravinová bezpečnost podstatně napomáhá tyto práva naplňovat. Dále byla úvodem přečtena slova Oliviera de Schuttera, Zvláštního zpravodaje OSN pro právo na potraviny, věnovaná speciálně účastníkům tohoto semináře. De Schutter v nich nabádá nové členské země EU z východní Evropy k většímu zapojení v otázkách potravinové bezpečnosti, záborů půdy a zodpovědných investic. Rovněž upozorňuje, že zodpovědné investice do zemědělství se netýkají pouze rozvojových zemí, ale že nastavení pravidel může být prospěšné i v rámci zmíněných evropských zemích. Eric Jesper Karlsson označil investice do zemědělství za jeden z nejefektivnějších nástrojů, jak snížit chudobu. Nový statistický report FAO o trendech v zemědělských investicích ukazuje na fakt, že, ač investice rok od roku rostou, není tento růst a ani absolutní investovaná částka stále dostačující. Přestože domácí soukromé investice dozajista stále zůstanou nejdůležitějším zdrojem investic, Karlsson považuje za důležité, aby bylo použito veřejných prostředků pro podporu a stimulaci k přibývání dalších investic. Stejně tak by se mělo dostat podpory vládám rozvojových zemí, aby neustále pokračovaly v politice zodpovědných investicí. Avšak jak mohou mít investice do zemědělství pozitivní efekt, tak také mohou mít efekt negativní. Hlavním negativním činitelem jsou rozsáhlé zábory půdy, které s sebou nesou riziko ztráty přístupu k přírodním zdrojům, vystěhování, zhoršování životního prostředí apod. Jak však řekl Karlsson, základní poučkou pro správný podnikatelský model je big or small, but responsible. V neposlední řadě by měly být investice sepisovány s ohledem na společenské a ekonomické podmínky či právní rámec v daném místě. K zajištění zodpovědných investic do zemědělství byla vytvořena pravidla a směrnice, mezi něž patří The Principles for Responsible Agricultural Investment (PRAI) nebo Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security (VGGT). Nicméně k posunu může dojít pouze v případě, že budou tato pravidla a směrnice skutečně uváděna do praxe, zakončil svoji prezentaci Karlsson. Michal Kulík z Ministerstva zemědělství popsal praktiky a názory na diskutované investice z pohledu českého vládního sektoru. Ač Ministerstvo zemědělství považuje zemědělské investice v rozvojových zemích za vážné téma, jeho prioritou je podpora zemědělství v ČR. Když už ministerstvo uvažuje o zemědělských investicích v rámci rozvojové pomoci, tak jednoznačně preferuje spíše soft projekty vzdělávání, zakládání kooperativ, posilování tržní síly před vývozem vyspělých technologií. Jako člen Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci prosazuje

5 ministerstvo v mezinárodním prostředí principy FAO a jako člen EU podporuje evropskou politiku volného obchodu bez bariér. Nicméně Kulík jasně deklaroval, že čekání na pomoc EU není spásné samo o sobě a že zodpovědnost by měla stále ležet na institucích toho daného rozvojového státu. Poslední poznámku věnoval Kulík změně v návycích českého spotřebitele. Ten se začíná stále více a více ptát po původu a podmínkách výroby potravin, které konzumuje. Do budoucna se dá předpokládat, že oblíbenost potravin vyrobených na základě zodpovědných investic poroste, což těmto výrobkům v důsledku zajistí jistou tržní výhodu. Luboš Smutka ve své rozsáhlé prezentaci označil za jednu z častých chyb to, že se rozvojové země považují za skupinu víceméně homogenních zemí, na které lze aplikovat jeden všelék. Opak je ale pravdou. Pokud pro příklad rozdělíme rozvojové země podle podílu pracovní síly v zemědělství, dostaneme skupiny, kde v té nejnižší pracuje v zemědělství pouze okolo 18 %, zatímco v nejvyšší skupině to je v průměru 65 %. Protože k největšímu nárůstu populace dochází v zemědělských zemích rozvojového světa, jsou investice do zemědělství naprosto klíčové pro zajištění dostatečného množství potravy. Až 85 % zemědělské produkce jde na vlastní spotřebu farmářů, kteří potraviny vyprodukují. K zefektivnění zemědělské výroby je však třeba i transformace ekonomik, zejména posílení sekundárního a terciálního sektoru. Pomyslnému spektru zdrojů zemědělských investic stále dominují soukromé domácí investice. Nicméně vyšší výnosnost v rozvojových zemích v porovnání se zeměmi vyspělými přitahuje stále více i investice zahraniční. Ty jsou však většinou rozprostřeny nerovnoměrně; populárním investičním artiklem je půda, naopak investice do strojů a zařízení nebo renovace půdy jsou stále spíše nižší. Obecně by měly odpovědné zemědělské investice zvyšovat konkurenceschopnost, revitalizovat životní prostředí a půdu, zajištovat potravinovou bezpečnost a v důsledku i vyšší blahobyt. Ke správnému zacílení zemědělských investic je třeba vzít v potaz několik hlavních rizik klimatické, manažerské, politické a komoditní (cenové) riziko. V neposlední řadě je třeba zodpovědné investice přizpůsobit ekonomickým, politickým a sociálním podmínkám dané oblasti. Velký vliv na zemědělský sektor a potravinovou bezpečnost v rozvojových zemích mají i země vyspělé. Programy zemědělských subvencí EU tlačí ceny potravin vzhůru a podobný efekt má i globalizace. Potravinová krize v jedné části světa dokáže způsobit nárůst cen na globálním trhu, což brání těm nejchudším v přístupu k potravinám a narůstají tím počty úmrtí způsobených hladem. Věra Venclíková hned ze začátku upozornila na rozdíl mezi soukromou investicí a veřejnou rozvojovou pomocí - z pohledu soukromého sektoru je především cílem dosáhnout návratnosti a výnosnosti investice. Zároveň soukromá investice vytváří spíše partnerský vztah mezi investorem a místním podnikatelem podložený oboustranným tokem financí. Investor pomáhá s implementací projektu a zároveň kontroluje využití jím poskytnutých prostředků. Tím dochází i ke snižování

6 investičního rizika. K jeho další eliminaci je nutné, aby v zemi fungovala infrastruktura a státní instituce. Bez ohledu na výše zmíněné, v České republice je nyní jen minimum společností, které by investovaly v rozvojových zemích. Přes videohovor se připojila ještě Jean Blaylock z UK Food Group. Ve své řeči kladla důraz na angažování se občanské společnosti na tvorbě a vymáhání pravidel a směrnic nastavených mezinárodními organizacemi, např. zmíněných PRAI a VGGT. Dle jejího názoru by zodpovědné zemědělské investice měly být nastaveny spíše k zajištění potravinové bezpečnosti než k vytváření zisku. K tomu je mimo jiné také potřeba najít optimální rozdělení mezi více efektivními velkými farmáři a malými farmáři zajišťující větší míru rozmanitosti a udržitelnosti. Součástí pravidel a směrnic zodpovědných investic by měl být i výčet potenciálních rizik a nástin možných řešení různých krizových situací. Rozdělení zodpovědnosti mezi jednotlivé aktéry by tento proces mohlo zlepšit. Tím by se snad i změnila nálada investorů, kteří nyní po finanční krizi hledají především bezpečné investice, což by mohlo znamenat přiškrcení investic do rozvojových zemí. Diskuse Během následné diskuze se posluchači i řečníci shodli, že je třeba pravidla a směrnice dále rozšiřovat a snažit se o jejich dodržování všemi stranami, i přestože jsou prozatím jen nezávaznými doporučeními. Investice skrze mikrofinance mohou být velice vhodné, zejména pokud jsou zajišťovány organizací sídlící přímo v místě investice, aby byla schopna pomoci dlužníkovi v případě potíží. Jak ale dodal Smutka, ani mikrofinance nejsou všelék. Jejich úročení je často vysoké a pro výraznější změnu je potřeba zejména rozvoj velkých farmářů. Jedna z řady dalších otázek směřovala na roli neziskových organizací v zodpovědném investování. Venclíková vidí jejich roli jak v pozici prostředníka mezi investorem a příjemce, ale i jako poradce s cenným know-how, jež může prodat investorovi a zajistit udržitelný chod daného projektu. Poslední otázka se dotkla ochrany drobných farmářů, kteří často ani nevědí, že pravidla a směrnice zodpovědného investování do zemědělství existují. Venclíková ve své odpovědi zmínila, že dodržování těchto pravidel je často výhodné i pro samotné investory, kteří s jejich pomocí vytvoří dlouhodobě udržitelnou investici. Zároveň by zde měla být snaha místní vlády zlepšovat podnikatelské prostředí a dohlížet na vzniklý partnerský vztah. Kulík dodal, že ze strany České republiky je vždy snaha vyjednávat s celými sdruženími a podporovat jejich fungování, než vyjednávat s jednotlivci.

7 Seminář tak přinesl tyto zásadní závěry: naplňování potravinové bezpečnosti a vymýcení hladu a chudoby budou i nadále jedním ze základních kamenů nových cílů po roce 2015, kdy vyprší Mileniové cíle tisíciletí potravinová bezpečnost je mezisektorovým problémem, spojeným zejména s lidskými právy, zemědělstvím, změnou klimatu a ochranou životního prostředí, vzděláním, genderovou rovností nebo zaměstnaností přístup k přírodním zdrojům je pro odstraňování hladu a produkci základních potravin klíčový investice do zemědělství mohou mít pozitivní i negativní následky pro potravinovou bezpečnost lokální populace, proto je třeba posilovat principy zodpovědných investic do tohoto sektoru, které jsou vytvářeny na mezinárodní úrovni (v rámci Organizace OSN pro výživu a zemědělství FAO a jejího Výboru pro světovou potravinovou bezpečnost CFS) státy musejí zajistit, aby jejich firmy dodržovaly stanovená pravidla, protože podle mezinárodního práva mají státy povinnost zajišťovat naplňování lidských práv i mimo vlastní teritorium (extra-teritoriální obligace) zásadní roli hrají i hostitelské vlády, které musejí zajistit naplňování principů dobrého vládnutí - participace, odpovědnost, nediskriminace, transparentnost, lidská důstojnost a fungující právní stát aktivní účastí se do procesu vytváření odpovědných principů mohou zapojit také rozvojové a environmentální organizace a to především v nových členských státech, jejichž zastoupení je na půdě CFS minimální. Tento seminář se uskutečnil s finanční podporou Evropské unie v rámci projektů EuropAfrica: Towards Food Sovereignty a Food Right Now.

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy aktuální informace z FAO Fakta Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a technických plodin Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Sustainable Development Goals nová výzva k hodnocení místní udržitelnosti

Sustainable Development Goals nová výzva k hodnocení místní udržitelnosti Sustainable Development Goals nová výzva k hodnocení místní udržitelnosti PaedDr. Tomáš Hák, PhD. Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A KVALITA ŽIVOTA

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Vhodní příjemci dotace v české části programového území

Vhodní příjemci dotace v české části programového území Vhodní příjemci dotace v české části programového území Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik Investiční priorita 5b) - Podpora investic zaměřených na

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. 29. 3. 2005 PE 355.618v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. 29. 3. 2005 PE 355.618v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 29. 3. 2005 PE 355.618v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-18 Návrh stanoviska Dimitrios Papadimoulis Podíl

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc.

otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc. Připojte se k našemu otevřenému evropskému partnerství a využijte komunitu odhodlanou zlepšovat pohodu a důstojnost starších lidí, kteří potřebují péči a pomoc. Můžeme společně udělat mnoho i tím, že začneme

Více

Co přinese udržitelné stavění?

Co přinese udržitelné stavění? Co přinese udržitelné stavění? Přiměřenost, Přiměřenost, Přiměřenost Ing. Miroslav Linhart zástupce ředitele, Deloitte Advisory s.r.o. Základní pojetí Udržitelné stavění Trendy a očekávání Přístupy Jak

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Luděk Niedermayer Srpen 2013 1. Energie a národní hospodářství 2. Rekonstrukce budov a ekonomika 3. Rekonstrukce budov a občané 4. Efektivní programy

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 11.2.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020 Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova Moderní české zemědělství do roku 2020 Evropský kontext SZP EU Rok 2008 Health Check pouze kosmetické změny Přetrvávají problémy: Přílišná regulace a složitost

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Zdeněk Lukáš, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Příprava České republiky na vstup do Evropské

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

1 Tzv. WEL Nexus je koncept, který prosazují evropské rozvojové think-tanky, jako je britský ODI či německý DIE. Je zmíněn např. v European Report on Development 2012, viz. např.: http://www.erdreport.eu/erd/report_2011/documents/presentation-09072012.pdf.

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Potravinová krize rok poté. Jak zajistit globální potravinovou bezpečnost?

Potravinová krize rok poté. Jak zajistit globální potravinovou bezpečnost? in cooperation with moderated by Heinrich-Böll-Stiftung a Glopolis-Pražský institut pro globální politiku si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci a diskuzi Potravinová krize rok poté. Jak zajistit

Více

ICT jako faktor konkurenceschopnosti?

ICT jako faktor konkurenceschopnosti? FITPROsto 15.4.2010 ICT jako faktor konkurenceschopnosti? Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Situace V roce 2004 Česká republika byla na předních

Více

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru UDRŽITELNOST V ČR Obsah prezentace: Strategie spotřebitelské politiky 2007 2013 Evropský rámec pro stanovení priorit Akční program Společenství v oblasti ochrany zdraví a spotřebitele 2007 2013 Strategie

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Ing. Klára Dostálová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR STATISTIKA ČERVENEC

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (Neo) liberalismus Neo-liberalismus jako součást ekonomie hlavního proudu

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více