TERMINOLOGIE V OBLASTI PRAXIE A JEJÍCH PORUCH V INTERDISCIPLINÁRNÍM KONTEXTU SOUČASNÉ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERMINOLOGIE V OBLASTI PRAXIE A JEJÍCH PORUCH V INTERDISCIPLINÁRNÍM KONTEXTU SOUČASNÉ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY"

Transkript

1 TERMINOLOGIE V OBLASTI PRAXIE A JEJÍCH PORUCH V INTERDISCIPLINÁRNÍM KONTEXTU SOUČASNÉ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Kateřina Vitásková Anotace: Cílem tohoto příspěvku je stručný náhled do problematiky terminologického vymezení praxie a jejich poruch s ohledem na interdisciplinárni pojetí současné speciální pedagogiky. Přiblíženo je odborné názvosloví neurologické a speciálně pedagogické, s důrazem na jeho aplikaci v kontextu narušené komunikační schopnosti (včetně specifických poruch učení). A utorka vychází z analýzy tuzemské i zahraniční literatury. Klíčová slova: praxie, terminologie, speciální pedagogika, motorika dispraxie, apraxie, neurologie, logopedie, specifické poruchy učeni. Úvod Stále častěji se v oblasti současné speciálně pedagogické teorie i praxe setkáváme s pojmy dyspraxie, dyspraktické obtíže, apraxie řeči apod. Nejčastěji se jedná o problematiku specifických poruch učení, ale také jazykových či řečových obtíží, tedy o oblast logopedickou. V odborné literatuře se v souvislosti s poruchami praxie setkáváme s termíny, jejichž lexikální význam je mnohdy příbuzný či ekvivalentní. Cílem tohoto příspěvku je proto poukázat na základní terminologické vymezení pojmů dyspraxie či apraxie z komplexního interdisciplinárního pohledu. 1. Terminologické vymezení a klasifikace Při definování pojmu praxie ve vztahu k hybnosti shledáváme v odborné literatuře často tendenci vycházet z jejího narušení (v klinickém pojetí patologie) než z vymezení fyziologického stavu. Pregnantněji se jeví definován a klasifikován termín apraxie, popřípadě dyspraxie (srov. např. Dvořák 2001, Koukolík 1999, 2002, Nevšímalová; Růžička; Tichý, et al. 2002, Vokurka; Hugo 2000). Lze však souhlasit s Koukolíkem (1999, s. 119), že se v připadě praxie jedná o nej vyšší úroveň hybnosti". Pro potřeby tohoto příspěvku jsme provedli syntézu jednotlivých definic, naje- 208

2 jímž základě můžeme o praxii 1 (z řeckého praxis = činnost) hovořit jakožto o schopnosti provádět účelné pohyby jednotlivých orgánů, ať už se jedná o jednoduché izolované pohyby či o jejich sekvenci. V některých případech však dochází k zúžení obsahu pojmu právě na motorické aktivity založené na sekvenčních pohybech - dynamickou praxii (srov. např. Mumenthaler, Mattle 2001). Vzhledem k celosvětové nejednotnosti odborné terminologie, která se týká i speciální pedagogiky, je nutno zmínit oba výklady pojmů vyplývající z použití předpon dys- a a- v jejich opozitním vztahu: dys- jako označení vývojové poruchy vs. a- jako označení získané poruchy, která narušuje již dříve relativně ukončený vývoj; dys- jako označení míry narušení ve smyslu neúplného narušení a a- jako vyjádření úplného narušení, zcela chybějící schopnosti či dovednosti. Na základě výše uvedeného výkladu tedy oba typy narušení definujme. Dyspraxie (Koukolík 2002, s. 120) je...porucha schopnosti vykonávat složité naučené pohyby, která není podmíněna poškozením elementárních hybných funkcí, opomíjením... poškozeným chápáním instrukcí, slabostí, ataxií, poruchami bazálních ganglií nebo smyslovým poškozením". Hlavní symptomy poruchy se vztahují k časoprostorovým vztahům pohybu a k jeho smyslu. Apraxie je úplná ztráta nebo získaná porucha této schopnosti. Významové záměny obou termínů jsou markantnější v komparaci se zahraničními zdroji, především angloamerickými. Týkají se např. termínů dysfázie, afázie, dysnomie, anomie, dysgramatismus, agramatismus a další. Zcela jistě si tato terminologická nejednotnost vyžaduje teoretickou polemiku, a to z důvodu svého praktického dopadu v klinické i edukační oblasti (srov. např. Vitásková 2004). Ve speciální pedagogice je často dyspraxie chápána v kontextu nozologie 10. revize MK.N, která definuje pojem specifická vývojová porucha motorické funkce (F82) (Kirbyová 2000). Dále tato klasifikace vymezuje apraxii (R48.2) a dyspraxii (R27.8) Praxie a její poruchy z pohledu neurologického Klasická neurologická klasifikace nejčastěji zmiňuje tři hlavní druhy praxie, vztahující se především ke končetinám: motorickou praxii, ideomotorickou praxii a ideativní praxii. Praxie motorická se vztahuje k motorickému chování. Při jejím narušení dochází k poruchám motorické paměti a schopnosti naučit se vykonání příslušného pohybu. Cíl i plán motorického aktu jsou zachovány (Koukolík 1999). 1 V Licpmanově pojetí motorické chování vyššího řádu (Hartl; Hartlová 2000). 2 Mezinárodní statistika klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (1999). 209

3 Ideomotorická praxie je schopnost vykonávat izolovaná gesta nebo úkony v rámci daných časových, prostorových a sekvenčních charakteristik. Podstatou její poruchy je nejčastěji narušení parietofrontálních obvodů s následnou poruchou převodu sluchové a zrakové informace do motorických oblastí (motorický asociační kortex). Motorický cíl je relativně zachován, narušen je plán pohybu. Dochází k chybné konfiguraci, orientaci či poloze končetin nebo jejich částí. Často se vyskytuje současně s poruchami řeči, zvláště pokud je zapříčiněna poškozením bílé hmoty v okolí striata, jež vede k orofaciální apraxii (Koukolík 2002, Mumenthaler; Mattle 2001). Podle Koukolíka (1999) je v případě ideomotorické dyspraxie či apraxie narušena také schopnost napodobit nové, nesymbolické pohyby. Porucha ideativní (koncepční; ideatorní; ideatorická) praxie je charakterizována neschopností vykovávat pohyby v určitém pořadí, v důsledku čehož ztrácejí svůj význam. Bývá spojena s poruchami převodu mezi gnozií a praxií, poruchami prostorové orientace a programování pohybu (Koukolík 2002, Mumenthaler; Mattle 2001, Tichý 2002). Mezi další termíny užívané v této oblasti patří: dynamická praxie, orální praxie, verbální praxie, kinestetická praxie, praxie vizuálně prostorová a modalitně specifické praxie. Narušeni dynamické praxie se projevuje neschopností provádět posloupnost pohybů, často kompenzovanou jejich perseverací (Vokurka; Hugo 2000). Z pohledu logopéda je zajímapraxie kinestetická, která umožňuje provádět pohyb bez vizuální zpětné vazby. Její narušení svědčí o postcentrální lokalizaci kortikálního postižení v oblasti parietálního laloku (Dvořák 2001). Specifickými druhy poruch jsou dyspraxie (apraxie) modalitně specifické (disociativní, Koukolík 1999), např. taktilní, či vizuálně-prostorové (prostorové, Dvořák 2001). Přídavnými symptomy prostorové dyspraxie je mimo jiné porucha pravolevé orientace, z etiologického hlediska se jedná o poškození temporálně-okcipitálních či parietálně-okcipitálních kortikálních oblastí (ibid.). Z diferenciálně diagnostického hlediska je však při posuzování existence dyspraxie či apraxie nutné vyloučení senzoricko-motorického poškození (Koukolík 2002). Splnění této podmínky se nám vzhledem k současném stavu diagnostiky dětí např. se smyslovým postižením nejeví jako dostatečně zajištěné. Vyžadovalo by uplatňování celé škály komplexně pojímaných psychologických baterií či metod, které by posuzovaly reálnou vývojovou úroveň jedinců ve specifickém kvalitativním i kvantitativním kontextu jejich sluchového postižení. Diagnostika osob např. se sluchovým postižením se však stále (a nejenom v našich podmínkách) potýká s otázkou diagnostiky intelektových schopností. Ta se jeví jako podstatnější a z hlediska zařazení dítěte do pří- 210

4 slušného vzdělávacího programu jako jeden z rozhodujících faktorú (srov. např. Vágnerová 2001). 3. Poruchy praxie v rámci narušené komunikační schopnosti Kromě výše uvedených typů tzv. končetinových praxii je v kontextu logopedie definována také praxie orální (oromotorika) vztahující se na schopnost provádět pohyby jednotlivých orgánu dutiny ústni (v našem kontextu mluvidel) a praxie orofaciální s rozšířením pohybů na oblast dutiny ústní a obličeje. Její narušení nesmí být zaměňováno s verbální dyspraxií či apraxií, jelikož se týká neřečových aktivit (ovšem s možným sekundárním ovlivněním aktivit řečových - artikulace). Orální dyspraxie se pak vztahuje k narušení provádění, popř. nápodoby pohybů úst. Z charakteru primární symptomatologie vyplývají následující etiologické vazby (Dvořák 1999, 2001, Neubauer 1998): porucha inervace periferních orgánů - neschopnost vykonat jednoduché pohyby mluvidel; porucha v oblasti nižších postcentrálních oblastí - narušení kinestéze projevující se nejistotou, nepřesností a zpomalením pohybů; porucha premotorických cerebrálních oblastí - porucha dynamické organizace pohybů mluvidel. V neurologické terminologii se setkáváme s pojmy: apraxie obličeje (bukolingvofaciálni; bukofaciální), která je řazena mezi ideomotorické apraxie s lokalizací léze v asociačním motorickém kortexu či v asociačních vláknech (Mumenthaler; Mattle 2001, Roubíčková in Neubauer 1998, srov. s orofaciální apraxií - viz výše). Orální praxie je tedy hierarchicky podřazeným pojmem. Zahrnuje především praxii labiální, mandibulární a lingvální. Komplikovanost a prolínání terminologie vyústily také v používání pojmu vývojová apraxie v řeči (DAS) 3 pro poruchu programování segmentů řeči na bázi narušení posloupné aktivity svalů mluvidel, v rámci tradiční klasifikace dysartrií nazývané kortikálni dysartrie (srov. např. Groenen; Maasen; Crul, et al. 1996, Lašťovka 2003, Rosenbek 1983). V případě výskytu v kombinaci s MMD (minimal brain dysfunction) je exprese symptomů mírnější 4 a porucha je nazývána vývojovou artikulační neobratností. V okruhu specifických vývojových poruch učení se v ekvivalentním významu běžně užívá termín specifické poruchy řeči, do kterých kromě tzv. specifických asimilací patří právě artikulační neobratnost. V tomto pojetí se jedná spíše o jeden ze symptomů vývojové verbální dyspraxie (Dvořák 1999, Matějček 1995, Neubauer 1998, Whiteside; Varley 1998, Zelinková 2003). 3 Developmental apraxia of speech; také artikulační apraxie (articulatory apraxia) apod. (srov. Dvořák 2001). 4 Týká se multisylabických slov s obtížnými shluky konsonantů. 211

5 V logopedické literatuře se rovněž objevují termíny verbální apraxie a verbální dyspraxie. Verbální apraxie je založena na poruše programování řeči bez narušení motorické aktivity svalstva, která způsobuje poruchy srozumitelnosti řeči. Zajímavá je její sekundární symptomatologie, v níž nacházíme narušení suprasegmentální roviny orální řeči (prozódických faktorů) v důsledku retardace tempa řeči a nepřirozeného akcentování slabik (Neubauer 1998). Její vývojová forma je nazývána vývojová verbální dyspraxie 5 (Dvořák 1999). Tvoří však natolik diskutovanou a kontroverzní oblast, že se jí nebudeme v rámci této práce podrobněji zabývat. Důležitým faktem však zůstává, že ve výčtu jejích symptomů v raném věku nacházíme i obtíže v polykání, které doprovázejí krmení a omezenou kvalitu vokalizace (Dvořák 2001). Je nutno upozornit také na chápání dyspraxie jakožto terminologického ekvivalentu vývojové poruchy koordinace (DCD). 6 V současné době je totiž DCD dávána do úzké příčinné souvislosti se specifickými obtížemi ve čtení, přičemž je zdůrazňována společná lokalizace etiologického faktoru cerebelámí dysfunkce (0'Hare; Khalid 2002). Podle našeho názoru by mohla svědčit o návratu k teoriím zdůrazňujícím význam některých kvantitativních charakteristik, nejenom čtenářského, ale jiných výkonů, založených na koordinaci pohybů - tedy i pohybů artikulačních. Děti, které byly součástí výzkumných vzorků, měly totiž stanovenou objektivní diagnózu na podkladě fenologických obtíží (srov. např. Fawcett; Nicholson 2002, Talcott; Witton; Hebb, et al. 2002). Jejich fonologické dovednosti tedy prokazatelně ovlivňují schopnost cíleně směřovat pohyby mluvidel do určité polohy. Hovoří se o tzv. artikulačním vědomí a jeho deficitu. Griffiths a Frith (2002) dokonce považují přítomnost deficitu artikulačního védomľ u gramotných dospělých osob s dyslexií bez perzistentních vážných čtenářských obtíží za jednu ze součástí kognitivního deficitu tvořícího bazálni etiologický podklad dyslexie a přetrvávajícího po celou délku života. Experimentálně jej prokázali použitím Montgomeryho testu (Montgomery in ibid.). Uvedený deficit se projevuje např. narušenou schopností identifikovat reálné schematické kresby znázorňující postavení jazyka, zubů a rtů při produkci vybraných fonémů. Artikulační vědomí není závislé na vědomí fonemickém či na čtenářských dovednostech (Cary; Verhaeghe in ibid.). ' Developmental verbal dyspraxia (DVD). 6 Developmental coordination disorder (DCD). 7 Articulation awareness deficit; také označován jako artikulační pozornost" (Koukoulík 1999, 2002). 212

6 Závěr Poruchy praxie představují stále otevřenou oblast zájmu speciální pedagogiky, která k výše uvedené terminologické šíři vyžaduje průběžnou konfrontaci s ostatními příbuznými disciplínami. Speciálně pedagogická intervence u dětí intaktních nebo zdravotně postižených s případnými diagnostikovanými či pouze suspektními symptomy dyspraxie či apraxie je činností velice obtížnou, vyžadující orientaci v základních i odvozených pojmech jak v okruhu tuzemské, tak i zahraniční odborné literatury. Participace odborníků z jednotlivých zainteresovaných oborů logicky vede k výše naznačené terminologické pestrosti, kterou je dle našeho názoru nutno ve speciálně pedagogické teorii a praxi zohledňovat a respektovat. Literatura: DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. 2. uprav, a rozš. vyd. Žd 'ár nad Sázavou : Logopedické centrum, ISBN DVOŘÁK, J. Slovnípatlavost. Ždár nad Sázavou : Logopedické centrum, ISBN FAWCETT, A.J.; NICOLSON, R.I. Children with dyslexia are slow to articulate a single speech gesture. Dyslexia, 2002, vol. 8, no. 4, s ISSN GRIFFITHS, S.; FRITH, U. Evidence for an articulatory awareness deficit in adult dyslexics. Dyslexia, 2002, vol. 8, no. 1, s ISSN GROENEN, P.; MAASEN, B.; CRUL, T et al. The Specific relation between perception and production errors for pláce of articulation in developmental apraxia of speech. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 1996, vol. 39, no. 3, s ISSN HARTL, P.; HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha : Portál, ISBN X. KIRBYOVÁ, A. Nešikovné dítě: Dyspraxie a další poruchy motoriky. Praha : Portál, ISBN KOUKOLÍK, F. Lidský mozek. Funkční systém. Norma a poruchy. 2. aktual. a rozš. vyd. Praha: Portál, ISBN KOUKOLÍK, F. Proč jsou dementní lidé dementní. In KOUKOLÍK, F.; JIRÁK R Diagnostika a léčeni syndromu demence. Praha : Grada, 1999, s ISBN LAŠŤOVKA, M. Klasifikace dysarthrií z neurofyziologického hlediska. Otorinolaryngologie a Foniatrie, 2003, roč. 52,č. l,s ISSN MATĚJČEK, Z. Dyslexie. Jinočany : H&H, ISBN X. Mezinárodní statistika klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decennálni revize. Praha : Grada Publishing, spol. s r. o., ISBN MUMENTHALER, M.; MATTLE, H. Neurologie. Praha : Grada, ISBN

7 NEUBAUER, K. Poruchy řečové komunikace-diagnostika a terapie. In PREISS, M., a kol. Klinická neuropsychologie. Praha: Grada Publishing, 1998, s ISBN O'HARE, A.; KHALID, S. The association of abnormal cerebellar function in children with developmental coordination disorder and reading difficulties. Dyslexia, 2002, vol. 8, no. 4, s ISSN ROSENBEK, J.C. Treatment for apraxia of speech adults. In PERKJNS, W.H. Dysarthria and Apraxia. New York : Thieme-Stratton, Inc., 1983, s ISBN TALCOTT, J.B.; WITTON, C.; HEBB, G.S., et al. On the relationship between visual and auditory processing and literacy skills; results fřorn a large primary-school study. Dyslexia, 2002, vol. 8, no. 4, s ISSN TICHÝ, J. Kortikální funkce, syndromy mozkových laloků. In NEVŠÍMALO- VÁ, S.; RŮŽIČKA, E.; TICHÝ, J et al. Neurologie. Praha : Galén a Karolinum, 2002, s ISBN (Galén), ISBN (Karolinum). VÁGNEROVÁ, M. Smyslově a motoricky postižené dítě. In SVOBODA, M. (ed.). KREJČÍŘOVÁ, D.; VÁGNE- ROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha : Portál, 2001, s ISBN VITÁSKOVÁ, K. Vývoj a důsledky terminologie v logopedii. In IV. mezinárodni konference k problematice osob se specifickými potřebami. Sborník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s ISBN VOKURKA, M.; HUGO, J. Praktický slovník medicíny. 6. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, ISBN WHITESIDE, S.P; VARLEY, R.A. A reconceptualisation of apraxia of speech: a synthesisof evidence. Cortex, 1998, vol. 34, no. 2, s ISSN ZELINKOVÁ, O. Poruchy učeni. 10. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, ISBN

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Obsah. Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13

Obsah. Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13 Obsah Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13 KAPITOLA 1 Metody a techniky logopedické terapie, principy jejich aplikace (Viktor Lechta) 15 1.1 Trendy vývoje 16 1.2 Vymezení 18 1.3 Východiska 20 1.4 Cíle

Více

Terminologické vymezení a klasifikace specifických poruch školních dovedností

Terminologické vymezení a klasifikace specifických poruch školních dovedností Terminologické vymezení a klasifikace specifických poruch školních dovedností Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je prezentovat terminologická vymezení a klasifikace specifických poruch

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Základy logopedie (logopedie jako vědní obor)

Základy logopedie (logopedie jako vědní obor) Základy ( jako vědní obor) doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je prezentovat logopedii jako vědní obor, obor vysokoškolského studia a profesi. Dílčími cíli je prezentovat předmět,

Více

Získané neurogenní poruchy řečové komunikace a jiné kortikální poruchy. Zuzana Lebedová Neurologická klinika VFN

Získané neurogenní poruchy řečové komunikace a jiné kortikální poruchy. Zuzana Lebedová Neurologická klinika VFN Získané neurogenní poruchy řečové komunikace a jiné kortikální poruchy Zuzana Lebedová Neurologická klinika VFN Poruchy jazyka x řeči jazyk systém vyjadřovacích a dorozumívacích prostředků symbolické povahy

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Obsah. Předmluva... 11. Specifi ka diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13. Diagnostika poruch fl uence... 23

Obsah. Předmluva... 11. Specifi ka diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13. Diagnostika poruch fl uence... 23 Obsah Předmluva....................................... 11 KAPITOLA 1 Specifi ka diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13 Viktor Lechta 1.1 Úrovně diagnostikování NKS.........................

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická logopedie. Klinický logoped

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická logopedie. Klinický logoped Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická logopedie Klinický logoped Pozn.: specializační vzdělávání v oboru Klinická logopedie dle NV č. 31/2010 Sb. lze ukončit atestační

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE SON - R (P. J. Tellegen, J. A. Laros, D. Heider, Testcentrum) Věkové určení: 2;5 7 let Čas potřebný k administraci: 50 60 minut Aktuálnost nástroje: Popis testu: Je to

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže.

Více

PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína, klasifikace. Speciálně pedagogické kompetence učitele 1. stupně ZŠ, činnost

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vyšetření fatických funkcí u pacienta s afázií a s kognitivně komunikačním deficitem: kazuistiky Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Úvod: Vyšetření fatických funkcí (Cséfalvay, Košťálová,

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Specifické a nespecifické symptomy specifických poruch školních dovedností

Specifické a nespecifické symptomy specifických poruch školních dovedností a nespecifické specifických poruch školních dovedností Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je nejprve charakteristika dvou hlavních skupin symptomů specifických poruch školních dovedností

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Surdopedie 1) Terminologické vymezení surdopedie jako oboru (předmět, cíl, metody používané v

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Agrafie - diagnostika a terapie

Agrafie - diagnostika a terapie Agrafie - diagnostika a terapie Košťálová Milena Neurologická klinika LF MU a FN Brno VÝVOJOVÉ PORUCHY 10.revize Mezinárodní klasifikace nemocí WHO diferenciální diagnostika / anamnéza F 81.8 dysgrafie

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Základy speciální pedagogiky studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI VÝVOJOVÉ POSTIŽENÝCH DĚTÍ A DĚTÍ S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU V RANÉM VĚKU

KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI VÝVOJOVÉ POSTIŽENÝCH DĚTÍ A DĚTÍ S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU V RANÉM VĚKU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI VÝVOJOVÉ POSTIŽENÝCH DĚTÍ A DĚTÍ S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU V RANÉM VĚKU Jiřina Klenková Raný věk dítěte sehrává v jeho vývoji důležitou roli a včasná podpora vývoje postiženého nebo

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13160ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA PODPORA ROZVOJE POČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ U ŽÁKŮ S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ Jiřina Jehličková SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA PRÁCE ASISTENTA

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

1. předmět: Speciální pedagogika

1. předmět: Speciální pedagogika OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy Studijní obor N7504T277: Učitelství pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika 1. předmět: Speciální

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Logopedická intervence u osob po cévní mozkové příhodě

Logopedická intervence u osob po cévní mozkové příhodě MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Logopedická intervence u osob po cévní mozkové příhodě Diplomová práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Reedukace neglect syndromu a levostranné hemianopsie (kazuistika) Mgr. Barbora Hušáková klinický logoped

Reedukace neglect syndromu a levostranné hemianopsie (kazuistika) Mgr. Barbora Hušáková klinický logoped Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže - Košumberk Ředitel MUDr. Václav Volejník, CSc. Primář oddělení PhDr. Lidmila Pekařová Reedukace neglect syndromu a levostranné hemianopsie (kazuistika)

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami. Kateřina Vitásková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami. Kateřina Vitásková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se specifickými vzdělávacími potřebami Kateřina Vitásková Olomouc 2007 Oponent: Mgr. Oldřich Mőller, Ph.D. 1. vydání

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

XXIII. konference. Asociace klinických logopedů ČR 6. 7. 11. 2015. Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu.

XXIII. konference. Asociace klinických logopedů ČR 6. 7. 11. 2015. Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu. XXIII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hotel AMBASSADOR Národní Dům Karlovy Vary 6. 7. 11. 2015 Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu Varia Program konference: Místo

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Integrace žáků se specificky narušeným vývojem řeči v běžné základní škole Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí práce: PhDr. Barbora

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 4 5 (elektronická (tištěná

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Podpora studentů se speciálními

Podpora studentů se speciálními Podpora studentů se speciálními potřebami při vysokoškolském studiu Inkluzivnívzdělávání, péče o handicapované studenty, RP 2011 PedFUK v Praze, PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. STUDENTI SE SPECIÁLNÍMI

Více

Referát VYUČOVÁNÍ CIZÍM JAZYKŮM U DYSLEKTIKŮ. Olga Zelinková

Referát VYUČOVÁNÍ CIZÍM JAZYKŮM U DYSLEKTIKŮ. Olga Zelinková VYUČOVÁNÍ CIZÍM JAZYKŮM U DYSLEKTIKŮ Olga Zelinková Referát Ve dnech 27.-29. 6. 2002 se konala ve Washingtonu D.C. mezinárodni konference pod názvem Multilingvální perspektivy dyslexie napřič kulturami.

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi. ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti

Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi. ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti ψ Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti Současné otázky psychologické podpory pro nadané děti a jejich rodiny důležitá správná

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Ideomotorické funkce ve sportu. P. Kolář

Ideomotorické funkce ve sportu. P. Kolář 1 Ideomotorické funkce ve sportu P. Kolář 2 Sport Síla Rychlost Vytrvalost Obratnost ideomotorické funkce 3 Ideomotorické funkce Ideomotorické funkce se odráží ve schopnosti osvojovat si nové motorické

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH REFLEXE V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ 1 Developmental Tendencies in Financial Performance Measurements and Its Impact on Management Accounting Úvod Zbyněk

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Srovnání kapacity paměti žáků mladšího školního věku s vývojovou dysfázií a dyslexií s žáky intaktními

Srovnání kapacity paměti žáků mladšího školního věku s vývojovou dysfázií a dyslexií s žáky intaktními ISSN 185-62X, 185-638 (online), ETTN 72-11-2-9-4 Srovnání kapacity paměti žáků mladšího školního věku s vývojovou dysfázií a dyslexií s žáky intaktními Zdeňka Michalová 1 Ilona Pešatová 2 Daniela Münichová

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Psychologická diagnostika

Psychologická diagnostika Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologická diagnostika NMgr. obor Psychologie 1 a Cíle, metody a činnosti psychologické diagnostiky.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Modul č. XIII. Poruchy CNS

Modul č. XIII. Poruchy CNS Modul č. XIII Poruchy CNS Rozdělení poruch CNS Poruchy spánku (somnické poruchy) Poruchy paměti (amnezie) Poruchy řeči (fatické poruchy) Poruchy čtení a psaní (alexie, agrafie) Poruchy motorických činností

Více

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr.

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr. Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem MUDr. Tomáš Veverka Neurologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Exekutivní funkce To, co dělá člověka člověkem

Více

Základní pojmy a definice

Základní pojmy a definice KAPITOLA 1 Základní pojmy a definice Proč je uváděn někdy pojem dyslexie, jindy specifické poruchy učení? Proč se odborníci neshodli na jedné platné definici? Jaká označení jsou užívána v zahraničí? Jaký

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra I.. Výchova a vzdělávání v péči o děti a jejich význam 1. Význam výchovného působení dětské

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Bc. obor Sociální politika a sociální práce 1 a) Norma, normalita v dynamice

Více

Specifika Neurochirurgické JIP VONDRUŠKOVÁ LENKA JURICOVÁ EVA 19.11.2011 V BRNĚ O čem budeme hovořit? Definice oboru neurochirurgie Nejčastější diagnózy neurochirurgického oddělení V čem spočívají specifika

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

1. Cíl specializačního vzdělávání

1. Cíl specializačního vzdělávání RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání ve specializačním oboru klinická logopedie

Více

Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika

Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika 1. Česká psychopedie : speciální pedagogika osob s mentálním postižením / Marie Černá a kolektiv Praha : Karolinum, 2008 -- 222 s. :. -- čeština. ISBN 978-80-246-1565-3

Více

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek

Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení pro práci se žákem vprůběhu ů studia. Volíme terminologii užívanou v posudku k uzpůsobení podmínek Žáci se speciálními i vzdělávacími potřebami na středních školách a spolupráce s PPP Brno Seminář VP SŠ Brno 30.9.2010 Žák vycházející ze ZŠ nebo žák na začátku SŠ Ve zprávě z vyšetření uvedeme doporučení

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí Mgr. Olga Košťálková Ergoterapie Specializovaný zdravotnický obor, který využívá smysluplné činnosti k dosažení komplexního zdraví. Pomáhá řešit

Více

Funkcionální komunikace

Funkcionální komunikace Funkcionální komunikace Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Obsah přednášky Úvod - komunikace, funkcionální komunikace Dotazník

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Děkuji všem, kteří se podíleli na vypracování této diplomové práce a svými radami, připomínkami a podněty tak přispěli k jejímu dokončení.

Děkuji všem, kteří se podíleli na vypracování této diplomové práce a svými radami, připomínkami a podněty tak přispěli k jejímu dokončení. Děkuji všem, kteří se podíleli na vypracování této diplomové práce a svými radami, připomínkami a podněty tak přispěli k jejímu dokončení. Jmenovitě bych chtěla poděkovat vedoucí diplomové práce PaedDr.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Studijní program: Studijní obor: Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro vychovatele SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 1. Základní pojmy speciální

Více

NEUBAUER, K., a kol. Neurogenní poruchy komunikace u dospělých. Diagnostika a terapie. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-159-4.

NEUBAUER, K., a kol. Neurogenní poruchy komunikace u dospělých. Diagnostika a terapie. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-159-4. génnych porúch komunikácie (s. 92-106) ako a) návrh hodnotenia a zaznamenávania tohto vyšetrenia. Na škálovanie výkonov vyšetrovaných osôb navrhuje autor stupnicu (1-5), na ktorej je zachytený intaktný

Více