TERMINOLOGIE V OBLASTI PRAXIE A JEJÍCH PORUCH V INTERDISCIPLINÁRNÍM KONTEXTU SOUČASNÉ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERMINOLOGIE V OBLASTI PRAXIE A JEJÍCH PORUCH V INTERDISCIPLINÁRNÍM KONTEXTU SOUČASNÉ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY"

Transkript

1 TERMINOLOGIE V OBLASTI PRAXIE A JEJÍCH PORUCH V INTERDISCIPLINÁRNÍM KONTEXTU SOUČASNÉ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Kateřina Vitásková Anotace: Cílem tohoto příspěvku je stručný náhled do problematiky terminologického vymezení praxie a jejich poruch s ohledem na interdisciplinárni pojetí současné speciální pedagogiky. Přiblíženo je odborné názvosloví neurologické a speciálně pedagogické, s důrazem na jeho aplikaci v kontextu narušené komunikační schopnosti (včetně specifických poruch učení). A utorka vychází z analýzy tuzemské i zahraniční literatury. Klíčová slova: praxie, terminologie, speciální pedagogika, motorika dispraxie, apraxie, neurologie, logopedie, specifické poruchy učeni. Úvod Stále častěji se v oblasti současné speciálně pedagogické teorie i praxe setkáváme s pojmy dyspraxie, dyspraktické obtíže, apraxie řeči apod. Nejčastěji se jedná o problematiku specifických poruch učení, ale také jazykových či řečových obtíží, tedy o oblast logopedickou. V odborné literatuře se v souvislosti s poruchami praxie setkáváme s termíny, jejichž lexikální význam je mnohdy příbuzný či ekvivalentní. Cílem tohoto příspěvku je proto poukázat na základní terminologické vymezení pojmů dyspraxie či apraxie z komplexního interdisciplinárního pohledu. 1. Terminologické vymezení a klasifikace Při definování pojmu praxie ve vztahu k hybnosti shledáváme v odborné literatuře často tendenci vycházet z jejího narušení (v klinickém pojetí patologie) než z vymezení fyziologického stavu. Pregnantněji se jeví definován a klasifikován termín apraxie, popřípadě dyspraxie (srov. např. Dvořák 2001, Koukolík 1999, 2002, Nevšímalová; Růžička; Tichý, et al. 2002, Vokurka; Hugo 2000). Lze však souhlasit s Koukolíkem (1999, s. 119), že se v připadě praxie jedná o nej vyšší úroveň hybnosti". Pro potřeby tohoto příspěvku jsme provedli syntézu jednotlivých definic, naje- 208

2 jímž základě můžeme o praxii 1 (z řeckého praxis = činnost) hovořit jakožto o schopnosti provádět účelné pohyby jednotlivých orgánů, ať už se jedná o jednoduché izolované pohyby či o jejich sekvenci. V některých případech však dochází k zúžení obsahu pojmu právě na motorické aktivity založené na sekvenčních pohybech - dynamickou praxii (srov. např. Mumenthaler, Mattle 2001). Vzhledem k celosvětové nejednotnosti odborné terminologie, která se týká i speciální pedagogiky, je nutno zmínit oba výklady pojmů vyplývající z použití předpon dys- a a- v jejich opozitním vztahu: dys- jako označení vývojové poruchy vs. a- jako označení získané poruchy, která narušuje již dříve relativně ukončený vývoj; dys- jako označení míry narušení ve smyslu neúplného narušení a a- jako vyjádření úplného narušení, zcela chybějící schopnosti či dovednosti. Na základě výše uvedeného výkladu tedy oba typy narušení definujme. Dyspraxie (Koukolík 2002, s. 120) je...porucha schopnosti vykonávat složité naučené pohyby, která není podmíněna poškozením elementárních hybných funkcí, opomíjením... poškozeným chápáním instrukcí, slabostí, ataxií, poruchami bazálních ganglií nebo smyslovým poškozením". Hlavní symptomy poruchy se vztahují k časoprostorovým vztahům pohybu a k jeho smyslu. Apraxie je úplná ztráta nebo získaná porucha této schopnosti. Významové záměny obou termínů jsou markantnější v komparaci se zahraničními zdroji, především angloamerickými. Týkají se např. termínů dysfázie, afázie, dysnomie, anomie, dysgramatismus, agramatismus a další. Zcela jistě si tato terminologická nejednotnost vyžaduje teoretickou polemiku, a to z důvodu svého praktického dopadu v klinické i edukační oblasti (srov. např. Vitásková 2004). Ve speciální pedagogice je často dyspraxie chápána v kontextu nozologie 10. revize MK.N, která definuje pojem specifická vývojová porucha motorické funkce (F82) (Kirbyová 2000). Dále tato klasifikace vymezuje apraxii (R48.2) a dyspraxii (R27.8) Praxie a její poruchy z pohledu neurologického Klasická neurologická klasifikace nejčastěji zmiňuje tři hlavní druhy praxie, vztahující se především ke končetinám: motorickou praxii, ideomotorickou praxii a ideativní praxii. Praxie motorická se vztahuje k motorickému chování. Při jejím narušení dochází k poruchám motorické paměti a schopnosti naučit se vykonání příslušného pohybu. Cíl i plán motorického aktu jsou zachovány (Koukolík 1999). 1 V Licpmanově pojetí motorické chování vyššího řádu (Hartl; Hartlová 2000). 2 Mezinárodní statistika klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (1999). 209

3 Ideomotorická praxie je schopnost vykonávat izolovaná gesta nebo úkony v rámci daných časových, prostorových a sekvenčních charakteristik. Podstatou její poruchy je nejčastěji narušení parietofrontálních obvodů s následnou poruchou převodu sluchové a zrakové informace do motorických oblastí (motorický asociační kortex). Motorický cíl je relativně zachován, narušen je plán pohybu. Dochází k chybné konfiguraci, orientaci či poloze končetin nebo jejich částí. Často se vyskytuje současně s poruchami řeči, zvláště pokud je zapříčiněna poškozením bílé hmoty v okolí striata, jež vede k orofaciální apraxii (Koukolík 2002, Mumenthaler; Mattle 2001). Podle Koukolíka (1999) je v případě ideomotorické dyspraxie či apraxie narušena také schopnost napodobit nové, nesymbolické pohyby. Porucha ideativní (koncepční; ideatorní; ideatorická) praxie je charakterizována neschopností vykovávat pohyby v určitém pořadí, v důsledku čehož ztrácejí svůj význam. Bývá spojena s poruchami převodu mezi gnozií a praxií, poruchami prostorové orientace a programování pohybu (Koukolík 2002, Mumenthaler; Mattle 2001, Tichý 2002). Mezi další termíny užívané v této oblasti patří: dynamická praxie, orální praxie, verbální praxie, kinestetická praxie, praxie vizuálně prostorová a modalitně specifické praxie. Narušeni dynamické praxie se projevuje neschopností provádět posloupnost pohybů, často kompenzovanou jejich perseverací (Vokurka; Hugo 2000). Z pohledu logopéda je zajímapraxie kinestetická, která umožňuje provádět pohyb bez vizuální zpětné vazby. Její narušení svědčí o postcentrální lokalizaci kortikálního postižení v oblasti parietálního laloku (Dvořák 2001). Specifickými druhy poruch jsou dyspraxie (apraxie) modalitně specifické (disociativní, Koukolík 1999), např. taktilní, či vizuálně-prostorové (prostorové, Dvořák 2001). Přídavnými symptomy prostorové dyspraxie je mimo jiné porucha pravolevé orientace, z etiologického hlediska se jedná o poškození temporálně-okcipitálních či parietálně-okcipitálních kortikálních oblastí (ibid.). Z diferenciálně diagnostického hlediska je však při posuzování existence dyspraxie či apraxie nutné vyloučení senzoricko-motorického poškození (Koukolík 2002). Splnění této podmínky se nám vzhledem k současném stavu diagnostiky dětí např. se smyslovým postižením nejeví jako dostatečně zajištěné. Vyžadovalo by uplatňování celé škály komplexně pojímaných psychologických baterií či metod, které by posuzovaly reálnou vývojovou úroveň jedinců ve specifickém kvalitativním i kvantitativním kontextu jejich sluchového postižení. Diagnostika osob např. se sluchovým postižením se však stále (a nejenom v našich podmínkách) potýká s otázkou diagnostiky intelektových schopností. Ta se jeví jako podstatnější a z hlediska zařazení dítěte do pří- 210

4 slušného vzdělávacího programu jako jeden z rozhodujících faktorú (srov. např. Vágnerová 2001). 3. Poruchy praxie v rámci narušené komunikační schopnosti Kromě výše uvedených typů tzv. končetinových praxii je v kontextu logopedie definována také praxie orální (oromotorika) vztahující se na schopnost provádět pohyby jednotlivých orgánu dutiny ústni (v našem kontextu mluvidel) a praxie orofaciální s rozšířením pohybů na oblast dutiny ústní a obličeje. Její narušení nesmí být zaměňováno s verbální dyspraxií či apraxií, jelikož se týká neřečových aktivit (ovšem s možným sekundárním ovlivněním aktivit řečových - artikulace). Orální dyspraxie se pak vztahuje k narušení provádění, popř. nápodoby pohybů úst. Z charakteru primární symptomatologie vyplývají následující etiologické vazby (Dvořák 1999, 2001, Neubauer 1998): porucha inervace periferních orgánů - neschopnost vykonat jednoduché pohyby mluvidel; porucha v oblasti nižších postcentrálních oblastí - narušení kinestéze projevující se nejistotou, nepřesností a zpomalením pohybů; porucha premotorických cerebrálních oblastí - porucha dynamické organizace pohybů mluvidel. V neurologické terminologii se setkáváme s pojmy: apraxie obličeje (bukolingvofaciálni; bukofaciální), která je řazena mezi ideomotorické apraxie s lokalizací léze v asociačním motorickém kortexu či v asociačních vláknech (Mumenthaler; Mattle 2001, Roubíčková in Neubauer 1998, srov. s orofaciální apraxií - viz výše). Orální praxie je tedy hierarchicky podřazeným pojmem. Zahrnuje především praxii labiální, mandibulární a lingvální. Komplikovanost a prolínání terminologie vyústily také v používání pojmu vývojová apraxie v řeči (DAS) 3 pro poruchu programování segmentů řeči na bázi narušení posloupné aktivity svalů mluvidel, v rámci tradiční klasifikace dysartrií nazývané kortikálni dysartrie (srov. např. Groenen; Maasen; Crul, et al. 1996, Lašťovka 2003, Rosenbek 1983). V případě výskytu v kombinaci s MMD (minimal brain dysfunction) je exprese symptomů mírnější 4 a porucha je nazývána vývojovou artikulační neobratností. V okruhu specifických vývojových poruch učení se v ekvivalentním významu běžně užívá termín specifické poruchy řeči, do kterých kromě tzv. specifických asimilací patří právě artikulační neobratnost. V tomto pojetí se jedná spíše o jeden ze symptomů vývojové verbální dyspraxie (Dvořák 1999, Matějček 1995, Neubauer 1998, Whiteside; Varley 1998, Zelinková 2003). 3 Developmental apraxia of speech; také artikulační apraxie (articulatory apraxia) apod. (srov. Dvořák 2001). 4 Týká se multisylabických slov s obtížnými shluky konsonantů. 211

5 V logopedické literatuře se rovněž objevují termíny verbální apraxie a verbální dyspraxie. Verbální apraxie je založena na poruše programování řeči bez narušení motorické aktivity svalstva, která způsobuje poruchy srozumitelnosti řeči. Zajímavá je její sekundární symptomatologie, v níž nacházíme narušení suprasegmentální roviny orální řeči (prozódických faktorů) v důsledku retardace tempa řeči a nepřirozeného akcentování slabik (Neubauer 1998). Její vývojová forma je nazývána vývojová verbální dyspraxie 5 (Dvořák 1999). Tvoří však natolik diskutovanou a kontroverzní oblast, že se jí nebudeme v rámci této práce podrobněji zabývat. Důležitým faktem však zůstává, že ve výčtu jejích symptomů v raném věku nacházíme i obtíže v polykání, které doprovázejí krmení a omezenou kvalitu vokalizace (Dvořák 2001). Je nutno upozornit také na chápání dyspraxie jakožto terminologického ekvivalentu vývojové poruchy koordinace (DCD). 6 V současné době je totiž DCD dávána do úzké příčinné souvislosti se specifickými obtížemi ve čtení, přičemž je zdůrazňována společná lokalizace etiologického faktoru cerebelámí dysfunkce (0'Hare; Khalid 2002). Podle našeho názoru by mohla svědčit o návratu k teoriím zdůrazňujícím význam některých kvantitativních charakteristik, nejenom čtenářského, ale jiných výkonů, založených na koordinaci pohybů - tedy i pohybů artikulačních. Děti, které byly součástí výzkumných vzorků, měly totiž stanovenou objektivní diagnózu na podkladě fenologických obtíží (srov. např. Fawcett; Nicholson 2002, Talcott; Witton; Hebb, et al. 2002). Jejich fonologické dovednosti tedy prokazatelně ovlivňují schopnost cíleně směřovat pohyby mluvidel do určité polohy. Hovoří se o tzv. artikulačním vědomí a jeho deficitu. Griffiths a Frith (2002) dokonce považují přítomnost deficitu artikulačního védomľ u gramotných dospělých osob s dyslexií bez perzistentních vážných čtenářských obtíží za jednu ze součástí kognitivního deficitu tvořícího bazálni etiologický podklad dyslexie a přetrvávajícího po celou délku života. Experimentálně jej prokázali použitím Montgomeryho testu (Montgomery in ibid.). Uvedený deficit se projevuje např. narušenou schopností identifikovat reálné schematické kresby znázorňující postavení jazyka, zubů a rtů při produkci vybraných fonémů. Artikulační vědomí není závislé na vědomí fonemickém či na čtenářských dovednostech (Cary; Verhaeghe in ibid.). ' Developmental verbal dyspraxia (DVD). 6 Developmental coordination disorder (DCD). 7 Articulation awareness deficit; také označován jako artikulační pozornost" (Koukoulík 1999, 2002). 212

6 Závěr Poruchy praxie představují stále otevřenou oblast zájmu speciální pedagogiky, která k výše uvedené terminologické šíři vyžaduje průběžnou konfrontaci s ostatními příbuznými disciplínami. Speciálně pedagogická intervence u dětí intaktních nebo zdravotně postižených s případnými diagnostikovanými či pouze suspektními symptomy dyspraxie či apraxie je činností velice obtížnou, vyžadující orientaci v základních i odvozených pojmech jak v okruhu tuzemské, tak i zahraniční odborné literatury. Participace odborníků z jednotlivých zainteresovaných oborů logicky vede k výše naznačené terminologické pestrosti, kterou je dle našeho názoru nutno ve speciálně pedagogické teorii a praxi zohledňovat a respektovat. Literatura: DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. 2. uprav, a rozš. vyd. Žd 'ár nad Sázavou : Logopedické centrum, ISBN DVOŘÁK, J. Slovnípatlavost. Ždár nad Sázavou : Logopedické centrum, ISBN FAWCETT, A.J.; NICOLSON, R.I. Children with dyslexia are slow to articulate a single speech gesture. Dyslexia, 2002, vol. 8, no. 4, s ISSN GRIFFITHS, S.; FRITH, U. Evidence for an articulatory awareness deficit in adult dyslexics. Dyslexia, 2002, vol. 8, no. 1, s ISSN GROENEN, P.; MAASEN, B.; CRUL, T et al. The Specific relation between perception and production errors for pláce of articulation in developmental apraxia of speech. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 1996, vol. 39, no. 3, s ISSN HARTL, P.; HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha : Portál, ISBN X. KIRBYOVÁ, A. Nešikovné dítě: Dyspraxie a další poruchy motoriky. Praha : Portál, ISBN KOUKOLÍK, F. Lidský mozek. Funkční systém. Norma a poruchy. 2. aktual. a rozš. vyd. Praha: Portál, ISBN KOUKOLÍK, F. Proč jsou dementní lidé dementní. In KOUKOLÍK, F.; JIRÁK R Diagnostika a léčeni syndromu demence. Praha : Grada, 1999, s ISBN LAŠŤOVKA, M. Klasifikace dysarthrií z neurofyziologického hlediska. Otorinolaryngologie a Foniatrie, 2003, roč. 52,č. l,s ISSN MATĚJČEK, Z. Dyslexie. Jinočany : H&H, ISBN X. Mezinárodní statistika klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decennálni revize. Praha : Grada Publishing, spol. s r. o., ISBN MUMENTHALER, M.; MATTLE, H. Neurologie. Praha : Grada, ISBN

7 NEUBAUER, K. Poruchy řečové komunikace-diagnostika a terapie. In PREISS, M., a kol. Klinická neuropsychologie. Praha: Grada Publishing, 1998, s ISBN O'HARE, A.; KHALID, S. The association of abnormal cerebellar function in children with developmental coordination disorder and reading difficulties. Dyslexia, 2002, vol. 8, no. 4, s ISSN ROSENBEK, J.C. Treatment for apraxia of speech adults. In PERKJNS, W.H. Dysarthria and Apraxia. New York : Thieme-Stratton, Inc., 1983, s ISBN TALCOTT, J.B.; WITTON, C.; HEBB, G.S., et al. On the relationship between visual and auditory processing and literacy skills; results fřorn a large primary-school study. Dyslexia, 2002, vol. 8, no. 4, s ISSN TICHÝ, J. Kortikální funkce, syndromy mozkových laloků. In NEVŠÍMALO- VÁ, S.; RŮŽIČKA, E.; TICHÝ, J et al. Neurologie. Praha : Galén a Karolinum, 2002, s ISBN (Galén), ISBN (Karolinum). VÁGNEROVÁ, M. Smyslově a motoricky postižené dítě. In SVOBODA, M. (ed.). KREJČÍŘOVÁ, D.; VÁGNE- ROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha : Portál, 2001, s ISBN VITÁSKOVÁ, K. Vývoj a důsledky terminologie v logopedii. In IV. mezinárodni konference k problematice osob se specifickými potřebami. Sborník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s ISBN VOKURKA, M.; HUGO, J. Praktický slovník medicíny. 6. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, ISBN WHITESIDE, S.P; VARLEY, R.A. A reconceptualisation of apraxia of speech: a synthesisof evidence. Cortex, 1998, vol. 34, no. 2, s ISSN ZELINKOVÁ, O. Poruchy učeni. 10. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, ISBN

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou

DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou MASARYKOVA UNIVERZITA FILOSOFICKÁ FAKULTA Psychologický ústav DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou Vedoucí diplomové

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie CO JE TO VLASTNĚ VEGETATIVNÍ STAV? Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Gabrhelík,

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Jakékoliv užití tohoto díla podléhá autorskému zákonu a povinnosti užití platných citačních norem Diskriminace z důvodu

Více

ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA

ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce : Vypracovala

Více

MANUÁL DOPORUČENÝCH. PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel

MANUÁL DOPORUČENÝCH. PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel MANUÁL DOPORUČENÝCH PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel 2010 MANUÁL DOPORUČENÝCH PSYCHODIAGNOSTICKÝCH METOD pro vyšetřování a posuzování

Více

RESEARCHING THE EFFECTIVENESS OF ADULT EDUCATION

RESEARCHING THE EFFECTIVENESS OF ADULT EDUCATION Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2014, roč. 4, č. 1, s. 8 22 Teoretická studie P, J. 2014. Výzkum efektivnosti vzdělávání dospělých. Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, roč. 4, č. 1, s.

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Bezdomovství v ČR: Zdravotní stav bezdomovců a jeho determinanty 4/4 - loga barevně - přesázet Miroslav Barták Tento projekt je součástí Tento IPRM projekt Ústí

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 MODEL KOMUNITNÍHO A INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ individualizace vzdělávací péče o žáky s

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Logopedie. zpracovala: Mgr. Jana Nováková

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Logopedie. zpracovala: Mgr. Jana Nováková Logopedie zpracovala: Mgr. Jana Nováková Úvod do LOGOPEDIE Logopedie logos věda, slova (lat.) paidea výchova (řec.) Logopedii můžeme studovat ze tří hledisek: 1) Logopedie vědní obor Disciplína speciální

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Vegetativní stav z pohledu přístrojových vyšetřovacích metod

Vegetativní stav z pohledu přístrojových vyšetřovacích metod Z pomedzia neurológie 37 Vegetativní stav z pohledu přístrojových vyšetřovacích metod Mgr. Lucie Augustini 1, MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. 2 1 Rehabilitační oddělení NsP Nový Jičín 2 Klinika anesteziologie,

Více

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého

Více

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Helena Vychová

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Helena Vychová Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU Helena Vychová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Holub,

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny

Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny Závěrečná zpráva výzkumného úkolu Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny Zadavatel: Ministerstvo financí ČR

Více

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) Udržitelný rozvoj a jeho vztah k EVVO, definice kompetencí k udržitelnému jednání a analýza klíčových kompetencí

Více

SOUČASNÝ STAV MULTIKULTURNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝUKY V ČR (HLEDÁNÍ KONCEPCE A ZKUŠENOSTI SIM BRNO) 1/2

SOUČASNÝ STAV MULTIKULTURNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝUKY V ČR (HLEDÁNÍ KONCEPCE A ZKUŠENOSTI SIM BRNO) 1/2 SOUČASNÝ STAV MULTIKULTURNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝUKY V ČR (HLEDÁNÍ KONCEPCE A ZKUŠENOSTI SIM BRNO) 1/2 Josef Lukas Středisko integrace menšin Brno Katedra psychologie FSS MU Brno Úvod V současnosti se v diskusích,

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY DYNAMIKA ZMĚN ELEKTRODERMÁLNÍ AKTIVITY V PRŮBĚHU TESTU REAKČNÍ RYCHLOSTI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Štál Tělesná výchova

Více

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Praha, 2009 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ISBN 978-80-7290-423-5 Za podporu a podnětné připomínky při přípravě publikace děkuji Janu

Více

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí C2.2 PhDr. Eva Šírová, Ph.D., katedra psychologie FF UK Co se dozvíte: Sledování a zaznamenávání individuálního rozvoje dětí a jejich

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více