SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ZA ROK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ZA ROK 2013"

Transkript

1 1 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ZA ROK 2013 Implementace modelu CAF CZ 2009

2 2 Nové Město na Moravě základní charakteristika Tab. 2.1: Základní informace o městě Nové Město na Moravě Název: Nové Město na Moravě Počet obyvatel k : Rozloha: ha Hustota osídlení: 174,3 obyv./km 2 Počet místních částí: 9 Počet katastrálních 10 území: Nadmořská výška: 594 m n.m. Zeměpisná šířka: s. š. Zeměpisná výška: v. d. Výčet místních částí: Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Studnice Výčet katastrálních území: Nové Město na Moravě, Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Studnice Oficiální název úřadu: Městský úřad Nové Město na Moravě Sídlo: Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě IČ: Tel., fax: , Oficiální www: Pramen: ČSÚ, Portál veřejné správy ČR (www.gov.cz) 2.2. Forma organizace Města Nové Město na Moravě Město Nové Město na Moravě je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, základním územním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Je veřejnoprávní korporací, má tedy vlastní majetek, se kterým hospodaří. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Město Nové Město na Moravě je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací a městské policie a zakladatelem jedné obchodní společnosti. Příspěvkové organizace Města Nové Město na Moravě Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Novoměstská kulturní zařízení Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Novoměstské sociální služby Centrum Zdislava

3 3 Městská policie Obchodní společnosti TS služby s.r.o. Zvláštní a pracovní orgány města Bezpečnostní rada obce Krizový štáb obce s rozšířenou působností Komise pro sociálně právní ochranu dětí Orgány zastupitelstva a rady města Nové Město na Moravě Finanční výbor Kontrolní výbor Osadní výbory v jednotlivých místních částech města Komise Rady města Nové Město na Moravě 2.3. Městský úřad Nové Město na Moravě Městský úřad (MěÚ) je základním organizačním útvarem města, který tvoří starosta, dva místostarostové, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města. V čele stojí starosta města. Úřad se člení na odbory a oddělení. Organizační schéma schválila Rada města Nové Město na Moravě v květnu roku MěÚ vykonává správní činnosti v rámci přenesené působnosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě (ORP). Městský úřad dále zajišťuje samosprávné činnosti pro občany města Nové Město na Moravě a místních částí, tj. Hlinné, Jiříkovice u Nového Města na Moravě, Maršovice u Nového Města na Moravě, Olešná na Moravě, Petrovice u Nového Města na Moravě, Pohledec, Rokytno na Moravě, Slavkovice, Studnice u Rokytna. Samostatné odbory a oddělení: Kancelář vedoucího úřadu Oddělení informatiky Oddělení právní a živnostenského úřadu Odbor dopravy a vnitřních věcí Odbor finanční Odbor investic a správy majetku Odbor školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí Odbor stavební a životního prostředí

4 4 Organizační schéma Starosta města Michal Šmarda Místostarosta města Stanislav Marek Místostarosta města Ing. Pavel Štorek Tajemník úřadu Mgr. Petr Hanych

5 Administrativní význam Města Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě je dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, s účinností od 1. ledna 2003 obcí s rozšířenou působností (ORP). Ve správním obvodu se nachází 30 obcí, kde trvale bydlí téměř obyvatel. Městský úřad Nové Město na Moravě pro tyto obce vykonává přenesenou působnost v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony. Správní obvod ORP Nové Město na Moravě je zároveň správní obvodem s pověřeným obecním úřadem (POÚ). Správní obvod ORP Nové Město na Moravě sousedí na severu se správním obvodem ORP Polička v Pardubickém kraji, na východě se správním obvodem ORP Bystřice nad Pernštejnem, na jihu se správním obvodem ORP Velké Meziříčí a na západě se správním obvodem ORP Žďár nad Sázavou. Obr. 2.2: Obce náležící do správního obvodu ORP Nové Město na Moravě Pramen: ČSÚ, Jihlava, 2004

6 6 Kritérium 1: VEDENÍ Vedení úřadu definuje jednoznačný směr a jednotné prostředí, ve kterém úřad a jeho zaměstnanci působí a zajišťují činnosti s cílem o dosažení co nejlepších výsledků. Vedení orientuje úřad určitým směrem, vypracovává poslání a vizi a formuluje hodnoty potřebné pro dlouhodobý úspěch. Motivuje a podporuje zaměstnance úřadu, jde jim příkladem a chování vedení úřadu je v souladu s vyjádřenými a požadovanými hodnotami. Subkritérium 1.1. Zvažte důkazy o tom, co vedení úřadu dělá pro nasměrování úřadu vypracováním poslání, vize a hodnot. Toto subkritérium je předpokladem pro naplnění výsledkových kritérií 6, 7, 8, Nasměrování organizace vypracováním jejího poslání, vize a hodnot Cyklus Popis Důkazy PDCA Plan Stanovit hodnotový systém (priority): např. transparentnost, korektnost, etika, služnost, týmová práce, loajalita Zapojit zainteresované, tzn. úředníky, členy Rady města Nové Město na Moravě (RM), členy Zastupitelstva Nové Město na Moravě (ZM), podněcovat aktivitu občanů. Materiály k projektu Zvyšování kvality, efektivnosti, výkonnosti a transparentnosti klíčových procesů a služeb Městského úřadu Nové Město na Moravě (dále jen Zvyšování kvality ). Do Realizoval se průzkum názorů některých cílových skupin. Písemné Vyhodnocení anonymních dotazníků zaměstnanců, zjišťován názor členů zastupitelstva - prosinec Check Act Pracují S-tým, CAF-tým v rámci projektu Zvyšování kvality. Probíhá realizace schválené vize pro činnost úřadu. Četnost a formy komunikace mezi vedením a zaměstnanci. Na základě přezkumu nedošlo ke změně četnosti a forem komunikace mezi vedením a zaměstnanci. Průběžná zpráva o šetření spokojenosti osob odcházejících z MěÚ. Internetová platforma Váš názor na aktuální téma. Standardy komunikace Nové Město na Moravě. Zápisy z porad vedoucích odborů zveřejňovány pro zaměstnance na intranetu. Realizují se setkání vedení se zaměstnanci. Zápisy z porad vedoucích odborů zveřejňovány pro zaměstnance na intranetu. Realizují se setkání vedení se zaměstnanci.

7 7 Silné stránky Zpracovaná vize MěÚ. Komunikace mezi vedením a zaměstnanci. Vytváření podmínek pro efektivní komunikaci. Příležitosti pro zlepšování Vytvořit pravidla interní a externí komunikace (např. představování se do telefonu, jednotný podpis na ech, atd.). V souvislosti s projektem Zvyšování kvality formulovat vizi městského úřadu a seznámit s ní zainteresované osoby. Definovat systém hodnot. Rozvíjet metody otevřené komunikace. Zpracovat strategické cíle úřadu.

8 8 Subkritérium 1.2. Zvažte důkazy o tom, co vedení úřadu dělá pro vytvoření, zavedení a rozvíjení systému pro řízení úřadu, výkonnosti a změn. Toto subkritérium je předpokladem pro naplnění výsledkových kritérií 6, 7, 8, Vytvoření, zavedení a rozvíjení systému pro řízení úřadu, výkonnosti a změn Cyklus Popis Důkazy PDCA Plan Řešit kompetenční modely zaměstnanců na různých úrovních (vedoucí, referenti). Řešit problém zastupitelnosti zaměstnanců městského úřadu. Systém hodnocení zaměstnanců realizovaný v projektu Zvyšování kvality Pracovní náplň u vybraných zaměstnanců. Do Check Act Probíhá průběžná aktualizace vnitřních směrnic. Zpracovat plány vzdělávání dle zákona č. 312/2002 Sb. (o úřednících územních samosprávných celků). Rozvíjet e-government, včetně spolupráce s obcemi v územním obvodu v dané oblasti. Byl přezkoumám elektronický systém pro řízení úřadu. Nová organizační struktura městského úřadu. Byla nainstalována aplikace Lotus Notes. Zápis z porady vedoucích odborů (organizační řád, kolektivní smlouva, platný jednací řád Rady města Nové Město na Moravě, jednací řád Zastupitelstva Nové Město na Moravě, jednací řád komisí, směrnice pro užívání telefonů, směrnice pro osobní ochr. pomůcky, aplikace pro požadavky na oddělení IT). Plány vzdělávání jednotlivých zaměstnanců. Smlouva s dodavatelem služby. Zápis z porady vedoucích. Nový organizační řád schválen RM. Aplikace Lotus Notes.

9 9 Silné stránky Kvalitní řízení úřadu. Realizace projektu e-government.,,úřad pod jednou střechou. Pravidelné setkávání vedení města se zaměstnanci úřadu. Příležitosti pro zlepšování Nastavit efektivnější systém tvorby a aktualizování směrnic úřadu (kdo, v jakém termínu, forma zveřejnění či seznámení zaměstnanců s obsahem ). Podporovat praxi dobrých úřadů, zvážit možnost častějších návštěv mezi naším a dalšími úřady (i pro dílčí úseky činnosti). Nastavit pravidla pro projektovou a týmovou práci. Zlepšit informování o případných změnách zaměstnanců.

10 10 Subkritérium 1.3. Zvažte důkazy o tom, co vedení úřadu dělá pro motivování a podporu zaměstnanců v úřadu a vedení příkladem. Toto subkritérium je předpokladem pro naplnění výsledkových kritérií 6, 7 a výsledkové subkritérium Motivování a podpora zaměstnanců v úřadu a vedení příkladem Cyklus Popis Důkazy PDCA Plan Zvyšovat odborné znalostí zaměstnanců Plán vzdělávání zaměstnanců. účastí na školeních. Do Připravit pravidla komunikace. Vedení města plní své úkoly v souladu se stanovenými cíly města (úřadu). Jsou jasně dána pravidla pro zpracování materiálů do RM i ZM, určeny jsou kompetence při podpisování dokumentů. Povinnosti a odpovědnost zaměstnanců dány zákony, pracovními náplněmi i interními směrnicemi, pokyny vedení města. Vedení podporuje vzdělávání zaměstnanců a samo se jich aktivně účastní. Zpracovává se plán dovolených. Úřad má nastaven systém odměňování. Vedoucí zaměstnanci akceptují požadavky zaměstnanců na projednání jejich osobních, pracovních problémů. Akční plán úřadu. Zákon o obcích, jednací řád RM a ZM, jednací řád komisí, schválený rozpočet města a rozpočtový výhled, předem bývá na pololetí určen plán schůzí RM a ZM. Jednací řád RM, Jednací řád ZM, směrnice o podepisování písemností, rozdělení kompetencí mezi starostou a místostarosty města, organizační řád MěÚ. Organizační řád města, pracovní náplně, porady pravidelně po jednáních RM nebo dle potřeby, zápisy uveřejňovány na intranetu. Účast na školeních doložena zpravidla osvědčeními, zprávami z pracovních cest. Pro min. VII-VIII měsíc stanoven každoročně plán dovolených. Viz. přehled vyplacených odměn. Běžně se řeší problémy s vedoucím odboru či tajemníkem, popř. dalšími zainteresovanými na pracovních jednáních. Pravidelně probíhají setkání vedení města a zaměstnanců, pravidelně se konají Prezenční listina - setkání vedení města se zaměstnanci, závěrem roku se koná výroční

11 11 Check Act společné akce, vedení ocenilo práci v orgánech města na společné výroční akci zaměstnavatele a odborové organizace. Uskutečnilo se hodnocení zaměstnanců, uskutečnily se motivační rozhovory. Vytvoření podmínek pro poskytování zpětné vazby vedením úřadu zaměstnancům. Podpora zaměstnanců při zpracování návrhu na usnesení RM a ZM. Na základě přezkumu došlo k návrhu zpracování zásad hodnocení zaměstnanců. Realizace nastaveného zpracování návrhu na usnesení RM a ZM. setkání se zhodnocením činnosti MÚ. Závěrečná zpráva Zvyšování kvality. Hodnotící pohovory. Vzor materiálu předkládaného k jednání RM a ZM. Zápis z porady. Materiály předkládané k jednání RM a ZM. Silné stránky Zaměstnanci jsou pravidelně informování o zásadních otázkách, které se týkají chodu úřadu. Informování o výsledcích porad vedoucích odborů na intranetu. Vedení úřadu vytváří podmínky pro motivaci a stimulaci zaměstnanců formou např. kolektivní smlouva - možnost vzdělávání, penzijní připojištění, je zavedena pružná pracovní doba i individuální možnost její úpravy z důvodu péče o dítě. Příležitosti pro zlepšování Pravidelně vyhodnocovat kvalitu vzdělávacích akcí, vypracovat plány osobního rozvoje. Zvážit nepeněžité motivační formy, zkvalitnit v součinnosti s odborovou organizací systém odměňování. Zvážit zřízení aplikace pro inovační návrhy (motivovat zaměstnance k návrhům i realizaci). Zvážit zvýšení pravomoci vedoucích odborů v oblasti vzdělávání i odměňování. Jít příkladem z hlediska otevřenosti o své činnosti.

12 12 Subkritérium 1.4. Zvažte důkazy o tom, co vedení úřadu dělá pro řízení vztahů s politiky a jinými zainteresovanými stranami s cílem zajistit sdílenou odpovědnost. Toto subkritérium je předpokladem pro naplnění výsledkového kritéria 6 a výsledkového subkritéria Řízení vztahů s politiky a jinými zainteresovanými stranami s cílem zajistit sdílenou odpovědnost Cyklus Popis Důkazy PDCA Plan Plánování budování partnerství s ostatními Akční plán. úřady (výměnné stáže). Do Zpracován Strategický plán rozvoje města. Strategický plán rozvoje města. Zpracován Komunitní plán sociálních služeb města Nového Města na Moravě a jeho regionu pro období (dále jen Komunitní plán ). Město a úřad je zapojen do aktivity Zdravé město a místní Agenda 21 (dále též MA21 ). Účast v partnerství Nových Měst Evropy s pravidelnými setkáními. V rámci martketingové strategie vytvořena nová vizuální identita pro město i městem zřizované subjekty i obce ze správního obvodu. Každý rok se podporují různé subjekty nebo aktivity přes granty a příspěvky. Organizují se tiskové konference, spolupracuje se s novináři, kabel. TV. Vedení města se účastní různých akcí. Zástupce města se účastní setkání starostů obcí ve správním obvodu, resp. Mikroregionu. Komunitní plán. Pravidelná setkání, možnost veřejnosti se vyjádřit. Každoroční účast na setkání Nových Měst. Zveřejněn Manuál vizuální identity zveřejněn odd. informatiky na internetu. Pravidla pro granty a příspěvky města schválena RM a ZM. Tiskové konference, pravidelná komunikace s redakcí Novoměstska. Podpora sportovních a kulturních aktivit (soutěže, Nova Civitas, pracuje kulturní a společenské komise). Setkání se uskutečňují v zasedací místnosti MěÚ.

13 13 Check Act V provozu jsou webové stránky města, ve spolupráci s klubem seniorů vznikly jejich samostatné webové stránky. Zveřejňují se výsledky jednání ZM, RM, existuje možnost vyjádřit své názory (občané, zastupitelé i úředníci). Město je zapojeno do hodnocení v rámci Město pro byznys, zpracovávají se přehledy v rámci zapojení úřadu do Benchmarkingové iniciativy Byl proveden přezkum fungování informačního centra. Novoměstské kulturní zařízení se stalo novým vydavatelem zpravodaje Novoměstsko a provozovatelem informačního centra. (ocenění webových stránek města r místo v krajském kole soutěže Zlatý erb ) podrobnosti na Úřední deska, v rámci jednání ZM se konají Hovory s občany, ve vestibulu radnice je možnost využít anonymní předtisky pro vyjádření svého názoru. Poslední údaje pro benchmarking. Usnesení RM a ZM. Zřizovací listina, distribuce do domácností zdarma. Silné stránky Zapojení úřadu do Benchmarkingové iniciativy V rámci marketingové strategie je zpracovaná manuál vizuální identity. Účast v řadě aktivit (Zdravé město, Místní Agenda 21). Budování partnerství s médii (pravidelná komunikace s novináři, tiskové konference). Podpora více druhů činností formou grantů a příspěvků. Příležitosti pro zlepšování Zpracovávat Výroční zprávu k činnosti městského úřadu (písemnou formou, zveřejnit, kvantifikovat výsledky práce ). Stanovit marketingovou strategii (např. kdy, kdo a jakou formou informuje). Zvážit pravidla pro etický kodex či pravidla chování zaměstnanců.

14 14 Subkritérium 1.1. Zvažte důkazy o tom, co vedení úřadu dělá pro nasměrování úřadu vypracováním poslání, vize a hodnot FÁZE, úroveň PLAN (plánuj) DO (realizuj) CHECK (přezkou mej) ACT (konej) Stupnice Důkazy Žádné důkazy nebo pouze některé představy Některé nepřesvědčivé některých oblastí Několik důkazů týkající se relevantních oblastí Přesvědčivé důkazy týkající se většiny oblastí Velmi přesvědčivé všech oblastí Excelentní důkazy týkající se všech oblastí, srovnání s jinými organizacemi Plánování vychází z potřeb a představ zainteresovaných stran. Provádí se pravidelně v příslušných útvarech organizace. Počet bodů Realizace je řízena pomocí definovaných procesů a odpovědností a pravidelně je rozšiřována do příslušných útvarů organizace. Počet bodů Definované procesy jsou v příslušných útvarech organizace pravidelně monitorovány pomocí příslušných ukazatelů a přezkoumávány. Počet bodů Po obdržení výsledků kontroly se ve všech příslušných útvarech organizace pravidelně realizují činnosti zaměřené na nápravu a zlepšování. Počet bodů Celkem na POČET BODŮ na ,75

15 15 Subkritérium 1.2. Zvažte důkazy o tom, co vedení úřadu dělá pro vytvoření, zavedení a rozvíjení systému pro řízení úřadu, výkonnosti a změn FÁZE, úroveň PLAN (plánuj) DO (realizuj) CHECK (přezkoumej) ACT (konej) Stupnice Některé Několik důkazů Přesvědčivé Velmi Žádné důkazy nepřesvědčivé týkající se důkazy týkající přesvědčivé Důkazy nebo pouze relevantních se většiny některé představy některých oblastí oblastí oblastí všech oblastí Excelentní důkazy týkající se všech oblastí, srovnání s jinými organizacemi Plánování vychází z potřeb a představ zainteresovaných stran. Provádí se pravidelně v příslušných útvarech organizace. Počet bodů Realizace je řízena pomocí definovaných procesů a odpovědností a pravidelně je rozšiřována do příslušných útvarů organizace. Počet bodů Definované procesy jsou v příslušných útvarech organizace pravidelně monitorovány pomocí příslušných ukazatelů a přezkoumávány. Počet bodů Po obdržení výsledků kontroly se ve všech příslušných útvarech organizace pravidelně realizují činnosti zaměřené na nápravu a zlepšování. Počet bodů Celkem na POČET BODŮ na

16 Subkritérium 1.3. Zvažte důkazy o tom, co vedení úřadu dělá pro motivování a podporu zaměstnanců v úřadu a vedení příkladem FÁZE, úroveň PLAN (plánuj) DO (realizuj) CHECK (přezkoumej) ACT (konej) Stupnice Důkazy Žádné důkazy nebo pouze některé představy Některé nepřesvědčivé některých oblastí Několik důkazů týkající se relevantních oblastí Přesvědčivé většiny oblastí Velmi přesvědčivé všech oblastí Excelentní důkazy týkající se všech oblastí, srovnání s jinými organizacemi Plánování vychází z potřeb a představ zainteresovaných stran. Provádí se pravidelně v příslušných útvarech organizace. Počet bodů Realizace je řízena pomocí definovaných procesů a odpovědností a pravidelně je rozšiřována do příslušných útvarů organizace. Počet bodů Definované procesy jsou v příslušných útvarech organizace pravidelně monitorovány pomocí příslušných ukazatelů a přezkoumávány. Počet bodů Po obdržení výsledků kontroly se ve všech příslušných útvarech organizace pravidelně realizují činnosti zaměřené na nápravu a zlepšování. Počet bodů Celkem na POČET BODŮ na ,75 16

17 Subkritérium 1.4. Zvažte důkazy o tom, co vedení úřadu dělá pro řízení vztahů s politiky a jinými zainteresovanými stranami s cílem zajistit sdílenou odpovědnost FÁZE, úroveň PLAN (plánuj) DO (realizuj) CHECK (přezkoumej) ACT (konej) Stupnice Důkazy Žádné důkazy nebo pouze některé představy Některé nepřesvědčivé některých oblastí Několik důkazů týkající se relevantních oblastí Přesvědčivé většiny oblastí Velmi přesvědčivé všech oblastí Excelentní důkazy týkající se všech oblastí, srovnání s jinými organizacemi Plánování vychází z potřeb a představ zainteresovaných stran. Provádí se pravidelně v příslušných útvarech organizace. Počet bodů Realizace je řízena pomocí definovaných procesů a odpovědností a pravidelně je rozšiřována do příslušných útvarů organizace. Počet bodů Definované procesy jsou v příslušných útvarech organizace pravidelně monitorovány pomocí příslušných ukazatelů a přezkoumávány. Počet bodů Po obdržení výsledků kontroly se ve všech příslušných útvarech organizace pravidelně realizují činnosti zaměřené na nápravu a zlepšování. Počet bodů Celkem na POČET BODŮ na ,5 17

18 18 Kritérium 2: Strategie a plánování Kritérium hodnotí způsob, jakým úřad efektivně kombinuje vnitřně provázané činnosti a určuje celkovou výkonnost úřadu. Úřad uskutečňuje své poslání a vizi na základě jasné strategie zaměřené na zainteresované strany a slaďuje veřejné cíle a potřeby zejm. občanů správního území a dalších zainteresovaných stran za podpory neustále se zlepšujícího řízení zdrojů a procesů. Strategie je přenášena do plánů, cílů a měřitelných úkolů. Plánování a strategie odrážejí přístup úřadu k uplatňování modernizace a inovace. Subkritérium 2.1. Zvažte důkazy o tom, co vedení úřadu dělá pro shromažďování informací o současných a budoucích potřebách zainteresovaných stran. Toto subkritérium je předpokladem pro naplnění výsledkového kritéria Shromažďování informací o současných a budoucích potřebách zainteresovaných stran Cyklus Popis Důkazy PDCA Plan Průzkum spokojenosti občanů a zaměstnanců MěÚ. Příručka modelu kvality. Do Určen plán schůzí RM, zasedání ZM, jednání výborů ZM a komisí RM. II. kolo sebehodnocení úřadu s využitím modelu CAF (Common Assessment Framework, tj. Společný hodnoticí rámec, dále jen CAF ). Příprava a realizace komunitního plánu na období Probíhají jednání RM a ZM. Každoročně se pořádá setkání,,desatero problémů města a,,setkání s podnikateli. Plán jednání RM schválen RM. Plán zasedání ZM schválen RM. Plán činnosti finančního výboru schválen RM. Plán činnosti kontrolního výboru schválen RM. Existence CAF týmu prezenční listina, zápisy. Dokument závěrečná zpráva komunitního plánování. Výsledky průzkumu spokojenosti zastupitelů města. Závěrečné vyhodnocení zápisy ze setkání. Existuje možnost elektronické komunikace i anonymního sdělení názoru Ve vestibulu je schránka pro písemné podněty, funguje elektronická pošta (centrální podatelna

19 19 Check formou tištěných formulářů k vybraným tématům ankety. Probíhá analýza silných stránek a příležitostí ke zlepšování úřadu prostřednictvím modelu CAF (II. kolo). Analyzujeme a shromažďujeme informace z ekologické oblasti zapojením úřadu do projektu,,zdravá města MA 21. Využíváme právní informační systém Codexis, finanční informační systém Ginis. V rámci úřadu se konají pravidelné porady vedení města a vedoucích odborů. Pracuje kontrolní i finanční výbor ZM. Pravidelně se schází osadní výbory a komise RM. Zpravidla min. 2x ročně se koná setkání se starosty obcí ve správním obvodu, resp. Mikroregionu. Při tvorbě rozpočtu se shromažďují údaje o finančních potřebách všech zainteresovaných stran. Podkladem pro tvorbu rozpočtu je schválený rozpočtový výhled a Strategický plán rozvoje města. Opakovaně byla zjišťována spokojenosti klientů odcházejících z úřadu a další aktivity v projektu Zvyšování kvality Účast na pilotním projektu Váš názor. Byl proveden přezkum informačního systému Aspi. i přímo schránky pro jednotlivé zaměstnance úřadu). Prezenční listina, zápisy z jednání. Smlouva o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí systému Codexis, Ginis. Zápisy z porad (zpravidla vždy po jednání RM), jednání osadních výborů zpravidla 1xměsíčně. Zápisy o výsledcích činnosti kontrolního nebo finančního výboru předkládány ZM - zápisy z jednání komisí a osadních výborů zveřejňovány na intranetu, rozesílány em. Pro jednání starostů obcí z Mikroregionu se užívá zasedací místnost města, účastní se zaměstnanci města s informacemi k aktuálním problémům. Usnesení ZM o schválení rozpočtu na rok 2013 ze dne na zasedání ZM, finančnímu výboru uloženo pololetně vyhodnocovat rozpočty místních částí. Rozpočtový výhled, Strategický plán rozvoje města, metodika vypracování návrhu rozpočtu města pro daný kalendářní rok. Usnesení RM. Internetová aplikace a internetové stránky. Zápis z porady.

20 20 Act Byl proveden přezkum stávajícího komunitního plánu. Byl proveden přezkum shromažďování informací o požadavcích občanů na zajištění financování v místních částech města je zajištěno i v rámci osadních výborů. Informační systém Aspi byl nahrazen informačním systémem Codexis. Vytvořena nová analýza potřeb uživatelů sociálních služeb. Požadavky osadních výborů. Smlouva s dodavatelem služby. Silné stránky Zavedený systém řízení kvality úřadu,,zvyšování kvality MěÚ pomocí modelu CAF. Zjišťování spokojenosti občanů a zaměstnanců. Informační systémy Codexis, Ginis Zavedený systém sběru informací od zainteresovaných stran např. formou platformy Váš názor. Příležitosti pro zlepšování Zlepšení systému zpětné vazby o výsledcích průzkumu a výsledcích ankety.

21 21 Subkritérium 2.2. Zvažte důkazy o tom, co úřad dělá pro vypracování, rozvíjení, přezkoumání a aktualizaci strategie a jak plánuje s ohledem na potřeby zainteresovaných stran a dostupné zdroje. Toto subkritérium je předpokladem pro naplnění výsledkových kritérií 6, 7, 8, Vypracování, rozvíjení, přezkoumání a aktualizace strategie, plánování s ohledem na potřeby zainteresovaných stran a dostupné zdroje Cyklus Popis Důkazy PDCA Plan Schválené strategické cíle úřadu jsou připraveny k rozpracování. Viz. výstupy z projektu Zvyšování kvality.. Do Pololetní vyhodnocování rozpočtu rozbory hospodaření v RM a ZM. Audit hospodaření smluvně zajištěn externí dodavatelskou firmou. Aktualizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb. Strategie Program regenerace městské památkové zóny v NMNM. V rámci projektu jsou definovány strategické cíle úřadu ve čtyřech oblastech. Byla realizována strategická organizační změna úřadu, úřad sjednocen do jedné budovy. Byla vypracována SWOT analýza strategických cílů úřadu v rámci projektu. Je sledováno čerpání rozpočtu dle jednotlivých kapitol, paragrafů a položek. Provádí se rozbory hospodaření, realizuje se klíčování rozpočtu na jednotlivé místní části z hlediska příjmů i výdajů. Provádí se analýza rizik v rámci dotačních titulů. Uloženo jako úkol finančnímu výboru ZM. Usnesení RM a ZM. Smlouva o zajištění auditu hospodaření města. Zpráva z projektu Komunitní plánování sociálních služeb. Usnesení ze ZM k projektu Program regenerace městské památkové zóny v Novém Městě na Moravě. Viz. v rámci projektu zpracovaná Vize a strategické cíle MěÚ Nové Město na Moravě. Usnesení RM schválen nový organizační řád MěÚ. Viz. v rámci projektu zpracovaná Vize a strategické cíle MěÚ Nové Město na Moravě. Rozpočtový výhled města na roky , finanční výbor má pololetně vyhodnocovat plnění dílčích rozpočtů místních částí. Analýzy k jednotlivým projektům, zpracování investičních záměrů.

22 22 Check Act Konají se investiční porady zpravidla 1x za dva měsíce. Úřad je zapojen do Benchmarkingové iniciativy 2005 a využívá dat v databázi BI 2005 pro srovnávání činností úřadu. Úřad je zapojen do projektu Komunitní plánování sociálních služeb. Úřad je zapojen do projektu Místní agenda 21. Realizace plánu zlepšování z I. kola sebehodnocení pomocí modelu CAF. Organizační struktura úřadu byla přezkoumána a byl vypracován a schválen nový návrh struktury úřadu a náplní práce jednotlivých zaměstnanců. Byla přezkoumána účelnost a efektivita správy bytového fondu města Úřad byl sjednocen do jedné budovy. Bytové hospodářství bylo převedeno od r pod realitní kancelář Pamel. Zápisy z investičních porad rozesílány em, k dispozici u odboru ISM. Poslední data za roky 2010, Příslušná usnesení ZM, realizace skrze příspěvkové organizace a odbor ŠKSV. Příslušná usnesení ZM, realizace aktivit skrze odbor ISM. Zápis z jednání pracovního týmu pro řízení kvality. Změny v organizační struktuře projednala RM na jednáních v lednu a únoru, ZM vzalo tyto změny na vědomí na 4. zasedání ZM, bod 2). Zápis jednání RM. Zápis jednání RM a ZM, adresa úřadu. Usnesení RM o zrušení pracovního místa Smlouva s realitní kanceláří Pamel. Silné stránky Vypracovány strategické cíle úřadu. Plnění úkolů uložených RM nebo ZM je sledováno v elektronické aplikaci. Je stanovován přesný harmonogram přípravy rozpočtu na další rok, průběžně se sleduje plnění rozpočtu. Schválení investiční akce předchází analýza rizik, zejména s ohledem na jejich finanční krytí. Zapojení do projektů financovaných ze zdrojů např. EU. Zapojení úřadu do modelů zvyšování kvality poskytovaných služeb (CAF, MA 21, BI 2005). Příležitosti pro zlepšování Vyhodnotit vývoj řízení kvality a plnění strategických cílů úřadu za delší období, seznámit s tímto dané úseky (např. na základě srovnání údajů z BI 2005.) Zvážit stanovení ukazatelů výkonnosti (propojit s motivační oblasti, např. při úsporách nebo řádném plnění stanovených úkolů formou odměn).

23 23 Subkritérium 2.3. Zvažte důkazy o tom, co úřad dělá pro uplatňování strategie a plánování v rámci celého úřadu. Toto subkritérium je předpokladem pro naplnění výsledkových kritérií 6, 7, 8, Uplatňování strategie a plánování v celém úřadu Cyklus Popis PDCA Plan Pokračovat v realizaci a ukončení projektu Zvyšování kvality, efektivity a transparentnosti klíčových procesů a služeb MěÚ NMNM. Schválen plán realizace e-aukcí pro zabezpečení veřejných zakázek. Důkazy Rozhodnutí o přiznání dotace. Smlouva o poskytnutí dotace. Příslušná usnesení RM a smlouva s dodavatelskou firmou. Do Seznamování zaměstnanců s řízením změn týkající se úřadu a strategickými cíly. Strategické cíle úřadu byly rozpracovány do konkrétních úkolů jednotlivých odborů a zaměstnanců s přiřazením potřebných zdrojů (lidských, finančních, materiálových). Tyto úkoly jsou definovány dle principu SMART. Kompetence vedení úřadu a zaměstnanců jsou vymezeny Organizačním řádem a usnesením RM. K některým problémům a záměrům města nad rámec zákonem stanovené povinnosti je zajištěno veřejné projednávání. Realizace schválených akcí probíhá podle rozpočtu, předem je zajištěno financování dané akce, rozpočet je podle potřeby aktualizován. Materiály projednávané v RM a ZM jsou rozesílány v předstihu dle jednacích řádů. Konají se pravidelné porady na úrovni vedení města a vedoucích odborů. Publikování výstupů z projektu Zvyšování kvality na intranetu, pracovních poradách. Akční plán zlepšování I. kola sebehodnocení modelu CAF, plán zlepšování z projektu,,zvyšování kvality MěÚ Zápisy z porad vedoucích odborů. Porady jednotlivých odborů. Plány zlepšování. Usnesení RM. Organizační řád. Veřejné jednání k agendě MA21 - Desatero problémů, výsledky projednány v RM i ZM, veřejnost byla pozvána k diskuzi např. o podobě náměstí, revitalizace zeleně. Rozpočet města pro rok 2013 schválen na 3. Zasedání ZM, bod 4), schválené akce jsou průběžně realizovány. Vyplývá ze schváleného jednacího řádu RM a jednacího řádu ZM. Zápisy z jednání jsou zveřejněny na intranetu.

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Akční plán komunikace Městského úřadu Moravská Třebová

Akční plán komunikace Městského úřadu Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Akční plán komunikace Městského

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Projekt PMA. Procesní modelování agend veřejné správy

Projekt PMA. Procesní modelování agend veřejné správy Projekt PMA Procesní modelování agend veřejné správy Konference Měření nákladů, výkonnosti a kvality služeb veřejné správy Praha, 24. května 2013 Josef Beneš (josef.benes@mvcr.cz), Josef Basl (basl@vse.cz)

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy

egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy Principy (nejen pražské) efektivní veřejné správy: Odpovědnost Profesionalita Otevřenost Tři součásti

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL MA21 v kategorii B za rok 2010 KRITÉRIA MA21. Politik MA21 informační seminář politika pro

DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL MA21 v kategorii B za rok 2010 KRITÉRIA MA21. Politik MA21 informační seminář politika pro DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL M21 v kategorii B za rok Probíhají v rámci M21 1 KRITÉRI M21 Politik M21 informační seminář politika pro 2 D.1.1 zastupitele k M21 pravidelné porady politika s

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Vzdělávací program CAF

Vzdělávací program CAF 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Vzdělávací program CAF Skripta Vzdělávací program Common

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Město Kopřivnice. ORM08p01. Akční plán zlepšování. Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. pro rok 2014. zdravemesto.koprivnice.

Město Kopřivnice. ORM08p01. Akční plán zlepšování. Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. pro rok 2014. zdravemesto.koprivnice. Město Kopřivnice ORM08p01 Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 pro rok zdravemesto.koprivnice.org Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 13.2. Město Kopřivnice Pozn.: tento

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více