SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ZA ROK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ZA ROK 2013"

Transkript

1 1 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ZA ROK 2013 Implementace modelu CAF CZ 2009

2 2 Nové Město na Moravě základní charakteristika Tab. 2.1: Základní informace o městě Nové Město na Moravě Název: Nové Město na Moravě Počet obyvatel k : Rozloha: ha Hustota osídlení: 174,3 obyv./km 2 Počet místních částí: 9 Počet katastrálních 10 území: Nadmořská výška: 594 m n.m. Zeměpisná šířka: s. š. Zeměpisná výška: v. d. Výčet místních částí: Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Studnice Výčet katastrálních území: Nové Město na Moravě, Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice, Studnice Oficiální název úřadu: Městský úřad Nové Město na Moravě Sídlo: Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě IČ: Tel., fax: , Oficiální www: Pramen: ČSÚ, Portál veřejné správy ČR (www.gov.cz) 2.2. Forma organizace Města Nové Město na Moravě Město Nové Město na Moravě je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, základním územním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Je veřejnoprávní korporací, má tedy vlastní majetek, se kterým hospodaří. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Město Nové Město na Moravě je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací a městské policie a zakladatelem jedné obchodní společnosti. Příspěvkové organizace Města Nové Město na Moravě Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Novoměstská kulturní zařízení Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Novoměstské sociální služby Centrum Zdislava

3 3 Městská policie Obchodní společnosti TS služby s.r.o. Zvláštní a pracovní orgány města Bezpečnostní rada obce Krizový štáb obce s rozšířenou působností Komise pro sociálně právní ochranu dětí Orgány zastupitelstva a rady města Nové Město na Moravě Finanční výbor Kontrolní výbor Osadní výbory v jednotlivých místních částech města Komise Rady města Nové Město na Moravě 2.3. Městský úřad Nové Město na Moravě Městský úřad (MěÚ) je základním organizačním útvarem města, který tvoří starosta, dva místostarostové, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města. V čele stojí starosta města. Úřad se člení na odbory a oddělení. Organizační schéma schválila Rada města Nové Město na Moravě v květnu roku MěÚ vykonává správní činnosti v rámci přenesené působnosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě (ORP). Městský úřad dále zajišťuje samosprávné činnosti pro občany města Nové Město na Moravě a místních částí, tj. Hlinné, Jiříkovice u Nového Města na Moravě, Maršovice u Nového Města na Moravě, Olešná na Moravě, Petrovice u Nového Města na Moravě, Pohledec, Rokytno na Moravě, Slavkovice, Studnice u Rokytna. Samostatné odbory a oddělení: Kancelář vedoucího úřadu Oddělení informatiky Oddělení právní a živnostenského úřadu Odbor dopravy a vnitřních věcí Odbor finanční Odbor investic a správy majetku Odbor školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí Odbor stavební a životního prostředí

4 4 Organizační schéma Starosta města Michal Šmarda Místostarosta města Stanislav Marek Místostarosta města Ing. Pavel Štorek Tajemník úřadu Mgr. Petr Hanych

5 Administrativní význam Města Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě je dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, s účinností od 1. ledna 2003 obcí s rozšířenou působností (ORP). Ve správním obvodu se nachází 30 obcí, kde trvale bydlí téměř obyvatel. Městský úřad Nové Město na Moravě pro tyto obce vykonává přenesenou působnost v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony. Správní obvod ORP Nové Město na Moravě je zároveň správní obvodem s pověřeným obecním úřadem (POÚ). Správní obvod ORP Nové Město na Moravě sousedí na severu se správním obvodem ORP Polička v Pardubickém kraji, na východě se správním obvodem ORP Bystřice nad Pernštejnem, na jihu se správním obvodem ORP Velké Meziříčí a na západě se správním obvodem ORP Žďár nad Sázavou. Obr. 2.2: Obce náležící do správního obvodu ORP Nové Město na Moravě Pramen: ČSÚ, Jihlava, 2004

6 6 Kritérium 1: VEDENÍ Vedení úřadu definuje jednoznačný směr a jednotné prostředí, ve kterém úřad a jeho zaměstnanci působí a zajišťují činnosti s cílem o dosažení co nejlepších výsledků. Vedení orientuje úřad určitým směrem, vypracovává poslání a vizi a formuluje hodnoty potřebné pro dlouhodobý úspěch. Motivuje a podporuje zaměstnance úřadu, jde jim příkladem a chování vedení úřadu je v souladu s vyjádřenými a požadovanými hodnotami. Subkritérium 1.1. Zvažte důkazy o tom, co vedení úřadu dělá pro nasměrování úřadu vypracováním poslání, vize a hodnot. Toto subkritérium je předpokladem pro naplnění výsledkových kritérií 6, 7, 8, Nasměrování organizace vypracováním jejího poslání, vize a hodnot Cyklus Popis Důkazy PDCA Plan Stanovit hodnotový systém (priority): např. transparentnost, korektnost, etika, služnost, týmová práce, loajalita Zapojit zainteresované, tzn. úředníky, členy Rady města Nové Město na Moravě (RM), členy Zastupitelstva Nové Město na Moravě (ZM), podněcovat aktivitu občanů. Materiály k projektu Zvyšování kvality, efektivnosti, výkonnosti a transparentnosti klíčových procesů a služeb Městského úřadu Nové Město na Moravě (dále jen Zvyšování kvality ). Do Realizoval se průzkum názorů některých cílových skupin. Písemné Vyhodnocení anonymních dotazníků zaměstnanců, zjišťován názor členů zastupitelstva - prosinec Check Act Pracují S-tým, CAF-tým v rámci projektu Zvyšování kvality. Probíhá realizace schválené vize pro činnost úřadu. Četnost a formy komunikace mezi vedením a zaměstnanci. Na základě přezkumu nedošlo ke změně četnosti a forem komunikace mezi vedením a zaměstnanci. Průběžná zpráva o šetření spokojenosti osob odcházejících z MěÚ. Internetová platforma Váš názor na aktuální téma. Standardy komunikace Nové Město na Moravě. Zápisy z porad vedoucích odborů zveřejňovány pro zaměstnance na intranetu. Realizují se setkání vedení se zaměstnanci. Zápisy z porad vedoucích odborů zveřejňovány pro zaměstnance na intranetu. Realizují se setkání vedení se zaměstnanci.

7 7 Silné stránky Zpracovaná vize MěÚ. Komunikace mezi vedením a zaměstnanci. Vytváření podmínek pro efektivní komunikaci. Příležitosti pro zlepšování Vytvořit pravidla interní a externí komunikace (např. představování se do telefonu, jednotný podpis na ech, atd.). V souvislosti s projektem Zvyšování kvality formulovat vizi městského úřadu a seznámit s ní zainteresované osoby. Definovat systém hodnot. Rozvíjet metody otevřené komunikace. Zpracovat strategické cíle úřadu.

8 8 Subkritérium 1.2. Zvažte důkazy o tom, co vedení úřadu dělá pro vytvoření, zavedení a rozvíjení systému pro řízení úřadu, výkonnosti a změn. Toto subkritérium je předpokladem pro naplnění výsledkových kritérií 6, 7, 8, Vytvoření, zavedení a rozvíjení systému pro řízení úřadu, výkonnosti a změn Cyklus Popis Důkazy PDCA Plan Řešit kompetenční modely zaměstnanců na různých úrovních (vedoucí, referenti). Řešit problém zastupitelnosti zaměstnanců městského úřadu. Systém hodnocení zaměstnanců realizovaný v projektu Zvyšování kvality Pracovní náplň u vybraných zaměstnanců. Do Check Act Probíhá průběžná aktualizace vnitřních směrnic. Zpracovat plány vzdělávání dle zákona č. 312/2002 Sb. (o úřednících územních samosprávných celků). Rozvíjet e-government, včetně spolupráce s obcemi v územním obvodu v dané oblasti. Byl přezkoumám elektronický systém pro řízení úřadu. Nová organizační struktura městského úřadu. Byla nainstalována aplikace Lotus Notes. Zápis z porady vedoucích odborů (organizační řád, kolektivní smlouva, platný jednací řád Rady města Nové Město na Moravě, jednací řád Zastupitelstva Nové Město na Moravě, jednací řád komisí, směrnice pro užívání telefonů, směrnice pro osobní ochr. pomůcky, aplikace pro požadavky na oddělení IT). Plány vzdělávání jednotlivých zaměstnanců. Smlouva s dodavatelem služby. Zápis z porady vedoucích. Nový organizační řád schválen RM. Aplikace Lotus Notes.

9 9 Silné stránky Kvalitní řízení úřadu. Realizace projektu e-government.,,úřad pod jednou střechou. Pravidelné setkávání vedení města se zaměstnanci úřadu. Příležitosti pro zlepšování Nastavit efektivnější systém tvorby a aktualizování směrnic úřadu (kdo, v jakém termínu, forma zveřejnění či seznámení zaměstnanců s obsahem ). Podporovat praxi dobrých úřadů, zvážit možnost častějších návštěv mezi naším a dalšími úřady (i pro dílčí úseky činnosti). Nastavit pravidla pro projektovou a týmovou práci. Zlepšit informování o případných změnách zaměstnanců.

10 10 Subkritérium 1.3. Zvažte důkazy o tom, co vedení úřadu dělá pro motivování a podporu zaměstnanců v úřadu a vedení příkladem. Toto subkritérium je předpokladem pro naplnění výsledkových kritérií 6, 7 a výsledkové subkritérium Motivování a podpora zaměstnanců v úřadu a vedení příkladem Cyklus Popis Důkazy PDCA Plan Zvyšovat odborné znalostí zaměstnanců Plán vzdělávání zaměstnanců. účastí na školeních. Do Připravit pravidla komunikace. Vedení města plní své úkoly v souladu se stanovenými cíly města (úřadu). Jsou jasně dána pravidla pro zpracování materiálů do RM i ZM, určeny jsou kompetence při podpisování dokumentů. Povinnosti a odpovědnost zaměstnanců dány zákony, pracovními náplněmi i interními směrnicemi, pokyny vedení města. Vedení podporuje vzdělávání zaměstnanců a samo se jich aktivně účastní. Zpracovává se plán dovolených. Úřad má nastaven systém odměňování. Vedoucí zaměstnanci akceptují požadavky zaměstnanců na projednání jejich osobních, pracovních problémů. Akční plán úřadu. Zákon o obcích, jednací řád RM a ZM, jednací řád komisí, schválený rozpočet města a rozpočtový výhled, předem bývá na pololetí určen plán schůzí RM a ZM. Jednací řád RM, Jednací řád ZM, směrnice o podepisování písemností, rozdělení kompetencí mezi starostou a místostarosty města, organizační řád MěÚ. Organizační řád města, pracovní náplně, porady pravidelně po jednáních RM nebo dle potřeby, zápisy uveřejňovány na intranetu. Účast na školeních doložena zpravidla osvědčeními, zprávami z pracovních cest. Pro min. VII-VIII měsíc stanoven každoročně plán dovolených. Viz. přehled vyplacených odměn. Běžně se řeší problémy s vedoucím odboru či tajemníkem, popř. dalšími zainteresovanými na pracovních jednáních. Pravidelně probíhají setkání vedení města a zaměstnanců, pravidelně se konají Prezenční listina - setkání vedení města se zaměstnanci, závěrem roku se koná výroční

11 11 Check Act společné akce, vedení ocenilo práci v orgánech města na společné výroční akci zaměstnavatele a odborové organizace. Uskutečnilo se hodnocení zaměstnanců, uskutečnily se motivační rozhovory. Vytvoření podmínek pro poskytování zpětné vazby vedením úřadu zaměstnancům. Podpora zaměstnanců při zpracování návrhu na usnesení RM a ZM. Na základě přezkumu došlo k návrhu zpracování zásad hodnocení zaměstnanců. Realizace nastaveného zpracování návrhu na usnesení RM a ZM. setkání se zhodnocením činnosti MÚ. Závěrečná zpráva Zvyšování kvality. Hodnotící pohovory. Vzor materiálu předkládaného k jednání RM a ZM. Zápis z porady. Materiály předkládané k jednání RM a ZM. Silné stránky Zaměstnanci jsou pravidelně informování o zásadních otázkách, které se týkají chodu úřadu. Informování o výsledcích porad vedoucích odborů na intranetu. Vedení úřadu vytváří podmínky pro motivaci a stimulaci zaměstnanců formou např. kolektivní smlouva - možnost vzdělávání, penzijní připojištění, je zavedena pružná pracovní doba i individuální možnost její úpravy z důvodu péče o dítě. Příležitosti pro zlepšování Pravidelně vyhodnocovat kvalitu vzdělávacích akcí, vypracovat plány osobního rozvoje. Zvážit nepeněžité motivační formy, zkvalitnit v součinnosti s odborovou organizací systém odměňování. Zvážit zřízení aplikace pro inovační návrhy (motivovat zaměstnance k návrhům i realizaci). Zvážit zvýšení pravomoci vedoucích odborů v oblasti vzdělávání i odměňování. Jít příkladem z hlediska otevřenosti o své činnosti.

12 12 Subkritérium 1.4. Zvažte důkazy o tom, co vedení úřadu dělá pro řízení vztahů s politiky a jinými zainteresovanými stranami s cílem zajistit sdílenou odpovědnost. Toto subkritérium je předpokladem pro naplnění výsledkového kritéria 6 a výsledkového subkritéria Řízení vztahů s politiky a jinými zainteresovanými stranami s cílem zajistit sdílenou odpovědnost Cyklus Popis Důkazy PDCA Plan Plánování budování partnerství s ostatními Akční plán. úřady (výměnné stáže). Do Zpracován Strategický plán rozvoje města. Strategický plán rozvoje města. Zpracován Komunitní plán sociálních služeb města Nového Města na Moravě a jeho regionu pro období (dále jen Komunitní plán ). Město a úřad je zapojen do aktivity Zdravé město a místní Agenda 21 (dále též MA21 ). Účast v partnerství Nových Měst Evropy s pravidelnými setkáními. V rámci martketingové strategie vytvořena nová vizuální identita pro město i městem zřizované subjekty i obce ze správního obvodu. Každý rok se podporují různé subjekty nebo aktivity přes granty a příspěvky. Organizují se tiskové konference, spolupracuje se s novináři, kabel. TV. Vedení města se účastní různých akcí. Zástupce města se účastní setkání starostů obcí ve správním obvodu, resp. Mikroregionu. Komunitní plán. Pravidelná setkání, možnost veřejnosti se vyjádřit. Každoroční účast na setkání Nových Měst. Zveřejněn Manuál vizuální identity zveřejněn odd. informatiky na internetu. Pravidla pro granty a příspěvky města schválena RM a ZM. Tiskové konference, pravidelná komunikace s redakcí Novoměstska. Podpora sportovních a kulturních aktivit (soutěže, Nova Civitas, pracuje kulturní a společenské komise). Setkání se uskutečňují v zasedací místnosti MěÚ.

13 13 Check Act V provozu jsou webové stránky města, ve spolupráci s klubem seniorů vznikly jejich samostatné webové stránky. Zveřejňují se výsledky jednání ZM, RM, existuje možnost vyjádřit své názory (občané, zastupitelé i úředníci). Město je zapojeno do hodnocení v rámci Město pro byznys, zpracovávají se přehledy v rámci zapojení úřadu do Benchmarkingové iniciativy Byl proveden přezkum fungování informačního centra. Novoměstské kulturní zařízení se stalo novým vydavatelem zpravodaje Novoměstsko a provozovatelem informačního centra. (ocenění webových stránek města r místo v krajském kole soutěže Zlatý erb ) podrobnosti na Úřední deska, v rámci jednání ZM se konají Hovory s občany, ve vestibulu radnice je možnost využít anonymní předtisky pro vyjádření svého názoru. Poslední údaje pro benchmarking. Usnesení RM a ZM. Zřizovací listina, distribuce do domácností zdarma. Silné stránky Zapojení úřadu do Benchmarkingové iniciativy V rámci marketingové strategie je zpracovaná manuál vizuální identity. Účast v řadě aktivit (Zdravé město, Místní Agenda 21). Budování partnerství s médii (pravidelná komunikace s novináři, tiskové konference). Podpora více druhů činností formou grantů a příspěvků. Příležitosti pro zlepšování Zpracovávat Výroční zprávu k činnosti městského úřadu (písemnou formou, zveřejnit, kvantifikovat výsledky práce ). Stanovit marketingovou strategii (např. kdy, kdo a jakou formou informuje). Zvážit pravidla pro etický kodex či pravidla chování zaměstnanců.

14 14 Subkritérium 1.1. Zvažte důkazy o tom, co vedení úřadu dělá pro nasměrování úřadu vypracováním poslání, vize a hodnot FÁZE, úroveň PLAN (plánuj) DO (realizuj) CHECK (přezkou mej) ACT (konej) Stupnice Důkazy Žádné důkazy nebo pouze některé představy Některé nepřesvědčivé některých oblastí Několik důkazů týkající se relevantních oblastí Přesvědčivé důkazy týkající se většiny oblastí Velmi přesvědčivé všech oblastí Excelentní důkazy týkající se všech oblastí, srovnání s jinými organizacemi Plánování vychází z potřeb a představ zainteresovaných stran. Provádí se pravidelně v příslušných útvarech organizace. Počet bodů Realizace je řízena pomocí definovaných procesů a odpovědností a pravidelně je rozšiřována do příslušných útvarů organizace. Počet bodů Definované procesy jsou v příslušných útvarech organizace pravidelně monitorovány pomocí příslušných ukazatelů a přezkoumávány. Počet bodů Po obdržení výsledků kontroly se ve všech příslušných útvarech organizace pravidelně realizují činnosti zaměřené na nápravu a zlepšování. Počet bodů Celkem na POČET BODŮ na ,75

15 15 Subkritérium 1.2. Zvažte důkazy o tom, co vedení úřadu dělá pro vytvoření, zavedení a rozvíjení systému pro řízení úřadu, výkonnosti a změn FÁZE, úroveň PLAN (plánuj) DO (realizuj) CHECK (přezkoumej) ACT (konej) Stupnice Některé Několik důkazů Přesvědčivé Velmi Žádné důkazy nepřesvědčivé týkající se důkazy týkající přesvědčivé Důkazy nebo pouze relevantních se většiny některé představy některých oblastí oblastí oblastí všech oblastí Excelentní důkazy týkající se všech oblastí, srovnání s jinými organizacemi Plánování vychází z potřeb a představ zainteresovaných stran. Provádí se pravidelně v příslušných útvarech organizace. Počet bodů Realizace je řízena pomocí definovaných procesů a odpovědností a pravidelně je rozšiřována do příslušných útvarů organizace. Počet bodů Definované procesy jsou v příslušných útvarech organizace pravidelně monitorovány pomocí příslušných ukazatelů a přezkoumávány. Počet bodů Po obdržení výsledků kontroly se ve všech příslušných útvarech organizace pravidelně realizují činnosti zaměřené na nápravu a zlepšování. Počet bodů Celkem na POČET BODŮ na

16 Subkritérium 1.3. Zvažte důkazy o tom, co vedení úřadu dělá pro motivování a podporu zaměstnanců v úřadu a vedení příkladem FÁZE, úroveň PLAN (plánuj) DO (realizuj) CHECK (přezkoumej) ACT (konej) Stupnice Důkazy Žádné důkazy nebo pouze některé představy Některé nepřesvědčivé některých oblastí Několik důkazů týkající se relevantních oblastí Přesvědčivé většiny oblastí Velmi přesvědčivé všech oblastí Excelentní důkazy týkající se všech oblastí, srovnání s jinými organizacemi Plánování vychází z potřeb a představ zainteresovaných stran. Provádí se pravidelně v příslušných útvarech organizace. Počet bodů Realizace je řízena pomocí definovaných procesů a odpovědností a pravidelně je rozšiřována do příslušných útvarů organizace. Počet bodů Definované procesy jsou v příslušných útvarech organizace pravidelně monitorovány pomocí příslušných ukazatelů a přezkoumávány. Počet bodů Po obdržení výsledků kontroly se ve všech příslušných útvarech organizace pravidelně realizují činnosti zaměřené na nápravu a zlepšování. Počet bodů Celkem na POČET BODŮ na ,75 16

17 Subkritérium 1.4. Zvažte důkazy o tom, co vedení úřadu dělá pro řízení vztahů s politiky a jinými zainteresovanými stranami s cílem zajistit sdílenou odpovědnost FÁZE, úroveň PLAN (plánuj) DO (realizuj) CHECK (přezkoumej) ACT (konej) Stupnice Důkazy Žádné důkazy nebo pouze některé představy Některé nepřesvědčivé některých oblastí Několik důkazů týkající se relevantních oblastí Přesvědčivé většiny oblastí Velmi přesvědčivé všech oblastí Excelentní důkazy týkající se všech oblastí, srovnání s jinými organizacemi Plánování vychází z potřeb a představ zainteresovaných stran. Provádí se pravidelně v příslušných útvarech organizace. Počet bodů Realizace je řízena pomocí definovaných procesů a odpovědností a pravidelně je rozšiřována do příslušných útvarů organizace. Počet bodů Definované procesy jsou v příslušných útvarech organizace pravidelně monitorovány pomocí příslušných ukazatelů a přezkoumávány. Počet bodů Po obdržení výsledků kontroly se ve všech příslušných útvarech organizace pravidelně realizují činnosti zaměřené na nápravu a zlepšování. Počet bodů Celkem na POČET BODŮ na ,5 17

18 18 Kritérium 2: Strategie a plánování Kritérium hodnotí způsob, jakým úřad efektivně kombinuje vnitřně provázané činnosti a určuje celkovou výkonnost úřadu. Úřad uskutečňuje své poslání a vizi na základě jasné strategie zaměřené na zainteresované strany a slaďuje veřejné cíle a potřeby zejm. občanů správního území a dalších zainteresovaných stran za podpory neustále se zlepšujícího řízení zdrojů a procesů. Strategie je přenášena do plánů, cílů a měřitelných úkolů. Plánování a strategie odrážejí přístup úřadu k uplatňování modernizace a inovace. Subkritérium 2.1. Zvažte důkazy o tom, co vedení úřadu dělá pro shromažďování informací o současných a budoucích potřebách zainteresovaných stran. Toto subkritérium je předpokladem pro naplnění výsledkového kritéria Shromažďování informací o současných a budoucích potřebách zainteresovaných stran Cyklus Popis Důkazy PDCA Plan Průzkum spokojenosti občanů a zaměstnanců MěÚ. Příručka modelu kvality. Do Určen plán schůzí RM, zasedání ZM, jednání výborů ZM a komisí RM. II. kolo sebehodnocení úřadu s využitím modelu CAF (Common Assessment Framework, tj. Společný hodnoticí rámec, dále jen CAF ). Příprava a realizace komunitního plánu na období Probíhají jednání RM a ZM. Každoročně se pořádá setkání,,desatero problémů města a,,setkání s podnikateli. Plán jednání RM schválen RM. Plán zasedání ZM schválen RM. Plán činnosti finančního výboru schválen RM. Plán činnosti kontrolního výboru schválen RM. Existence CAF týmu prezenční listina, zápisy. Dokument závěrečná zpráva komunitního plánování. Výsledky průzkumu spokojenosti zastupitelů města. Závěrečné vyhodnocení zápisy ze setkání. Existuje možnost elektronické komunikace i anonymního sdělení názoru Ve vestibulu je schránka pro písemné podněty, funguje elektronická pošta (centrální podatelna

19 19 Check formou tištěných formulářů k vybraným tématům ankety. Probíhá analýza silných stránek a příležitostí ke zlepšování úřadu prostřednictvím modelu CAF (II. kolo). Analyzujeme a shromažďujeme informace z ekologické oblasti zapojením úřadu do projektu,,zdravá města MA 21. Využíváme právní informační systém Codexis, finanční informační systém Ginis. V rámci úřadu se konají pravidelné porady vedení města a vedoucích odborů. Pracuje kontrolní i finanční výbor ZM. Pravidelně se schází osadní výbory a komise RM. Zpravidla min. 2x ročně se koná setkání se starosty obcí ve správním obvodu, resp. Mikroregionu. Při tvorbě rozpočtu se shromažďují údaje o finančních potřebách všech zainteresovaných stran. Podkladem pro tvorbu rozpočtu je schválený rozpočtový výhled a Strategický plán rozvoje města. Opakovaně byla zjišťována spokojenosti klientů odcházejících z úřadu a další aktivity v projektu Zvyšování kvality Účast na pilotním projektu Váš názor. Byl proveden přezkum informačního systému Aspi. i přímo schránky pro jednotlivé zaměstnance úřadu). Prezenční listina, zápisy z jednání. Smlouva o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí systému Codexis, Ginis. Zápisy z porad (zpravidla vždy po jednání RM), jednání osadních výborů zpravidla 1xměsíčně. Zápisy o výsledcích činnosti kontrolního nebo finančního výboru předkládány ZM - zápisy z jednání komisí a osadních výborů zveřejňovány na intranetu, rozesílány em. Pro jednání starostů obcí z Mikroregionu se užívá zasedací místnost města, účastní se zaměstnanci města s informacemi k aktuálním problémům. Usnesení ZM o schválení rozpočtu na rok 2013 ze dne na zasedání ZM, finančnímu výboru uloženo pololetně vyhodnocovat rozpočty místních částí. Rozpočtový výhled, Strategický plán rozvoje města, metodika vypracování návrhu rozpočtu města pro daný kalendářní rok. Usnesení RM. Internetová aplikace a internetové stránky. Zápis z porady.

20 20 Act Byl proveden přezkum stávajícího komunitního plánu. Byl proveden přezkum shromažďování informací o požadavcích občanů na zajištění financování v místních částech města je zajištěno i v rámci osadních výborů. Informační systém Aspi byl nahrazen informačním systémem Codexis. Vytvořena nová analýza potřeb uživatelů sociálních služeb. Požadavky osadních výborů. Smlouva s dodavatelem služby. Silné stránky Zavedený systém řízení kvality úřadu,,zvyšování kvality MěÚ pomocí modelu CAF. Zjišťování spokojenosti občanů a zaměstnanců. Informační systémy Codexis, Ginis Zavedený systém sběru informací od zainteresovaných stran např. formou platformy Váš názor. Příležitosti pro zlepšování Zlepšení systému zpětné vazby o výsledcích průzkumu a výsledcích ankety.

21 21 Subkritérium 2.2. Zvažte důkazy o tom, co úřad dělá pro vypracování, rozvíjení, přezkoumání a aktualizaci strategie a jak plánuje s ohledem na potřeby zainteresovaných stran a dostupné zdroje. Toto subkritérium je předpokladem pro naplnění výsledkových kritérií 6, 7, 8, Vypracování, rozvíjení, přezkoumání a aktualizace strategie, plánování s ohledem na potřeby zainteresovaných stran a dostupné zdroje Cyklus Popis Důkazy PDCA Plan Schválené strategické cíle úřadu jsou připraveny k rozpracování. Viz. výstupy z projektu Zvyšování kvality.. Do Pololetní vyhodnocování rozpočtu rozbory hospodaření v RM a ZM. Audit hospodaření smluvně zajištěn externí dodavatelskou firmou. Aktualizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb. Strategie Program regenerace městské památkové zóny v NMNM. V rámci projektu jsou definovány strategické cíle úřadu ve čtyřech oblastech. Byla realizována strategická organizační změna úřadu, úřad sjednocen do jedné budovy. Byla vypracována SWOT analýza strategických cílů úřadu v rámci projektu. Je sledováno čerpání rozpočtu dle jednotlivých kapitol, paragrafů a položek. Provádí se rozbory hospodaření, realizuje se klíčování rozpočtu na jednotlivé místní části z hlediska příjmů i výdajů. Provádí se analýza rizik v rámci dotačních titulů. Uloženo jako úkol finančnímu výboru ZM. Usnesení RM a ZM. Smlouva o zajištění auditu hospodaření města. Zpráva z projektu Komunitní plánování sociálních služeb. Usnesení ze ZM k projektu Program regenerace městské památkové zóny v Novém Městě na Moravě. Viz. v rámci projektu zpracovaná Vize a strategické cíle MěÚ Nové Město na Moravě. Usnesení RM schválen nový organizační řád MěÚ. Viz. v rámci projektu zpracovaná Vize a strategické cíle MěÚ Nové Město na Moravě. Rozpočtový výhled města na roky , finanční výbor má pololetně vyhodnocovat plnění dílčích rozpočtů místních částí. Analýzy k jednotlivým projektům, zpracování investičních záměrů.

22 22 Check Act Konají se investiční porady zpravidla 1x za dva měsíce. Úřad je zapojen do Benchmarkingové iniciativy 2005 a využívá dat v databázi BI 2005 pro srovnávání činností úřadu. Úřad je zapojen do projektu Komunitní plánování sociálních služeb. Úřad je zapojen do projektu Místní agenda 21. Realizace plánu zlepšování z I. kola sebehodnocení pomocí modelu CAF. Organizační struktura úřadu byla přezkoumána a byl vypracován a schválen nový návrh struktury úřadu a náplní práce jednotlivých zaměstnanců. Byla přezkoumána účelnost a efektivita správy bytového fondu města Úřad byl sjednocen do jedné budovy. Bytové hospodářství bylo převedeno od r pod realitní kancelář Pamel. Zápisy z investičních porad rozesílány em, k dispozici u odboru ISM. Poslední data za roky 2010, Příslušná usnesení ZM, realizace skrze příspěvkové organizace a odbor ŠKSV. Příslušná usnesení ZM, realizace aktivit skrze odbor ISM. Zápis z jednání pracovního týmu pro řízení kvality. Změny v organizační struktuře projednala RM na jednáních v lednu a únoru, ZM vzalo tyto změny na vědomí na 4. zasedání ZM, bod 2). Zápis jednání RM. Zápis jednání RM a ZM, adresa úřadu. Usnesení RM o zrušení pracovního místa Smlouva s realitní kanceláří Pamel. Silné stránky Vypracovány strategické cíle úřadu. Plnění úkolů uložených RM nebo ZM je sledováno v elektronické aplikaci. Je stanovován přesný harmonogram přípravy rozpočtu na další rok, průběžně se sleduje plnění rozpočtu. Schválení investiční akce předchází analýza rizik, zejména s ohledem na jejich finanční krytí. Zapojení do projektů financovaných ze zdrojů např. EU. Zapojení úřadu do modelů zvyšování kvality poskytovaných služeb (CAF, MA 21, BI 2005). Příležitosti pro zlepšování Vyhodnotit vývoj řízení kvality a plnění strategických cílů úřadu za delší období, seznámit s tímto dané úseky (např. na základě srovnání údajů z BI 2005.) Zvážit stanovení ukazatelů výkonnosti (propojit s motivační oblasti, např. při úsporách nebo řádném plnění stanovených úkolů formou odměn).

23 23 Subkritérium 2.3. Zvažte důkazy o tom, co úřad dělá pro uplatňování strategie a plánování v rámci celého úřadu. Toto subkritérium je předpokladem pro naplnění výsledkových kritérií 6, 7, 8, Uplatňování strategie a plánování v celém úřadu Cyklus Popis PDCA Plan Pokračovat v realizaci a ukončení projektu Zvyšování kvality, efektivity a transparentnosti klíčových procesů a služeb MěÚ NMNM. Schválen plán realizace e-aukcí pro zabezpečení veřejných zakázek. Důkazy Rozhodnutí o přiznání dotace. Smlouva o poskytnutí dotace. Příslušná usnesení RM a smlouva s dodavatelskou firmou. Do Seznamování zaměstnanců s řízením změn týkající se úřadu a strategickými cíly. Strategické cíle úřadu byly rozpracovány do konkrétních úkolů jednotlivých odborů a zaměstnanců s přiřazením potřebných zdrojů (lidských, finančních, materiálových). Tyto úkoly jsou definovány dle principu SMART. Kompetence vedení úřadu a zaměstnanců jsou vymezeny Organizačním řádem a usnesením RM. K některým problémům a záměrům města nad rámec zákonem stanovené povinnosti je zajištěno veřejné projednávání. Realizace schválených akcí probíhá podle rozpočtu, předem je zajištěno financování dané akce, rozpočet je podle potřeby aktualizován. Materiály projednávané v RM a ZM jsou rozesílány v předstihu dle jednacích řádů. Konají se pravidelné porady na úrovni vedení města a vedoucích odborů. Publikování výstupů z projektu Zvyšování kvality na intranetu, pracovních poradách. Akční plán zlepšování I. kola sebehodnocení modelu CAF, plán zlepšování z projektu,,zvyšování kvality MěÚ Zápisy z porad vedoucích odborů. Porady jednotlivých odborů. Plány zlepšování. Usnesení RM. Organizační řád. Veřejné jednání k agendě MA21 - Desatero problémů, výsledky projednány v RM i ZM, veřejnost byla pozvána k diskuzi např. o podobě náměstí, revitalizace zeleně. Rozpočet města pro rok 2013 schválen na 3. Zasedání ZM, bod 4), schválené akce jsou průběžně realizovány. Vyplývá ze schváleného jednacího řádu RM a jednacího řádu ZM. Zápisy z jednání jsou zveřejněny na intranetu.

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno 9. Národní konference kvality - prezentace zavádění CAFu do PO Jihomoravského kraje Historie

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb Vyhodnocení komunitního plánování na Rokycansku z hlediska kritérií Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií plánování sociálních služeb Zpracovatel:

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Aktuální a očekávaný stav veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Veřejná správa jako služba blízká občanům Budou prověřeny

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Strašice Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 Článek I - Název a sídlo Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační řád obecního úřadu vymezuje organizační

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Dr. Tomislav Vaněk manažer kvality Krajského úřadu Libereckého kraje

Dr. Tomislav Vaněk manažer kvality Krajského úřadu Libereckého kraje Konference setkání Zdravé kraje Implementace a udržování Modelu excelence EFQM, verze 2013, v podmínkách Krajského úřadu Libereckého kraje 12.února 2015 Dr. Tomislav Vaněk manažer kvality Krajského úřadu

Více

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP)

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Správa Krkonošského národního parku Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Stránka 1 z 9 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Benchmarkingová iniciativa 2005 Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Ždár nad Sázavou 11.6.2009 Rostislav Honus Metody Mystery Client Dotazníkové šetření Předpoklad: zájem

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

S E B E H O D N O T Í C Í

S E B E H O D N O T Í C Í S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A Aplikace modelu CAF CZ 2009 Aplikace modelu CAF 2006 CZ.1.04/4.1.00/42.00003 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO

Více

ETIKA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

ETIKA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ETIKA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Konference MANAŽERSKÁETIKA A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ Praha, 19.11.2013 Theodor Sojka Krátké představení Ing. Theodor Sojka tajemník Magistrátu města Chomutova člen předsednictva

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy

Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy Česko-německý seminář Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy Tschechisch-deutsches Seminar Erfahrungsaustausch in der öffentlichen Verwaltung Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro

Více

Systém vzdělávání egovernmentových dovedností podle Strategie implementace egovernmentu do území. ISSS 2011, Hradec Králové Zdeňka Šilhová

Systém vzdělávání egovernmentových dovedností podle Strategie implementace egovernmentu do území. ISSS 2011, Hradec Králové Zdeňka Šilhová Systém vzdělávání egovernmentových dovedností podle Strategie implementace egovernmentu do území ISSS 2011, Hradec Králové Zdeňka Šilhová Obsah Strategie implementace egovernmentu v území Rozdělení rolí

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

METODA CAF A KRITÉRIA MA 21 NA MěÚ V HODONÍNĚ PRAHA 26.4.2006

METODA CAF A KRITÉRIA MA 21 NA MěÚ V HODONÍNĚ PRAHA 26.4.2006 METODA CAF A KRITÉRIA MA 21 NA MěÚ V HODONÍNĚ PRAHA 26.4.2006 MĚSTO HODONÍN leží na JV Jihomoravského kraje při řece Moravě počet obyvatel cca 27.000 charakteristika: ubývající průmysl, Lázně Hodonín,

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vydal:

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010 Příloha č. 8 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Zápis z přezkoumání QMS za

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Příloha k ROZ 7-2015, č.j. 2747/CEN/15 Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Obsah: srpen 2015 Úvod... 1 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL MA21 v kategorii B za rok 2010 KRITÉRIA MA21. Politik MA21 informační seminář politika pro

DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL MA21 v kategorii B za rok 2010 KRITÉRIA MA21. Politik MA21 informační seminář politika pro DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL M21 v kategorii B za rok Probíhají v rámci M21 1 KRITÉRI M21 Politik M21 informační seminář politika pro 2 D.1.1 zastupitele k M21 pravidelné porady politika s

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více