KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE, ZA ROK 2003 ZLÍN 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE, ZA ROK 2003 ZLÍN 2004"

Transkript

1 KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE, CE ZA ROK 2003 ZLÍN 2004

2 OBSAH ÚVOD 3 5 A. KNIHOVNÍ FOND 5 1. AKVIZICE 5 2. EVIDENCE, KATALOGIZACE, REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU 5 3. TVORBA DATABÁZÍ, BIB OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU 8 B. KNIHOVNICKÉ A INFORM 9 C REGIONÁLNÍ FUNKCE NSKÉHO KRAJE VZD LÍNSKÉHO KRAJE PROGRAMECH PORADNÍCH OR!! CELOSTÁTNÍCH ODBORNÝCH SEKCÍCH A KOMISÍCH 16 D. RO ŠKOLY A "!! INFORMATICKÉ LEKCE PRO ŠKOLY ! " A KULTURNÍ AKCE PRO # ŠKOLENÍ, KURZY PRO V# VÝSTAVY 21 E A. INNOST 24 B. 24 C. Y 25 D. 26 E.! " # TISKÁRNA 27 $ ROCE

3 ÚVOD $%& '()* (* +,)-./*/0 1,$ 23425,678 2/918 :0117(;0 5,'(<= <10>761% 5,1;0.ka Bartoše (KKFB) pro B%/0 '()* (0 6C$7)0 ;7>7! &* ;*1;7 57< B8$* ( )0)739$1C 1957:1-D 7 57E* 5*<,20;8/8'*)*! ',< (* 19) 27$,30/7 F<7/%! <;*5= '()* (0 (;,1760/0! (2/10;! E7 23*<71,/7 1,.* 7:*<96914, E7 19) +G(;,/7 ',<7 úkol pro rok nadcházející. 0)739$1- B%/ 82/%18/- 57< )'D ;4)! &* <10>761, +4(<,/, E*/7(;9;14> =>7 6-;0(<8 2*507$0< a *H0719/14> =>7 6-;0(<8 1*2*507$0E<-E> 28B/0<,E4D $$C/*14 $72/I76914, +25,E76914 <10>7614>7 J71$8, 7$$C/*14 2*507$0< (* )8(*/, 6%2739$,; ( novou agendou spojenou s evidencí a +25,E76914) =>7 6-;0(<8, 195G(;*) 27:;8 +25,E7696,1-E> $7<8)*1;GD 7:*; ;0;8/G $7E>9+*'4E4E> 2*507$0< 6+57(;/ $4<% =)8 6-;0(<8 ;=)C3 1, :;%319(7B*<D tím souvisí prohloubení prostorových problémg <10>761%! <;*5= (* 19) 27$,30/7 :9(;*:1C 6%3*.0; +4(<914) $*27+0;14>7 (</,$8 1, 7/*<;0614) $7)C J75)78 6-2G':<% 7$ ;,;8;9514>7 )C(;, /41,D </,$ B%/ 725,6*1, 6%B,6*1 5*H9/% ;,<!,B% )7>/ +,:9;<*) /*;7.14>7 57<8 230')78; :14< =>7 6-;0(< , :,(720(GD 4<% 234(2C6< ,;*/* 0 $7;,E0 + 8/;8514>7 J71$8 ;,;8;9514>7 )C(;, /41, (* 27$,30/ ; 1,B4$<8 7$B751= /0;*5,;85% 0 B*/*;50*D 57 <5,'(<78 <10>7618! 7B67$14 <10>761%, 27B7:<% B%/7 +4(<917, +25,E nových knih. B%/7 +,>9'*17 B8$76914 J71$8 175*)D C<8'*)* 6.*) $95EG) <10>! <;*34 7B7>,;0/0 <10>7614 J71$ 7 ;=)C3 (6,+<GD V 82/%18/=) 57E* '()* (* +,)C30/0 1, *14 1,B4$<% (/8&*B 27(<%;76,1-E> 257(;3*$10E;64) LLL (;591*< <10>761%D * '* 7 ;%;7 (/8&B% +9'*)! (* 257'*60/7 195G(;*) 234(;82G 1, $7)76(<78 (;591<8 (ve srovnání s 7 MN OP 0 195G(;*) 234(;82G 1, 71/01* <,;,/7H 1, Q*B8 R195G(; 7 KS OPD 7 19( 27;C.0/7! '* 195G(; 6.*E> +9</,$14E> 8<,+,;*/G! E>,5,<;*50+8'4E4E> 6%8&0;4 <10>7610E<-E>, 01J75),:14E> (/8&*B 234)7 6 <10>761CD * ( ( (* +6-.0/ 27:*; 5*H0(;576,1-E> :;*193G! 196.;C614<G <10>761% 0 6-2G':*<D 0)739$178 5,$7(; '()* )C/ G(;8 27:;8 $C;(<-E> :;*193G! 8 <;*5-E> B%/ v 82/%18/-E> /*;*E> +,+1,)*191 27</*( 6 $G(/*$<8 2728/,:14>7 6-67'*D G&*)* (* +,)-./*; 1,$ $G67$% ;7>7;7 '*68!,/* (678 57/0 '0(;C (*>59/, E4/*6C$7)9 259E* ( $C;(<-)0 :;*1930! (27/8259E* (*.<7/,)0 0 +,'4),6=,<E*, (78;C&* 257 $C;0D,(76C, 25,E761C 1*'1957:1C'.4)0 F<7/% B%/% 5*60+* <10>7614>7 J71$8, 23*E>7$ 1, 6%..4 6*5+0 automatizovaného knihovního systému KP-Q01D 3*E>7$ 1, 6%..4 6*5+0 (0 6%&9$,/ 6 25GBC>8 $58>=>7 27/7/*;4 3,$8 F25,6 257H5,)8, +1,)*1,/ ,E7614<% )0)739$1= 6%;4&*14D <7/ $7<71:0; 5*60+0 <10>7614>7 J71$8 23*.*/ $7 /*;7.14>7 57ku z $G67$8 18;17(;0 $7$,;*:1= <71;57/% 1*,8;7),;0+76,1-E> *60$*1E4 <10>7614>7 J71$8! <;*59 '* :,(76C 6*/)0 1957:19D 27/*:1C ( 276C3*1-)0 <10>761,)0 6 57)C34&0! (*;41C, >*5(<=) 5,$0.;0, $,/.4)0 257J*(0719/14)0 <10>761,)0 '()* 5*,/0+76,/0 +,'0.;C14 Programu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji. Knihovny v 7BE4E> 7E*I76,/% 23*$*6.4) 6-)C11= (78B75% <10> 27(<%;76,1= J75)78 6-2G':<%! 27)7E ,E76914, 5*60+0 <10>7614E> J71$G, <71+8/;,E* <* +25,E '*<;G < &9$7(;*) 7 $7;,E*D Neus;9/* 57(;78E4 1957<% 1, <10>7614<% 6%&,$8'4 '*'0E>,<; (;82 < E*/7&067;14)8 6+$C/96914D 57;7 57(;* 6-+1,) 6+$C/96,E4E> <85+G 75H,10+76,1-E> <5,'(<78 <10> <10>7614<% /41(<=>7 <5,'*D Nabídka školení z 7B/,(;0 01J75),:14E> ;*E>17/7H04 B%/, *1, 7 7$B751= <85+% ( knihovnickou ;*),;0<78D *3*'17(;0 '()* 1,B4$/0.<7/*14 +,)C3*19 1, (*+19)*14 ( internetem a novým katalogem knihovny. K 25*(;0&0 <10>761% 230(2C/ E*/7(;9;14 (*)0193 >8$*B14E> <10>76*1! <;*5- '()* 8(2739$,/0 (27/*:1C ( Národní kn0>76178 D 7>,;9 B%/, *$0:14 :0117(; <10>761%D 57)C <8/;851C (27/*:*1(<=>7 :,(720(8 VUK Zlínského kraje, který 6%E>9+4 :;65;/*;1C! <10>761, 6%$,/, 1*B7 (* 27$4/*/, 1, 6%$914, $0(;50B8E0 $*(*;0 ;0;8/G! <;*5= B%/% 6%$91% v rámci Edice Zlínský kraj nebo s podporou této edice. K :0117(;0 <10>761% '0& ;5,$0:1C 2,;34 <8/;8514, 6+$C/96,E4,<E* 257.<7/%, 6*3*'17(;! 6 roce 2003 se jich 8(<8;*:10/7 MTU! ;'D 7 UT 64E* 1*& 6 57E* 23*$*./=)D (<8;*:10/ (* '0& :;65;- 57:14< <5,'(<= /0;*59514 (78;C&* 3

4 257 $C;0D 7256= (* 1,.* <10>761, +,27'0/, $7 75H,10+,E* /0;*59514 (78;C&* 6 59)E0 * /%)209$% s 5B0;*) 257 $C;0 *(<= 5*28B/0<%D, 75H,10+,E0 3,$%,<E4 <10>761, (27/825,E76,/, ( dalšími institucemi a 1*+0(<76-)0 75H,10+,E0D, 23027)*18;4 85:0;C (;7'4 23ínosná spolupráce, která byla navázána s Fakultou )8/;0)*$09/14E> <7)810<,E4 106*5+0;% 7)9.*,;0 6* /41CD 9(;*:1C F(2C.14 '()* B%/0 6 F(0/ ,68 016*(;0:14>7 +9)C58 1, +4(<914, 5*<71(;58<E0 $58>= B8$76% 257 <5,'(<78 <10>7618D 7 3,$C jednání bylo rozhodnuto o zpracování objemové studie na 5*<71(;58<E0 B-6,/= ; B8$76% 257 <5,'(<78 <10>7618 R+9)C5 27:4;9 ( '*'4) E*/-) 23*)4(;C14)P a <5,'(<78 H,/*500D,:9;<*) /*;7.14>7 57<8 B%/,$78 /41(<=>7 <5,'* (E>69/*1 016*(;0:14 +9)C5! <;*5ý byl +,(/91 1, 010(;*5(;67 <8/;85% *(<= 5*28B/0<%D,&$757:1C (* (1,&4)* 7 +/*2.*14 257(;3*$ ;C614<% <10>761%D 1*'6C;.4) +)C19) $7./7 v B67$14 <10>761C #0&14 6,>%! <$* (2596, $7)G +,'0(;0/, 6-)C18 7<*1, B%/7 6%B8$ = 6-2G':14 a inj75),:14 25,E760.;CD, J01,1:14 27$275% ;,;8;9514>7 )C(;, /41, '()* 27<5,:76,/0 6 5*176,E0 01;*50=5G 27B7:*< 6 '*>7 7<5,'76-E> :9(;*E> R*/*E>760E*! 5.;1=P! 1, <;*5= (* 6 )018/7(;0 7B:,( +,27)41,/7D 8(*/0 '()* B7>8&*/ 8+,634; + $G67$8 8<71:*14 19')8 27B7:<8 6 /*:G6E*, 1*27$,30/7 (* 19) ,'0(;0;! i 23*( 27)7E +* (;5,1% 7$B758 <8/;85%,H0(;59;8 )C(;, /41,! 19>5,$14 257(;75%D 1,&0/0 '()* (* 7 hospodárné a efektivní nakládání s 230$C/*1-)0 J01,1:14)0 257(;3*$<%D 01,1E76914 :0117(;0 <10>761% +,'0.V76,/ +9(,$14 )C578 '*' ,;*/ /41(<- <5,' RUA!A OP! 27$4/*/7 (* 1, 1C) ;,;8;9514 )C(;7 /41 OP, (;9; J75)78 F:*/76-E> $7;,E4 RS!W OPD 6/,(;14E> 234')G! '*'0E>& )7&17(;0 '(78 7)*+*1% <10>7614) +9<71*) BD! B%/7 27<5%;7 U O 19</,$GD C(;7 27(<%;8'* <10>761C J75)78 6-2G':<% B8$768 (;3*$14 <10>761%, 257(;75%! 6 10E>& '(78 8)4(;C1% 7B67$14 <10>761%, 27B7:<%D #,< (* 19) 27$,30/7 (2/10;! E7 '()* (0 23*$(*6+,/0! '* )7&17 27(78$0; + následující zprávy. 7(,&*1= 6-(/*$<% :0117(;0 <10>761% B% 1*B%/% )7&1= B*+ ;-)76=! 010E0,;0614, 27E;06= 259E* <10>7610E! <10>7614<G, $,/.4E> 257J*(4, 59$, '0) ;78;7 E*(;78 $C<8'0D C<8'*)* +, 6-5, )7E, 27$2758 +* (;5,1% ,;*/* /41(<=>7 <5,'*, <5,'(<=>7 F3,$8 a ;,;8;9514>7 )C(;, Zlína a jeho magistrátu. 26. února 2004 >5D $*I<, 50*$/769 3*$0;*/<, 5,'(<= <10>761% 5,1;0.<,,5;7.*! 234(2C6<76= 75H,10+,E* 4

5 A. KNIHOVNÍ FOND 1. AKVIZICE 7:14 <10& G(;*< :010/?T (6,+<G! + ;7>7 TS?U? (6,+<G 257 <5,'(<78 knihovnu a 2 (6,+<G pro 6-)C11- J71$D 76- J71$ 175*) R2/,;1= 175)% + let ) obsahuje ks B7:<% B%/7 6 roce 2003 nakoupeno knih za 399 NUM : $4<% $7;,E0 + Kulturního fondu )C(;, /41,D '* 7$ TD 27$/* +9<71, :D 37/1995 Sb., o neperiodických publikací, v 2/,;1=) +1C14! 234'*)E*) =>7 6-;0(<8 1*2*507$0E<-E> 28B/0<,E4 6%$,6,;*/G (* (4$/*) 6* /41(<=) <5,'0D roce B$5&*/, ',<7 (6,+<GD Knihovní fond byl nakoupen jednak z 57+27:;8! '*$1,< + F:*/76= $7;,E* + 8/;8514>7 J71$8 )C(;, /41, a z $7;,E* 1, $72/1C14 6-)C11=>7 J71$ *3*'1= <10>761% +/41(<=>7 7<5*(8D 257'*<;8 MK *(<9 <10>761, 7B$5&*/, +$,5), TM ;0;8/G! ;'D TK (6,+<G <10> :*(<-E>,8;75GD 5G)C519 E*1, <10>y v B%/, TN? :D 8$*B14 7$$C/*14 +,'0.V8'* 19<82! *60$*1E0, +25,E *E> +68<76-E> $7<8)*1;GD */<*) B%/7 zakoupeno nebo získáno darem 1?MN +68<76-E> $7<8)*1;G! 6:*;1C +68<76-E> <10> 257 1*60$7)=! a získáno darem 11 videokazet. Bylo zakoup*17 1*B7 +4(<917 $,5*) K? ;0;8/G 1, -ROM. Centrální nákup, evidenci a distribuci novin a :,(720(G *E>1, 7$$C/*14, obvodní knihovny +,'0.V8'* 7$$C/*14 2*507$0<D '* 7$ TD 27$/* +9<71, :D BD! *E>, (;*E> 230 6ydávání periodického ;0(<8, 7 +)C1C 1C<;*5-E> $,/.4E> +9<71G R;0(<76- +9<71P! 6 2/,;1=) +1C14! 234'*)E*) =>7 6-;0(<8 periodik. V roce 2003 získala jako povinný výtisk 1 KSM ;0;8/G 2*507$0<D */<*) $7E>9+*/7 $7 <10>761% T UNN ;0;8/G 2*507$0< RMMS ;0;8/G 6 C<7/0<,19(7B1= +6C;.*14 J71$8 2*507$0< (0 6%&9$,/7 5*75H,10+,E0 (</,$G 6 (;3*$14 <10>761C, +,34+*14 176=>7 $*27+0;14>7 (</,$8 R 7/*<;0614 $G)PD 2. EVIDENCE, KATALOGIZACE, REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU #)*11= 0 6CE1= +25,E *E> $7<8)*1;G B%/ $C17 6 automatizovaném knihovnickém systému KP-sys a od srpna 2003 v jeho vyšší verzi KP-win. 7<5,:8'* (27/8259E* 1, 257'*<;8 Y 772*5,;0614 ;675B,, 6%8&46914 (78B75G 1957$14E>,8;750;Z! <;*5- +,(;3*.8'* D 5GBC&1C '(78 +,(4/91%,8;750;1í záznamy do centrální báze v D 5

6 %&'()*+,,-./01-&/ ' "9.90 1:9;--: 20-3# knihovní jednotky rok 2002 rok G(;*< E*/<*) z toho: knihy z toho: B*/*;50* 257 $7(2C/= ,8:19 /0;*5,;85, 257 $7(2C/= B*/*;50* 257 $C; ,8:19 /0;*5,;85, 257 $C; ostatní dokumenty z toho: hudebniny CD MC zvukové knihy pro nevidomé videokazety CD-ROM normy G(7B 1,B%;4[ nákupem darem náhradou povinný výtisk Úbytek celkem knihy z toho: B*/*;50* 257 $7(2C/= ,8:19 /0;*5,;85, 257 $7(2C/= B*/*;50* 257 $C; ,8:19 /0;*5,;85, 257 $C; :*; ;0;8/G $7E>9+*'4E4E> 2*507$0< z toho: povinný výtisk :*; *\*)2/93G E*/<*)

7 %&'()*+,,-./01-&/ :9;--: 20-3 v roce 2003 knihovní jednotky rok 2002 rok G(;ek celkem z toho: knihy z toho: B*/*;50* 257 $7(2C/= ,8:19 /0;*5,;85, 257 $7(2C/= B*/*;50* 257 $C; ,8:19 /0;*5,;85, 257 $C; ostatní dokumenty 0 10 z toho: CD-ROM 0 10 %&'()*+,,-.hovního fondu celkový v roce 2003 knihovní jednotky rok 2002 rok G(;*< E*/<*) D[ 345G(;*< 6-)C11=>7 J71$8 +, B%/ +,>518; $7 (;,;0(;0<% <10>7614>7 J71$8 6 7:14) 6-<,+8 7 <10>761C +, <%=>01?-& 30 6%3, $7<8)*1;G + <10>7614>7 J71$8 (* 34$4 <10>7614) +9<71*) BD a 25769$CE4 6%>/9.<78 010(;*5(;6, <8/;85% :D 88/2002 Sb. %/7 6%3,+*17 W S?T (6,+<G +10:*1-E>! 727;3*B*1-E>! +,(;,5,/-E> :0 +;5,E*1-E> $82/0E0;14E> $7<8)*1;GD Prodej v%3,+*1-e> <10> (* 8(<8;*:10/?D $8B1,! WD /0(;72,$8 %/7 257$ (6,+<G +, :D Stav knihovního fondu k krajská knihovna 6:*;1C 6-)C11=>7 J71$8 Knihovní fond celkem z toho: knihy z toho: B*/*;50* 257 $7(2C/= ,8:19 /0;*5,;85, 257 $7(2C/= B*/*;50* 257 $C; ,8:19 /0;*5,;85, 257 $C; ostatní dokumenty z toho: hudebniny gramodesky CD MC zvukové knihy pro nevidomé videokazety CD-ROM normy

8 Revize knihovního fondu Byla provedena fyzická revize knihovního fondu (monografií, zvukových, audiovizuálních a multimediáln4e> $7<8)*1;GPD %/% 5*60$7691% $7<8)*1;% +,2(,1= 6 */*<;5710E<= $,;,B9+0 $7 2345G(;<76=>7 :4(/, Revize veškerých gramofonových desek (nejsou v elektronické databázi) byla provedena klasicky 27$/* 2345G(;<76=>7 (*+1,)8D *60+* (* 34$0/, 6%>/9.<78 :D < 2576*$*14 +9<71, BD! o knihovnách a 27$)41<9E> *3*'1-E> <10>7610E<-E>, 01J75),:14E> (/8&*B R<10> <71P!, 8(<8;*:10/, se v $7BC 7$?TD :*56*1E* $7?MD (521, R(;3*$14 <10>761,P! 7$?TD :*56*1E* $7 (521a (obvodní knihovny), v * (</,$8,)*119! 6 :*56*1E0 1, $*;,.76,1=) 25,E760.;0 *1;57257'*<;D %+0E<78 5* *$/0 25,E7614E0 (/8&*B, 7$$C/*14 $72/I76914, +25,E76914 <10>7614>7 J71$8 1,:;*14) 0$*1;0J0<,:14E> :9576-E> <]$G! <;*5-)0 '(78 $7<8)*1;% 72,;3*1%D 71$ + $*27+0;14>7 (</,$8 7$>734 B%/ 5*60$ *;57<,;,/7H0+,E0 6 (;3*$14 <10>761C! 5*60+* <10>7614>7 J71$8 27B7:*< 257B4>,/, *;57(2*<;0614) +920(8 '*'0E> J71$GD %/ +25,E7691 (*+1,) >/*$,1-E> $7<8)*1;G! v (78:,(1= $7BC 257B4>9 '*'0E> $7>/*$914, <71;57/, 6%3,+*1-E> <10> 27$/* 58:1C 2(,1-E> FB%;<76-E> (*+1,)GD 3. TVORBA DATABÁZÍ, BIB Databáze knihovního fondu KKFB obsahuje v (78:,(17(;0 TMU NU? ;0;8/G R+ ;7>7 TM? ;0;8/G <10>PD Je dopli7691, (78BC&19 5*H0719/14 :/91<769 B0B/07H5,J0*D roce 2003 bylo zpracováno 1 NNU +9+1,)G (3 329 v 7B(,>8'* EE,?N +9+1,)GD $ +,:9;<8 '* :9(; +9+1,)G +25,E769691, ;3*B% *(<= 1957$14 B0B/07H5,J0*! :/91<7678 $,;,Bázi ANL )C 23458:14E> (</,$G <10>7614>7 J71$8 6 (;3*$14 <10>761C, 7B67$14E> <10>7619E> '* )=1C 8&46,1- J71$ <10> 8/7&*1 6 depozitních skladech: - Kamenná 3849 nájem od soukromého subjektu - Mikoláše Alše G':<, 7$ V roce 2003 b%/ +4(<91 6-2G':<78 7$ 257(;75 6 7/*<;0614) $7)C R(67B7$0;*/G AUUNP 257 8/7&*14 periodického tisku, který KKFB dostává jako povinný výtisk. Vzhledem k ;7)8! &* 27$/* <10>7614>7 +9<71, (* '*$19 7 <71+*56,:14 J71$! <;*5- )8(4 B-; ;56,/* 8E>7691! 6%(;,:4 <,2,E0;, (</,$8 6->/*$76C 1,? 3 roky. 5. OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU (TECHNICKÉ ZPRACOVÁNÍ, OPRAVY, ARCHIVACE) Provedené práce (svazky) rok 2002 rok 2003 balení ,6%! 23*6,+B%,27$D GBC&1C '(78 <10>%, 2*507$0<, 72,;37691y etiketami elektronické ochrany knihovního fondu. 8

9 B. KNIHOVNICKÉ A INFORM V 5,'(<= <10>761C 5,1;0.<,,5;7.* '(78 (/8&B% :;*193G) 27(<%;7691% 6 (;3*$14 <10>761C v 7$$C/*14E>[ 7$$C/* $7(2C/= :;*193*! 7$$C/*14 B0B/07H5,J0*, 01J75),:14E> (/8&*B! 7$$C/* $C;0! 7$$C/* )/9$*&! >8$*B14 7$$C/*14! 7$$C/*14 2*507$0<! (;8$761,, :4;951,! zvuková knihovna a dále v B67$14 <10>761C #0&14 6,>%! B67$14 <10>761C,/*1760E*, 6* T? 27B7:<9E> 1, F+*)4 ;,;8;9514>7 )C(;, /41,D K B%/, +58.*1, 27B7:<,,/,. + $G67$8 1*6%>768'4E4E> 257(; <10>7618, 6*/)0 14+<= :0117(;0D B%/, +58.*1, 27B7:<, 6 /*:G6E* + $G67$8 8<71:* ')8 +* (;5,1% (78<57)=>7 ),'0;*/* 7B'*<;8D 8(0/76,/, (27/8 (* ;,;8;9514) )C(;*) /41*) 7 +4(< E> 257(; )4(;C *1-E> 27B7:*<!,/* $7 <71E* 1*F(2C.1CD 10>7614 J71$ ;CE>;7 27B7:*< '* $7:,(1C 8/7&*1 v depozitních skladech. >= *%. '0,< Ukazatel ;* ;C614E G':<% ^ 95G(; 8<,+,;*/G 7$59&4 +9'*) 6*3*'17(;0 1*'*1 7 (/8&B% 6-2G':14!,/* 5761C& 7 (/8&B% 01J75),:14 a <71+8/;,:14D 7$(;,;178 :9(; :0117(;0 ;6734 </,(0E<= <10>7610E<= (/8&B%! ;+1D 23*$*6.4) 2G':76914 $7<8)*1;G R<10>! 2*507$0<! +68<76-E>! <,5;7H5,J0E<-E>, $,/.4E> $7<8)*1;GP!, 01J75),:14, <71+8/;,:14 (/8&B% poskytované z 6*/<= )45% +, 278&0;4 )7$*514E> 01J75),:14E> +$57'GD 57 01J75),:14, 5*.*5.14 (/8&B% '(78 278&4691% 71/01* $,;,B9+*[ rok 2002 rok J7B,1<, R$,;,B9+* *)C (6C;,! 07H5,J0*, *(<9 5*28B/0<,P mediální databanka TAM-TAM Anopress 265 EBSCOhost 484 hledání 904 hledání ProQuest hledání 227 hledání PCI Web 72 hledání 55 hledání Springer/LINK (od prosince) Ulrich`s Periodicals Directory Oxford Reference Online statistika není k dispozici.*e>1% % <57)C 27B7:*< '(78 2/1C,8;7),;0+7691%! 7$ 25,E8'4 6 (;3*$14 kni>761c 6 automatizovaném knihovnickém systému KP-Q01! 6%..4 6*5+0 23*$E>7+4>7 (%(;=)8 -sys. WWW stránky (http://www.kfbz.cz) informují o! '*'4 :0117(;0! <10>7614) J71$8,,<;060;9E> 257 6*3*'17(;, 1,B4+*'4 ;,<= B7>,;- 6-BC5 $,/.4E> 01;*51*;76-E> 7$<,+G + 1*'5G+1C'.4E> 7B/,(;4D tomto roce B%/% +,6*$*1% 1C<;*5= 176= 58B50<%! 1,23D (7820(%, 2*507$0<! )C(4:14 (7820(% 2345G(;<G <10&14>7 J71$8D 9

10 %/, +,6*$*1, /01* (/8&B, +7B5, /,(;14E> 6-2G':*< :;*193G 1, LLLD LLL B%/ $72/1C1 7 +7B5, (;,68 $7<8)*1;G ( )7&17(;4 '*'0E> 5*+*56,E*D %/% +,6*$*1% 1C<;*5= 176= 58B50<% a (/8&B%! 1,23D *-bulletin (rozesílání novinek a aktualit em 7$ B3*+1, (* 230>/9(0/7 234'*)EGP! */*<;5710E<9 &9$,1<,! J75)8/ ,(4/914 $*(0$*5,; + WWW stránek aj. A'0 C*+-?%+ 27(<%;8'*,B(*1:14, 25*+*1:14 6-2G':14 (/8&B% B*/*;50*, 1,8:1= /0;*5,;85%! :,(720(G! )*+0<10> G':14 (/8&B8! 5*+*56,E0 1,8:1= /0;*5,;85%, B0B/07H5,J0E<=, 01J75),:14 (/8&B%D -20'9=C-& = '+2+'+-C-& 5+-*rum (IRC), <;*5= '* (78:9(;4 7$$C/*14 B0B/07H5,J0*, 01J75),:14E> (/8&*B! 27(<%;8'* 01J75),E* J,<;7H5,J0E<=! B0B/07H5,J0E<=! 5*J*5*1:14, <71(8/;,:14D '* 8)4(;C1 J71$ R<10>% a periodika) s regionální tématikou a kartotéka regionálních osobností. A'0 3;*. = (* ;56,/* +,)C38'* 1, 01$060$89/14 259E0 (* :;*1930D 2*E09/14 2=:* '* v 7$$C/* $C;0 6C17691, $C;*) ( 5G+1-)0 $58>% 27(;0&*14! $%(/*<;0E<-) $C;*), $C;*) +* +6/9.;14E>.<7/D #* $72/I7691 J71$ /0;*5,;85% +,)C3*1= 1, (2*E09/14 2edagogiku. A+'.03., )*4301-= = C&*?'-= 27(<%;8'*,B(*1:14, 25*+*1:14 6-2G':<% 17601, :,(720(G! 25*+*1:14 2G':76914 /0;*5,;85% R7B5,+76= 28B/0<,E* + 5G+1-E> 7B75G! *1E%</72*$0*! 6-</,$76=, ',+%<76= (/7614<%! '4+$14 39$%! (B45<% +9<71GP, 01J75),:14 (/8&B% 23*$*6.4) + 7B/,(;0 6-;6,51=>7 8)C14!,5E>0;*<;85% a práva. 43+E-& 27(<%;8'* 25*+*1:14,,B(*1:14 6-2G':14 (/8&B% <10>, :,(720(G ( hudební tematikou, >8$*B101! 1,>5,1-E> +68<76-E> +9+1,)G R, ),H1*;7J7176= <,+*;%P! 8)7&I8'* 8&06,;*/G) 27(/*E> +68<76-E> $7<8)*1;G RH5,)7J7176-E> $*(*<!, ),H1*;7J7176-E> <,+*;P, 27(<%;8'* 01J75),:14 (/8&B% v oblasti hudby. Zvuková knihovna '* (2*E0,/0+76,1-) 7$$C/*14)! <;*5= 27(<%;8'* 6-2G':14 (/8&B% 6->5,$1C 1*60$7)-), +5,<76C 27(;0&*1-) 7B:,1G)D G':8'* +68<76= 1,>596<% <10> 1, ),H1*;7J7176-E> <,+*;9E>, (78:,(1C (6-) 8&06,;*/G) 8)7&I8'* 6-2G':<% +68<76-E> 1,>596*< J71$8 >8$*B14>7 7$$C/*14D %/ 6%$91 ;0.;C1- (7820( +68<76-E> <10> $7 <71E* (;3*$14 <10>761C, 7B67$14E> <10>7619E> '(78 27(<%;7691% 5*257H5,J0E<= (/8&B% + ;0.;C1-E> $7<8)*1;G + J71$8, )7&17(; ;0(<8 + */*<;5710E<-E> 01J75),:14E> +$57'G! 23*$*6.4) + internetu. Z ;*E>10E<-E> $G67$G R6-)C1, 7<*1P B%/, +,63*1, B67$14 <10>761, #0&14 6,>% 6 $7BC 7$ TTD $8B1, do?d <6C;na. Z $G67$8 5*60+* <10>7614>7 J71$8, 1*+B%;1-E> 725,6, F25, (;759E> 257 6*3*'17(; R),/76914! opravy, nový pult v B67$14 <10>761C #0&14 6,>%P B%/% +,63*1% % 257 6*3*'17(; ( 6-'0)<78 :4;951% a (;8$761% (;3*$14 <10>761% 7$?TD :*56*1E* $7?MD (521,, 7BC 7B67$14 <10>761% 7$?TD :*56*1E* $7 10. srpna. 10

11 -./01-.5,B =.-20'9=C-& 1 roce 2003 rok 2002 rok 2003 *H0(;576,14 :;* ;7>7 :;*1930 $7 TW /*; ;C614E G':ky celkem z toho: 1,8:1= /0;*5,;85% 257 $7(2C/= ;7>7 6-2G':<% 2*507$0< B*/*;50* 257 $7(2C/= ,8:1= /0;*5,;85% 257 $C; B*/*;50* 257 $C; zvukových a jiných $7<8)*1;G zvukových knih pro nevidomé MVS: 6%34+*1= 27&,$,6<% 1,.0E> :;*193G %34+*1= 27&,$,6<% + '01-E> <10>76* *+*56,E* 1,8:1= /0;*5,;85% & ;*51*;8 :;*1930 E*/<*) R>7$01%P ,5 z toho: 7$$C/* $7(2C/= :;*193* RP $$C/* )/9$*& ,5 studovna 642,5 550 B67$14 <10>761, #0&14 6,>% 7,5 * 33 Obvodní knihovna Malenovice 45 ** 48 34(;82% 1, LLL (;591<% (;82% 1, 71/0ne katalog KKFB <E* 257 6*3*'17(; RB*(*$%! 23*$19.<%P Akce pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ, speciální školy) Odeslané upomínky celkem z toho: upomínka upomínací dopis + pokus o smír Kopírování z fondu KKFB (stránky) ;,+% B0B/07H5,J0E<=! J,<;7H5,J0E<=! 5*J*5*1:14 E*/<*) z toho: ústní s ;0.;C1-) 6-(;82*) :*; (;8$0'14E> )4(; :*; 27:4;,:G 257 6*3*'17(; z toho s 234(;82*) na internet 6 11 * 7$ ** od dubna

12 C. 1. REGIONÁLNÍ FUNKCE NSKÉHO KRAJE Krajská knihovna v <775$0176,/,, +,'0.V76,/, 6-<71 5*H0719/14E> J81<E4 <10>7619) 6* Zlínském kraji. Tyto funkce jsou financovány z $7;,E* 010(;*5(;6, <8/;85%, :9(;*:1C :;8 <5,'(<= <10>761%D -<71 5*H0719/14E> J81<E4 <5,'(<9 <10>761, +,'0.V76,/, 257(;3*$10E;64) F;6,58 5*H0719/14E> (/8&*B <10>7619) /41(<=>7 <5,'*D Útvar regionálníe> (/8&*B <10>7619) /41(<=>7 <5,'* (27/825,E8'* ( knihovnami v <5,'0 1, +,'0.;C14 5*H0719/14E> J81<E4 ;,<!,B% (4V 6*3*'1-E> <10>76*1 B%/, J81<:14, <7)2,;0B0/14 6 rámci celého kraje a bylo +,'0.;C17 $7$5&76914 (;,1$,5$G 5*H0719/14E> J81<E4D Pro rok 2003 <5,'(<9 <10>761, 276C30/, 6-<71*) 5*H0719/14E> J81<E4 6* /41(<=) <5,'0 ;30 <10>761%[ *H071 57)C34& 10>761, 57)C34&(<,! *H071 >*5(<= 5,$0.;C 10>761, *$30E>, *1*.* 8E>/76,1,! - pro region Vsetín,(,5%<76, 6*3*'19 <10>761, (*;41! - pr7 5*H071 /41 +,'0.V8'* 5*H0719/14 J81<E* Krajská knihovna Františka Bartoše., +9</,$C &9$7(;0 7 $7;,E0 1, B%/, 257 <5,'(<78 <10>7618, 3 276C3*1= <10>761% 6 lednu %:/*1C1, 27)C519 :9(;<, N?MW ;0(D : 1, +,'0.;C14 6-<718 5*H0719/14E> (/8&*B ve Zlínském kraji. %&F+95+?)*,= 1 C KKFB krajské funkce okresní funkce )C34& >*5(<= 5,$0.;C MVK Vsetín Zlínský kraj celkem ,'(<9 <10>761, 5,1;0.<,,5;7.* B%/, 276C3*1, (BC5*) (;,;0(;0E<-E> $,; 7 :0117(;0 <10>76*1 6* /41(<=) <5,'0D * (;,;0(;0E<-E> $,; B%/, 23025,6*1, 257 ;0(< 28B/0<,E* ;,;0(;0E<= 6-(/*$<% :0117(;0 6*3*'1-E> <10>76*1 /41(<=>7 <5,'* +, ;6,5 5*H0719/14E> (/8&*B <10>7619) /41(<=>7 <5,'* +,'0.V7val: A0'=3+-),B 23025,60/ 2/91%! 57+B75%! 27$</,$% 257 6%F:;76914 $7;,E* 1, 6-<71 5*H0719/14E> J81<E4! 57: <718 5*H0719/14E> J81<E4 6 roce 2002 a zprávu za 1. pololetí V roce 2003 provedly pracovnice útvaru 206 met7$0e<-e> 196.;C6, TSA <71+8/;,E4D ;7>7 257BC>/7 87 jednání se zástupci obcí. - )+9.-?%+ = A0'=3< (67/,/ M 275,$% 3*$0;*/G, 7$B751-E> 25,E7614<G 276C3*1-E> <10>76*1 6* /41(<=) <5,'0! 23025,60/ T (*) J*(0719/14 25,E7614ky knihoven Zlínského kraje, zajistil školící kurz ( ) k elektronickému programu statistiky pro pracovníky <5,'(<=, 276C3*1-E> <10>76*1! <;*34 +25,E7696,/0 (;,;0(;0E<= 6-<,+% 6*3*'1-E> <10>76*1D +$C/96914 <10>7614<G 6 7B/,(;0 01J75),:14E> ;*E>17/7H04, 7$B751= <10>7610E<= 257B/*),;0<% B%/7 +,'0.;C17 257(;3*$10E;64) +$C/96,E4>7 E*1;5, <10>7614<G /41(<=>7 <5,'*D *) J*(0719/14 25,E7614<% <10>76*1 /41(<=>7 <5,'* (* <71,/?UD 6 10>761C 57)C34&(<,D, 257H5,)8 (*)0193* B%/% 01J75),E* 7 (78:,(1=) (;,68, <71E*2E0 +,'0.;C14 5*H0719/14E> J81<E4 6* /41(<=) <5,'0! :0117(; 1J75),:14>7 E*1;5, 1*+0(<76-E> 75H,10+,E4, 25*+*1;,E* (,)7(;8$0'14E> <85+G 27:4;,:76= H5,)7;17(;0 1, -ROM firmy Gopas. 12

13 Porady >?)*4A5(,'=F),B = A01;%+-:5/,nihoven (* 8(<8;*:10/% 6 :;%30<59;D ,$% (* <57)C 276C3*1-E> <10>76*1 +F:,(;10/0 ;,<= +9(;82E0 /41(<=>7 <5,'*, Krajského F3,$8 /41(<=>7 <5,'*, 6*$78E4 <10>76*1 7BE4 ( *178 2G(7B17(;4D 4/*) ;=;7 275,$% B%/7 projednání org,10+,:14>7 +,'0.;C14, J01,1E *H0719/14E> J81<E4 6 34;7)14 +9(;82E0 <10>76*1 (* $7>7$/0 (* +9(;82E0 <5,'(<= <10>761%, /41(<=>7 <5,'*! &* B8$* 0 6 následujících letech +,E>7691 (78:,(1- (%(;=) +,'0.;C14 5*H0719/14E> J81<E4 6* /41(<=) <5,'0 R<5,'(<9 <10>761,! ;30 276C3*1= <10>761% 57)C34&! >*5(<= 5,$0.;C! (*;41 6%8&0;4 7B'*$196*< <71<5=;14E> (/8&*B u 257J*(0719/14E> (;3*$0(<76-E> <10>76*1PD V )C(4E0 :* BC>/7 6* /41(<=) <5,'0 <5,'(<= <7/7 (78;C&* *(10E* 57<8 75H,10+76,1= Svazem )C(;, 7BE4! 27/<*) 257 7B1768 6*1<76,, 6,+*) <10>7614<G, 01J75),:14E> 25,E7614<GD #*$14) z <50;=504 (78;C&* '* >7$17E*14 :0117(;0 <10>76*1D (*$)0:/*11= <7)0(0! <;*59 1,65>/, 1, 7E*1C14 4(;14 <10>7618 6*,/,.(<= %(;30E0 + okresu Vsetín, byl, ',<7 +9(;82E* 6*$78E4 F;6,58 5*H0719/14E> (/8&*B knihovnám Zlínského kraje. 27&9$,/, /41(<- <5,' 7 $7;,E0 + Fondu kultury Zlínského kraje na Cenu Knihovna roku B*E,/,.(<9 %(;30E* 7B$5&*/, +, =:0 7 <10>7618 $7;,E0 6* : 1, 19<82 <10>7614>7 fondu. 010(;*5(;67 <8/;85% 276C30/7 2576*$*14) <71;57/% 6CE1=>7 2/1C14 257'*<;G + 257H5,)8 VISK 3, které v +4(<,/% $7;,E0 +* (;9;14> :;8, B%/% 5*,/0+7691% 6 knihovnách Zlínského <5,'*D 76C3*1= 25,E7610ce útvaru provedly v (5218, +934 <71;57/% 6*?W <10>7619E> /41(<=>7 <5,'*D V prosinci byla aktualizována Koncepce výkonu regionálních funkcí ve Zlínském kraji a se ;3*)0 276C3*1-)0 <10>761,)0 6* /41(<=) <5,'0 B%/% 8+,63*1% )/786% 7 23*1*(*1í regionálních funkcí na vybranou základní knihovnu. 9+*03.,< -<71 5*H0719/14E> J81<E4 <5,'(<9 <10>761, +,'0.V76,/, 257 <10>76*1 7<5*(8 /41 257(;3*$10E;64) 7$$C/*14 )*;7$0<% F;6,58 5*H0719/14E> (/8&*B <10>7619) /41(<=>7 <5,'*D 5,'(<9 <10>7vna zajistila výkon regionálních funkcí také spoluprací s ,;*/0 257J*(0719/14E> R(;3*$0(<76-E>P <10>76*1D, ()/8614) +9</,$C 257J*(0719/14 <10>761% 27(<%;76,/% 7$B )7E 1*257J*(0719/14) <10>7619)D 7+(,> ;CE>;7 (/8&*B '* <,&$757:1C 823*(1C1 v 7B'*$196E* <10>7610E<-E> (/8&*BD $$C/*14 )*;7$0<% +,'0.V76,/7 6-<71 5*H0719/14E> J81<E4 27$/* (;,1$,5$G 5*H0719/14E> J81<E4[ - 0'=3+-),? C.--0)*! 25,E7610E* 7$$C/* *$/% TKM )*;7$0E<-E>, TAM <71+8/;,E4D - Statistika <10>7610E<-E> :01ností v lednu a únoru 2003 byla provedena sumarizace statistických 6-<,+G +, 5*H071 / D - <10>7614<G! (*)0193*, 275,$%[ ,$% 257 <10>7614<% 257J*(0719/14E> <10>76*1 5*H0718 /41 R?ADMD!?MD SD! AD T?DP B%/% +,)C3*1% 1, výsledk% (;,;0(;0<% <10>7610E<-E> :0117(;4 +, >7$17E* >7 57<8 6-<718 5*H0719/14E> funkcí (2002) a výkon regionálních funkcí v J,<;85,E* 19<828 <10>7610E<-E> (/8&*BD - *)0193 $7B5767/1-E> <10>7614<G 7<5*(8 /41 RWD TTDPD 10>7614E0 6%(/*E>/0 23*$19.<8 7 /0;*59514) $C14 1, /41(< E* TSNS! 01J75),E* 7 :0117(;0 <10>76*1 6 malých obcích. - 10'E= 1:9;--:5/,-./01-&5/ 20-3( F+F.5/ 0E;/ = 3.)*'.E45+ (akvizice, katalogizace a technická F25,6, 6-)C11=>7 J71$8! ;675B, (78B75G! '*'0E> 7BC> rozvoz/svoz do knihoven). Pracovnice 7$$C/*14 )*;7$0<% 23025,60/% 6 TD +25,E76,1-2345G(;*< 6-)C11=>7 J71$8 $7 6-)C11-E> (78B75G! 6 8(<8;*:10/% TD E05<8/,E0 6-)C11-E> (78B75G 6 U E05<8/,:14E> 7<58+4E>D <6C;18 B%/7 6%;673*17 $,/.4E> TM 6-)C11-E> (78B75G! <;*5= B%/% +,2G':*1% 27B7:<9) 257J*(0719/14E> knihoven na 1 rok. V )C(4E0 34'18, /0(;72,$8 B%/% 6-)C11= (78B75% $72/1C1% 7 (6,+<G, +, (27/8259E* 7BE4 257BC>/,?D E05<8/,E*D 9<82 <10> )C11- J71$ (* <71,/ 6 <6C;nu (1 369 knih), /0(;72,$8 <10>P +, MAW ST? :D 5G)C519 E*1, (6,+<8 :010/, :D 10>% B%/% 6->7$1C 1,<782*1% 8 $0(;50B8;75G! <;*34 27(<%;/0 5,B,;?WOD 13

14 :9;--: 20-3 A'0,-./01-< ;,6 6-)C11=>7 J71$8 < G(;*< 6-)C11=>7 J71$8 +, Úbytek 9 7:*; <10>7614E> '*$17;*< +,3,+*1-E> $7 6-)C11-E> (78B75G :*; 6%;673*1-E> 6-)C11-E> (78B75G 93 7:*; (6,+<G 6 '*$17) 6-)C11=) (78B758 obce 27B7:<% )C(;(<-E> <10>76* <8/,E* 6-)C11-E> (78B75G obce 27B7:<% )C(;(<-E> <10>76*1? \ 57:1C T \ 57:1C 7:*; 6-2G':*< 6-)C11-E> (78B75G A%. '+1.>. = 20-3( 5*60+* (* 8(<8;*:10/% 6 16 místních knihovnách zlínského okresu. Probíhaly podle 2/9176,1=> (8 6* />G;9E> 27$/* <10>7614>7 +9<71, 1, 6%&9$914 provozovatele knihovny ve spolupráci s $,/.4)0 257J*(0719/14)0 <10>761,)0 1, +9</,$C 7B'*$196<% <10>7610E<-E> (/8&*BD - 5,E7610E* 7$$C/*14 )*;7$0<% '*$1,/% ( provozovateli knihoven v regionu Zlín o odborné pomoci a (/8&B9E>! 01J75)76,/% '* 7 6-(/*$E4E> 6-BC576=>7 '*$ H5,) A! ,;*/* 01J75)76,/% '0, E05<8/,E0 6-)C11-E> (78B75GD ;,57(;76=! <;*34 $7 (6-E> J81<E4 1,(;7820/0 27 podzimních volbách 2002, byli jedn7;/06c (*+19)*10 ( problematikou výkonu regionálních funkcí a s pomocí nabízenou Krajskou knihovnou Františka Bartoše. $$C/*14 )*;7$0<% 6C176,/7 27 E*/- 2=:0, 7$B )7E T? 27B7:<9) 5,'(<= <10>761% Františka Bartoše: - 5,E7610E* 7$$C/*14 )*;7$0<% (* +,)C30/% 1, $7<71:*14 5*;57<,;,/7H0+,E* <10>7614E> J71$G $7 $,;,B9+* v 27B7:<9E>,/,.! >7;<,! 7(;*/*E, ";42,D *60+* 6.*E> 27B7:*< B%/, 8<71:*1, < datu ?D _ JE 4'>< A0C&*=C01B G'=90*-0)*. pro knihovníky Zlínského kraje /,614) F<7/*) 6+$C/96,E4>7 E*1;5, B%/7 +,'0.;C14 6+$C/96914 <10>7614<G /41(<=>7 <5,'* 6 dovednostech práce s 01J75),:14)0, <7)810<,:14)0 ;*E>17/7H0*)0D 10>761, +4(<,/, 1, 257'*<; +$C/96914 <10>7614<G Zlínského kraje pro práci s 01J75),:14)0 ;*E>17/7H0*)0 J01,1:14 $7;,E0 6 rámci programu VISK2 010(;*5(;6, <8/;85% 6 celkové výši :D "<7/*14 27:4;,:76= H5,)7;17(; B%/7 +,'0.;C17 '*$1,< 25,E7614<% <10>761% R6*$78E4 E*1;5, 01HD 7),1E769 a ing. #,1,I<,P! '*$1,< /*ktory z firem Avex Computer Systems spol. s r. 7D! 7:4;,:76=.<7/% ` a externími kvalifikovanými lektory. 7:*; F:,(;14<G <85+G $/* 7<5*(G 6 Okres A0C+* 57)C34& 16 >*5(<= 5,$0.;C 22 Vsetín 67 Zlín 95 Celkem

15 3*>/*$ <85+G ICT v roce C+* 0C+* 0C+* 0C+* realizovaných 1<4C01=5&5/ HC=)*-&,(,4'>( Typ kurzu,4'>( hodin Základy IT a práce s PC PC a Windows pro dobrovolné knihovníky Textový editor MS Word Tabulkový kalkulátor MS Excel Databáze v MS Access ,J0E<= )7&17(;0 v MS PowerPoint Internet a elektronická pošta pro +,:9;*:14<% Internet a elektronická pošta pro 27<57:0/= Tvorba WWW stránek CorelDraw Celkem Ostatní akce pro knihovníky Zlínského kraje 0)7 <85+G 27:4;,:76= H5,)7;17(;0 6+$C/96,E4 E*1;58) 75H,10+76,/7 1*B7 (* 27$4/*/7 1, 19(/*$8'4E4E> akcích: Termín Školení Školitel P0C+* HC=)*-&,( duben #*$17;19 01J75),:14 B591, KKFB 5 <6C;*1 Public relations v knihovnách 18 <6C;*1 572,H,:14 <7)810<,E* knihoven Univerzita Tomáše,;0 6* /41C 11 :*56*1 /8&B% <10>76*1 NK! C(;(<9 <10>761, 6 Praze 34 listopad Americká literatura Filozofická fakulta UK 24 prosinec Novinky v Souborném katalogu 18 Celkem ?% /43+E-&5/,-./01+- Ve spolupráci s!, (* T?D, TAD /0(;72,$8 8(<8;*:10/ 6* /41C *)0193 >8$*B14E> <10>76*1, +,(*$914 *(<= 1957$14 (<8201%! <;*5- (* +,B-6,/ 257B/=)% +25,E76914 >8$*B14E> $7<8)*1;G (* +,)C3*14) 1, +25,E76914 >8$*B101D *)0193 6*$/, H5D 8+,1, *;59.<769, 23*$19.*/% )'D PhDr. Iva Horová z Knihovny AMU, PhDr. Eva Paulová z knihovny Národního muzea *(<=>7 )8+*, hudby. F:,(;10/7 (* AW <10>7614<G + E*/= 5*28B/0<% R957$14 <10>761,! <5,'(<= <10>761%! )C(;(<= <10>761%PD,(*$914 (* +F:,(;10/, ',<7 :/* =D A'=501-&,( 59)E0 7$B751=>7 6+$C/96914 <10>7614<G (* WM 25,E7614<G +F:,(;10/7 M? 7$B751-E> (*)0193G a.<7/*14! 2739$,1-E>! 957$14 <10>76178! 75,6(<78 +*)(<78 <10> ! <5,'(<-)0 <10>761,)0! 1J75),:14) E*1;5*) 1,$,E4, dalšími institucemi. 10>7610E<- 5*<6,/0J0<,:14 <85+ 75H,10+76, ,6.;C68'4 $6C 25,E7610E*D 0(;,1:14 ),H0(;*5(<= (;8$08) 7B758 C$*E<= 01J75),E*, <10>7610E;64 1, 0/7+7J0E<= J,<8/;C 517 1,6.;C68'* '*$1, pracovnice. 15

16 AD VÝCH PROGRAMECH Krajská knihovna Františka Bartoše zpracovala projekty a získala v roce 2003 dotace Ministersta kultury + 257H5,)8 *3*'1= 01J75),:14 (/8&B% <10>76*1 R P, $,/.4E> 257H5,)GD 57'*<;% B%/% realizovány v roce 2003 s J01,1:14 (27/8F:,(; (2C6< ,;*/*D Program Název projektu 3A01;3-: Dotace VISK 2 Mimoškolní 6+$C/ ,E7614<G knihoven +$C/96914 <10>7614<G /41(<=>7 <5,'* pro práci s 01J75),:14)0 ;*E>17/7H0*)0 ing. J. Tomancová WM : VISK 3 1J75),:14 E*1;5, 6*3*'1-E> knihoven 57H5,) 27$275% +,'0.;C14 výkonu regionálních funkcí knihoven 7+.43*14 27:;8 25,E7614E> (;,10E (;82 8&06,;*/G < internetu v Krajské <10>761C 5,1;0.<,,5;7.* 6* /41C 01HD #D,I<, : D *2514:<769? ATM : Dotace z 8/;8514>7 J71$8 )C(;, /41, 1, 19<82 <10>7614>7 J71$8 6* : B%/, 6%8&0;, 19(/*$761C[ knihy : KSM MKS : :,(720(% : TM : hudebniny (noty) : CD, MC : MM WKK : zvukové knihy pro nevidomé : AA : CD-ROM TM AWN : celkem J77 KLK C J7M 7LM C KKFB spolupracovala na projektu Zlínsko - (BC51= ;9B75% - (6C;0) R$58&*14 $C;4, )/9$*&* 7)G PD 4. PORADNÍCH OR!! CELOSTÁTNÍCH ODBORNÝCH SEKCÍCH A KOMISÍCH - 5,'(<9 <10>761, 5,1;0.<,,5;7.* '* <7/*<;0614) :/*1*) 257J*(14E> 75H,10+,E4E> $58&*14 <10>76*1 *(<= 5*28B/0<% RSDRUK), $58&*14 <10>7614<G, 01J75),:14E> 25,E7614<G (SKIP), - >5D $*I<, 50*$/769 (;3*$14 <10>7610E<9 5,$, R275,$14 75H91 )010(;5, <8/;85% P!,$, SDRUK, *$0:14 5,$, :,(720(8! *$0:14 5,$, $0E* /41(<ý kraj, - RNDr. Helena Šimová 7)0(* 257 (/8&B% 230! - 6, *2514:<769 <5,'(<9 <7)0(* (78;C&* *(10E* 57<8! 2739$,1= 6,+*) 7BE4, )C(;, 27/<*) 257 obnovu venkova, Sekce pro regionální funkce SDRUK, - 1HD #,1,I<, Sekce pro bibliografii SDRUK, - Ing. Jana Tomancová *<E* 6+$C/96914 SKIP, - Hana Vašková 25,E7614 (<8201, B751- <,;,/7H 230! - Ing. Martina Bartíková 25,E7614 (<8201, 257 (*509/% 230 D 16

17 D. N %+>+- 9;)&5.-*ernetu 25614) B3*+176=) ;-$18 B%/ 6 <10>761C 27(<%; (;82 < 01;*51*;8 +$,5),D 57BC>/% $6, <85+% 259E* ( 01;*51*;*) 257 6*3*'17(;[ *;<914 ( 01;*51*;*) R257 ),)01<% 1, ),;*3(<= dovolené) a Internet na první pokus (základy vyhledávání na internetu). 57 5*H0(;576,1= :;*193* B%/, +,6*$*1, 17601<769 (/8&B, *-8//*;01 R+,(4/914 (*+1,)G 17601*< knihovního fondu a aktuálních informací em) ;C614<% (;3*$14 <10>761% B%/% 1, 27:4;,:4E> 6 2G':7619E> +234(;821C1% 71/01* $,;,B9+* Proquest, PCI, EB(E7! /50E>! 01< R:/91<76= $,;,B9+* +* +,>5,10:14E> 7$B751-E> :,(720(GP, \J75$ *J*5*1E* 1/01* ;0;8/G ',+%<76-E>, 7$B751-E> (/7614<G 7$ 6%$,6,;*/(;64 \J75$ 106*5(0;% 5*((PD %/7 6%$917 ;3*;4,<;8,/0+76,1= 6%$914,$5*(93* -BC5 LLL,$5*( /41(kého kraje. Týden knihoven V ;-$18 7$ KD $7 TTD 34'1, 257BC>/, E*/75*28B/0< ,H,:14,<E* -$*1 <10>76*1D 7 E*/- ;-$*1 B%/7 )7&17 659;0; 827)41,1= 1*659E*1= <10>%! :,(720(%, $,/.4 $7<8)*1;% B*+ 2/,E*14 827)41,E4E> 272/,;<G!, ;7 6* 6.*E> 7$$C/*14Eh a obvodních knihovnách. Program v 7$$C/* $C;0 6 (;3*$14 <10>761C B%/ 6C17691 /0;*59514 ;675BC 0/7.*,E785<,D %/ ,6*17 +9B,61= 7$27/*$1* 257 $C;0 (* (78;C&*)0, 6* (27/8259E0 ( /0;*5951C $5,),;0E<-) 7B75*) " ";*J910<76, 23*$(;,6*14 /782é pohádky. "057<= 6*3*'17(;0 B%/7 85:*17,8;75(<= :;*14, B*(*$, (* (20(76,;*/0,/9 34'1769 :;*14D * 6+$C/96,E4) E*1;58 257BC>/,.<7/* *3*'17(; 259E* 1, 01;*51*;8, >/*$914 6 elektronickém katalogu knihovny. 7$$C/*14 B0B/07H5,J0*, 01J75),:14E> (/8&*B 257(;3*$10E;64) 19(;C1*<! 1967$G! 01J75),:14E> /*;9<G a 25,<;0E<-E> 8<9+*< 2572,H76,/0 6%8&46914 */*<;5710E<-E> 01J75),:14E> +$57'G $7(;821-E> 71/01* a )8/;0)*$09/14E> $7<8)*1;G 6 (4;0 <10>761% RX-ROM). B67$14 <10>761, #0&14 6,>% 27(<%;76,/, ;-$*1 01;*51*; +$,5),, 23025,60/,,1<*;8 257 $C;0 7 :*;/ $0:*a,,1<*;8 257 $7(2C/= 196.;C614<%,(720( B67$14 <10>761,,/*1760E* 27(<%;76,/, (6-) 196.;C614<G) ;-$*1 01;*51*; +$,5),D Zlínské Vánoce 230(2C/, (6-)0 257H5,)% 257 $C; <78 6*3*'17(; $7 257'*<;8 /41(<= 917E*! <;*5-75H,10+8'* Muzeum jihovýchodní Moravy ve spolupráci s dalšími zlínskými kulturními institucemi. 1. "!! NFORMATICKÉ LEKCE PRO ŠKOLY 57 $C;0 "! ", (2*E09/14E>.<7/ B%/, 6%>/9.*1, (78;C& 7 1*'192,$0;C'.4 +9/7&<% $7 <10>% +>7;76*1= /0B767/178 6-;6,5178 ;*E>10<78D %>7$17E*14, 7E*1C14 1*'/*2.4E> 1965>G 257BC>/7 6 34'18 6 rámci Týdne <10>76*1D.*E>1% (78;C& >% B%/% 6%(;,6*1% 6 (;3*$14 <10>761CD Besedy pro školy Pr7 &9<% ),;*3(<-E>! +9</,$14E>, (2*E09/14E>.<7/, (;8$*1;% (;3*$14E>.<7/ 257B4>,'4 B*(*$% 7 <10>761C! o spisovatelích, ilustrátorech, národních literaturách, o práci s informacemi. 17

18 celkem MŠ ZŠ 3'4D.-< speciální )*%+3-& školy školy 7$$C/*14 pro $C; $$C/* )/9$*& >8$*B14 7$$C/* B67$14 <10>761, #0&14 6,>% Obvodní knihovna Malenovice A'0 3;*. programy pro základní školy: S hezkou knihou tam a zpátky zajdeme si $7 27>9$<% R57+64'*14 3*:0 a fantazie s moderními pohádkami) 1.?D ;34$, leden Ota Pavel &067;, $4/7 7. SD ;34$, únor, 27>9$<78 <7/*) (6C;, R234BC>%, +6%<% 1957$G +,)C3*17 257;0 rasismu a nesnášenlivosti) 3. MD ;34$, B3*+*1 Za pohádkou <7/*) (6C;, R27<5,: *$E>9+*'4E4 B*(*$%P 3. MD ;34$, duben 76C(; 7 7/*)760D 9>,$% (;,5= 5,>% R&0$76(<= +6%<%, /0;*5,;85, +,)C3*17 257;0 5,(0()8P 8. SD ;34$, <6C;*1 0E>,0/ 8/H,<76 &067;, $4/7 8. SD ;34$, 34'*1 Literární hrdinov=! )-;8(, (<8;*:17(; 5. UD ;34$, listopad Prosinec s <10>,)0 0E>,/, *514<, 1. AD ;34$, prosinec 7 <7/*<;0614E>,<E4 257 $C;0 '(78 +,3,+7691% 256<% $5,),;0E<= 6-E>76%!,B% B%/, 57+64'*1, (E>7217(; 6%',$376914! 3*:! J,1;,+0*! 23*$(;,6067(;! 6+;,> k jiným lidem. Ve spolupráci s /0;*5951C $5,),;0E<-) 7B75*) " ";*J910<76, B%/ 257 &9<% " 23025,6*1 273,$ #,271(<= 27>9$<% ( 8<9+<,)0 ;5,$0:14>7 ',271(<=>7 (;4176=>7 $06,$/,D C;0 +* 3'4D.-< ze 3. ZŠ navštívily 5 besed: - 067; 8 67$% ekologické z,)c3*14 - Zimní pohádky 57+67' 3*:0, J,1;,+0* - %;6934)* 234BC>% - /4:* < pohádkám - Malí detektivové 234BC>% ( ;,'*)(;64) 57.<7/14 $58&01% B%/7 6* (27/8259E0 (* (;8$*1;% 23025,6*17 )04*;D-& na podporu $C;(<=>7 :;*193(;64 '?3. C*+9+. Cti zlínských )+ A+3=G0G.5,:9 >=9;%+-&9 navštívily celkem 14 besed. Byly to školy: - 3. ZŠ specializace pro dyslektiky - Zvláštní škola - Pomocná škola a Praktická škola - 2*E09/14.<7/% 257 &9<% ( 64E* 6,$,)0 R pohádkou se nenudím variace na moderní pohádky) Pro Ergo A'0 27(;0&*1= (;,5.4 7()19E;0 /*; B%/, 23025,6*1, B*(*$, 7 <10>9E> na ;=), $725, (;3*$<%.*E>17 '*+$4! /=;9! 2/,6*D 57 &9<% ND ;34$ " /41!,6/4:<767 19B3*&4?WKU! (* 8(<8;*:10/%? *\<85+* v kniho61c 6 59)E0 6-E>76% BC5 2767/914D 9E0 +9</,$14E>.<7/ (* /*<E4 6C176,1-E> )<)*+9=*.5,B 1:5/01;, A'?5. ) informacemi. A'0 6* (27/8259E0 (* 6+$C/96,E4) E*1;5*) 8(<8;*:10/7 TU /*<E4.-20'9=C-& 1:5/01<, +,)C3*1= 1, 6%>/*$9vání v */*<;5710E<-E> +$57'4E>! 257 &9<% SD ;34$ +9</,$14E>.<7/, l. 57:14<% (;3*$14E> škol. 18

19 43+E-& 57 &9<% +9</,$14E>.<7/ (* 8(<8;*:10/7 MK B*(*$[ 1J75),:14 B*(*$, 7 >8$*B14) 7$$C/*14 6. SD ;34$, B3*+*1! $8B*1! :*56*1! 257(01*E Populární hudba SD ;34$, duben *5H*' 57<7J'*6 $C;*) 1. WD ;34$, $8B*1! <6C;*1 1; < 5. SD ;34$, +934! /0(;72,$ *$30E> )*;,1, WD ;34$, 34'*1 *7. #,19:*< 6. SD ;34$, 34'*1 W. A. Mozart UD ;34$, listopad Vánoce v >8$BC 1. WD ;34$, zvláštní škola prosinec Obvodní knihovna Malenovice 57 &9<% ),;*3(<-E>, +9</,$14E>.<7/ (* 8(<8;*:10/7 TM B*(*$, *\<85+4[ Exkurze knihovny MŠ /*$*1! 34'*1 Povídání s knihami a o knihách MŠ B3*+*1! $8B*1 Kniha a knihovna (informatické lekce) UD ;34$, :*56*1 Astrid Lindgrenová a její hrdinové MD ;34$, listopad 917:14 +6%<% 8 19(, '01$* AD, MD ;34$, prosinec E103-&,-./01-=.D-& 1=/< 5,E7610E* 8(<8;*:10/% NW B*(*$ </,$14.<7/%, T *\<85+0 <10>761% 257 "[ 02/01HG6 (6C; $&81H/* 3. WD ;34$, ú175! B3*+*1 Knihovna má pro vás informace i zábavu 5. UD ;34$, B3*+*1 Exkurze knihovny TD 57:D " B3*+*1 Knihy Daisy Mrázkové a Mileny Lukešové 1. AD ;34$, duben -;%, 276C(;0 (;,5-E> /76,1G ;34$, 34'*1 C;(<9 $*;*<; ]+, ;34$, listopad Poezie Vánoc a Vánoce v poezii ;34$, prosinec 2..*+'?'-& )04*;D A' $C;0 7$ K $7 TW /*; +/41(<=>7 7<5*(8 B%/, 6%>/9.*1, /0;*59514 (78;C& Hledání 2003 RMD 57:14<P 1, ;=), '?-= F=><,( 0*+1%+-á!,1*B 7/0< 3*:4 8)4.! ;7/0<59; '(0 :/76C<*) ',<7 (78:9(; 257'*<;8 /8B8 $C;(<-E> <10>76*1 $* <71:4 (6C;. *H0719/14 <7/7 B%/7 75H, * (27/8259E0 ( 7$$C/*14).<7/(;64! )/9$*&*, ;C/76-E>76%,H0(;59;8 )C(;, /41,D 6= 234(2C6<% 27(/,/7 E*/<*) TUS $C;4 +?M.<7/ + TS )C(; a 7BE4D 4;C+76= 5*H0719/14>7 <7/, B%/0 7E*1C10??D 34'1, 1, (*;<914 6 KKFB a 16 nejlepších prací postoupilo do krajského kola. Slavnostní 6%>7$17E*14 <5,'(<=>7 <7/,! <;*5= H,5,1;76,/,,(,5%<76, 6*3*'19 <10>761, (*;41! 257BC>/7 TAD /0(;72,$8 6* (*;41C! <$* B%/7 7$)C1C17 AT 1*'/*2.4E> $C;(<-E>,8;75GD, J01,1:14 27$275% $0E* Zlínský kraj byl vydán 1&*;>-:5/ A'=5& <5,'(<=>7 <7/, 591, ',+%<G 7;*63*19. '< A'0 3;*. +),B V roce 2003 se 27256= 8(<8;*:10/% Hry první Olympiády s 'E.*+9 A'0 3;*. +),B pod +9.;0;78 )010(;5%1C.<7/(;64! )/9$*&*, ;C/76-E>76%, >*';),1,,5$8B0E<=>7 <5,'*D $B75.<7/(;64! )/9$*&* 19

20 , (275;8 5,'(<=>7 F3,$8 /41(<=>7 <5,'* 6* (27/8259E0 ( KKFB organiz76,/ $4/:4 /0;*59514 (78;C& 257 $C;0 1.,?D (;821C " R;=),;,[ 4;C+(;64! 275; ;*/(;64!,$7(; + pohybu). Nejlepší práce reprezentovaly /41(<- <5,' 1, E*/7(;9;14 7/%)209$C! <;*59 (* 7$*>59/, 6 :* Litomyšli, a ;30 $C;0 (* 8)4(;0/% 1, 23*$14Eh místech v kategorii poezie. 3.! " A KULTURNÍ AKCE PRO # <E* 257 6*3*'17(; v )*%+3-&,-./01-; 15. ledna *1 1957$ '*.;C 1*+>%1*! $7<8$ )8 $C;0 +246,'4 R6* (27/8259E0 ( 7)*) (*1075G 6* /41CP 22. ledna O slivovici v <10>761C,8;75(<= :;*14 #7(*J, 7/E),1, + nové knihy 28. ledna Kdo jsou to Romové 23*$19.<, #,1, 9E* R6* (27/8259E0 (* $58&*14) $C;4, )/9$*&* 7)G! 27$ +9.;0;78 19)C(;<%1C 250)9;75, 6,;,6% 769:<76=P 12. února Jubilejní rok Richarda Wagnera (ve sp7/8259e0 ( 7)*) (*1075G 6* /41CP B3*+*1 E*/75*28B/0<769 <,)2,I 3*+*1 )C(4E 01;*51*;8 T?D B3*+1, T?D B3*+1, *86C30;*/19,1,B9+* 7';CE>, #4576E* R6* (27/8259E0 ( 7)*) (*1075G 6* /41CP -;%,<7;G,1*B <$%& '*.;C 27 +*)0 E>7$0/ <;])0 beseda s autorem stejnojmenné knihy Janem Ullrichem TSD B3*+1, 95)8;*<, 27)7E 27+G(;,/-) beseda o knize s,8;75<78,$c&$78 8B4:<7678 (ve (27/8259E0 ( /01<78,H0(;59;8 )C(;, /41,P 9. dubna Francouzské šansony 273,$ 6* J5,1E78+.;01C ( ukázkami písní (ve spolupráci s Francouzsko-:*(<-) </8B*)) 16. dubna Tak slavil jaro Jaroslav 273,$ <* 6-57:4 1,57+*14 #,57(/,6, 5E>/0E<=>7 (ve (27/8259E0 ( 7)*) (*1075G 6* /41CP 17. dubna &067;14) 257(;3*$4! *<717)0E*, /0$*E> $*B,;, <* 10 *)C ( Ivanem Ryndou z Univerzity Karlovy v Praze (ve spolupráci s,h0(;59;*) )C(;, /41,P 30. dubna ZVUK jaro 2003,8;75(<= :;*14 + :,(720(8 257 <8/;858, (27/*:*1(<= $C14 Zlínského kraje UD <6C;1, 78:,(1- J5,1E78+(<-.,1(71 273,$ 6* J5,1E78+.;01C ( hudebními ukázkami (ve spolupráci s Francouzsko-:*(<-) </8B*)P TMD <6C;1, 7((010 (;9/* 7(/I8'4E4 &067;, $4/7 07,EE>01, 7((010>7 (ve spolupráci s Domem (*1075G 6* <6C;1,,</,$,;*/(;64 ;/,1;0(, '*>7,8;730 B*(*$,,,8;75(<= :;*14 6 rámci festivalu Literární <6C;*1 5*$,<;75<, #0;<, >$*769, (20(76,;*/= 8$64< 81$*5,! $*1C< 7;5*</,,6*/ Švanda (ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve /41CP?AD <6C;1, 0;*59514 :,(720(%, (78:,(14,8;730 beseda v 59)E0 J*(;06,/8 0;*59514 <6C;*1 (ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve /41CP MD :*561, WD :*561, TTD :*561, Vnímání 273,$ 27*+0* R6* (27/8259E0 ( /8B*) 239;*/ >8$B%, 27*+0* /41P Troník koncert folkové skupiny v rámci SD 57:14<8 1G 1*60$7)-E> 1, 75,6C (ve spolupráci se SONS) 71E*5; 1, R6* (27/8259E0 ( 7)*) (*1075G 6* /41CP 1(205,:14 +$57'* 6 (78:,(1= B*/*;500, 27*+00 B*(*$,,,8;75(<= :;*14 6 rámci 7. Mezinárodního setkání (20(76,;*/G (;3*$ % R1;7141,',',! 6,1 01,5! *17,259/! #,57(/,6 76,1$,! *7. /,101,!,$0(/,6 7/$91, 6,1 %(<7:0/P $<,+ 9E/,6,,/0E>, R6* (27/8259E0 ( 7)*) (*1075G 6* /41CP KD,& TTD 34'1, Týden knihoven ND 34'1, 9E0,E>, "*B*(;769 +9B,61= (78;C&14 7$27/*$1* 257 $C;0, 6%>7$17E*14 6-;6,51= (78;C&* *(*/9 +9/7&<, ND 34'1,,/9 34'1769 :;*14 Eva Eliášová, Antonín Bajaja, Martin Stöhr,8;75(<= :;*14, beseda 20

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2008 Zlín 2009 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

Ť ě ě ě á č á ž č ě ž ě ž č á ě š Ť ě č ž á ě č ě ž Ť č č ž Ť ž š á ě ž ě ž ž ě ě Ěá á á Ťš č á ě š č č š ěž ě č ě á ě č š ď ě ž á č ž ť á ť ě č ť ž Ž č ě č á á á á ě ž á ě á ě ž á á áž č ž ě ě á ž ě á

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: J. Brinčeková, J. Dujková, E. Pekařová, V. Povalačová, Z. Smahlová, J. Vlčková,

Více

Í ó ž č ž šš ř ř ž ú ěš ě ě š ě š ěš ž š ř ú ů ř ř ú ě ů é š ěž ě řč ěž é ř é é ú ě ř š é é č š ř ž é č é ú ě ů š ů ěř ž Í ž ž ě š ěř ž é ě š ú ě ů Ž čů é ř č ř ě ř š ě é šť é č ě š ř ň ěš š é š č é ě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007 K 31.12.2007 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2007 za rok 207 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.105 čtenářů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2011 Zlín 2012 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy

Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy Ing. Jan Kaňka kanka@kfbz.cz Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Konference INFORUM, 28. 5. 2014 Praha Krajské digitalizace

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice. ICT plán školy

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice. ICT plán školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice ICT plán školy Číslo jednací: SZSOs/155/2014 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle,

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004 1 Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004 Vážené dámy a pánové, V roce 1999 provedla Národní knihovna ČR analýzu mzdové, věkové a vzdělanostní struktury

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5

! # $%&!!#$!#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 ! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 %&!'!$ ' ( ( ) *) $( ) "*+,-#-,./( 012-34#( 0 '5#( -# 1/6,0/157( 0%-#4 8*9-# 1--#-17 :( ;2?9,0 4--0( )5@ 4* AB( C A)D 0

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

Ě ČÁ Š š š éč Š ď Í Í Í č ů é ý éč Š ž é é č ú Š é ř š ž é ř ž č Č š ž ú č ý č ť é é é é é Č ž é č é ž é ž č ý ý ň č ž ž č č úč ř ů ř ř š ř č ý ý ů č é Š Í Ž é ž é ý ů č Š ý Č éč č ů ý ý ú Ť ž Í é Č é

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

ě úř ř ř Á Á ň Í É Á Í é ě úř ď ě ž č č Ť ě ě š ř ů é č ě ě ř ů ě ů č é ě úř Í úř ěš ěš ů ť ěš ř é Ú úč ž č ř š č é ě ž ě šč č é ř Ž č ů é ě č š č š č Ó š Ď š š ř š ř š ď ě Ůř Š ú š č ě ě ř é ž é ř ě ě

Více

ě Ň ť Ť ě šň Č ů ě ě Ň ě ě ě ž Ú Ň ě ě ě ě ě Ň ě Ť Ť ě Áě Ú ů ň ě ě ě Ú ě Ť ě ž ů ě ž ě ž ě ů ž ů ě ě ů ě ž ěď Á ů ě Ť ě ž ž ě ů ě ž ů ď ď ď ě ě Ú Ň ů ů ď ě ě ě ů ě Á Ň ě ě ě ď ě ě ď Č ž ě ž ě Ý ě š ě

Více

éě ý ž š é é é ď š ě š ě ě ě č ý é řč é ě ů éč š ř ů é š ř ž ůž ě éč ůž ú ěš é é š ř ě ě ě ě č é ž é é ř é ý ř š é ž ů ě š ř ě ť ý ě ě ř č ž ý é č ů ý č ě é ž š ř č Žň ě š ýč č ž š ě ě ě č ěš ý ě é ř é

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Í ů Ž Ž Ž č ě úč ě Ž ě ůž ě š č ě ě š ě ě ě Š Í ě ŽŠ Ž š ě š ů ůž Ť č ě šš š ě č ž Ž ě ž úč č š š š š š š č Ť š ě Í ž ě č ě ě ě š č ě š č č ě úč ž ů ů Ž ů ů č ě Ž č č č ň č ž ú ž ú ě č Í č ž ě ě š č ů

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 212 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 212 Zlín 213 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše,

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

CENÍK. široký sortiment pneu a disků pro osobní, terénní a lehké užitkové automobily

CENÍK. široký sortiment pneu a disků pro osobní, terénní a lehké užitkové automobily ce a ceny, které jsou ponížené. Veškeré akce a slevy jsou kalkulovány z nižších Chára cen. Informujte se o momentálně probíhajících akcích a slevách široký sortiment pneu a disků pro osobní, terénní a

Více

ž ž Č ó Ú ý é ý Ú č č ý ě Ú ť š č ý č Č Č š é ý š é ž é é ď Ě š ú Š č úč ů úč ů ž úč ů ó č ě ž š š š š č č Č é šť é é é é é é š Ú č č ý ň ě č ý ě ě ůč ě č č č Ů ž č ý ě ů ě ě ý ú Ť ě ý ě ů ě ě ý ů Ť š

Více

É Ů č Ě ě č ý ř ů ě ěř ř ě ř é č ě č ě ě č ěř ěř ř ž ř ž č é ě č é ů ř ý č čů ž žů ř é ý č č ě ř ř ě č ý čů ř ě ě ů ě ý čů ě é é ě ě é ř ř ž ý č ý ř ř ě č ř ě é é é ě é ř ř ň ž ůč č č ý ý ě ř č č ě č č

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

ř ů ř š ě ě č ř ž ů ů Í ň ř š ž č ř ě ě ž ř ř š ú š ě č ě š ě š č ř š š ě ů š ě č ě ě ě š ř š š ř ž č ě Ž Š ř ě č š ř č č č č ř š ě š ě ř ů č č ž ě č š ě š ů ř ž ů ř ž ě ů Ž ě š š ň Ž ř šř š ř ž č ě ě

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Í Í č ř č č é ř é ž ž ř ě é é ú č ž Ž ř č č é ř é ž č č ý č ý é ě é ř é ý é ř é ě é é ř é é ř ú ž č ž ř ž é č é é ý ž é ě ě ř ř č č é ř č é ě ůž ě č ň ó úč ř ě ž Ý úč ž ý ť č Ř Í Í éš ž ě ó ř ě ž č é ž

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

ů é ó é é éř ů ř č ř ó ú é ů ů é ó é ěř ě ěř Ž ř úč šť ř ů é ě ř š ř ěř ř ě ř é ě é é č Í ř ůž é é ě ě ů š é ů ě ů Í š Ť Ž é éť ě é éč ě é ž é š ě ě ů ř ř ř ř š Ž ž ěť ř ř ě Í ž ů ř č ě ř Ž š ř ú ě ř é

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Í Ý é Č Ú Č Í Ý úč č ž ě é č ě é ů é č Ý Á É Č Ž ě ž č č é č é ň ěž é é č ě č ě é ů é ž é ú ě č ž č ěž č ěž č ěž ů ěž ů é Í é ú č č ě ž é é š š é š ú ů Č Ú č úč ů č č é ů č ě ž é Ž ž é é č č č é ú é žň

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

ě é ě ř ě ě é ž é Č Č ř ě ž ý ě š ř ě ř ě ý ě ž úřé é ý ž ýš ý ý ě ě ě ě Č Ž É Ž Š Č ř ž ř ě ý ů ý é ě ř ř ě é ě é ř š ě ý ř ů ý ě ř ě é ě é ě ě ř š é ě ů é ř ž ýš ý š ž š ů š é ě ů ě ě ž š é ě š ř ě ň

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

ř č É Ž Á Š ČÍ Ž Č Ý č ř é é Č Ý é ř ř ě é č č Ý é č ř é ý ů č Ý ě é é ě é ř ř é č Č Ý é Č ě č ř č Ý ř ě é ř ě č Ý Í é é č ř ě č Ý é ý ě é ř ě é é ů Á Í Ý č Ý ěž ý é č č ě ý ě Ý ý č č ě ě ř ž ě Ý ý ě Č

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

" Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč

 Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč LITERATURA ZAJIŠŤOVANÁ BOHEMIA INSTITUTEM V PRODEJI PO ZAHÁJENÍ VÝUKY 1) FIREMNÍ MANAGEMENT: " Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011)

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

210 mm ISBN. International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy)

210 mm ISBN. International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy) ISBN International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy) Historie ISBN 60. léta Velká Británie prof. Foster systém číslování knih - SBN (Standard Book Number ) 8 místné -1. část označovala

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

doplnit foto Š tefá ni kova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P rlovk s á Kamenn á a Pož ře N á Hradská Hrnčířská Rúmy 7 S lov e nská Hl u bok á Cihlářská 9 H rad ská O svo bo dit elů 8 2

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Školicí činnost SVI v KNTB, a. s., Zlín - zkušenosti z regionů. Mgr.J.Šindlerová 7.10.2010, Lékařský dům, Praha

Školicí činnost SVI v KNTB, a. s., Zlín - zkušenosti z regionů. Mgr.J.Šindlerová 7.10.2010, Lékařský dům, Praha Školicí činnost SVI v KNTB, a. s., Zlín - zkušenosti z regionů Mgr.J.Šindlerová 7.10.2010, Lékařský dům, Praha Krajská nemocnice T. Bati, a.s. se sídlem ve Zlíně Jedna z největších nefakultních nemocnic

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2014 Zlín 2015 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2014

Více