KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE, ZA ROK 2003 ZLÍN 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE, ZA ROK 2003 ZLÍN 2004"

Transkript

1 KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE, CE ZA ROK 2003 ZLÍN 2004

2 OBSAH ÚVOD 3 5 A. KNIHOVNÍ FOND 5 1. AKVIZICE 5 2. EVIDENCE, KATALOGIZACE, REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU 5 3. TVORBA DATABÁZÍ, BIB OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU 8 B. KNIHOVNICKÉ A INFORM 9 C REGIONÁLNÍ FUNKCE NSKÉHO KRAJE VZD LÍNSKÉHO KRAJE PROGRAMECH PORADNÍCH OR!! CELOSTÁTNÍCH ODBORNÝCH SEKCÍCH A KOMISÍCH 16 D. RO ŠKOLY A "!! INFORMATICKÉ LEKCE PRO ŠKOLY ! " A KULTURNÍ AKCE PRO # ŠKOLENÍ, KURZY PRO V# VÝSTAVY 21 E A. INNOST 24 B. 24 C. Y 25 D. 26 E.! " # TISKÁRNA 27 $ ROCE

3 ÚVOD $%& '()* (* +,)-./*/0 1,$ 23425,678 2/918 :0117(;0 5,'(<= <10>761% 5,1;0.ka Bartoše (KKFB) pro B%/0 '()* (0 6C$7)0 ;7>7! &* ;*1;7 57< B8$* ( )0)739$1C 1957:1-D 7 57E* 5*<,20;8/8'*)*! ',< (* 19) 27$,30/7 F<7/%! <;*5= '()* (0 (;,1760/0! (2/10;! E7 23*<71,/7 1,.* 7:*<96914, E7 19) +G(;,/7 ',<7 úkol pro rok nadcházející. 0)739$1- B%/ 82/%18/- 57< )'D ;4)! &* <10>761, +4(<,/, E*/7(;9;14> =>7 6-;0(<8 2*507$0< a *H0719/14> =>7 6-;0(<8 1*2*507$0E<-E> 28B/0<,E4D $$C/*14 $72/I76914, +25,E76914 <10>7614>7 J71$8, 7$$C/*14 2*507$0< (* )8(*/, 6%2739$,; ( novou agendou spojenou s evidencí a +25,E76914) =>7 6-;0(<8, 195G(;*) 27:;8 +25,E7696,1-E> $7<8)*1;GD 7:*; ;0;8/G $7E>9+*'4E4E> 2*507$0< 6+57(;/ $4<% =)8 6-;0(<8 ;=)C3 1, :;%319(7B*<D tím souvisí prohloubení prostorových problémg <10>761%! <;*5= (* 19) 27$,30/7 :9(;*:1C 6%3*.0; +4(<914) $*27+0;14>7 (</,$8 1, 7/*<;0614) $7)C J75)78 6-2G':<% 7$ ;,;8;9514>7 )C(;, /41,D </,$ B%/ 725,6*1, 6%B,6*1 5*H9/% ;,<!,B% )7>/ +,:9;<*) /*;7.14>7 57<8 230')78; :14< =>7 6-;0(< , :,(720(GD 4<% 234(2C6< ,;*/* 0 $7;,E0 + 8/;8514>7 J71$8 ;,;8;9514>7 )C(;, /41, (* 27$,30/ ; 1,B4$<8 7$B751= /0;*5,;85% 0 B*/*;50*D 57 <5,'(<78 <10>7618! 7B67$14 <10>761%, 27B7:<% B%/7 +4(<917, +25,E nových knih. B%/7 +,>9'*17 B8$76914 J71$8 175*)D C<8'*)* 6.*) $95EG) <10>! <;*34 7B7>,;0/0 <10>7614 J71$ 7 ;=)C3 (6,+<GD V 82/%18/=) 57E* '()* (* +,)C30/0 1, *14 1,B4$<% (/8&*B 27(<%;76,1-E> 257(;3*$10E;64) LLL (;591*< <10>761%D * '* 7 ;%;7 (/8&B% +9'*)! (* 257'*60/7 195G(;*) 234(;82G 1, $7)76(<78 (;591<8 (ve srovnání s 7 MN OP 0 195G(;*) 234(;82G 1, 71/01* <,;,/7H 1, Q*B8 R195G(; 7 KS OPD 7 19( 27;C.0/7! '* 195G(; 6.*E> +9</,$14E> 8<,+,;*/G! E>,5,<;*50+8'4E4E> 6%8&0;4 <10>7610E<-E>, 01J75),:14E> (/8&*B 234)7 6 <10>761CD * ( ( (* +6-.0/ 27:*; 5*H0(;576,1-E> :;*193G! 196.;C614<G <10>761% 0 6-2G':*<D 0)739$178 5,$7(; '()* )C/ G(;8 27:;8 $C;(<-E> :;*193G! 8 <;*5-E> B%/ v 82/%18/-E> /*;*E> +,+1,)*191 27</*( 6 $G(/*$<8 2728/,:14>7 6-67'*D G&*)* (* +,)-./*; 1,$ $G67$% ;7>7;7 '*68!,/* (678 57/0 '0(;C (*>59/, E4/*6C$7)9 259E* ( $C;(<-)0 :;*1930! (27/8259E* (*.<7/,)0 0 +,'4),6=,<E*, (78;C&* 257 $C;0D,(76C, 25,E761C 1*'1957:1C'.4)0 F<7/% B%/% 5*60+* <10>7614>7 J71$8, 23*E>7$ 1, 6%..4 6*5+0 automatizovaného knihovního systému KP-Q01D 3*E>7$ 1, 6%..4 6*5+0 (0 6%&9$,/ 6 25GBC>8 $58>=>7 27/7/*;4 3,$8 F25,6 257H5,)8, +1,)*1,/ ,E7614<% )0)739$1= 6%;4&*14D <7/ $7<71:0; 5*60+0 <10>7614>7 J71$8 23*.*/ $7 /*;7.14>7 57ku z $G67$8 18;17(;0 $7$,;*:1= <71;57/% 1*,8;7),;0+76,1-E> *60$*1E4 <10>7614>7 J71$8! <;*59 '* :,(76C 6*/)0 1957:19D 27/*:1C ( 276C3*1-)0 <10>761,)0 6 57)C34&0! (*;41C, >*5(<=) 5,$0.;0, $,/.4)0 257J*(0719/14)0 <10>761,)0 '()* 5*,/0+76,/0 +,'0.;C14 Programu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji. Knihovny v 7BE4E> 7E*I76,/% 23*$*6.4) 6-)C11= (78B75% <10> 27(<%;76,1= J75)78 6-2G':<%! 27)7E ,E76914, 5*60+0 <10>7614E> J71$G, <71+8/;,E* <* +25,E '*<;G < &9$7(;*) 7 $7;,E*D Neus;9/* 57(;78E4 1957<% 1, <10>7614<% 6%&,$8'4 '*'0E>,<; (;82 < E*/7&067;14)8 6+$C/96914D 57;7 57(;* 6-+1,) 6+$C/96,E4E> <85+G 75H,10+76,1-E> <5,'(<78 <10> <10>7614<% /41(<=>7 <5,'*D Nabídka školení z 7B/,(;0 01J75),:14E> ;*E>17/7H04 B%/, *1, 7 7$B751= <85+% ( knihovnickou ;*),;0<78D *3*'17(;0 '()* 1,B4$/0.<7/*14 +,)C3*19 1, (*+19)*14 ( internetem a novým katalogem knihovny. K 25*(;0&0 <10>761% 230(2C/ E*/7(;9;14 (*)0193 >8$*B14E> <10>76*1! <;*5- '()* 8(2739$,/0 (27/*:1C ( Národní kn0>76178 D 7>,;9 B%/, *$0:14 :0117(; <10>761%D 57)C <8/;851C (27/*:*1(<=>7 :,(720(8 VUK Zlínského kraje, který 6%E>9+4 :;65;/*;1C! <10>761, 6%$,/, 1*B7 (* 27$4/*/, 1, 6%$914, $0(;50B8E0 $*(*;0 ;0;8/G! <;*5= B%/% 6%$91% v rámci Edice Zlínský kraj nebo s podporou této edice. K :0117(;0 <10>761% '0& ;5,$0:1C 2,;34 <8/;8514, 6+$C/96,E4,<E* 257.<7/%, 6*3*'17(;! 6 roce 2003 se jich 8(<8;*:10/7 MTU! ;'D 7 UT 64E* 1*& 6 57E* 23*$*./=)D (<8;*:10/ (* '0& :;65;- 57:14< <5,'(<= /0;*59514 (78;C&* 3

4 257 $C;0D 7256= (* 1,.* <10>761, +,27'0/, $7 75H,10+,E* /0;*59514 (78;C&* 6 59)E0 * /%)209$% s 5B0;*) 257 $C;0 *(<= 5*28B/0<%D, 75H,10+,E0 3,$%,<E4 <10>761, (27/825,E76,/, ( dalšími institucemi a 1*+0(<76-)0 75H,10+,E0D, 23027)*18;4 85:0;C (;7'4 23ínosná spolupráce, která byla navázána s Fakultou )8/;0)*$09/14E> <7)810<,E4 106*5+0;% 7)9.*,;0 6* /41CD 9(;*:1C F(2C.14 '()* B%/0 6 F(0/ ,68 016*(;0:14>7 +9)C58 1, +4(<914, 5*<71(;58<E0 $58>= B8$76% 257 <5,'(<78 <10>7618D 7 3,$C jednání bylo rozhodnuto o zpracování objemové studie na 5*<71(;58<E0 B-6,/= ; B8$76% 257 <5,'(<78 <10>7618 R+9)C5 27:4;9 ( '*'4) E*/-) 23*)4(;C14)P a <5,'(<78 H,/*500D,:9;<*) /*;7.14>7 57<8 B%/,$78 /41(<=>7 <5,'* (E>69/*1 016*(;0:14 +9)C5! <;*5ý byl +,(/91 1, 010(;*5(;67 <8/;85% *(<= 5*28B/0<%D,&$757:1C (* (1,&4)* 7 +/*2.*14 257(;3*$ ;C614<% <10>761%D 1*'6C;.4) +)C19) $7./7 v B67$14 <10>761C #0&14 6,>%! <$* (2596, $7)G +,'0(;0/, 6-)C18 7<*1, B%/7 6%B8$ = 6-2G':14 a inj75),:14 25,E760.;CD, J01,1:14 27$275% ;,;8;9514>7 )C(;, /41, '()* 27<5,:76,/0 6 5*176,E0 01;*50=5G 27B7:*< 6 '*>7 7<5,'76-E> :9(;*E> R*/*E>760E*! 5.;1=P! 1, <;*5= (* 6 )018/7(;0 7B:,( +,27)41,/7D 8(*/0 '()* B7>8&*/ 8+,634; + $G67$8 8<71:*14 19')8 27B7:<8 6 /*:G6E*, 1*27$,30/7 (* 19) ,'0(;0;! i 23*( 27)7E +* (;5,1% 7$B758 <8/;85%,H0(;59;8 )C(;, /41,! 19>5,$14 257(;75%D 1,&0/0 '()* (* 7 hospodárné a efektivní nakládání s 230$C/*1-)0 J01,1:14)0 257(;3*$<%D 01,1E76914 :0117(;0 <10>761% +,'0.V76,/ +9(,$14 )C578 '*' ,;*/ /41(<- <5,' RUA!A OP! 27$4/*/7 (* 1, 1C) ;,;8;9514 )C(;7 /41 OP, (;9; J75)78 F:*/76-E> $7;,E4 RS!W OPD 6/,(;14E> 234')G! '*'0E>& )7&17(;0 '(78 7)*+*1% <10>7614) +9<71*) BD! B%/7 27<5%;7 U O 19</,$GD C(;7 27(<%;8'* <10>761C J75)78 6-2G':<% B8$768 (;3*$14 <10>761%, 257(;75%! 6 10E>& '(78 8)4(;C1% 7B67$14 <10>761%, 27B7:<%D #,< (* 19) 27$,30/7 (2/10;! E7 '()* (0 23*$(*6+,/0! '* )7&17 27(78$0; + následující zprávy. 7(,&*1= 6-(/*$<% :0117(;0 <10>761% B% 1*B%/% )7&1= B*+ ;-)76=! 010E0,;0614, 27E;06= 259E* <10>7610E! <10>7614<G, $,/.4E> 257J*(4, 59$, '0) ;78;7 E*(;78 $C<8'0D C<8'*)* +, 6-5, )7E, 27$2758 +* (;5,1% ,;*/* /41(<=>7 <5,'*, <5,'(<=>7 F3,$8 a ;,;8;9514>7 )C(;, Zlína a jeho magistrátu. 26. února 2004 >5D $*I<, 50*$/769 3*$0;*/<, 5,'(<= <10>761% 5,1;0.<,,5;7.*! 234(2C6<76= 75H,10+,E* 4

5 A. KNIHOVNÍ FOND 1. AKVIZICE 7:14 <10& G(;*< :010/?T (6,+<G! + ;7>7 TS?U? (6,+<G 257 <5,'(<78 knihovnu a 2 (6,+<G pro 6-)C11- J71$D 76- J71$ 175*) R2/,;1= 175)% + let ) obsahuje ks B7:<% B%/7 6 roce 2003 nakoupeno knih za 399 NUM : $4<% $7;,E0 + Kulturního fondu )C(;, /41,D '* 7$ TD 27$/* +9<71, :D 37/1995 Sb., o neperiodických publikací, v 2/,;1=) +1C14! 234'*)E*) =>7 6-;0(<8 1*2*507$0E<-E> 28B/0<,E4 6%$,6,;*/G (* (4$/*) 6* /41(<=) <5,'0D roce B$5&*/, ',<7 (6,+<GD Knihovní fond byl nakoupen jednak z 57+27:;8! '*$1,< + F:*/76= $7;,E* + 8/;8514>7 J71$8 )C(;, /41, a z $7;,E* 1, $72/1C14 6-)C11=>7 J71$ *3*'1= <10>761% +/41(<=>7 7<5*(8D 257'*<;8 MK *(<9 <10>761, 7B$5&*/, +$,5), TM ;0;8/G! ;'D TK (6,+<G <10> :*(<-E>,8;75GD 5G)C519 E*1, <10>y v B%/, TN? :D 8$*B14 7$$C/*14 +,'0.V8'* 19<82! *60$*1E0, +25,E *E> +68<76-E> $7<8)*1;GD */<*) B%/7 zakoupeno nebo získáno darem 1?MN +68<76-E> $7<8)*1;G! 6:*;1C +68<76-E> <10> 257 1*60$7)=! a získáno darem 11 videokazet. Bylo zakoup*17 1*B7 +4(<917 $,5*) K? ;0;8/G 1, -ROM. Centrální nákup, evidenci a distribuci novin a :,(720(G *E>1, 7$$C/*14, obvodní knihovny +,'0.V8'* 7$$C/*14 2*507$0<D '* 7$ TD 27$/* +9<71, :D BD! *E>, (;*E> 230 6ydávání periodického ;0(<8, 7 +)C1C 1C<;*5-E> $,/.4E> +9<71G R;0(<76- +9<71P! 6 2/,;1=) +1C14! 234'*)E*) =>7 6-;0(<8 periodik. V roce 2003 získala jako povinný výtisk 1 KSM ;0;8/G 2*507$0<D */<*) $7E>9+*/7 $7 <10>761% T UNN ;0;8/G 2*507$0< RMMS ;0;8/G 6 C<7/0<,19(7B1= +6C;.*14 J71$8 2*507$0< (0 6%&9$,/7 5*75H,10+,E0 (</,$G 6 (;3*$14 <10>761C, +,34+*14 176=>7 $*27+0;14>7 (</,$8 R 7/*<;0614 $G)PD 2. EVIDENCE, KATALOGIZACE, REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU #)*11= 0 6CE1= +25,E *E> $7<8)*1;G B%/ $C17 6 automatizovaném knihovnickém systému KP-sys a od srpna 2003 v jeho vyšší verzi KP-win. 7<5,:8'* (27/8259E* 1, 257'*<;8 Y 772*5,;0614 ;675B,, 6%8&46914 (78B75G 1957$14E>,8;750;Z! <;*5- +,(;3*.8'* D 5GBC&1C '(78 +,(4/91%,8;750;1í záznamy do centrální báze v D 5

6 %&'()*+,,-./01-&/ ' "9.90 1:9;--: 20-3# knihovní jednotky rok 2002 rok G(;*< E*/<*) z toho: knihy z toho: B*/*;50* 257 $7(2C/= ,8:19 /0;*5,;85, 257 $7(2C/= B*/*;50* 257 $C; ,8:19 /0;*5,;85, 257 $C; ostatní dokumenty z toho: hudebniny CD MC zvukové knihy pro nevidomé videokazety CD-ROM normy G(7B 1,B%;4[ nákupem darem náhradou povinný výtisk Úbytek celkem knihy z toho: B*/*;50* 257 $7(2C/= ,8:19 /0;*5,;85, 257 $7(2C/= B*/*;50* 257 $C; ,8:19 /0;*5,;85, 257 $C; :*; ;0;8/G $7E>9+*'4E4E> 2*507$0< z toho: povinný výtisk :*; *\*)2/93G E*/<*)

7 %&'()*+,,-./01-&/ :9;--: 20-3 v roce 2003 knihovní jednotky rok 2002 rok G(;ek celkem z toho: knihy z toho: B*/*;50* 257 $7(2C/= ,8:19 /0;*5,;85, 257 $7(2C/= B*/*;50* 257 $C; ,8:19 /0;*5,;85, 257 $C; ostatní dokumenty 0 10 z toho: CD-ROM 0 10 %&'()*+,,-.hovního fondu celkový v roce 2003 knihovní jednotky rok 2002 rok G(;*< E*/<*) D[ 345G(;*< 6-)C11=>7 J71$8 +, B%/ +,>518; $7 (;,;0(;0<% <10>7614>7 J71$8 6 7:14) 6-<,+8 7 <10>761C +, <%=>01?-& 30 6%3, $7<8)*1;G + <10>7614>7 J71$8 (* 34$4 <10>7614) +9<71*) BD a 25769$CE4 6%>/9.<78 010(;*5(;6, <8/;85% :D 88/2002 Sb. %/7 6%3,+*17 W S?T (6,+<G +10:*1-E>! 727;3*B*1-E>! +,(;,5,/-E> :0 +;5,E*1-E> $82/0E0;14E> $7<8)*1;GD Prodej v%3,+*1-e> <10> (* 8(<8;*:10/?D $8B1,! WD /0(;72,$8 %/7 257$ (6,+<G +, :D Stav knihovního fondu k krajská knihovna 6:*;1C 6-)C11=>7 J71$8 Knihovní fond celkem z toho: knihy z toho: B*/*;50* 257 $7(2C/= ,8:19 /0;*5,;85, 257 $7(2C/= B*/*;50* 257 $C; ,8:19 /0;*5,;85, 257 $C; ostatní dokumenty z toho: hudebniny gramodesky CD MC zvukové knihy pro nevidomé videokazety CD-ROM normy

8 Revize knihovního fondu Byla provedena fyzická revize knihovního fondu (monografií, zvukových, audiovizuálních a multimediáln4e> $7<8)*1;GPD %/% 5*60$7691% $7<8)*1;% +,2(,1= 6 */*<;5710E<= $,;,B9+0 $7 2345G(;<76=>7 :4(/, Revize veškerých gramofonových desek (nejsou v elektronické databázi) byla provedena klasicky 27$/* 2345G(;<76=>7 (*+1,)8D *60+* (* 34$0/, 6%>/9.<78 :D < 2576*$*14 +9<71, BD! o knihovnách a 27$)41<9E> *3*'1-E> <10>7610E<-E>, 01J75),:14E> (/8&*B R<10> <71P!, 8(<8;*:10/, se v $7BC 7$?TD :*56*1E* $7?MD (521, R(;3*$14 <10>761,P! 7$?TD :*56*1E* $7 (521a (obvodní knihovny), v * (</,$8,)*119! 6 :*56*1E0 1, $*;,.76,1=) 25,E760.;0 *1;57257'*<;D %+0E<78 5* *$/0 25,E7614E0 (/8&*B, 7$$C/*14 $72/I76914, +25,E76914 <10>7614>7 J71$8 1,:;*14) 0$*1;0J0<,:14E> :9576-E> <]$G! <;*5-)0 '(78 $7<8)*1;% 72,;3*1%D 71$ + $*27+0;14>7 (</,$8 7$>734 B%/ 5*60$ *;57<,;,/7H0+,E0 6 (;3*$14 <10>761C! 5*60+* <10>7614>7 J71$8 27B7:*< 257B4>,/, *;57(2*<;0614) +920(8 '*'0E> J71$GD %/ +25,E7691 (*+1,) >/*$,1-E> $7<8)*1;G! v (78:,(1= $7BC 257B4>9 '*'0E> $7>/*$914, <71;57/, 6%3,+*1-E> <10> 27$/* 58:1C 2(,1-E> FB%;<76-E> (*+1,)GD 3. TVORBA DATABÁZÍ, BIB Databáze knihovního fondu KKFB obsahuje v (78:,(17(;0 TMU NU? ;0;8/G R+ ;7>7 TM? ;0;8/G <10>PD Je dopli7691, (78BC&19 5*H0719/14 :/91<769 B0B/07H5,J0*D roce 2003 bylo zpracováno 1 NNU +9+1,)G (3 329 v 7B(,>8'* EE,?N +9+1,)GD $ +,:9;<8 '* :9(; +9+1,)G +25,E769691, ;3*B% *(<= 1957$14 B0B/07H5,J0*! :/91<7678 $,;,Bázi ANL )C 23458:14E> (</,$G <10>7614>7 J71$8 6 (;3*$14 <10>761C, 7B67$14E> <10>7619E> '* )=1C 8&46,1- J71$ <10> 8/7&*1 6 depozitních skladech: - Kamenná 3849 nájem od soukromého subjektu - Mikoláše Alše G':<, 7$ V roce 2003 b%/ +4(<91 6-2G':<78 7$ 257(;75 6 7/*<;0614) $7)C R(67B7$0;*/G AUUNP 257 8/7&*14 periodického tisku, který KKFB dostává jako povinný výtisk. Vzhledem k ;7)8! &* 27$/* <10>7614>7 +9<71, (* '*$19 7 <71+*56,:14 J71$! <;*5- )8(4 B-; ;56,/* 8E>7691! 6%(;,:4 <,2,E0;, (</,$8 6->/*$76C 1,? 3 roky. 5. OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU (TECHNICKÉ ZPRACOVÁNÍ, OPRAVY, ARCHIVACE) Provedené práce (svazky) rok 2002 rok 2003 balení ,6%! 23*6,+B%,27$D GBC&1C '(78 <10>%, 2*507$0<, 72,;37691y etiketami elektronické ochrany knihovního fondu. 8

9 B. KNIHOVNICKÉ A INFORM V 5,'(<= <10>761C 5,1;0.<,,5;7.* '(78 (/8&B% :;*193G) 27(<%;7691% 6 (;3*$14 <10>761C v 7$$C/*14E>[ 7$$C/* $7(2C/= :;*193*! 7$$C/*14 B0B/07H5,J0*, 01J75),:14E> (/8&*B! 7$$C/* $C;0! 7$$C/* )/9$*&! >8$*B14 7$$C/*14! 7$$C/*14 2*507$0<! (;8$761,, :4;951,! zvuková knihovna a dále v B67$14 <10>761C #0&14 6,>%! B67$14 <10>761C,/*1760E*, 6* T? 27B7:<9E> 1, F+*)4 ;,;8;9514>7 )C(;, /41,D K B%/, +58.*1, 27B7:<,,/,. + $G67$8 1*6%>768'4E4E> 257(; <10>7618, 6*/)0 14+<= :0117(;0D B%/, +58.*1, 27B7:<, 6 /*:G6E* + $G67$8 8<71:* ')8 +* (;5,1% (78<57)=>7 ),'0;*/* 7B'*<;8D 8(0/76,/, (27/8 (* ;,;8;9514) )C(;*) /41*) 7 +4(< E> 257(; )4(;C *1-E> 27B7:*<!,/* $7 <71E* 1*F(2C.1CD 10>7614 J71$ ;CE>;7 27B7:*< '* $7:,(1C 8/7&*1 v depozitních skladech. >= *%. '0,< Ukazatel ;* ;C614E G':<% ^ 95G(; 8<,+,;*/G 7$59&4 +9'*) 6*3*'17(;0 1*'*1 7 (/8&B% 6-2G':14!,/* 5761C& 7 (/8&B% 01J75),:14 a <71+8/;,:14D 7$(;,;178 :9(; :0117(;0 ;6734 </,(0E<= <10>7610E<= (/8&B%! ;+1D 23*$*6.4) 2G':76914 $7<8)*1;G R<10>! 2*507$0<! +68<76-E>! <,5;7H5,J0E<-E>, $,/.4E> $7<8)*1;GP!, 01J75),:14, <71+8/;,:14 (/8&B% poskytované z 6*/<= )45% +, 278&0;4 )7$*514E> 01J75),:14E> +$57'GD 57 01J75),:14, 5*.*5.14 (/8&B% '(78 278&4691% 71/01* $,;,B9+*[ rok 2002 rok J7B,1<, R$,;,B9+* *)C (6C;,! 07H5,J0*, *(<9 5*28B/0<,P mediální databanka TAM-TAM Anopress 265 EBSCOhost 484 hledání 904 hledání ProQuest hledání 227 hledání PCI Web 72 hledání 55 hledání Springer/LINK (od prosince) Ulrich`s Periodicals Directory Oxford Reference Online statistika není k dispozici.*e>1% % <57)C 27B7:*< '(78 2/1C,8;7),;0+7691%! 7$ 25,E8'4 6 (;3*$14 kni>761c 6 automatizovaném knihovnickém systému KP-Q01! 6%..4 6*5+0 23*$E>7+4>7 (%(;=)8 -sys. WWW stránky (http://www.kfbz.cz) informují o! '*'4 :0117(;0! <10>7614) J71$8,,<;060;9E> 257 6*3*'17(;, 1,B4+*'4 ;,<= B7>,;- 6-BC5 $,/.4E> 01;*51*;76-E> 7$<,+G + 1*'5G+1C'.4E> 7B/,(;4D tomto roce B%/% +,6*$*1% 1C<;*5= 176= 58B50<%! 1,23D (7820(%, 2*507$0<! )C(4:14 (7820(% 2345G(;<G <10&14>7 J71$8D 9

10 %/, +,6*$*1, /01* (/8&B, +7B5, /,(;14E> 6-2G':*< :;*193G 1, LLLD LLL B%/ $72/1C1 7 +7B5, (;,68 $7<8)*1;G ( )7&17(;4 '*'0E> 5*+*56,E*D %/% +,6*$*1% 1C<;*5= 176= 58B50<% a (/8&B%! 1,23D *-bulletin (rozesílání novinek a aktualit em 7$ B3*+1, (* 230>/9(0/7 234'*)EGP! */*<;5710E<9 &9$,1<,! J75)8/ ,(4/914 $*(0$*5,; + WWW stránek aj. A'0 C*+-?%+ 27(<%;8'*,B(*1:14, 25*+*1:14 6-2G':14 (/8&B% B*/*;50*, 1,8:1= /0;*5,;85%! :,(720(G! )*+0<10> G':14 (/8&B8! 5*+*56,E0 1,8:1= /0;*5,;85%, B0B/07H5,J0E<=, 01J75),:14 (/8&B%D -20'9=C-& = '+2+'+-C-& 5+-*rum (IRC), <;*5= '* (78:9(;4 7$$C/*14 B0B/07H5,J0*, 01J75),:14E> (/8&*B! 27(<%;8'* 01J75),E* J,<;7H5,J0E<=! B0B/07H5,J0E<=! 5*J*5*1:14, <71(8/;,:14D '* 8)4(;C1 J71$ R<10>% a periodika) s regionální tématikou a kartotéka regionálních osobností. A'0 3;*. = (* ;56,/* +,)C38'* 1, 01$060$89/14 259E0 (* :;*1930D 2*E09/14 2=:* '* v 7$$C/* $C;0 6C17691, $C;*) ( 5G+1-)0 $58>% 27(;0&*14! $%(/*<;0E<-) $C;*), $C;*) +* +6/9.;14E>.<7/D #* $72/I7691 J71$ /0;*5,;85% +,)C3*1= 1, (2*E09/14 2edagogiku. A+'.03., )*4301-= = C&*?'-= 27(<%;8'*,B(*1:14, 25*+*1:14 6-2G':<% 17601, :,(720(G! 25*+*1:14 2G':76914 /0;*5,;85% R7B5,+76= 28B/0<,E* + 5G+1-E> 7B75G! *1E%</72*$0*! 6-</,$76=, ',+%<76= (/7614<%! '4+$14 39$%! (B45<% +9<71GP, 01J75),:14 (/8&B% 23*$*6.4) + 7B/,(;0 6-;6,51=>7 8)C14!,5E>0;*<;85% a práva. 43+E-& 27(<%;8'* 25*+*1:14,,B(*1:14 6-2G':14 (/8&B% <10>, :,(720(G ( hudební tematikou, >8$*B101! 1,>5,1-E> +68<76-E> +9+1,)G R, ),H1*;7J7176= <,+*;%P! 8)7&I8'* 8&06,;*/G) 27(/*E> +68<76-E> $7<8)*1;G RH5,)7J7176-E> $*(*<!, ),H1*;7J7176-E> <,+*;P, 27(<%;8'* 01J75),:14 (/8&B% v oblasti hudby. Zvuková knihovna '* (2*E0,/0+76,1-) 7$$C/*14)! <;*5= 27(<%;8'* 6-2G':14 (/8&B% 6->5,$1C 1*60$7)-), +5,<76C 27(;0&*1-) 7B:,1G)D G':8'* +68<76= 1,>596<% <10> 1, ),H1*;7J7176-E> <,+*;9E>, (78:,(1C (6-) 8&06,;*/G) 8)7&I8'* 6-2G':<% +68<76-E> 1,>596*< J71$8 >8$*B14>7 7$$C/*14D %/ 6%$91 ;0.;C1- (7820( +68<76-E> <10> $7 <71E* (;3*$14 <10>761C, 7B67$14E> <10>7619E> '(78 27(<%;7691% 5*257H5,J0E<= (/8&B% + ;0.;C1-E> $7<8)*1;G + J71$8, )7&17(; ;0(<8 + */*<;5710E<-E> 01J75),:14E> +$57'G! 23*$*6.4) + internetu. Z ;*E>10E<-E> $G67$G R6-)C1, 7<*1P B%/, +,63*1, B67$14 <10>761, #0&14 6,>% 6 $7BC 7$ TTD $8B1, do?d <6C;na. Z $G67$8 5*60+* <10>7614>7 J71$8, 1*+B%;1-E> 725,6, F25, (;759E> 257 6*3*'17(; R),/76914! opravy, nový pult v B67$14 <10>761C #0&14 6,>%P B%/% +,63*1% % 257 6*3*'17(; ( 6-'0)<78 :4;951% a (;8$761% (;3*$14 <10>761% 7$?TD :*56*1E* $7?MD (521,, 7BC 7B67$14 <10>761% 7$?TD :*56*1E* $7 10. srpna. 10

11 -./01-.5,B =.-20'9=C-& 1 roce 2003 rok 2002 rok 2003 *H0(;576,14 :;* ;7>7 :;*1930 $7 TW /*; ;C614E G':ky celkem z toho: 1,8:1= /0;*5,;85% 257 $7(2C/= ;7>7 6-2G':<% 2*507$0< B*/*;50* 257 $7(2C/= ,8:1= /0;*5,;85% 257 $C; B*/*;50* 257 $C; zvukových a jiných $7<8)*1;G zvukových knih pro nevidomé MVS: 6%34+*1= 27&,$,6<% 1,.0E> :;*193G %34+*1= 27&,$,6<% + '01-E> <10>76* *+*56,E* 1,8:1= /0;*5,;85% & ;*51*;8 :;*1930 E*/<*) R>7$01%P ,5 z toho: 7$$C/* $7(2C/= :;*193* RP $$C/* )/9$*& ,5 studovna 642,5 550 B67$14 <10>761, #0&14 6,>% 7,5 * 33 Obvodní knihovna Malenovice 45 ** 48 34(;82% 1, LLL (;591<% (;82% 1, 71/0ne katalog KKFB <E* 257 6*3*'17(; RB*(*$%! 23*$19.<%P Akce pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ, speciální školy) Odeslané upomínky celkem z toho: upomínka upomínací dopis + pokus o smír Kopírování z fondu KKFB (stránky) ;,+% B0B/07H5,J0E<=! J,<;7H5,J0E<=! 5*J*5*1:14 E*/<*) z toho: ústní s ;0.;C1-) 6-(;82*) :*; (;8$0'14E> )4(; :*; 27:4;,:G 257 6*3*'17(; z toho s 234(;82*) na internet 6 11 * 7$ ** od dubna

12 C. 1. REGIONÁLNÍ FUNKCE NSKÉHO KRAJE Krajská knihovna v <775$0176,/,, +,'0.V76,/, 6-<71 5*H0719/14E> J81<E4 <10>7619) 6* Zlínském kraji. Tyto funkce jsou financovány z $7;,E* 010(;*5(;6, <8/;85%, :9(;*:1C :;8 <5,'(<= <10>761%D -<71 5*H0719/14E> J81<E4 <5,'(<9 <10>761, +,'0.V76,/, 257(;3*$10E;64) F;6,58 5*H0719/14E> (/8&*B <10>7619) /41(<=>7 <5,'*D Útvar regionálníe> (/8&*B <10>7619) /41(<=>7 <5,'* (27/825,E8'* ( knihovnami v <5,'0 1, +,'0.;C14 5*H0719/14E> J81<E4 ;,<!,B% (4V 6*3*'1-E> <10>76*1 B%/, J81<:14, <7)2,;0B0/14 6 rámci celého kraje a bylo +,'0.;C17 $7$5&76914 (;,1$,5$G 5*H0719/14E> J81<E4D Pro rok 2003 <5,'(<9 <10>761, 276C30/, 6-<71*) 5*H0719/14E> J81<E4 6* /41(<=) <5,'0 ;30 <10>761%[ *H071 57)C34& 10>761, 57)C34&(<,! *H071 >*5(<= 5,$0.;C 10>761, *$30E>, *1*.* 8E>/76,1,! - pro region Vsetín,(,5%<76, 6*3*'19 <10>761, (*;41! - pr7 5*H071 /41 +,'0.V8'* 5*H0719/14 J81<E* Krajská knihovna Františka Bartoše., +9</,$C &9$7(;0 7 $7;,E0 1, B%/, 257 <5,'(<78 <10>7618, 3 276C3*1= <10>761% 6 lednu %:/*1C1, 27)C519 :9(;<, N?MW ;0(D : 1, +,'0.;C14 6-<718 5*H0719/14E> (/8&*B ve Zlínském kraji. %&F+95+?)*,= 1 C KKFB krajské funkce okresní funkce )C34& >*5(<= 5,$0.;C MVK Vsetín Zlínský kraj celkem ,'(<9 <10>761, 5,1;0.<,,5;7.* B%/, 276C3*1, (BC5*) (;,;0(;0E<-E> $,; 7 :0117(;0 <10>76*1 6* /41(<=) <5,'0D * (;,;0(;0E<-E> $,; B%/, 23025,6*1, 257 ;0(< 28B/0<,E* ;,;0(;0E<= 6-(/*$<% :0117(;0 6*3*'1-E> <10>76*1 /41(<=>7 <5,'* +, ;6,5 5*H0719/14E> (/8&*B <10>7619) /41(<=>7 <5,'* +,'0.V7val: A0'=3+-),B 23025,60/ 2/91%! 57+B75%! 27$</,$% 257 6%F:;76914 $7;,E* 1, 6-<71 5*H0719/14E> J81<E4! 57: <718 5*H0719/14E> J81<E4 6 roce 2002 a zprávu za 1. pololetí V roce 2003 provedly pracovnice útvaru 206 met7$0e<-e> 196.;C6, TSA <71+8/;,E4D ;7>7 257BC>/7 87 jednání se zástupci obcí. - )+9.-?%+ = A0'=3< (67/,/ M 275,$% 3*$0;*/G, 7$B751-E> 25,E7614<G 276C3*1-E> <10>76*1 6* /41(<=) <5,'0! 23025,60/ T (*) J*(0719/14 25,E7614ky knihoven Zlínského kraje, zajistil školící kurz ( ) k elektronickému programu statistiky pro pracovníky <5,'(<=, 276C3*1-E> <10>76*1! <;*34 +25,E7696,/0 (;,;0(;0E<= 6-<,+% 6*3*'1-E> <10>76*1D +$C/96914 <10>7614<G 6 7B/,(;0 01J75),:14E> ;*E>17/7H04, 7$B751= <10>7610E<= 257B/*),;0<% B%/7 +,'0.;C17 257(;3*$10E;64) +$C/96,E4>7 E*1;5, <10>7614<G /41(<=>7 <5,'*D *) J*(0719/14 25,E7614<% <10>76*1 /41(<=>7 <5,'* (* <71,/?UD 6 10>761C 57)C34&(<,D, 257H5,)8 (*)0193* B%/% 01J75),E* 7 (78:,(1=) (;,68, <71E*2E0 +,'0.;C14 5*H0719/14E> J81<E4 6* /41(<=) <5,'0! :0117(; 1J75),:14>7 E*1;5, 1*+0(<76-E> 75H,10+,E4, 25*+*1;,E* (,)7(;8$0'14E> <85+G 27:4;,:76= H5,)7;17(;0 1, -ROM firmy Gopas. 12

13 Porady >?)*4A5(,'=F),B = A01;%+-:5/,nihoven (* 8(<8;*:10/% 6 :;%30<59;D ,$% (* <57)C 276C3*1-E> <10>76*1 +F:,(;10/0 ;,<= +9(;82E0 /41(<=>7 <5,'*, Krajského F3,$8 /41(<=>7 <5,'*, 6*$78E4 <10>76*1 7BE4 ( *178 2G(7B17(;4D 4/*) ;=;7 275,$% B%/7 projednání org,10+,:14>7 +,'0.;C14, J01,1E *H0719/14E> J81<E4 6 34;7)14 +9(;82E0 <10>76*1 (* $7>7$/0 (* +9(;82E0 <5,'(<= <10>761%, /41(<=>7 <5,'*! &* B8$* 0 6 následujících letech +,E>7691 (78:,(1- (%(;=) +,'0.;C14 5*H0719/14E> J81<E4 6* /41(<=) <5,'0 R<5,'(<9 <10>761,! ;30 276C3*1= <10>761% 57)C34&! >*5(<= 5,$0.;C! (*;41 6%8&0;4 7B'*$196*< <71<5=;14E> (/8&*B u 257J*(0719/14E> (;3*$0(<76-E> <10>76*1PD V )C(4E0 :* BC>/7 6* /41(<=) <5,'0 <5,'(<= <7/7 (78;C&* *(10E* 57<8 75H,10+76,1= Svazem )C(;, 7BE4! 27/<*) 257 7B1768 6*1<76,, 6,+*) <10>7614<G, 01J75),:14E> 25,E7614<GD #*$14) z <50;=504 (78;C&* '* >7$17E*14 :0117(;0 <10>76*1D (*$)0:/*11= <7)0(0! <;*59 1,65>/, 1, 7E*1C14 4(;14 <10>7618 6*,/,.(<= %(;30E0 + okresu Vsetín, byl, ',<7 +9(;82E* 6*$78E4 F;6,58 5*H0719/14E> (/8&*B knihovnám Zlínského kraje. 27&9$,/, /41(<- <5,' 7 $7;,E0 + Fondu kultury Zlínského kraje na Cenu Knihovna roku B*E,/,.(<9 %(;30E* 7B$5&*/, +, =:0 7 <10>7618 $7;,E0 6* : 1, 19<82 <10>7614>7 fondu. 010(;*5(;67 <8/;85% 276C30/7 2576*$*14) <71;57/% 6CE1=>7 2/1C14 257'*<;G + 257H5,)8 VISK 3, které v +4(<,/% $7;,E0 +* (;9;14> :;8, B%/% 5*,/0+7691% 6 knihovnách Zlínského <5,'*D 76C3*1= 25,E7610ce útvaru provedly v (5218, +934 <71;57/% 6*?W <10>7619E> /41(<=>7 <5,'*D V prosinci byla aktualizována Koncepce výkonu regionálních funkcí ve Zlínském kraji a se ;3*)0 276C3*1-)0 <10>761,)0 6* /41(<=) <5,'0 B%/% 8+,63*1% )/786% 7 23*1*(*1í regionálních funkcí na vybranou základní knihovnu. 9+*03.,< -<71 5*H0719/14E> J81<E4 <5,'(<9 <10>761, +,'0.V76,/, 257 <10>76*1 7<5*(8 /41 257(;3*$10E;64) 7$$C/*14 )*;7$0<% F;6,58 5*H0719/14E> (/8&*B <10>7619) /41(<=>7 <5,'*D 5,'(<9 <10>7vna zajistila výkon regionálních funkcí také spoluprací s ,;*/0 257J*(0719/14E> R(;3*$0(<76-E>P <10>76*1D, ()/8614) +9</,$C 257J*(0719/14 <10>761% 27(<%;76,/% 7$B )7E 1*257J*(0719/14) <10>7619)D 7+(,> ;CE>;7 (/8&*B '* <,&$757:1C 823*(1C1 v 7B'*$196E* <10>7610E<-E> (/8&*BD $$C/*14 )*;7$0<% +,'0.V76,/7 6-<71 5*H0719/14E> J81<E4 27$/* (;,1$,5$G 5*H0719/14E> J81<E4[ - 0'=3+-),? C.--0)*! 25,E7610E* 7$$C/* *$/% TKM )*;7$0E<-E>, TAM <71+8/;,E4D - Statistika <10>7610E<-E> :01ností v lednu a únoru 2003 byla provedena sumarizace statistických 6-<,+G +, 5*H071 / D - <10>7614<G! (*)0193*, 275,$%[ ,$% 257 <10>7614<% 257J*(0719/14E> <10>76*1 5*H0718 /41 R?ADMD!?MD SD! AD T?DP B%/% +,)C3*1% 1, výsledk% (;,;0(;0<% <10>7610E<-E> :0117(;4 +, >7$17E* >7 57<8 6-<718 5*H0719/14E> funkcí (2002) a výkon regionálních funkcí v J,<;85,E* 19<828 <10>7610E<-E> (/8&*BD - *)0193 $7B5767/1-E> <10>7614<G 7<5*(8 /41 RWD TTDPD 10>7614E0 6%(/*E>/0 23*$19.<8 7 /0;*59514) $C14 1, /41(< E* TSNS! 01J75),E* 7 :0117(;0 <10>76*1 6 malých obcích. - 10'E= 1:9;--:5/,-./01-&5/ 20-3( F+F.5/ 0E;/ = 3.)*'.E45+ (akvizice, katalogizace a technická F25,6, 6-)C11=>7 J71$8! ;675B, (78B75G! '*'0E> 7BC> rozvoz/svoz do knihoven). Pracovnice 7$$C/*14 )*;7$0<% 23025,60/% 6 TD +25,E76,1-2345G(;*< 6-)C11=>7 J71$8 $7 6-)C11-E> (78B75G! 6 8(<8;*:10/% TD E05<8/,E0 6-)C11-E> (78B75G 6 U E05<8/,:14E> 7<58+4E>D <6C;18 B%/7 6%;673*17 $,/.4E> TM 6-)C11-E> (78B75G! <;*5= B%/% +,2G':*1% 27B7:<9) 257J*(0719/14E> knihoven na 1 rok. V )C(4E0 34'18, /0(;72,$8 B%/% 6-)C11= (78B75% $72/1C1% 7 (6,+<G, +, (27/8259E* 7BE4 257BC>/,?D E05<8/,E*D 9<82 <10> )C11- J71$ (* <71,/ 6 <6C;nu (1 369 knih), /0(;72,$8 <10>P +, MAW ST? :D 5G)C519 E*1, (6,+<8 :010/, :D 10>% B%/% 6->7$1C 1,<782*1% 8 $0(;50B8;75G! <;*34 27(<%;/0 5,B,;?WOD 13

14 :9;--: 20-3 A'0,-./01-< ;,6 6-)C11=>7 J71$8 < G(;*< 6-)C11=>7 J71$8 +, Úbytek 9 7:*; <10>7614E> '*$17;*< +,3,+*1-E> $7 6-)C11-E> (78B75G :*; 6%;673*1-E> 6-)C11-E> (78B75G 93 7:*; (6,+<G 6 '*$17) 6-)C11=) (78B758 obce 27B7:<% )C(;(<-E> <10>76* <8/,E* 6-)C11-E> (78B75G obce 27B7:<% )C(;(<-E> <10>76*1? \ 57:1C T \ 57:1C 7:*; 6-2G':*< 6-)C11-E> (78B75G A%. '+1.>. = 20-3( 5*60+* (* 8(<8;*:10/% 6 16 místních knihovnách zlínského okresu. Probíhaly podle 2/9176,1=> (8 6* />G;9E> 27$/* <10>7614>7 +9<71, 1, 6%&9$914 provozovatele knihovny ve spolupráci s $,/.4)0 257J*(0719/14)0 <10>761,)0 1, +9</,$C 7B'*$196<% <10>7610E<-E> (/8&*BD - 5,E7610E* 7$$C/*14 )*;7$0<% '*$1,/% ( provozovateli knihoven v regionu Zlín o odborné pomoci a (/8&B9E>! 01J75)76,/% '* 7 6-(/*$E4E> 6-BC576=>7 '*$ H5,) A! ,;*/* 01J75)76,/% '0, E05<8/,E0 6-)C11-E> (78B75GD ;,57(;76=! <;*34 $7 (6-E> J81<E4 1,(;7820/0 27 podzimních volbách 2002, byli jedn7;/06c (*+19)*10 ( problematikou výkonu regionálních funkcí a s pomocí nabízenou Krajskou knihovnou Františka Bartoše. $$C/*14 )*;7$0<% 6C176,/7 27 E*/- 2=:0, 7$B )7E T? 27B7:<9) 5,'(<= <10>761% Františka Bartoše: - 5,E7610E* 7$$C/*14 )*;7$0<% (* +,)C30/% 1, $7<71:*14 5*;57<,;,/7H0+,E* <10>7614E> J71$G $7 $,;,B9+* v 27B7:<9E>,/,.! >7;<,! 7(;*/*E, ";42,D *60+* 6.*E> 27B7:*< B%/, 8<71:*1, < datu ?D _ JE 4'>< A0C&*=C01B G'=90*-0)*. pro knihovníky Zlínského kraje /,614) F<7/*) 6+$C/96,E4>7 E*1;5, B%/7 +,'0.;C14 6+$C/96914 <10>7614<G /41(<=>7 <5,'* 6 dovednostech práce s 01J75),:14)0, <7)810<,:14)0 ;*E>17/7H0*)0D 10>761, +4(<,/, 1, 257'*<; +$C/96914 <10>7614<G Zlínského kraje pro práci s 01J75),:14)0 ;*E>17/7H0*)0 J01,1:14 $7;,E0 6 rámci programu VISK2 010(;*5(;6, <8/;85% 6 celkové výši :D "<7/*14 27:4;,:76= H5,)7;17(; B%/7 +,'0.;C17 '*$1,< 25,E7614<% <10>761% R6*$78E4 E*1;5, 01HD 7),1E769 a ing. #,1,I<,P! '*$1,< /*ktory z firem Avex Computer Systems spol. s r. 7D! 7:4;,:76=.<7/% ` a externími kvalifikovanými lektory. 7:*; F:,(;14<G <85+G $/* 7<5*(G 6 Okres A0C+* 57)C34& 16 >*5(<= 5,$0.;C 22 Vsetín 67 Zlín 95 Celkem

15 3*>/*$ <85+G ICT v roce C+* 0C+* 0C+* 0C+* realizovaných 1<4C01=5&5/ HC=)*-&,(,4'>( Typ kurzu,4'>( hodin Základy IT a práce s PC PC a Windows pro dobrovolné knihovníky Textový editor MS Word Tabulkový kalkulátor MS Excel Databáze v MS Access ,J0E<= )7&17(;0 v MS PowerPoint Internet a elektronická pošta pro +,:9;*:14<% Internet a elektronická pošta pro 27<57:0/= Tvorba WWW stránek CorelDraw Celkem Ostatní akce pro knihovníky Zlínského kraje 0)7 <85+G 27:4;,:76= H5,)7;17(;0 6+$C/96,E4 E*1;58) 75H,10+76,/7 1*B7 (* 27$4/*/7 1, 19(/*$8'4E4E> akcích: Termín Školení Školitel P0C+* HC=)*-&,( duben #*$17;19 01J75),:14 B591, KKFB 5 <6C;*1 Public relations v knihovnách 18 <6C;*1 572,H,:14 <7)810<,E* knihoven Univerzita Tomáše,;0 6* /41C 11 :*56*1 /8&B% <10>76*1 NK! C(;(<9 <10>761, 6 Praze 34 listopad Americká literatura Filozofická fakulta UK 24 prosinec Novinky v Souborném katalogu 18 Celkem ?% /43+E-&5/,-./01+- Ve spolupráci s!, (* T?D, TAD /0(;72,$8 8(<8;*:10/ 6* /41C *)0193 >8$*B14E> <10>76*1, +,(*$914 *(<= 1957$14 (<8201%! <;*5- (* +,B-6,/ 257B/=)% +25,E76914 >8$*B14E> $7<8)*1;G (* +,)C3*14) 1, +25,E76914 >8$*B101D *)0193 6*$/, H5D 8+,1, *;59.<769, 23*$19.*/% )'D PhDr. Iva Horová z Knihovny AMU, PhDr. Eva Paulová z knihovny Národního muzea *(<=>7 )8+*, hudby. F:,(;10/7 (* AW <10>7614<G + E*/= 5*28B/0<% R957$14 <10>761,! <5,'(<= <10>761%! )C(;(<= <10>761%PD,(*$914 (* +F:,(;10/, ',<7 :/* =D A'=501-&,( 59)E0 7$B751=>7 6+$C/96914 <10>7614<G (* WM 25,E7614<G +F:,(;10/7 M? 7$B751-E> (*)0193G a.<7/*14! 2739$,1-E>! 957$14 <10>76178! 75,6(<78 +*)(<78 <10> ! <5,'(<-)0 <10>761,)0! 1J75),:14) E*1;5*) 1,$,E4, dalšími institucemi. 10>7610E<- 5*<6,/0J0<,:14 <85+ 75H,10+76, ,6.;C68'4 $6C 25,E7610E*D 0(;,1:14 ),H0(;*5(<= (;8$08) 7B758 C$*E<= 01J75),E*, <10>7610E;64 1, 0/7+7J0E<= J,<8/;C 517 1,6.;C68'* '*$1, pracovnice. 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2011 Zlín 2012 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2008 Zlín 2009 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 212 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 212 Zlín 213 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2014 Zlín 2015 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2014

Více

1. SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ... 2

1. SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ... 2 OBSAH: 1. SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY VŠEM UŽIVATELŮM... 3 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 5 3.1. REGIONÁLNÍ FUNKCE... 5 3.1.1. PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST... 6 3.1.2. KOORDINAČNÍ ČINNOST... 6 3.1.3.

Více

Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH. Píspvková organizace Pardubického kraje

Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH. Píspvková organizace Pardubického kraje Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH Píspvková organizace Pardubického kraje OBSAH ÚVOD 3 Tabulka základních ukazatel... 5 HODNOCENÍ HLAVNÍ INNOSTI Oddlení služeb... 6 Hlavní pjovna Oddlení

Více

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 3 P L Á N Č I N N O S T I N A R O K 2 0 0 9. l e d e n 2 0 0 9

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 3 P L Á N Č I N N O S T I N A R O K 2 0 0 9. l e d e n 2 0 0 9 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 3 P L Á N Č I N N O S T I N A R O K 2 0 0 9 l e d e n 2 0 0 9 Ú V O D Plán činnosti Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem shrnuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Městská knihovna Tábor ZA ROK 2009. IČ 70886334 Statutární zástupce: Mgr. Alena Otrubová Zřizovatel: město Tábor

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Městská knihovna Tábor ZA ROK 2009. IČ 70886334 Statutární zástupce: Mgr. Alena Otrubová Zřizovatel: město Tábor VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Městská knihovna Tábor příspěvková organizace Jiráskova 1775 390 01 TÁBOR IČ 70886334 Statutární zástupce: Mgr. Alena Otrubová Zřizovatel: město Tábor OBSAH 1. Hlavní úkoly......

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2011

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2011 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2011 Vsetín 15.3.2012 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ČÚ: ředitelka: 35234851/0100

Více

VYHODNOCENÍ INNOSTI...

VYHODNOCENÍ INNOSTI... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ INNOSTI... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 6 3. ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. ZMNA PRAVIDEL PRO VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ... 8 3.2. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST...

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY. výroční zpráva 10

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY. výroční zpráva 10 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY výroční zpráva 10 Úvod 3 Knihovnické služby 4 Čtenáři, návštěvníci, výpůjčky 4 Meziknihovní výpůjční služba 4 Činnost výpůjčních oddělení 5 Informační služby 11 Specializované

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Milada Miklíková Zřizovatel: město Břeclav OBSAH I. Služby

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2009 Vsetín 25.3.2010 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Městská knihovna Tábor ZA ROK 2011. IČ 70886334 Statutární zástupce: Mgr. Alena Otrubová Zřizovatel: město Tábor

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Městská knihovna Tábor ZA ROK 2011. IČ 70886334 Statutární zástupce: Mgr. Alena Otrubová Zřizovatel: město Tábor VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Městská knihovna Tábor příspěvková organizace Jiráskova 1775 390 01 TÁBOR IČ 70886334 Statutární zástupce: Mgr. Alena Otrubová Zřizovatel: město Tábor OBSAH 1. Hlavní úkoly......

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Jiráskova 1775 390 01 TÁBOR IČ 70886334 Statutární zástupce: Mgr. Alena Otrubová Zřizovatel: město Tábor OBSAH I. Hlavní úkoly...2

Více

Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace Ve Svahu č.p. 578/13, 793 26 Vrbno pod Pradědem IČO 75096366 Ředitelka

Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace Ve Svahu č.p. 578/13, 793 26 Vrbno pod Pradědem IČO 75096366 Ředitelka Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace Ve Svahu č.p. 578/13, 793 26 Vrbno pod Pradědem IČO 75096366 Ředitelka organizace: Hana Janků 604732646 Výroční zpráva za rok 2008

Více

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK ZPRÁVA o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok 2008 předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK zpracovala: Hana Kuřová, Hana Opatrná Obsah 1 / Úvod... 5 2 / Odborná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Středočeská vědecká knihovna v Kladně příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 2 Obsah Úvodem... 5 Knihovnické a informační služby v číslech... 7 Stav knihovního fondu SVK... 8 Stav Výměnného

Více

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU...

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.2. REVIZE, OBSAHOVÁ

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2012

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2012 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2012 Vsetín 15.3.2013 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ČÚ: ředitelka: 35234851/0100

Více

Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2010

Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2010 Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2010 Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2010 je pokračováním předchozího titulu VK v Olomouci v roce 2009. Zpracovali: vedoucí oddělení

Více

z p r á v a Š m i d i n g e r o v y k n i h o v n y ve Strakonicích

z p r á v a Š m i d i n g e r o v y k n i h o v n y ve Strakonicích V ý r o č n í z p r á v a Š m i d i n g e r o v y k n i h o v n y ve Strakonicích z a r o k 2 0 0 8 Plnění hlavních úkolů v roce 2008 - - rok 2008 byl prvním rokem po celkové rekonstrukci knihovny, který

Více

OBSAH: A KOMISÍCH... 20

OBSAH: A KOMISÍCH... 20 OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ ČINNOSTI KNIHOVNY... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 6 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 9 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST... 9 3.2. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 10 3.3. SBĚR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O

Více

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2015

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2015 Č. j.: svkul/00163/2015 ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2015 SVKUL 2014 1. ÚVOD V roce 2015 si budou pracovníci Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (a nejen

Více

Slavíme 130 let knihovny

Slavíme 130 let knihovny Plán práce na rok 2015 1. ledna 6. dubna 1. května 8. května 6. července 28. září 28. října 17. listopad 24. prosince 25. prosince 31. prosince (nařízená dovolená) V tyto dny je pro veřejnost zavřeno:

Více