KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE, ZA ROK 2003 ZLÍN 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE, ZA ROK 2003 ZLÍN 2004"

Transkript

1 KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE, CE ZA ROK 2003 ZLÍN 2004

2 OBSAH ÚVOD 3 5 A. KNIHOVNÍ FOND 5 1. AKVIZICE 5 2. EVIDENCE, KATALOGIZACE, REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU 5 3. TVORBA DATABÁZÍ, BIB OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU 8 B. KNIHOVNICKÉ A INFORM 9 C REGIONÁLNÍ FUNKCE NSKÉHO KRAJE VZD LÍNSKÉHO KRAJE PROGRAMECH PORADNÍCH OR!! CELOSTÁTNÍCH ODBORNÝCH SEKCÍCH A KOMISÍCH 16 D. RO ŠKOLY A "!! INFORMATICKÉ LEKCE PRO ŠKOLY ! " A KULTURNÍ AKCE PRO # ŠKOLENÍ, KURZY PRO V# VÝSTAVY 21 E A. INNOST 24 B. 24 C. Y 25 D. 26 E.! " # TISKÁRNA 27 $ ROCE

3 ÚVOD $%& '()* (* +,)-./*/0 1,$ 23425,678 2/918 :0117(;0 5,'(<= <10>761% 5,1;0.ka Bartoše (KKFB) pro B%/0 '()* (0 6C$7)0 ;7>7! &* ;*1;7 57< B8$* ( )0)739$1C 1957:1-D 7 57E* 5*<,20;8/8'*)*! ',< (* 19) 27$,30/7 F<7/%! <;*5= '()* (0 (;,1760/0! (2/10;! E7 23*<71,/7 1,.* 7:*<96914, E7 19) +G(;,/7 ',<7 úkol pro rok nadcházející. 0)739$1- B%/ 82/%18/- 57< )'D ;4)! &* <10>761, +4(<,/, E*/7(;9;14> =>7 6-;0(<8 2*507$0< a *H0719/14> =>7 6-;0(<8 1*2*507$0E<-E> 28B/0<,E4D $$C/*14 $72/I76914, +25,E76914 <10>7614>7 J71$8, 7$$C/*14 2*507$0< (* )8(*/, 6%2739$,; ( novou agendou spojenou s evidencí a +25,E76914) =>7 6-;0(<8, 195G(;*) 27:;8 +25,E7696,1-E> $7<8)*1;GD 7:*; ;0;8/G $7E>9+*'4E4E> 2*507$0< 6+57(;/ $4<% =)8 6-;0(<8 ;=)C3 1, :;%319(7B*<D tím souvisí prohloubení prostorových problémg <10>761%! <;*5= (* 19) 27$,30/7 :9(;*:1C 6%3*.0; +4(<914) $*27+0;14>7 (</,$8 1, 7/*<;0614) $7)C J75)78 6-2G':<% 7$ ;,;8;9514>7 )C(;, /41,D </,$ B%/ 725,6*1, 6%B,6*1 5*H9/% ;,<!,B% )7>/ +,:9;<*) /*;7.14>7 57<8 230')78; :14< =>7 6-;0(< , :,(720(GD 4<% 234(2C6< ,;*/* 0 $7;,E0 + 8/;8514>7 J71$8 ;,;8;9514>7 )C(;, /41, (* 27$,30/ ; 1,B4$<8 7$B751= /0;*5,;85% 0 B*/*;50*D 57 <5,'(<78 <10>7618! 7B67$14 <10>761%, 27B7:<% B%/7 +4(<917, +25,E nových knih. B%/7 +,>9'*17 B8$76914 J71$8 175*)D C<8'*)* 6.*) $95EG) <10>! <;*34 7B7>,;0/0 <10>7614 J71$ 7 ;=)C3 (6,+<GD V 82/%18/=) 57E* '()* (* +,)C30/0 1, *14 1,B4$<% (/8&*B 27(<%;76,1-E> 257(;3*$10E;64) LLL (;591*< <10>761%D * '* 7 ;%;7 (/8&B% +9'*)! (* 257'*60/7 195G(;*) 234(;82G 1, $7)76(<78 (;591<8 (ve srovnání s 7 MN OP 0 195G(;*) 234(;82G 1, 71/01* <,;,/7H 1, Q*B8 R195G(; 7 KS OPD 7 19( 27;C.0/7! '* 195G(; 6.*E> +9</,$14E> 8<,+,;*/G! E>,5,<;*50+8'4E4E> 6%8&0;4 <10>7610E<-E>, 01J75),:14E> (/8&*B 234)7 6 <10>761CD * ( ( (* +6-.0/ 27:*; 5*H0(;576,1-E> :;*193G! 196.;C614<G <10>761% 0 6-2G':*<D 0)739$178 5,$7(; '()* )C/ G(;8 27:;8 $C;(<-E> :;*193G! 8 <;*5-E> B%/ v 82/%18/-E> /*;*E> +,+1,)*191 27</*( 6 $G(/*$<8 2728/,:14>7 6-67'*D G&*)* (* +,)-./*; 1,$ $G67$% ;7>7;7 '*68!,/* (678 57/0 '0(;C (*>59/, E4/*6C$7)9 259E* ( $C;(<-)0 :;*1930! (27/8259E* (*.<7/,)0 0 +,'4),6=,<E*, (78;C&* 257 $C;0D,(76C, 25,E761C 1*'1957:1C'.4)0 F<7/% B%/% 5*60+* <10>7614>7 J71$8, 23*E>7$ 1, 6%..4 6*5+0 automatizovaného knihovního systému KP-Q01D 3*E>7$ 1, 6%..4 6*5+0 (0 6%&9$,/ 6 25GBC>8 $58>=>7 27/7/*;4 3,$8 F25,6 257H5,)8, +1,)*1,/ ,E7614<% )0)739$1= 6%;4&*14D <7/ $7<71:0; 5*60+0 <10>7614>7 J71$8 23*.*/ $7 /*;7.14>7 57ku z $G67$8 18;17(;0 $7$,;*:1= <71;57/% 1*,8;7),;0+76,1-E> *60$*1E4 <10>7614>7 J71$8! <;*59 '* :,(76C 6*/)0 1957:19D 27/*:1C ( 276C3*1-)0 <10>761,)0 6 57)C34&0! (*;41C, >*5(<=) 5,$0.;0, $,/.4)0 257J*(0719/14)0 <10>761,)0 '()* 5*,/0+76,/0 +,'0.;C14 Programu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji. Knihovny v 7BE4E> 7E*I76,/% 23*$*6.4) 6-)C11= (78B75% <10> 27(<%;76,1= J75)78 6-2G':<%! 27)7E ,E76914, 5*60+0 <10>7614E> J71$G, <71+8/;,E* <* +25,E '*<;G < &9$7(;*) 7 $7;,E*D Neus;9/* 57(;78E4 1957<% 1, <10>7614<% 6%&,$8'4 '*'0E>,<; (;82 < E*/7&067;14)8 6+$C/96914D 57;7 57(;* 6-+1,) 6+$C/96,E4E> <85+G 75H,10+76,1-E> <5,'(<78 <10> <10>7614<% /41(<=>7 <5,'*D Nabídka školení z 7B/,(;0 01J75),:14E> ;*E>17/7H04 B%/, *1, 7 7$B751= <85+% ( knihovnickou ;*),;0<78D *3*'17(;0 '()* 1,B4$/0.<7/*14 +,)C3*19 1, (*+19)*14 ( internetem a novým katalogem knihovny. K 25*(;0&0 <10>761% 230(2C/ E*/7(;9;14 (*)0193 >8$*B14E> <10>76*1! <;*5- '()* 8(2739$,/0 (27/*:1C ( Národní kn0>76178 D 7>,;9 B%/, *$0:14 :0117(; <10>761%D 57)C <8/;851C (27/*:*1(<=>7 :,(720(8 VUK Zlínského kraje, který 6%E>9+4 :;65;/*;1C! <10>761, 6%$,/, 1*B7 (* 27$4/*/, 1, 6%$914, $0(;50B8E0 $*(*;0 ;0;8/G! <;*5= B%/% 6%$91% v rámci Edice Zlínský kraj nebo s podporou této edice. K :0117(;0 <10>761% '0& ;5,$0:1C 2,;34 <8/;8514, 6+$C/96,E4,<E* 257.<7/%, 6*3*'17(;! 6 roce 2003 se jich 8(<8;*:10/7 MTU! ;'D 7 UT 64E* 1*& 6 57E* 23*$*./=)D (<8;*:10/ (* '0& :;65;- 57:14< <5,'(<= /0;*59514 (78;C&* 3

4 257 $C;0D 7256= (* 1,.* <10>761, +,27'0/, $7 75H,10+,E* /0;*59514 (78;C&* 6 59)E0 * /%)209$% s 5B0;*) 257 $C;0 *(<= 5*28B/0<%D, 75H,10+,E0 3,$%,<E4 <10>761, (27/825,E76,/, ( dalšími institucemi a 1*+0(<76-)0 75H,10+,E0D, 23027)*18;4 85:0;C (;7'4 23ínosná spolupráce, která byla navázána s Fakultou )8/;0)*$09/14E> <7)810<,E4 106*5+0;% 7)9.*,;0 6* /41CD 9(;*:1C F(2C.14 '()* B%/0 6 F(0/ ,68 016*(;0:14>7 +9)C58 1, +4(<914, 5*<71(;58<E0 $58>= B8$76% 257 <5,'(<78 <10>7618D 7 3,$C jednání bylo rozhodnuto o zpracování objemové studie na 5*<71(;58<E0 B-6,/= ; B8$76% 257 <5,'(<78 <10>7618 R+9)C5 27:4;9 ( '*'4) E*/-) 23*)4(;C14)P a <5,'(<78 H,/*500D,:9;<*) /*;7.14>7 57<8 B%/,$78 /41(<=>7 <5,'* (E>69/*1 016*(;0:14 +9)C5! <;*5ý byl +,(/91 1, 010(;*5(;67 <8/;85% *(<= 5*28B/0<%D,&$757:1C (* (1,&4)* 7 +/*2.*14 257(;3*$ ;C614<% <10>761%D 1*'6C;.4) +)C19) $7./7 v B67$14 <10>761C #0&14 6,>%! <$* (2596, $7)G +,'0(;0/, 6-)C18 7<*1, B%/7 6%B8$ = 6-2G':14 a inj75),:14 25,E760.;CD, J01,1:14 27$275% ;,;8;9514>7 )C(;, /41, '()* 27<5,:76,/0 6 5*176,E0 01;*50=5G 27B7:*< 6 '*>7 7<5,'76-E> :9(;*E> R*/*E>760E*! 5.;1=P! 1, <;*5= (* 6 )018/7(;0 7B:,( +,27)41,/7D 8(*/0 '()* B7>8&*/ 8+,634; + $G67$8 8<71:*14 19')8 27B7:<8 6 /*:G6E*, 1*27$,30/7 (* 19) ,'0(;0;! i 23*( 27)7E +* (;5,1% 7$B758 <8/;85%,H0(;59;8 )C(;, /41,! 19>5,$14 257(;75%D 1,&0/0 '()* (* 7 hospodárné a efektivní nakládání s 230$C/*1-)0 J01,1:14)0 257(;3*$<%D 01,1E76914 :0117(;0 <10>761% +,'0.V76,/ +9(,$14 )C578 '*' ,;*/ /41(<- <5,' RUA!A OP! 27$4/*/7 (* 1, 1C) ;,;8;9514 )C(;7 /41 OP, (;9; J75)78 F:*/76-E> $7;,E4 RS!W OPD 6/,(;14E> 234')G! '*'0E>& )7&17(;0 '(78 7)*+*1% <10>7614) +9<71*) BD! B%/7 27<5%;7 U O 19</,$GD C(;7 27(<%;8'* <10>761C J75)78 6-2G':<% B8$768 (;3*$14 <10>761%, 257(;75%! 6 10E>& '(78 8)4(;C1% 7B67$14 <10>761%, 27B7:<%D #,< (* 19) 27$,30/7 (2/10;! E7 '()* (0 23*$(*6+,/0! '* )7&17 27(78$0; + následující zprávy. 7(,&*1= 6-(/*$<% :0117(;0 <10>761% B% 1*B%/% )7&1= B*+ ;-)76=! 010E0,;0614, 27E;06= 259E* <10>7610E! <10>7614<G, $,/.4E> 257J*(4, 59$, '0) ;78;7 E*(;78 $C<8'0D C<8'*)* +, 6-5, )7E, 27$2758 +* (;5,1% ,;*/* /41(<=>7 <5,'*, <5,'(<=>7 F3,$8 a ;,;8;9514>7 )C(;, Zlína a jeho magistrátu. 26. února 2004 >5D $*I<, 50*$/769 3*$0;*/<, 5,'(<= <10>761% 5,1;0.<,,5;7.*! 234(2C6<76= 75H,10+,E* 4

5 A. KNIHOVNÍ FOND 1. AKVIZICE 7:14 <10& G(;*< :010/?T (6,+<G! + ;7>7 TS?U? (6,+<G 257 <5,'(<78 knihovnu a 2 (6,+<G pro 6-)C11- J71$D 76- J71$ 175*) R2/,;1= 175)% + let ) obsahuje ks B7:<% B%/7 6 roce 2003 nakoupeno knih za 399 NUM : $4<% $7;,E0 + Kulturního fondu )C(;, /41,D '* 7$ TD 27$/* +9<71, :D 37/1995 Sb., o neperiodických publikací, v 2/,;1=) +1C14! 234'*)E*) =>7 6-;0(<8 1*2*507$0E<-E> 28B/0<,E4 6%$,6,;*/G (* (4$/*) 6* /41(<=) <5,'0D roce B$5&*/, ',<7 (6,+<GD Knihovní fond byl nakoupen jednak z 57+27:;8! '*$1,< + F:*/76= $7;,E* + 8/;8514>7 J71$8 )C(;, /41, a z $7;,E* 1, $72/1C14 6-)C11=>7 J71$ *3*'1= <10>761% +/41(<=>7 7<5*(8D 257'*<;8 MK *(<9 <10>761, 7B$5&*/, +$,5), TM ;0;8/G! ;'D TK (6,+<G <10> :*(<-E>,8;75GD 5G)C519 E*1, <10>y v B%/, TN? :D 8$*B14 7$$C/*14 +,'0.V8'* 19<82! *60$*1E0, +25,E *E> +68<76-E> $7<8)*1;GD */<*) B%/7 zakoupeno nebo získáno darem 1?MN +68<76-E> $7<8)*1;G! 6:*;1C +68<76-E> <10> 257 1*60$7)=! a získáno darem 11 videokazet. Bylo zakoup*17 1*B7 +4(<917 $,5*) K? ;0;8/G 1, -ROM. Centrální nákup, evidenci a distribuci novin a :,(720(G *E>1, 7$$C/*14, obvodní knihovny +,'0.V8'* 7$$C/*14 2*507$0<D '* 7$ TD 27$/* +9<71, :D BD! *E>, (;*E> 230 6ydávání periodického ;0(<8, 7 +)C1C 1C<;*5-E> $,/.4E> +9<71G R;0(<76- +9<71P! 6 2/,;1=) +1C14! 234'*)E*) =>7 6-;0(<8 periodik. V roce 2003 získala jako povinný výtisk 1 KSM ;0;8/G 2*507$0<D */<*) $7E>9+*/7 $7 <10>761% T UNN ;0;8/G 2*507$0< RMMS ;0;8/G 6 C<7/0<,19(7B1= +6C;.*14 J71$8 2*507$0< (0 6%&9$,/7 5*75H,10+,E0 (</,$G 6 (;3*$14 <10>761C, +,34+*14 176=>7 $*27+0;14>7 (</,$8 R 7/*<;0614 $G)PD 2. EVIDENCE, KATALOGIZACE, REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU #)*11= 0 6CE1= +25,E *E> $7<8)*1;G B%/ $C17 6 automatizovaném knihovnickém systému KP-sys a od srpna 2003 v jeho vyšší verzi KP-win. 7<5,:8'* (27/8259E* 1, 257'*<;8 Y 772*5,;0614 ;675B,, 6%8&46914 (78B75G 1957$14E>,8;750;Z! <;*5- +,(;3*.8'* D 5GBC&1C '(78 +,(4/91%,8;750;1í záznamy do centrální báze v D 5

6 %&'()*+,,-./01-&/ ' "9.90 1:9;--: 20-3# knihovní jednotky rok 2002 rok G(;*< E*/<*) z toho: knihy z toho: B*/*;50* 257 $7(2C/= ,8:19 /0;*5,;85, 257 $7(2C/= B*/*;50* 257 $C; ,8:19 /0;*5,;85, 257 $C; ostatní dokumenty z toho: hudebniny CD MC zvukové knihy pro nevidomé videokazety CD-ROM normy G(7B 1,B%;4[ nákupem darem náhradou povinný výtisk Úbytek celkem knihy z toho: B*/*;50* 257 $7(2C/= ,8:19 /0;*5,;85, 257 $7(2C/= B*/*;50* 257 $C; ,8:19 /0;*5,;85, 257 $C; :*; ;0;8/G $7E>9+*'4E4E> 2*507$0< z toho: povinný výtisk :*; *\*)2/93G E*/<*)

7 %&'()*+,,-./01-&/ :9;--: 20-3 v roce 2003 knihovní jednotky rok 2002 rok G(;ek celkem z toho: knihy z toho: B*/*;50* 257 $7(2C/= ,8:19 /0;*5,;85, 257 $7(2C/= B*/*;50* 257 $C; ,8:19 /0;*5,;85, 257 $C; ostatní dokumenty 0 10 z toho: CD-ROM 0 10 %&'()*+,,-.hovního fondu celkový v roce 2003 knihovní jednotky rok 2002 rok G(;*< E*/<*) D[ 345G(;*< 6-)C11=>7 J71$8 +, B%/ +,>518; $7 (;,;0(;0<% <10>7614>7 J71$8 6 7:14) 6-<,+8 7 <10>761C +, <%=>01?-& 30 6%3, $7<8)*1;G + <10>7614>7 J71$8 (* 34$4 <10>7614) +9<71*) BD a 25769$CE4 6%>/9.<78 010(;*5(;6, <8/;85% :D 88/2002 Sb. %/7 6%3,+*17 W S?T (6,+<G +10:*1-E>! 727;3*B*1-E>! +,(;,5,/-E> :0 +;5,E*1-E> $82/0E0;14E> $7<8)*1;GD Prodej v%3,+*1-e> <10> (* 8(<8;*:10/?D $8B1,! WD /0(;72,$8 %/7 257$ (6,+<G +, :D Stav knihovního fondu k krajská knihovna 6:*;1C 6-)C11=>7 J71$8 Knihovní fond celkem z toho: knihy z toho: B*/*;50* 257 $7(2C/= ,8:19 /0;*5,;85, 257 $7(2C/= B*/*;50* 257 $C; ,8:19 /0;*5,;85, 257 $C; ostatní dokumenty z toho: hudebniny gramodesky CD MC zvukové knihy pro nevidomé videokazety CD-ROM normy

8 Revize knihovního fondu Byla provedena fyzická revize knihovního fondu (monografií, zvukových, audiovizuálních a multimediáln4e> $7<8)*1;GPD %/% 5*60$7691% $7<8)*1;% +,2(,1= 6 */*<;5710E<= $,;,B9+0 $7 2345G(;<76=>7 :4(/, Revize veškerých gramofonových desek (nejsou v elektronické databázi) byla provedena klasicky 27$/* 2345G(;<76=>7 (*+1,)8D *60+* (* 34$0/, 6%>/9.<78 :D < 2576*$*14 +9<71, BD! o knihovnách a 27$)41<9E> *3*'1-E> <10>7610E<-E>, 01J75),:14E> (/8&*B R<10> <71P!, 8(<8;*:10/, se v $7BC 7$?TD :*56*1E* $7?MD (521, R(;3*$14 <10>761,P! 7$?TD :*56*1E* $7 (521a (obvodní knihovny), v * (</,$8,)*119! 6 :*56*1E0 1, $*;,.76,1=) 25,E760.;0 *1;57257'*<;D %+0E<78 5* *$/0 25,E7614E0 (/8&*B, 7$$C/*14 $72/I76914, +25,E76914 <10>7614>7 J71$8 1,:;*14) 0$*1;0J0<,:14E> :9576-E> <]$G! <;*5-)0 '(78 $7<8)*1;% 72,;3*1%D 71$ + $*27+0;14>7 (</,$8 7$>734 B%/ 5*60$ *;57<,;,/7H0+,E0 6 (;3*$14 <10>761C! 5*60+* <10>7614>7 J71$8 27B7:*< 257B4>,/, *;57(2*<;0614) +920(8 '*'0E> J71$GD %/ +25,E7691 (*+1,) >/*$,1-E> $7<8)*1;G! v (78:,(1= $7BC 257B4>9 '*'0E> $7>/*$914, <71;57/, 6%3,+*1-E> <10> 27$/* 58:1C 2(,1-E> FB%;<76-E> (*+1,)GD 3. TVORBA DATABÁZÍ, BIB Databáze knihovního fondu KKFB obsahuje v (78:,(17(;0 TMU NU? ;0;8/G R+ ;7>7 TM? ;0;8/G <10>PD Je dopli7691, (78BC&19 5*H0719/14 :/91<769 B0B/07H5,J0*D roce 2003 bylo zpracováno 1 NNU +9+1,)G (3 329 v 7B(,>8'* EE,?N +9+1,)GD $ +,:9;<8 '* :9(; +9+1,)G +25,E769691, ;3*B% *(<= 1957$14 B0B/07H5,J0*! :/91<7678 $,;,Bázi ANL )C 23458:14E> (</,$G <10>7614>7 J71$8 6 (;3*$14 <10>761C, 7B67$14E> <10>7619E> '* )=1C 8&46,1- J71$ <10> 8/7&*1 6 depozitních skladech: - Kamenná 3849 nájem od soukromého subjektu - Mikoláše Alše G':<, 7$ V roce 2003 b%/ +4(<91 6-2G':<78 7$ 257(;75 6 7/*<;0614) $7)C R(67B7$0;*/G AUUNP 257 8/7&*14 periodického tisku, který KKFB dostává jako povinný výtisk. Vzhledem k ;7)8! &* 27$/* <10>7614>7 +9<71, (* '*$19 7 <71+*56,:14 J71$! <;*5- )8(4 B-; ;56,/* 8E>7691! 6%(;,:4 <,2,E0;, (</,$8 6->/*$76C 1,? 3 roky. 5. OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU (TECHNICKÉ ZPRACOVÁNÍ, OPRAVY, ARCHIVACE) Provedené práce (svazky) rok 2002 rok 2003 balení ,6%! 23*6,+B%,27$D GBC&1C '(78 <10>%, 2*507$0<, 72,;37691y etiketami elektronické ochrany knihovního fondu. 8

9 B. KNIHOVNICKÉ A INFORM V 5,'(<= <10>761C 5,1;0.<,,5;7.* '(78 (/8&B% :;*193G) 27(<%;7691% 6 (;3*$14 <10>761C v 7$$C/*14E>[ 7$$C/* $7(2C/= :;*193*! 7$$C/*14 B0B/07H5,J0*, 01J75),:14E> (/8&*B! 7$$C/* $C;0! 7$$C/* )/9$*&! >8$*B14 7$$C/*14! 7$$C/*14 2*507$0<! (;8$761,, :4;951,! zvuková knihovna a dále v B67$14 <10>761C #0&14 6,>%! B67$14 <10>761C,/*1760E*, 6* T? 27B7:<9E> 1, F+*)4 ;,;8;9514>7 )C(;, /41,D K B%/, +58.*1, 27B7:<,,/,. + $G67$8 1*6%>768'4E4E> 257(; <10>7618, 6*/)0 14+<= :0117(;0D B%/, +58.*1, 27B7:<, 6 /*:G6E* + $G67$8 8<71:* ')8 +* (;5,1% (78<57)=>7 ),'0;*/* 7B'*<;8D 8(0/76,/, (27/8 (* ;,;8;9514) )C(;*) /41*) 7 +4(< E> 257(; )4(;C *1-E> 27B7:*<!,/* $7 <71E* 1*F(2C.1CD 10>7614 J71$ ;CE>;7 27B7:*< '* $7:,(1C 8/7&*1 v depozitních skladech. >= *%. '0,< Ukazatel ;* ;C614E G':<% ^ 95G(; 8<,+,;*/G 7$59&4 +9'*) 6*3*'17(;0 1*'*1 7 (/8&B% 6-2G':14!,/* 5761C& 7 (/8&B% 01J75),:14 a <71+8/;,:14D 7$(;,;178 :9(; :0117(;0 ;6734 </,(0E<= <10>7610E<= (/8&B%! ;+1D 23*$*6.4) 2G':76914 $7<8)*1;G R<10>! 2*507$0<! +68<76-E>! <,5;7H5,J0E<-E>, $,/.4E> $7<8)*1;GP!, 01J75),:14, <71+8/;,:14 (/8&B% poskytované z 6*/<= )45% +, 278&0;4 )7$*514E> 01J75),:14E> +$57'GD 57 01J75),:14, 5*.*5.14 (/8&B% '(78 278&4691% 71/01* $,;,B9+*[ rok 2002 rok J7B,1<, R$,;,B9+* *)C (6C;,! 07H5,J0*, *(<9 5*28B/0<,P mediální databanka TAM-TAM Anopress 265 EBSCOhost 484 hledání 904 hledání ProQuest hledání 227 hledání PCI Web 72 hledání 55 hledání Springer/LINK (od prosince) Ulrich`s Periodicals Directory Oxford Reference Online statistika není k dispozici.*e>1% % <57)C 27B7:*< '(78 2/1C,8;7),;0+7691%! 7$ 25,E8'4 6 (;3*$14 kni>761c 6 automatizovaném knihovnickém systému KP-Q01! 6%..4 6*5+0 23*$E>7+4>7 (%(;=)8 -sys. WWW stránky (http://www.kfbz.cz) informují o! '*'4 :0117(;0! <10>7614) J71$8,,<;060;9E> 257 6*3*'17(;, 1,B4+*'4 ;,<= B7>,;- 6-BC5 $,/.4E> 01;*51*;76-E> 7$<,+G + 1*'5G+1C'.4E> 7B/,(;4D tomto roce B%/% +,6*$*1% 1C<;*5= 176= 58B50<%! 1,23D (7820(%, 2*507$0<! )C(4:14 (7820(% 2345G(;<G <10&14>7 J71$8D 9

10 %/, +,6*$*1, /01* (/8&B, +7B5, /,(;14E> 6-2G':*< :;*193G 1, LLLD LLL B%/ $72/1C1 7 +7B5, (;,68 $7<8)*1;G ( )7&17(;4 '*'0E> 5*+*56,E*D %/% +,6*$*1% 1C<;*5= 176= 58B50<% a (/8&B%! 1,23D *-bulletin (rozesílání novinek a aktualit em 7$ B3*+1, (* 230>/9(0/7 234'*)EGP! */*<;5710E<9 &9$,1<,! J75)8/ ,(4/914 $*(0$*5,; + WWW stránek aj. A'0 C*+-?%+ 27(<%;8'*,B(*1:14, 25*+*1:14 6-2G':14 (/8&B% B*/*;50*, 1,8:1= /0;*5,;85%! :,(720(G! )*+0<10> G':14 (/8&B8! 5*+*56,E0 1,8:1= /0;*5,;85%, B0B/07H5,J0E<=, 01J75),:14 (/8&B%D -20'9=C-& = '+2+'+-C-& 5+-*rum (IRC), <;*5= '* (78:9(;4 7$$C/*14 B0B/07H5,J0*, 01J75),:14E> (/8&*B! 27(<%;8'* 01J75),E* J,<;7H5,J0E<=! B0B/07H5,J0E<=! 5*J*5*1:14, <71(8/;,:14D '* 8)4(;C1 J71$ R<10>% a periodika) s regionální tématikou a kartotéka regionálních osobností. A'0 3;*. = (* ;56,/* +,)C38'* 1, 01$060$89/14 259E0 (* :;*1930D 2*E09/14 2=:* '* v 7$$C/* $C;0 6C17691, $C;*) ( 5G+1-)0 $58>% 27(;0&*14! $%(/*<;0E<-) $C;*), $C;*) +* +6/9.;14E>.<7/D #* $72/I7691 J71$ /0;*5,;85% +,)C3*1= 1, (2*E09/14 2edagogiku. A+'.03., )*4301-= = C&*?'-= 27(<%;8'*,B(*1:14, 25*+*1:14 6-2G':<% 17601, :,(720(G! 25*+*1:14 2G':76914 /0;*5,;85% R7B5,+76= 28B/0<,E* + 5G+1-E> 7B75G! *1E%</72*$0*! 6-</,$76=, ',+%<76= (/7614<%! '4+$14 39$%! (B45<% +9<71GP, 01J75),:14 (/8&B% 23*$*6.4) + 7B/,(;0 6-;6,51=>7 8)C14!,5E>0;*<;85% a práva. 43+E-& 27(<%;8'* 25*+*1:14,,B(*1:14 6-2G':14 (/8&B% <10>, :,(720(G ( hudební tematikou, >8$*B101! 1,>5,1-E> +68<76-E> +9+1,)G R, ),H1*;7J7176= <,+*;%P! 8)7&I8'* 8&06,;*/G) 27(/*E> +68<76-E> $7<8)*1;G RH5,)7J7176-E> $*(*<!, ),H1*;7J7176-E> <,+*;P, 27(<%;8'* 01J75),:14 (/8&B% v oblasti hudby. Zvuková knihovna '* (2*E0,/0+76,1-) 7$$C/*14)! <;*5= 27(<%;8'* 6-2G':14 (/8&B% 6->5,$1C 1*60$7)-), +5,<76C 27(;0&*1-) 7B:,1G)D G':8'* +68<76= 1,>596<% <10> 1, ),H1*;7J7176-E> <,+*;9E>, (78:,(1C (6-) 8&06,;*/G) 8)7&I8'* 6-2G':<% +68<76-E> 1,>596*< J71$8 >8$*B14>7 7$$C/*14D %/ 6%$91 ;0.;C1- (7820( +68<76-E> <10> $7 <71E* (;3*$14 <10>761C, 7B67$14E> <10>7619E> '(78 27(<%;7691% 5*257H5,J0E<= (/8&B% + ;0.;C1-E> $7<8)*1;G + J71$8, )7&17(; ;0(<8 + */*<;5710E<-E> 01J75),:14E> +$57'G! 23*$*6.4) + internetu. Z ;*E>10E<-E> $G67$G R6-)C1, 7<*1P B%/, +,63*1, B67$14 <10>761, #0&14 6,>% 6 $7BC 7$ TTD $8B1, do?d <6C;na. Z $G67$8 5*60+* <10>7614>7 J71$8, 1*+B%;1-E> 725,6, F25, (;759E> 257 6*3*'17(; R),/76914! opravy, nový pult v B67$14 <10>761C #0&14 6,>%P B%/% +,63*1% % 257 6*3*'17(; ( 6-'0)<78 :4;951% a (;8$761% (;3*$14 <10>761% 7$?TD :*56*1E* $7?MD (521,, 7BC 7B67$14 <10>761% 7$?TD :*56*1E* $7 10. srpna. 10

11 -./01-.5,B =.-20'9=C-& 1 roce 2003 rok 2002 rok 2003 *H0(;576,14 :;* ;7>7 :;*1930 $7 TW /*; ;C614E G':ky celkem z toho: 1,8:1= /0;*5,;85% 257 $7(2C/= ;7>7 6-2G':<% 2*507$0< B*/*;50* 257 $7(2C/= ,8:1= /0;*5,;85% 257 $C; B*/*;50* 257 $C; zvukových a jiných $7<8)*1;G zvukových knih pro nevidomé MVS: 6%34+*1= 27&,$,6<% 1,.0E> :;*193G %34+*1= 27&,$,6<% + '01-E> <10>76* *+*56,E* 1,8:1= /0;*5,;85% & ;*51*;8 :;*1930 E*/<*) R>7$01%P ,5 z toho: 7$$C/* $7(2C/= :;*193* RP $$C/* )/9$*& ,5 studovna 642,5 550 B67$14 <10>761, #0&14 6,>% 7,5 * 33 Obvodní knihovna Malenovice 45 ** 48 34(;82% 1, LLL (;591<% (;82% 1, 71/0ne katalog KKFB <E* 257 6*3*'17(; RB*(*$%! 23*$19.<%P Akce pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ, speciální školy) Odeslané upomínky celkem z toho: upomínka upomínací dopis + pokus o smír Kopírování z fondu KKFB (stránky) ;,+% B0B/07H5,J0E<=! J,<;7H5,J0E<=! 5*J*5*1:14 E*/<*) z toho: ústní s ;0.;C1-) 6-(;82*) :*; (;8$0'14E> )4(; :*; 27:4;,:G 257 6*3*'17(; z toho s 234(;82*) na internet 6 11 * 7$ ** od dubna

12 C. 1. REGIONÁLNÍ FUNKCE NSKÉHO KRAJE Krajská knihovna v <775$0176,/,, +,'0.V76,/, 6-<71 5*H0719/14E> J81<E4 <10>7619) 6* Zlínském kraji. Tyto funkce jsou financovány z $7;,E* 010(;*5(;6, <8/;85%, :9(;*:1C :;8 <5,'(<= <10>761%D -<71 5*H0719/14E> J81<E4 <5,'(<9 <10>761, +,'0.V76,/, 257(;3*$10E;64) F;6,58 5*H0719/14E> (/8&*B <10>7619) /41(<=>7 <5,'*D Útvar regionálníe> (/8&*B <10>7619) /41(<=>7 <5,'* (27/825,E8'* ( knihovnami v <5,'0 1, +,'0.;C14 5*H0719/14E> J81<E4 ;,<!,B% (4V 6*3*'1-E> <10>76*1 B%/, J81<:14, <7)2,;0B0/14 6 rámci celého kraje a bylo +,'0.;C17 $7$5&76914 (;,1$,5$G 5*H0719/14E> J81<E4D Pro rok 2003 <5,'(<9 <10>761, 276C30/, 6-<71*) 5*H0719/14E> J81<E4 6* /41(<=) <5,'0 ;30 <10>761%[ *H071 57)C34& 10>761, 57)C34&(<,! *H071 >*5(<= 5,$0.;C 10>761, *$30E>, *1*.* 8E>/76,1,! - pro region Vsetín,(,5%<76, 6*3*'19 <10>761, (*;41! - pr7 5*H071 /41 +,'0.V8'* 5*H0719/14 J81<E* Krajská knihovna Františka Bartoše., +9</,$C &9$7(;0 7 $7;,E0 1, B%/, 257 <5,'(<78 <10>7618, 3 276C3*1= <10>761% 6 lednu %:/*1C1, 27)C519 :9(;<, N?MW ;0(D : 1, +,'0.;C14 6-<718 5*H0719/14E> (/8&*B ve Zlínském kraji. %&F+95+?)*,= 1 C KKFB krajské funkce okresní funkce )C34& >*5(<= 5,$0.;C MVK Vsetín Zlínský kraj celkem ,'(<9 <10>761, 5,1;0.<,,5;7.* B%/, 276C3*1, (BC5*) (;,;0(;0E<-E> $,; 7 :0117(;0 <10>76*1 6* /41(<=) <5,'0D * (;,;0(;0E<-E> $,; B%/, 23025,6*1, 257 ;0(< 28B/0<,E* ;,;0(;0E<= 6-(/*$<% :0117(;0 6*3*'1-E> <10>76*1 /41(<=>7 <5,'* +, ;6,5 5*H0719/14E> (/8&*B <10>7619) /41(<=>7 <5,'* +,'0.V7val: A0'=3+-),B 23025,60/ 2/91%! 57+B75%! 27$</,$% 257 6%F:;76914 $7;,E* 1, 6-<71 5*H0719/14E> J81<E4! 57: <718 5*H0719/14E> J81<E4 6 roce 2002 a zprávu za 1. pololetí V roce 2003 provedly pracovnice útvaru 206 met7$0e<-e> 196.;C6, TSA <71+8/;,E4D ;7>7 257BC>/7 87 jednání se zástupci obcí. - )+9.-?%+ = A0'=3< (67/,/ M 275,$% 3*$0;*/G, 7$B751-E> 25,E7614<G 276C3*1-E> <10>76*1 6* /41(<=) <5,'0! 23025,60/ T (*) J*(0719/14 25,E7614ky knihoven Zlínského kraje, zajistil školící kurz ( ) k elektronickému programu statistiky pro pracovníky <5,'(<=, 276C3*1-E> <10>76*1! <;*34 +25,E7696,/0 (;,;0(;0E<= 6-<,+% 6*3*'1-E> <10>76*1D +$C/96914 <10>7614<G 6 7B/,(;0 01J75),:14E> ;*E>17/7H04, 7$B751= <10>7610E<= 257B/*),;0<% B%/7 +,'0.;C17 257(;3*$10E;64) +$C/96,E4>7 E*1;5, <10>7614<G /41(<=>7 <5,'*D *) J*(0719/14 25,E7614<% <10>76*1 /41(<=>7 <5,'* (* <71,/?UD 6 10>761C 57)C34&(<,D, 257H5,)8 (*)0193* B%/% 01J75),E* 7 (78:,(1=) (;,68, <71E*2E0 +,'0.;C14 5*H0719/14E> J81<E4 6* /41(<=) <5,'0! :0117(; 1J75),:14>7 E*1;5, 1*+0(<76-E> 75H,10+,E4, 25*+*1;,E* (,)7(;8$0'14E> <85+G 27:4;,:76= H5,)7;17(;0 1, -ROM firmy Gopas. 12

13 Porady >?)*4A5(,'=F),B = A01;%+-:5/,nihoven (* 8(<8;*:10/% 6 :;%30<59;D ,$% (* <57)C 276C3*1-E> <10>76*1 +F:,(;10/0 ;,<= +9(;82E0 /41(<=>7 <5,'*, Krajského F3,$8 /41(<=>7 <5,'*, 6*$78E4 <10>76*1 7BE4 ( *178 2G(7B17(;4D 4/*) ;=;7 275,$% B%/7 projednání org,10+,:14>7 +,'0.;C14, J01,1E *H0719/14E> J81<E4 6 34;7)14 +9(;82E0 <10>76*1 (* $7>7$/0 (* +9(;82E0 <5,'(<= <10>761%, /41(<=>7 <5,'*! &* B8$* 0 6 následujících letech +,E>7691 (78:,(1- (%(;=) +,'0.;C14 5*H0719/14E> J81<E4 6* /41(<=) <5,'0 R<5,'(<9 <10>761,! ;30 276C3*1= <10>761% 57)C34&! >*5(<= 5,$0.;C! (*;41 6%8&0;4 7B'*$196*< <71<5=;14E> (/8&*B u 257J*(0719/14E> (;3*$0(<76-E> <10>76*1PD V )C(4E0 :* BC>/7 6* /41(<=) <5,'0 <5,'(<= <7/7 (78;C&* *(10E* 57<8 75H,10+76,1= Svazem )C(;, 7BE4! 27/<*) 257 7B1768 6*1<76,, 6,+*) <10>7614<G, 01J75),:14E> 25,E7614<GD #*$14) z <50;=504 (78;C&* '* >7$17E*14 :0117(;0 <10>76*1D (*$)0:/*11= <7)0(0! <;*59 1,65>/, 1, 7E*1C14 4(;14 <10>7618 6*,/,.(<= %(;30E0 + okresu Vsetín, byl, ',<7 +9(;82E* 6*$78E4 F;6,58 5*H0719/14E> (/8&*B knihovnám Zlínského kraje. 27&9$,/, /41(<- <5,' 7 $7;,E0 + Fondu kultury Zlínského kraje na Cenu Knihovna roku B*E,/,.(<9 %(;30E* 7B$5&*/, +, =:0 7 <10>7618 $7;,E0 6* : 1, 19<82 <10>7614>7 fondu. 010(;*5(;67 <8/;85% 276C30/7 2576*$*14) <71;57/% 6CE1=>7 2/1C14 257'*<;G + 257H5,)8 VISK 3, které v +4(<,/% $7;,E0 +* (;9;14> :;8, B%/% 5*,/0+7691% 6 knihovnách Zlínského <5,'*D 76C3*1= 25,E7610ce útvaru provedly v (5218, +934 <71;57/% 6*?W <10>7619E> /41(<=>7 <5,'*D V prosinci byla aktualizována Koncepce výkonu regionálních funkcí ve Zlínském kraji a se ;3*)0 276C3*1-)0 <10>761,)0 6* /41(<=) <5,'0 B%/% 8+,63*1% )/786% 7 23*1*(*1í regionálních funkcí na vybranou základní knihovnu. 9+*03.,< -<71 5*H0719/14E> J81<E4 <5,'(<9 <10>761, +,'0.V76,/, 257 <10>76*1 7<5*(8 /41 257(;3*$10E;64) 7$$C/*14 )*;7$0<% F;6,58 5*H0719/14E> (/8&*B <10>7619) /41(<=>7 <5,'*D 5,'(<9 <10>7vna zajistila výkon regionálních funkcí také spoluprací s ,;*/0 257J*(0719/14E> R(;3*$0(<76-E>P <10>76*1D, ()/8614) +9</,$C 257J*(0719/14 <10>761% 27(<%;76,/% 7$B )7E 1*257J*(0719/14) <10>7619)D 7+(,> ;CE>;7 (/8&*B '* <,&$757:1C 823*(1C1 v 7B'*$196E* <10>7610E<-E> (/8&*BD $$C/*14 )*;7$0<% +,'0.V76,/7 6-<71 5*H0719/14E> J81<E4 27$/* (;,1$,5$G 5*H0719/14E> J81<E4[ - 0'=3+-),? C.--0)*! 25,E7610E* 7$$C/* *$/% TKM )*;7$0E<-E>, TAM <71+8/;,E4D - Statistika <10>7610E<-E> :01ností v lednu a únoru 2003 byla provedena sumarizace statistických 6-<,+G +, 5*H071 / D - <10>7614<G! (*)0193*, 275,$%[ ,$% 257 <10>7614<% 257J*(0719/14E> <10>76*1 5*H0718 /41 R?ADMD!?MD SD! AD T?DP B%/% +,)C3*1% 1, výsledk% (;,;0(;0<% <10>7610E<-E> :0117(;4 +, >7$17E* >7 57<8 6-<718 5*H0719/14E> funkcí (2002) a výkon regionálních funkcí v J,<;85,E* 19<828 <10>7610E<-E> (/8&*BD - *)0193 $7B5767/1-E> <10>7614<G 7<5*(8 /41 RWD TTDPD 10>7614E0 6%(/*E>/0 23*$19.<8 7 /0;*59514) $C14 1, /41(< E* TSNS! 01J75),E* 7 :0117(;0 <10>76*1 6 malých obcích. - 10'E= 1:9;--:5/,-./01-&5/ 20-3( F+F.5/ 0E;/ = 3.)*'.E45+ (akvizice, katalogizace a technická F25,6, 6-)C11=>7 J71$8! ;675B, (78B75G! '*'0E> 7BC> rozvoz/svoz do knihoven). Pracovnice 7$$C/*14 )*;7$0<% 23025,60/% 6 TD +25,E76,1-2345G(;*< 6-)C11=>7 J71$8 $7 6-)C11-E> (78B75G! 6 8(<8;*:10/% TD E05<8/,E0 6-)C11-E> (78B75G 6 U E05<8/,:14E> 7<58+4E>D <6C;18 B%/7 6%;673*17 $,/.4E> TM 6-)C11-E> (78B75G! <;*5= B%/% +,2G':*1% 27B7:<9) 257J*(0719/14E> knihoven na 1 rok. V )C(4E0 34'18, /0(;72,$8 B%/% 6-)C11= (78B75% $72/1C1% 7 (6,+<G, +, (27/8259E* 7BE4 257BC>/,?D E05<8/,E*D 9<82 <10> )C11- J71$ (* <71,/ 6 <6C;nu (1 369 knih), /0(;72,$8 <10>P +, MAW ST? :D 5G)C519 E*1, (6,+<8 :010/, :D 10>% B%/% 6->7$1C 1,<782*1% 8 $0(;50B8;75G! <;*34 27(<%;/0 5,B,;?WOD 13

14 :9;--: 20-3 A'0,-./01-< ;,6 6-)C11=>7 J71$8 < G(;*< 6-)C11=>7 J71$8 +, Úbytek 9 7:*; <10>7614E> '*$17;*< +,3,+*1-E> $7 6-)C11-E> (78B75G :*; 6%;673*1-E> 6-)C11-E> (78B75G 93 7:*; (6,+<G 6 '*$17) 6-)C11=) (78B758 obce 27B7:<% )C(;(<-E> <10>76* <8/,E* 6-)C11-E> (78B75G obce 27B7:<% )C(;(<-E> <10>76*1? \ 57:1C T \ 57:1C 7:*; 6-2G':*< 6-)C11-E> (78B75G A%. '+1.>. = 20-3( 5*60+* (* 8(<8;*:10/% 6 16 místních knihovnách zlínského okresu. Probíhaly podle 2/9176,1=> (8 6* />G;9E> 27$/* <10>7614>7 +9<71, 1, 6%&9$914 provozovatele knihovny ve spolupráci s $,/.4)0 257J*(0719/14)0 <10>761,)0 1, +9</,$C 7B'*$196<% <10>7610E<-E> (/8&*BD - 5,E7610E* 7$$C/*14 )*;7$0<% '*$1,/% ( provozovateli knihoven v regionu Zlín o odborné pomoci a (/8&B9E>! 01J75)76,/% '* 7 6-(/*$E4E> 6-BC576=>7 '*$ H5,) A! ,;*/* 01J75)76,/% '0, E05<8/,E0 6-)C11-E> (78B75GD ;,57(;76=! <;*34 $7 (6-E> J81<E4 1,(;7820/0 27 podzimních volbách 2002, byli jedn7;/06c (*+19)*10 ( problematikou výkonu regionálních funkcí a s pomocí nabízenou Krajskou knihovnou Františka Bartoše. $$C/*14 )*;7$0<% 6C176,/7 27 E*/- 2=:0, 7$B )7E T? 27B7:<9) 5,'(<= <10>761% Františka Bartoše: - 5,E7610E* 7$$C/*14 )*;7$0<% (* +,)C30/% 1, $7<71:*14 5*;57<,;,/7H0+,E* <10>7614E> J71$G $7 $,;,B9+* v 27B7:<9E>,/,.! >7;<,! 7(;*/*E, ";42,D *60+* 6.*E> 27B7:*< B%/, 8<71:*1, < datu ?D _ JE 4'>< A0C&*=C01B G'=90*-0)*. pro knihovníky Zlínského kraje /,614) F<7/*) 6+$C/96,E4>7 E*1;5, B%/7 +,'0.;C14 6+$C/96914 <10>7614<G /41(<=>7 <5,'* 6 dovednostech práce s 01J75),:14)0, <7)810<,:14)0 ;*E>17/7H0*)0D 10>761, +4(<,/, 1, 257'*<; +$C/96914 <10>7614<G Zlínského kraje pro práci s 01J75),:14)0 ;*E>17/7H0*)0 J01,1:14 $7;,E0 6 rámci programu VISK2 010(;*5(;6, <8/;85% 6 celkové výši :D "<7/*14 27:4;,:76= H5,)7;17(; B%/7 +,'0.;C17 '*$1,< 25,E7614<% <10>761% R6*$78E4 E*1;5, 01HD 7),1E769 a ing. #,1,I<,P! '*$1,< /*ktory z firem Avex Computer Systems spol. s r. 7D! 7:4;,:76=.<7/% ` a externími kvalifikovanými lektory. 7:*; F:,(;14<G <85+G $/* 7<5*(G 6 Okres A0C+* 57)C34& 16 >*5(<= 5,$0.;C 22 Vsetín 67 Zlín 95 Celkem

15 3*>/*$ <85+G ICT v roce C+* 0C+* 0C+* 0C+* realizovaných 1<4C01=5&5/ HC=)*-&,(,4'>( Typ kurzu,4'>( hodin Základy IT a práce s PC PC a Windows pro dobrovolné knihovníky Textový editor MS Word Tabulkový kalkulátor MS Excel Databáze v MS Access ,J0E<= )7&17(;0 v MS PowerPoint Internet a elektronická pošta pro +,:9;*:14<% Internet a elektronická pošta pro 27<57:0/= Tvorba WWW stránek CorelDraw Celkem Ostatní akce pro knihovníky Zlínského kraje 0)7 <85+G 27:4;,:76= H5,)7;17(;0 6+$C/96,E4 E*1;58) 75H,10+76,/7 1*B7 (* 27$4/*/7 1, 19(/*$8'4E4E> akcích: Termín Školení Školitel P0C+* HC=)*-&,( duben #*$17;19 01J75),:14 B591, KKFB 5 <6C;*1 Public relations v knihovnách 18 <6C;*1 572,H,:14 <7)810<,E* knihoven Univerzita Tomáše,;0 6* /41C 11 :*56*1 /8&B% <10>76*1 NK! C(;(<9 <10>761, 6 Praze 34 listopad Americká literatura Filozofická fakulta UK 24 prosinec Novinky v Souborném katalogu 18 Celkem ?% /43+E-&5/,-./01+- Ve spolupráci s!, (* T?D, TAD /0(;72,$8 8(<8;*:10/ 6* /41C *)0193 >8$*B14E> <10>76*1, +,(*$914 *(<= 1957$14 (<8201%! <;*5- (* +,B-6,/ 257B/=)% +25,E76914 >8$*B14E> $7<8)*1;G (* +,)C3*14) 1, +25,E76914 >8$*B101D *)0193 6*$/, H5D 8+,1, *;59.<769, 23*$19.*/% )'D PhDr. Iva Horová z Knihovny AMU, PhDr. Eva Paulová z knihovny Národního muzea *(<=>7 )8+*, hudby. F:,(;10/7 (* AW <10>7614<G + E*/= 5*28B/0<% R957$14 <10>761,! <5,'(<= <10>761%! )C(;(<= <10>761%PD,(*$914 (* +F:,(;10/, ',<7 :/* =D A'=501-&,( 59)E0 7$B751=>7 6+$C/96914 <10>7614<G (* WM 25,E7614<G +F:,(;10/7 M? 7$B751-E> (*)0193G a.<7/*14! 2739$,1-E>! 957$14 <10>76178! 75,6(<78 +*)(<78 <10> ! <5,'(<-)0 <10>761,)0! 1J75),:14) E*1;5*) 1,$,E4, dalšími institucemi. 10>7610E<- 5*<6,/0J0<,:14 <85+ 75H,10+76, ,6.;C68'4 $6C 25,E7610E*D 0(;,1:14 ),H0(;*5(<= (;8$08) 7B758 C$*E<= 01J75),E*, <10>7610E;64 1, 0/7+7J0E<= J,<8/;C 517 1,6.;C68'* '*$1, pracovnice. 15

16 AD VÝCH PROGRAMECH Krajská knihovna Františka Bartoše zpracovala projekty a získala v roce 2003 dotace Ministersta kultury + 257H5,)8 *3*'1= 01J75),:14 (/8&B% <10>76*1 R P, $,/.4E> 257H5,)GD 57'*<;% B%/% realizovány v roce 2003 s J01,1:14 (27/8F:,(; (2C6< ,;*/*D Program Název projektu 3A01;3-: Dotace VISK 2 Mimoškolní 6+$C/ ,E7614<G knihoven +$C/96914 <10>7614<G /41(<=>7 <5,'* pro práci s 01J75),:14)0 ;*E>17/7H0*)0 ing. J. Tomancová WM : VISK 3 1J75),:14 E*1;5, 6*3*'1-E> knihoven 57H5,) 27$275% +,'0.;C14 výkonu regionálních funkcí knihoven 7+.43*14 27:;8 25,E7614E> (;,10E (;82 8&06,;*/G < internetu v Krajské <10>761C 5,1;0.<,,5;7.* 6* /41C 01HD #D,I<, : D *2514:<769? ATM : Dotace z 8/;8514>7 J71$8 )C(;, /41, 1, 19<82 <10>7614>7 J71$8 6* : B%/, 6%8&0;, 19(/*$761C[ knihy : KSM MKS : :,(720(% : TM : hudebniny (noty) : CD, MC : MM WKK : zvukové knihy pro nevidomé : AA : CD-ROM TM AWN : celkem J77 KLK C J7M 7LM C KKFB spolupracovala na projektu Zlínsko - (BC51= ;9B75% - (6C;0) R$58&*14 $C;4, )/9$*&* 7)G PD 4. PORADNÍCH OR!! CELOSTÁTNÍCH ODBORNÝCH SEKCÍCH A KOMISÍCH - 5,'(<9 <10>761, 5,1;0.<,,5;7.* '* <7/*<;0614) :/*1*) 257J*(14E> 75H,10+,E4E> $58&*14 <10>76*1 *(<= 5*28B/0<% RSDRUK), $58&*14 <10>7614<G, 01J75),:14E> 25,E7614<G (SKIP), - >5D $*I<, 50*$/769 (;3*$14 <10>7610E<9 5,$, R275,$14 75H91 )010(;5, <8/;85% P!,$, SDRUK, *$0:14 5,$, :,(720(8! *$0:14 5,$, $0E* /41(<ý kraj, - RNDr. Helena Šimová 7)0(* 257 (/8&B% 230! - 6, *2514:<769 <5,'(<9 <7)0(* (78;C&* *(10E* 57<8! 2739$,1= 6,+*) 7BE4, )C(;, 27/<*) 257 obnovu venkova, Sekce pro regionální funkce SDRUK, - 1HD #,1,I<, Sekce pro bibliografii SDRUK, - Ing. Jana Tomancová *<E* 6+$C/96914 SKIP, - Hana Vašková 25,E7614 (<8201, B751- <,;,/7H 230! - Ing. Martina Bartíková 25,E7614 (<8201, 257 (*509/% 230 D 16

17 D. N %+>+- 9;)&5.-*ernetu 25614) B3*+176=) ;-$18 B%/ 6 <10>761C 27(<%; (;82 < 01;*51*;8 +$,5),D 57BC>/% $6, <85+% 259E* ( 01;*51*;*) 257 6*3*'17(;[ *;<914 ( 01;*51*;*) R257 ),)01<% 1, ),;*3(<= dovolené) a Internet na první pokus (základy vyhledávání na internetu). 57 5*H0(;576,1= :;*193* B%/, +,6*$*1, 17601<769 (/8&B, *-8//*;01 R+,(4/914 (*+1,)G 17601*< knihovního fondu a aktuálních informací em) ;C614<% (;3*$14 <10>761% B%/% 1, 27:4;,:4E> 6 2G':7619E> +234(;821C1% 71/01* $,;,B9+* Proquest, PCI, EB(E7! /50E>! 01< R:/91<76= $,;,B9+* +* +,>5,10:14E> 7$B751-E> :,(720(GP, \J75$ *J*5*1E* 1/01* ;0;8/G ',+%<76-E>, 7$B751-E> (/7614<G 7$ 6%$,6,;*/(;64 \J75$ 106*5(0;% 5*((PD %/7 6%$917 ;3*;4,<;8,/0+76,1= 6%$914,$5*(93* -BC5 LLL,$5*( /41(kého kraje. Týden knihoven V ;-$18 7$ KD $7 TTD 34'1, 257BC>/, E*/75*28B/0< ,H,:14,<E* -$*1 <10>76*1D 7 E*/- ;-$*1 B%/7 )7&17 659;0; 827)41,1= 1*659E*1= <10>%! :,(720(%, $,/.4 $7<8)*1;% B*+ 2/,E*14 827)41,E4E> 272/,;<G!, ;7 6* 6.*E> 7$$C/*14Eh a obvodních knihovnách. Program v 7$$C/* $C;0 6 (;3*$14 <10>761C B%/ 6C17691 /0;*59514 ;675BC 0/7.*,E785<,D %/ ,6*17 +9B,61= 7$27/*$1* 257 $C;0 (* (78;C&*)0, 6* (27/8259E0 ( /0;*5951C $5,),;0E<-) 7B75*) " ";*J910<76, 23*$(;,6*14 /782é pohádky. "057<= 6*3*'17(;0 B%/7 85:*17,8;75(<= :;*14, B*(*$, (* (20(76,;*/0,/9 34'1769 :;*14D * 6+$C/96,E4) E*1;58 257BC>/,.<7/* *3*'17(; 259E* 1, 01;*51*;8, >/*$914 6 elektronickém katalogu knihovny. 7$$C/*14 B0B/07H5,J0*, 01J75),:14E> (/8&*B 257(;3*$10E;64) 19(;C1*<! 1967$G! 01J75),:14E> /*;9<G a 25,<;0E<-E> 8<9+*< 2572,H76,/0 6%8&46914 */*<;5710E<-E> 01J75),:14E> +$57'G $7(;821-E> 71/01* a )8/;0)*$09/14E> $7<8)*1;G 6 (4;0 <10>761% RX-ROM). B67$14 <10>761, #0&14 6,>% 27(<%;76,/, ;-$*1 01;*51*; +$,5),, 23025,60/,,1<*;8 257 $C;0 7 :*;/ $0:*a,,1<*;8 257 $7(2C/= 196.;C614<%,(720( B67$14 <10>761,,/*1760E* 27(<%;76,/, (6-) 196.;C614<G) ;-$*1 01;*51*; +$,5),D Zlínské Vánoce 230(2C/, (6-)0 257H5,)% 257 $C; <78 6*3*'17(; $7 257'*<;8 /41(<= 917E*! <;*5-75H,10+8'* Muzeum jihovýchodní Moravy ve spolupráci s dalšími zlínskými kulturními institucemi. 1. "!! NFORMATICKÉ LEKCE PRO ŠKOLY 57 $C;0 "! ", (2*E09/14E>.<7/ B%/, 6%>/9.*1, (78;C& 7 1*'192,$0;C'.4 +9/7&<% $7 <10>% +>7;76*1= /0B767/178 6-;6,5178 ;*E>10<78D %>7$17E*14, 7E*1C14 1*'/*2.4E> 1965>G 257BC>/7 6 34'18 6 rámci Týdne <10>76*1D.*E>1% (78;C& >% B%/% 6%(;,6*1% 6 (;3*$14 <10>761CD Besedy pro školy Pr7 &9<% ),;*3(<-E>! +9</,$14E>, (2*E09/14E>.<7/, (;8$*1;% (;3*$14E>.<7/ 257B4>,'4 B*(*$% 7 <10>761C! o spisovatelích, ilustrátorech, národních literaturách, o práci s informacemi. 17

18 celkem MŠ ZŠ 3'4D.-< speciální )*%+3-& školy školy 7$$C/*14 pro $C; $$C/* )/9$*& >8$*B14 7$$C/* B67$14 <10>761, #0&14 6,>% Obvodní knihovna Malenovice A'0 3;*. programy pro základní školy: S hezkou knihou tam a zpátky zajdeme si $7 27>9$<% R57+64'*14 3*:0 a fantazie s moderními pohádkami) 1.?D ;34$, leden Ota Pavel &067;, $4/7 7. SD ;34$, únor, 27>9$<78 <7/*) (6C;, R234BC>%, +6%<% 1957$G +,)C3*17 257;0 rasismu a nesnášenlivosti) 3. MD ;34$, B3*+*1 Za pohádkou <7/*) (6C;, R27<5,: *$E>9+*'4E4 B*(*$%P 3. MD ;34$, duben 76C(; 7 7/*)760D 9>,$% (;,5= 5,>% R&0$76(<= +6%<%, /0;*5,;85, +,)C3*17 257;0 5,(0()8P 8. SD ;34$, <6C;*1 0E>,0/ 8/H,<76 &067;, $4/7 8. SD ;34$, 34'*1 Literární hrdinov=! )-;8(, (<8;*:17(; 5. UD ;34$, listopad Prosinec s <10>,)0 0E>,/, *514<, 1. AD ;34$, prosinec 7 <7/*<;0614E>,<E4 257 $C;0 '(78 +,3,+7691% 256<% $5,),;0E<= 6-E>76%!,B% B%/, 57+64'*1, (E>7217(; 6%',$376914! 3*:! J,1;,+0*! 23*$(;,6067(;! 6+;,> k jiným lidem. Ve spolupráci s /0;*5951C $5,),;0E<-) 7B75*) " ";*J910<76, B%/ 257 &9<% " 23025,6*1 273,$ #,271(<= 27>9$<% ( 8<9+<,)0 ;5,$0:14>7 ',271(<=>7 (;4176=>7 $06,$/,D C;0 +* 3'4D.-< ze 3. ZŠ navštívily 5 besed: - 067; 8 67$% ekologické z,)c3*14 - Zimní pohádky 57+67' 3*:0, J,1;,+0* - %;6934)* 234BC>% - /4:* < pohádkám - Malí detektivové 234BC>% ( ;,'*)(;64) 57.<7/14 $58&01% B%/7 6* (27/8259E0 (* (;8$*1;% 23025,6*17 )04*;D-& na podporu $C;(<=>7 :;*193(;64 '?3. C*+9+. Cti zlínských )+ A+3=G0G.5,:9 >=9;%+-&9 navštívily celkem 14 besed. Byly to školy: - 3. ZŠ specializace pro dyslektiky - Zvláštní škola - Pomocná škola a Praktická škola - 2*E09/14.<7/% 257 &9<% ( 64E* 6,$,)0 R pohádkou se nenudím variace na moderní pohádky) Pro Ergo A'0 27(;0&*1= (;,5.4 7()19E;0 /*; B%/, 23025,6*1, B*(*$, 7 <10>9E> na ;=), $725, (;3*$<%.*E>17 '*+$4! /=;9! 2/,6*D 57 &9<% ND ;34$ " /41!,6/4:<767 19B3*&4?WKU! (* 8(<8;*:10/%? *\<85+* v kniho61c 6 59)E0 6-E>76% BC5 2767/914D 9E0 +9</,$14E>.<7/ (* /*<E4 6C176,1-E> )<)*+9=*.5,B 1:5/01;, A'?5. ) informacemi. A'0 6* (27/8259E0 (* 6+$C/96,E4) E*1;5*) 8(<8;*:10/7 TU /*<E4.-20'9=C-& 1:5/01<, +,)C3*1= 1, 6%>/*$9vání v */*<;5710E<-E> +$57'4E>! 257 &9<% SD ;34$ +9</,$14E>.<7/, l. 57:14<% (;3*$14E> škol. 18

19 43+E-& 57 &9<% +9</,$14E>.<7/ (* 8(<8;*:10/7 MK B*(*$[ 1J75),:14 B*(*$, 7 >8$*B14) 7$$C/*14 6. SD ;34$, B3*+*1! $8B*1! :*56*1! 257(01*E Populární hudba SD ;34$, duben *5H*' 57<7J'*6 $C;*) 1. WD ;34$, $8B*1! <6C;*1 1; < 5. SD ;34$, +934! /0(;72,$ *$30E> )*;,1, WD ;34$, 34'*1 *7. #,19:*< 6. SD ;34$, 34'*1 W. A. Mozart UD ;34$, listopad Vánoce v >8$BC 1. WD ;34$, zvláštní škola prosinec Obvodní knihovna Malenovice 57 &9<% ),;*3(<-E>, +9</,$14E>.<7/ (* 8(<8;*:10/7 TM B*(*$, *\<85+4[ Exkurze knihovny MŠ /*$*1! 34'*1 Povídání s knihami a o knihách MŠ B3*+*1! $8B*1 Kniha a knihovna (informatické lekce) UD ;34$, :*56*1 Astrid Lindgrenová a její hrdinové MD ;34$, listopad 917:14 +6%<% 8 19(, '01$* AD, MD ;34$, prosinec E103-&,-./01-=.D-& 1=/< 5,E7610E* 8(<8;*:10/% NW B*(*$ </,$14.<7/%, T *\<85+0 <10>761% 257 "[ 02/01HG6 (6C; $&81H/* 3. WD ;34$, ú175! B3*+*1 Knihovna má pro vás informace i zábavu 5. UD ;34$, B3*+*1 Exkurze knihovny TD 57:D " B3*+*1 Knihy Daisy Mrázkové a Mileny Lukešové 1. AD ;34$, duben -;%, 276C(;0 (;,5-E> /76,1G ;34$, 34'*1 C;(<9 $*;*<; ]+, ;34$, listopad Poezie Vánoc a Vánoce v poezii ;34$, prosinec 2..*+'?'-& )04*;D A' $C;0 7$ K $7 TW /*; +/41(<=>7 7<5*(8 B%/, 6%>/9.*1, /0;*59514 (78;C& Hledání 2003 RMD 57:14<P 1, ;=), '?-= F=><,( 0*+1%+-á!,1*B 7/0< 3*:4 8)4.! ;7/0<59; '(0 :/76C<*) ',<7 (78:9(; 257'*<;8 /8B8 $C;(<-E> <10>76*1 $* <71:4 (6C;. *H0719/14 <7/7 B%/7 75H, * (27/8259E0 ( 7$$C/*14).<7/(;64! )/9$*&*, ;C/76-E>76%,H0(;59;8 )C(;, /41,D 6= 234(2C6<% 27(/,/7 E*/<*) TUS $C;4 +?M.<7/ + TS )C(; a 7BE4D 4;C+76= 5*H0719/14>7 <7/, B%/0 7E*1C10??D 34'1, 1, (*;<914 6 KKFB a 16 nejlepších prací postoupilo do krajského kola. Slavnostní 6%>7$17E*14 <5,'(<=>7 <7/,! <;*5= H,5,1;76,/,,(,5%<76, 6*3*'19 <10>761, (*;41! 257BC>/7 TAD /0(;72,$8 6* (*;41C! <$* B%/7 7$)C1C17 AT 1*'/*2.4E> $C;(<-E>,8;75GD, J01,1:14 27$275% $0E* Zlínský kraj byl vydán 1&*;>-:5/ A'=5& <5,'(<=>7 <7/, 591, ',+%<G 7;*63*19. '< A'0 3;*. +),B V roce 2003 se 27256= 8(<8;*:10/% Hry první Olympiády s 'E.*+9 A'0 3;*. +),B pod +9.;0;78 )010(;5%1C.<7/(;64! )/9$*&*, ;C/76-E>76%, >*';),1,,5$8B0E<=>7 <5,'*D $B75.<7/(;64! )/9$*&* 19

20 , (275;8 5,'(<=>7 F3,$8 /41(<=>7 <5,'* 6* (27/8259E0 ( KKFB organiz76,/ $4/:4 /0;*59514 (78;C& 257 $C;0 1.,?D (;821C " R;=),;,[ 4;C+(;64! 275; ;*/(;64!,$7(; + pohybu). Nejlepší práce reprezentovaly /41(<- <5,' 1, E*/7(;9;14 7/%)209$C! <;*59 (* 7$*>59/, 6 :* Litomyšli, a ;30 $C;0 (* 8)4(;0/% 1, 23*$14Eh místech v kategorii poezie. 3.! " A KULTURNÍ AKCE PRO # <E* 257 6*3*'17(; v )*%+3-&,-./01-; 15. ledna *1 1957$ '*.;C 1*+>%1*! $7<8$ )8 $C;0 +246,'4 R6* (27/8259E0 ( 7)*) (*1075G 6* /41CP 22. ledna O slivovici v <10>761C,8;75(<= :;*14 #7(*J, 7/E),1, + nové knihy 28. ledna Kdo jsou to Romové 23*$19.<, #,1, 9E* R6* (27/8259E0 (* $58&*14) $C;4, )/9$*&* 7)G! 27$ +9.;0;78 19)C(;<%1C 250)9;75, 6,;,6% 769:<76=P 12. února Jubilejní rok Richarda Wagnera (ve sp7/8259e0 ( 7)*) (*1075G 6* /41CP B3*+*1 E*/75*28B/0<769 <,)2,I 3*+*1 )C(4E 01;*51*;8 T?D B3*+1, T?D B3*+1, *86C30;*/19,1,B9+* 7';CE>, #4576E* R6* (27/8259E0 ( 7)*) (*1075G 6* /41CP -;%,<7;G,1*B <$%& '*.;C 27 +*)0 E>7$0/ <;])0 beseda s autorem stejnojmenné knihy Janem Ullrichem TSD B3*+1, 95)8;*<, 27)7E 27+G(;,/-) beseda o knize s,8;75<78,$c&$78 8B4:<7678 (ve (27/8259E0 ( /01<78,H0(;59;8 )C(;, /41,P 9. dubna Francouzské šansony 273,$ 6* J5,1E78+.;01C ( ukázkami písní (ve spolupráci s Francouzsko-:*(<-) </8B*)) 16. dubna Tak slavil jaro Jaroslav 273,$ <* 6-57:4 1,57+*14 #,57(/,6, 5E>/0E<=>7 (ve (27/8259E0 ( 7)*) (*1075G 6* /41CP 17. dubna &067;14) 257(;3*$4! *<717)0E*, /0$*E> $*B,;, <* 10 *)C ( Ivanem Ryndou z Univerzity Karlovy v Praze (ve spolupráci s,h0(;59;*) )C(;, /41,P 30. dubna ZVUK jaro 2003,8;75(<= :;*14 + :,(720(8 257 <8/;858, (27/*:*1(<= $C14 Zlínského kraje UD <6C;1, 78:,(1- J5,1E78+(<-.,1(71 273,$ 6* J5,1E78+.;01C ( hudebními ukázkami (ve spolupráci s Francouzsko-:*(<-) </8B*)P TMD <6C;1, 7((010 (;9/* 7(/I8'4E4 &067;, $4/7 07,EE>01, 7((010>7 (ve spolupráci s Domem (*1075G 6* <6C;1,,</,$,;*/(;64 ;/,1;0(, '*>7,8;730 B*(*$,,,8;75(<= :;*14 6 rámci festivalu Literární <6C;*1 5*$,<;75<, #0;<, >$*769, (20(76,;*/= 8$64< 81$*5,! $*1C< 7;5*</,,6*/ Švanda (ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve /41CP?AD <6C;1, 0;*59514 :,(720(%, (78:,(14,8;730 beseda v 59)E0 J*(;06,/8 0;*59514 <6C;*1 (ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve /41CP MD :*561, WD :*561, TTD :*561, Vnímání 273,$ 27*+0* R6* (27/8259E0 ( /8B*) 239;*/ >8$B%, 27*+0* /41P Troník koncert folkové skupiny v rámci SD 57:14<8 1G 1*60$7)-E> 1, 75,6C (ve spolupráci se SONS) 71E*5; 1, R6* (27/8259E0 ( 7)*) (*1075G 6* /41CP 1(205,:14 +$57'* 6 (78:,(1= B*/*;500, 27*+00 B*(*$,,,8;75(<= :;*14 6 rámci 7. Mezinárodního setkání (20(76,;*/G (;3*$ % R1;7141,',',! 6,1 01,5! *17,259/! #,57(/,6 76,1$,! *7. /,101,!,$0(/,6 7/$91, 6,1 %(<7:0/P $<,+ 9E/,6,,/0E>, R6* (27/8259E0 ( 7)*) (*1075G 6* /41CP KD,& TTD 34'1, Týden knihoven ND 34'1, 9E0,E>, "*B*(;769 +9B,61= (78;C&14 7$27/*$1* 257 $C;0, 6%>7$17E*14 6-;6,51= (78;C&* *(*/9 +9/7&<, ND 34'1,,/9 34'1769 :;*14 Eva Eliášová, Antonín Bajaja, Martin Stöhr,8;75(<= :;*14, beseda 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006 OBSAH ÚVOD 1 I. ODBORNÁ ČÁST 3 II. PROVOZNÍ ČÁST 28 III. EKONOMICKÁ ČÁST 32 IV. PŘÍLOHY Plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31. 12. 2006 Pracoviště

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

KONCEPCE ROZVOJE KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2009-2013

KONCEPCE ROZVOJE KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2009-2013 KONCEPCE ROZVOJE KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2009-2013 prosinec 2008 Zadavatel: Zlínský kraj Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín IČO: 708 91 320 Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Východní

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

!"# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 + % )" 2 3 3 4) 3 5

!# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *&  & & )0+% 0 1 + % ) 2 3 3 4) 3 5 2 3 !"# $ %&%'()* * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 * ) 0%&*&* &) + % )" 2 3 3 4) 3 5 4"6&) 4%"&&)& 4"70 +" 4 5 !" #!$ %&'()(*(+),)- 6 89:!7: 8;?@AB:,!7>=B2CDE,;FG... 16!;

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam.

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam. Milí závodníci, Chceme, aby jste na své výkony ze závodů XTERRA nikdy nezapomněli, proto vydáváme tuto ročenku, která vám kdykoliv připomene výsledky ze sezóny 2009. Celkem sedm závodů Českého poháru Xterra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2007 Zlín 2008 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Pravidla. získávání a zpřístupňování informačních zdrojů VŠE (spravovaných CIKS) Neperiodické publikace

Pravidla. získávání a zpřístupňování informačních zdrojů VŠE (spravovaných CIKS) Neperiodické publikace Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice: Informační servis č. 29 Pravidla získávání a zpřístupňování informačních zdrojů VŠE (spravovaných CIKS) Neperiodické publikace

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2015 Zlín 2016 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2015

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2008 Zlín 2009 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

É Á ŠŤ Ý č Ť é Ť č Í š Í é é č Í č č Í č š č ž Í ťč č Ť Ť é Ť Ť é Ť š ž Ť é Ž Ťš ž Í š š č é č č š š Ť č š Í ú šé Ť č č č č š č č č š ř ř š ž ž é Ť Ť Ť Ť Ť š é Ť é Ť Ť Ť ďš š ď é Č ť é ž Č Ť ž č ď š š

Více

KONCEPCE KRAJSKÉHO BIBLIOGRAFICKÉHO SYSTÉMU

KONCEPCE KRAJSKÉHO BIBLIOGRAFICKÉHO SYSTÉMU KONCEPCE KRAJSKÉHO BIBLIOGRAFICKÉHO SYSTÉMU Jan Kaňka, Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín Tento příspěvek má za cíl popsat z bibliografického hlediska situaci jednoho ze čtyř krajů, jehož území bylo

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy

Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy Ing. Jan Kaňka kanka@kfbz.cz Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Konference INFORUM, 28. 5. 2014 Praha Krajské digitalizace

Více

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb Obsah výroční zprávy 1. strategické cíle 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb 1.3. dohledání rozdílů ve vykazovaném stavu knihovního fondu 1.4. práce s mládeží a handicapovanými

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK)

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. CERGE UK a Národohospodářský ústav AV ČR GAČR seminář

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

M I N I S T E R S T V A V N I T R A

M I N I S T E R S T V A V N I T R A VMV čá. 24/2008 (část II) V Ě S T N Í K M I N I S T E R S T V A V N I T R A Ročník 2008 V Praze dne 3. března 2008 Částka 24 O B S A H Část II Oznámení Ministerstva vnitra podle zákona č. 365/2000 Sb.

Více

č ě ž ě Ť ě Ž Í Í Ť š ž ě Ť š ěž Ť č č ř š š Íč Ť ě ň Í š ě š Ť Ó š ď č ž Í Ť š ě ň č ě č ž š š ě ě ě č ě úč Í ř ě Ž Ůž Ť Í ž ě Í ě š ť ž Í č ě Ť Ť ž š ř ž Ž ě š ěí č š ě ě č ť Ž ě ťž ž ň ě ě š Í ž Ť ě

Více

Průvodce výběrem Stykače TeSys 5 Od 6 A do 16 A

Průvodce výběrem Stykače TeSys 5 Od 6 A do 16 A Průvodce výběrem Od 6 A do 16 A Použití Jednoduché automatizační systémy Jmenovitý pracovní proud Ie max AC3 (Ue y 440 V) 6 A 6 A Ie AC1 (θ y 40 C) 12 A Jmenovité pracovní napětí 690 V Počet pólů 2 nebo

Více

Ť ě ě ě á č á ž č ě ž ě ž č á ě š Ť ě č ž á ě č ě ž Ť č č ž Ť ž š á ě ž ě ž ž ě ě Ěá á á Ťš č á ě š č č š ěž ě č ě á ě č š ď ě ž á č ž ť á ť ě č ť ž Ž č ě č á á á á ě ž á ě á ě ž á á áž č ž ě ě á ž ě á

Více

Knihovna jako systém

Knihovna jako systém Knihovna jako systém Co je to knihovna druh informačního systému funkce knihoven zprostředkování informací získávání informací zpracování informací pokr. podle zákona 257/2001Sb. po všech novelizacích:

Více

OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE

OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE SPOJ STANDARD 88 SPOJ I.M. (INTERMATERIAL) 89 ZÁMKOVÉ SPOJE

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice. ICT plán školy

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice. ICT plán školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice ICT plán školy Číslo jednací: SZSOs/155/2014 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle,

Více

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013 1 ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013 SVKUL 2012 2 1. ÚVOD V roce 2013 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (dále jen SVKUL) bude i nadále působit jako vzdělávací

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ Koncepce RF JMK představuje střednědobý plán rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období 2015-2020.

Více

Í ó ž č ž šš ř ř ž ú ěš ě ě š ě š ěš ž š ř ú ů ř ř ú ě ů é š ěž ě řč ěž é ř é é ú ě ř š é é č š ř ž é č é ú ě ů š ů ěř ž Í ž ž ě š ěř ž é ě š ú ě ů Ž čů é ř č ř ě ř š ě é šť é č ě š ř ň ěš š é š č é ě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2005 OBSAH ÚVOD 2 I. ODBORNÁ ČÁST 4 II. PROVOZNÍ ČÁST 27 III. EKONOMICKÁ ČÁST 30 IV. PŘÍLOHY 1 ÚVOD Základním posláním Krajské knihovny Františka

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz PRIORITY PROGRAMU VISK 3 Roman Giebisch Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz VISK 3 v letech 2001-2009 Podprogram VISK 3 Informační centra veřejných knihoven je primárně orientován na podporu vybudování

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Knihovna Eduarda Petišky jako příjemné místo pro odpočinek i ke studiu pro všechny bez rozdílu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Knihovna Eduarda Petišky jako příjemné místo pro odpočinek i ke studiu pro všechny bez rozdílu. Výroční zpráva 2013 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 ÚVOD... 3 1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 3 1.2 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ (ODBORNÍ PRACOVNÍCI)... 4 2 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 5 2.1 JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI V ČÍSLECH

Více

12/04 N/CZ 1.5.084.01

12/04 N/CZ 1.5.084.01 Kompaktní válce ISO 21287 Magnetický píst, dvojčinné Ø 20 až 125 mm Odpovídá ISO 21287 M/50 Spínače při upevnění nepřesahují roviny profilu Magnetický píst jako standard Těsnění zabezpečuje malé tření

Více

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Úvod Činnost Vydavatelství Univerzity Pardubice (dále jen vydavatelství) je vymezena zejména zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,

Více

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS M/46000, M/4600, M/4600 LINTRA PLUS Bezpístnicové válce Dvojčinné, magnetický a nemagnetický píst - Ø 6 až 80 mm Nové odlehčené provedení výlisku s univerzálními montážními drážkami Osvědčený a patentovaný

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

Ě Ý ě ř Č Á Ý ř ý Č ě ř ř ě č Č ú ý ě ě é ř Ý ě ý č ů ě ř ě Š řč č é ě é Č é č ř ě ř ě ů ý ú ů ř ý ř é ě ý ř ý ú ě ý é ž řů ě ř é é ř ř ý ě č ě ě é ý ý ý ř é č Č ř ů ý ř ž é ý ý é ěř ř ě ž ž é řů řů é

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008 K 31.12.2008 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2008 za rok 2008 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 1.939 čtenářů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 K 31.12.2001 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2001 za rok 2001 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.410 čtenářů

Více

165 let založení písecké veřejné knihovny

165 let založení písecké veřejné knihovny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 165 let založení písecké veřejné knihovny V roce 2006 bylo nejdůležitějším úkolem zpracování ideového záměru rekonstrukce nové městské knihovny v bývalé škole na Alšově nám. č. 75.

Více

Městská knihovna Blansko

Městská knihovna Blansko Městská knihovna Blansko A. Zpráva o činnosti za rok 2015 Obsah: 1. Základní statistické údaje za rok 2015 2. Kulturní akce knihovny v roce 2015 3. Ostatní záležitosti v roce 2015 Základní statistické

Více

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Regionáln lní funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Předzvěsti problémů se potvrdily Vývoj financování RF

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Š Ž č ů ť š ž ý ů ě ě ý š ě Ň ě ý Ó ě č š ý č ě é é š é é š š ě ě ž ž é ě ěš ě é ě ž š ě é ě éš ě ž ý š š č ú ž ě š ý š š ě ě ž š ě š š é š ě ů š č é ž ž ýž é č é ž š ě é ý ě ž Ž ě ě č č č ň é é č ý ě

Více

Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů

Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti základní obsluhy PC bez zkoušek (počet hodin) Maximální počet účastníků v kurzu Základy obsluhy PC 40 10 Obsluha

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 18.02.2015 91/5/RM/2015 - smlouva o budoucí smlouvě kupní Rada města navrhuje zastupitelstvu města rozhodnout

Více

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

Ó ú ú ž ř ů ř ž ú ž ř č š ř š Ž č Ž Ž ř ú Ž Ž ň š Ž Š Ž č Ž ň Ž č Ž Š ř řč Ú ř Š ř č č Ž Š č ÚŽ ř Ů Č š Ž Ž ň ř č ř š ř š ř ů Š ř ů ř Ž Ž ú Ó ž ď č š úž Š ů ď ř ř Š Š ď š Š ů ř Š Ž š Ž č ů Š Úč č ů č č

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

Magnetické stavoznaky Colima Visco a Colima Viscorol

Magnetické stavoznaky Colima Visco a Colima Viscorol Strana 1 z 8 TI-P329-01 CH Vydání 1 Cert. No. LRQ 0963008 ISO 9001 Magnetické stavoznaky Colima Visco a Colima Viscorol Popis Colima Visco a Colima Viscorol jsou magnetické stavoznaky. Stavoznaky slouží

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

é Á ě ě ě ě Ť Í Ť é Ž ě ě ě é ě ž ž ž ě Í š ň éš ě š ě ě é Č é é Ť ž ě é é é š Ť ž ěň é ě é ÍŤ ě ě š ě š é Ť é ě é é ě šé šť Ť š š Ž š Ť ěé é ě Í Ť ěč Ť Š é š ě é ě ď ě é ě é ž ěť š ě é š é é é Ť é Č é

Více

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část)

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část) S2+R2 Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015 40 Brno 75 Brno zastávka 167 Vyškov 234 Boskovice město 258 Obora

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

éě ý ž š é é é ď š ě š ě ě ě č ý é řč é ě ů éč š ř ů é š ř ž ůž ě éč ůž ú ěš é é š ř ě ě ě ě č é ž é é ř é ý ř š é ž ů ě š ř ě ť ý ě ě ř č ž ý é č ů ý č ě é ž š ř č Žň ě š ýč č ž š ě ě ě č ěš ý ě é ř é

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

PLÁN PRÁCE NA ROK 2009

PLÁN PRÁCE NA ROK 2009 PLÁN PRÁCE NA ROK 2009 Pro veřejnost zavřeno ve státech uznaných svátcích a ve dnech pracovního klidu a dne 31.12. V době letních prázdnin červenec srpen je pro veřejnost otevřeno v budovách Na Sadech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

ffi Inť# Ě$}*t;rf,'66* ř ů č Ú č č Ž Ž ž Č ů Č Ž ř Ž č ř Ž ř Ž č Ř Č Ě Ž Š Č ž Ú č ě Í ŽÍ ě ě Á Í čú ě č Ž ř č ř Ž Ž Á Í ř š č ř ř ř Á ř š ř Á Ž Ú ěň š č Á ž ž Ž č ř ě ě Ž ř čú Á Í ž Ž ě ě ě ě Ž ř Á Í

Více

Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání

Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání Licenční studium PYTHAGORAS Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání Ing. Blanka Jankovská blanka.jankovska@upce.cz 5. 2. 2010 Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice CASLIN - Souborný katalog

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2002

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2002 Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2002 K 31.12.2002 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2002 za rok 2002 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.353 čtenářů

Více

Školicí činnost SVI v KNTB, a. s., Zlín - zkušenosti z regionů. Mgr.J.Šindlerová 7.10.2010, Lékařský dům, Praha

Školicí činnost SVI v KNTB, a. s., Zlín - zkušenosti z regionů. Mgr.J.Šindlerová 7.10.2010, Lékařský dům, Praha Školicí činnost SVI v KNTB, a. s., Zlín - zkušenosti z regionů Mgr.J.Šindlerová 7.10.2010, Lékařský dům, Praha Krajská nemocnice T. Bati, a.s. se sídlem ve Zlíně Jedna z největších nefakultních nemocnic

Více

ICT plán školy na rok 2006-07

ICT plán školy na rok 2006-07 ICT plán školy na rok 2006-07 Gymnázium Jana Ámose Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. počet žáků ve škole (k. 9. 2005): 708 (pouze denní studium) 678 všeobecné zaměření

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Ú ě č é š ě š ř ě ě ě ě ř ů š ě ů é č é ř é é ě ř š č ě é ě ě č ů ě ú é ě ř ď č é ě ě ř š é ě é ď ů ě é é ř ě ů é ť š ě ú é ř ě é š é ě š é ě č č ě ř é ě ě ě ě ů ě ě š é ř ě ř ě é ě ř ň ě ě é ě š ě ě ě

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010 Knihovny navštěvujeme, abychom se inspirovali úspěchy či omyly druhých lidí, dozvěděli se více o moudrosti a chybách lidského ducha,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

ž ý é Ú ž ý é č ř ř Í ý é ú ř ž ý é ý ž é ř ů ý ý é ž ý é č š ý é é ř é é ž é ě č ř ý é ů é č é ůč č ř š ý ř é č é ě ý ě ě ě š é č ě ž š ů Í š č é ý ě Š č é ě č é ě ě š ť ř ě ů ý ř ý ů ě ý ý ř ě ů éč š

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 4317 4317, www.idsjmk.cz 610 ostěrádky-rešov 40 Brno 7 Brno 210 Ochoz u Brna 17 Vyškov zastávka 12 Kuřim 167 Vyškov 221 Okružní 221

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

Psychologie 03. Otázka číslo: 1. Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti:

Psychologie 03. Otázka číslo: 1. Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti: Psychologie 03 Otázka číslo: 1 Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti: a) Wilhelm Wundt b) J. B. Watson c) Sigmund Freud d) Carl Gustav Jung e) Alfred Adler A) byl zakladatelem behaviorismu

Více

Využití institutu veřejná zakázka při nákupu dokumentů v KJM Brno

Využití institutu veřejná zakázka při nákupu dokumentů v KJM Brno Využití institutu veřejná zakázka při nákupu dokumentů 14. června 2012 22. akviziční seminář Ostrava Ing. Libuše Nivnická, Mgr. Eva Janišová www.kjm.cz Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Vítonice, okres Kroměříž

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Vítonice, okres Kroměříž Česká republika Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Vítonice, okres Kroměříž Vítonice 121, Bystřice pod Hostýnem 768 61 Identifikátor školy:

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

ň ť č č Ú Ž Š č ó Š č ý Ž Ž č č č ý ř ó č č ó ý ý Ú ě Ž č Š ý Š č š Ú Ž Ď Ú Ž š Ž ýž ň č č č Í Š š Í č š Ú Š č š š š Í Ú Í č ť Ú Ž č č Ú č ý Ú č ý Ž Ž č Í Ó ý Š š č Ú ž č ý ý Ú Ž ýž ň ý Ú č ř č č š Ó ý

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015 Skutečný milovník knih vůbec nemusí přečíst všechny. Důležité je, že ví: ta či ona kniha tu je a máme ji k dispozici pro budoucnost. (ECO) Úvod Městská knihovna

Více