Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě"

Transkript

1 AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str Srní října 2004 Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě Recent recovery of acidified lakes in the Bohemian Forest Jaroslav Vrba 1, *, Jan Fott 2, Leoš Kohout 2 & Jiří Kopáček 1 1 Hydrobiologický ústav AV ČR a Biologická fakulta JU, Na Sádkách 7, CZ České Budějovice, Česká republika 2 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Viničná 7, CZ Praha 2, Česká republika * Abstract In some of the eight glacial lakes in the Bohemian Forest we have observed first signs of zooplankton recovery from acidity. The recovery has followed a drop in atmospheric sulphur and nitrogen deposition and consequent reversal in water chemistry of the lakes during the last decade. At present, stable populations of Ceriodaphnia quadrangula have returned to Lake Černé and Prášilské, and two circumneutral rotifers have recently occurred in the lakes with positive alkalinity: Laka, Großer Arbersee (Keratella testudo) and Kleiner Arbersee (K. valga). Moreover, in the mesotrophic, strongly acidified Lake Plešné, we documented increase in both phytoplankton and planktonic rotifers during the 1990s. A statistical comparison of seasonal data (1994, 1998, 2001 and 2003; Kruskal-Wallis test) showed a significant increase in ph and a significant drop in total reactive aluminium (Al T ). In parallel, a significant increase in chlorophyll a concentration suggested the recovery of phytoplankton. In consequence, summer abundance of planktonic rotifers in Lake Plešné rose by more than two orders of magnitude during the 1990s. ÚVOD Šumavská ledovcová jezera byla v minulém století silně acidifikována působením kyselých srážek. Důsledkem okyselení bylo snížení druhové diverzity zooplanktonu, makrozoobentosu a vyhynutí ryb, takže v pelagiálu většiny šumavských jezer dnes dominují mikroorganismy (VRBA et al. 2003a, c). Pravidelné sledování chemismu jezerní vody prokázalo od konce 80. let zotavování chemismu všech jezer (lake reversal), kopírující pokles atmosférické depozice síry a dusíku (KOPÁČEK et al. 2001, 2002). Současný strmý pokles koncentrací síranů, dusičnanů, hliníku a nárůst kyselinové neutralizační kapacity a ph jezerní vody nabízejí jedinečnou možnost studovat, kdy a jak rychle dojde také k biologickému zotavení jezer (lake recovery). Prvním signálem byl návrat perloočky Ceriodaphnia quadrangula do pelagiálu Černého jezera od roku 1997 (VRBA et al. 2003a). Tento příspěvek shrnuje první náznaky zotavování zooplanktonu v některých dalších šumavských jezerech a v mesotrofním Plešném jezeře dokumentuje zřejmý trend v nárůstu biomasy fytoplanktonu a početnosti vířníků během poslední dekády. MATERIÁL A METODIKA Vzorky vody a planktonu jsme poprvé ze všech 8 šumavských jezer odebrali v září 1999 (VRBA et al. 2000b, 2003a) a stejné odběry jsme zopakovali v září Kvantitativní vzorky zooplanktonu jsme odebírali z gumového člunu jako vertikální tahy sítí o velikosti ok 99

2 0,1 mm a pomocí van Dornova sběrače o objemu 6 l s následným přecezením přes síť s velikostí ok 0,04 mm. Po fixaci formaldehydem se počítání zooplanktonu provádělo v laboratoři, s použitím invertovaného mikroskopu (STRAŠKRABOVÁ et al. 1999). Plešné jezero jsme vzorkovali v obdobích bez ledu v měsíčních intervalech: květen říjen 1994 (HEJZLAR et al. 1998), duben říjen 1998 (KOPÁČEK et al. 2000), 2001 a 2003 podle stejného schématu pro chemické analýzy a stanovení chlorofylu. Koncentrace celkového reaktivního hliníku (Al T ) se stanovovaly kolorimetricky v prostředí 0,1 M HCl. Chlorofyl a byl stanovován po extrakci acetonem (podrobněji viz HEJZLAR et al. 1998, KOPÁČEK et al. 2000). Kvantitativní vzorky zooplanktonu byly odebírány vždy v létě (červenec srpen) a na podzim (říjen) v letech , a U sledovaných parametrů jsme testovali podobnost souborů dat v jednotlivých obdobích Kruskal-Wallisovým testem (neparametrická ANOVA) a pak vzájemně Dunnovým testem (Prism 4.0, VÝSLEDKY A DISKUSE Zotavování zooplanktonu v šumavských jezerech Na základě jezerního chemismu jsme již po prvním srovnávacím odběru v září 1999 rozdělili šumavská jezera do tří skupin: silně acidifikovaná (Roklanské/Rachelsee, Plešné, Černé a Čertovo), mírně acidifikovaná (Prášilské a Malé Javorské/Kleiner Arbersee) a velmi slabě ovlivněná (Velké Javorské/Großer Arbersee a Laka; VRBA et al. 2000b). Nový odběr všech osmi jezer v září 2003 potvrdil oprávněnost takového rozdělení a ve všech třech skupinách postupný zvrat jezerního chemismu. Změny v oživení zatím tak jednoznačné nejsou. V tomto příspěvku uvádíme srovnání početnosti vířníků a korýšů ve vzorcích planktonu, resp. jejich výskyt ve volné vodě jednotlivých jezer v obou letech (Tab. 1). Do výčtu nejsou zahrnuty typické litorální druhy (srov. VRBA et al. 2003a). Toto srovnání zatím nedovoluje jednoznačné závěry početnosti některých druhů byly v září 2003 dokonce nižší než v září 1999 nebo druhy nebyly přítomny vůbec (mj. Holopedium giberrum v Großer Arbersee, Tab. 1). Za zatím jednoznačné případy zotavení zooplanktonu považujeme: 1) Návrat perloočky Ceriodaphnia quadrangula do Černého jezera v litorálu se dnes vykytuje hojně, běžná je i v pelagiálu. 2) Nález téže perloočky v Prášilském jezeře, kde ji naposledy nalezl FRIČ (1871) od roku 2002 se hojně vyskytuje v litorálu, zatím vzácně v pelagiálu. 3) Několikařádové zvýšení počtu planktonních vířníků v Plešném jezeře oproti počátku 90. let 20. stol. v souvislosti s nárůstem potravní nabídky (Obr. 1, viz dále). 4) Nález cirkumneutrálních vířníků Keratella testudo (Laka a Großer Arbersee) a K. valga (Kleiner Arbersee) v září Jedná se o jezera s nevyčerpaným (Laka), resp. obnoveným uhličitanovým pufračním systémem. Zotavování planktonu Plešného jezera Plešné jezero má mezi šumavskými jezery nejvyšší přísun P (VRBA et al. 2000) a vysoký podíl fytoplanktonu v celkové biomase planktonu (VRBA et al. 2003a, b). V roce 1994 přesahovaly hodnoty Al T 0,5 mg l 1 (Obr. 1B) a vzhledem k nízkému ph (Obr. 1A) lze předpokládat převažující výskyt iontového Al (tehdy nestanovován). V následujících letech koncentrace Al T dále klesaly díky snížené depozici S a N (KOPÁČEK et al. 2002). Na tyto změny reagoval i plankton na první pohled se významně zvýšila biomasa fytoplanktonu (Obr. 1C, VRBA et al. 2003b), která zřejmě umožnila dvouřádové zvýšení abundance vířníků během 90. let (Obr. 1D). 100

3 ph A Chlorophyll a (µg l -1 ) C Al T (µg l -1 ) B Rotatoria (ind. l -1 ) D Obr. 1. Plešné jezero srovnání sezónních souborů dat ve sledovaných obdobích: A ph; B koncentrace celkového reaktivního hliníku (Al T ); C koncentrace chlorofylu a; D letní abundance planktonních vířníků (medián, kvartily, minimum a maximum; hodnoty v rámečcích udávají hladinu významnosti Kruskal- -Wallisova testu). Fig. 1. Lake Plešné comparison of seasonal data during the study periods: A ph; B concentration of total reactive aluminium (Al T ); C concentration of chlorophyll a; D summer abundance of planktonic rotifers (median, quartiles, minimum and maximum; boxed values refer to probability level of a Kruskal- -Wallis test). Na základě srovnávací studie tří šumavských jezer v sezóně 1998 jsme došli k závěru, že jak složení, tak i celková biomasa planktonu v šumavských jezerech jsou určovány především přísunem P a Al do jednotlivých jezer a dále speciací Al ve vodním sloupci (VRBA et al. 2000a). Plankton je celoročně vystaven nedostatku P, jehož dostupnost ovlivňují dva mechanismy při ph<5 jsou částečně blokovány extracelulární fosfatázy (BITTL et al. 2001), a při ph>5 je P vázán partikulovaným Al a odstraňován z epilimnia sedimentací (KOPÁČEK et al. 2000). Nehledě na vysoký přísun P do Plešného jezera, je i tam jeho dostupnost pro planktonní mikroorganismy významně ovlivněna právě hliníkem. Zatímco už mezi lety 1994 a 1998 významně poklesly koncentrace Al T, hodnoty ph se prakticky nezměnily, ale došlo k významnému nárůstu koncentrací chlorofylu a (Obr. 1). Oba výše zmíněné mechanismy zřejmě ještě účinně blokovaly využití P přitékajícího do jezera. Další pokles Al T mezi lety 1998 a 2001, doprovázený nárůstem ph, se projevil dalším nárůstem koncentrací chlorofylu a (Obr. 1A C), zatímco v dalším období (v sezóně 2003) už ke změně obou parametrů nedošlo. Relativně ještě poklesl podíl bakterioplanktonu na celkové planktonní biomase (VRBA et al. 2003b). 101

4 Tabulka 1. Srovnání početnosti zooplanktonu (vzorky z volné vody, ind. l 1 ) ve všech osmi šumavských jezerech v září 1999 a v září 2003; + <0,1 ind. l 1. Table 1. Comparison of zooplankton number (pelagic samples, typical littoral species not included, ind. l 1 ) in all eight Bohemian Forest lakes in September 1999 and in September 2003; + <0.1 ind. l 1. Černé jezero Čertovo jezero Rachelsee Plešné jezero Kleiner Arbersee Prášilské jezero Großer Arbersee Laka Rotatoria: Brachionus sericus 1,6 + 0,6 0,6 0,2 + Collotheca pelagica 0,3 + 0,1 + 4,9 13,5 + 0,2 Keratella serrulata + 0,2 0,5 1,9 0,5 0,2 11,5 3,5 + 0,1 + 1,2 + 0,6 + 0,9 Keratella testudo 2,5 1,5 Keratella ticinensis 1,9 15,0 Keratella valga 32,6 Microcodon clavus 0,1 0,3 6,1 0,3 1,5 + 0,1 + 9,7 17,4 + Polyarthra major 49, , ,6 Polyarthra remata ,1 47,1 12, , Synchaeta oblonga + + 1,9 1,4 0,3 + 0,1 + + Synchaeta pectinata 50,7 59,7 Cladocera: Ceriodaphnia quadrangula 0,1 1,1 0,4 10, ,2 + + Daphnia longispina 1,3 9,7 + Holopedium gibberum + Copepoda: nauplia + + 0,5 10,4 + 0,4 1,3 0,7 0,6 0,7 1,4 0,2 1,5 2,9 1,9 3,5 Acanthocyclops vernalis + 0,1 + 0,1 0,1 + 0,2 0,2 0,1 Cyclops abyssorum 5,3 10,4 6,9 8,8 Heterocope saliens + 0,5 102

5 Domníváme se, že toto statistické srovnání čtyř sezón vývoje planktonu v Plešném jezeře jasně potvrzuje jak určující vliv Al na dostupnost P a složení planktonu, tak především dokumentuje postupné ozdravování planktonního společenstva. I když nevylučujeme přímé toxické působení iontového Al na zooplankton Plešného jezera počátkem 90. let, nápadné zvýšení abundance vířníků přisuzujeme právě dostupnější potravní nabídce fytoplanktonu v důsledku zotavování jezerního ekosystému. Poděkování. Výzkum byl umožněn díky podpoře GA ČR (projekty 206/97/0072, 206/00/0078 a 206/03/ 1583) a MŠMT ČR (MSM ). LITERATURA BITTL T., VRBA J., NEDOMA J. & KOPÁČEK J., 2001: Impact of ionic aluminium on extracellular phosphatases in acidified lakes. Environmental Microbiology, 3: FRIČ A., 1872: Über die Fauna der Böhmerwaldseen. Sitzungsbericht der Königlichenböhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1: HEJZLAR J, KOPÁČEK J, VRBA J, ČÍŽKOVÁ R., KOMÁRKOVÁ J. & ŠIMEK K., 1998: Limnological study of Plešné Lake in Silva Gabreta, 2: KOPÁČEK J., HEJZLAR J., BOROVEC J., PORCAL P. & KOTOROVÁ I., 2000: Phosphorus inactivation by aluminium in the water column and sediments: A process lowering in-lake phosphorus availability in acidified watershed-lake ecosystems. Limnology and Oceanography, 45: KOPÁČEK J., VESELÝ J. & STUCHLÍK E., 2001: Sulphur and nitrogen fluxes and budgets in the Bohemian Forest and Tatra Mountains during the Industrial Revolution ( ). Hydrology and Earth System Science, 5: KOPÁČEK J., STUCHLÍK E., VESELÝ J., SCHAUMBURG J., ANDERSON I.C., FOTT J., HEJZLAR J. & VRBA J., 2002: Hysteresis in reversal of Central European mountain lakes from atmospheric acidification. Water, Air & Soil Pollution, Focus, 2: STRAŠKRABOVÁ V., CALLIERI C., CARRILLO P., CRUZ-PIZARRO L., FOTT J., HARTMAN P., MACEK M., MEDINA-SÁNCHEZ J.M., NEDOMA J. & ŠIMEK K., 1999: Investigations on pelagic food webs in mountain lakes aims and methods. Journal of Limnology, 58: VRBA J., BITTL T., NEDOMA J., KOPÁČEK J., NEDBALOVÁ L. & FOTT J., 2000a: Jedinečný plankton acidifikovaných šumavských jezer jako důsledek působení hliníku a limitace fosforem. In: XII. Limnologická konference, Sborník referátů. Kouty nad Desnou, , pp VRBA J., FOTT J. & KOPÁČEK J., 2000b: Long-term limnological research of the Bohemian Forest lakes and their recent status. Silva Gabreta, 4: VRBA J., KOPÁČEK J., FOTT J., KOHOUT L., NEDBALOVÁ L., PRAŽÁKOVÁ M., SOLDÁN T. & SCHAUMBURG J., 2003a: Long- -term studies ( ) on acidification and recovery of lakes in the Bohemian Forest (central Europe). The Science of the Total Environment, 310: VRBA J., KOPÁČEK J. & NEDBALOVÁ L., 2003b: Zotavování šumavských jezer z acidifikace příklad Plešného jezera. Acta Universitatis Ecologiae, 10 (Suppl. 1): VRBA J., NEDOMA J., KOHOUT L., KOPÁČEK J., NEDBALOVÁ L., RÁČKOVÁ P. & ŠIMEK K., 2003c: Massive occurrence of heterotrophic filaments in acidified lakes: Seasonal dynamics and composition. FEMS Microbiology Ecology, 46: posl 103

Ztrátové faktory Grazing filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva.

Ztrátové faktory Grazing filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva. Ztrátové faktory Grazing filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva. Grazing Změny abundance v přírodních podmínkách dn/ dt = µ (S + G + Pa + D) N... koncentrace buněk řas µ......specifická růstová

Více

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE 2001. Monitoring of plankton communities and hydrochemical parameters on Lednice ponds during the year 2001.

Více

+ Fytoplankton (producenti) Zooplankton, zoobentos (konzumenti 1.řádu) Ryby (konzumenti 2.řádu)

+ Fytoplankton (producenti) Zooplankton, zoobentos (konzumenti 1.řádu) Ryby (konzumenti 2.řádu) Trend budování nových rybníků, tůněk a nádrží Sukcese společenstva jako předmět zájmu z pohledu rybářství i ochrany přírody Požadovány komplexní studie ekosystému Fyzikálně-chemické parametry + Fytoplankton

Více

Sezónní změny a vertikální distribuce fytoplanktonu Roklanského jezera (Bayerischer Wald)

Sezónní změny a vertikální distribuce fytoplanktonu Roklanského jezera (Bayerischer Wald) Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra ekologie JANA NOVOTNÁ Sezónní změny a vertikální distribuce fytoplanktonu Roklanského jezera (Bayerischer Wald) Bakalářská práce Praha, květen

Více

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Mapy a umístění rybník Zhejral VN Karhov Rybník Zhejral (49 º 13'12.975''N; 15º18 48.557''E) Zatopená plocha: 14,46 ha

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

DIVERZITA SPOLEČENSTEV BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ LOMOVÉHO JEZERA V PRŮBĚHU JEHO NAPOUŠTĚNÍ

DIVERZITA SPOLEČENSTEV BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ LOMOVÉHO JEZERA V PRŮBĚHU JEHO NAPOUŠTĚNÍ DIVERZITA SPOLEČENSTEV BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ LOMOVÉHO JEZERA V PRŮBĚHU JEHO NAPOUŠTĚNÍ Ing. Zuzana Čadková, DiS. (ČZU v Praze) RNDr. Ivo Přikryl (ENKI o.p.s.) Ing. David Vrzal (ČZU v Praze) Struktura

Více

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Josef Hejzlar Petr Znachor Zuzana Sobolíková Vladimír Rohlík Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hydrobiologický ústav České Budějovice

Více

Straškrábová, V. (2003) Preface. In: Han, Bo-ping (ed.), Reservoirs of Guangdong Province. ISBN : pp. III-IV. Others

Straškrábová, V. (2003) Preface. In: Han, Bo-ping (ed.), Reservoirs of Guangdong Province. ISBN : pp. III-IV. Others Straškrábová, V., Cogalniceanu, D.*, Nedoma, J., Parpala, L.*, Postolache, C.*, Tudorancea, C.*, Vadineanu, A.*, Valcu, C.-M.*, Zinevici, V.* (2006) Bacteria and pelagic food webs in Pristine alpine lakes

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

Acidifikace povrchových vod problém stále trvá (An acidification of fresh waters is not over)

Acidifikace povrchových vod problém stále trvá (An acidification of fresh waters is not over) Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Ústav pro životní prostředí Studijní program: Ekologie a ochrana prostředí Studijní obor: Ochrana životního prostředí Acidifikace povrchových vod problém

Více

Složení povrchových vod na území NP Šumava

Složení povrchových vod na území NP Šumava Silva Gabreta vol. 11 (2-3) p. 69 81 Vimperk, 2005 Složení povrchových vod na území NP Šumava Freshwater composition in the Šumava National Park Vladimír Majer* & Josef Veselý Česká geologická služba,

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického preparátu SEKOL Lakus aqua Pokusná aplikace na vodní nádrži Pod Santonem vegetační sezóna 2007 Zemědělská vodohospodářská zpráva Brno 2007 Zpracoval:

Více

30 let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta

30 let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta Jakub Hruška a kolektiv autorů let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta Skutečnost, že jsou šumavská jezera okyselená vysokou depozicí síry a dusíku z druhé poloviny.

Více

Eutrofizace Acidifikace

Eutrofizace Acidifikace Eutrofizace Acidifikace Eutrofizace Eutrofizace Atkins (1923), Juday (1926), Fischer (1924) fosfor limitujícím prvkem, přidání způsobilo vzestup rybí produkce X dusík, draslík 60. léta 20. století vodní

Více

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie Zátiší 728/II 389 25 Vodňany Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického

Více

Biogeochemické cykly ekologicky významných prvků v měnících se přírodních podmínkách lesních ekosystémů NP Šumava (VaV/1D/1/29/04)

Biogeochemické cykly ekologicky významných prvků v měnících se přírodních podmínkách lesních ekosystémů NP Šumava (VaV/1D/1/29/04) Biogeochemické cykly ekologicky významných prvků v měnících se přírodních podmínkách lesních ekosystémů NP Šumava (VaV/1D/1/29/04) Odpovědný řešitel: RNDr. Jakub Hruška, CSc., Česká geologická služba Odborný

Více

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Czech Phycology, Olomouc, 2: 115-124, 22 115 Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Changes of the trophic potential and

Více

Řasy Černého jezera na Šumavě

Řasy Černého jezera na Šumavě AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 116 120 Srní 4. 7. října 2004 Řasy Černého jezera na Šumavě Algae of Černé Lake in the Bohemian Forest Jaromír Lukavský Botanický ústav AVČR, Úsek ekologie rostlin

Více

Rybářství - cvičení. Plankton. Zooplankton. Dělení podle velikosti. Odběr vzorků. Odběr vzorků. Kvalitativní rozbor

Rybářství - cvičení. Plankton. Zooplankton. Dělení podle velikosti. Odběr vzorků. Odběr vzorků. Kvalitativní rozbor Plankton Rybářství - cvičení Zooplankton Ing. Miloslav Petrtýl CZU-FAPPZ-KZR Společenství drobných organizmů vznášejících se ve vodě bez výrazného aktivního pohybu. Dělíme na fytoplankton a zooplankton

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

HYDROBIOLOGIE. Výzkum přírodních horských ekosystémů: Vzájemné vztahy mezi atmosférou, půdou, vegetací a vodou. Jiří KOPÁČEK

HYDROBIOLOGIE. Výzkum přírodních horských ekosystémů: Vzájemné vztahy mezi atmosférou, půdou, vegetací a vodou. Jiří KOPÁČEK HYDROBIOLOGIE Výzkum přírodních horských ekosystémů: Vzájemné vztahy mezi atmosférou, půdou, vegetací a vodou. Jiří KOPÁČEK Biologické Centrum AVČR, Hydrobiologický ústav Jihočeská univ., Přírodovědecká

Více

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace

Více

Dlouhodobý ekologický výzkum

Dlouhodobý ekologický výzkum Dlouhodobý ekologický výzkum ve fotografii Petr Znachor Martina Čtvrtlíková Galerie Nahoře DK Metropol České Budějovice 19. října 27. listopadu 2016 Dlouhodobý ekologický výzkum ve fotografii Petr Znachor

Více

Porovnání a dlouhodobý trend látkových toků tří malých povodí na Šumavě

Porovnání a dlouhodobý trend látkových toků tří malých povodí na Šumavě Porovnání a dlouhodobý trend látkových toků tří malých povodí na Šumavě Jan Procházka 1, Jakub Brom 1,2 1 Laboratoř aplikované ekologie, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Koncentrace živin (N, P) v tocích v povodí nádrže Lipno a jejich závislost na struktuře krajinného krytu

Koncentrace živin (N, P) v tocích v povodí nádrže Lipno a jejich závislost na struktuře krajinného krytu AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU s. 82 86 Srní 2. 4. dubna 2001 Koncentrace živin (N, P) v tocích v povodí nádrže Lipno a jejich závislost na struktuře krajinného krytu Josef Hejzlar 1, Jiří Žaloudík 2 & Vladimír

Více

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015 Ing. Jan Potužák, Ph.D., RNDr. Richard Faina, RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. České Budějovice, prosinec 2015 Název a sídlo organizace: Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Organizace realizující

Více

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Změny struktury společenstev makrozoobentosu v podélném profilu acidifikovaných potoků na Šumavě

Změny struktury společenstev makrozoobentosu v podélném profilu acidifikovaných potoků na Šumavě Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Diplomová práce Změny struktury společenstev makrozoobentosu v podélném profilu acidifikovaných potoků na Šumavě Vypracovala: Jana Svobodová

Více

Zdeněk Brandl: list of publications

Zdeněk Brandl: list of publications Zdeněk Brandl: list of publications 1) Book chapters: Brandl Z. (2002): Methodology and general ecology. Chapter 1, pp. 1-21 in: Fernando C.H. (ed.): A Guide to Tropical Freshwater Zooplankton. Identification,

Více

Proč chránit ekosystémy horských smrčin?

Proč chránit ekosystémy horských smrčin? Proč chránit ekosystémy horských smrčin? Jaroslav Vrba a kol. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Biologické centrum AV ČR, v.v.i Protože jsou jedinečné! Zelená střecha,

Více

VÝSKYT EXTRÉMNÍCH HODNOT TEPLOT VZDUCHU V PRŮBĚHU DVOU STOLETÍ V PRAŽSKÉM KLEMENTINU

VÝSKYT EXTRÉMNÍCH HODNOT TEPLOT VZDUCHU V PRŮBĚHU DVOU STOLETÍ V PRAŽSKÉM KLEMENTINU Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 2004, ISBN 80-86690-12-1 VÝSKYT EXTRÉMNÍCH HODNOT TEPLOT VZDUCHU V PRŮBĚHU DVOU STOLETÍ V PRAŽSKÉM KLEMENTINU Jaroslav

Více

Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě

Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU s. 39 43 Srní 2. 4. dubna 2001 Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě Tomáš Kvítek, Renata Duffková & Jana Peterková Výzkumný ústav meliorací

Více

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume XLVIII (2002), No.2, p. 49-56, ISSN 0474-8476 Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO

Více

Sezónní peridicita planktonu. PEG model

Sezónní peridicita planktonu. PEG model Sezónní peridicita planktonu PEG model Paradox planktonu Paradox planktonu Vysvětlení ke kompetičnímu vytěsnění nutné déle trvající stálé podmínky, rozdíly v kompetičních schopnostech jsou asi příliš malé

Více

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková

Více

Povodí Vltavy, státní podnik vodohospodářská laboratoř České Budějovice E. Pittera 1, České Budějovice

Povodí Vltavy, státní podnik vodohospodářská laboratoř České Budějovice E. Pittera 1, České Budějovice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: 1* Stanovení ph elektrochemicky SOP Z-1a-A (ČSN ISO 10523) 2 Stanovení

Více

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Úvod V roce 2012 jsme sledovali čtrnáct vodárenských nádrží, ze

Více

Číslo 1 Březen 2015 ISSN 1212-2920. Výzkumné aktivity členů ČLS. Čím se živí horské ploštice

Číslo 1 Březen 2015 ISSN 1212-2920. Výzkumné aktivity členů ČLS. Čím se živí horské ploštice LIMNOLOGICKÉ NOVINY LIMNOLOGICAL NEWS Číslo 1 Březen 2015 ISSN 1212-2920 Výzkumné aktivity členů ČLS Čím se živí horské ploštice Veronika Sacherová, Jana Hrdličková a Jan Fott Katedra ekologie PřF UK Praha

Více

Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem

Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem Zuzana Mašková Správa NP a CHKO Šumava, Sušice Jan Květ Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav systémové

Více

Makrozoobenthos jako ukazatel zotavování acidifikovaných šumavských jezer

Makrozoobenthos jako ukazatel zotavování acidifikovaných šumavských jezer Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra Zoologie a Ornitologická laboratoř Makrozoobenthos jako ukazatel zotavování acidifikovaných šumavských jezer Bakalářská práce Pavla TRUKSOVÁ

Více

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Technické zadání: Předmětem prací je realizace hydrodynamických

Více

Abychom věděli, o čem mluvíme

Abychom věděli, o čem mluvíme Abychom věděli, o čem mluvíme Rut Bízková S využitím dat a prezentací EK, ČSÚ, TA ČR Seminář O cílech a podmínkách podpory výzkumu a vývoje v Česku PSP ČR, Praha 3. listopadu 2016 Tržní kapitalizace firem

Více

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Stanovení koncentrace chlorofylu-a Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

Lakes in Czech Republic: present and future utilization

Lakes in Czech Republic: present and future utilization 12. Magdeburský seminář o ochraně vod Rámcová směrnice o vodách Český Krumlov, 10. 13. 10. 2006 Lakes in Czech Republic: present and future utilization in view of the Water Framework Directive Doc. RNDr.

Více

Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova

Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova Czech Phycology, Olomouc, 1: 45-51, 2001 45 Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova Seasonal dynamic of the phytoplankton in two fishponds near Protivanov (Moravia, the Czech Republic)

Více

9. PŘÍLOHY. 9.1 Grafy. Změna tlaku v průběhu měření. Graf č. 1: změna tlaku v průběhu měření

9. PŘÍLOHY. 9.1 Grafy. Změna tlaku v průběhu měření. Graf č. 1: změna tlaku v průběhu měření 9. PŘÍLOHY 9.1 Grafy Graf č. 1: změna tlaku v průběhu měření Změna tlaku v průběhu měření 1016 1014 1012 tlak [hpa] 1010 1008 1006 1004 1002 1000 říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen

Více

MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH

MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 25 Číslo 6, 2010 MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH E. Lajtkepová Došlo: 26. srpna 2010 Abstract LAJTKEPOVÁ, E.: The

Více

ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH

ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH NÁDRŽÍ V POVODÍ MORAVY V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Část 1 Úvod Pro sledování

Více

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990 Oldřich Solanský Abstrakt KONEC POPULAČNÍHO BOOMU V ČR? Článek se zabývá sociodemografickou strukturou ČR od roku 1990 po současnost. Ukazuje základní rysy demografického vývoje posledních dvou desítiletí

Více

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Martin Neruda, Jana Říhová Ambrožová, Iva Machová, Karel Kubát, Ladislava Filipová, Michal Holec, Diana Holcová Název projektu: DOPADY

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum Změna klimatu v ČR Trend změn na území ČR probíhá v kontextu se změnami klimatu v Evropě. Dvě hlavní klimatologické charakteristiky, které probíhajícím změnám klimatického systému Země nejvýrazněji podléhají

Více

KONTAMINACE A OBOHACENÍ ANTIMONEM V PŮDÁCH SLOVENSKA

KONTAMINACE A OBOHACENÍ ANTIMONEM V PŮDÁCH SLOVENSKA ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 23, 2(2015): 36-40 ISSN 1339-9802 (online), ISSN 1335-0285 (tlačené vydanie) KONTAMINACE A OBOHACENÍ ANTIMONEM V PŮDÁCH SLOVENSKA Lukáš

Více

Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších

Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších Hruška J., Majer V. & Fottová D. 2006: Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších. Opera Corcontica, 43: 95 110. Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších The influence

Více

MODERNÍ PŘÍSTUPY V PŘEDÚPRAVĚ PITNÝCH A PROCESNÍCH VOD

MODERNÍ PŘÍSTUPY V PŘEDÚPRAVĚ PITNÝCH A PROCESNÍCH VOD Citace Runštuk J., Konečný P.: Moderní přístupy v předúpravě pitných a procesních vod. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 139-144. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 MODERNÍ PŘÍSTUPY

Více

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 AMET, Velké Bílovice 1 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Úvod: V našich podmínkách

Více

Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 2013

Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 2013 Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 213 HYDROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Na Sádkách 7 České Budějovice 375 tel.: +42 385 31 262 fax: +42 385 31 248 email: hbu@hbu.cas.cz

Více

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. List 1 z 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. 1* Stanovení ph elektrochemicky SOP Z-1a-A (ČSN ISO

Více

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD Petr Pumann, Tereza Pouzarová Státní Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Státní Zdroje dat IS PiVo data od roku 2004 Programy zkoušení způsobilosti

Více

Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu s ohledem zejména na obsah těžkých kovů v kalech

Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu s ohledem zejména na obsah těžkých kovů v kalech Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu s ohledem zejména na obsah těžkých kovů v kalech Charakteristika kalů z ČOV z hlediska použití na zemědělské půdě Čistírenské kaly jsou složitou heterogenní suspenzí

Více

ZOOPLANKTON ZÁMECKÉHO RYBNÍKU

ZOOPLANKTON ZÁMECKÉHO RYBNÍKU ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LVI 23 Číslo 1, 28 ZOOPLANKTON ZÁMECKÉHO RYBNÍKU I. Sukop Došlo:

Více

3.1 Sortimentní spotřeba chmele v tuzemských pivovarech

3.1 Sortimentní spotřeba chmele v tuzemských pivovarech 81_94_kap3 16.1.29 15:47 Stránka 82 3.1 Sortimentní spotřeba chmele v tuzemských pivovarech Alexandr Mikyška Jednou z dlouhodobých statistických činností VÚPS v oblasti pivovarských surovin a piva je i

Více

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ Mgr. ZLATICA NOVOTNÁ Doc. Ing. BLAHOSLAV MARŠÁLEK, CSc. Ing. MARTIN TRTÍLEK Ing. TOMÁŠ RATAJ CENTRUM PRO CYANOBAKTERIE A JEJICH TOXINY, BÚ AVČR Photon System Instrument,

Více

Tomáš Hrdinka, Petr Vlasák, Ladislav Havel, Eva Mlejnská. Možné dopady klimatické změny na vybrané ukazatele jakosti vody toků ČR

Tomáš Hrdinka, Petr Vlasák, Ladislav Havel, Eva Mlejnská. Možné dopady klimatické změny na vybrané ukazatele jakosti vody toků ČR Tomáš Hrdinka, Petr Vlasák, Ladislav Havel, Eva Mlejnská Možné dopady klimatické změny na vybrané ukazatele jakosti vody toků ČR Výzkumný záměr MZP0002071101 subprojekt 03 Výzkum a ochrana hydrosféry výzkum

Více

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě 1) Víte, co je to (velikost několik cm) a jak byste to popsali do odběrového protokolu? Jedná se o

Více

Vliv teploty na růst

Vliv teploty na růst Vliv teploty na růst Zdroje živin, limitující prvky. Modely příjmu živin (Monod, Droop). Kompetice, kompetiční vyloučení, koexistence (Tilmanův model). Mixotrofie. Změny abundance v přírodních podmínkách

Více

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice Zpráva o kontrole povrchových vod v revíru Boričky I v souvislosti s aplikací bioenzymatického prostředku PTP, výrobce BAKTOMA spol. s r.o. Velká Bystřice Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012 Autor:

Více

Téma 27 : Znečistění vod. Zdroje, původ, typy a důsledky

Téma 27 : Znečistění vod. Zdroje, původ, typy a důsledky Téma 27 : Znečistění vod Zdroje, původ, typy a důsledky literatura : Znečistění vod : učebnice Lellák a Kubíček, 1991: strana 167 196 (z toho : - acidifikace str.167, - eutrofizace str. 172, - čištění

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Travní zahrada u Luční boudy: dlouhodobý reziduální vliv organického hnojení

Travní zahrada u Luční boudy: dlouhodobý reziduální vliv organického hnojení SEMELOVÁ V., HEJCMAN M., HARTMANOVÁ O. & LOKVENC T. 2007: Travní zahrada u Luční boudy: dlouhodobý reziduální vliv organického hnojení. In: ŠTURSA J. & KNAPIK R. (eds), Geoekologické problémy Krkonoš.

Více

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS VLIV RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ CHOVU NA VYBRANÉ UKAZATELE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NOSNIC Pavlík A. Ústav morfologie,

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: Ing. Václav Šťastný, Ing. Věra Jelínková, Ing. Filip Wanner Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: možnosti reakce na klimatické a legislativní změny Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Více

Nová bathymetrická měření šumavských jezer. Miroslav Šobr

Nová bathymetrická měření šumavských jezer. Miroslav Šobr Geomorfologický Fluviální geomorfologie sborník 2 ČAG, ZČU v Plzni, 2003 Nová bathymetrická měření šumavských jezer Miroslav Šobr sobr@natur.cuni.cz Přírodovědecká fakulta UK, katedra fyzické geografie

Více

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 242-253 TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

HODNOCENÍ KVALITY POVRCHOVÉ VODY NA ÚZEMÍ KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU

HODNOCENÍ KVALITY POVRCHOVÉ VODY NA ÚZEMÍ KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU Sborník konference Pitná voda 2014, s. 81-86. W&ET Team, Č. Budějovice 2014. ISBN 978-80-905238-1-4 HODNOCENÍ KVALITY POVRCHOVÉ VODY NA ÚZEMÍ KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU Ing. Zuzana Hladíková, doc. Ing.

Více

Vliv lesních ekosystémů na hydrický režim krajiny

Vliv lesních ekosystémů na hydrický režim krajiny AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. Srní. 7. října Vliv lesních ekosystémů na hydrický režim krajiny Influence of forest ecosystems on hydric regime of landscape František Křovák, *, Eva Pánková & František

Více

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Minerální výživa na extrémních půdách Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Procesy vedoucí k acidifikaci půd Zvětrávání hornin s následným vymýváním kationtů (draslík,

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní

Více

Zpráva o testu klonů topolů a vrb na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu klonů topolů a vrb na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví Zpráva o testu klonů topolů a vrb na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval : Ing. Dušan Reininger

Více

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY Citace Štrausová K., Dolejš P.: Faktorové plánování a hodnocení experimentů při úpravě vody. Sborník konference Pitná voda 2010, s.95-100. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 FAKTOROVÉ

Více

Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská Hluboká nad Vltavou

Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská Hluboká nad Vltavou j ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Pekárenská 81 372 13 České Budějovice Tel +420 387 425 663 Fax +420 387 319 035 www.arcadis.com Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská 287 373 41

Více

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr BIOLOGICKÁ STABILITA ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ, JEJÍ STANOVENÍ A POUŽITÍ V PRAXI Biological Stability of organic materials its Determination and Practical Application Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav,

Více

VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA

VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA XXXIV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA Elias TOMEH 1 Abstract: The effect

Více

Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě

Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1 ; doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2 1 W&ET Team, Box 27, 370 11 České Budějovice 2

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0149

CZ.1.07/2.2.00/28.0149 Vodní ekosystémy VIII Ekosystém volného moře Rozvoj a inovace výuky ekologických oborů formou komplementárního propojení studijních programů Univerzity Palackého a Ostravské univerzity CZ.1.07/2.2.00/28.0149

Více

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan.

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan. ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES KLÍMA Jan, PALÁT Milan Abstract The paper is aimed at assessing the long-term unemployment of males,

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES

THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES VYUŽITÍ VYSOKÉHO TLAKU PRO LIKVIDACI MIKROORGANISMŮ U ZELENINOVÝCH A OVOCNÝCH ŠŤÁV Kvasničková B., Šroubková

Více

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatickému

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatickému SANBIEN Trade s.r.o... :: f; % "ť '1 t Tlumen rozvoje sinic a řas pomoc mikrobiálněenzymatickému preparátu SEKOL Lakus aqua (Čisté jezrko Fischbacking) Pokusná aplikace na vodn nádrži,, Pod Santonem vegetačn

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

2014 Operační program rybářství opatření 3.4.pilotní projekty Identifikace a eliminace rizik kyslíkových deficit

2014 Operační program rybářství opatření 3.4.pilotní projekty Identifikace a eliminace rizik kyslíkových deficit 2 3 1. Obsah 1. Obsah... 4 2. Cíle projektu... 5 2.1 Definování cíle projektu podle žádosti o dotaci z OP Rybářství... 5 2.2 Inovativnost... 5 2.3 Nutnost inovace... 5 3. Úvod... 6 4. Metodika... 7 4.1

Více