Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě"

Transkript

1 AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str Srní října 2004 Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě Recent recovery of acidified lakes in the Bohemian Forest Jaroslav Vrba 1, *, Jan Fott 2, Leoš Kohout 2 & Jiří Kopáček 1 1 Hydrobiologický ústav AV ČR a Biologická fakulta JU, Na Sádkách 7, CZ České Budějovice, Česká republika 2 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Viničná 7, CZ Praha 2, Česká republika * Abstract In some of the eight glacial lakes in the Bohemian Forest we have observed first signs of zooplankton recovery from acidity. The recovery has followed a drop in atmospheric sulphur and nitrogen deposition and consequent reversal in water chemistry of the lakes during the last decade. At present, stable populations of Ceriodaphnia quadrangula have returned to Lake Černé and Prášilské, and two circumneutral rotifers have recently occurred in the lakes with positive alkalinity: Laka, Großer Arbersee (Keratella testudo) and Kleiner Arbersee (K. valga). Moreover, in the mesotrophic, strongly acidified Lake Plešné, we documented increase in both phytoplankton and planktonic rotifers during the 1990s. A statistical comparison of seasonal data (1994, 1998, 2001 and 2003; Kruskal-Wallis test) showed a significant increase in ph and a significant drop in total reactive aluminium (Al T ). In parallel, a significant increase in chlorophyll a concentration suggested the recovery of phytoplankton. In consequence, summer abundance of planktonic rotifers in Lake Plešné rose by more than two orders of magnitude during the 1990s. ÚVOD Šumavská ledovcová jezera byla v minulém století silně acidifikována působením kyselých srážek. Důsledkem okyselení bylo snížení druhové diverzity zooplanktonu, makrozoobentosu a vyhynutí ryb, takže v pelagiálu většiny šumavských jezer dnes dominují mikroorganismy (VRBA et al. 2003a, c). Pravidelné sledování chemismu jezerní vody prokázalo od konce 80. let zotavování chemismu všech jezer (lake reversal), kopírující pokles atmosférické depozice síry a dusíku (KOPÁČEK et al. 2001, 2002). Současný strmý pokles koncentrací síranů, dusičnanů, hliníku a nárůst kyselinové neutralizační kapacity a ph jezerní vody nabízejí jedinečnou možnost studovat, kdy a jak rychle dojde také k biologickému zotavení jezer (lake recovery). Prvním signálem byl návrat perloočky Ceriodaphnia quadrangula do pelagiálu Černého jezera od roku 1997 (VRBA et al. 2003a). Tento příspěvek shrnuje první náznaky zotavování zooplanktonu v některých dalších šumavských jezerech a v mesotrofním Plešném jezeře dokumentuje zřejmý trend v nárůstu biomasy fytoplanktonu a početnosti vířníků během poslední dekády. MATERIÁL A METODIKA Vzorky vody a planktonu jsme poprvé ze všech 8 šumavských jezer odebrali v září 1999 (VRBA et al. 2000b, 2003a) a stejné odběry jsme zopakovali v září Kvantitativní vzorky zooplanktonu jsme odebírali z gumového člunu jako vertikální tahy sítí o velikosti ok 99

2 0,1 mm a pomocí van Dornova sběrače o objemu 6 l s následným přecezením přes síť s velikostí ok 0,04 mm. Po fixaci formaldehydem se počítání zooplanktonu provádělo v laboratoři, s použitím invertovaného mikroskopu (STRAŠKRABOVÁ et al. 1999). Plešné jezero jsme vzorkovali v obdobích bez ledu v měsíčních intervalech: květen říjen 1994 (HEJZLAR et al. 1998), duben říjen 1998 (KOPÁČEK et al. 2000), 2001 a 2003 podle stejného schématu pro chemické analýzy a stanovení chlorofylu. Koncentrace celkového reaktivního hliníku (Al T ) se stanovovaly kolorimetricky v prostředí 0,1 M HCl. Chlorofyl a byl stanovován po extrakci acetonem (podrobněji viz HEJZLAR et al. 1998, KOPÁČEK et al. 2000). Kvantitativní vzorky zooplanktonu byly odebírány vždy v létě (červenec srpen) a na podzim (říjen) v letech , a U sledovaných parametrů jsme testovali podobnost souborů dat v jednotlivých obdobích Kruskal-Wallisovým testem (neparametrická ANOVA) a pak vzájemně Dunnovým testem (Prism 4.0, VÝSLEDKY A DISKUSE Zotavování zooplanktonu v šumavských jezerech Na základě jezerního chemismu jsme již po prvním srovnávacím odběru v září 1999 rozdělili šumavská jezera do tří skupin: silně acidifikovaná (Roklanské/Rachelsee, Plešné, Černé a Čertovo), mírně acidifikovaná (Prášilské a Malé Javorské/Kleiner Arbersee) a velmi slabě ovlivněná (Velké Javorské/Großer Arbersee a Laka; VRBA et al. 2000b). Nový odběr všech osmi jezer v září 2003 potvrdil oprávněnost takového rozdělení a ve všech třech skupinách postupný zvrat jezerního chemismu. Změny v oživení zatím tak jednoznačné nejsou. V tomto příspěvku uvádíme srovnání početnosti vířníků a korýšů ve vzorcích planktonu, resp. jejich výskyt ve volné vodě jednotlivých jezer v obou letech (Tab. 1). Do výčtu nejsou zahrnuty typické litorální druhy (srov. VRBA et al. 2003a). Toto srovnání zatím nedovoluje jednoznačné závěry početnosti některých druhů byly v září 2003 dokonce nižší než v září 1999 nebo druhy nebyly přítomny vůbec (mj. Holopedium giberrum v Großer Arbersee, Tab. 1). Za zatím jednoznačné případy zotavení zooplanktonu považujeme: 1) Návrat perloočky Ceriodaphnia quadrangula do Černého jezera v litorálu se dnes vykytuje hojně, běžná je i v pelagiálu. 2) Nález téže perloočky v Prášilském jezeře, kde ji naposledy nalezl FRIČ (1871) od roku 2002 se hojně vyskytuje v litorálu, zatím vzácně v pelagiálu. 3) Několikařádové zvýšení počtu planktonních vířníků v Plešném jezeře oproti počátku 90. let 20. stol. v souvislosti s nárůstem potravní nabídky (Obr. 1, viz dále). 4) Nález cirkumneutrálních vířníků Keratella testudo (Laka a Großer Arbersee) a K. valga (Kleiner Arbersee) v září Jedná se o jezera s nevyčerpaným (Laka), resp. obnoveným uhličitanovým pufračním systémem. Zotavování planktonu Plešného jezera Plešné jezero má mezi šumavskými jezery nejvyšší přísun P (VRBA et al. 2000) a vysoký podíl fytoplanktonu v celkové biomase planktonu (VRBA et al. 2003a, b). V roce 1994 přesahovaly hodnoty Al T 0,5 mg l 1 (Obr. 1B) a vzhledem k nízkému ph (Obr. 1A) lze předpokládat převažující výskyt iontového Al (tehdy nestanovován). V následujících letech koncentrace Al T dále klesaly díky snížené depozici S a N (KOPÁČEK et al. 2002). Na tyto změny reagoval i plankton na první pohled se významně zvýšila biomasa fytoplanktonu (Obr. 1C, VRBA et al. 2003b), která zřejmě umožnila dvouřádové zvýšení abundance vířníků během 90. let (Obr. 1D). 100

3 ph A Chlorophyll a (µg l -1 ) C Al T (µg l -1 ) B Rotatoria (ind. l -1 ) D Obr. 1. Plešné jezero srovnání sezónních souborů dat ve sledovaných obdobích: A ph; B koncentrace celkového reaktivního hliníku (Al T ); C koncentrace chlorofylu a; D letní abundance planktonních vířníků (medián, kvartily, minimum a maximum; hodnoty v rámečcích udávají hladinu významnosti Kruskal- -Wallisova testu). Fig. 1. Lake Plešné comparison of seasonal data during the study periods: A ph; B concentration of total reactive aluminium (Al T ); C concentration of chlorophyll a; D summer abundance of planktonic rotifers (median, quartiles, minimum and maximum; boxed values refer to probability level of a Kruskal- -Wallis test). Na základě srovnávací studie tří šumavských jezer v sezóně 1998 jsme došli k závěru, že jak složení, tak i celková biomasa planktonu v šumavských jezerech jsou určovány především přísunem P a Al do jednotlivých jezer a dále speciací Al ve vodním sloupci (VRBA et al. 2000a). Plankton je celoročně vystaven nedostatku P, jehož dostupnost ovlivňují dva mechanismy při ph<5 jsou částečně blokovány extracelulární fosfatázy (BITTL et al. 2001), a při ph>5 je P vázán partikulovaným Al a odstraňován z epilimnia sedimentací (KOPÁČEK et al. 2000). Nehledě na vysoký přísun P do Plešného jezera, je i tam jeho dostupnost pro planktonní mikroorganismy významně ovlivněna právě hliníkem. Zatímco už mezi lety 1994 a 1998 významně poklesly koncentrace Al T, hodnoty ph se prakticky nezměnily, ale došlo k významnému nárůstu koncentrací chlorofylu a (Obr. 1). Oba výše zmíněné mechanismy zřejmě ještě účinně blokovaly využití P přitékajícího do jezera. Další pokles Al T mezi lety 1998 a 2001, doprovázený nárůstem ph, se projevil dalším nárůstem koncentrací chlorofylu a (Obr. 1A C), zatímco v dalším období (v sezóně 2003) už ke změně obou parametrů nedošlo. Relativně ještě poklesl podíl bakterioplanktonu na celkové planktonní biomase (VRBA et al. 2003b). 101

4 Tabulka 1. Srovnání početnosti zooplanktonu (vzorky z volné vody, ind. l 1 ) ve všech osmi šumavských jezerech v září 1999 a v září 2003; + <0,1 ind. l 1. Table 1. Comparison of zooplankton number (pelagic samples, typical littoral species not included, ind. l 1 ) in all eight Bohemian Forest lakes in September 1999 and in September 2003; + <0.1 ind. l 1. Černé jezero Čertovo jezero Rachelsee Plešné jezero Kleiner Arbersee Prášilské jezero Großer Arbersee Laka Rotatoria: Brachionus sericus 1,6 + 0,6 0,6 0,2 + Collotheca pelagica 0,3 + 0,1 + 4,9 13,5 + 0,2 Keratella serrulata + 0,2 0,5 1,9 0,5 0,2 11,5 3,5 + 0,1 + 1,2 + 0,6 + 0,9 Keratella testudo 2,5 1,5 Keratella ticinensis 1,9 15,0 Keratella valga 32,6 Microcodon clavus 0,1 0,3 6,1 0,3 1,5 + 0,1 + 9,7 17,4 + Polyarthra major 49, , ,6 Polyarthra remata ,1 47,1 12, , Synchaeta oblonga + + 1,9 1,4 0,3 + 0,1 + + Synchaeta pectinata 50,7 59,7 Cladocera: Ceriodaphnia quadrangula 0,1 1,1 0,4 10, ,2 + + Daphnia longispina 1,3 9,7 + Holopedium gibberum + Copepoda: nauplia + + 0,5 10,4 + 0,4 1,3 0,7 0,6 0,7 1,4 0,2 1,5 2,9 1,9 3,5 Acanthocyclops vernalis + 0,1 + 0,1 0,1 + 0,2 0,2 0,1 Cyclops abyssorum 5,3 10,4 6,9 8,8 Heterocope saliens + 0,5 102

5 Domníváme se, že toto statistické srovnání čtyř sezón vývoje planktonu v Plešném jezeře jasně potvrzuje jak určující vliv Al na dostupnost P a složení planktonu, tak především dokumentuje postupné ozdravování planktonního společenstva. I když nevylučujeme přímé toxické působení iontového Al na zooplankton Plešného jezera počátkem 90. let, nápadné zvýšení abundance vířníků přisuzujeme právě dostupnější potravní nabídce fytoplanktonu v důsledku zotavování jezerního ekosystému. Poděkování. Výzkum byl umožněn díky podpoře GA ČR (projekty 206/97/0072, 206/00/0078 a 206/03/ 1583) a MŠMT ČR (MSM ). LITERATURA BITTL T., VRBA J., NEDOMA J. & KOPÁČEK J., 2001: Impact of ionic aluminium on extracellular phosphatases in acidified lakes. Environmental Microbiology, 3: FRIČ A., 1872: Über die Fauna der Böhmerwaldseen. Sitzungsbericht der Königlichenböhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1: HEJZLAR J, KOPÁČEK J, VRBA J, ČÍŽKOVÁ R., KOMÁRKOVÁ J. & ŠIMEK K., 1998: Limnological study of Plešné Lake in Silva Gabreta, 2: KOPÁČEK J., HEJZLAR J., BOROVEC J., PORCAL P. & KOTOROVÁ I., 2000: Phosphorus inactivation by aluminium in the water column and sediments: A process lowering in-lake phosphorus availability in acidified watershed-lake ecosystems. Limnology and Oceanography, 45: KOPÁČEK J., VESELÝ J. & STUCHLÍK E., 2001: Sulphur and nitrogen fluxes and budgets in the Bohemian Forest and Tatra Mountains during the Industrial Revolution ( ). Hydrology and Earth System Science, 5: KOPÁČEK J., STUCHLÍK E., VESELÝ J., SCHAUMBURG J., ANDERSON I.C., FOTT J., HEJZLAR J. & VRBA J., 2002: Hysteresis in reversal of Central European mountain lakes from atmospheric acidification. Water, Air & Soil Pollution, Focus, 2: STRAŠKRABOVÁ V., CALLIERI C., CARRILLO P., CRUZ-PIZARRO L., FOTT J., HARTMAN P., MACEK M., MEDINA-SÁNCHEZ J.M., NEDOMA J. & ŠIMEK K., 1999: Investigations on pelagic food webs in mountain lakes aims and methods. Journal of Limnology, 58: VRBA J., BITTL T., NEDOMA J., KOPÁČEK J., NEDBALOVÁ L. & FOTT J., 2000a: Jedinečný plankton acidifikovaných šumavských jezer jako důsledek působení hliníku a limitace fosforem. In: XII. Limnologická konference, Sborník referátů. Kouty nad Desnou, , pp VRBA J., FOTT J. & KOPÁČEK J., 2000b: Long-term limnological research of the Bohemian Forest lakes and their recent status. Silva Gabreta, 4: VRBA J., KOPÁČEK J., FOTT J., KOHOUT L., NEDBALOVÁ L., PRAŽÁKOVÁ M., SOLDÁN T. & SCHAUMBURG J., 2003a: Long- -term studies ( ) on acidification and recovery of lakes in the Bohemian Forest (central Europe). The Science of the Total Environment, 310: VRBA J., KOPÁČEK J. & NEDBALOVÁ L., 2003b: Zotavování šumavských jezer z acidifikace příklad Plešného jezera. Acta Universitatis Ecologiae, 10 (Suppl. 1): VRBA J., NEDOMA J., KOHOUT L., KOPÁČEK J., NEDBALOVÁ L., RÁČKOVÁ P. & ŠIMEK K., 2003c: Massive occurrence of heterotrophic filaments in acidified lakes: Seasonal dynamics and composition. FEMS Microbiology Ecology, 46: posl 103

30 let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta

30 let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta Jakub Hruška a kolektiv autorů let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta Skutečnost, že jsou šumavská jezera okyselená vysokou depozicí síry a dusíku z druhé poloviny.

Více

Biodiverzita a udržitelný rozvoj Šumavy

Biodiverzita a udržitelný rozvoj Šumavy Biodiverzita a udržitelný rozvoj Šumavy Jaroslav Boháč Ústav ekologie krajiny AV ČR, Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice e-mail-jardabo@uek.cas.cz 1. Úvod Význam Šumavy jak v regionálním tak i širším

Více

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY J. Hydrol. Hydromech., 54, 26, 2, 163 182 EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY ALENA KULASOVÁ 1), JANA POBŘÍSLOVÁ 1), JAN JIRÁK 1), RUDOLF HANCVENCL 1), LIBUŠE BUBENÍČKOVÁ 2), ŠIMON BERCHA

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA 279 Jan Kabrda, Ivan Bičík, Luděk Šefrna* PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA J. Kobrda, I. Bičík, L. Šefrna: Soils and long-term changes of land use in the Czechia. Geografický časopis, 58, 2006,

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I.

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I. Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 007 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část Název pracoviště: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště:

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

Factors influencing distribution of different Al forms in forest soils of the Jizerské hory Mts.

Factors influencing distribution of different Al forms in forest soils of the Jizerské hory Mts. JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 52, 2006 (Special Issue): 87ñ92 Factors influencing distribution of different Al forms in forest soils of the Jizerské hory Mts. L. MLÁDKOVÁ, L. BORŮVKA, O. DRÁBEK, R. VAŠÁT

Více

STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA

STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA Zdeněk Vacek 1, Stanislav Vacek 1, Jiří Remeš 1, Igor Štefančík 1, 2, Dan Bulušek 1, Lukáš Bílek 1 1 Česká zemědělská

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Stav ke dni 31. 12. 2012 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Více

HUMUS FORM STATUS IN CLOSE-TO-NATURE FOREST PARTS IN COMPARISON WITH AFFORESTED AGRICULTURAL LANDS. Vilém PODRÁZSKÝ, Jiří REMEŠ

HUMUS FORM STATUS IN CLOSE-TO-NATURE FOREST PARTS IN COMPARISON WITH AFFORESTED AGRICULTURAL LANDS. Vilém PODRÁZSKÝ, Jiří REMEŠ HUMUS FORM STATUS IN CLOSE-TO-NATURE FOREST PARTS IN COMPARISON WITH AFFORESTED AGRICULTURAL LANDS Vilém PODRÁZSKÝ, Jiří REMEŠ Department of Silviculture, Faculty of Forestry Wood Sciences of the Czech

Více

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU HISTORICKÉ MAPY. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Bratislava 2005 (Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky) Vladimír Brůna 1, Kateřina Křováková 2 ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM

Více

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VZNIK A ZÁNIK TROPOSFÉRICKÉHO OZONU KAREL ŠEC, FRANTIŠEK SKÁCEL, LUKÁŠ MALEC a VIKTOR TEKÁČ Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická,

Více

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol Jan Koucký a Aleš Bartušek Praha 2011 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011 ISBN 978-80 - 7290-524 9 2 Demografický vývoj a projekce výkonů

Více

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Abstract The population ageing and its consequences for the financing

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

Metodika monitoringu živin s využitím Ellenbergových indikačních hodnot

Metodika monitoringu živin s využitím Ellenbergových indikačních hodnot Metodika monitoringu živin s využitím Ellenbergových indikačních hodnot Výstup z projektu D601 pro REC ČR Luční společenstva indikátory nutrientů v povodí DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Mgr. Petra

Více

Kvalita biopotravin. Otázka kvality bio-produktů se stala vysoce aktuálním tématem. Konzumace biopotravin či produktů systémů

Kvalita biopotravin. Otázka kvality bio-produktů se stala vysoce aktuálním tématem. Konzumace biopotravin či produktů systémů Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství prezentuje výsledky výzkumu a vývoje v ekologickém zemědělství v ČR Výzkumné téma: Výzkumná anizace: Vysoká škola chemicko- -technologická v Praze

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie Bakalářská práce Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech Cross-taxa congruence in species diversity

Více

Jaromír Demek, Marek Havlíček, Peter Mackovčin, Petr Slavík

Jaromír Demek, Marek Havlíček, Peter Mackovčin, Petr Slavík Acta Pruhoniciana 97: 47 53, Průhonice, 2011 ZMĚNY EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB POŘÍČNÍCH A ÚDOLNÍCH NIV V ČESKÉ REPUBLICE JAKO VÝSLEDEK VÝVOJE VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚ V POSLEDNÍCH 250 LETECH CHANGES OF ECOSYSTEM SERVICES

Více

ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT

ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 3 ROČNÍK 116 SILVIE KUČEROVÁ, TOMÁŠ MATTERN, PŘEMYSL ŠTYCH, ZDENĚK KUČERA ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT KUČEROVÁ, S., MATTERN,

Více

Možnosti dendrochronologie při určení změn reliéfu vyvolaných povodněmi, případová studie Babí potok

Možnosti dendrochronologie při určení změn reliéfu vyvolaných povodněmi, případová studie Babí potok Možnosti dendrochronologie při určení změn reliéfu vyvolaných povodněmi, případová studie Babí potok václav treml Datování erozních akumulačních změn vyvolaných fluviální činností (rozšiřování, zahlubování,

Více

VÝVOJ TEPLOTNÍCH A VLHKOSTNÍCH POMĚRŮ MIKULČIC- KÉHO LUHU

VÝVOJ TEPLOTNÍCH A VLHKOSTNÍCH POMĚRŮ MIKULČIC- KÉHO LUHU VÝVOJ TEPLOTNÍCH A VLHKOSTNÍCH POMĚRŮ MIKULČIC- KÉHO LUHU Pavel Hadaš 1 Tomáš Litschmann 2 1 Ústav ekologie lesa LDF MZLU Brno, AMET Velké Bílovice, 2 Abstract: The Morava R. lower reach floodplain is

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU Změna klimatu 2007: Fyzikální základy Příspěvek Pracovní skupiny I ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního Panelu změny klimatu (IPCC) Shrnutí pro politické představitele

Více

DOPADY DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVU V ČESKÉ REPUBLICE 1

DOPADY DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVU V ČESKÉ REPUBLICE 1 7 DOPADY DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVU V ČESKÉ REPUBLICE 1 VLADIMÍR HULÍK, KLÁRA TESÁRKOVÁ Anotace: Článek se zabývá aspekty vlivu demografického vývoje na vzdělávací soustavu, a to od úrovně

Více

Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích*

Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích* Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích* DANA HAMPLOVÁ** Sociologický ústav AV ČR, Praha Satisfaction with Life, Happiness, and Family Status in Twenty-one European Countries

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice TEREZA MINÁRIKOVÁ, JANA ZMEŠKALOVÁ, JITKA VĚTROVCOVÁ, PAVEL BÍNA, ANNA ŠLECHTOVÁ Záchranné programy ohrožených druhů v České republice Mináriková, T., Zmeškalová, J., Větrovcová, J., Bína, P., Šlechtová,

Více