Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě"

Transkript

1 AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str Srní října 2004 Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě Recent recovery of acidified lakes in the Bohemian Forest Jaroslav Vrba 1, *, Jan Fott 2, Leoš Kohout 2 & Jiří Kopáček 1 1 Hydrobiologický ústav AV ČR a Biologická fakulta JU, Na Sádkách 7, CZ České Budějovice, Česká republika 2 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Viničná 7, CZ Praha 2, Česká republika * Abstract In some of the eight glacial lakes in the Bohemian Forest we have observed first signs of zooplankton recovery from acidity. The recovery has followed a drop in atmospheric sulphur and nitrogen deposition and consequent reversal in water chemistry of the lakes during the last decade. At present, stable populations of Ceriodaphnia quadrangula have returned to Lake Černé and Prášilské, and two circumneutral rotifers have recently occurred in the lakes with positive alkalinity: Laka, Großer Arbersee (Keratella testudo) and Kleiner Arbersee (K. valga). Moreover, in the mesotrophic, strongly acidified Lake Plešné, we documented increase in both phytoplankton and planktonic rotifers during the 1990s. A statistical comparison of seasonal data (1994, 1998, 2001 and 2003; Kruskal-Wallis test) showed a significant increase in ph and a significant drop in total reactive aluminium (Al T ). In parallel, a significant increase in chlorophyll a concentration suggested the recovery of phytoplankton. In consequence, summer abundance of planktonic rotifers in Lake Plešné rose by more than two orders of magnitude during the 1990s. ÚVOD Šumavská ledovcová jezera byla v minulém století silně acidifikována působením kyselých srážek. Důsledkem okyselení bylo snížení druhové diverzity zooplanktonu, makrozoobentosu a vyhynutí ryb, takže v pelagiálu většiny šumavských jezer dnes dominují mikroorganismy (VRBA et al. 2003a, c). Pravidelné sledování chemismu jezerní vody prokázalo od konce 80. let zotavování chemismu všech jezer (lake reversal), kopírující pokles atmosférické depozice síry a dusíku (KOPÁČEK et al. 2001, 2002). Současný strmý pokles koncentrací síranů, dusičnanů, hliníku a nárůst kyselinové neutralizační kapacity a ph jezerní vody nabízejí jedinečnou možnost studovat, kdy a jak rychle dojde také k biologickému zotavení jezer (lake recovery). Prvním signálem byl návrat perloočky Ceriodaphnia quadrangula do pelagiálu Černého jezera od roku 1997 (VRBA et al. 2003a). Tento příspěvek shrnuje první náznaky zotavování zooplanktonu v některých dalších šumavských jezerech a v mesotrofním Plešném jezeře dokumentuje zřejmý trend v nárůstu biomasy fytoplanktonu a početnosti vířníků během poslední dekády. MATERIÁL A METODIKA Vzorky vody a planktonu jsme poprvé ze všech 8 šumavských jezer odebrali v září 1999 (VRBA et al. 2000b, 2003a) a stejné odběry jsme zopakovali v září Kvantitativní vzorky zooplanktonu jsme odebírali z gumového člunu jako vertikální tahy sítí o velikosti ok 99

2 0,1 mm a pomocí van Dornova sběrače o objemu 6 l s následným přecezením přes síť s velikostí ok 0,04 mm. Po fixaci formaldehydem se počítání zooplanktonu provádělo v laboratoři, s použitím invertovaného mikroskopu (STRAŠKRABOVÁ et al. 1999). Plešné jezero jsme vzorkovali v obdobích bez ledu v měsíčních intervalech: květen říjen 1994 (HEJZLAR et al. 1998), duben říjen 1998 (KOPÁČEK et al. 2000), 2001 a 2003 podle stejného schématu pro chemické analýzy a stanovení chlorofylu. Koncentrace celkového reaktivního hliníku (Al T ) se stanovovaly kolorimetricky v prostředí 0,1 M HCl. Chlorofyl a byl stanovován po extrakci acetonem (podrobněji viz HEJZLAR et al. 1998, KOPÁČEK et al. 2000). Kvantitativní vzorky zooplanktonu byly odebírány vždy v létě (červenec srpen) a na podzim (říjen) v letech , a U sledovaných parametrů jsme testovali podobnost souborů dat v jednotlivých obdobích Kruskal-Wallisovým testem (neparametrická ANOVA) a pak vzájemně Dunnovým testem (Prism 4.0, VÝSLEDKY A DISKUSE Zotavování zooplanktonu v šumavských jezerech Na základě jezerního chemismu jsme již po prvním srovnávacím odběru v září 1999 rozdělili šumavská jezera do tří skupin: silně acidifikovaná (Roklanské/Rachelsee, Plešné, Černé a Čertovo), mírně acidifikovaná (Prášilské a Malé Javorské/Kleiner Arbersee) a velmi slabě ovlivněná (Velké Javorské/Großer Arbersee a Laka; VRBA et al. 2000b). Nový odběr všech osmi jezer v září 2003 potvrdil oprávněnost takového rozdělení a ve všech třech skupinách postupný zvrat jezerního chemismu. Změny v oživení zatím tak jednoznačné nejsou. V tomto příspěvku uvádíme srovnání početnosti vířníků a korýšů ve vzorcích planktonu, resp. jejich výskyt ve volné vodě jednotlivých jezer v obou letech (Tab. 1). Do výčtu nejsou zahrnuty typické litorální druhy (srov. VRBA et al. 2003a). Toto srovnání zatím nedovoluje jednoznačné závěry početnosti některých druhů byly v září 2003 dokonce nižší než v září 1999 nebo druhy nebyly přítomny vůbec (mj. Holopedium giberrum v Großer Arbersee, Tab. 1). Za zatím jednoznačné případy zotavení zooplanktonu považujeme: 1) Návrat perloočky Ceriodaphnia quadrangula do Černého jezera v litorálu se dnes vykytuje hojně, běžná je i v pelagiálu. 2) Nález téže perloočky v Prášilském jezeře, kde ji naposledy nalezl FRIČ (1871) od roku 2002 se hojně vyskytuje v litorálu, zatím vzácně v pelagiálu. 3) Několikařádové zvýšení počtu planktonních vířníků v Plešném jezeře oproti počátku 90. let 20. stol. v souvislosti s nárůstem potravní nabídky (Obr. 1, viz dále). 4) Nález cirkumneutrálních vířníků Keratella testudo (Laka a Großer Arbersee) a K. valga (Kleiner Arbersee) v září Jedná se o jezera s nevyčerpaným (Laka), resp. obnoveným uhličitanovým pufračním systémem. Zotavování planktonu Plešného jezera Plešné jezero má mezi šumavskými jezery nejvyšší přísun P (VRBA et al. 2000) a vysoký podíl fytoplanktonu v celkové biomase planktonu (VRBA et al. 2003a, b). V roce 1994 přesahovaly hodnoty Al T 0,5 mg l 1 (Obr. 1B) a vzhledem k nízkému ph (Obr. 1A) lze předpokládat převažující výskyt iontového Al (tehdy nestanovován). V následujících letech koncentrace Al T dále klesaly díky snížené depozici S a N (KOPÁČEK et al. 2002). Na tyto změny reagoval i plankton na první pohled se významně zvýšila biomasa fytoplanktonu (Obr. 1C, VRBA et al. 2003b), která zřejmě umožnila dvouřádové zvýšení abundance vířníků během 90. let (Obr. 1D). 100

3 ph A Chlorophyll a (µg l -1 ) C Al T (µg l -1 ) B Rotatoria (ind. l -1 ) D Obr. 1. Plešné jezero srovnání sezónních souborů dat ve sledovaných obdobích: A ph; B koncentrace celkového reaktivního hliníku (Al T ); C koncentrace chlorofylu a; D letní abundance planktonních vířníků (medián, kvartily, minimum a maximum; hodnoty v rámečcích udávají hladinu významnosti Kruskal- -Wallisova testu). Fig. 1. Lake Plešné comparison of seasonal data during the study periods: A ph; B concentration of total reactive aluminium (Al T ); C concentration of chlorophyll a; D summer abundance of planktonic rotifers (median, quartiles, minimum and maximum; boxed values refer to probability level of a Kruskal- -Wallis test). Na základě srovnávací studie tří šumavských jezer v sezóně 1998 jsme došli k závěru, že jak složení, tak i celková biomasa planktonu v šumavských jezerech jsou určovány především přísunem P a Al do jednotlivých jezer a dále speciací Al ve vodním sloupci (VRBA et al. 2000a). Plankton je celoročně vystaven nedostatku P, jehož dostupnost ovlivňují dva mechanismy při ph<5 jsou částečně blokovány extracelulární fosfatázy (BITTL et al. 2001), a při ph>5 je P vázán partikulovaným Al a odstraňován z epilimnia sedimentací (KOPÁČEK et al. 2000). Nehledě na vysoký přísun P do Plešného jezera, je i tam jeho dostupnost pro planktonní mikroorganismy významně ovlivněna právě hliníkem. Zatímco už mezi lety 1994 a 1998 významně poklesly koncentrace Al T, hodnoty ph se prakticky nezměnily, ale došlo k významnému nárůstu koncentrací chlorofylu a (Obr. 1). Oba výše zmíněné mechanismy zřejmě ještě účinně blokovaly využití P přitékajícího do jezera. Další pokles Al T mezi lety 1998 a 2001, doprovázený nárůstem ph, se projevil dalším nárůstem koncentrací chlorofylu a (Obr. 1A C), zatímco v dalším období (v sezóně 2003) už ke změně obou parametrů nedošlo. Relativně ještě poklesl podíl bakterioplanktonu na celkové planktonní biomase (VRBA et al. 2003b). 101

4 Tabulka 1. Srovnání početnosti zooplanktonu (vzorky z volné vody, ind. l 1 ) ve všech osmi šumavských jezerech v září 1999 a v září 2003; + <0,1 ind. l 1. Table 1. Comparison of zooplankton number (pelagic samples, typical littoral species not included, ind. l 1 ) in all eight Bohemian Forest lakes in September 1999 and in September 2003; + <0.1 ind. l 1. Černé jezero Čertovo jezero Rachelsee Plešné jezero Kleiner Arbersee Prášilské jezero Großer Arbersee Laka Rotatoria: Brachionus sericus 1,6 + 0,6 0,6 0,2 + Collotheca pelagica 0,3 + 0,1 + 4,9 13,5 + 0,2 Keratella serrulata + 0,2 0,5 1,9 0,5 0,2 11,5 3,5 + 0,1 + 1,2 + 0,6 + 0,9 Keratella testudo 2,5 1,5 Keratella ticinensis 1,9 15,0 Keratella valga 32,6 Microcodon clavus 0,1 0,3 6,1 0,3 1,5 + 0,1 + 9,7 17,4 + Polyarthra major 49, , ,6 Polyarthra remata ,1 47,1 12, , Synchaeta oblonga + + 1,9 1,4 0,3 + 0,1 + + Synchaeta pectinata 50,7 59,7 Cladocera: Ceriodaphnia quadrangula 0,1 1,1 0,4 10, ,2 + + Daphnia longispina 1,3 9,7 + Holopedium gibberum + Copepoda: nauplia + + 0,5 10,4 + 0,4 1,3 0,7 0,6 0,7 1,4 0,2 1,5 2,9 1,9 3,5 Acanthocyclops vernalis + 0,1 + 0,1 0,1 + 0,2 0,2 0,1 Cyclops abyssorum 5,3 10,4 6,9 8,8 Heterocope saliens + 0,5 102

5 Domníváme se, že toto statistické srovnání čtyř sezón vývoje planktonu v Plešném jezeře jasně potvrzuje jak určující vliv Al na dostupnost P a složení planktonu, tak především dokumentuje postupné ozdravování planktonního společenstva. I když nevylučujeme přímé toxické působení iontového Al na zooplankton Plešného jezera počátkem 90. let, nápadné zvýšení abundance vířníků přisuzujeme právě dostupnější potravní nabídce fytoplanktonu v důsledku zotavování jezerního ekosystému. Poděkování. Výzkum byl umožněn díky podpoře GA ČR (projekty 206/97/0072, 206/00/0078 a 206/03/ 1583) a MŠMT ČR (MSM ). LITERATURA BITTL T., VRBA J., NEDOMA J. & KOPÁČEK J., 2001: Impact of ionic aluminium on extracellular phosphatases in acidified lakes. Environmental Microbiology, 3: FRIČ A., 1872: Über die Fauna der Böhmerwaldseen. Sitzungsbericht der Königlichenböhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1: HEJZLAR J, KOPÁČEK J, VRBA J, ČÍŽKOVÁ R., KOMÁRKOVÁ J. & ŠIMEK K., 1998: Limnological study of Plešné Lake in Silva Gabreta, 2: KOPÁČEK J., HEJZLAR J., BOROVEC J., PORCAL P. & KOTOROVÁ I., 2000: Phosphorus inactivation by aluminium in the water column and sediments: A process lowering in-lake phosphorus availability in acidified watershed-lake ecosystems. Limnology and Oceanography, 45: KOPÁČEK J., VESELÝ J. & STUCHLÍK E., 2001: Sulphur and nitrogen fluxes and budgets in the Bohemian Forest and Tatra Mountains during the Industrial Revolution ( ). Hydrology and Earth System Science, 5: KOPÁČEK J., STUCHLÍK E., VESELÝ J., SCHAUMBURG J., ANDERSON I.C., FOTT J., HEJZLAR J. & VRBA J., 2002: Hysteresis in reversal of Central European mountain lakes from atmospheric acidification. Water, Air & Soil Pollution, Focus, 2: STRAŠKRABOVÁ V., CALLIERI C., CARRILLO P., CRUZ-PIZARRO L., FOTT J., HARTMAN P., MACEK M., MEDINA-SÁNCHEZ J.M., NEDOMA J. & ŠIMEK K., 1999: Investigations on pelagic food webs in mountain lakes aims and methods. Journal of Limnology, 58: VRBA J., BITTL T., NEDOMA J., KOPÁČEK J., NEDBALOVÁ L. & FOTT J., 2000a: Jedinečný plankton acidifikovaných šumavských jezer jako důsledek působení hliníku a limitace fosforem. In: XII. Limnologická konference, Sborník referátů. Kouty nad Desnou, , pp VRBA J., FOTT J. & KOPÁČEK J., 2000b: Long-term limnological research of the Bohemian Forest lakes and their recent status. Silva Gabreta, 4: VRBA J., KOPÁČEK J., FOTT J., KOHOUT L., NEDBALOVÁ L., PRAŽÁKOVÁ M., SOLDÁN T. & SCHAUMBURG J., 2003a: Long- -term studies ( ) on acidification and recovery of lakes in the Bohemian Forest (central Europe). The Science of the Total Environment, 310: VRBA J., KOPÁČEK J. & NEDBALOVÁ L., 2003b: Zotavování šumavských jezer z acidifikace příklad Plešného jezera. Acta Universitatis Ecologiae, 10 (Suppl. 1): VRBA J., NEDOMA J., KOHOUT L., KOPÁČEK J., NEDBALOVÁ L., RÁČKOVÁ P. & ŠIMEK K., 2003c: Massive occurrence of heterotrophic filaments in acidified lakes: Seasonal dynamics and composition. FEMS Microbiology Ecology, 46: posl 103

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE 2001. Monitoring of plankton communities and hydrochemical parameters on Lednice ponds during the year 2001.

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Mapy a umístění rybník Zhejral VN Karhov Rybník Zhejral (49 º 13'12.975''N; 15º18 48.557''E) Zatopená plocha: 14,46 ha

Více

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Josef Hejzlar Petr Znachor Zuzana Sobolíková Vladimír Rohlík Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hydrobiologický ústav České Budějovice

Více

DIVERZITA SPOLEČENSTEV BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ LOMOVÉHO JEZERA V PRŮBĚHU JEHO NAPOUŠTĚNÍ

DIVERZITA SPOLEČENSTEV BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ LOMOVÉHO JEZERA V PRŮBĚHU JEHO NAPOUŠTĚNÍ DIVERZITA SPOLEČENSTEV BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ LOMOVÉHO JEZERA V PRŮBĚHU JEHO NAPOUŠTĚNÍ Ing. Zuzana Čadková, DiS. (ČZU v Praze) RNDr. Ivo Přikryl (ENKI o.p.s.) Ing. David Vrzal (ČZU v Praze) Struktura

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

Složení povrchových vod na území NP Šumava

Složení povrchových vod na území NP Šumava Silva Gabreta vol. 11 (2-3) p. 69 81 Vimperk, 2005 Složení povrchových vod na území NP Šumava Freshwater composition in the Šumava National Park Vladimír Majer* & Josef Veselý Česká geologická služba,

Více

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie Zátiší 728/II 389 25 Vodňany Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického

Více

Řasy Černého jezera na Šumavě

Řasy Černého jezera na Šumavě AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 116 120 Srní 4. 7. října 2004 Řasy Černého jezera na Šumavě Algae of Černé Lake in the Bohemian Forest Jaromír Lukavský Botanický ústav AVČR, Úsek ekologie rostlin

Více

Eutrofizace Acidifikace

Eutrofizace Acidifikace Eutrofizace Acidifikace Eutrofizace Eutrofizace Atkins (1923), Juday (1926), Fischer (1924) fosfor limitujícím prvkem, přidání způsobilo vzestup rybí produkce X dusík, draslík 60. léta 20. století vodní

Více

Biogeochemické cykly ekologicky významných prvků v měnících se přírodních podmínkách lesních ekosystémů NP Šumava (VaV/1D/1/29/04)

Biogeochemické cykly ekologicky významných prvků v měnících se přírodních podmínkách lesních ekosystémů NP Šumava (VaV/1D/1/29/04) Biogeochemické cykly ekologicky významných prvků v měnících se přírodních podmínkách lesních ekosystémů NP Šumava (VaV/1D/1/29/04) Odpovědný řešitel: RNDr. Jakub Hruška, CSc., Česká geologická služba Odborný

Více

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Czech Phycology, Olomouc, 2: 115-124, 22 115 Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Changes of the trophic potential and

Více

30 let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta

30 let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta Jakub Hruška a kolektiv autorů let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta Skutečnost, že jsou šumavská jezera okyselená vysokou depozicí síry a dusíku z druhé poloviny.

Více

HYDROBIOLOGIE. Výzkum přírodních horských ekosystémů: Vzájemné vztahy mezi atmosférou, půdou, vegetací a vodou. Jiří KOPÁČEK

HYDROBIOLOGIE. Výzkum přírodních horských ekosystémů: Vzájemné vztahy mezi atmosférou, půdou, vegetací a vodou. Jiří KOPÁČEK HYDROBIOLOGIE Výzkum přírodních horských ekosystémů: Vzájemné vztahy mezi atmosférou, půdou, vegetací a vodou. Jiří KOPÁČEK Biologické Centrum AVČR, Hydrobiologický ústav Jihočeská univ., Přírodovědecká

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace

Více

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015 Ing. Jan Potužák, Ph.D., RNDr. Richard Faina, RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. České Budějovice, prosinec 2015 Název a sídlo organizace: Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Organizace realizující

Více

VÝSKYT EXTRÉMNÍCH HODNOT TEPLOT VZDUCHU V PRŮBĚHU DVOU STOLETÍ V PRAŽSKÉM KLEMENTINU

VÝSKYT EXTRÉMNÍCH HODNOT TEPLOT VZDUCHU V PRŮBĚHU DVOU STOLETÍ V PRAŽSKÉM KLEMENTINU Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 2004, ISBN 80-86690-12-1 VÝSKYT EXTRÉMNÍCH HODNOT TEPLOT VZDUCHU V PRŮBĚHU DVOU STOLETÍ V PRAŽSKÉM KLEMENTINU Jaroslav

Více

Porovnání a dlouhodobý trend látkových toků tří malých povodí na Šumavě

Porovnání a dlouhodobý trend látkových toků tří malých povodí na Šumavě Porovnání a dlouhodobý trend látkových toků tří malých povodí na Šumavě Jan Procházka 1, Jakub Brom 1,2 1 Laboratoř aplikované ekologie, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Proč chránit ekosystémy horských smrčin?

Proč chránit ekosystémy horských smrčin? Proč chránit ekosystémy horských smrčin? Jaroslav Vrba a kol. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Biologické centrum AV ČR, v.v.i Protože jsou jedinečné! Zelená střecha,

Více

Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem

Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem Zuzana Mašková Správa NP a CHKO Šumava, Sušice Jan Květ Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav systémové

Více

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Zdeněk Brandl: list of publications

Zdeněk Brandl: list of publications Zdeněk Brandl: list of publications 1) Book chapters: Brandl Z. (2002): Methodology and general ecology. Chapter 1, pp. 1-21 in: Fernando C.H. (ed.): A Guide to Tropical Freshwater Zooplankton. Identification,

Více

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume XLVIII (2002), No.2, p. 49-56, ISSN 0474-8476 Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO

Více

Makrozoobenthos jako ukazatel zotavování acidifikovaných šumavských jezer

Makrozoobenthos jako ukazatel zotavování acidifikovaných šumavských jezer Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra Zoologie a Ornitologická laboratoř Makrozoobenthos jako ukazatel zotavování acidifikovaných šumavských jezer Bakalářská práce Pavla TRUKSOVÁ

Více

Sezónní peridicita planktonu. PEG model

Sezónní peridicita planktonu. PEG model Sezónní peridicita planktonu PEG model Paradox planktonu Paradox planktonu Vysvětlení ke kompetičnímu vytěsnění nutné déle trvající stálé podmínky, rozdíly v kompetičních schopnostech jsou asi příliš malé

Více

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Úvod V roce 2012 jsme sledovali čtrnáct vodárenských nádrží, ze

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Stanovení koncentrace chlorofylu-a Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

Číslo 1 Březen 2015 ISSN 1212-2920. Výzkumné aktivity členů ČLS. Čím se živí horské ploštice

Číslo 1 Březen 2015 ISSN 1212-2920. Výzkumné aktivity členů ČLS. Čím se živí horské ploštice LIMNOLOGICKÉ NOVINY LIMNOLOGICAL NEWS Číslo 1 Březen 2015 ISSN 1212-2920 Výzkumné aktivity členů ČLS Čím se živí horské ploštice Veronika Sacherová, Jana Hrdličková a Jan Fott Katedra ekologie PřF UK Praha

Více

KONTAMINACE A OBOHACENÍ ANTIMONEM V PŮDÁCH SLOVENSKA

KONTAMINACE A OBOHACENÍ ANTIMONEM V PŮDÁCH SLOVENSKA ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 23, 2(2015): 36-40 ISSN 1339-9802 (online), ISSN 1335-0285 (tlačené vydanie) KONTAMINACE A OBOHACENÍ ANTIMONEM V PŮDÁCH SLOVENSKA Lukáš

Více

Lakes in Czech Republic: present and future utilization

Lakes in Czech Republic: present and future utilization 12. Magdeburský seminář o ochraně vod Rámcová směrnice o vodách Český Krumlov, 10. 13. 10. 2006 Lakes in Czech Republic: present and future utilization in view of the Water Framework Directive Doc. RNDr.

Více

ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH

ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH NÁDRŽÍ V POVODÍ MORAVY V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Část 1 Úvod Pro sledování

Více

MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH

MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 25 Číslo 6, 2010 MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH E. Lajtkepová Došlo: 26. srpna 2010 Abstract LAJTKEPOVÁ, E.: The

Více

Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších

Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších Hruška J., Majer V. & Fottová D. 2006: Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších. Opera Corcontica, 43: 95 110. Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších The influence

Více

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Martin Neruda, Jana Říhová Ambrožová, Iva Machová, Karel Kubát, Ladislava Filipová, Michal Holec, Diana Holcová Název projektu: DOPADY

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD Petr Pumann, Tereza Pouzarová Státní Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Státní Zdroje dat IS PiVo data od roku 2004 Programy zkoušení způsobilosti

Více

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě 1) Víte, co je to (velikost několik cm) a jak byste to popsali do odběrového protokolu? Jedná se o

Více

MODERNÍ PŘÍSTUPY V PŘEDÚPRAVĚ PITNÝCH A PROCESNÍCH VOD

MODERNÍ PŘÍSTUPY V PŘEDÚPRAVĚ PITNÝCH A PROCESNÍCH VOD Citace Runštuk J., Konečný P.: Moderní přístupy v předúpravě pitných a procesních vod. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 139-144. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 MODERNÍ PŘÍSTUPY

Více

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ Mgr. ZLATICA NOVOTNÁ Doc. Ing. BLAHOSLAV MARŠÁLEK, CSc. Ing. MARTIN TRTÍLEK Ing. TOMÁŠ RATAJ CENTRUM PRO CYANOBAKTERIE A JEJICH TOXINY, BÚ AVČR Photon System Instrument,

Více

Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 2013

Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 2013 Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 213 HYDROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Na Sádkách 7 České Budějovice 375 tel.: +42 385 31 262 fax: +42 385 31 248 email: hbu@hbu.cas.cz

Více

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 AMET, Velké Bílovice 1 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Úvod: V našich podmínkách

Více

Nová bathymetrická měření šumavských jezer. Miroslav Šobr

Nová bathymetrická měření šumavských jezer. Miroslav Šobr Geomorfologický Fluviální geomorfologie sborník 2 ČAG, ZČU v Plzni, 2003 Nová bathymetrická měření šumavských jezer Miroslav Šobr sobr@natur.cuni.cz Přírodovědecká fakulta UK, katedra fyzické geografie

Více

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. List 1 z 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. 1* Stanovení ph elektrochemicky SOP Z-1a-A (ČSN ISO

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0149

CZ.1.07/2.2.00/28.0149 Vodní ekosystémy VIII Ekosystém volného moře Rozvoj a inovace výuky ekologických oborů formou komplementárního propojení studijních programů Univerzity Palackého a Ostravské univerzity CZ.1.07/2.2.00/28.0149

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990 Oldřich Solanský Abstrakt KONEC POPULAČNÍHO BOOMU V ČR? Článek se zabývá sociodemografickou strukturou ČR od roku 1990 po současnost. Ukazuje základní rysy demografického vývoje posledních dvou desítiletí

Více

Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova

Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova Czech Phycology, Olomouc, 1: 45-51, 2001 45 Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova Seasonal dynamic of the phytoplankton in two fishponds near Protivanov (Moravia, the Czech Republic)

Více

Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu s ohledem zejména na obsah těžkých kovů v kalech

Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu s ohledem zejména na obsah těžkých kovů v kalech Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu s ohledem zejména na obsah těžkých kovů v kalech Charakteristika kalů z ČOV z hlediska použití na zemědělské půdě Čistírenské kaly jsou složitou heterogenní suspenzí

Více

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice Zpráva o kontrole povrchových vod v revíru Boričky I v souvislosti s aplikací bioenzymatického prostředku PTP, výrobce BAKTOMA spol. s r.o. Velká Bystřice Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012 Autor:

Více

Vliv teploty na růst

Vliv teploty na růst Vliv teploty na růst Zdroje živin, limitující prvky. Modely příjmu živin (Monod, Droop). Kompetice, kompetiční vyloučení, koexistence (Tilmanův model). Mixotrofie. Změny abundance v přírodních podmínkách

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

Téma 27 : Znečistění vod. Zdroje, původ, typy a důsledky

Téma 27 : Znečistění vod. Zdroje, původ, typy a důsledky Téma 27 : Znečistění vod Zdroje, původ, typy a důsledky literatura : Znečistění vod : učebnice Lellák a Kubíček, 1991: strana 167 196 (z toho : - acidifikace str.167, - eutrofizace str. 172, - čištění

Více

Travní zahrada u Luční boudy: dlouhodobý reziduální vliv organického hnojení

Travní zahrada u Luční boudy: dlouhodobý reziduální vliv organického hnojení SEMELOVÁ V., HEJCMAN M., HARTMANOVÁ O. & LOKVENC T. 2007: Travní zahrada u Luční boudy: dlouhodobý reziduální vliv organického hnojení. In: ŠTURSA J. & KNAPIK R. (eds), Geoekologické problémy Krkonoš.

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Konference ZV PS ČR Klonování a GMO dne 7. 5. 2015 v Praze Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Vladimír Ostrý Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

Více

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 242-253 TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY Citace Štrausová K., Dolejš P.: Faktorové plánování a hodnocení experimentů při úpravě vody. Sborník konference Pitná voda 2010, s.95-100. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 FAKTOROVÉ

Více

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr BIOLOGICKÁ STABILITA ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ, JEJÍ STANOVENÍ A POUŽITÍ V PRAXI Biological Stability of organic materials its Determination and Practical Application Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav,

Více

3.2. PLO 21 Jizerské hory

3.2. PLO 21 Jizerské hory 3.2. PLO 21 Jizerské hory Bylo provedeno grafické porovnání vývoje změn sledovaných veličin od roku 2002 do roku 2010 v horizontu nadložního organického humusu (21 porostů), v horizontu organominerálním

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě

Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1 ; doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2 1 W&ET Team, Box 27, 370 11 České Budějovice 2

Více

THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES

THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES VYUŽITÍ VYSOKÉHO TLAKU PRO LIKVIDACI MIKROORGANISMŮ U ZELENINOVÝCH A OVOCNÝCH ŠŤÁV Kvasničková B., Šroubková

Více

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: Ing. Václav Šťastný, Ing. Věra Jelínková, Ing. Filip Wanner Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: možnosti reakce na klimatické a legislativní změny Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Více

Vliv lesních ekosystémů na hydrický režim krajiny

Vliv lesních ekosystémů na hydrický režim krajiny AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. Srní. 7. října Vliv lesních ekosystémů na hydrický režim krajiny Influence of forest ecosystems on hydric regime of landscape František Křovák, *, Eva Pánková & František

Více

X-RAY EXAMINATION OF THE FATIGUE PROCESS RENTGENOGRAFICKÉ ZKOUMÁNÍ ÚNAVOVÉHO PROCESU

X-RAY EXAMINATION OF THE FATIGUE PROCESS RENTGENOGRAFICKÉ ZKOUMÁNÍ ÚNAVOVÉHO PROCESU X-RAY EXAMINATION OF THE FATIGUE PROCESS RENTGENOGRAFICKÉ ZKOUMÁNÍ ÚNAVOVÉHO PROCESU J.Fiala *, P.Mazal **, M.Kolega *, P.Liškutín ** * University of West Bohemia Plzeň CZ ** Brno University of Technology

Více

PŘIPRAVOVANÉ NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD

PŘIPRAVOVANÉ NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD PŘIPRAVOVANÉ NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD Ing. Lenka Fremrová 1 Prověření ČSN a TNV v roce 2010 ČSN 75 7712 Jakost vod Biologický rozbor Stanovení biosestonu ČSN 75 7713 Jakost vod Biologický rozbor

Více

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatickému

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatickému SANBIEN Trade s.r.o... :: f; % "ť '1 t Tlumen rozvoje sinic a řas pomoc mikrobiálněenzymatickému preparátu SEKOL Lakus aqua (Čisté jezrko Fischbacking) Pokusná aplikace na vodn nádrži,, Pod Santonem vegetačn

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS VLIV RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ CHOVU NA VYBRANÉ UKAZATELE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NOSNIC Pavlík A. Ústav morfologie,

Více

Kyslík. Kyslík. Rybářství 3. Kyslík. Kyslík. Koloběh kyslíku 27.11.2014. Chemismus vodního prostředí. Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy

Kyslík. Kyslík. Rybářství 3. Kyslík. Kyslík. Koloběh kyslíku 27.11.2014. Chemismus vodního prostředí. Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy Rybářství 3 Chemismus vodního prostředí Výskyty jednotlivých prvků a jejich koloběhy Kyslík Významný pro: dýchání hydrobiontů aerobní rozklad organické hmoty Do vody se dostává: difúzí při styku se vzduchem

Více

Bakalářská práce. Diet quality impact on growth and survival of freshwater zooplankton species (literární rešerše) Veronika Sýkorová

Bakalářská práce. Diet quality impact on growth and survival of freshwater zooplankton species (literární rešerše) Veronika Sýkorová Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra ekologie Bakalářská práce Vliv kvality potravy na růst a přežívání sladkovodního zooplanktonu Diet quality impact on growth and survival of freshwater

Více

2014 Operační program rybářství opatření 3.4.pilotní projekty Identifikace a eliminace rizik kyslíkových deficit

2014 Operační program rybářství opatření 3.4.pilotní projekty Identifikace a eliminace rizik kyslíkových deficit 2 3 1. Obsah 1. Obsah... 4 2. Cíle projektu... 5 2.1 Definování cíle projektu podle žádosti o dotaci z OP Rybářství... 5 2.2 Inovativnost... 5 2.3 Nutnost inovace... 5 3. Úvod... 6 4. Metodika... 7 4.1

Více

KOMENTÁŘ KE ZPRACOVANÝM NÁVRHŮM ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO A STŘEDOČESKÉHO KRAJE

KOMENTÁŘ KE ZPRACOVANÝM NÁVRHŮM ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO A STŘEDOČESKÉHO KRAJE KOMENTÁŘ KE ZPRACOVANÝM NÁVRHŮM ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO A STŘEDOČESKÉHO KRAJE Milan Körner Komentář vyslovený zpracovatelem zásad územního rozvoje (ZÚR) Pardubického a Středočeského kraje představuje

Více

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody -

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - Druhy a typy vod Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - stojaté (lentické) a tekoucí (lotické) Z

Více

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Petr Pumann Státní zdravotní ústav, NRC pro pitnou vodu 8. celostátní pracovní setkání k problematice pitných a koupacích vod Praha, Státní

Více

Mikrokosmy&mezokosmy. BM pro MU

Mikrokosmy&mezokosmy. BM pro MU Mikrokosmy&mezokosmy BM pro MU Klasifikace Nejednotná Mikrokosmy 1-13.000litrů Mezokosmy 13 (15) 000 a více litrů (FAO 1.000litrů) Otevřené (vždy, výjimky pouze CO 2 pokusy) Dno umělé/přírodní- rostlé

Více

Usazené srážky na Šumavě

Usazené srážky na Šumavě AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 79 83 Srní 4. 7. října 2004 Usazené srážky na Šumavě Deposited precipitation in the Bohemian Forest Miroslav Tesař 1, *, Miloslav Šír 1 & Daniela Fottová 2 1 Ústav

Více

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Klastr bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215 273 51 Červený Újezd tel : +420 732711998 e-mail: info@klastrbioplyn.cz Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Popel ze spalování

Více

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny Projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži Stručný výtah ze závěrečné zprávy k tomuto projektu CÍLE PROJEKTU Cílem projektu Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži je snížení eutrofizace

Více

THE EFFECT OF AGE ON DOG SEMEN QUALITATIVE PARAMETERS

THE EFFECT OF AGE ON DOG SEMEN QUALITATIVE PARAMETERS THE EFFECT OF AGE ON DOG SEMEN QUALITATIVE PARAMETERS Doleželík R., Vágenknechtová M., Hošek M., Máchal L. Department of Animal Breeding, Fakulty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613

Více

OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM

OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM Pavla Rovnaníková, Jitka Meitnerová Stavební fakulta VUT v Brně Abstract: The properties of flue

Více

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Popis hydrologické situace Srážkové poměry Z hlediska množství spadlých srážek byl rok 2009 jako celek

Více

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství:

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství: Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství: k redukci hrubého dafniového zooplanktonu (50 200 ml.ha -1 ) k zabránění kyslíkových deficitů, k převedení na drobné formy zooplanktonu

Více

Soudobý výzkum šídlatek Isoëtes na Šumavě

Soudobý výzkum šídlatek Isoëtes na Šumavě AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 124 128 Srní 4. 7. října 2004 Soudobý výzkum šídlatek Isoëtes na Šumavě Recent investigation of quillworts Isoëtes in the Bohemian Forest Martina Čtvrtlíková Katedra

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

Upřesnění metodiky pro stanovení ekologické stability, zranitelnosti a únosnosti lesního biomu na území Biosférické rezervace Krkonoše

Upřesnění metodiky pro stanovení ekologické stability, zranitelnosti a únosnosti lesního biomu na území Biosférické rezervace Krkonoše SCHWARZ O. 2007: Upřesnění metodiky pro stanovení ekologické stability, zranitelnosti a únosnosti lesního biomu na území Biosférické rezervace Krkonoše. In: ŠTURSA J. & KNAPIK R. (eds), Geoekologické problémy

Více

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU

Více

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP 27.11.2014

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP 27.11.2014 Rybářství 4 Produktivita a produkce Vztahy v populacích Trofické vztahy Trofické stupně, jejich charakteristika Biologická produktivita vod (produkce, produktivita, primární produkce a její měření) V biosféře

Více

VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA

VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA XXXIV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA Elias TOMEH 1 Abstract: The effect

Více

Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy

Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 251 255 Srní. 7. října 2 Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy The influence of different grassland management on soil temperature Renata Duffková*,

Více

Biomonitoring proces při kterém sledujeme charakteristiku prostředí sledování zpětných vazeb v prostředí Hodnocení výsledků bývá obtížné Význam biologického monitorování živé zdroje jsou vyčerpávány č

Více

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů:

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů: 9. Ekosystém Ve starších učebnicích nalezneme mnoho názvů, které se v současnosti jednotně synonymizují se slovem ekosystém: mikrokosmos, epigén, ekoid, biosystém, bioinertní těleso. Nejčastěji užívaným

Více