Obsah. Seznam příloh. World's Green Lungs Strana 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Seznam příloh. World's Green Lungs Strana 2"

Transkript

1 AGROFORESTRY 2011

2 Obsah Stručné shrnutí projektu Popis výchozího stavu Neexistují nástroje na čerpání grantů a dotací Máme dramatické negativní příklady odlesnění krajiny Nemáme pozitivní příklady obnovy zdevastované lesní oblasti ve velkém měřítku Ekosystémové služby (ESS) Místo projektu Začlenění projektu AgroForestry do portfolia ekologických projektů REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) Boj proti hladu Tlumení klimatických změn (Climatic Change Mitigation) Záchrana pralesů výměnou za rozvojovou spolupráci Zainteresované strany Kolektivní majitelé půdy a lesů Balanga v provincii Maniema Mezinárodní vědecká komunita Světová populace Nositel projektu Výzkumný záměr projektu Rozvojový záměr projektu Sociální záměr projektu Co bylo uděláno Další postup realizace projektu Předprojektová příprava Projektová příprava Práce na projektu (Project Execution) Výzkumné práce Pedagogická a vzdělávací činnost Personální zajištění projektu - řešitelé projektu Finanční analýza projektu AgroForestry Základní parametry projektu Náklady Zdroje financování projektu Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu Co je třeba udělat? Seznam příloh Příloha 1 WGL Carbon Standard (WGLCS) Příloha 2 Modelový projekt AgroForestry Příloha 3 Kalkulace zalesnění - segment km2 Příloha 4 Technické vybavení základny projektu AgroForestry Příloha 5 WGL Forest Conservation Program Příloha 6 Země pláče Příloha 7 Závěrečná zpráva expedice Kindu 2010 Příloha 8 Program seminářů Příloha 9 Analýza měření živin v půdě Příloha 10 Od charity ke strategickému investování World's Green Lungs Strana 2

3 Stručné shrnutí projektu V nejbližších desetiletích bude pro existenci lidstva prioritní obnovit kriticky ohrožené rozsáhlé přírodních ekosystémy nezbytné pro vlastní život na Zemi. Pilotní projekt AgroForestry je situován do Demokratické Republiky Kongo, provincie Maniema, kde World s Green Lungs (WGL) má k dispozici km 2 země. Hospodářský les a zúrodněná půda budou využívány k trvalému zajištění potravin pro místní obyvatele, současně s ochranou životního prostředí. Chceme zachovat pralesy Zelené Plíce Světa výměnou za rozvojovou spolupráci. Výsadba lesů je vždy doprovázena zúrodňováním půdy (Terrapreta), rozvojem zemědělství, budováním infrastruktury, škol a zdravotnických zařízení a to v aktivní spolupráci s místními obyvateli. Přínosy projektu ovlivní ihned místní obyvatele (zvýšená produkce potravin, tvorba pracovních míst, dostupné sociální služby), postupně a dlouhodobě populaci celého světa (obnovené ekosystémové služby lesa). Náklady ponesou státy rozvinutého světa, včetně místních rozvojových. Ty dají k dispozici území a pracovní síly. Tento rozsáhlý transfer finančních a výzkumných kapacit, který co do velikosti a významu zastíní stávající toky zahraniční pomoci, je to nejlepší co je možno okamžitě udělat pro reálnou snahu o odstranění nedostatku potravin, záchranu pralesů a zabránění změn klimatu. Postup implantace projektu v provincii Maniema: 1. Vybudování energeticky nezávislé základny a výzkumného centra pro znovuzalesnění krajiny v oblasti relativně dostupné a napojené na místní dopravní komunikace. 2. Zřízení systému lesních školek a pokusných ploch pro pěstování vhodné sadby. 3. Navržení vhodné druhové skladby trvalého zalesnění a hospodářského využití krajiny, která poskytne dostatečnou produkci potravin. 4. Vybudování lehkých dřevěných staveb a bytových domů z materiálu dostupného v místě pro potřeby výzkumu a provozu základny. 5. Vyzkoušení vhodných technologií, strojů a zařízení pro specifické místní podmínky obnovy a pěstování lesa. 6. Vybudování vhodné infrastruktury dopravy a zpracování vypěstovaných produktů. 7. Zajištění dostupné zdravotní péče pro zaměstnance projektu i místní obyvatele. 8. Zavedení odborné přípravy místních klíčových odborníků, kteří budou řídit zalesňovací práce a služby s tím spojené. Bude kladen důraz na jejich morální kvality a neúplatnost. World's Green Lungs Strana 3

4 1 Popis výchozího stavu Z důvodů získávání zemědělské půdy dochází v Africe k rychlému vypalování pralesů. Půda je degradována a krajina se změní na polosuchou neúrodnou savanu. Obnova lesa přirozeným způsobem není možná. Bez promyšlené kultivace jsou takto zničené plochy nenávratně ztraceny pro les, zemědělství i život člověka. Lesy v Africe hoří nepřetržitě. Současně se uvolňuje značné množství CO 2 do ovzduší. Viz přílohu 6, Země pláče. V povodí řeky Kongo se nachází ha tropických deštných pralesů, což je přibližně rozloha čtvrtiny světových tropických pralesů. Pokud bude ničení pralesů pokračovat dnešním tempem, zůstanou miliony lidí bez přístřeší i potravin. V provincii Maniema jedna rodina spotřebovává přibližně 600 m 2 zemědělské plochy za rok. V tomto zvláštním případě jenom společenství Balanga čítá rodin. To reprezentuje v průměru m2 (1 080 ha) odlesněné plochy za rok! Jediná možnost, jak zabránit další devastaci pralesů, je zajistit dostatečnou produkci potravin v místě pro lokální obyvatelstvo. 1.1 Neexistují nástroje na čerpání grantů a dotací A. Národní metodiky - standardy pro ocenění a monitoring offsetových projektů Státy Congo Basin nemají národní standardy pro ocenění ekosystémových služeb svých lesů. Je pro ně obtížné verifikovat a monitorovat kapacitu sekvestrace CO 2 v porostech a fixace C v půdě. Není dosud přijata metodika jak dlouhodobě změřit a monitorovat změny ve znovuzalesněné krajině směrem k jejím ekosystémovým i sociálním funkcím při jejím setrvalém hospodářském využití. B. Komplexní programy ochrany a obnovy lesních ekosystémů při současném zajištění sociálních potřeb obyvatel Nejsou k dispozici prováděcí programy záchrany pralesů pro umístění grantů a dotací. Nebyla k dispozici vhodná území. Majitelé půdy nebyli ochotní podstoupit tento zalesňovací experiment. C. Know-how a odborníci pro rekultivaci lesů a zavedení trvale udržitelného lesnickozemědělského hospodářství 1.2 Máme dramatické negativní příklady odlesnění krajiny Prof. Gabriel Salumu Ngolo Wa Balanga: Narodil jsem se v r v Katakokombe. Měl jsem ve zvyku chodit se koupat do jezera Thasala v savaně Lokala, která tenkrát měřila 5 x 8 km. Byl jsem nyní překvapen, že jezero z časti už neexistuje a tato savana se znatelně zvětšila a má nyní rozlohu 7 x 9 km! 24 km 2 pralesa zmizelo. Další zjištění (stále Katakokombe, Kindu IV), pramen vody zvaný Balanga před dvěma a půl lety zmizel. Tento pramen zásoboval pitnou vodou ± osob. Ve městě Kindu jiný zvláštní úkaz, malé jezero 120 x 200 m zvané Alfio, které bylo místem rekreace a mládež se tam chodila koupat, také náhle zaniklo. World's Green Lungs Strana 4

5 Nakonec chci ještě zmínit zúžení koryta říčky Lotola 8 km dlouhé, které měřilo na šířku 4 m. Dnes neměří vice než 2,5 m, délka je stejná. 1.3 Nemáme pozitivní příklady obnovy zdevastované lesní oblasti ve velkém měřítku Hlavní úskalí je velikost a originalita projektu AgroForesty a s ní spojený rozsáhlý obsah prací. Takto velký projekt vyžaduje značné množství lidí a bude velmi náročný hlavně na organizaci a logistiku. Všechny ostatní problémy, i když zásadní, jsou řešitelné. Pro přípravu půdy půjde použít strojní vybavení, proto budou tyto práce postupovat relativně rychle. Komplikovaná zřejmě bude problematika ochrany zemědělských plodin a výsadeb proti buřeni, hmyzu, zvěři. Je zřejmé, že určité procento výsadeb bude těmito činiteli ovlivněno, ale v rámci zemědělských i lesnických technologií jsou známy způsoby ochrany a boje proti těmto škůdcům. Největší problém nastane v ochraně proti buřeni. Vyvstane potřeba velkého množství ruční práce v relativně krátkém období. Proveditelnost projektu nicméně dokládají obdobné projekty, byť značně menšího rozsahu s jiným záměrem nebo účelem, které byly a jsou realizovány v celém pásu deštných lesů od konce druhé světové války až po současnost: ha - uměle založené lesy na území Tanzanie, převážně karibské borovice; ha - 2 miliardy sazenic na výsadbu tzv. sociálních lesů, Indie v 80-tých letech; ha - týk a karibská borovice, Fidži a další ostrovy Oceánie; ha - hlavně Týk a mahagony, v současné době u přehrady Urra, Kolumbie; množství plantáží hlavně týku a blahovičníku ve státech celé rovníkové oblasti. 1.4 Ekosystémové služby (ESS) Millenium Ecosystem Assessment 2005 (MEČ) soustředí pozornost především na vzájemné vazby mezi (ES) a kvalitou lidského života, kterou ovlivňuje dostupnost potravin a sociálních služeb. Lidé jsou chápáni jako nedílná součást ekosystémů. 1. Zásobovací služby Produkty, které lidé od ekosystémů získávají, jako jsou: výroba potravin, dřeva, biopaliv, krmiv, vláken; pitná voda; nerostné suroviny. Vyšší zásobování potravinami může krajina krátkodobě nabídnout přeměnou lesa na zemědělskou půdu, pak poklesne dodávka jiných ES, které budou mít v příštích letech i větší důležitost, jako je například regulace záplav nebo omezování sucha, čistá pitná voda, sekvestrace CO2, tvorba úrodné vrstvy čí místa pro ekoturismus. 2. Regulační služby retence vody, omezování záplav; snižování eroze půdy - není možné nahradit žádným jiným způsobem než rozvojem ES; sekvestrace CO2 - vegetace fotosyntézou konzumuje odpadní plyn CO2 z lidské činnosti; World's Green Lungs Strana 5

6 produkce kyslíku; čištění vody; vyrovnávání výkyvů podnebí, zlepšování tepelného a vlhkostního režimu prostředí; filtrace přízemních vrstev vzduchu, snižování prašnosti a hlučnosti. 3. Podpůrné služby Jsou nezbytné pro vytváření všech ostatních ekosystémových služeb: opylování rostlin; vytváření půdního pokryvu, tj. ukládání zásob sluneční energie do humusu; tvorba úrodné půdy Terra-preta. 4. Kulturní služby možnosti rekreace a ekoturistiky - ekologická turistika, pokud je patřičně řízena, s sebou přináší silné ekonomické pohnutky pro zachovávání a obnovu přírody v oblasti. 1.5 Místo projektu Demokratická republika Kongo (Kinshasa) je situována v centrální Africe. Svojí rozlohou km² se řadí mezi největší na kontinentě. Politická situace - Demokratická Republika Kongo (RDC) má v současné době demokratické zřízení. Výsledkem demokratického procesu byla organizace svobodných voleb v r Oblast působení World s Green Lungs v provincii Maniema je vymezena souřadnicemi: E. longitude S. latitude Obrázek 1 Oblast působení World s Green Lungs V RDC jsou čtyři geografické regiony: 1) pobřežní nížina na západě; 2) centrální bazén tvořený nížinami, náhorními plošinami terasovitě uspořádanými - vegetace je charakterizována hustým rovníkovým pralesem; 3) planiny na severu, severovýchodě a na jihu - vegetace zde je převážně tropická; 4) horský masiv na východě, jihovýchodě a na západě. World's Green Lungs Strana 6

7 Podnebí v RDC je charakterizováno vodními srážkami v dostatečném množství, dlouhou dobou slunečního svitu a příznivými teplotami. Viz tabulku 1,Průměrné teploty a srážky. Min. Max. Rain ( C) ( C) (mm) January February March April May June July August September October November December Tabulka 1 Průměrné teploty a srážky 2 Začlenění projektu AgroForestry do portfolia ekologických projektů Výsadba lesů je vždy doprovázena rozvojem zemědělství, s důrazem na produkci potravin, budováním infrastruktury, škol a zdravotnických zařízení a to v aktivní spolupráci s místními obyvateli. 2.1 REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) Projekt AgroForestry rozpracovává záměry mezinárodního projektu konceptu REDD+ do konkrétních kroků, jak zúrodňováním degradovaných ploch a výsadbou hospodářských lesů zabránit dalšímu vypalování tropických pralesů. Nabízí ocenění a monitoring těchto aktivit z hlediska fixace CO2 ve specifických podmínkách Afriky. Důraz je kladen na zajištění potravin a sociálních služeb pro místní obyvatelstvo. Viz přílohu 5, WGL Forest Conservation Program. Pralesy budou s určitostí dále ničeny, pokud nebude implementován projekt AgroForestry s cílem: zastínit půdu výsadbou nových stromů a zadržet vodu v krajině; vytvořit humusoidní vrstvu půdy aplikací biocarbonu, spadu, zeleného hnojení, kompostu; produkovat potraviny, dřevo pro výstavbu i topení a další plodiny pro místní obyvatele. 1 ha pralesa zachovaného v důsledku zalesňovacího projektu AgroForestry fixuje t CO 2. World's Green Lungs Strana 7

8 2.2 Boj proti hladu Rekultivace půdy (Land Reclamation) - úrodná půda Terra-preta se vytváří uložením až 50 t/ha biocarbonu do degradovaných půd; biocarbon zvyšuje schopnost vázat živiny v půdě. Terra preta - uložení 50 t/ha biocarbonu (dřevěného uhlí) do země váže dlouhodobě 150 t CO 2 /ha. 2.3 Tlumení klimatických změn (Climatic Change Mitigation) WGL Carbon Standard dává k dispozici nezávislou metodiku k vyjádření rozdílu mezi odlesněnou degradovanou půdou a hospodářskou krajinou po implementaci projektu Agroforestry. Oceňuje nově vysázené plochy z hlediska sekvestrace CO 2. Metodika vychází z Good Practice Guidance on LULUCF (IPCC 2003). 1 ha nového lesního porostu sekvestruje 31 tun CO 2 za rok po dobu nejméně 30-ti let. 2.4 Záchrana pralesů výměnou za rozvojovou spolupráci WGL vytvořilo Carbon Standard (WGLCS) jako transparentní instrument pro vlády i potenciální investory v rámci programu. V podstatě se jedná o vysoce sofistikovanou metodiku pro ocenění a monitoring ekosystémových služeb ve specifických podmínkách Afriky. WGLCS poskytuje metodologii pro inventarizaci a ocenění dochovaných pralesů z hlediska množství uloženého CO 2. Poskytuje nástroj jak finančně vyjádřit úbytek pralesů. Výsledky lze použít jako vědecky podložený argument pro získání grantů a dotací v rámci REDD+ projektů. Viz Přílohu 1, WGL Carbon Standard. Tuto metodiku zaměřenou na les a revitalizaci půdy nabízí WGL vládám Congo Basin jako národní metodiku pro získání argumentů a verifikovaných podkladů pro žádosti o subvence a granty do ochrany pralesů. Přijetím této metodiky vlády manifestují potenciálním investorům a dárcům ochotu a připravenost konat v rámci světových pravidel. Historické údaje ukazují, že emise způsobené změnami ve využívání půdy, převážně odlesňováním, představují zhruba čtvrtinu všech emisí skleníkových plynů (zvláštní zpráva IPCC o využití půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví - LULUCF). 3 Zainteresované strany 3.1 Kolektivní majitelé půdy a lesů Balanga v provincii Maniema Jedná se o přibližně obyvatel. Jako klíčoví beneficienti jsou zapojeni do všech fází projektu včetně jeho přípravy. V rámci spolupráce s WGL dávají k dispozici pozemky. Vybudovaná infrastruktura zůstává jejich majetkem. Všechny skupiny mají rovnocenný přístup k přínosům projektu AgroForestry v době jeho realizace i po jeho skončení. 3.2 Mezinárodní vědecká komunita Zalesňovací projekt velkého rozsahu AgroForestry na ploše v řádech tisíců km 2 umožní provést komplexní analýzu změn ekosystémových služeb v oblasti Balanga a z hlediska jejího potenciálu zajistit trvale udržitelného životního prostředí pro místní obyvatele. World's Green Lungs Strana 8

9 3.3 Světová populace Projekt AgroForestry klimaticky ovlivní přilehlé i vzdálené oblasti. Určit míru tohoto ovlivnění je cílem výzkumné části projektu. 3.4 Nositel projektu Nositelem projektu je nezisková organizace World s Green Lungs (WGL) - Zelené plíce světa. WGL přispívá k zachování tropických pralesů v povodí řeky Konga tím, že vytvořila program ekologického využívání jejich bohatství s důrazem na produkci potravin a zlepšení životních a sociálních podmínek místních obyvatel. WGL vychází z know-how svých zakladatelů získaného činností v západní Africe v období od roku Informace o činnosti WGL jsou k dispozici na 4 Výzkumný záměr projektu 1) Zpracování dostupných podkladů o oblasti Balanga a jejich zhodnocení - hranice provincie a administrativních oblastí, druhy vodních ploch, svažitost terénu, obydlená místa, pole, dopravní síť atd. Budou využity topografické mapy v různém měřítku, plány osídlení, letecké snímky a snímky z družic. 2) Dále připravujeme Vyhodnocení satelitních termovizních snímků. To představuje základní podklad pro získání informací o teplotě v pěti stupních rozlišení, o množství biomasy a chlorofylu, informace o vlhkosti. Získání vstupních informací o vlastnostech složek a prvků v krajině (krajinné typy, kvalita a druhy půdy, eroze půdy, druhy půdního pokryvu). Analýzu biotických, abiotických a socioekonomických jevů v oblasti a jejich zachycení do mapových podkladů. Provedení ekologického a ekonomického rozboru se zaměřením na současný stav ekosystému a na jeho výkonnost při poskytování ekosystémových služeb. 3) Stanovení vhodného využití území, tj. na základě ukazatelů vlastností krajiny navržení optimálního funkčního členění krajiny čili optimální lokalizace lesních porostů, polí a dalších lidských činností v krajině (požadavky versus limity). 4) Zpracování prognózy vývoje v horizontu dalších 50 let zahrnující možný vývoj podnebí, ekosystémových služeb, využívání území a obhospodařování půdy, růstu lidské populace a hospodářské činnosti. V návaznosti stanovení podmínek ekologické a ekonomické stability, která by byla udržitelná daleko do budoucnosti tak, aby byly uspokojeny základní materiální potřeby obyvatel oblasti s důrazem na přiměřenost a kvalitu života. 5) Zpracování základního informačního systému o životním prostředí v oblasti Balanga složeného z více druhů eko-databází popisujících různé třídy krajinného typu. Tento IS bude aplikovatelný na další oblasti rovníkové Afriky. Bude vytvořena metodika tvorby a udržování těchto eko-databází z hlediska hlubšího pochopení vztahů mezi jednotlivými složkami krajiny ve specifické oblasti povodí řeky Konga. World's Green Lungs Strana 9

10 5 Rozvojový záměr projektu Rozvojovým záměrem projektu je zavést trvale ekologicky udržitelné lesní a zemědělské hospodářství umožňující výrobu potravin pro vlastní spotřebu místních obyvatel, aby nemuseli bezúčelně vypalovat les. Cílem je naučit místní obyvatele hospodařit se svojí krajinou, a to se zvláštním důrazem na výchovu k obnově úrodné půdy (Terra-preta) a pěstování hospodářského lesa jako trvalých zdrojů potravin a energie. Růstový cyklus lesních dřevin (např. limbali, palma olejná) a jejich vhodné uspořádáni dovoluje pod nimi pěstovat zemědělské plodiny jako jsou cukrová třtina, kukuřice, rýže, banány, zelenina, ořechy kešu apod. Snaha o změny ve využití půdy pomocí systému AgroForestry má zmírnit tlak na vypalování původního pralesa, aby se uspokojila rostoucí potřeba potravin pro rostoucí populaci v Africe. Viz přílohu 2, Modelový projekt AgroForestry. Projekt počítá s využitím obnovitelných zdrojů energie. Jedná se zejména o malé vodní elektrárny pro zásobování místních komunit; solární energii pro ohřev vody; palmový olej jako bio-palivo pro vznětové motory. 6 Sociální záměr projektu Sociálním záměrem projektu je celkově zvýšit produkci potravin a upravit distribuci vody v krajině, zlepšit dostupnost zdravotní péče i léků pro účastníky projektu. Dále podporovat místní produkci potravin a dřeva jako způsob zajištění zaměstnanosti a zdroj příjmů místních obyvatel. Tato tzv. místní sociální investice pomůže provincii zmenšit požadavky na import zboží pro zajištění svých životních potřeb. To opět umožňuje snižovat náklady na balení a dopravu zboží do země a tím redukovat emise CO 2. 7 Co bylo uděláno Výsadba Lesa Přátelství Kindu 2010 nastartovala projekt AgroForestry v Demokratické republice Kongo. Zalesňovací práce byly zahájeny výsadbou zkusných ploch, které mají ověřit vliv mykorhizních hub a pomalu rozpustného hnojiva na růst stromů. Zkoumané vlivy testujeme na dřevině limbali (gilbertiodendron dewevrei). Jednotlivé zkusné plochy jsou od sebe odděleny vždy dvěma řadami sazenic velkoplodé formy palmy olejné (elaesis guineensis). Viz přílohu 7, Závěrečná zpráva-expedice Kindu V rámci realizace vědecké části projektu byl proveden průzkum terénu a zajištěn odběr různých typů půdy a přírodních materiálů. Odběry byly naplánovány tak, aby bylo možné popsat dopady dosavadního destruktivního hospodaření na půdní a vodní poměry krajiny. Viz přílohu 9, Analýza měření živin v půdě. World's Green Lungs Strana 10

11 8 Další postup realizace projektu 8.1 Předprojektová příprava Pree-feasability study Rekognoskace terénu Rekognoskace terénu zahrnuje shromáždění doteď dostupných informací o oblasti projektu a jejich analýzu. Cílem je přinést podklady pro zpracování předběžné studie proveditelnosti (préalable étude de faisabilité). Tato fáze zahrnuje následující oblasti šetření 1) Místní šetření (in situ) a hrubé mapování terénu, zpracování dostupných podkladů o oblastech Balanga a Watambolo a jejich zhodnocení: hranice provincie a administrativních oblastí; obydlená místa, dopravní síť atd.; lesy, savany, pole, svažitost terénu; druhy vodních ploch a vodních zdrojů; topografické mapy v různém měřítku, plány osídlení, letecké snímky, snímky z družic; katastrální mapy; mapování pomocí GIS přístrojů; obrazová dokumentace, natáčení dokumentu. 2) Popis krajinných typů, kvality a druhů půdy, eroze půdy, druhů půdního pokryvu. V návaznosti provedení analýzy a kvalifikovaného odhadu budoucí kapacity ekosystému oblasti Balanga a Watambolo z hlediska jejího potenciálu trvale poskytovat ekosystémové služby a dostatečnou obživu pro místní obyvatele Zpracování předběžné studie proveditelnosti v ČR Zpracování předběžné studie proveditelnosti bude zahrnovat: vytipování pozemků vhodných k zúrodněni a zalesnění, určení souřadnic pro následné podrobné snímkování; určení druhů dřevin a typ zalesnění (aleje, plantáže, větrolamy, souvislý les); výběr druhů hospodářských plodin s ohledem na produkci potravin; provedení expertního odhadu stávající výkonnosti území vhodného k zalesnění; popis stavu komunikací, infrastruktury s návrhy na první stavební práce; vznik prvního obrazového časosběrného dokumentu o stavu krajiny, lesů a obyvatel pro vlastní práci na projektu a propagaci projektu AgroForestry Terénní inženýrský průzkum 1) Mapování vytipovaných ploch a tvorba zalesňovacích plánů. 2) Zaměření a vytyčení pozemků k zúrodněni a zalesnění. 3) Odsouhlasení záměru na místě s místní správou. Výběr variant a soupis požadavků místních obyvatel. World's Green Lungs Strana 11

12 4) Vypracování druhého časosběrného dokumentu, pořízení obrazové a mapové dokumentace Oponentura a výběr variant 8.2 Projektová příprava 1) Zpracování studie proveditelnosti cena výstavby, provozní náklady, požadavky na investice, očekávané příjmy, administrativní a právní překážky, rizika a skrytá nebezpečí, technické provedení projektu. 2) Veřejné projednání v provincii Maniema - Stakeholder Consultations. 3) Úvodní projektová dokumentace - Project Design Document. 4) Host Country Approval. 5) Validace Auditor IFER - Designated Operational Entity. 6) Registrace u WGL. 8.3 Práce na projektu (Project Execution) Založení školek a pokusných polí 1) Vybudování přístupových komunikací. 2) Výstavba kampusu a budov, zajištění energie a vody. 3) Vyčištění terénu pro školky a pole. 4) Zemní práce, vybudování drenáží, zavlažování a další infrastruktury. 5) Výsev a pěstování semenáčku a sazenic podrostu Příprava pozemků k zúrodnění a výsadbě 1) Vybudování přístupových cest. 2) Odstranění existující vegetace pro rekultivační práce. 3) Zemní práce, terasování, drenáže. 4) Výstavba hospodářských budov a zařízení. 5) Výsadba dřevin Zřízení polí pro doprovodné plodiny 1) Vyměření polí a záhonů. 2) Úprava a kultivace polí a záhonů, zapravení biocarbonu. 3) Výsadba a výsev doprovodných plodin. World's Green Lungs Strana 12

13 8.3.4 Pěstební práce a sklizeň 1) Aplikace hnojení. 2) Použití řízené agrochemie. 3) Kultivace, odplevelení. 4) Sklizeň. 5) Transport úrody ke zpracování nebo prodeji. 8.4 Výzkumné práce 1) Měření srážek, teplot, vlhkosti, větru. 2) Monitorování průtoků ve vodních tocích. 3) Měření zastoupení vybraných prvků a látek v půdě a vodě v čase. 4) Zpracovávání časosběrného dokumentu. 5) Šlechtění a množení užitných dřevin a rostlin. 8.5 Pedagogická a vzdělávací činnost 9 Personální zajištění projektu - řešitelé projektu Ing. František Nekovář Prof. Salumu Ngolo wa Balanga Gabriel Ing. Jan Tošovský Ing. et Ing. Josef Trochta, MBA Doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D. Ramazani bin Kithima Didier RNDr. Lucie Erbanová Ing. Jiří Bartoň, CSc. Ing. Martina Pásková, Ph.D. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc. 10 Finanční analýza projektu AgroForestry Projekt AgroForestry je koncipován tak, aby byl schopen tvořit dostatečné výnosy pro jeho financování v post realizačním období, kdy bude zastaven úbytek pralesů a plocha lesa bude stále narůstat. Náklady na realizaci projektu jsou níže vyčísleny po etapách. Neuvažuje se návratnost ani úroková sazba. World's Green Lungs Strana 13

14 Potencionálním hlavním zdrojem financování projektu je prodej emisních povolenek. Navrhujeme, aby příslušné orgány EU převzaly WGL Carbon Standard pro ofsetové projekty v Africe. Je třeba umožnit konverzi takto vzniklých emisních povolenek VER na CER pro firmy z EU v období po Kyotu. Viz kapitolu 10.3, Zdroje financování projektu Základní parametry projektu Předpokládané náklady projektu: 991 mil.. Doba zalesňovacích a rekultivačních prací: 20 let. Roční náklady: 49,55 mil.. Roční potřeba sazenic: 13,75 mil. ks Náklady Finanční náklady na jednotlivé kroky realizace projektu: 1) Druhá expedice do Kindu 9,5 mil. Kč (0,38 mil. ) Náklady na pobyt expertů, nákup zařízení a služeb. Viz příloha 4, Technické vybavení základny projektu AgroForestry. 2) Předprojektová příprava 18 mil. Kč (0,72 mil. ) 3) Vybudování základen a výzkumného centra 176 mil. Kč (7,04 mil. ) Bude vybudována jedna ústřední základna s výzkumným centrem a čtyři regionální mechanizované a energeticky nezávislé základny propojené sítí cca 450 km úzkorozchodné (600 mm) železnice. Bude se jednat o jednorázovou počáteční dotaci ze strany donorů na realizaci projektu. 4) Náklady na zalesnění v rozsahu km mil. Kč (991,00 mil. ) Kč/ha (1 982 /ha) Viz přílohu 3, Kalkulace zalesnění - segment km Zdroje financování projektu Granty a dotace Předpokladem realizace první fáze projektu je uvolnění prostředků ze strany donorů formou dotací a grantů. V rámci této etapy, trvající 16 měsíců, bude vybudováno ústřední hospodářské centrum. Viz přílohu 10, Od charity ke strategickému investování - Case Study Prodej obchodovatelných ekosystémových služeb (ESS) 1) Sekvestrace CO 2 zakládáním nových lesů Nově založený porost lesních dřevin sekvestruje z atmosféry přibližně 31 t CO 2 /ha/rok, tj. 938 t CO 2 /ha/30 let (dobu obmýtí). 2) Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+) Realizací projektu AgroForestry se zabrání dalšímu vypalování pralesů. Pralesy jsou přirozeným úložištěm uhlíku. Zničením jednoho hektaru pralesa se uvolní do atmosféry přibližně t CO 2. World's Green Lungs Strana 14

15 Zúrodněním 1 ha degradované půdy lze každý rok zachránit 1 hektar pralesa před vypálením. Tzn., že jeden hektar půdy zúrodněné v prvním roce realizace projektu AgroForestry v průběhu trvání projektu, což je 20 let, zachrání 20 ha pralesa. To představuje zabránění uvolnění přibližně t CO 2 (20 x t CO 2 ) do atmosféry. 3) Karbonizace odpadního dřeva v retortách Na vypálených plochách zůstává část kmenů a silných větví, které se následně rozkládají, přičemž se uvolňuje CO 2. Při čištění ploch před rekultivací a výsadbou hospodářského lesa lze z tohoto odpadu, v průměrném množství 74 t/ha, vyrobit přibližně 17 t biocarbonu/ha. Biocarbon je jemná frakce z karbonizace 20 mm vhodná pro rekultivaci degradovaných půd tvorbou úrodné Terra-preta. Do země lze uložit až 50 t biocarbonu/ha, tj. fixovat přibližně 150 t CO 2. Souhrnnou informaci o bilanci biomasy a sekvestrace/fixace CO 2 na projektovém území podává níže uvedená tabulka. BIOMASS BALANCE Reforestation REDD+ Aboveground woody biomass t/ha Belowground woody biomass t/ha Deadwood t/ha 268 Woody biomass TOTAL t/ha Aboveground woody biomass t/ha/year 24 Belowground woody biomass t/ha/year 12 Deadwood t/ha/year Woody biomass TOTAL t/ha/year 36 CO 2 BALANCE Reforestation REDD+ Fixation/sequestration CO 2 t/ha Production O 2 t/ha Fixation/sequestration C t/ha Fixation/sequestration CO 2 t/ha/year 31 Production O 2 t/ha/year 22 Fixation/sequestration C t/ha/year 9 Tabulka 2 Bilance biomasy a sekvestrace/fixace CO 2 na projektovém území 11 Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu 1) Podpora projektu ze strany země příjemce Pozemky pro zalesnění a výstavbu základny dává k dispozici, na základě uzavřené Join- Venture smlouvy, společenství Balanga a Watambolo Nord. Existuje osobní podpora guvernéra provincie Maniema k aktivitám projektu AgroForestry. Projekt podporuje rozvojový program vyhlášený presidentem RDC J. Kabylou. 2) Vlastnictví projektu Budoucí příjemci jsou zapojeni do všech fází přípravy a realizace projektu. Všechny skupiny konečných příjemců mají rovnocenný přístup k přínosům projektu AgroForestry v době jeho realizace i po jeho skončení. Koneční příjemci (vlastníci lesa) v rámci spolupráce s WGL dávají k dispozici pozemky. Vybudovaná infrastruktura zůstává jejich majetkem. Veškeré stavby, stroje a zařízení základny zůstávají pod správou WGL po celou dobu realizace projektu. Smluvně budou vymezeny pravidla spolupráce. World's Green Lungs Strana 15

16 3) Sociální a kulturní faktory Záměry WGL jsou ekologické i sociální. WGL zaměstnává místní obyvatele. Zaměstnanci mají 8 hodinovou pracovní dobu s dostatečnými přestávkami na odpočinek. Vzniknou nová pracovní místa, zvýší se kupní síla obyvatel. Rodinám zaměstnanců je dána do užívání zúrodněná půda Terra-preta (cca m 2 ) pro pěstování vlastních potravin. Přebytky, které vypěstují, jsou prodávány na místních trzích a zajišťují dodatečný příjem rodin. WGL také nabízí svým zaměstnancům materiální pomoc při stavbě vlastního domu nebo při opravách a modernizaci existujících obydlí. Odborné vzdělání zajišťuje WGL svými odborníky. Učitele do škol a zdravotnický personál do zdravotnických zařízení zajišťují partnerské nevládní organizace ve spolupráci s místními vládními orgány. 4) Rovný přístup žen a mužů Organizace zaručuje rovný přístup mužů a žen k přínosům projektu AgroForestry v dlouhodobém horizontu. V mechanizovaných provozech, dopravě, při výsadbě lesa budou převažovat muži. Ženy najdou uplatnění v lesních školkách a při pěstování potravin. 5) Vhodná technologie Stroje a zařízení budou převážně mechanické, co nejméně hydraulické, méně poruchové a nenáročné na údržbu a znalosti obsluhy. Vhodná volba technologie, strojů a zařízení a jejich údržba bude testována v rámci tohoto pilotního projektu. Doprava po řekách bude zajišťována zprvu pomocí domorodých pirog. Kapacita dopravy těmito domorodými loděmi není limitovaná. Později budou využívány vlastní lodě s pohonem na bio-palivo (palmový olej), a to i na větší vzdálenosti. 6) Dopady na životní prostředí Projekt AgroForestry klade důraz na dlouhodobě udržitelný rozvoj hospodaření s lesem a výrobu potravin na zúrodněných degradovaných půdách. Základní důvod je ten, že vypalování pralesů je jediný zdroj obživy rodin v mnoha oblastech tropických pralesů. WGL je přesvědčena, že projekt výsadby lesa a zúrodnění degradovaných půd je řešením záchrany původních pralesů. V prvních letech po výsadbě je půda chráněna stromy a hospodářskými plodinami. Stromy rychleji rostou a zadržují vodu v krajině. Rostlinné zbytky a biocarbon zúrodní půdu. Hlavním cílem je vypěstování potravin, paliva a stavebního dřeva pro místní populaci. 7) Ekonomická životaschopnost projektu Vybudování základny a výzkumného centra je v první fázi závislé na mezinárodních finančních dotacích. Projekt AgroForestry po jeho dokončení a vybavení oběžným kapitálem vyprodukuje další finanční prostředky pro obnovu strojního zařízení a stane se soběstačným. Poptávka po stavebních materiálech (trámy, prkna, latě, palubky apod.), potravinách i palivu na místním trhu neustále stoupá. Ani ve státní nemocnici nemají obyvatelé nárok na ošetření zdarma. Léky si musí koupit. Poplatek u lékaře je nutný, aby si místní lidé péče více vážili a nemysleli si, že vše, co přijde zvenčí je zadarmo. Rodinám se vždy nabídne, aby někdo pobyt v nemocnici za svého příbuzného odpracoval. V tu chvíli se obvykle peníze nějak najdou. World's Green Lungs Strana 16

17 8) Management a organizace Pro úspěšnou realizaci projektu AgroForestry je k dispozici skupina evropských odborníků pro výstavbu základny a řízení výzkumného centra, stejně tak jako pro další odborné vzdělávání místních pracovníků. Export a odbyt tradičních výrobků mimo Afriku bude řídit WGL pro všechny účastníky projektu. V rámci projektu AgroForestry bude zajištěna odborná příprava místních klíčových odborníků, kteří budou řídit zalesňování v dalších oblastech. U těchto odborníků je kladen zvláštní důraz na jejich vysoké morální kvality a neúplatnost. Po dokončení projektu by se zdravotní a další zařízení měla předat do rukou místních obyvatel. Jsou oprávněné pochyby, zda je to možné. Odborně by to Konžané zvládli i bez WGL, ale manažersky ne. Mohlo by to skončit tím, že by se tu všechno rozkradlo a zpustlo. Veškeré stavby, stroje a zařízení základny zůstanou pod správou WGL po celou dobu existence projektu. Smluvně budou vymezeny pravidla spolupráce. WGL počítá s trvalou přítomností svých odborníků při řízení projektu AgroForestry v Kongu. 12 Co je třeba udělat? Musíme dát místním obyvatelům jinou, snadnější alternativu obživy. Administrativní zákazy dalšího vypalování pralesů nebudou nikdy účinné, protože hlad a boj o holé přežití jsou a vždy budou silnější. V průměru každý rok jedna rodina využívá přibližně 600 m 2 nové zemědělské plochy na úkor pralesa. V provincii Maiema jenom společenství Balanga čítá rodin. To představuje ha odlesněné plochy za rok! Zde je výčet nejdůležitějších kroků, které je nutné učinit: 1) Implementace projektu AgroForestry Projekt AgroForestry je v současné době jediný známý způsob, jak prakticky zamezit dalšímu úbytku tropických pralesů a následné devastaci životního prostředí. Naučí místní obyvatele, jak vysazovat hospodářské lesy a zúrodňovat dříve degradovanou půdu. Změní migrační zemědělství v trvalé využívání půdy. Vegetací ochlazovaný povrch a zadržená voda učiní krajinu vhodnou pro zemědělsko-lesnické hospodaření. Abychom zastavili vypalování pralesů jen ve společenství Balanga ( rodin), je třeba: vyčistit ha vypáleného pralesa; vyrobit t biocarbonu; zúrodnit ha degradovaných ploch; zalesnit ha, tj. vypěstovat a vysadit ks obalovaných sazenic lesních dřevin (550 ks/ha). Viz přílohu 2, Modelový projekt AgroForestry. 2) Přijetí metodiky WGL Carbon Standard pro ocenění ekosystémových služeb WGL Carbon Standard je přizpůsoben specifickým podmínkám Afriky. Přijetím této sofistikované metodiky vlády oblasti Congo Basin manifestují potenciálním investorům a dárcům ochotu a připravenost konat v rámci mezinárodně uznávaných pravidel. Viz přílohu 1, WGL Carbon Standard. World's Green Lungs Strana 17

18 3) Umožnění konverze emisních povolenek VER vzniklých dle WGLCS na CER Příslušné orgány EU by měly převzít WGL Carbon Standard pro ofsetové projekty v Africe a poskytnout záštitu projektu AgroForestry jako pilotnímu projektu s velkým ekonomickým potenciálem. 4) Vzdělávání ekologických instruktorů Je nezbytné zajistit vzdělávání místních ekologických instruktorů formou pracovních seminářů a stáží tak, aby se ochrana pralesů, výsadba hospodářských lesů a rekultivace půdy stala součástí kultury místních obyvatel. Viz přílohu 8, Program seminářů. World's Green Lungs Strana 18

ZÁCHRANA PRALESŮ VÝMĚNOU ZA ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI EXPEDICE KINDU 2010. Závěrečná zpráva

ZÁCHRANA PRALESŮ VÝMĚNOU ZA ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI EXPEDICE KINDU 2010. Závěrečná zpráva ZÁCHRANA PRALESŮ VÝMĚNOU ZA ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI EXPEDICE KINDU 2010 Závěrečná zpráva Září 2010 Obsah 1 Úvod... - 3-2 Cíle expedice... - 3-3 Seznámení provinčních orgánů s PROJEKTEM AGROFORESTRY... -

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

AGROFORESTRY. Modelový projekt KINDU

AGROFORESTRY. Modelový projekt KINDU ZÁCHRANA PRALESŮ VÝMĚNOU ZA ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI WWW.GREENLUNGS.NET AGROFORESTRY Modelový projekt KINDU Aplikace systémů Agroforestry na degradovaných lateritických půdách v provincii Maniema Kindu, Konžská

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Pokřivená ekologie biopaliva

Pokřivená ekologie biopaliva Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Pokřivená ekologie biopaliva Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.32 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš

Více

Ekologie obnovy Restoration ecology. J. Frouz frouz@natur.cuni.cz konz. hodiny po. 13-15

Ekologie obnovy Restoration ecology. J. Frouz frouz@natur.cuni.cz konz. hodiny po. 13-15 Ekologie obnovy Restoration ecology J. Frouz frouz@natur.cuni.cz konz. hodiny po. 13-15 Co to je Obor aplikované ekologie, který se zabývá obnovou ekosystémů do původního stavu (ale do kterého?). Stav

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd Miroslav Kravka a kol. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských

Více

Příklady indikátorů pro prioritní oblasti. Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004 2009

Příklady indikátorů pro prioritní oblasti. Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004 2009 Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004 2009 Následující seznam uvádí příklady typických indikátorů pro různé typy operací v rámci prioritních oblastí. Jako příklady operací jsou uvedeny

Více

Prezentace 12.11.2015 Praha

Prezentace 12.11.2015 Praha Prezentace 12.11.2015 Praha "Business cannot succeed in a society that fails" WBCSD, Peter Bakker ČESKÁ PODNIKATELSKÁ RADA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Forestry Group Ing. Robert Babuka, MBA APICON, s.r.o. 2

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Možnosti zvládání sucha a nedostatku vody v kontextu adaptačních opatřen ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Sucho & Nedostatek vody Sucho -dočasné snížení dostupného množství je způsobené například

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Pozemkové úpravy současnost a budoucnost. Program rozvoje venkova

Pozemkové úpravy současnost a budoucnost. Program rozvoje venkova Pozemkové úpravy současnost a budoucnost Příspěvek resortu MZe Zhodnocení provádění pozemkových úprav současnost a budoucnost Program rozvoje venkova Ing. Pavel Sekáč náměstek Sekce pro společnou zemědělskou

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Přehled programů podpor PGRLF, a.s.

Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Skalský dvůr 3. listopadu 2015 Subvence části úroků z komerčních úvěrů Programy podpory: Zemědělec Podpora nákupu

Více

Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí

Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí Petr Kohout, Forsapi s.r.o. Praha 3.12.2014 Podzemní vody jsou cenným přírodním bohatstvím a právem jsou považovány za nejdůležitější zdroj

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Revitalizace jako investice

Revitalizace jako investice Revitalizace jako investice D. Pithart 1, T. Dostál 2, J. Valentová 2, P. Valenta 2, J. Weyskrabová 2 K. Křováková 3, J. Žaloudík 4, J.Hejzlar 4, & J. Dušek 5, 1 Daphne ČR, Institut aplikované ekologie,

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Pozemkové úpravy nástroj rozvoje venkova

Pozemkové úpravy nástroj rozvoje venkova Pozemkové úpravy nástroj rozvoje venkova Příspěvek resortu MZe na semináři Spolku pro obnovu venkova k rozvoji venkova Pozemkové úpravy v Programu rozvoje venkova Ing. Pavel Sekáč náměstek Sekce pro společnou

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

NIVA A JEJÍ POTENCIÁL

NIVA A JEJÍ POTENCIÁL KLIMA KRAJINA POVODÍ NIVA A JEJÍ POTENCIÁL UN IE U V PRO A ŘEKU MOR Základní východisko Vyhodnotit vodní útvary z hlediska: možností obnovy rozlivů do nivy doporučených způsobů revitalizace protipovodňové

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Ekosystémové služby versus ekonomické tužby Martina Pásková. Životadárné ekosystémy a my STUŽ Praha, 4. ledna 2011

Ekosystémové služby versus ekonomické tužby Martina Pásková. Životadárné ekosystémy a my STUŽ Praha, 4. ledna 2011 Ekosystémové služby versus ekonomické tužby Martina Pásková Životadárné ekosystémy a my STUŽ Praha, 4. ledna 2011 Učinili z ní zpustošený kraj; leží přede mnou truchlivá a zpustošená. Zpustošená je celá

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

1.ETAPA. Sanace stávajících vývěrů podzemní vody zdroje pitné vody. Zachycení dešťových vod v areálu školy Kauti primary

1.ETAPA. Sanace stávajících vývěrů podzemní vody zdroje pitné vody. Zachycení dešťových vod v areálu školy Kauti primary VODA PRO KAUTI Kauti/ Kathiani rozloha cca 15 km2, 30 000 obyvatel 80 km jihozápadně od hlavního města Nairobi Lidé se živí výhradně zemědělstvím a jsou na přírodních zdrojích vody závislí. Cíle projektu:

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Autor Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy snižování emisí Programy ke zlepšení kvality ovzduší Blok BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Určení základní referenční úrovně ( baseline BL)

Určení základní referenční úrovně ( baseline BL) Určení základní referenční úrovně ( baseline BL) Úvod Činnosti tohoto kroku jsou založeny na údajích pro jednotlivá místa. Disponuje-li město databází o produkci a spotřebě energie a o stavu dotyčných

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., zakladatel společnosti ENKI, o.p.s. která provádí aplikovaný výzkum hospodaření s vodou v krajině a krajinné energetiky, přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Management

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

kondenzace evapo- (transpi)race

kondenzace evapo- (transpi)race Voda jako zdroj evapo- (transpi)race Koloběh vody v krajině kondenzace Voda jako zdroj Voda jako zdroj Celkové množství vody na Zemi: 1,38 x 109 km 3 Z toho je 97,4 % slané vody. Celkové množství sladké

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Německá společnost založená v roce 2002 Špička v oboru výstavby bioplynových stanic v Evropě Pobočky v 11 zemích Evropy, také v Číně, Turecku, Indii a USA Moravská společnost založená

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Voda v krajině Návrat ke kořenům"

Voda v krajině Návrat ke kořenům Voda v krajině Návrat ke kořenům" LeaderFEST Náchod 18. 6. 2015 Ing. Tomáš Havlíček ATELIER FONTES s.r.o. www.fontes.cz - Návrat ke kořenům? Ke kterým? 1000 let? 100 let? 60 let? Co řešíme? 1. Tekoucí

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 Operačního programu Životní prostředí 24 22 Aktivita.3. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 2.5.2007 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více