Obsah. Seznam příloh. World's Green Lungs Strana 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Seznam příloh. World's Green Lungs Strana 2"

Transkript

1 AGROFORESTRY 2011

2 Obsah Stručné shrnutí projektu Popis výchozího stavu Neexistují nástroje na čerpání grantů a dotací Máme dramatické negativní příklady odlesnění krajiny Nemáme pozitivní příklady obnovy zdevastované lesní oblasti ve velkém měřítku Ekosystémové služby (ESS) Místo projektu Začlenění projektu AgroForestry do portfolia ekologických projektů REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) Boj proti hladu Tlumení klimatických změn (Climatic Change Mitigation) Záchrana pralesů výměnou za rozvojovou spolupráci Zainteresované strany Kolektivní majitelé půdy a lesů Balanga v provincii Maniema Mezinárodní vědecká komunita Světová populace Nositel projektu Výzkumný záměr projektu Rozvojový záměr projektu Sociální záměr projektu Co bylo uděláno Další postup realizace projektu Předprojektová příprava Projektová příprava Práce na projektu (Project Execution) Výzkumné práce Pedagogická a vzdělávací činnost Personální zajištění projektu - řešitelé projektu Finanční analýza projektu AgroForestry Základní parametry projektu Náklady Zdroje financování projektu Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu Co je třeba udělat? Seznam příloh Příloha 1 WGL Carbon Standard (WGLCS) Příloha 2 Modelový projekt AgroForestry Příloha 3 Kalkulace zalesnění - segment km2 Příloha 4 Technické vybavení základny projektu AgroForestry Příloha 5 WGL Forest Conservation Program Příloha 6 Země pláče Příloha 7 Závěrečná zpráva expedice Kindu 2010 Příloha 8 Program seminářů Příloha 9 Analýza měření živin v půdě Příloha 10 Od charity ke strategickému investování World's Green Lungs Strana 2

3 Stručné shrnutí projektu V nejbližších desetiletích bude pro existenci lidstva prioritní obnovit kriticky ohrožené rozsáhlé přírodních ekosystémy nezbytné pro vlastní život na Zemi. Pilotní projekt AgroForestry je situován do Demokratické Republiky Kongo, provincie Maniema, kde World s Green Lungs (WGL) má k dispozici km 2 země. Hospodářský les a zúrodněná půda budou využívány k trvalému zajištění potravin pro místní obyvatele, současně s ochranou životního prostředí. Chceme zachovat pralesy Zelené Plíce Světa výměnou za rozvojovou spolupráci. Výsadba lesů je vždy doprovázena zúrodňováním půdy (Terrapreta), rozvojem zemědělství, budováním infrastruktury, škol a zdravotnických zařízení a to v aktivní spolupráci s místními obyvateli. Přínosy projektu ovlivní ihned místní obyvatele (zvýšená produkce potravin, tvorba pracovních míst, dostupné sociální služby), postupně a dlouhodobě populaci celého světa (obnovené ekosystémové služby lesa). Náklady ponesou státy rozvinutého světa, včetně místních rozvojových. Ty dají k dispozici území a pracovní síly. Tento rozsáhlý transfer finančních a výzkumných kapacit, který co do velikosti a významu zastíní stávající toky zahraniční pomoci, je to nejlepší co je možno okamžitě udělat pro reálnou snahu o odstranění nedostatku potravin, záchranu pralesů a zabránění změn klimatu. Postup implantace projektu v provincii Maniema: 1. Vybudování energeticky nezávislé základny a výzkumného centra pro znovuzalesnění krajiny v oblasti relativně dostupné a napojené na místní dopravní komunikace. 2. Zřízení systému lesních školek a pokusných ploch pro pěstování vhodné sadby. 3. Navržení vhodné druhové skladby trvalého zalesnění a hospodářského využití krajiny, která poskytne dostatečnou produkci potravin. 4. Vybudování lehkých dřevěných staveb a bytových domů z materiálu dostupného v místě pro potřeby výzkumu a provozu základny. 5. Vyzkoušení vhodných technologií, strojů a zařízení pro specifické místní podmínky obnovy a pěstování lesa. 6. Vybudování vhodné infrastruktury dopravy a zpracování vypěstovaných produktů. 7. Zajištění dostupné zdravotní péče pro zaměstnance projektu i místní obyvatele. 8. Zavedení odborné přípravy místních klíčových odborníků, kteří budou řídit zalesňovací práce a služby s tím spojené. Bude kladen důraz na jejich morální kvality a neúplatnost. World's Green Lungs Strana 3

4 1 Popis výchozího stavu Z důvodů získávání zemědělské půdy dochází v Africe k rychlému vypalování pralesů. Půda je degradována a krajina se změní na polosuchou neúrodnou savanu. Obnova lesa přirozeným způsobem není možná. Bez promyšlené kultivace jsou takto zničené plochy nenávratně ztraceny pro les, zemědělství i život člověka. Lesy v Africe hoří nepřetržitě. Současně se uvolňuje značné množství CO 2 do ovzduší. Viz přílohu 6, Země pláče. V povodí řeky Kongo se nachází ha tropických deštných pralesů, což je přibližně rozloha čtvrtiny světových tropických pralesů. Pokud bude ničení pralesů pokračovat dnešním tempem, zůstanou miliony lidí bez přístřeší i potravin. V provincii Maniema jedna rodina spotřebovává přibližně 600 m 2 zemědělské plochy za rok. V tomto zvláštním případě jenom společenství Balanga čítá rodin. To reprezentuje v průměru m2 (1 080 ha) odlesněné plochy za rok! Jediná možnost, jak zabránit další devastaci pralesů, je zajistit dostatečnou produkci potravin v místě pro lokální obyvatelstvo. 1.1 Neexistují nástroje na čerpání grantů a dotací A. Národní metodiky - standardy pro ocenění a monitoring offsetových projektů Státy Congo Basin nemají národní standardy pro ocenění ekosystémových služeb svých lesů. Je pro ně obtížné verifikovat a monitorovat kapacitu sekvestrace CO 2 v porostech a fixace C v půdě. Není dosud přijata metodika jak dlouhodobě změřit a monitorovat změny ve znovuzalesněné krajině směrem k jejím ekosystémovým i sociálním funkcím při jejím setrvalém hospodářském využití. B. Komplexní programy ochrany a obnovy lesních ekosystémů při současném zajištění sociálních potřeb obyvatel Nejsou k dispozici prováděcí programy záchrany pralesů pro umístění grantů a dotací. Nebyla k dispozici vhodná území. Majitelé půdy nebyli ochotní podstoupit tento zalesňovací experiment. C. Know-how a odborníci pro rekultivaci lesů a zavedení trvale udržitelného lesnickozemědělského hospodářství 1.2 Máme dramatické negativní příklady odlesnění krajiny Prof. Gabriel Salumu Ngolo Wa Balanga: Narodil jsem se v r v Katakokombe. Měl jsem ve zvyku chodit se koupat do jezera Thasala v savaně Lokala, která tenkrát měřila 5 x 8 km. Byl jsem nyní překvapen, že jezero z časti už neexistuje a tato savana se znatelně zvětšila a má nyní rozlohu 7 x 9 km! 24 km 2 pralesa zmizelo. Další zjištění (stále Katakokombe, Kindu IV), pramen vody zvaný Balanga před dvěma a půl lety zmizel. Tento pramen zásoboval pitnou vodou ± osob. Ve městě Kindu jiný zvláštní úkaz, malé jezero 120 x 200 m zvané Alfio, které bylo místem rekreace a mládež se tam chodila koupat, také náhle zaniklo. World's Green Lungs Strana 4

5 Nakonec chci ještě zmínit zúžení koryta říčky Lotola 8 km dlouhé, které měřilo na šířku 4 m. Dnes neměří vice než 2,5 m, délka je stejná. 1.3 Nemáme pozitivní příklady obnovy zdevastované lesní oblasti ve velkém měřítku Hlavní úskalí je velikost a originalita projektu AgroForesty a s ní spojený rozsáhlý obsah prací. Takto velký projekt vyžaduje značné množství lidí a bude velmi náročný hlavně na organizaci a logistiku. Všechny ostatní problémy, i když zásadní, jsou řešitelné. Pro přípravu půdy půjde použít strojní vybavení, proto budou tyto práce postupovat relativně rychle. Komplikovaná zřejmě bude problematika ochrany zemědělských plodin a výsadeb proti buřeni, hmyzu, zvěři. Je zřejmé, že určité procento výsadeb bude těmito činiteli ovlivněno, ale v rámci zemědělských i lesnických technologií jsou známy způsoby ochrany a boje proti těmto škůdcům. Největší problém nastane v ochraně proti buřeni. Vyvstane potřeba velkého množství ruční práce v relativně krátkém období. Proveditelnost projektu nicméně dokládají obdobné projekty, byť značně menšího rozsahu s jiným záměrem nebo účelem, které byly a jsou realizovány v celém pásu deštných lesů od konce druhé světové války až po současnost: ha - uměle založené lesy na území Tanzanie, převážně karibské borovice; ha - 2 miliardy sazenic na výsadbu tzv. sociálních lesů, Indie v 80-tých letech; ha - týk a karibská borovice, Fidži a další ostrovy Oceánie; ha - hlavně Týk a mahagony, v současné době u přehrady Urra, Kolumbie; množství plantáží hlavně týku a blahovičníku ve státech celé rovníkové oblasti. 1.4 Ekosystémové služby (ESS) Millenium Ecosystem Assessment 2005 (MEČ) soustředí pozornost především na vzájemné vazby mezi (ES) a kvalitou lidského života, kterou ovlivňuje dostupnost potravin a sociálních služeb. Lidé jsou chápáni jako nedílná součást ekosystémů. 1. Zásobovací služby Produkty, které lidé od ekosystémů získávají, jako jsou: výroba potravin, dřeva, biopaliv, krmiv, vláken; pitná voda; nerostné suroviny. Vyšší zásobování potravinami může krajina krátkodobě nabídnout přeměnou lesa na zemědělskou půdu, pak poklesne dodávka jiných ES, které budou mít v příštích letech i větší důležitost, jako je například regulace záplav nebo omezování sucha, čistá pitná voda, sekvestrace CO2, tvorba úrodné vrstvy čí místa pro ekoturismus. 2. Regulační služby retence vody, omezování záplav; snižování eroze půdy - není možné nahradit žádným jiným způsobem než rozvojem ES; sekvestrace CO2 - vegetace fotosyntézou konzumuje odpadní plyn CO2 z lidské činnosti; World's Green Lungs Strana 5

6 produkce kyslíku; čištění vody; vyrovnávání výkyvů podnebí, zlepšování tepelného a vlhkostního režimu prostředí; filtrace přízemních vrstev vzduchu, snižování prašnosti a hlučnosti. 3. Podpůrné služby Jsou nezbytné pro vytváření všech ostatních ekosystémových služeb: opylování rostlin; vytváření půdního pokryvu, tj. ukládání zásob sluneční energie do humusu; tvorba úrodné půdy Terra-preta. 4. Kulturní služby možnosti rekreace a ekoturistiky - ekologická turistika, pokud je patřičně řízena, s sebou přináší silné ekonomické pohnutky pro zachovávání a obnovu přírody v oblasti. 1.5 Místo projektu Demokratická republika Kongo (Kinshasa) je situována v centrální Africe. Svojí rozlohou km² se řadí mezi největší na kontinentě. Politická situace - Demokratická Republika Kongo (RDC) má v současné době demokratické zřízení. Výsledkem demokratického procesu byla organizace svobodných voleb v r Oblast působení World s Green Lungs v provincii Maniema je vymezena souřadnicemi: E. longitude S. latitude Obrázek 1 Oblast působení World s Green Lungs V RDC jsou čtyři geografické regiony: 1) pobřežní nížina na západě; 2) centrální bazén tvořený nížinami, náhorními plošinami terasovitě uspořádanými - vegetace je charakterizována hustým rovníkovým pralesem; 3) planiny na severu, severovýchodě a na jihu - vegetace zde je převážně tropická; 4) horský masiv na východě, jihovýchodě a na západě. World's Green Lungs Strana 6

7 Podnebí v RDC je charakterizováno vodními srážkami v dostatečném množství, dlouhou dobou slunečního svitu a příznivými teplotami. Viz tabulku 1,Průměrné teploty a srážky. Min. Max. Rain ( C) ( C) (mm) January February March April May June July August September October November December Tabulka 1 Průměrné teploty a srážky 2 Začlenění projektu AgroForestry do portfolia ekologických projektů Výsadba lesů je vždy doprovázena rozvojem zemědělství, s důrazem na produkci potravin, budováním infrastruktury, škol a zdravotnických zařízení a to v aktivní spolupráci s místními obyvateli. 2.1 REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) Projekt AgroForestry rozpracovává záměry mezinárodního projektu konceptu REDD+ do konkrétních kroků, jak zúrodňováním degradovaných ploch a výsadbou hospodářských lesů zabránit dalšímu vypalování tropických pralesů. Nabízí ocenění a monitoring těchto aktivit z hlediska fixace CO2 ve specifických podmínkách Afriky. Důraz je kladen na zajištění potravin a sociálních služeb pro místní obyvatelstvo. Viz přílohu 5, WGL Forest Conservation Program. Pralesy budou s určitostí dále ničeny, pokud nebude implementován projekt AgroForestry s cílem: zastínit půdu výsadbou nových stromů a zadržet vodu v krajině; vytvořit humusoidní vrstvu půdy aplikací biocarbonu, spadu, zeleného hnojení, kompostu; produkovat potraviny, dřevo pro výstavbu i topení a další plodiny pro místní obyvatele. 1 ha pralesa zachovaného v důsledku zalesňovacího projektu AgroForestry fixuje t CO 2. World's Green Lungs Strana 7

8 2.2 Boj proti hladu Rekultivace půdy (Land Reclamation) - úrodná půda Terra-preta se vytváří uložením až 50 t/ha biocarbonu do degradovaných půd; biocarbon zvyšuje schopnost vázat živiny v půdě. Terra preta - uložení 50 t/ha biocarbonu (dřevěného uhlí) do země váže dlouhodobě 150 t CO 2 /ha. 2.3 Tlumení klimatických změn (Climatic Change Mitigation) WGL Carbon Standard dává k dispozici nezávislou metodiku k vyjádření rozdílu mezi odlesněnou degradovanou půdou a hospodářskou krajinou po implementaci projektu Agroforestry. Oceňuje nově vysázené plochy z hlediska sekvestrace CO 2. Metodika vychází z Good Practice Guidance on LULUCF (IPCC 2003). 1 ha nového lesního porostu sekvestruje 31 tun CO 2 za rok po dobu nejméně 30-ti let. 2.4 Záchrana pralesů výměnou za rozvojovou spolupráci WGL vytvořilo Carbon Standard (WGLCS) jako transparentní instrument pro vlády i potenciální investory v rámci programu. V podstatě se jedná o vysoce sofistikovanou metodiku pro ocenění a monitoring ekosystémových služeb ve specifických podmínkách Afriky. WGLCS poskytuje metodologii pro inventarizaci a ocenění dochovaných pralesů z hlediska množství uloženého CO 2. Poskytuje nástroj jak finančně vyjádřit úbytek pralesů. Výsledky lze použít jako vědecky podložený argument pro získání grantů a dotací v rámci REDD+ projektů. Viz Přílohu 1, WGL Carbon Standard. Tuto metodiku zaměřenou na les a revitalizaci půdy nabízí WGL vládám Congo Basin jako národní metodiku pro získání argumentů a verifikovaných podkladů pro žádosti o subvence a granty do ochrany pralesů. Přijetím této metodiky vlády manifestují potenciálním investorům a dárcům ochotu a připravenost konat v rámci světových pravidel. Historické údaje ukazují, že emise způsobené změnami ve využívání půdy, převážně odlesňováním, představují zhruba čtvrtinu všech emisí skleníkových plynů (zvláštní zpráva IPCC o využití půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví - LULUCF). 3 Zainteresované strany 3.1 Kolektivní majitelé půdy a lesů Balanga v provincii Maniema Jedná se o přibližně obyvatel. Jako klíčoví beneficienti jsou zapojeni do všech fází projektu včetně jeho přípravy. V rámci spolupráce s WGL dávají k dispozici pozemky. Vybudovaná infrastruktura zůstává jejich majetkem. Všechny skupiny mají rovnocenný přístup k přínosům projektu AgroForestry v době jeho realizace i po jeho skončení. 3.2 Mezinárodní vědecká komunita Zalesňovací projekt velkého rozsahu AgroForestry na ploše v řádech tisíců km 2 umožní provést komplexní analýzu změn ekosystémových služeb v oblasti Balanga a z hlediska jejího potenciálu zajistit trvale udržitelného životního prostředí pro místní obyvatele. World's Green Lungs Strana 8

9 3.3 Světová populace Projekt AgroForestry klimaticky ovlivní přilehlé i vzdálené oblasti. Určit míru tohoto ovlivnění je cílem výzkumné části projektu. 3.4 Nositel projektu Nositelem projektu je nezisková organizace World s Green Lungs (WGL) - Zelené plíce světa. WGL přispívá k zachování tropických pralesů v povodí řeky Konga tím, že vytvořila program ekologického využívání jejich bohatství s důrazem na produkci potravin a zlepšení životních a sociálních podmínek místních obyvatel. WGL vychází z know-how svých zakladatelů získaného činností v západní Africe v období od roku Informace o činnosti WGL jsou k dispozici na 4 Výzkumný záměr projektu 1) Zpracování dostupných podkladů o oblasti Balanga a jejich zhodnocení - hranice provincie a administrativních oblastí, druhy vodních ploch, svažitost terénu, obydlená místa, pole, dopravní síť atd. Budou využity topografické mapy v různém měřítku, plány osídlení, letecké snímky a snímky z družic. 2) Dále připravujeme Vyhodnocení satelitních termovizních snímků. To představuje základní podklad pro získání informací o teplotě v pěti stupních rozlišení, o množství biomasy a chlorofylu, informace o vlhkosti. Získání vstupních informací o vlastnostech složek a prvků v krajině (krajinné typy, kvalita a druhy půdy, eroze půdy, druhy půdního pokryvu). Analýzu biotických, abiotických a socioekonomických jevů v oblasti a jejich zachycení do mapových podkladů. Provedení ekologického a ekonomického rozboru se zaměřením na současný stav ekosystému a na jeho výkonnost při poskytování ekosystémových služeb. 3) Stanovení vhodného využití území, tj. na základě ukazatelů vlastností krajiny navržení optimálního funkčního členění krajiny čili optimální lokalizace lesních porostů, polí a dalších lidských činností v krajině (požadavky versus limity). 4) Zpracování prognózy vývoje v horizontu dalších 50 let zahrnující možný vývoj podnebí, ekosystémových služeb, využívání území a obhospodařování půdy, růstu lidské populace a hospodářské činnosti. V návaznosti stanovení podmínek ekologické a ekonomické stability, která by byla udržitelná daleko do budoucnosti tak, aby byly uspokojeny základní materiální potřeby obyvatel oblasti s důrazem na přiměřenost a kvalitu života. 5) Zpracování základního informačního systému o životním prostředí v oblasti Balanga složeného z více druhů eko-databází popisujících různé třídy krajinného typu. Tento IS bude aplikovatelný na další oblasti rovníkové Afriky. Bude vytvořena metodika tvorby a udržování těchto eko-databází z hlediska hlubšího pochopení vztahů mezi jednotlivými složkami krajiny ve specifické oblasti povodí řeky Konga. World's Green Lungs Strana 9

10 5 Rozvojový záměr projektu Rozvojovým záměrem projektu je zavést trvale ekologicky udržitelné lesní a zemědělské hospodářství umožňující výrobu potravin pro vlastní spotřebu místních obyvatel, aby nemuseli bezúčelně vypalovat les. Cílem je naučit místní obyvatele hospodařit se svojí krajinou, a to se zvláštním důrazem na výchovu k obnově úrodné půdy (Terra-preta) a pěstování hospodářského lesa jako trvalých zdrojů potravin a energie. Růstový cyklus lesních dřevin (např. limbali, palma olejná) a jejich vhodné uspořádáni dovoluje pod nimi pěstovat zemědělské plodiny jako jsou cukrová třtina, kukuřice, rýže, banány, zelenina, ořechy kešu apod. Snaha o změny ve využití půdy pomocí systému AgroForestry má zmírnit tlak na vypalování původního pralesa, aby se uspokojila rostoucí potřeba potravin pro rostoucí populaci v Africe. Viz přílohu 2, Modelový projekt AgroForestry. Projekt počítá s využitím obnovitelných zdrojů energie. Jedná se zejména o malé vodní elektrárny pro zásobování místních komunit; solární energii pro ohřev vody; palmový olej jako bio-palivo pro vznětové motory. 6 Sociální záměr projektu Sociálním záměrem projektu je celkově zvýšit produkci potravin a upravit distribuci vody v krajině, zlepšit dostupnost zdravotní péče i léků pro účastníky projektu. Dále podporovat místní produkci potravin a dřeva jako způsob zajištění zaměstnanosti a zdroj příjmů místních obyvatel. Tato tzv. místní sociální investice pomůže provincii zmenšit požadavky na import zboží pro zajištění svých životních potřeb. To opět umožňuje snižovat náklady na balení a dopravu zboží do země a tím redukovat emise CO 2. 7 Co bylo uděláno Výsadba Lesa Přátelství Kindu 2010 nastartovala projekt AgroForestry v Demokratické republice Kongo. Zalesňovací práce byly zahájeny výsadbou zkusných ploch, které mají ověřit vliv mykorhizních hub a pomalu rozpustného hnojiva na růst stromů. Zkoumané vlivy testujeme na dřevině limbali (gilbertiodendron dewevrei). Jednotlivé zkusné plochy jsou od sebe odděleny vždy dvěma řadami sazenic velkoplodé formy palmy olejné (elaesis guineensis). Viz přílohu 7, Závěrečná zpráva-expedice Kindu V rámci realizace vědecké části projektu byl proveden průzkum terénu a zajištěn odběr různých typů půdy a přírodních materiálů. Odběry byly naplánovány tak, aby bylo možné popsat dopady dosavadního destruktivního hospodaření na půdní a vodní poměry krajiny. Viz přílohu 9, Analýza měření živin v půdě. World's Green Lungs Strana 10

11 8 Další postup realizace projektu 8.1 Předprojektová příprava Pree-feasability study Rekognoskace terénu Rekognoskace terénu zahrnuje shromáždění doteď dostupných informací o oblasti projektu a jejich analýzu. Cílem je přinést podklady pro zpracování předběžné studie proveditelnosti (préalable étude de faisabilité). Tato fáze zahrnuje následující oblasti šetření 1) Místní šetření (in situ) a hrubé mapování terénu, zpracování dostupných podkladů o oblastech Balanga a Watambolo a jejich zhodnocení: hranice provincie a administrativních oblastí; obydlená místa, dopravní síť atd.; lesy, savany, pole, svažitost terénu; druhy vodních ploch a vodních zdrojů; topografické mapy v různém měřítku, plány osídlení, letecké snímky, snímky z družic; katastrální mapy; mapování pomocí GIS přístrojů; obrazová dokumentace, natáčení dokumentu. 2) Popis krajinných typů, kvality a druhů půdy, eroze půdy, druhů půdního pokryvu. V návaznosti provedení analýzy a kvalifikovaného odhadu budoucí kapacity ekosystému oblasti Balanga a Watambolo z hlediska jejího potenciálu trvale poskytovat ekosystémové služby a dostatečnou obživu pro místní obyvatele Zpracování předběžné studie proveditelnosti v ČR Zpracování předběžné studie proveditelnosti bude zahrnovat: vytipování pozemků vhodných k zúrodněni a zalesnění, určení souřadnic pro následné podrobné snímkování; určení druhů dřevin a typ zalesnění (aleje, plantáže, větrolamy, souvislý les); výběr druhů hospodářských plodin s ohledem na produkci potravin; provedení expertního odhadu stávající výkonnosti území vhodného k zalesnění; popis stavu komunikací, infrastruktury s návrhy na první stavební práce; vznik prvního obrazového časosběrného dokumentu o stavu krajiny, lesů a obyvatel pro vlastní práci na projektu a propagaci projektu AgroForestry Terénní inženýrský průzkum 1) Mapování vytipovaných ploch a tvorba zalesňovacích plánů. 2) Zaměření a vytyčení pozemků k zúrodněni a zalesnění. 3) Odsouhlasení záměru na místě s místní správou. Výběr variant a soupis požadavků místních obyvatel. World's Green Lungs Strana 11

12 4) Vypracování druhého časosběrného dokumentu, pořízení obrazové a mapové dokumentace Oponentura a výběr variant 8.2 Projektová příprava 1) Zpracování studie proveditelnosti cena výstavby, provozní náklady, požadavky na investice, očekávané příjmy, administrativní a právní překážky, rizika a skrytá nebezpečí, technické provedení projektu. 2) Veřejné projednání v provincii Maniema - Stakeholder Consultations. 3) Úvodní projektová dokumentace - Project Design Document. 4) Host Country Approval. 5) Validace Auditor IFER - Designated Operational Entity. 6) Registrace u WGL. 8.3 Práce na projektu (Project Execution) Založení školek a pokusných polí 1) Vybudování přístupových komunikací. 2) Výstavba kampusu a budov, zajištění energie a vody. 3) Vyčištění terénu pro školky a pole. 4) Zemní práce, vybudování drenáží, zavlažování a další infrastruktury. 5) Výsev a pěstování semenáčku a sazenic podrostu Příprava pozemků k zúrodnění a výsadbě 1) Vybudování přístupových cest. 2) Odstranění existující vegetace pro rekultivační práce. 3) Zemní práce, terasování, drenáže. 4) Výstavba hospodářských budov a zařízení. 5) Výsadba dřevin Zřízení polí pro doprovodné plodiny 1) Vyměření polí a záhonů. 2) Úprava a kultivace polí a záhonů, zapravení biocarbonu. 3) Výsadba a výsev doprovodných plodin. World's Green Lungs Strana 12

13 8.3.4 Pěstební práce a sklizeň 1) Aplikace hnojení. 2) Použití řízené agrochemie. 3) Kultivace, odplevelení. 4) Sklizeň. 5) Transport úrody ke zpracování nebo prodeji. 8.4 Výzkumné práce 1) Měření srážek, teplot, vlhkosti, větru. 2) Monitorování průtoků ve vodních tocích. 3) Měření zastoupení vybraných prvků a látek v půdě a vodě v čase. 4) Zpracovávání časosběrného dokumentu. 5) Šlechtění a množení užitných dřevin a rostlin. 8.5 Pedagogická a vzdělávací činnost 9 Personální zajištění projektu - řešitelé projektu Ing. František Nekovář Prof. Salumu Ngolo wa Balanga Gabriel Ing. Jan Tošovský Ing. et Ing. Josef Trochta, MBA Doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D. Ramazani bin Kithima Didier RNDr. Lucie Erbanová Ing. Jiří Bartoň, CSc. Ing. Martina Pásková, Ph.D. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc. 10 Finanční analýza projektu AgroForestry Projekt AgroForestry je koncipován tak, aby byl schopen tvořit dostatečné výnosy pro jeho financování v post realizačním období, kdy bude zastaven úbytek pralesů a plocha lesa bude stále narůstat. Náklady na realizaci projektu jsou níže vyčísleny po etapách. Neuvažuje se návratnost ani úroková sazba. World's Green Lungs Strana 13

14 Potencionálním hlavním zdrojem financování projektu je prodej emisních povolenek. Navrhujeme, aby příslušné orgány EU převzaly WGL Carbon Standard pro ofsetové projekty v Africe. Je třeba umožnit konverzi takto vzniklých emisních povolenek VER na CER pro firmy z EU v období po Kyotu. Viz kapitolu 10.3, Zdroje financování projektu Základní parametry projektu Předpokládané náklady projektu: 991 mil.. Doba zalesňovacích a rekultivačních prací: 20 let. Roční náklady: 49,55 mil.. Roční potřeba sazenic: 13,75 mil. ks Náklady Finanční náklady na jednotlivé kroky realizace projektu: 1) Druhá expedice do Kindu 9,5 mil. Kč (0,38 mil. ) Náklady na pobyt expertů, nákup zařízení a služeb. Viz příloha 4, Technické vybavení základny projektu AgroForestry. 2) Předprojektová příprava 18 mil. Kč (0,72 mil. ) 3) Vybudování základen a výzkumného centra 176 mil. Kč (7,04 mil. ) Bude vybudována jedna ústřední základna s výzkumným centrem a čtyři regionální mechanizované a energeticky nezávislé základny propojené sítí cca 450 km úzkorozchodné (600 mm) železnice. Bude se jednat o jednorázovou počáteční dotaci ze strany donorů na realizaci projektu. 4) Náklady na zalesnění v rozsahu km mil. Kč (991,00 mil. ) Kč/ha (1 982 /ha) Viz přílohu 3, Kalkulace zalesnění - segment km Zdroje financování projektu Granty a dotace Předpokladem realizace první fáze projektu je uvolnění prostředků ze strany donorů formou dotací a grantů. V rámci této etapy, trvající 16 měsíců, bude vybudováno ústřední hospodářské centrum. Viz přílohu 10, Od charity ke strategickému investování - Case Study Prodej obchodovatelných ekosystémových služeb (ESS) 1) Sekvestrace CO 2 zakládáním nových lesů Nově založený porost lesních dřevin sekvestruje z atmosféry přibližně 31 t CO 2 /ha/rok, tj. 938 t CO 2 /ha/30 let (dobu obmýtí). 2) Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+) Realizací projektu AgroForestry se zabrání dalšímu vypalování pralesů. Pralesy jsou přirozeným úložištěm uhlíku. Zničením jednoho hektaru pralesa se uvolní do atmosféry přibližně t CO 2. World's Green Lungs Strana 14

15 Zúrodněním 1 ha degradované půdy lze každý rok zachránit 1 hektar pralesa před vypálením. Tzn., že jeden hektar půdy zúrodněné v prvním roce realizace projektu AgroForestry v průběhu trvání projektu, což je 20 let, zachrání 20 ha pralesa. To představuje zabránění uvolnění přibližně t CO 2 (20 x t CO 2 ) do atmosféry. 3) Karbonizace odpadního dřeva v retortách Na vypálených plochách zůstává část kmenů a silných větví, které se následně rozkládají, přičemž se uvolňuje CO 2. Při čištění ploch před rekultivací a výsadbou hospodářského lesa lze z tohoto odpadu, v průměrném množství 74 t/ha, vyrobit přibližně 17 t biocarbonu/ha. Biocarbon je jemná frakce z karbonizace 20 mm vhodná pro rekultivaci degradovaných půd tvorbou úrodné Terra-preta. Do země lze uložit až 50 t biocarbonu/ha, tj. fixovat přibližně 150 t CO 2. Souhrnnou informaci o bilanci biomasy a sekvestrace/fixace CO 2 na projektovém území podává níže uvedená tabulka. BIOMASS BALANCE Reforestation REDD+ Aboveground woody biomass t/ha Belowground woody biomass t/ha Deadwood t/ha 268 Woody biomass TOTAL t/ha Aboveground woody biomass t/ha/year 24 Belowground woody biomass t/ha/year 12 Deadwood t/ha/year Woody biomass TOTAL t/ha/year 36 CO 2 BALANCE Reforestation REDD+ Fixation/sequestration CO 2 t/ha Production O 2 t/ha Fixation/sequestration C t/ha Fixation/sequestration CO 2 t/ha/year 31 Production O 2 t/ha/year 22 Fixation/sequestration C t/ha/year 9 Tabulka 2 Bilance biomasy a sekvestrace/fixace CO 2 na projektovém území 11 Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu 1) Podpora projektu ze strany země příjemce Pozemky pro zalesnění a výstavbu základny dává k dispozici, na základě uzavřené Join- Venture smlouvy, společenství Balanga a Watambolo Nord. Existuje osobní podpora guvernéra provincie Maniema k aktivitám projektu AgroForestry. Projekt podporuje rozvojový program vyhlášený presidentem RDC J. Kabylou. 2) Vlastnictví projektu Budoucí příjemci jsou zapojeni do všech fází přípravy a realizace projektu. Všechny skupiny konečných příjemců mají rovnocenný přístup k přínosům projektu AgroForestry v době jeho realizace i po jeho skončení. Koneční příjemci (vlastníci lesa) v rámci spolupráce s WGL dávají k dispozici pozemky. Vybudovaná infrastruktura zůstává jejich majetkem. Veškeré stavby, stroje a zařízení základny zůstávají pod správou WGL po celou dobu realizace projektu. Smluvně budou vymezeny pravidla spolupráce. World's Green Lungs Strana 15

16 3) Sociální a kulturní faktory Záměry WGL jsou ekologické i sociální. WGL zaměstnává místní obyvatele. Zaměstnanci mají 8 hodinovou pracovní dobu s dostatečnými přestávkami na odpočinek. Vzniknou nová pracovní místa, zvýší se kupní síla obyvatel. Rodinám zaměstnanců je dána do užívání zúrodněná půda Terra-preta (cca m 2 ) pro pěstování vlastních potravin. Přebytky, které vypěstují, jsou prodávány na místních trzích a zajišťují dodatečný příjem rodin. WGL také nabízí svým zaměstnancům materiální pomoc při stavbě vlastního domu nebo při opravách a modernizaci existujících obydlí. Odborné vzdělání zajišťuje WGL svými odborníky. Učitele do škol a zdravotnický personál do zdravotnických zařízení zajišťují partnerské nevládní organizace ve spolupráci s místními vládními orgány. 4) Rovný přístup žen a mužů Organizace zaručuje rovný přístup mužů a žen k přínosům projektu AgroForestry v dlouhodobém horizontu. V mechanizovaných provozech, dopravě, při výsadbě lesa budou převažovat muži. Ženy najdou uplatnění v lesních školkách a při pěstování potravin. 5) Vhodná technologie Stroje a zařízení budou převážně mechanické, co nejméně hydraulické, méně poruchové a nenáročné na údržbu a znalosti obsluhy. Vhodná volba technologie, strojů a zařízení a jejich údržba bude testována v rámci tohoto pilotního projektu. Doprava po řekách bude zajišťována zprvu pomocí domorodých pirog. Kapacita dopravy těmito domorodými loděmi není limitovaná. Později budou využívány vlastní lodě s pohonem na bio-palivo (palmový olej), a to i na větší vzdálenosti. 6) Dopady na životní prostředí Projekt AgroForestry klade důraz na dlouhodobě udržitelný rozvoj hospodaření s lesem a výrobu potravin na zúrodněných degradovaných půdách. Základní důvod je ten, že vypalování pralesů je jediný zdroj obživy rodin v mnoha oblastech tropických pralesů. WGL je přesvědčena, že projekt výsadby lesa a zúrodnění degradovaných půd je řešením záchrany původních pralesů. V prvních letech po výsadbě je půda chráněna stromy a hospodářskými plodinami. Stromy rychleji rostou a zadržují vodu v krajině. Rostlinné zbytky a biocarbon zúrodní půdu. Hlavním cílem je vypěstování potravin, paliva a stavebního dřeva pro místní populaci. 7) Ekonomická životaschopnost projektu Vybudování základny a výzkumného centra je v první fázi závislé na mezinárodních finančních dotacích. Projekt AgroForestry po jeho dokončení a vybavení oběžným kapitálem vyprodukuje další finanční prostředky pro obnovu strojního zařízení a stane se soběstačným. Poptávka po stavebních materiálech (trámy, prkna, latě, palubky apod.), potravinách i palivu na místním trhu neustále stoupá. Ani ve státní nemocnici nemají obyvatelé nárok na ošetření zdarma. Léky si musí koupit. Poplatek u lékaře je nutný, aby si místní lidé péče více vážili a nemysleli si, že vše, co přijde zvenčí je zadarmo. Rodinám se vždy nabídne, aby někdo pobyt v nemocnici za svého příbuzného odpracoval. V tu chvíli se obvykle peníze nějak najdou. World's Green Lungs Strana 16

AGROFORESTRY. Modelový projekt KINDU

AGROFORESTRY. Modelový projekt KINDU ZÁCHRANA PRALESŮ VÝMĚNOU ZA ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI WWW.GREENLUNGS.NET AGROFORESTRY Modelový projekt KINDU Aplikace systémů Agroforestry na degradovaných lateritických půdách v provincii Maniema Kindu, Konžská

Více

ZÁCHRANA PRALESŮ VÝMĚNOU ZA ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI EXPEDICE KINDU 2010. Závěrečná zpráva

ZÁCHRANA PRALESŮ VÝMĚNOU ZA ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI EXPEDICE KINDU 2010. Závěrečná zpráva ZÁCHRANA PRALESŮ VÝMĚNOU ZA ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI EXPEDICE KINDU 2010 Závěrečná zpráva Září 2010 Obsah 1 Úvod... - 3-2 Cíle expedice... - 3-3 Seznámení provinčních orgánů s PROJEKTEM AGROFORESTRY... -

Více

Studie ekonomický ch datový ch zdroju a moz ností jejich propojení s RSA

Studie ekonomický ch datový ch zdroju a moz ností jejich propojení s RSA Studie ekonomický ch datový ch zdroju a moz ností jejich propojení s RSA V rámci projektu TD 0202016 TD Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA HODNOCENÍ

Více

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 203 z hlediska kohezní politiky KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Centrum EP Hradec Králové ČERVENEC 200 2 Obsah. Úvod... 3 2. Základní charakteristika

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo životního prostředí České republiky Praha 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Soulad programu s mezinárodními úmluvami a evropskou

Více

NÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROST

NÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROST ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pro období 2007-2013 Praha 7. března 2007 2 OBSAH ÚVOD...9 KAPITOLA 1. Současná ekonomická a sociální situace...13 1.1

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE. Návrh Ministerstva životního prostředí ČR

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE. Návrh Ministerstva životního prostředí ČR POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR 1 Úvodní slovo bude doplněno po dokončení Politiky ochrany klimatu před jejím předložením ke schválení vládou ČR. 2

Více

LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ PO VSTUPU ČR DO EU

LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ PO VSTUPU ČR DO EU LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ PO VSTUPU ČR DO EU Sborník referátů ze semináře doplněný o vybrané zkušenosti ze zahraničí Editoři Jiří Matějíček a Anton Prčina Výzkumný ústav lesního hospodářství

Více

EFEKTIVNOST ROZVOJE HLEDÁNÍ NOVÝCH CEST

EFEKTIVNOST ROZVOJE HLEDÁNÍ NOVÝCH CEST EFEKTIVNOST ROZVOJE HLEDÁNÍ NOVÝCH CEST Český příspěvek ke globálnímu procesu organizací občanské společnosti České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS je platformou českých nevládních neziskových organizací

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Skryté následky. Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě

Skryté následky. Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě Skryté následky Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě Tato publikace vznikla s finanční podporou: Evropská Unie Altstoff Recycling Austria SUPPORTED BY Spolkové ministerstvo

Více

LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ ČESKÉ REPUBLIKY LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Sborník referátů ze semináře doplněný o vybrané zkušenosti ze zahraničí Editoři Jiří Matějíček a Jana Beránková Výzkumný ústav lesního hospodářství

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY ÚVODNÍ STUDIE: ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY Účel úvodní studie: Projekt Česko hledá budoucnost by měl vytýčit prostor pro úvahy o strategické transformaci zemědělství a jeho vazbu na přírodní

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

VYHLEDÁVACÍ STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS V OLOMOUCKÉM KRAJI

VYHLEDÁVACÍ STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS V OLOMOUCKÉM KRAJI VYHLEDÁVACÍ STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS V OLOMOUCKÉM KRAJI Moravskoslezský kraj OLOMOUC 2011 Jihomoravský kraj Zlínský kraj Vyhledávací studie lokalit brownfields v Olomouckém kraji byla vytvořena v rámci

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Regionální svazek obcí Vltava se sídlem 382 11 Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/732373 IČO 708 62 168, http://www.obecvetrni.cz Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002 Obsah

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem REVITALIZACE ANTROPOGENNĚ POSTIŽENÉ KRAJINY V PODKRUŠNOHOŘÍ. II. část

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem REVITALIZACE ANTROPOGENNĚ POSTIŽENÉ KRAJINY V PODKRUŠNOHOŘÍ. II. část Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí REVITALIZACE ANTROPOGENNĚ POSTIŽENÉ KRAJINY V PODKRUŠNOHOŘÍ II. část Teoretická východiska pro možnost revitalizace území

Více

GENEREL ZAHRÁDKOVÝCH OSAD V PRAZE

GENEREL ZAHRÁDKOVÝCH OSAD V PRAZE RADA HL.M. PRAHY, RADNÍ Mgr. Petr Štěpánek, CSc. předkládá GENEREL ZAHRÁDKOVÝCH OSAD V PRAZE PODKLADOVÁ STUDIE 2009 zpracovatelka: Ing. Lucie Miovská PRVNÍ PRACOVNÍ VERZE k 7.12.2009 Generel ZO v Praze

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více