Č č. B c. P a v e l H e r m a n. Akademie základ ů spole č enských v ě d v Brn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č č. B c. P a v e l H e r m a n. Akademie základ ů spole č enských v ě d v Brn"

Transkript

1 Č e r n á k n i h a o z l o č i n e c h k a p i t a l i s m u B c. P a v e l H e r m a n Akademie základ ů spole č enských v ě d v Brn ě Komise mládeže p ř i ÚV KS Č M

2 Úvod Černá kniha kapitalismu pojednává o zločinech, které způsobilo období feudalismu, kapitalismu a neoliberalismu. Z knihy se můžeme dozvědět zajímavé informace o zločinech, které společně napáchali kolonialismus, otrokářská ekonomika a kapitalismus. V této knize jsou uvedeny informace o střelbě do stávkujících dělníků a protiodborových represích, kontrarevoluci a zahraničních intervencích v Rusku v letech 1917 až 1921, financování obou světových válek, antikomunistické genocidě v Indonésii, válce a represích ve Vietnamu. V knize jsou dále uvedeny informace z temné historie o masakrech a represích v Íránu, fašistické anexi východního Timoru, Iráku jako oběti ropy, Černé Africe pod francouzskou kolonizací, Alžírsku v letech 1830 až 1998, Severoamerických intervencích v Latinské Americe; Spojených státech, mccarthismus a nedokončeném snu. Spoušť způsobená kolonialismem a neokolonialismem za půl druhého století se zřejmě nedá vyčíslit. Stejně tak nelze vyčíslit miliony mrtvých, jež má na svědomí kapitalismus, a jež mu lze přičíst. Vinu mají všechny velké evropské země i Spojené státy. Jako názorný příklad z této knihy cituji: Otroctví, nelítostné represe, mučení, přivlastňování, krádeže pozemků a přírodních zdrojů velkými západními, americkými a nadnárodními společnostmi, umělé slučování nebo drobení zemí, destrukce tradiční kultury a způsobu života, likvidace lesů a přeměna krajiny v poušť, ekologické katastrofy, bída, exil obyvatelstva. To jsou přednosti neokolonialismu a kapitalismu.

3 Stručná historie a vznik kapitalismu Kapitalismus nastoupil po feudalismu, který měl v různých částech nestejnou dobu trvání. Počátek kapitalistické éry se datuje od 16. století, ale už v 15. století se v například v Itálii rozvíjely městské státy, které postupně nabývaly bohatství mezinárodního obchodu. Feudální pozemkové vlastníky tak postupně nahrazovala nová prosperující třída obchodníků. Naopak východní Evropě k tomu dochází později teprve až v 18. až 19. století. V 17. století se již rozvíjejí akciové společnosti a burzy cenných papírů. Tyto veřejně obchodovatelné firmy získávaly prostředky na své plavby tak, že přislibovaly podíl na zisku. Již v 16. století mohly být výdělky obrovské. Stačilo jen, aby investoři vložili do společnosti své peníze výměnou za to, že se stali spoluvlastníky jejího obchodního kapitálu a měli právo na podíl ze zisku. Počáteční forma kapitalistické výroby převládá v evropských zemích od poloviny 16. století až do poslední třetiny 18. století. Je to tzv. Manufakturní období kapitalismu. Jde o období, kdy se feudalismus již rozkládal vlivem protifeudálních a průmyslových revolucí V těchto revolucích pára a hromadné zavádění strojů postupně přeměnili manufakturu v továrnu a raný kapitalismu v kapitalismus průmyslový. Za přelomový rok tedy můžeme označit rok kdy v britských továrnách je uveden do provozu první z parních strojů, a dále Adam Smith podal široce založenou analýzu tržní ekonomiky a volného trhu ve své knize Bohatství národů. V českém prostředí bylo poddanství zrušeno v roce 1781, a revoluční léta 1848 až 1849 znamenala pro feudalismus definitivní konec, protože zaniklo i poddanství. Zdroje: kolektiv autorů: O zločinech kapitalismu a perspektivách lidstva, Vyd. Milan Havlíček Orego, Praha 2007 kol.: Kniha ekonomie, Knižní klub Universum, Praha

4 Kolonialismus, otrokářská ekonomika a kapitalismus Od XVI. do XVIII. století živil koloniální obchod finanční (lichvářský) kapitál. Kolik mrtvých připadlo na jednoho uvězněného zajatce? A kolik mrtvých přibylo během cesty v konvojích vedoucích zajatce, a to často stovky kilometrů k pobřeží? Kolik jich zemřelo během dopravy na moři? Odpovědi zřejmě nalezneme ve výpisech z účtů zbohatlých kapitalistů a jejich vyčíslených bilancí trojstranného obchodu. V Africe a Americe docházelo v období kolonialismu a otrokářství k devastacím vesnic domorodých obyvatel. Ničení úrody kolonizátory přinutilo původní obyvatele prchat do obtížně přístupných oblastí zbavených zdrojů obživy. Ekonomický dopad měl za následek neslýchanou prudkost. Království, která v minulosti razila své mince, byla uvržena zpět do kmenového stádia. Můžeme říci, že v roce 1800 se celý Africký kontinent vrátil o tisíciletí zpět. Obyvatelstvo Antil nemohlo například snášet otroctví a nucené práce. Bylo decimováno objeviteli špatným zacházením, což často vedlo ke kolektivním sebevraždám, či nemocem zanesenými sem Evropany, vůči nimž nemělo dostatečnou imunitu. Například v Novém Španělsku (Mexiku) obyvatelstvo, odhadované na 25 milionů v roce 1520, pokleslo na 7 milionů v roce Jeho počet se v letech 1595 až 1605 snížil na méně než jeden a půl milionu. To je snížení o 95 procent za tři čtvrtě století. Pokud jde o ekonomiku a efektivitu kapitalismu, tak otrocký pracovník produkoval pět až desetkrát větší nadhodnotu než námezdní pracovník v Evropě. Bylo ovšem zapotřebí snížit mzdovou masu na nulu, aby se dosáhlo uspokojivého zisku. A tak otrocký pracovník, jehož náklady se omezovaly na jeho nákupní cenu a nejnutnější potravu, představoval živý zlatý důl. Opravdu skoro z ničeho bylo skoro možné udělat majetek.

5 Osadníci trestali otroky, zvláště ty, kteří povstali - upálením za živa nebo nabodnutím na kůl, uříznutím údů, jazyka, uší, vyražením zubů, uřezáním nebo vyrváním rtů, pověšením hlavou dolů, utopením, ukřižováním na deskách, pohřbením zaživa, uvázáním na mraveništi, hozením zaživa do kotlů s cukrem, svržením ze svahů do sudu s naježenými hřebíky uvnitř nebo pohozením zaživa k sežrání psům cvičených k tomuto účelu. Střílejte, jsou to jen dělníci! Po dobytí Bastily v roce 1789 si lze ještě o dvě století později představit různé korporace, zajisté pod často zmatenými rysy, kreslit pravdivou tvář moderního třídního boje. Jako příklad může posloužit dubnové povstání z roku 1789, které bylo namířené proti manufaktuře věhlasného výrobce papíru Jean-Baptiste Réveillona. Manufaktura zaměstnávala čtyři sta osob, z toho čtvrtinu tvořily děti. Co dělníci vlastně chtěli? Nejprve lepší mzdu, ale po neúspěšných vyjednáváních bída přinesla odpověď sama. Dělníci se vrhli do ulic a pak za to zaplatili krutou daň, protože došlo k vraždám při strašlivém potlačování manifestujících. Posléze byli manifestující na druhý den oběšeni, jiní byli krutě zbití a další pak uvězněni. Vlastníci, jak víme, velmi rychle dali vztyčit přehrady ve formě zákonů, nařízení a kontrol. V roce 1791 byl vydán Le Chapelierův zákon. Byl namířen proti koalicím a právu na stávku. Samozřejmě ve jménu svobody a v nepříliš obratné snaze potlačit korporativismus jak u zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců. A pro větší poslušnost zaměstnanců byla v roce 1803 zavedena dělnická pracovní knížka. Snadno si představíme, co mohlo pro pracovníka znamenat negativní hodnocení zaměstnavatele zapsané v takové knížce, která mohla být vydána jen policií. Bez souhlasu zaměstnavatele tak nebylo možné mnohdy opustit ani své zaměstnání. A pokud jste tuto knížku neměli, tak jste byli považováni za tuláky, což znamenalo šest měsíců vězení.

6 V roce 1871 Pařížská komuna vedená socialisty požadovala zavedení sociálních opatření ve prospěch pracujících, bezplatné vyučování, řešení bytové politiky, spoluúčast dělníků při vedení podniků, vyhlášení rovnoprávnosti žen. Výsledkem bylo zavedení teroru proti komunardům, jehož výsledkem bylo mrtvých. Versailleská spravedlnost vynesla rozsudků, z toho tresty popravených, deportací a vězení. Celkem bylo vězňů odvedeno do sklepů zámku. Značný počet Komunardů je poslán na galeje a nucené práce v koloniích. Následuje nelidská disciplína, sadisticky prováděné tresty, hlad, izolace, zoufalství, sebevraždy. Protiodborové represe a policejní činnost V roce 1884 byla legalizovaná svoboda zakládání odborů, čímž započali represe proti jejich činnosti. Represivní opatření často brutální a úskočné proti dělníkům existovaly vždy. Protože dělníci se bouřili proti podmínkám, které jim vytvářeli ti, kteří žili z jejich práce. Odboráři často draze zaplatili za svoji účast na bojích proti vykořisťování svojí svobodou i životem. Dne 1. května 1886 proběhla ve Spojených státech Amerických pod vedením odborů a anarchistů celodenní stávka, která si kladla za cíl bojovat za osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz. Trvala do 3. a 4. května. Celkově stávkovalo asi dělníků. V Chicagu docházelo ke střetu s pořádkovými silami a střelbě do stávkujících. Kvůli výbuchu bomby byli obviněni a následně bez důkazů odsouzení odboroví předáci. Počínaje rokem 1905 C. G. T. organizuje stávky a prvomájové průvody. Důvodem je dosažení osmihodinového pracovního dne. V Draveil dne 2. června 1908 četníci střílejí na manifestující. Za následek jsou 2 zabití, 9 raněných. Dne 30. července ve Villeneuve-Saint-Georges armáda zabila 7 pracovníků a zranila 200 dalších. Odborářští vůdcové byli zatčeni. Všude byla posílána

7 armáda proti stávkujícím. Mnoho z nich bylo zatčeno, propuštěno z práce a ostouzeno. Rok 1948 je rokem mocného stávkového hnutí a tudíž i tvrdých represí. Dlouho trvající stávky jsou tvrdé. Na stávkující v dolech, na severu Francie, posílá ministr Jules Moch motorizované roty četníků a tanky. Celou oblast uvádí do stavu obležení. A výsledek? Čtyři horníci jsou zabiti, stovky jsou raněny, je uvězněno. Onoho roku bylo napočítáno stávkujících. Odbory vedly boj na všech frontách - proti válkám i za zlepšení kupní síly námezdních pracovníků. V téže době parlamentní shromáždění, rovněž složené povětšině z bývalých odbojářů, odhlasovalo texty, v nichž se projevovala vůle zpochybnit právo na stávku (uznávané ústavou z roku 1946), odborářské právo, osobní svobody, svobody tisku. Zde je zapotřebí uvést, že represe působí vší silou! Dělníci jsou zabiti policií a zabijáky z R. P. F., svévolná propouštění z práce, atd. Na sjezdu C. G. T. v roce 1951 se uvádí, že pracujících bylo stíháno soudy, bylo odsouzeno do vězení, tisíce řadových aktivistů, odborových funkcionářů bylo propuštěno z práce. V květnu a červnu 1968 francouzská policie a četnictvo rozvinou naplno svůj talent. Již 3. května pořádkové síly napadnou studenty, jako by šlo o opravdové nepřátele. Během šesti týdnů jsou v průběhu manifestací tisíce Pařížanů zmláceni obušky a napadeni bojovým plynem. Od června 1968 do března 1974 žije Francie v téměř trvalém stavu obležení. Vše, co představují aktivní síly Francie za lidská práva, je podezříváno z protistátního odporu a násilně, s co největší přísností potlačeno. Nelze již psát, veřejně se vyjadřovat, publikovat, natáčet filmy, hrát divadelní kusy bez ostražité kontroly ministerstva vnitra Raymonda Marcellina. Zdroj: kolektiv autorů: Černá kniha kapitalismu. Vyd. Milan Havlíček Orego 2000, Praha 2005, ISBN

8 Střílení do stávkujících dělníků za první republiky v ČSR Je nutné také upozornit na skutečnost, že první republika je dodnes mládeži ve školách představována jako oáza prosperity, demokracie, rozkvětu lidských práv a průmyslu. První republice se hospodářsky nevedlo. Celé období první republiky provázely trvalé krize, což následně způsobovalo bídu, živoření, demonstrace nezaměstnaných a hladové pochody a také časté střílení četníků do těchto demonstrací a hladových pochodů. V dějinách Československa lze najít následující údaje o tom, kolik oběti různých četnických zásahů bylo v jednotlivých letech existence první republiky: Rok zastřelených + 7 těžce zraněných, zastřelení, zastřelení, zastřelení, zastřelení, zastřelený, těžce postřelených dětí, zastřelených vč. žen a dětí + 34 zraněných, zastřelení + 18 zraněných, zastřelených zraněných. Některé zásahy měly za minulé éry vyšší publicitu: Jednalo se zejména o střílení do průvodu dětí a mládeže v Radotíně v roce 1930 (5 zraněných dětí). V roce 1931 to byla střelba do nezaměstnaných dělníků a horníků v Duchcově, (4 zastřeleni a 2 raněni) a ve Frývaldově (8 zabitých včetně žen a dětí, 30 zraněných). Odpor proti zásahu četníků projevili také tehdejší umělci První republiky formou výzvy Nelze mlčet, ke které se přihlásili Olbracht, Šalda, Vydra nebo Majerová Zásahy se děly vesměs při stávkových akcích, demonstracích nezaměstnaných, hladových pochodech a protiexekučních bojích postižení byli vlastně zabíjeni jen proto, že neměli práci a měli hlad.

9 Byli to vesměs dělníci, horníci a zemědělští dělníci. Zdroje: KOLEKTIV. Duchcov (Sborník k dějinám města). Teplice : Krajské muzeum v Teplicích, ISBN KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky ( ) - díl druhý. Praha : Libri, s. ISBN

10 První světová válka První světová válka se projevila jako výtečný obchod pro velký mezinárodní průmysl. Mezinárodní organizace výrobců střelného prachu, výbušnin a munice včetně vlivu vojensko-průmyslového lobby, využívali svého vlivu, aby válka trvala co nejdéle. K tomu všemu rozdmýchavali pomocí tisku, který jim byl otevřeně nebo skrytě financován nacionalistické vášně. Němci začali používat v roce 1915 zápalné kapaliny a dusivé plyny. Francouzi a Angličané konstruovali od roku 1916 útočná vozidla neboli tanky namontované na ocelových housenkových pásech. Aby se vyrobil všechen tento obrovský válečný materiál, bylo nutné rozšířit válečný průmysl. Němečtí a francouzští vojáci se vzájemně vraždili, zatímco vojenští dodavatelé a štáby sklízeli zisky. Na své si přišli výrobci vojenských zakázek, kteří vyrábějí oblečení, boty, bojová vozidla, letadla a lodě nebo produkují suroviny nezbytné k válčení, jako jsou ocel, měď, uhlí a nikl. Firma Du Pont měla ve válce zvýšený zisk o 950 procent, Chemical Company o procent. Obchodníci s děly, z nichž hlavní byli Schneider ve Francii a Krupp v Německu, byli úzce spojeni do určitého druhu mezinárodního trustu. Jeho tajným cílem bylo zvyšování obrovského majetku jeho členů produkcí válečné výroby na obou stranách. K tomuto účelu disponují mocnými prostředky na šíření paniky mezi obyvatelstvem obou zemí. Četní novináři a členové parlamentu byli těmito trusty tučně odměňováni za plnění této úlohy. Například Wendel, jeden významný francouzský dodavatel a navíc poslanec, měl za bratrance jiného vojenského dodavatele, německého, sídlícího v Říšském sněmu. Celý tento svět uvrhli obchodníci s děly, novináři a členové parlamentu do bláznivého závodu ve zbrojení, který nemohl zastavit nikdo jiný, než válka.

11 První světová válka je jen jeden z mnoha příkladů spiknutí vojenských dodavatelů a vlád válčících zemí. Bilance války je mrtvých a navíc mrtvých civilistů. Tyto cifry se obejdou bez dalších komentářů. Představují více než mrtvých denně na všech frontách během celé doby trvání války. Zdroje: kolektiv autorů: Černá kniha kapitalismu. Vyd. Milan Havlíček Orego 2000, Praha 2005, ISBN War Is A Racket (Válka je kšeft) generál major Smedley Butler Důsledky války v ČSR Důsledky první světové války se projevily v ČSR ve formě válečných obětí a splácení válečných reparací, protože jsme za války byli součástí Rakouska-Uherska. Z důvodu konce války a neplatnosti válečných objednávek bylo evidováno nezaměstnaných a válečných sirotků. Počet válečných invalidů, kteří své zdraví ztratili v první světové válce dosahoval úhrnem a padlí a zemřelí vojíni úhrnem osob v celé republice Zdroj: Ministerstvo sociální péče (28. ledna 1919, č. j. 521-II/3-19 nařízen soupis válečných invalidů v tuzemsku bydlících) Zahraniční intervence v Rusku ( ) Jedná se o kontrarevoluce, občanské i zahraniční války, které spojenecké mocnosti podněcovaly od konce roku 1917 na ruské půdě. V roce 1918 se sovětská vláda usadila v Moskvě a ve stejném období se anglo-francouzské jednotky vylodily na severu, japonské ve Vladivostoku, Němci na Ukrajině, Československý armádní sbor

12 na Sibiři, které rozpoutávají teroristické povstání. V květnu téhož roku jsou tři čtvrtiny sovětského území v rukou kontrarevoluce. Na bílý teror podporovaný západními spojenci proti Rusku, odpověděli Sověti rudým terorem. Dne 2. září proto ústřední výbor Sovětů vyhlašuje rudý teror proti kontrarevoluci. V roce 1920 mezi lednem a březnem Sovětské jednotky všude vítězí. Bylo tedy nutné po období pěti let, tedy až do října 1922 čelit, aby se skoncovalo se zahraniční intervencí na území SSSR. Druhá světová válka Již během 20. let americké obří kolosy dostávaly německé firmy pod svoji kontrolu. V roce 1920 mnoho amerických firem investovalo v Německu. Americké firmy měly smluvně strategické partnerství s německou společnosti Standard Oil, IG Farben, Du Pont, Union Carbide, Westinghouse, General Electric, Gillette, Goodrich, Singer, IBM a ITT. V programu NSDAP bylo falešně zabudováno socialistické dělnické stanovisko, protože stranu sponzorovaly korporace a banky. Uvážíme-li, že 78 procent dlouhodobých úvěrů, které byly poskytnuty německým monopolům, pocházely z USA. A příliv cizích finančních injekcí zesílil poté, co se k moci dostal Adolf Hitler. Jednotky SS, které byly strážci táborů, využívaly své vězně k tomu, aby vydělávaly nějaké peníze. Nechaly je pracovat ve svých podnicích, které jim patřily, především v kamenolomech. Uprostřed koncentračních táborů se objevily různé zbrojní továrny Na práci vězňů byly závislé podniky všech odvětví velkého průmyslu včetně letectví, chemikálií, slévárenství, důlní těžby, atd. Vězni zde pracovali ve dne v noci. Princip byl poměrně jednoduchý. Pracovní síla z koncentračních táborů musí dodat nadhodnotu takovou, která pokryje její údržbu ze strany SS a zajistí největší

13 možné zisky firem, které ji využívají. Můžeme zde mluvit o všech možných podnicích od těch největších (Krupp, Siemens, IG-Farben Industrie, Messersmidt, atd.) až po ty nejmenší řemeslnického typu. Aby se uspokojily požadavky průmyslu, SS mu pronajímá vězně za cenu mzdy, která je značně pod mzdou svobodné pracovní síly. Bylo tak zapotřebí snížit na maximum náklady na udržování vězňů včetně potravy, ošacení a ubytování. Zdroje: kolektiv autorů: Černá kniha kapitalismu. Vyd. Milan Havlíček Orego 2000, Praha 2005, ISBN Sutton, A.: Wall Street And The Rise Of Hitler. June ISBN-10: ISBN-13: Válka a represe ve Vietnamu Za tři roky soustředěného bombardování od února 1965 až do dubna 1968 svrhli Američané tun bomb na sever a tun na jih. Jen za šest měsíců bylo v roce 1972 ve Vietnamu svrženo tun bomb. Samozřejmě ani masakry civilistů na zemi nejsou ničím ojedinělým, když například v My Lai četa hájící zájmy Strýčka Sama zahájila masakr venkovanů. Oficiální americká bilance je samozřejmě značně podhodnocena, uvádí asi civilních obyvatel a vojenských osob zabitých v letech 1964 až 1973 na jihu Vietnamu a zabitých Američanů. Neberou ovšem v úvahu mnohem větší počet raněných a doživotně zmrzačených v obou táborech a samozřejmě i v Severním Vietnamu. Počet zabitých v řadách Vietkongu a na severu Vietnamu je v letech 1964 až 1973 nejméně osob. Americké odhady neříkají nic o obětech vnitřní represe a o hromadných jihovietnamských popravách. Represe byly opravdu

14 divoké. K bombám, napalmu, k fosforu nutno také přidat veškerou vražednou výzbroj. Vězení, mučení, týrání a trvalý psychologický nátlak a mučení zatčených osob. Policie, která dostává rozkazy z prezidentského úřadu, od CIA, od velitelů saigonské armády a od speciálních amerických sil není sama, kdo provádí úkol dohledu a represe. Milice je rekrutována hlavně mezi dětmi od 12 do 16 let, mezi něž jsou rozdělovány automatické zbraně. Jsou pověřeny potlačovat manifestace studentů a shromáždění. Armáda a občanské gardy mají veškerá práva zatýkat a vyslýchat, koho chtějí. Mají k dispozici vlastní vězení a mučírny. Armády Strýčka Sama využívají zákonného rámce jako trestu nucenými pracemi, vazby bez odsouzení, vyslýchajících středisek, tygřích klecí, vezení a mučení vězňů. Antikomunistická genocida v Indonésii V roce 1920 byla v Indonésii založena první komunistická strana v Asii, a to dříve než v Číně a Vietnamu. V důsledku povstání na Jávě a Sumatře byla ale v roce 1927 koloniálními úřady zakázána. Tisíce osob bylo deportováno do nehostinných hor Iriamu a komunističtí vůdcové byli všichni uvězněni ve speciálních táborech. V roce 1948 se komunisté pokoušeli o povstání v Madiunu, neboť byli nespravedlivě obviněni, že se chtěli chopit v září 1948 moci. Byli pronásledováni a rychle rozdrceni divizí Siligwangi plukovníka Nesutiona, velitele vrchního velení Indonéské armády. Třicet tisíc jich bylo zabito stejně jako jejich hlavní vůdcové. Během tohoto období udělil Indonéský stát angloamerickým monopolům možnost těžby z Indonéských ropných vrtů. Společnost Shell, Standard Oil a Caltex ovládaly bohatá ložiska bývalé holandské kolonie.

15 V roce 1961 se Indonéská komunistická strana se svými třemi miliony členy stala kvantitativně značnou silou. V roce 1965 se rozpoutala zaslepená a zločinná represe po celé Indonésii. Počet obětí se odhaduje na pět set tisíc až do jednoho milionu lidí. Všichni představitelé KSI přítomní v zemi byli popraveni bez procesu, stovky tisíc rodin podezřelých ze sympatií ke komunistům byly vyhlazeny buď pomocí klasických zbraní, nebo požáry jejich domů zapálených vojáky. V lednu 1974 byly krutě potlačeny studentské demonstrace. Opět byly stovky zatčených a uvězněných. Deset deníků bylo zakázáno. Ke stejným událostem došlo i v roce Američtí prezidenti Nixon a Ford navštívili Indonésii v roce 1969 a pak v roce Dvanáct hodin po této poslední návštěvě amerického prezidenta Indonéská armáda provedla jednu z nejkrvavějších agresí proti nezávislému státu ve Východním Timoru. Tato genocida postihla na až obětí z celkového počtu obyvatel, což znamená, že dvě třetiny lidu byly zdecimovány. Zdroj: kolektiv autorů: Černá kniha kapitalismu. Vyd. Milan Havlíček Orego 2000, Praha 2005, ISBN

16 Masakry a represe v Íránu Začátky válek o ropu se datují od roku 1870, kdy země byla dlouhou dobu pod zahraničním vlivem, především anglickým a ruským. Ale první závažnější obtíže nového režimu se udály od konce 1944 s komunistickým povstáním v Ázerbajdžánu podporovaným SSSR. Potlačení je kruté a přestavuje 200 mrtvých denně. Obrovské manifestace na podporu Ázerbajdžánu se konají v Ispahanu a v Teheránu před parlamentem z iniciativy strany Tudeh, jsou potlačeny neméně divoce. Dne 30. dubna 1951 je v Parlamentu přijat zákon o znárodnění Íránské ropy, který odebírá Anglo-Íránské společnosti obrovská ropná pole. Státní převrat v roce 1953 vrátil Írán do závislosti angloamerických ropných společností. Potřebné fondy na tento převrat byly dodány Spojenými státy ve výši dolarů prostřednictvím banky Melli v Íránu. Je tak vytvořena národní společnost Íránské ropy. Konsorcium tak musí vrátit část z km 2 ropných polí, která kontrolovala. Peníze z ropy začínají přicházet proudem, a zatímco Achraf si dává stavět palác se střechou pokrytou zlatými fóliemi, tak bída obyvatelstva nebyla nikdy tak nesnesitelná. V roce 1961 kupříkladu došlo ke stávce cihlářů v Teheránu. Kolem osob, obětí krutého vykořisťování. Dostávají 35 rialů (25 F) za výrobu cihel, které přinesou podnikateli rialů. Policie se oddá masakru. V letech 1960 až 1979 doprovázejí tato četná hnutí davu a protestů, tisíce mrtvých. Četní Íránští intelektuálové a umělci prošli šahovými žaláři, jiní doznali pod mučením, že jsou komunisty, a pak to odvolali. Mnozí zatčení vykazovali jizvy a následky mučení. Jiní odsouzeni za zavřenými dveřmi, které byly závislé na vojenských soudech činících rozhodnutí, a která nikdy nebyla zdůvodněná okamžité popravy a úmrtí v důsledku mučení a jiné obvyklé praktiky. Například agenti SAVAKu nutili pana Asghara Badizadegana, aby

17 se posadil na elektrickou židli, kde ho pálili čtyři hodiny. A podle advokáta Baudelota se obvykle praktikovalo mučení blízkých příbuzných, kde se znásilnila žena před očima manžela nebo se mučily děti včetně těch malých, aby se vynutilo přiznání. Odhadem bylo v roce 1977 umučeno ve vězení SAVAK kolem osob během 20 let jeho existence. Fašistická anexe Východního Timoru Souostroví nacházející se 350 kilometrů od Indonésie a 500 kilometrů od severu Austrálie. Domorodé obyvatelstvo zde činilo zhruba kolem obyvatel, z toho 90 procent vesničanů. V roce 1975 se fašistická Indonésie ovládaná generálem Suhartem připravila uskutečnit anexi východního Timoru. Chování Indonéských vojáků bylo kruté. Masakrovali bez milosti ženy, děti, starce ve všech vesnicích. Indonéská armáda ABRI použila chemické zbraně současně s napalmovými bombami. Veškeré zde použité zbraně, dodaly téměř výhradně Západní kapitalistické státy a Spojené státy americké. Fašistické barbarství, které bylo diskrétně schválené a podporované Američany a úmyslně ignorované západními mocnostmi vykazovalo znaky genocidy. Amnesty International hovořila otevřeně o systematických popravách civilních obyvatel, vojáků i zajatců. Bylo vytvořeno kolem 150 speciálních táborů, které zadržovaly až osob. Tyto osoby byly určeny k likvidaci. Neměli k dispozici potravu a trpěly epidemiemi. Tato válka kolonialistického výboje vedená fašistickým státem podporovaná mezinárodním kapitálem, nabyla charakter genocidy. Samotné Indonéské zdroje udávají od do mrtvých. Představitelé katolické církve udávají hodnověrnější hodnocení až obětí. A to u obyvatelstva, které

18 mělo na začátku střetu obyvatel. Je tedy zcela na místě odhad, že dvě třetiny obyvatel východního Timoru bylo zdecimováno. Irák oběť ropy Boje o ropu začali v Iráku v roce Dohoda Německa a Osmanské říše o stavbě železnice spojující Berlín s Bagdádem o provádění ropného průzkumu nebyla po chuti Velké Británii. Ta vtrhla do Iráku, tehdy turecké provincie, v roce 1914 s pomocí indických jednotek. Tato událost byla zřejmě jedna z příčin první světové války. Po první světové válce Velká Británie a Francie vnutily svoji právní koncepci Střednímu východu a zakreslily v Paříži hranice odpovídající jejich ropným zájmům. Od roku 1920 do roku 1958 dochází ke vzpourám, které stojí národ ohromné oběti: represe, popravy, věšení spáchaná královskou mocí podporovanou Angličany. V roce 1963 znárodnění ropy vyvolalo zlost kapitálu a těžařů ropy, kteří podnítili státní převrat. Jeho nositelem byla strana BAAS za pomocí různých skupin s anglosaskými zájmy a financovaná Kuvajťany. Po několikadenním bombardování se vojenské juntě pomocí revoluce podařilo nastolit režim teroru. Tento státní převrat umožnil těžařům ropy dosáhnout svých cílů anulováním zákona č. 80 o znárodnění ropy, odvolání agrární reformy a vrácení půdy velkým vlastníkům. Bylo zatčeno a umučeno osob a z nich již nikdy nevyšlo z koncentračních táborů. Zemřely v důsledku mučení nebo hromadných poprav. Velký počet odborářů, vedoucích funkcionářů komunistické strany, intelektuálů i pouhých protiimperialistických aktivistů bylo takto, během několika měsíců, zlikvidováno. V roce 1975 dochází ke změně a nová moc znovu znárodňuje veškerou ropu. Zavádí rozsáhlý program rekonstrukce země, industrializaci, budování infrastruktury, vzdělávacího systému

19 (Irák obdržel tři medaile UNESCO) a alfabetizační kampaň. Ropa musí sloužit rekonstrukci země. Jenže americký imperialismus se vždy usilovně snažil příslušnou oblast oslabit a zajistit si tak ekonomickou moc. A tak Válka v Zálivu v roce 1991 přivede Irák o padesát let zpět. Spojené státy podnikly v Iráku tři typy války: vojenskou, embargo, a zničení sociální struktury. Američané, kteří zakázali Saddámu Husajnovi tabun, sarin a yperit, tak nakonec sami si dovolili používat vakuovou bombu, nemluvě o napalmových a fosforových bombách. A co se týká uranu, tak ten měl údajně kontaminovat na amerických a britských vojáků. Černá Afrika pod francouzskou kolonizací V průběhu 19. století starý otrokářský režim zmizel, aby se uvolnilo místo moderní kolonizaci. V této kolonizaci po novém způsobu si finanční skupiny, jež vyplynuly z fúzí a koncentrace velkých průmyslových a bankovních podniků rozdělují trhy. Monopoly tak nahrazují volnou soutěž a v koloniích dávají na první místo vývoz kapitálu před vývozem zboží a dovozu surovin. Pokud jde o válečné metody, tak ty jsou rychlé a neúprostné. Misionář R. P. Daigre popsal jednu událost následovně: Na rozkaz sklízet kaučuk většina vesnic odpověděla odmítnutím. Na podporu místní správy byly do země vyslány létací kolony strážců kapitálu... Masa zotročených obyvatel tedy pracovala devět po sobě jdoucích měsíců, aniž by brala sebemenší odměnu. Od koloniální legendy k realitě propaganda školních učebnic popisuje, co kolonialismus přinesl zotročeným národům: silnice, školy, nemocnice, zkrátka pokrok a civilizaci, tedy zlepšení jejich podmínek. Jenže skutečnost je zcela jiná, protože propojení některých tratí se nikdy neuskutečnilo, železnice a silnice byly totiž

20 postaveny, a pak udržovány nucenou prací. Tedy takzvané civilizování Afriky způsobilo menší nehody - sucho umocnilo koloniální odvod potravin a práce, aniž by správa zajistila prostředky pro nutný zákrok. Oblast rovníkové Afriky byla vylidněna a pustošena zneužíváním koncesionářského systému (Středoafrická republika) nebo masovou těžbou dřeva. Alžírsko Války, které se vedly v Alžírsku od začátku až do konce ke krutostem. V 19. století běžně docházelo na vesnicích k bourání příbytků a vypalování úrody. Ničení měst se dotklo většiny oblastí nejen saharského Alžírska, ale zčásti i těch, v nichž nedocházelo k bojům. Po roce 1962 se oživují vzpomínky na vyjímečnou infrastrukturu, kterou zde odkázal kolonizátor své kolonii, která se stala nezávislou cesty, železnice, vinice, citrusové sady, zdravotnictví, Jakoby Alžírsko v roce 1830 nic nemělo a jakoby se mu všechno dalo. Alžír byl podle Rozeta svědkem toho, jak jeho malé předměstí Bab el Oued, bylo zčásti zbouráno a jeho kanalizace roztržena, aby mohli kolonizátoři napojit své koně. Domy v Oránu vojáci téměř všechny zbourali, aby měli dřevo z podlah, a aby si mohli vařit. Všechny vesnice v počtu asi jednoho sta v Malé Kabylii, byly vypáleny, všechny zahrady zpustošeny, olivovníky pokáceny. Od roku 1865 do roku 1967 veřejné výdaje z titulu kapitálu prvních investic činily 1.531,3 milionů franků. Pro srovnání akciový kapitál společností nepřekročil 94 milionů. Alžírsko se tak společně s Indočínou stalo jednou z oblastí pro dobré obchody, kde se nachází 20 z 32 společností, které vykazovaly slušné zisky. Ve skutečnosti ale tyto dobré obchody byly učiněny na úkor alžírského národa, ve prospěch malé skupiny koloniálních vlastníků a francouzských kapitalistických společností

Černá kniha kapitalismu

Černá kniha kapitalismu 35 převážně francouzských historiků, politologů, ekonomů a právníků: Černá kniha kapitalismu, přel. Miloslav Vrážel, odb. editor: V. Vasko, vyd. Milan Havlíček - Orego 2000, Praha 2005, ISBN 80-86117-24-3

Více

Černá kniha kapitalismu

Černá kniha kapitalismu 35 převáţně francouzských historikŧ, politologŧ, ekonomŧ a právníkŧ: Černá kniha kapitalismu, přel. Miloslav Vráţel, odb. editor: V. Vasko, vyd. Milan Havlíček - Orego 2000, Praha 2005, ISBN 80-86117-24-3

Více

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci 29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci Spojené státy americké prožívaly v první polovině 19. století bouřlivý rozvoj. Statisíce přistěhovalců ze starého kontinentu z Evropy, ale i Asie sem přicházely

Více

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Brožura Socialistické Solidarity Palestina Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Obsah Úvod 4 Část I.: Nová Intifáda: Izrael, imperialismus a palestinský odpor

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz Gymnázium Tachov, seminář 10. srpna 2003 Německý nacismus (2) Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Temnou kapitolou světových dějin byl německý nacismus. Přestože od konce 2. světové války uplynuje

Více

Solidarita. Radar Reforma pro bohaté. Poplatky u lékaře Demise vlády! Bush v Praze: Demonstrace 4.6., 17.00h, Hradčánské nám.

Solidarita. Radar Reforma pro bohaté. Poplatky u lékaře Demise vlády! Bush v Praze: Demonstrace 4.6., 17.00h, Hradčánské nám. KVĚTEN 2007 CENA 15 KÈ - SOLIDÁRNÍ CENA 20 KÈ Judaismus PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 12 V ÈÍSLE: Vládní,,reforma'' Chomsky o USA a antisemitismus str. 4 str. 7 str. 11-13 Radar Reforma pro

Více

Odškodňování obětí politických represí

Odškodňování obětí politických represí E S F p r o j e k t O P v z d ě l á v á n í p r o k o n k u r e n c e s c h o p n o s t I n o v a c e a m o d e r n i z a c e v ý u k y a z v y š o v á n í o d b o r n ý c h k o m p e t e n c í M e č i

Více

EGYPT: POKUS O DEMOKRATICKÉ POVSTÁNÍ SKONČIL HISTORICKÝM KOMPROMISEM

EGYPT: POKUS O DEMOKRATICKÉ POVSTÁNÍ SKONČIL HISTORICKÝM KOMPROMISEM Tento text vychází ve třech jazycích, v angličtině, češtině a francouzštině, a není to proto, že bychom byli tak výkonní překladatelé. Je to proto, že je výsledkem společné práce soudruhů z Kolektivně

Více

F. Poválečný svět (1945 1949) 1. Vliv války na podobu poválečné společnosti

F. Poválečný svět (1945 1949) 1. Vliv války na podobu poválečné společnosti F. Poválečný svět (1945 1949) 1. Vliv války na podobu poválečné společnosti Druhá světová válka trvala 6 let, ale během této nedlouhé doby zásadně proměnila tvář celého světa: 1. Válka a události s ní

Více

POSLEDNÍ STRANA KVĚTEN 2006 ČÍSLO 5 ROČNÍK 12 ČASOPIS KOMUNISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE. přidat se ke KSM Jméno a příjmení: Adresa: Věk: Mobil: +420 /

POSLEDNÍ STRANA KVĚTEN 2006 ČÍSLO 5 ROČNÍK 12 ČASOPIS KOMUNISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE. přidat se ke KSM Jméno a příjmení: Adresa: Věk: Mobil: +420 / 24 POSLEDNÍ STRANA Mám zájem: o více informací o KSM o předplatné měsíčníku MLADÁ PRAVDA (na poštovné solidárně posílám....kč) být distributorem.. kusů MLADÉ PRAVDY o pravidelné informování o aktivitách

Více

MONSTRUM. Solidarita. Nechceme zde. Neexistuje zlá raketa a hodný radar. Moc v našich rukou str. 7-8. Prohlášení iniciativy,,jsme občané" V ÈÍSLE:

MONSTRUM. Solidarita. Nechceme zde. Neexistuje zlá raketa a hodný radar. Moc v našich rukou str. 7-8. Prohlášení iniciativy,,jsme občané V ÈÍSLE: ÚNOR 2007 CENA 10 KÈ - SOLIDÁRNÍ CENA 15 KÈ Ne PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 9 V ÈÍSLE: radaru str. 2-3 Moc v našich rukou str. 7-8 Prohlášení iniciativy,,jsme občané" s. 10-11 Neexistuje

Více

HRY SE SVĚDOMÍM. Chcete se zapojit? Chcete podat pomocnou ruku? Chcete být užiteční?

HRY SE SVĚDOMÍM. Chcete se zapojit? Chcete podat pomocnou ruku? Chcete být užiteční? HRY SE SVĚDOMÍM Základní principy olympismu Mezinárodní olympijský výbor na svém zasedání schválil Olympijskou chartu v aktuálním znění platném od 7. července 2007. Olympijská charta řídí fungování olympijského

Více

Lidský řetěz proti radaru.

Lidský řetěz proti radaru. ZÁŘÍ 2008 Válka PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 25 V ÈÍSLE: Podzim proti radaru na Kavkaze Svět hladu str. 3 str. 6-7 str. 12-16 Demokracie podle české vlády: Česká děla na Kavkaze Americký

Více

Kudy se vydá KUBA? Obama v Praze - lidé vyšli do ulic! Násilnosti v Moldavsku! www.revo.cz.tc. více na stranách 10 a 11! čtěte na stranách 14 a 15!

Kudy se vydá KUBA? Obama v Praze - lidé vyšli do ulic! Násilnosti v Moldavsku! www.revo.cz.tc. více na stranách 10 a 11! čtěte na stranách 14 a 15! Číslo 43 - Květen 2009 www.revo.cz.tc časopis NEZÁVISLÉ ORGANIZACE MLÁDEŽE REVO Násilnosti v Moldavsku! více na stranách 10 a 11! Obama v Praze - lidé vyšli do ulic! čtěte na stranách 14 a 15! Kudy se

Více

Solidarita. Kapitalismus: A MY zas máme platit za jejich systém. systém válek a cyklických krizí. Krize všude kolem V ÈÍSLE:

Solidarita. Kapitalismus: A MY zas máme platit za jejich systém. systém válek a cyklických krizí. Krize všude kolem V ÈÍSLE: ŘÍJEN 2008 Selhání PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 26 V ÈÍSLE: Krize všude kolem systému str. 3 str. 5-7 Kapitalismus: systém válek a cyklických krizí A MY zas máme platit za jejich systém Happening:

Více

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89 2 Obsah Obsah..................................................................................... 3 Úvod...................................................................................... 5 Autoři.....................................................................................

Více

PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU www.socsol.cz solidární cena 25 Kč LISTOPAD 2010 F :, Ř : Z S : S

PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU www.socsol.cz solidární cena 25 Kč LISTOPAD 2010 F :, Ř : Z S : S PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU www.socsol.cz solidární cena 25 Kč LISTOPAD 2010 F :, Ř : Z S : S S : S Z DOMOVA: Po senátních a komunálních volbách utrpěla vládní koalice značnou újmu. Nejvíce odnesly

Více

schváleného Fondem rozvoje vysokých škol. nicméně autoři je považovali za důležité.

schváleného Fondem rozvoje vysokých škol. nicméně autoři je považovali za důležité. SLOVNÍK 1 ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ PRO CVIČENÍ PŘEDMĚTU HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY 5HD200 2 Zpracovali: Klára Fabianková, Jakub Haas, Petr Chalupecký, Zdenka Jeřábková 1 Slovník vznikl jako výstup z projektu Inovace

Více

50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů

50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů MIROSLAV BREITFELDER HELENA VÝCHODSKÁ 50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů Metodický materiál pro pedagogické pracovníky MIROSLAV BREITFELDER HELENA VÝCHODSKÁ 50. léta a videosvědectví dětí

Více

Junová Anastázie, 1. G Předmět: Politologie. Gymnázium Bratří Čapků, Trhanovské nám. 8, 102 00. Ročníková práce

Junová Anastázie, 1. G Předmět: Politologie. Gymnázium Bratří Čapků, Trhanovské nám. 8, 102 00. Ročníková práce Junová Anastázie, 1. G Předmět: Politologie Gymnázium Bratří Čapků, Trhanovské nám. 8, 102 00 Ročníková práce REŽIM NA KUBĚ Obsah Úvod 4 Stručná historie Kuby 5 Kuba jako španělská kolonie 5 Za nezávislost

Více

Afroameričané. Historie a současnost rasismu v USA

Afroameričané. Historie a současnost rasismu v USA Afroameričané Historie a současnost rasismu v USA Historická období a hlavní události I. 1492-1776 Od objevení Ameriky po vznik Spojených států Kolonizování území, potlačení indiánů,obchod s otroky, vznik

Více

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Vypracovala: Michaela

Více

Zhroucené státy v Africe: dopady na rozvoj na příkladu Zimbabwe

Zhroucené státy v Africe: dopady na rozvoj na příkladu Zimbabwe Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Miroslav PLACHÝ Zhroucené státy v Africe: dopady na rozvoj na příkladu Zimbabwe Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Miloš

Více

22. 22. Evropa po vídeňském kongresu (1815 1848)

22. 22. Evropa po vídeňském kongresu (1815 1848) 22. 22. Evropa po vídeňském kongresu (1815 1848) Na konci září 1814 se ve Vídni sešli zástupci téměř všech evropských států, aby jednali o budoucím uspořádání kontinentu po napoleonských válkách. Hlavním

Více

ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL KUBY

ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL KUBY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL KUBY Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: Radovan Rybář Autor práce: Martina Stará Bibliografický záznam STARÁ,

Více

Afrika nevšedníma očima. ...nejen v českých školách

Afrika nevšedníma očima. ...nejen v českých školách Afrika nevšedníma očima...nejen v českých školách metodická příručka pro pedagogy a lektory projektu Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové

Více

Kosovská otázka na stránkách českého tisku na konci 20. století

Kosovská otázka na stránkách českého tisku na konci 20. století Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Kosovská otázka na stránkách českého tisku na konci 20. století Veronika Kořínková Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

ČASOPIS NEZÁVISLÉ REVOLUČNÍ MLÁDEŽE

ČASOPIS NEZÁVISLÉ REVOLUČNÍ MLÁDEŽE Číslo 36. Listopad 2007 www.revo.cz.tc Kolik utrácí Putinovo Rusko za zbraně? čtěte na straně 6... ČASOPIS NEZÁVISLÉ REVOLUČNÍ MLÁDEŽE Exkluzivní rozhovor s Janem Neoralem pouze pro Revo - strana 4...

Více