Minerální výživa koní a stravitelnost minerálií (Ca, P a Mg)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minerální výživa koní a stravitelnost minerálií (Ca, P a Mg)"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav výživy zvířat a pícninářství Minerální výživa koní a stravitelnost minerálií (Ca, P a Mg) Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Vypracovala: Bc. Lucie Rádlová

2 2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Minerální výživa koní a stravitelnost minerálií (Ca, P, Mg) vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém soupisu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně, dne Podpis diplomanta

3 3 Poděkování Děkuji prof. Ing. Ladislavu Zemanovi, CSc. za odborné vedení, rady a připomínky, které mi poskytnul při vypracování této diplomové práce.

4 4 ANOTACE The aim of diploma work was to found out a digestibility of selected macroelements in horses diets. The estimation of digestibility was made on base of digestibility experiment with 6 horses and three periods using methodology with indicator (chromiumoxide and in 3M HCl insoluble ash matter) On the base of indicator contents in diets and in excrements were estimated the digestibility coefficients of individual monitored nutrients: dry matter, calcium, phosphorus, natrium, magnesium, potassium. The values of coefficients were about 71.67% ± s x The highest digestibility coefficient 76.77% ± s x 2.8 was determined in calcium metabolism. On the second site the lowest coefficient was in case of phosphorus metabolism, that was on level 54.09% ± s x 3.2. Digestibility coefficient of natrium was 60.77% ± s x 6.79, of magnesium 61.5% ± s x 2.31, of potassium 74.22% ± s x These data was obtained in experiment wit alfalfa hay and supplementary concentrates.

5 5 OBSAH 1 ÚVOD..6 2 CÍL PRÁCE 7 3 LITERÁRNÍ PŘEHLED TRÁVÍCÍ ÚSTROJÍ KONĚ MINERÁLNÍ LÁTKY MAKROPRVKY MIKROPRVKY STANOVENÍ STRAVITELNOSTI ŽIVIN.30 4 MATERIÁLY A METODY 34 5 VÝSLEDKY A DISKUZE ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA PŘÍLOHY.46

6 6 1 ÚVOD Výživa koní je na rozdíl od výživy jiných druhů hospodářských zvířat složitější. Důvodem je především skutečnost, že užitkovost koně není objektivně měřitelná. Úroveň krmení je navíc ovlivněna individualitou zvířete. Správné ale i špatné krmení koně ovlivňuje jeho zdravotní stav, sportovní a pracovní výkony i reprodukci. Je proto nezbytně nutné, věnovat této problematice zvýšenou pozornost. Pokud se zaměříme na chov koní jako celek, tak největší problém představuje výživa mladých rostoucích zvířat to je od porodu do asi 2 roku. V té době koně nepřinášejí chovatelům okamžité zisky, a proto je jim krmná dávka konstruována tak, aby se jejich chov příliš neprodražoval. Úsporné dávky však s sebou přinášejí problémy v nedostatečném vývinu svalové hmoty a koně v mládí špatně krmení budou v dospělosti dosahovat špatné užitkovosti. Jednou z cest, jak tato zvířata v době růstu správně krmit, je poznat koeficienty stravitelnosti minerálních látek a ty pak do krmných směsí (krmných dávek) dávkovat přesně podle potřeby.

7 7 2 CÍL PRÁCE Cílem našeho pokusu bylo zjistit stravitelnost vybraných makroprvků v různých krmných dávkách pro koně. Odhadnutí stravitelnosti minerálních látek by mohlo výrazně přispět ke zlepšení výživy koní. Zejména u rostoucích mladých koní, kteří patří z hlediska krmení k nejproblematičtějším kategoriím, je správné dávkování minerálních látek velmi důležité. Aby koně v dospělosti dosahovali odpovídající užitkovosti, je nutné poznat koeficienty stravitelnosti těchto prvků a následně je přesně dávkovat podle potřeby.

8 8 3 LITERÁRNÍ PŘEHLED 3.1 Trávicí ústrojí koně Trávicí ústrojí koně lze rozdělit na několik základních částí. Patří sem dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, tenké, slepé a tlusté střevo a konečník. Přijatá potrava se nejprve mechanicky rozmělní zuby. Následně se posouvá dál a rozkládá se působením enzymů vytvářených vlastním organismem nebo střevními bakteriemi. Nestrávené zbytky potravy se nakonec vylučují v podobě trusu (DUŠEK et al., 1999) Dutina ústní Dutina ústní je ohraničena silnými pohyblivými pysky, které spolu s jazykem zajišťují příjem potravy. Při pastvě nebo požírání pevné potravy, jako je řepa nebo větvičky, se uplatňují také řezáky. Koně při pasení zaujímají typický postoj s jednou přední nohou nakročenou vpřed. Pysky a jazykem shrnují sousto, které pak řezáky krátkým škubnutím hlavy odtrhnou. Části rostlin volně ležící na zemi sbírají pysky a jazykem (DOBRORUKA et al.,1992). Pohyblivost pysků umožňuje koním potravu roztřídit a vybrat z ní chutnější složky. Tato schopnost sice snižuje riziko pozření cizího tělesa, ale na porostech dlouhodobě spásaných koňmi vzniká nebezpečí změny druhového složení rostlin. Hodnotné trávy totiž spásáním ubývají, zatímco druhy z koňského pohledu méně chutné se množí a šíří na jejich úkor (MEYER et al., 2003). V dutině ústní probíhá pečlivé rozmělnění krmiva, což je zajištěno stoličkami a pohybem spodní čelisti všemi směry (DUŠEK et al., 1999). Široké žvýkací plochy stoliček jsou kromě zuboviny a zubního cementu tvořeny také lištami tvrdé skloviny. Proto je jejich povrch stále drsný (MEYER et al., 2003). Díky tomu nemůže potrava po třecích plochách stoliček klouzat a je spolehlivě rozdrcena (DOBRORUKA et al.,1992). Při nestejnoměrném opracování však může dojít ke vzniku ostrých hran, které ztěžují normální žvýkání. Poškozené řezáky zase mohou poranit pysky nebo stěžovat příjem potravy. Z výše uvedeného textu je tedy zřejmé, že úplný a zdravý chrup je pro správný příjem a počáteční rozmělnění krmiva nezbytný (MEYER et al., 2003).

9 9 Zpracování přijaté potravy je neobyčejně důkladné. Spotřeba energie vynaložená na činnost svalů účastnících se žvýkání středně kvalitního sena je až 10% z energetické hodnoty přijímaného krmiva. Důkladným rozmělněním dojde k narušení rostlinných buněk a jejich obsah se zpřístupní dalšímu chemickému trávení v žaludku a ve střevech (DUŠEK et al., 1999). Působením velkého tlaku mezi třecími plochami stoliček je z krmiva vytlačena voda, čímž dojde k uvolnění cukrů a bílkovin. Ty jsou dále tráveny v žaludku a tenkém střevě, kde jsou využity lépe, než v případě že by byly tráveny v tlustém střevě za pomoci mikroorganismů (MEYER et al., 2003) Jícen Transport sousta do žaludku zajišťuje jícen dlouhý až 1,5 m. V jícnové předsíni jsou uloženy hlenové žlázy. Výměšek těchto žláz usnadňuje pohyb sousta. Dolní úsek jícnu vstupuje do žaludku pod ostrým úhlem, což má za následek nemožnost zpětného posunu potravy - zvracení (DUŠEK et al., 1999). MEYER et al., (2003) uvádí, že jícen ústí do žaludeční stěny silným kruhovitým svalem - česlem, který se reflexně roztahuje a stahuje podle tlaku uvnitř žaludku. Při plném žaludku vyniká na česle trvalý tonus, který žaludek uzavírá a znemožňuje tak zvracení Žaludek Žaludek koně je poměrně malý orgán, jehož objem se v závislosti na velikosti zvířete pohybuje v rozmezí 9-25 litrů. Je proto přizpůsoben průběžnému přijímaní menších dávek potravy. Má fazolovitý tvar a lze na něm dobře rozlišit tři základní části. Je to dopředu vybíhající slepý vak s bezžláznatou sliznicí, žláznatá hlavní část žaludku zvaná fundus a žláznatá vrátníková část (MEYER et al., 2003). Plní se asi do 80% své kapacity. Jeho motorická činnost je poměrně malá, a proto se potrava na rozdíl od žaludku přežvýkavců nemísí, ale vrství (DUŠEK et al., 1999). Nejdříve se plní slepý vak a následně fundus. K vyprazdňování dochází již během přijmu potravy (MEYER et al., 2003). Podle některých autorů začíná vyprazdňování žaludku již minut po začátku přijmu krmiva. Žláznatá sliznice žaludku produkuje nepřetržitě žaludeční šťávy a to i v případě, jeli žaludek prázdný. Žaludeční šťáva koně obsahuje poměrně malé množství kyseliny chlorovodíkové a má tedy spíše zásadité až neutrální ph (DUŠEK et al., 1999). Díky tomu převládá v přední části žaludku mikrobiální trávení. Dochází zde k odbourávání lehce štěpi-

10 10 telných glycidů jako jsou cukry a škroby. Bílkoviny se z velké části tráví ve fundu žaludku, kde žaludeční žlázy vylučují kyselinu chlorovodíkovou a pepsinogen. Látky rozkládající tuky nebo glycidy se v žaludku nevyskytují. Voda je žaludkem vedena nejkratší možnou cestou. Nadměrné množství vody přijaté během krmení tedy může spláchnout jeho obsah do tenkého střeva a způsobit tak zažívací potíže Tenké střevo Délka tenkého střeva je m a kapacita asi 70 litrů. Rozdělujeme je na tři části, což je dvanáctník, lačník a kyčelník. Do dvanáctníku ústí vývody jater a slinivky břišní. Jejich produkty (žluč, pankreatická a střevní šťáva) jsou nezbytné pro chemické přeměny a tedy i využití všech živin z tenkého střeva (DUŠEK et al., 1999). Sliznice je zvrásněná 0,5 1 mm vysokými klky, které podstatně zvětšují povrch vnitřní stěny střeva. Pod sliznicí je uložena vrstva svaloviny, která způsobuje pohyby střeva. Ty slouží k důkladnému promíchání obsahu a současně k jeho posouvání směrem k tlustému střevu (MEYER et al., 2003). Motorika tenkého střeva je vlastně reflexní odpověď této svaloviny na dráždění receptorů sliznice mechanickými a chemickými podněty. Pohyby tenkého střeva lze rozdělit na segmentační, kývavé a peristaltické. Segmentační pohyby vznikají smršťováním a ochabováním kruhové svaloviny na různých místech střeva. Podílejí se na promíchávání střevního obsahu s trávícími šťávami a ovlivňují vstřebávání. Kývavé pohyby zajišťuje podélná svalovina a stejně jako v předchozím případě podporují promíchávání obsahu střeva. Peristaltické pohyby pak slouží k posunu obsahu a zvyšují resorpci (JELÍNEK et al., 2003). Trávenina prochází tenkým střevem rychlostí asi 20 cm za minutu. Celým střevem dlouhým 20 metrů tedy projde asi za 1,5 hodiny. V počátečním úseku tenkého střeva dochází k rozkladu tuků. Nejprve jsou emulgovány žlučovou kyselinou a po té štěpeny lipázou na mastné kyseliny a monoglyceridy, které jsou následně vstřebávány. Pomocí enzymu amylázy jsou v tenkém střevě tráveny také některé škroby, zejména jemnozrnné ovesné. Ty jsou na rozdíl od kukuřičných a ječných velkozrnných škrobů tráveny z 80%. Stravitelnost škrobů v tenkém střevě je možné zvýšit mačkáním nebo tepelnou úpravou krmiv. V tenkém střevě dále pokračuje v žaludku započaté trávení bílkovin. Pomocí trypsinu jsou zde štěpeny bílkovinné řetězce na tripeptidy a dipeptidy, které jsou následně ve střevní sliznici rozloženy na aminokyseliny. Při dostatečném osídlení tenkého střeva mikroflórou dochází i k částečnému rozkladu celulózy, hemi-

11 11 celulózy a pektinů. Například v případě ovesných slupek je to 3% jejich celkového objemu (MEYER et al., 2003) Tlusté střevo Délka tlustého střeva je pouze 6 m, ale kapacita se pohybuje okolo 130 litrů (DUŠEK et al., 1999). Je to tedy poměrně objemný orgán, který je zřetelně rozdělen na slepé střevo, velký a malý tračník a kyčelník (MEYER et al., 2003). Tlusté střevo vykonává stejné pohyby jako střevo tenké, jeho aktivita je však nižší. Díky těmto pohybům dochází k promíchávání a posunu obsahu, formování výkalů a jejich odstraňování. Přispívají také k trávení a vstřebávání látek. Tak jako například u prasete plní tlusté střevo koně stejnou funkci jako předžaludek přežvýkavců. Působením mikroflóry, především Escherichia coli, Bakterium lactis aerogenes, Streptococus lactis a Bacilu lacticus, zde dochází ke zpracování nestrávené vlákniny a její přeměně na těkavé mastné kyseliny. Vzniká tak kyselina octová, propionová a máselná a to v poměru 64, 19 a 14% (JELÍNEK et al., 2003). Podle DUŠKA et al., (1999) je výtěžnost tohoto procesu omezená, protože mikrobiální biomasa zde není tak početná jako u přežvýkavců. V tenkém střevě totiž dochází z 80-90% k úplnému využití sacharidů, potřebných pro výživu a rozmnožování bakterií. Naopak MEYER et al., (2003) uvádí, že počet živých zárodků v obsahu tlustého střeva dosahuje hustoty srovnatelné s předžaludky přežvýkavců. Jejich aktivita závisí na druhu a množství tráveniny přicházející z tenkého střeva, rychlosti jejího průchodu tlustým střevem a pufrační kapacitě střevního prostředí. Podle JELÍNKA et al., (2003) činí kapacita trávení vlákniny v tlustém střevě koně v porovnání s přežvýkavci asi jen 70%. Během průchodu tráveniny tlustým střevem bakterie částečně hynou a to zejména v žaludkovitém rozšíření velkého tračníku. Dochází tak k uvolňování aminokyselin, včetně esenciálních, které se už téměř nemohou vstřebávat. Koně vyžadující v dietě vysoce hodnotné bílkoviny, například chovné klisny a hříbata, jsou proto závislí na příjmu esenciálních aminokyselin z krmiva (MEYER et al., 2003). Autor dále upozorňuje, že přidávání močoviny do krmiva za účelem zlepšení zásobování organismu bílkovinami nemá, na rozdíl od přežvýkavců, u koní praktický význam. Močovina sice může být v tlustém střevě přeměněna na vysoce hodnotné bílkoviny, kůň je však využije nanejvýš formou koprofagie.

12 12 Prostřednictvím mikroorganismů jsou v tlustém střevě tráveny také části škrobů a cukrů, které sem přišly nestrávené z tenkého střeva. Ve slepém střevě jsou rychle rozloženy mikrobiálními enzymy. Jejich celková stravitelnost zde dosáhne téměř 100%. V malém tračníku a konečníku, které tvoří poslední úsek trávícího ústrojí, se vstřebává voda a obsah střev se tím více či méně zahustí (MEYER et al., 2003). 3.2 Minerální látky Podle procentuálního zastoupení v těle živočichů dělíme minerální prvky na makroprvky, zastoupeny v organismu asi 0,01% a mikroprvky, tvořící pouze 0,001% z hmotnosti organismu (JELÍNEK et al., 2003). Potřebu minerálních látek lze sledovat několika způsoby a to bilančním pokusem, biopsií a rozborem kostí, rozborem srsti (prof. Anke a jeho tým v Jeně) a také rozborem krve. Tato poslední oblast je sice velmi často používána, ale velmi obtížně se správně interpretuje. Naše diplomová práce má poskytnou podklady k tomu, abychom mohli správně interpretovat výsledky pokusů na koních. Vědci zjistili, že koncentraci některých minerálních látek v krvi koní může být ovlivněna jejich plemennou příslušností. Například BILAL et al., (2004) ve svých výsledcích uvádí, že plemeno má pravděpodobně vliv na koncentraci draslíku a zinku v krevním séru. Naopak na hladinu vápníku, fosforu, mědi a kobaltu se podle tohoto autora vliv plemene nepotvrdil. Jeho studie se týkala Arabských a Anglických plnokrevných koní. ROZANSKI et al., (2002) se zase zabýval hladinou zinku a mědi v krevním séru plnokrevných Arabských koní a polokrevných Angloarabů. Předmětem zkoumání byli koně ve věku 12 měsíců, kterým byla odebrána krev ve čtyřech tříměsíčních intervalech. Úroveň zinku se na rozdíl od mědi u žádného ze vzorků podstatně nelišila. Další skupina vědců (CIESLA et al., 2001) porovnávala koncentrace hořčíku, zinku, mědi a manganu v krevním séru hřebců různých plemen. V této studii šlo o koně plemene Holštýn a Ardenské koně. Výsledkem jejich pokusu byl závěr, že plemennou příslušností je ovlivněna úroveň hořčíku. V koncentraci mědi a zinku nebyly zjištěny podstatné rozdíly (CIESLA et al., 2001). Molekuly a ionty minerálních prvků se nacházejí téměř ve všech buňkách těla. Ve většině případů ve formě vodných roztoků, méně často jako součást pevných tkání, jako jsou kosti, zuby, zrohovatělé útvary apod. Jejich přítomnost v buňkách má poměrně velký vliv na funkci a výživu celého organismu. Řadíme je tedy spolu s organickými látkami

13 13 jako jsou uhlík, vodík, kyslík a dusík, mezi tzv. biogenní prvky, čili prvky pro živočišný organismus nezbytné (JELÍNEK et al., 2003). Dalším kritériem na základě kterého můžeme tyto látky dělit, jsou sloučeniny, které z nich vznikají. Síra, chlor, fosfor jsou tedy látky kyselinotvorné. Draslík, sodík, vápník a hořčík pak řadíme mezi prvky alkalické. Přebytek prvků z jedné či druhé skupiny v krmné dávce zvířete je naprosto nežádoucí. Při několikanásobném převýšení doporučené dávky mohou být tyto prvky pro organismus dokonce toxické (ZEMAN et al., 2006) Makroprvky Mezi makroprvky nebo také makro elementy řadíme vápník, fosfor, hořčík, sodík, draslík, síru a chlor. Vápník Minerální prvek zastoupený v tělech zvířat v největším množství. Většina vápníku je obsažena ve skeletu a zubech. Středně velký kůň má v těle asi 7 kg vápníku, z toho 99% v kostech (MEYER et al., 2003). Současně s fosforem tvoří základ anorganické hmoty skeletu. Zbylé procento se nachází v extracelulární tekutině a měkkých tkáních. Je nezbytný pro kontraktibilitu svaloviny, tonus svalstva, nervosvalovou dráždivost a srážlivost krve. Napomáhá udržení normálního ph krve. Je součástí krevní plasmy, kde se jeho koncentrace pohybuje v rozmezí 2,25 3,2 mmol/l. TUK et al., (2005) provedl pokus zaměřený na změny koncentrace vápníku, fosforu a hořčíku v krevní plasmě během gravidity a začátku laktace. Výzkum byl proveden na šesti holštýnských klisnách ve věku 5 10 let. Krev pro analýzu byla odebrána v každé třetině gravidity a na počátku laktace. Krevní plasma byla oddělena centrifugací. Koncentrace minerálů v plasmě byla určena spektrofotometrem. Při vyhodnocení pokusu se zjistilo, že koncentrace vápníku se během druhé třetiny gravidity výrazně snížila, ve srovnání s koncentrací v první a třetí třetině. Během třetí třetiny gravidity pak koncentrace vápníku výrazně vzrostla v porovnání s výsledky získanými v první a poslední části experimentu. V plazmě je asi 50% biologicky aktivního ionizovaného vápníku. 40% je vázáno na bílkoviny, převážně albumin. Zbylých 8 10% je vápník v komplexní vazbě. K vstřebávání vápníku z potravy dochází v žaludku a tenkém střevě a to aktivní nebo pasivní difůzí, což je ovlivněno koncentrací tohoto prvku v zažitině. Při nízké kon-

14 14 centraci dochází k aktivní resorpci závislé na přítomnosti parathormonu, kalcitriolu a specifického proteinu vázajícího vápník. V opačném případě probíhá pasivní difůze na základě elektrochemického gradientu. Míra resorpce je ovlivněna i jinými faktory, jako je např. přítomnost laktozy, optimální koncentrace aminokyselin, mastných kyselin a tuků. Negativní vliv na resorpci má kyselina šťavelová, zvýšený obsah fosforu, draslíku, hořčíku a hliníku. Také krmná dávka bohatá na tuky není vhodná, protože napomáhá vzniku vápenatých mýdel a průchod zažitiny střevem se zrychluje. Vstřebaný vápník postupuje nejdříve do kostní tkáně, odkud se pak uvolňuje do krve. Míra vstřebávání vápníku je závislá na několika faktorech. Jedním z nich je například věk zvířete. STEPHENS et al., (2004) popisuje pokus, jehož účelem bylo stanovení minerální bilance u mladých koní v dostihovém tréninku. Dvacetčtyři ročků bylo rozděleno do podskupin a každé podskupině byla následně přidělena jedna ze čtyř diet. Každá dieta obsahovala jiné množství vápníku, fosforu a hořčíku. V průběhu pokusu byla třikrát provedena celková sbírka trusu a zkouška pro stanovení absorbce a zadržení minerálů. Výsledky pokusu ukázaly, že absorbce a zadržení vápníku v organismu bylo v 64. dni pokusu nižší než na začátku a v 128. dni. Exkrece se uskutečňuje zejména prostřednictvím výkalů. Vylučování vápníku močí je minimální. Ze všech druhů hospodářských zvířat má kůň, společně s králíkem, relativně nejvyšší koncentraci vápníku v moči (JELÍNEK et al., 2003). Určité množství vápníku se vylučuje také v potu. Zejména u pracujících koní dochází díky pocení ke zvýšené exkreci vápníku. Důsledkem je zvýšená potřeba tohoto prvku (MEYER et al., 2003). Dlouhodobý nedostatek vápníku vyvolává u zvířat mnoho poruch zdravotního stavu. U klisen po porodu dochází k onemocněním velmi podobným hypokalcemii u krav, koz a bahnic (JELÍNEK et al., 2003). Příčinou tohoto onemocnění, nazývaného též mléčná horečka nebo poporodní paréza, je nevyvážená výživa minerálními látkami, zejména vápníku, v předporodním období. Důvodem pro vznik mléčné horečky může být přebytek přijímaného vápníku v závěru březosti. Díky této chybě ve výživě totiž nenastane dostatečná mobilizace kosterních rezerv. Jeho krevní obsah se po porodu v důsledku rostoucí produkce mléka rychle vyčerpá a svalovou slabostí dojde k poporodnímu ulehnutí (MUDŘÍK et al., 2006). MEYER et al., (2003) uvádí, že u zvířat postižených tímto onemocněním bývá klinicky prokázána nízká koncentrace vápníku v extracelulární tekutině. Je-li tato hladina nízká, snižuje se i množství uvolněného acetylcholinu, které nestačí pro uskutečnění přenosu impulsu. Příčinou tohoto onemocnění je tedy nervosvalový blok.

15 15 Hypokalcemická zvířata vykazují snížený příjem krmiv, nižší sekreci inzulinu a tím i nižší příjem glukózy. Následkem jsou velké ztráty tělesné hmotnosti a zhoršení plodnosti. Jestliže dojde k rozvoji třetího stádia onemocnění s typickými komatózními příznaky, může postižené zvíře během hodin uhynout. Preventivní opatření spočívá v technice krmení před porodem. Zvířata v poslední fázi březosti by neměla dostávat krmiva bohatá na vápník a draslík. V opačném případě totiž dojde k omezení funkce parathormonu, což způsobuje pokles mobilizovatelnosti vápníku z kostí (MUDŘÍK et al., 2006). HAGYARD et. al, (1997) zmiňuje případ výskytu hypokalcemie u hříbat. Čistokrevná hříbata ve věku od 4 dní do 5 týdnů byla se začínajícími zdravotními problémy převezena na veterinární kliniku. U všech pacientů byl zaznamenán průjem, svalová tuhost a strnulá chůze. Orální doplnění vápníku nevyvolalo žádné zlepšení. Postupem času se příznaky rozvinuly do výrazné svalové ztuhlosti doprovázené záchvaty křečí. Všechna hříbata v tomto případě nakonec zemřela nebo byla utracena. Při karenci vápníku může dojít také k částečné demineralizaci kostry lebky. Horní čelist se následkem tlaku zubů vyboulí takže hlava zvířete vypadá větší. U hříbat je tento projev nedostatku doplněn ještě slábnutím, křivením a záněty končetin. Při déle trvajícím nevyváženém přísunu minerálních látek dochází u koní k oslabení a zánětu kostí. Tyto problémy, projevující se nejprve ztuhlostí, kulháním a nejistou chůzí, mohou vyústit až ve zlomeniny a natržené šlachy (MEYER et al., 2003). Nadbytek vápníku v dietě nevyvolává intoxikaci, ale negativně ovlivňuje resorpci fosforu, hořčíku a zinku (JELÍNEK et al., 2003). MEYER et al., (2003) uvádí, že přebytek vápníku snášejí koně do určité míry bez problémů. Jedná se o 2-3 násobné překročení normy. Podmínkou je ovšem dostatek ostatních minerálních látek, jako je hořčík, železo, mangan nebo zinek. Autor dále zdůrazňuje, že předávkování vápníkem stimuluje jeho vylučování ledvinami, což zvyšuje riziko tvorby močových kamenů. Fosfor Je druhým nejrozšířenějším prvkem v tělech zvířat. Největší část fosforu (80 90%) je uložena v kostech a zubech (JELÍNEK et al., 2003). MEYER et al., (2003) uvádí, že v těle koně je obsaženo asi 4 kg fosforu a z toho 80% obsahuje kostra. Zde se nachází jeho anorganická forma hydroxyapatit, fosforečnan vápenatý, hořečnatý a sodný. V erytrocytech, svalech a nervové tkáni se pak vyskytuje jeho organická forma fosforečnan vápenatý, hořečnatý a sodný (JELÍNEK et al., 2003). V krevní plasmě je koncentrace

16 16 tohoto prvku v rozmezí 2,5 6,6 mmol/l a nachází se zde jak organická tak anorganická forma (ZIMA et ZWICK, 1990). Fosfor se účastní téměř všech metabolických reakcí. Je proto považován za nejuniverzálnější minerální prvek. Zasahuje do metabolismu aminokyselin, sacharidů, bílkovin, tuků, vitamínů i ostatních minerálních látek. Tvoří základní složku ATP a ADP, které jsou obsaženy ve všech buňkách organismu a jsou zdrojem energie pro jednotlivé reakce, včetně těch umožňující svalové kontrakce. Je také součástí nukleových kyselin a vitamínů. Hraje důležitou úlohu v humorálních regulacích a pufračním systému organismu (SOVA et al., 1990). Fosfor se ve formě kyseliny fosforečné vstřebává v jednotlivých úsecích trávícího traktu.toto vstřebávání ovlivňuje mnoho faktorů, ke kterým patří např. věk zvířete, jeho produkce, úroveň výživy a forma fosforu obsažená v zažitině. Velmi dobře se resorbují zejména rozpustné formy fosforu. U nerozpustných forem a fytátů se jeho využitelnost snižuje, ale u přežvýkavců je možné ji zvýšit pomocí působení fytázy (JELÍNEK et al., 2003). Kůň využije z klasické krmné dávky 35 55% fosforu. Nižší využití je, i při jeho dostatečném příjmu způsobeno právě neschopností odbourat fosfor v zrninách vázaný na fytin. Jeho uvolnění je vázáno na enzym fytázu. Ten produkují bakterie obývající slepé střevo, a proto je tento fosfor méně dostupný než anorganický (DUŠEK et al., 1999). Nadbytek vápníku a hořčíku způsobuje změny poměru vápníku a fosforu, který by měl být 1:1 (REECE, 1998). Díky tomu dochází k výraznému snížení využitelnosti fosforu. Homeostáza fosforu je udržována díky parathormonu, který společně s vitaminem D umožňuje jeho aktivní resorpci v duodenu a ovlivňuje také metabolismus kostní tkáně. Uvolňuje totiž vápník a fosfor ze skeletu a podporuje jejich vstřebávání v ledvinách. Vitamin D je naopak důležitý při ukládání těchto prvků do kostní tkáně v průběhu mineralizace (JELÍNEK et al., 2003). Exkrece fosforu probíhá u koní prostřednictvím výkalů a moči. Stejně jako v případě vápníku dochází u pracujících koní ke zvýšené potřebě fosforu vzhledem k jeho vylučování potem a v důsledku vyššího příjmu krmiva také trusem (MEYER et al., 2003). Nedostatečný příjem fosforu narušuje růst a vývoj kostí (JELÍNEK et al., 2003). Mláďata jsou v takovém případě postižena křivicí, dospělí jedinci pak osteomalácií (REECE, 1998). Dalšími příznaky karence fosforu jsou podle JELÍNKA et al., (2003) snížená plodnost, snížená konverze živin a syndrom snížené tučnosti mléka.

17 17 V důsledku příliš vysokého přijmu fosforu dochází k narušení procesu přeměny vitaminu D na kalcitriol a narušení resorpce vápníku, zinku, mědi a železa (JELÍNEK et al., 2003). Hořčík Tento prvek je na rozdíl od dvou předešlých zastoupen v živočišných organismech poměrně málo. Jen asi 0,005% hmotnosti těla (JELÍNEK et al., 2003). LABUDA et al., (1982) uvádí 0,04 0,05 % hmotnosti těla. Převážná většina hořčíku je uložena v kostře a jen asi 1% se nachází v měkkých tkáních, především ve svalovině, játrech, nervové tkáni, a extracelulární tekutině. V krvi je obsažen zejména v erytrocytech, kde se vyznačuje poměrně stálou koncentrací, pohybující se v hodnotách od 0,7 do 1,4 mmol/l. Tato hodnota je podstatně ovlivněna příjmem hořčíku v krmné dávce a úrovní resorpce (JELÍNEK et al., 2003). Hořčík zasahuje do metabolismu aminokyselin, nukleových kyselin, sacharidů, lipidů, bílkovin, vitamínů i minerálních látek. Je účastníkem procesů nervosvalové dráždivosti a imunitních reakcí organismu. Hraje také podstatnou roli ve funkci velkého množství enzymů. Může být jejich přímou součástí neb aktivátorem (SOVA et al., 1990). Množství hořčíku obsaženého v organismu může být, stejně jako u vápníku, ovlivněno graviditou. Vyplývá to z výsledků již výše uvedeného pokusu, jehož autorem je TUK et al., (2005). Výsledky tohoto pokusu ukázaly, že během prvního období gravidity byla koncentrace hořčíku prokazatelně vyšší než na začátku laktace. Vstřebávání hořčíku je problematičtější než např. u vápníku, draslíku a sodíku. Obzvláště v případě, kdy jde o resorpci ze sirných solí. U přežvýkavců probíhá tento proces v předžaludku, slézu a duodenu. Intenzita závisí na obsahu strukturní vlákniny v krmné dávce. V průběhu kolostrálního období dochází k resorpci ve slezu a v tenkém a tlustém střevě. Jakmile začne zvíře přijímat strukturní vlákninu, klesá míra resorpce z původních 80% na 30 35%. V tomto období probíhá vstřebávání převážně v předžaludku, slezu a duodenu. Podstatná je také schopnost reabsorbce hořčíku v ledvinových tubulech, která je u všech druhů zvířat poměrně vysoká (JELÍNEK et al., 2003). Stejně jako u obou předcházejících prvků je i zde míra resorpce a zadržení vápníku v organismu závislá na věku a zatížení zvířete. Z výsledků pokusu zabývajícího se minerální bilancí mladých koní v dostihovém tréninku vyplynulo, že systémová výkonnost zadržení hořčíku byla nižší 64. a 128. den pokusu oproti nultému dni. Je tedy možné říct, že začátek zátěže ovlivňil po-

18 18 travní požadavky na hořčík, stejně jako vápník a fosfor (STEPHENS et al., 2004). Nadbytek vápníku, draslíku a dusíkatých látek v krmné dávce má na resorpci hořčíku negativní vliv. Jak uvádí ZEMAN a ŠAJDLER, (2002) je mezi hořčíkem a vápníkem antagonistický vztah. Nadbytek hořčíku tedy znemožňuje efektivní metabolismus vápníku. V případě, že vápník v organismu chybí může mít hořčík podle těchto autorů až toxické účinky. Z organismu se vylučuje převážně výkaly, v menší míře pak močí. Koncentrace v moči je závislá na koncentraci v krevní plasmě. Pokud je nedostatek hořčíku v krmné dávce jeho obsah v moči klesá. Malé množství hořčíku je vylučováno také potem, proto mají pracující koně zvýšenou potřebu tohoto prvku (MEYER et al., 2003). Nedostatek hořčíku se u koní projevuje zvýšenou vznětlivostí, svalovým třesem, křečemi a tetaniemi (MEYER et al., 2003). Při hypomagnezemické tetanii dojde k významnému snížení koncentrace hořčíku v krevní plasmě. Zvířata jsou postižena záchvaty křečí, které jsou vystřídány krátkým obdobím somnolence (JELÍNEK et al., 2003). Ztráty úhynem jsou podle tohoto autora značné Předávkování do 3-4 násobného překročení normy nevede k žádným nepříznivým následkům. V kombinaci s přebytkem fosforu však vzniká riziko tvorby střevních a močových kamenů (MEYER et al., 2003). Draslík Tvoří přibližně 0,2 0,3% hmotnosti těla. V organismu je zastoupen ve formě chloridů, uhličitanů a fosforečnanů. Vyskytuje se především v intracelulárních prostorách (BUKVAJ et al., 1971). Největší koncentraci vykazují játra a svaly. Ze zhruba 100 g draslíku, které obsahuje tělo dospělého koně vážícího 500 kg, je 90% uloženo v buněčných prostorách, především ve svalové tkáni. Je nezbytný nejen pro regulaci osmotického tlaku buněk, ale také jako aktivátor řady enzymů (MEYER et al., 2003). Intracelulární draslíkový kationt má významnou úlohu v aktinomyozin-atp systému ve svalu. Společně se sodíkem se podílí na tvorbě elektrických potenciálů při přenosu nervových vzruchů (DUŠEK et al., 1999). Ovlivňuje také kontraktilitu a tonus svalstva včetně srdečního svalu. Je antagonistou vápníku, sodíku a hořčíku (SOVA et al., 1990). Resorpce probíhá zejména v tenkém střevě, u přežvýkavců také v bachoru. Homeostáza tohoto prvku je regulována přesunem mezi intracelulární a extracelulární tekutinou. Jestliže se koncentrace v extracelulární tekutině zvýší, dojde k vylučování inzulínu. Ten napomáhá přestupu draslíku do buněk a snižuje tak jeho koncentraci v extracelulární tekutině. Důležitou funkci zde mají také ledviny. S rostoucím vstřebáváním sodíku dochází ke

19 19 zvyšování sekrece draslíku, což brání vylučování vodíkových iontů a může tak dojít k narušení acidobazické rovnováhy (MEYER et al., 2003). Organismus není schopen ukládat tento prvek do zásoby. Přebytečný draslík tedy odchází z těla ven. Vylučování probíhá z 90% močí přes ledviny (DUŠEK et al., 1999). Vylučování výkaly je minimální. U těžce pracujících koní dochází k vysokému vylučování potem (MEYER et al., 2003) Krmné dávky většinou obsahují dostatečné množství draslíku. Primární nedostatek draslíku, který se projevuje sníženou chutí k žrádlu a oslabením svalů se tedy v praxi příliš nevyskytuje (MEYER et al., 2003). K nedostatku draslíku v organismu dochází například u mláďat v období mléčné výživy nebo při přechodu na objemná krmiva. Deficit může být podmíněn také onemocněním trávícího ústrojí. REECE (1998) uvádí jako projevy hypokalemie zvětšené břicho, průjem a neupravený vzhled. Tento stav může vést až k letargii, upadnutí do komatu a následné smrti. Mnohem častější je nadbytečný příjem tohoto prvku a to zejména u skotu. Draslík omezuje resorpci hořčíku a tím napomáhá ke vzniku tetanií. U krav v poporodním období pak zpomaluje involuci dělohy a podílí se na vzniku ovariálních cyst (JELÍNEK et al., 2003). Koně jsou na rozdíl od skotu k nadměrnému příjmu draslíku poměrně tolerantní. Teprve při extrémně vysokých dávkách stoupá spotřeba vody a množství vylučované moči. Zajímavostí je výskyt autozomálního dominantního genu u amerických kvarterů. Jeho přítomnost disponuje nositele k hyperkalcemické paralýze. Takoví koně pak musí dostávat draslík jen v omezeném množství (JELÍNEK et al., 2003). Sodík Tento prvek tvoří asi 0,13-0,2% hmotnosti těla živočichů. Jeho koncentrace v organismu se s přibývajícím věkem snižuje. Je hlavním kationem extracelulární tekutiny. V buňkách se na rozdíl od draslíku vyskytuje pouze v malém množství. Relativně vysokou koncentraci mohou vykazovat játra, ledviny a kostní tkáň % kostního sodíku tvoří rychle vyměnitelná forma, snadno přecházející do extracelulární tekutiny. Skelet se tímto mechanismem uplatňuje v procesu homeostáze sodíku. Hlavní funkcí sodíku je regulace osmotického tlaku (JELÍNEK et. al, 2003). Podle BUKVAJE et al., (1971) se tento prvek podstatně podílí na osmotickém tlaku krve a ostatních tělních tekutin. S tím souvisí i jeho vliv na výměnu vody v organismu. V případě že se sníží množství sodíku v přijímané potravě, sníží se také obsah vody ve tkáních a naopak.

20 20 Jako další funkce v organismu uvádí JELÍNEK (2003) účast na nervosvalové dráždivosti a přenos impulsů. Dále zasahuje do metabolismu draslíku a hořčíku. Resorpce probíhá v celém úseku trávícího traktu aktivním způsobem (JELÍNEK et al., 2003). Část vstřebaného sodíku se ukládá do zásoby v podkožním vazivu a v kostech. Jeho metabolismus v těle je poměrně intenzivní. Mezi kostní tkání a krevní plasmou se denně vymění až % sodíku (SOVA et al., 1990). K exkreci dochází prostřednictvím moči, výkalů a potu. Nejvíce sodíku se vylučuje močí. U druhů zvířat s větším množstvím potních žláz dochází při zvýšené fyzické námaze a vysoké teplotě k významnému vylučování potem (JELÍNEK et al., 2003). U jezdeckých koní proto poměrně snadno dochází ke vzniku karence (MEYER et al., 2003). Potřeba sodíku je závislá na věku, produkci, graviditě, kondici, fyzické námaze organismu a okolní teplotě. Z pravidla se vyjadřuje pomocí potřeby chloridu sodného. Krmná dávka by podle obecných doporučení měla obsahovat 0,5-1 % soli (DUŠEK et al., 1999). Mnoho krmiv obsahuje jen nepatrné množství tohoto prvku. V zeleném krmení stejně jako v seně a siláži je často zastoupen pouze v množství 0,5 g/kg sušiny, někdy dokonce jen 0,2 g/kg. Také obiloviny mají obsah sodíku velice nízký. Více sodíku obsahuje řepa a melasa. Díky tomu se poměrně často setkáváme se situací, kdy je příjem sodíku nedostatečný i pro potřeby záchovy. Dostatečné zásobení sodíkem je možné zajistit solným lizem, případně přídavkem soli do krmné dávky ( MEYER et al., 2003) Jako projevy karence sodíku uvádí REECE, (1998) zpomalení růstu, porušení oční rohovky a poruchy reprodukce samčí neplodnost a zpožděná pohlavní dospělost u samic. JELÍNEK, (2003) zmiňuje u projevů nedostatku také sníženou produkci mléka v důsledku snížené žravosti. Dále dehydrataci, svalovou slabost a projevy lízavky. Nadměrná konzumace sodíku v kombinaci s nedostatečným příjmem vody vyvolává nechutenství, poruchy trávení a v krajních případech až intoxikaci. Projevuje se nervovými poruchami a výskytem křečí. Většinou končí úhynem zvířete (JELÍNEK et al., 2003). REECE, (1998) zmiňuje u projevů předávkování sodíkem poruchy chůze, slepotu, poruchy nervů. Síra Tvoří 0,15-0,25% hmotnosti organismu. Je zastoupena ve všech buňkách a tělních tekutinách organismu a to zejména ve formě bílkovin. Tyto bílkoviny obsahují sirné aminokyseliny jako je cystin, cystein a metionin. Kosti a chrupavky obsahují síru ve formě

ANORGANICKÉ ŽIVINY. Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky. A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie

ANORGANICKÉ ŽIVINY. Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky. A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie ANORGANICKÉ ŽIVINY Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie B. VODA základní podmínka pro život (nezastupitelná) viz. Voda ve výživě HZ C.

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport

Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport OS65 /OS20 Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport Použití: sport, dostihy; intenzivní zátěž; koně se svalovými problémy Vlastnosti: pomáha při vytváření svalové hmoty a

Více

Hill s Nature s Best produkty pro psy

Hill s Nature s Best produkty pro psy Hill s Nature s Best produkty pro psy Doporučené produkty Pro zdravé psy: ŠTĚŇATA ( DO 1 ROKU VĚKU ) Doporučené produkty Štěňata malých a středních plemen o i do 25 kg v dospělosti Štěňata velkých a obřích

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE

ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE Komentář k výsledkům analýzy vlasů paní XY Strana 1 z 6 ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE V M e t a b o l i s m u s p a c i e n t a T y p r y c h l ý D ýsledky, které máte před sebou, jsou doplněním biochemických

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D Diarrhoea IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu 1 Diarrhoea - průjem častější vylučování většího

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Minerální výživa koní - vybrané stopové prvky Bakalářská práce

Minerální výživa koní - vybrané stopové prvky Bakalářská práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav výživy zvířat a pícninářství Minerální výživa koní - vybrané stopové prvky Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce:

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

Principy výživy srnčí zvěře

Principy výživy srnčí zvěře Principy výživy srnčí zvěře Prof. Ing. Jiří ZELENKA, CSc., Ústav výživy zvířat a pícninářství, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Srnec se jako každý přežvýkavec neživí přímo tím, co žere,

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up

MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up Základními složkami mléka jsou voda, bílkoviny, tuky,

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

MINIMALIZACE CHYB VE VÝŽIVĚ SELAT

MINIMALIZACE CHYB VE VÝŽIVĚ SELAT MINIMALIZACE CHYB VE VÝŽIVĚ SELAT Paradovský, T. MIKROP Čebín, a.s. V současné době je hlavním cílem chovu prasat zvyšování efektivnosti, tudíž užitkovosti prasat a tím maximalizovat zisk. Pokud chceme

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

7. přednáška. Téma přednášky: Význam a charakteristika makroelementů ve výživě člověka. Cíl přednášky: Makroprvky. Vápník - Ca

7. přednáška. Téma přednášky: Význam a charakteristika makroelementů ve výživě člověka. Cíl přednášky: Makroprvky. Vápník - Ca 7. přednáška Téma přednášky: Význam a charakteristika makroelementů ve výživě člověka Cíl přednášky: Cílem přednášky je seznámit studenty s jednotlivými makroelementy důležitými pro plnohodnotný život

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Co vás napadne, když se řekne voda? Zapisujte do paprsků. voda. Přečtěte si následující text a poodtrhněte to, co jste již věděli

Co vás napadne, když se řekne voda? Zapisujte do paprsků. voda. Přečtěte si následující text a poodtrhněte to, co jste již věděli Pracovní list Název projektového úkolu: Voda Třída: 8. Název společného projektu: Voda, základ života Název pracovního týmu: Členové pracovního týmu: Co vás napadne, když se řekne voda? Zapisujte do paprsků

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

FitLine All-in-1000 Plus

FitLine All-in-1000 Plus Probiotický - nové heslo? Mluvíme-li dnes o jogurtu a jiných kysaných mléčných výrobcích, nesmí chybět pojem probiotický. Ale co toto slovo vlastně znamená? Probiotica ( probiotický ) = pro život - jsou

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ

PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ PŘÍLOHA SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ Živina, látka, potravina Aktivní uhlí Kyselina α-linolenová (ALA) Aktivní uhlí přispívá ke snižování nadměrné plynatosti po jídle ALA přispívá k udržení normální

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední odborná škola Luhačovice CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY

TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_03_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY TRÁVICÍ ŽLÁZY SLINIVKA BŘIŠNÍ (PANCREAS) protáhlá 14-18 cm 60-90 g uložená v ohbí dvanáctníku

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají)

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají) Kyseliny Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají) ve vodných roztocích pak vznikají kationty H 3 O +

Více

VY_32_INOVACE_11.09 1/11 3.2.11.9 Trávicí soustava Trávicí soustava

VY_32_INOVACE_11.09 1/11 3.2.11.9 Trávicí soustava Trávicí soustava 1/11 3.2.11.9 Cíl znát druhy a princip trávení - popsat stavbu a funkci jednotlivých částí trávicí soustavy - charakterizovat druhy zubů - chápat důležitost složení potravy - objasnit pojmy metabolismus,

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

Fitmin puppy kaše 3 kg. Fitmin puppy kaše 850g. KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY. Hmotnost: 3,000

Fitmin puppy kaše 3 kg. Fitmin puppy kaše 850g. KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY. Hmotnost: 3,000 KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY Fitmin puppy kaše 3 3,000 instantní doplňkové krmivo s probiotikem a antioxidanty pro odstavovaná štěňata všech plemen ve stáří 6-8 týdnů. Bílkoviny 15 %,

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Bílkoviny, tuky prezentace

Bílkoviny, tuky prezentace Bílkoviny, tuky prezentace VY_52_Inovace_243 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bílkoviny

Více

Složky stravy - minerály. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky stravy - minerály. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky stravy - minerály Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Minerální látky 1 Důležitá neenergetická složka stravy Do organismu se dostávají zejména stravou a vodou, někdy vdechováním a kůží Úloha

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko?

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Simone Schaumberger Produktový manažer pro mykotoxiny Nicole Reisinger Projektový vedoucí pro endotoxiny Endotoxiny u krav Podceňova 2 Science & Solutions červen

Více

Jak správně napájet psa při závodech?

Jak správně napájet psa při závodech? Jak správně napájet psa při závodech? Závody denní (týdenní) chléb pro řadu majitelů psů. Patříte k nim právě Vy? Agility, canicross, coursing, dogfrisbee, dogtrekking, dostihy, flyball, mushing. Vidíte

Více

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Obsah: Co je to hormon? Vznik hormonů Funkce hormonů Rostlinné hormony Živočišné hormony Hormony u člověka Dělení hormonů Význam hormonů Choroby Co je to HORMON?

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Desatero zdravé výživy PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA aneb 10 x P 1. Pravidelnost, pestrost, vyváženost stravy 2. Příprava a úprava stravy 3. Příjem - výdej energie 4. Preferujte chutě 5. Přijímejte

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2015 BARBORA PŮLPÁNOVÁ Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Vliv zinku a

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 3 ke sdělení Sp. zn.: 13757/06 Souhrn údajů o přípravku 1.NÁZEV PŘÍPRAVKU COMBIZYM COMPOSITUM 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Aspergillasum 120 mg v jedné obalené tabletě

Více

Predikce E-hodnoty krmiv pro prasata. Pig Nutr., 21/3 PREDIKACE ENERGETICKÉ HODNOTY KRMIV PRO PRASATA

Predikce E-hodnoty krmiv pro prasata. Pig Nutr., 21/3 PREDIKACE ENERGETICKÉ HODNOTY KRMIV PRO PRASATA Predikce E-hodnoty krmiv pro prasata. Pig Nutr., 21/3 PREDIKACE ENERGETICKÉ HODNOTY KRMIV PRO PRASATA Jana Kolářová V praxi je výživa prasat zabezpečena především výrobou a zkrmováním kompletních směsí

Více