Minerální výživa koní a stravitelnost minerálií (Ca, P a Mg)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minerální výživa koní a stravitelnost minerálií (Ca, P a Mg)"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav výživy zvířat a pícninářství Minerální výživa koní a stravitelnost minerálií (Ca, P a Mg) Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Vypracovala: Bc. Lucie Rádlová

2 2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Minerální výživa koní a stravitelnost minerálií (Ca, P, Mg) vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém soupisu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně, dne Podpis diplomanta

3 3 Poděkování Děkuji prof. Ing. Ladislavu Zemanovi, CSc. za odborné vedení, rady a připomínky, které mi poskytnul při vypracování této diplomové práce.

4 4 ANOTACE The aim of diploma work was to found out a digestibility of selected macroelements in horses diets. The estimation of digestibility was made on base of digestibility experiment with 6 horses and three periods using methodology with indicator (chromiumoxide and in 3M HCl insoluble ash matter) On the base of indicator contents in diets and in excrements were estimated the digestibility coefficients of individual monitored nutrients: dry matter, calcium, phosphorus, natrium, magnesium, potassium. The values of coefficients were about 71.67% ± s x The highest digestibility coefficient 76.77% ± s x 2.8 was determined in calcium metabolism. On the second site the lowest coefficient was in case of phosphorus metabolism, that was on level 54.09% ± s x 3.2. Digestibility coefficient of natrium was 60.77% ± s x 6.79, of magnesium 61.5% ± s x 2.31, of potassium 74.22% ± s x These data was obtained in experiment wit alfalfa hay and supplementary concentrates.

5 5 OBSAH 1 ÚVOD..6 2 CÍL PRÁCE 7 3 LITERÁRNÍ PŘEHLED TRÁVÍCÍ ÚSTROJÍ KONĚ MINERÁLNÍ LÁTKY MAKROPRVKY MIKROPRVKY STANOVENÍ STRAVITELNOSTI ŽIVIN.30 4 MATERIÁLY A METODY 34 5 VÝSLEDKY A DISKUZE ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA PŘÍLOHY.46

6 6 1 ÚVOD Výživa koní je na rozdíl od výživy jiných druhů hospodářských zvířat složitější. Důvodem je především skutečnost, že užitkovost koně není objektivně měřitelná. Úroveň krmení je navíc ovlivněna individualitou zvířete. Správné ale i špatné krmení koně ovlivňuje jeho zdravotní stav, sportovní a pracovní výkony i reprodukci. Je proto nezbytně nutné, věnovat této problematice zvýšenou pozornost. Pokud se zaměříme na chov koní jako celek, tak největší problém představuje výživa mladých rostoucích zvířat to je od porodu do asi 2 roku. V té době koně nepřinášejí chovatelům okamžité zisky, a proto je jim krmná dávka konstruována tak, aby se jejich chov příliš neprodražoval. Úsporné dávky však s sebou přinášejí problémy v nedostatečném vývinu svalové hmoty a koně v mládí špatně krmení budou v dospělosti dosahovat špatné užitkovosti. Jednou z cest, jak tato zvířata v době růstu správně krmit, je poznat koeficienty stravitelnosti minerálních látek a ty pak do krmných směsí (krmných dávek) dávkovat přesně podle potřeby.

7 7 2 CÍL PRÁCE Cílem našeho pokusu bylo zjistit stravitelnost vybraných makroprvků v různých krmných dávkách pro koně. Odhadnutí stravitelnosti minerálních látek by mohlo výrazně přispět ke zlepšení výživy koní. Zejména u rostoucích mladých koní, kteří patří z hlediska krmení k nejproblematičtějším kategoriím, je správné dávkování minerálních látek velmi důležité. Aby koně v dospělosti dosahovali odpovídající užitkovosti, je nutné poznat koeficienty stravitelnosti těchto prvků a následně je přesně dávkovat podle potřeby.

8 8 3 LITERÁRNÍ PŘEHLED 3.1 Trávicí ústrojí koně Trávicí ústrojí koně lze rozdělit na několik základních částí. Patří sem dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, tenké, slepé a tlusté střevo a konečník. Přijatá potrava se nejprve mechanicky rozmělní zuby. Následně se posouvá dál a rozkládá se působením enzymů vytvářených vlastním organismem nebo střevními bakteriemi. Nestrávené zbytky potravy se nakonec vylučují v podobě trusu (DUŠEK et al., 1999) Dutina ústní Dutina ústní je ohraničena silnými pohyblivými pysky, které spolu s jazykem zajišťují příjem potravy. Při pastvě nebo požírání pevné potravy, jako je řepa nebo větvičky, se uplatňují také řezáky. Koně při pasení zaujímají typický postoj s jednou přední nohou nakročenou vpřed. Pysky a jazykem shrnují sousto, které pak řezáky krátkým škubnutím hlavy odtrhnou. Části rostlin volně ležící na zemi sbírají pysky a jazykem (DOBRORUKA et al.,1992). Pohyblivost pysků umožňuje koním potravu roztřídit a vybrat z ní chutnější složky. Tato schopnost sice snižuje riziko pozření cizího tělesa, ale na porostech dlouhodobě spásaných koňmi vzniká nebezpečí změny druhového složení rostlin. Hodnotné trávy totiž spásáním ubývají, zatímco druhy z koňského pohledu méně chutné se množí a šíří na jejich úkor (MEYER et al., 2003). V dutině ústní probíhá pečlivé rozmělnění krmiva, což je zajištěno stoličkami a pohybem spodní čelisti všemi směry (DUŠEK et al., 1999). Široké žvýkací plochy stoliček jsou kromě zuboviny a zubního cementu tvořeny také lištami tvrdé skloviny. Proto je jejich povrch stále drsný (MEYER et al., 2003). Díky tomu nemůže potrava po třecích plochách stoliček klouzat a je spolehlivě rozdrcena (DOBRORUKA et al.,1992). Při nestejnoměrném opracování však může dojít ke vzniku ostrých hran, které ztěžují normální žvýkání. Poškozené řezáky zase mohou poranit pysky nebo stěžovat příjem potravy. Z výše uvedeného textu je tedy zřejmé, že úplný a zdravý chrup je pro správný příjem a počáteční rozmělnění krmiva nezbytný (MEYER et al., 2003).

9 9 Zpracování přijaté potravy je neobyčejně důkladné. Spotřeba energie vynaložená na činnost svalů účastnících se žvýkání středně kvalitního sena je až 10% z energetické hodnoty přijímaného krmiva. Důkladným rozmělněním dojde k narušení rostlinných buněk a jejich obsah se zpřístupní dalšímu chemickému trávení v žaludku a ve střevech (DUŠEK et al., 1999). Působením velkého tlaku mezi třecími plochami stoliček je z krmiva vytlačena voda, čímž dojde k uvolnění cukrů a bílkovin. Ty jsou dále tráveny v žaludku a tenkém střevě, kde jsou využity lépe, než v případě že by byly tráveny v tlustém střevě za pomoci mikroorganismů (MEYER et al., 2003) Jícen Transport sousta do žaludku zajišťuje jícen dlouhý až 1,5 m. V jícnové předsíni jsou uloženy hlenové žlázy. Výměšek těchto žláz usnadňuje pohyb sousta. Dolní úsek jícnu vstupuje do žaludku pod ostrým úhlem, což má za následek nemožnost zpětného posunu potravy - zvracení (DUŠEK et al., 1999). MEYER et al., (2003) uvádí, že jícen ústí do žaludeční stěny silným kruhovitým svalem - česlem, který se reflexně roztahuje a stahuje podle tlaku uvnitř žaludku. Při plném žaludku vyniká na česle trvalý tonus, který žaludek uzavírá a znemožňuje tak zvracení Žaludek Žaludek koně je poměrně malý orgán, jehož objem se v závislosti na velikosti zvířete pohybuje v rozmezí 9-25 litrů. Je proto přizpůsoben průběžnému přijímaní menších dávek potravy. Má fazolovitý tvar a lze na něm dobře rozlišit tři základní části. Je to dopředu vybíhající slepý vak s bezžláznatou sliznicí, žláznatá hlavní část žaludku zvaná fundus a žláznatá vrátníková část (MEYER et al., 2003). Plní se asi do 80% své kapacity. Jeho motorická činnost je poměrně malá, a proto se potrava na rozdíl od žaludku přežvýkavců nemísí, ale vrství (DUŠEK et al., 1999). Nejdříve se plní slepý vak a následně fundus. K vyprazdňování dochází již během přijmu potravy (MEYER et al., 2003). Podle některých autorů začíná vyprazdňování žaludku již minut po začátku přijmu krmiva. Žláznatá sliznice žaludku produkuje nepřetržitě žaludeční šťávy a to i v případě, jeli žaludek prázdný. Žaludeční šťáva koně obsahuje poměrně malé množství kyseliny chlorovodíkové a má tedy spíše zásadité až neutrální ph (DUŠEK et al., 1999). Díky tomu převládá v přední části žaludku mikrobiální trávení. Dochází zde k odbourávání lehce štěpi-

10 10 telných glycidů jako jsou cukry a škroby. Bílkoviny se z velké části tráví ve fundu žaludku, kde žaludeční žlázy vylučují kyselinu chlorovodíkovou a pepsinogen. Látky rozkládající tuky nebo glycidy se v žaludku nevyskytují. Voda je žaludkem vedena nejkratší možnou cestou. Nadměrné množství vody přijaté během krmení tedy může spláchnout jeho obsah do tenkého střeva a způsobit tak zažívací potíže Tenké střevo Délka tenkého střeva je m a kapacita asi 70 litrů. Rozdělujeme je na tři části, což je dvanáctník, lačník a kyčelník. Do dvanáctníku ústí vývody jater a slinivky břišní. Jejich produkty (žluč, pankreatická a střevní šťáva) jsou nezbytné pro chemické přeměny a tedy i využití všech živin z tenkého střeva (DUŠEK et al., 1999). Sliznice je zvrásněná 0,5 1 mm vysokými klky, které podstatně zvětšují povrch vnitřní stěny střeva. Pod sliznicí je uložena vrstva svaloviny, která způsobuje pohyby střeva. Ty slouží k důkladnému promíchání obsahu a současně k jeho posouvání směrem k tlustému střevu (MEYER et al., 2003). Motorika tenkého střeva je vlastně reflexní odpověď této svaloviny na dráždění receptorů sliznice mechanickými a chemickými podněty. Pohyby tenkého střeva lze rozdělit na segmentační, kývavé a peristaltické. Segmentační pohyby vznikají smršťováním a ochabováním kruhové svaloviny na různých místech střeva. Podílejí se na promíchávání střevního obsahu s trávícími šťávami a ovlivňují vstřebávání. Kývavé pohyby zajišťuje podélná svalovina a stejně jako v předchozím případě podporují promíchávání obsahu střeva. Peristaltické pohyby pak slouží k posunu obsahu a zvyšují resorpci (JELÍNEK et al., 2003). Trávenina prochází tenkým střevem rychlostí asi 20 cm za minutu. Celým střevem dlouhým 20 metrů tedy projde asi za 1,5 hodiny. V počátečním úseku tenkého střeva dochází k rozkladu tuků. Nejprve jsou emulgovány žlučovou kyselinou a po té štěpeny lipázou na mastné kyseliny a monoglyceridy, které jsou následně vstřebávány. Pomocí enzymu amylázy jsou v tenkém střevě tráveny také některé škroby, zejména jemnozrnné ovesné. Ty jsou na rozdíl od kukuřičných a ječných velkozrnných škrobů tráveny z 80%. Stravitelnost škrobů v tenkém střevě je možné zvýšit mačkáním nebo tepelnou úpravou krmiv. V tenkém střevě dále pokračuje v žaludku započaté trávení bílkovin. Pomocí trypsinu jsou zde štěpeny bílkovinné řetězce na tripeptidy a dipeptidy, které jsou následně ve střevní sliznici rozloženy na aminokyseliny. Při dostatečném osídlení tenkého střeva mikroflórou dochází i k částečnému rozkladu celulózy, hemi-

11 11 celulózy a pektinů. Například v případě ovesných slupek je to 3% jejich celkového objemu (MEYER et al., 2003) Tlusté střevo Délka tlustého střeva je pouze 6 m, ale kapacita se pohybuje okolo 130 litrů (DUŠEK et al., 1999). Je to tedy poměrně objemný orgán, který je zřetelně rozdělen na slepé střevo, velký a malý tračník a kyčelník (MEYER et al., 2003). Tlusté střevo vykonává stejné pohyby jako střevo tenké, jeho aktivita je však nižší. Díky těmto pohybům dochází k promíchávání a posunu obsahu, formování výkalů a jejich odstraňování. Přispívají také k trávení a vstřebávání látek. Tak jako například u prasete plní tlusté střevo koně stejnou funkci jako předžaludek přežvýkavců. Působením mikroflóry, především Escherichia coli, Bakterium lactis aerogenes, Streptococus lactis a Bacilu lacticus, zde dochází ke zpracování nestrávené vlákniny a její přeměně na těkavé mastné kyseliny. Vzniká tak kyselina octová, propionová a máselná a to v poměru 64, 19 a 14% (JELÍNEK et al., 2003). Podle DUŠKA et al., (1999) je výtěžnost tohoto procesu omezená, protože mikrobiální biomasa zde není tak početná jako u přežvýkavců. V tenkém střevě totiž dochází z 80-90% k úplnému využití sacharidů, potřebných pro výživu a rozmnožování bakterií. Naopak MEYER et al., (2003) uvádí, že počet živých zárodků v obsahu tlustého střeva dosahuje hustoty srovnatelné s předžaludky přežvýkavců. Jejich aktivita závisí na druhu a množství tráveniny přicházející z tenkého střeva, rychlosti jejího průchodu tlustým střevem a pufrační kapacitě střevního prostředí. Podle JELÍNKA et al., (2003) činí kapacita trávení vlákniny v tlustém střevě koně v porovnání s přežvýkavci asi jen 70%. Během průchodu tráveniny tlustým střevem bakterie částečně hynou a to zejména v žaludkovitém rozšíření velkého tračníku. Dochází tak k uvolňování aminokyselin, včetně esenciálních, které se už téměř nemohou vstřebávat. Koně vyžadující v dietě vysoce hodnotné bílkoviny, například chovné klisny a hříbata, jsou proto závislí na příjmu esenciálních aminokyselin z krmiva (MEYER et al., 2003). Autor dále upozorňuje, že přidávání močoviny do krmiva za účelem zlepšení zásobování organismu bílkovinami nemá, na rozdíl od přežvýkavců, u koní praktický význam. Močovina sice může být v tlustém střevě přeměněna na vysoce hodnotné bílkoviny, kůň je však využije nanejvýš formou koprofagie.

12 12 Prostřednictvím mikroorganismů jsou v tlustém střevě tráveny také části škrobů a cukrů, které sem přišly nestrávené z tenkého střeva. Ve slepém střevě jsou rychle rozloženy mikrobiálními enzymy. Jejich celková stravitelnost zde dosáhne téměř 100%. V malém tračníku a konečníku, které tvoří poslední úsek trávícího ústrojí, se vstřebává voda a obsah střev se tím více či méně zahustí (MEYER et al., 2003). 3.2 Minerální látky Podle procentuálního zastoupení v těle živočichů dělíme minerální prvky na makroprvky, zastoupeny v organismu asi 0,01% a mikroprvky, tvořící pouze 0,001% z hmotnosti organismu (JELÍNEK et al., 2003). Potřebu minerálních látek lze sledovat několika způsoby a to bilančním pokusem, biopsií a rozborem kostí, rozborem srsti (prof. Anke a jeho tým v Jeně) a také rozborem krve. Tato poslední oblast je sice velmi často používána, ale velmi obtížně se správně interpretuje. Naše diplomová práce má poskytnou podklady k tomu, abychom mohli správně interpretovat výsledky pokusů na koních. Vědci zjistili, že koncentraci některých minerálních látek v krvi koní může být ovlivněna jejich plemennou příslušností. Například BILAL et al., (2004) ve svých výsledcích uvádí, že plemeno má pravděpodobně vliv na koncentraci draslíku a zinku v krevním séru. Naopak na hladinu vápníku, fosforu, mědi a kobaltu se podle tohoto autora vliv plemene nepotvrdil. Jeho studie se týkala Arabských a Anglických plnokrevných koní. ROZANSKI et al., (2002) se zase zabýval hladinou zinku a mědi v krevním séru plnokrevných Arabských koní a polokrevných Angloarabů. Předmětem zkoumání byli koně ve věku 12 měsíců, kterým byla odebrána krev ve čtyřech tříměsíčních intervalech. Úroveň zinku se na rozdíl od mědi u žádného ze vzorků podstatně nelišila. Další skupina vědců (CIESLA et al., 2001) porovnávala koncentrace hořčíku, zinku, mědi a manganu v krevním séru hřebců různých plemen. V této studii šlo o koně plemene Holštýn a Ardenské koně. Výsledkem jejich pokusu byl závěr, že plemennou příslušností je ovlivněna úroveň hořčíku. V koncentraci mědi a zinku nebyly zjištěny podstatné rozdíly (CIESLA et al., 2001). Molekuly a ionty minerálních prvků se nacházejí téměř ve všech buňkách těla. Ve většině případů ve formě vodných roztoků, méně často jako součást pevných tkání, jako jsou kosti, zuby, zrohovatělé útvary apod. Jejich přítomnost v buňkách má poměrně velký vliv na funkci a výživu celého organismu. Řadíme je tedy spolu s organickými látkami

13 13 jako jsou uhlík, vodík, kyslík a dusík, mezi tzv. biogenní prvky, čili prvky pro živočišný organismus nezbytné (JELÍNEK et al., 2003). Dalším kritériem na základě kterého můžeme tyto látky dělit, jsou sloučeniny, které z nich vznikají. Síra, chlor, fosfor jsou tedy látky kyselinotvorné. Draslík, sodík, vápník a hořčík pak řadíme mezi prvky alkalické. Přebytek prvků z jedné či druhé skupiny v krmné dávce zvířete je naprosto nežádoucí. Při několikanásobném převýšení doporučené dávky mohou být tyto prvky pro organismus dokonce toxické (ZEMAN et al., 2006) Makroprvky Mezi makroprvky nebo také makro elementy řadíme vápník, fosfor, hořčík, sodík, draslík, síru a chlor. Vápník Minerální prvek zastoupený v tělech zvířat v největším množství. Většina vápníku je obsažena ve skeletu a zubech. Středně velký kůň má v těle asi 7 kg vápníku, z toho 99% v kostech (MEYER et al., 2003). Současně s fosforem tvoří základ anorganické hmoty skeletu. Zbylé procento se nachází v extracelulární tekutině a měkkých tkáních. Je nezbytný pro kontraktibilitu svaloviny, tonus svalstva, nervosvalovou dráždivost a srážlivost krve. Napomáhá udržení normálního ph krve. Je součástí krevní plasmy, kde se jeho koncentrace pohybuje v rozmezí 2,25 3,2 mmol/l. TUK et al., (2005) provedl pokus zaměřený na změny koncentrace vápníku, fosforu a hořčíku v krevní plasmě během gravidity a začátku laktace. Výzkum byl proveden na šesti holštýnských klisnách ve věku 5 10 let. Krev pro analýzu byla odebrána v každé třetině gravidity a na počátku laktace. Krevní plasma byla oddělena centrifugací. Koncentrace minerálů v plasmě byla určena spektrofotometrem. Při vyhodnocení pokusu se zjistilo, že koncentrace vápníku se během druhé třetiny gravidity výrazně snížila, ve srovnání s koncentrací v první a třetí třetině. Během třetí třetiny gravidity pak koncentrace vápníku výrazně vzrostla v porovnání s výsledky získanými v první a poslední části experimentu. V plazmě je asi 50% biologicky aktivního ionizovaného vápníku. 40% je vázáno na bílkoviny, převážně albumin. Zbylých 8 10% je vápník v komplexní vazbě. K vstřebávání vápníku z potravy dochází v žaludku a tenkém střevě a to aktivní nebo pasivní difůzí, což je ovlivněno koncentrací tohoto prvku v zažitině. Při nízké kon-

14 14 centraci dochází k aktivní resorpci závislé na přítomnosti parathormonu, kalcitriolu a specifického proteinu vázajícího vápník. V opačném případě probíhá pasivní difůze na základě elektrochemického gradientu. Míra resorpce je ovlivněna i jinými faktory, jako je např. přítomnost laktozy, optimální koncentrace aminokyselin, mastných kyselin a tuků. Negativní vliv na resorpci má kyselina šťavelová, zvýšený obsah fosforu, draslíku, hořčíku a hliníku. Také krmná dávka bohatá na tuky není vhodná, protože napomáhá vzniku vápenatých mýdel a průchod zažitiny střevem se zrychluje. Vstřebaný vápník postupuje nejdříve do kostní tkáně, odkud se pak uvolňuje do krve. Míra vstřebávání vápníku je závislá na několika faktorech. Jedním z nich je například věk zvířete. STEPHENS et al., (2004) popisuje pokus, jehož účelem bylo stanovení minerální bilance u mladých koní v dostihovém tréninku. Dvacetčtyři ročků bylo rozděleno do podskupin a každé podskupině byla následně přidělena jedna ze čtyř diet. Každá dieta obsahovala jiné množství vápníku, fosforu a hořčíku. V průběhu pokusu byla třikrát provedena celková sbírka trusu a zkouška pro stanovení absorbce a zadržení minerálů. Výsledky pokusu ukázaly, že absorbce a zadržení vápníku v organismu bylo v 64. dni pokusu nižší než na začátku a v 128. dni. Exkrece se uskutečňuje zejména prostřednictvím výkalů. Vylučování vápníku močí je minimální. Ze všech druhů hospodářských zvířat má kůň, společně s králíkem, relativně nejvyšší koncentraci vápníku v moči (JELÍNEK et al., 2003). Určité množství vápníku se vylučuje také v potu. Zejména u pracujících koní dochází díky pocení ke zvýšené exkreci vápníku. Důsledkem je zvýšená potřeba tohoto prvku (MEYER et al., 2003). Dlouhodobý nedostatek vápníku vyvolává u zvířat mnoho poruch zdravotního stavu. U klisen po porodu dochází k onemocněním velmi podobným hypokalcemii u krav, koz a bahnic (JELÍNEK et al., 2003). Příčinou tohoto onemocnění, nazývaného též mléčná horečka nebo poporodní paréza, je nevyvážená výživa minerálními látkami, zejména vápníku, v předporodním období. Důvodem pro vznik mléčné horečky může být přebytek přijímaného vápníku v závěru březosti. Díky této chybě ve výživě totiž nenastane dostatečná mobilizace kosterních rezerv. Jeho krevní obsah se po porodu v důsledku rostoucí produkce mléka rychle vyčerpá a svalovou slabostí dojde k poporodnímu ulehnutí (MUDŘÍK et al., 2006). MEYER et al., (2003) uvádí, že u zvířat postižených tímto onemocněním bývá klinicky prokázána nízká koncentrace vápníku v extracelulární tekutině. Je-li tato hladina nízká, snižuje se i množství uvolněného acetylcholinu, které nestačí pro uskutečnění přenosu impulsu. Příčinou tohoto onemocnění je tedy nervosvalový blok.

15 15 Hypokalcemická zvířata vykazují snížený příjem krmiv, nižší sekreci inzulinu a tím i nižší příjem glukózy. Následkem jsou velké ztráty tělesné hmotnosti a zhoršení plodnosti. Jestliže dojde k rozvoji třetího stádia onemocnění s typickými komatózními příznaky, může postižené zvíře během hodin uhynout. Preventivní opatření spočívá v technice krmení před porodem. Zvířata v poslední fázi březosti by neměla dostávat krmiva bohatá na vápník a draslík. V opačném případě totiž dojde k omezení funkce parathormonu, což způsobuje pokles mobilizovatelnosti vápníku z kostí (MUDŘÍK et al., 2006). HAGYARD et. al, (1997) zmiňuje případ výskytu hypokalcemie u hříbat. Čistokrevná hříbata ve věku od 4 dní do 5 týdnů byla se začínajícími zdravotními problémy převezena na veterinární kliniku. U všech pacientů byl zaznamenán průjem, svalová tuhost a strnulá chůze. Orální doplnění vápníku nevyvolalo žádné zlepšení. Postupem času se příznaky rozvinuly do výrazné svalové ztuhlosti doprovázené záchvaty křečí. Všechna hříbata v tomto případě nakonec zemřela nebo byla utracena. Při karenci vápníku může dojít také k částečné demineralizaci kostry lebky. Horní čelist se následkem tlaku zubů vyboulí takže hlava zvířete vypadá větší. U hříbat je tento projev nedostatku doplněn ještě slábnutím, křivením a záněty končetin. Při déle trvajícím nevyváženém přísunu minerálních látek dochází u koní k oslabení a zánětu kostí. Tyto problémy, projevující se nejprve ztuhlostí, kulháním a nejistou chůzí, mohou vyústit až ve zlomeniny a natržené šlachy (MEYER et al., 2003). Nadbytek vápníku v dietě nevyvolává intoxikaci, ale negativně ovlivňuje resorpci fosforu, hořčíku a zinku (JELÍNEK et al., 2003). MEYER et al., (2003) uvádí, že přebytek vápníku snášejí koně do určité míry bez problémů. Jedná se o 2-3 násobné překročení normy. Podmínkou je ovšem dostatek ostatních minerálních látek, jako je hořčík, železo, mangan nebo zinek. Autor dále zdůrazňuje, že předávkování vápníkem stimuluje jeho vylučování ledvinami, což zvyšuje riziko tvorby močových kamenů. Fosfor Je druhým nejrozšířenějším prvkem v tělech zvířat. Největší část fosforu (80 90%) je uložena v kostech a zubech (JELÍNEK et al., 2003). MEYER et al., (2003) uvádí, že v těle koně je obsaženo asi 4 kg fosforu a z toho 80% obsahuje kostra. Zde se nachází jeho anorganická forma hydroxyapatit, fosforečnan vápenatý, hořečnatý a sodný. V erytrocytech, svalech a nervové tkáni se pak vyskytuje jeho organická forma fosforečnan vápenatý, hořečnatý a sodný (JELÍNEK et al., 2003). V krevní plasmě je koncentrace

16 16 tohoto prvku v rozmezí 2,5 6,6 mmol/l a nachází se zde jak organická tak anorganická forma (ZIMA et ZWICK, 1990). Fosfor se účastní téměř všech metabolických reakcí. Je proto považován za nejuniverzálnější minerální prvek. Zasahuje do metabolismu aminokyselin, sacharidů, bílkovin, tuků, vitamínů i ostatních minerálních látek. Tvoří základní složku ATP a ADP, které jsou obsaženy ve všech buňkách organismu a jsou zdrojem energie pro jednotlivé reakce, včetně těch umožňující svalové kontrakce. Je také součástí nukleových kyselin a vitamínů. Hraje důležitou úlohu v humorálních regulacích a pufračním systému organismu (SOVA et al., 1990). Fosfor se ve formě kyseliny fosforečné vstřebává v jednotlivých úsecích trávícího traktu.toto vstřebávání ovlivňuje mnoho faktorů, ke kterým patří např. věk zvířete, jeho produkce, úroveň výživy a forma fosforu obsažená v zažitině. Velmi dobře se resorbují zejména rozpustné formy fosforu. U nerozpustných forem a fytátů se jeho využitelnost snižuje, ale u přežvýkavců je možné ji zvýšit pomocí působení fytázy (JELÍNEK et al., 2003). Kůň využije z klasické krmné dávky 35 55% fosforu. Nižší využití je, i při jeho dostatečném příjmu způsobeno právě neschopností odbourat fosfor v zrninách vázaný na fytin. Jeho uvolnění je vázáno na enzym fytázu. Ten produkují bakterie obývající slepé střevo, a proto je tento fosfor méně dostupný než anorganický (DUŠEK et al., 1999). Nadbytek vápníku a hořčíku způsobuje změny poměru vápníku a fosforu, který by měl být 1:1 (REECE, 1998). Díky tomu dochází k výraznému snížení využitelnosti fosforu. Homeostáza fosforu je udržována díky parathormonu, který společně s vitaminem D umožňuje jeho aktivní resorpci v duodenu a ovlivňuje také metabolismus kostní tkáně. Uvolňuje totiž vápník a fosfor ze skeletu a podporuje jejich vstřebávání v ledvinách. Vitamin D je naopak důležitý při ukládání těchto prvků do kostní tkáně v průběhu mineralizace (JELÍNEK et al., 2003). Exkrece fosforu probíhá u koní prostřednictvím výkalů a moči. Stejně jako v případě vápníku dochází u pracujících koní ke zvýšené potřebě fosforu vzhledem k jeho vylučování potem a v důsledku vyššího příjmu krmiva také trusem (MEYER et al., 2003). Nedostatečný příjem fosforu narušuje růst a vývoj kostí (JELÍNEK et al., 2003). Mláďata jsou v takovém případě postižena křivicí, dospělí jedinci pak osteomalácií (REECE, 1998). Dalšími příznaky karence fosforu jsou podle JELÍNKA et al., (2003) snížená plodnost, snížená konverze živin a syndrom snížené tučnosti mléka.

17 17 V důsledku příliš vysokého přijmu fosforu dochází k narušení procesu přeměny vitaminu D na kalcitriol a narušení resorpce vápníku, zinku, mědi a železa (JELÍNEK et al., 2003). Hořčík Tento prvek je na rozdíl od dvou předešlých zastoupen v živočišných organismech poměrně málo. Jen asi 0,005% hmotnosti těla (JELÍNEK et al., 2003). LABUDA et al., (1982) uvádí 0,04 0,05 % hmotnosti těla. Převážná většina hořčíku je uložena v kostře a jen asi 1% se nachází v měkkých tkáních, především ve svalovině, játrech, nervové tkáni, a extracelulární tekutině. V krvi je obsažen zejména v erytrocytech, kde se vyznačuje poměrně stálou koncentrací, pohybující se v hodnotách od 0,7 do 1,4 mmol/l. Tato hodnota je podstatně ovlivněna příjmem hořčíku v krmné dávce a úrovní resorpce (JELÍNEK et al., 2003). Hořčík zasahuje do metabolismu aminokyselin, nukleových kyselin, sacharidů, lipidů, bílkovin, vitamínů i minerálních látek. Je účastníkem procesů nervosvalové dráždivosti a imunitních reakcí organismu. Hraje také podstatnou roli ve funkci velkého množství enzymů. Může být jejich přímou součástí neb aktivátorem (SOVA et al., 1990). Množství hořčíku obsaženého v organismu může být, stejně jako u vápníku, ovlivněno graviditou. Vyplývá to z výsledků již výše uvedeného pokusu, jehož autorem je TUK et al., (2005). Výsledky tohoto pokusu ukázaly, že během prvního období gravidity byla koncentrace hořčíku prokazatelně vyšší než na začátku laktace. Vstřebávání hořčíku je problematičtější než např. u vápníku, draslíku a sodíku. Obzvláště v případě, kdy jde o resorpci ze sirných solí. U přežvýkavců probíhá tento proces v předžaludku, slézu a duodenu. Intenzita závisí na obsahu strukturní vlákniny v krmné dávce. V průběhu kolostrálního období dochází k resorpci ve slezu a v tenkém a tlustém střevě. Jakmile začne zvíře přijímat strukturní vlákninu, klesá míra resorpce z původních 80% na 30 35%. V tomto období probíhá vstřebávání převážně v předžaludku, slezu a duodenu. Podstatná je také schopnost reabsorbce hořčíku v ledvinových tubulech, která je u všech druhů zvířat poměrně vysoká (JELÍNEK et al., 2003). Stejně jako u obou předcházejících prvků je i zde míra resorpce a zadržení vápníku v organismu závislá na věku a zatížení zvířete. Z výsledků pokusu zabývajícího se minerální bilancí mladých koní v dostihovém tréninku vyplynulo, že systémová výkonnost zadržení hořčíku byla nižší 64. a 128. den pokusu oproti nultému dni. Je tedy možné říct, že začátek zátěže ovlivňil po-

18 18 travní požadavky na hořčík, stejně jako vápník a fosfor (STEPHENS et al., 2004). Nadbytek vápníku, draslíku a dusíkatých látek v krmné dávce má na resorpci hořčíku negativní vliv. Jak uvádí ZEMAN a ŠAJDLER, (2002) je mezi hořčíkem a vápníkem antagonistický vztah. Nadbytek hořčíku tedy znemožňuje efektivní metabolismus vápníku. V případě, že vápník v organismu chybí může mít hořčík podle těchto autorů až toxické účinky. Z organismu se vylučuje převážně výkaly, v menší míře pak močí. Koncentrace v moči je závislá na koncentraci v krevní plasmě. Pokud je nedostatek hořčíku v krmné dávce jeho obsah v moči klesá. Malé množství hořčíku je vylučováno také potem, proto mají pracující koně zvýšenou potřebu tohoto prvku (MEYER et al., 2003). Nedostatek hořčíku se u koní projevuje zvýšenou vznětlivostí, svalovým třesem, křečemi a tetaniemi (MEYER et al., 2003). Při hypomagnezemické tetanii dojde k významnému snížení koncentrace hořčíku v krevní plasmě. Zvířata jsou postižena záchvaty křečí, které jsou vystřídány krátkým obdobím somnolence (JELÍNEK et al., 2003). Ztráty úhynem jsou podle tohoto autora značné Předávkování do 3-4 násobného překročení normy nevede k žádným nepříznivým následkům. V kombinaci s přebytkem fosforu však vzniká riziko tvorby střevních a močových kamenů (MEYER et al., 2003). Draslík Tvoří přibližně 0,2 0,3% hmotnosti těla. V organismu je zastoupen ve formě chloridů, uhličitanů a fosforečnanů. Vyskytuje se především v intracelulárních prostorách (BUKVAJ et al., 1971). Největší koncentraci vykazují játra a svaly. Ze zhruba 100 g draslíku, které obsahuje tělo dospělého koně vážícího 500 kg, je 90% uloženo v buněčných prostorách, především ve svalové tkáni. Je nezbytný nejen pro regulaci osmotického tlaku buněk, ale také jako aktivátor řady enzymů (MEYER et al., 2003). Intracelulární draslíkový kationt má významnou úlohu v aktinomyozin-atp systému ve svalu. Společně se sodíkem se podílí na tvorbě elektrických potenciálů při přenosu nervových vzruchů (DUŠEK et al., 1999). Ovlivňuje také kontraktilitu a tonus svalstva včetně srdečního svalu. Je antagonistou vápníku, sodíku a hořčíku (SOVA et al., 1990). Resorpce probíhá zejména v tenkém střevě, u přežvýkavců také v bachoru. Homeostáza tohoto prvku je regulována přesunem mezi intracelulární a extracelulární tekutinou. Jestliže se koncentrace v extracelulární tekutině zvýší, dojde k vylučování inzulínu. Ten napomáhá přestupu draslíku do buněk a snižuje tak jeho koncentraci v extracelulární tekutině. Důležitou funkci zde mají také ledviny. S rostoucím vstřebáváním sodíku dochází ke

19 19 zvyšování sekrece draslíku, což brání vylučování vodíkových iontů a může tak dojít k narušení acidobazické rovnováhy (MEYER et al., 2003). Organismus není schopen ukládat tento prvek do zásoby. Přebytečný draslík tedy odchází z těla ven. Vylučování probíhá z 90% močí přes ledviny (DUŠEK et al., 1999). Vylučování výkaly je minimální. U těžce pracujících koní dochází k vysokému vylučování potem (MEYER et al., 2003) Krmné dávky většinou obsahují dostatečné množství draslíku. Primární nedostatek draslíku, který se projevuje sníženou chutí k žrádlu a oslabením svalů se tedy v praxi příliš nevyskytuje (MEYER et al., 2003). K nedostatku draslíku v organismu dochází například u mláďat v období mléčné výživy nebo při přechodu na objemná krmiva. Deficit může být podmíněn také onemocněním trávícího ústrojí. REECE (1998) uvádí jako projevy hypokalemie zvětšené břicho, průjem a neupravený vzhled. Tento stav může vést až k letargii, upadnutí do komatu a následné smrti. Mnohem častější je nadbytečný příjem tohoto prvku a to zejména u skotu. Draslík omezuje resorpci hořčíku a tím napomáhá ke vzniku tetanií. U krav v poporodním období pak zpomaluje involuci dělohy a podílí se na vzniku ovariálních cyst (JELÍNEK et al., 2003). Koně jsou na rozdíl od skotu k nadměrnému příjmu draslíku poměrně tolerantní. Teprve při extrémně vysokých dávkách stoupá spotřeba vody a množství vylučované moči. Zajímavostí je výskyt autozomálního dominantního genu u amerických kvarterů. Jeho přítomnost disponuje nositele k hyperkalcemické paralýze. Takoví koně pak musí dostávat draslík jen v omezeném množství (JELÍNEK et al., 2003). Sodík Tento prvek tvoří asi 0,13-0,2% hmotnosti těla živočichů. Jeho koncentrace v organismu se s přibývajícím věkem snižuje. Je hlavním kationem extracelulární tekutiny. V buňkách se na rozdíl od draslíku vyskytuje pouze v malém množství. Relativně vysokou koncentraci mohou vykazovat játra, ledviny a kostní tkáň % kostního sodíku tvoří rychle vyměnitelná forma, snadno přecházející do extracelulární tekutiny. Skelet se tímto mechanismem uplatňuje v procesu homeostáze sodíku. Hlavní funkcí sodíku je regulace osmotického tlaku (JELÍNEK et. al, 2003). Podle BUKVAJE et al., (1971) se tento prvek podstatně podílí na osmotickém tlaku krve a ostatních tělních tekutin. S tím souvisí i jeho vliv na výměnu vody v organismu. V případě že se sníží množství sodíku v přijímané potravě, sníží se také obsah vody ve tkáních a naopak.

20 20 Jako další funkce v organismu uvádí JELÍNEK (2003) účast na nervosvalové dráždivosti a přenos impulsů. Dále zasahuje do metabolismu draslíku a hořčíku. Resorpce probíhá v celém úseku trávícího traktu aktivním způsobem (JELÍNEK et al., 2003). Část vstřebaného sodíku se ukládá do zásoby v podkožním vazivu a v kostech. Jeho metabolismus v těle je poměrně intenzivní. Mezi kostní tkání a krevní plasmou se denně vymění až % sodíku (SOVA et al., 1990). K exkreci dochází prostřednictvím moči, výkalů a potu. Nejvíce sodíku se vylučuje močí. U druhů zvířat s větším množstvím potních žláz dochází při zvýšené fyzické námaze a vysoké teplotě k významnému vylučování potem (JELÍNEK et al., 2003). U jezdeckých koní proto poměrně snadno dochází ke vzniku karence (MEYER et al., 2003). Potřeba sodíku je závislá na věku, produkci, graviditě, kondici, fyzické námaze organismu a okolní teplotě. Z pravidla se vyjadřuje pomocí potřeby chloridu sodného. Krmná dávka by podle obecných doporučení měla obsahovat 0,5-1 % soli (DUŠEK et al., 1999). Mnoho krmiv obsahuje jen nepatrné množství tohoto prvku. V zeleném krmení stejně jako v seně a siláži je často zastoupen pouze v množství 0,5 g/kg sušiny, někdy dokonce jen 0,2 g/kg. Také obiloviny mají obsah sodíku velice nízký. Více sodíku obsahuje řepa a melasa. Díky tomu se poměrně často setkáváme se situací, kdy je příjem sodíku nedostatečný i pro potřeby záchovy. Dostatečné zásobení sodíkem je možné zajistit solným lizem, případně přídavkem soli do krmné dávky ( MEYER et al., 2003) Jako projevy karence sodíku uvádí REECE, (1998) zpomalení růstu, porušení oční rohovky a poruchy reprodukce samčí neplodnost a zpožděná pohlavní dospělost u samic. JELÍNEK, (2003) zmiňuje u projevů nedostatku také sníženou produkci mléka v důsledku snížené žravosti. Dále dehydrataci, svalovou slabost a projevy lízavky. Nadměrná konzumace sodíku v kombinaci s nedostatečným příjmem vody vyvolává nechutenství, poruchy trávení a v krajních případech až intoxikaci. Projevuje se nervovými poruchami a výskytem křečí. Většinou končí úhynem zvířete (JELÍNEK et al., 2003). REECE, (1998) zmiňuje u projevů předávkování sodíkem poruchy chůze, slepotu, poruchy nervů. Síra Tvoří 0,15-0,25% hmotnosti organismu. Je zastoupena ve všech buňkách a tělních tekutinách organismu a to zejména ve formě bílkovin. Tyto bílkoviny obsahují sirné aminokyseliny jako je cystin, cystein a metionin. Kosti a chrupavky obsahují síru ve formě

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav výživy zvířat a pícninářství VYUŽITÍ MINERÁLNÍCH LÁTEK VE VÝŽIVĚ KONÍ Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: prof.

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat STOPOVÉ PRVKY VE VÝŽIVĚ ZVÍŘAT Dr. Ing. Pavel Tvrzník Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Praha, prosinec 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby Přátelství 815, Praha - Uhříněves,

Více

Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium. doc. Ing. Alexander Čegan, CSc.

Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium. doc. Ing. Alexander Čegan, CSc. Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium doc. Ing. Alexander Čegan, CSc. RNDr. Lucie Korecká, Ph.D. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická 2010 Obsah 1. Biochemie historie

Více

FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA MIKROBIOLOGIE, VÝŽIVY A DIETETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA MIKROBIOLOGIE, VÝŽIVY A DIETETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA MIKROBIOLOGIE, VÝŽIVY A DIETETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Testování přípravku SANGRIM E pro koně Vedoucí práce:

Více

Význam pastvy pro odchov hříbat

Význam pastvy pro odchov hříbat Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky Význam pastvy pro odchov hříbat Bakalářská práce Vedoucí práce: doc.

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE FYTOVET

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE FYTOVET PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE FYTOVET Platnost od 1. dubna 2010 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 8 Složení Fytovetu 11 Význam prvků nezbytně potřebných pro organismus 12 Celkové

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTace. Fytomineral

PRODUKTOVÁ DOKUMENTace. Fytomineral PRODUKTOVÁ DOKUMENTace Fytomineral Platnost od 5. května 2008 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 8 Složení Fytomineralu 11 Význam prvků nezbytně potřebných pro organismus 12

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Bakalářská práce

FAKULTA PEDAGOGICKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (se zaměřením na zdravou výživu) Bakalářská práce Jana Hofmeisterová Učitelství praktického

Více

PORUCHY METABOLIZMU U SKOTU A JEJICH ŘEŠENÍ

PORUCHY METABOLIZMU U SKOTU A JEJICH ŘEŠENÍ ČESKÁ BUIATRICKÁ SPOLEČNOST Palackého 1-3, 612 42 Brno, e-mail: cebs@seznam.cz SBORNÍK REFERÁTŮ ODBORNÉHO SEMINÁŘE PORUCHY METABOLIZMU U SKOTU A JEJICH ŘEŠENÍ Odborný garant: Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.

Více

Nutriční management koně

Nutriční management koně Nutriční management koně Joe D. Pagan Kentucky Equine Research, Kentucky, USA Koně se vyvíjeli po miliony let jako pastevní zvířata přizpůsobená přijímat a trávit potravu s vysokým obsahem rostlinné vlákniny.

Více

Výživa, dietetika- trochu jinýma očima.

Výživa, dietetika- trochu jinýma očima. Výživa, dietetika- trochu jinýma očima. Možná je to trochu odvážné téma, co majitel, chovatel, veterinář, jiné zkušenosti, názory.. Podíváme se tedy na to, ale trochu jinak. Nebudeme se věnovat značkám

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid

Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07/2.4.00/31.0037) Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid Zdeněk

Více

SZŠ a VOŠ Cheb. Seminární práce z somatologie. Zdravý životní styl. Vypracovala: Šárka Fritschová

SZŠ a VOŠ Cheb. Seminární práce z somatologie. Zdravý životní styl. Vypracovala: Šárka Fritschová Seminární práce z somatologie Zdravý životní styl Vypracovala: Šárka Fritschová Zdravá výživa Zásady zdravé výživy Určit přesná pravidla správné životosprávy není snadné,protože vědci a odborníci přináší

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

Ikona2 Požadavky na studenta: Student má základní znalosti z anatomie a fyziologie trávicí soustavy.

Ikona2 Požadavky na studenta: Student má základní znalosti z anatomie a fyziologie trávicí soustavy. IKS-VÝŽIVA Úvod Ikona1 Předmět výživa vás seznámí s vědecky podloženými zásadami zdravého stravování a vysvětlí vám pojmy, jako je energetická bilance, potravinová pyramida nebo glykemický index. Získané

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Pijeme zdravě? Bořivoj Havlík Průvodce spotřebitele, svazek č. 8 - Pijeme zdravě?, 1. vydání RNDr. Bořivoj Havlík, DrSc., Sdružení českých spotřebitelů,

Více

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Ing. Pavel Tvrzník, PhD., Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. Praha, duben 2008 Výzkumný

Více

90 tablet. zdraví a vitalita

90 tablet. zdraví a vitalita zdraví a vitalita 90 tablet» pro zdravé kosti a zuby» podporuje růst a výživu vlasů a nehtů» udržuje mladistvý vzhled kůže, její pružnost a hebkost» podporuje tvorbu kolagenu a elastinu» urychluje hojení

Více

Obsah. 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty

Obsah. 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty Obsah 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty 4. Makroživiny (makronutrienty) 4.1 Sacharidy 4.2 Bílkoviny (proteiny) 4.3 Tuky 5. Mikroživiny 5.1

Více

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva Anna Fialová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku souvislosti výživy s rakovinou tlustého střeva neboli kolorektálním

Více

Principy výživy srnčí zvěře

Principy výživy srnčí zvěře Principy výživy srnčí zvěře Prof. Ing. Jiří ZELENKA, CSc., Ústav výživy zvířat a pícninářství, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Srnec se jako každý přežvýkavec neživí přímo tím, co žere,

Více

Kapitola 5 31 4 11 MĚSÍCŮ VĚKU DÍTĚTE charakteristika vývojových období a jídelníček

Kapitola 5 31 4 11 MĚSÍCŮ VĚKU DÍTĚTE charakteristika vývojových období a jídelníček Obsah Úvodní slovo 4 Kapitola 1 5 SITUACE V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE 1.1 Současný stav dětské výživy v ČR a SR...6 1.2 Následky nevhodné stravy v dětském věku...8 Kapitola 2 11 VÝVOJ A VÝŽIVA 2.1 Vliv

Více

Význam zeleniny v léčebné výživě

Význam zeleniny v léčebné výživě Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Význam zeleniny v léčebné výživě Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PeadDr. Věra Bulková Vypracovala: Jitka Unčovská obor výživa člověka Brno, květen

Více

Informační balíček pro chovatele

Informační balíček pro chovatele INFORMAČNÍ MAGAZÍN 1/2007 Vážení kolegové, jak jste si jistě všimli, začali jsme doplňovat naše logo sloganem Na farmě ve formě. Nejde jen o citát, jde nám především o to, aby vaše chovy byly skutečně

Více

Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare zvířat

Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare zvířat MANAGEMENT, WELFARE, EKONOMIKA,VÝŽIVA A VÝROBA KRMIV V CHOVU MASNÉHO SKOTU odborný seminář v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY ANALÝZA VYBRANÝCH PRVKŮ

Více

Výživa ve výchově ke zdraví

Výživa ve výchově ke zdraví Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Mgr. Marcela Floriánková 2014 Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Michaela Dvořáková Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2008-2012)

Více