sp.zn. sukls209029/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Lodronat mg, potahované tablety dinatrii clodronas

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sp.zn. sukls209029/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Lodronat 520 520 mg, potahované tablety dinatrii clodronas"

Transkript

1 sp.zn. sukls209029/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Lodronat mg, potahované tablety dinatrii clodronas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Lodronat 520 a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lodronat 520 užívat 3. Jak se přípravek Lodronat 520 užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Lodronat 520 uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Lodronat 520 a k čemu se používá Lodronat 520 se podává při kostních změnách způsobených metastázami nádorů do kostí (např. při rakovině prsu, prostaty nebo štítné žlázy) nebo způsobených zhoubným bujením krvetvorných tkání (např. mnohočetný myelom). Lodronat 520 se podává při zvýšené hladině vápníku v krvi nad normu v důsledku kostních metastáz nebo v důsledku destrukce kosti zhoubnými nádory bez výskytu kostních metastáz. Kyselina klodronová patří mezi tzv. neaminové bisfosfonáty, které brzdí zánik kostních buněk (osteolýzu). Při osteolýze dochází k výraznému zvýšení hladiny vápníku v krvi a kyselina klodronová tuto hladinu snižuje. V koncentraci, v níž kyselina klodronová zpomaluje rozpad kostních buněk, nemá žádný účinek na normální pochody v kostní tkáni. U pacientů s normální hladinou vápníku v krvi se účinnost kyseliny klodronové projevuje sníženým vylučováním vápníku a hydroxyprolinu (produkt rozkladu bílkoviny kolagenu) močí. U pacientů s rozsevem nádorů (metastázami) do kostí zabraňuje kyselina klodronová postupujícímu kostnímu rozpadu, a tím zmenšuje nebo zcela odstraňuje kostní bolesti. Bylo prokázáno, že tlumí postup onemocnění - zvětšování stávajících metastáz a tvorbu nových. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lodronat 520 užívat Neužívejte přípravek Lodronat 520: - jestliže jste alergický(á) kyselinu klodronovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) - při selhání ledvin Stránka 1 z 5

2 - při náhlém těžkém zánětu trávicího ústrojí - jestliže máte abnormality jícnu (zúžení nebo porucha hybnosti jícnu) - v těhotenství a v době kojení Pokud se u Vás stavy uvedené v tomto odstavci vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Lodronat 520 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Léčba přípravkem Lodronat 520 vyžaduje pravidelné lékařské kontroly. Během léčby přípravkem Lodronat 520 musíte pravidelně v intervalu 4 týdnů absolvovat laboratorní vyšetření funkce ledvin pomocí hladin kreatininu v krvi a v případě, že u Vás bude na základě tohoto vyšetření zjištěna porucha činnosti ledvin, Váš lékař může rozhodnout o přerušení léčby do doby, než se činnost ledvin opět upraví. Rovněž u Vás musí být pravidelně sledovány hladiny vápníku a fosfátu v krvi a v případě snížení hladiny krevního vápníku Vám může lékař denní dávku přípravku Lodronat 520 snížit. Je doporučeno sledování transamináz v krvi. Podstupujete-li stomatologickou léčbu nebo je-li u Vás plánován stomatologický zákrok, oznamte svému stomatologovi, že jste léčen(a) přípravkem Lodronat 520. Děti Nejsou k dispozici žádné údaje. Další léčivé přípravky a Lodronat 520 Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Lodronat 520 a jiných současně podávaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař proto má být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Lodronat 520 užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým lékařem. Účinek přípravku Lodronat 520 na snižování hladiny vápníku v krvi může být zvýšen podáním léků obsahujících aminoglykosidy (některá antibiotika). Výrazné snížení hladiny vápníku v krvi, vyvolané vzájemným působením těchto léků, se může vyskytnout jen ojediněle. Vyskytnout se může také současné snížení hladiny hořčíku v krvi. Potraviny s vysokým obsahem vápníku, například mléko a mléčné výrobky, dále všechny léky obsahující železo, vápník nebo hořčík snižují vstřebávání léku, a tím jeho účinnost. Přípravek Lodronat 520 s jídlem a pitím Potahované tablety užívejte vždy na lačno, buď nejméně 1 hodinu před jídlem, nebo nejméně 2 hodiny po jídle. Potahované tablety polykejte celé a zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny s nízkým obsahem vápníku. Nikdy potahované tablety nezapíjejte mlékem. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Lodronat 520 nesmí být užíván během těhotenství a kojení. Ženy, které by mohly otěhotnět během léčby přípravkem Lodronat 520, musí užívat účinnou antikoncepci. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Lodronat 520 nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Stránka 2 z 5

3 Přípravek Lodronat 520 obsahuje monohydrát laktózy a sodík. Jedna potahovaná tableta obsahuje 4,875 mg monohydrátu laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Tento přípravek obsahuje 3,6 mmol (nebo 83,4 mg) sodíku v jedné potahované tabletě. Nutno vzít v úvahu u patientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 3. Jak se přípravek Lodronat 520 užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přesné dávkování vždy určí lékař. Doporučená dávka přípravku je 2 potahované tablety denně. Na základě rozhodnutí lékaře může být dávka zvýšena až na 4 potahované tablety denně. Pacienti s poruchou funkce ledvin by měli užívat lék v poloviční denní dávce, tzn. 1 tabletu denně. Stanovenou denní dávku užívejte pokud možno najednou, ale je také možné ji užít rozdělenou 2 krát denně (ráno a večer). Délka léčby přípravkem Lodronat 520 závisí na průběhu onemocnění. Léčba je obvykle dlouhodobá. Použití u dětí Pro nedostatek zkušeností nemá být Lodronat 520 podáván dětem. Jestliže jste užil(a) více přípravku Lodronat 520, než jste měl(a) Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lodronat 520 Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): - nevolnost a průjem na začátku léčby a při vyšších dávkách Vzácné (mohou postihnout až 1 z pacientů): - alergické reakce (např. kožní - kopřivka) - poškození funkce ledvin, projevující se častějším močením - hypokalcemie (snížení hladiny vápníku v krvi) Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z pacientů): - potíže s dýcháním včetně dušnosti a pocitu tlaku na hrudi - snížení sérové hladiny fosfátu - zvýšení sérové hladiny alkalické fosfatázy - zvýšení sérové hladiny laktátdehydrogenázy - zvýšení sérové hladiny parathormonu - zvýšení sérové hladiny transamináz Stránka 3 z 5

4 Vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova Praha 10 Webové stránky: Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Lodronat 520 uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Lodronat 520 obsahuje - Léčivou látkou je dinatrii clodronas tetrahydricus (dinatrium-klodronát) 649,7 mg (odpovídá dinatrii clodronas 520 mg) v jedné potahované tabletě. - Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, sodná sůl, karboxymetylškrobu, mastek, magnesium-stearát, hypromelóza 2910, polyakrylátová disperze 30%, monohydrát laktózy, oxid titaničitý, polysorbát 80, dihydrát natrium-citrátu, makrogol Jak přípravek Lodronat 520 vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Lodronat 520 jsou bílé bikonvexní potahované tablety, protáhlého tvaru, s půlící rýhou na obou stranách, s označením E9 na jedné straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny. 1 balení obsahuje: 60 potahovaných tablet 120 potahovaných tablet Držitel rozhodnutí o registraci RIEMSER Pharma GmbH Stránka 4 z 5

5 An der Wiek Greifswald Insel Riems Německo phone fax Výrobce CENEXI 52 Rue Marcel et Jacques Gaucher Fontenay sous Bois Francie RIEMSER Pharma GmbH An der Wiek Greifswald Insel Riems Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována Stránka 5 z 5

Příbalová informace: informace pro pacienta GUTRON 2,5 mg, tablety GUTRON 5 mg, tablety (Midodrini hydrochloridum)

Příbalová informace: informace pro pacienta GUTRON 2,5 mg, tablety GUTRON 5 mg, tablety (Midodrini hydrochloridum) sp.zn. sukls150834/2012, sukls150835/2012 a sp.zn. sukls38369/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta GUTRON 2,5 mg, tablety GUTRON 5 mg, tablety (Midodrini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele Mimpara 30 mg potahované tablety Mimpara 60 mg potahované tablety Mimpara 90 mg potahované tablety Cinacalceti hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ospolot 200 mg potahované tablety. Sultiamum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ospolot 200 mg potahované tablety. Sultiamum Příbalová informace: informace pro pacienta Ospolot 200 mg potahované tablety Sultiamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum)

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Příbalová informace: informace pro pacienta DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Modafen potahované tablety Ibuprofenum/pseudoephedrini hydrochloridum

Modafen potahované tablety Ibuprofenum/pseudoephedrini hydrochloridum sp. zn. sukls42410/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Modafen potahované tablety Ibuprofenum/pseudoephedrini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety sp. zn. sukls193905/2010 a sukls193906/2010 sp. zn. sukls277445/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Ibalgin 400 potahované tablety Ibuprofenum

Ibalgin 400 potahované tablety Ibuprofenum sp.zn. sukls144078/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Ibalgin 400 potahované tablety Ibuprofenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls67042/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Zynzol 1 mg potahované tablety anastrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příbalová informace: informace pro pacienta Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LESTARA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LESTARA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum) sp.zn.: sukls221353/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LESTARA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

ANTABUS 400 mg šumivé tablety disulfiramum

ANTABUS 400 mg šumivé tablety disulfiramum sp.zn.: sukls144443/2011 a sp.zn.: sukls7175/2013, sukls134238/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele ANTABUS 400 mg šumivé tablety disulfiramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

sp.zn. sukls108697/2012

sp.zn. sukls108697/2012 sp.zn. sukls108697/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Pentasa Sachet 2g granule s prodlouženým uvolňováním mesalazinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Irbesartan +pharma 75 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 150 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 300 mg, potahované tablety irbesartanum Přečtěte

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Tamoxifen Ebewe 10 mg Tamoxifen Ebewe 20 mg tablety tamoxifeni citras

Příbalová informace: informace pro uživatele Tamoxifen Ebewe 10 mg Tamoxifen Ebewe 20 mg tablety tamoxifeni citras sp.zn.: sukls16272/2013, sukls16273/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Tamoxifen Ebewe 10 mg Tamoxifen Ebewe 20 mg tablety tamoxifeni citras Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Concor 5 Concor 10. potahované tablety. bisoprololi fumaras

Příbalová informace: informace pro pacienta. Concor 5 Concor 10. potahované tablety. bisoprololi fumaras sp.zn. sukls191913/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Concor 5 Concor 10 potahované tablety bisoprololi fumaras Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. ISOPTIN 40 mg ISOPTIN 80 mg Potahované tablety (verapamili hydrochloridum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. ISOPTIN 40 mg ISOPTIN 80 mg Potahované tablety (verapamili hydrochloridum) sp.zn. sukls53818/2015, sukls53830/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele ISOPTIN 40 mg ISOPTIN 80 mg Potahované tablety (verapamili hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

VERMOX tablety mebendazolum

VERMOX tablety mebendazolum Příbalová informace: informace pro uživatele VERMOX tablety mebendazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat používat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Arimidex, 1 mg potahované tablety. anastrozolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Arimidex, 1 mg potahované tablety. anastrozolum Příbalová informace: informace pro uživatele Arimidex, 1 mg potahované tablety anastrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. ACC LONG šumivé tablety acetylcysteinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. ACC LONG šumivé tablety acetylcysteinum sp.zn.sukls123276/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele ACC LONG šumivé tablety acetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. CYSAXAL 100 mg tablety. Cyproteroni acetas

Příbalová informace: informace pro uživatele. CYSAXAL 100 mg tablety. Cyproteroni acetas Sp.zn.sukls101009/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele CYSAXAL 100 mg tablety Cyproteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 sp.zn. sukls170392/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 Granule pro perorální roztok Acetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalové informace: Informace pro uživatele Bicalutanorm 150 mg, potahované tablety bicalutamidum

Příbalové informace: Informace pro uživatele Bicalutanorm 150 mg, potahované tablety bicalutamidum Příbalové informace: Informace pro uživatele Bicalutanorm 150 mg, potahované tablety bicalutamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok sp.zn.: sukls229282/2011 Příbalová informace: informace pro pacienta Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok polymaltosum ferricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Jodthyrox tablety levothyroxinum natricum, kalii iodidum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Jodthyrox tablety levothyroxinum natricum, kalii iodidum sp.zn. sukls158186/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Jodthyrox tablety levothyroxinum natricum, kalii iodidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravku

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety

Příbalová informace: Informace pro pacienta. PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety Sp.zn.sukls205037/2014 Příbalová informace: Informace pro pacienta PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Co je Diareg Přípravek Diareg obsahuje metformin. Metformin patří do skupiny léků nazývaných biguanidy, které se používají k léčbě cukrovky.

Co je Diareg Přípravek Diareg obsahuje metformin. Metformin patří do skupiny léků nazývaných biguanidy, které se používají k léčbě cukrovky. Sp.zn.sukls265824/2012, sukls265827/2012, sukls265830/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Diareg 500 mg potahované tablety Diareg 850 mg potahované tablety Diareg 1 000 mg potahované tablety

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Kylotan Neo 40 mg potahované tablety Kylotan Neo 80 mg potahované tablety Kylotan Neo 160 mg potahované tablety valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Farmorubicicn CS injekční roztok 2 mg/ml epirubicini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Farmorubicicn CS injekční roztok 2 mg/ml epirubicini hydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Farmorubicicn CS injekční roztok 2 mg/ml epirubicini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ursofalk. (Acidum ursodeoxycholicum) tvrdé tobolky

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ursofalk. (Acidum ursodeoxycholicum) tvrdé tobolky sp.zn.sukls180224/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ursofalk (Acidum ursodeoxycholicum) tvrdé tobolky Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více