Kvinta shrnuje a systematizuje poznatky regionálního zeměpisu. Klíčovým pojmem je makroregion.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvinta shrnuje a systematizuje poznatky regionálního zeměpisu. Klíčovým pojmem je makroregion."

Transkript

1 Zeměpis a Geography Zeměpis se na Novém PORGu vyučuje na nižším gymnáziu v primě v češtině, v sekundě a tercii v angličtině, na vyšším gymnáziu v kvintě v češtině a v sextě v angličtině. V primě je učivo tvořeno dvěma základními bloky: Úvod do geografie a Zeměpis České republiky. První blok se věnuje především prostoru postavení Země ve vesmíru, mapám a práci s nimi a základním světovým makroregionům, především z hlediska jejich polohy na mapě světa. Druhý blok se věnuje České republice postavení státu ve světě, EU; přírodním poměrům a zdrojům, lidskému a hospodářskému potenciálu, jádrovým a periferním oblastem. V sekundě a tercii bude Zeměpis, v rámci anglojazyčné tradice, založen více na tzv. případových studiích (jak funguje počasí, komplexní pohled na zemětřesení, kukuřice z pole až na stůl, uhlí v Číně ). V sekundě se věnujeme fyzické a socioekonomické geografii, v tercii se zaměřujeme na regiony a na životní prostředí (tj. interakci člověka a krajiny). Tematický plán vychází z mezinárodních osnov KS 3 Geography britského nakladatelství Oxford University Press 1. Kvinta shrnuje a systematizuje poznatky regionálního zeměpisu. Klíčovým pojmem je makroregion. V sextě se studenti věnují fyzicko geografické a socioekonomické sféře a jejich vzájemné interakci. Důraz je jednoznačně položen na socioekonomickou sféru klíčové jsou bloky populace a hospodářský zeměpis. Tematický plán vychází z mezinárodních osnov IGCSE Geography britské Cambrigde International Examinations 2. Cíle výuky Obecným cílem je ukázat zeměpis jako zajímavý předmět, který integruje celou řadu oborů a dává jim prostorový aspekt, a vzbudit či posílit zájem studentů o poznávání regionů světa. Těchto cílů dosáhneme tím, studenti: - získají geografické vědomosti s ohledem na své zapojení do občanského života a prostředí, které je obklopuje - tj. rozuměli základní terminologii a byli schopni prostorové orientace v měřítku mikroregion až svět, - naučí se klást geografické otázky: kde je to umístěno, proč je to tam, jak to vzniklo, jaký to má vliv na prostředí, jaký má tato poloha vztah k umístění ostatních geografických objektů, - osvojí si schopnost získávat, třídit a analyzovat geografické informace - používat mapy, grafy, texty, fotografie a statistický materiál; systematicky vyhledávat, shromažďovat a zpracovávat geografické informace z různých zdrojů; rozlišit jejich kvalitu a hodnotu a být schopni jejich interpretace, - rozvíjejí své schopnosti kriticky myslet: posuzovat a porovnávat územní změny, sociální a hospodářské jevy a procesy v prostoru místní krajiny, místní oblasti a vlastní země ve srovnání s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a světovém měřítku, 1 2

2 - naučí se chápat regionální specifika a kulturní odlišnosti lidských ras, národů a kultur. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů Předmětem průběžného i výstupního hodnocení (které studenti dostávají vždy na konci pololetí) v Zeměpise jsou především: - znalosti studentů a jejich schopnost tyto znalosti uplatnit a použít, ověřované prostřednictvím testů, - schopnost samostatně pracovat (krátkodobě i dlouhodobě) na zadaném projektu podle předem známých obsahových i formálních kritérií, - schopnost spolupracovat v týmu formou úkolů, za něž je hodnocena celá skupina, - aktivní přístup při všech činnostech v hodinách Časová dotace povinné výuky Zeměpisu prima sekunda tercie kvinta sexta v sekundě, tercii a sextě je vyučovacím jazykem angličtina Učebnice - prima Demek a kol. : Geografie pro SŠ I - fyzickogeografická část. SPN Praha. Holeček a kol. : Zeměpis české republiky. NČGS. - sekunda RoseMarie Gallagher, Richard Parish, Janet Williamson: Geography 1, 2, 3. Oxford University Press. - kvinta Bičík I. a kol.: Makroregiony světa - Regionální geografie pro gymnázia, Nakladatelství české geografické společnosti. - sexta Edexcel IGCSE Geography Book. Pearson. Další doporučená literatura Bičík I. a kol.: Regionální zeměpis světadílů. Nakladatelství české geografické společnosti. Školní atlas světa. Kartografie. Školní atlas Dnešní svět. Terra. Kolektiv: Přírodní obraz Země. Fortuna. Demek a kol. : Geografie pro SŠ I - fyzickogeografická část. SPN Praha. Holeček a kol. : Zeměpis české republiky. NČGS.

3 Zeměpis - prima Konkrétní cíle Učivo Planeta Země vysvětlí význam výuky zeměpisu; uvede různé - úvod do studia geografie, zdroje oblasti lidské činnosti a různé způsoby a metody, které zeměpisného poznání jsou zdrojem zeměpisných údajů - Země jako vesmírné těleso porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy - pohyby Země a její důsledky, tvar Země, zeměpisné souřadnice, časová pásma popíše základní pohyby Země a vysvětlí důsledky těchto pohybů Kartografie používá s porozuměním vybranou geografickou, topografickou a kartografickou terminologii používá dostupné kartografické produkty a další geografické zdroje dat a informací v tištěné i elektronické podobě pro řešení geografických problémů přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů - měřítko, druhy map podle měřítek, obsahu, počtu mapových listů, hodnověrnosti - zobrazovací metody polohopisu, výškopisu a popisu, konstrukční prvky map - práce se školním atlasem - snímky DPZ a GIS dostupné na internetu interpretace snímků DPZ - generalizace na mapách, mentální mapa přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu Česká republika

4 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu - poloha ČR, její pozitiva, negativa - přírodní podmínky, socioekonomická sféra - regiony ČR uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celkům lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit

5 Geography - sekunda Konkrétní cíle Přírodní obraz země rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost Společenské a hospodářské prostředí posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů Učivo - krajinná sféra přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry -systém přírodní sféry na planetární úrovni geografické pásy, geografická (šířková) pásma, výškové stupně - systém přírodní sféry na regionální úrovni přírodní oblasti - obyvatelstvo světa základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické hospodářské a kulturní charakteristiky zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje - globalizační společenské, politické a hospodářské procesy aktuální společenské, sídelní, politické a hospodářské poměry současného světa, sídelní systémy, urbanizace, suburbanizace - světové hospodářství sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce, ukazatelé hospodářského rozvoje a životní úrovně porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech - regionální společenské, politické a hospodářské útvary porovnávací kritéria: národní a mnohonárodnostní státy, části států, správní oblasti, kraje, města, aglomerace; hlavní a periferní hospodářské oblasti světa; politická, bezpečnostní a hospodářská seskupení (integrace) států; geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní ohniska Geography Konkrétní cíle Životní prostředí Učivo tercie

6 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí - krajina přírodní a společenské prostředí, typy krajin - vztah příroda a společnost trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí, chráněná území přírody Regiony světa rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států - světadíly, oceány, makroregiony světa určující a porovnávací kritéria; jejich přiměřená charakteristika z hlediska přírodních a socioekonomických poměrů s důrazem na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti) - modelové regiony světa vybrané modelové přírodní, společenské, politické, hospodářské a environmentální problémy, možnosti jejich řešení zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich Globalizace uvede příklady některých případů globalizace, porovná jejich klady a zápory uvede některé globální problémy současnosti (ekologické, politické, kulturní atd.), vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky - globalizace projevy, klady a zápory; příklady významných globálních problémů, způsoby jejich řešení objasní souvislost globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni v regionu, v obci, ve škole uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání

7 Zeměpis - kvinta Konkrétní cíle Regiony světa Učivo

8 Rozliší matematickou, fyzickogeografickou a sociogeografickou polohu míst na Zemi. Používá obecná geografická kritéria na vymezení regionu, sestaví jeho základní geografickou charakteristiku. Určí polohu místa na Zemi ve vztahu k objektům fyzickogeografické sféry - vzdálenost od moře, klimatický pás, nadmořská výška, povodí, poloha vůči pohoří a socioekonomické sféry jádro - periferie. Na základě přírodních, populačních a ekonomických charakteristik rozlišuje jednotlivé světové makroregiony. Číselně a graficky udává nejdůležitější charakteristiky současného stavu a trendu obyvatelstva i ekonomiky v jednotlivých makroregionech světa. Lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské poměry a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná. Srovnává jejich postavení, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry, rozvojová jádra a periferní zóny Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich Používá s porozuměním vybranou geografickou, topografickou a kartografickou terminologii. Používá dostupné kartografické produkty a další geografické zdroje dat a informací v tištěné i elektronické podobě pro řešení geografických problémů. Vytváří a využívá vlastní mentální schémata. Čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a tabulky, analyzuje a interpretuje číselné geografické údaje. Čte tematické mapy, jednoduché sám sestavuje. Rozezná znaky kvalitativní a kvantitativní, statické a dynamické. Geograficky relevantní data vyčísluje ve vztahu k ploše a počtu obyvatel. Konstruuje základní charakteristiky středu průměr, modus a medián. Převádí tabelární data do grafů a naopak. Umisťuje grafy do tematických map. Vyčte z grafu požadované hodnoty i Základní přístupy k vymezování regionů (fyzickogeografický region, nodální region), úrovně vnímání detailů při práci s regiony (makro-, mezo-, mikroúroveň). Základní principy územního plánování. Etnické, náboženské a jazykové rozdíly jako základní příčina sociokulturních rozdílů ve světě. Na základě konkrétních příkladů hodnocení geneze těchto rozdílů i možného budoucího vývoje. Vývoj jádrových oblastí, příčiny nerovnoměrného rozložení socioekonomických jevů na Zemi. Rozvojové osy na příkladu šíření průmyslové revoluce v minulosti a moderních technologií dnes. Charakteristika nejdůležitějších jádrových a periferních oblasti současného světa, příčiny jejich postavení, populační a ekonomické charakteristiky. Svět dělený na jednotlivé světadíly, oceány, makroregiony světa určující a porovnávací kritéria; jejich přiměřená charakteristika z hlediska přírodních a socioekonomických poměrů s důrazem na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti) Makroregiony světa na základě publikace COLE, J. (1996): Geography of the World's Major Regions: -Západní Evropa -Východní Evropa -Japonsko a Korea

9 vývoj resp. tendenci, chod, trend atp. Najde požadovaná data v číselné, slovní grafické, i obrazové podobě na www i v literatuře. Hodnověrnost zdroje posoudí kritikou pramene. -Angloamerika

10 . -Oceánie -Latinská Amerika -Subsaharská Afrika -Jihozápadní Asie a Severní Afrika -Jižní Asie -Jihovýchodní Asie -Východní Asie Na mapách lokalizuje hlavní oceánské proudy a popisuje jimi dynamiku světového oceánu i ve vztahu ke globální atmosférické cirkulaci a koloběhu vody na Zemi. Jmenuje mechanismy jeho znečištění a správně posoudí jeho roli pro výživu obyvatel a v dopravě Geografie světového oceánu

11 Geography - sexta Konkrétní cíle Fyzická geografie Počasí a podnebí Popíše procesy v atmosféře tak, aby mohl vysvětlit jevy každodenního počasí. Rozumí meteorologickou terminologii předpovědi počasí. Interpretuje synoptickou situaci podle synoptické mapy. Odhaduje vývoj počasí pozorováním meteorologických jevů. Učivo Meteorologické prvky a jevy, globální cirkulace, atmosférické fronty. Složení atmosféry, ozónová vrstva. Rozezná a popíše vybrané meteorologické jevy, objasní jejich fyzikální podstatu. Objasní mechanizmus vzniku větrů. Objasní teplotní inverze a jejich dopad na rozptylové podmínky. Popíše mechanizmus vzniku kyselých dešťů a znečištění ovzduší. Znečištění ovzduší, teplotní inverze, kouřové vlečky lokálních zdrojů. Problematika globálních změn klimatu Rozlišuje úroveň makroklima-mezoklima místní klima mikroklima. Na všech úrovních uvede důsledky a příčiny lokálního oteplování. Rozliší povrchy Země podle významu pro utváření mikroklimatu a lokálního znečištění. Klimadiagram Klimatické pásy na Zemi Vymezí podle charakteristik uváděných v klimatodiagramech základní klimatické pásy na zemi, vysvětlí jejich genezi, dá do souvislosti astronomické a geografické příčiny utváření odlišných typů klimatu. Socioekonomická sféra

12 Obyvatelstvo Rozliší přírodní faktory příznivé a nepříznivé pro osídlení. Lokalizuje na mapách vhodné oblasti pro vyšší koncentraci obyvatelstva. Popíše vývoj počtu lidstva v historických a ekonomických souvislostech, vysloví prognózu vývoje počtu obyvatel v modelových regionech a odhaduje důsledky. Demograficky charakterizuje skupiny obyvatel. Analyzuje demografická data se zřetelem k časovému vývoji, sleduje demografické kohorty a demografické chování, nachází příčiny mezi vybranými sociokulturními jevy. Porovná demografické charakteristiky různých skupin obyvatelstva v čase, prostoru a sociální vrstvě. Hustota zalidnění metodická úskalí ukazatele. Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku v různých částech světa. Reprodukční chování obyvatelstva a jeho vyjádření pomocí základních demografických dat ukazatele, hrubé míry, kvocienty a indexy. Klasifikace demografického chování skupin obyvatelstva zobrazení věkovými pyramidami. Demografické chování kohort. Podmíněnost populačního vývoje sociálními a ekonomickými faktory, populační politika. Rozliší a pojmenuje hlavní rasové, jazykové a náboženské skupiny obyvatelstva i jejich další diferenciaci. Objasní jejich geografické rozložení historickými geopolitickými událostmi. Vědecky přistupuje k pojmu rasa, identifikuje zjevné i skryté formy rasismu, xenofobie a etnické či náboženské nesnášenlivosti v textech i projevech chování Demografická revoluce, její fáze, odlišnost průběhu v různých částech světa, nerovnoměrnost jejího průběhu. Hlavní rasové skupiny, jejich antropologické znaky, míšenci. Rozšíření ras a jeho změny vyvolané otrokářstvím, genocidou. Biologická (ne)odůvodněnost pojmu rasa. Vzájemný vztah ras. Klasifikuje významné světové a evropské jazyky a náboženství Vymezí oblasti jejich rozšíření i šíření. Uvede oblasti vlivu náboženství na chování svých vyznavačů. Identifikuje příčiny rozdílného vývoje sídelní sítě i vnitřní struktury sídel v různých částech světa, dokáže zobecnit jejich základní charakteristiky. Vymezení národů, etnik, etnických skupin a nářečí biologické, kulturní, náboženské, geografické, jazykové vymezení národů. Jazyky, jazykové rodiny a skupiny. Nejrozšířenější jazyky světa. Systémy písma problémy s překladem a přepisem geografických názvů. Analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková, náboženská, kulturní a politická specifika s ohledem na způsob života a životní úroveň v kulturních regionech světa. Identifikuje obecné základní geografické znaky sídel a aktuální tendence ve vývoji osídlení. Náboženské systémy, jejich klasifikace oblasti vlivu. Vztah náboženství, národů a ras ve vybraných modelových státech. Nacionalismus, rasismus a náboženská (ne)snášenlivost ve vybraných modelových státech (Izrael, USA, JAR, Německo, Francie etc.). Proces urbanizace, suburbanizace, desurbanizace, cityzace a další urbanizační procesy.

13 Hospodářství světa, energetika a zdroje Zhodnotí na příkladech světové hospodářství jako otevřený dynamický systém s určitými složkami, strukturou a funkcemi a zohlední faktory územního rozmístění hospodářských aktivit, vymezí jádrové a periferní oblasti světa. S pomocí mapových a dalších zdrojů identifikuje nejdůležitější ekonomické oblasti současného světa, vysvětlí příčiny jejich postavení. Na základě ekonomických údajů a s přihlédnutím k procesu globalizace vysvětlí rozdíly ve struktuře hospodářství v různých částech světa. Zhodnotí stupeň hospodářského rozvoje s využitím různých ukazatelů jednoduchých i komplexních. Identifikuje základní kvalitativní a kvantitativní rozdíly mezi jádrem a periférií. Určí příčiny přetrvávajícího postavení tradičních jádrových oblastí. S pomocí map a dalších datových zdrojů určí nejdůležitější jádrové a periferní oblasti současnosti. Lokalizuje nejdůležitější surovinové oblasti světa, geologickými pojmy vysvětluje příčiny výskytu konkrétních surovin, na základě současného stupně poznání kvalifikovaně předpovídá možnosti využití energetických zdrojů do budoucna a nutné změny ve struktuře využívání. Lokalizační faktory průmyslu a jejich měnící se význam v historickém kontextu. Charakteristika historického vývoje světového hospodářství, základní tendence vývoje. Struktura hospodářství, rozdíly mezi jednotlivými makroregiony. Světová spotřeba potravin, typy zemědělství v různých částech světa, problém hladu a podvýživy. Nejdůležitější průmyslové oblasti světa, jejich charakteristika, struktura průmyslové výroby, rozdíly v podílu jednotlivých průmyslových odvětví v různých částech světa. Nejdůležitější surovinové a energetické zdroje současného světa, oblasti jejich těžby, možnosti využití. Zhodnotí nerovnoměrné rozmístění, objem a distribuci světových surovinových a energetických zdrojů. Rozlišuje rozdílné faktory ovlivňující vývoj světového hospodářství v minulosti a v současnosti, proměny ve struktuře. Životní prostředí Zhodnotí na příkladech různé krajiny jako systém Přírodní podmínky jako limity existence

14 pevninské části krajinné sféry se specifickými znaky, člověka. určitými složkami, strukturou, okolím a funkcemi. Analyzuje na konkrétních příkladech přírodní a kulturní krajinné složky a prvky krajiny. Rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu. Na základě konkrétních příkladů demonstruje rostoucí vliv člověka na přírodu se všemi souvisejícími průvodními jevy. Posoudí význam i ekologickou únosnost těžby a zpracovatelských technologií v daném regionu. Vyhodnotí bezpečnost ukládání odpadů a efektivitu využívání druhotných surovin v daném regionu. Obnovitelné zdroje různé podoby, možnosti využití v různých částech světa, ekonomické klady i zápory využívání obnovitelných zdrojů. Ekologická rizika těžby nerostných zdrojů, ukládání odpadů. Posoudí vliv zemědělství, dopravy, průmyslu a těžby na životní prostředí. Rozlišuje bodové, plošné a lineární zdroje znečištění. Nachází vhodné prostředky snižování rizik zátěže na životní prostředí. Při rozhodování v situacích konfliktu mezi socioekonomickými zájmy a zájmy ochrany přírody aplikuje myšlenku trvale udržitelného rozvoje.

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 9 Zeměpis

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 9 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 9 Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z RVP. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a

Více

Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS

Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS IX.1.A Zeměpis Charakteristika předmětu: ZEMĚPIS v nižším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Zeměpis je

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné (osmileté) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Člověk a příroda Zeměpis

Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu V předmětu Zeměpis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis se vyučuje v prvních třech ročnících. Hodinová dotace je 2-2 - 2. Na předmět navazuje povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu pro 3. a 4. ročník

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váţe k poznávání a zkoumání přírody, ţáci poznávají přírodu jako systém, jehoţ části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.11 Zeměpis 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: V předmětu žáci dosahují části očekávaných výstupů vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu gymnaziálního vzdělávání

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250 5.9.4 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis navazuje na vzdělávací obsah několika předmětů 1. stupně ZŠ, v největší míře však na Vlastivědu a Přírodovědu ve 4.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu 13. Zeměpis 154 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem předmětu zeměpisu je získání základních informací o planetě

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

5.14 Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.14 Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis pro nižší gymnázium a ze vzdělávacího

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více