Vzd lávací oblast : lov k a p íroda Vyu ovací p edm t: Zem pis a Regionální a politický zem pis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací oblast : lov k a p íroda Vyu ovací p edm t: Zem pis a Regionální a politický zem pis"

Transkript

1 Vzd lávací oblast : lov k a p íroda Vyu ovací p edm t: Zem pis a Regionální a politický zem pis Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Zem pis je vzd lávací obsah vzd lávacího oboru Zem pis pro 2. stupe ze vzd lávací oblasti lov k a p íroda. Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Regionální a politický zem pis je vzd lávací obsah vzd lávacího oboru Zem pis pro 2. stupe ze vzd lávací oblasti lov k a p íroda a ást vzd lávacího obsahu vzd lávacího oboru Výchova k ob anství ze vzd lávací oblasti lov k a spole nost. Vyu ovací p edm ty Zem pis a Regionální a politický zem pis umož ují žákovi poznávat procesy probíhající v p írod, jejich p í iny a d sledky, závislost lov ka na p írod a vlivy lov ka na stav životního prost edí. Krom p írodov dného charakteru má zem pis i význam spole enský. Žák zde poznává také kulturní, spole enské, hospodá ské a politické zvláštnosti r zných region sv ta, u í se respektu k jiným kulturám. Proto byla do tohoto p edm tu integrována ást vzd lávacího obsahu vzd lávacího oboru Výchova k ob anství. Téma Mezinárodní vztahy a globální sv t je za azeno do 8. ro níku p edm tu Regionální a politický zem pis. asová dotace: Zem pis Regionální a politický zem pis 6. ro ník 2 hodiny 6. ro ník 0 hodin 7. ro ník 2 hodiny 7. ro ník 0 hodin 8. ro ník 0 hodin 8. ro ník 2 hodiny 9. ro ník 2 hodiny 9. ro ník 0 hodin Organizace výuky: Výuka probíhá formou dvouhodinového bloku jednou týdn p evážn v odborné u ebn. ád u ebny zem pisu je sou ástí vybavení u ebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. ZŠ Pardubice Studánka 566

2 Výchovné a vzd lávací strategie pro rozvoj kompetencí žák (všichni vyu ující p i své práci využívají spole né strategie viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spole né strategie dále konkrétn rozvíjejí pro p edm t Zem pis a Regionální a politický zem pis): KLÍ OVÉ KOMPETENCE KOMPETENCE K U ENÍ - p i písemném i ústním projevu správn využívá geografické pojmy - pracuje s informacemi, interpretuje získané informace - provádí samostatná pozorování a m ení, vyvozuje záv ry, dává jevy do souvislostí VÝCHOVNÉ A VZD LÁVACÍ STRATEGIE - zadáváme úkoly, p i kterých je žák nucen pracovat samostatn i ve skupinách, zpracovávat a prezentovat výsledky své práce - u íme žáky vyhledávat informace z r zných zdroj (internet, u ebnice, atlasy, encyklopedie..), zpracovávat je, posuzovat jejich objektivitu, vyvozovat záv ry - umož ujeme žákovi samostatn pozorovat a experimentovat, plánovat a organizovat realizaci úkolu KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉM - samostatn nebo ve spolupráci s ostatními ov uje získané znalosti v praxi - formuluje p esn a jasn problém, navrhuje postup jeho ešení - vyhledává informace k ešení problém - využívá matematických postup - studuje problém jako celek, je si v dom provázanosti zem pisu s dalšími p edm ty (matematika, fyzika, p írodopis ) - používá osvojené metody ešení geografických problém i v dalších oblastech (je-li to pro danou oblast vhodné a možné) - zadáváme problémové úkoly, které umož ují využití získaných poznatk - u íme žáky postupu ešení problém - dáváme prostor pro nápady žák, které se vztahují k ešení zadaného problému - umož ujeme p ístup k r zným zdroj m informací - za azujeme úkoly, p i kterých žáci musí využívat poznatky jiných obor - vedeme žáky k aplikaci geografických poznatk v praxi - sledujeme, zda žáci ešení problému zvládají, v p ípad týmové spolupráce dohlížíme na efektivitu práce ZŠ Pardubice Studánka 567

3 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - je schopen výstižného a souvislého písemného i ústního projevu - obhajuje sv j názor logickými argumenty - využívá informa ní a komunika ní prost edky a technologie - aktivn pracuje s r znými typy text a obrazových záznam (tabulky, grafy, mapy ), interpretuje takto získané informace KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - pracuje v týmu, p ebírá zodpov dnost za sv enou práci, kriticky ji hodnotí - dodržuje pravidla stanovená pro týmovou práci - pomáhá ostatním len m týmu, vytvá í pozitivní atmosféru ve skupin - dodržuje pravidla diskuse, respektuje r zná stanoviska, objektivn hodnotí KOMPETENCE OB ANSKÉ - na základ získaných znalostí respektuje a chápe jiné kultury, vnímá možnosti obohacení kultury vlastní - rozumí p írodním zákonitostem, chápe možné narušení ekosystém vlastním neuváženým zásahem, seznamuje se se zásadami ekologického chování - zná zákonitosti p írodních proces, p i situacích ohrožujících život lov ka je schopen poskytnout pomoc - u íme žáky vyjad ovat své myšlenky p esn a v logickém sledu, jak v ústní, tak i v písemné form - klademe d raz na kulturní úrove mluveného i písemného projevu - vedeme žáky k vyjád ení vlastního názoru op eného o logické argumenty, poskytujeme prostor pro obhajobu názoru - u íme žáky p ijímat názory druhých - vedeme žáky ke správné komunikaci i prost ednictvím dalších komunika ních prost edk nap. - volíme takové formy práce, které vyžadují od žák vzájemnou kooperaci - u íme vytvá et pravidla p i práci v týmu - vedeme žáky k p ijetí odpov dnosti za výsledek celé skupiny - volíme r znorodou skladbu skupin, která žáky nutí k zamyšlení nad kvalitami len týmu, vhodnému rozd lení práce vzhledem k možnostem len a vzájemnému respektu - seznamujeme žáky s odlišnými kulturami - upozor ujeme na odlišné zp soby chování v jiné kultu e a vysv tlujeme p í iny - vedeme k úct a respektu v i jiným kulturám - vedeme k uv dom ní si a p ijetí odpov dnosti za své chování v i životnímu prost edí - u íme, jak se chovat v mimo ádných situacích, jak p edvídat jejich vývoj a v rámci svých možností pomáhat ZŠ Pardubice Studánka 568

4 KOMPETENCE PRACOVNÍ - správn a bezpe n používá vybavení u ebny a školní pom cky - dodržuje p edepsané pracovní postupy - seznamujeme žáky se zásadami práce v u ebn a používání školních pom cek - vyžadujeme dodržování stanovených zásad a dohlížíme na n - vedeme žáky k p enesení získaných pracovních návyk do praktického života Pr ezová témata 1. Osobnostní a sociální výchova 1.1. Rozvoj schopností poznávání žáci p i výuce a práci s geografickými materiály procvi ují schopnost smyslového vnímání, pozornosti a soust ed ní, dovednost zapamatování, osvojují si r zné styly u ení 1.2. Sebeorganizace p i práci ve skupin a samostatné práci se u í organizovat a správn využívat sv j as, plánovat spln ní úkolu v krocích a kontrolovat jeho spln ní 1.3. Mezilidské vztahy p i jednání ve t íd je žák veden k dodržování zásad slušného jednání, prokazování respektu ostatním, pomáhá slabším spolužák m 1.4. Komunikace žák je veden k osvojení schopnosti naslouchat ostatním, dodržovat pravidla komunikace 1.5. Kooperace p i práci ve skupin se žák st etává s jinými názory na ešení, hledá kompromisy, p ebírá odpov dnost za výsledek skupiny 2. Výchova demokratického ob ana 2.1. Ob an, ob anská spole nost a stát fungování demokratického systému, respekt k minoritám 2.2. Formy participace ob an v politickém život význam voleb v demokratické spole nosti, volební systémy 2.3. Principy demokracie jako formy vlády a zp sobu rozhodování postavení ob ana v demokracii a diktatu e, možnosti fungování anarchie ZŠ Pardubice Studánka 569

5 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3.1. Objevujeme Evropu a sv t R jako sou ást Evropy, evropské krajiny, pozice Evropy v ostatním sv t, Evropská unie jako nadnárodní organizace, její fungování a postavení R v ní 3.2. Jsme Evropané - R a Evropa na k es anském civiliza ním základu, národnostní, náboženské a ekonomické problémy v Evrop, pozice a možnosti ob ana R v Evropské unii 4. Multikulturní výchova 4.1. Kulturní diference základy naší kultury (kdo jsme a odkud pocházíme), jiná etnika, se kterými žijeme, jejich p vod, zvláštnosti, možnosti obohacení naší kultury, p í iny problém pramenících z etnické r znorodosti v R, v Evrop i ve sv t 4.2. Etnický p vod základní informace o r zných etnický skupinách žijících v R 5. Enviromentální výchova 5.1. Ekosystémy rozmíst ní ekosystém na Zemi, jejich fungování, zásahy lov ka, význam zachování ekosystém a druhové pestrosti pro život a rovnováhu na Zemi 5.2. Základní podmínky života p í iny a stav zne išt ní životního prost edí v R i ve sv t, význam zachování funk nosti jednotlivých složek krajinné sféry (nap. eroze p dy x p da jako zdroj obživy), p írodní zdroje využití, vy erpatelnost, vliv na životní prost edí 5.3. Lidské aktivity a problémy životního prost edí dopady innosti lov ka na životní prost edí, ochrana p írody historie u nás a ve sv t, chrán ná území v R, zakotvení ochrany p írody v právním ádu R ZŠ Pardubice Studánka 570

6 Tématické okruhy: MAPA - OBRAZ ZEM PLANETA ZEM Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu Zem pis 6. a 7. ro ník Výstupy z RVP: žák 1. Organizuje a p im en hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produkt, statistických a dalších informa ních zdroj. 2. Používá s porozum ním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii. 3. Zhodnotí postavení Zem ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Zem s ostatními t lesy slune ní soustavy. 4. Prokáže na konkrétních p íkladech tvar planety Zem, zhodnotí d sledky pohyb Zem na život lidí a organism. Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - vysv tlí, co znázor uje mapa, jaké je její využití. Umí vytvo it jednoduchou mapu - získání základních dovedností práce s mapou (orientuje mapy v terénu, vypo ítá vzdálenosti, te z mapy - podá vlastními slovy d kazy o kulatosti Zem - ovládá ur ení zem pisné polohy a rozumí souvisejícím pojm m (poledníky, rovnob žky, zem. ší ka, délka ). Rozliší na map a globu Mapa obraz Zem Práce s mapou Tvar a rozm ry Zem Ur ování zem pisné polohy Pohyby Zem otá ení kolem asové za azení u iva: 6. ro ník zá í - prosinec ZŠ Pardubice Studánka 571

7 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata jednotlivé polokoule - vysv tlí d sledky otá ení Zem kolem osy a ob hu kolem Slunce, chápe existenci asových pásem a umí ur it as v r zných zem. délkách - vyjmenuje sou ásti slune ní soustavy, popíše postavení Zem ve vesmíru - má základní znalosti o M síci, vysv tlí zatm ní M síce a slapové jevy osy, ob h kolem Slunce Zem jako sou ást vesmíru M síc ZŠ Pardubice Studánka 572

8 Tématický okruh: P ÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEM Výstupy z RVP: 1. P im en hodnotí geografické informace a zdroje dat z graf, diagram a dalších informa ních zdroj. 2. P im en hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sfé e, jejich ur ité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmín nost, rozeznává hranice mezi podstatnými prostorovými složkami v krajin. 3. Rozlišuje a porovnává složky a prvky p írodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmín nost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu. 4. Porovnává p sobení vnit ních a vn jších proces v p írodní sfé e a jejich vliv na p írodu a lidskou spole nost. Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - vyjmenuje jednotlivé ásti, chápe souvislost s dalšími jevy (zem t esení, sope ná innost) - vysv tlit p í iny pohybu litosferických desek, vzniku a zániku zemské k ry, vzniku poho í a sope né innosti - dokáže ur it typ krajiny v závislosti na nadmo ské výšce a výškových rozdílech v krajin - umí správn používat základní hydrologické pojmy, vlastními slovy vysv tlí ob h vody v p írod, chápe význam vody pro život na Zemi, porovnává jednotlivé zásoby vody na Zemi - vyjmenuje složky atmosféry Stavba Zem Pohyby litosferických desek a jejich d sledky len ní povrchu podle výškových rozdíl a nadmo ské výšky Voda na Zemi ( zásoby vody v oceánech a mo ích, vodstvo na pevnin ) Atmosféra asové za azení u iva: 6. ro ník leden - duben ZŠ Pardubice Studánka 573

9 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - rozumí základním pojm m z klimatologie a meteorologie, vysv tlí, co udávají meteorologické prvky - vysv tlí pojem podnebí a podnebný pás, vymezí je na map - vysv tlí, co je to p da a jak vzniká, rozliší p dní druh a p dní typ, podle p dních horizont ur í hlavní p dní typy mírného pásu - vysv tlí závislost rozší ení p írodních krajin (vegeta ních pás ) na p írodních podmínkách, vyjmenuje jednotlivé p írodní krajiny na Zemi, charakterizuje je, ukáže na map a za adí do podnebného pásu. Je schopen uvést p íklady hospodá ského využití, chápe nutnost ochrany narušených oblastí - zná zásady bezpe ného chování za mimo ádných situací Po así a jeho p edpov Podnebí a podnebné pásy Pedosféra Polární kraje Tundra Jehli naté a listnaté lesy Stepi Subtropické rostlinstvo Poušt Savany Tropické pralesy Výškové vegeta ní stupn Mimo ádné situace (povodn, zem t esení, požáry) Environmentální výchova 5.1 ZŠ Pardubice Studánka 574

10 Tématický okruh: ZEM PIS SV TADÍL A OCEÁN Výstupy z RVP: 1. Rozlišuje zásadní p írodní a spole enské atributy jako kritéria pro vymezení, ohrani ení a lokalizaci region sv ta. 2. Lokalizuje na mapách sv tadíly, oceány a makroregiony sv ta podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny. 3. Porovnává a p im en hodnotí polohu, rozlohu, p írodní, kulturní, spole enské, politické a hospodá ské pom ry, zvláštnosti podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých sv tadíl, oceán a vybraných makroregion sv ta a vybraných modelových stát. 4. Zvažuje, jaké zm ny ve vybraných regionech sv ta nastaly, nastávají a mohou nastat a co je p í inou zásadních zm n v nich. 5. Vytvá í a využívá osobní myšlenková schémata a myšlenkové mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objekt, jev a proces v nich, pro vytvá ení postoj k okolnímu sv tu. ZŠ Pardubice Studánka 575

11 Austrálie, Oceánie, Antarktida Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - rozlišuje pojmy kontinent a sv tadíl, dokáže je navzájem porovnávat podle rozlohy - popíše polohu Austrálie na Zemi (polokoule, sousední oceány), porovná velikost Austrálie s ostatními sv tadíly, zná významné ostrovy,mo e atd., umí je ukázat na map - podle mapy popíše povrch a vodstvo sv tadílu, významné celky a eky zvládne zakreslit do slepé mapy, vysv tlí rozmanitost podnebí na kontinentu teplotní pásy, vliv nadmo ské výšky - je schopen vyjmenovat vegeta ní pásy v Austrálii a popsat život v nich, vysv tlí závislost rozší ení p írodních krajin na podnebí a nadmo ské výšce. Uvede p íklady hospodá ského využití p írodních krajin, dokáže uvést d vody pro ochranu vzácných ekosystém - popíše rasové složení australského obyvatelstva, vysv tlí p í iny p ítomnosti b loch a postavení p vodních obyvatel - vysv tlí rozdíl mezi Austrálií a Australským svazem, dokáže posoudit Pevniny a oceány Poloha, rozloha a lenitost Austrálie Povrch, podnebí a vodstvo Rostlinstvo a živo išstvo Objevování a obyvatelstvo Austrálie Australský svaz asové za azení u iva: 6. ro ník kv ten - erven ZŠ Pardubice Studánka 576

12 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata hospodá skou vysp lost státu, zná významná m sta - vymezí oblast Oceánie na map, vysv tlí vznik a p vod ostrov. U Havajských ostrov a Nového Zélandu zná hl. m sto. - ur í polohu Antarktidy na Zemi (polokoule, sousední sv tadíly a oceány), porovná velikost sv tadílu s ostatními, popíše životní podmínky na Antarktid, zd vodní význam zákazu hosp. využití Antarktidy Tichý oceán a Oceánie Život v Antarktid ZŠ Pardubice Studánka 577

13 Afrika, Amerika, Asie Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - viz. Austrálie - vyjmenuje rasy žijící v Africe, ur í jejich rozmíst ní v oblastech Afriky, vysv tlí p í iny a d sledky migrace - zná významné africké státy, umí ur it jejich polohu v rámci sv tadílu, vystihne znaky typické pro jednotlivé oblasti - viz. Austrálie - - vyjmenuje rasy žijící v Americe, ur í jejich rozmíst ní v oblastech Ameriky, vysv tlí p í iny tohoto rozmíst ní a rasového složení - charakterizuje jednotlivé regiony USA, využívá tématických map, dokáže posoudit hospodá skou vysp lost zem a její význam v celosv tové politice - zd vodní nerovnom rné rozmíst ní obyvatel, vysv tlí sou asné složení obyvatelstva Kanady (d sledek ú ední jazyky), posoudí hospodá skou Poloha, rozloha a lenitost Afriky Povrch, podnebí a vodstvo Rostlinstvo a živo išstvo Obyvatelé Afriky rasy, národy, migrace a hlad jako globální problém, konflikty Oblasti Afriky severní arabská, tropická, jižní Poloha, rozloha a lenitost Ameriky Povrch, podnebí a vodstvo Rostlinstvo a živo išstvo Obyvatelstvo Ameriky USA Kanada asové za azení u iva: 7. ro ník zá í listopad asové za azení u iva: 7. ro ník prosinec únor ZŠ Pardubice Studánka 578

14 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata úrove a možnosti pr myslu (práce s tématickou mapou), vysv tlí vztah mezi Kanadou a Velkou Británií - vymezí st edoamerické regiony, chápe jeho historický vývoj, porovná hosp. vysp lost stát a možnosti jejich p íjm - vymezí jihoamerické regiony na základ p írodních a hospodá ských pom r, ur í vysp lé státy porovnává podmínky života v J. a S. Americe - viz. Austrálie - vyjmenuje rasy žijící v Asii a vymezí jimi obývané regiony, vysv tlí rozmíst ní obyvatel na kontinentu s vazbou na p írodní pom ry a porovná s osídlením ve starov ku, objasní p í iny p elidn ní n kterých region, rozlišuje jednotlivá náboženství a chápe s tím související zp sob chování obyvatel region, vnímá rozdílnou hosp. vysp lost jednotlivých zemí - je schopen vymezit na map asijské regiony na základ jejich polohy, orientuje se na politické map Asie a podle ní za azuje do region jednotlivé státy St edoamerické regiony Jihoamerický region Poloha, rozloha a lenitost Asie Povrch, podnebí a vodstvo Rostlinstvo a živo išstvo 0byvatelstvo Asie Rozd lení Asie Blízký východ asové za azení u iva: 7. ro ník b ezen - erven ZŠ Pardubice Studánka 579

15 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - vymezí region na map, zná státy, které region zahrnuje a vybraná hl. m sta (platí u všech dalších region ), charakterizuje spole n i rozdílné znaky regionu (nap. náboženství, chápe p í iny místních konflikt a uv domuje si jejich nebezpe í pro okolní sv t (terorismus) - vysv tlí p í iny bohatství regionu v souvislosti s t žbou ropy, ur í konfliktní státy - vysv tlí p í iny nap tí v oblasti - vysv tlí p í iny a ekolog. d sledky vysychání Aralského jezera - na p íkladech vysv tlí vliv náboženství na každodenní život, vymezí turisticky atraktivní oblasti v souvislosti s p írodními pom ry - porovnává hosp. úrove jednotlivých stát, objasní p í iny hosp. úsp chu asijských tygr, vymezí státy turisticky atraktivní - vymezí státy hosp. vysp lé a zaostalé, uvede p íklady zam ení pr myslové výroby ve vysp lých státech a kulturní zvláštnosti regionu St ední východ Zakavkazko St ední Asie Jižní Asie Jihovýchodní Asie Východní Asie ZŠ Pardubice Studánka 580

16 Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu Regionální a politický zem pis 8. ro ník Tématický okruh: ZEM PIS SV TADÍL A OCEÁN Výstupy z RVP: 6. Rozlišuje zásadní p írodní a spole enské atributy jako kritéria pro vymezení, ohrani ení a lokalizaci region sv ta. 7. Lokalizuje na mapách sv tadíly, oceány a makroregiony sv ta podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny. 8. Porovnává a p im en hodnotí polohu, rozlohu, p írodní, kulturní, spole enské, politické a hospodá ské pom ry, zvláštnosti podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých sv tadíl, oceán a vybraných makroregion sv ta a vybraných modelových stát. 9. Zvažuje, jaké zm ny ve vybraných regionech sv ta nastaly, nastávají a mohou nastat a co je p í inou zásadních zm n v nich. 10. Vytvá í a využívá osobní myšlenková schémata a myšlenkové mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objekt, jev a proces v nich, pro vytvá ení postoj k okolnímu sv tu. ZŠ Pardubice Studánka 581

17 Evropa Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - viz. Austrálie - rozd lí Evropu do oblastí na základ národnostní, jazykové a náboženské - vymezí regiony na map, za adí do n j p íslušné státy - vymezí jejich spole né znaky i jedine nost každého z nich (nap. významné památky, pr myslová odv tví ) - p i adí názvy hlavních a dalších významných m st ke státu - posuzuje hospodá skou vysp lost region i jejich další potenciál (práce s tématickými mapami) - vymezí možné konfliktní oblasti a pokusí se objasnit p í iny nestability v regionu Poloha, rozloha a lenitost Evropy Povrch, podnebí a vodstvo Rostlinstvo a živo išstvo Obyvatelé Evropy národy, jazyky, náboženství. Oblasti Evropy jižní, západní, severní, jihovýchodní, východní asové za azení u iva: 8. ro ník zá í leden Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3.1, 3.2 ZŠ Pardubice Studánka 582

18 Tématický okruh: STÁT JAKO SPOLE ENSKÝ, POLITICKÝ A HOSPODÁ SKÝ ÚTVAR MEZINÁRODNÍ VZTAHY Výstupy z RVP: 1. Porovnává státy sv ta a zájmové integrace stát sv ta na základ podobných a odlišných znak. 2. Lokalizuje na mapách jednotlivých sv tadíl hlavní aktuální geopolitické zm ny a politické problémy v konkrétních sv tových regionech. 3. Uvede n které významné mezinárodní organizace a spole enství, k nimž má vztah R, posoudí jejich význam ve sv tovém d ní a popíše výhody spolupráce mezi státy. 4. Uvádí p íklady ú asti a p sobnosti R ve sv tových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích stát. 5. Popíše vliv za len ní R do EU na každodenní život ob an, uvede p íklady práv ob an R v rámci EU i možných zp sob jejich uplat ování. 6. Uvede p íklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke zp sob m jeho potírání. ZŠ Pardubice Studánka 583

19 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - uvede znaky suverénního státu, rozumí pojmu státní hranice, vysv tlí, jak je vytvá ena - zná p ibližný po et stát na Zemi - vysv tlí rozdíl mezi státem unitárním a federativním, uvede p íklady stát s r znými typy správního len ní - podle hlavního p edstavitele a jeho pravomocí v zemi rozliší monarchii a republiku, uvede p íklady stát s r znými typy státního z ízení, vysv tlí rozdíl mezi diktaturou a demokracií - objasní p í iny sdružování stát do mezinárodních organizací, uvede p íklady významných sv tových organizací s d razem na ty, ve kterých je za len na R - pomocí mapy vyjmenuje lenské státy EU, ur í dobu a d vody jejího vzniku, vysv tlí výhody a nevýhody lenství v této nadnárodní organizace, vyjmenuje a pozná hlavní symboly EU - vysv tlí poslání této organizace, výhody i závazky plynoucí ze Suverénní stát Správní len ní státu Státní z ízení a politický systém státu Mezinárodní organizace Evropská unie Severoatlantická aliance Organizace spojených asové za azení u iva: 8. ro ník únor - duben Výchova demokratického ob ana 2.1, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3.1, 3.2 ZŠ Pardubice Studánka 584

20 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata lenství v organizaci - uvede p í iny založení organizace v souvislosti s tehdejší situací a její sou asné poslání, aktivity a možnosti ovlivnit sou asné d ní na sv t - vymezí sou asné konfliktní oblasti sv ta, objasní p í iny nestability - na politické map vymezí oblasti, ve kterých došlo nebo m že v budoucnu dojít ke zm nám (vznik nových stát ) národ Ohniska politických, národnostních a náboženských konflikt, Nové státy na map sv ta Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3.1 ZŠ Pardubice Studánka 585

21 Tématický okruh: OBYVATELSTVO SV TA Výstupy z RVP: 1. Posoudí na p im ené úrovni prostorovou organizaci sv tové populace, její rozložení, strukturu, r st, pohyby a dynamiku r stu a pohyb, zhodnotí na vybraných p íkladech mozaiku multikulturního sv ta 2. Posoudí, jak p írodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel 3. Uvede n které p írodní globální problémy sou asností, vyjád í na n sv j osobní názor a popíše jejich hlavní p í iny i možné d sledky pro život lidstva. 4. Uvede p íklady n kterých projev globalizace, porovná jejich klady a zápory Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - ur í sou asný po et obyvatel na Zemi - na p íkladech vysv tlí p í iny nerovnom rného rozmíst ní obyvatel, vysv tlí, pro je p elidn ní n kterých oblastí chápáno jako globální problém - rozumí demografickým a geografickým ukazatel m p irozený p ír stek, st ední délka života, hustota zalidn ní, migrace, imigrace, emigrace - vyjmenuje lidské rasy a míšence ras, charakterizuje je na základ vn jších t lesných znak, pomocí map ur í jejich rozmíst ní na sv t, Rozmíst ní obyvatelstva na Zemi Rasy, národy, jazyky, náboženství asové za azení u iva: 8. ro ník kv ten - erven Multikulturní výchova ZŠ Pardubice Studánka 586

22 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata vysv tlí p í iny vzniku rasismu - vysv tlí pojem národ - charakterizuje základní sv tová náboženství, na p íkladech uvádí vliv náboženství na život lidí, p ínos jiné kultury pro nás - uvede p íklady projev globalizace, její klady a zápory v souvislosti se stíráním kulturní pestrosti - vysv tlí pojmy sídlo, vesnice, m sto, urbanizace, aglomerace, konurbace a megalopolis, uvede p íklady a vysv tlí vztah sídlo p írodní a spole enské podmínky Sídla 4.1 ZŠ Pardubice Studánka 587

23 Tématický okruh: ESKÁ REPUBLIKA Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu Zem pis 9. ro ník Výstupy z RVP: 1. Hodnotí a porovnává p im ené úrovni polohu, p írodní pom ry, p írodní zdroje, lidský a hospodá ský potenciál R v evropském a sv tovém kontextu. 2. Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje R a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodá ských aktivit. 3. Vymezí a lokalizuje místní oblast podle bydlišt nebo školy. 4. Hodnotí na p im ené úrovni p írodní, hospodá ské a kulturní pom ry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, p im en analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celk m. Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - charakterizuje polohu R v rámci Evropy, porovná její velikost a po et obyvatel se sousedními státy - vyjmenuje státní útvary, které se vyst ídaly v pr b hu staletí na našem území, srovná jejich územní rozlohu se sou asným stavem - popíše vývoj reliéfu v jednotlivých geologických etapách, významné geomorfologické celky zakreslí do slepé mapy Poloha R Historický vývoj R Povrch R asové za azení u iva: 9. ro ník zá í - únor Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3.1, 3.2 ZŠ Pardubice Studánka 588

24 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - za adí území R do p íslušného podnebného pásu, objasní p sobení r zných vliv na podnebí v R, vymezí na map podnebné oblasti - správn používá pojmy povodí, úmo í, rozvodí - vymezí a pojmenuje na map 3 úmo í, ke kterým pat í území R - do mapy zakreslí významné eky, jezera, p ehradní nádrže a místa výskytu podzemních vod - popíše p í iny budování vodních d l u nás a jejich p ínosy, pop. negativa - na vhodných p íkladech doloží dlouhou tradici eského láze ství a jeho p ínosy - ur í zp sob diagnostiky p dního druhu a typu, vyjmenuje a na map lokalizuje nejrozší en jší p dní druhy a typy R, zhodnotí možnosti jejich využití v zem d lství - za adí území R do p íslušného vegeta ního pásu, vysv tlí vliv výškové stup ovitosti, ur í p irozenou skladbu les a vysv tlí Podnebí R Vodstvo R P dy R Rostlinstvo R Ochrana p írody Environmentální výchova 5.3 ZŠ Pardubice Studánka 589

25 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata d vody, které vedly ke zm n skladby les - vymezí hlavní chrán ná území v R, lokalizuje je na map a ur í zp sob jejich ochrany - ur í skladbu obyvatel podle demografických ukazatel - uvede p íklady národnostních menšin zde žijících a pokusí se na historickém základ objasnit jejich p ítomnost - vyjmenuje nejrozší en jší církve u nás - lokalizuje významná sídla na mapách, objasní rozmíst ní sídel v historické souvislosti - ur í celkovou orientaci eského hospodá ství v sou asnosti i v minulosti, ur í perspektivní obory a zhodnotí p edpoklady, které pro n R má - posoudí a porovná dopravní strukturu a úrove komunikací s ostatní Evropou - zhodnotí možnosti rozvoje cestovního ruchu v R, ur í a charakterizuje významné lokality Obyvatelstvo R Sídla R Hospodá ství R Administrativní len ní R Místní region Multikulturní výchova 4.1, 4.2 ZŠ Pardubice Studánka 590

26 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata pro cestovní ruch - lokalizuje na map kraje R, zná krajská m sta - porovná význam a pozici jednotlivých kraj R, zhodnotí p ednosti a možnosti rozvoje každého z nich - vymezí místní region na základ zvolených kritérií - zhodnotí jeho p írodní, hospodá ské a kulturní pom ry, p ednosti a nedostatky vzhledem k okolním region m ZŠ Pardubice Studánka 591

27 Tématický okruh: SV TOVÉ HOSPODÁ STVÍ Výstupy z RVP: 1. Zhodnotí p im en strukturu, složky a funkce sv tového hospodá ství, lokalizuje na mapách hlavní sv tové surovinové a energetické zdroje. 2. Porovnává p edpoklady a hlavní faktory pro územní rozmíst ní hospodá ských aktivit Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - rozd lí hospodá ství podle sektorové struktury, s porozum ním používá pojmy primér, sekundér, terciér, kvartér, vysv tlí zam ení jednotlivých sektor a jejich význam pro fungování spole nosti - vymezí hlavní pr myslové oblasti sv ta, rozd lí pr mysl podle zam ení na jednotlivá odv tví a vysv tlí, jaké faktory ovliv ují územní rozmíst ní jednotlivých odv tví - s pomocí map lokalizuje hlavní surovinové a energetické zdroje - vysv tlí hlavní úkoly zem d lství, vymezí hlavní zem d lské oblasti sv ta, vysv tlí, jaké faktory ovliv ují územní rozmíst ní zem d lských Struktura a význam hospodá ství Pr mysl Zem d lství asové za azení u iva: 9. ro ník b ezen - duben ZŠ Pardubice Studánka 592

28 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata aktivit - vyjmenuje jednotlivé druhy dopravy, charakterizuje zp soby využití, srovná jejich p ednosti a nedostatky - správn umístí do mapy významné p ístavy a letišt - posoudí vliv dopravy na životní prost edí - vysv tlí pojem služby a na p íkladech uvede, ím se odlišují od výrobních odv tví Doprava Služby Environmentální výchova 5.3 ZŠ Pardubice Studánka 593

29 Tématický okruh: ŽIVOTNÍ PROST EDÍ Výstupy z RVP: 1. Porovnává r zné krajiny jakou sou ást pevninské ásti krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních p íkladech specifické znaky a funkce krajin. 2. Uvádí konkrétní p íklady p írodních a kulturních krajinných složek a prvk, prostorové rozmíst ní hlavních ekosystém 3. Uvádí na vybraných p íkladech závažné d sledky a rizika p írodních a spole enských vliv na životní prost edí. 4. Uvede n které p írodní globální problémy sou asností, vyjád í na n sv j osobní názor a popíše jejich hlavní p í iny i možné d sledky pro život lidstva. 5. Objasní souvislosti globálních a lokálních problém, uvede p íklady možných projev a zp sob ešení globálních problém na lokální úrovni. Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - rozlišuje a správn užívá pojmy krajina, krajinná sféra, životní prost edí, ekosystém, p írodní a kulturní krajina, objasní funkce r zných typ krajin - na p íkladu konkrétní krajiny ur í biotické, biotické a spole enskohospodá ské složky krajiny a jejich prvky - na map p írodních krajin vymezí rozmíst ní jednotlivých ekosystém, stru n je charakterizuje a vysv tlí p í iny vzniku ší kové pásmovitosti - popíše vliv innosti lov ka i p írodních proces na krajinu a životní prost edí Krajina a životní prost edí P írodní globální problémy sou asného sv ta asové za azení u iva: 9. ro ník kv ten - erven Environmentální výchova 5.1, 5.2, 5.3 ZŠ Pardubice Studánka 594

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.4. Zeměpis A) Charakteristika předmětu Zeměpis je předmětem ve kterém dochází k propojování jednotlivých sfér života. Má silný interdisciplinární

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

5.6.4 Zeměpis povinný předmět

5.6.4 Zeměpis povinný předmět 5.6.4 Zeměpis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 Zeměpis se vyučuje na druhém stupni v dotaci

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 žák zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky, rozlišuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

ZÁŘÍ. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy. Evropa ŘÍJEN. Informační zdroje v geografii

ZÁŘÍ. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy. Evropa ŘÍJEN. Informační zdroje v geografii Regiony světa: 9 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa. 10 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle

Více

5.6.4 Zeměpis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.4 Zeměpis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.4 Zeměpis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje na vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.5 ZEMĚPIS 5.6.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Přestože je Zeměpis součástí vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost Zeměpis Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu zeměpis a ve volitelném předmětu seminář ze zeměpisu. Vyučovací předmět

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Zeměpis Charakteristika předmětu: Výuka zeměpisu navazuje na předmět člověk a jeho svět na 1. stupní s časovou dotací po 2 hodinách týdenní výuky v šestém a sedmém ročníku a po 1 hodině v osmém a devátém

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Člověk a příroda Zeměpis

Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu V předmětu Zeměpis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání

Více

I. Sekaniny1804 Zeměpis

I. Sekaniny1804 Zeměpis Zeměpis Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zeměpis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku, v celkové dotaci 7 hodin týdně, z

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

6.12 Zeměpis. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.12 Zeměpis. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Zeměpis 6.12 Zeměpis Vyučovací předmět zeměpis má společensko-přírodovědný charakter, který žákovi umožňuje

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

ZEMĚPIS - ve znění změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

ZEMĚPIS - ve znění změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 ZEMĚPIS - ve znění změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka zeměpisu probíhá v 6, 7, 8. a 9. ročníku základní školy, časová

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

6.10 Zeměpis. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Zeměpis. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Zeměpis 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do vzdělávací

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 Rozpracované výstupy v předmětu Učivo Přesahy a vazby: mezipředmětové vztahy, průřezová témata Poznámky žák porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné

Více

Zeměpis Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: zeměpis Člověk a příroda: průřezová témata

Zeměpis Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: zeměpis Člověk a příroda: průřezová témata Zeměpis Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace ve čtyřech ročnících je šest hodin. Zeměpis se vyučuje ve třídách a v odborné učebně, která je vybavena

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Název vyučovacího předmětu:

Název vyučovacího předmětu: Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je zařazen samostatně v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět prohlubuje poznatky z fyzické a regionální geografie, zároveň slouží k zopakování a doplnění látky ze socioekonomické

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 žák charakterizuje na elementární úrovni vesmír a sluneční soustavu objasní postavení Slunce a planet sluneční soustavy ve vesmíru srovnává podstatné vlastnosti

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná výchova

Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná výchova Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná je vzd lávací obsah vzd lávacího oboru Výtvarná

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ

6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ Dodatek k ŠVP Výtvarná výchova 6.RO NÍK dotace: 2, POVINNÝ KOMPETENCE K U ENÍ hodnotí sv j pokrok v u ení, plánuje další práci a realizuje ji identifikuje vlastní chybu a zjistí její p í inu, hledá a nalézá

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Zeměpis Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu V zájmu zachování celistvosti je zeměpis zařazen do oblasti Člověk a příroda, ale je to vyučovací předmět, který má přírodovědný i

Více

ZEMĚPIS (6. 9. ročník)

ZEMĚPIS (6. 9. ročník) ZEMĚPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V každém ročníku dvě hodiny týdně. Zeměpis se vyučuje v odborné učebně. Řád

Více

Zeměpis nižší gymnázium

Zeměpis nižší gymnázium Zeměpis nižší gymnázium Obsahové vymezení Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a ze vzdělávacího oboru Zeměpis v ZV. Integruje také průřezová témata. Dalším významným rysem tohoto

Více

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy TOMÁŠ CHUMAN Díl í v dní disciplíny fyzické geografie se p i vymezování nivy opírají o odlišné složky p írodního prost

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis. 4.6.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis. 4.6.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis 4.6.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více