Vzd lávací oblast : lov k a p íroda Vyu ovací p edm t: Zem pis a Regionální a politický zem pis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací oblast : lov k a p íroda Vyu ovací p edm t: Zem pis a Regionální a politický zem pis"

Transkript

1 Vzd lávací oblast : lov k a p íroda Vyu ovací p edm t: Zem pis a Regionální a politický zem pis Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Zem pis je vzd lávací obsah vzd lávacího oboru Zem pis pro 2. stupe ze vzd lávací oblasti lov k a p íroda. Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Regionální a politický zem pis je vzd lávací obsah vzd lávacího oboru Zem pis pro 2. stupe ze vzd lávací oblasti lov k a p íroda a ást vzd lávacího obsahu vzd lávacího oboru Výchova k ob anství ze vzd lávací oblasti lov k a spole nost. Vyu ovací p edm ty Zem pis a Regionální a politický zem pis umož ují žákovi poznávat procesy probíhající v p írod, jejich p í iny a d sledky, závislost lov ka na p írod a vlivy lov ka na stav životního prost edí. Krom p írodov dného charakteru má zem pis i význam spole enský. Žák zde poznává také kulturní, spole enské, hospodá ské a politické zvláštnosti r zných region sv ta, u í se respektu k jiným kulturám. Proto byla do tohoto p edm tu integrována ást vzd lávacího obsahu vzd lávacího oboru Výchova k ob anství. Téma Mezinárodní vztahy a globální sv t je za azeno do 8. ro níku p edm tu Regionální a politický zem pis. asová dotace: Zem pis Regionální a politický zem pis 6. ro ník 2 hodiny 6. ro ník 0 hodin 7. ro ník 2 hodiny 7. ro ník 0 hodin 8. ro ník 0 hodin 8. ro ník 2 hodiny 9. ro ník 2 hodiny 9. ro ník 0 hodin Organizace výuky: Výuka probíhá formou dvouhodinového bloku jednou týdn p evážn v odborné u ebn. ád u ebny zem pisu je sou ástí vybavení u ebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. ZŠ Pardubice Studánka 566

2 Výchovné a vzd lávací strategie pro rozvoj kompetencí žák (všichni vyu ující p i své práci využívají spole né strategie viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spole né strategie dále konkrétn rozvíjejí pro p edm t Zem pis a Regionální a politický zem pis): KLÍ OVÉ KOMPETENCE KOMPETENCE K U ENÍ - p i písemném i ústním projevu správn využívá geografické pojmy - pracuje s informacemi, interpretuje získané informace - provádí samostatná pozorování a m ení, vyvozuje záv ry, dává jevy do souvislostí VÝCHOVNÉ A VZD LÁVACÍ STRATEGIE - zadáváme úkoly, p i kterých je žák nucen pracovat samostatn i ve skupinách, zpracovávat a prezentovat výsledky své práce - u íme žáky vyhledávat informace z r zných zdroj (internet, u ebnice, atlasy, encyklopedie..), zpracovávat je, posuzovat jejich objektivitu, vyvozovat záv ry - umož ujeme žákovi samostatn pozorovat a experimentovat, plánovat a organizovat realizaci úkolu KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉM - samostatn nebo ve spolupráci s ostatními ov uje získané znalosti v praxi - formuluje p esn a jasn problém, navrhuje postup jeho ešení - vyhledává informace k ešení problém - využívá matematických postup - studuje problém jako celek, je si v dom provázanosti zem pisu s dalšími p edm ty (matematika, fyzika, p írodopis ) - používá osvojené metody ešení geografických problém i v dalších oblastech (je-li to pro danou oblast vhodné a možné) - zadáváme problémové úkoly, které umož ují využití získaných poznatk - u íme žáky postupu ešení problém - dáváme prostor pro nápady žák, které se vztahují k ešení zadaného problému - umož ujeme p ístup k r zným zdroj m informací - za azujeme úkoly, p i kterých žáci musí využívat poznatky jiných obor - vedeme žáky k aplikaci geografických poznatk v praxi - sledujeme, zda žáci ešení problému zvládají, v p ípad týmové spolupráce dohlížíme na efektivitu práce ZŠ Pardubice Studánka 567

3 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - je schopen výstižného a souvislého písemného i ústního projevu - obhajuje sv j názor logickými argumenty - využívá informa ní a komunika ní prost edky a technologie - aktivn pracuje s r znými typy text a obrazových záznam (tabulky, grafy, mapy ), interpretuje takto získané informace KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - pracuje v týmu, p ebírá zodpov dnost za sv enou práci, kriticky ji hodnotí - dodržuje pravidla stanovená pro týmovou práci - pomáhá ostatním len m týmu, vytvá í pozitivní atmosféru ve skupin - dodržuje pravidla diskuse, respektuje r zná stanoviska, objektivn hodnotí KOMPETENCE OB ANSKÉ - na základ získaných znalostí respektuje a chápe jiné kultury, vnímá možnosti obohacení kultury vlastní - rozumí p írodním zákonitostem, chápe možné narušení ekosystém vlastním neuváženým zásahem, seznamuje se se zásadami ekologického chování - zná zákonitosti p írodních proces, p i situacích ohrožujících život lov ka je schopen poskytnout pomoc - u íme žáky vyjad ovat své myšlenky p esn a v logickém sledu, jak v ústní, tak i v písemné form - klademe d raz na kulturní úrove mluveného i písemného projevu - vedeme žáky k vyjád ení vlastního názoru op eného o logické argumenty, poskytujeme prostor pro obhajobu názoru - u íme žáky p ijímat názory druhých - vedeme žáky ke správné komunikaci i prost ednictvím dalších komunika ních prost edk nap. - volíme takové formy práce, které vyžadují od žák vzájemnou kooperaci - u íme vytvá et pravidla p i práci v týmu - vedeme žáky k p ijetí odpov dnosti za výsledek celé skupiny - volíme r znorodou skladbu skupin, která žáky nutí k zamyšlení nad kvalitami len týmu, vhodnému rozd lení práce vzhledem k možnostem len a vzájemnému respektu - seznamujeme žáky s odlišnými kulturami - upozor ujeme na odlišné zp soby chování v jiné kultu e a vysv tlujeme p í iny - vedeme k úct a respektu v i jiným kulturám - vedeme k uv dom ní si a p ijetí odpov dnosti za své chování v i životnímu prost edí - u íme, jak se chovat v mimo ádných situacích, jak p edvídat jejich vývoj a v rámci svých možností pomáhat ZŠ Pardubice Studánka 568

4 KOMPETENCE PRACOVNÍ - správn a bezpe n používá vybavení u ebny a školní pom cky - dodržuje p edepsané pracovní postupy - seznamujeme žáky se zásadami práce v u ebn a používání školních pom cek - vyžadujeme dodržování stanovených zásad a dohlížíme na n - vedeme žáky k p enesení získaných pracovních návyk do praktického života Pr ezová témata 1. Osobnostní a sociální výchova 1.1. Rozvoj schopností poznávání žáci p i výuce a práci s geografickými materiály procvi ují schopnost smyslového vnímání, pozornosti a soust ed ní, dovednost zapamatování, osvojují si r zné styly u ení 1.2. Sebeorganizace p i práci ve skupin a samostatné práci se u í organizovat a správn využívat sv j as, plánovat spln ní úkolu v krocích a kontrolovat jeho spln ní 1.3. Mezilidské vztahy p i jednání ve t íd je žák veden k dodržování zásad slušného jednání, prokazování respektu ostatním, pomáhá slabším spolužák m 1.4. Komunikace žák je veden k osvojení schopnosti naslouchat ostatním, dodržovat pravidla komunikace 1.5. Kooperace p i práci ve skupin se žák st etává s jinými názory na ešení, hledá kompromisy, p ebírá odpov dnost za výsledek skupiny 2. Výchova demokratického ob ana 2.1. Ob an, ob anská spole nost a stát fungování demokratického systému, respekt k minoritám 2.2. Formy participace ob an v politickém život význam voleb v demokratické spole nosti, volební systémy 2.3. Principy demokracie jako formy vlády a zp sobu rozhodování postavení ob ana v demokracii a diktatu e, možnosti fungování anarchie ZŠ Pardubice Studánka 569

5 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3.1. Objevujeme Evropu a sv t R jako sou ást Evropy, evropské krajiny, pozice Evropy v ostatním sv t, Evropská unie jako nadnárodní organizace, její fungování a postavení R v ní 3.2. Jsme Evropané - R a Evropa na k es anském civiliza ním základu, národnostní, náboženské a ekonomické problémy v Evrop, pozice a možnosti ob ana R v Evropské unii 4. Multikulturní výchova 4.1. Kulturní diference základy naší kultury (kdo jsme a odkud pocházíme), jiná etnika, se kterými žijeme, jejich p vod, zvláštnosti, možnosti obohacení naší kultury, p í iny problém pramenících z etnické r znorodosti v R, v Evrop i ve sv t 4.2. Etnický p vod základní informace o r zných etnický skupinách žijících v R 5. Enviromentální výchova 5.1. Ekosystémy rozmíst ní ekosystém na Zemi, jejich fungování, zásahy lov ka, význam zachování ekosystém a druhové pestrosti pro život a rovnováhu na Zemi 5.2. Základní podmínky života p í iny a stav zne išt ní životního prost edí v R i ve sv t, význam zachování funk nosti jednotlivých složek krajinné sféry (nap. eroze p dy x p da jako zdroj obživy), p írodní zdroje využití, vy erpatelnost, vliv na životní prost edí 5.3. Lidské aktivity a problémy životního prost edí dopady innosti lov ka na životní prost edí, ochrana p írody historie u nás a ve sv t, chrán ná území v R, zakotvení ochrany p írody v právním ádu R ZŠ Pardubice Studánka 570

6 Tématické okruhy: MAPA - OBRAZ ZEM PLANETA ZEM Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu Zem pis 6. a 7. ro ník Výstupy z RVP: žák 1. Organizuje a p im en hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produkt, statistických a dalších informa ních zdroj. 2. Používá s porozum ním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii. 3. Zhodnotí postavení Zem ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Zem s ostatními t lesy slune ní soustavy. 4. Prokáže na konkrétních p íkladech tvar planety Zem, zhodnotí d sledky pohyb Zem na život lidí a organism. Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - vysv tlí, co znázor uje mapa, jaké je její využití. Umí vytvo it jednoduchou mapu - získání základních dovedností práce s mapou (orientuje mapy v terénu, vypo ítá vzdálenosti, te z mapy - podá vlastními slovy d kazy o kulatosti Zem - ovládá ur ení zem pisné polohy a rozumí souvisejícím pojm m (poledníky, rovnob žky, zem. ší ka, délka ). Rozliší na map a globu Mapa obraz Zem Práce s mapou Tvar a rozm ry Zem Ur ování zem pisné polohy Pohyby Zem otá ení kolem asové za azení u iva: 6. ro ník zá í - prosinec ZŠ Pardubice Studánka 571

7 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata jednotlivé polokoule - vysv tlí d sledky otá ení Zem kolem osy a ob hu kolem Slunce, chápe existenci asových pásem a umí ur it as v r zných zem. délkách - vyjmenuje sou ásti slune ní soustavy, popíše postavení Zem ve vesmíru - má základní znalosti o M síci, vysv tlí zatm ní M síce a slapové jevy osy, ob h kolem Slunce Zem jako sou ást vesmíru M síc ZŠ Pardubice Studánka 572

8 Tématický okruh: P ÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEM Výstupy z RVP: 1. P im en hodnotí geografické informace a zdroje dat z graf, diagram a dalších informa ních zdroj. 2. P im en hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sfé e, jejich ur ité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmín nost, rozeznává hranice mezi podstatnými prostorovými složkami v krajin. 3. Rozlišuje a porovnává složky a prvky p írodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmín nost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu. 4. Porovnává p sobení vnit ních a vn jších proces v p írodní sfé e a jejich vliv na p írodu a lidskou spole nost. Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - vyjmenuje jednotlivé ásti, chápe souvislost s dalšími jevy (zem t esení, sope ná innost) - vysv tlit p í iny pohybu litosferických desek, vzniku a zániku zemské k ry, vzniku poho í a sope né innosti - dokáže ur it typ krajiny v závislosti na nadmo ské výšce a výškových rozdílech v krajin - umí správn používat základní hydrologické pojmy, vlastními slovy vysv tlí ob h vody v p írod, chápe význam vody pro život na Zemi, porovnává jednotlivé zásoby vody na Zemi - vyjmenuje složky atmosféry Stavba Zem Pohyby litosferických desek a jejich d sledky len ní povrchu podle výškových rozdíl a nadmo ské výšky Voda na Zemi ( zásoby vody v oceánech a mo ích, vodstvo na pevnin ) Atmosféra asové za azení u iva: 6. ro ník leden - duben ZŠ Pardubice Studánka 573

9 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - rozumí základním pojm m z klimatologie a meteorologie, vysv tlí, co udávají meteorologické prvky - vysv tlí pojem podnebí a podnebný pás, vymezí je na map - vysv tlí, co je to p da a jak vzniká, rozliší p dní druh a p dní typ, podle p dních horizont ur í hlavní p dní typy mírného pásu - vysv tlí závislost rozší ení p írodních krajin (vegeta ních pás ) na p írodních podmínkách, vyjmenuje jednotlivé p írodní krajiny na Zemi, charakterizuje je, ukáže na map a za adí do podnebného pásu. Je schopen uvést p íklady hospodá ského využití, chápe nutnost ochrany narušených oblastí - zná zásady bezpe ného chování za mimo ádných situací Po así a jeho p edpov Podnebí a podnebné pásy Pedosféra Polární kraje Tundra Jehli naté a listnaté lesy Stepi Subtropické rostlinstvo Poušt Savany Tropické pralesy Výškové vegeta ní stupn Mimo ádné situace (povodn, zem t esení, požáry) Environmentální výchova 5.1 ZŠ Pardubice Studánka 574

10 Tématický okruh: ZEM PIS SV TADÍL A OCEÁN Výstupy z RVP: 1. Rozlišuje zásadní p írodní a spole enské atributy jako kritéria pro vymezení, ohrani ení a lokalizaci region sv ta. 2. Lokalizuje na mapách sv tadíly, oceány a makroregiony sv ta podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny. 3. Porovnává a p im en hodnotí polohu, rozlohu, p írodní, kulturní, spole enské, politické a hospodá ské pom ry, zvláštnosti podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých sv tadíl, oceán a vybraných makroregion sv ta a vybraných modelových stát. 4. Zvažuje, jaké zm ny ve vybraných regionech sv ta nastaly, nastávají a mohou nastat a co je p í inou zásadních zm n v nich. 5. Vytvá í a využívá osobní myšlenková schémata a myšlenkové mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objekt, jev a proces v nich, pro vytvá ení postoj k okolnímu sv tu. ZŠ Pardubice Studánka 575

11 Austrálie, Oceánie, Antarktida Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - rozlišuje pojmy kontinent a sv tadíl, dokáže je navzájem porovnávat podle rozlohy - popíše polohu Austrálie na Zemi (polokoule, sousední oceány), porovná velikost Austrálie s ostatními sv tadíly, zná významné ostrovy,mo e atd., umí je ukázat na map - podle mapy popíše povrch a vodstvo sv tadílu, významné celky a eky zvládne zakreslit do slepé mapy, vysv tlí rozmanitost podnebí na kontinentu teplotní pásy, vliv nadmo ské výšky - je schopen vyjmenovat vegeta ní pásy v Austrálii a popsat život v nich, vysv tlí závislost rozší ení p írodních krajin na podnebí a nadmo ské výšce. Uvede p íklady hospodá ského využití p írodních krajin, dokáže uvést d vody pro ochranu vzácných ekosystém - popíše rasové složení australského obyvatelstva, vysv tlí p í iny p ítomnosti b loch a postavení p vodních obyvatel - vysv tlí rozdíl mezi Austrálií a Australským svazem, dokáže posoudit Pevniny a oceány Poloha, rozloha a lenitost Austrálie Povrch, podnebí a vodstvo Rostlinstvo a živo išstvo Objevování a obyvatelstvo Austrálie Australský svaz asové za azení u iva: 6. ro ník kv ten - erven ZŠ Pardubice Studánka 576

12 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata hospodá skou vysp lost státu, zná významná m sta - vymezí oblast Oceánie na map, vysv tlí vznik a p vod ostrov. U Havajských ostrov a Nového Zélandu zná hl. m sto. - ur í polohu Antarktidy na Zemi (polokoule, sousední sv tadíly a oceány), porovná velikost sv tadílu s ostatními, popíše životní podmínky na Antarktid, zd vodní význam zákazu hosp. využití Antarktidy Tichý oceán a Oceánie Život v Antarktid ZŠ Pardubice Studánka 577

13 Afrika, Amerika, Asie Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - viz. Austrálie - vyjmenuje rasy žijící v Africe, ur í jejich rozmíst ní v oblastech Afriky, vysv tlí p í iny a d sledky migrace - zná významné africké státy, umí ur it jejich polohu v rámci sv tadílu, vystihne znaky typické pro jednotlivé oblasti - viz. Austrálie - - vyjmenuje rasy žijící v Americe, ur í jejich rozmíst ní v oblastech Ameriky, vysv tlí p í iny tohoto rozmíst ní a rasového složení - charakterizuje jednotlivé regiony USA, využívá tématických map, dokáže posoudit hospodá skou vysp lost zem a její význam v celosv tové politice - zd vodní nerovnom rné rozmíst ní obyvatel, vysv tlí sou asné složení obyvatelstva Kanady (d sledek ú ední jazyky), posoudí hospodá skou Poloha, rozloha a lenitost Afriky Povrch, podnebí a vodstvo Rostlinstvo a živo išstvo Obyvatelé Afriky rasy, národy, migrace a hlad jako globální problém, konflikty Oblasti Afriky severní arabská, tropická, jižní Poloha, rozloha a lenitost Ameriky Povrch, podnebí a vodstvo Rostlinstvo a živo išstvo Obyvatelstvo Ameriky USA Kanada asové za azení u iva: 7. ro ník zá í listopad asové za azení u iva: 7. ro ník prosinec únor ZŠ Pardubice Studánka 578

14 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata úrove a možnosti pr myslu (práce s tématickou mapou), vysv tlí vztah mezi Kanadou a Velkou Británií - vymezí st edoamerické regiony, chápe jeho historický vývoj, porovná hosp. vysp lost stát a možnosti jejich p íjm - vymezí jihoamerické regiony na základ p írodních a hospodá ských pom r, ur í vysp lé státy porovnává podmínky života v J. a S. Americe - viz. Austrálie - vyjmenuje rasy žijící v Asii a vymezí jimi obývané regiony, vysv tlí rozmíst ní obyvatel na kontinentu s vazbou na p írodní pom ry a porovná s osídlením ve starov ku, objasní p í iny p elidn ní n kterých region, rozlišuje jednotlivá náboženství a chápe s tím související zp sob chování obyvatel region, vnímá rozdílnou hosp. vysp lost jednotlivých zemí - je schopen vymezit na map asijské regiony na základ jejich polohy, orientuje se na politické map Asie a podle ní za azuje do region jednotlivé státy St edoamerické regiony Jihoamerický region Poloha, rozloha a lenitost Asie Povrch, podnebí a vodstvo Rostlinstvo a živo išstvo 0byvatelstvo Asie Rozd lení Asie Blízký východ asové za azení u iva: 7. ro ník b ezen - erven ZŠ Pardubice Studánka 579

15 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - vymezí region na map, zná státy, které region zahrnuje a vybraná hl. m sta (platí u všech dalších region ), charakterizuje spole n i rozdílné znaky regionu (nap. náboženství, chápe p í iny místních konflikt a uv domuje si jejich nebezpe í pro okolní sv t (terorismus) - vysv tlí p í iny bohatství regionu v souvislosti s t žbou ropy, ur í konfliktní státy - vysv tlí p í iny nap tí v oblasti - vysv tlí p í iny a ekolog. d sledky vysychání Aralského jezera - na p íkladech vysv tlí vliv náboženství na každodenní život, vymezí turisticky atraktivní oblasti v souvislosti s p írodními pom ry - porovnává hosp. úrove jednotlivých stát, objasní p í iny hosp. úsp chu asijských tygr, vymezí státy turisticky atraktivní - vymezí státy hosp. vysp lé a zaostalé, uvede p íklady zam ení pr myslové výroby ve vysp lých státech a kulturní zvláštnosti regionu St ední východ Zakavkazko St ední Asie Jižní Asie Jihovýchodní Asie Východní Asie ZŠ Pardubice Studánka 580

16 Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu Regionální a politický zem pis 8. ro ník Tématický okruh: ZEM PIS SV TADÍL A OCEÁN Výstupy z RVP: 6. Rozlišuje zásadní p írodní a spole enské atributy jako kritéria pro vymezení, ohrani ení a lokalizaci region sv ta. 7. Lokalizuje na mapách sv tadíly, oceány a makroregiony sv ta podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny. 8. Porovnává a p im en hodnotí polohu, rozlohu, p írodní, kulturní, spole enské, politické a hospodá ské pom ry, zvláštnosti podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých sv tadíl, oceán a vybraných makroregion sv ta a vybraných modelových stát. 9. Zvažuje, jaké zm ny ve vybraných regionech sv ta nastaly, nastávají a mohou nastat a co je p í inou zásadních zm n v nich. 10. Vytvá í a využívá osobní myšlenková schémata a myšlenkové mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objekt, jev a proces v nich, pro vytvá ení postoj k okolnímu sv tu. ZŠ Pardubice Studánka 581

17 Evropa Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - viz. Austrálie - rozd lí Evropu do oblastí na základ národnostní, jazykové a náboženské - vymezí regiony na map, za adí do n j p íslušné státy - vymezí jejich spole né znaky i jedine nost každého z nich (nap. významné památky, pr myslová odv tví ) - p i adí názvy hlavních a dalších významných m st ke státu - posuzuje hospodá skou vysp lost region i jejich další potenciál (práce s tématickými mapami) - vymezí možné konfliktní oblasti a pokusí se objasnit p í iny nestability v regionu Poloha, rozloha a lenitost Evropy Povrch, podnebí a vodstvo Rostlinstvo a živo išstvo Obyvatelé Evropy národy, jazyky, náboženství. Oblasti Evropy jižní, západní, severní, jihovýchodní, východní asové za azení u iva: 8. ro ník zá í leden Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3.1, 3.2 ZŠ Pardubice Studánka 582

18 Tématický okruh: STÁT JAKO SPOLE ENSKÝ, POLITICKÝ A HOSPODÁ SKÝ ÚTVAR MEZINÁRODNÍ VZTAHY Výstupy z RVP: 1. Porovnává státy sv ta a zájmové integrace stát sv ta na základ podobných a odlišných znak. 2. Lokalizuje na mapách jednotlivých sv tadíl hlavní aktuální geopolitické zm ny a politické problémy v konkrétních sv tových regionech. 3. Uvede n které významné mezinárodní organizace a spole enství, k nimž má vztah R, posoudí jejich význam ve sv tovém d ní a popíše výhody spolupráce mezi státy. 4. Uvádí p íklady ú asti a p sobnosti R ve sv tových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích stát. 5. Popíše vliv za len ní R do EU na každodenní život ob an, uvede p íklady práv ob an R v rámci EU i možných zp sob jejich uplat ování. 6. Uvede p íklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke zp sob m jeho potírání. ZŠ Pardubice Studánka 583

19 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - uvede znaky suverénního státu, rozumí pojmu státní hranice, vysv tlí, jak je vytvá ena - zná p ibližný po et stát na Zemi - vysv tlí rozdíl mezi státem unitárním a federativním, uvede p íklady stát s r znými typy správního len ní - podle hlavního p edstavitele a jeho pravomocí v zemi rozliší monarchii a republiku, uvede p íklady stát s r znými typy státního z ízení, vysv tlí rozdíl mezi diktaturou a demokracií - objasní p í iny sdružování stát do mezinárodních organizací, uvede p íklady významných sv tových organizací s d razem na ty, ve kterých je za len na R - pomocí mapy vyjmenuje lenské státy EU, ur í dobu a d vody jejího vzniku, vysv tlí výhody a nevýhody lenství v této nadnárodní organizace, vyjmenuje a pozná hlavní symboly EU - vysv tlí poslání této organizace, výhody i závazky plynoucí ze Suverénní stát Správní len ní státu Státní z ízení a politický systém státu Mezinárodní organizace Evropská unie Severoatlantická aliance Organizace spojených asové za azení u iva: 8. ro ník únor - duben Výchova demokratického ob ana 2.1, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3.1, 3.2 ZŠ Pardubice Studánka 584

20 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata lenství v organizaci - uvede p í iny založení organizace v souvislosti s tehdejší situací a její sou asné poslání, aktivity a možnosti ovlivnit sou asné d ní na sv t - vymezí sou asné konfliktní oblasti sv ta, objasní p í iny nestability - na politické map vymezí oblasti, ve kterých došlo nebo m že v budoucnu dojít ke zm nám (vznik nových stát ) národ Ohniska politických, národnostních a náboženských konflikt, Nové státy na map sv ta Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3.1 ZŠ Pardubice Studánka 585

21 Tématický okruh: OBYVATELSTVO SV TA Výstupy z RVP: 1. Posoudí na p im ené úrovni prostorovou organizaci sv tové populace, její rozložení, strukturu, r st, pohyby a dynamiku r stu a pohyb, zhodnotí na vybraných p íkladech mozaiku multikulturního sv ta 2. Posoudí, jak p írodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel 3. Uvede n které p írodní globální problémy sou asností, vyjád í na n sv j osobní názor a popíše jejich hlavní p í iny i možné d sledky pro život lidstva. 4. Uvede p íklady n kterých projev globalizace, porovná jejich klady a zápory Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - ur í sou asný po et obyvatel na Zemi - na p íkladech vysv tlí p í iny nerovnom rného rozmíst ní obyvatel, vysv tlí, pro je p elidn ní n kterých oblastí chápáno jako globální problém - rozumí demografickým a geografickým ukazatel m p irozený p ír stek, st ední délka života, hustota zalidn ní, migrace, imigrace, emigrace - vyjmenuje lidské rasy a míšence ras, charakterizuje je na základ vn jších t lesných znak, pomocí map ur í jejich rozmíst ní na sv t, Rozmíst ní obyvatelstva na Zemi Rasy, národy, jazyky, náboženství asové za azení u iva: 8. ro ník kv ten - erven Multikulturní výchova ZŠ Pardubice Studánka 586

22 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata vysv tlí p í iny vzniku rasismu - vysv tlí pojem národ - charakterizuje základní sv tová náboženství, na p íkladech uvádí vliv náboženství na život lidí, p ínos jiné kultury pro nás - uvede p íklady projev globalizace, její klady a zápory v souvislosti se stíráním kulturní pestrosti - vysv tlí pojmy sídlo, vesnice, m sto, urbanizace, aglomerace, konurbace a megalopolis, uvede p íklady a vysv tlí vztah sídlo p írodní a spole enské podmínky Sídla 4.1 ZŠ Pardubice Studánka 587

23 Tématický okruh: ESKÁ REPUBLIKA Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu Zem pis 9. ro ník Výstupy z RVP: 1. Hodnotí a porovnává p im ené úrovni polohu, p írodní pom ry, p írodní zdroje, lidský a hospodá ský potenciál R v evropském a sv tovém kontextu. 2. Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje R a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodá ských aktivit. 3. Vymezí a lokalizuje místní oblast podle bydlišt nebo školy. 4. Hodnotí na p im ené úrovni p írodní, hospodá ské a kulturní pom ry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, p im en analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celk m. Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - charakterizuje polohu R v rámci Evropy, porovná její velikost a po et obyvatel se sousedními státy - vyjmenuje státní útvary, které se vyst ídaly v pr b hu staletí na našem území, srovná jejich územní rozlohu se sou asným stavem - popíše vývoj reliéfu v jednotlivých geologických etapách, významné geomorfologické celky zakreslí do slepé mapy Poloha R Historický vývoj R Povrch R asové za azení u iva: 9. ro ník zá í - únor Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3.1, 3.2 ZŠ Pardubice Studánka 588

24 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - za adí území R do p íslušného podnebného pásu, objasní p sobení r zných vliv na podnebí v R, vymezí na map podnebné oblasti - správn používá pojmy povodí, úmo í, rozvodí - vymezí a pojmenuje na map 3 úmo í, ke kterým pat í území R - do mapy zakreslí významné eky, jezera, p ehradní nádrže a místa výskytu podzemních vod - popíše p í iny budování vodních d l u nás a jejich p ínosy, pop. negativa - na vhodných p íkladech doloží dlouhou tradici eského láze ství a jeho p ínosy - ur í zp sob diagnostiky p dního druhu a typu, vyjmenuje a na map lokalizuje nejrozší en jší p dní druhy a typy R, zhodnotí možnosti jejich využití v zem d lství - za adí území R do p íslušného vegeta ního pásu, vysv tlí vliv výškové stup ovitosti, ur í p irozenou skladbu les a vysv tlí Podnebí R Vodstvo R P dy R Rostlinstvo R Ochrana p írody Environmentální výchova 5.3 ZŠ Pardubice Studánka 589

25 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata d vody, které vedly ke zm n skladby les - vymezí hlavní chrán ná území v R, lokalizuje je na map a ur í zp sob jejich ochrany - ur í skladbu obyvatel podle demografických ukazatel - uvede p íklady národnostních menšin zde žijících a pokusí se na historickém základ objasnit jejich p ítomnost - vyjmenuje nejrozší en jší církve u nás - lokalizuje významná sídla na mapách, objasní rozmíst ní sídel v historické souvislosti - ur í celkovou orientaci eského hospodá ství v sou asnosti i v minulosti, ur í perspektivní obory a zhodnotí p edpoklady, které pro n R má - posoudí a porovná dopravní strukturu a úrove komunikací s ostatní Evropou - zhodnotí možnosti rozvoje cestovního ruchu v R, ur í a charakterizuje významné lokality Obyvatelstvo R Sídla R Hospodá ství R Administrativní len ní R Místní region Multikulturní výchova 4.1, 4.2 ZŠ Pardubice Studánka 590

26 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata pro cestovní ruch - lokalizuje na map kraje R, zná krajská m sta - porovná význam a pozici jednotlivých kraj R, zhodnotí p ednosti a možnosti rozvoje každého z nich - vymezí místní region na základ zvolených kritérií - zhodnotí jeho p írodní, hospodá ské a kulturní pom ry, p ednosti a nedostatky vzhledem k okolním region m ZŠ Pardubice Studánka 591

27 Tématický okruh: SV TOVÉ HOSPODÁ STVÍ Výstupy z RVP: 1. Zhodnotí p im en strukturu, složky a funkce sv tového hospodá ství, lokalizuje na mapách hlavní sv tové surovinové a energetické zdroje. 2. Porovnává p edpoklady a hlavní faktory pro územní rozmíst ní hospodá ských aktivit Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - rozd lí hospodá ství podle sektorové struktury, s porozum ním používá pojmy primér, sekundér, terciér, kvartér, vysv tlí zam ení jednotlivých sektor a jejich význam pro fungování spole nosti - vymezí hlavní pr myslové oblasti sv ta, rozd lí pr mysl podle zam ení na jednotlivá odv tví a vysv tlí, jaké faktory ovliv ují územní rozmíst ní jednotlivých odv tví - s pomocí map lokalizuje hlavní surovinové a energetické zdroje - vysv tlí hlavní úkoly zem d lství, vymezí hlavní zem d lské oblasti sv ta, vysv tlí, jaké faktory ovliv ují územní rozmíst ní zem d lských Struktura a význam hospodá ství Pr mysl Zem d lství asové za azení u iva: 9. ro ník b ezen - duben ZŠ Pardubice Studánka 592

28 Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata aktivit - vyjmenuje jednotlivé druhy dopravy, charakterizuje zp soby využití, srovná jejich p ednosti a nedostatky - správn umístí do mapy významné p ístavy a letišt - posoudí vliv dopravy na životní prost edí - vysv tlí pojem služby a na p íkladech uvede, ím se odlišují od výrobních odv tví Doprava Služby Environmentální výchova 5.3 ZŠ Pardubice Studánka 593

29 Tématický okruh: ŽIVOTNÍ PROST EDÍ Výstupy z RVP: 1. Porovnává r zné krajiny jakou sou ást pevninské ásti krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních p íkladech specifické znaky a funkce krajin. 2. Uvádí konkrétní p íklady p írodních a kulturních krajinných složek a prvk, prostorové rozmíst ní hlavních ekosystém 3. Uvádí na vybraných p íkladech závažné d sledky a rizika p írodních a spole enských vliv na životní prost edí. 4. Uvede n které p írodní globální problémy sou asností, vyjád í na n sv j osobní názor a popíše jejich hlavní p í iny i možné d sledky pro život lidstva. 5. Objasní souvislosti globálních a lokálních problém, uvede p íklady možných projev a zp sob ešení globálních problém na lokální úrovni. Školní výstup U ivo Poznámky Pr ezová témata - rozlišuje a správn užívá pojmy krajina, krajinná sféra, životní prost edí, ekosystém, p írodní a kulturní krajina, objasní funkce r zných typ krajin - na p íkladu konkrétní krajiny ur í biotické, biotické a spole enskohospodá ské složky krajiny a jejich prvky - na map p írodních krajin vymezí rozmíst ní jednotlivých ekosystém, stru n je charakterizuje a vysv tlí p í iny vzniku ší kové pásmovitosti - popíše vliv innosti lov ka i p írodních proces na krajinu a životní prost edí Krajina a životní prost edí P írodní globální problémy sou asného sv ta asové za azení u iva: 9. ro ník kv ten - erven Environmentální výchova 5.1, 5.2, 5.3 ZŠ Pardubice Studánka 594

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

Člověk a příroda Zeměpis

Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu V předmětu Zeměpis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250 5.9.4 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis navazuje na vzdělávací obsah několika předmětů 1. stupně ZŠ, v největší míře však na Vlastivědu a Přírodovědu ve 4.

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky

5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky 5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis Zem pis

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Záme ník Kód a obor vzd lání: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu 13. Zeměpis 154 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem předmětu zeměpisu je získání základních informací o planetě

Více

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné (osmileté) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Vzd láním k prosperit

Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Vzd láním k prosperit 1. Identifika ní údaje Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Motiva ní název: Vzd lávací program : Studijní forma vzd lávání : Vzd láním k prosperit nižší a vyšší stupe víceletého

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váţe k poznávání a zkoumání přírody, ţáci poznávají přírodu jako systém, jehoţ části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více