èasopis pro svobodný Nr Cesta z ráje pøedpovìdìná proroky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èasopis pro svobodný Nr. 1 2004 Cesta z ráje pøedpovìdìná proroky"

Transkript

1 èasopis pro svobodný ivot Nr Z ráje do ráje Cesta z ráje pøedpovìdìná proroky

2 úvodník Cestou z RÁJE do RÁJE Cílem tohoto èasopisu je dát ètenáøùm panoramatický pohled na Bo í plán záchrany èlovìka, jeho rozsáhlost bere èlovìku dech. Chce ho zavést zpátky do míst, která musel kdysi opustit. Ti, kteøí pochopí zprávu o jedineèném Bo ím plánu záchrany èlovìka od høíchu a smrti, asnou nad Bo í láskou, která se zjevila v Je íši Kristu. 1. Moj 2, 9:»A vyvedl Hospodin Bùh ze zemì všeliký strom na pohledìní libý, a ovoce k jídlu chutné; té strom ivota u prostøed ráje, i strom vìdìní dobrého a zlého.«1. Moj 3, 3:»Ale o ovoci stromu, který je uprostøed ráje, øekl Bùh: Nebudete ho jísti, ani se ho dotknete, abyste nezemøeli.«1. Moj 3, 6:»Vidouce tedy ena, e dobrý jest strom k jídlu i pøíjemný oèima, a k nabytí rozumnosti strom ádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla, dala také mu i svému s sebou, a on jedl.«1. Moj 3, 23:»I vypustil jej Hospodin Bùh ze zahrady Eden, aby dìlal zemi, z ní byl vzat. 1. Moj 3, 24:»A tak vyhnal èlovìka «Kdy Adam a Eva v ráji zhøešili, Bùh na to reagoval s láskou, kterou projevil tím, e jim udìlal odìv a naznaèil plán záchrany. Bùh dal z této tí ivé situace východisko, za které však bylo nutné draze zaplatit. Adam a Eva museli opustit svùj domov v ráji. Nemohli u jíst ze stromu ivota, aby jejich høíšný ivot netrval vìènì. Za 930 let ivota, byl Adam svìdkem témìø totálního úpadku lidského pokolení. Na sklonku svého ivota byl souèasníkem Enocha a Matuzaléma. Od nich se dozvìdìl o Bo ím plánu znièit zemi potopou. Vìrnému Noemovi zjevil Bùh svùj plán o záchranì spravedlivých. Sto dvacet let ivota pro íval Noe v napìtí pøi stavbì archy a oèekávání potopy. Stálý pøíval kritiky, opovr ení a výsmìchu ho dohánìl k zoufalství. Noe zachránil sebe i svoji rodinu, ale zka enost po potopì znovu narùstala a Bùh musel rozehnat rebelující stavitele babylonské vì e. Kvùli zaslíbení dané Abrahamovi však spravedlivé opìt shromá dil jako jednu rodinu. Povoláním Abrahama, narozením Izáka a ivotem Jákoba zaèíná dlouhá historie»lidu Bo ího«. I kdy se tito tøi mu ové dopustili ve svém ivotì vá ných chyb, pøesto se Bùh od té doby dává znát jako Bùh Abrahamùv, Izákùv a Jákobùv. Pozdìji povolává Bùh Moj íše, aby vyvedl národ Izraelský ze zajetí v Egyptì. Moj íš, který byl adoptován rodinou faraóna, se mìl rozhodnout mezi bohatstvím a rozkošemi Egypta nebo pøipojením k utlaèovanému Bo ímu lidu. Zvolil druhou mo nost. S Bo í pomocí vyvedl národ izraelský z egyptského zajetí a dovedl ho a ke hranicím Kanánu. Bùh inspiroval Moj íše k napsání prvních pìti knih Bible, v nich zaznamenal dìjiny spasení od stvoøení a po exodus. Zaznamenal také Bo í zákon napsaný Bo í rukou. Vláda krále Davida kolem roku 1000 pøed Kristem byla vrcholným bodem dìjin tehdejšího Izraele. Bylo to ú asné kralování èlovìka podle Bo ích pøedstav. Ale David lehková nì ohrozil Bo í zámìry s Izraelem, do vlastní rodiny zasel nesoulad, který pozdìji pøispìl k rozdìlení království. Pozdìjší králové vedli Izrael k odlouèení se od Boha. Pro rostoucí neposlušnost národa Izraelského Bùh dopustil, aby se celý národ dostal do babylonského zajetí. V tomto zajetí však povolal vìøící mladíky, aby ho v této cizí zemi pøedstavili. Daniela jako státníka a proroka povìøil Bùh, aby pøedstavil nástin historických událostí od své doby a do doby konce. Na prorockých èasových údajích Daniela a tìch, které uvádí apoštol Jan ve Zjevení Je íše Krista, je nám ukázáno, ve kterém úseku svìtových dìjin se nacházíme, a co nám pøinese zbývající èasové údobí. Na otázky uèedníkù o dobì konce jim Je íš v soukromém rozhovoru odhalil mnoho z koneèných událostí. Popsal situaci ve svìtì i v církvi a uvedl mnohá»znamení konce«, která budou poukazovat na to, e se jeho pøíchod velmi pøiblí il. Byl to Je íš Kristus, který spojil dìjiny v prorockém øetìzci. Krok za krokem z minulosti do budoucí vìènosti nám ukazuje, kde se v prùbìhu vìkù právì dnes nacházíme, a co mù eme v budoucnosti oèekávat. Všechno, co se podle proroctví mìlo do našich dnù stát, se ji stalo, a mù eme si být jistí, e se splní i to, co je pøedpovìdìno pro budoucnost. Sledovali jsme v krátkosti ivoty nìkterých hlavních postav v dìjinách Bo ího spasení, které jsou zapsány v bibli a v historických knihách. Nyní se píše poslední kapitola dìjin této zemì a my iví se na ní podílíme! Jurica Jaroslav r rá 2 Z ráje do ráje

3 obsah Z áje 4 Návrat do ráje téma Jurica Jaroslav do je IMPRESSUM Nezávislý èasopis»z ráje do ráje«sleduje èiste misijní úèel. Èetnost vydání je závislá na finanèních prostøedcích. Pøedpoklad je 4 a 6 vydání za rok. Redakce a pøípadní spolupracovníci pracují bez nároku na odmìnu. První dvì èísla jsou pro ètenáøe zdarma. Je-li to mo né, prosíme o uhrazení poštovného. Další èísla budou prodávána za 30,00 Kè (plus poštovné), co pøedstavuje polovinu skuteèných nákladu na zhotovení èasopisu. Rádi bychom zasílali èasopis na sbìrné adresy, sní íme tím náklady na poštovné a uspoøíme spoustu práce. Budete-li mít zájem o tento misijní èasopis, zašlete své objednávky na adresu redakce. Redakce: Jurica Jaroslav Trunecková Ivana Adresa redakce: Vydavatelství Ráj Lubenská Frýdlant n/ostr. IC: Bankovní spojení: Èíslo úètu: /0100 IBAN: CZ BIC: KOMBCZPP Layout: Tisk: video-musik.de Duotisk Teškovice Velká Polom 6 Thomas Utrpení - proè...? Je íš hojí! Peter Hahne Extrémy poèasí jako znamení doby Je íš pøichází! Kai Mester Dva zpùsoby ètení bible Character Classic pravdivý pøíbìh pro dìti i dospìlé Magie - prapùvodní vzpoura proti Bohu Je íš osvobozuje! Manfred Heide 16 Reklama Bible, neobyèejná kniha pokraèování Latka Milan Malé høíchy inspirace Ellen White Výzva všem výzva redakce Naším ètenáøùm redakce I uèinil Bùh èlovìka z prachu zemì, a vdechl v chøípì jeho dchnutí ivota, i byl èlovìk v duši ivou. Štípil pak byl Hospodin Bùh ráj v Eden na východ, a postavil tam èlovìka, jeho byl uèinil. Bible Kralická, 1. Moj íšova, 2. kapitola, verš 7. a 8. 3

4 téma Návrat do RÁJE DÍL 1. JURICA JAROSLAV Je vùbec mo né, aby se lidé vrátili zpìt do ráje, na místo, které museli kdysi opustit? Mohli by se vrátit tam, kde vládl mír a pokoj, kde nebyly bolesti a nemoci? Jednoduše øeèeno do míst, kde byl ráj na zemi, a kde se èlovìk mohl stýkat s Bohem? Proè museli Adam s Evou opustit toto nádherné prostøedí? Proto e podlehli satanovì l i. Jak se dostal satan do prostøedí, kde nebyl høích a kde panoval soulad mezi lidmi a Bohem? K plnému pochopení Bo ího plánu záchrany èlovìka a jeho navrácení zpìt do ráje, je tøeba správnì pochopit pùvod høíchu a jeho následky. Kde vznikl høích? V bibli v knize Zjevení 12. kapitole je napsáno, e høích vznikl v nebi. Nejvyšší andìl zaèal mít výhrady vùèi Bohu. Vznikl spor mezi Stvoøitelem a stvoøením. O co se jednalo v tomto sporu? Lucifer mìl s Bohem dva problémy: 1/ s Bo ím charakterem a jeho podstatou 2/ s Bo ím zákonem a zpùsobem jeho vlády - Bùh je nedokonalý, nespravedlivý, tou í vládnout, je tyranem - Jeho zákon je nedokonalý, nepotøebný a neudr itelný Foto: COREL Bo í charakter je v úzkém vztahu k Bo ímu zákonu. Charakter panovníka se pozná podle zákona, který vydal pro své poddané (podøízené). Lucifer chtìl být rovný Bohu. Obvinìní satana najdeme v bibli, v knize Izaiáše ve 14. kapitole. Jaký dùvod, nebo jaké dùvody vedou stvoøení k touze rovnat se svému Stvoøiteli, zaujmout jeho místo, ba dokonce být ještì vìtší ne je on sám? To je mo né, jen kdy se s ním neshodnou, kdy s ním nejsou spokojeni! Kdy si myslí, e všechno vìdí a dìlají lépe ne dìlá Stvoøitel. Je to velká pýcha. Ve sporu mezi Bohem a satanem jde jen o jedinou otázku: Kdo má pravdu? Pád do høíchu je vlastnì právní spor. Je zapotøebí si ujasnit, kdo øíká pravdu a kdo l e. Apoštol Pavel píše v Novém zákonì, e satan je lháø a otec l i. (Jan 8, 44). V biblickém plánu vykoupení a v Bo ím ospravedlnìní jde o podání dùkazù, e toto tvrzení je pravdivé. 4 Z ráje Fundament do ráje

5 Nejde jen o to, e mì Je íš ospravedlní od mých høíchu, ale e já také øeknu, e Bùh má pravdu! Foto: video-musik.de Pùvodnì lhal satan jen ve dvou oblastech, a to v oblasti Bo ího charakteru a Bo ího zákona. Zùstalo to tak stále? Jak v nebi, tak i na zemi se pøidávalo stále více a více l í! Jak je tomu v dnešní dobì? Existují snad statisíce l í. Jde o snahu zmìnit význam ka dého slova pocházejícího od Boha. Boj o pravdu mezi Bohem a satanem je stále komplikovanìjší a komplikovanìjší. Jaký to má dùvod? Ji øecká a idovská filozofie se pokoušela zmìnit, pøekroutit a zkomplikovat jednoduché evangelium. Falešná uèení a pochybnosti vy adují stále další a další vysvìtlování, aby se ukázalo, kde se stal omyl. V prùbìhu dìjin vznikalo mnoho falešných uèení o plánu záchrany èlovìka. Teologie je stále slo itìjší a nepøehlednìjší! Nejedná se jen o køes anská nábo enství, ale o všechna svìtová nábo enství a filozofie. Je stále tì ší rozeznat obilí od koukolu. Je zpochybòováno a napadáno ka dé slovo z bible, ka dé biblické uèení a ka dý biblický dìj. Uveïme si jen nìkolik problémù: máme vìøit ve stvoøení nebo evoluci, je bible Bo í slovo nebo lidské, je sedmým dnem sobota nebo nedìle, atd.? Tìmito otázkami se vìøící v dobì pøed naším letopoètem nemuseli zabývat. O co více satan mìní, zpochybòuje a pøekrucuje, o to více musí Bùh vysvìtlovat a objasòovat. Jinak øeèeno, musí se ospravedlòovat. ádné téma není pro satana nevýznamné! Je mu jedno o jakou pravdu jde. Pou ije ka dý prostøedek k pøekroucení nebo zatemnìní pravdy a to ve všech smìrech. Satan tvrdí v dy opak toho, co Bùh øekl. Napøíklad: Bùh øekl: bible je Bo í slovo stvoøení sobota smrtelnost mrtví ne ijí druhý pøíchod Je íše bude viditelný satan øekl: bible je lidské slovo evoluce nedìle nesmrtelnost mrtví ijí...bude neviditelný Ve všech tìchto otázkách jde o to, kdo má pravdu. Pøi ospravedlòování se jedná také o to, komu dám za pravdu, komu pøisoudím pravdu. Nejde jen o to, e mì Je íš ospravedlní od mých høíchù, ale e já také øeknu, e Bùh má pravdu! Kdy mu dám za pravdu nejen slovy, ale také svým chováním a svým ivotem, kdy uznám jeho pøikázání a po adavky! Volnì zpracoval Jurica Jaroslav podle knihy:»pád do høíchu, vykoupení a soud.«armin Krakolinig Další èást se bude zabývat taktikou a prostøedky prvního pokušení. 5

6 Je íš hojí! Utrpení bez útìchy? Proè je utrpení? Tato prastará otázka je stále aktuální. Katastrofy a války, zármutek a slzy, starosti a bolesti, nouze a bída, zoufalství a zklamání. Otázka po pøíèinì utrpení se ozývá znovu a znovu. S utrpením se setkává ka dý. Utrpení a bolest patøí k základním ivotním zkušenostem. Otázka»kde je Bùh«pøi všem tom lidském utrpení volá do nebe. Toto téma zneklidòuje všechny ateisty i køes any. Všude slyšíme:»jak jen to mù e Bùh dopustit?kde je Bùh pøi všem tom trápení?to má být Bùh lásky?«to nás zneklidòuje. Dotýká se to našeho ivotního centra. Tady nejsou na místì snadné patentované odpovìdi. Unáhlené rady problému nepomohou. Ani na zbo nou odpovìï se èlovìk nezmù e, kdy ho samotného postihne utrpení. Co pak je naše otázka neøešitelná? Neexistuje ádná odpovìï? V dy to by také znamenalo, e neexistuje ádná útìcha. Jsme se svým utrpením opravdu sami? Ka dý uva ující èlovìk se tá e: K èemu je vlastnì utrpení? Jaký má smysl? Má vùbec nìjaký smysl? Je mým pøáním, aby se køes anùm dostalo povzbuzení. A aby lidé, kteøí nemají spojení s Je íšem Kristem byli pøipraveni nalézt v nìm Utìšitele. Peter Hahne Noèní výkøik 13.únor Rozhlas Severozápadního Nìmecka vysílá rozhlasovou hru»venku pøede dveømi«od Wolfganga Borcherta, která se u tehdy stala legendární. Toto dílo je pozdìji uvádìno na ka dé známé scénì. Onoho únorového veèera poslouchají tuto rozhlasovou hru milióny posluchaèù a všichni jsou hluboce zasa eni. Wolfgang Borchert, jemu tehdy bylo 26 let, se vrátil z války domù s tì kou plícní chorobou. Jeho dílo je plné úzkosti a varování, aby se ji nic takového neopakovalo: pekelné hrùzy války. Pro ívá tuto válku ještì jednou. Obrací se k Bohu s íravou ob alobou. V postavì vojína Beckmanna oslovuje Borchert»milého Boha«:»Hledali jsme tì, Bo e, v ka dé rozvalinì, v ka dé jámì po granátech, ka dou noc. Volali jsme tì, Bo e; køièeli jsme po tobì, plakali jsme, proklínali. Kde jsi byl, milý Bo e?«on tu nebyl, myslí si Borchert. Byl tu jen strach, hrùza a dìs. Onen»milý Bùh«je jen klam, fata morgana, iluze. Borchert píše dále:»my u tì doopravdy neznáme. Jsi pohádkovou knihou, milý Bo e. Dnes potøebujeme jiného. Víš, Boha pro náš strach, pro naší bídu, docela nového Boha.«Nasládlá víra v milého Boha naprosto zklamala. Taková víra musela být otøesena ohnìm válek a katastrof. Borchert nechává vojína Beckmanna køièet:»kde jsi vlastnì byl, kdy rachotily bomby? Byl jsi»milý«, kdy z mého výzvìdného oddílu chybìlo jedenáct mu ù? Jedenáct mu ù chybìlo, milý Bo e! A ty jsi tu nebyl, milý Bo e! Tìch jedenáct mu ù zajisté hlasitì køièelo v onom osamìlém lese, ale tys tu nebyl. Zkrátka ne tady, milý Bo e. Byl jsi»milý«ve Stalingradu, milý Bo e? Byl jsi milý? Jak? Kdy jsi byl vlastnì milý, Bo e, kdy? Kdypak ses o nás skuteènì staral?«tento výkøik se nesl nocí. A Wolfgang Borchert tehdy volal ne jenom za sebe. Volal a aloval za miliony lidí, kteøí Bohu vyèítali Stalingrad, Osvìtim a Dachau. Volal za milióny lidí, kteøí dnes alují:»vietnam a Biafra, války a ivelné pohromy, nouze a bída Bo e, kdepak jsi? Ve stalingradských dìrách, ve vietnamských ulicích, v afgánských horách, v kalkutských chatrèích, v sovìtských pracovních táborech kde je ten Bùh? Mùj Bo e, proè? Jednomu faráøi zemøela man elka. Ve svém deníku, jen byl mezitím zveøejnìn, píše:»moje milovaná ena le í pøede mnou v rakvi. Její ivot trval jen 28 let. Ne, teï nekanou slzy. Usmívám se na ni s urèitou rozpaèitostí, jako bych ji chtìl øíci: Byla jsi milou enou, ádnou lepší bych si nemohl pøát. Vedle mne stojí naše pìtiletá Manuela. Neza ila svou maminku nikdy zdravou. Matyáš, náš osmiletý chlapec, chytá v této chvíli louèení babièku za ruku. Potom stojíme nad otevøeným hrobem. Faráø øíká tato slova:»proto e se všemohoucímu Bohu zalíbilo odvolat naši sestru z tohoto svìta, ukládáme její tìlo do Bo í pùdy, aby se stalo zase zemí, odkud bylo 6 Z ráje do ráje

7 vzato.«èasto jsem tato slova sám pronášel. Dnes platí mé milé enì. A já stojím se svými 32 lety jako vdovec nad otevøeným hrobem. Jsem tady opìt sám. A jak to má jít dál? Jak mù e Bùh jen nìco takového od nás ádat? Proè nás tak brzy od sebe odtrhl? Proè? A mnozí by teï mohli vyprávìt své osobní pøíbìhy. Ka dý nìco zakusil. Buï jako jeden mezi truchlícími, anebo nesl svou vlastní bolest. Kdy mu byl napøíklad odòat jeho ivotní partner. Kdy nìkdo zazvoní u dveøí anebo hlásí telefonicky:»pojïte rychle do nemocnice, váš syn utrpìl tì ký úraz.«na pracovišti chybí náhle kolega, který ještì vèera vyprávìl tak radostnì o své mladé rodinì. Nebo kdy nìkdo náhle vá nì onemocní Sna íme se utrpení neustále vyhýbat, zajistit se pøed bolestí. Ale ve skuteènosti víme zcela dobøe, jak bezmocné a nesmyslné jsou takové pokusy. Bombastické špièkové objevy vìdy a techniky neodstranily z tohoto svìta jediný gram utrpení. Bezmocnì stojíme pøed nevyléèitelnými chorobami a pøed nepøedvídanými katastrofami. A tak opravdu není staromódní, pøemrštìné nebo zbo nì pøepjaté, kdy naší otcové mluví ve starých duchovních písních o»slzavém údolí«. V dy to souhlasí: Pro mnohé je ivot a svìt jen údolím náøku. Náøek na celé zemi nechce zmlknout. Hoøekování neustává. Vzdychání a sténání nemají konce. Zemì je plná náøku trpících. Pro mnohé je tento svìt opravdovým domem smutku, ivot slzavým údolím, ka dý den novým utrpením. Mýlil se Schiller? Otázka zní:»buï zdolám utrpení, nebo utrpení zdola mne?«teolog Erich Schick popisuje»dvojí tváø«utrpení jako»obrovské pokušení«:»má moc dát svìtlo i tmu, má mo nost posílit i oslabit; je to jakási tvùrèí schopnost uvolòovat neznámé síly, ale i nièivé násilí, které svazuje ivotní síly.to má být Bùh lásky?«, øíkají mnozí posmìšnì, jízlivì a Bohu se vysmívají.»mluvíte o Bohu a ten to všecko dopouští?proèpak Bùh ke všemu mlèí? Kdyby nám dal aspoò nìjaké vysvìtlení «Známe pøece tyto hlodavé otázky, které ovládají i naše vlastní myšlení. Friedrich Schiller psal ve své»ódì na radost«, kterou pozdìji zhudebnil Beethoven:»Bratøi, tam nad hvìzdami musí bydlet Otec.«Ale dnešní èlovìk by nejradìji køièel:»bratøi, tam nad hvìzdami nemù e bydlet ádný dobrý Otec!«Filozoficky se èasto argumentuje takto: Jestli e je Bùh dobrý, pak ale není všemohoucí. V dy proti utrpení nedìlá zøejmì nic. A kdy je všemohoucí, pak nemù e být dobrý. A proto e utrpení na svìtì je, buï tedy Bùh není dobrý, nebo není všemohoucí. Nebo je mrtev. Ukázka z knihy: Utrpení proè je Bùh dopouští? Nakladatelství Kompas Pøíštì: Je Bùh mrtev? Rozdíl mezi jedovatými látkami a duchovními jedy je ten, e ty první mají odpornou chu, kde to ty druhé v podobì èasopisù, špatných knih a filmù jsou lákavé a to tím lákavìjší, èím je zka enìjší náš vkus. 7

8 Je íš pøichází! Extrémy poèasí jako znamení doby KAI MESTER Meteorologická svìtová organizace (WMO) zveøejnila v èervenci roku 2003 studii, podle ní výkyvy poèasí pøekonaly veškeré rekordy. Vzpomeòme si jen na mno ství vichøic, na sucha a záplavy. Samotné Švýcarsko za ilo nejteplejší èerven za 250 rokù. Podle WMO podléhá poèasí stále vìtším výkyvùm. Kdy Je íš mluvil o dobì konce (Matouš 24. kapitola, Marek 13. kapitola, Lukáš 21. kapitola) tak pøipomíná války, epidemie, zemìtøesení, hlad a jiné katastrofy. Nazývá je zaèátkem bolestí. Slovo»bolest«znamená v øeètinì na prvém místì porodní bolesti. Ka dá ena, která ji pøivedla na svìt dítì ví, e bolesti pøicházejí v pravidelných intervalech, pøièem odstupy jsou stále kratší a bolest intenzivnìjší. Jestli e tuto symboliku pøeneseme na katastrofy, pak to znamená, e výkyvy poèasí, války, zemìtøesení atd. budou stále èastìjší a silnìjší, èím více se blí íme ke druhému pøíchodu Krista. Tak jako tìhotná ena nezná pøesný termín pøíchodu dítìte na svìt, tak ani my neznáme pøesný èas Kristova pøíchodu. Podle síly a èetnosti bolestí poznáme, e se»porod«blí í. Jednou ale bude jasné, e u to nemù e dlouho trvat! Pozorujme všechna znamení, a pak poznáme tak, jako porodní sestra pozná, kdy nastane porod. K tìmto znamením patøí nejen vnitøní a zahranièní politický vývoj v USA a ve Vatikánu, (Daniel 11, Zjevení 13 a 17 ) ale i vývoj celosvìtového hlásání evangelia (Mat 21, 14), nábo enská svoboda ( Mat 24, 9), hnutí New-Age (Mat 24,11) a morální stav spoleènosti (Mat 24, 12). Kdy se lidem vysvìtlí souvislost mezi informacemi, které pøedkládá bible a souèasným celosvìtovým vývojem, mnozí pochopí, e tisíc let stará kniha velice pøesnì pøedpovìdìla naší dobu. 8 Z ráje do ráje

9 Biblický duch Moderní svìtová média zjistila, e stále více lidí pozoruje tento barometr poslední doby. Kdy se lidem vysvìtlí souvislost mezi informacemi, které pøedkládá bible a souèasným celosvìtovým vývojem, mnozí pochopí, e tisíc let stará kniha velice pøesnì pøedpovìdìla naši dobu. Dále poznají, e tato kniha neslou í jen k diagnostice dnešní doby, ale i k nejlepší Bo í terapií, která mù e mít vliv na jejich zdraví. Budou uplatòovat Bo í léèebné metody pro tìlo, duši i ducha. Matouš 24, verš: 6 Budete slyšeti zajisté boje a povìsti bojù. Hleïte, abyste se nekormoutili; nebo musí to všecko býti; ale ne ihned bude konec. 7 Nebo povstane národ proti národu a království proti království, a budou morové a hladové a zemìtøesení po místech. 8 Ale tyto všecky vìci jsou poèátkové bolestí. 9 A tehdy vy budete sou eni, a budou vás mordovati, a budete v nenávisti u všech národù pro jméno mé. 10 A tehdy se zhorší mnozí a vespolek se budou zrazovati a nenávidìti. 11 A mnozí falešní proroci povstanou, a svedou mnohé. 12 A e rozmno ena bude nepravost, ustydne láska mnohých. 13 Ale kdo by setrval a do konce, ten spasen bude. 14 A bude kázáno toto evangelium království po všem svìtì, na svìdectví všem národùm, a tehdá pøijde skonání. Anglický státník, Cromwell ( ) navštívil kostel, ve kterém uvidìl øadu støíbrných sošek.»koho znázoròují tyto sošky?«zeptal se faráøe.»je to dvanáct apoštolù,«odpovìdìl faráø.»opravdu, dvanáct apoštolù? Tak dobøe! Ihned je vezmìte a dejte z nich razit peníze, aby i oni tak jako jejich mistr, pøišli mezi lidi a dobøe èinili.«co je dnes støíbra, zlata a penìz v nádherných chrámech, klášterech a palácích. Co je bídy a nouze mezi lidmi. Dá se jim nìjak pomoci? Ano! Jak se má èíst bible Foto: Friedebert Rosenthal Neèti Bo í slovo, aby ses stal uèenìjším, nýbr lepším. Jestli e nemù eš pochopit význam verše, nezùstavej u nìho stát, jdi dál, pozdìji najdeš vysvìtlení. To, co je pro ka dého dùle ité, je napsáno tak jednoduše, e se smysl snadno pochopí. 9

10 N A Dva zpùsoby ètení bible PRAVDIVÝ PØÍBÌH PRO DÌTI I DOSPÌLÉ J.E. WHITE Z D A R D E T I»Mám pøeèíst ještì jednu kapitolu, milá Lilian?«zeptala se Katja své sestøenice. Lilian k nim nedávno pøivezli na opatrování, proto e byla nemocná.»ne, teï ne, dìkuji. Jsem unavená,«znìla odpovìï. Katja zklamanì zavøela bibli. Vìdìla, e Lilian pomalu umírá na nevyléèitelnou chorobu. Myslela si, e pro umírajícího nemù e být nic lepšího, ne mu èíst z bible. Lilian byla slabá, nedokázala sama èíst, ale mohla alespoò naslouchat. Katje jakoby nìco chybìlo, pokud si ka dý den nepøeèetla jednu nebo dvì kapitoly z bible a verše z knihy almù. Bibli ji pøeèetla nìkolikrát. Teï tu le í Lilian, která má pøed sebou ji jen krátký úsek ivota na této zemi a cítí se po jedné krátké kapitole unavená!»nìco není v poøádku,«pomyslela si Katja, která ve svém ivotì ani jeden den nele ela nemocná v posteli. Není to smutné, kdy umírající nedoká e ocenit Bo í slovo?»lilian,«pokusila se jí øíci pøátelským a milým tónem:»myslím si, e teï kdy jsi tak nemocná, najdeš nejlepší útìchu ve verších bible.«oèi zavøené únavou se pomalu otevøely. Nì ným a pøitom vá ným pohledem spoèinuly na sestøenici.»ano, máš pravdu, ony mì nesou. Pøemýšlela jsem celé dopoledne nad jedním veršem.«10 Z ráje do ráje

11 »Který je to verš?«zeptala se Katja.»Sama ho uvidím,«zaèala Lilian pomalu, ale Katja jí vpadla do øeèi.»znám pøesnì tento verš, je napsán u Joba 19, 25:»Aèkoli já vím, e vykupitel mùj iv jest, a e v den nejposlednìjší nad prachem se postaví. 27: Kterého já uzøím osobnì, a oèi mé spatøí jej, a ne jiný, jakkoli zhynula ledví má u vnitønosti mé.jak rozumíš slovùm, nikdo jiný?«zeptala se Lilian.»O tom jsem skuteènì nepøemýšlela,«odpovìdìla Katja.»Našla jsi nìco zvláš dùle itého v tomto verši?zpoèátku se mi zdál tì ký,«odpovìdìla,»ale pak jsem našla v jiném pøekladu Bible malou poznámku«.»nikdy se nedívám na poznámky,«øekla Katja,»aèkoliv mám velkou bibli, kde poznámky vytištìny jsou.mnì velmi pomáhají pøi srovnávání veršù,«øekla Lilian. Katja nìkolik vteøin mlèela. Ka dý den si poctivì pøeèetla své kapitoly v bibli, ale nenapadlo ji, aby si nìco podtrhla, nauèila se nazpamì nebo se nad nìèím hloubìji zamyslela. Trochu zahanbenì se zeptala sestøenice:»našla jsi v poznámkách ještì další význam výrazu nikdo jiný?nikdo cizí«, odpovìdìla Lilian. Pak sepjala ruce a zopakovala celý úsek s tváøí záøící tichým štìstím:»já sama ho uvidím, moje oèi spatøí jej a nikdo cizí«.»ach, Katjo,«pokraèovala umírající dívka, pøièem jí tekly slzy z oèí,»kdybys jen vìdìla kolik útìchy jsem našla v tomto verši dnes dopoledne, kdy jsem mìla velké bolesti! Putuji údolím smrti ( alm 23) a brzy pøekroèím tmavou øeku. Vím, e: On je pøi mnì a nikdo cizí. On je ten dobrý pastýø a já znám jeho hlas. Cizímu nebudu naslouchat. Kdy se pak jednoho š astného rána probudím ze spánku,«pokraèovala Lilian,»bude to Pán Je íš, kterého uvidím, mùj Spasitel, mùj jediný vìrný pøítel a nikdo cizí. Koneènì uvidím toho, koho jsem milovala, i kdy jsem ho nevidìla.«lilian znovu zavøela oèi a po tváøích ji tekly velké slzy. Pøíliš dlouho mluvila, síly ji opouštìly, ale její slova nebyla zbyteèná.»lilian mìla více útìchy a u itku z jednoho verše, ze tøí slov z bible, ne já z celé knihy,«uva ovala Katja.»Já jsem Slovo Bo í jen èetla, ona ho prozkoumávala. Byla jsem lehkomyslná a plavala jsem bezstarostnì na mìlèinì kolem míst, kde le ely perly. Lilian se ponoøila do hloubky a našla ukrytý poklad«. Èlánek z knihy J. E. White: Královská dcera Tisk: Duotisk, Tìškovice 61, Velká Polom N A Z D A R D E T I 11

12 Je íš osvobozuje! MAGIE PRAPÙVODNÍ VZPOURA PROTI BOHU MANFRED HEIDE Foto: video-musik.de Je nápadné, e v dnešní dobì se tolik lidí cítí být pøitahováno k okultním vìcem. Jsme vystaveni záplavì èasových jevù, které èasto i køes ané jen obtí nì prohlédnou. Nebo ne vše, co vypadá køes ansky, má svùj pùvod v Bohu. Ne nadarmo jsme vybízeni:»nejmilejší, ne ka dému duchu vìøte, ale zkušujte duchù, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svìt.«1. Jan 4,1. Satan v dy mistrnì zvládal to, jak oklamat èlovìka. Okultní jevy èasto nesou takové odìní, e jsou podobné pravdì a je mo no je spravdou i zamìnit. Je íš vyslovil u Mat. 24, verši 11. a 24. vá né napomenutí, abychom byli bdìlí:»a mnozí falešní proroci povstanou, a svedou mnohé. Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a èiniti budou divy veliké a zázraky, tak aby v blud uvedli, (by mo né bylo,) také i vyvolené.«vlna pøíboje svodù se zvedá do stále vìtší výše. Èetné knihy (aby byla uvedena jedna z nejznámìjších, tak napø. Keller:»Co ještì vèera platilo za div«), úspìch Uri Gellera a jiných magických divotvùrcù a také pojednání o tìchto vìcech, které se objevují v masových sdìlovacích prostøedcích, svìdèí o silách a proudech této doby a o aktuálnosti okultních jevù. Parapsychologie usiluje o to, aby se tyto jevy osvìtlily vìdeckými metodami. Mnoho lidí se dnes u nenechává vést Bo ími pøikázáními. Nezaøizují si více svùj ivot podle textù bible, nýbr jednají pod mimobiblickými vlivy.»problém tohoto svìta spoèívá v tom, e existuje mnoho definic pravdy, e je tolik všelékù, které mají pomoci svìtu v jeho nouzi. Ale køes an ví, e není pod nebem ádné jiné jméno, prostøednictvím kterého bychom mohli být zachránìní, jedinì jméno Je íš (Sk. 4,12). Existuje jen jedna pravda, toti pravda zjeveného Bo ího slova.«(63) 12 Z ráje do ráje

13 Moderní èlovìk však ji v Bo í slovo nevìøí. Ve velkém rozsahu ztratil vazbu na Boha a Jeho pøikázání. Odsunuje tato pøikázání stranou a hledá náhradu v tajuplných, okultních, magických vìcech. Takto se èlovìk dostává stále více do léèek a klièek satana. Tak jako satan pøimìl první lidi pomocí lichotek a l í k tomu, e uvìøili, e»budou jako Bùh«(1.Moj. 3,5), tak také dnes slibuje po ehnání, nové poznatky, nové»oèi, aby vidìly Boha«. Èlovìk se vzpouzí proti Bo ímu øádu. Pomocí»tajuplných prostøedkù a ceremonií«se pokouší poznat svìt duchù, svìt lidí, zvíøat i rostlin, jako i mrtvou hmotu a prostøednictvím mimosmyslových cest je také ovládnout... Proto je magie prapùvodní vzpourou od poèátku a dodnes a vrcholem odporu èlovìka vùèi Bohu. Veškeré øeèi o nevinných silách pøírody a neutrálních praktikách jsou tváøí v tváø biblické skuteènosti nìèím obludným.«(68) Pojem magie má mnoho vrstev Existuje magie v tom nejširším slova smyslu. Všechno, co èlovìka oslní, okouzlí, a také vše nevysvìtlitelné, zavánìjící bo skými pøísliby, fluidum je mo no nazývat magickým.»magická kù e«pøitahuje miliony divákù na fotbalovém høištì Existuje také magie nábo enství, kdy se èlovìku stanou církevní ceremonie, svíèky, kadidlo, krásné obrazy svatých, sakrální umìní dùle itìjšími ne osobní spojení s Bohem. Náladová pobo nost nás mù e odvést od podstaty. Dále existuje magie, která pøedstavuje jen formu zábavy. V jednotlivých zemích dokonce existují magické krou ky, spoleèenství mu ù nebo skupiny, které sestavují zábavné programy. Triky nejsou ádnou magií Tøetí formou magie je mastièkáøství. Také zde nemáme ádnou pravou magii, nýbr oklamávání a podvádìní lidí Kdy jsme si takto vyjmenovali všechny ty podøády a vedlejší formy magie, pak se dostáváme k pravé formì magie, která je biblí zavrhována, k umìní zaklínání, kouzelnictví, ïábelskému umìní. Poslyšme nìkolik varování Písma svatého. Micheáš 5,12:»Pán hovoøí: vyplením té kouzelníky, kteøí jsou u tebe,...«2. Moj. 22,18:»Èarodìjnici nenecháš na ivu.«jeremiáš 27,9 :»..neposlouchejte kouzelníkù svých «Malachiáš 3,5:»Bùh praví:..pøikroèím s pomstou a budu rychlým svìdkem proti kouzelníkùm «(69) Co se rozumí pod pojmem magie? Je to definováno následujícím zpùsobem:»magie je po tisíciletí podnikaný pokus èlovìka, aby sám sebe povýšil a zaujal ono místo, které je vyhrazeno Bohu.«Dále o tom èteme:»pøekraèování hranic oblasti okultního kouzelnictví, pøedpovídání a magické ovládání svìta a pøírody je v první øadì høíchem proti Bohu a jeho pøikázáním. Zde nehrají rozhodující roli technika, obèanská etika a morálka. Tyto hranice nejsou støe eny ani policií nebo hranièní ochranou. Èlovìk se domnívá, e si zde mù e nepozorovanì svobodnì zahrávat. A pøece, kdo ve válce, a to a ji ze zvìdavosti nebo z» ertu«, pøebìhne do nepøátelského postavení, je buï zajat nebo ho to stojí ivot. Pøed èlovìkem se otevírají okultní zdroje poznání, kdy ten, jako kdysi Eva, naslouchá hlasu hada (ïábla). Èlovìk se stává vìdoucím, dostane se mu šestého smyslu a mù e se zaskvìt svými schopnostmi, nebo mù e dokonce získat peníze. Není nutné studovat pøírodní vìdy, technické obory nebo medicínu. Na tyto»školské vìdomosti«povznešenì pohlí í svrchu a pyšní se nadsmyslovými poznatky a netušenými mo nostmi, jak ovládat pøírodu. Pøekroèení hranic v oblasti magie je provinìním pøed Bohem. Má za dùsledek zajetí v zemi nepøítele. Èlovìk ztrácí svou svobodu. Stane se svázaným ve svých schopnostech Clovìk se vzpouzí proti Bo ímu øádu. Pomocí»tajuplných prostøedkù a ceremonií«se pokouší poznat svìt duchù, svìt lidí, zvíøat i rostlin, jako i mrtvou hmotu a prostøednictvím mimosmyslových cest je také ovládnout. 13

14 Je íš osvobozuje! pøemýšlení a ve svém praktickém jednání.(148) Známe také pohansko-magické zvyky v katolické církvi.»podle katolického pojetí nemáme pouze vzývat svaté a dùvìøovat jejich pøímluvám, nýbr také mít s nimi spoleèenství a dùvìrnì se s nimi stýkat. V mystickém tìle Krista by snad mìly být hranice mezi tímto svìtem a záhrobím, ale tyto hranice nejsou ádnou dìlicí zdí, tak e vztahy mezi tímto a oním svìtem jsou velmi úzké a výmìna otázek a proseb, odpovìdí a pomoci proudí stále sem a tam. Zde se blí í uctívání svatých (èím se stýkáme s nìkým, kdo zemøel) pová livì k oblasti spiritismu. Vzdor veškeré dogmatické ohranièenosti neodmítla katolická církev pohanská nábo enství a jejich uèení Nesmíme - takto je argumentováno postavit nekøes anská nábo enství na roveò svìta, který je Bohu nepøátelský Otevøenost vùèi nekøes anským uèením se také ukazuje ve spojení katolicismu s øeckou filozofií ijeme v dobì, kdy narùstá promíchávání víry a nábo enství (synkretismus), co má charakter doby konce dìjin Èím více se smísí toto pohanství, které popírá bo ské synovství Krista s køes anstvím, tím více se bude vzdalovat od lidstva Duch Bo í, který se nemù e spojit s nièím falešným. Mystický kult Marie je takté charakterizován démonickými vlivy Od konce 7. století nastalo zcela nebiblické uctívání a zbo òování Marie Kult Marie je protibo ský a nebezpeèný. (95) Brockhausùv nauèný slovník pod heslem magie praví:»magie (øecky) kouzelnictví; údajná schopnost podrobit si v slu bu nadpøirozené síly pomocí urèitých zpùsobù jednání, znakù a formulí, a takto s jejich pomocí ovlivnit pozemské dìní. Pøi škodlivém vlivu se hovoøí o èerné, pøi u iteèném vlivu o bílé magii.«bílá magie jsou okultní praktiky, které jsou zastøeny zbo ným pláštíkem, nebo víme, e satan se mù e také promìnit v andìla svìtla. Aby mohl zùstat nepoznán, maskuje se. Prchá pøed pravdou! Protikladem k bílé magii je magie èerná, která se zøíká jakéhokoliv maskování. Pøímo jsou vzývána jména ïábla a démonických sil, jak se to dìje tøeba v oblasti spiritismu, kde se lidé obracejí ke zlým duchùm a dotazují se mrtvých. U bílé magie se jedná vidìno z pohledu Bo ího slova o»neèisté metody a praktiky, které mají zbo ný nátìr a jsou maskovány jako zdánlivì èisté a jako takové jsou vychvalovány.«co znamená bílá magie, to ukázal Blatter na velmi rozšíøené a nevinnì vypadající knize»zdraví z Bo í lékárny«marie Trebenové, v ní píše:»v této kní ce se jedná o sbírku návodù a receptù, jak zhotovit rostlinné léèebné prostøedky pro dny zdraví i nemoci.«výroky samotné paní Trebenové jasnì poukazují na to, e provozuje bílou magií. O zdrojích a pùvodu svých poznatkù sama øíká:»má matka zemøela na Hromnice v r a od té doby mám urèitý pocit, e je to ona, která mne hloubìji uvádí do oblasti léèivých prostøedkù. (Klasické pro duši, mající pøedpoklady, aby se stala mediem!) Èas od èasu mám pocit, jako by mne vedla vyšší moc a jakoby pøedevším Marie, pomocnice nemocných, mi ukazovala bezpeènou cestu. Dùvìra v Marii, naši nebeskou matku, její uctívání a modlitba pøed úctyhodným obrazem Marie, který se dostal zvláštním zpùsobem do mého vlastnictví, to poka dé pomohlo v pochybnostech, kdy jsem hledala léèivé byliny.«marie Trebenová staví své dílo pod»po ehnání velkého Paracelsa.«Dnes pro ívá dílo Paracelsa pravou renesanci. Kdo se pøiznává k Paracelsovi a odvolává se na nìho ve svých vlastních pracích, pøiznává více ménì zjevnì svou sympatii k bílé magii. Dle názoru Franze Hartmanna se Paracelsus dùvìrnì seznámil s indickými tajemnými vìdami. V Caøihradu se stýkal s tenkráte proslulým mágem a alchymistou Solomonem Trismosisem. Na základì jeho spisù, které byly nalezeny teprve po jeho smrti, se zabýval mimo alchymie mantikou, astrologií a umìním prodlu ovat ivot. Dnes stále znovu a znovu zjiš ujeme, e vìštci, vykladaèi znamení a spiritisté se se svými»pacienty«modlí, vkládají na nì ruce a jako velcí znalci citují bibli. To není nic jiného ne»bílá magie«(12) Èetní výrobci rùzných zdravotních èajù se plaví na vlnì»zpìt k pøírodì«. Jejich výrobky nejsou v dy tak nevinné, jak se všeobecnì soudí. Tzv. pøírodní léèivé prostøedky se mohou stát tehdy nebezpeèné, není-li zaruèen sbìr bylin èlovìkem, který vìc zná, a toté platí i o jejich pøípravì. Proto e v posledních letech jsou stále více známy vedlejší úèinky syntetických lékù, objevuje se ve stále vìtší míøe sklon k samoléèení pomocí léèivých bylin nebo jejich pøíp- 14 Z ráje do ráje

15 ravkù. Tento trend je ještì podnìcován v medicínských koutcích atraktivního tisku a prostøednictvím knih. Výrazným pøíkladem toho je ji zmínìná kniha o bylinách»zdraví z Bo í lékárny«, která dosáhla netušenì velkého nákladu. V této kní ce popisuje autorka èetné léèivé byliny a dává rady, u kterých nemocí je jich tøeba pou ít. Dle Marie Trebenové se dají vyléèit i taková onemocnìní, jako jsou rakovina, cirhóza jater a leukémie. Zde se musí vlastnì ka dému køes anu otevøít oèí! Kdy napø. paní Trebenová zapùsobí dojmem, e by bylo mo no pomocí léèivých bylin vyléèit všechny nemoci a - jak bylo øeèeno dokonce i rakovinu, pak by všichni lékaøi mìli být»pova ování nezodpovìdnými«, kdy by neléèili nemocného rakovinou øebøíèkem a koøenem puškvorce a naopak jej nechali zemøít.»rostlinné»léèebné prostøedky«jsou v podstatì stvoøeny Bohem; obsahují prùkaznì léèivé úèinné látky a jsou po stránce terapeutické velmi u iteèné, tak e i v moderní medicínì pøedstavují asi jednu tøetinu léèiv.«(207) Také mnohý pøesvìdèený vysokoškolsky vzdìlaný zdravotník neodmítne, napø. pøi projevech lehké nespavosti nebo stavech duševní rozlady, kozlík, chmel nebo tøezalku. Ve vztahu k fytofarmakùm (léèivùm rostlinného pùvodu) je však tøeba uvést, e i tyto èistì rostlinné, pøírodovìdnou medicínou pou ívané léky, mohou mít také škodlivé vedlejší úèinky. Tak bychom mìli být opatrní pøi samoléèitelství pomocí vychvalovaných léèivých bylin. Jak ji bylo zmínìno, vzývá paní Trebenová mrtvé, napø. svou matku a»milou pramáti«marii. Co si máme myslet o vzývání mrtvých, o tom èteme v 5. Moj. 18,9-12.»Kdy vejdeš do zemì, kterou Hospodin Bùh tvùj dává tobì, neuè se èiniti podlé ohavností národù tìch. Nebude nalezen v tobì, kdo by vedl syna svého aneb dceru svou skrz oheò, ani vìštec, ani planétník, ani èarodìjník, ani kouzelník. Ani losník, ani zaklinaè, ani hadaè, ani èernoknì ník. Nebo ohavnost jest Hospodinu, kdo koli èiní to, a pro takové ohavnosti Hospodin Bùh tvùj vymítá je od tváøi tvé.«el, ono pochybné pozadí knihy Marie Trebenové není známé a èasto není bráno vá nì. Jinak by tato kniha nenašla pøístup do tolika køes anských domovù. Manfred Heide, Bludné cesty ke zdraví. Vydal Jupos Ostrava HLAS V ŘEČI A ZPĚVU (Uplatnění hlasu v řeči a při zpěvu) Kap. 1 Dar nebes Nejvyšší trvalé požehnání Schopnost řeči je nadání, které by mělo být pilně rozvíjeno. Ze všech darů, které jsme obdrželi od Boha, žád ný nemá schopnost být větším požehnáním. Hlasem přesvědčujeme a přemlouváme, hla sem přednášíme modlitbu, též chválíme Boha, také vypravujeme druhým o Spasitelově lásce. Jak je proto důležité, rozvíjet a cvičit jej tak, aby byl co nejpůsobivější. Hlas a řeč, božské dary Hlas a řeč (Col 335) jsou dary Boha. Jsou li správně po užívány, mohou být Božím nástrojem. Slova znamenají velmi mnoho. Mohou vyjadřovat lásku, úctu a oddanost k Bohu, ale také nená vist či pomstu. Slova prozrazují pocity srdce. Mohou být vůní života k životu nebo k smrti. Jazyk je nástrojem požehnání nebo nástrojem špatnosti. (3 BC 1159) Schopnost sdělovat vědomosti Můžeme mít vědomosti, avšak pokud se nedovedeme správně vyjádřit, naše práce bude neúspěšná. 14) Jestliže nedovedeme své myšlenky formulovat patřičnými slovy, k čemu je nám pak naše vzdělání? Vědomosti nám nebudou k velkému prospěchu, pokud nebudeme rozvíjet dar řeči; avšak slova mají podivuhodnou moc, jsou li pronášena moudře a způsobem, který vzbuzu je respekt. (6T 380) Dojem hlubokého pocitu a patosu I když někdo může mít veliké vědomosti, nebudou mu k ničemu, jestliže nebude schopen sdělit je druhým. Nechť patos našeho hlasu může vy jádřit hluboké pocity a zapůsobit na srdce. (7T 268) Posvátná důvěra Dar řeči je cenné na dání. Nikdy tímto darem nepohrdej. Děkuj Bo hu, že ti jej svěřil. Je to skvělý dar, který by měl být zbožňován, vyzvedán a rozvíjen. Hlas, jako svěřená důvěra, by měl být používán k uctívání Boha. Nikdy by neměla být pro nášena hrubá, špinavá nebo obviňující slova. Řeč má sloužit ke hlásání Kristova evangelia. Darem řeči máme sdělovat pravdu, když k tomu máme příležitost. Řeč je používána v Boží službě; ale i tento dar může být nevhod ně zneužíván. Jsou promlouvaná slova, jež způsobují velkou škodu. Kristus prohlásil: Ale pravím vám, že z každého slova prázd ného, kteréž mluviti budou lidé, vydadí počet v den soudný. Nebo z slov svých spravedliv budeš, a z řečí svých budeš odsouzen. (Mat. 12:36, 37) (MS 21, 1899) Moc Ducha svatého při zušlechťování řeči 15) Nabádej všechny, aby mluvili jedno duše, čistě a kultivovaně. Řeč, výslovnost a hlas zušlechťuj tyto dary, ne podle vzoru vel kých řečníků světa, ale mocí Ducha svatého. (Lt 83) Odvaha, povzbuzení a naděje Vypravuj o Ježíšově dobrotě a lásce. Ty a já jsme ujiš tění požehnáním řeči, která je darem velké ce ny. Má být použita k vyprávění o těch věcech, které rozněcují lásku k Ježíšovi. Mluvme o Je ho milosti, o dobrotivých slovech, která pro mlouval, aby povzbudil a potěšil, aby přinesl naději, lásku a radost do našich srdcí Nechť jsou zbývající léta našeho života prozářena slovy, která přinášejí povzbuzení, odvahu a naději. Nepřítel chce vrhnout stín mezi Krista a naše duše. Svádí nás, abychom se vyjadřo vali pochybovačně a nevěrohodně. A když nás napadají nepříjemné myšlenky, snažme se je nevyjádřit. Mluvme pravdu. Hovořme o mi losti našeho Pána a Spasitele, o Jeho lásce a dobrotě, o kráse Jeho charakteru. Nechť se stane přirozeným, že ze rtů budou plynout vzácné, inspirující myšlenky. (Lt 14, 1900) Proměna jazyka Jazyk je nepoddajný úd, ale nemusí tomu tak být. Může být pro měněn, neboť dar řeči je velmi vzácným da rem. Kristus je vždy ochoten rozdělit se o své bohatství. My bychom měli shromažďovat poklady, které od něj přicházejí; což se bude projevovat i v naší mluvě. (6T 173, 174) 16) Prostředky při podporování Jeho králov ství Řeč je dar, a může být použitá buď k uctění nebo zneuctění Boha. My jsme zod povědní za používání našeho daru řeči Dar řeči, paměti, majetku, to všechno má být soustředěno na oslavení Boha, na rozvoj Jeho království. (Lt 44, 1900) Ukázka z knihy E. G. White: HLAS V ŘEČI A ZPĚVU (VSS) K tisku připravuje Duotisk (viz inzerát na poslední stránce tohoto časopisu) 15

16 Ellen Gould White CESTA KE KRISTU Jedinečná kniha, která se velmi citelně dotkne srdce mnoha lidí. Ukazuje Ježíše jako jediného, jenž dovede plně uspokojit naši duchovní potřebu a také usměrňuje cestu pochybujícího a tápajícího člověka. Tato knížka vede čtenáře krok za krokem křesťanským životem k plnému štěstí. Každý v ní najde návod, jak získat ušlechtilý charakter a vyrovnanou povahu. 53 Kč Ellen Gould White VELKÝ SPOR VĚKŮ (s ilustracemi) Tato kniha nenapodobitelným způsobem popisuje světové události a jejich milníky, klíčové okamžiky historie ve světle prorockého vidění od vzpoury ve vesmíru po závěrečné dějství tohoto dramatu. Toto vydání je obohaceno bohatou obrazovou přílohou, která podtrhuje dobu, do které je děj knihy zasazen. Její klíčový význam pro dnešní dobu ocení každý pozorný čtenář. 350 Kč James E. White TYGR A TOM Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen a Jamese Whiteových našel cestu téměř do všech amerických sirotčinců. Co řekli experti o této knize: Tento výběr velice pěkných, charakter budujících povídek, je jedním z nejlepších, které znám. Od dob svého dětství jsem ho přečetl mnohokrát. (Dr. Raymond S. Moore; odborník pro rodinu a školu.) Co řekli rodičové o této knize: Pro našeho syna jsem vydala za knihy a pedagogické materiály, které budují správný charakter, doslova tisíce dolarů. Žádná kniha neměla takový účinek jako tyto povídky z doby, kdy žily naše babičky. (Tracy Mandeville; vyučuje již řadu let své děti doma.) 82 Kč DÁREK PRO TEBE Tato kniha nám chce pomoci k dosažení tělesného, duševního a duchovního zdraví. Jelikož je zdraví nedoceněno námi samotnými a nedá se koupit, měli bychom se řídit radami a pokyny, které nám dal náš Stvořitel. On také ví, co je pro nás dobré. Kniha si všímá potřeb lidského těla a je zde i návod, jak o něj pečovat. Navíc zde najdete i mnoho nápadů, jak si zdravě uvařit. 30 Kč Ellen Gould White DĚJINY VYKOUPENÍ Kniha velmi poutavým způsobem vysvětluje věc složitého konfliktu mezi dobrem a zlem. Tento konflikt znikl ve chvíli pádu Lucifera v nebi a člověka na zemi a bude trvat během celé doby zkoušky až do chvíle návratu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, založení jeho království a obnovení země. Ve zkrácené formě 5 dílů série Drama věků se zde nacházejí všechna témata křesťanského života. 99 Kč S. J. McMillen ZBYTEČNÉ NEMOCI Chcete se zbavit strachu, smutku, nenávisti, neklidu, bolesti hlavy a vysokého krevního tlaku bez potřeby nadbytečného množství medikamentů? Vlastnili byste rádi pokoj a klid? Zajímají Vás rady, které přicházejí od pravého lékaře a které nás chrání před infekčními chorobami, rakovinou a mnohými dalšími nemocemi, které mají smrtelný průběh a které se přes veškerý úspěch moderní medicíny stále udržují, ba i rozšiřují? Potom je tato poutavá kniha pro Vás tím správným lékem. 78 Kč James E. White PŘICHÁZEJÍCÍ KRÁL Proč žiješ? K čemu spějí veškeré dějiny lidstva a jaký je význam a smysl našeho stvoření? Splňují se prorocká slova v oblasti ekologie, politiky či morálky lidstva? Pak je tato kniha ta správná, která ti dá odpověď. Pojednává o faktech minulých i přítomných a ve světle současných jevů a vývoje naší planety zjišťujeme, z jakou přesností se plní tato prorocká slova. 70 Kč Objednávky na nabízené knihy a CD zasílejte na adresu: MILAN LATKA, Těškovice 61, Tel: , e mail: K ceně bude připočteno poštovné. Nabízené knihy je možno získat i na CD v digitální podobě spolu s dalšími vybranými knihami za 480 Kč. CD bude také dostupné v rozšířené verzi se všemi vydanými i nevydanými tituly E. G. White, periodiky a dalšími autory (seznam na vyžádání). 480 Kč

17 Pokraèování Bible neobyèejná kniha I. èást LATKA MILAN Kde najdeme Bo í plán na záchranu èlovìka? V bibli. Co je to za knihu? Bibli nechal napsat Bùh pro lidí. Zabývá se dùle itými otázkami tykajícími se nejen ivota na této zemi. První stránky v bibli popisují stvoøení svìta, co je pro mnohé ètenáøe kamenem úrazu. Snad je to pro nìkteré dùvod k odlo ení bible. O nìkolik stránek dál je zaznamenána zpráva o ivotì tehdejších lidí, kteøí ili témìø 1000 let. V bibli je to tak napsáno. Mnozí si øeknou:»je to legenda nebo skuteènost?«pøi dalším studiu bible narùstá i poèet otázek. Abychom si mohli vysvìtlit mnoho vzniklých otázek, musíme se nejdøíve s biblí blí e seznámit. Bible je zvláštní - neobyèejná kniha... a je škoda, e vìtšina lidí buï o ni vùbec nic neví, nebo na ni mají naprosto zkreslený názor. Existuje všeobecnì rozšíøený názor, e bible je starou knihou a e její èetba je vhodná jen pro staré lidi. Neodsouvají dnes mnozí lidé bibli, proto e se domnívají, e tato kniha patøí mezi památky, pro které je vhodné místo jen v muzeu a památníku písemnictví? Mezi ètenáøi jsou jistì i takoví, kteøí se na bibli dívají nejenom jako na knihu starou, ale zastaralou. Lidé mají na bibli rùzné názory. Pro vìtšinu je to jakási modlitební nebo liturgická kniha. Jiní pro ni mají vyhranìné místo ve svìtové literatuøe a øadí ji mezi nejstarší díla písemnictví. Toto místo bibli pochopitelnì nále í, proto e rozhodnì patøí mezi poklady svìtové literatury. A proto e bible obsahuje i spolehlivé historické údaje, obracejí se k ní badatelé jako ke zdroji historických informací. Hodnovìrnost biblických historických údajù a její nadèasovost potvrdily v posledních desetiletích významné archeologické nálezy. V neposlední øadì je mo no se zmínit o znamenitých obèanských a morálních zákonech a zásadách, které v bibli nacházíme. K nim se po staletí obraceli a èerpali z nich tvùrci novodobých zákonù. A právì proto je tato kniha dokumentem a pramenem nejušlechtilejšího mravního ivota. Všimnìte si té Foto: DUOTISK 17

18 Pokraèování knihy: líèí ušlechtilý ivot, ale líèí i neøesti a høích. Ale jak to vše líèí! S jakou mravní opravdovostí! Jaký to duch opravdovosti vane celou knihou! Proto tato kniha pùsobí tak mocnì. Uchvacuje srdce, podmaòuje si vùli, strhuje èlovìka na cestu ivota, která vede výš a výš. Kdo v této knize se zájmem ète, nemù e ne vyrùst v èlovìka opravdového, ijícího v spravedlnosti a lásce. Je i s podivem, jak mocnì pùsobí na výchovu mladých lidí. Z bible mohou mít plný u itek jen ti kdo neètou, ale studují. Proto bible vedla národy dosud málo vzdìlané ke ètení a ke vzdìlání a i uprostøed prostého venkovského lidu, nezvyklého ètení, vytváøela Písmáky. Písmo cítí i sociálnì. Cítí se slabými, chudými, ukazuje nám v nich naše bratry a sestry, uprostøed záštì a nenávisti všeho druhu pìstuje bratrství a sociální spravedlnost a vede k sociální pomoci. Pøes všechny tyto pozoruhodné skuteènosti, které nám bibli pøibli ují v lidské rovinì, je nutné øíci, e se na ni nemù eme dívat jako na jiné knihy. Køes ané toti vìøí - a ka dý má mo nost pøesvìdèit se, e vìøí oprávnìnì - e bible není pouhým kusem literatury. Literaturu tvoøí lidé pro lidi. Pøi vzniku bible byli lidé pouze nástroje - øíkáme pisatelé, zatímco autorem je Bùh. Bible se k nám dostala cestou bo ského zjevení. Bibli nechal pro èlovìka napsat Bùh. J. A. Komenský:»Národe èeský a moravský, vlasti milá! Odkazuji tobì za dìdictví knihu Bo í, bibli svatou, kterou synové moji z pùvodních jazykù do èeštiny s pilností velikou uvedli, a Pán Bùh tomu tak po ehnal, e málo ještì je národù, kteøí by tak pravdivì, vlastnì i jasnì svaté proroky a apoštoly v svém jazyku mluvící slyšeli. Pøíjmi to tedy za svùj vlastní klenot, vlasti milá, a u ívej toho k slávì Bo í a svému dobrému a u iteènému vzdìlání!«základní informace 1. Bible není vlastnì kniha, ale celá knihovna, která obsahuje 66 knih. Starý zákon 39 knih a Nový 27 knih. 2. Bible byla napsána v údobí delším ne 1600 let. Vznikala tedy bìhem více ne 60 generací. 3. Bibli psalo více ne 40 pisatelù, kteøí zastupují rùzné spoleèenské vrstvy: Králové, rolníci, filozofové, rybáøi, básníci, státníci, uèenci, pastýøi aj. 4. Bible lidé psali v rùzných dobách, na rùzných místech a v rùzných situacích a rozpolo eních: Byla psána ve tøech svìtadílech. V Asii, Africe a Evropì. Nìkteøí ji psali na vrcholu radosti a v pohodì, jiní pod tíhou starostí a utrpení. 5. Bible byla psána ve tøech pùvodních jazycích: hebrejština - jazyk Starého zákona, aramejština - náøeèí, kterým se mluvilo na Blízkém východì od doby Alexandra Velikého (6. stol. pø. Kr - 4. stol. po Kr.) jen menší pasá e v nìkterých knihách, øeètina - jazyk Nového zákona. V dobì Je íšovì to byl»svìtový jazyk«, kterým se mluvilo v celé oblasti Støedozemního moøe. 6. Bible je pozoru-hodná tím, e pøedkládá stovky rùzných témat, ke kterým by bylo mo né z lidského hlediska zaujmout rùzné postoje a vyslovit k nim protikladné názory. Pisatelé biblických knih - od Genesis a po Zjevení - však s naprostou jednotou øeší ústøední téma celého Písma: Bo í plán záchrany èlovìka. 7. Bible je jedineèná svou neznièitelností. Není jiná kniha, která by byla na jedné stranì tolik milována a na druhé stranì tak nenávidìna a pronásledována. V dy mìla odpùrce a nepøátele, kteøí na ni marnì útoèili. Kolik hranic pro ni bylo pøipraveno. Nepøátelé však zemøeli, plameny hranic uhasly a bible ije dál - a je bez nadsázky nejrozšíøenìjší knihou na svìtì. 8. Bible je jedineèná v mno ství pøekladù jejího textu. Byla první knihou, která kdy byla pøelo ena do jiného jazyka: kolem roku 250 pøed Kr. byl poøízen první øecký pøeklad z hebrejšitny do øeètiny. Nazývá se Septuaginta. Od té doby byla pøelo ena buï celá nebo její èásti do témìø 1400 jazykù a náøeèí. 9. Také v poètu nákladù se bibli nevyrovná ádná jiná kniha. Sotva by nìkdo spoèítal, kolikrát byla vytištìna od jejího prvního tištìného vydání Guttenbergem v roce Jedineènost bible v jejím vlivu. Je obtí né postihnout dalekosáhlost jejího vlivu. Ovlivnila sociální ivot a výchovu (Komenský), ovlivnila filozofii, malíøství, hudbu, literaturu, sochaøství, právo, písmo, øeè i spisovný jazyk... Její vliv se však nejvýraznìji projevuje na ivotì lidí. Vznik bible - Starý zákon Samotný název»bible«je odvozen od øeckého slova»biblia«, co v pøekladu znamená»knihy«. Starý zákon je sbírkou 39 knih, které byly sepsány rùznými pisateli v údobí dlouhém asi 1100 let. (od r pø. Kr. do roku 400 r. pø. Kr.) Prvním pisatelem byl Moj íš, posledním Malachiáš. Nejstarší knihou je kniha Jo- 18 Z ráje do ráje

19 bova. A jako se dìjiny Starého zákona dìlí na rùzné etapy, tak mù eme v jednotlivých etapách sledovat vznik rùzných biblických knih. Nejstarší údobí starozákonních dìjin nazýváme údobím patriarchálním. Archeologické nálezy potvrzují, e ji v této dobì lidé znali písmo. My ovšem nemáme zprávy o tom, e by v této dobì vznikly nìkteré èásti bible. Nejstarší zprávy bible byly pøedávány ústnì a správnost jejich tradování byla pøísnì støe ena. Opravdu zde není dùvod k pochybnostem o jejich spolehlivosti, proto e lidská pamì na ni ších kulturních stupních reprodukovala zprávy pøesnìji ne nerozvinuté písmo. Z Abrahamovy doby máme ji nezvratné a archeologicky potvrzené doklady o tom, e lidé znali a u ívali písmo. (Jedním z dokladù je napø. Chamurabiho zákoník). Dále je zde doba Moj íšova, kdy písmo ji bylo všeobecnì pou íváno. Samotnému Moj íšovi se dostalo nejlepšího egyptského vzdìlání. Moj íš je pisatelem prvních pìti knih bible - s výjimkou posledních kapitol páté knihy Moj íšovy. Z této doby máme ji zprávy o tom, e Moj íšovy spisy byly nazývány»knihami Bo ího zákona«, a také nacházíme zmínky o tom, e tyto jeho knihy byly dále opisovány a e po Moj íšovi tyto knihy dopisoval Jozue. Potom následovala doba soudcù, kdy»svatá Písma«- jak u se tyto spisy nazývaly - jsou rozšíøena o další záznamy. Doba Davidova a Šalomounova je poznamenána pøedevším rozvojem historické a poetické literatury. Vznikají celé sbírky almù a pøísloví. Témìø polovinu ze 150 biblických almù napsal král David. Šalomounova pøísloví sbírali a opisovali Ezechiášovi mu i - jak jsou v závìru knihy Pøísloví nazváni. Více ne polovina starozákonních knih byla sepsána v osmém a pátém století pøed Kristem. Bylo to tedy v dobì rozdìleného království a po babylónském zajetí. Tuto etapu nazýváme dobou prorokù. Do sbírky Písem významnì pøispìli i dva proroci, kteøí ili v dobì babylónského exilu - Daniel a Ezechiel. Sám Daniel podává svìdectví, e jeho vrstevník Jeremiáš napsal Bo í proroctví a e ho Daniel dobøe znal a jeho knihu studoval. Daniel také plnì uznával autoritu Moj íšových knih, které pokládal za svaté a závazné. Mezi poslední pisatele starozákonních knih se zaøadili Ezdráš, Nehemiáš, Aggeus, Zachariáš a Malachiáš. Právì Ezdráš je vynikající postavou poexilní doby. Je nejenom pisatelem knihy, která nese jeho jméno, ale podílel se i na sepsání knihy Nehemiášovy a snad i Ester. A byl to právì Ezdráš, kdo se spolu s Nehemiášem podílel na sebrání záznamù do historických knih Paralipomenon. Pro dokreslení celkového pohledu na Starý zákon je dobré zmínit se ještì o jazycích, ve kterých byly jeho knihy sepsány. Kromì nìkolika krátkých oddílù byl SZ v pùvodním znìní sepsán v hebrejštinì. Je to vìtev velké skupiny starých semitských jazykù, kterými se v dávné dobì mluvilo v Mezopotámii, Sýrii, Palestinì a Arábii. - Druhý jazyk, který se na nìkolika krátkých místech ve SZ objevuje je aramejština. Je to v podstatì lidový jazyk - náøeèí, který zaèali idé u ívat po babylónském zajetí. V té dobì hebrejština v obecné mluvì zcela ustoupila a její místo nahradila právì aramejština, tak e hebrejština se stala jazykem pouze bohoslu ebným. Z nìkolika míst v bibli víme, e idé rozdìlovali inspirované spisy SZ - které nazývali PÍSMA - na tøi èásti: (1) nejstarší knihy - jejich základ tvoøí Moj íšovy spisy - nazývali zákon, (2) dále to byla skupina knih nesoucí název proroci (3) do další skupiny patøí písnì - almy a knihy poetické. Proto se tato skupina nazývá almy. Pokraèování v pøíštím èísle. 19

20 inspirace»malé høíchy«ellen G. WHITE Kdy jsem se pøipravovala na cestu do Evropy, dostalo se mi do rukou nìkolik kusù vlnìného obleèení, které se mi mohly hodit na cestì. Na první pohled se zdály být v poøádku. Kdy jsem je rozlo ila a u svìtla si je dobøe prohlédla, objevila jsem prokousané díry od molù. Kdybych vìci dobøe neprohlédla, neobjevila bych jejich dílo zkázy. Moli jsou docela malí, snadno se pøehlédnou, ale stopy jejich pøítomnosti jsou zjevné! Zkáza, kterou provedou v ko ešinì nebo ve vlnì dokazuje, jak pilnì pracují, i kdy skrytì a nepozorovanì. Toto nepozorovanì provádìné dílo zkázy, mi pøipomíná nìkteré lidí z našeho okruhu známých. Jak èasto jsme ji byli zklamání a naplnìní bolesti, proto e lidé, o kterých jsme mìli dobré mínìní, najednou neoèekávanì udìlali nìco, co ukázalo jejich pravou podstatu. Jejich skuteèný charakter, který se doposud neprojevil, se ukázal v pravém svìtle! Foto: Hemera Kdy jejich charakter prohlí íme ve svìtle bible, podobá se moly znièenému obleèení. Rozlo íme li ho, vidíme to, co bylo ukryto a kde ji dlouho pùsobí nièivé dílo. Takoví lidé pùsobí velice zbo ným dojmem, ale jejich zdánlivì»malé høíchy«se hluboce zakously do tkánì jejich charakterù. To, co pøi povrchním pohledu vypadá dobøe, je ve skuteènosti nevzhledné a odporné! Kdyby tito lidé vidìli, kam je zavede falešná cesta po které se vydali, zhrozili by se stejnì jako 20 Z ráje do ráje

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ

6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ 6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ Slova Ježíše Krista Moje království není z tohoto svìta nám jasnì dokazují, že celá naše víra se opírá o skuteènost, že za tímto svìtem, který známe, za hvìzdami a planetami,

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s.

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. ÚVOD Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. (dále jen Organizační řád) je vnitřní směrnicí sloužící

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

U hrobky krále Tutanchamona

U hrobky krále Tutanchamona 1. kapitola U hrobky krále Tutanchamona Někde v Egyptě Sledovali jste někdy, třeba na nějaké pouti, jak se dělá popcorn? Horký vzduch roztáčí malá kukuřičná zrnka, ta se zahřívají, až puknou a stane se

Více

Gladys a William McGarey EDGAR CAYCE O LÁSCE A MANŽELSTVÍ. Dìti, rodina, domov. Eko konzult

Gladys a William McGarey EDGAR CAYCE O LÁSCE A MANŽELSTVÍ. Dìti, rodina, domov. Eko konzult Gladys a William McGarey EDGAR CAYCE O LÁSCE A MANŽELSTVÍ Dìti, rodina, domov Eko konzult Nejznámìjší americký mystik o nejvýznamnìjší oblasti našeho života Láska je, když se spolu díváme stejným smìrem;

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz MUDr. Erika Matìjková ØEŠÍME PARTNERSKÉ PROBLÉMY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach. Edice

Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach. Edice Tvoøivé nápady INDIÁNI Autoøi: Michala Šmikmátorová, Pavla Šmikmátorová, Mgr. Jiøí Dvoøák Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Zákon a evangelium. Texty na tento týden: Ž 19,8.9; Ř 7,12; 1J 2,3.7; 5,3; Ř 3,19.20; Ex 20,8 11; Dt 5,15

Zákon a evangelium. Texty na tento týden: Ž 19,8.9; Ř 7,12; 1J 2,3.7; 5,3; Ř 3,19.20; Ex 20,8 11; Dt 5,15 Týden od 2. do 8. prosince 10 Texty na tento týden: Ž 19,8.9; Ř 7,12; 1J 2,3.7; 5,3; Ř 3,19.20; Ex 20,8 11; Dt 5,15 Základní verš Podle toho víme, že jsme ho (Ježíše Krista) poznali, jestliže zachováváme

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Po jezeře jsme se mohli projet i lodí. Na okraji jednoho jezera byl vidět potopený člun. Že by památka na Vinetoua?

Po jezeře jsme se mohli projet i lodí. Na okraji jednoho jezera byl vidět potopený člun. Že by památka na Vinetoua? Již po několikáté se pár lidí z našich farností vydalo na mariánské poutní místo Medugorje v Bosně. Letos nás jelo 7, plus naši známí z Prahy. Po překonání Alp jsme dojeli k Plitvickým jezerům, známým

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

podobenství strýčka Lukáše

podobenství strýčka Lukáše Podobenství o rozsévači Podobenství o rozsévači Základní text: Lukáš 8, 4-15 2. Timoteovi 3, 16-17 Kdo a proč nám dal Bibli? Vysvětli na praktických životních situacích, co se nám může stát při zvěstování

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Kdo jsme? Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým,

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI Téma měsíce: Zvířata v Bibli a jak si je Bůh použil PŘEHLED 1) Velryba - Boží tichá komůrka 2) Havran - Boží záchranný letecký most 3) Holubice - Boží posel 4) Oslátko - Boží

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Současná civilizace je ohrožena řadou nebezpečí Za některé si lidstvo díky svému chování a vývoji společnosti může samo,

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2014 Měsíčník členů a přátel sboru V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Žalm 56:5, B21 strana 1 - říjen 2014 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Zápis ze schůze

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši:

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra Na mořském břehu často uvidíte rybáře

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více