èasopis pro svobodný Nr Cesta z ráje pøedpovìdìná proroky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èasopis pro svobodný Nr. 1 2004 Cesta z ráje pøedpovìdìná proroky"

Transkript

1 èasopis pro svobodný ivot Nr Z ráje do ráje Cesta z ráje pøedpovìdìná proroky

2 úvodník Cestou z RÁJE do RÁJE Cílem tohoto èasopisu je dát ètenáøùm panoramatický pohled na Bo í plán záchrany èlovìka, jeho rozsáhlost bere èlovìku dech. Chce ho zavést zpátky do míst, která musel kdysi opustit. Ti, kteøí pochopí zprávu o jedineèném Bo ím plánu záchrany èlovìka od høíchu a smrti, asnou nad Bo í láskou, která se zjevila v Je íši Kristu. 1. Moj 2, 9:»A vyvedl Hospodin Bùh ze zemì všeliký strom na pohledìní libý, a ovoce k jídlu chutné; té strom ivota u prostøed ráje, i strom vìdìní dobrého a zlého.«1. Moj 3, 3:»Ale o ovoci stromu, který je uprostøed ráje, øekl Bùh: Nebudete ho jísti, ani se ho dotknete, abyste nezemøeli.«1. Moj 3, 6:»Vidouce tedy ena, e dobrý jest strom k jídlu i pøíjemný oèima, a k nabytí rozumnosti strom ádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla, dala také mu i svému s sebou, a on jedl.«1. Moj 3, 23:»I vypustil jej Hospodin Bùh ze zahrady Eden, aby dìlal zemi, z ní byl vzat. 1. Moj 3, 24:»A tak vyhnal èlovìka «Kdy Adam a Eva v ráji zhøešili, Bùh na to reagoval s láskou, kterou projevil tím, e jim udìlal odìv a naznaèil plán záchrany. Bùh dal z této tí ivé situace východisko, za které však bylo nutné draze zaplatit. Adam a Eva museli opustit svùj domov v ráji. Nemohli u jíst ze stromu ivota, aby jejich høíšný ivot netrval vìènì. Za 930 let ivota, byl Adam svìdkem témìø totálního úpadku lidského pokolení. Na sklonku svého ivota byl souèasníkem Enocha a Matuzaléma. Od nich se dozvìdìl o Bo ím plánu znièit zemi potopou. Vìrnému Noemovi zjevil Bùh svùj plán o záchranì spravedlivých. Sto dvacet let ivota pro íval Noe v napìtí pøi stavbì archy a oèekávání potopy. Stálý pøíval kritiky, opovr ení a výsmìchu ho dohánìl k zoufalství. Noe zachránil sebe i svoji rodinu, ale zka enost po potopì znovu narùstala a Bùh musel rozehnat rebelující stavitele babylonské vì e. Kvùli zaslíbení dané Abrahamovi však spravedlivé opìt shromá dil jako jednu rodinu. Povoláním Abrahama, narozením Izáka a ivotem Jákoba zaèíná dlouhá historie»lidu Bo ího«. I kdy se tito tøi mu ové dopustili ve svém ivotì vá ných chyb, pøesto se Bùh od té doby dává znát jako Bùh Abrahamùv, Izákùv a Jákobùv. Pozdìji povolává Bùh Moj íše, aby vyvedl národ Izraelský ze zajetí v Egyptì. Moj íš, který byl adoptován rodinou faraóna, se mìl rozhodnout mezi bohatstvím a rozkošemi Egypta nebo pøipojením k utlaèovanému Bo ímu lidu. Zvolil druhou mo nost. S Bo í pomocí vyvedl národ izraelský z egyptského zajetí a dovedl ho a ke hranicím Kanánu. Bùh inspiroval Moj íše k napsání prvních pìti knih Bible, v nich zaznamenal dìjiny spasení od stvoøení a po exodus. Zaznamenal také Bo í zákon napsaný Bo í rukou. Vláda krále Davida kolem roku 1000 pøed Kristem byla vrcholným bodem dìjin tehdejšího Izraele. Bylo to ú asné kralování èlovìka podle Bo ích pøedstav. Ale David lehková nì ohrozil Bo í zámìry s Izraelem, do vlastní rodiny zasel nesoulad, který pozdìji pøispìl k rozdìlení království. Pozdìjší králové vedli Izrael k odlouèení se od Boha. Pro rostoucí neposlušnost národa Izraelského Bùh dopustil, aby se celý národ dostal do babylonského zajetí. V tomto zajetí však povolal vìøící mladíky, aby ho v této cizí zemi pøedstavili. Daniela jako státníka a proroka povìøil Bùh, aby pøedstavil nástin historických událostí od své doby a do doby konce. Na prorockých èasových údajích Daniela a tìch, které uvádí apoštol Jan ve Zjevení Je íše Krista, je nám ukázáno, ve kterém úseku svìtových dìjin se nacházíme, a co nám pøinese zbývající èasové údobí. Na otázky uèedníkù o dobì konce jim Je íš v soukromém rozhovoru odhalil mnoho z koneèných událostí. Popsal situaci ve svìtì i v církvi a uvedl mnohá»znamení konce«, která budou poukazovat na to, e se jeho pøíchod velmi pøiblí il. Byl to Je íš Kristus, který spojil dìjiny v prorockém øetìzci. Krok za krokem z minulosti do budoucí vìènosti nám ukazuje, kde se v prùbìhu vìkù právì dnes nacházíme, a co mù eme v budoucnosti oèekávat. Všechno, co se podle proroctví mìlo do našich dnù stát, se ji stalo, a mù eme si být jistí, e se splní i to, co je pøedpovìdìno pro budoucnost. Sledovali jsme v krátkosti ivoty nìkterých hlavních postav v dìjinách Bo ího spasení, které jsou zapsány v bibli a v historických knihách. Nyní se píše poslední kapitola dìjin této zemì a my iví se na ní podílíme! Jurica Jaroslav r rá 2 Z ráje do ráje

3 obsah Z áje 4 Návrat do ráje téma Jurica Jaroslav do je IMPRESSUM Nezávislý èasopis»z ráje do ráje«sleduje èiste misijní úèel. Èetnost vydání je závislá na finanèních prostøedcích. Pøedpoklad je 4 a 6 vydání za rok. Redakce a pøípadní spolupracovníci pracují bez nároku na odmìnu. První dvì èísla jsou pro ètenáøe zdarma. Je-li to mo né, prosíme o uhrazení poštovného. Další èísla budou prodávána za 30,00 Kè (plus poštovné), co pøedstavuje polovinu skuteèných nákladu na zhotovení èasopisu. Rádi bychom zasílali èasopis na sbìrné adresy, sní íme tím náklady na poštovné a uspoøíme spoustu práce. Budete-li mít zájem o tento misijní èasopis, zašlete své objednávky na adresu redakce. Redakce: Jurica Jaroslav Trunecková Ivana Adresa redakce: Vydavatelství Ráj Lubenská Frýdlant n/ostr. IC: Bankovní spojení: Èíslo úètu: /0100 IBAN: CZ BIC: KOMBCZPP Layout: Tisk: video-musik.de Duotisk Teškovice Velká Polom 6 Thomas Utrpení - proè...? Je íš hojí! Peter Hahne Extrémy poèasí jako znamení doby Je íš pøichází! Kai Mester Dva zpùsoby ètení bible Character Classic pravdivý pøíbìh pro dìti i dospìlé Magie - prapùvodní vzpoura proti Bohu Je íš osvobozuje! Manfred Heide 16 Reklama Bible, neobyèejná kniha pokraèování Latka Milan Malé høíchy inspirace Ellen White Výzva všem výzva redakce Naším ètenáøùm redakce I uèinil Bùh èlovìka z prachu zemì, a vdechl v chøípì jeho dchnutí ivota, i byl èlovìk v duši ivou. Štípil pak byl Hospodin Bùh ráj v Eden na východ, a postavil tam èlovìka, jeho byl uèinil. Bible Kralická, 1. Moj íšova, 2. kapitola, verš 7. a 8. 3

4 téma Návrat do RÁJE DÍL 1. JURICA JAROSLAV Je vùbec mo né, aby se lidé vrátili zpìt do ráje, na místo, které museli kdysi opustit? Mohli by se vrátit tam, kde vládl mír a pokoj, kde nebyly bolesti a nemoci? Jednoduše øeèeno do míst, kde byl ráj na zemi, a kde se èlovìk mohl stýkat s Bohem? Proè museli Adam s Evou opustit toto nádherné prostøedí? Proto e podlehli satanovì l i. Jak se dostal satan do prostøedí, kde nebyl høích a kde panoval soulad mezi lidmi a Bohem? K plnému pochopení Bo ího plánu záchrany èlovìka a jeho navrácení zpìt do ráje, je tøeba správnì pochopit pùvod høíchu a jeho následky. Kde vznikl høích? V bibli v knize Zjevení 12. kapitole je napsáno, e høích vznikl v nebi. Nejvyšší andìl zaèal mít výhrady vùèi Bohu. Vznikl spor mezi Stvoøitelem a stvoøením. O co se jednalo v tomto sporu? Lucifer mìl s Bohem dva problémy: 1/ s Bo ím charakterem a jeho podstatou 2/ s Bo ím zákonem a zpùsobem jeho vlády - Bùh je nedokonalý, nespravedlivý, tou í vládnout, je tyranem - Jeho zákon je nedokonalý, nepotøebný a neudr itelný Foto: COREL Bo í charakter je v úzkém vztahu k Bo ímu zákonu. Charakter panovníka se pozná podle zákona, který vydal pro své poddané (podøízené). Lucifer chtìl být rovný Bohu. Obvinìní satana najdeme v bibli, v knize Izaiáše ve 14. kapitole. Jaký dùvod, nebo jaké dùvody vedou stvoøení k touze rovnat se svému Stvoøiteli, zaujmout jeho místo, ba dokonce být ještì vìtší ne je on sám? To je mo né, jen kdy se s ním neshodnou, kdy s ním nejsou spokojeni! Kdy si myslí, e všechno vìdí a dìlají lépe ne dìlá Stvoøitel. Je to velká pýcha. Ve sporu mezi Bohem a satanem jde jen o jedinou otázku: Kdo má pravdu? Pád do høíchu je vlastnì právní spor. Je zapotøebí si ujasnit, kdo øíká pravdu a kdo l e. Apoštol Pavel píše v Novém zákonì, e satan je lháø a otec l i. (Jan 8, 44). V biblickém plánu vykoupení a v Bo ím ospravedlnìní jde o podání dùkazù, e toto tvrzení je pravdivé. 4 Z ráje Fundament do ráje

5 Nejde jen o to, e mì Je íš ospravedlní od mých høíchu, ale e já také øeknu, e Bùh má pravdu! Foto: video-musik.de Pùvodnì lhal satan jen ve dvou oblastech, a to v oblasti Bo ího charakteru a Bo ího zákona. Zùstalo to tak stále? Jak v nebi, tak i na zemi se pøidávalo stále více a více l í! Jak je tomu v dnešní dobì? Existují snad statisíce l í. Jde o snahu zmìnit význam ka dého slova pocházejícího od Boha. Boj o pravdu mezi Bohem a satanem je stále komplikovanìjší a komplikovanìjší. Jaký to má dùvod? Ji øecká a idovská filozofie se pokoušela zmìnit, pøekroutit a zkomplikovat jednoduché evangelium. Falešná uèení a pochybnosti vy adují stále další a další vysvìtlování, aby se ukázalo, kde se stal omyl. V prùbìhu dìjin vznikalo mnoho falešných uèení o plánu záchrany èlovìka. Teologie je stále slo itìjší a nepøehlednìjší! Nejedná se jen o køes anská nábo enství, ale o všechna svìtová nábo enství a filozofie. Je stále tì ší rozeznat obilí od koukolu. Je zpochybòováno a napadáno ka dé slovo z bible, ka dé biblické uèení a ka dý biblický dìj. Uveïme si jen nìkolik problémù: máme vìøit ve stvoøení nebo evoluci, je bible Bo í slovo nebo lidské, je sedmým dnem sobota nebo nedìle, atd.? Tìmito otázkami se vìøící v dobì pøed naším letopoètem nemuseli zabývat. O co více satan mìní, zpochybòuje a pøekrucuje, o to více musí Bùh vysvìtlovat a objasòovat. Jinak øeèeno, musí se ospravedlòovat. ádné téma není pro satana nevýznamné! Je mu jedno o jakou pravdu jde. Pou ije ka dý prostøedek k pøekroucení nebo zatemnìní pravdy a to ve všech smìrech. Satan tvrdí v dy opak toho, co Bùh øekl. Napøíklad: Bùh øekl: bible je Bo í slovo stvoøení sobota smrtelnost mrtví ne ijí druhý pøíchod Je íše bude viditelný satan øekl: bible je lidské slovo evoluce nedìle nesmrtelnost mrtví ijí...bude neviditelný Ve všech tìchto otázkách jde o to, kdo má pravdu. Pøi ospravedlòování se jedná také o to, komu dám za pravdu, komu pøisoudím pravdu. Nejde jen o to, e mì Je íš ospravedlní od mých høíchù, ale e já také øeknu, e Bùh má pravdu! Kdy mu dám za pravdu nejen slovy, ale také svým chováním a svým ivotem, kdy uznám jeho pøikázání a po adavky! Volnì zpracoval Jurica Jaroslav podle knihy:»pád do høíchu, vykoupení a soud.«armin Krakolinig Další èást se bude zabývat taktikou a prostøedky prvního pokušení. 5

6 Je íš hojí! Utrpení bez útìchy? Proè je utrpení? Tato prastará otázka je stále aktuální. Katastrofy a války, zármutek a slzy, starosti a bolesti, nouze a bída, zoufalství a zklamání. Otázka po pøíèinì utrpení se ozývá znovu a znovu. S utrpením se setkává ka dý. Utrpení a bolest patøí k základním ivotním zkušenostem. Otázka»kde je Bùh«pøi všem tom lidském utrpení volá do nebe. Toto téma zneklidòuje všechny ateisty i køes any. Všude slyšíme:»jak jen to mù e Bùh dopustit?kde je Bùh pøi všem tom trápení?to má být Bùh lásky?«to nás zneklidòuje. Dotýká se to našeho ivotního centra. Tady nejsou na místì snadné patentované odpovìdi. Unáhlené rady problému nepomohou. Ani na zbo nou odpovìï se èlovìk nezmù e, kdy ho samotného postihne utrpení. Co pak je naše otázka neøešitelná? Neexistuje ádná odpovìï? V dy to by také znamenalo, e neexistuje ádná útìcha. Jsme se svým utrpením opravdu sami? Ka dý uva ující èlovìk se tá e: K èemu je vlastnì utrpení? Jaký má smysl? Má vùbec nìjaký smysl? Je mým pøáním, aby se køes anùm dostalo povzbuzení. A aby lidé, kteøí nemají spojení s Je íšem Kristem byli pøipraveni nalézt v nìm Utìšitele. Peter Hahne Noèní výkøik 13.únor Rozhlas Severozápadního Nìmecka vysílá rozhlasovou hru»venku pøede dveømi«od Wolfganga Borcherta, která se u tehdy stala legendární. Toto dílo je pozdìji uvádìno na ka dé známé scénì. Onoho únorového veèera poslouchají tuto rozhlasovou hru milióny posluchaèù a všichni jsou hluboce zasa eni. Wolfgang Borchert, jemu tehdy bylo 26 let, se vrátil z války domù s tì kou plícní chorobou. Jeho dílo je plné úzkosti a varování, aby se ji nic takového neopakovalo: pekelné hrùzy války. Pro ívá tuto válku ještì jednou. Obrací se k Bohu s íravou ob alobou. V postavì vojína Beckmanna oslovuje Borchert»milého Boha«:»Hledali jsme tì, Bo e, v ka dé rozvalinì, v ka dé jámì po granátech, ka dou noc. Volali jsme tì, Bo e; køièeli jsme po tobì, plakali jsme, proklínali. Kde jsi byl, milý Bo e?«on tu nebyl, myslí si Borchert. Byl tu jen strach, hrùza a dìs. Onen»milý Bùh«je jen klam, fata morgana, iluze. Borchert píše dále:»my u tì doopravdy neznáme. Jsi pohádkovou knihou, milý Bo e. Dnes potøebujeme jiného. Víš, Boha pro náš strach, pro naší bídu, docela nového Boha.«Nasládlá víra v milého Boha naprosto zklamala. Taková víra musela být otøesena ohnìm válek a katastrof. Borchert nechává vojína Beckmanna køièet:»kde jsi vlastnì byl, kdy rachotily bomby? Byl jsi»milý«, kdy z mého výzvìdného oddílu chybìlo jedenáct mu ù? Jedenáct mu ù chybìlo, milý Bo e! A ty jsi tu nebyl, milý Bo e! Tìch jedenáct mu ù zajisté hlasitì køièelo v onom osamìlém lese, ale tys tu nebyl. Zkrátka ne tady, milý Bo e. Byl jsi»milý«ve Stalingradu, milý Bo e? Byl jsi milý? Jak? Kdy jsi byl vlastnì milý, Bo e, kdy? Kdypak ses o nás skuteènì staral?«tento výkøik se nesl nocí. A Wolfgang Borchert tehdy volal ne jenom za sebe. Volal a aloval za miliony lidí, kteøí Bohu vyèítali Stalingrad, Osvìtim a Dachau. Volal za milióny lidí, kteøí dnes alují:»vietnam a Biafra, války a ivelné pohromy, nouze a bída Bo e, kdepak jsi? Ve stalingradských dìrách, ve vietnamských ulicích, v afgánských horách, v kalkutských chatrèích, v sovìtských pracovních táborech kde je ten Bùh? Mùj Bo e, proè? Jednomu faráøi zemøela man elka. Ve svém deníku, jen byl mezitím zveøejnìn, píše:»moje milovaná ena le í pøede mnou v rakvi. Její ivot trval jen 28 let. Ne, teï nekanou slzy. Usmívám se na ni s urèitou rozpaèitostí, jako bych ji chtìl øíci: Byla jsi milou enou, ádnou lepší bych si nemohl pøát. Vedle mne stojí naše pìtiletá Manuela. Neza ila svou maminku nikdy zdravou. Matyáš, náš osmiletý chlapec, chytá v této chvíli louèení babièku za ruku. Potom stojíme nad otevøeným hrobem. Faráø øíká tato slova:»proto e se všemohoucímu Bohu zalíbilo odvolat naši sestru z tohoto svìta, ukládáme její tìlo do Bo í pùdy, aby se stalo zase zemí, odkud bylo 6 Z ráje do ráje

7 vzato.«èasto jsem tato slova sám pronášel. Dnes platí mé milé enì. A já stojím se svými 32 lety jako vdovec nad otevøeným hrobem. Jsem tady opìt sám. A jak to má jít dál? Jak mù e Bùh jen nìco takového od nás ádat? Proè nás tak brzy od sebe odtrhl? Proè? A mnozí by teï mohli vyprávìt své osobní pøíbìhy. Ka dý nìco zakusil. Buï jako jeden mezi truchlícími, anebo nesl svou vlastní bolest. Kdy mu byl napøíklad odòat jeho ivotní partner. Kdy nìkdo zazvoní u dveøí anebo hlásí telefonicky:»pojïte rychle do nemocnice, váš syn utrpìl tì ký úraz.«na pracovišti chybí náhle kolega, který ještì vèera vyprávìl tak radostnì o své mladé rodinì. Nebo kdy nìkdo náhle vá nì onemocní Sna íme se utrpení neustále vyhýbat, zajistit se pøed bolestí. Ale ve skuteènosti víme zcela dobøe, jak bezmocné a nesmyslné jsou takové pokusy. Bombastické špièkové objevy vìdy a techniky neodstranily z tohoto svìta jediný gram utrpení. Bezmocnì stojíme pøed nevyléèitelnými chorobami a pøed nepøedvídanými katastrofami. A tak opravdu není staromódní, pøemrštìné nebo zbo nì pøepjaté, kdy naší otcové mluví ve starých duchovních písních o»slzavém údolí«. V dy to souhlasí: Pro mnohé je ivot a svìt jen údolím náøku. Náøek na celé zemi nechce zmlknout. Hoøekování neustává. Vzdychání a sténání nemají konce. Zemì je plná náøku trpících. Pro mnohé je tento svìt opravdovým domem smutku, ivot slzavým údolím, ka dý den novým utrpením. Mýlil se Schiller? Otázka zní:»buï zdolám utrpení, nebo utrpení zdola mne?«teolog Erich Schick popisuje»dvojí tváø«utrpení jako»obrovské pokušení«:»má moc dát svìtlo i tmu, má mo nost posílit i oslabit; je to jakási tvùrèí schopnost uvolòovat neznámé síly, ale i nièivé násilí, které svazuje ivotní síly.to má být Bùh lásky?«, øíkají mnozí posmìšnì, jízlivì a Bohu se vysmívají.»mluvíte o Bohu a ten to všecko dopouští?proèpak Bùh ke všemu mlèí? Kdyby nám dal aspoò nìjaké vysvìtlení «Známe pøece tyto hlodavé otázky, které ovládají i naše vlastní myšlení. Friedrich Schiller psal ve své»ódì na radost«, kterou pozdìji zhudebnil Beethoven:»Bratøi, tam nad hvìzdami musí bydlet Otec.«Ale dnešní èlovìk by nejradìji køièel:»bratøi, tam nad hvìzdami nemù e bydlet ádný dobrý Otec!«Filozoficky se èasto argumentuje takto: Jestli e je Bùh dobrý, pak ale není všemohoucí. V dy proti utrpení nedìlá zøejmì nic. A kdy je všemohoucí, pak nemù e být dobrý. A proto e utrpení na svìtì je, buï tedy Bùh není dobrý, nebo není všemohoucí. Nebo je mrtev. Ukázka z knihy: Utrpení proè je Bùh dopouští? Nakladatelství Kompas Pøíštì: Je Bùh mrtev? Rozdíl mezi jedovatými látkami a duchovními jedy je ten, e ty první mají odpornou chu, kde to ty druhé v podobì èasopisù, špatných knih a filmù jsou lákavé a to tím lákavìjší, èím je zka enìjší náš vkus. 7

8 Je íš pøichází! Extrémy poèasí jako znamení doby KAI MESTER Meteorologická svìtová organizace (WMO) zveøejnila v èervenci roku 2003 studii, podle ní výkyvy poèasí pøekonaly veškeré rekordy. Vzpomeòme si jen na mno ství vichøic, na sucha a záplavy. Samotné Švýcarsko za ilo nejteplejší èerven za 250 rokù. Podle WMO podléhá poèasí stále vìtším výkyvùm. Kdy Je íš mluvil o dobì konce (Matouš 24. kapitola, Marek 13. kapitola, Lukáš 21. kapitola) tak pøipomíná války, epidemie, zemìtøesení, hlad a jiné katastrofy. Nazývá je zaèátkem bolestí. Slovo»bolest«znamená v øeètinì na prvém místì porodní bolesti. Ka dá ena, která ji pøivedla na svìt dítì ví, e bolesti pøicházejí v pravidelných intervalech, pøièem odstupy jsou stále kratší a bolest intenzivnìjší. Jestli e tuto symboliku pøeneseme na katastrofy, pak to znamená, e výkyvy poèasí, války, zemìtøesení atd. budou stále èastìjší a silnìjší, èím více se blí íme ke druhému pøíchodu Krista. Tak jako tìhotná ena nezná pøesný termín pøíchodu dítìte na svìt, tak ani my neznáme pøesný èas Kristova pøíchodu. Podle síly a èetnosti bolestí poznáme, e se»porod«blí í. Jednou ale bude jasné, e u to nemù e dlouho trvat! Pozorujme všechna znamení, a pak poznáme tak, jako porodní sestra pozná, kdy nastane porod. K tìmto znamením patøí nejen vnitøní a zahranièní politický vývoj v USA a ve Vatikánu, (Daniel 11, Zjevení 13 a 17 ) ale i vývoj celosvìtového hlásání evangelia (Mat 21, 14), nábo enská svoboda ( Mat 24, 9), hnutí New-Age (Mat 24,11) a morální stav spoleènosti (Mat 24, 12). Kdy se lidem vysvìtlí souvislost mezi informacemi, které pøedkládá bible a souèasným celosvìtovým vývojem, mnozí pochopí, e tisíc let stará kniha velice pøesnì pøedpovìdìla naší dobu. 8 Z ráje do ráje

9 Biblický duch Moderní svìtová média zjistila, e stále více lidí pozoruje tento barometr poslední doby. Kdy se lidem vysvìtlí souvislost mezi informacemi, které pøedkládá bible a souèasným celosvìtovým vývojem, mnozí pochopí, e tisíc let stará kniha velice pøesnì pøedpovìdìla naši dobu. Dále poznají, e tato kniha neslou í jen k diagnostice dnešní doby, ale i k nejlepší Bo í terapií, která mù e mít vliv na jejich zdraví. Budou uplatòovat Bo í léèebné metody pro tìlo, duši i ducha. Matouš 24, verš: 6 Budete slyšeti zajisté boje a povìsti bojù. Hleïte, abyste se nekormoutili; nebo musí to všecko býti; ale ne ihned bude konec. 7 Nebo povstane národ proti národu a království proti království, a budou morové a hladové a zemìtøesení po místech. 8 Ale tyto všecky vìci jsou poèátkové bolestí. 9 A tehdy vy budete sou eni, a budou vás mordovati, a budete v nenávisti u všech národù pro jméno mé. 10 A tehdy se zhorší mnozí a vespolek se budou zrazovati a nenávidìti. 11 A mnozí falešní proroci povstanou, a svedou mnohé. 12 A e rozmno ena bude nepravost, ustydne láska mnohých. 13 Ale kdo by setrval a do konce, ten spasen bude. 14 A bude kázáno toto evangelium království po všem svìtì, na svìdectví všem národùm, a tehdá pøijde skonání. Anglický státník, Cromwell ( ) navštívil kostel, ve kterém uvidìl øadu støíbrných sošek.»koho znázoròují tyto sošky?«zeptal se faráøe.»je to dvanáct apoštolù,«odpovìdìl faráø.»opravdu, dvanáct apoštolù? Tak dobøe! Ihned je vezmìte a dejte z nich razit peníze, aby i oni tak jako jejich mistr, pøišli mezi lidi a dobøe èinili.«co je dnes støíbra, zlata a penìz v nádherných chrámech, klášterech a palácích. Co je bídy a nouze mezi lidmi. Dá se jim nìjak pomoci? Ano! Jak se má èíst bible Foto: Friedebert Rosenthal Neèti Bo í slovo, aby ses stal uèenìjším, nýbr lepším. Jestli e nemù eš pochopit význam verše, nezùstavej u nìho stát, jdi dál, pozdìji najdeš vysvìtlení. To, co je pro ka dého dùle ité, je napsáno tak jednoduše, e se smysl snadno pochopí. 9

10 N A Dva zpùsoby ètení bible PRAVDIVÝ PØÍBÌH PRO DÌTI I DOSPÌLÉ J.E. WHITE Z D A R D E T I»Mám pøeèíst ještì jednu kapitolu, milá Lilian?«zeptala se Katja své sestøenice. Lilian k nim nedávno pøivezli na opatrování, proto e byla nemocná.»ne, teï ne, dìkuji. Jsem unavená,«znìla odpovìï. Katja zklamanì zavøela bibli. Vìdìla, e Lilian pomalu umírá na nevyléèitelnou chorobu. Myslela si, e pro umírajícího nemù e být nic lepšího, ne mu èíst z bible. Lilian byla slabá, nedokázala sama èíst, ale mohla alespoò naslouchat. Katje jakoby nìco chybìlo, pokud si ka dý den nepøeèetla jednu nebo dvì kapitoly z bible a verše z knihy almù. Bibli ji pøeèetla nìkolikrát. Teï tu le í Lilian, která má pøed sebou ji jen krátký úsek ivota na této zemi a cítí se po jedné krátké kapitole unavená!»nìco není v poøádku,«pomyslela si Katja, která ve svém ivotì ani jeden den nele ela nemocná v posteli. Není to smutné, kdy umírající nedoká e ocenit Bo í slovo?»lilian,«pokusila se jí øíci pøátelským a milým tónem:»myslím si, e teï kdy jsi tak nemocná, najdeš nejlepší útìchu ve verších bible.«oèi zavøené únavou se pomalu otevøely. Nì ným a pøitom vá ným pohledem spoèinuly na sestøenici.»ano, máš pravdu, ony mì nesou. Pøemýšlela jsem celé dopoledne nad jedním veršem.«10 Z ráje do ráje

11 »Který je to verš?«zeptala se Katja.»Sama ho uvidím,«zaèala Lilian pomalu, ale Katja jí vpadla do øeèi.»znám pøesnì tento verš, je napsán u Joba 19, 25:»Aèkoli já vím, e vykupitel mùj iv jest, a e v den nejposlednìjší nad prachem se postaví. 27: Kterého já uzøím osobnì, a oèi mé spatøí jej, a ne jiný, jakkoli zhynula ledví má u vnitønosti mé.jak rozumíš slovùm, nikdo jiný?«zeptala se Lilian.»O tom jsem skuteènì nepøemýšlela,«odpovìdìla Katja.»Našla jsi nìco zvláš dùle itého v tomto verši?zpoèátku se mi zdál tì ký,«odpovìdìla,»ale pak jsem našla v jiném pøekladu Bible malou poznámku«.»nikdy se nedívám na poznámky,«øekla Katja,»aèkoliv mám velkou bibli, kde poznámky vytištìny jsou.mnì velmi pomáhají pøi srovnávání veršù,«øekla Lilian. Katja nìkolik vteøin mlèela. Ka dý den si poctivì pøeèetla své kapitoly v bibli, ale nenapadlo ji, aby si nìco podtrhla, nauèila se nazpamì nebo se nad nìèím hloubìji zamyslela. Trochu zahanbenì se zeptala sestøenice:»našla jsi v poznámkách ještì další význam výrazu nikdo jiný?nikdo cizí«, odpovìdìla Lilian. Pak sepjala ruce a zopakovala celý úsek s tváøí záøící tichým štìstím:»já sama ho uvidím, moje oèi spatøí jej a nikdo cizí«.»ach, Katjo,«pokraèovala umírající dívka, pøièem jí tekly slzy z oèí,»kdybys jen vìdìla kolik útìchy jsem našla v tomto verši dnes dopoledne, kdy jsem mìla velké bolesti! Putuji údolím smrti ( alm 23) a brzy pøekroèím tmavou øeku. Vím, e: On je pøi mnì a nikdo cizí. On je ten dobrý pastýø a já znám jeho hlas. Cizímu nebudu naslouchat. Kdy se pak jednoho š astného rána probudím ze spánku,«pokraèovala Lilian,»bude to Pán Je íš, kterého uvidím, mùj Spasitel, mùj jediný vìrný pøítel a nikdo cizí. Koneènì uvidím toho, koho jsem milovala, i kdy jsem ho nevidìla.«lilian znovu zavøela oèi a po tváøích ji tekly velké slzy. Pøíliš dlouho mluvila, síly ji opouštìly, ale její slova nebyla zbyteèná.»lilian mìla více útìchy a u itku z jednoho verše, ze tøí slov z bible, ne já z celé knihy,«uva ovala Katja.»Já jsem Slovo Bo í jen èetla, ona ho prozkoumávala. Byla jsem lehkomyslná a plavala jsem bezstarostnì na mìlèinì kolem míst, kde le ely perly. Lilian se ponoøila do hloubky a našla ukrytý poklad«. Èlánek z knihy J. E. White: Královská dcera Tisk: Duotisk, Tìškovice 61, Velká Polom N A Z D A R D E T I 11

12 Je íš osvobozuje! MAGIE PRAPÙVODNÍ VZPOURA PROTI BOHU MANFRED HEIDE Foto: video-musik.de Je nápadné, e v dnešní dobì se tolik lidí cítí být pøitahováno k okultním vìcem. Jsme vystaveni záplavì èasových jevù, které èasto i køes ané jen obtí nì prohlédnou. Nebo ne vše, co vypadá køes ansky, má svùj pùvod v Bohu. Ne nadarmo jsme vybízeni:»nejmilejší, ne ka dému duchu vìøte, ale zkušujte duchù, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svìt.«1. Jan 4,1. Satan v dy mistrnì zvládal to, jak oklamat èlovìka. Okultní jevy èasto nesou takové odìní, e jsou podobné pravdì a je mo no je spravdou i zamìnit. Je íš vyslovil u Mat. 24, verši 11. a 24. vá né napomenutí, abychom byli bdìlí:»a mnozí falešní proroci povstanou, a svedou mnohé. Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a èiniti budou divy veliké a zázraky, tak aby v blud uvedli, (by mo né bylo,) také i vyvolené.«vlna pøíboje svodù se zvedá do stále vìtší výše. Èetné knihy (aby byla uvedena jedna z nejznámìjších, tak napø. Keller:»Co ještì vèera platilo za div«), úspìch Uri Gellera a jiných magických divotvùrcù a také pojednání o tìchto vìcech, které se objevují v masových sdìlovacích prostøedcích, svìdèí o silách a proudech této doby a o aktuálnosti okultních jevù. Parapsychologie usiluje o to, aby se tyto jevy osvìtlily vìdeckými metodami. Mnoho lidí se dnes u nenechává vést Bo ími pøikázáními. Nezaøizují si více svùj ivot podle textù bible, nýbr jednají pod mimobiblickými vlivy.»problém tohoto svìta spoèívá v tom, e existuje mnoho definic pravdy, e je tolik všelékù, které mají pomoci svìtu v jeho nouzi. Ale køes an ví, e není pod nebem ádné jiné jméno, prostøednictvím kterého bychom mohli být zachránìní, jedinì jméno Je íš (Sk. 4,12). Existuje jen jedna pravda, toti pravda zjeveného Bo ího slova.«(63) 12 Z ráje do ráje

13 Moderní èlovìk však ji v Bo í slovo nevìøí. Ve velkém rozsahu ztratil vazbu na Boha a Jeho pøikázání. Odsunuje tato pøikázání stranou a hledá náhradu v tajuplných, okultních, magických vìcech. Takto se èlovìk dostává stále více do léèek a klièek satana. Tak jako satan pøimìl první lidi pomocí lichotek a l í k tomu, e uvìøili, e»budou jako Bùh«(1.Moj. 3,5), tak také dnes slibuje po ehnání, nové poznatky, nové»oèi, aby vidìly Boha«. Èlovìk se vzpouzí proti Bo ímu øádu. Pomocí»tajuplných prostøedkù a ceremonií«se pokouší poznat svìt duchù, svìt lidí, zvíøat i rostlin, jako i mrtvou hmotu a prostøednictvím mimosmyslových cest je také ovládnout... Proto je magie prapùvodní vzpourou od poèátku a dodnes a vrcholem odporu èlovìka vùèi Bohu. Veškeré øeèi o nevinných silách pøírody a neutrálních praktikách jsou tváøí v tváø biblické skuteènosti nìèím obludným.«(68) Pojem magie má mnoho vrstev Existuje magie v tom nejširším slova smyslu. Všechno, co èlovìka oslní, okouzlí, a také vše nevysvìtlitelné, zavánìjící bo skými pøísliby, fluidum je mo no nazývat magickým.»magická kù e«pøitahuje miliony divákù na fotbalovém høištì Existuje také magie nábo enství, kdy se èlovìku stanou církevní ceremonie, svíèky, kadidlo, krásné obrazy svatých, sakrální umìní dùle itìjšími ne osobní spojení s Bohem. Náladová pobo nost nás mù e odvést od podstaty. Dále existuje magie, která pøedstavuje jen formu zábavy. V jednotlivých zemích dokonce existují magické krou ky, spoleèenství mu ù nebo skupiny, které sestavují zábavné programy. Triky nejsou ádnou magií Tøetí formou magie je mastièkáøství. Také zde nemáme ádnou pravou magii, nýbr oklamávání a podvádìní lidí Kdy jsme si takto vyjmenovali všechny ty podøády a vedlejší formy magie, pak se dostáváme k pravé formì magie, která je biblí zavrhována, k umìní zaklínání, kouzelnictví, ïábelskému umìní. Poslyšme nìkolik varování Písma svatého. Micheáš 5,12:»Pán hovoøí: vyplením té kouzelníky, kteøí jsou u tebe,...«2. Moj. 22,18:»Èarodìjnici nenecháš na ivu.«jeremiáš 27,9 :»..neposlouchejte kouzelníkù svých «Malachiáš 3,5:»Bùh praví:..pøikroèím s pomstou a budu rychlým svìdkem proti kouzelníkùm «(69) Co se rozumí pod pojmem magie? Je to definováno následujícím zpùsobem:»magie je po tisíciletí podnikaný pokus èlovìka, aby sám sebe povýšil a zaujal ono místo, které je vyhrazeno Bohu.«Dále o tom èteme:»pøekraèování hranic oblasti okultního kouzelnictví, pøedpovídání a magické ovládání svìta a pøírody je v první øadì høíchem proti Bohu a jeho pøikázáním. Zde nehrají rozhodující roli technika, obèanská etika a morálka. Tyto hranice nejsou støe eny ani policií nebo hranièní ochranou. Èlovìk se domnívá, e si zde mù e nepozorovanì svobodnì zahrávat. A pøece, kdo ve válce, a to a ji ze zvìdavosti nebo z» ertu«, pøebìhne do nepøátelského postavení, je buï zajat nebo ho to stojí ivot. Pøed èlovìkem se otevírají okultní zdroje poznání, kdy ten, jako kdysi Eva, naslouchá hlasu hada (ïábla). Èlovìk se stává vìdoucím, dostane se mu šestého smyslu a mù e se zaskvìt svými schopnostmi, nebo mù e dokonce získat peníze. Není nutné studovat pøírodní vìdy, technické obory nebo medicínu. Na tyto»školské vìdomosti«povznešenì pohlí í svrchu a pyšní se nadsmyslovými poznatky a netušenými mo nostmi, jak ovládat pøírodu. Pøekroèení hranic v oblasti magie je provinìním pøed Bohem. Má za dùsledek zajetí v zemi nepøítele. Èlovìk ztrácí svou svobodu. Stane se svázaným ve svých schopnostech Clovìk se vzpouzí proti Bo ímu øádu. Pomocí»tajuplných prostøedkù a ceremonií«se pokouší poznat svìt duchù, svìt lidí, zvíøat i rostlin, jako i mrtvou hmotu a prostøednictvím mimosmyslových cest je také ovládnout. 13

14 Je íš osvobozuje! pøemýšlení a ve svém praktickém jednání.(148) Známe také pohansko-magické zvyky v katolické církvi.»podle katolického pojetí nemáme pouze vzývat svaté a dùvìøovat jejich pøímluvám, nýbr také mít s nimi spoleèenství a dùvìrnì se s nimi stýkat. V mystickém tìle Krista by snad mìly být hranice mezi tímto svìtem a záhrobím, ale tyto hranice nejsou ádnou dìlicí zdí, tak e vztahy mezi tímto a oním svìtem jsou velmi úzké a výmìna otázek a proseb, odpovìdí a pomoci proudí stále sem a tam. Zde se blí í uctívání svatých (èím se stýkáme s nìkým, kdo zemøel) pová livì k oblasti spiritismu. Vzdor veškeré dogmatické ohranièenosti neodmítla katolická církev pohanská nábo enství a jejich uèení Nesmíme - takto je argumentováno postavit nekøes anská nábo enství na roveò svìta, který je Bohu nepøátelský Otevøenost vùèi nekøes anským uèením se také ukazuje ve spojení katolicismu s øeckou filozofií ijeme v dobì, kdy narùstá promíchávání víry a nábo enství (synkretismus), co má charakter doby konce dìjin Èím více se smísí toto pohanství, které popírá bo ské synovství Krista s køes anstvím, tím více se bude vzdalovat od lidstva Duch Bo í, který se nemù e spojit s nièím falešným. Mystický kult Marie je takté charakterizován démonickými vlivy Od konce 7. století nastalo zcela nebiblické uctívání a zbo òování Marie Kult Marie je protibo ský a nebezpeèný. (95) Brockhausùv nauèný slovník pod heslem magie praví:»magie (øecky) kouzelnictví; údajná schopnost podrobit si v slu bu nadpøirozené síly pomocí urèitých zpùsobù jednání, znakù a formulí, a takto s jejich pomocí ovlivnit pozemské dìní. Pøi škodlivém vlivu se hovoøí o èerné, pøi u iteèném vlivu o bílé magii.«bílá magie jsou okultní praktiky, které jsou zastøeny zbo ným pláštíkem, nebo víme, e satan se mù e také promìnit v andìla svìtla. Aby mohl zùstat nepoznán, maskuje se. Prchá pøed pravdou! Protikladem k bílé magii je magie èerná, která se zøíká jakéhokoliv maskování. Pøímo jsou vzývána jména ïábla a démonických sil, jak se to dìje tøeba v oblasti spiritismu, kde se lidé obracejí ke zlým duchùm a dotazují se mrtvých. U bílé magie se jedná vidìno z pohledu Bo ího slova o»neèisté metody a praktiky, které mají zbo ný nátìr a jsou maskovány jako zdánlivì èisté a jako takové jsou vychvalovány.«co znamená bílá magie, to ukázal Blatter na velmi rozšíøené a nevinnì vypadající knize»zdraví z Bo í lékárny«marie Trebenové, v ní píše:»v této kní ce se jedná o sbírku návodù a receptù, jak zhotovit rostlinné léèebné prostøedky pro dny zdraví i nemoci.«výroky samotné paní Trebenové jasnì poukazují na to, e provozuje bílou magií. O zdrojích a pùvodu svých poznatkù sama øíká:»má matka zemøela na Hromnice v r a od té doby mám urèitý pocit, e je to ona, která mne hloubìji uvádí do oblasti léèivých prostøedkù. (Klasické pro duši, mající pøedpoklady, aby se stala mediem!) Èas od èasu mám pocit, jako by mne vedla vyšší moc a jakoby pøedevším Marie, pomocnice nemocných, mi ukazovala bezpeènou cestu. Dùvìra v Marii, naši nebeskou matku, její uctívání a modlitba pøed úctyhodným obrazem Marie, který se dostal zvláštním zpùsobem do mého vlastnictví, to poka dé pomohlo v pochybnostech, kdy jsem hledala léèivé byliny.«marie Trebenová staví své dílo pod»po ehnání velkého Paracelsa.«Dnes pro ívá dílo Paracelsa pravou renesanci. Kdo se pøiznává k Paracelsovi a odvolává se na nìho ve svých vlastních pracích, pøiznává více ménì zjevnì svou sympatii k bílé magii. Dle názoru Franze Hartmanna se Paracelsus dùvìrnì seznámil s indickými tajemnými vìdami. V Caøihradu se stýkal s tenkráte proslulým mágem a alchymistou Solomonem Trismosisem. Na základì jeho spisù, které byly nalezeny teprve po jeho smrti, se zabýval mimo alchymie mantikou, astrologií a umìním prodlu ovat ivot. Dnes stále znovu a znovu zjiš ujeme, e vìštci, vykladaèi znamení a spiritisté se se svými»pacienty«modlí, vkládají na nì ruce a jako velcí znalci citují bibli. To není nic jiného ne»bílá magie«(12) Èetní výrobci rùzných zdravotních èajù se plaví na vlnì»zpìt k pøírodì«. Jejich výrobky nejsou v dy tak nevinné, jak se všeobecnì soudí. Tzv. pøírodní léèivé prostøedky se mohou stát tehdy nebezpeèné, není-li zaruèen sbìr bylin èlovìkem, který vìc zná, a toté platí i o jejich pøípravì. Proto e v posledních letech jsou stále více známy vedlejší úèinky syntetických lékù, objevuje se ve stále vìtší míøe sklon k samoléèení pomocí léèivých bylin nebo jejich pøíp- 14 Z ráje do ráje

BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které

BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 69 BØEZEN 1998 Z OBSAHU: Vychovávat - ale jak? Cesty k Bohu a k víøe VII. Duchovní odborky Skautská duchovní obnova Akce: Cihla pro Moravu Skautský zákon - pøíbìhy Rozhovor

Více

Archimandrita Rafail Prosinec r. 1998. 36 Jinak: Kristus ustanovil, e v zachovávání pokoje tkví (spoèívají) všechny dary a odmìny jeho zaslíbení.

Archimandrita Rafail Prosinec r. 1998. 36 Jinak: Kristus ustanovil, e v zachovávání pokoje tkví (spoèívají) všechny dary a odmìny jeho zaslíbení. všechny dary a odmìny svých zaslíbení. 36 Pokoj, láska a jednota je odkazem (dìdictvím) Kristovým. Církev je královstvím Ducha Svatého Ducha pokoje, je pokladnicí Lásky Kristovy, duchovní jednotou dle

Více

Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku:

Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku: Roèník 20 Èíslo 2 25. 12. 2014 Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé. Program na každý den roku: Ménì vzdychej, více zpívej. Ménì k zemi, více k nebi se dívej. Ménì

Více

Z ráje do ráje. Potopa světa. časopis pro svobodný život. ráj. číslo 3 2005

Z ráje do ráje. Potopa světa. časopis pro svobodný život. ráj. číslo 3 2005 ráj číslo 3 2005 časopis pro svobodný život j.m. Z ráje do ráje Osvobozen od malomoncenství Časový průběh potopy Domov prozářený sluncem Vědecký pohled na svět ISSN 1801-0059 Potopa světa Mladý varhaník

Více

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH Pùvod zla 29. Pùvod zla Mnohé lidi znepokojuje otázka, jak vzniklo a proè existuje zlo. Vidí, jak zlo pùsobí, jaké pøináší strašné následky - utrpení a zkázu -

Více

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 5 6/2010 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Více

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

Èást tøetí ŽENA STØEDOVÌKÁ A RENESANÈNÍ

Èást tøetí ŽENA STØEDOVÌKÁ A RENESANÈNÍ Èást tøetí ŽENA STØEDOVÌKÁ A RENESANÈNÍ I. ŽENA A NÁBOŽENSTVÍ V pøedešlém svazku tohoto díla jsme vidìli, že všechna velká náboženství vzniklá v patriarchálních pomìrech byla pouhým odleskem otcovskoprávního

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

PRAVDY O BOHU A CÍRKVI

PRAVDY O BOHU A CÍRKVI PRAVDY O BOHU A CÍRKVI Pravda vás pøipravuje, abyste se vyrovnali s realitou tìžkých èasù, pøedpovìdìných v Knize mého Otce. Je vám dána, aby vás uèinila silnými. 986/4.12. 2013 Hlásám Hospodinovo jméno,

Více

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické.

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Vážení ètenáøi, máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Téma souèasný judaismus se nám pøi pøípravì tak rozrostlo, že jsme postupnì odkládali všechny èlánky s

Více

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení JAKO OÈISTA DUŠE ZPOVÌÏ OBSAH 1 Úvodem ke svátosti smíøení 2 Ukázky z bible 3 Proè je tøeba chodit ke zpovìdi ke knìzi? Nemùžu si to s Pánem vyøešit o samotì? 4 Pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

Zázraky naší doby. Athos a konec svìta

Zázraky naší doby. Athos a konec svìta hledu dolù hodí se pøiblí it se a k úplnému kraji poryv vìtru však mù e èlovìka shodit do propasti. Na samotné špici vrcholu mù eš stát jedinì kdy se pevnì dr íš køí e. Na nás však takové zkoušky nepøišly.

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

ROZJÍMÁNÍ U POÈÍTAÈE SPIRITUALITA. MUDr. Dagmar Pohunková

ROZJÍMÁNÍ U POÈÍTAÈE SPIRITUALITA. MUDr. Dagmar Pohunková VÍCE NEŽ JARO Bývalá hollywoodská hvìzda, kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger ztratil sympatie, když nechal popravit trojnásobného vraha. Nedávno totiž podepsaly více než ètyøi miliony lidí výzvu

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

www.faslavicin.cz Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014

www.faslavicin.cz Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014 Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014 Já, pražský nevìøící Žid, stal jsem se vìøícím a zmìnil jsem svùj svìtový názor. Svatý Václav, plod ducha doby a výraz nadìje 10. století v Èechách, je také mùj svatý Václav

Více

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj.

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Roèník 17 Èíslo 2 25. 12. 2011 Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Pøišel jako malé dítì, aby se pøiblížil našemu utrpení. Narodil se chudý, abychom

Více

POSELSTVÍ OTÁZKY VE SVÌTLE H P Ø JÍ H M M V S É

POSELSTVÍ OTÁZKY VE SVÌTLE H P Ø JÍ H M M V S É POSELSTVÍ TOLERANCE TOLERANCE OTÁZKY VE SVÌTLE SOUÈASNÝCH VE SVÌTLE SOUÈASNÝCH PROROCTVÍ PROROCTVÍ O TOLERANCI NE H P C Ø Í I Ø JÍ H M Ý E N JT L E TE N R O M V S É JÍ Z U Á L K A O V N CH Y S K R, É TE

Více

PØEDNÁŠKY, STUDIE A TEXTY Spoleènosti pro studium sekt a nových náboženských smìrù HNUTÍ GRÁLU. Nauka, historie, spoleèenství

PØEDNÁŠKY, STUDIE A TEXTY Spoleènosti pro studium sekt a nových náboženských smìrù HNUTÍ GRÁLU. Nauka, historie, spoleèenství PØEDNÁŠKY, STUDIE A TEXTY Spoleènosti pro studium sekt a nových náboženských smìrù HNUTÍ GRÁLU Nauka, historie, spoleèenství Zdenìk Trtík, Zdenìk Vojtíšek DINGIR HNUTÍ GRÁLU Nauka, historie, spoleèenství

Více

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus Neperiodický zpravodaj obèanského sdružení SISYFOS ÈESKÉHO KLUBU SKEPTIKÙ Èíslo 3 Roèník VIII. Øíjen 2002 Nepøehlédnìte! 24. øíjna od 17.00 hod. v budovì AV na Národní tøídì (v místnosti 206) se bude po

Více

v komunistických zemích nebo spojení pravoslaví a nacionalismu èi omezování náboženské svobody v pravoslavných zemích

v komunistických zemích nebo spojení pravoslaví a nacionalismu èi omezování náboženské svobody v pravoslavných zemích PRAVOSLAVÍ V DINGIRU Miloš Mrázek Ve stovkách miliónù se poèítají lidé, kteøí se hlásí k pravoslavnému náboženství. Jeho kultura dala vzniknout samostatnému civilizaènímu celku. V naší zemi se podle výsledkù

Více

C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE

C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE OLOMOUC 1999 Vychází se souhlasem vyšších øeholních pøedstavených MATICE CYRILOMETODÌJSKÁ s. r. o. ISBN 80-7266-005-5 2 Mé sestøe 4 Janì

Více

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více

Roèník II. èisto 5 záøí 2000

Roèník II. èisto 5 záøí 2000 Roèník II èisto 5 záøí 2000 Pfsmo svaté nám ølká: "Kdo nechce pracovat a nejl." Vaši rodièe pracuji, aby Vám mohli dávat co podva bratøi Leander a Izidor. Starši Leander se uèil velmi dobøe a pomáhal v

Více

stojíme až po pás ve vašem textu a léto utíká ke svému babímu konci. Tento

stojíme až po pás ve vašem textu a léto utíká ke svému babímu konci. Tento xty texty texty texty texty texty texty texty xty texty texty texty texty texty texty texty t ty texty texty texty texty texty texty texty te texty texty texty texty texty texty texty tex texty texty texty

Více

OBSAH POLARITA, NEBO PALETA NÁBOŽENSKÝCH POSTOJÙ? (Ivan O. Štampach)

OBSAH POLARITA, NEBO PALETA NÁBOŽENSKÝCH POSTOJÙ? (Ivan O. Štampach) POLARITA, NEBO PALETA NÁBOŽENSKÝCH POSTOJÙ? Ivan O. Štampach Podle realistického pohledu na náboženskou scénu souèasného svìta nejsou dnes už hlavním problémem rozdíly mezi vyznáními èi mezi náboženstvími,

Více

OBSAH KAM ZAØADIT JÓGU

OBSAH KAM ZAØADIT JÓGU KAM ZAØADIT JÓGU Zdenìk Vojtíšek Každý z nás slyšel o skupinì Falun-kung, od roku 1999 pronásledované èínskými úøady. Ale co je vlastnì Falun-kung? Pro milióny lidí je to kondièní cvièení, jakých jsou

Více

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO PEKLO OPRAVDU EXISTUJE PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO Obsah 1 Zámìr ve zkratce 2 Rozjímání z více stran 3 Existence pekla (poselství z 11.1.2011) 4 Pouèení o pekle v Katechismu katolické církve 5 Vize pekla

Více