Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 Olbrachtova 206, Lanškroun, tel.: , IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 Olbrachtova 206, 563 01 Lanškroun, tel.:465 322 732, e-mail:zsspla@gmail.com, IČO:708 45 361"

Transkript

1 Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 Olbrachtova 206, Lanškroun, tel.: , IČO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracováno dle 10 Zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění Zprávu předkládá ředitel školy Mgr. Radim Vetchý Zpráva byla projednána ve školské radě dne...

2 1 Základní údaje o škole a charakteristika školy Název školy Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 Sídlo školy Lanškroun, Olbrachtova 206, PSČ Vznik a historie školy Nynější budova byla postavena přibližně před padesáti lety jako Mateřská škola národního podniku Tesla. Později zde sídlila Rodinná škola, v srpnu 1998 proběhlo stěhování tehdejší Pomocné školy z již nedostačujících prostor v přízemí tehdejšího Domu dětí a mládeže na Vančurově ulici. Úplnost, umístění a velikost školy Základní škola speciální je úplnou základní školou s 1. až 10. ročníkem. Budova stojí v krajové části města, v klidové zóně, obklopená v zadní části rozlehlou zahradou se vzrostlými stromy. Na školní zahradě je několik herních prvků pro děti a zahradní domek s pískovištěm. Budova školy je zcela bezbariérová díky nově vybudovanému výtahu. Škola je vytápěna ústředním topením s plynovou kotelnou. Vybavení školy Učebny jsou vybaveny víceúčelovým a funkčním zařízením (výškově stavitelné židle a lavice, místo pro individuální výuku a samostatnou práci žáků, místo pro odpočinek žáků). Škola vlastní kompenzační pomůcky pro rozvíjení hybnosti žáků - polohovací klíny, polohovací perličkové polštáře, polohovací vak, rehabilitační míče, masážní míčky, rehabilitační válce, kruhový trenér, balanční plošinu, pružinovou desku, balanční kužel, kuličkový bazén, vodní lůžko, vibrační masáž, ozvučené látkové míče, chodítko, polohovací vozík Comfort, židle Aris a Kuba, výškově nastavitelnou pojízdnou židli, terapeutickou houpačku, irskou lavici, masážní stůl, crowlery, ruční šlapací přístroj, závěsné křeslo pro vestibulární stimulaci, masážní chodníček, rotoped. Třídy jsou dále vybaveny notebooky, počítači pro učitele a žáky, přenosnými CD přehrávači, v počítačové učebně je instalovaná interaktivní tabule. Ve škole je i psychorelaxační místnost Snoezelen, která je vybavena audiovizuální technikou-přehrávacím zařízením a reproduktory ve vodním lůžku. Škola dále vlastní pomůcky pro hudební výchovu-bubny, tibetské mísy, Orffův instrumentář, elektrický klavír, kytaru, xylofony, materiál a speciální nábytek pro výtvarnou výchovu-keramickou pec, hrnčířský kruh, grafický lis, špachtle a dláta pro linoryt a další, tělovýchovné nářadí-švédskou bednu, ribstole, švédskou lavičku a stůl na stolní tenis. Škola má k dispozici také učebnice, didaktické pomůcky, počítačové výukové programy, pomůcky a komunikátory pro AAK umožňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků. V areálu školy je také venkovní hřiště s umělým protiskluzovým povrchem. 2

3 Charakteristika žáků Základní škola speciální je malou školou s kapacitou do 36 žáků. Do školy docházejí a dojíždějí z Lanškrouna, okolních měst a vesnic až 30 km vzdálených ( Dolní Čermná, Horní Čermná, Verměřovice, Jablonné nad Orlicí, Sobkovice, Těchonín). Žáci dojíždějí a docházejí se svými rodiči nebo využívají svozu, který pro školu zajišťuje o. p. s. Gaudium. Základní škola speciální nabízí vzdělávání žákům se středně těžkou a těžkou mentální retardací, poruchou pozornosti s hyperaktivitou, kombinovaným postižením a autismem ve věku 5 až 20 let. Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru a kvalifikovanost) Pedagogický sbor je složený převážně z žen. Ve třídách většinou vyučují dva pedagogové, jeden speciální pedagog a jeden vychovatel, případně asistent. Pro všechny z nás je důležitá schopnost týmové práce, vzájemně vstřícná komunikace a spolupráce, schopnost učitelů podílet se i na dalších činnostech ve škole a mimo školu. Převažují pedagogové s vysokoškolskou kvalifikací speciální pedagogika, ostatní si doplňují kvalifikaci svým vzděláním. Průběžně se vzděláváme, usilujeme o odborný a profesní růst. Většina sboru se dále vzdělává a projevuje velký zájem o akce v rámci DVPP. Pedagogové se účastní podle své specializace dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků, které je zaměřeno zejména na alternativní formy vyučování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Učitelé jsou schopni provádět speciálně-pedagogickou diagnostiku a účinně ji využívat ve vzdělávání žáků, hodnotit a modifikovat svou činnost. Důležitým postojem školy je snaha akceptovat individualitu žáků, vzdělávání v nezbytně nutné míře podřídit denním režimům, biorytmům a potřebám žáků. Maximálně podporovat výchovu dětí v rodinách, rodina je považována za nenahraditelnou. Pedagogové jsou rodičům partnery, rádci a pomocníky v jejich nelehké situaci. Jedním z důležitých cílů školy je vést žáky k maximální samostatnosti a nechat je prožívat radost i úspěch při netradičních činnostech a školních i mimoškolních akcích. Metodik prevence sociálně patologických jevů a koordinátor Environmentální výchovy spolupracují s pedagogy, žáky a rodiči. Koordinují a nabízejí programy, do kterých se zapojují všechny třídy ZŠ speciální a celý tým pedagogů. Funkci výchovného poradce zaštiťuje ředitel školy, nabízí a zprostředkovává odbornou pomoc žákům a jejich rodičům (spolupracuje s SPC Kamínek, poradenským zařízením APLA aj., domlouvá termíny speciálně-pedagogických a psychologických vyšetření, zjišťuje potřebnost asistenční podpory žáků, seznamuje s možnostmi dalšího vzdělávání absolventů školy, s dostupností podporovaného zaměstnání). Zajímá ho přesah a vliv absolvovaného vzdělání na prohloubení kvality dalšího života mladých lidí s handicapem. Za zásadní profesní dovednosti považujeme komunikativnost ve směru k žákům, rodičům a odborníkům zajišťujícím pro školu speciální služby. Ředitel školy vytváří motivující a zároveň náročné profesionální klima, usiluje o svůj profesní a odborný růst, svým stylem práce podporuje koncepci školy, je schopen poradit, ale i zaštítit učitele proti negativním vnějším vlivům. 3

4 Zřizovatel školy Pardubický kraj Krajský úřad Pardubického kraje Komenského náměstí Pardubice Vedení školy Ředitel školy: Mgr. Radim Vetchý Kontakty pro dálkový přístup Telefon: Školská rada Školská rada byla zvolena dne Za hodnocený školní rok se sešla 2x. Školská rada pracuje ve složení: Jitka Krejčová-zástupce zřizovatele, Michal Ordošzástupce rodičů, Hana Šilarová- zástupce pedagogů. 2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku 2.1 Základní škola speciální Druh školy Základní škola, obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: B Základní škola, B/001 Pomocná škola. Vzdělávání probíhá podle ŠVP pro obor vzdělání základní škola speciální s názvem Učení je radost a Učení je velká radost. Dále podle vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, č.j /97-22 a dle Rehabilitačního vzdělávacího programu, č.j / Přípravný stupeň základní školy speciální Školské zařízení, vzdělávání probíhá podle ŠVP pro předškolní vzdělávání- Přípravný stupeň základní školy speciální s názvem První krok. Všichni žáci mají specifikované individuální vzdělávací cíle, vytvořeného speciálním pedagogem a vychovatelem za spolupráce psychologa, fyzioterapeuta, a s ohledem na připomínky a přání rodičů a zákonných zástupců žáků. 3 Personální zabezpečení činnosti školy V září 2011 nastoupila Bc. Petra Holečková, která ve škole pracuje jako vychovatelka. Od února 2012 byl opět využíván program Úřadu práce ČR-Pružné formy pracovní doby-šance pro Vás! a bylo vytvořeno nové, dotované pracovní místo pro paní Růženu Kohlovou, která byla zařazena jako osobní asistentka do třídy RHI. 4

5 Třídní učitelé: Mgr. Jana Kupsová Mgr. Libuše Paščenková Mgr. Hana Šilarová Mgr. Jaromíra Staňková Mgr. Eva Vetchá Vychovatelé: Petra Ješinová Irena Marková Bc.Vladimíra Skalická Bc. Petra Holečková Asistenti pedagoga: Romana Kuncová Osobní asistenti: Růžena Kohlová Vedení školy: Mgr. Radim Vetchý Provozní pracovníci: Miloš Vávra - školník Helena Hejlová výdej jídel Ludmila Dušková úklid Ekonomka: Bc. Iva Skalická 5

6 4 Zápis k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníku ZŠ speciální pro školní rok 2010/2011 se konal dne 8. února Výsledky vzdělávání žáků Každý žák má vypracované své výchovně-vzdělávací cíle, kde jsou zapracovány i požadavky rodičů. Cíle jsou čtvrtletně hodnoceny a případně upravovány. Žáci jsou průběžně slovně hodnoceni do měsíčních listů s názvem Radovánek. Průběžné měsíční hodnocení má motivační charakter. 6 Prevence sociálně patologických jevů Preventivní program splnil své hlavní cíle dát příležitosti k využívání volného času, k zdravému životnímu stylu a k osvojení pozitivního sociálního chování a také k rozvoji osobnosti žáka. Ve škole proběhla celá řada akcí, které podpořily socializaci žáků. Nadále pokračovala realizace (v rámci pětileté udržitelnosti) projektu Ne postižení mezi námi, při jehož realizaci se naši žáci setkávají nejenom se svými vrstevníky, ale i s polskými kamarády a mají možnost poznat jiné prostředí. Kladným přínosem pro žáky i rodiče bylo stanování na školní zahradě, vždyť pro některé žáky to bylo první přespání mimo rodinu. Pokračovala spolupráce se ZUŠ J. Pravečka, uskutečnily se tradiční vystoupení Žabek z Domova u studánky, pokračovaly také oblíbené vzájemné návštěvy dětí ze ZŠ Bystřec i společné akce se ZŠ B. Smetany. Školu i nadále navštěvovalo Divadlo JO-JO. Významnou aktivitou školy je kroužek Barvínek a Tubička, kde se naplňuje spolupráce s dobrovolníky. Vedení kroužku se ujala Mgr. Eva Vetchá, Bc. Vladimíra Skalická a Bc. Petra Holečková. 7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2011/2012 dokončil Mgr. Radim Vetchý Kvalifikační studium ředitelů škol a školských zařízení, Mgr. Jana Kupsová zahájila vzdělávání v oblasti EVVO a Romana Kuncová zahájila studium pro AP. Další významnou vzdělávací akcí bylo školení zaměřené na aplikované tělesné aktivity. Školení vedli pracovníci Katedry aplikovaných tělesných aktivit Univerzity Palackého Olomouc. Školení předcházela Smlouva o klinickém pracovišti, kdy se naše škola stala klinickým pracovištěm Katedry aplikované tělesné výchovy. Ve školním roce 2012/2013 je plánováno rozříření spolupráce s Katedrou APA. 6

7 8 Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti Během školního roku 2011/2012 proběhlo mnoho aktivit viz. plán akcí pro školní rok 2011/2012. Mezi nejvýznamnější akce školy patřily tyto: HRY 2011, spolupráce se Základní školou v Bystřeci a Základní uměleckou školou Jindřicha Pravečka v Lanškrouně, spolupráce s partnerskou školou z polské Pilawy Górnej, Párty u Marešů, Zahradní slavnost a Rafty Všechny tyto akce a mnohé další byly prezentovány v místním tisku, na webových stránkách školy, města a webových stránkách pardubického kraje. HRY 2012 Základní škola speciální v Lanškrouně ve spolupráci s členy Klubu českých turistů v Lanškrouně, učiteli a žáky SPŠ a SOU v Lanškrouně uspořádala tradiční klání týmů speciálních škol v přizpůsobivých sportech. Připravila pro necelou stovku dětí příjemné sportovní dopoledne. Připravené sportovní disciplíny prověřily nejen rychlost, ale také bystrost a zručnost soutěžících. Každý sportovec absolvoval celkem 10 disciplín. Děti byly rozděleny do kategorií podle pohlaví a věku, speciální kategorii tvořily děti na vozíku. Tato akce byla podpořena příspěvkem Pardubického kraje a veřejnou podporou Města Lanškroun. Spolupráce se Základní školou Bystřec a Základní uměleckou školou Jindřicha Pravečka v Lanškrouně Naše škola již delší dobu spolupracuje s těmito školami v rámci vzájemného poznávání života dětí se zdravotním postižením. Se ZŠ proběhla dvě setkání (jarní a zimní), kdy spolu děti tvořily, hrály si a vzájemně se poznávaly. Dlouhodobá spolupráce se ZUŠ Jindřicha Pravečka v Lanškrouně je založena na odpoledním setkání při tvorbě z keramické hlíny, malování, kreslení a bubnování na africké bubny. Spolupráce s polskou školou v Pilawě Górnej Během školního roku došlo k několika příjemným setkáním, kdy žáci naší školy prožili příjemný týden v portnerské škole a naopak děti z Pilawy zažily stanování na naší školní zahradě. Děti během těchto aktivit zažijí krásné chvíle, snaží se vzájemnému porozumnění a zvládnou týdenní pobyt daleko od rodiny. Rafty 2012 Rafty 2012 je každoroční akce, kterou pro rodiče a žáky naší školy pořádá Klub českých turistů v Lanškrouně. Během předprázdninového odpoledne si pro nás připraví mnoho netradičních her, aktivit na Dlouhém rybníce, závody lodí a raftů. Akce je pořádána jak pro děti, tak i pro jejich rodiče, prarodiče a sourozence. Zahradní slavnost Rozloučení se školním rokem probíhá na školní zahradě. Zde je pro sponzory, rodiče, prarodiče, sourozence a přátele školy připraven program, kde se prezentuje celoroční činnost školy. Na závěr této akce probíhá opékání párků a zpěv u ohně až do pozdních odpoledních hodin. Tato akce má vždy velkou účast a všichni zůčastnění oceňují připravený program a výstavu výrobků. 7

8 Canisterapie a fyzioterapie Během celého roku pracují s žáky školy fyzioterapeutka Mgr. Věra Vlčková a cansterapeutka Bc. Veronika Jásenská s pejsky Astou a Amálkou. 8

9 OBOR SPORT EXKURZE KULTURA BESÍDKY OSTATNÍ AKCE ROČNÍ PLÁN AKCÍ AKCE Plavání 10 lekcí Přespolní běh Kypuší Běh do sjezdovky Bowling Minigolf Hipoterapie Spinning Canisterapie Symbiom-zahradnictví a výroba ekologických hnojiv Psí útulek ZŠ Bystřec ZŠ Smetanova ZUŠ Lanškroun divadlo KC (dle nabídky) divadlo JO-JO (dle nabídky) Fabrika Svitavy-Divadlo Drak Kino Lanškroun (dle nabídky) zpívání v kostele výstavy v muzeu (dle nabídky) Vánoční zpívání s Tomášem Školní kolo recitační soutěže Recitační soutěž Moravská Třebová Promluvíme tancem Komokrák koledy Kukátko Moravská Třebová Domov u studánky zimní pásmo Domov u studánky jarní pásmo Mikulášská Vánoční Den matek Zahradní slavnost Rafty ZŠ Bystřec ZŠ Bystřec rybolov Zábřeh na Moravě Člověk člověku Stanování ve škole Návštěva u Marešů Houbaření Hokej Pardubice 9

10 9 Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2011/2012 neproběhlo inspekční šetření ČŠI. 10 Základní údaje o hospodaření školy Veškeré údaje o hospodaření školy jsou archivovány ve školním archivu. 11 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola ukončila projekt spolufinancovaný Euroregionem Glacensis, který byl zaměřený na vytváření přátelských vztahů s dětmi z polských měst Pilawa Górna a Dzierzoniów. Po skončení tohoto projektu pokračuje dále, v rámci udržitelnosti, ve spolupráci se školou v Pilawě Górnej. 12 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání V roce 2011/2012 žádný z pedagogů nestudoval v rámci celoživotního studia. 13 Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Během celého roku realizovala škola projekt financovaný z příspěvku Pk. Projekt nese název Barvínek a Tubička. Projekt byl zaměřen na volnočasové aktivity dětí se zdravotním postižením. Do těchto aktivit se během celého roku výrazně zapojili i dobrovolníci. Dalšími akcemi realizovanými z jiných zdrojů jsou akce HRY a pobyt žáků z Pilawy Górnej. Tyto akce podpořilo město Lanškroun. 14 Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Při škole nevznikla odborová organizace. Škola spolupracuje pouze s partnery zabývajícími se výchovou a vzděláváním či diagnostikou žáků (SPC, PPP, ostatní školy ve městě, Pardubickém kraji). V Lanškrouně 24. října 2012 Mgr. Radim Vetchý 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2013/2014 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-708/09-H. Základní škola, Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-708/09-H. Základní škola, Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-708/09-H Základní škola, Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod Adresa: Komenského 15, 549 01 Nové Město

Více

Školní rok 2011/2012

Školní rok 2011/2012 Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Zpracovala: Mgr. Dagmar Chvapilová 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Škola... 3 1.2 Zřizovatel...

Více

Školní rok 2012/2013

Školní rok 2012/2013 Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Mozaika zpracovaný podle RVP ZŠS ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Čj.ZŠspecVM/404/2010 Obsah: Strana: 1. Identifikační údaje 4 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA č. j. V550 ZŠ 871/10 Obsah ČÁST A (SPOLEČNÁ PRO I. A II. DÍL)... 6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2. 1 PRŮŘEZ HISTORIÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-37/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 999 236 Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92

Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Speciální základní škola Bystré Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92 IČ: 70838267 Ředitelka školy: Mgr. Dita Bomberová e-mail a

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Strana 1 (celkem 66)

Strana 1 (celkem 66) Strana 1 (celkem 66) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-47/15-T. Pionýrů 400. 738 02 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-47/15-T. Pionýrů 400. 738 02 Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-47/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Školní vzdělávací program (dle RVP ZV-LMP) Dnes hra, zítra život Školní vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2012/2013 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 podle zákona č. 561/2004

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle RVP ZV a

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 777 914 037, 777 914 021 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO 72743476 zsv.hamry@volny.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové S chutí do práce ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ PROVOZNÍ SLUŽBY 69-54-E/01 Program zpracovaný

Více

Okénko do světa poznání

Okénko do světa poznání Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové Okénko do světa poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle Rámcového

Více