Školství v Bruntále v 1. polovině 20. století

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školství v Bruntále v 1. polovině 20. století"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra historie Školství v Bruntále v 1. polovině 20. století Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. Vypracovala: Jana Mrázková

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně s užitím literatury a zdrojů uvedených v přiloženém seznamu. V Brně dne Jana Mrázková

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce prof. PhDr. Jaroslavu Vaculíkovi, CSc. za pomoc při vzniku a dokončení této práce a za jeho vstřícný přístup, cenné rady a připomínky. Také bych chtěla poděkovat paní Janě Novákové, pracovnici bruntálského muzea, která mi pomohla v hledání materiálů, jež se týkají tématu mé bakalářské práce a bez nichž by tato práce nemohla vzniknout. 3

4 Obsah Úvod Historický kontext v Bruntále v 1. polovině 20. století Správní vývoj a národnostní složení obyvatelstva Politický vývoj Hospodářství Společnost a kultura Obecný vývoj školství v českých zemích v první polovině 20. století Školství v Bruntále v 1. polovině 20. století Mateřská škola Obecné a měšťanské školy Chlapecké školy Obecná a měšťanská privátní dívčí škola řádu německých rytířů Střední a odborné školy Živnostenská a obchodnická pokračovací škola Státní odborná škola tkalcovská Zemědělská rodinná škola Gymnázium Německý chlapecký (arcibiskupský) seminář v Bruntále České menšinové školy Vzdělávací kurzy Závěr

5 Literatura Resumé Seznam příloh Přílohy

6 Úvod Ve své bakalářské práci se zaměřím na vývoj školství ve městě Bruntále od počátku 20. století do roku Město Bruntál patřící do území bývalého německého pohraničí je jedním z nejstarších měst v České republice, svá městská práva získalo pravděpodobně v roce 1213 a první zmínka o Bruntále jako městě pochází z Uničovské zakládací listiny z roku Téma jsem si vybrala, protože z tohoto malého města ve Slezsku pocházím a zajímala mě historie školství, jelikož jsem odchodila základní školu, jež sídlí v bývalém chlapeckém arcibiskupském semináři. Za cíl si kladu napsat ucelenou práci o konkrétní situaci školství v Bruntále v první polovině minulého století. Ráda bych se zmínila o každém stupni škol, jež měli bruntálští obyvatelé k dispozici pro své potomky, ať už to byly školy mateřské, obecné a měšťanské nebo střední školy. Také bych do práce ráda zařadila vzdělávací kurzy, jež sloužili všem lidem, kteří si chtěli rozšířit své vzdělání. Ve vymezeném období se ve městě nacházely především školy německé, ovšem čeští obyvatelé, jež zde žili v menšině, si vybudovali českou menšinovou školu, o níž by se patřilo rovněž zmínit. Tato práce by měla být pravděpodobně první prací, která se zabývá jak německým, tak českým menšinovým školstvím ve městě Bruntále. Jelikož jsem při svém bádání nenarazila na žádnou publikaci ani rukopis věnující se hlavně českým bruntálským školám, vycházela jsem pouze z kroniky měšťanské školy s vyučovacím jazykem československým, jež je uložena ve Státním okresním archivu Bruntál se sídlem v Krnově. Svou práci jsem rozdělila do tří kapitol. V první kapitole se věnuji nastínění historické situace ve městě ve vymezeném období. Druhá kapitola popisuje obecný vývoj školství v českých zemích. Ve třetí kapitole jsem se již zabývala konkrétní situací školství v Bruntále v první půli 20. století. Ve své práci jsem čerpala z prací, jež byly napsány studenty jiných vysokých škol, dále z publikací místních historiků, hlavně tedy ke zpracování první kapitoly. Vzhledem k tomu, že ve městě bylo hlavně německé školství, některé materiály byly v němčině, konkrétně to byl dobový tisk a brožury ke Státní odborné škole tkalcovské, zde vyvstal menší problém, protože má znalost němčiny není příliš dobrá, ovšem s tímto úkolem jsem se s pomocí slovníku poprala. Druhý větší problém shledávám ve zpracování první kapitoly, jelikož jsem nejprve zvolila materiál, který nebyl příliš 6

7 přehledný, avšak i tento problém jsem přestála, a sice tím, že jsem našla pro mě lepší práce zabývající se historií města Bruntálu. 7

8 1. Historický kontext v Bruntále v 1. polovině 20. století 1.1. Správní vývoj a národnostní složení obyvatelstva Území Bruntálu spadalo na počátku 20. století do slezské části Rakousko-Uherska. Když bylo československé pohraničí okupováno nacistickým Německem, a sice od října 1938 až do března 1939, ležel okres Bruntál ve vládním obvodu Opava Sudetské župy Velkoněmecké říše. Co se týče národnostní skladby obyvatel, kteří žili v okrese Bruntál, tak to byli hlavně Němci. S příchodem českého úřednictva, četnictva, vojáků, učitelů a železničářů se počet československého obyvatelstva zvýšil, ovšem nepřesáhl počet obyvatelstva s německou národností. Situace se změnila po roce 1938, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda, a české obyvatelstvo bylo nuceno odejít Politický vývoj Příchod první světové války vzbudil v bruntálských obyvatelích nadšení a věřili, že brzy přijde vítězství. To, že stále nepřicházel konec války a také vázlo zásobování oblasti, zapříčinilo narůstající nespokojenost. V roce 1917 zachvátily město Bruntál hladové bouře. 2 Ve dnech 22. července a 23. července 1917 postihl Bruntál výbuch nevole. Na pět set hladovějících dělníků se sešlo před okresním hejtmanstvím, aby vzneslo neodkladný požadavek na navýšení potravinových přídělů chleba a brambor. Na rozehnání tohoto shromáždění přišlo na pomoc četnictvo. Na jaře příštího roku, přesněji 15. dubna 1918, bylo dokonce povoláno vojsko, aby městu pomohlo další podobnou bouři překonat. 3 protože hrozilo rozpadnutí Rakousko-Uherské monarchie. S blížícím se koncem války narůstaly v lidech obavy, Československá státní moc byla po první světové válce ustavena nad Bruntálem koncem prosince 1918, teprve když došlo k likvidaci snah části obyvatelstva být součástí Rakouska v rámci proklamované příslušnosti k tzv. provincii Sudetenland. Bruntálští zaujímali k Československu negativní vztah, což v následujících letech vyústilo v řadu nepokojů, jež si v letech 1919 a 1922 vyžádaly dokonce lidské oběti. 1 Cepek, J., Niesner, T.: Přehled společensko-politického a hospodářského vývoje v okrese Bruntál ve 20. století s přihlédnutím k vývoji v Ostravě-město od roku Bruntál 2006, s Niesner, T.: Dějiny města. In: Náš domov, 2011, ročník XXII., č. 11, s Cepek, J: Bruntál , s

9 V této době do města začali přicházet čeští úředníci, vojáci a železničáři, jejichž kulturní a společenský život se soustředil do několika organizací a v Bruntále se tak utvořila činná česká menšina. 4 V roce 1920 proběhly parlamentní volby, v nichž se na první pozici umístila DSAP (Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei, Německá sociálně-demokratická strana dělnická), na druhém místě se umístila DCV (Deutsche christliche-soziale Volkspartei, Německá křesťansko-sociální stana lidová). 5 V období mezi dvěmi světovými válkami se vyvíjel stavební růst města. Vybudovalo se zde na 480 nových staveb, mnoho starobylých budov bylo upraveno nebo opraveno. Rok 1928 znamenal pro bruntálskou veřejnou nemocnici rozšíření. Ve třicátých letech byla postavena tzv. stará budova okresního úřadu a bruntálská kasárna. 6 Další parlamentní volby se konaly v roce 1925, ve kterých nejvíce hlasů získala strana DSAP (Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei, Německá sociálně-demokratická strana dělnická), tato strana zvítězila v parlamentních volbách také o čtyři roky později. 7 Během velké hospodářské krize, která trvala v letech , byl velmi zasažen bruntálský průmysl i živnostníci. Mnoho podniků ekonomicky upadlo a několik z nich dokonce bylo nuceno ukončit svou činnost. V této době prudce stoupla nezaměstnanost obyvatelstva. Těžkou pozici živnostníků v roce 1933 vystihuje prohlášení bruntálských hostinských, kteří v místních novinách oznámili, že v tomto tíživém čase jsou na ně kladeny ustavičně větší nároky a všudypřítomná nezaměstnanost nechala klesnout koupěschopnosti občanů, a paralyzováním obchodu a dopravy dospěly pohostinské provozy znatelného poklesu. Dále oznamovali, že je ve městech mnoho živnostníků, již jsou nuceni, stejně jako ostatní občané zasažení krizí, žít ze státních podpor. Obnovení ekonomického blahobytu se město Bruntál do roku 1938 nedočkalo. 8 Němečtí občané města Bruntál se od počátku 30. let minulého století podřizovali na síle nabývajícímu nacionalismu, což nakonec vyvrcholilo ve ztotožnění s nacistickou ideologií, již zastupovala Sudetoněmecká strana Konráda Henleina. 9 Sudetoněmecká strana také zvítězila v parlamentních volbách v roce Německý odpor rostl a přerůstal v násilí, které si vyžádalo svou první oběť už v roce 1935 a byl jí W. 4 Dostupné na 5 Bartoš, J., Schulz, J., Trapl, M.: Historický místopis Moravy a Slezska v letech , svazek XIII. Olomouc 1994, s Dostupné na 7 Bartoš, J., Schulz, J., Trapl, M.: Historický místopis Moravy a Slezska v letech , svazek XIII. Olomouc 1994, s Niesner, T.: Historie města. In: Průvodce městem Bruntál, 6. část. Dostupné na 9 Dostupné na 9

10 Rosenzweild, jehož zabil ortodoxní henleinovec z rasových důvodů. Dne 1. května 1938 v Bruntále proběhly oslavy 1. máje, jichž se zúčastnilo okolo přívrženců SdP. Tyto oslavy byly rovněž velkým shromážděním nacionální protičeské jednoty místního německého obyvatelstva. Tyto události vyústily v tragické dny na podzim roku Němečtí obyvatelé města Bruntálu zkusili povstáním ve dnech 24. až 26. září 1938 uchopit moc nad městem do svých rukou. Československému vojsku se podařilo znovu nastolit řád, který ovšem netrval moc dlouho, jelikož po mnichovském diktátu bylo město Bruntál dne 7. října 1938 okupováno německou armádou. Město Bruntál se stalo v období nacistického obsazení sídlem tzv. venkovského okresu. Město bylo součástí vládního obvodu Opava Sudetské župy. Nacisté zřídili ve městě německý obecní systém, čímž byla zrušena možnost volit obecní samosprávné orgány a také zřídili tzv. vůdcovský princip, což znamenalo, že se všechna moc ve městě koncentrovala na osobu starosty, jehož jmenovaly říšskoněmecké státní orgány, avšak rozhodující slovo měl stranický vedoucí nacistické strany NSDAP. Nacisté také zrušili všechny spolky i hasičský, aby byly vystřídány organizacemi patřící k NSDAP, byly to například SA, SS, Hitlerjugend, Německá pracovní fronta, svazy podnikatelů a živnostníků. Druhá světová válka znamenala pro obyvatele města plnou zaměstnanost přesunem od textilního ke strojírenskému průmyslu s pozvolným přecházením na válečnou produkci. Velká spousta mužů, více než čtvrtina, musela narukovat do armády a šli válčit na fronty. Jakmile Německo obsadilo pohraničí, tedy i Bruntál, byly proti Židům uplatněny tzv. Norimberské zákony. V listopadu 1938 proběhla tzv. křišťálová noc a židovští obyvatelé byli deportováni do koncentračních táborů, jejich jmění pak bylo poněmčováno, to znamenalo, že na jaře roku 1939 byla v Bruntále vyřešena tzv. židovská otázka. Ve městě bylo během druhé světové války pracovně nasazeno kolem osmdesáti dělníků. Bruntál disponoval koncentračními, zajateckými a internačními tábory, v nichž byli zadržováni angličtí a francouzští váleční vězni, v roce 1943 byli v táborech i sověti. Pobočka koncentračního tábora byla v Bruntále zřízena ve fabrice Machold, která se nacházela naproti nádraží, a v níž byly drženy židovské ženy. Osvobození od nacistické krutovlády a německého záboru se město Bruntál dočkalo 7. 10

11 května Řeže se městu vyhnuly, a tak sovětská vojska mohla pokračovat dále směrem na Staré Město u Bruntálu a Rýmařov Hospodářství Vývoj hospodářství v okrese se odvíjel jednak od geografické polohy a jednak předchozím historickým vývojem. Okres Bruntál je umístěn do vyšší nadmořské výšky, což moc nepřeje velkým zemědělským počinům. Horské oblasti ovšem převládají, a proto byla tato oblast značně chudá na zemědělskou výrobu. Díky nepříznivým podmínkám se místní obyvatelstvo nemohlo uplatnit v oblasti lesnictví a zemědělství a muselo si hledat práci v jiném odvětví. Průběh dějin, zejména politické změny, ovlivnil ekonomiku regionu a stal se velkým problémem pro tradiční místa odbytu. Pro oděvní průmysl byly důležité ne moc průmyslově vyspělé oblasti Rakouska a Uher a balkánské země. Do roku 1742 šel odbyt do celého území Slezska, do Pruska a Polska. Styky byly přerušeny, když jsme ve výše zmíněném roce ztratili velkou část Slezska, ve válkách o rakouské dědictví, čímž utrpěl zdejší průmysl. Nové ekonomické vazby se podařilo navázat s Moravou a Rakouskem v průběhu 19. století. Ve druhé polovině 19. století se staly velmi významnými styky s Ostravou. Hospodářský ráz v Bruntále na začátku 20. století určoval vývoj ve druhé polovině století 19. Oblast hospodářství (železářství, dolování, těžba užitkového dříví a uhlířství) a výstavba silniční a železniční sítě určovaly podmínky pro vývoz textilního i jiného průmyslu. Tím, že byli zaměstnáváni lidé za nízké platy, bylo možno vkládat finance do zapadlých oblastí. Mnoho nově založených podniků bylo v místech s přímým vlakovým spojením, tím se pracovníci přesunuli do větších středisek (Krnov, Vrbno pod Pradědem apod.) a odlehlé oblasti se vylidnily. Industriální výroba na počátku 20. století tudíž nebyla rozprostřena rovnoměrně. Hospodářská situace se odrazila i na skladbě obyvatelstva. Jednak zde žilo mnoho dělníků, jednak jsme zde mohli narazit na rolníky. Co se týče zastoupení průmyslu a řemeslnictví, tak největší zastoupení měl v oblasti textilní průmysl, dále pak oděvnictví, zpracování železa, kovů, strojírenství, stavebnictví, dřevařství a potravinářství. 10 Niesner, T.: Historie města. In: Průvodce městem Bruntál, 6. část. Dostupné na 11

12 Tato oblast byla ve 30. letech 20. století hluboce zasažena hospodářskou krizí. Spousta podniků velmi upadala, nebo ještě hůř zkrachovala, čímž bylo mnoho lidí bez práce. Do roku 1938 nebyla ekonomická výnosnost obnovena. Během okupace a války se velká nezaměstnanost změnila v úplnou zaměstnanost a došlo k posunu od textilního průmyslu ke strojírenství. Z živočišné výroby se ve zdejších podmínkách dařilo hlavně skotu. Méně se dařilo pěstování vepřů a chov ovcí zde skoro neexistoval, ovšem domácím kozám zdejší podmínky vyhovovaly Společnost a kultura V první polovině 20. století byl kulturní a společenský život v Bruntále ve znamení spolků, kterých zde bylo velké množství. Kulturní instituce začaly vznikat až ve 20. a 30. letech minulého století, a to pouze ve větších městech. Nejdříve začala vznikat muzea, v Bruntále vzniklo v roce Mezi další kulturní zařízení patří obecní knihovny, jedna se nacházela také v Bruntále, a to od roku V roce 1925 bylo v Bruntále založeno kino. Spolky, kterých vzniklo v poslední třetině 19. století nespočetně, byly největším šiřitelem kulturního a společenského života. Nevznikly pouze kulturní spolky (pěvecké, hudební), ale také spolky podpůrné, náboženské, vzdělávací, hasičské, tělovýchovné, zájmové (chovatelské, pěstitelské), stavovské (učitelů, notářů), zaměstnanecké, odborové a v neposlední řadě i nacionální. Nejvíce spolků bylo ve velkých městech. Po první světové válce byly hojně zakládány dělnické a odborové spolky. 12 Nově vznikaly české spolky, jako například odbor Matice opavské Vzdělávací spolek Praděd v roce 1921, oddíly Sokola, Svaz českých turistů, nebo Československý Červený kříž. 13 Každý spolek vykonával pestrou aktivitu, byly pořadateli různých kulturních, společenských a sportovních akcí. Většina spolků byla po příchodu nacistického totalitního režimu 11 Niesner, T.: Společensko-politický a hospodářský vývoj Bruntálska ve 20. století. In: Sborník bruntálského muzea, 2010, s Cepek, J., Niesner, T.: Přehled společensko-politického a hospodářského vývoje v okrese Bruntál ve 20. století s přihlédnutím k vývoji v Ostravě-město od roku Bruntál 2006, s Dostupné na 12

13 v roce 1938 nucena ukončit svou činnost, ovšem zlomek z nich byl sdružen s již stávajícími německými organizacemi Cepek, J., Niesner, T.: Přehled společensko-politického a hospodářského vývoje v okrese Bruntál ve 20. století s přihlédnutím k vývoji v Ostravě-město od roku Bruntál 2006, s

14 2. Obecný vývoj školství v českých zemích v první polovině 20. století Od roku 1900 byla v českých zemích zavedena střední škola nového typu šestitřídní dívčí lyceum, které se zaměřovalo na přípravu do praktického povolání. V roce 1912 bylo upraveno tak, aby se přiblížilo učebním osnovám reálným gymnáziím a reálkám. V roce 1908 se začala zakládat nová reálná gymnázia, a to dvojího typu reálné gymnázium a reálné reformní gymnázium. Do této doby byla na nižším stupni povinná výuka kreslení, dále ve třetím a čtvrtém ročníku se vyučování rozdělovalo na větev s francouzštinou a větev s řečtinou. Reálné gymnázium se mohlo zbudovat buď jako samostatné, nebo se spojilo s vyšší reálkou. Se zřízením nových reálných gymnázií došlo ke změnám v učebních osnovách, nejvíce se tyto změny dotkly výuky dějepisu, zeměpisu a přírodopisu. Nově byla zavedena výuka chemie, astronomie a deskriptivní geometrie. Ve třetím ročníku se začala vyučovat francouzština. Další změnou byla výuka latiny na reformním reálném gymnáziu, která byla zařazena až do pátého ročníku, ovšem bylo jí vyhrazeno více vyučovacích hodin. Obě tyto instituce se vyvíjely rozdílně. Zatímco reálné gymnázium se do začátku první světové války rozšířilo, reálné reformní gymnázium velký úspěch nezaznamenalo. V roce 1919 došlo k úpravě vyučovacích osnov na gymnáziích a reálkách. Více času se nyní mělo věnovat reáliím, tělocviku a výuce zemských jazyků. Gymnázia a reálky se k sobě více přiblížily. To, že gymnázia byla osmitřídní a reálky sedmitřídní, ovšem zůstalo zachováno. V tomto roce bylo také nařízeno zrovnoprávnění maturitních vysvědčení ze všech typů středních škol. Po vzniku Československa roku 1918 opadl vliv církve na školství, učitelky již nemusely žít v celibátu a měly stejná práva jako učitelé. Na všech školách již mohly dívky chodit do tříd s chlapci, tím bylo dívkám umožněno studovat na chlapeckých středních školách. Zřizovaly se stání menšinové školy, které byly určeny pro národnostní menšiny žijící ve smíšené oblasti. V nově vzniklém státě zůstaly zachovány školské zákony, které platily za Rakousko-Uherska, ovšem byla rozšířena jejich pravomoc i na slovenskou část státu, kde v meziválečném období stoupl počet škol všech stupňů i druhů. 14

15 škole. 17 Během okupace našeho státu Německem byly ničeny české školy a muselo ze V roce 1919 byl započat proces zestátňování škol. Byla vydána dílčí školní reforma, která omezila výuku náboženství (nyní byla od šestého ročníku nepovinná), rozšířila výuku přírodních věd a posílila výuku mateřského jazyka. 15 Dne 3. dubna 1919 byl přijat zákon o menšinových školách, na jehož základě se měla zbudovat v každé obci veřejná národní škola, jestliže tříletý průměr dosahoval alespoň 40 dětí společného mateřského jazyka školou povinných, dále při počtu 400 žáků i s dětmi z obcí vzdálených více jak 4 km se měla zřídit i veřejná škola měšťanská. Dne 1. ledna 1921 převzala menšinové školy státní správa. 16 V roce 1922 byl vydán Malý školský zákon, který sjednotil všechny školní systémy v Československu. Mnoho ustanovení a zákonů bylo převzato z již zaniklého Rakousko- Uherska. Zákon zaváděl osmiletou povinnou školní docházku a zrušil úlevy, rodiče dle zákona mohli odhlásit své děti z výuky náboženství a byla ustanovena výuka občanské nauky a výchovy, ručních prací chlapeckých a domácí nauka. V roce 1927 došlo opět k úpravě osnov na středních školách. Řečtina, která se vyučovala na gymnáziích, a francouzština, které se vyučovalo na reálných gymnáziích, byly přesunuty do pátého ročníku. Nižší stupeň reálky se i nadále ztotožňoval s reformním reálným gymnáziem, čímž se určil společný čtyřletý základ pro gymnázia a reálné gymnázia, ale i pro reálku a reformní reálné gymnázium. Jednotný dvouletý základ pro střední školy všech typů byl zformován v roce Žáci se tak v první a druhé třídě učili kromě mateřského jazyka jen jeden cizí jazyk, a sice němčinu; latina byla na reálném gymnáziu přesunuta do třetího ročníku, stejně jako francouzština na reálce a reálném gymnáziu. Od školního roku 1933/1934 se výuka na střední škole řídila novými osnovami (první středoškolské osnovy nového státu). Reálka byla i dál sedmiletá, na rozdíl od jiných typů středních škol, a maturitní vysvědčení rovněž nemohlo konkurovat jiným typům, toto zapříčinilo pokles zájmu o studium na této škol vymizet vše české. Cíle nacistické pedagogiky byly neodmyslitelně spjaty s ideologií německého státu. 18 Loukotová ve své práci uvádí, že na obecných a měšťanských školách musel od 1. května 1939 provádět přímý dozor okresní školní 15 Kovaříček, V., Kovaříčková, I.: Vývoj školských soustav v českých zemích. Olomouc 1989, s Somr, M.: Dějiny školství a pedagogiky. Praha 1987, s Kovaříček, V., Kovaříčková, I.: Vývoj školských soustav v českých zemích. Olomouc 1989, s Somr, M.: Dějiny školství a pedagogiky. Praha 1987, s

16 inspektor. 19 Změn se dočkala organizace vzdělání, výchova i obsah vzdělání. Od roku 1941 se začaly měšťanské školy transformovat na výběrové a byly nazývány hlavní školy. Cílem bylo vyšší vzdělání, které se mělo dostat pouze určitému počtu dětí. Zbytek dětí (zhruba 60%) se měly vzdělávat na obecné škole. 20 Němci zrušili výuku dějepisu a zavedli výuku němčiny ve všech školách. České školy nechali vystěhovat do nevyhovujících budov a devastovali školní knihovny a sbírky. Za vrchol teroru se dá považovat uzavření českých vysokých škol a přivlastnění si majetku pro německé vysoké školy. Během posledních dvou let války bylo rozloženo celé školství, učitelé byli v roce 1944 totálně nasazeni a budovy škol si zabrala armáda pro své účely. 21 V roce 1942 bylo odstraněno Ministerstvo školství a národní osvěty a nahradila ho dvě nová ministerstva: Ministerstvo školství a Ministerstvo lidové osvěty. Rušení pokračovalo dále, dne 4. listopadu 1942 to byla zemská školní rada a 15. dubna 1943 okresní a městské školní výbory, jejichž kompetence převzaly nově založené školské úřadovny. Také místní školní výbory se dočkaly svého konce a pravomocí se ujali starostové obcí. Vesměs se jednalo o asimilaci s Německem a odstranění všeho českého, co by připomínalo stav před Mnichovem. Konec druhé světové války přinesl i konec útisku a násilí od našich německých sousedů. Všechny německé školy byly ukončeny a od května 1945 se opět začalo učit na všech existujících českých školách. S novým školním rokem byla obnovena i výuka na českých vysokých školách. 19 Obst, O.: Úvod do teorie řízení výchovy a vzdělávání ve školství pro učitele. Olomouc 1995, s Kovaříček, V., Kovaříčková, I.: Vývoj školských soustav v českých zemích. Olomouc 1989, s Somr, M.: Dějiny školství a pedagogiky. Praha 1987, s

17 3. Školství v Bruntále v 1. polovině 20. století 3.1. Mateřská škola Ve městě Bruntál měla své místo i mateřská škola, přesněji řečeno dětská opatrovna, jejíž budova byla původně zbourána, aby pak na tom samém místě město postavilo nový dům sloužící výhradně pro potřeby mateřské školy. Budova byla postavena v roce 1902 a hned následujícího roku mohla mateřská škola opět začít fungovat. Budova čítala čtyři učební sály (Lehrsäle), pět obývacích pokojů (Wohzimmern) a jednu kuchyň. V březnu 1904 se z dětské opatrovny na základě usnesení městského výboru stala veřejná mateřská škola. Aby mohlo být dítě do školky přijato, muselo dosáhnout v kalendářním roce, v němž nastupovalo, věku 4 let (tzn., když nastoupilo v září školního roku 1904/1905, muselo v kalendářním roce 1904 oslavit 4. narozeniny), a také muselo mít vystaven očkovací průkaz. Spolehlivý doprovod měl dítě přivézt do školy od 8 hodin a vyzvednout si ho měl nejpozději do 18 hodin v létě a do 17 hodin v zimě. Do mateřské školy chodilo na konci školního roku 1912/1913 celkem 139 dětí, z toho bylo 78 děvčat. Ve školním roce 1928/1929 měla škola hned dvě oddělení, která měla jednu paralelní třídu, a celkový počet dětí navštěvujících tuto instituci byl 150. Správcem školky byl Josef Gangel, který byl zároveň nadučitelem na Chlapecké obecné škole I. Děti měly na starost tři opatrovnice Antonie Kronesová, Anna Skupinová a Eisela Dröslerová Obecné a měšťanské školy Chlapecké školy Do roku 1905 byla v Bruntále jedna chlapecká škola, a sice osmiletá Obecná a měšťanská škola pro chlapce v Bruntále. Pro velký počet žáků, a tím i pro velké 22 Loukotová, V.: Německé školství na Bruntálsku (Rigorózní práce), Olomouc, PdF UP, 2004, 292 s. 17

18 množství tříd, bylo nutno školu rozdělit, a tak vznikla pětiletá Chlapecká obecná škola II. Obě tyto školy se nacházely v budově bývalého piaristického gymnázia na dnešní Dukelské ulici. 23 V roce 1916 získal Ota Glaser místo od c. k. školní rady v Bruntále na Chlapecké obecné škole II. Vzhledem k tomu, že výpomocná kantorka dala výpověď v polovině září 1917, školní rada ji nahradila Johannem Tschauderem, toho času v penzi. Dále školní rada jmenovala na post provizorní učtelky výpomocnou pedagožku Idu Krausovou. 24 V letech byl na postu ředitele Chlapecké obecné školy II Johann Brandl, jak se píše v Pamětní knize Bruntálu. Ten v roce 1924 odešel do důchodu a jeho místo bylo přiděleno dočasnému učiteli Josefu Gangelovi. Učitelský sbor doplňovali další čtyři kantoři. Ve školních letech 1920/1921 až 1923/1924 se počet žáků, kteří navštěvovali Chlapeckou obecnou školu II, následovně snižoval: Školní rok Počet žáků 1920/ / / / Tento úbytek je údajně způsoben sníženou porodností v průběhu první světové války. 25 Ve školním roce 1928/1929 se ujal vedení školy nadučitel Oskar Olbrich, další členové pedagogického sboru byli dva učitelé Franz Hofmann a Otto Glaser, jedna učitelka Josefine Jesch, pomocný učitel Otto Scholz a učitel náboženství Robert Schälzky 26, jenž vyučoval i na Chlapecké měšťanské škole a Chlapecké obecné škole I. 23 Tamtéž 24 Kostelanská, H.: Činnost bruntálské městské samosprávy za 1. světové války ve světě novin Freudenthaler Zeitung (Ročníková práce), Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, 2002, 73 s. 25 Pamětní kniha města Bruntálu ve Slezsku Autorizovaný překlad do českého jazyka uložen v muzejní knihovně Muzea v Bruntále. 26 Schälzky pocházel z Rýžoviště, malá obec nedaleko Bruntálu, v červnu 1907 byl vysvěcen na kněze řádu německých rytířů a v srpnu téhož roku se stal kaplanem v Bruntále. V roce 1909 vstoupil do politiky a až do roku 1921 stanul v čele Katolického národního spolku. Mezi lety 1919 a 1921 vykonával funkci prvního radního v městské správě v Bruntále. V rozmezí let 1920 a 1925 byl poslancem československého parlamentu, kde zastupoval Německou křesťansko-sociální stranu. Rok 1929 znamenal pro Schälzkyho to, že se stal v Bruntále děkanem. A konečně dne 24. března 1936 byl zvolen velmistrem řádu německých rytířů, jelikož je tato funkce doživotní, setrval v ní do roku 1948, kdy v lednu umírá ve městě Lana nacházející se v jižním Tyrolsku. (Adam, P.: Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2005, s. 162.) 18

19 Učitelský sbor pro školní rok 1933/1934 tvořili Franz Hofmann (řídící učitel), Adam Wesse, Bedřich Wojnar, Otto Glaser a Ida Krausová. 27 Do roku 1921 měla Chlapecká měšťanská škola tři třídy; po tomto roce měla třídy čtyři, tato čtvrtá třída sloužila pro chlapce a dívky jako tzv. jednoletý učební kurz. Byl to přechod k aktivnímu životu a vyučovaly se předměty: těsnopis, psaní na stroji, čeština, angličtina, francouzština a nauka o vedení domácnosti. Žákům byla poskytnuta možnost rozšířit si své všeobecné vědomosti. Výhodou bylo, že nadaným absolventům se naskytla možnost být přijat na učitelský ústav, samozřejmě po zdárném splnění přijímacích zkoušek. Škola získala od obce nezbytné potřeby pro výuku, a sice jeden šicí stroj a jeden stroj psací. 28 Během první světové války museli učitelé narukovat do armády a museli být nahrazeni jinými kantory. Na místo učitele Franze Hofmanna dosadila okresní školní rada Elisabethu Friedel. Ve školním roce 1916/1917 byl na post ředitele školy zvolen odborný pedagog August Sahlinger a jako pomocné kantorky byly dosazeny Marta Plachky a Margarette Matulová. V následujícím školním roce (1917/1918) byl zvolen nový učitel Kajetan Ludwig a jako výpomocná pedagožka Marie Pohl, která nahradila Johanna Tschaudera. 29 Mezi léty 1921 a 1923 řídil školu August Sahlinger, kterého v roce 1923 vystřídal Viktor Köhler. Učitelský sbor doplňovali dva kantoři náboženství, čtyři odborní pedagogové, jeden učitel na stenografii (těsnopis) a jedna vedlejší učitelka cizích jazyků. Ve školním roce 1921/1922 byl sbor obohacen o jednoho odborného učitele, jednu pedagožku ručních prací a jednoho vyučujícího psaní na stroji. 30 Ve školním roce 1928/1929 došlo opět ke změně ředitele, tentokrát se jím stal Josef Kuhn, jenž byl zároveň od roku 1919 okresním školním inspektorem v Bruntále, své místo zde měli dva odborní učitelé (Kajetan Ludwig hra na varhany, Johann Koß), učitel Fridrich Adolf Moinar, čtyři provisorní odborní pedagogové (Paul Skatulla, Franz Schrott způsobilost vyučovat češtinu pro měšťanské školy, Gustav Kolbe 27 Seznam národních škol a jejich učitelstva v Československé republice podle stavu ze dne 31. října Praha, Loukotová, V.: Německé školství na Bruntálsku (Rigorózní práce), Olomouc, PdF UP, 2004, 292 s. 29 Kostelanská, H.: Činnost bruntálské městské samosprávy za 1. světové války ve světě novin Freudenthaler Zeitung (Ročníková práce), Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, 2002, 73 s. 30 Pamětní kniha města Bruntálu ve Slezsku Autorizovaný překlad do českého jazyka uložen v muzejní knihovně Muzea v Bruntále. 19

20 způsobilost vyučovat češtinu pro obecné školy, Franz Stix těsnopis) a nakonec zde působil učitel náboženství Robert Schälzky. 31 Výuka se ve dnech 26. října 1921 až 2. prosince 1921 přestěhovala do budovy dívčí školy, jelikož vojska zabrala budovu měšťanské školy vzhledem k mobilizaci. Ve školních letech 1920/ /1924 počty žáků vypadaly následovně: 32 Školní rok Počet chlapců Počet děvčat 1920/ / / / Vzhledem k tomu, že se počet žáků zvyšoval, byly 1. a 2. třída zdvojeny. Tato Chlapecká měšťanská škola byla do školního roku 1919/1920 součástí Obecné a měšťanské chlapecké školy a od následujícího školního roku byla samostatná. 33 Ve školním roce 1933/1934 proběhly změny ve školním sboru, již zde neučili Fridrich Adolf Moinar a Robert Schälzky, naopak zde působili Otto Scholz, Al. Hanke, Helmut Szczyrba a jako učitel náboženství Alfons Schneider. 34 Poslední chlapeckou školou v Bruntále je Chlapecká obecná škola a je jedinou z chlapeckých škol, u níž se dochovala školní kronika. Tato škola vznikla oddělením od Obecné a měšťanské školy pro chlapce ve školním roce 1920/1921 a byla zřízena jako pětiletá škola. I tato škola sídlila v budově bývalého piaristického gymnázia a byly jí vyhrazeny čtyři třídy v prvním patře, kde rovněž sídlil i ředitel, a jedna třída byla v přízemí. Tato škola neměla na začátku svého prvního školního roku jmenovaného řídícího učitele, a tak prozatím zůstala pod vedením měšťanské školy. Prvním ředitelem byl 16. září 1920 jmenován Raimund Heinzel, jenž do ředitelského křesla zasedl 1. října 31 Seznam národních škol a jejich učitelstva v Československé republice podle stavu ze dne 31. října Praha, Pamětní kniha města Bruntálu ve Slezsku Autorizovaný překlad do českého jazyka uložen v muzejní knihovně Muzea v Bruntále. 33 Loukotová, V.: Německé školství na Bruntálsku (Rigorózní práce), Olomouc, PdF UP, 2004, 292 s. 34 Seznam národních škol a jejich učitelstva v Československé republice podle stavu ze dne 31. října Praha,

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Štěpánov, okres Olomouc Dolní 78, 783 13 Štěpánov Identifikátor školy: 600 140 776 Zřizovatel: Obec Štěpánov, Horní 444,

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Ředitel školy Mgr. Antonín Petrů Zástupkyně ředitele školy Mgr.Jana Bousková Sídlo školy Štefánikova 2 680 01 Boskovice Telefon

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

OBEC OTICE Z historie Počátky školství

OBEC OTICE Z historie Počátky školství OBEC OTICE Otice leží 3,5 km jihozápadně od středu města Opavy v nadmořské výšce 262 m n. m.. Katastrální výměra obce je 721 ha. Nejvyšším bodem obce je Kamenná hora (311m n.m.). Za zhlédnutí jistě stojí

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Budova školy na Pavlovské ulici v Mikulově (foto školní archiv) Z dochovaných písemných materiálů je zřejmé, že rodiče dětí z horního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken Ztroskotané sny České školy po německé okupaci Píše se říjen roku 1938. Na území dnešní Ostravy nastává historický zvrat. Německá armada zabírá části dnešní Ostravy. Drastickou změnou prochází i školství.

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Počet přihlášek ke vzdělávání 1. kolo přijímacího řízení ve

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě Úvod Obsah předkládané publikace tvoří rekonstruovaná data o přirozeném pohybu obyvatelstva českých zemí v letech 1914-1918. Přestože tyto údaje byly zpracovány již po 2. světové válce Státním úřadem statistickým

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na následující obory.

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na následující obory. Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na následující obory. Obory zakončené maturitní zkouškou: Denní studium: Autotronik Elektrotechnika

Více