Školství v Bruntále v 1. polovině 20. století

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školství v Bruntále v 1. polovině 20. století"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra historie Školství v Bruntále v 1. polovině 20. století Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. Vypracovala: Jana Mrázková

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně s užitím literatury a zdrojů uvedených v přiloženém seznamu. V Brně dne Jana Mrázková

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce prof. PhDr. Jaroslavu Vaculíkovi, CSc. za pomoc při vzniku a dokončení této práce a za jeho vstřícný přístup, cenné rady a připomínky. Také bych chtěla poděkovat paní Janě Novákové, pracovnici bruntálského muzea, která mi pomohla v hledání materiálů, jež se týkají tématu mé bakalářské práce a bez nichž by tato práce nemohla vzniknout. 3

4 Obsah Úvod Historický kontext v Bruntále v 1. polovině 20. století Správní vývoj a národnostní složení obyvatelstva Politický vývoj Hospodářství Společnost a kultura Obecný vývoj školství v českých zemích v první polovině 20. století Školství v Bruntále v 1. polovině 20. století Mateřská škola Obecné a měšťanské školy Chlapecké školy Obecná a měšťanská privátní dívčí škola řádu německých rytířů Střední a odborné školy Živnostenská a obchodnická pokračovací škola Státní odborná škola tkalcovská Zemědělská rodinná škola Gymnázium Německý chlapecký (arcibiskupský) seminář v Bruntále České menšinové školy Vzdělávací kurzy Závěr

5 Literatura Resumé Seznam příloh Přílohy

6 Úvod Ve své bakalářské práci se zaměřím na vývoj školství ve městě Bruntále od počátku 20. století do roku Město Bruntál patřící do území bývalého německého pohraničí je jedním z nejstarších měst v České republice, svá městská práva získalo pravděpodobně v roce 1213 a první zmínka o Bruntále jako městě pochází z Uničovské zakládací listiny z roku Téma jsem si vybrala, protože z tohoto malého města ve Slezsku pocházím a zajímala mě historie školství, jelikož jsem odchodila základní školu, jež sídlí v bývalém chlapeckém arcibiskupském semináři. Za cíl si kladu napsat ucelenou práci o konkrétní situaci školství v Bruntále v první polovině minulého století. Ráda bych se zmínila o každém stupni škol, jež měli bruntálští obyvatelé k dispozici pro své potomky, ať už to byly školy mateřské, obecné a měšťanské nebo střední školy. Také bych do práce ráda zařadila vzdělávací kurzy, jež sloužili všem lidem, kteří si chtěli rozšířit své vzdělání. Ve vymezeném období se ve městě nacházely především školy německé, ovšem čeští obyvatelé, jež zde žili v menšině, si vybudovali českou menšinovou školu, o níž by se patřilo rovněž zmínit. Tato práce by měla být pravděpodobně první prací, která se zabývá jak německým, tak českým menšinovým školstvím ve městě Bruntále. Jelikož jsem při svém bádání nenarazila na žádnou publikaci ani rukopis věnující se hlavně českým bruntálským školám, vycházela jsem pouze z kroniky měšťanské školy s vyučovacím jazykem československým, jež je uložena ve Státním okresním archivu Bruntál se sídlem v Krnově. Svou práci jsem rozdělila do tří kapitol. V první kapitole se věnuji nastínění historické situace ve městě ve vymezeném období. Druhá kapitola popisuje obecný vývoj školství v českých zemích. Ve třetí kapitole jsem se již zabývala konkrétní situací školství v Bruntále v první půli 20. století. Ve své práci jsem čerpala z prací, jež byly napsány studenty jiných vysokých škol, dále z publikací místních historiků, hlavně tedy ke zpracování první kapitoly. Vzhledem k tomu, že ve městě bylo hlavně německé školství, některé materiály byly v němčině, konkrétně to byl dobový tisk a brožury ke Státní odborné škole tkalcovské, zde vyvstal menší problém, protože má znalost němčiny není příliš dobrá, ovšem s tímto úkolem jsem se s pomocí slovníku poprala. Druhý větší problém shledávám ve zpracování první kapitoly, jelikož jsem nejprve zvolila materiál, který nebyl příliš 6

7 přehledný, avšak i tento problém jsem přestála, a sice tím, že jsem našla pro mě lepší práce zabývající se historií města Bruntálu. 7

8 1. Historický kontext v Bruntále v 1. polovině 20. století 1.1. Správní vývoj a národnostní složení obyvatelstva Území Bruntálu spadalo na počátku 20. století do slezské části Rakousko-Uherska. Když bylo československé pohraničí okupováno nacistickým Německem, a sice od října 1938 až do března 1939, ležel okres Bruntál ve vládním obvodu Opava Sudetské župy Velkoněmecké říše. Co se týče národnostní skladby obyvatel, kteří žili v okrese Bruntál, tak to byli hlavně Němci. S příchodem českého úřednictva, četnictva, vojáků, učitelů a železničářů se počet československého obyvatelstva zvýšil, ovšem nepřesáhl počet obyvatelstva s německou národností. Situace se změnila po roce 1938, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda, a české obyvatelstvo bylo nuceno odejít Politický vývoj Příchod první světové války vzbudil v bruntálských obyvatelích nadšení a věřili, že brzy přijde vítězství. To, že stále nepřicházel konec války a také vázlo zásobování oblasti, zapříčinilo narůstající nespokojenost. V roce 1917 zachvátily město Bruntál hladové bouře. 2 Ve dnech 22. července a 23. července 1917 postihl Bruntál výbuch nevole. Na pět set hladovějících dělníků se sešlo před okresním hejtmanstvím, aby vzneslo neodkladný požadavek na navýšení potravinových přídělů chleba a brambor. Na rozehnání tohoto shromáždění přišlo na pomoc četnictvo. Na jaře příštího roku, přesněji 15. dubna 1918, bylo dokonce povoláno vojsko, aby městu pomohlo další podobnou bouři překonat. 3 protože hrozilo rozpadnutí Rakousko-Uherské monarchie. S blížícím se koncem války narůstaly v lidech obavy, Československá státní moc byla po první světové válce ustavena nad Bruntálem koncem prosince 1918, teprve když došlo k likvidaci snah části obyvatelstva být součástí Rakouska v rámci proklamované příslušnosti k tzv. provincii Sudetenland. Bruntálští zaujímali k Československu negativní vztah, což v následujících letech vyústilo v řadu nepokojů, jež si v letech 1919 a 1922 vyžádaly dokonce lidské oběti. 1 Cepek, J., Niesner, T.: Přehled společensko-politického a hospodářského vývoje v okrese Bruntál ve 20. století s přihlédnutím k vývoji v Ostravě-město od roku Bruntál 2006, s Niesner, T.: Dějiny města. In: Náš domov, 2011, ročník XXII., č. 11, s Cepek, J: Bruntál , s

9 V této době do města začali přicházet čeští úředníci, vojáci a železničáři, jejichž kulturní a společenský život se soustředil do několika organizací a v Bruntále se tak utvořila činná česká menšina. 4 V roce 1920 proběhly parlamentní volby, v nichž se na první pozici umístila DSAP (Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei, Německá sociálně-demokratická strana dělnická), na druhém místě se umístila DCV (Deutsche christliche-soziale Volkspartei, Německá křesťansko-sociální stana lidová). 5 V období mezi dvěmi světovými válkami se vyvíjel stavební růst města. Vybudovalo se zde na 480 nových staveb, mnoho starobylých budov bylo upraveno nebo opraveno. Rok 1928 znamenal pro bruntálskou veřejnou nemocnici rozšíření. Ve třicátých letech byla postavena tzv. stará budova okresního úřadu a bruntálská kasárna. 6 Další parlamentní volby se konaly v roce 1925, ve kterých nejvíce hlasů získala strana DSAP (Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei, Německá sociálně-demokratická strana dělnická), tato strana zvítězila v parlamentních volbách také o čtyři roky později. 7 Během velké hospodářské krize, která trvala v letech , byl velmi zasažen bruntálský průmysl i živnostníci. Mnoho podniků ekonomicky upadlo a několik z nich dokonce bylo nuceno ukončit svou činnost. V této době prudce stoupla nezaměstnanost obyvatelstva. Těžkou pozici živnostníků v roce 1933 vystihuje prohlášení bruntálských hostinských, kteří v místních novinách oznámili, že v tomto tíživém čase jsou na ně kladeny ustavičně větší nároky a všudypřítomná nezaměstnanost nechala klesnout koupěschopnosti občanů, a paralyzováním obchodu a dopravy dospěly pohostinské provozy znatelného poklesu. Dále oznamovali, že je ve městech mnoho živnostníků, již jsou nuceni, stejně jako ostatní občané zasažení krizí, žít ze státních podpor. Obnovení ekonomického blahobytu se město Bruntál do roku 1938 nedočkalo. 8 Němečtí občané města Bruntál se od počátku 30. let minulého století podřizovali na síle nabývajícímu nacionalismu, což nakonec vyvrcholilo ve ztotožnění s nacistickou ideologií, již zastupovala Sudetoněmecká strana Konráda Henleina. 9 Sudetoněmecká strana také zvítězila v parlamentních volbách v roce Německý odpor rostl a přerůstal v násilí, které si vyžádalo svou první oběť už v roce 1935 a byl jí W. 4 Dostupné na 5 Bartoš, J., Schulz, J., Trapl, M.: Historický místopis Moravy a Slezska v letech , svazek XIII. Olomouc 1994, s Dostupné na 7 Bartoš, J., Schulz, J., Trapl, M.: Historický místopis Moravy a Slezska v letech , svazek XIII. Olomouc 1994, s Niesner, T.: Historie města. In: Průvodce městem Bruntál, 6. část. Dostupné na 9 Dostupné na 9

10 Rosenzweild, jehož zabil ortodoxní henleinovec z rasových důvodů. Dne 1. května 1938 v Bruntále proběhly oslavy 1. máje, jichž se zúčastnilo okolo přívrženců SdP. Tyto oslavy byly rovněž velkým shromážděním nacionální protičeské jednoty místního německého obyvatelstva. Tyto události vyústily v tragické dny na podzim roku Němečtí obyvatelé města Bruntálu zkusili povstáním ve dnech 24. až 26. září 1938 uchopit moc nad městem do svých rukou. Československému vojsku se podařilo znovu nastolit řád, který ovšem netrval moc dlouho, jelikož po mnichovském diktátu bylo město Bruntál dne 7. října 1938 okupováno německou armádou. Město Bruntál se stalo v období nacistického obsazení sídlem tzv. venkovského okresu. Město bylo součástí vládního obvodu Opava Sudetské župy. Nacisté zřídili ve městě německý obecní systém, čímž byla zrušena možnost volit obecní samosprávné orgány a také zřídili tzv. vůdcovský princip, což znamenalo, že se všechna moc ve městě koncentrovala na osobu starosty, jehož jmenovaly říšskoněmecké státní orgány, avšak rozhodující slovo měl stranický vedoucí nacistické strany NSDAP. Nacisté také zrušili všechny spolky i hasičský, aby byly vystřídány organizacemi patřící k NSDAP, byly to například SA, SS, Hitlerjugend, Německá pracovní fronta, svazy podnikatelů a živnostníků. Druhá světová válka znamenala pro obyvatele města plnou zaměstnanost přesunem od textilního ke strojírenskému průmyslu s pozvolným přecházením na válečnou produkci. Velká spousta mužů, více než čtvrtina, musela narukovat do armády a šli válčit na fronty. Jakmile Německo obsadilo pohraničí, tedy i Bruntál, byly proti Židům uplatněny tzv. Norimberské zákony. V listopadu 1938 proběhla tzv. křišťálová noc a židovští obyvatelé byli deportováni do koncentračních táborů, jejich jmění pak bylo poněmčováno, to znamenalo, že na jaře roku 1939 byla v Bruntále vyřešena tzv. židovská otázka. Ve městě bylo během druhé světové války pracovně nasazeno kolem osmdesáti dělníků. Bruntál disponoval koncentračními, zajateckými a internačními tábory, v nichž byli zadržováni angličtí a francouzští váleční vězni, v roce 1943 byli v táborech i sověti. Pobočka koncentračního tábora byla v Bruntále zřízena ve fabrice Machold, která se nacházela naproti nádraží, a v níž byly drženy židovské ženy. Osvobození od nacistické krutovlády a německého záboru se město Bruntál dočkalo 7. 10

11 května Řeže se městu vyhnuly, a tak sovětská vojska mohla pokračovat dále směrem na Staré Město u Bruntálu a Rýmařov Hospodářství Vývoj hospodářství v okrese se odvíjel jednak od geografické polohy a jednak předchozím historickým vývojem. Okres Bruntál je umístěn do vyšší nadmořské výšky, což moc nepřeje velkým zemědělským počinům. Horské oblasti ovšem převládají, a proto byla tato oblast značně chudá na zemědělskou výrobu. Díky nepříznivým podmínkám se místní obyvatelstvo nemohlo uplatnit v oblasti lesnictví a zemědělství a muselo si hledat práci v jiném odvětví. Průběh dějin, zejména politické změny, ovlivnil ekonomiku regionu a stal se velkým problémem pro tradiční místa odbytu. Pro oděvní průmysl byly důležité ne moc průmyslově vyspělé oblasti Rakouska a Uher a balkánské země. Do roku 1742 šel odbyt do celého území Slezska, do Pruska a Polska. Styky byly přerušeny, když jsme ve výše zmíněném roce ztratili velkou část Slezska, ve válkách o rakouské dědictví, čímž utrpěl zdejší průmysl. Nové ekonomické vazby se podařilo navázat s Moravou a Rakouskem v průběhu 19. století. Ve druhé polovině 19. století se staly velmi významnými styky s Ostravou. Hospodářský ráz v Bruntále na začátku 20. století určoval vývoj ve druhé polovině století 19. Oblast hospodářství (železářství, dolování, těžba užitkového dříví a uhlířství) a výstavba silniční a železniční sítě určovaly podmínky pro vývoz textilního i jiného průmyslu. Tím, že byli zaměstnáváni lidé za nízké platy, bylo možno vkládat finance do zapadlých oblastí. Mnoho nově založených podniků bylo v místech s přímým vlakovým spojením, tím se pracovníci přesunuli do větších středisek (Krnov, Vrbno pod Pradědem apod.) a odlehlé oblasti se vylidnily. Industriální výroba na počátku 20. století tudíž nebyla rozprostřena rovnoměrně. Hospodářská situace se odrazila i na skladbě obyvatelstva. Jednak zde žilo mnoho dělníků, jednak jsme zde mohli narazit na rolníky. Co se týče zastoupení průmyslu a řemeslnictví, tak největší zastoupení měl v oblasti textilní průmysl, dále pak oděvnictví, zpracování železa, kovů, strojírenství, stavebnictví, dřevařství a potravinářství. 10 Niesner, T.: Historie města. In: Průvodce městem Bruntál, 6. část. Dostupné na 11

12 Tato oblast byla ve 30. letech 20. století hluboce zasažena hospodářskou krizí. Spousta podniků velmi upadala, nebo ještě hůř zkrachovala, čímž bylo mnoho lidí bez práce. Do roku 1938 nebyla ekonomická výnosnost obnovena. Během okupace a války se velká nezaměstnanost změnila v úplnou zaměstnanost a došlo k posunu od textilního průmyslu ke strojírenství. Z živočišné výroby se ve zdejších podmínkách dařilo hlavně skotu. Méně se dařilo pěstování vepřů a chov ovcí zde skoro neexistoval, ovšem domácím kozám zdejší podmínky vyhovovaly Společnost a kultura V první polovině 20. století byl kulturní a společenský život v Bruntále ve znamení spolků, kterých zde bylo velké množství. Kulturní instituce začaly vznikat až ve 20. a 30. letech minulého století, a to pouze ve větších městech. Nejdříve začala vznikat muzea, v Bruntále vzniklo v roce Mezi další kulturní zařízení patří obecní knihovny, jedna se nacházela také v Bruntále, a to od roku V roce 1925 bylo v Bruntále založeno kino. Spolky, kterých vzniklo v poslední třetině 19. století nespočetně, byly největším šiřitelem kulturního a společenského života. Nevznikly pouze kulturní spolky (pěvecké, hudební), ale také spolky podpůrné, náboženské, vzdělávací, hasičské, tělovýchovné, zájmové (chovatelské, pěstitelské), stavovské (učitelů, notářů), zaměstnanecké, odborové a v neposlední řadě i nacionální. Nejvíce spolků bylo ve velkých městech. Po první světové válce byly hojně zakládány dělnické a odborové spolky. 12 Nově vznikaly české spolky, jako například odbor Matice opavské Vzdělávací spolek Praděd v roce 1921, oddíly Sokola, Svaz českých turistů, nebo Československý Červený kříž. 13 Každý spolek vykonával pestrou aktivitu, byly pořadateli různých kulturních, společenských a sportovních akcí. Většina spolků byla po příchodu nacistického totalitního režimu 11 Niesner, T.: Společensko-politický a hospodářský vývoj Bruntálska ve 20. století. In: Sborník bruntálského muzea, 2010, s Cepek, J., Niesner, T.: Přehled společensko-politického a hospodářského vývoje v okrese Bruntál ve 20. století s přihlédnutím k vývoji v Ostravě-město od roku Bruntál 2006, s Dostupné na 12

13 v roce 1938 nucena ukončit svou činnost, ovšem zlomek z nich byl sdružen s již stávajícími německými organizacemi Cepek, J., Niesner, T.: Přehled společensko-politického a hospodářského vývoje v okrese Bruntál ve 20. století s přihlédnutím k vývoji v Ostravě-město od roku Bruntál 2006, s

14 2. Obecný vývoj školství v českých zemích v první polovině 20. století Od roku 1900 byla v českých zemích zavedena střední škola nového typu šestitřídní dívčí lyceum, které se zaměřovalo na přípravu do praktického povolání. V roce 1912 bylo upraveno tak, aby se přiblížilo učebním osnovám reálným gymnáziím a reálkám. V roce 1908 se začala zakládat nová reálná gymnázia, a to dvojího typu reálné gymnázium a reálné reformní gymnázium. Do této doby byla na nižším stupni povinná výuka kreslení, dále ve třetím a čtvrtém ročníku se vyučování rozdělovalo na větev s francouzštinou a větev s řečtinou. Reálné gymnázium se mohlo zbudovat buď jako samostatné, nebo se spojilo s vyšší reálkou. Se zřízením nových reálných gymnázií došlo ke změnám v učebních osnovách, nejvíce se tyto změny dotkly výuky dějepisu, zeměpisu a přírodopisu. Nově byla zavedena výuka chemie, astronomie a deskriptivní geometrie. Ve třetím ročníku se začala vyučovat francouzština. Další změnou byla výuka latiny na reformním reálném gymnáziu, která byla zařazena až do pátého ročníku, ovšem bylo jí vyhrazeno více vyučovacích hodin. Obě tyto instituce se vyvíjely rozdílně. Zatímco reálné gymnázium se do začátku první světové války rozšířilo, reálné reformní gymnázium velký úspěch nezaznamenalo. V roce 1919 došlo k úpravě vyučovacích osnov na gymnáziích a reálkách. Více času se nyní mělo věnovat reáliím, tělocviku a výuce zemských jazyků. Gymnázia a reálky se k sobě více přiblížily. To, že gymnázia byla osmitřídní a reálky sedmitřídní, ovšem zůstalo zachováno. V tomto roce bylo také nařízeno zrovnoprávnění maturitních vysvědčení ze všech typů středních škol. Po vzniku Československa roku 1918 opadl vliv církve na školství, učitelky již nemusely žít v celibátu a měly stejná práva jako učitelé. Na všech školách již mohly dívky chodit do tříd s chlapci, tím bylo dívkám umožněno studovat na chlapeckých středních školách. Zřizovaly se stání menšinové školy, které byly určeny pro národnostní menšiny žijící ve smíšené oblasti. V nově vzniklém státě zůstaly zachovány školské zákony, které platily za Rakousko-Uherska, ovšem byla rozšířena jejich pravomoc i na slovenskou část státu, kde v meziválečném období stoupl počet škol všech stupňů i druhů. 14

15 škole. 17 Během okupace našeho státu Německem byly ničeny české školy a muselo ze V roce 1919 byl započat proces zestátňování škol. Byla vydána dílčí školní reforma, která omezila výuku náboženství (nyní byla od šestého ročníku nepovinná), rozšířila výuku přírodních věd a posílila výuku mateřského jazyka. 15 Dne 3. dubna 1919 byl přijat zákon o menšinových školách, na jehož základě se měla zbudovat v každé obci veřejná národní škola, jestliže tříletý průměr dosahoval alespoň 40 dětí společného mateřského jazyka školou povinných, dále při počtu 400 žáků i s dětmi z obcí vzdálených více jak 4 km se měla zřídit i veřejná škola měšťanská. Dne 1. ledna 1921 převzala menšinové školy státní správa. 16 V roce 1922 byl vydán Malý školský zákon, který sjednotil všechny školní systémy v Československu. Mnoho ustanovení a zákonů bylo převzato z již zaniklého Rakousko- Uherska. Zákon zaváděl osmiletou povinnou školní docházku a zrušil úlevy, rodiče dle zákona mohli odhlásit své děti z výuky náboženství a byla ustanovena výuka občanské nauky a výchovy, ručních prací chlapeckých a domácí nauka. V roce 1927 došlo opět k úpravě osnov na středních školách. Řečtina, která se vyučovala na gymnáziích, a francouzština, které se vyučovalo na reálných gymnáziích, byly přesunuty do pátého ročníku. Nižší stupeň reálky se i nadále ztotožňoval s reformním reálným gymnáziem, čímž se určil společný čtyřletý základ pro gymnázia a reálné gymnázia, ale i pro reálku a reformní reálné gymnázium. Jednotný dvouletý základ pro střední školy všech typů byl zformován v roce Žáci se tak v první a druhé třídě učili kromě mateřského jazyka jen jeden cizí jazyk, a sice němčinu; latina byla na reálném gymnáziu přesunuta do třetího ročníku, stejně jako francouzština na reálce a reálném gymnáziu. Od školního roku 1933/1934 se výuka na střední škole řídila novými osnovami (první středoškolské osnovy nového státu). Reálka byla i dál sedmiletá, na rozdíl od jiných typů středních škol, a maturitní vysvědčení rovněž nemohlo konkurovat jiným typům, toto zapříčinilo pokles zájmu o studium na této škol vymizet vše české. Cíle nacistické pedagogiky byly neodmyslitelně spjaty s ideologií německého státu. 18 Loukotová ve své práci uvádí, že na obecných a měšťanských školách musel od 1. května 1939 provádět přímý dozor okresní školní 15 Kovaříček, V., Kovaříčková, I.: Vývoj školských soustav v českých zemích. Olomouc 1989, s Somr, M.: Dějiny školství a pedagogiky. Praha 1987, s Kovaříček, V., Kovaříčková, I.: Vývoj školských soustav v českých zemích. Olomouc 1989, s Somr, M.: Dějiny školství a pedagogiky. Praha 1987, s

16 inspektor. 19 Změn se dočkala organizace vzdělání, výchova i obsah vzdělání. Od roku 1941 se začaly měšťanské školy transformovat na výběrové a byly nazývány hlavní školy. Cílem bylo vyšší vzdělání, které se mělo dostat pouze určitému počtu dětí. Zbytek dětí (zhruba 60%) se měly vzdělávat na obecné škole. 20 Němci zrušili výuku dějepisu a zavedli výuku němčiny ve všech školách. České školy nechali vystěhovat do nevyhovujících budov a devastovali školní knihovny a sbírky. Za vrchol teroru se dá považovat uzavření českých vysokých škol a přivlastnění si majetku pro německé vysoké školy. Během posledních dvou let války bylo rozloženo celé školství, učitelé byli v roce 1944 totálně nasazeni a budovy škol si zabrala armáda pro své účely. 21 V roce 1942 bylo odstraněno Ministerstvo školství a národní osvěty a nahradila ho dvě nová ministerstva: Ministerstvo školství a Ministerstvo lidové osvěty. Rušení pokračovalo dále, dne 4. listopadu 1942 to byla zemská školní rada a 15. dubna 1943 okresní a městské školní výbory, jejichž kompetence převzaly nově založené školské úřadovny. Také místní školní výbory se dočkaly svého konce a pravomocí se ujali starostové obcí. Vesměs se jednalo o asimilaci s Německem a odstranění všeho českého, co by připomínalo stav před Mnichovem. Konec druhé světové války přinesl i konec útisku a násilí od našich německých sousedů. Všechny německé školy byly ukončeny a od května 1945 se opět začalo učit na všech existujících českých školách. S novým školním rokem byla obnovena i výuka na českých vysokých školách. 19 Obst, O.: Úvod do teorie řízení výchovy a vzdělávání ve školství pro učitele. Olomouc 1995, s Kovaříček, V., Kovaříčková, I.: Vývoj školských soustav v českých zemích. Olomouc 1989, s Somr, M.: Dějiny školství a pedagogiky. Praha 1987, s

17 3. Školství v Bruntále v 1. polovině 20. století 3.1. Mateřská škola Ve městě Bruntál měla své místo i mateřská škola, přesněji řečeno dětská opatrovna, jejíž budova byla původně zbourána, aby pak na tom samém místě město postavilo nový dům sloužící výhradně pro potřeby mateřské školy. Budova byla postavena v roce 1902 a hned následujícího roku mohla mateřská škola opět začít fungovat. Budova čítala čtyři učební sály (Lehrsäle), pět obývacích pokojů (Wohzimmern) a jednu kuchyň. V březnu 1904 se z dětské opatrovny na základě usnesení městského výboru stala veřejná mateřská škola. Aby mohlo být dítě do školky přijato, muselo dosáhnout v kalendářním roce, v němž nastupovalo, věku 4 let (tzn., když nastoupilo v září školního roku 1904/1905, muselo v kalendářním roce 1904 oslavit 4. narozeniny), a také muselo mít vystaven očkovací průkaz. Spolehlivý doprovod měl dítě přivézt do školy od 8 hodin a vyzvednout si ho měl nejpozději do 18 hodin v létě a do 17 hodin v zimě. Do mateřské školy chodilo na konci školního roku 1912/1913 celkem 139 dětí, z toho bylo 78 děvčat. Ve školním roce 1928/1929 měla škola hned dvě oddělení, která měla jednu paralelní třídu, a celkový počet dětí navštěvujících tuto instituci byl 150. Správcem školky byl Josef Gangel, který byl zároveň nadučitelem na Chlapecké obecné škole I. Děti měly na starost tři opatrovnice Antonie Kronesová, Anna Skupinová a Eisela Dröslerová Obecné a měšťanské školy Chlapecké školy Do roku 1905 byla v Bruntále jedna chlapecká škola, a sice osmiletá Obecná a měšťanská škola pro chlapce v Bruntále. Pro velký počet žáků, a tím i pro velké 22 Loukotová, V.: Německé školství na Bruntálsku (Rigorózní práce), Olomouc, PdF UP, 2004, 292 s. 17

18 množství tříd, bylo nutno školu rozdělit, a tak vznikla pětiletá Chlapecká obecná škola II. Obě tyto školy se nacházely v budově bývalého piaristického gymnázia na dnešní Dukelské ulici. 23 V roce 1916 získal Ota Glaser místo od c. k. školní rady v Bruntále na Chlapecké obecné škole II. Vzhledem k tomu, že výpomocná kantorka dala výpověď v polovině září 1917, školní rada ji nahradila Johannem Tschauderem, toho času v penzi. Dále školní rada jmenovala na post provizorní učtelky výpomocnou pedagožku Idu Krausovou. 24 V letech byl na postu ředitele Chlapecké obecné školy II Johann Brandl, jak se píše v Pamětní knize Bruntálu. Ten v roce 1924 odešel do důchodu a jeho místo bylo přiděleno dočasnému učiteli Josefu Gangelovi. Učitelský sbor doplňovali další čtyři kantoři. Ve školních letech 1920/1921 až 1923/1924 se počet žáků, kteří navštěvovali Chlapeckou obecnou školu II, následovně snižoval: Školní rok Počet žáků 1920/ / / / Tento úbytek je údajně způsoben sníženou porodností v průběhu první světové války. 25 Ve školním roce 1928/1929 se ujal vedení školy nadučitel Oskar Olbrich, další členové pedagogického sboru byli dva učitelé Franz Hofmann a Otto Glaser, jedna učitelka Josefine Jesch, pomocný učitel Otto Scholz a učitel náboženství Robert Schälzky 26, jenž vyučoval i na Chlapecké měšťanské škole a Chlapecké obecné škole I. 23 Tamtéž 24 Kostelanská, H.: Činnost bruntálské městské samosprávy za 1. světové války ve světě novin Freudenthaler Zeitung (Ročníková práce), Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, 2002, 73 s. 25 Pamětní kniha města Bruntálu ve Slezsku Autorizovaný překlad do českého jazyka uložen v muzejní knihovně Muzea v Bruntále. 26 Schälzky pocházel z Rýžoviště, malá obec nedaleko Bruntálu, v červnu 1907 byl vysvěcen na kněze řádu německých rytířů a v srpnu téhož roku se stal kaplanem v Bruntále. V roce 1909 vstoupil do politiky a až do roku 1921 stanul v čele Katolického národního spolku. Mezi lety 1919 a 1921 vykonával funkci prvního radního v městské správě v Bruntále. V rozmezí let 1920 a 1925 byl poslancem československého parlamentu, kde zastupoval Německou křesťansko-sociální stranu. Rok 1929 znamenal pro Schälzkyho to, že se stal v Bruntále děkanem. A konečně dne 24. března 1936 byl zvolen velmistrem řádu německých rytířů, jelikož je tato funkce doživotní, setrval v ní do roku 1948, kdy v lednu umírá ve městě Lana nacházející se v jižním Tyrolsku. (Adam, P.: Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2005, s. 162.) 18

19 Učitelský sbor pro školní rok 1933/1934 tvořili Franz Hofmann (řídící učitel), Adam Wesse, Bedřich Wojnar, Otto Glaser a Ida Krausová. 27 Do roku 1921 měla Chlapecká měšťanská škola tři třídy; po tomto roce měla třídy čtyři, tato čtvrtá třída sloužila pro chlapce a dívky jako tzv. jednoletý učební kurz. Byl to přechod k aktivnímu životu a vyučovaly se předměty: těsnopis, psaní na stroji, čeština, angličtina, francouzština a nauka o vedení domácnosti. Žákům byla poskytnuta možnost rozšířit si své všeobecné vědomosti. Výhodou bylo, že nadaným absolventům se naskytla možnost být přijat na učitelský ústav, samozřejmě po zdárném splnění přijímacích zkoušek. Škola získala od obce nezbytné potřeby pro výuku, a sice jeden šicí stroj a jeden stroj psací. 28 Během první světové války museli učitelé narukovat do armády a museli být nahrazeni jinými kantory. Na místo učitele Franze Hofmanna dosadila okresní školní rada Elisabethu Friedel. Ve školním roce 1916/1917 byl na post ředitele školy zvolen odborný pedagog August Sahlinger a jako pomocné kantorky byly dosazeny Marta Plachky a Margarette Matulová. V následujícím školním roce (1917/1918) byl zvolen nový učitel Kajetan Ludwig a jako výpomocná pedagožka Marie Pohl, která nahradila Johanna Tschaudera. 29 Mezi léty 1921 a 1923 řídil školu August Sahlinger, kterého v roce 1923 vystřídal Viktor Köhler. Učitelský sbor doplňovali dva kantoři náboženství, čtyři odborní pedagogové, jeden učitel na stenografii (těsnopis) a jedna vedlejší učitelka cizích jazyků. Ve školním roce 1921/1922 byl sbor obohacen o jednoho odborného učitele, jednu pedagožku ručních prací a jednoho vyučujícího psaní na stroji. 30 Ve školním roce 1928/1929 došlo opět ke změně ředitele, tentokrát se jím stal Josef Kuhn, jenž byl zároveň od roku 1919 okresním školním inspektorem v Bruntále, své místo zde měli dva odborní učitelé (Kajetan Ludwig hra na varhany, Johann Koß), učitel Fridrich Adolf Moinar, čtyři provisorní odborní pedagogové (Paul Skatulla, Franz Schrott způsobilost vyučovat češtinu pro měšťanské školy, Gustav Kolbe 27 Seznam národních škol a jejich učitelstva v Československé republice podle stavu ze dne 31. října Praha, Loukotová, V.: Německé školství na Bruntálsku (Rigorózní práce), Olomouc, PdF UP, 2004, 292 s. 29 Kostelanská, H.: Činnost bruntálské městské samosprávy za 1. světové války ve světě novin Freudenthaler Zeitung (Ročníková práce), Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, 2002, 73 s. 30 Pamětní kniha města Bruntálu ve Slezsku Autorizovaný překlad do českého jazyka uložen v muzejní knihovně Muzea v Bruntále. 19

20 způsobilost vyučovat češtinu pro obecné školy, Franz Stix těsnopis) a nakonec zde působil učitel náboženství Robert Schälzky. 31 Výuka se ve dnech 26. října 1921 až 2. prosince 1921 přestěhovala do budovy dívčí školy, jelikož vojska zabrala budovu měšťanské školy vzhledem k mobilizaci. Ve školních letech 1920/ /1924 počty žáků vypadaly následovně: 32 Školní rok Počet chlapců Počet děvčat 1920/ / / / Vzhledem k tomu, že se počet žáků zvyšoval, byly 1. a 2. třída zdvojeny. Tato Chlapecká měšťanská škola byla do školního roku 1919/1920 součástí Obecné a měšťanské chlapecké školy a od následujícího školního roku byla samostatná. 33 Ve školním roce 1933/1934 proběhly změny ve školním sboru, již zde neučili Fridrich Adolf Moinar a Robert Schälzky, naopak zde působili Otto Scholz, Al. Hanke, Helmut Szczyrba a jako učitel náboženství Alfons Schneider. 34 Poslední chlapeckou školou v Bruntále je Chlapecká obecná škola a je jedinou z chlapeckých škol, u níž se dochovala školní kronika. Tato škola vznikla oddělením od Obecné a měšťanské školy pro chlapce ve školním roce 1920/1921 a byla zřízena jako pětiletá škola. I tato škola sídlila v budově bývalého piaristického gymnázia a byly jí vyhrazeny čtyři třídy v prvním patře, kde rovněž sídlil i ředitel, a jedna třída byla v přízemí. Tato škola neměla na začátku svého prvního školního roku jmenovaného řídícího učitele, a tak prozatím zůstala pod vedením měšťanské školy. Prvním ředitelem byl 16. září 1920 jmenován Raimund Heinzel, jenž do ředitelského křesla zasedl 1. října 31 Seznam národních škol a jejich učitelstva v Československé republice podle stavu ze dne 31. října Praha, Pamětní kniha města Bruntálu ve Slezsku Autorizovaný překlad do českého jazyka uložen v muzejní knihovně Muzea v Bruntále. 33 Loukotová, V.: Německé školství na Bruntálsku (Rigorózní práce), Olomouc, PdF UP, 2004, 292 s. 34 Seznam národních škol a jejich učitelstva v Československé republice podle stavu ze dne 31. října Praha,

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Budova školy na Pavlovské ulici v Mikulově (foto školní archiv) Z dochovaných písemných materiálů je zřejmé, že rodiče dětí z horního

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 1. Dr. Medicíny a chirurgie, vyšší polní lékař Gmach Ferdinand. V Hranicích na Vyšším vojenském vzdělávacím a výchovném

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

63-41-M/02 Obchodní akademie. forma vzdělávání: Celkový možný počet získaných bodů je 100 bodů.

63-41-M/02 Obchodní akademie. forma vzdělávání: Celkový možný počet získaných bodů je 100 bodů. 63-41-M/02 Obchodní akademie 4. Průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky počítaný z předmětů: český jazyk, rodinná výchova, cizí jazyk, matematika,

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč.

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. Historie Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František Josef I.

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

Podmínky pro podnikání v Opavě

Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě OBSAH PREZENTACE 1. MĚSTO místo, památky, zeleň, občanská vybavenost 2. DOPRAVA dostupnost, výhled 3. LIDÉ vzdělanost, vzdělávání, kvalifikace

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Škola: náboženská, nebo světská?

Škola: náboženská, nebo světská? Škola: náboženská, nebo světská? Židovské identity 77 92 Židovská škola v Lužích, do roku 1905 Židovské muzeum v Praze Škola, schopnost číst a psát, a proto i porozumět náboženským textům, patřila k významným

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

IV. Školy v Plzni. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni. 2. Ženský učitelský ústav v Plzni. 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni

IV. Školy v Plzni. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni. 2. Ženský učitelský ústav v Plzni. 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni IV. Školy v Plzni IV. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni 2. Ženský učitelský ústav v Plzni 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni 4. Cvičná škola při muž. učitelském ústavu v Plzni 5.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci Ztroskotané sny České školy po německé okupaci Píše se říjen roku 1938. Na území dnešní Ostravy nastává historický zvrat. Německá armáda zabírá části dnešní Ostravy. Drastickou změnou prochází i školství.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č.

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č. Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400/03 OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948 Inventář (NAD č.: 2652) (Č. pomůcky: 496) Petra Krátká Praha 2009 Obecná škola Praha XI. Hrdlořezy,

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

JOHANN RADON a počítačová tomografie

JOHANN RADON a počítačová tomografie JOHANN RADON a počítačová tomografie Alena Šolcová 26. listopadu 2013 Dětství Narodil se 16. prosince 1887 v Děčíně. Rodiče: Anton a Anna, otec bankovní úředník. Vyrůstal s dcerami otce z prvního manželství.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Období od založení školy (1. 5. 1880) do 1. světové války

Období od založení školy (1. 5. 1880) do 1. světové války 1880 1914 Období od založení školy (1. 5. 1880) do 1. světové války 1. květen 1880 je datum zrodu samostatné odborné školy v Jablonci nad Nisou. V obvodu liberecké Obchodní a živnostenské komory, zahrnujícím

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Postavení učitelů ve společnosti, odměňování ve školství Historický vývoj postavení učitelů v českých zemích J.A. Komenský učitel národů zabýval se reformami školství Jediným učitelem hodným tohoto jména

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě Počátky vzdělání v našem městě Nejstarší zmínka o vyučování v našem blízkém okolí se vztahuje k městu Gmünd a roku 1387. V obcích, kde stál kostel, byly zřizovány farní triviální školy, ve kterých se kromě

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Ředitelka Soukromé střední odborné školy (1. KŠPA) Praha s. r. o. v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více