FOTO FOTO 56

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOTO 57 128 2 7-2 0 2 12 1 FOTO 56"

Transkript

1 FOTO FOTO 56

2 OBSAH Slovo na úvod Historie statku a zámku Stádlec Stádlec od poloviny 19. století do současnosti Obce ve správním obvodu městyse Stádlec Dějiny farnosti Stádlecké a sakrální památky Dějiny židovské komunity ve Stádlci Stádlec a válečná období Školství ve Stádlci Cech a společenstvo živnostníků ve Stádlci Firmy podnikající ve Stádlci Řetězový most Spolková činnost ve Stádlci Rodáci a významné osobnosti spojené se Stádlcem Stádlecké oslavy Seznam použitých pramenů a literatury

3 Vážení čtenáři, FOTO 74 držíte v ruce publikaci, ve které jsme vám chtěli nabídnout krátkou exkurzi do minulosti a pokusili se připomenout bývalou slávu Stádlce a jeho obyvatel. Dnes žijeme v hektické době a málokdo má čas vracet se do minulosti, aby si připomněl, jakým způsobem žili naši předci. Přesto jsou tato občasná ohlédnutí užitečná, neboť nám pomáhají uvědomit si, jak pohodlně se nám nyní žije. Z tohoto důvodu v publikaci dáváme přednost archivním snímkům, údajům vyhledaných v kronikách a archívech, abychom vzdali hold úsilí lidí, kteří nezištně vydávali svou energii pro lepší život stádleckých občanů. Abychom si jejich práci připomněli, ocenili ji a navázali na ni. Každé obci, která nyní patří pod správu městyse Stádlec, je věnováno několik slov. Dočtete se zde o její historii a spolkovém životě tamních obyvatel. Tato publikace nemá být učebnicí historie nebo chronologickým výčtem dat a událostí. Publikace by měla být čtivá s jistou dávkou ověřených historických reálií a klade si za cíl vzbudit ve čtenářích z řad stávajících obyvatel Stádlce, ale i v těch, kteří již ve Stádlci nebydlí, pocit hrdosti na dílo předků a pocit sounáležitostí s místem, ze kterého vzešli, kde žijí a kde vyrůstají jejich děti či vnoučata. Ing. Milan Kelich, starosta městyse Stádlec

4 HISTORIE STATKU A ZÁMKU STÁDLEC O původu vzniku názvu obce Stádlec (dříve Stadilce či Stálec) se traduje několik pověstí: Kdysi prý lovil bohatý pán v hlubokých lesích kolem řeky Lužnice a zabloudil. Unaveného zbloudilce našli lidé v místech, kde stojí dnes zámek. Z vděčnosti za své zachránění dal pán vykácet les a postavit kapli. Kolem pak vznikla osada, které se říkalo stál-les čili Stálec. Jiná verze praví, že pastýři ovcí, kteří sháněli svá stáda na vyvýšené místo a toto místo měli na nějakou dobu stálé, říkali poženeme na stálec. Podle další z verzí byl název Stadilce odvozen od stavidel okolních rybníků, kterých bylo v okolí velké množství. Jak název skutečně vznikl, asi už nezjistíme. Jako nejpravděpodobnější se jeví další varianta, neboť dle Příručního slovníku jazyka českého, který vydala Česká akademie věd v roce , je slovo stádlo vysvětleno jako obvyklé stanoviště lesních milířů, ve kterých se vyrábělo dřevěné uhlí. Stádlec tak mohl původně být, díky své zásobě dřeva, uhlířskou vesnicí. První dochovaná písemná zmínka o osadě pochází již ze středověku a je zaznamenána v Kodexu kláštera Pany Marie na Valech ze dne 2. června Václav II., král český a markrabě moravský v tomto kodexu souhlasí, aby Záviš z Falkenštejna směnil vesnice Stadilce (Stádlec) a Křídu s Jindřichem z Rožmberka za jiné vesnice. Takto ji zapsal protonotář Království českého a kanovník kostela Pražského, Olomouckého a Vyšehradského mistr Welislav: Na vědomí dáváme, že když věrný náš milý Záviš z Falkenštejna směnil vesnice Stadilce a Křídu, kterés lesy, vodami, loukami, pastvinami, poli vzdělanými i nevzdělanými a všemi ostatními náležitostmi jsme mu darovali, pro klid duše matky naší paní Kunhuty zemřelé královny České. Pan Jindřich z Rožmberka žádal nás, abychom tuto směnu potvrdili, my žádosti řečeného Záviše našeho věrného milého vyslyšeli a řečenou směnu potvrzujem. Stádlec dle tohoto záznamu patřil do majetku pánů Zelené růže. FOTO 58 A tak se s povolením krále ujal roku 1287 Stádlce se 14 lány poplatných pan Jindřich z Rožmberka, který jej připojil k Příběnicím. Stádlec tehdy ležel na cestě do Příběnic, tzv. Polužnické obchodní cestě, jež byla schůdnější, než cesta povodím Lužnice. Tvrz, zde vystavěná, chránila obyvatelstvo i cestující obchodníky a těmto poskytovala pohostinství. Stádlec býval patrně vodní tvrzí, chráněnou příkopem, který se napouštěl z rybníka v prostoru dnešní Stromovky. Rybník byl asi plněn přepadem z rybníka Petrovského. Rybník Dolíška chránil tvrz od jihu. Tvrz byla ponechána jako dolní trakt nynějšího zámku. Dle Urbáře příběnického panství z roku 1433 byla obec Stádlec tvořena 20 usedlostmi. Byli zde tito hospodáři: Jan, Mach, Prokop, Jindra, Kuba Rychtář, Jakeš, Blažek, Svach, Smrčka, Aleš (Reš), Bernát, Jíra, Sluzek, Slavík, Velík, Linhart,

5 Řehoř, Ondřej Sturm, Svojata, Jan Novák. Roku 1459 byl Stádlec připojen k Dobronicím. Toho roku jej prodal Oldřich z Rožmberka Vítovi ze Rzavého, který je od roku 1533 uváděn jako Vít ze Rzavého na Stádlci. Vít totiž prodal roku 1528 Dobronice, ale Stádlec si ponechal a vystavěl zde renesanční tvrz, na které bydlel. Tento Vít zemřel roku Stádlecký statek získal jeho syn, Jiří Víta ze Rzavého (+1604), a roku 1616 jej přebral syn Bohuslav ml. Víta ze Rzavého na tvrzi Stádlci. Ke statku patřil poplužní (panský) dvůr, ves Stádlec s krčmou, pivovarem a dvěmi ovčíny, vsi Velká Řepeč s krčmou, Křída, Malá Řepeč, dvůr nový poplužní Kášovice a další majetek. Další zmínka je roku 1622, kdy je uváděno, že Bohuslav Víta ml. s bratrem Mikulášem podporovali odbojné stavy a to i po bitvě na Bílé hoře a brzy pak zemřeli. Ves i statek byly ten rok (1622) vypáleny císařským vojskem. Tři roky nebyla pole oseta a nebylo řádně hospodařeno. Bohuslav Víta ml. byl po smrti konfiskační komisí odsouzen k manství (tedy stavovsky snížen). Na statku nejprve hospodařil Bohuslavův bratr Vilém Víta ze Rzavého jako poručník za nezletilé Bohuslavovy sirotky, syna Jiříka Šťastného a dceru Marii Annu. Při takovémto stavu nebylo možno statek pro sirotky dlouho udržet. Statek Stádlec tak byl roku 1629 skrze císařské komisaře prodán za kop grošů míšeňských Johance Kateřině z Oberneychynku, manželce Bohuslava Nestera Hozlauera z Hozlau na Dobronicích. Později se stal majitelem její příbuzný Jan Kryštof Neuchyngár z Oberneychynku, který ke statku přikoupil roku 1635 statek Oltyni a Slavňovice. V roce 1654, za majitelky panství Alžběty Poppové, jsou uváděni v Berní rule ve Stádlci tito osedlí (tj. hospodáři vlastnící půdu): sedláci Petr Mazanec a Ludvík Hýbl, chalupníci Václav Novotný, Václav Slabej, Jan Brůmek a Jiřík Skočdopole, zahradníci Václav Blažek, Jiřík Paumkart a Tomáš Koláček, krejčí Vít Kopřiva, hrnčíř Vít Čermák a dále ještě pustý stavení Pikhartrovský, Semrádovský a Brožovský. Poslední potomek z rodu Oberneychynků, František Norbert Neuchyngár, zemřel roku 1685 ve věku pouhých 18ti let a Stádlec se stal majetkem jeho matky Anny Ludmily z Terešova, provdané za Viléma z Žeberka (+1703). V držení této rodiny byl Stádlec do roku V této době byla vystavěna i kaple Bolestné Panny Marie. Jejich dcera Františka Leopoldina se provdala za Jana Norberta hraběte z Pöttingu. Po jejich smrti byl stádlecký statek prodán roku 1721 Františku Ferdinandovi hraběti z Říčan za zlatých. Tehdy (v roce 1721) ke stádleckému statku patřil zámek s kaplí, pivovar, lihovar, kovárna a vesnice Stádlec, Křída, Řepeč, Oltyně, Řepečky a Slavňovice. Dále 3 mlýny a 1 pustý, 1 mlýn s pilou na Lužnici i s břehem řeky, panské dvory Stádlecký, Oltyňský, Kášovický a na Odměnách (č. p. 63) se 2 ovčíny, lom vápenného kamene, 28 rybníků a sádky. Dále bylo na panství 5 krčem: Stádlec, Oltyně, Křída, Slavňovice a Řepeč. K panství patřilo také právo ve mlýně u vody o posvícení a svátcích šenkovat. Dále byly u panství ovocné zahrady, chmelnice a cihelna. FOTO 73

6 Rok na to, roku 1722, byl stádlecký statek prodán českobudějovickému měšťanovi Vavřinci Antonínovi Preinhelterovi z Heltenberka (+1741). Po něm jej dědila vdova Marie Magdalena rozená Hohensteinová a pak nevlastní dcera Karolína rozená z Gube, vdaná za Antonína Karla Schönpfluga z Gamsenberka (1744). Tento Antonín Karel dal přestavět obnovenou tvrz na zámek v barokním stylu. Synovec Karla Antonína, Kajetán Schönpflug z Gamsenberka, vyměnil roku 1801 na zámku střešní krytinu, prejzy nahradil taškami. Po Kajetánově vdově, Anně Schönpflugové z Gamsenberka, rozené Mandlíkové, roku 1848 zdědila stádlecký statek její neteř, svobodná paní (baronka) Barbora Fellnerová z Feldegu, rozená Winzigová. Po ní následovaly jako majitelé statku její děti, nejdříve nejstarší syn Adolf Fellner z Feldegu (+1859), poté mladší syn Karel Fellner z Feldegu (+1891) a nakonec dcera Anna, provdaná Zipserová. Chytilův Adresář království českého uvádí roku 1913 jako majitele velkostatku Rudolfa a Julii Rapplovi. Správcem byl Antonín Sekera. Velkostatek vlastnil lihovar a cihelnu. FOTO 62 Stádlecký zámek stojí na jihovýchodní straně náměstí. Je to jednopatrová čtyřkřídlá budova kolem obdélného dvora. V ose pozdně barokního průčelí, členěného plochými pilastry, předstupuje balkón podepřený sloupky. Nad hlavní římsou je po celé její délce barokní volutový štít, uprostřed zakončený bání. Pod balkónem je průchod na dvůr, s přízemními arkádami na úzkých protilehlých stranách. K zámku náleží i rozlehlý zámecký park, který je v současné době neudržovaný. Syn známého vynálezce Dr. Ing. Františka Křižíka Jan Křižík vyženil roku 1919 sňatkem s Annou Rapplovou statky Stádlec a Oltyni. V padesátých letech byl jejich majetek zestátněn. V letech v zámku sídlilo zemědělské učiliště. V roce 1992 se o objekty a pozemky přihlásil syn bývalého majitele Jan Křižík, žijící v USA. Roku 1994 mu byl veškerý majetek vrácen. FOTO 1 STÁDLEC OD POLOVINY 19. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI V polovině 19. století se stavěly silnice k Opařanům (1845), k Sitinám (1855) a přes řeku k Soběslavi ( ). K výrazným změnám došlo i na náměstí. V letech byla položena dlažba, roku 1858 se zavezl rybník (dnešní Stromovka) a o dvacet let nato byly vysázeny stromy. Trhy na zboží a dobytek se konaly ve Stádlci od roku V roce 1865 dostala obec Stádlec povolení pro konání tří výročních trhů. Na základě tohoto se potom stádlečtí domnívali, že jsou městečkem se pak obec dotázala správního soudu,

7 zda správně užívá titul městys. Soud rozhodl, že označení městys je používán neoprávněně. K oficiálnímu povýšení na městys došlo až usnesením vlády Československé republiky 6. března Městys v názvu Stádlce byl používán až do reformy samosprávných územních celků Československé republiky v 50. letech 20. století. Touto reformou bylo označení městys odňato. Teprve v roce 2011, na základě žádosti zastupitelstva obce, bylo označení městys pro Stádlec opět vyžádáno. Žádosti bylo vyhověno a téhož roku byly městysi Stádlec přiděleny také symboly znak a vlajka. V roce 1874 byla ve Stádlci založena Občanská záložna. Dva roky nato byla zřízena četnická stanice. Roku 1905 přibyl samostatný poštovní úřad, umístěný v budově velkostatku. Předtím patřil Stádlec poštou do Opařan. Pod stádleckou poštu náležely obce a osady Stádlec, Hajky, Kozín, Křída, hájovna Liška, Podhrázský mlýn, Rataje, Sitiny, Slavňovice, Staré Sedlo, Šifnerův mlýn a Vodárna. První poštmistrovou byla až do roku 1925 Agáta Kasalická. V roce 1925 byl na poštovním úřadě zřízen státní telefon. Roku 1947 získala pošta samostatný domek na náměstí. Roku 1966 byla zřízena automatická telefonní ústředna. V 90. letech působil na poště vedoucí a čtyři doručovatelé. K stádlecké poště tehdy náležely obce Stádlec, Dobronice, Hájky, Kozín, Křída, Ovčín, Papírna, Rataje, Řeka, Sádky, Sitiny, Slavňovice, Staré Sedlo a Větrov. Roku 1912 zřídil Antonín Vaněk, rolník ve Stádlci, 2 elektrárny (první na Papírně a druhou v Dobronicích). Síť vedla do Dobronic, Stádlce, Opařan, Bernartic a Rataj. Tyto elektrárny byly roku 1923 zrušeny a síť převzal Jihočeský elektrárenský svaz. Roku 1929 bylo instalováno veřejné osvětlení. Na základě rozhodnutí ministerstva vnitra byl 23. června 1923 dosavadní název obce Stálec změněn na úředně stanovený název Stádlec. Od 15. srpna 1925 získal Josef Legát, hostinský v Opařanech, povolení provozovat autobusovou linku a to třikrát denně ze Stádlce do Tábora. V roce 1928 zavedl elektrotechnik ve Stádlci, Alois Hořejší, osobní autodopravu. V roce 1926 byl jmenován prvním obvodním lékařem MUDr. Bohumil Bazal. Koncem roku obecní zastupitelstvo schválilo stavbu obecního domu pro obvodního lékaře. Dokončen byl v červnu Od roku 1932 působil ve Stádlci MUDr. Evžen Kajzermann, který roku 1938 zřídil Poradnu matek a dětí. V roce 1954 přibyla zubní ordinace. Roku 1932 byl ustanoven lesní hospodář nad obecními lesy. Stal se jím lesní správce z Dobronic Jan Šonka. Ještě na konci války se začalo jednat o zřízení kina ve Stádlci. Bylo rozhodnuto o jeho umístění do bývalé synagogy a zahájeny svépomocí adaptační práce. 9. února 1946 byl uspořádán na sále ples na oslavu zprovoznění kina. Následně o půlnoci zahájilo kino provoz promítáním prvních grotesek. Roku 1960 byl dokončen nový sál s parketovou podlahou, přísálím, šatnou a sociálním zařízením. Vznikl tak plnohodnotný kulturní dům. Roku 1972 došlo k zastropení jeviště.

8 Roku 1946 byla v obci ustanovena Rada žen. Předsedkyní byla zvolena Františka Jílková. Na popud této rady byla v č. p. 47 zřízena prádelna a byl zakoupen elektrický mandl. Za pomoci všech občanů byl roku 1950 zřízen v obci nový obecní rozhlas s 12 ampliony. Jednotné zemědělské družstvo bylo založeno ve Stádlci roku Téhož roku 17. srpna došlo k rozorání mezí. V roce 1960 došlo ke sloučení s JZD v Hájkách, Křídě, Slavňovicích a Starém Sedle. Prvním předsedou sloučených JZD se stal Matěj Špindrel z Mokrého Lomu u Trhových Svinů. Roku 1953 se místní národní výbor přestěhoval do domu po Arnoštu Kokrháčovi (č. p. 22). V roce 1959 začal MNV vydávat časopis Rarášek. Řídil jej učitel Jiří Antonín Švec. Roku 1967 došlo ke stavbě administrativní budovy MNV, kde v té době mělo kanceláře i JZD. Po třech letech se tak MNV mohl přestěhovat ze staré budovy na náměstí, která již naprosto nevyhovovala. FOTO 6 V roce 1953 byl v bývalém hostinci Panská (č. p. 44) otevřen obchodní dům Seplo. Roku 1962 byl předělán na samoobsluhu, kde kromě potravin bylo i oddělení průmyslového zboží. Do místnosti vedle samoobsluhy byl převeden prodej mléka a pečiva. V domě u Šebelů byla zřízena roku 1964 prodejna textilu. Roku 1965 byla ve Stádlci za spolupráce Komunálních služeb Bechyně a Soběslav zavedena i řada služeb. V místnosti v bývalé kampeličce bylo zřízeno Kadeřnictví. Začala také fungovat Sdružená sběrna obstarávající opravy bot, punčoch, rádií, elektrických přístrojů i praček a dále praní prádla a barvení šatstva. Roku 1974 bylo v prostoru mezi silnicí a rybníkem Petrovský vybudováno stavební četou důchodců nové nákupní středisko Jednoty. FOTO 15 FOTO 63 Roku 1955 byla postavena autobusová čekárna. Roku 1972 byl zavezen rybník Dolíška. Rok na to došlo ke kabelizaci telefonní sítě po Stádlci a byla zahájena výstavba kanalizace. Roku 1990 se začal v obci budovat vodovod. Prvními soukromými podnikateli v obcích se stali Miluše Doubková, zahradnice ve Slavňovicích, Milan Pinc, jenž provozoval elektroservis a vybudoval malou vodní elektrárnu na rybníce Mlýnský. Dnes převzal žezlo v rodinném podniku syn Marcel. Josef Koukal zbudoval malou vodní elektrárnu na Oltyňském potoce (u splavu). Autoopravnu provozuje ve Stádlci pan Martin Troška, který pokračuje v díle svého otce Pavla, který zahájil činnost v roce V roce 1991 zřídila Miluše Némethová bistro Na rynku. Miroslav Hořejší z Hájků provozuje pilu, vyrábí stavební řezivo a na automatické lince vyrábí brikety z pilin. V současnosti zde nabízí své služby další živnostníci např. soukromě

9 hospodařící rolník ve Slavňovicích Josef Volavka, pokrývačské a klempířské práce nabízí Jaroslav Ťoupal, Rudolf Andráš, František Andráš a Jan Šindelář. Obkladačské a drobné zednické práce provádí pan Petr Heřmánek. Ve Starém Sedle provozuje holičství a kadeřnictví paní Lenka Svobodová. Od roku 1990 se chovem chladnokrevných koní zabývá Ing. Eva Matyšová. V současné době má ve svém hospodářství 6 chovných klisen plemene Slezský norický kůň. Klisny jsou zapsané v plemenné knize a zařazeny do Národního programu na zachování genových zdrojů. V roce 1997 zahájila Irena Průšová činnost turistické jízdárny a jezdeckého oddílu ve Starém Sedle Pony Cross. Nabízí nejen rekreační projížďku na koni, ale i profesionální výcvik. Na přelomu 20. a 21. století byl Stádlec postižen živelnými pohromami. Dne 6. července 1999 to bylo krupobití nebývalého rozsahu, které poškodilo většinu střech. V srpnu roku 2002 byly obce Stádlec a Slavňovice postiženy velkými záplavami. FOTO 60 FOTO 61 OBCE VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTYSE STÁDLEC Staré Sedlo Nejstarší písemnou zmínku o obci nacházíme přibližně roku 1412 v kšaftu (závěti) Diviše z Kraselova. Zde zapsal veškeré svoje zboží v Dobronicích, zejména čtvrtinu tvrze a vesnice svoje Dobronice, Rataje, Staré Sedlo svým vlastním bratrům Vojtěchovi, Janovi a Lipoltovi z Kraselova. Další zpráva je z 10. prosince Tehdy Jan mladší z Malovic prodal tvrz svou Dobronice s poplužím, podacím, rybníky, lesy za řekou s lesem slove Borečný, ves celou kromě což bylo záduší, řeku pod tvrzí, mlýn s rybářem, potok ježto teče mimo tvrz, pacht v Třemešné, lán v Makově, ves celou Staré Sedlo, louku mezi Stadlcem a Starým Sedlem a lány v Ratajích Rynartovi od Dubu. V pozdější době bylo Staré Sedlo sídlem samostatného statku. Statek měl Jan Jiří Hozlauer z Hozlau na Dobronicích. Po Bílé hoře byl mu statek dne 9. listopadu 1622 za účast na stavovském povstání konfiskován. Prodán byl jeho bratru Bohuslavu Nestorovi Hozlauerovi z Hozlau 26. srpna Roku 1623 je zde uváděn Jan Kafka z Říčan, seděním na Starém Sedlišti. Ten ale statek neudržel a byl prodán majitelům Dobronic. Roku 1654 je uváděno v Berní rule pouze pět gruntů - Jan Nováček, Václav Slabej, Adam Hluchej, Jan Pekař a Mikuláš Jadrnej. Další tři půlláníci a tři zahradníci jsou zmínění jako stavení pustá (Vlkovský, Matoušovský, Šmejkalovský, Bílýho, Brzobohatýho a Nováčkova). Poznámka v Berní rule: Pole zde většinou pusté leží a lesem zarostlé. Zahrady mnoho let dokonce pusté a lesem zarostlé. Je vidět, jak

10 těžce dopadla třicetiletá válka na Staré Sedlo. Roku 1789 žilo v 19 domech 113 obyvatel. Roku 1850 ve Starém Sedle hospodařilo ve 30 číslech popisných 16 sedláků, 8 domkářů, hajný František Cihlář, hospodský František Rosenberg a kovář Karel Kratochvíl. V roce 1912 byl do Starého Sedla zaveden elektrický proud a uprostřed obce vysázeny lípy. Do roku 1918 patřilo Staré Sedlo pod politickou obec Dobronice. Prvním starostou byl zvolen v samostatné obci Josef Hladký z č. 11. Po vypuknutí 1. světové války v roce 1914 odešli i ze Starého Sedla muži do války. Domů se již nevrátil Jan Pěchota č. p. 2, Jan Mála č. p. 10, Josef Hladký č. p. 11, Jan Svoboda č. p. 16, Jan Dlouhý č. p. 20, Josef Svoboda č. p. 30 a Jan Franěk č. p. 36. Roku 1924 byla na jejich památku umístěna pamětní deska na místní kapličce. FOTO 2 V rámci první pozemkové reformy došlo k oddělení pozemků od Velkostatků Stádleckého (1919), Bechyňského (1922) a Ratajského (1923). Tyto pozemky byly pronajaty malým hospodářům v jednotlivých obcích. Část lesů byla prodána jednotlivým obcím. Vzniklo lesní družstvo, které se staralo o lesy původně patřící pod panství Bechyňské. Roku 1925 bylo ustaveno Vodní družstvo, jež v letech provedlo meliorace a odvodnění pozemků. V roce 1928 byla vybudována silnice ze Starého Sedla do Křídy. Roku 1947 došlo k úpravě návsi a cest, při které byl zrušen rybníček. Obec provozovala také místní veřejnou knihovnu. Již 18. prosince 1945 bylo ve Starém Sedle založeno Zemědělské strojní družstvo, které bylo přeměněno v roce 1949 na JZD. 5. prosince 1959 byly sloučeny obce Stádlec, Staré Sedlo, Křída a Slavňovice pod společný MNV ve Stádlci. Následující rok došlo i ke sloučení JZD. V roce 1974 byla postavena prodejna ve Starém Sedle. Dnes již svému účelu neslouží. Nachází se na návsi na místě bývalého obecního domu. Hájky Osada Hájky, též Hájek nebo Hájkov, vznikla teprve na počátku 19. století. Poprvé je uvádí Matriky narozených, oddaných i zemřelých fary Stádlec z let jako Chalupy na Hajkách. Nejstarší je zde zápis v matrice zemřelých ze 17. prosince 1793, že zemřel Hrusska Ondřej chalupnik z nowych chalup. Původní jméno měla Hajko. Což bylo vlastně příjmení vzniklé ze jména Háj. Sommer ve své práci Das Königreich Böhmen (Království české) uvádí roku 1842 Haiko (Hagko) 13 domů a 119 obyvatel. František Palacký jméno obce uměle upravil na Hájkov a tento tvar byl roku 1854 prohlášen jako úřední. Ale lidé si původní název Hajko změnili do množného čísla na Hajky (= ves Hajků tj. rodiny Hajkovy). Toto pojmenování se následně roku 1904 stalo i úředním. Roku 1935 byly Hajky připojeny elektrickou sítí na transformátorovou stanici

11 obce Slavňovice. Po druhé světové válce vzniklo v Hájkách samostatné JZD, které bylo roku 1960 sloučeno do JZD Stádlec. FOTO 3 Křída Patřila Záviši z Falkenštejna, který ji směnil roku 1287 společně se Stádlcem s Jindřichem z Rožmberka. Od té doby náležela k Příběnicím. Roku 1323 ji vyměnil za jiné zboží král Jan Lucemburský. V rožmberském urbáři před rokem 1374 je již ale opět uváděna se 14 lány u Příběnic. Nejstarší známé obyvatele Křídy nacházíme v dalším rožmberském urbáři z roku Zmiňováni jsou: Michal Rychtář, Kokrha, Tomáš, jeho syn, Ondrášek, Míka, Jakub, Jíra Blažek, Šimek, Král Vácha, Petr Šviha, Hule a Bera. Roku 1604 byla již Křída držena ke stádleckému statku. V Berní rule z roku 1654 nalézáme v Křídě následkem třicetileté války pouze 3 sedláky: Václava Sedláčka, Jana Sedláčka a Matouše Nováka. Ostatních 7 jednolánových stavení: Kučerovský, Zubovský, Nápravovský, Kouřilovský, Blažkovský, Varlochovský a Porchovský je zmiňováno jako pustých. Za vše vypovídá poznámka berních komisařů Všechny grunty jsou přes třicet let úplně pusté, zkažené a zbořené. Role jsou ze 2/3 zarostlé velkým lesem, zbytek leží ladem. První tereziánský katastr uvádí roku hospodářů a Schallerův místopis z roku čísel popisných. 4. března 1874 vypukl, nejspíš z neopatrnosti, ve stodole Václava Pouchy požár. Rozšířil se na sousední stavení Josefa Kosa č. p. 5, Josefa Falady č. p. 4, Jana Pecholta č. p. 3 a Františka Řezáče č. p. 25., až nakonec vyhořela téměř celá strana vesnice. Až do roku 1884 náležela Křída k politické obci Stádlec. V Křídě byl pouze radní. Roku 1884 byla obec Křída od Stádlce oddělena jako samostatná obec a prvním starostou byl zvolen Jakub Kos č. 33. I na muže z této obce se vztahovala mobilizační vyhláška s povinností narukovat do vyhlášeného válečného konfliktu v roce V této světové válce padli Josef Vaněk č. p. 4, František Heřmánek č. p. 10, Josef Kolář, Karel Kolář, Josef Baldýnský č. p. 24, František Marek č. p. 30 a František Hrych č. p. 32. Roku 1920 začala stavba silnice Stádlec Křída Papírna, dokončená byla v roce V následujícím roce 1930 bylo zřízeno meliorační družstvo a v roce 1934 došlo k elektrifikaci Křídy. JZD bylo ve Křídě založeno roku Družstvo fungovalo samostatně až do sloučení družstev V prosinci 1959 byla Křída sloučena se střediskovou obcí Stádlec. Roku 1973 byla vyasfaltována silnice z Křídy do Starého Sedla. Ve Křídě byla v roce 1974 vybudována na návsi nová studna.

12 FOTO 4 Slavňovice Původní jméno obce bylo nejspíše Slavoňovice tj. ves lidí Slavoňových. Obec je poprvé zmiňována v rožmberském urbáři (Registrum bonorum rosenbergicorum) vzniklém dle posledních studií před rokem Zde se píše: Bona in Przibieniczek villa Slawnowicz continet XIII laneos, quorum quilibet annuatim censuat per LXXVI gr. (Statek Příběničky obec Slavňovice s 13 lány, z kterých platí ročně 76 gr.). V dalším rožmberském urbáři z roku 1433 nacházíme 9 usedlostí. Poprvé jsou zde konkrétně jmenováni jejich majitelé: Kuba, Kadolt Kuba, Voršila vdova, Mareš, Pešek syn Václavův, Martin, Pech, Petr Hošek a Vdova Dušková. Až do 16. století náležely Slavňovice k Příběnicím. Roku 1530 se nacházely při panství Bechyňském, kam se dostaly nejspíše se zbožím Sepekovským. Zdeněk mladší ze Švamberka odprodal roku 1551 ves Oltyni s jinými osadami (mj. Slavňovice) Jindřichovi Hozlaurovi z Hozlau. Ten je připojil k Dobronicím. Po jeho smrti, v rámci dělení majetku získal jeho syn Kryštof Hozlaur z Hozlau po roce 1560 vsi Slapy a Oltyně včetně Slavňovic. Pod samostatným statkem Oltyně zůstaly Slavňovice až do 3. března Tehdy prodal Bohuslav Nester Hozlaur z Hozlau statek svůj slove Voltyni, totiž tvrz a ves, ves Slavňovice s dvorem poplužním... Janovi Kryštofovi Neychingerovi z Oberneychyngu a ten je připojil ke Stádlci. Další osudy již Slavňovice nadále spojily se statkem Stádleckým. V Berní rule roku 1654 je uváděno ve Slavňovicích pouze 5 sedláků: Matouš Novák, Matěj Musil, Matěj Beránek, Václav Hlávka a Martin Hůrek. Zbylých 7 jednolánových stavení - Šimůnkovský, Mrázkovský, Valský, Kovářovský, Novosadovský, Vítkovský a Mikšovský je vedeno jako pustých. I zde k nim museli berní komisaři učinit poznámku Všechny mnoho let pustý, zkažený a zbořený, role větším dílem zarostlý, zbytek leží ladem. První tereziánský katastr roku 1713 uvádí již 11 hospodářů. Roku 1750 zde nalézáme 12 sedláků. Ke vsi náležel též mlýn Suchomelův, jež vrchnost prodala roku 1785 s právem zákupním a s povinností, že mlynář sám musí opravovat jez. A Jaroslav Schaller ve své Topographie des Königreiches Böhmen (Topografii Království Českého) uvádí k roku čísel popisných. Taktéž slavňovičtí muži byli povinní bojovat v letech 1914 až 1918 v první světové válce. Ze Slavňovic položili život za císaře pána Josef Kozojed č. p. 4, Josef Veselý č. p. 5 a Antonín Popelka č. p. 19. Roku 1925 jim věnoval místní Sbor dobrovolných hasičů s korporací obce Pamětní desku na kapličce Panny Marie umístěné na návsi. Roku 1929 došlo k připojení Slavňovic k elektrickému rozvodu z Jihočeského elektrárenského svazu. FOTO 5

13 U řeky Lužnice tábořilo v letech 1938 a junácké středisko z Prahy. Pobýval zde také vůdce tohoto střediska pplk. Bedřich Valla, zakladatel branného skautingu. Za protektorátu byl členem několika odbojových skupin. V roce 1944 byl v Itálii zatčen gestapem a následně vězněn v Malé pevnosti Terezín. Dožil se sice osvobození, ale na útrapy věznění zemřel Na jeho památku nechal po válce na místě skautského tábora postavit na vlastní náklady pan Šebele, obchodník ze Stádlce, pomník. Jelikož byl tento pomník zanesen jako bod v kartografických mapách, nedošlo po roce 1948 k jeho likvidaci. FOTO 54 V 50. letech i ve Slavňovicích existovalo samostatné JZD, sloučené v roce 1960 se Stádleckým. Také obec Slavňovice byla připojena v prosinci 1959 ke střediskové obci Stádlec. DĚJINY FARNOSTI A SAKRÁLNÍ PAMÁTKY Před rokem 1784 byly Stádlec a Křída přifařeny k Bechyni, Slavňovice do roku 1786 k Jistebnici. Roku 1786, kdy kaple byla filiální, patřila celá nynější osada stádlecká k farnosti Opařanské. Dvorským listem ze dne 10. dubna 1787 kooperator opařanský byl přeložen do Stádlce a erekční listinou ze 4. prosince 1797 a vládou 3. června 1793 zřízena lokalie. K stádlecké lokalii byly přiděleny vsi Stádlec, Křída a Slavňovice, osada Hájky a jednoty Sitiny, mlýny Podhrázský a Šifnerů, dvory Odměny, Hartman a Vaněk na Lužnici, myslivna Liška, Rybák a Rybárna na Lužnici. Dne 12. ledna 1857 byla lokalie povýšena na faru. Před založením stádleckého hřbitova byli zdejší katoličtí obyvatelé nuceni pohřbívat své zemřelé až na hodušínském hřbitově. Původní hřbitov, pro který dala vrchnost místo, byl menší. Roku 1797 zde byla při tehdejší zdi postavena vrchnostenská hrobka. Později byl hřbitov o polovinu rozšířen a tak se hrobka ocitla uprostřed. K dalšímu rozšíření hřbitova došlo roku FOTO 65 Roku 1960 byl pak zřízen na hřbitově urnový háj a v roce 1990 postavena smuteční síň. Před hřbitovem stojí kaple Svaté Anny, kterou zde nechali zbudovat roku 1809 Kajetán Schönpflug, rytíř z Gamsenberka, s manželkou Annou, rozenou Mandlíkovou z Třeboně. Tento majitel panství nechal ještě postavit začátkem 19. století směrem k Odměnám zděný sloup s obrazem svého jmenovce, Svatého Kajetána. FOTO 8

14 Stádlec Stádlec nikdy neměl vlastní samostatný farní kostel. Jako takový se používá Kaple Bolestné matky Boží. Nechal jí vystavět Jan Norbert hrabě z Pötingu roku 1712, uvnitř zámku v byzantském slohu. Původně byla zakončena kopulí, jež se pnula až do druhého patra a byla vyzdobená freskami. Obě dvě chrámové lodě měly nižší klenutí. Kapli posvětil 25. září 1713 Václav Straka, děkan v Týně nad Vltavou a arcibiskupský vikář. Jelikož měla kaple jen jeden vchod, neměli věřící snadný přístup do sakristie ve vedlejší lodi. Roku 1857 tak byla z bývalé prádelny zbudována nová sakristie s vlastním vchodem vpravo od hlavních dveří. Vchod na kůr ze zámku byl zazděn a vlevo od hlavního vchodu byly roku 1867 prolomeny nové dveře na kruchtu. Když se v roce 1876 objevily velké trhliny ve zdech zámku i kaple, byly kopule i klenby sneseny. Na hlavním oltáři je obraz Bolestné matky Boží z roku 1857, od akademického malíře Jana Herzoga z Plzně. Jsou zde také ostatky sv. Viktora a sv. Aurelie. Boční oltáře jsou sv. Anděla strážného a sv. růžence. Až do Josefínských reforem a znovu od roku 1858 se o kapli staralo Bratrstvo sv. růžence. Na náměstí býval rybníček a vedle něho byly pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Socha svatého Jana Nepomuckého byla vystavěná roku 1780 nákladem Vojtěcha Schönpfluga z Gamsenberka, což připomínal znak tohoto rodu, jenž ale pozdější majitel panství Adolf Fellner z Feldegu dal odsekat. Roku 1858 byl rybníček zavezen a socha byla přenesena před zámecký dvůr. FOTO 68 FOTO 69 Pod rybníkem Dolíškou (naproti č. p. 120) původně stával dřevěný kříž, jenž zde nechala postavit roku 1847 Anna Schönpflugová z Gamsenberka rozená Mandlíková. Roku 1871 jej nahradil železný kříž na kamenném podstavci, na náklad 45 zlatých od sládka Matěje Wolfa a jeho manželky. Při silnici k Slavňovicím (naproti č. p. 113) také původně stával dřevěný kříž. Místo něho dala Barbora Fellnerová z Feldegu postavit v 50. letech 19. století železný kříž na kamenném podstavci. I při silnici k Opařanům (před budovou JZD) býval dřevěný kříž. Místo něho dal roku 1845 postavit Živnostenský cech ve Stádlci kříž kamenný. Na stráni při staré silnici k Slavňovicím stávaly kdysi tři dřevěné kříže a říkalo se zde U třech křížů. Roku 1820 zde Kajetán Schönpflug z Gamsenberka dal zbudovat kapli, od níž vedla krásná cesta až k zámku. Roku 1856, při zakládání nového zámeckého parku však byla zrušena. Kaple vydržela až do roku 1876, kdy byla z iniciativy Jana a Karla Fellnerů z Feldegu zbořena a v následujícím roce 1877 nahrazena novou v původní podobě. Při silnici k obci Hájky stojí votivní sloup s obrazem svatého Donáta. Původní obraz byl malovaný od faráře Viktora Michky. Pozdější, vypalovaný na dřevě, zhotovil Josef Patera v klášteře ve Lnářích. Sloup byl postaven roku 1820 z popudu Kajetána Schönpfluga z Gamsenberka.

SLUŠOVICE 1261 2011 (k 750. výročí první písemné zmínky)

SLUŠOVICE 1261 2011 (k 750. výročí první písemné zmínky) SLUŠOVICE 1261 2011 (k 750. výročí první písemné zmínky) Město Slušovice 2011 1 Vážený čtenáři, v letošním roce 2011 si připomínáme 750 let od první písemné zmínky o Slušovicích. Následující stránky nám

Více

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10 OBSAH 1 ÚVOD 1 2 HISTORICKÝ VÝVOJ A POPIS SOCIÁLNÍCH POMĚRŮ V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8 2.2 Architektura 10 2.2.1 Rozvoj staveb a bydlení 11

Více

Doudleby. Vybavenost obce Mateřská škola a základní škola Hostinec Kulturní dům Obchod Sportovní areál, hotel

Doudleby. Vybavenost obce Mateřská škola a základní škola Hostinec Kulturní dům Obchod Sportovní areál, hotel Doudleby Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Mateřská

Více

PODŘIPSKO. Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu. Litoměřice. vosice. Polepy. Terezín. Brozany. Štětí. Roudnice nad Labem. Budyně. Velvary.

PODŘIPSKO. Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu. Litoměřice. vosice. Polepy. Terezín. Brozany. Štětí. Roudnice nad Labem. Budyně. Velvary. vosice PODŘIPSKO Litoměřice Polepy Terezín Ohře Brozany nad Ohří 261 Vrutice 608 Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu Vrbice Libotenice Labe Doksany Hrobce Židovice 240 Chodouny Černěves Záluží Kyškovice

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 MAS Lužnice, z.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 Pracovní verze, neprošlo jazykovou korekturou Obsah Obsah... 2 1 Základní informace o MAS... 8 Identifikace právnické

Více

OBEC CHÝNOV. průzkumy a rozbory. vypracoval atelier M.A.A.T., v zastoupení Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Říjen 2006

OBEC CHÝNOV. průzkumy a rozbory. vypracoval atelier M.A.A.T., v zastoupení Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Říjen 2006 OBEC CHÝNOV průzkumy a rozbory vypracoval atelier M.A.A.T., v zastoupení Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Říjen 2006 zdroje : Archiv okresního úřadu Tábor Územní plán města Chýnov Chráněná území ČR-

Více

Strana Zpravodaj Štěpánovska Srpen 2007

Strana Zpravodaj Štěpánovska Srpen 2007 Strana Číslo 4 SRPEN 2007 Pojedete-li po silnici od Tehova do Kácova, za osadou Licoměrsko se najednou otevře krajina doširoka i do dáli. Jistě si přitom pomyslíte, že je to krásný kus České země, jak

Více

Počátky Krásného Údolí - ves Schickenplatz

Počátky Krásného Údolí - ves Schickenplatz Počátky Krásného Údolí - ves Schickenplatz Obec Krásné Údolí leží v jižní části okresu Karlovy Vary v Tepelské vrchovině na horním povodí říčky Střely. Její katastrální území se rozkládá v nadmořské výšce

Více

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 1 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 Obsah Z historie obce...6 Z historie Sboru dobrovolných hasičů... 11 Hasičské zbrojnice...

Více

Bakalářská práce. Historie školství v Mohelnici

Bakalářská práce. Historie školství v Mohelnici UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Bakalářská práce Nikola Hüblová Historie školství v Mohelnici (Se zaměřením na základní školství do roku 1953) Olomouc 2012

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 MAS Lužnice o. s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 Pracovní verze, neprošlo jazykovou korekturou Obsah Obsah... 2 1 Základní informace o MAS... 4 2 Analytická část...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Pavla Prudká DĚJINY ŠKOLSTVÍ V LETOVICÍCH

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Pavla Prudká DĚJINY ŠKOLSTVÍ V LETOVICÍCH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Pavla Prudká DĚJINY ŠKOLSTVÍ V LETOVICÍCH Olomouc 2014 vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Čestné prohlášení

Více

Kniha o Praze 12. Modřany a okolí. Cholupice Kamýk Komořany Točná. Editor Pavel Augusta a Daniela Rázková VYDAVATELSTVÍ A NAKLADATELSTVÍ MILPO

Kniha o Praze 12. Modřany a okolí. Cholupice Kamýk Komořany Točná. Editor Pavel Augusta a Daniela Rázková VYDAVATELSTVÍ A NAKLADATELSTVÍ MILPO Elektronická verze knihy byla zhotovena v roce 2006 Nakladatelstvím MILPO, kterému editorka knihy velmi děkuje a zároveň se omlouvá, že řazení textů a fotografií ne zcela odpovídá publikovanému vydání

Více

KRČ. vesnice v srdci mém. Zde jsem se narodil, učil se číst a psát, Tebe já vesničko má, budu mít navždy rád

KRČ. vesnice v srdci mém. Zde jsem se narodil, učil se číst a psát, Tebe já vesničko má, budu mít navždy rád KRČ vesnice v srdci mém Zde jsem se narodil, učil se číst a psát, Tebe já vesničko má, budu mít navždy rád Ing. Václav Vojík, 2012 I Vážení rodáci, starousedlíci, přátelé obce Krče, v polovině roku 2011

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK MIROSLAV MARADA HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH Průvodce Celkový pohled na kapli sv. Antonína Paduánského od severu VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK

Více

Motto: OBSAH - 3 - Z Charty práv dítěte

Motto: OBSAH - 3 - Z Charty práv dítěte Motto: "Každé dítě přichází na svět jako bezelstný a snadno zranitelný tvor, přichází zvědavé, všetečné a plné naděje. Udělejme všichni všechno pro to, aby život každého dítěte naší planety byl naplněn

Více

Historie obce Loučim od jejího vzniku do roku 1964

Historie obce Loučim od jejího vzniku do roku 1964 Historie obce Loučim od jejího vzniku do roku 1964 Jako podklad tohoto elaborátu byla použita především kronika obce, vedená od roku 1928 do roku 1964. Čtyři kronikáři zapisovali události každého jednoho

Více

Mašovice. 100 Let obecné školy. 960 let obce 1046 2006

Mašovice. 100 Let obecné školy. 960 let obce 1046 2006 Mašovice 100 Let obecné školy 1907 2007 960 let obce 1046 2006 Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. Jan Amos Komenský Obsah 100 let obecné školy

Více

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV Obec Bohdíkov, společně s osadami Raškov a Komňátka vznikla pravděpodobně během slovanské kolonizace moravského vnitrozemí podél řeky Moravy počátkem 13. století, o čemž svědčí

Více

1930 Nákladem okrašlovacího spolku v Přerově. Vytiskla tiskárna,,obzoru v Přerově.

1930 Nákladem okrašlovacího spolku v Přerově. Vytiskla tiskárna,,obzoru v Přerově. 1930 Nákladem okrašlovacího spolku v Přerově. Vytiskla tiskárna,,obzoru v Přerově. Upozornění Chtěl bych touto cestou upozornit případné čtenáře následující knihy, že text včetně fotodokumentace (tato

Více

letecký snímek města, pohled na silniční obchvat a rybník, ve výřezu radnice, v rohu znak

letecký snímek města, pohled na silniční obchvat a rybník, ve výřezu radnice, v rohu znak I. úvod vybraná lokalita II. socio - ekonomická poloha III. historie IV. fyzicko geografické podmínky V. obyvatelstvo VI. ekonomické poměry VII. geografický přehled VIII. závěr, zhodnocení IX. přílohy

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

Fakulta pedagogická. Bakalářská práce NOVÉ MOŽNOSTI ORGANIZACE A POPULARIZACE HUDBY V REGIONU, KDE ŽIJI. Jana Laubová

Fakulta pedagogická. Bakalářská práce NOVÉ MOŽNOSTI ORGANIZACE A POPULARIZACE HUDBY V REGIONU, KDE ŽIJI. Jana Laubová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce NOVÉ MOŽNOSTI ORGANIZACE A POPULARIZACE HUDBY V REGIONU, KDE ŽIJI Jana Laubová Vedoucí práce: Mgr. Aschenbrenner Vít, Ph. D. Plzeň 2013

Více

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva obrany České republiky Kolektiv autorů Historie a současnost Komorního Hrádku Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva

Více

KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ. Historie od založení po současnost

KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ. Historie od založení po současnost KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ Historie od založení po současnost Vladimír Stehno ERG 2. ročník 2007/2008 Obsah Úvod... 3 Počátky Chotěboře... 4 Město královské... 4 Za vlády Trčků z Lípy... 6 Třicetiletá válka

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2005 3 Děkuji všem spolupracovníkům i autorům jednotlivých textů za pomoc při realizaci

Více

Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji

Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 0 Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 1 Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 1.0. Úvod... 4 2.0. Historie obce Merboltice... 7 2.1. Historie obyvatel Merboltice... 8 2.2. Merboltice

Více