Vstup do problematiky k hledání cest pro novou studijní disciplínu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vstup do problematiky k hledání cest pro novou studijní disciplínu"

Transkript

1 NÁZORY UČITELŮ A STUDENTŮ OBORŮ PŘIPRAVUJÍCÍCH UČITELE MATEŘSKÝCH A PRIMÁRNÍCH ŠKOL NA STUDIJNÍ DISCIPLÍNU "ZÁKLADY RODINNÉ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVY" MILUŠE RAŠKOVÁ Abstrakt: Příspěvek seznamuje s průběžnými výsledky názorů učitelů a studentů na vhodnost, důležitost, formu a charakter implementace nového studijního předmětu - Základy rodinné a sexuální výchovy - do vysokoškolské přípravy budoucích učitelů mateřských a primární škol. Klíčová slova: Rodinná a sexuální výchova(teorie a praxe), nová studijní disciplína, realizace a výsledky výzkumného šetření. Abstract: Here are summarize the teacher's and studenťs opinions about suitability, importance, form and mode of the implementation of the new study discipline - The basic of the family and sexual education - into university education of the forthcoming nursaery and primary school. Key words: Family and sexual education (theory and praxis), the new study discipline, research realization and results. Vstup do problematiky k hledání cest pro novou studijní disciplínu O zavedení samostatné studijní disciplíny s názvem "Základy rodinné a sexuální výchovy" pro obory, které připravují budoucí učitele v mateřských a primárních školách na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, se uvažuje v souvislosti s jevy (viz níže), které poukazují na zkvalitnění připravenosti v této oblasti. Rodinná a sexuální výchova jako dlouhodobé, záměrné, cílevědomé a systematické působení, které ovlivňuje formování osobnosti v oblasti rodiny a lidské sexuality, je definována jako výchova komplexní (HARRIS, 1974, JANIŠ, TÄUBNER, 1999 aj.). Zahrnuje předávání informací, formuje jednání a postoje k sexuální problematice, podporuje osobnostní autonomii a rozvíjí citovou oblast v návaznosti na sexuální touhy a potřeby a současně přispívá k celistvosti rozvoje osobnosti. Na výchově dětí předškolního věku (3-6 let), které mohou navštěvovat mateřskou školu, i mladšího školního věku (6-11 let), jenž jsou zpravidla žáky primární školy (tj. 1.stupně základní školy), participuje rodina, vrstevníci i jiní dospělí včetně celé řady dalších faktorů (multimédia, knihy, noviny, časopisy aj.). Protože rodinná a sexuální výchova probíhá nepřetržitě v rovině poučení, vzoru i vztahu (MATĚJČEK, 1996), přičemž citové vztahy dítěte tvoří základ, na který navazují jeho vzory chování a stávají se půdou pro získávání poučení, musí být garantována vzhledem ke specifickým zvláštnostem dětí a v pozitivním slova smyslu, aby respektovala humanizační kritéria a etické zásady. I přesto, že pro rodinnou a sexuální výchovu má být základem rodina, nelze v rodinách zaručit, že bude dítě (pokud nebude tabuizována) získávat subjektivně i společensky žádoucí vědomosti, postoje a chování z nejširší oblasti sexuálního chování. Rodinnou a sexuální výchovu v rodině nelze nijak nařídit ani kontrolovat na rozdíl od školního vzdělávání, kde se na této výchově po odborné i metodické stránce podílí příslušný učitel. 1

2 Na základě výrazných koncepčních změn, které proběhly v oblasti rodinné a sexuální výchovy v 90.letech 20.století, jsou v současné době cíle a obsah uvedené výchovy v předškolním (v mateřské škole) i školním (v primární škole tj.na 1.stupni základních škol) vzdělávání stanoveny v edukačních materiálech (Rámcový program pro předškolní vzdělávání, 2001, Standard základního vzdělávání, 1995, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2003). Společně s oblastmi zdraví, nemoc, denní režim, osobní hygiena, první pomoc, zdravá výživa, prevence návykových látek a osobní bezpečí tvoří rodinná a sexuální výchova součást výchovy ke zdraví. Ve školním prostředí by měla být rodinná a sexuální výchova realizovaná na základě specifických principů, situačního učení, hravé činnosti i diskuse (JANIŠ, TÄUBNER, 1999, SMOLÍKOVÁ, HAJNOVÁ, 1997) a za odborného působení pedagoga. Jedině kvalitně připravený učitel může garantovat rodinnou a sexuální výchovu v intencích takových požadavků předškolního i primárního vzdělávání dětí, které jsou na tuto výchovu kladeny. Problematika rodinné a sexuální výchovy by rozhodně neměla chybět ani ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů mateřských a primárních škol. Podle ohlasů z pedagogické praxe není uplatňování zejména sexuální výchovy v mateřské ani v primární škole zcela bez problémů. Současná generace budoucích učitelů i učitelů v praxi sama neprošla soustavnou sexuální výchovou v rodině a v mateřské či primární škole, nevzdělávali se pak v této oblasti ani ve vysokoškolské přípravě na své budoucí povolání. Řada učitelů se přiznává, že se doposud nedokáží oprostit od různých předsudků, vlastních negativních zkušeností a studu. Přiznávají, že jim chybějí osobní zkušenosti z dětství a následně i s výukou, ve které by měli zařazovat prvky sexuální výchovy, protože neumějí bezprostředně odpovídat na přímé otázky dětí, nejsou si zcela jistí ve výběru vhodných metod k daným tématům, nedokáží si poradit s obecně stanoveným učivem a určit ten správný klíčový poznatek pro rozvoj vědomostí, dovedností, názorů a postojů. Učitelé se v mateřské ani v primární škole zpravidla nevěnují sexuální výchově systematicky a plánovaně, často nechávají řešení této problematiky až na okolnosti, které vyplynou na základě nějaké nepředvídané situace. Je potěšitelné, že učitelé nemají negativní vztah k rodinné a sexuální výchově (RAŠKOVÁ, 2001, 2003, 2005), většinou podporují její začlenění do edukačního procesu dětí předškolního i mladšího školního věku a uvědomují si její důležitost pro život dítěte. Uvedený vztah v kontextu s výše zmíněnými aspekty je dobrým vkladem pro nutnost změn ve vzdělávání učitelů, které by byly žádoucí vzhledem k rodinné a sexuální výchově odstraňovat. Proto se musí stále hledat cesty, které povedou k systematické, plánované a bezproblémové pedagogické činnosti v oblasti rodinné a sexuální výchovy. 1 Vize nové studijní disciplíny Rodinná a sexuální výchova představuje cílenou činnost, její cíle i obsah vycházejí ze specifiky individuálních zvláštností dětí předškolního i mladšího školního věku. Je nutné, aby rodinná a sexuální výchova měla důstojné místo ve výchově a aby byla ve školních podmínkách realizovaná na základě specifických zásad a celého metodického systému, proto je důležité, aby byl pro podmínky pedagogické praxe v mateřské i primární škole kvalitně připraven učitel. Pro rodinnou a sexuální 2

3 výchovu doposud na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci neexistuje u oborů, jež připravují budoucí učitele mateřských a primárních škol, samostatný předmět, který by se systematičněji a důkladněji (zejména metodicky) zabýval touto oblastí výchovy. Nově vytvořený předmět, zabývající se nejzákladnější teoretickou a specificky metodickou problematikou rodinné a sexuální výchovy, přispěje v ucelené a systematické podobě zkvalitnit zejména příslušnou metodickou připravenost budoucích učitelů v mateřských a primárních školách. V současné době je problematika rodinné a sexuální výchovy u oborů připravujících budoucí učitele mateřských a primárních škol na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pod garancí katedry primární pedagogiky implementována do přípravy prostřednictvím integrace do vybraných studijních disciplín (RAŠKOVÁ, NELEŠOVSKÁ, 2003 aj.). V prezenční formě bakalářského studia oboru Učitelství pro mateřské školy je problematika rodinné a sexuální výchovy integrována do jednosemestrové studijní disciplíny Poznávání přírody a společnosti 1 (předmět povinného základu) a je zaměřená zejména na oblast poznávání lidského těla, mé tělo patří jen mně, čistota a zdraví, život v dospělosti, narození dítěte a péče o něj. V prezenční i kombinované formě magisterského studia oboru Učitelství pro 1.stupeň základních škol (včetně oboru s cizím jazykem pro 1.stupeň základních škol) je rodinná a sexuální výchova integrována do jednosemestrových studijních disciplín povinného základu Didaktika prvouky 1 a 2 a Metodika výchovné práce na 1.stupni ZŠ. V těchto disciplínách jsou studenti v úzce vymezené časové dotaci (zpravidla 1 seminář obdobně jako u oboru Učitelství pro mateřské školy) seznamováni se začleněním rodinné a sexuální výchovy do primárního vzdělávání (pojetí, cíle, kmenové učivo) a zabývají se využitím některých metodických postupů při realizaci v pedagogické praxi. Problematiku rodinné a sexuální výchovy studenti též zpracovávají prostřednictvím seminárních, závěrečných nebo diplomových prací a při samostudiu. V reálném edukačním procesu na všech typech pedagogických praxích v mateřských i primárních školách se studenti jen velmi zřídka setkávají s možností vidět ukázkové vyučovací hodiny zaměřené na využití prvků rodinné a sexuální výchovy, neboť učitelé toto téma odmítají odborně prezentovat. I když je rodinná a sexuální výchova v integrované podobě začleněná do vysokoškolské přípravy budoucích učitelů mateřských a primárních škol, nelze z pedagogických zkušeností a z poznámek a připomínek studentů konstatovat, že je v této integrované podobě plně dostačující. Jako samostatná studijní disciplína s názvem "Základy rodinné a sexuální výchovy" by se stala speciální didaktikou, která se zabývá teorií a praxí rodinné a sexuální výchovy v edukačním procesu v mateřské a v primární škole, základnou pro získávání nejzákladnějších teoretických znalostí ve spojení s praktickými dovednostmi, které lze uplatnit v pedagogické praxi (orientace na vymezení principů, pojetí a cílů, analyzování tématických okruhů učiva, uplatňování vhodných metod, forem a prostředků při edukaci). Aspekty vedoucí k úvaze o nově vytvořené studijní disciplíně "Základy rodinné a sexuální výchovy" jsou vyjádřeny a řešeny v projektu z Fondu rozvoje vysokých škol 2006 (dále FR VŠ) pod názvem "Rodinná a sexuální výchova jako samostatná disciplína u studijních oborů připravujících učitele mateřských a primárních škol" 3

4 (hlavní řešitelka PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.). S dosavadními výsledky výzkumného šetření, které je zaměřené na zjištění vhodnosti, důležitosti, formy a charakteru implementace výše uvedené studijní disciplíny do systému vysokoškolské přípravy budoucích učitelů, seznamuje níže uvedený přehled. 2 Nová studijní disciplína z pohledu učitelů a studentů K problematice rodinné a sexuální výchovy ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů mateřských a primární škol se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vyjadřovaly studenti oborů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1.stupeň základních škol společně s učiteli z mateřských a primární škol, kteří se spolupodílejí na všech typech pedagogických praxí. Jak je uvedeno výše v textu, výzkumné šetření probíhá v souvislosti s řešením projektu z Fondu rozvoje vysokých škol Četnost názorů učitelů a studentů k řešené problematice není v příspěvku definitivní, neboť ještě budou do výzkumného šetření zapojeni další učitelé metodikové i studenti z těch ročníků, u kterých se na konci akademického roku 2005/2006 z časových důvodů nepodařilo získat potřebné informace. Kompletní výsledky na základě odpovědí všech požadovaných respondentů budou zpracovány v závěrečné výzkumné zprávě (prosinec 2006) a následně publikovány. 2.1 Cíl a metoda výzkumného šetření Cílem výzkumného šetření je zjistit, jaký názor mají učitelé a studenti oborů připravujících učitele mateřských a primárních škol na problematiku rodinné a sexuální výchovy ve vysokoškolské přípravě a na implementaci nové samostatné studijní disciplíny Základy rodinné a sexuální výchovy do vysokoškolské přípravy. Pro kvantitativně orientované akční výzkumné šetření nejsou stanoveny vědecké hypotézy, neboť se nejedná o deskriptivní výzkumný problém. Pro zjišťování dat je použita metoda dotazníku (GAVORA, 2000, CHRÁSKA, 1993, MAŇÁK, 2004) s typem otázek uzavřených, polouzavřených i otevřených. Dotazník obsahuje faktografické údaje respondentů, učitelé jsou dotazováni na věk, počet let pedagogické praxe v mateřské nebo primární škole a region současného pedagogického působení, studenti jsou dotazováni na formu studia (prezenční nebo kombinovaná), věk, region místa bydliště a počet let případné pedagogické praxe. Vedle faktografických údajů je v dotazníku formulováno 10 otázek (viz příloha 1), které jsou zaměřené na důležitost a možnosti zařazení rodinné a sexuální výchovy do vysokoškolské přípravy a na zjištění vhodnosti, důležitosti, formy a charakteru implementace samostatné disciplíny Základy rodinné a sexuální výchovy do systému vysokoškolské přípravy. 4

5 2.2 Respondenti a sběr dat Reprezentativní soubor (GAVORA 2000, CHRÁSKA, 1993, MAŇÁK, 2004) byl sestaven pomocí záměrného výběru a k vzorku respondentů výzkumného šetření patří: A) učitelé mateřských (n=9) a primárních škol (n=10), kteří se podílejí jako metodikové na všech typech pedagogických praxí na školách v olomouckém regionu, B) studenti prezenční (PS, n=92) a kombinované (KS, n=176) formy magisterského studia oborů Učitelství pro 1.stupeň základních škol (U1ST) na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, C) studenti prezenční formy bakalářského studia (n=17) Učitelství pro mateřské školy (UMŠ) na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dotazovaní učitelé (resp. učitelky) mateřských škol vykazují průměrný věk 48 let a 28 let pedagogické praxe, učitelé (resp. učitelky) primárních škol vykazují průměrný věk 40 let a 16 let pedagogické praxe. Studenti prezenční formy studia U1ST vykazují průměrný věk 20 let a 3 z nich (tj. 3,26%) mají absolvovanou pedagogickou praxi v primární škole (maximálně 2 roky). Studenti kombinované formy studia U1ST (převážně profesně působí jako nekvalifikovaní učitelé primární školy) vykazují průměrný věk 35 let a 7 let pedagogické praxe. Studenti UMŠ vykazují průměrný věk 20 let a jsou bez pedagogické praxe. Administraci dotazníku podle instruktáže zadavatele prováděli vysokoškolští pedagogové katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci při hospitacích nebo metodickém vedení na všech typech pedagogických praxí v olomouckém regionu a ve výuce svých studijních disciplín. Sběr dosavadních dat se uskutečňoval průběžně v březnu až v květnu 2006 a získané údaje byly vyhodnoceny v květnu a v červnu 2006 pomocí primárního zpracování dat. Získané výsledky z odpovědí respondentů jsou zpracovány v grafech, výsledky z otevřené dotazníkové položky pomocí kategorizace odpovědí. Pilotážní výzkum ani předvýzkum nebyl prováděn, formulace jednotlivých položek v dotazníku byly konzultovány se spoluřešiteli projektu FR VŠ. Předběžné shrnutí výsledků odpovědí studentů kombinované formy studia oboru Učitelství pro 1.stupeň základních škol bylo již prezentováno a publikováno (RAŠKOVÁ, 2006). 2.3 Shrnutí dosud získaných dat Vzhledem k omezenému rozsahu počtu stran příspěvku jsou v přehledu dosud získaných dat uvedeny prostřednictvím grafů nejčetnější odpovědi respondentů. Studenti prezenční formy studia (PS) a kombinované formy studia (KS) magisterského oboru Učitelství pro 1.stupeň základních škol (U1ST) odpovídali v nejčetnějších odpovědích následovně: 5

6 Graf 1. Názory studentů PS obor U1ST Vyhodnocení (64%) 61(67%) 57(62%) 53(58%) 49(53%) 50(54%) 49(53%) 38(42%) 32(36%) Otázka A B C D E F Graf 2. Názory studentů KS obor U1ST Vyhodnocení (67%) 86(48%) 91(52%) 97(56%) 73(41%) 71(40%) 105(59%) 89(50%) 91(51%) A B C Otázka D E F 1. Problematika rodinné a sexuální výchovy je v přípravě budoucích učitelů: důležitá a měla by být do vysokoškolské přípravy budoucích učitelů zahrnuta. 2. Problematika rodinné a sexuální výchovy by měla být do vysokoškolské přípravy budoucích učitelů zařazena jako: samostatná studijní disciplína (samostatný předmět). 3. Pokud by existovala samostatná studijní disciplína (Základy rodinné a sexuální výchovy), pak by měla být předmětem: povinně volitelným (B). 4. Rozsah výuky samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy) by byl optimální jako: jednosemestrální. 5. Postačující časové rozpětí pro výuku samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy) by bylo v semestru (semestrech): 1hod./týden. 6

7 6. Optimální formu výuky samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy) by tvořily: studenti PS pouze semináře, studenti KS kombinace přednášek, seminářů a cvičení. 7. Postačující ukončení samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy) by představoval: zápočet. 8. Samostatná studijní disciplína (Základy rodinné a sexuální výchovy) by se mohla realizovat v ročníku: studenti PS druhém, studenti KS není rozhodující. 9. Výuka samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy) by se měla zaměřit na oblast: výhradně metodicko-praktickou. 10.Témata, která by rozhodně neměla chybět v obsahu samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy): vývoj dítěte v období puberty, předcházení nechtěného těhotenství, prevence proti pohlavním chorobám, začátek pohlavního života, první pohlavní styk, antikoncepce, těhotenství a průběh porodu, přátelské vztahy mezi vrstevníky, partnerský vztah, manželská krize a děti, prevence proti zneužívání a týrání dětí, protidrogová prevence a prevence proti šikanování. Jak je patrné z grafů, nejčetnější odpovědi studentů obou typů forem studia Učitelství pro 1.stupeň základních škol se neliší s výjimkou názorů na formu výuky a ročník, ve kterém by se mohla samostatná studijní disciplína (Základy rodinné a sexuální výchovy) realizovat. Je potěšitelné, že studenti pojímají problematiku rodinné a sexuální výchovy jako důležitou součást v přípravě na své budoucí povolání a dokonce ji podle nejčetnějších odpovědí podporují ve smyslu existence samostatné studijní disciplíny, která by se mohla stát povinně volitelným předmětem (to znamená, že si z dané nabídkové skupiny určitých předmětů zvolí právě jeden, který pak povinně absolvuje) s ukončením v podobě zápočtu. Je zajímavé, že studenti ve svých vizích o časovém rozpětí výuky zmíněné samostatné studijní disciplíny neuvažují o jednorázových časově vymezených blocích či kurzech, ale o pravidelné časově vymezené semestrální výuce. Výklad těchto úvah lze těžko komentovat bez dalšího nutného ověření, neboť faktorů, proč se studenti nepřiklánění k blokové výuce nebo ke kurzům, existuje celá řada (množství jiných kurzů, časová zátěž vzhledem k rozvrhu hodin, nechuť k výuce v pátek, kdy většinou už studenti PS výuku nemají, aj.). Také jsou z odpovědí studentů patrné tendence k upřednostňování aktivní formy výuky v podobě seminářů nebo kombinace teorie (přednášky) s praxí (semináře, cvičení) a výhradně metodicko-praktickou oblastí zaměření výuky, u které lze logicky očekávat, že přináší konkrétní poznatky pro využití prvků rodinné a sexuální výchovy v pedagogické praxi. Z volných odpovědí studentů k obsahové zaměřenosti samostatné studijní disciplíny vyplývá, že upřednostňují zejména konkrétní témata ze života ve vztahu nejen k žákům, ale i sobě samotným. Je zřejmé, že citlivá a ožehavá témata jako například uváděné šikanování nebo zneužívání a týraní dětí není možno zanedbávat, ale konečně hledat cesty k řešení. Potěšitelné jsou i odkazy na jiné preventivní aktivity a též vztahy mezi lidmi. 7

8 Graf 3. Názory studentů UMŠ Vyhodnocení (76%) 12(71%) 8(47%) 10(59%) 9(53%) 9(53%) 9(53%) 8(47%) 11(65%) A B C Otázka D E F Studenti oboru Učitelství pro mateřské školy ve svých nejčetnějších odpovědích problematiku rodinné a sexuální výchovy ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů považují též za důležitou, měla by být do přípravy zařazena jako samostatná studijní disciplína, která by se měla stát jednosemestrálním předmětem povinným s časovou dotací 2hod./týden (s názorem na časovou dotaci se liší od studentů předchozích oborů). Optimální formu výuky samostatné studijní disciplíny vidí v kombinaci zejména přednášek a cvičení nebo přednášek a seminářů s ukončením v podobě kolokvia, čím se zásadně odlišují v názorech studentů předchozích oborů. O realizování výuky samostatné studijní disciplíny uvažují ve druhém ročníku studia, o zaměřenosti obsahu výuky jako výhradně metodickopraktické, kde vykazují ve svých úvahách shodu se studenty předchozích oborů. K tématům, která by rozhodně neměla chybět v obsahu samostatné studijní disciplíny řadí vznik života a narození dítěte, rodina a vztahy v rodině, rozvod rodičů, úmrtí v rodině, domácí násilí, hygiena lidského těla. Vedle poukázání na nutnost začlenění problematiky týrání a sexuálního zneužívání dětí uvádějí nutnost zařadit metodiku, formy spolupráce školy a rodiny a vysvětlení pojmového aparátu (sex, sexualita, sexuální chování dětí, sexuální deviace aj.). Učitelé mateřských (MŠ) a primárních škol (PŠ) se vyjadřovali v nejčetnějších odpovědích následovně: 8

9 Graf 4. Názory učitelů MŠ Vyhodnocení (89%) 8(89%) 8(47%) 7(78%) 5(56%) 5(55%) 4(44%) 4(44%) 4(44%) Otázka A B C D E F Graf 5. Názory učitelů PŠ Vyhodnocení (70%) 5(50%) 5 5(50%) 3(30%) 8(80%) 9(90%) 6(80%) 8(80%) Otázka 7(70%) A B C D E F Učitelé (resp. učitelky) stejně jako studenti přiřazují problematice rodinné a sexuální výchovy důležitost a míní, že by měla být do vysokoškolské přípravy budoucích učitelů zařazena buď jako samostatná studijní disciplína nebo podle některých učitelů PŠ jako integrální součást jiné studijní disciplíny (převážně biologie dítěte nebo psychologie). Samostatná studijní disciplína (Základy rodinné a sexuální výchovy) by podle učitelů PŠ mohla být předmětem nejen povinně volitelným, jak míní studenti kromě studentů UMŠ (přiklánějí se k povinnému předmětu), ale i podle učitelů MŠ a poloviny učitelů PŠ předmětem povinným (to znamená, že by předmět museli povinně bez možnosti výběru - absolvovat všichni studenti). Úvahami o 9

10 rozsahu výuky se neliší učitelé MŠ se studenty U1ST, zatímco učitelé PŠ uvažují i o dvousemestrální výuce jako studenti UMŠ nebo dokonce blokové výuce či kurzech. Pro optimální formu výuky se učitelé přiklánějí obdobně jako studenti KS U1ST a studenti UMŠ ke kombinaci teorie s praxí nebo jako studenti PS k formě seminářů. Učitelé potvrzují názory studentů U1ST (nikoliv však studentů UMŠ kolokvium) v zakončení samostatné studijní disciplíny - zápočtem, ale liší se ve vizích o zaměřenosti výuky. Učitelé na rozdíl od studentů propagují oblast zaměřenosti výuky na propojení odborně teoretické, didaktické a metodicko- praktické. Z volných odpovědí k tématům, která by rozhodně neměla chybět v obsahu samostatné studijní disciplíny, se učitelé MŠ zmiňovali o narození dítěte, mateřství a historii mateřství, o ochraně osobního zdraví, o vzájemné komunikaci v rodině a řešení partnerských konfliktů, o duchovním pohledu na rodinu, o požadavcích na práci učitele. Učitelé PŠ uváděli zaměření na dospívání, tělesný a duševní vývoj vzhledem k sexualitě, vztahy mezi lidmi, postavení ženy v rodině a senioři v rodině. Shodně učitelé MŠ i PŠ stejně jako studenti poukazují na zařazení problematiky prevence proti týrání dětí a šikanování. Úvahy studentů i učitelů o zaměřenosti obsahu výuky nové samostatné disciplíny vedou k zamyšlení, o která aktuální témata bude vhodné obohatit již koncepčně rozvíjenou (ne však definitivně stanovenou) obsahovou náplň výuky předmětu Základy rodinné a sexuální výchovy. Závěrečné zamyšlení V mateřské i primární škole je učitel všestranným odborníkem v mnoha vědních disciplínách, neboť převážně on sám svěřené děti nebo své žáky ve školním podmínkách vzdělává, vychovává a předává jim své znalosti a zkušenosti. Od vstupu dítěte do mateřské nebo primární školy se učitel společně s rodiči i jinými osobami spolupodílí na formování jeho osobnosti, a to i v oblasti rodinné a sexuální výchovy. Učitel v mateřské i primární škole musí vycházet z předpokladu, že rodinná a sexuální výchova je určena pro současný i budoucí život dětí, jehož cílem by měl být spokojený život zejména v oblasti partnerské, manželské i rodičovské a který by měl fungovat s principy a normami společnosti. Učitel také zohledňuje fakt, že rodinná a sexuální výchova musí mít na dítě pozitivní vliv a že její průběh není jednostrannou záležitostí. Učitel navíc musí být schopen a ochoten předávat dětem informace a naučit je dovednostem v přiměřené míře a adekvátně jejich věku, tj. musí být odborně i metodicky vzdělán v oblasti rodinné a sexuální výchovy. Přes všechna možná úskalí musí učitel mateřské a primární školy zvládnout problematiku rodinné a sexuální výchovy na profesionální úrovni. K tomuto cíli směřuje i zavedení nové samostatné studijní disciplíny s názvem Základy rodinné a sexuální výchovy, která by pomohla budoucím učitelům zejména metodicky řešit problematiku rodinné a sexuální výchovy v pedagogické praxi. 10

11 Literatura GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, ISBN HARRIS, A. What does "Sex Education" mean? In Stainton Rogers, R. (Ed.): Sex Education - Rationable and Reaction. London: Cambridge University Press, CHRÁSKA, M. Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, ISBN MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, ISBN MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál, JANIŠ, K., TÄUBNER, V. Didaktika sexuální výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, ISBN MAŇÁK, J., ŠVEC, Š., ŠVEC, V. (ED.). Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido, ISBN RAŠKOVÁ, M. Ke vztahu učitelů primárního vzdělávání k výuce základů sexuální výchovy. In 11.kongres k sexuální výchově v České republice: Sborník referátů. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2003, s ISBN RAŠKOVÁ, M. Postoje pedagogů a budoucích učitelů primárního vzdělávání k problematice rodinné a sexuální výchovy. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum: Sborník referátů z IX.celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001, s ISBN RAŠKOVÁ, M. Sexuální výchova jako samostatná studijní disciplína ve vysokoškolské přípravě učitelů mateřských a primárních škol. In Moravský regionální kongres k sexuální výchově: Sborník referátů (CD-ROM). Uherský Brod: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu a SOŠ Předbranská Uherský Brod, RAŠKOVÁ, M. Učitelé ve výzkumných šetřeních k rodinné a sexuální výchově v primární škole. In Pedagogický výzkum: Reflexe a společenských potřeb a očekávání?: Sborník referátů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s ISBN RAŠKOVÁ, M., NELEŠOVSKÁ, A. Základy sexuální výchovy v mateřské škole a v přípravě učitelů preprimárního vzdělávání. In 11.kongres k sexuální výchově v České republice: Sborník referátů. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2003, s ISBN SMOLÍKOVÁ, K., HAJNOVÁ, R. Než se dítě zeptá Program sexuální výchovy dětí předškolního věku. Praha: Portál, ISBN Rámcový program předškolního vzdělávání. MŠMT ČR - č.j /01/22. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, Standard základního vzdělávání. Věstník MŠMT ČR. LI, sešit 9, září

12 Příloha 1 DOTAZNÍKOVÉ POLOŽKY PRO UČITELE A STUDENTY VŠ KE STUDIJNÍ DISCIPLÍNĚ ZÁKLADY RODINNÉ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVY U každé otázky vyberte jednu odpověď, kterou u příslušného písmene zakroužkujte. 1. Problematika rodinné a sexuální výchovy je v přípravě budoucích učitelů: a) nepostradatelná, musí být do přípravy zařazena, b) důležitá, měla by být do přípravy zařazena, c) není tak důležitá, aby byla do přípravy zahrnuta, d) nedůležitá, vůbec by neměla být do přípravy zahrnuta. 2. Problematika rodinné a sexuální výchovy by měla být do vysokoškolské přípravy učitelů zařazena jako: a) samostatná studijní disciplína (samostatný předmět), b) integrální součást jiné studijní disciplíny jaké, c) integrální součást jiných studijních disciplín jakých, d) žádné zařazení (absence studijní disciplíny). 3. Pokud by existovala samostatná studijní disciplína (Základy rodinné a sexuální výchovy), pak by měla být předmětem: a) povinným (A), b) povinně volitelným (B), c) volitelným (C). 4. Rozsah výuky samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy) by byl optimální jako: a) jednosemestrální, b) dvousemestrální, c) vícesemestrální, d) nesemestrální např. bloková výuka, kurz aj. 5. Postačující časové rozpětí pro výuku samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy) by bylo v semestru (semestrech): a) 1hod./T, b) 2hod./T, c) více než 2hod./T, v nesemestrální výuce: d) bloková výuka nebo kurz uveďte časové dotace v hodinách nebo dnech či týdnech. 6. Optimální formu výuky samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy) by tvořily: a) pouze přednášky, b) pouze semináře, c) pouze cvičení, d) kombinace předchozích uveďte jaké. 12

13 7. Postačující ukončení samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy) by představoval/a: a) zápočet, b) kolokvium, c) zkouška, d) jiné uveďte jaké. 8. Samostatná studijní disciplína (Základy rodinné a sexuální výchovy) by se mohla realizovat v ročníku: a) prvním, b) druhém, c) třetím, d) čtvrtém, e) pátém, f) není rozhodující. 9. Výuka samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy) by se měla zaměřit na oblast: a) výhradně odborně teoretickou, b) výhradně didaktickou, c) výhradně metodicko-praktickou, d) propojení oblastí vypište jakých. 10. Vypište, která témata by rozhodně neměla chybět v obsahu samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy). Kontaktní adresa na autora PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Žižkovo nám. 5, Olomouc 13

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Rozhodnutí děkana č. 12/2009 Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Průběžná pedagogická praxe studentů prezenčního studia Zimní semestr Letní semestr

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7503 Platnost od akademického roku

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Vydání: první, 2011 Počet

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ - CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZORNÉM ÚHLU INFORMAČNÍ

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2

1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2 1 Obsah 1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční).......................... 2 2 M7503 Učitelství pro základní školy 8 2.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Miroslav Kaloč Vítězslav Zamarský Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala:

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU Poznámka: Tato žádost nemusí znamenat nový samostatný kurz. Spíše je součástí osnov (pět modulů), které se mohou stát součástí specializace. Moduly/osnovy na jedné straně

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU.

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ KAMILA BEŇOVÁ Ostrava 2011 1 Název: Oceňování složek podnikání Autoři: Kamila Beňová Vydání: první, 2011 Počet stran: 7 Tisk:

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více