Vstup do problematiky k hledání cest pro novou studijní disciplínu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vstup do problematiky k hledání cest pro novou studijní disciplínu"

Transkript

1 NÁZORY UČITELŮ A STUDENTŮ OBORŮ PŘIPRAVUJÍCÍCH UČITELE MATEŘSKÝCH A PRIMÁRNÍCH ŠKOL NA STUDIJNÍ DISCIPLÍNU "ZÁKLADY RODINNÉ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVY" MILUŠE RAŠKOVÁ Abstrakt: Příspěvek seznamuje s průběžnými výsledky názorů učitelů a studentů na vhodnost, důležitost, formu a charakter implementace nového studijního předmětu - Základy rodinné a sexuální výchovy - do vysokoškolské přípravy budoucích učitelů mateřských a primární škol. Klíčová slova: Rodinná a sexuální výchova(teorie a praxe), nová studijní disciplína, realizace a výsledky výzkumného šetření. Abstract: Here are summarize the teacher's and studenťs opinions about suitability, importance, form and mode of the implementation of the new study discipline - The basic of the family and sexual education - into university education of the forthcoming nursaery and primary school. Key words: Family and sexual education (theory and praxis), the new study discipline, research realization and results. Vstup do problematiky k hledání cest pro novou studijní disciplínu O zavedení samostatné studijní disciplíny s názvem "Základy rodinné a sexuální výchovy" pro obory, které připravují budoucí učitele v mateřských a primárních školách na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, se uvažuje v souvislosti s jevy (viz níže), které poukazují na zkvalitnění připravenosti v této oblasti. Rodinná a sexuální výchova jako dlouhodobé, záměrné, cílevědomé a systematické působení, které ovlivňuje formování osobnosti v oblasti rodiny a lidské sexuality, je definována jako výchova komplexní (HARRIS, 1974, JANIŠ, TÄUBNER, 1999 aj.). Zahrnuje předávání informací, formuje jednání a postoje k sexuální problematice, podporuje osobnostní autonomii a rozvíjí citovou oblast v návaznosti na sexuální touhy a potřeby a současně přispívá k celistvosti rozvoje osobnosti. Na výchově dětí předškolního věku (3-6 let), které mohou navštěvovat mateřskou školu, i mladšího školního věku (6-11 let), jenž jsou zpravidla žáky primární školy (tj. 1.stupně základní školy), participuje rodina, vrstevníci i jiní dospělí včetně celé řady dalších faktorů (multimédia, knihy, noviny, časopisy aj.). Protože rodinná a sexuální výchova probíhá nepřetržitě v rovině poučení, vzoru i vztahu (MATĚJČEK, 1996), přičemž citové vztahy dítěte tvoří základ, na který navazují jeho vzory chování a stávají se půdou pro získávání poučení, musí být garantována vzhledem ke specifickým zvláštnostem dětí a v pozitivním slova smyslu, aby respektovala humanizační kritéria a etické zásady. I přesto, že pro rodinnou a sexuální výchovu má být základem rodina, nelze v rodinách zaručit, že bude dítě (pokud nebude tabuizována) získávat subjektivně i společensky žádoucí vědomosti, postoje a chování z nejširší oblasti sexuálního chování. Rodinnou a sexuální výchovu v rodině nelze nijak nařídit ani kontrolovat na rozdíl od školního vzdělávání, kde se na této výchově po odborné i metodické stránce podílí příslušný učitel. 1

2 Na základě výrazných koncepčních změn, které proběhly v oblasti rodinné a sexuální výchovy v 90.letech 20.století, jsou v současné době cíle a obsah uvedené výchovy v předškolním (v mateřské škole) i školním (v primární škole tj.na 1.stupni základních škol) vzdělávání stanoveny v edukačních materiálech (Rámcový program pro předškolní vzdělávání, 2001, Standard základního vzdělávání, 1995, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2003). Společně s oblastmi zdraví, nemoc, denní režim, osobní hygiena, první pomoc, zdravá výživa, prevence návykových látek a osobní bezpečí tvoří rodinná a sexuální výchova součást výchovy ke zdraví. Ve školním prostředí by měla být rodinná a sexuální výchova realizovaná na základě specifických principů, situačního učení, hravé činnosti i diskuse (JANIŠ, TÄUBNER, 1999, SMOLÍKOVÁ, HAJNOVÁ, 1997) a za odborného působení pedagoga. Jedině kvalitně připravený učitel může garantovat rodinnou a sexuální výchovu v intencích takových požadavků předškolního i primárního vzdělávání dětí, které jsou na tuto výchovu kladeny. Problematika rodinné a sexuální výchovy by rozhodně neměla chybět ani ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů mateřských a primárních škol. Podle ohlasů z pedagogické praxe není uplatňování zejména sexuální výchovy v mateřské ani v primární škole zcela bez problémů. Současná generace budoucích učitelů i učitelů v praxi sama neprošla soustavnou sexuální výchovou v rodině a v mateřské či primární škole, nevzdělávali se pak v této oblasti ani ve vysokoškolské přípravě na své budoucí povolání. Řada učitelů se přiznává, že se doposud nedokáží oprostit od různých předsudků, vlastních negativních zkušeností a studu. Přiznávají, že jim chybějí osobní zkušenosti z dětství a následně i s výukou, ve které by měli zařazovat prvky sexuální výchovy, protože neumějí bezprostředně odpovídat na přímé otázky dětí, nejsou si zcela jistí ve výběru vhodných metod k daným tématům, nedokáží si poradit s obecně stanoveným učivem a určit ten správný klíčový poznatek pro rozvoj vědomostí, dovedností, názorů a postojů. Učitelé se v mateřské ani v primární škole zpravidla nevěnují sexuální výchově systematicky a plánovaně, často nechávají řešení této problematiky až na okolnosti, které vyplynou na základě nějaké nepředvídané situace. Je potěšitelné, že učitelé nemají negativní vztah k rodinné a sexuální výchově (RAŠKOVÁ, 2001, 2003, 2005), většinou podporují její začlenění do edukačního procesu dětí předškolního i mladšího školního věku a uvědomují si její důležitost pro život dítěte. Uvedený vztah v kontextu s výše zmíněnými aspekty je dobrým vkladem pro nutnost změn ve vzdělávání učitelů, které by byly žádoucí vzhledem k rodinné a sexuální výchově odstraňovat. Proto se musí stále hledat cesty, které povedou k systematické, plánované a bezproblémové pedagogické činnosti v oblasti rodinné a sexuální výchovy. 1 Vize nové studijní disciplíny Rodinná a sexuální výchova představuje cílenou činnost, její cíle i obsah vycházejí ze specifiky individuálních zvláštností dětí předškolního i mladšího školního věku. Je nutné, aby rodinná a sexuální výchova měla důstojné místo ve výchově a aby byla ve školních podmínkách realizovaná na základě specifických zásad a celého metodického systému, proto je důležité, aby byl pro podmínky pedagogické praxe v mateřské i primární škole kvalitně připraven učitel. Pro rodinnou a sexuální 2

3 výchovu doposud na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci neexistuje u oborů, jež připravují budoucí učitele mateřských a primárních škol, samostatný předmět, který by se systematičněji a důkladněji (zejména metodicky) zabýval touto oblastí výchovy. Nově vytvořený předmět, zabývající se nejzákladnější teoretickou a specificky metodickou problematikou rodinné a sexuální výchovy, přispěje v ucelené a systematické podobě zkvalitnit zejména příslušnou metodickou připravenost budoucích učitelů v mateřských a primárních školách. V současné době je problematika rodinné a sexuální výchovy u oborů připravujících budoucí učitele mateřských a primárních škol na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pod garancí katedry primární pedagogiky implementována do přípravy prostřednictvím integrace do vybraných studijních disciplín (RAŠKOVÁ, NELEŠOVSKÁ, 2003 aj.). V prezenční formě bakalářského studia oboru Učitelství pro mateřské školy je problematika rodinné a sexuální výchovy integrována do jednosemestrové studijní disciplíny Poznávání přírody a společnosti 1 (předmět povinného základu) a je zaměřená zejména na oblast poznávání lidského těla, mé tělo patří jen mně, čistota a zdraví, život v dospělosti, narození dítěte a péče o něj. V prezenční i kombinované formě magisterského studia oboru Učitelství pro 1.stupeň základních škol (včetně oboru s cizím jazykem pro 1.stupeň základních škol) je rodinná a sexuální výchova integrována do jednosemestrových studijních disciplín povinného základu Didaktika prvouky 1 a 2 a Metodika výchovné práce na 1.stupni ZŠ. V těchto disciplínách jsou studenti v úzce vymezené časové dotaci (zpravidla 1 seminář obdobně jako u oboru Učitelství pro mateřské školy) seznamováni se začleněním rodinné a sexuální výchovy do primárního vzdělávání (pojetí, cíle, kmenové učivo) a zabývají se využitím některých metodických postupů při realizaci v pedagogické praxi. Problematiku rodinné a sexuální výchovy studenti též zpracovávají prostřednictvím seminárních, závěrečných nebo diplomových prací a při samostudiu. V reálném edukačním procesu na všech typech pedagogických praxích v mateřských i primárních školách se studenti jen velmi zřídka setkávají s možností vidět ukázkové vyučovací hodiny zaměřené na využití prvků rodinné a sexuální výchovy, neboť učitelé toto téma odmítají odborně prezentovat. I když je rodinná a sexuální výchova v integrované podobě začleněná do vysokoškolské přípravy budoucích učitelů mateřských a primárních škol, nelze z pedagogických zkušeností a z poznámek a připomínek studentů konstatovat, že je v této integrované podobě plně dostačující. Jako samostatná studijní disciplína s názvem "Základy rodinné a sexuální výchovy" by se stala speciální didaktikou, která se zabývá teorií a praxí rodinné a sexuální výchovy v edukačním procesu v mateřské a v primární škole, základnou pro získávání nejzákladnějších teoretických znalostí ve spojení s praktickými dovednostmi, které lze uplatnit v pedagogické praxi (orientace na vymezení principů, pojetí a cílů, analyzování tématických okruhů učiva, uplatňování vhodných metod, forem a prostředků při edukaci). Aspekty vedoucí k úvaze o nově vytvořené studijní disciplíně "Základy rodinné a sexuální výchovy" jsou vyjádřeny a řešeny v projektu z Fondu rozvoje vysokých škol 2006 (dále FR VŠ) pod názvem "Rodinná a sexuální výchova jako samostatná disciplína u studijních oborů připravujících učitele mateřských a primárních škol" 3

4 (hlavní řešitelka PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.). S dosavadními výsledky výzkumného šetření, které je zaměřené na zjištění vhodnosti, důležitosti, formy a charakteru implementace výše uvedené studijní disciplíny do systému vysokoškolské přípravy budoucích učitelů, seznamuje níže uvedený přehled. 2 Nová studijní disciplína z pohledu učitelů a studentů K problematice rodinné a sexuální výchovy ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů mateřských a primární škol se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vyjadřovaly studenti oborů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1.stupeň základních škol společně s učiteli z mateřských a primární škol, kteří se spolupodílejí na všech typech pedagogických praxí. Jak je uvedeno výše v textu, výzkumné šetření probíhá v souvislosti s řešením projektu z Fondu rozvoje vysokých škol Četnost názorů učitelů a studentů k řešené problematice není v příspěvku definitivní, neboť ještě budou do výzkumného šetření zapojeni další učitelé metodikové i studenti z těch ročníků, u kterých se na konci akademického roku 2005/2006 z časových důvodů nepodařilo získat potřebné informace. Kompletní výsledky na základě odpovědí všech požadovaných respondentů budou zpracovány v závěrečné výzkumné zprávě (prosinec 2006) a následně publikovány. 2.1 Cíl a metoda výzkumného šetření Cílem výzkumného šetření je zjistit, jaký názor mají učitelé a studenti oborů připravujících učitele mateřských a primárních škol na problematiku rodinné a sexuální výchovy ve vysokoškolské přípravě a na implementaci nové samostatné studijní disciplíny Základy rodinné a sexuální výchovy do vysokoškolské přípravy. Pro kvantitativně orientované akční výzkumné šetření nejsou stanoveny vědecké hypotézy, neboť se nejedná o deskriptivní výzkumný problém. Pro zjišťování dat je použita metoda dotazníku (GAVORA, 2000, CHRÁSKA, 1993, MAŇÁK, 2004) s typem otázek uzavřených, polouzavřených i otevřených. Dotazník obsahuje faktografické údaje respondentů, učitelé jsou dotazováni na věk, počet let pedagogické praxe v mateřské nebo primární škole a region současného pedagogického působení, studenti jsou dotazováni na formu studia (prezenční nebo kombinovaná), věk, region místa bydliště a počet let případné pedagogické praxe. Vedle faktografických údajů je v dotazníku formulováno 10 otázek (viz příloha 1), které jsou zaměřené na důležitost a možnosti zařazení rodinné a sexuální výchovy do vysokoškolské přípravy a na zjištění vhodnosti, důležitosti, formy a charakteru implementace samostatné disciplíny Základy rodinné a sexuální výchovy do systému vysokoškolské přípravy. 4

5 2.2 Respondenti a sběr dat Reprezentativní soubor (GAVORA 2000, CHRÁSKA, 1993, MAŇÁK, 2004) byl sestaven pomocí záměrného výběru a k vzorku respondentů výzkumného šetření patří: A) učitelé mateřských (n=9) a primárních škol (n=10), kteří se podílejí jako metodikové na všech typech pedagogických praxí na školách v olomouckém regionu, B) studenti prezenční (PS, n=92) a kombinované (KS, n=176) formy magisterského studia oborů Učitelství pro 1.stupeň základních škol (U1ST) na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, C) studenti prezenční formy bakalářského studia (n=17) Učitelství pro mateřské školy (UMŠ) na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dotazovaní učitelé (resp. učitelky) mateřských škol vykazují průměrný věk 48 let a 28 let pedagogické praxe, učitelé (resp. učitelky) primárních škol vykazují průměrný věk 40 let a 16 let pedagogické praxe. Studenti prezenční formy studia U1ST vykazují průměrný věk 20 let a 3 z nich (tj. 3,26%) mají absolvovanou pedagogickou praxi v primární škole (maximálně 2 roky). Studenti kombinované formy studia U1ST (převážně profesně působí jako nekvalifikovaní učitelé primární školy) vykazují průměrný věk 35 let a 7 let pedagogické praxe. Studenti UMŠ vykazují průměrný věk 20 let a jsou bez pedagogické praxe. Administraci dotazníku podle instruktáže zadavatele prováděli vysokoškolští pedagogové katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci při hospitacích nebo metodickém vedení na všech typech pedagogických praxí v olomouckém regionu a ve výuce svých studijních disciplín. Sběr dosavadních dat se uskutečňoval průběžně v březnu až v květnu 2006 a získané údaje byly vyhodnoceny v květnu a v červnu 2006 pomocí primárního zpracování dat. Získané výsledky z odpovědí respondentů jsou zpracovány v grafech, výsledky z otevřené dotazníkové položky pomocí kategorizace odpovědí. Pilotážní výzkum ani předvýzkum nebyl prováděn, formulace jednotlivých položek v dotazníku byly konzultovány se spoluřešiteli projektu FR VŠ. Předběžné shrnutí výsledků odpovědí studentů kombinované formy studia oboru Učitelství pro 1.stupeň základních škol bylo již prezentováno a publikováno (RAŠKOVÁ, 2006). 2.3 Shrnutí dosud získaných dat Vzhledem k omezenému rozsahu počtu stran příspěvku jsou v přehledu dosud získaných dat uvedeny prostřednictvím grafů nejčetnější odpovědi respondentů. Studenti prezenční formy studia (PS) a kombinované formy studia (KS) magisterského oboru Učitelství pro 1.stupeň základních škol (U1ST) odpovídali v nejčetnějších odpovědích následovně: 5

6 Graf 1. Názory studentů PS obor U1ST Vyhodnocení (64%) 61(67%) 57(62%) 53(58%) 49(53%) 50(54%) 49(53%) 38(42%) 32(36%) Otázka A B C D E F Graf 2. Názory studentů KS obor U1ST Vyhodnocení (67%) 86(48%) 91(52%) 97(56%) 73(41%) 71(40%) 105(59%) 89(50%) 91(51%) A B C Otázka D E F 1. Problematika rodinné a sexuální výchovy je v přípravě budoucích učitelů: důležitá a měla by být do vysokoškolské přípravy budoucích učitelů zahrnuta. 2. Problematika rodinné a sexuální výchovy by měla být do vysokoškolské přípravy budoucích učitelů zařazena jako: samostatná studijní disciplína (samostatný předmět). 3. Pokud by existovala samostatná studijní disciplína (Základy rodinné a sexuální výchovy), pak by měla být předmětem: povinně volitelným (B). 4. Rozsah výuky samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy) by byl optimální jako: jednosemestrální. 5. Postačující časové rozpětí pro výuku samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy) by bylo v semestru (semestrech): 1hod./týden. 6

7 6. Optimální formu výuky samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy) by tvořily: studenti PS pouze semináře, studenti KS kombinace přednášek, seminářů a cvičení. 7. Postačující ukončení samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy) by představoval: zápočet. 8. Samostatná studijní disciplína (Základy rodinné a sexuální výchovy) by se mohla realizovat v ročníku: studenti PS druhém, studenti KS není rozhodující. 9. Výuka samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy) by se měla zaměřit na oblast: výhradně metodicko-praktickou. 10.Témata, která by rozhodně neměla chybět v obsahu samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy): vývoj dítěte v období puberty, předcházení nechtěného těhotenství, prevence proti pohlavním chorobám, začátek pohlavního života, první pohlavní styk, antikoncepce, těhotenství a průběh porodu, přátelské vztahy mezi vrstevníky, partnerský vztah, manželská krize a děti, prevence proti zneužívání a týrání dětí, protidrogová prevence a prevence proti šikanování. Jak je patrné z grafů, nejčetnější odpovědi studentů obou typů forem studia Učitelství pro 1.stupeň základních škol se neliší s výjimkou názorů na formu výuky a ročník, ve kterém by se mohla samostatná studijní disciplína (Základy rodinné a sexuální výchovy) realizovat. Je potěšitelné, že studenti pojímají problematiku rodinné a sexuální výchovy jako důležitou součást v přípravě na své budoucí povolání a dokonce ji podle nejčetnějších odpovědí podporují ve smyslu existence samostatné studijní disciplíny, která by se mohla stát povinně volitelným předmětem (to znamená, že si z dané nabídkové skupiny určitých předmětů zvolí právě jeden, který pak povinně absolvuje) s ukončením v podobě zápočtu. Je zajímavé, že studenti ve svých vizích o časovém rozpětí výuky zmíněné samostatné studijní disciplíny neuvažují o jednorázových časově vymezených blocích či kurzech, ale o pravidelné časově vymezené semestrální výuce. Výklad těchto úvah lze těžko komentovat bez dalšího nutného ověření, neboť faktorů, proč se studenti nepřiklánění k blokové výuce nebo ke kurzům, existuje celá řada (množství jiných kurzů, časová zátěž vzhledem k rozvrhu hodin, nechuť k výuce v pátek, kdy většinou už studenti PS výuku nemají, aj.). Také jsou z odpovědí studentů patrné tendence k upřednostňování aktivní formy výuky v podobě seminářů nebo kombinace teorie (přednášky) s praxí (semináře, cvičení) a výhradně metodicko-praktickou oblastí zaměření výuky, u které lze logicky očekávat, že přináší konkrétní poznatky pro využití prvků rodinné a sexuální výchovy v pedagogické praxi. Z volných odpovědí studentů k obsahové zaměřenosti samostatné studijní disciplíny vyplývá, že upřednostňují zejména konkrétní témata ze života ve vztahu nejen k žákům, ale i sobě samotným. Je zřejmé, že citlivá a ožehavá témata jako například uváděné šikanování nebo zneužívání a týraní dětí není možno zanedbávat, ale konečně hledat cesty k řešení. Potěšitelné jsou i odkazy na jiné preventivní aktivity a též vztahy mezi lidmi. 7

8 Graf 3. Názory studentů UMŠ Vyhodnocení (76%) 12(71%) 8(47%) 10(59%) 9(53%) 9(53%) 9(53%) 8(47%) 11(65%) A B C Otázka D E F Studenti oboru Učitelství pro mateřské školy ve svých nejčetnějších odpovědích problematiku rodinné a sexuální výchovy ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů považují též za důležitou, měla by být do přípravy zařazena jako samostatná studijní disciplína, která by se měla stát jednosemestrálním předmětem povinným s časovou dotací 2hod./týden (s názorem na časovou dotaci se liší od studentů předchozích oborů). Optimální formu výuky samostatné studijní disciplíny vidí v kombinaci zejména přednášek a cvičení nebo přednášek a seminářů s ukončením v podobě kolokvia, čím se zásadně odlišují v názorech studentů předchozích oborů. O realizování výuky samostatné studijní disciplíny uvažují ve druhém ročníku studia, o zaměřenosti obsahu výuky jako výhradně metodickopraktické, kde vykazují ve svých úvahách shodu se studenty předchozích oborů. K tématům, která by rozhodně neměla chybět v obsahu samostatné studijní disciplíny řadí vznik života a narození dítěte, rodina a vztahy v rodině, rozvod rodičů, úmrtí v rodině, domácí násilí, hygiena lidského těla. Vedle poukázání na nutnost začlenění problematiky týrání a sexuálního zneužívání dětí uvádějí nutnost zařadit metodiku, formy spolupráce školy a rodiny a vysvětlení pojmového aparátu (sex, sexualita, sexuální chování dětí, sexuální deviace aj.). Učitelé mateřských (MŠ) a primárních škol (PŠ) se vyjadřovali v nejčetnějších odpovědích následovně: 8

9 Graf 4. Názory učitelů MŠ Vyhodnocení (89%) 8(89%) 8(47%) 7(78%) 5(56%) 5(55%) 4(44%) 4(44%) 4(44%) Otázka A B C D E F Graf 5. Názory učitelů PŠ Vyhodnocení (70%) 5(50%) 5 5(50%) 3(30%) 8(80%) 9(90%) 6(80%) 8(80%) Otázka 7(70%) A B C D E F Učitelé (resp. učitelky) stejně jako studenti přiřazují problematice rodinné a sexuální výchovy důležitost a míní, že by měla být do vysokoškolské přípravy budoucích učitelů zařazena buď jako samostatná studijní disciplína nebo podle některých učitelů PŠ jako integrální součást jiné studijní disciplíny (převážně biologie dítěte nebo psychologie). Samostatná studijní disciplína (Základy rodinné a sexuální výchovy) by podle učitelů PŠ mohla být předmětem nejen povinně volitelným, jak míní studenti kromě studentů UMŠ (přiklánějí se k povinnému předmětu), ale i podle učitelů MŠ a poloviny učitelů PŠ předmětem povinným (to znamená, že by předmět museli povinně bez možnosti výběru - absolvovat všichni studenti). Úvahami o 9

10 rozsahu výuky se neliší učitelé MŠ se studenty U1ST, zatímco učitelé PŠ uvažují i o dvousemestrální výuce jako studenti UMŠ nebo dokonce blokové výuce či kurzech. Pro optimální formu výuky se učitelé přiklánějí obdobně jako studenti KS U1ST a studenti UMŠ ke kombinaci teorie s praxí nebo jako studenti PS k formě seminářů. Učitelé potvrzují názory studentů U1ST (nikoliv však studentů UMŠ kolokvium) v zakončení samostatné studijní disciplíny - zápočtem, ale liší se ve vizích o zaměřenosti výuky. Učitelé na rozdíl od studentů propagují oblast zaměřenosti výuky na propojení odborně teoretické, didaktické a metodicko- praktické. Z volných odpovědí k tématům, která by rozhodně neměla chybět v obsahu samostatné studijní disciplíny, se učitelé MŠ zmiňovali o narození dítěte, mateřství a historii mateřství, o ochraně osobního zdraví, o vzájemné komunikaci v rodině a řešení partnerských konfliktů, o duchovním pohledu na rodinu, o požadavcích na práci učitele. Učitelé PŠ uváděli zaměření na dospívání, tělesný a duševní vývoj vzhledem k sexualitě, vztahy mezi lidmi, postavení ženy v rodině a senioři v rodině. Shodně učitelé MŠ i PŠ stejně jako studenti poukazují na zařazení problematiky prevence proti týrání dětí a šikanování. Úvahy studentů i učitelů o zaměřenosti obsahu výuky nové samostatné disciplíny vedou k zamyšlení, o která aktuální témata bude vhodné obohatit již koncepčně rozvíjenou (ne však definitivně stanovenou) obsahovou náplň výuky předmětu Základy rodinné a sexuální výchovy. Závěrečné zamyšlení V mateřské i primární škole je učitel všestranným odborníkem v mnoha vědních disciplínách, neboť převážně on sám svěřené děti nebo své žáky ve školním podmínkách vzdělává, vychovává a předává jim své znalosti a zkušenosti. Od vstupu dítěte do mateřské nebo primární školy se učitel společně s rodiči i jinými osobami spolupodílí na formování jeho osobnosti, a to i v oblasti rodinné a sexuální výchovy. Učitel v mateřské i primární škole musí vycházet z předpokladu, že rodinná a sexuální výchova je určena pro současný i budoucí život dětí, jehož cílem by měl být spokojený život zejména v oblasti partnerské, manželské i rodičovské a který by měl fungovat s principy a normami společnosti. Učitel také zohledňuje fakt, že rodinná a sexuální výchova musí mít na dítě pozitivní vliv a že její průběh není jednostrannou záležitostí. Učitel navíc musí být schopen a ochoten předávat dětem informace a naučit je dovednostem v přiměřené míře a adekvátně jejich věku, tj. musí být odborně i metodicky vzdělán v oblasti rodinné a sexuální výchovy. Přes všechna možná úskalí musí učitel mateřské a primární školy zvládnout problematiku rodinné a sexuální výchovy na profesionální úrovni. K tomuto cíli směřuje i zavedení nové samostatné studijní disciplíny s názvem Základy rodinné a sexuální výchovy, která by pomohla budoucím učitelům zejména metodicky řešit problematiku rodinné a sexuální výchovy v pedagogické praxi. 10

11 Literatura GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, ISBN HARRIS, A. What does "Sex Education" mean? In Stainton Rogers, R. (Ed.): Sex Education - Rationable and Reaction. London: Cambridge University Press, CHRÁSKA, M. Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, ISBN MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, ISBN MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál, JANIŠ, K., TÄUBNER, V. Didaktika sexuální výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, ISBN MAŇÁK, J., ŠVEC, Š., ŠVEC, V. (ED.). Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido, ISBN RAŠKOVÁ, M. Ke vztahu učitelů primárního vzdělávání k výuce základů sexuální výchovy. In 11.kongres k sexuální výchově v České republice: Sborník referátů. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2003, s ISBN RAŠKOVÁ, M. Postoje pedagogů a budoucích učitelů primárního vzdělávání k problematice rodinné a sexuální výchovy. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum: Sborník referátů z IX.celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001, s ISBN RAŠKOVÁ, M. Sexuální výchova jako samostatná studijní disciplína ve vysokoškolské přípravě učitelů mateřských a primárních škol. In Moravský regionální kongres k sexuální výchově: Sborník referátů (CD-ROM). Uherský Brod: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu a SOŠ Předbranská Uherský Brod, RAŠKOVÁ, M. Učitelé ve výzkumných šetřeních k rodinné a sexuální výchově v primární škole. In Pedagogický výzkum: Reflexe a společenských potřeb a očekávání?: Sborník referátů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s ISBN RAŠKOVÁ, M., NELEŠOVSKÁ, A. Základy sexuální výchovy v mateřské škole a v přípravě učitelů preprimárního vzdělávání. In 11.kongres k sexuální výchově v České republice: Sborník referátů. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2003, s ISBN SMOLÍKOVÁ, K., HAJNOVÁ, R. Než se dítě zeptá Program sexuální výchovy dětí předškolního věku. Praha: Portál, ISBN Rámcový program předškolního vzdělávání. MŠMT ČR - č.j /01/22. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, Standard základního vzdělávání. Věstník MŠMT ČR. LI, sešit 9, září

12 Příloha 1 DOTAZNÍKOVÉ POLOŽKY PRO UČITELE A STUDENTY VŠ KE STUDIJNÍ DISCIPLÍNĚ ZÁKLADY RODINNÉ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVY U každé otázky vyberte jednu odpověď, kterou u příslušného písmene zakroužkujte. 1. Problematika rodinné a sexuální výchovy je v přípravě budoucích učitelů: a) nepostradatelná, musí být do přípravy zařazena, b) důležitá, měla by být do přípravy zařazena, c) není tak důležitá, aby byla do přípravy zahrnuta, d) nedůležitá, vůbec by neměla být do přípravy zahrnuta. 2. Problematika rodinné a sexuální výchovy by měla být do vysokoškolské přípravy učitelů zařazena jako: a) samostatná studijní disciplína (samostatný předmět), b) integrální součást jiné studijní disciplíny jaké, c) integrální součást jiných studijních disciplín jakých, d) žádné zařazení (absence studijní disciplíny). 3. Pokud by existovala samostatná studijní disciplína (Základy rodinné a sexuální výchovy), pak by měla být předmětem: a) povinným (A), b) povinně volitelným (B), c) volitelným (C). 4. Rozsah výuky samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy) by byl optimální jako: a) jednosemestrální, b) dvousemestrální, c) vícesemestrální, d) nesemestrální např. bloková výuka, kurz aj. 5. Postačující časové rozpětí pro výuku samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy) by bylo v semestru (semestrech): a) 1hod./T, b) 2hod./T, c) více než 2hod./T, v nesemestrální výuce: d) bloková výuka nebo kurz uveďte časové dotace v hodinách nebo dnech či týdnech. 6. Optimální formu výuky samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy) by tvořily: a) pouze přednášky, b) pouze semináře, c) pouze cvičení, d) kombinace předchozích uveďte jaké. 12

13 7. Postačující ukončení samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy) by představoval/a: a) zápočet, b) kolokvium, c) zkouška, d) jiné uveďte jaké. 8. Samostatná studijní disciplína (Základy rodinné a sexuální výchovy) by se mohla realizovat v ročníku: a) prvním, b) druhém, c) třetím, d) čtvrtém, e) pátém, f) není rozhodující. 9. Výuka samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy) by se měla zaměřit na oblast: a) výhradně odborně teoretickou, b) výhradně didaktickou, c) výhradně metodicko-praktickou, d) propojení oblastí vypište jakých. 10. Vypište, která témata by rozhodně neměla chybět v obsahu samostatné studijní disciplíny (Základy rodinné a sexuální výchovy). Kontaktní adresa na autora PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Žižkovo nám. 5, Olomouc 13

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016 TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016 Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Diplomové, bakalářské práce a závěrečné práce: Příprava dětí k zahájení školní docházky Sociální dovednosti dítěte předškolního věku

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů Inovace obsahu a forem výuky v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/18.0020 Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v kombinované formě studia

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Experience of the Integration of ICT into University Education

Experience of the Integration of ICT into University Education Zkušenosti z procesu integrace ICT v oblasti univerzitního vzdělávání Experience of the Integration of ICT into University Education Rožnov p./radh. 12. 15. září 2011 20.9.2011 ICTE 2011 1 Úvod, cíl příspěvku

Více

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Rozhodnutí děkana č. 12/2009 Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Průběžná pedagogická praxe studentů prezenčního studia Zimní semestr Letní semestr

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7503 Platnost od akademického roku

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VYSOKÁ ŠKOLA TÌLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU Výzkumný roèníkový projekt magisterského studia

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Seminární práce z předmětu UPVK_0044 Inženýrská pedagogika Téma: Možnosti využití inženýrské pedagogiky v

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

ETICKÁ VÝCHOVA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Vladimíra Křížová

ETICKÁ VÝCHOVA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Vladimíra Křížová ETICKÁ VÝCHOVA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Vladimíra Křížová Resumé: Dotazníkové šetření projektu Etická výchova v přípravě budoucích učitelů má za cíl zjistit názory studentů

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2

1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2 1 Obsah 1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční).......................... 2 2 M7503 Učitelství pro základní školy 8 2.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň

Více

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ - CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZORNÉM ÚHLU INFORMAČNÍ

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU Poznámka: Tato žádost nemusí znamenat nový samostatný kurz. Spíše je součástí osnov (pět modulů), které se mohou stát součástí specializace. Moduly/osnovy na jedné straně

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

KOMPENDIUM PEDAGOGICKÉ PRAXE. Josef Molnár a kol.

KOMPENDIUM PEDAGOGICKÉ PRAXE. Josef Molnár a kol. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci KOMPENDIUM PEDAGOGICKÉ PRAXE pro studenty počáteční přípravy učitelů přírodovědných předmětů a matematiky Josef Molnár a kol. Olomouc 2016 Pedagogická

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Miroslav Kaloč Vítězslav Zamarský Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Didaktika odborných předmětů- testové otázky

Didaktika odborných předmětů- testové otázky Didaktika odborných předmětů- testové otázky 1. Které výukové metody patří mezi aktivizující: A) Vysvětlování, přednáška, popis B) Didaktické hry, diskuse, inscenační a situační metody C) Uvědomělost,

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ

MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Šárka Zapletalová Ostrava 2011 Název: Obchodní ání Autoři: Šárka Zapletalová Vydání: první, 20111 Počet stran: 18 Tisk: Vysoká škola

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové

Více

VÝCHOVA K BEZPEČÍ V UČITELSKÉ PRAXI

VÝCHOVA K BEZPEČÍ V UČITELSKÉ PRAXI VÝCHOVA K BEZPEČÍ V UČITELSKÉ PRAXI OBSAH PREZENTACE Představení školy Záměr projektu Projekt Bezpečná škola na I. stupni ZŠ Aktivity na II. stupni ZŠ Proč se do projektu zapojit ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN

Více