V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Varnsdorf, říjen 2011

2 Obsah 1. ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY POČTY ŢÁKŮ A TŘÍD PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ - VIZ DÍLČÍ ZPRÁVY VZDĚLÁVACÍCH STŘEDISEK PEDAGOGICKÁ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ UKONČENÍ STUDIA ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ÚČAST ŢÁKŮ V PŘEHLÍDKÁCH A SOUTĚŢÍCH ŠKOLSKÁ RADA VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO SŠS A CR ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBECNÉ INFORMACE PŘEHLED OBORŮ - DENNÍ STUDIUM PŘEHLED POČTU ŢÁKŮ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI STŘEDISKA ZABEZPEČENÍ ODBORNÉ PRAXE A ODBORNÉHO VÝCVIKU PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/ ZAPOJENÍ DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ REKVALIFIKAČNÍ KURZY PROGRAM PAŢIT VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ USKUTEČNĚNÁ VE SŠS A CR VARNSDORF V OBDOBÍ PARTNERSKÉ ŠKOLY DOMOV MLÁDEŢE ŠKOLNÍ JÍDELNA STŘEDISKO VOŠ A SPŠ CHARAKTERISTIKA STŘEDISKA VOŠ A SPŠ ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU STŘEDISKA VOŠ A SPŠ PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PEDAGOGICKÁ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ UKONČENÍ STUDIA PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ STŘEDISKO SPŠT CHARAKTERISTIKA STŘEDISKA SPŠT ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU STŘEDISKA SPŠT PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PEDAGOGICKÁ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ UKONČENÍ STUDIA PŘEHLED SOUTĚŢÍ, EXKURZÍ, VÝSTAV, VELETRHŮ PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PŘEHLED REALIZOVANÝCH REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ AKCE OPRAV A ÚDRŢBY: ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY PŘÍJMY VÝDAJE ZÁVĚR

3 1. Úvod Výroční zpráva VOŠ a SŠ Varnsdorf za školní rok 2010/2011 byla zpracována v souladu s ustanovením 10 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Struktura výroční zprávy respektuje vyhlášku č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výchozím podkladem vlastního zpracování byly statistické údaje školy zpracované pro KÚ Ústeckého kraje v systému KEVIS (Krajský evidenční informační systém databázový systém on-line přístupný přes internet). Výroční zpráva je zpracována za období školního roku 2010/2011 a zpráva o hospodaření školy za období 1. pololetí rozpočtového roku Údaje o výchovně vzdělávací činnosti školy jsou v této výroční zprávě zpracovány dle údajů z výkonových výkazů, tj. k Výroční zpráva je členěna na souhrnné údaje o škole jako celku, na jednotlivé zprávy vzdělávacích středisek a na zprávu o hospodaření školy jako právního subjektu. 2. Charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace, je zřízena Ústeckým krajem usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 30/10Z/2009 ze dne Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf vznikla sloučením Střední školy sluţeb a cestovního ruchu, Bratislavská 2166, Varnsdorf, Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Mariánská 1100, Varnsdorf a Střední průmyslové školy technické, Karolíny Světlé 2703, Varnsdorf. Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 51/77R/2011 ze dne byl škole dne udělen certifikát PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE. Den zřízení: od 1. září 2010 Úplný název organizace: Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Škola pouţívá pro své označení zkratku VOŠ a SŠ Varnsdorf Sídlo školy: IČ: Identifikátor: Zřizovatel: Bratislavská 2166, Varnsdorf Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Ředitel školy: Ing. Petr Kotulič od do Ing. František Hricz od Zástupce statutárního orgánu: Nejvyšší povolený počet ţáků: Ing. Petr Kotulič 2167 ţáků Kontakty střediska: telefon: , , mobil: fax: web: 3

4 Datum účinnosti posl. rozhodnutí: Datum vystavení posl. rozhodnutí: Č.j. posledního rozhodnutí: Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Škola sdruţuje: Odloučená pracoviště: 3242/SMT/2010/6 Střední školu Vyšší odbornou školu Domov mládeţe Školní jídelnu Mariánská 1100, Varnsdorf Karolíny Světlé 2703, Varnsdorf Kostelní 723, Varnsdorf Karlova 3317, Varnsdorf Střelecká 1800, Varnsdorf Čelákovická 747, Varnsdorf Národní 2589, Varnsdorf Josefa Lady 3263, Varnsdorf Pohraniční stráţe 2526, Varnsdorf 3. Počty ţáků a tříd Počet ţáků a tříd denního studia ve školním roce 2010/2011 je uveden v následující tabulce: Počet tříd/počet ţáků denní studium Průměrný počet ţáků na třídu Střední vzdělání s výučním listem 29/574 19,8 Střední vzdělání s maturitním vysvědčením Nástavbové studium 45/ ,6 Celkem škola 74/ ,7 Počet ţáků a tříd dálkového studia ve školním roce 2010/2011 je uveden v následující tabulce: Počet tříd/počet ţáků ostatní formy studia Střední vzdělání s maturitním vysvědčením Nástavbové studium Průměrný počet ţáků na třídu 8/214 26,8 Celkem škola 8/214 26,8 4. Přehled vzdělávacích programů - Viz dílčí zprávy vzdělávacích středisek 4

5 5. Pedagogická a odborná způsobilost Interní pracovníci Externí pracovníci Počet interních PP 191 Počet externích PP 4 Počet interních PP přepočteno 171,4 Počet externích PP přepočteno Počet interních NP 76 Počet externích NP 0 Počet interních NP přepočteno 71,4 Počet externích NP přepočteno 4 0 Interní pracovníci DM Externí pracovníci DM Počet interních PP 17 Počet externích PP 1 Počet interních PP přepočteno 17 Počet externích PP přepočteno Počet interních NP 1 Počet externích NP 1 Počet interních NP přepočteno 1 Počet externích NP přepočteno - 0 Věková skladba a kvalifikovanost interních pedagogických pracovníků celkem z toho ţeny Počet pedagogických pracovníků do 35 let Počet ped. pracovníků do 35 let bez odborné kvalifikace 24 - Počet pedagogických pracovníků let Počet ped. pracovníků let bez odborné kvalifikace 13 - Počet pedagogických pracovníků let Počet ped. pracovníků let bez odborné kvalifikace 17 - Počet pedagogických pracovníků 55 let - důchodový věk 22 5 Počet ped. pracovníků 55 let důchodový věk bez odborné kvalifikace 6 - Počet pedagogických pracovníků důchodci 22 9 Počet ped. pracovníků důchodci bez odborné kvalifikace 8-5

6 Ve školním roce 2010/2011 byla kvalifikovanost pedagogického sboru 64,4 %. Věková skladba a kvalifikovanost interních pedagogických pracovníků v DM celkem Počet pedagogických pracovníků do 35 let - - Počet ped. pracovníků do 35 let bez odborné kvalifikace - - Počet pedagogických pracovníků let 4 3 Počet ped. pracovníků let bez odborné kvalifikace 6 6 Počet pedagogických pracovníků let 8 6 Počet ped. pracovníků let bez odborné kvalifikace 2 - Počet pedagogických pracovníků 55 let - důchodový věk 5 2 Počet ped. pracovníků 55 let důchodový věk bez odborné kvalifikace z toho ţeny 2 - Počet pedagogických pracovníků důchodci 1 1 Počet ped. pracovníků důchodci bez odborné kvalifikace Další vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelé Počet účastníků akcí dle vyhl. 317/2005 Sb. 40 Počet účastníků akcí ostatních 63 Počet ped. prac., kteří se nezúčastnili ţádné vzděl. akce 49 Vychovatelé Počet účastníků akcí dle vyhl. 317/2005 Sb. 1 Počet účastníků akcí ostatních 0 Počet ped. prac., kteří se nezúčastnili ţádné vzděl. akce 6 6

7 7. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení ţáků přihlášených ke studiu na naší škole pro školní rok 2011/2012 proběhlo ve stanovených termínech (tzn. od ) formou výběrového řízení. Počet přihlášených/přijatých ţáků celkem Střední vzdělání s výučním listem Střední vzdělání s maturitou přihlášeno v 1. kole přijato v 1. kole odevzdali ZL přijato v dalších kolech skutečně nastoupilo Celkem Počet odvolání 1. kolo 2. kolo další kola celkem Střední vzdělání s VL Střední vzdělání s MZ Celkem Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch ţáků ve škole za I. pololetí školního roku 2010/2011 je uveden v tabulce: Prospěch v I. pololetí počet ţáků celkem prospělo s vyznamenáním prospělo neklasifikovaní neprospělo Střední vzdělání s VL Střední vzdělání s MZ Celkem

8 Celkový prospěch ţáků ve škole za II. pololetí školního roku 2010/2011 (počet uveden k , tedy po opravných zkouškách): Prospěch v II. pololetí počet ţáků celkem prospělo s vyznamenáním prospělo neklasifikovaní neprospělo Střední vzdělání s VL Střední vzdělání s MZ Celkem stupeň chování Hodnocení chování ţáků 3. stupeň chování podmínečné vyloučení vyloučení I. pololetí II. pololetí Docházka ţáků denní formy studia Zameškané hodiny celkem Z toho neomluvené I. pololetí II. Pololetí Hodnocení ukončení studia Počet ţáků konajících zkoušky a výsledky maturitních a závěrečných zkoušek: Skladba ţáků u zkoušek Skladba ţáků Počet ţáků u závěrečné a poprvé u ZZ - maturitní zkoušky MZ Střední vzdělání s výučním listem Střední vzdělání s maturitní zkouškou Z toho v roce 2010/2011 Z toho za rok 2009/2010 Z toho z předchozích let Konajících opravnou zkoušku Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 nebyla provedena inspekce ČŠI, průběh společné části maturitních zkoušek byl monitorován školní inspektorkou. 8

9 Prospěch u poprvé skládané zkoušky Prospěch ţáků Počet ţáků u závěrečné a poprvé u ZZ, maturitní zkoušky MZ Střední vzdělání s výučním listem Střední vzdělání s maturitní zkouškou Prospěch u opravné zkoušky Prospěch ţáků u opravné maturitní a závěrečné zkoušky vč. náhradního termínu Z toho prospělo s vyznamenáním Z toho prospělo Z toho neprospělo Počet ţáků u opravné ZZ, MZ Z toho prospělo s vyznamenáním Z toho prospělo Z toho neprospělo Střední vzdělání s VL Střední vzdělání s MZ Účast ţáků v přehlídkách a soutěţích Školní kolo 229 Okresní kolo 52 Oblastní kolo 121 Ústřední kolo Školská rada Školská rada umoţňuje zákonným zástupcům nezletilých ţáků, zletilým ţákům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Radou Ústeckého kraje byl stanoven počet člen školské rady pro střední školu v počtu 12 členů 4 jmenuje zřizovatel, 4 volí zákonní zástupci nezletilých ţáků a zletilí ţáci a 4 volí pedagogičtí pracovníci. Členové jmenovaní zřizovatelem: Ing. Stanislav Horáček Ing. Jiří Jakoubek Karel Dubský Eva Zavrtálková Členové zvolení za zák. zást. a zletilé ţáky.: Lenka Jelínková Radek Mlynář Petr Novák Petr Strecker Členové zvolení za ped. pracovníky: Ing. František Hricz odstoupil Ing. Jiří Bajan odstoupil Karel Jiruška Mgr. Pavel Kovář Po odstoupení 2 členů školské rady bylo ujednáno, ţe doplňující volby proběhnou do

10 13. Vzdělávací středisko SŠS a CR Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166 drţitel Stříbrného diplomu ATOK uznává vzdělávací kvality školy Informační centrum Státní informační politiky ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Pilotní škola pro rozvoj vzdělávací nabídky v oblasti cestovního ruchu Ústeckého kraje V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Varnsdorf, říjen

11 13.1. Základní údaje Adresa: Bratislavská 2166, Varnsdorf Tel/fax: Ředitel střediska: Mgr. Dalibor Hanzal od do Ing. Petr Kotulič od Zástupci ředitele: Ing. Jarmila Mahnelová zást. ředitele střediska pro ekonomiku Mgr. Dalibor Hanzal zást. ředitele střediska pro teor. výuku Karel Jiruška zástupce ředitele pro prakt. vyučování Pracovník pro informace: Dagmar Flugrová, Lenka Jelínková Datum zahájení činnosti: Odloučená pracoviště školy: 1. Národní 2589, Varnsdorf 2. Kostelní 723, Varnsdorf 3. Čelakovická 747, Varnsdorf 4. Karlova 3317, Varnsdorf Kapacita střediska: 1200 ţáků Obecné informace Střední škola sluţeb a cestovního ruchu Varnsdorf se zabývá výukou ţáků ve studijních a učebních oborech od roku 1946 a je pokračovatelkou odborné školy, která byla ve Varnsdorfu zaloţena roku Do současné podoby polyfunkční školy byla transformována v rámci optimalizace sítě škol spojením několika obdobně zaměřených vzdělávacích zařízení v druhé polovině 90-tých let /Integrovaná střední škola a OU Varnsdorf, Rodinná škola Varnsdorf, SOU textilní Varnsdorf, Speciální rodinná škola Varnsdorf/ a nabízí studijní a učební obory v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví sluţeb o gastronomie o osobní sluţby o ekonomika a podnikání o veřejnosprávní činnost oděvnictví a textilu speciálního školství Současné zaměření školy navazuje na zaměření sloučených škol a profilovou oblastí se stal cestovní ruch, hotelnictví a navazující sluţby. Další rozvoj školy a reakce na změny trhu práce přináší nutnost částečné obměny vyučovaných oborů a optimalizaci počtu budov, coţ jiţ z větší části proběhlo a dále probíhá. Ve školním roce 2010/2011 se zvýšil počet ţáků. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o školu se širokým spektrem oborů, je v našem případě optimální počet cca ţáků denního studia, i kdyţ skutečná kapacita je vyšší a z ekonomického hlediska ţádoucí. 11

12 V dalším období předpokládáme zachování stávajícího zaměření školy jako polyfunkční školy s optimálním počtem ţáků cca 1000 s tím, ţe bude dokončena změna oborové struktury školy tak, aby byla co nejvíce kompatibilní s maximálním vyuţitím materiálního a personálního zázemí školy a potřebami trhu práce. Profilující oblastí školy zůstane i nadále cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie a na to navazují osobní sluţby a ekonomika sluţeb, bezpečnostně právní činnosti. Škola zajišťuje výuku ţáků především pro oblast severní části Děčínska Šluknovského výběţku, ale u řady oborů se do školy hlásí také ţáci z jiných oblastí, kteří mají do Varnsdorfu dobré dopravní spojení (severní část Liberecka, Českolipska). Škola také vyučuje některé obory, které nejsou v okolních okresech vyučovány a kde je spádová oblast veliká např. kosmetička okres Děčín, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, částečně Ústí nad Labem a totéţ platí také pro obor hotelnictví a turismus, který v okolních okresech není na státní škole vyučován, a kde studují ţáci z těchto okresů. Vysloveně nadregionální charakter má škola dále v oborech Sluţby cestovního ruchu, Modelářství a návrhářství oděvů a také v ekonomickém oboru Informatika v ekonomice Součástí školy je domov mládeţe, kde poskytujeme ubytování ţákům, kteří jsou z větších vzdáleností a nemohou dojíţdět. Z údajů Úřadu práce vyplývá, ţe naše škola nemá vyšší počet nezaměstnaných absolventů neţ je obvyklé. Vzhledem k vývoji regionu a předcházejícímu vývoji školy jsou ve vzdělávací nabídce některé obory, které jiţ nejsou aktivní nehlásí se ţádní ţáci (některé textilní obory) a jsou postupně nahrazovány obory, které v současné době region potřebuje. Abychom objektivně zhodnotili situaci, je nutné si uvědomit, ţe Šluknovský výběţek je ze 3 stran obklopen Německem, a tím se sniţuje oblast, ze které je moţno přijímat ţáky. To vede k tomu, ţe v některých případech nelze přijmout celou třídu a je nutné počítat se skupinovou výukou (2 obory i 3 obory v 1 třídě). Vzhledem k nízké vzdělanostní úrovni v okrese Děčín a niţšímu procentu nezaměstnaných absolventů maturitních oborů dochází k zavádění především nových studijních oborů vycházejících ze zaměření školy. Rozvoj středního odborného školství v regionu je jedním z priorit, protoţe dochází k rozsáhlému odlivu obyvatel a to především se studijními předpoklady, kteří odcházejí za studiem mimo region a jiţ se nevracejí. Tím se dále zhoršuje vzdělanostní struktura. Kromě ucelení vzdělávací nabídky školy je stále větší důraz kladen na zkvalitňování výuky a inovaci učiva s důrazem na potřeby praxe a vývoj jednotlivých oborů. Mimo jiné oblasti je směřován rozvoj především do oblasti výuky vyuţití výpočetní techniky jako běţného komunikačního nástroje a výuky cizích jazyků. Dále nabízíme volitelné předměty dle zaměření jednotlivých vyučovaných oborů. Do výuky jsou zapracovány moduly úvod do světa práce a environmentální vzdělávání a výchova v souladu s pokyny MŠMT ČR. Při dalším zkvalitňování výuky se velmi osvědčuje mezinárodní spolupráce a odborné stáţe ţáků a pracovníků v zahraničí. Ke zkvalitnění výuky napomáhá téţ rozvoj spolupráce s vysokými školami, projektová činnost školy zaměřená na oblast podpory rozvoje lidských zdrojů a dokončení projektu 12

13 SROP Vzdělávací středisko sluţeb pro cestovní ruch Varnsdorf, které napomohlo zlepšení materiálních podmínek pro výuku ţáků v profilových oborech školy Přehled oborů - denní studium Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název oboru Kód oboru Počet ţáků střed. vzděl s mat. Ukončeno mat. zkouškou stř. vzděl. s mat. Hotelnictví M/ Hotelnictví a turismus M/ Informatika v ekon M/ Kosmetické sluţby L/ Kosmetička L/ Cestovní ruch M/ Sluţby cest. ruchu M/ Podnikání L/ Podnikání L/ Modelářství a návrhářství oděvů M/ Modelářství a návrhářství oděvů M/ Ekonomika a podn M/ Veřejnoprávní činnost M/ Bezpečnost. právní č M/ Střední vzdělání s výučním listem Název oboru Kód oboru Počet ţáků střední vzdělání Ukončeno závěr. zkouškou střední vzdělání Počet ţáků stř. vzděl. s výuč. listem Ukončeno závěr. zkouškou stř. vzděl. s výuč. listem Stavební práce Práce ve zdrav. a soc. zařízeních Kuchařské práce Stravovací a ubytovací sl. Kuchař-číšník H/ Kadeřník H/ Kadeřník H/ Rekondiční a sportovní masér H/ E/ E/ E/ E/

14 Střední vzdělání s maturitní zkouškou nástavbové studium Název oboru Kód oboru Forma studia Počet ţáků stř. vzděl. s mat (fyzický stav) Ukončeno mat. zkouškou střed. vzděl. s mat. Podnikání L/524 dálková Podnikání L/524 dálková Přehled počtu ţáků Ţáci a třídy na SŠ denní studium Počet tříd denní studium 40 z toho tříd střední vzdělání 0 z toho tříd stř. vzděl. s výuč. listem 20 z toho tříd stř. vzděl. s mat. 20 Počet tříd s uprav. vzděl. programem 0 Počet ţáků denní studium 928 z toho ţáků střední vzdělání 0 z toho ţáků stř. vzděl. s výuč. listem 359 z toho ţáků stř. vzděl. s mat. 569 Počet ţáků ve třídách s uprav. vzděl. programem 0 Ţáci a třídy na SŠ ostatní studium Počet tříd ostatní studium 7 z toho tříd střední vzdělání 0 z toho tříd stř. vzděl. s výuč. listem 0 z toho tříd stř. vzděl. s mat. 7 Počet ţáků ostatní studium 214 z toho ţáků střední vzdělání 0 z toho ţáků stř. vzděl. s výuč. listem 0 z toho ţáků stř. vzděl. s mat Pedagogičtí pracovníci střediska Pedagogičtí pracovníci na SŠ fyzicky Celkový počet PP fyzicky 107 z toho asistentů pedagoga pro zdrav. postiţ. 0 z toho asistentů pedagoga pro soc. znevýhod. 0 Počet PP s odb. kvalif. fyzicky 82 Celkový počet neped. prac. fyzicky 39 14

15 Pedagogičtí pracovníci na SŠ přepočteno Celkový přepočtený počet PP 93,47 z toho asistentů pedagoga pro zdrav. postiţ. 0 z toho asistentů pedagoga pro soc. znevýhod. 0 Celkový přepočtený počet neped. prac. 36,96 Věková skladba a kvalifikovanost pedagogických pracovníků na SŠ Počet PP s odb. kvalif. do 35 let celkem 15 Počet PP s odb. kvalif. do 35 let ţeny 9 Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let celkem 7 Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let ţeny 4 Počet PP s odb. kval let celkem 28 Počet PP s odb. kval let ţeny 20 Počet PP bez odb. kval let celkem 8 Počet PP bez odb. kval let ţeny 7 Počet PP s odb. kval let celkem 36 Počet PP s odb. kval let ţeny 24 Počet PP bez odb. kval let celkem 6 Počet PP bez odb. kval let ţeny 5 Počet PP s odb. kval důch.věk celkem 12 Počet PP s odb. kval důch.věk ţeny 3 Počet PP bez odb. kval důch.věk celkem 2 Počet PP bez odb. kval důch.věk ţeny 0 Počet PP s odb. kval. důchodci celkem 14 Počet PP s odb. kval. důchodci ţeny 8 Počet PP bez odb. kval. důchodci celkem 4 Počet PP bez odb. kval. důchodci ţeny 1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet účastníků akce jednodenní 40 Počet účastníků akce vícedenní 22 Počet PP, kteří se nezúč. ţádné vzděl. akce 21 V tabulce jsou zachyceny pouze hlavní akce. Vzhledem k potřebě neustále zlepšovat úroveň výuky a aktualizovat odborné poznatky vzniká stálá potřeba vzdělávání všech pracovníků školy. Hlavní směry dalšího vzdělávání, na které se zaměřujeme jsou především v inovaci učiva, vyuţití výpočetní techniky, rozvoje výuky cizích jazyků, prevence negativních jevů a zvyšování kvalifikace. 15

16 13.6. Zabezpečení odborné praxe a odborného výcviku Přehled pracovišť: Učební obory: Kadeřník Odborný výcvik - výuka skupinově pod vedením UOV ve vlastních kadeřnických salonech školy v budově na Národní ulici, popř. na smluvních pracovištích. Vlasové studio Maruška - Varnsdorf Rekondiční a sportovní masér Nemocnice Varnsdorf Varnsdorf Neurologie s.r.o. Jiřetín pod Jedlovou Domov důchodců Filipov Domov důchodců Šluknov Obor kuchař číšník Odborný výcvik výuka skupinová ve vlastních kuchyňkách a restauracích (Školní jídelna SŠS a CR, restaurace Vzdělávacího střediska, cvičná kuchyňka a restaurace na Kostelní, kuchyně EURODOMU v Jiřetíně pod Jedlovou), dále pak výuka individuální na smluvních pracovištích u soukromých subjektů: Hotel Uran Stráţ pod Ralskem Jihočeská restaurace Česká Lípa Restaurace Výpřeţ Děčín Restaurace U Šimků Varnsdorf Restaurace Fontána Varnsdorf Restaurace Noprosu Varnsdorf Restaurace Střelnice Varnsdorf Vinárna V parku Varnsdorf Pizzeria Luţan Rumburk Restaurace Praha Varnsdorf Restaurace Adriana Jiříkov Dům kultury Střelnice Rumburk Denní bar Gallera Rumburk Cukrárna Venezia Rumburk Restaurace Dýmník Rumburk ŠJ Tyršova Rumburk ŠJ U nemocnice Rumburk Hotel U lišáka Rumburk Restaurace Zelený strom Rumburk Sportlife centrum Rumburk Restaurace U parku Rumburk Restaurace U mlsné kozy Vilémov Restaurace Club Šluknov Restaurace U Kašny Česká Kamenice Restaurace Na jihu Hrádek nad Nisou Hotel Hrádecký dvůr Hrádek nad Nisou Restaurace Camelot Hrádek nad Nisou Restaurace Roţanka Roţany Restaurace Balaton Roţany Penzion U Karlů Roţany Chilies restaurant Dolní Poustevna 16

17 Hotel RON Hostinec Zlatá podkova Restaurace Bistro Kollmann Mikulášovice Dolní Podluţí Nový Bor Studijní obory: Kosmetička Odborný výcvik - výuka skupinově pod vedením UOV ve vlastních kosmetických salonech školy v budově na Národní ulici, popř. na smluvních pracovištích. Kosmetické studio BABOR Česká Lípa Hotelnictví Učební praxe je prováděna skupinově pod vedením učitelů učební praxe ve vlastní cvičné restauraci. Odborná praxe je prováděna skupinově pod vedením učitelů učební praxe (1.ročník), na smluvních pracovištích (2.+ 3.ročník), ve spolupráci s CK (4.ročník). 1. ročník v našich zařízeních (cvičná kuchyňka + restaurace, Vzdělávací středisko) 2 týdny 2. ročník na smluvních pracovištích, v našich zařízeních (hotel SKICENTRUM Harrachov, hotel Ţalý Benecko, Vzdělávací středisko) 4 týdny 3. ročník učební praxe, individuální odborná praxe na smluvních pracovištích 3 týdny 4. ročník učební praxe, odborná praxe je zabezpečována ve spolupráci s CK a našimi pedagogy 2 týdny Turistické sluţby Učební praxe je prováděna skupinově pod vedením učitelů učební praxe, ve vlastních prostorách školy a Sportcentru v Jiřetíně pod Jedlovou(1.- 4.ročník). Odborná praxe je prováděna na smluvních pracovištích (2.+ 3.ročník). 1. ročník v našich zařízeních (odborné učebny, Sportcentrum Jiřetín pod Jedlovou) 2 týdny 2. ročník na smluvních pracovištích (IC Agentura rozvoje Tolštejnského panství, Cestovní kancelář BESTBURK, o.p.s.české Švýcarsko, Vzdělávací středisko) 4 týdny 3. ročník učební praxe, individuální odborná praxe na smluvních pracovištích 3 týdny 4. ročník učební praxe, odborná praxe je zabezpečována ve spolupráci s CK a našimi pedagogy 2 týdny Obory: informatika v ekonomice, modelářství a návrhářství oděvů, podnikání, ekonomika a podnikání, veřejnosprávní činnost, bezpečnostně právní činnost: Praxe skupinová ve školní fiktivní firmě, vlastních odborných učebnách; individuálně ve výrobních a obchodních firmách. Speciální školství: Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních zaměření na pečovatelské práce 1. ročník skupinová výuka pod vedením učitelek praktického cvičení 2. ročník skupinová výuka + smluvní pracoviště 3. ročník smluvní pracoviště Přehled pracovišť: Domov se zvláštním reţimem Krásná Lípa Nemocnice LDN Varnsdorf Eurodům Jiřetín pod Jedlovou Vzdělávací středisko Varnsdorf 17

18 Ústav sociální péče Jiříkov Domov důchodců Šluknov Domov důchodců Lipová Domov důchodců a ústav sociální péče Krásna Lípa Dům s pečovatelskou sluţbou Kamenický Šenov Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa Sociální sluţby města Mimoň - Mimoň Stavební práce Odborný výcvik je prováděn ve vlastních prostorách školy (odborné učebny), dále zajišťují různé rekonstrukce budov SŠS a CR. Kuchařské práce Výuka prováděna skupinově 3 vlastní kuchyňky, pod vedením učitelů praktických cvičení. Výuka ţáků 3. ročníku také individuální smluvní pracoviště. Přehled pracovišť: Český bufet - Varnsdorf ŠJ Dostálová Rumburk Hostinec Zlatá Podkova Dolní Podluţí Restaurace U Vleku Horní Podluţí Eurodům Jiřetín pod Jedlovou ÚSP Jiříkov Přijímací řízení ve školním roce 2010/11 Počty přihlášených 1. kolo stř. vzděl kolo stř. vzděl. 44 Do dalších kol stř. vzděl kolo stř. vzděl. s výuč. listem kolo stř. vzděl. s výuč. listem 16 Do dalších kol stř. vzděl. s výuč. listem kolo stř. vzděl. s mat kolo stř. vzděl. s mat. 28 Do dalších kol stř. vzděl. s mat. 33 Počty přijatých 1. kolo stř. vzděl kolo stř. vzděl. 38 Do dalších kol stř. vzděl. 41 Skutečně nastoupilo stř. vzděl kolo stř. vzděl. s výuč. listem kolo stř. vzděl. s výuč. listem 13 Do dalších kol stř. vzděl. s výuč. listem 15 Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s výuč. listem kolo stř. vzděl. s mat kolo stř. vzděl. s mat. 25 Do dalších kol stř. vzděl. s mat. 26 Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s mat

19 Škola zajišťuje výuku studijních a učebních oborů v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a sluţeb pro oblast Šluknovského výběţku, části Děčínska a Českolipska, ale studují zde i ţáci z větších vzdáleností. Rozdílný je i zájem o jednotlivé obory studia, kdy počty hlásících se ţáků značně ovlivňuje poloţení školy blízko hranic s SRN. Z uvedeného a ze situace na trhu práce vyplývá i zájem o jednotlivé obory a tím moţnosti výběru ţáků. Kritéria pro přijetí ke studiu: - průměrný prospěch z 8.ročníku a pololetí 9.ročníku ZŠ z předmětů ČJ a M - známky z chování - ukončení PŠD v jiném neţ 9. ročníku - typ ZŠ - u oboru Modelářství a návrhářství oděvů byly prováděny talentové zkoušky Odvolací řízení ve školním roce 2010/ kolo odvolání celkem 0 2. kolo odvolání celkem 0 další kola odvolání celkem 0 1. kolo přijatí autoremedura 0 2. kolo přijatí autoremedura 0 další kola přijatí autoremedura 0 1. kolo přijatí odvolání ke KÚ 0 2. kolo přijatí odvolání ke KÚ 0 další kola přijatí odvolání ke KÚ 0 Na odvolání nebyl přijat ţádný ţák. V dalších kolech přijímacího řízení nebylo podáno ţádné odvolání. Škola umoţňuje přestupy ţákům z jiných škol, nebo i přestupy mezi obory v rámci školy /např. při nevhodně zvolenému oboru, přestěhování ţáka atd./. Aţ na výjimky se přestupy uskutečňují během prvních ročníků Hodnocení výsledků ve školním roce 2010/11 Prospěch I. pololetí (denní studium) Počet ţáků střední vzdělání 0 z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. 0 z toho prospělo stř. vzděl. 0 z toho neprospělo stř. vzděl. 0 z toho ostatní 0 Počet ţáků stř. vzděl. s výuč. listem 290 z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s výuč. listem 17 z toho prospělo stř. vzděl. s výuč. listem 217 z toho neprospělo stř. vzděl. s výuč. listem 14 z toho ostatní 42 Počet ţáků stř. vzděl. s maturitou 508 z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s mat. 29 z toho prospělo stř. vzděl. s mat. 433 z toho neprospělo stř. vzděl. s mat. 14 z toho ostatní 32 19

20 Prospěch II. pololetí (denní studium) Počet ţáků střední vzdělání 0 z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. 0 z toho prospělo stř. vzděl. 0 z toho neprospělo stř. vzděl. 0 z toho ostatní 0 Počet ţáků stř. vzděl. s výuč. listem 323 z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s výuč. listem 10 z toho prospělo stř. vzděl. s výuč. listem 170 z toho neprospělo stř. vzděl. s výuč. listem 80 z toho ostatní 63 Počet ţáků stř. vzděl. s maturitou 540 z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s mat. 17 z toho prospělo stř. vzděl. s mat. 375 z toho neprospělo stř. vzděl. s mat. 74 z toho ostatní 74 Hodnocení chování ţáků na střední škole Počet ţáků na škole I. pol. 928 I. pol. 2. stupeň chování 45 I. pol. 3. stupeň chování 11 I. pol. podm. vyloučení 13 I. pol. vyloučení 0 Počet ţáků na škole II. pol. 928 II. pol. 2. stupeň chování 40 II. pol. 3. stupeň chování 33 II. pol. podm. vyloučení 8 II. pol. vyloučení 1 20

21 Docházka ţáků denní formy studia střední školy Počet ţáků na škole 1. pol. 928 Zameškané hodiny celkem 1. pol z toho neomluv. hodiny 1. pol Počet ţáků na škole 2. pol. 928 Zameškané hodiny celkem 2. pol z toho neomluv. hodiny 2. pol Prospěch ţáků u poprvé skládané závěrečné resp. maturitní zkoušky Počet ţáků konajících poprvé ZZ stř. vzděl. 0 z toho u ZZ prospělo s vyzn. 0 z toho u ZZ prospělo 0 z toho u ZZ neprospělo 0 Počet ţáků konajících poprvé ZZ stř. vzděl. s výuč. listem 73 z toho u ZZ prospělo s vyzn. 7 z toho u ZZ prospělo 52 z toho u ZZ neprospělo 14 Počet ţáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s mat. 186 z toho u MZ prospělo s vyzn. 6 z toho u MZ prospělo 91 z toho u MZ neprospělo 89 Prospěch ţáků u opravné závěrečné resp. maturitní zkoušky Počet ţáků konajících opravnou ZZ stř. vzděl. 0 z toho u ZZ prospělo s vyzn. 0 z toho u ZZ prospělo 0 z toho u ZZ neprospělo 0 Počet ţáků konajících opravnou ZZ stř. vzděl. s výuč. listem 27 z toho u ZZ prospělo s vyzn. 0 z toho u ZZ prospělo 15 z toho u ZZ neprospělo 12 Počet ţáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s mat. 77 z toho u MZ prospělo s vyzn. 0 z toho u MZ prospělo 36 z toho u MZ neprospělo 41 Prospěch ţáků je výrazně ovlivněn náročností oboru, na který se ţáci hlásí, motivací ţáků, jejich výsledky ze základních škol a jejich docházkou do školy počty zameškaných hodin. Obecně lze říci, ţe lepší výsledky dosahují ţáci studijních oborů, slabší učebních oborů a speciálního školství. Zde je výsledek výrazně ovlivněn menší motivací ţáků, vyšší absencí a někdy nezájmem o studium. Přes vysokou snahu pedagogů o motivaci ţáků, individuální práci s nimi, moţnosti účastnit se soutěţí a zahraničních stáţí, nabídku nástavbového studia pro nejlepší ţáky učebních oborů a především řešení problémů s rodiči ţáků se ne vţdy daří dosáhnout výsledků odpovídajícím studijním předpokladům ţáka. Zvláště u ţáků ze 21

22 speciálního školství k tomu často přistupuje nepodnětné sociokulturní prostředí. Zde je pak často spolupracováno s příslušnými sociálními odbory. Úroveň maturitních a závěrečných zkoušek včetně praktické části je na úrovni srovnatelné s ostatními školami obdobného typu. Ţáci, kteří úspěšně ukončili studium, ať jiţ studijního nebo učebního oboru, musí jednoznačně splňovat poţadavky dané učebními osnovami. Úspěšnost absolventů na trhu práce z údajů Úřadu práce vyplývá, ţe škola nemá vyšší počet nezaměstnaných absolventů s výjimkou oboru Praktická škola, kde jde o ţáky speciálního školství, kteří velmi těţko hledají uplatnění na trhu práce a částečně oboru kuchař-číšník, kde je však situace velmi nestandardní, jelikoţ pro absolventy tohoto oboru je nabízen v naší oblasti relativně vysoký počet volných míst a to jak prostřednictvím Úřadu práce, tak i inzeráty v tisku nebo přímými návštěvami podnikatelů v naší škole, kde nabízejí zaměstnání budoucím absolventům. Úřad práce Rumburk pořádá také rekvalifikační kurzy v tomto oboru pro uchazeče o zaměstnání, coţ svědčí o tom, ţe povaţuje tuto kvalifikaci za perspektivní. Úspěšnost absolventů v dalším studiu po absolutoriu v maturitních oborech vyučovaných na naší škole pokračuje v dalším studiu cca 65 %. Z toho niţší počty absolventů nástavbového studia a vyšší procento absolventů 4letých oborů. Vzhledem k narůstajícím problémům v oblasti chování mládeţe, školní úspěšnosti a prevence negativních jevů je stále větší důraz kladen na práci s těmito studenty. Těţiště této práce spočívá na školním psychologovi, který téţ vykonává práci výchovného poradce a protidrogového preventisty, velmi dobře pracuje výchovná komise a je zpracován školní plán prevence negativních jevů. Dobrá je i spolupráce s PPP Rumburk a Policií ČR. Sociálně pedagogické jevy se řeší ve spolupráci s dalšími institucemi, především: K-centrum Ústí nad Labem Communio Varnsdorf spolupráce s kurátory sociálních odborů městských a obecních úřadů, lékaři spolupráce s Etop centrem Děčín Nejlépe se daří řešit problémy s neprospěchem ţáků vzhledem k moţnosti jejich přestupu do jiného vhodného typu oboru v rámci naší školy. Výhodou je také to, ţe v pedagogickém sboru je 7 pedagogů s kvalifikací v oboru speciální pedagogiky, kteří jsou připraveni výchovné a prospěchové problémy nebo problémy s dysporuchami řešit. Podmínečné vyloučení a vyloučení ze studia jsou kázeňská opatření, která jsou vyuţívána pouze v těch případech, kdy jiţ běţnými postupy nelze přestupky ţáků řešit. Nejvyšší četnost vyloučení a podmínečného vyloučení vykazuje důvod neomluvená absence, objevují se i další důvody opakovaná hrubá nekázeň, napadení spoluţáka atd. Individuálně integrovaní ţáci se v naší škole objevují zatím v menší míře kromě ţáků se specifickými vývojovými poruchami učení, jejichţ počet narůstá. Vzhledem k tomu, ţe součástí školy je i speciální školství s kvalifikovanými pedagogy a dobrá je také spolupráce s PPP Rumburk, tito ţáci na naší škole úspěšně studují. Ţáci jsou zařazeni do běţných tříd, postup vzdělávání dle Metodického pokynu ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k vzdělávání ţáků se specifickými poruchami učení nebo chování. U většiny ţáků s vývojovými poruchami učení se během studia podaří jejich handicap kompenzovat. 22

23 Postiţení: zrak, sluch ţáci mají vytvořeny individuální plány dle směrnice MŠMT k integraci dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení. Vyuţívají PC, jsou jim zvětšovány texty, mají moţnost kopírování učiva. Pravidelné konzultace s rodiči (cca 4x za rok). Spolupráce s pracovníky SPC. Kombinované vady vytvořeny individuální plány na základě lékařské zprávy. Pravidelné konzultace vyučujících s rodiči, hodnocení vzdělávání v rámci předmětových komisí. Spolupráce se základními školami. Většímu začlenění tělesně postiţených ţáků chybí zatím vytvoření specifických podmínek, coţ naráţí na finanční problémy (vybudování výtahů atd.). Účast ţáků střední školy v přehlídkách a soutěţích Počet ţáků na škole celkem 928 Účastníci školní kolo 88 Účastníci okresní kolo 20 Účastníci oblastní kolo 93 Účastníci ústřední kolo 0 Významná umístění a úspěchy přehlídkách a soutěţích Soutěţ AVANTGARDA 2011 Lysá nad Labem- kategorie Netradiční materiál 3.místo Mladý módní tvůrce Jihlava - soutěţ v kategoriích Tonak, Volná mladá móda, Společenské šaty Soutěţ v Litoměřicích v make-upu téma: Šeherezáda 5.místo zdobení nehtů 3.místo Kadeřnická soutěţ Zlatý hřeben - Litoměřice Organizace akcí: pořádán další ročník Soutěţe zručnosti číšníků a servírek 2010 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy - Školní sportovní soutěţe (přebory) 300 účastníků - Školní kulturní a zábavné soutěţe 925 soutěţících - Zábavná a soutěţní činnost při úseku výchovy mimo vyučování a domova mládeţe obnáší řadu krouţků a zábavných akcí - Návštěvy divadelních představení ve Varnsdorfu i mimo Varnsdorf 410 účastníků - Kurzy turistický, vodácký, - Spoluzajišťování akcí Tolštejnského panství v rámci rozvoje cestovního ruchu v regionu - Módní přehlídky prací ţáků školy při různých příleţitostech - Zajišťování rautů pro slavnostní příleţitosti ţáky gastronomických oborů Údaje o významných mimoškolních aktivitách Pedagogové školy spolupracují s Národním ústavem odborného vzdělávání při přípravě nových učebních dokumentů a jejich inovaci 23

24 - pedagogové školy se podílí v řešitelském týmu na sestavování JZZZ (Jednotné zadání závěrečné zkoušky) - UOV a učitelé odborných předmětů stravovacích oborů jsou aktivními členy Barmanské asociace ČR /2x/, Asociace cukrářů a kuchařů ČR /3x/ - škola je pilotní školou při ověřování nového modelu závěrečných zkoušek - pilotní projekt MŠMT Kvalita I. - zapojení do pilotního projektu UNIV II kraje, (MŠMT) - pilotní projekt NSK (MŠMT) - PAŢIT program Ústeckého kraje (Program aktivního ţivota) - Projekt Nový svět informačních technologií ve školských zařízeních - Projekt Studenti píší noviny Ţáci dále zajišťují řadu rautů pro firmy i veřejné instituce, módní přehlídky tvorby ţáků na propagačních i různých společenských akcích. Škola téţ má udělen čestný titul Pilotní škola pro rozvoj vzdělávací nabídky v oblasti cestovního ruchu Ústeckého kraje, coţ navazuje na úspěšné vzdělávací aktivity školy v této oblasti. Významné je téţ vybudování Vzdělávacího střediska sluţeb se zaměřením na cestovní ruch Varnsdorf při škole, které zajišťuje další vzdělávání především v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a navazujících sluţeb. Škola také spolupracuje s Úřadem práce a Hospodářskou komorou. Stala se Centrem celoţivotního vzdělávání pro rekvalifikace a další vzdělávání, kde zajišťuje řadu kurzů a to jak krátkodobých, tak i dlouhodobých v různých oblastech. Obdrţeli jsme také od MŠMT ČR certifikát pro provádění školení učitelů v rámci realizace projektu Informační gramotnost a statut Informačního centra SIPVZ a od MŠMT čestný název Informační centrum Státní informační politiky ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Pořádáme odborné kurzy /barmanský kurz ve spolupráci s Českou barmanskou asociací/, kosmetické kurzy a další. Škola je zapojena do mezinárodní spolupráce v rámci různých projektů. Proběhlo také několik vzájemných návštěv a stáţí jak pedagogických pracovníků, tak i ţáků. Jednou ze škol, s kterou máme navázánu spolupráci je škola IB Neustadt /SRN/, kde je spolupráce zaloţena na společné práci ve fiktivní firmě. Studenti se téţ účastní přehlídky studentské odborné činnosti, v rámci výuky cestovního ruchu se podílejí na chodu a akcích Tolštejnského panství spolupracují s o.p.s. České Švýcarsko atd Zapojení do mezinárodních programů Škola vykazuje jiţ několik let spolupráci se zahraničními školami v rámci různých projektů. Jiţ do čtvrtého roku vstupuje také spolupráce s partnerskou školou v Neustadtu /SRN/, kde ţáci pracují společně ve fiktivní firmě, při gastronomických akcích a v oblasti kosmetiky 24

25 a kadeřnictví. V rámci této spolupráce jiţ proběhly v roce 2008/ vzájemné výměny ţáků v rámci projektu TANDEM. Ve fázi přípravy jsou další projekty výměnných pobytů pro ţáky gastronomických a ekonomických oborů. V různých grantových schématech byla podána v minulém roce řada projektů (11), které jsou zaměřeny převáţně do oblasti cestovního ruchu a zlepšení materiálních podmínek pro výuku. Převáţná část projektů je podávána v programech Interreg, Phare, ESF a SROP. Škola je dále zapojena do pilotních projektů MŠMT ČR NSK a Kvalita I, LEONARDO (Bulharsko). V tomto roce proběhly i odborné stáţe ţáků oborů Hotelnictví a turismus a Sluţby cetovního ruchu na ostrovech Rhodos, Kos a Kréta v Řecku (zůčastnilo se 25 ţáků) a zahraniční praxe 4.ročníků těchto oborů ve Španělsku (Loret de Mar). Projekty, které probíhaly ve školním roce 2010/2011 Název projektu Program Doba realizace Kadeřnické, kosmetické a masérské sluţby u sociálně a zdravotně handicapovaných a přestárlých občanů Podpora dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji Kvalitní management ve vzdělávání cesta k úspěchu Granty města OP VK OP VK Národní soustava kvalifikací ESF MŠMT - NÚOV trvá Uznávání výsledků neformálního ESF MŠMT - NÚOV 2009 trvá vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací sluţby pro dospělé UNIV 2 KRAJE. Paţit program aktivního ţivota Ústecký kraj (průběţně) Rekvalifikační kurzy kurz doba rekvalifikace celkový rozsah počet účastníků Šička ZŠ hodin 10 Účetnictví s vyuţitím hodin 10 výpočetní techniky Základy podnikání hodin 7 25

26 Program PAŢIT ( ) EOA Děčín 3 běhy ţáků ZŠ Povrly ţáků VOŠ a SŠ Varnsdorf ţáků ZŠ Straškov-Vodochody ţáků ZŠ Litoměřice ţáků ZŠ Ploskovice ţáků ZŠ Louny 2 běhy ţáků ZŠ a MŠ Povrly ţáků ZŠ Litoměřice 2 běhy ţáků Výběrová řízení uskutečněná ve SŠS a CR Varnsdorf v období Veřejná zakázka malého rozsahu. Výměna oken a dveří v objektu VOŠ a SŠ Varnsdorf, Kostelní 723, Varnsdorf ,00 CZK (bez DPH) ,00 CZK (s DPH) Veřejná zakázka malého rozsahu. Poradenství k získání certifikace k systému managementu školitele ISO CZK (bez DPH) CZK (s DPH) Veřejná zakázka malého rozsahu Tvorba a zisk informačních letáků č.1 - zrušeno ,00 CZK (bez DPH) ,00 CZK (s DPH) Veřejná zakázka malého rozsahu Tvorba a zisk informačních letáků č ,00 CZK (bez DPH) ,00 CZK (s DPH) vysoutěţená Veřejná zakázka malého rozsahu Další vzdělávání pracovníků vzdělávacích institucí č.1-zrušeno ,00 CZK (bez DPH) ,00 CZK (s DPH) Veřejná zakázka malého rozsahu Další vzdělávání pracovníků vzdělávacích institucí č ,00 CZK (bez DPH) ,00 CZK (s DPH) - vysoutěţená 26

27 Partnerské školy Škola, organizace Vrij Technisch Instituut Klaipedos Siuvimo Ir Paslaugu Verslo Mokykla The Young People Foundation Verbund Bildungszentrum Dresden LBS Etre Belle VSZK Stát Belgie Litva Bulharsko Německo Rakousko Německo Maďarsko Domov mládeţe Součástí školy je domov mládeţe, kde poskytujeme ubytování ţákům, kteří jsou z větších vzdáleností a nemohou dojíţdět. O ubytování na DM výrazně stoupá zájem a zvětšují se počty ubytovaných především proto, ţe škola má v řadě oborů výrazně nadregionální charakter. Na DM jsou ubytováni i ţáci dalších škol, především Střední školy technické Varnsdorf. Úsek DM organizuje řadu krouţků a zájmových činností, turnaje, přednášky a akce pro studenty i ostatní zájemce, spolupracuje s MŠ atd. Provoz domova mládeţe Ubytovací kapacita 261 Počet vých. Skupin 7 Počet ubyt. Ţáků 167 Pedagogičtí pracovníci v DM fyzicky Celkový počet PP fyzicky 7 Počet PP s odb. kvalif. fyzicky 7 Celkový počet neped. prac. fyzicky 14 Pedagogičtí pracovníci v DM přepočteno Celkový přepočtený počet PP 7 Celkový přepočtený počet neped. prac. 10,59 27

28 Věková skladba a kvalifikovanost pedagogických pracovníků v DM očet PP s odb. kvalif. do 35 let celkem 0 Počet PP s odb. kvalif. do 35 let ţeny 0 Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let celkem 0 Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let ţeny 0 Počet PP s odb. kvalif let celkem 1 Počet PP s odb. kvalif let ţeny 1 Počet PP bez odb. kvalif let celkem 0 Počet PP bez odb. kvalif let ţeny 0 Počet PP s odb. kvalif let celkem 4 Počet PP s odb. kvalif let ţeny 4 Počet PP bez odb. kvalif let celkem 0 Počet PP bez odb. kvalif let ţeny 0 Počet PP s odb. kvalif důch. věk celkem 1 Počet PP s odb. kvalif důch. věk ţeny 1 Počet PP bez odb. kvalif důch. věk celkem 0 Počet PP bez odb. kvalif důch. věk ţeny 0 Počet PP s odb. kvalif. důchodci celkem 1 Počet PP s odb. kvalif. důchodci ţeny 1 Počet PP bez odb. kvalif. důchodci celkem 0 Počet PP bez odb. kvalif. důchodci ţeny 0 V současné době usilujeme o větší zapojení pracovníků DM do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, coţ však omezuje směnný provoz na DM. Pro další školní rok budeme směřovat toto vzdělávání do doby vedlejších školních prázdnin. Další vzdělávání pedagogických pracovníků DM Počet účastníků akce jednodenní 0 Počet účastníků akce vícedenní 0 Počet PP, kteří se nezúč. Ţádné vzděl. akce Školní jídelna Školní jídelna slouţí kromě zajištění stravování ubytovaných a ostatních ţáků školy také k praktickému výcviku studentů gastronomických oborů. Provoz zařízení školního stravování Kapacita 753 Celk. počet vyd. jídel za šk. rok k

29 Strávníci dle zřizovatele v zařízení školního stravování Strávníci zřiz. obec 0 Strávníci zřiz. kraj 421 Strávníci zřiz. církev 0 Strávníci zřiz. soukromník 0 Strávníci v zařízení školního stravování Počet zapsaných dětí, ţáků a studentů 421 Počet v záv. stravování 164 Počet dle dopl. činnosti 283 Nepedagogičtí pracovníci v zařízení školního stravování Počet neped. prac. fyzicky 8 Počet neped. prac. přepočteno 7,45 Prům. výše hrub. platu na 1 prac. za měsíc ,- Zpracoval: Ing. Petr Kotulič, zástupce ředitele, ředitel střediska SŠS a CR 29

30 14. Středisko VOŠ a SPŠ Středisko VOŠ a SPŠ, Mariánská 1100 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A S P Š za školní rok 2010/2011 Varnsdorf, říjen

31 14.1. Charakteristika střediska VOŠ a SPŠ Středisko VOŠ a SŠ Varnsdorf, Mariánská 1100, připravuje ţáky na budoucí povolání ve čtyřletých oborech Informační technologie, Průmyslový design, Grafický design, Elektrotechnika a Technické lyceum. Absolventům tříletých učebních oborů nabízí středisko zvýšení kvalifikace v nástavbových studijních oborech Provozní technika, Provozní elektrotechnika a Podnikání. Název střediska školy: Středisko vyšší odborné školy a střední průmyslové školy, Varnsdorf, Mariánská 1100, Varnsdorf Odloučené pracoviště: Pohraniční stráţe 2526, Varnsdorf Střelecká 1800, Varnsdorf Mariánská 1139, Varnsdorf ředitel školy: zástupci ředitele: Ing. František Hricz Ing. Jiří Bajan zástupce ředitele ředitel střediska od Ing., Bc. Jan Hodničák zástupce ředitele ředitel střediska do Mgr. Zdena Vajsová zástupce ředitele střediska pro VOŠ Ing, Petr Bannert zást. řed. střediska pro teor. vyučování do Ing., Bc. Josef Mágr zástupce ředitele střediska pro metodiku Mgr. Petra Vaňková zást. řed. střediska pro teor. vyuč. do Ing., Bc. Iva Boušková zást. řed. střediska pro teor. vyuč. od Ing. Martin Pohl zástupce ředitele střediska pro ekonomiku Kontakty střediska: telefon: , , fax: web: Zhodnocení současného stavu střediska VOŠ a SPŠ Středisko školy má vytvořeny personální i materiální podmínky pro kvalitní vzdělávání v oblastech Informačních technologií, Průmyslového a Grafického designu, Elektrotechniky a Technického lycea. Vzdělávací nabídka střediska školy koresponduje s potřebami klíčových firem regionu. Zajišťuje vzdělávání jak pro ţáky přicházející ze základních škol, tak i vzdělávání dospělých v rámci celoţivotního vzdělávání. Studijní obory na střední škole jsou nabízeny technicky a umělecky zaměřeným ţákům, kteří na základní škole dosahují nadprůměrných výsledků. Tyto obory jsou zakončeny maturitní zkouškou a ţáci mohou po úspěšném absolvování tohoto oboru pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole 31

32 Počet ţáků a tříd ve školním roce 2010/2011 je uveden v následující tabulce: Počet tříd/počet ţáků denní studium Střední vzdělání s maturitním vysvědčením Nástavbové studium 16/378 1/8 Průměrný počet ţáků na třídu 24 8 Celkem středisko školy 17/ Výuka probíhala v prostorách střediska školy v ulici Mariánská. Zde má středisko k dispozici 37 učeben, z toho je 16 učeben odborných (5x výpočetní technika, 4x jazyková učebna, 1x laboratoř ŘTP, 1x laboratoř silnoproud, 1x učebna fyziky, 2x učebna uměleckých oborů a 1x fotokomora). Teoretickou výuku zabezpečovalo celkem 45 interních učitelů a 2 externí učitelé. Předmět Praxe všech oborů probíhal částečně v dílnách školy v ulici Pohraniční stráţe, částečně v prostorách školy v Mariánské ulici a částečně v odborných firmách Přehled vzdělávacích programů Ve školním roce 2010/2011 bylo vyučováno ve všech oborech dle platných učebních dokumentů schválených MŠMT a zpracovaných školních vzdělávacích programů. Schválení výuky výše uvedených oborů je uvedeno v Rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol. Vyučovaný obor Zaměření Kód oboru Schválilo MŠMT dne Průmyslový design M/ / Informační technologie Č. j M/ / Elektrotechnika M/ / Technické lyceum M/ / Grafický design M/ / Ve školním roce 2010/2011 byly aktivně vyučovány čtyřletý studijní obor Průmyslový design, Grafický design, Informační technologie, Technické lyceum a propagační výtvarnictví. 32

33 Přehled aktivně vyučovaných oborů s počty ţáků je uveden v tabulce: Vyučované obory ve školním roce 2010/2011 Kód oboru (KKOV) Počet ţáků 2010/2011 Denní studium Ukončilo ZZ v roce 2011 Ukončilo MZ v roce 2011 Průmyslový design M/04 1 x 0 Informační technologie M/ x 54 Elektrotechnika M/01 49 x 12 Technické lyceum M/01 4 x 10 Grafický design M/05 55 x 0 Elektronické počítačové systémy M/002 0 x 9 Propagační výtvarnictví M/ x Pedagogická a odborná způsobilost Na teoretické a praktické výuce se ve školním roce 2010/2011 podílelo 45 interních učitelů (17 ţen a 28 muţů) a 2 externí učitelé. Na domově mládeţe pracovalo 10 interních pedagogických pracovníků (z toho 5 ţen) a 1 externí vychovatel. Učitelé Interní pracovníci SPŠ Počet interních ped. pracovníků Počet interních ped. pracovníků přepočt. Počet interních neped. pracovníků Počet interních neped. pracovníků -přep. Externí pracovníci SPŠ 45 Počet externích PP 2 39,7 Počet externích PP přepočteno 25 Počet externích NP 0 25 Počet externích NP přepočteno 0,7 0 Vychovatelé Interní pracovníci DM Externí pracovníci DM Počet interních PP 10 Počet externích PP 1 Počet interních PP přepočteno 10 Počet externích PP přepočteno Počet interních NP 1 Počet externích NP 1 Počet interních NP přepočteno 1 Počet externích NP přepočteno 0,4 0 33

34 Nepedagogičtí pracovníci zajišťují pomocné činnosti pro všechny úseky školy kancelář ředitele, účtárna, ekonomika, technické činnosti, výpočetní technika, péče o nářadí, údrţba. k datu Počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci Věková skladba a kvalifikovanost interních pedagogických pracovníků celkem z toho ţeny Počet pedagogických pracovníků do 35 let 18 8 Počet ped. pracovníků do 35 let bez odborné kvalifikace 15 Počet pedagogických pracovníků let 7 5 Počet ped. pracovníků let bez odborné kvalifikace 4 Počet pedagogických pracovníků let 8 4 Počet ped. pracovníků let bez odborné kvalifikace 4 Počet pedagogických pracovníků 55 let - důchodový věk 8 0 Počet ped. pracovníků 55 let důchodový věk bez odborné kvalifikace Počet pedagogických pracovníků důchodci 4 0 Počet ped. pracovníků důchodci bez odborné kvalifikace 3 3 Věková skladba a kvalifikovanost interních pedagogických pracovníků v DM celkem Počet pedagogických pracovníků do 35 let 0 0 Počet ped. pracovníků do 35 let bez odborné kvalifikace 0 Počet pedagogických pracovníků let 3 2 Počet ped. pracovníků let bez odborné kvalifikace 0 Počet pedagogických pracovníků let 4 2 z toho ţeny 34

35 Počet ped. pracovníků let bez odborné kvalifikace 2 Počet pedagogických pracovníků 55 let - důchodový věk 3 1 Počet ped. pracovníků 55 let důchodový věk bez odborné kvalifikace Počet pedagogických pracovníků důchodci 0 0 Počet ped. pracovníků důchodci bez odborné kvalifikace Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení ţáků přihlášených ke studiu na naší škole pro školní rok 2010/2011 proběhlo ve stanovených termínech (tzn. od ) formou výběrového řízení. Počet přihlášených/přijatých ţáků celkem Střední vzdělání s maturitou přihlášeno v 1. kole přijato v 1. kole odevzdali ZL přijato v dalších kolech skutečně nastoupilo Celkem Přehled o počtech přihlášených a přijatých ţáků v jednotlivých oborech je uveden v následující tabulce: Informační technologie Technické lyceum Počet přihlášených/přijatých ţáků po oborech přihlášeno v 1. kole přijato v 1. kole odevzdali ZL přijato v dalších kolech celkem 2010 přihlášeno/přijato skutečně nastoupilo / Elektrotechnika /26 11 Grafický design /19 15 Průmyslový design /1 1 Celkem /

36 Ze 116 přijatých ţáků nastoupilo studium dne celkem 72 ţáků. Počet odvolání 1. kolo 2. kolo další kola celkem Střední vzdělání s VL Střední vzdělání s MZ Celkem Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch ţáků ve škole za I. pololetí školního roku 2010/2011 je uveden v tabulce: Prospěch v I. pololetí počet ţáků celkem prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo Střední vzdělání s MZ Celkem (3,39 %) 333 (75,17%) 71 (16,03%) V 1. pololetí školního roku 2010/ ţáků prospělo s vyznamenáním, prospělo 75,15 % ţáků, neprospělo 16,03 % ţáků. Celkový prospěch ţáků ve škole za II. pololetí školního roku 2010/2011 (počet uveden k , tedy po opravných zkouškách): Prospěch v II. pololetí počet ţáků celkem prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo Střední vzdělání s VL Střední vzdělání s MZ Celkem (7,73%) 362 (84,77%) 32 (7,49%) Ve 2. pololetí školního roku 2010/2011 prospělo 33 ţáků s vyznamenáním, prospělo 84,77 % ţáků, neprospělo7,49 % ţáků. Hodnocení chování ţáků I. pololetí II. pololetí 2. stupeň chování 2 (0,45 %) 8 (1,87 %) 3. stupeň chování 1 (0,23 %) 1 (0,23 %) podmínečné vyloučení vyloučení

37 Ve školním roce 2010/2011 v 1. pololetí mělo 0,45 % ţáků 2. stupeň z chování, 0,23 % pak 3. stupeň a podmíněné vyloučení 0 ţáků, ţádný ţák nebyl vyloučeni. Ve 2. pololetí 2010/2011 mělo 1,87 % ţáků 2. stupeň z chování, 0,23 % pak 3. stupeň a podmíněné vyloučení 0 ţáků, nikdo nebyl vyloučen. Docházka ţáků denní formy studia I. pololetí II. Pololetí Zameškané hodiny celkem (ø 75,1 hod./ ţáka) (ø 82,9 hod./ ţáka) Z toho neomluvené 568 (ø 1,3 hod./ ţáka) 640 (ø 1,5 hod./ ţáka) Ve školním roce 2010/2011 byl průměr absence na ţáka v 1. pololetí 75,1 hodin a ve 2. pololetí 82,9 hodin. Absenci výrazně ovlivňují ţáci, kteří z důvodu absence na vyučování ukončili studium v průběhu školního roku Hodnocení ukončení studia Ústní část profilové i profilové (státní) maturitní zkoušky proběhla v květnu. Didaktické testy a písemné práce státní maturitní zkoušky byly organizovány dle jednotného zkušebního schématu v červnu. Státní a profilovou maturitní zkoušku dle nové vyhlášky konali ţáci studující v oborech Informační technologie, Technické lyceum, Elektronické počítačové systémy, Propagační výtvarnictví a Elektrotechnika. Počet ţáků konajících zkoušky a výsledky maturitních a závěrečných zkoušek: Skladba ţáků u maturitní zkoušky Střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet ţáků poprvé MZ Z toho v roce 2010/2011 Z toho za rok 2009/2010 Z toho z předchozích let Prospěch ţáků u maturitní zkoušky Střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet ţáků poprvé MZ Z toho prospělo s vyznamenáním Z toho prospělo Z toho neprospělo (34,8%) Prospěch ţáků u opravné maturitní a vč. náhradního termínu Počet ţáků u opravné MZ Z toho prospělo s vyznamenáním Z toho prospělo Z toho neprospělo Střední vzdělání s MZ (71,8%) 37

38 Všechny části státní a profilové maturitní zkoušky proběhly v souladu s vyhláškou č. 177/209 Sb. o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., organizačně byly připraveny na dobré úrovni a jejich hladký průběh ocenili i předsedové zkušebních komisí a komisař pro písemné práce a didaktické testy státní maturitní zkoušky. Opravné maturitní zkoušky proběhly dle vyhlášky č.442/91 Sb. Znalosti ţáků při závěrečných zkouškách byly na úrovni předcházejících let, liší se v jednotlivých oborech a jsou srovnatelné se stejnými obory na jiných školách. Většina absolventů střediska VOŠ a SŠ pokračuje v dalším studium na VOŠ nebo VŠ, ostatní nacházejí uplatnění na trhu práce. Přehled o počtu absolventů pracujících ve vystudovaném oboru či úplně mimo obor nelze zpracovat z důvodu chybějící zpětné vazby Prevence sociálně patologických jevů A. Působení v rovině pedagogických pracovníků 1. Způsob informování pedagog. pracovníků o ŠPS na poradách vedení na pedagogických poradách na poradách jednotlivých úseků prostřednictvím plánu učebně výchovné činnosti, jehoţ součástí je ŠPS 2. Aktivní podíl na realizaci ŠPS vychovatelé z DM vedou ţáky k volnočasovým aktivitám (vedou zájmové krouţky, pomáhají monitorovat tř. kolektiv a případně odkrývat výskyt patologických jevů mezi ţáky např. šikana) vedení školy a pedagogický sbor se aktivně zapojuje do studentských aktivit při zábavných a soutěţních akcích (členové poroty apod.) 3. Podmínky vytvářené vedením školy pro práci metodiků prim prevence maximální podpora pro realizaci a naplnění volnočasových aktivit (ekonomická v rámci moţností školy i morální) podpora činnosti Studentského centra klubu Střelnice podpora činnosti ŠPS při VOŠ a SPŠ (materiální i technické zabezpečení) prosazování práce metodika primární prevence spolupráce na bázi důvěry Překáţky nejsou ze strany vedení školy ţádné. Naopak, jakákoliv aktivita pro zlepšení této práce je vítána a podporována. B. Působení v rovině ţáků 1. Tematické bloky se ţáky zdravý ţivotní styl návykové látky drogové závislosti sex, AIDS výchova k rodičovství Jedná se o přednášky a besedy v rámci výuky občanské nauky, práce s jednotlivými výchovnými skupinami na DM. 38

39 2. Formy spolupráce metodika prim prevence se ţákem individuální pohovory se ţákem, případně se skupinou spolupráce se soc. pracovnicemi z MěÚ při řešení ţákova problému spolupráce s PČR konzultace se školní psycholoţkou spolupráce s výchovnou poradkyní zapojení rodičů při řešení konfliktů ţáků VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V RÁMCI ŠKOLY A DM typ počet Vedoucí cykloturistika 15 vychovatel kopaná 20 vychovatel floorball 20 vychovatel posilování 30 vychovatel + student VOŠ stolní tenis 40 vychovatel basket 15 vychovatel dramatický krouţek 14 vychovatel kulturní vychovatel šachový klub 10 vychovatel Hudební školní kapela 25 vychovatel elektrotechnický - modelářský pro malý zájem ukončen vychovatel keramický 35 vychovatel výpočetní technika 10 (v lednu ukončeno) studenti voš pod patronací pp zimní sporty 20 vychovatel počet akcí za šk. rok 2010/11 celková účast poznámka krizové situace 700 jen pro ţáky a stud. voš a spš mikulášské vystoupení 200 ţáci vystupovali pro malé děti Sympaťák roku 130 pořádáno i pro stud. jiných škol medea kultur 250 pořádáno pro ţáky voš a spš teen challenge 180 pořádáno pro ţáky voš a spš přednáškový den 500 pořádáno pro ţáky voš a spš pamětnice holokaustu 280 pořádáno pro ţáky voš a spš kufroviny 120 pořádáno i pro stud. jiných škol orientační běh 20 pořádáno pro ţáky voš a spš letní biatlon 25 pořádáno pro ţáky voš a spš soutěţní odpoledne 80 pořádáno pro ţáky voš a spš 39

40 Provoz vlastní sauny v prostorách školy vyuţilo cca 85 ţáků a studentů C. Působení v rovině ţáků podání základních informací při zahájení nového školního roku pravidelně na schůzkách rodičů informace pro třídní důvěrníky individuální konzultace s rodiči dle potřeby D. Spolupráce s jinými organizacemi PPP Rumburk PČR Městská policie Zdravotnictví Církev ICEJ Městská knihovna E. Propagace vlastních akcí Vlastní plakáty dodávané i do ostatních škol Internetové stránky školy Zpracoval: Ing. Jiří Bajan, zástupce ředitele, ředitel střediska VOŠ a SPŠ 40

41 15. Středisko SPŠT Středisko SPŠT, Karolíny Světlé 2703 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Varnsdorf, říjen

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace. Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace. Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá: Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá: Ing. Václav Víšek ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Střední škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva Obchodní akademie Rumburk za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Obchodní akademie Rumburk za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva Obchodní akademie Rumburk za školní rok 2007/2008 Vypracoval: Mgr. Ladislav Pokorný, ředitel školy V Rumburku dne 30. září 2008 Charakteristika školy Název školy: Obchodní akademie, Rumburk,

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah: Charakteristika školy Počet žáků v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Učební plány školy

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/10 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, K Valše 38 Charakteristika školy: Střední

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Mgr. Josef Pokorák Co dál po absolvování ZŠ? Pokračovat v dalším vzdělávání + vyšší vzdělání, lepší uplatnění na trhu práce - závislost na rodičích,

Více