GYMNÁZIUM, ŘÍČANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1/1280 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM, ŘÍČANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1/1280 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, ŘÍČANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1/1280 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

2 Obsah Obsah... 9 Úvod... 9 Základní údaje o škole Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Materiálně technické vybavení školy Další informace o škole z pohledu historického vývoje Vzdělávací systém školy Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Vzdělávací programy Údaje o počtech ţáků Přijímací řízení ţáků Obor vzdělávání K/41 Gymnázium (čtyřleté) Obor vzdělávání K/81 Gymnázium (osmileté) Údaje o výsledcích ţáků ve vzdělávání Údaje o prospěchu Údaje o chování Absolventi a jejich další uplatnění Další informace o vzdělávacím systému školy Úroveň jazykového vzdělávaní Úroveň informační a počítačové gramotnosti Prevence sociálně patologických jevů Výchovné a kariérní poradenství Reprezentace školy na veřejnosti... 22

3 2.7.1 Výchovné akce školy Spolupráce s ostatními subjekty Aktivity školy pro veřejnost a propagace školy Školská rada, Ţákovská samospráva a Rada rodičů Školská rada: Ţákovská samospráva: Rada rodičů: Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Samostudium: v rámci dnů samostudia Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy Programy a projekty: Mezinárodní projekty Výsledky inspekční činnosti školy Závěr Seznam pouţitých tabulek Přílohy... 35

4 Úvod ÚVOD Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována dle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Dále byla zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. Základní údaje o škole Základní údaje o škole jsou uvedeny v souhrnných tabulkách: Tabulka 1: Název školy, vedení školy, kontakty, Tabulka 2: Školská rada, Tabulka 3: Obory vzdělávání. Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok je (rozhodnutí MŠMT č. j. 4057/ , změna kódu oboru čtyřletého studia počínaje 1. roč. 2009/10 v souvislosti se vzděláváním dle RVP G/ŠVP G). Tabulka 1: Název školy, vedení školy, kontakty Název školy, adresa: Gymnázium, Říčany, Komenského náměstí 1/1280 Zřizovatel: Středočeský kraj IČ: IZO ředitelství školy: Ředitelka školy: (statutární orgán školy) PaedDr.. Anna Martinková, Ph.D., Telefon: Zástupkyně ředitelky školy: RNDr. Marcela Beránková Kontakty Telefon/fax sekretariát: sekretariát: www stránky: 9

5 Úvod Tabulka 2: Školská rada Zástupce rodičů a zletilých žáků: Mgr. Jaroslava Nováková předsedkyně Ing. Jiří Kašpar Zástupce jmenovaný zřizovatelem: Ing. Adriena Mrázová Ing. Dana Drábová Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Dagmar Řeháková PhDr. Ivana Zarachovská Tabulka 3: Obory vzdělávání Gymnázium všeobecné Gymnázium osmileté a čtyřleté kód oboru KKOV K/801 a K/401 kód oboru KKOV K/81 a K/41 10

6 Charakteristika školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Vlastníkem budovy je Středočeský kraj, majetek je ve správě školy. Škola je v následujícím textu stručně a výstiţně charakterizována: vymezením hlavní a doplňkové činnosti školy, popisem materiálně technického vybavení školy a dalšími informacemi z historie vývoje školy. 1.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní činnost školy je vymezena 57 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinou, platnými učebními dokumenty pro gymnázia a školními vzdělávacími programy. Doplňková činnost školy je vymezená zřizovací listinou. Jsou povoleny krouţky pro ţáky, sluţby spojené s pronájmem a kurzy pro veřejnost. Tabulka 4: Doplňková činnost školy Kroužky pro žáky basketbal 19 ţáků, pěvecký sbor - 15 ţáků. Služby spojené s pronájmem tělocvičny pro 3 sportovní organizace. Kurzy pro veřejnost pronájem jedné učebny Vzdělávacímu institutu Středočeského kraje. Doplňkovou činnost zajišťovalo 5 zaměstnanců školy (4 nepedag. mzdová a účetní administrativa, ostraha, úklid, 2 pedag. vedení krouţků) na základě dohod o pracovní činnosti. 1.2 Materiálně technické vybavení školy Výuka je realizována na jediném pracovišti Komenského náměstí 1/1280, Říčany, odloučená pracoviště škola nemá. Budova má 12 klasických učeben (pro 30 ţáků). Z toho jsou 2 vybaveny interaktivní tabulí (1 učebna jako multimediální včetně vizualizéru v rámci projektu Modernizace do škol zřizovaných Středočeským krajem), 12 dataprojektorem, 2 odborné učebny, které lze vyuţívat i pro nedělenou výuku (fyzika a chemie), 7 odborných učeben pro dělenou výuku (Bio lab., Fyz lab., Che lab., 2 učebny CJ se sluchátkovým systémem Grundig a Radou rodičů poskytnutou ICT prezentační technologií, učebna ICT se 11

7 Charakteristika školy 14 ţákovskými počítači a dataprojektorem, učebna VV). Dále je ve škole aula, která slouţí k výuce HV, společným akcí školy a různým přednáškám (vybavena z prostředků rady rodičů prezentační ICT technologií). Pro výuku TV je v budově 1 tělocvična, hřiště s umělou víceúčelovou hrací plochou. Pro pedagogy je 8 kabinetů s PC, knihovna umístěná v kabinetě ČJL (pouze výpůjční sluţba), sborovna s PC, 1 kancelář pro hospodářky a účetní, 1 kancelář pro ředitelku školy a zástupce ředitelky školy. V suterénu je umístěn archiv školy, šatní skříňky pro ţáky a školní jídelna. Sklad učebnic je v podkroví. Hygienické šetření OHS ze stanovilo optimální cílovou kapacitu budovy na 12 tříd, coţ škola splňuje. Součástí areálu školy je školní zahrada a oplocené hřiště s umělým povrchem (viz výše). V budově školy je z iniciativy profesorů fyziky od r instalováno Foucaultovo kyvadlo. V r byla v podkroví otevřena menší studovna pro ţíáky s ICT vybavením plně financovaným Radou rodičů. V září 2009 byl realizován projekt Rady rodičů na vybavení 10 učeben multimediální projekční technikou. Škola je Wifi připojením připojena na internet. Celkem je ve škole 30 počítačů, 7 notebooků, z toho je ţákům přístupných 15 počítačů v učebně ICT a 3 ve studovně. 1.3 Další informace o škole z pohledu historického vývoje Škola zahájila činnost v r jako tehdy jedenáctiletá střední škola, poté dvanáctiletá, SVVŠ a gymnázium všeobecné. V lednu 1999 byla s Gymnáziem Říčany sloučena dobíhající Rodinná škola a Obchodní akademie Říčany a škola se stala právním nástupcem v r zaniklého Středního odborného učiliště a Učiliště stavebního Říčany. Všechny subjekty přičleněné ke gymnáziu sídlily v dočasné stavbě na pozemcích cizích vlastníků. Poslední ročník OA dostudoval v prostorách budovy gymnázia, od. R se název a zařazení školy opět změnilo na Gymnázium. Škola stále spravuje archiv zaniklé RŠ, OA a SOU a U (vydávání druhopisů vysvědčení). 12

8 Vzdělávací systém školy 2 VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM ŠKOLY Vzdělávací systém školy je popsán v následujícím textu: vymezením základních výchovně vzdělávacích cílů; realizovanými vzdělávacími programy; souhrny o počtech ţáků; přijímací řízení ţáků; údaje o výsledcích ţáků: prospěchu, chování, uplatnění absolventů; další informace o vzdělávacím systému školy: úroveň jazykové vzdělávání, informačních a komunikačních dovedností, prevence sociálně patologických jevů, charakteristika výchovného a kariérního poradenství; reprezentace školy na veřejnosti: výchovné akce školy, spolupráce s ostatními subjekty, aktivity školy na veřejnosti; programy a mezinárodní projekty. 2.1 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Mezi základní cíle výchovně vzdělávacího procesu ve vzdělávacím systému školy patří: příprava ţáků na vysokoškolské studium a udrţení úspěšnosti absolventů v přijímacím řízení na VŠ; vedení k samostatné práci (projekty, ročníkové práce, SOČ atd.) a rozvíjení talentu účastí v předmětových olympiádách a soutěţích a udrţení úspěšnosti ţáků v těchto soutěţích; trvalé zvládnutí základního učiva a dovedností, reálné hodnocení znalostí, dovedností a schopností ţáků vzhledem k poţadavkům plnění učebních dokumentů, upevňování studijních a pracovních návyků a uvědomování si práv a povinností; uplatňování nových metod a forem práce vyplývajících z realizace ŠVP, z moţností vyuţívat pro výuku multimediální techniku s postupným přechodem od znalostního vyučování k úspěšnému osvojování klíčových kompetencí. 2.2 Vzdělávací programy Na škole jsou realizovány následující vzdělávací programy (Tabulka 5). 13

9 Vzdělávací systém školy Tabulka 5: Vzdělávací programy školy Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č. j /99-22, učební dokumenty vydané MŠMT ze dne Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium třídy 4.A, O8.A třídy P1.A, S2.A, T3.A, K4.A pro třídy 3.A, S7.A, K5.A, S6.A pro třídy 1.A, 2.A. 2.3 Údaje o počtech ţáků Následující souhrny o počtech ţáků, tříd jsou uvedeny vţdy k datu Uvedené tabulky se týkají následujících souhrnů: nejvyšší povolený počet ţáků/studentů a jejich skutečný počet je uveden (Tabulka 6); počet tříd a ţáků podle formy studia a oboru vzdělávání (Tabulka 7). Na škole je realizována pouze denní forma studia; počty ţáků přijatých/odchozích v průběhu školního roku (Tabulka 8); počty ţáků s cizí státní příslušností a ţáci dojíţdějící z jiných krajů (Tabulka 9); počty ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami ţáků a ţáci nadaní jsou uvedeni v tabulce zaměřené na individuálně integrované ţáky a podle druhu postiţení, přičemţ se jedná pouze o 2 ţáky s dysgrafií, kteří po úpravě podmínek pro hodnocení výsledků vzdělávání zvládli učivo bez problémů a splnili podmínky pro celkové hodnocení na vysvědčení (Tabulka 10). Tabulka 6: Počty žáků Druh/typ IZO Nejvyšší Skutečný Počet Přepočtený Počet ţáků/st. školy povolený počet ţáků/st. počet ped. na přep. počet počet ţ. ţáků/st. 1 v DFV 2 prac. ped. DFV Gymnázium ,5 12,2 Vysvětlivky: 1 všechny formy vzdělávání; 2 DFV denní forma vzdělávání 14

10 Tabulka 7: Počet tříd a žáků v denní formě studia k Vzdělávací systém školy Kód a název oboru Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků/tř. Obory poskytující střední vzdělání s maturitou , K/81 Gymnázium , K/801 Gymnázium všeobecné , K/41 Gymnázium K/401 Gymnázium všeobecné ,5 Celkem ,9 Tabulka 8: Počty přijatých a odchozích žáků v průběhu školního roku Přistoupili do 1. ročníku čtyřletého gymnázi 1 Odešli na jinou školu (jiný typ střední školy) 1 Tabulka 9: Počty žáků s cizí státní příslušností a žáci dojíždějící z jiných krajů Cizí státní příslušníci EU 3 Slovensko, Ţáci dojíţdějící do školy z jiných krajů 49 1 Moldavsko, 1 Vietnam. Tabulka 10: Počty žáků individuálně integrovaných podle druhu postižení Druh postiţení Počet ţáků Mentální postiţení 0 Sluchové, zrakové postiţení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postiţení 0 Souběţné postiţení více vadami 0 Vývojové poruchy učení a chování (dysgrafie) 2 Autismus 0 15

11 Vzdělávací systém školy 2.4 Přijímací řízení ţáků Údaje o počtech přijatých ţáků v oborech vzdělávání do 1. ročníků čtyřletého (79-41-K/41) a osmiletého (79-41-K/81) gymnázia jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka 11). Tabulka 11: Údaje o přijímacím řízení do denního studia k Obory poskytující střední vzdělání s maturitou: Počty ţáků: 1. kolo: Další kola Odvolání přihl. přij. /ZL přihl. přijatí Podaná + vyříz. Kód a název oboru Počet tříd 7941K/ / K/ / Celkem / Z toho počet ţáků přijatých z jiných krajů k : Obor vzdělávání K/41 Gymnázium (čtyřleté) Uchazeči o čtyřleté studium byli přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu z naukových předmětů v 8. a 1. pol. 9. roč. a umístění na místě vyšších neţ školních kol předmětových olympiád a soutěţí. Maximum dosaţených bodů bylo 100 bodů Obor vzdělávání K/81 Gymnázium (osmileté) Uchazeči o osmileté studium mohli v přijímacím řízení dosáhnout maximálně 200 bodů. K tomu bonusové body za umístění na místě vyšších neţ školních kol předmětových soutěţí a olympiád (max. 12 bodů za 1 soutěţ). Rozloţení bodů: prospěch ze ZŠ max. 30 bodů, test z obecných studijních předpokladů max. 70 bodů, test z českého jazyka max. 50 bodů, test z matematiky max. 50 bodů. Pokud uchazeč získal z jednoho (případně více) testů 10 bodů a méně, neprospěl u přijímacích zkoušek. 2.5 Údaje o výsledcích ţáků ve vzdělávání Následující údaje o prospěchu ţáků, o jejich chování a následně jejich uplatnění na vysokých školách výstiţně charakterizují účinnost a úspěšnost vzdělávacího systému naší školy Údaje o prospěchu Následující souhrny v tabulkách vyčíslují výsledky ve vzdělávání takto: 16

12 Vzdělávací systém školy prospěch ţáků všech ročníků celkem včetně závěrečných ročníků k , jeţ poskytují obory středního vzdělání s maturitou (Tabulka 12); komisionální zkoušky (Tabulka 13); výsledky maturitních zkoušek (Tabulka 14). Tabulka 12: Celkový prospěch žáků k Prospěch ţáků celkem Počet ţáků Ţáci celkem 311 Prospěli s vyznamenáním 60 Prospěli 248 Neprospěli 3 - z toho opakující ročník 0 Neklasifikováni 0 Počet ţáků hodnocených slovně 0 Zanechali studia na vlastní ţádost (ţádost zák. zástupce) 0 Vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 0 Průměrný prospěch ţáků 2,038 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 66,184/0,071 Tabulka 13: Komisionální zkoušky Obor vzdělávání: 7941K/801 Ročník Druh zkoušky Počet žáků Předmět Klasifikace 7. Opravná 1 Chemie 2 7. Opravná 2 Chemie 3 Obor vzdělávání: 7941K/81 1. Opravná 1 Matematika 4 4. Opravná 1 Německý j Opravná 1 Matematika 4 17

13 Vzdělávací systém školy Obor vzdělávání: 7941K/41 2. Opravná 1 Chemie 3 2. Opravná 3 Matematika 4 2. Opravná 2 Dějepis 4 2. Opravná 1 OSZ 3 2. Přezkoušení 1 Český j. a lit Opravná 1 Chemie 4 Tabulka 14: Výsledky maturitních zkoušek Výsledky maturitních zkoušek: Ţáci konající Kód a název oboru zkoušky celkem S vyznamenáním Prospěli Neprospěli 7941K/ K/ Celkem Opravná maturitní zk. v září Dodatečná celá zkouška Údaje o chování Hodnocení chování ţáků/studentů je uvedeno v následujících tabulkách: hodnocení chování na vysvědčení (Tabulka 15); hodnocení chování průběţné (Tabulka 16); pochvaly ţáků byly udělovány za úspěšnou reprezentaci školy ve vyšších neţ školních kolech předmětových olympiád a soutěţí. Rada rodičů úspěšným ţákům věnovala kniţní odměny. Tabulka 15: Hodnocení chování na vysvědčení Druh/typ školy Počet ţáků/studentů - hodnocení Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Gymnázium osmileté

14 Vzdělávací systém školy Gymnázium čtyřleté Celkem Tabulka 16: Hodnocení chování průběžné Udělená kárná opatření: Počet ţáků/studentů - hodnocení Důtka třídního učitele: 28 Důtka ředitele školy: 16 Podmínečné vyloučení ze školy: 1 Vyloučení ze studia: Absolventi a jejich další uplatnění Všichni absolventi našeho gymnázia podali přihlášky k dalšímu studiu. Přehled podaných přihlášek je uveden v následující tabulce (Tabulka 17). Údaje o nezaměstnanosti uvádí následující tabulka (Tabulka 18), ze které je patrné, ţe všichni absolventi gymnázia našli pracovní uplatnění nebo byli úspěšně přijatí na další studium. Údaje o nezaměstnanosti byly čerpány k podle statistického zjišťování z úřadů práce. Tabulka 17: Počet absolventů a jejich další uplatnění Počet absolventů Podali přihlášku Podali přihlášku celkem na na VŠ na VOŠ gymnáziu: Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na ţádnou školu osmileté čtyřleté Tabulka 18: Počty absolventů a z nich počet nezaměstnaných k Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 10/11 Z nich počet nezaměstnaných duben K/ K/ Celkem

15 2.6 Další informace o vzdělávacím systému školy Vzdělávací systém školy Vzdělávací systém školy je mimo jiné charakterizován a ovlivňován následujícími aspekty: - jazyková úroveň vzdělávání; - úroveň informační a počítačové gramotnosti; - sociálně patologické jevy a jejich prevence; - výchovné a kariérní poradenství Úroveň jazykového vzdělávaní Ţáci (studenti) ve formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) jsou souhrnně uvedeni v následující tabulce (Tabulka 19). Další tabulka uvádí rozloţení kvalifikace učitelů cizích jazyků (Tabulka 20). Tabulka 19: Počty žáků, kteří se učí cizí jazyk Jazyk Počet ţáků Počet skupin (studentů) Počty ţáků ve skupině Minimálně Maximálně Průměr Anglický ,5 Německý ,5 Latina ,5 Tabulka 20: Rozložení kvalifikace učitelů cizích jazyků k Jazyk Počet Kvalifikace vyučujících učitelů celkem úplná částečná ţádná Rodilí mluvčí Anglický Německý Latina * * Výuka latiny je zajištěna vyučující, která studuje latinu na FF UK zástup za MD Úroveň informační a počítačové gramotnosti V úvodu výroční zprávy je zmíněno, ţe na začátku školního roku 2010/11 bylo na škole v provozu celkem 30 počítačů, umístěných v učebnách, kabinetech, sborovně, studovně a v kancelářích školy. Z nich bylo ţákům přístupno 15 počítačů v učebně a 3 počítače ve 20

16 Vzdělávací systém školy studovně. Zároveň prostřednictvím realizace projektu RR bylo 10 učeben vybaveno multimediální technikou. Aby mohla být plnohodnotně vyuţita, v projektu RR bylo i pořízení dalších 4 notebooků pro potřeby pedagogů při výuce. Naprostá většina pedagogů toto přivítala a začala vyuţívat ICT techniku běţně při výuce. Brzdí je však stále zastaralá technika v některých kabinetech. Při oslavách 60. výročí školy gymnázium dohodlo dar repasované počítače z firmy Nestlé. Během školního roku bylo v učebně vyměněno 15 počítačů. Na jaře pak škola obdrţela další, které budou dále vyměňovány v kabinetech. Ochota učitelů se dále vzdělávat v ICT je značná, ale nedostačují jsou prostředky na DVPP. Programové vybavení se také potýká s nedostatkem finačních prostředků. Bylo by potřebné upgradovat MS Office a MS Windows. Vývoj jde stále dopředu a ţáci jsou sami zvyklí pouţívat modernější SW Prevence sociálně patologických jevů Do vzdělávacího systému školy jsou zařazovány akce, které podporují prevenci sociálně patologických jevů v chování ţáků. Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů: beseda studentů s pracovníkem oddělení prevence Policie ČR; realizace Minimálního preventivního programu školy; souhlas části rodičů s moţností orientačního testování na drogy v odůvodněných případech Výchovné a kariérní poradenství Vzdělávací systém školy je podpořen také aktivitami, které vnášejí do výchovně vzdělávacího systému školy prvky, jeţ podporují znalosti ţáků o moţnostech jejich dalšího uplatnění ve své kariéře a zároveň jsou uplatňována výchovná témata, která prolínají napříč Školního vzdělávacího programu. Metodičce prevence sociálně patologických jevů přidělena 1 hodina výchovného poradenství. Hlavním předmětem činnosti je odborná a metodická podpora učitelům, zprostředkování kontaktů rodičů s pedagogicko-psychologickou poradnou, poradenská činnost ţákům vč. mediace v případě interpersonálních problémů, spolupráce s vedením školy. 21

17 Vzdělávací systém školy Po 1 hodině výchovného poradenství bylo přiděleno třídním Primy a 1. ročníku. Hlavním předmětem jejich činnosti je přechod ţáků na nový typ školy, prevence školní školní neúspěšnosti, spolupráce s hlavním výchovným poradcem/metodikem prevence a vedením školy. 2.7 Reprezentace školy na veřejnosti Škola se prezentuje na veřejnosti vlastní zájmovou činností, mimoškolními aktivitami Zájmová činnost organizovaná školou: basketbalový krouţek, pěvecký sbor, Klub mladých diváků. Školní aktivity: studentské akademie: vánoční, závěrečná na konci škol. roku; prezentace ČVUT pro maturitní ročníky; Poslední zvonění program maturantů v aule; školní přehlídka ročníkových prací. Mimoškolní aktivity: exkurze jednodenní předmětové dle ročního plánu: 60. výročí školy pochod městem, akademie a oslavy s čestnými hosty a absolventy; exkurze v rámci Týdně vědy a techniky dnů otevřených dveří Akademie věd pro maturitní a předmaturitní ročníky; jednodenní poznávací zájezd do Dráţďan a Pasova; turnaj 17. listopadu v basketbalu; 2 sportovní dny podzimní turnaj v lehké atletice na sokolském hřišti, pololetní turnaj tříd v přehazované a volejbalu; vánoční akce: vánoční koncert na schodech, vánoční studentská akademie, vánoční turnaj v basketbalu. 22

18 Vzdělávací systém školy Kurzy: týdenní lyţařský výcvikový kurz pro ţáky sekundy, kvinty a 1. ročníku; týdenní poznávací cyklistická exkurze pro ţáky sexty a 2. ročníku; týdenní sportovně-turistický vodácký kurz pro ţáky septimy a 3.ročníku Výchovné akce školy Výchovné akce zaměřené na multikulturní a enviromentální výchovu: třídění odpadu a sběr baterií Spolupráce s ostatními subjekty Škola spolupracuje s následujícími subjekty: se zřizovatelem. Konstruktivní při řešení všech záleţitostí; s Asociací ředitelů gymnázií Středočeského kraje a s představiteli kraje a odboru školství krajského úřadu; s obcí. Kladně je hodnocen zejména vstřícný přístup města Říčany jako poskytovatele internetového připojení školy, při oslavách 60. výročí školy; spolupráce s AV ČR, ČVUT, UK: v rámci profesní orientace studentů, škola se ve školním roce 2010/11 stala fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK. s Husovou knihovnou a Muzeem Říčany Aktivity školy pro veřejnost a propagace školy Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, ţáky jiných školy apod., které byly zmíněny také výše ve výchovných akcích školy: 60. výročí školy; turnaj 17. listopadu v basketbalu pro ţáky středočeských středních škol. organizace okresních kol předmětových soutěţí a olympiád. Propagace školy: dny otevřených dveří pro zájemce o studium na škole; časopis GyRion; články v římanském věstníku Kurýr; webové stránky. 23

19 Školská rada, Ţákovská samospráva a Rada rodičů 3 ŠKOLSKÁ RADA, ŢÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA A RADA RODIČŮ 3.1 Školská rada: Funkční období trvá od Rada plnila všechny své povinnosti dle Školského zákona, spolupráce byla vstřícná, korektní a konstruktivní, se společnou snahou o další rozvoj školy. 3.2 Ţákovská samospráva: Samospráva se pravidelně scházela k samostatnému jednání i k jednání s vedením školy 1x měsíčně. Všechna jednání probíhala otevřeně a věcně. Ţákovská samospráva pečovala o provoz studovny a problémy řešila s vyučující IKT RNDr. M. Beránkovou. 3.3 Rada rodičů: Na škole působí aktivně Rada rodičů. Ze svých prostředků vybavila 10 učeben multimediální technikou a notebooky, financuje provoz studovny, přispívá na hygienické potřeby pro ţáky, financuje kniţní odměny pro úspěšné ţáky v soutěţích, zajišťuje maturitní ples, podílí se na cestovném na soutěţe a sportovní turnaje. 24

20 Údaje o pracovnících školy 4 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Základní údaje o pracovnících školy (stav k ) jsou uvedeny v následujících tabulkách: celkový počet pedagogických i nepedagogických pracovníků (Tabulka 21). Tabulka 21: Celkový počet pedagogických i nepedagogických pracovníků Počet pracovníků Celkem Nepedagog. Pedagog. Pedagog. Pedagog. Počet ţáků v DFV fyzický/ přepočtený: fyzický/ přepočtený fyzický/ přepočtený interních/ externích s odbornou kvalifikací* na přepočtený počet pedagog. prac. 37/31,7 8/6,2 29/25,5 29/0 24/21,9 12,2 * Ve smyslu zákona č.563/2004 Sb. o pedagog. pracovnících a o změně některých zákonů. 4.1 Pedagogičtí pracovníci školy Na školu byli nově přijati 2 pedagogičtí pracovníci a z toho 0 absolventů. Ze školy odešli 4 pedagogičtí pracovníci v období prázdnin po ukončení školního roku. Na škole nepůsobili osobní asistenti pro ţáky se zdravotním postiţením. Následující text člení v dalších tabulkách souhrny k datu : věková struktura pedagogických pracovníků (Tabulka 22); počet pedagogických pracovníků podle dosaţeného vzdělání (Tabulka 23); počet pedagogických pracovníků podle délky pedagogické praxe (Tabulka 24); celkové počty odučených hodin s odbornou kvalifikací učitelů (Tabulka 25); Tabulka 22: Věková struktura pedagogických pracovníků Počet do 30 let nad 60 z toho Průměrný ped. prac. včetně let let let let důchodci věk Celkem z toho ţen

21 Údaje o pracovnících školy Tabulka 23: Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání Počet pedagogických pracovníků podle dosaţeného vzdělání: Vysokoškolské magisterské Vysokoškolské Vyšší odborné Střední Základní a vyšší bakalářské Tabulka 24: Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání Počet pedagogických pracovníků s praxí Do 5 let Do 10 let Do 20 let Do 30 let Více neţ 30 let Tabulka 25: Počet vyučovacích hodin odučených učiteli s odbornou kvalifikací Předmět Celkový počet Z toho odučených učiteli hodin odučených s odbornou kvalifikací týdně v příslušném oboru vzdělávání Cizí jazyky Ostatní všeobecně vzdělávací předměty Odborné předměty 0 0 Odborná praxe a výcvik 0 0 Celkem Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: učitelka latiny studující 5. ročníku FF UK obor učitelství VVP dějepis a latina; učitelka dějepisu studující 5. ročníku FF UK, obor historie archivnictví; studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů: 2 učitelky AJ studium k prohloubení kvalifikace. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je uvedeno v následujícím textu (Tabulka 26). 26

22 Tabulka 26: Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o pracovnících školy Jméno Akce Pořádající instituce Kdy Uhlíková J. Letní škola chemie VŠCHT Srpen 2011 Hroššová A. Státní maturita Cermat Listopad 2010 Buriánková M. Islám a střet civil. NIDV Zeměpisný SW Descartes Posoldová P. Letní škola historie Červenec 2011 Interaktivní tabule Prosinec 2010 Karásek T. Státní maturita Cermat Listopad 2010, květen 2011 Dandová D. Šikana Únor 2011 Příroda v souvisl. Projekt 5P Leden 2011 Šimonová J. Státní maturita Cermat Listopad 2010 Janovská P. Mediální výchova Listopad 2010 Štuksová D. Jirátko J. Řeháková D. Maturitní komisař Interaktivní tabule K výuce Mat Profesní vzděl. ŘŠ Podz. škola Bio a Che Právní otázky školy Minikonference RVP Maturitní komisař Aplikace metodiky simulačních her EVVO Oborový seminář Bio Cermat Září 2010 Prosinec 2010 Březen 2011 Průběţné Říjen 2010 Listopad 2010 Červen 2011 Cermat Září 2010 Listopad 2010 Říjen Samostudium Škola nepořádá kurzy k doplnění základního vzdělání, rekvalifikační studium v oborech KKOV, krátkodobé rekvalifikační kurzy, kvalifikační kurzy. Pouze pronajímá učebny VISK na výuku angličtiny v rámci DVPP, kde vyučuje učitel školy na DPČ s VISK. 27

23 Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 5 EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY Následující text souhrnně poukazuje na ekonomické hospodaření školy (Tabulka 27: Základní údaje o hospodaření školy). Do tabulky bylo moţné doplnit výši veškerých vyuţitých účelových dotací, označit název odpovídající účelovému znaku tzv. UZ (např. Program protidrogové politiky UZ 33163, Sportovní akce UZ 001). V roce 2010 však nebyly naúčtovány v závěru roku dohadné poloţky týkající se nákladů roku 2010 ve spotřebě plynu Kč, elektrické energie Kč, vodného a stočného Kč a nákupu nábytku v ceně Kč, které zůstaly proúčtovány pouze na zálohách, coţ znamená, ţe výsledek hospodaření za rok 2010 byl zkreslený. Ekonomickou část vypracovala hlavní účetní p. Myslivečková s doporučením externí hlavní účetní p. Vladykové uvést dohadné poloţky zmiňované výše, jeţ zkreslují výroční zprávu, neboť v tabulce nejsou uvedeny a tím vykazují kladný hospodářský výsledek za toto období a negativně ovlivňují období další. Tabulka 27: Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření Za rok 2010 (k ) Za 1. pol. roku 2011 školy v tis. Kč Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem z toho příspěvky a dotace na provoz (úč. 691) ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaň Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem 2. (INV) Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně 3. vrácených Přijaté příspěvky příjmů a z dotace pronájmu na neinvestiční celkem (INV) výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) 28

24 Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy z toho přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) z toho mzdové výdaje ostatní celkem1 (UZ , , atd.) z toho UZ UZ UZ UZ Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje z celkem (NIV) běţné provozní výdaje celkem (UZ 000) toho ostatní účelové výdaje celkem1 (UZ 001, 002, 003, 012, 014) z toho 5. Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, finanční mechanizmy EHP/Norsko atd.) 29

25 Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 5.1 Programy a projekty Škola nebyla zapojena do národních projektů nebo programů, ale zapojila se do mezinárodního programu Comenius. Další aktivity školy byly naplňovány účastí v soutěţích SOČ Mezinárodní projekty Škola se zapojila do mezinárodního programu Comenius a to podáním projektu v období konce školního roku s účinností pro následující školní rok tj. od 1. srpna Účast ţáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěţích byla vţdy pečlivě připravována a úspěchy jsou uvedeny na závěr této výroční zprávy v příloze. Vyučující připravovali ţáky a zúčastňovali se soutěţí např. SOČ, olympiády. Úspěšnost byla zajištěna zejména vynikající organizací tzv. předkol k těmto soutěţím tj. školní kola všech předmětových soutěţí a olympiád vyhlašovaných MŠMT, Škola kaţdoročně pořádá přehlídku ročníkových prací. Výsledky viz příloha. 30

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

GYMNÁZIUM, ŘÍČANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1/1280, se sídlem Komenského náměstí 1/1280, 251 01 Říčany, IČ 61 388 572 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM, ŘÍČANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1/1280, se sídlem Komenského náměstí 1/1280, 251 01 Říčany, IČ 61 388 572 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM, ŘÍČANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1/1280, se sídlem Komenského náměstí 1/1280, 251 01 Říčany, IČ 61 388 572 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Úvod Obsah Úvod... 4 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

GYMNÁZIUM, ŘÍČANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1/1280, se sídlem Komenského náměstí 1/1280, 251 01 Říčany, IČ 61 388 572 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM, ŘÍČANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1/1280, se sídlem Komenského náměstí 1/1280, 251 01 Říčany, IČ 61 388 572 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM, ŘÍČANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1/1280, se sídlem Komenského náměstí 1/1280, 251 01 Říčany, IČ 61 388 572 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Úvod Obsah Úvod... 5 1 Základní údaje

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č.j.: GUL S7/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Sídlo školy Zřizovatel Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem Stavbařů 5, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků Rozhodnutí ředitelky Gymnázia J.S.Machara Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Královická 668 o oborech vzdělání, formách vzdělávání, o pilotním ověřování organizace přijímacího řízení a termínech jeho konání,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-259/14-T. gymnázium, Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-259/14-T. gymnázium, Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-259/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62331639 Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Frýdecká

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 4

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více