GYMNÁZIUM, ŘÍČANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1/1280 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM, ŘÍČANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1/1280 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, ŘÍČANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1/1280 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

2 Obsah Obsah... 9 Úvod... 9 Základní údaje o škole Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Materiálně technické vybavení školy Další informace o škole z pohledu historického vývoje Vzdělávací systém školy Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Vzdělávací programy Údaje o počtech ţáků Přijímací řízení ţáků Obor vzdělávání K/41 Gymnázium (čtyřleté) Obor vzdělávání K/81 Gymnázium (osmileté) Údaje o výsledcích ţáků ve vzdělávání Údaje o prospěchu Údaje o chování Absolventi a jejich další uplatnění Další informace o vzdělávacím systému školy Úroveň jazykového vzdělávaní Úroveň informační a počítačové gramotnosti Prevence sociálně patologických jevů Výchovné a kariérní poradenství Reprezentace školy na veřejnosti... 22

3 2.7.1 Výchovné akce školy Spolupráce s ostatními subjekty Aktivity školy pro veřejnost a propagace školy Školská rada, Ţákovská samospráva a Rada rodičů Školská rada: Ţákovská samospráva: Rada rodičů: Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Samostudium: v rámci dnů samostudia Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy Programy a projekty: Mezinárodní projekty Výsledky inspekční činnosti školy Závěr Seznam pouţitých tabulek Přílohy... 35

4 Úvod ÚVOD Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována dle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Dále byla zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. Základní údaje o škole Základní údaje o škole jsou uvedeny v souhrnných tabulkách: Tabulka 1: Název školy, vedení školy, kontakty, Tabulka 2: Školská rada, Tabulka 3: Obory vzdělávání. Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok je (rozhodnutí MŠMT č. j. 4057/ , změna kódu oboru čtyřletého studia počínaje 1. roč. 2009/10 v souvislosti se vzděláváním dle RVP G/ŠVP G). Tabulka 1: Název školy, vedení školy, kontakty Název školy, adresa: Gymnázium, Říčany, Komenského náměstí 1/1280 Zřizovatel: Středočeský kraj IČ: IZO ředitelství školy: Ředitelka školy: (statutární orgán školy) PaedDr.. Anna Martinková, Ph.D., Telefon: Zástupkyně ředitelky školy: RNDr. Marcela Beránková Kontakty Telefon/fax sekretariát: sekretariát: www stránky: 9

5 Úvod Tabulka 2: Školská rada Zástupce rodičů a zletilých žáků: Mgr. Jaroslava Nováková předsedkyně Ing. Jiří Kašpar Zástupce jmenovaný zřizovatelem: Ing. Adriena Mrázová Ing. Dana Drábová Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Dagmar Řeháková PhDr. Ivana Zarachovská Tabulka 3: Obory vzdělávání Gymnázium všeobecné Gymnázium osmileté a čtyřleté kód oboru KKOV K/801 a K/401 kód oboru KKOV K/81 a K/41 10

6 Charakteristika školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Vlastníkem budovy je Středočeský kraj, majetek je ve správě školy. Škola je v následujícím textu stručně a výstiţně charakterizována: vymezením hlavní a doplňkové činnosti školy, popisem materiálně technického vybavení školy a dalšími informacemi z historie vývoje školy. 1.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní činnost školy je vymezena 57 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinou, platnými učebními dokumenty pro gymnázia a školními vzdělávacími programy. Doplňková činnost školy je vymezená zřizovací listinou. Jsou povoleny krouţky pro ţáky, sluţby spojené s pronájmem a kurzy pro veřejnost. Tabulka 4: Doplňková činnost školy Kroužky pro žáky basketbal 19 ţáků, pěvecký sbor - 15 ţáků. Služby spojené s pronájmem tělocvičny pro 3 sportovní organizace. Kurzy pro veřejnost pronájem jedné učebny Vzdělávacímu institutu Středočeského kraje. Doplňkovou činnost zajišťovalo 5 zaměstnanců školy (4 nepedag. mzdová a účetní administrativa, ostraha, úklid, 2 pedag. vedení krouţků) na základě dohod o pracovní činnosti. 1.2 Materiálně technické vybavení školy Výuka je realizována na jediném pracovišti Komenského náměstí 1/1280, Říčany, odloučená pracoviště škola nemá. Budova má 12 klasických učeben (pro 30 ţáků). Z toho jsou 2 vybaveny interaktivní tabulí (1 učebna jako multimediální včetně vizualizéru v rámci projektu Modernizace do škol zřizovaných Středočeským krajem), 12 dataprojektorem, 2 odborné učebny, které lze vyuţívat i pro nedělenou výuku (fyzika a chemie), 7 odborných učeben pro dělenou výuku (Bio lab., Fyz lab., Che lab., 2 učebny CJ se sluchátkovým systémem Grundig a Radou rodičů poskytnutou ICT prezentační technologií, učebna ICT se 11

7 Charakteristika školy 14 ţákovskými počítači a dataprojektorem, učebna VV). Dále je ve škole aula, která slouţí k výuce HV, společným akcí školy a různým přednáškám (vybavena z prostředků rady rodičů prezentační ICT technologií). Pro výuku TV je v budově 1 tělocvična, hřiště s umělou víceúčelovou hrací plochou. Pro pedagogy je 8 kabinetů s PC, knihovna umístěná v kabinetě ČJL (pouze výpůjční sluţba), sborovna s PC, 1 kancelář pro hospodářky a účetní, 1 kancelář pro ředitelku školy a zástupce ředitelky školy. V suterénu je umístěn archiv školy, šatní skříňky pro ţáky a školní jídelna. Sklad učebnic je v podkroví. Hygienické šetření OHS ze stanovilo optimální cílovou kapacitu budovy na 12 tříd, coţ škola splňuje. Součástí areálu školy je školní zahrada a oplocené hřiště s umělým povrchem (viz výše). V budově školy je z iniciativy profesorů fyziky od r instalováno Foucaultovo kyvadlo. V r byla v podkroví otevřena menší studovna pro ţíáky s ICT vybavením plně financovaným Radou rodičů. V září 2009 byl realizován projekt Rady rodičů na vybavení 10 učeben multimediální projekční technikou. Škola je Wifi připojením připojena na internet. Celkem je ve škole 30 počítačů, 7 notebooků, z toho je ţákům přístupných 15 počítačů v učebně ICT a 3 ve studovně. 1.3 Další informace o škole z pohledu historického vývoje Škola zahájila činnost v r jako tehdy jedenáctiletá střední škola, poté dvanáctiletá, SVVŠ a gymnázium všeobecné. V lednu 1999 byla s Gymnáziem Říčany sloučena dobíhající Rodinná škola a Obchodní akademie Říčany a škola se stala právním nástupcem v r zaniklého Středního odborného učiliště a Učiliště stavebního Říčany. Všechny subjekty přičleněné ke gymnáziu sídlily v dočasné stavbě na pozemcích cizích vlastníků. Poslední ročník OA dostudoval v prostorách budovy gymnázia, od. R se název a zařazení školy opět změnilo na Gymnázium. Škola stále spravuje archiv zaniklé RŠ, OA a SOU a U (vydávání druhopisů vysvědčení). 12

8 Vzdělávací systém školy 2 VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM ŠKOLY Vzdělávací systém školy je popsán v následujícím textu: vymezením základních výchovně vzdělávacích cílů; realizovanými vzdělávacími programy; souhrny o počtech ţáků; přijímací řízení ţáků; údaje o výsledcích ţáků: prospěchu, chování, uplatnění absolventů; další informace o vzdělávacím systému školy: úroveň jazykové vzdělávání, informačních a komunikačních dovedností, prevence sociálně patologických jevů, charakteristika výchovného a kariérního poradenství; reprezentace školy na veřejnosti: výchovné akce školy, spolupráce s ostatními subjekty, aktivity školy na veřejnosti; programy a mezinárodní projekty. 2.1 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Mezi základní cíle výchovně vzdělávacího procesu ve vzdělávacím systému školy patří: příprava ţáků na vysokoškolské studium a udrţení úspěšnosti absolventů v přijímacím řízení na VŠ; vedení k samostatné práci (projekty, ročníkové práce, SOČ atd.) a rozvíjení talentu účastí v předmětových olympiádách a soutěţích a udrţení úspěšnosti ţáků v těchto soutěţích; trvalé zvládnutí základního učiva a dovedností, reálné hodnocení znalostí, dovedností a schopností ţáků vzhledem k poţadavkům plnění učebních dokumentů, upevňování studijních a pracovních návyků a uvědomování si práv a povinností; uplatňování nových metod a forem práce vyplývajících z realizace ŠVP, z moţností vyuţívat pro výuku multimediální techniku s postupným přechodem od znalostního vyučování k úspěšnému osvojování klíčových kompetencí. 2.2 Vzdělávací programy Na škole jsou realizovány následující vzdělávací programy (Tabulka 5). 13

9 Vzdělávací systém školy Tabulka 5: Vzdělávací programy školy Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č. j /99-22, učební dokumenty vydané MŠMT ze dne Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium třídy 4.A, O8.A třídy P1.A, S2.A, T3.A, K4.A pro třídy 3.A, S7.A, K5.A, S6.A pro třídy 1.A, 2.A. 2.3 Údaje o počtech ţáků Následující souhrny o počtech ţáků, tříd jsou uvedeny vţdy k datu Uvedené tabulky se týkají následujících souhrnů: nejvyšší povolený počet ţáků/studentů a jejich skutečný počet je uveden (Tabulka 6); počet tříd a ţáků podle formy studia a oboru vzdělávání (Tabulka 7). Na škole je realizována pouze denní forma studia; počty ţáků přijatých/odchozích v průběhu školního roku (Tabulka 8); počty ţáků s cizí státní příslušností a ţáci dojíţdějící z jiných krajů (Tabulka 9); počty ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami ţáků a ţáci nadaní jsou uvedeni v tabulce zaměřené na individuálně integrované ţáky a podle druhu postiţení, přičemţ se jedná pouze o 2 ţáky s dysgrafií, kteří po úpravě podmínek pro hodnocení výsledků vzdělávání zvládli učivo bez problémů a splnili podmínky pro celkové hodnocení na vysvědčení (Tabulka 10). Tabulka 6: Počty žáků Druh/typ IZO Nejvyšší Skutečný Počet Přepočtený Počet ţáků/st. školy povolený počet ţáků/st. počet ped. na přep. počet počet ţ. ţáků/st. 1 v DFV 2 prac. ped. DFV Gymnázium ,5 12,2 Vysvětlivky: 1 všechny formy vzdělávání; 2 DFV denní forma vzdělávání 14

10 Tabulka 7: Počet tříd a žáků v denní formě studia k Vzdělávací systém školy Kód a název oboru Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků/tř. Obory poskytující střední vzdělání s maturitou , K/81 Gymnázium , K/801 Gymnázium všeobecné , K/41 Gymnázium K/401 Gymnázium všeobecné ,5 Celkem ,9 Tabulka 8: Počty přijatých a odchozích žáků v průběhu školního roku Přistoupili do 1. ročníku čtyřletého gymnázi 1 Odešli na jinou školu (jiný typ střední školy) 1 Tabulka 9: Počty žáků s cizí státní příslušností a žáci dojíždějící z jiných krajů Cizí státní příslušníci EU 3 Slovensko, Ţáci dojíţdějící do školy z jiných krajů 49 1 Moldavsko, 1 Vietnam. Tabulka 10: Počty žáků individuálně integrovaných podle druhu postižení Druh postiţení Počet ţáků Mentální postiţení 0 Sluchové, zrakové postiţení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postiţení 0 Souběţné postiţení více vadami 0 Vývojové poruchy učení a chování (dysgrafie) 2 Autismus 0 15

11 Vzdělávací systém školy 2.4 Přijímací řízení ţáků Údaje o počtech přijatých ţáků v oborech vzdělávání do 1. ročníků čtyřletého (79-41-K/41) a osmiletého (79-41-K/81) gymnázia jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka 11). Tabulka 11: Údaje o přijímacím řízení do denního studia k Obory poskytující střední vzdělání s maturitou: Počty ţáků: 1. kolo: Další kola Odvolání přihl. přij. /ZL přihl. přijatí Podaná + vyříz. Kód a název oboru Počet tříd 7941K/ / K/ / Celkem / Z toho počet ţáků přijatých z jiných krajů k : Obor vzdělávání K/41 Gymnázium (čtyřleté) Uchazeči o čtyřleté studium byli přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu z naukových předmětů v 8. a 1. pol. 9. roč. a umístění na místě vyšších neţ školních kol předmětových olympiád a soutěţí. Maximum dosaţených bodů bylo 100 bodů Obor vzdělávání K/81 Gymnázium (osmileté) Uchazeči o osmileté studium mohli v přijímacím řízení dosáhnout maximálně 200 bodů. K tomu bonusové body za umístění na místě vyšších neţ školních kol předmětových soutěţí a olympiád (max. 12 bodů za 1 soutěţ). Rozloţení bodů: prospěch ze ZŠ max. 30 bodů, test z obecných studijních předpokladů max. 70 bodů, test z českého jazyka max. 50 bodů, test z matematiky max. 50 bodů. Pokud uchazeč získal z jednoho (případně více) testů 10 bodů a méně, neprospěl u přijímacích zkoušek. 2.5 Údaje o výsledcích ţáků ve vzdělávání Následující údaje o prospěchu ţáků, o jejich chování a následně jejich uplatnění na vysokých školách výstiţně charakterizují účinnost a úspěšnost vzdělávacího systému naší školy Údaje o prospěchu Následující souhrny v tabulkách vyčíslují výsledky ve vzdělávání takto: 16

12 Vzdělávací systém školy prospěch ţáků všech ročníků celkem včetně závěrečných ročníků k , jeţ poskytují obory středního vzdělání s maturitou (Tabulka 12); komisionální zkoušky (Tabulka 13); výsledky maturitních zkoušek (Tabulka 14). Tabulka 12: Celkový prospěch žáků k Prospěch ţáků celkem Počet ţáků Ţáci celkem 311 Prospěli s vyznamenáním 60 Prospěli 248 Neprospěli 3 - z toho opakující ročník 0 Neklasifikováni 0 Počet ţáků hodnocených slovně 0 Zanechali studia na vlastní ţádost (ţádost zák. zástupce) 0 Vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 0 Průměrný prospěch ţáků 2,038 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 66,184/0,071 Tabulka 13: Komisionální zkoušky Obor vzdělávání: 7941K/801 Ročník Druh zkoušky Počet žáků Předmět Klasifikace 7. Opravná 1 Chemie 2 7. Opravná 2 Chemie 3 Obor vzdělávání: 7941K/81 1. Opravná 1 Matematika 4 4. Opravná 1 Německý j Opravná 1 Matematika 4 17

13 Vzdělávací systém školy Obor vzdělávání: 7941K/41 2. Opravná 1 Chemie 3 2. Opravná 3 Matematika 4 2. Opravná 2 Dějepis 4 2. Opravná 1 OSZ 3 2. Přezkoušení 1 Český j. a lit Opravná 1 Chemie 4 Tabulka 14: Výsledky maturitních zkoušek Výsledky maturitních zkoušek: Ţáci konající Kód a název oboru zkoušky celkem S vyznamenáním Prospěli Neprospěli 7941K/ K/ Celkem Opravná maturitní zk. v září Dodatečná celá zkouška Údaje o chování Hodnocení chování ţáků/studentů je uvedeno v následujících tabulkách: hodnocení chování na vysvědčení (Tabulka 15); hodnocení chování průběţné (Tabulka 16); pochvaly ţáků byly udělovány za úspěšnou reprezentaci školy ve vyšších neţ školních kolech předmětových olympiád a soutěţí. Rada rodičů úspěšným ţákům věnovala kniţní odměny. Tabulka 15: Hodnocení chování na vysvědčení Druh/typ školy Počet ţáků/studentů - hodnocení Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Gymnázium osmileté

14 Vzdělávací systém školy Gymnázium čtyřleté Celkem Tabulka 16: Hodnocení chování průběžné Udělená kárná opatření: Počet ţáků/studentů - hodnocení Důtka třídního učitele: 28 Důtka ředitele školy: 16 Podmínečné vyloučení ze školy: 1 Vyloučení ze studia: Absolventi a jejich další uplatnění Všichni absolventi našeho gymnázia podali přihlášky k dalšímu studiu. Přehled podaných přihlášek je uveden v následující tabulce (Tabulka 17). Údaje o nezaměstnanosti uvádí následující tabulka (Tabulka 18), ze které je patrné, ţe všichni absolventi gymnázia našli pracovní uplatnění nebo byli úspěšně přijatí na další studium. Údaje o nezaměstnanosti byly čerpány k podle statistického zjišťování z úřadů práce. Tabulka 17: Počet absolventů a jejich další uplatnění Počet absolventů Podali přihlášku Podali přihlášku celkem na na VŠ na VOŠ gymnáziu: Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na ţádnou školu osmileté čtyřleté Tabulka 18: Počty absolventů a z nich počet nezaměstnaných k Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 10/11 Z nich počet nezaměstnaných duben K/ K/ Celkem

15 2.6 Další informace o vzdělávacím systému školy Vzdělávací systém školy Vzdělávací systém školy je mimo jiné charakterizován a ovlivňován následujícími aspekty: - jazyková úroveň vzdělávání; - úroveň informační a počítačové gramotnosti; - sociálně patologické jevy a jejich prevence; - výchovné a kariérní poradenství Úroveň jazykového vzdělávaní Ţáci (studenti) ve formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) jsou souhrnně uvedeni v následující tabulce (Tabulka 19). Další tabulka uvádí rozloţení kvalifikace učitelů cizích jazyků (Tabulka 20). Tabulka 19: Počty žáků, kteří se učí cizí jazyk Jazyk Počet ţáků Počet skupin (studentů) Počty ţáků ve skupině Minimálně Maximálně Průměr Anglický ,5 Německý ,5 Latina ,5 Tabulka 20: Rozložení kvalifikace učitelů cizích jazyků k Jazyk Počet Kvalifikace vyučujících učitelů celkem úplná částečná ţádná Rodilí mluvčí Anglický Německý Latina * * Výuka latiny je zajištěna vyučující, která studuje latinu na FF UK zástup za MD Úroveň informační a počítačové gramotnosti V úvodu výroční zprávy je zmíněno, ţe na začátku školního roku 2010/11 bylo na škole v provozu celkem 30 počítačů, umístěných v učebnách, kabinetech, sborovně, studovně a v kancelářích školy. Z nich bylo ţákům přístupno 15 počítačů v učebně a 3 počítače ve 20

16 Vzdělávací systém školy studovně. Zároveň prostřednictvím realizace projektu RR bylo 10 učeben vybaveno multimediální technikou. Aby mohla být plnohodnotně vyuţita, v projektu RR bylo i pořízení dalších 4 notebooků pro potřeby pedagogů při výuce. Naprostá většina pedagogů toto přivítala a začala vyuţívat ICT techniku běţně při výuce. Brzdí je však stále zastaralá technika v některých kabinetech. Při oslavách 60. výročí školy gymnázium dohodlo dar repasované počítače z firmy Nestlé. Během školního roku bylo v učebně vyměněno 15 počítačů. Na jaře pak škola obdrţela další, které budou dále vyměňovány v kabinetech. Ochota učitelů se dále vzdělávat v ICT je značná, ale nedostačují jsou prostředky na DVPP. Programové vybavení se také potýká s nedostatkem finačních prostředků. Bylo by potřebné upgradovat MS Office a MS Windows. Vývoj jde stále dopředu a ţáci jsou sami zvyklí pouţívat modernější SW Prevence sociálně patologických jevů Do vzdělávacího systému školy jsou zařazovány akce, které podporují prevenci sociálně patologických jevů v chování ţáků. Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů: beseda studentů s pracovníkem oddělení prevence Policie ČR; realizace Minimálního preventivního programu školy; souhlas části rodičů s moţností orientačního testování na drogy v odůvodněných případech Výchovné a kariérní poradenství Vzdělávací systém školy je podpořen také aktivitami, které vnášejí do výchovně vzdělávacího systému školy prvky, jeţ podporují znalosti ţáků o moţnostech jejich dalšího uplatnění ve své kariéře a zároveň jsou uplatňována výchovná témata, která prolínají napříč Školního vzdělávacího programu. Metodičce prevence sociálně patologických jevů přidělena 1 hodina výchovného poradenství. Hlavním předmětem činnosti je odborná a metodická podpora učitelům, zprostředkování kontaktů rodičů s pedagogicko-psychologickou poradnou, poradenská činnost ţákům vč. mediace v případě interpersonálních problémů, spolupráce s vedením školy. 21

17 Vzdělávací systém školy Po 1 hodině výchovného poradenství bylo přiděleno třídním Primy a 1. ročníku. Hlavním předmětem jejich činnosti je přechod ţáků na nový typ školy, prevence školní školní neúspěšnosti, spolupráce s hlavním výchovným poradcem/metodikem prevence a vedením školy. 2.7 Reprezentace školy na veřejnosti Škola se prezentuje na veřejnosti vlastní zájmovou činností, mimoškolními aktivitami Zájmová činnost organizovaná školou: basketbalový krouţek, pěvecký sbor, Klub mladých diváků. Školní aktivity: studentské akademie: vánoční, závěrečná na konci škol. roku; prezentace ČVUT pro maturitní ročníky; Poslední zvonění program maturantů v aule; školní přehlídka ročníkových prací. Mimoškolní aktivity: exkurze jednodenní předmětové dle ročního plánu: 60. výročí školy pochod městem, akademie a oslavy s čestnými hosty a absolventy; exkurze v rámci Týdně vědy a techniky dnů otevřených dveří Akademie věd pro maturitní a předmaturitní ročníky; jednodenní poznávací zájezd do Dráţďan a Pasova; turnaj 17. listopadu v basketbalu; 2 sportovní dny podzimní turnaj v lehké atletice na sokolském hřišti, pololetní turnaj tříd v přehazované a volejbalu; vánoční akce: vánoční koncert na schodech, vánoční studentská akademie, vánoční turnaj v basketbalu. 22

18 Vzdělávací systém školy Kurzy: týdenní lyţařský výcvikový kurz pro ţáky sekundy, kvinty a 1. ročníku; týdenní poznávací cyklistická exkurze pro ţáky sexty a 2. ročníku; týdenní sportovně-turistický vodácký kurz pro ţáky septimy a 3.ročníku Výchovné akce školy Výchovné akce zaměřené na multikulturní a enviromentální výchovu: třídění odpadu a sběr baterií Spolupráce s ostatními subjekty Škola spolupracuje s následujícími subjekty: se zřizovatelem. Konstruktivní při řešení všech záleţitostí; s Asociací ředitelů gymnázií Středočeského kraje a s představiteli kraje a odboru školství krajského úřadu; s obcí. Kladně je hodnocen zejména vstřícný přístup města Říčany jako poskytovatele internetového připojení školy, při oslavách 60. výročí školy; spolupráce s AV ČR, ČVUT, UK: v rámci profesní orientace studentů, škola se ve školním roce 2010/11 stala fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK. s Husovou knihovnou a Muzeem Říčany Aktivity školy pro veřejnost a propagace školy Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, ţáky jiných školy apod., které byly zmíněny také výše ve výchovných akcích školy: 60. výročí školy; turnaj 17. listopadu v basketbalu pro ţáky středočeských středních škol. organizace okresních kol předmětových soutěţí a olympiád. Propagace školy: dny otevřených dveří pro zájemce o studium na škole; časopis GyRion; články v římanském věstníku Kurýr; webové stránky. 23

19 Školská rada, Ţákovská samospráva a Rada rodičů 3 ŠKOLSKÁ RADA, ŢÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA A RADA RODIČŮ 3.1 Školská rada: Funkční období trvá od Rada plnila všechny své povinnosti dle Školského zákona, spolupráce byla vstřícná, korektní a konstruktivní, se společnou snahou o další rozvoj školy. 3.2 Ţákovská samospráva: Samospráva se pravidelně scházela k samostatnému jednání i k jednání s vedením školy 1x měsíčně. Všechna jednání probíhala otevřeně a věcně. Ţákovská samospráva pečovala o provoz studovny a problémy řešila s vyučující IKT RNDr. M. Beránkovou. 3.3 Rada rodičů: Na škole působí aktivně Rada rodičů. Ze svých prostředků vybavila 10 učeben multimediální technikou a notebooky, financuje provoz studovny, přispívá na hygienické potřeby pro ţáky, financuje kniţní odměny pro úspěšné ţáky v soutěţích, zajišťuje maturitní ples, podílí se na cestovném na soutěţe a sportovní turnaje. 24

20 Údaje o pracovnících školy 4 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Základní údaje o pracovnících školy (stav k ) jsou uvedeny v následujících tabulkách: celkový počet pedagogických i nepedagogických pracovníků (Tabulka 21). Tabulka 21: Celkový počet pedagogických i nepedagogických pracovníků Počet pracovníků Celkem Nepedagog. Pedagog. Pedagog. Pedagog. Počet ţáků v DFV fyzický/ přepočtený: fyzický/ přepočtený fyzický/ přepočtený interních/ externích s odbornou kvalifikací* na přepočtený počet pedagog. prac. 37/31,7 8/6,2 29/25,5 29/0 24/21,9 12,2 * Ve smyslu zákona č.563/2004 Sb. o pedagog. pracovnících a o změně některých zákonů. 4.1 Pedagogičtí pracovníci školy Na školu byli nově přijati 2 pedagogičtí pracovníci a z toho 0 absolventů. Ze školy odešli 4 pedagogičtí pracovníci v období prázdnin po ukončení školního roku. Na škole nepůsobili osobní asistenti pro ţáky se zdravotním postiţením. Následující text člení v dalších tabulkách souhrny k datu : věková struktura pedagogických pracovníků (Tabulka 22); počet pedagogických pracovníků podle dosaţeného vzdělání (Tabulka 23); počet pedagogických pracovníků podle délky pedagogické praxe (Tabulka 24); celkové počty odučených hodin s odbornou kvalifikací učitelů (Tabulka 25); Tabulka 22: Věková struktura pedagogických pracovníků Počet do 30 let nad 60 z toho Průměrný ped. prac. včetně let let let let důchodci věk Celkem z toho ţen

21 Údaje o pracovnících školy Tabulka 23: Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání Počet pedagogických pracovníků podle dosaţeného vzdělání: Vysokoškolské magisterské Vysokoškolské Vyšší odborné Střední Základní a vyšší bakalářské Tabulka 24: Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání Počet pedagogických pracovníků s praxí Do 5 let Do 10 let Do 20 let Do 30 let Více neţ 30 let Tabulka 25: Počet vyučovacích hodin odučených učiteli s odbornou kvalifikací Předmět Celkový počet Z toho odučených učiteli hodin odučených s odbornou kvalifikací týdně v příslušném oboru vzdělávání Cizí jazyky Ostatní všeobecně vzdělávací předměty Odborné předměty 0 0 Odborná praxe a výcvik 0 0 Celkem Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: učitelka latiny studující 5. ročníku FF UK obor učitelství VVP dějepis a latina; učitelka dějepisu studující 5. ročníku FF UK, obor historie archivnictví; studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů: 2 učitelky AJ studium k prohloubení kvalifikace. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je uvedeno v následujícím textu (Tabulka 26). 26

22 Tabulka 26: Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o pracovnících školy Jméno Akce Pořádající instituce Kdy Uhlíková J. Letní škola chemie VŠCHT Srpen 2011 Hroššová A. Státní maturita Cermat Listopad 2010 Buriánková M. Islám a střet civil. NIDV Zeměpisný SW Descartes Posoldová P. Letní škola historie Červenec 2011 Interaktivní tabule Prosinec 2010 Karásek T. Státní maturita Cermat Listopad 2010, květen 2011 Dandová D. Šikana Únor 2011 Příroda v souvisl. Projekt 5P Leden 2011 Šimonová J. Státní maturita Cermat Listopad 2010 Janovská P. Mediální výchova Listopad 2010 Štuksová D. Jirátko J. Řeháková D. Maturitní komisař Interaktivní tabule K výuce Mat Profesní vzděl. ŘŠ Podz. škola Bio a Che Právní otázky školy Minikonference RVP Maturitní komisař Aplikace metodiky simulačních her EVVO Oborový seminář Bio Cermat Září 2010 Prosinec 2010 Březen 2011 Průběţné Říjen 2010 Listopad 2010 Červen 2011 Cermat Září 2010 Listopad 2010 Říjen Samostudium Škola nepořádá kurzy k doplnění základního vzdělání, rekvalifikační studium v oborech KKOV, krátkodobé rekvalifikační kurzy, kvalifikační kurzy. Pouze pronajímá učebny VISK na výuku angličtiny v rámci DVPP, kde vyučuje učitel školy na DPČ s VISK. 27

23 Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 5 EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY Následující text souhrnně poukazuje na ekonomické hospodaření školy (Tabulka 27: Základní údaje o hospodaření školy). Do tabulky bylo moţné doplnit výši veškerých vyuţitých účelových dotací, označit název odpovídající účelovému znaku tzv. UZ (např. Program protidrogové politiky UZ 33163, Sportovní akce UZ 001). V roce 2010 však nebyly naúčtovány v závěru roku dohadné poloţky týkající se nákladů roku 2010 ve spotřebě plynu Kč, elektrické energie Kč, vodného a stočného Kč a nákupu nábytku v ceně Kč, které zůstaly proúčtovány pouze na zálohách, coţ znamená, ţe výsledek hospodaření za rok 2010 byl zkreslený. Ekonomickou část vypracovala hlavní účetní p. Myslivečková s doporučením externí hlavní účetní p. Vladykové uvést dohadné poloţky zmiňované výše, jeţ zkreslují výroční zprávu, neboť v tabulce nejsou uvedeny a tím vykazují kladný hospodářský výsledek za toto období a negativně ovlivňují období další. Tabulka 27: Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření Za rok 2010 (k ) Za 1. pol. roku 2011 školy v tis. Kč Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem z toho příspěvky a dotace na provoz (úč. 691) ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaň Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem 2. (INV) Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně 3. vrácených Přijaté příspěvky příjmů a z dotace pronájmu na neinvestiční celkem (INV) výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) 28

24 Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy z toho přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) z toho mzdové výdaje ostatní celkem1 (UZ , , atd.) z toho UZ UZ UZ UZ Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje z celkem (NIV) běţné provozní výdaje celkem (UZ 000) toho ostatní účelové výdaje celkem1 (UZ 001, 002, 003, 012, 014) z toho 5. Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, finanční mechanizmy EHP/Norsko atd.) 29

25 Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 5.1 Programy a projekty Škola nebyla zapojena do národních projektů nebo programů, ale zapojila se do mezinárodního programu Comenius. Další aktivity školy byly naplňovány účastí v soutěţích SOČ Mezinárodní projekty Škola se zapojila do mezinárodního programu Comenius a to podáním projektu v období konce školního roku s účinností pro následující školní rok tj. od 1. srpna Účast ţáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěţích byla vţdy pečlivě připravována a úspěchy jsou uvedeny na závěr této výroční zprávy v příloze. Vyučující připravovali ţáky a zúčastňovali se soutěţí např. SOČ, olympiády. Úspěšnost byla zajištěna zejména vynikající organizací tzv. předkol k těmto soutěţím tj. školní kola všech předmětových soutěţí a olympiád vyhlašovaných MŠMT, Škola kaţdoročně pořádá přehlídku ročníkových prací. Výsledky viz příloha. 30

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

GYMNÁZIUM, ŘÍČANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1/1280, se sídlem Komenského náměstí 1/1280, 251 01 Říčany, IČ 61 388 572 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM, ŘÍČANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1/1280, se sídlem Komenského náměstí 1/1280, 251 01 Říčany, IČ 61 388 572 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM, ŘÍČANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1/1280, se sídlem Komenského náměstí 1/1280, 251 01 Říčany, IČ 61 388 572 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Úvod Obsah Úvod... 4 1 Základní údaje

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, 253 01 Hostivice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Gymnázium Hostivice,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého o škole za školní rok 2001/2002 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 TELEFON

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od 1.9.2009 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Komenského 281, 790 01 Jeseník Identifikátor: 600 018 351 Termín konání inspekce: 6. červen 2007 Čj. Signatura

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, 253 01 Hostivice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Gymnázium Hostivice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Ředitelství Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi předkládá Výroční zprávu o činnosti školy podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, 253 01 Hostivice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Gymnázium Hostivice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na UNIVERZITU, VŠ, (bakalářské studium) VOŠ (?) nebo se zatím ještě nedokáţete

Více