GYMNÁZIUM, ŘÍČANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1/1280 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM, ŘÍČANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1/1280 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, ŘÍČANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 1/1280 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

2 Obsah Obsah... 9 Úvod... 9 Základní údaje o škole Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Materiálně technické vybavení školy Další informace o škole z pohledu historického vývoje Vzdělávací systém školy Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Vzdělávací programy Údaje o počtech ţáků Přijímací řízení ţáků Obor vzdělávání K/41 Gymnázium (čtyřleté) Obor vzdělávání K/81 Gymnázium (osmileté) Údaje o výsledcích ţáků ve vzdělávání Údaje o prospěchu Údaje o chování Absolventi a jejich další uplatnění Další informace o vzdělávacím systému školy Úroveň jazykového vzdělávaní Úroveň informační a počítačové gramotnosti Prevence sociálně patologických jevů Výchovné a kariérní poradenství Reprezentace školy na veřejnosti... 22

3 2.7.1 Výchovné akce školy Spolupráce s ostatními subjekty Aktivity školy pro veřejnost a propagace školy Školská rada, Ţákovská samospráva a Rada rodičů Školská rada: Ţákovská samospráva: Rada rodičů: Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Samostudium: v rámci dnů samostudia Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy Programy a projekty: Mezinárodní projekty Výsledky inspekční činnosti školy Závěr Seznam pouţitých tabulek Přílohy... 35

4 Úvod ÚVOD Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována dle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Dále byla zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. Základní údaje o škole Základní údaje o škole jsou uvedeny v souhrnných tabulkách: Tabulka 1: Název školy, vedení školy, kontakty, Tabulka 2: Školská rada, Tabulka 3: Obory vzdělávání. Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok je (rozhodnutí MŠMT č. j. 4057/ , změna kódu oboru čtyřletého studia počínaje 1. roč. 2009/10 v souvislosti se vzděláváním dle RVP G/ŠVP G). Tabulka 1: Název školy, vedení školy, kontakty Název školy, adresa: Gymnázium, Říčany, Komenského náměstí 1/1280 Zřizovatel: Středočeský kraj IČ: IZO ředitelství školy: Ředitelka školy: (statutární orgán školy) PaedDr.. Anna Martinková, Ph.D., Telefon: Zástupkyně ředitelky školy: RNDr. Marcela Beránková Kontakty Telefon/fax sekretariát: sekretariát: www stránky: 9

5 Úvod Tabulka 2: Školská rada Zástupce rodičů a zletilých žáků: Mgr. Jaroslava Nováková předsedkyně Ing. Jiří Kašpar Zástupce jmenovaný zřizovatelem: Ing. Adriena Mrázová Ing. Dana Drábová Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Dagmar Řeháková PhDr. Ivana Zarachovská Tabulka 3: Obory vzdělávání Gymnázium všeobecné Gymnázium osmileté a čtyřleté kód oboru KKOV K/801 a K/401 kód oboru KKOV K/81 a K/41 10

6 Charakteristika školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Vlastníkem budovy je Středočeský kraj, majetek je ve správě školy. Škola je v následujícím textu stručně a výstiţně charakterizována: vymezením hlavní a doplňkové činnosti školy, popisem materiálně technického vybavení školy a dalšími informacemi z historie vývoje školy. 1.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní činnost školy je vymezena 57 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinou, platnými učebními dokumenty pro gymnázia a školními vzdělávacími programy. Doplňková činnost školy je vymezená zřizovací listinou. Jsou povoleny krouţky pro ţáky, sluţby spojené s pronájmem a kurzy pro veřejnost. Tabulka 4: Doplňková činnost školy Kroužky pro žáky basketbal 19 ţáků, pěvecký sbor - 15 ţáků. Služby spojené s pronájmem tělocvičny pro 3 sportovní organizace. Kurzy pro veřejnost pronájem jedné učebny Vzdělávacímu institutu Středočeského kraje. Doplňkovou činnost zajišťovalo 5 zaměstnanců školy (4 nepedag. mzdová a účetní administrativa, ostraha, úklid, 2 pedag. vedení krouţků) na základě dohod o pracovní činnosti. 1.2 Materiálně technické vybavení školy Výuka je realizována na jediném pracovišti Komenského náměstí 1/1280, Říčany, odloučená pracoviště škola nemá. Budova má 12 klasických učeben (pro 30 ţáků). Z toho jsou 2 vybaveny interaktivní tabulí (1 učebna jako multimediální včetně vizualizéru v rámci projektu Modernizace do škol zřizovaných Středočeským krajem), 12 dataprojektorem, 2 odborné učebny, které lze vyuţívat i pro nedělenou výuku (fyzika a chemie), 7 odborných učeben pro dělenou výuku (Bio lab., Fyz lab., Che lab., 2 učebny CJ se sluchátkovým systémem Grundig a Radou rodičů poskytnutou ICT prezentační technologií, učebna ICT se 11

7 Charakteristika školy 14 ţákovskými počítači a dataprojektorem, učebna VV). Dále je ve škole aula, která slouţí k výuce HV, společným akcí školy a různým přednáškám (vybavena z prostředků rady rodičů prezentační ICT technologií). Pro výuku TV je v budově 1 tělocvična, hřiště s umělou víceúčelovou hrací plochou. Pro pedagogy je 8 kabinetů s PC, knihovna umístěná v kabinetě ČJL (pouze výpůjční sluţba), sborovna s PC, 1 kancelář pro hospodářky a účetní, 1 kancelář pro ředitelku školy a zástupce ředitelky školy. V suterénu je umístěn archiv školy, šatní skříňky pro ţáky a školní jídelna. Sklad učebnic je v podkroví. Hygienické šetření OHS ze stanovilo optimální cílovou kapacitu budovy na 12 tříd, coţ škola splňuje. Součástí areálu školy je školní zahrada a oplocené hřiště s umělým povrchem (viz výše). V budově školy je z iniciativy profesorů fyziky od r instalováno Foucaultovo kyvadlo. V r byla v podkroví otevřena menší studovna pro ţíáky s ICT vybavením plně financovaným Radou rodičů. V září 2009 byl realizován projekt Rady rodičů na vybavení 10 učeben multimediální projekční technikou. Škola je Wifi připojením připojena na internet. Celkem je ve škole 30 počítačů, 7 notebooků, z toho je ţákům přístupných 15 počítačů v učebně ICT a 3 ve studovně. 1.3 Další informace o škole z pohledu historického vývoje Škola zahájila činnost v r jako tehdy jedenáctiletá střední škola, poté dvanáctiletá, SVVŠ a gymnázium všeobecné. V lednu 1999 byla s Gymnáziem Říčany sloučena dobíhající Rodinná škola a Obchodní akademie Říčany a škola se stala právním nástupcem v r zaniklého Středního odborného učiliště a Učiliště stavebního Říčany. Všechny subjekty přičleněné ke gymnáziu sídlily v dočasné stavbě na pozemcích cizích vlastníků. Poslední ročník OA dostudoval v prostorách budovy gymnázia, od. R se název a zařazení školy opět změnilo na Gymnázium. Škola stále spravuje archiv zaniklé RŠ, OA a SOU a U (vydávání druhopisů vysvědčení). 12

8 Vzdělávací systém školy 2 VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM ŠKOLY Vzdělávací systém školy je popsán v následujícím textu: vymezením základních výchovně vzdělávacích cílů; realizovanými vzdělávacími programy; souhrny o počtech ţáků; přijímací řízení ţáků; údaje o výsledcích ţáků: prospěchu, chování, uplatnění absolventů; další informace o vzdělávacím systému školy: úroveň jazykové vzdělávání, informačních a komunikačních dovedností, prevence sociálně patologických jevů, charakteristika výchovného a kariérního poradenství; reprezentace školy na veřejnosti: výchovné akce školy, spolupráce s ostatními subjekty, aktivity školy na veřejnosti; programy a mezinárodní projekty. 2.1 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Mezi základní cíle výchovně vzdělávacího procesu ve vzdělávacím systému školy patří: příprava ţáků na vysokoškolské studium a udrţení úspěšnosti absolventů v přijímacím řízení na VŠ; vedení k samostatné práci (projekty, ročníkové práce, SOČ atd.) a rozvíjení talentu účastí v předmětových olympiádách a soutěţích a udrţení úspěšnosti ţáků v těchto soutěţích; trvalé zvládnutí základního učiva a dovedností, reálné hodnocení znalostí, dovedností a schopností ţáků vzhledem k poţadavkům plnění učebních dokumentů, upevňování studijních a pracovních návyků a uvědomování si práv a povinností; uplatňování nových metod a forem práce vyplývajících z realizace ŠVP, z moţností vyuţívat pro výuku multimediální techniku s postupným přechodem od znalostního vyučování k úspěšnému osvojování klíčových kompetencí. 2.2 Vzdělávací programy Na škole jsou realizovány následující vzdělávací programy (Tabulka 5). 13

9 Vzdělávací systém školy Tabulka 5: Vzdělávací programy školy Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č. j /99-22, učební dokumenty vydané MŠMT ze dne Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium třídy 4.A, O8.A třídy P1.A, S2.A, T3.A, K4.A pro třídy 3.A, S7.A, K5.A, S6.A pro třídy 1.A, 2.A. 2.3 Údaje o počtech ţáků Následující souhrny o počtech ţáků, tříd jsou uvedeny vţdy k datu Uvedené tabulky se týkají následujících souhrnů: nejvyšší povolený počet ţáků/studentů a jejich skutečný počet je uveden (Tabulka 6); počet tříd a ţáků podle formy studia a oboru vzdělávání (Tabulka 7). Na škole je realizována pouze denní forma studia; počty ţáků přijatých/odchozích v průběhu školního roku (Tabulka 8); počty ţáků s cizí státní příslušností a ţáci dojíţdějící z jiných krajů (Tabulka 9); počty ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami ţáků a ţáci nadaní jsou uvedeni v tabulce zaměřené na individuálně integrované ţáky a podle druhu postiţení, přičemţ se jedná pouze o 2 ţáky s dysgrafií, kteří po úpravě podmínek pro hodnocení výsledků vzdělávání zvládli učivo bez problémů a splnili podmínky pro celkové hodnocení na vysvědčení (Tabulka 10). Tabulka 6: Počty žáků Druh/typ IZO Nejvyšší Skutečný Počet Přepočtený Počet ţáků/st. školy povolený počet ţáků/st. počet ped. na přep. počet počet ţ. ţáků/st. 1 v DFV 2 prac. ped. DFV Gymnázium ,5 12,2 Vysvětlivky: 1 všechny formy vzdělávání; 2 DFV denní forma vzdělávání 14

10 Tabulka 7: Počet tříd a žáků v denní formě studia k Vzdělávací systém školy Kód a název oboru Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků/tř. Obory poskytující střední vzdělání s maturitou , K/81 Gymnázium , K/801 Gymnázium všeobecné , K/41 Gymnázium K/401 Gymnázium všeobecné ,5 Celkem ,9 Tabulka 8: Počty přijatých a odchozích žáků v průběhu školního roku Přistoupili do 1. ročníku čtyřletého gymnázi 1 Odešli na jinou školu (jiný typ střední školy) 1 Tabulka 9: Počty žáků s cizí státní příslušností a žáci dojíždějící z jiných krajů Cizí státní příslušníci EU 3 Slovensko, Ţáci dojíţdějící do školy z jiných krajů 49 1 Moldavsko, 1 Vietnam. Tabulka 10: Počty žáků individuálně integrovaných podle druhu postižení Druh postiţení Počet ţáků Mentální postiţení 0 Sluchové, zrakové postiţení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postiţení 0 Souběţné postiţení více vadami 0 Vývojové poruchy učení a chování (dysgrafie) 2 Autismus 0 15

11 Vzdělávací systém školy 2.4 Přijímací řízení ţáků Údaje o počtech přijatých ţáků v oborech vzdělávání do 1. ročníků čtyřletého (79-41-K/41) a osmiletého (79-41-K/81) gymnázia jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka 11). Tabulka 11: Údaje o přijímacím řízení do denního studia k Obory poskytující střední vzdělání s maturitou: Počty ţáků: 1. kolo: Další kola Odvolání přihl. přij. /ZL přihl. přijatí Podaná + vyříz. Kód a název oboru Počet tříd 7941K/ / K/ / Celkem / Z toho počet ţáků přijatých z jiných krajů k : Obor vzdělávání K/41 Gymnázium (čtyřleté) Uchazeči o čtyřleté studium byli přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu z naukových předmětů v 8. a 1. pol. 9. roč. a umístění na místě vyšších neţ školních kol předmětových olympiád a soutěţí. Maximum dosaţených bodů bylo 100 bodů Obor vzdělávání K/81 Gymnázium (osmileté) Uchazeči o osmileté studium mohli v přijímacím řízení dosáhnout maximálně 200 bodů. K tomu bonusové body za umístění na místě vyšších neţ školních kol předmětových soutěţí a olympiád (max. 12 bodů za 1 soutěţ). Rozloţení bodů: prospěch ze ZŠ max. 30 bodů, test z obecných studijních předpokladů max. 70 bodů, test z českého jazyka max. 50 bodů, test z matematiky max. 50 bodů. Pokud uchazeč získal z jednoho (případně více) testů 10 bodů a méně, neprospěl u přijímacích zkoušek. 2.5 Údaje o výsledcích ţáků ve vzdělávání Následující údaje o prospěchu ţáků, o jejich chování a následně jejich uplatnění na vysokých školách výstiţně charakterizují účinnost a úspěšnost vzdělávacího systému naší školy Údaje o prospěchu Následující souhrny v tabulkách vyčíslují výsledky ve vzdělávání takto: 16

12 Vzdělávací systém školy prospěch ţáků všech ročníků celkem včetně závěrečných ročníků k , jeţ poskytují obory středního vzdělání s maturitou (Tabulka 12); komisionální zkoušky (Tabulka 13); výsledky maturitních zkoušek (Tabulka 14). Tabulka 12: Celkový prospěch žáků k Prospěch ţáků celkem Počet ţáků Ţáci celkem 311 Prospěli s vyznamenáním 60 Prospěli 248 Neprospěli 3 - z toho opakující ročník 0 Neklasifikováni 0 Počet ţáků hodnocených slovně 0 Zanechali studia na vlastní ţádost (ţádost zák. zástupce) 0 Vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 0 Průměrný prospěch ţáků 2,038 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 66,184/0,071 Tabulka 13: Komisionální zkoušky Obor vzdělávání: 7941K/801 Ročník Druh zkoušky Počet žáků Předmět Klasifikace 7. Opravná 1 Chemie 2 7. Opravná 2 Chemie 3 Obor vzdělávání: 7941K/81 1. Opravná 1 Matematika 4 4. Opravná 1 Německý j Opravná 1 Matematika 4 17

13 Vzdělávací systém školy Obor vzdělávání: 7941K/41 2. Opravná 1 Chemie 3 2. Opravná 3 Matematika 4 2. Opravná 2 Dějepis 4 2. Opravná 1 OSZ 3 2. Přezkoušení 1 Český j. a lit Opravná 1 Chemie 4 Tabulka 14: Výsledky maturitních zkoušek Výsledky maturitních zkoušek: Ţáci konající Kód a název oboru zkoušky celkem S vyznamenáním Prospěli Neprospěli 7941K/ K/ Celkem Opravná maturitní zk. v září Dodatečná celá zkouška Údaje o chování Hodnocení chování ţáků/studentů je uvedeno v následujících tabulkách: hodnocení chování na vysvědčení (Tabulka 15); hodnocení chování průběţné (Tabulka 16); pochvaly ţáků byly udělovány za úspěšnou reprezentaci školy ve vyšších neţ školních kolech předmětových olympiád a soutěţí. Rada rodičů úspěšným ţákům věnovala kniţní odměny. Tabulka 15: Hodnocení chování na vysvědčení Druh/typ školy Počet ţáků/studentů - hodnocení Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Gymnázium osmileté

14 Vzdělávací systém školy Gymnázium čtyřleté Celkem Tabulka 16: Hodnocení chování průběžné Udělená kárná opatření: Počet ţáků/studentů - hodnocení Důtka třídního učitele: 28 Důtka ředitele školy: 16 Podmínečné vyloučení ze školy: 1 Vyloučení ze studia: Absolventi a jejich další uplatnění Všichni absolventi našeho gymnázia podali přihlášky k dalšímu studiu. Přehled podaných přihlášek je uveden v následující tabulce (Tabulka 17). Údaje o nezaměstnanosti uvádí následující tabulka (Tabulka 18), ze které je patrné, ţe všichni absolventi gymnázia našli pracovní uplatnění nebo byli úspěšně přijatí na další studium. Údaje o nezaměstnanosti byly čerpány k podle statistického zjišťování z úřadů práce. Tabulka 17: Počet absolventů a jejich další uplatnění Počet absolventů Podali přihlášku Podali přihlášku celkem na na VŠ na VOŠ gymnáziu: Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na ţádnou školu osmileté čtyřleté Tabulka 18: Počty absolventů a z nich počet nezaměstnaných k Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 10/11 Z nich počet nezaměstnaných duben K/ K/ Celkem

15 2.6 Další informace o vzdělávacím systému školy Vzdělávací systém školy Vzdělávací systém školy je mimo jiné charakterizován a ovlivňován následujícími aspekty: - jazyková úroveň vzdělávání; - úroveň informační a počítačové gramotnosti; - sociálně patologické jevy a jejich prevence; - výchovné a kariérní poradenství Úroveň jazykového vzdělávaní Ţáci (studenti) ve formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) jsou souhrnně uvedeni v následující tabulce (Tabulka 19). Další tabulka uvádí rozloţení kvalifikace učitelů cizích jazyků (Tabulka 20). Tabulka 19: Počty žáků, kteří se učí cizí jazyk Jazyk Počet ţáků Počet skupin (studentů) Počty ţáků ve skupině Minimálně Maximálně Průměr Anglický ,5 Německý ,5 Latina ,5 Tabulka 20: Rozložení kvalifikace učitelů cizích jazyků k Jazyk Počet Kvalifikace vyučujících učitelů celkem úplná částečná ţádná Rodilí mluvčí Anglický Německý Latina * * Výuka latiny je zajištěna vyučující, která studuje latinu na FF UK zástup za MD Úroveň informační a počítačové gramotnosti V úvodu výroční zprávy je zmíněno, ţe na začátku školního roku 2010/11 bylo na škole v provozu celkem 30 počítačů, umístěných v učebnách, kabinetech, sborovně, studovně a v kancelářích školy. Z nich bylo ţákům přístupno 15 počítačů v učebně a 3 počítače ve 20

16 Vzdělávací systém školy studovně. Zároveň prostřednictvím realizace projektu RR bylo 10 učeben vybaveno multimediální technikou. Aby mohla být plnohodnotně vyuţita, v projektu RR bylo i pořízení dalších 4 notebooků pro potřeby pedagogů při výuce. Naprostá většina pedagogů toto přivítala a začala vyuţívat ICT techniku běţně při výuce. Brzdí je však stále zastaralá technika v některých kabinetech. Při oslavách 60. výročí školy gymnázium dohodlo dar repasované počítače z firmy Nestlé. Během školního roku bylo v učebně vyměněno 15 počítačů. Na jaře pak škola obdrţela další, které budou dále vyměňovány v kabinetech. Ochota učitelů se dále vzdělávat v ICT je značná, ale nedostačují jsou prostředky na DVPP. Programové vybavení se také potýká s nedostatkem finačních prostředků. Bylo by potřebné upgradovat MS Office a MS Windows. Vývoj jde stále dopředu a ţáci jsou sami zvyklí pouţívat modernější SW Prevence sociálně patologických jevů Do vzdělávacího systému školy jsou zařazovány akce, které podporují prevenci sociálně patologických jevů v chování ţáků. Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů: beseda studentů s pracovníkem oddělení prevence Policie ČR; realizace Minimálního preventivního programu školy; souhlas části rodičů s moţností orientačního testování na drogy v odůvodněných případech Výchovné a kariérní poradenství Vzdělávací systém školy je podpořen také aktivitami, které vnášejí do výchovně vzdělávacího systému školy prvky, jeţ podporují znalosti ţáků o moţnostech jejich dalšího uplatnění ve své kariéře a zároveň jsou uplatňována výchovná témata, která prolínají napříč Školního vzdělávacího programu. Metodičce prevence sociálně patologických jevů přidělena 1 hodina výchovného poradenství. Hlavním předmětem činnosti je odborná a metodická podpora učitelům, zprostředkování kontaktů rodičů s pedagogicko-psychologickou poradnou, poradenská činnost ţákům vč. mediace v případě interpersonálních problémů, spolupráce s vedením školy. 21

17 Vzdělávací systém školy Po 1 hodině výchovného poradenství bylo přiděleno třídním Primy a 1. ročníku. Hlavním předmětem jejich činnosti je přechod ţáků na nový typ školy, prevence školní školní neúspěšnosti, spolupráce s hlavním výchovným poradcem/metodikem prevence a vedením školy. 2.7 Reprezentace školy na veřejnosti Škola se prezentuje na veřejnosti vlastní zájmovou činností, mimoškolními aktivitami Zájmová činnost organizovaná školou: basketbalový krouţek, pěvecký sbor, Klub mladých diváků. Školní aktivity: studentské akademie: vánoční, závěrečná na konci škol. roku; prezentace ČVUT pro maturitní ročníky; Poslední zvonění program maturantů v aule; školní přehlídka ročníkových prací. Mimoškolní aktivity: exkurze jednodenní předmětové dle ročního plánu: 60. výročí školy pochod městem, akademie a oslavy s čestnými hosty a absolventy; exkurze v rámci Týdně vědy a techniky dnů otevřených dveří Akademie věd pro maturitní a předmaturitní ročníky; jednodenní poznávací zájezd do Dráţďan a Pasova; turnaj 17. listopadu v basketbalu; 2 sportovní dny podzimní turnaj v lehké atletice na sokolském hřišti, pololetní turnaj tříd v přehazované a volejbalu; vánoční akce: vánoční koncert na schodech, vánoční studentská akademie, vánoční turnaj v basketbalu. 22

18 Vzdělávací systém školy Kurzy: týdenní lyţařský výcvikový kurz pro ţáky sekundy, kvinty a 1. ročníku; týdenní poznávací cyklistická exkurze pro ţáky sexty a 2. ročníku; týdenní sportovně-turistický vodácký kurz pro ţáky septimy a 3.ročníku Výchovné akce školy Výchovné akce zaměřené na multikulturní a enviromentální výchovu: třídění odpadu a sběr baterií Spolupráce s ostatními subjekty Škola spolupracuje s následujícími subjekty: se zřizovatelem. Konstruktivní při řešení všech záleţitostí; s Asociací ředitelů gymnázií Středočeského kraje a s představiteli kraje a odboru školství krajského úřadu; s obcí. Kladně je hodnocen zejména vstřícný přístup města Říčany jako poskytovatele internetového připojení školy, při oslavách 60. výročí školy; spolupráce s AV ČR, ČVUT, UK: v rámci profesní orientace studentů, škola se ve školním roce 2010/11 stala fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK. s Husovou knihovnou a Muzeem Říčany Aktivity školy pro veřejnost a propagace školy Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, ţáky jiných školy apod., které byly zmíněny také výše ve výchovných akcích školy: 60. výročí školy; turnaj 17. listopadu v basketbalu pro ţáky středočeských středních škol. organizace okresních kol předmětových soutěţí a olympiád. Propagace školy: dny otevřených dveří pro zájemce o studium na škole; časopis GyRion; články v římanském věstníku Kurýr; webové stránky. 23

19 Školská rada, Ţákovská samospráva a Rada rodičů 3 ŠKOLSKÁ RADA, ŢÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA A RADA RODIČŮ 3.1 Školská rada: Funkční období trvá od Rada plnila všechny své povinnosti dle Školského zákona, spolupráce byla vstřícná, korektní a konstruktivní, se společnou snahou o další rozvoj školy. 3.2 Ţákovská samospráva: Samospráva se pravidelně scházela k samostatnému jednání i k jednání s vedením školy 1x měsíčně. Všechna jednání probíhala otevřeně a věcně. Ţákovská samospráva pečovala o provoz studovny a problémy řešila s vyučující IKT RNDr. M. Beránkovou. 3.3 Rada rodičů: Na škole působí aktivně Rada rodičů. Ze svých prostředků vybavila 10 učeben multimediální technikou a notebooky, financuje provoz studovny, přispívá na hygienické potřeby pro ţáky, financuje kniţní odměny pro úspěšné ţáky v soutěţích, zajišťuje maturitní ples, podílí se na cestovném na soutěţe a sportovní turnaje. 24

20 Údaje o pracovnících školy 4 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Základní údaje o pracovnících školy (stav k ) jsou uvedeny v následujících tabulkách: celkový počet pedagogických i nepedagogických pracovníků (Tabulka 21). Tabulka 21: Celkový počet pedagogických i nepedagogických pracovníků Počet pracovníků Celkem Nepedagog. Pedagog. Pedagog. Pedagog. Počet ţáků v DFV fyzický/ přepočtený: fyzický/ přepočtený fyzický/ přepočtený interních/ externích s odbornou kvalifikací* na přepočtený počet pedagog. prac. 37/31,7 8/6,2 29/25,5 29/0 24/21,9 12,2 * Ve smyslu zákona č.563/2004 Sb. o pedagog. pracovnících a o změně některých zákonů. 4.1 Pedagogičtí pracovníci školy Na školu byli nově přijati 2 pedagogičtí pracovníci a z toho 0 absolventů. Ze školy odešli 4 pedagogičtí pracovníci v období prázdnin po ukončení školního roku. Na škole nepůsobili osobní asistenti pro ţáky se zdravotním postiţením. Následující text člení v dalších tabulkách souhrny k datu : věková struktura pedagogických pracovníků (Tabulka 22); počet pedagogických pracovníků podle dosaţeného vzdělání (Tabulka 23); počet pedagogických pracovníků podle délky pedagogické praxe (Tabulka 24); celkové počty odučených hodin s odbornou kvalifikací učitelů (Tabulka 25); Tabulka 22: Věková struktura pedagogických pracovníků Počet do 30 let nad 60 z toho Průměrný ped. prac. včetně let let let let důchodci věk Celkem z toho ţen

21 Údaje o pracovnících školy Tabulka 23: Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání Počet pedagogických pracovníků podle dosaţeného vzdělání: Vysokoškolské magisterské Vysokoškolské Vyšší odborné Střední Základní a vyšší bakalářské Tabulka 24: Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání Počet pedagogických pracovníků s praxí Do 5 let Do 10 let Do 20 let Do 30 let Více neţ 30 let Tabulka 25: Počet vyučovacích hodin odučených učiteli s odbornou kvalifikací Předmět Celkový počet Z toho odučených učiteli hodin odučených s odbornou kvalifikací týdně v příslušném oboru vzdělávání Cizí jazyky Ostatní všeobecně vzdělávací předměty Odborné předměty 0 0 Odborná praxe a výcvik 0 0 Celkem Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: učitelka latiny studující 5. ročníku FF UK obor učitelství VVP dějepis a latina; učitelka dějepisu studující 5. ročníku FF UK, obor historie archivnictví; studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů: 2 učitelky AJ studium k prohloubení kvalifikace. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je uvedeno v následujícím textu (Tabulka 26). 26

22 Tabulka 26: Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o pracovnících školy Jméno Akce Pořádající instituce Kdy Uhlíková J. Letní škola chemie VŠCHT Srpen 2011 Hroššová A. Státní maturita Cermat Listopad 2010 Buriánková M. Islám a střet civil. NIDV Zeměpisný SW Descartes Posoldová P. Letní škola historie Červenec 2011 Interaktivní tabule Prosinec 2010 Karásek T. Státní maturita Cermat Listopad 2010, květen 2011 Dandová D. Šikana Únor 2011 Příroda v souvisl. Projekt 5P Leden 2011 Šimonová J. Státní maturita Cermat Listopad 2010 Janovská P. Mediální výchova Listopad 2010 Štuksová D. Jirátko J. Řeháková D. Maturitní komisař Interaktivní tabule K výuce Mat Profesní vzděl. ŘŠ Podz. škola Bio a Che Právní otázky školy Minikonference RVP Maturitní komisař Aplikace metodiky simulačních her EVVO Oborový seminář Bio Cermat Září 2010 Prosinec 2010 Březen 2011 Průběţné Říjen 2010 Listopad 2010 Červen 2011 Cermat Září 2010 Listopad 2010 Říjen Samostudium Škola nepořádá kurzy k doplnění základního vzdělání, rekvalifikační studium v oborech KKOV, krátkodobé rekvalifikační kurzy, kvalifikační kurzy. Pouze pronajímá učebny VISK na výuku angličtiny v rámci DVPP, kde vyučuje učitel školy na DPČ s VISK. 27

23 Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 5 EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY Následující text souhrnně poukazuje na ekonomické hospodaření školy (Tabulka 27: Základní údaje o hospodaření školy). Do tabulky bylo moţné doplnit výši veškerých vyuţitých účelových dotací, označit název odpovídající účelovému znaku tzv. UZ (např. Program protidrogové politiky UZ 33163, Sportovní akce UZ 001). V roce 2010 však nebyly naúčtovány v závěru roku dohadné poloţky týkající se nákladů roku 2010 ve spotřebě plynu Kč, elektrické energie Kč, vodného a stočného Kč a nákupu nábytku v ceně Kč, které zůstaly proúčtovány pouze na zálohách, coţ znamená, ţe výsledek hospodaření za rok 2010 byl zkreslený. Ekonomickou část vypracovala hlavní účetní p. Myslivečková s doporučením externí hlavní účetní p. Vladykové uvést dohadné poloţky zmiňované výše, jeţ zkreslují výroční zprávu, neboť v tabulce nejsou uvedeny a tím vykazují kladný hospodářský výsledek za toto období a negativně ovlivňují období další. Tabulka 27: Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření Za rok 2010 (k ) Za 1. pol. roku 2011 školy v tis. Kč Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem z toho příspěvky a dotace na provoz (úč. 691) ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaň Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem 2. (INV) Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně 3. vrácených Přijaté příspěvky příjmů a z dotace pronájmu na neinvestiční celkem (INV) výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) 28

24 Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy z toho přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) z toho mzdové výdaje ostatní celkem1 (UZ , , atd.) z toho UZ UZ UZ UZ Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje z celkem (NIV) běţné provozní výdaje celkem (UZ 000) toho ostatní účelové výdaje celkem1 (UZ 001, 002, 003, 012, 014) z toho 5. Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, finanční mechanizmy EHP/Norsko atd.) 29

25 Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 5.1 Programy a projekty Škola nebyla zapojena do národních projektů nebo programů, ale zapojila se do mezinárodního programu Comenius. Další aktivity školy byly naplňovány účastí v soutěţích SOČ Mezinárodní projekty Škola se zapojila do mezinárodního programu Comenius a to podáním projektu v období konce školního roku s účinností pro následující školní rok tj. od 1. srpna Účast ţáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěţích byla vţdy pečlivě připravována a úspěchy jsou uvedeny na závěr této výroční zprávy v příloze. Vyučující připravovali ţáky a zúčastňovali se soutěţí např. SOČ, olympiády. Úspěšnost byla zajištěna zejména vynikající organizací tzv. předkol k těmto soutěţím tj. školní kola všech předmětových soutěţí a olympiád vyhlašovaných MŠMT, Škola kaţdoročně pořádá přehlídku ročníkových prací. Výsledky viz příloha. 30

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2012/2013 Strana (celkem 24) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2012/2013 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Nymburk 10.10.2014 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 31) Obsah:

Více

Střední průmyslová škola Rakovník

Střední průmyslová škola Rakovník Střední průmyslová škola Rakovník Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009-2010 Strana 1 (celkem 13) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Střední průmyslová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Výroční zpráva za školní rok 2010 2011 Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Titulní a úvodní strana výroční zprávy za školní rok 1910 1911 www.gymnasiumkladno.cz Obsah 1. Základní údaje

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2013 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPR ÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Kladno Obsah 1 Základní údaje o škole...3 2 Charakteristika školy...3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 Strana 1 (celkem 47) OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Strana (celkem 24) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2013/2014 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - - 2 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA JANA PALACHA, MĚLNÍK, POD VRCHEM 3421 ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2011 2012 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více