Usnesení vlády k státní dota ní politice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení vlády k státní dota ní politice"

Transkript

1 m sta rok od roku klesá a také po et obyvatel. Ke dni má naše m sto obyvatel. (slovy šestnácttisícp tsetsedmnáct) Po et narozených d tí v jednotlivých letech Velký a malý státní znak Oprávn ní užívat tyto znaky mají obce, m sta, státní muzea, galeriie, školy a další státní, kulturní a v decké instituce. Od 1. ledna 2001 budou státní znaky jen v podob jaká je na p ílohách této kroniky. Usnesení vlády k státní dota ní politice Hlavními oblastmi v i nestátním neziskovým organizacím: hlavní oblasti poskytování soc. služeb ochrana a podpora zdraví, v etn pé e o zdrav. postižené ochrana životního prost edí, trvale udržitelný rozvoj rozvoj kultury, záchrana kulturního d dictví p íprava na vstup do Evropské unie spoluú ast na programech EU rozvoj sportu a t lovýchovy ochrana práv národnostních p íslušník a etnických menšin v etn menšiny romské innosti, které stát hodlá nakupovat u NNO i jejichž rozvoj hodlá podporovat ob an m v sociální nouzi propagace zdr. Životního stylu, prevence nákazy HIV/AIDS, pomoc p i ohrožení zdraví, poskytování první pomoci, podpora program zvyšujících ú ast zdr. postižených a chronicky nemocných ob an na vlastním zdravotním stavu, podpora program pro vyrovnávání p íležitostí pro ob any se zdravotním postižením ochrana p írody a krajiny, pé e o biodiverzitu, zapojování ve ejnosti do rozhodování v oblasti životního environmentální osv ta, vzd lávání a výchova, rozvoj cestovního ruchu udržitelného pro p írodu podpora um lecké tvorby a její prezentace rozvíjením progresivních forem kultury, podpora neprofesionální kulturní aktivity, údržba a ochrana kulturních památek a tradic finan ní spoluú ast státu na programech financovaných z fond (nap. PHARE ), reprezentace R v zahrani í, podpora krajanských spolk v zahrani í pé e o zlepšení zdraví a zvýšení fyzické zdatnosti mladé generace, zvýšení fyzické zdatnosti ur itých profesních skupin (Policie, Hasi ské záchranné sbory R) napl ování všech forem národnostních práv p íslušník národnostních menšin, integrace cizinc, boj proti rasismu a diskriminaci pé e o ohrožené a problémové skupiny obyvatel zabezpe ování široké nabídky využití volného asu d tí a mládeže, resocializa ní aktivity skupin ohrožených sociáln patologickými jevy, primární, sekundární a terciální prevence drogových závislosti, prevence kriminality 26

2 ochrana spot ebitele a ochrana nájemních vztah pomoc p i nenadálých událostech rozši ování znalostí ob an o jejich právech jako spot ebitel (poradenská a informa ní centra, spot ebitelská periodika a pod.), právn osv tová innost v oblasti bydlení ochrana p i ohrožení život, zdraví, p írody a majetk živelnými pohromami, haváriemi, vále nými konflikty, humanitární pomoc poskytovaná v R i v zahrani í Zap j ení byt ob an m postiženým povodní Do doby dokon ení nutných oprav v bytech zap j uje M Ú byty následujícím ob an m: Sobotka Bohumil a Helena, bytem Husova Hruša Waldemar, Šárka, Lucie, Kate ina, bytem Heydukova Kubicová Margita, bytem Heydukova Gurtler Josef, bytem Heydukova í a ová Monika, Aleš, Eliška, bytem Milady Horákové Vítkova Anna, bytem M. Horákové Haman Vladislav, bytem Dobrovského Hrdina Zbyn k, Olga, Michaela, bytem Pod ZOO Slezáková Jaroslava, Milan, Milan Tržní ád M stská rada ur uje m stským tržišt m p.p v horní ásti parkovišt (západní) u Šindelá ské v že. 27

3 M stský ú ad D. K.n. L. Dne tajemník p. M. Kadl ík Zpráva kroniká e Za prvé t i m síce roku 2000 bylo do kroniky m sta DKnL vepsáno 36 strojem psaných stránek o 59 heslech vztahujících se k d ní v našem m st. Pod jednotlivými hesly jsou zachyceny události z úseku M Ú, kultury (ZOO, výstavba další), dále ze zam stnanosti našich ob an TIBA akc. spol., ú ad práce, povodn ze dne 9.3. t.r. a dalších, jak je uvedeno v p íloze. Kronika zatím postrádá návaznost na kroniky z let 1998 a 1999, které doposud nebyly p edchozím kroniká em p. P. Tschiedelem do M stského muzea p edány s tím uzav eny. Bude z ejm nutné se k n kterým událostem vrátit, zp tn, to až budou kroniky uvedených let dopracovány. V souladu s metodickými pokyny pro vedení kronik z p íru ky vlastiv dné práce Doc. Františka Roubíka je kronika znamenána v mezích možnosti tímto stanovených. Kronika je psána na psacím stroji, papír je dokumentní a je vedena dle vypsaných sm rnic. Dopln na bude ješt fotodokumentací a také kresleným p iblížením krás našeho m sta. Na tomto se budou podílet žáci místní základní um lecké školy. Na t chto zadáních se díky ochot uvedené školy již pracuje a budou trvalou ozdobou m stské kroniky. K dnešnímu dni je rozpracováno ješt dalších sedm hesel, které obohatí kroniku, do jednoho m síce. Sou ástí kroniky bude i vypracovaná studie k 55. výro í osvobození naší vlasti a k tomuto ú elu p ipravované výstav. Studie byla vypracována z písemných archivních podklad, doložena pam tmi žijících i již zesnulých pam tník a dopln na seznamy našich popravených, umu ených a v zn ných ob an z doby nacistické okupace. Studii jsem p edal k pot eb M Ú prost ednictvím p. Schwarze. Nedílnou sou ástí a novinkou je dopln ní kroniky po ízením videozáznamu. To je provád no vlastní kamerou kroniká e a v sou asnosti dopln no i možností dopln ní záznamu i slovním vstupem, zakoupeno bylo M Ú. Do dnešního dne bylo nahráno asi 60 min., tedy jedna dokumenta ní kazeta, která bude sou ástí kroniky a majetkem našeho m sta. Seznam nahraných záznam je uveden v p íloze. Tato práce s kamerou si vyžádá pochopiteln více asu na zpracování jednotlivých událostí než tomu je v samotné, písemn vedené kronice. V nejbližších dnech pokládám za nutné uskute nit konzultaci s okresním archivem v Trutnov s cílem, aby byla kronika posouzena odborn a bylo možno se vyvarovat p ípadných nedostatk v práci kroniká e. D kuji pracovník m M Ú za zakoupení dopl ující techniky k videozáznam m a ujiš uji Vás, že kronika je a bude vedena ádn, bez skluz, tak jak si to naše m sto zasluhuje. P ílohy: seznam stránek a jednotlivých hesel seznam dosud zpracovaných videozáznam. Janoušek P. kroniká Dov tek: Navrhuji M Ú, aby se zasadil o ádné zdokumentování a uložení dosavadních v muzeu se nacházejících kronik a to v etn jejich vazby a p ípadnému p edání (kopií) okresnímu archivu v Trutnov. 28

4 Rekonstrukce ZŠ Podhar M stská rada schvaluje po adí uchaze ve ejné zakázky na zhotovení dokumentace pro územní ízení akce " Rekonstrukce ZŠ Podhar. 1. Ateliér ZPM, s.r.o., Hradec Králové 2. Jan Kábrt, Seifertova 2604, D.K.n.L. 3. KM PROJEKT, s.r.o., Pod bradská 483, Nymburk Akce zast ešení zimního stadionu M stská rada schvaluje program zast ešení zimního stadionu v rámci intencí zadání stavby pro územní ízení. Zárove ukládá místostarost m prov it možnost rozší ení státní dotace na uvedenou akci, zárove pov uje druhého místostarostu Jana Béma a tajemníka M. Kadl íka dohledem nad pr b hem p ípravných a projektových prací. Projekt chodník do Lipnice, Zboží a Verdeku M stská rada ukládá místostarostovi J. Machkovi zjistit mín ní ob an Lipnice na projekt chodník do Lipnice - která varianta bude pro n p ijatelná. Dále ukládá vedoucímu odboru RIaÚP prov it variantu vybudování chodníku do Zboží s omezením po tu p echod stávající státní komunikace, prov it možnost vybudování chodníku do Verdeku. Zrušení organizace Domovní správ M stské zastupitelstvo schvaluje zrušení Domovní správy m sta nejpozd ji k Sou asn schvaluje postupné za len ní do odboru správy majetku a odboru rozpo tu a financí M stského ú adu. estné ob anství Jaroslavu Bilinovi M stské zastupitelstvo schvaluje ud lení estného ob anství m sta Dvora Králové n..l. in memoriam panu Jar. Bilinovi, narozenému 3. b ezna 1896, bývalému starostovi m sta, popraveného nacisty v roce Dlouhodobý investi ní úv r u Raiffeisenbanky M stská rada schvaluje p evedení m ny jistiny úv ru v EUR v ástce ,10 EUR na K za forwardový kurz 35,985 K / EUR. 29

5 Nájemní smlouvy za nebytové prostory M stská rada schvaluje uzav ení nájemních smluv na nebytové prostory na dobu ur enou dv ma roky t mto nájemc m. l. Romana Bašová,(kosmetické služby),.p. 40, nám. TGM 2. Jaroslava Vo ková (kade nictví),.p. 40, nám. TGM 3. Ivana a Vladimír apkovi (zakázkové krej ovství a kancelá D evo Kovo),.p. 40, nám. TGM 4. Od vy Hradec Králové a.s.,.p. 58, nám. TGM 5. Marcel a K ížková (kade nictví),.p. 400, ul. Švehlova 6. KODAP - Dáša Sklená ová,.p. 511, ul. Tylova 7. OSSE - Jaroslav Osiv in a Petr Sedlá ek,.p.40, nám.tgm: 8. PAF s.r.o.,.p. 40, nám. TGM 9. Lékárna -PhMr Roman Chaloupka,.p. 56, nám. TGM 10. MARKO s.r.o. - Marie Horová,.p. 72, ul. Revolu ní 11. V ra Lebedínská -D tské zboží, p. I15, ul. Palackého 12. MODA LISA s.r.o.,.p. 942 Dobrovského U všech vypsaných iní výše nájemného 800,-K za m 2 ro n. 13. Sklená ství - Pavel Výprachtický,.p.. 212, ul. Jiráskova (u vypsaného bodu sklená ství je cena 400,-K /m 2 ro n ). Dotace na zast ešení zimního stadionu M stu se poda ilo získat dotace ve výši deseti milion korun na zast ešení zimního stadionu. Tím by m l být vy ešen jeden z mnoha dlouhodobých problém. Ko ský povoz v ulicích m sta Zajímavým zpest ením letošní sezóny pro návšt vníky ZOO a m sta bude ko ský povoz, který zájemce poveze okružní trasou po památkách m sta. Domovní správa m sta D.K. n. L Byla z ízena na základ usnesení svého m stského zastupitelstva na 6. zasedání dne , podle 14, odst. l., písm. b. zákona. 367/90 Sb. jako p ísp vková organizace. Z izovatelem bylo m sto Dv r Králové n.l. a vznikla jako nástupce d ív jší OPBH (Okresní podnik bytového hospodá ství). Den vzniku l. ledna 1992, identifika ní íslo Právní postavení: p ísp vková organizace s právní subjektivitou v hospodá ských vztazích vystupuje svým jménem a nese také majetkovou odpov dnost vyplývající z t chto vztah. V souladu s pln ním svých úkol m že nabývat práv a zavazovat se. Z izovatel za její závazky ru í. 30

6 Statutární orgán: Základní p edm t: KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM vedoucí domovní správy m sta D.K.n.L. správa a obhospoda ování domovního a bytového fondu v etn pozemk a veškerého majetku k tomuto fondu pat ícího. Vymezení sv eného majetku: v rozsahu majetku sv eného do správy smlouvou Ve Dvo e Králové nad Labem dne M sto D.K.n.L. Podepsáni: Ing. Jan Haas Ing. (zástupce starosty) a Rad. Ka erovský (starosta) Tato z izovací listina byla n kolikrát m n na a dopl ována. (6. ledna 1992, , ) Vedoucími Domovní správy byli: 1. Ing. Ivo Petráš Petr Rouha / Jan N me ek - do asn pov ený vedením 4. Marie Volfová Prvotní p íloha k popsané z izovací listin s vypsáním. jednotlivých objekt. Soubor opevn ní: Hradby, Fragment, Horní brány, hradba s baštou, úsek hradby, Šindelá ská v ž s hradbou, Bašta staré hradby, Hradební ze - za d kanským kostelem. Areál Kohoutova dvora p. 531, st.p.. 479/1: obytný d m Brána, socha sv. Jana K titele, socha sv. Jana Nepomuckého, socha P. Marie, studna Hospodá ská budova M stský h bitov: spole ný pomník I., pomník F. Schulze, pomník M. Schicka a J. Hofmana, pomník H. Kranepuhela, pomník K. Mamertyho, spole ný pomník II., pomník F. Jandy, pomník prapore níka Frankenberga, pomník Jind icha z Bergu, pomník Karla z Petery, spole ný pomník III. Ostatní památky: Mariánské sousoší, p.p /7, Svatojánské oratorium - vedle d kan. kostela, st.p.. 1, Kaple N. Trojice ( Lipnice), sloup P. Marie (Lipnice), socha Jana Nepomuckého (Lipnice), socha sv. Františka (Lipnice), socha sv. Floriana (Lipnice), kaple sv. Anny (Žíre ), pomník ob tem 2. sv. války a kv tnové revol. (Žire ), pomník Václava Hanky (Žire ), Lapidarium - vedle d kan. kostela, Kaška se sochou Záboje -v parku na starém h bitov, památník osvobození - Nám stí odboje Domy (školy + ostatní objekty): vým níkové stanice ve vl. m sta (dle nájemní sml. s EZ), muzeum Sladkovského, penzion pro d chodce, objekt bývalé závodní jídelny STX, požární zbrojnice Žire st.p.. 98, požární zbrojnice a sušárna Lipnice, pavilon služeb - t locvi na a jídelna, t locvi na ZŠ Strž - hala, pavilon CF ZŠ 5. kv ten, u ebnový pavilon ZŠ 5. kv ten,.nová poliklinika - RPZ,.nová poliklinika RZP - garáž, obytný d m p. 360, sociál. za ízení u Šindelá ské v že, stadion 20. výro í osvobození, nová poliklinika p. 474, d m p ul. Spoj. národ, d m p. 38, nám. T.G.M., d m. 59, nám. T.G.M, Hank v d m p. 299, kino Sv t p. 828, Správ. prov. bud. SAS, Gymnazium p. 304 Mate ské školky: Drtinova, Rohá ova, Žire, Lipnice, El. Krásnohorské, Verdek, Slune ná Základní školy: Komenského, 5. kv ten p. 731 a ZŠ 5. kv ten budova Sylvárov.p. 2546, Podhar p. 884, Schulzovy sady, R.A. Dvorského, Žire, Strž - u ebny, stravovací pavilon a sport. hala, zvláštní a prakt. rodinná škola p.479 Ostatní: t locvi na Komenského, Lé ebna zrakových vad p. 840, D m d tí a mládeže p. 1620, školní jídelna p. 2433, muzeum Kohout v dv r, kulturní místnost Zboží, nová požární zbrojnice Verdek, penzion pro d chodce st. p , M stská knihovna 31

7 Domy: popisná ísla. p. l. Stará radnice, p. 2, 40, 56, 57,58, 72, 115, 125, 126, 128, 157, 253, 295, 301, 323, 343, 349, 350, 352, 357, 368, 400, 401, 418,463, 511, 522, 524, 539, 545, 559, 568,583, 653, 696,724, 725, 726, 727,34, 750, 773, 784, 785, 517, 824, 850, 867, 892, 903, 909, 925, 940, 942, 944, 945, 963, pe ovatelská služba, 1020, 1031, 1037,1041, 1042, 1068, 1073, 1074, 1088, 1089, 1098, 1099, 1101, 1109, 1129, 1150, 1151, 1156,1157, 115g, 1173, 1180, 1221, 1228, 1243, 1249, 1250, 251, 1252, 1253, 1254, 1279, 1293, 1294, 1295, 1296, 1303, 1408, 1414, 1513, 1531, 1532, 1599, 1618, 1637, 1639, 1661, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1681, 1751, 1590, 1898, 1902, 1904, 1931, 1937, 1939, 1940, 1941, 1942, 1043, 1945, 1946, 1947, 1948, 1956, 1961, 1962, 1963, 1964, 1968, 1969, 1971, 1972, 1978, 1973, 1974, 1979,1980, 1981, 1182, 1984, 1985, 1987,1988,1989, 2015, 2016, 2017, 2019, 2043, 2150, 2151, 2297, 2300, 2318, 2331, 2332, 2333, 2334, 2345, 2360, 2361, , 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 57 (Žire ská Podstrá ), 69 (Žire Ves), 56 (Lipnice), 950, 47 (Verdek) Provozní budova sb rných surovin p Tento podrobný seznam dopl uje ješt objekty ur ené jako nebytové. Nebytové prostory: Nájemce Prostor Robert ezanina (Radnice) nám stí TGM p. l. Multifoto Palackého 2 ISM (Inform. st edisko m sta) nám. TGM p. 2. T lovýchovná jednota nám. TGM p. 2. N me ek P. nám. TGM 40. apek, apková nám. TGM 40. SEEL s. r. o. nám. TGM 40. Pánské kade nictví nám. TGM 40. Vo ková (kade nictví) nám. TGM 40. Bašová (kosmetika) nám. TGM 40. OSSE nám. TGM 40. Volný NP nám. TGM 40. PAF (Rondo) nám. TGM 40. Vidasov - Vojtíšková a Hampl s.r.o. nám. TGM 40. Kraus Karel Lipnice 56 Rázek Lipnice 56 Chaloupka (lékárna) nám. TGM56 Korda a spol. s.r.o. nám. TGM56 Korda a spol. s.r.o. nám. TGM57 Od vy nám. TGM58 Obstová (Malibu) Zboží p. 60 Marko a spol. Revolu ní 72 Salvest špol. Sylvárov 100 Lebedínská (d ts. Odévy) Plackého 115 Výprachtický (sklená ) Jiráskova 212 Šmídová Alena Rooseweltova 295 Šafka Jaromír Sladkovského 301 Gymnazium nám. Odboje 304 V. Mi an (koupališt ) Mánesova 360 Prokopová (cukrárna) Švehlova 400 K ížková (kade nictví) Švehlova 400 OÚNZ (rehabilitace) Švehlova

8 Bartoš (m stské lázn ) Švehlova 400 Minist. obrany R.A. Dvorského 407 Zvláštní škola P emyslova 479 Sklená ová (textil) Tylova 511 volný prostor Sladkovského 539 Kino v etn G+S s.r.o. nám. Odboje 828 Mann I. Goodmann (restaurace) nám. Odboje 828 IRK spol. nám. Odboje 828 T.R.O.Y. Market s.r.o. nám. Odboje 828 O ní lé ebna Sladkovského 840 Kraus Petr Bezru ova 867 Hátle Lubor Kollárova 909 Raxo Kollárova 909 Korášková So a Riegrova 942 Zdravotn postižení Riegrova 942 Derda (autoškola) Riegrova 942 Mrá ek Lud k Spojených národ 1173 erná Alena Kotkova 1599 D m d tí a mládeže Spoj. národ 1620 Jirá ková a spol. Raisova BOOM J. Hory Šimek Ilja B. N mcové 950 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM Služební byty - p edané Dsm - E. Krásnohorské 2333 (JUDr epelka - právník M Ú) - Tylova 512 ( p. Musílková knihovnice ) - Verdek 35 ( p. Kubelková domovnice ) - Verdek 72 - Drtinova 14q.4 / M. Rejl domovník ) - Dvo ákova 728 (p. Sýkorová - školnice MŠ) - Lipnice 64 (p. Smolíková domovnice) - Slune ná 2792 (p. Horáková - školnice MŠ) - Sadová 2755 (p. Je ábková soud ) - Štefánikova 2903 (MUDr Kozderka - léka - smlouva s nem.) Domovní správa by m la ukon it svoji innost rokem 2000 její úkoly p ejdou na odbory M Ú jak bude zapsáno. Pokud se jedná o pronájmy nebytových prostor a vlastnictví majetku (byt a dom ), dochází stále k zna ným zm nám. Kovárny, podková i a ková i - retrospektiva "Jaké je to hezké" zpívá se ve veselé pochodové písni, když jsou "dva ková i v m st ". Jak veselo muselo být v našem m st, když tu byli ješt zhruba do poloviny tohoto století ková i ty i. S jejich zvonivými kladivy jsme se mohli setkat pod Žižkovem, kde byla v ísle popisném 438 kovárna pana Františka Zoufalého, ve Sladkovského ulici p. 534 m l svoji dílnu Rudolf Ulrych, na Denisov nám stí p. 699 p evzal dílnu po ková i Pavlí kovi p. František Odvárka a kone n v nyn jší ulici Spojených národ p. 715 vládl kladivy Václav Šolc. Tyto kovárny zanikly, ale nebude ke škod, když si o tomto prastarém emesle n co povíme. 33

9 Kovárny minulosti nebyly jen ve m stech, ale tém v každé vesnici. Zprvu to byly stavby panské, pozd ji je m ly ková i pronajaty. Teprve od 18. století p echázely koupí do vlastnictví starých ková ských rod. emeslo to bylo nanejvýš pot ebné a vážené. P ipome me si, kolika um lci bylo ztvárn no a kolik písni ek je práv o ková ích. Také malí Karel Purkyn vytvo il roku 1860 samého "politizujícího ková e" Jecha. Všichni se jist shodneme na tom, že ani pohádky nesmí postrádat udatného ková e, který si umí se vším poradit, tedy i s erty, ke kterým byl asi pro svoji umoun nost v kožené zást e za azován. Skute ností bylo to, že se na ková e obraceli hlavn venkované s žádostí o zhotovení a opravy svého ná adí. Navíc byly postavy ková právem spojovány s rozvážností. Tito silní a state ní muži dovedli v minulosti kovat nejen železo, ale i pokrokové myšlenky našich národních d jin. Vždy na Frýdlantsku a Dolní asnici žil ková Ond ej Stelzig, který byl v dcem utla ovaného venkovského lidu a roku 1680 vyvolal jedno z nejv tších nevolnických povstání. To poté zachvátilo n kolik eských kraj, náš nevyjímaje. Ková i a jejich pomocníci byli silní a statní, vždy jenom jejich velké kladivo perlík, vážilo kolem dvanácti kilogram. Opracovávali železo za studena i v žáru nejr zn jším ná adím, "šmídcajkem". Byla to p edevším kladiva, mnoho druh kleští, pilník a to za pomocí sv ráku (raubštoku), kovadliny, a výhn. Zprvu d ev né, pozd ji kamenné uhlí se ve výhni kropilo vodou, to proto, aby se na povrchu speklo a vytvo ilo neho ící k rku, pod kterou se dosáhlo v tšího žáru. Do ohn se vhán l m chem vzduch, který okysli il plamen a tím umocnil žár. M ch se nacházel u výhn a byl ovládán táhlem. Kou a plyny se odvád ly širokým lapa em umíst ným nad výhní, p ímo ústícím do komína. Samotná výhe byla zám rn v nejtmav jší ásti kovárny. To proto, aby ková poznal barvu rozžhaveného železa, tolik pot ebnou pro dobrou práci. Kovárny stávaly zpravidla osamocen od okolní zástavby. To proto, že z kovárny mnohdy vyletovaly komínem jiskry a mohly zp sobit požár hlavn tam, kde byla okolní stavení "pošitá" došky. V minulosti to byly rázovité stavby, které m ly p ed vlastní kovárnou ješt loubí. To proto, aby mohl ková nebo podková pracovat i venku a nevydával sebe, ani zákazníka, v etn p ivedených zví at nepohod. Kova ina se zpravidla spojovala i s podkova inou a kovány nebyli jen kon, ale i osli, mezci a voli užívaní k t žké práci. A práce bylo po ád dost. Vždy ješt ve dvacátých letech tohoto století bylo v echách ustájeno na t i tvrt milionu koní. A sta ilo p lstoletí k tomu, aby tradi ní ko ský potah podlehl moderní motorové síle. V roce 1874 byla sice z kování koní vytvo ena samostatná živnost podková ská, ale už v roce 1904 je tu "Zemská jednota ková a podková v echách" tedy živnost spole ná. Ob emesla se vzájemn provázela. Ková i sloužili všem obyvatel m, museli v daleké minulosti. kovat radlice, krojidla, motyky, srpy, krátké kosy, rý e, lopaty, sekery, ocílky, ko ské postroje, ale i halapartny, kopí a me e, na poslední cestu potom k íže na h bitovy. Zru ní ková i bývali majetní a i jejich cechy a pozd jší spole enstva byla vážená. Drtivá v tšina kováren zanikla, ale je možné bez nadsázky íci, že z n kterých vznikly továrny a strojírny sv tových jmen. 34

10 Železo dávalo svojí kujností možnost je tvárnit. Proto musel ková um t železo vytahovat, p chovat, ohýbat, sekat, probíjet, r zn tvarovat i sva ovat v ohni. Byla to práce náro ná a t žká, vždy p i ní musel mistr ková vyjmout levou rukou žhavý kus z ohn, oklepat "opal" a teprve potom položit na kovadlinu. V pravé ruce držel p íru ní kladivo a tím potom "vedl dílo" a ur oval jak, kam a jakou silou má tovaryš a nebo pomocník uhodit. Menší dílo mohl kovat sám, na v tším se podílel t eba se dv ma pomocníky. V dobré kovárn m lo kování sv j rytmus a nazývalo se zvon ním. Když si ková ráno p ivstal a zapo al s prací, tak se tomu na vesnici íkávalo "ranní ková ské modlení". U mistra ková e se naši p edkové setkávali se zdobením. Svoje vysloven ú elové dílo si p izdobil a my bychom mohli íci "podepsal". Pokud se tedy ješt n kde setkáme se selskými povozy taženými p íp eží, potom na p ední stran okované oje najdeme svrchu "formánek" a zespodu "ka írek". Tam se nej ast ji s p izdobením setkáme. Ke kova in nepat ilo jen pot ebné tvarování, ale také záleželo na povrchové úprav díla. Používalo se k tomu z ed né kyseliny sírové, vápna, d ev ných pilin, v elího vosku, ln ného oleje, sanytru, d ev ného popela a dalších jimi ov ených inidel. Kovanému p edm tu se tím dávala nejen "barva", ale také, a to hlavn, pot ebná tvrdost a houževnatost. I podkova ina ješt stále vyžaduje "fortel". Zví ata, jak byla jmenována, mohl " obout" jen dobrý emeslník. Zamezuje se tím tomu, aby zví ecí kopyta neutrp la p i ch zi, b hu i práci. Kon se nesmí v tahu smekat, ale pevn op ít. To platí i v dob pokro ilé mechanizace. P i vlastní práci se musí kopyto ádn prohlédnout, ošet it, o ezat "mrtvý "šlapadlový roh, vybrat odpovídající podkovu. Kování se provádí letní "tupé" a zimní "ostré". Zkušený podková dovedl okovat "na t i záh evy", kdy se prvn podkova tvarovala, aby byly proraženy díry pro podkováky, druhým záh evem se dílo dotvarovalo a p i t etím se vykovala podkova na isto a ješt teplá p iložila na p ipravené kopyto. Snad i tento pach škva ícího se kopyta dal vzniknout on m pohádkám o spojení ková e s práv tak nelib páchnoucími erty. Dobrý podková si musel poradit i s ko mi s vadami ch ze. Jinak se kovali kon, které si šlapali na nohy " stihali", nebo tloukli nohou o nohu "strouhali". I podkovy m ly svoje jména. Ty na spodní stran hladké byly "pantoflice", jiné zase ozubky, šroubovky a podle tvaru ješt turecké, anglické, špan lské i francouzské. My se však nemusíme dívat jenom do minulosti. I dnes po tolika letech, pokra uje tradice kova iny v rod Odvárk. D d František za al u " železného mostu" a byl prvním ková em, který za al kovat vozy na pneumatikách, tedy s novinkou dnes zcela b žnou. Nápravy si upravoval sám na zakoupeném soustruhu, m ch nahradil ventilátor hnaný elekt inou. Tato práce mu dovolovala ješt v roce 1948 zam stnat ty i d lníky. Když se " železný most " nahradil stávajícím, byla mu dána náhradou dílna ve Vojanov ulici. Pot šitelné je, že práv zde staví jeho syn František dílnu novou, aby zde pokra oval v rodové tradici. Dvojnásob pot šitelné je to, že i jeho synové Tomáš a Jan jsou ková i s um leckým zam ením, získaným na pr myslové škole v Turnov. Rod tedy i nadále pokra uje v tradi ní kova in, nyní již na vyšší - um lecké- úrovni. Z jejich dílny jsou v našem m st kovaná vrata Kohoutova dvora a také ta v hradbách Valovy uli ky. V Praze zdobí hlavní sál kláštera Barnabitek od nich vykované lustry. V našem m st je i další um lecké ková ství Pavla Vágnera na P í ce. Pracují tu dva ková i a záme ník, všichni lenové rodiny. I zde se projevuje využití um lecko - ková ské techniky získané v Turnov. Velkým p ínosem této dílny je znalost ková ských technik z doby renesance a kování damascénské oceli. Z té vyráb ly v Japonsku a ín se né zbran. Zvládnutí této technologie je na sv t vysoce hodnoceno. K pracem této dílny pat í oplocení hlavního vchodu do zámku v Miletín, bo ní vchod do kostela v Lanžov, hlavní vchod do ZOO Safari, vrcholový k íž v že kostela v Novém Bydžov, v Ho icích potom práce na hv zdárn a také vstupní brány zdejší pr myslové školy kamenické, oplocení balustrády M.B. Brauna na nám stí v Jarom i a další. 35

11 Z uvedeného je z ejmé, že jmenovaní um le tí ková i jsou pokra ovateli tohoto emesla a také naše m sto d stojn reprezentují. Vra me se ale obecn ke kova in a také k tomu, co je o nich mén známé. Vždy v minulosti bývali ková i také ranhoji i a zv roléka i. Um li koním "pustit žilou", ale také bolavým spoluob an m trhat zuby. Zda p i této "zuba ské" profesi uplatnili více sílu nebo zru nost se již nedovíme. Ke ková m a podková m pat í také zvyky, pov ry a oby eje. Nalezené podkovy a nebo podkováky znamenaly d íve št stí a p ibíjely se nade dve e, na prahy, i pulty v krámech. Když byla podkova mladou ženou odhozena tak platilo: Všete ná d ve ka svobodná, která podkovu najednou odhodí, zjikrnatí, v b iše ote e, a parchanta sob p ivodí. A kdo si v blízkosti kovárny z posm chu nebo dokonce ze zlomyslnosti zanotoval: Ková i, ková i, máš h o na tvá i, mohl se do kat po ádného výprasku a ješt mu ková ovi tovaryši k tomu zazpívali však já se umeju až p jdu k oltá i. Tradi ní kova ina byla platnou sou ástí a ozdobou každé vsi a m sta. To do té doby, pokud uspokojovala pot eby svých spoluob an svými výrobky. Pr myslová výroba však postupn p ejímala jejich díla a tak na ková ích zbyla jen jejich údržba a to je p íliš málo. Proto tvo ivá práce um leckého ková ství povyšuje toto emeslo k dalším a dalším možnostem. Penzion pro d chodce - retrospektiva sou asnost Domov - penzion pro d chodce je formou ústavní sociální pé e o ob any vyšších v kových skupin. Projektován byl v dubnu roku 1983, p edán , kolaudován Slavnostní otev ení se konalo a k prvnímu st hování d chodc došlo Od této doby umož uje osam lým d chodc m, pop. manželským dvojicím (druhovi a družce), vedení relativn samostatného života tím, že jim poskytuje za úhradu vhodnou formu bydlení, s tím spojené výkony a základní pé i. V kovou podmínkou je, když žadatel, p ípadn jeden z dvojice, dosáhl v ku rozhodného pro p iznání starobního d chodu. Ubytování a základní pé e jsou v penzionu poskytovány za úhradu a proto musí výše d chodu obyvatele dávat dostate nou záruku, aby byl schopen uhradit náklady za ubytování, základní provozní za ízení a vybavení obytné jednotky. Dostate ná ástka musí z stat na základní pé i poskytovanou penzionem a také na ostatní životní pot eby (výživa, ošacení, a pod.). Do penzionu nemohou být p ijati obyvatelé, kte í pot ebují dlouhodobou (trvalou) ošet ovatelskou pé i, nebo obyvatelé, kterým byla p iznána bezmocnost kteréhokoliv stupn a také ti, kte í jsou postiženi n kterou ze 21. vypsaných nemocí. Jednou z nich je i diabetes melitus a postižení smyslových funkcí (zrak, sluch) Obyvatelé jsou p ijímáni do penzionu na podklad žádosti, kterou podají sami, nebo jejich p íbuzní i zdravotnické za ízení, pouze obyvatelé s trvalým bydlišt m v našem m st. O p ijetí rozhoduje sociální komise M Ú (M stského ú adu). Pobyt m že být ukon en pokud obyvatel b hem pobytu již nespl uje stanovené zdravotní podmínky, nebo když soustavn a hrub narušuje soužití ostatních obyvatel. 36

12 Kapacita penzionu je 54 obyvatel. Do dnešního dne tj zde bylo ubytováno (prošlo) 146 obyvatel. Obytná jednotka sestává z obytné plochy, kuchy ské linky, sociálního za ízení a p edsín s vlastním uzam ením. Jsou jednotky jednol žkové a dvoul žkové. Dvoul žkových je deset, jednol žkových t icet ty i. Nábytek je sou ástí vybavení a je možnost zap j ení lednice nebo va i e (za úhradu). Penzion prokazuje služby - dovoz ob d ze ZŠ - Strž, nákup, lék - praní veškerého prádla, malý a velký úklid - kade nictví (jedenkrát za 14 dní) - pedikúra - cvi ení dvakrát týdn - rehabilitace dvakrát týdn Podklady poskytla p. editelka Ji ina Chmelíková, foto kroniká. Minulé povodn na Labi Od postavení p ehrady v Lese Království byl celkem t ikrát p ekro en odtok 300 m 3 /sec: m 3 /sec. pr toku V letech byla celkem t ikrát p evád na voda p es p elivy p ehrady: ,7 m 3 /sec. pr toku V letošním roce: m 3 /sec. pr toku Lávka Pod bradova uzav ena Povode vážn poškodila lávku spojující ulice Eklovu a Pod bradovu. Na základ odborného posouzení statiky je uzav ena a bude t eba ji nákladn rekonstruovat. Po así druhé poloviny dubna 2000 Teploty dosáhly úrovn teplot dosahovaných v letních m sících a byly blízké rekordním teplotám dosažených v roce Zvláštní škola a praktická škola (retrospektiva) O z ízení pomocné školy (nejprve t ídy) se ve Dvo e Králové za alo uvažovat již v roce První pokusy u inila místní "Poradna našim d tem", která podala místní školní rad návrh na z ízení pomocné školy pro d ti trpící duševní zaostalostí. Zemská školní rada v Praze, vynesením ze dne 13.zá í I /1 a 1930,.z.š. r ai 1930, podle 12. zákona ze dne ,. 86 Sb. z. a na ízení, z izuje za souhlasu Zemského ú adu v Praze jednu ve ejnou pomocnou t ídu p i obecné škole chlapecké ve Dvo e Králové n. L. (Pam tní kniha str.3) Pomocná t ída byla z ízena k 1.zá í První u itelkou byla ustanovena Marie Hofmanová. 37

13 Školní rada pozd ji žádala o povolení z ídit druhou pomocnou t ídu. Zemská školní rada této žádosti vyhov la povolením ze dne 3. zá í 1931 a proto se již 7.zá í t.r. za alo vyu ovat. Ve druhé pomocné t íd byl ustanoven u itelem Eduard Veselý. Na po átku roku 1932 byly pomocné t ídy p est hovány do budovy státní odborné školy textilní v P emyslov ulici. U iteli z stali p. M. Hofmanová a Ed. Veselý. Po et žák i v dalších letech se pohyboval kolem t iceti. Od byla výnosem Zemské školní rady v Praze ustanovena samostatná pomocná škola, odtržením od obecné školy chlapecké. Sou asn byl ídícím u itelem pomocné školy ustanoven Ed. Veselý, který stál v ele školy až do své smrti v r Svojí neúnavnou a poctivou prací se zasloužil o velmi dobrou pov st školy a dosáhl výborných úsp ch v oblasti logopedie. Výuka školy se v následujících obdobích p íliš nem nila. Docházelo ke st ídání u itel, ale chod školy, po ty žák a charakter vyu ování se nem nil. V období II. sv tové války došlo ke dvojímu krátkému p est hování školy, která se však op t vrátila do budovy v P emyslové ulici. Výnosem Ministerstva školství z r byla škola p ejmenována na "Zvláštní školu". Tohoto ozna ení se za alo používat od 15. listopadu Po úmrtí p. Ed. Veselého byla pov ena ízením školy p. u itelka. Vlasta Štefanová, která tuto funkci vykonávala až do svého odchodu na d chod v roce Na její místo nastoupila p. Mgr. Eva Hynková, která spolu se svojí zástupkyní p. Mgr. Zdenkou Langerovou ídí školu dodnes. Po ty žák kolísají, v pr m ru je na škole 8-10 t íd, 1-2 odd lení školní družiny. Tato škola ve D.K.n.L. pat í k druhé nejv tší na okrese Trutnov. V letech Byla uskute n na celková rekonstrukce školní budovy do dnešní podoby. (viz foto p íloha). Od roku 1995 má škola právní subjektivitu a také nový název "Zvláštní škola a praktická škola". Jejím z izovatelem je MŠMT. Výuka pro žáky ve v ku od šesti do osmnácti let probíhá na t ech pracovištích: (Zvláštní škola, Hus v Domov, USP Hajnice). Vzd lávání zabezpe ují kvalifikovaní, speciální pedagogové. Škola pravideln organizuje letní atletické sportovní hry pro žáky zvláštních škol okresu, zú ast uje se r zných sout ží. Nejv tším úsp chem bylo 1. místo celostátní p írodov dné sout že kopidelský kvíte ek" a 3. místo v oblastním kole mladí dopravci". 38

14 In memoriam zasloužilého u itele Eduarda Veselého 18. listopadu 1971 opustil navždy ady sl. logoped vynikající pracovník Eduard Veselý. Rodák z Radovesnic u Chlumce nad Cidlinou (nar ) po absolvování nižšího gymnasia v Pardubicích a studiích na státním u itelském ústavu v Hradci Králové vyu oval od roku na ad obecných škol Pardubicka. Již v této dob zam il sv j zájem na výchovu mládeže smyslov, duševn, t lesn i jinak postižené. Této innosti v noval pozd ji všechny své síly, as a zájmy. Roku 1929 zahájil své p sobení v oboru defektologie v Jilemnici na ústav pro d ti obtížn vychovatelné. Piln studoval odbornou literaturu i psychologii defektního dít te. Zájem soust edil zejména na psychopedii a logopedii. Tyto dva obory mu udaly životní sm r. Po jednoro ním p sobení v Jilemnici se stává roku 1930 nejprve u itelem a pozd ji editelem na pomocné škole ve D.K.n.L., o jejíž vybudování si získal velké zásluhy. Od samého po átku p sobení na této škole pe oval o d ti postižené vadami e i a to nejen v míst svého p sobení, ale po celém okrese Trutnov. Práce se mu rozrostla tak, že roku 1942 byla otev ena Logopedická poradna, ve které krom patlavosti a koktavosti odstra oval i jiné poruchy e i. Byl u nás jedním z prvních, ne-li v bec prvním, který si ve své praxi za al všímat d tí dyslektických, dysgrafických a dyskalkulických. V tomto oboru se stal nejen vynikajícím praktikem, ale i teoretikem. Na uvedená témata napsal adu v deckých pojednání. Je veliká škoda, že dosud nevyšla tiskem Logopedickou innost neomezoval jen na sv j okres a kraj. Po založení Logopedického ústavu v Praze navázal s jeho vedením, jako jeden z prvních, úzkou spolupráci ve dvouletém studiu. V roce 1952 a 1954 studoval na "Karlov universit " defektologii, zakon enou státní zkouškou s vyznamenáním. Získal tím titul promovaný pedagog. V té dob byl jmenován krajským logopedem v uznání zásluh za svou innost. Ú astnil se všech celostátních porad konaných katedrou defektologie, nescházel nikdy p i m sí ních poradách logopedického sboru této katedry a jeho slovo m lo svoji váhu. V roce 1954 se stává lenem výb rové pedagogické spole nosti, tzv. logopedické komise pedagogické spole nosti p i SAV ( eskoslovenské akademie v d). Na všech jejích sjezdech p ednesl velmi cenné referáty, které jsou otišt ny v jejich sbornících. Pro logopedy a pro d ti vadn mluvící vydal adu p íru ek, z nich nejznám jší jsou. U ím se íkat R (1942), U ím se íkat (1944,1946), U ím se íkat S, Z, C-Š, Ž, (1946) a U ím se íst a mluvit" (1947). Všechny tyto velmi cenné p íru ky byly vydány pé í Krajské logopedické poradny Dv r Králové n. Labem. Od založení katedry defektologie v Praze v ní p ednášel jako externí u itel na odd lení psychopedie. Tyto p ednášky konal i pro odbo ku Karlovy univerzity v Hradci Králové. Velikou zásluhu má na tom, že byla na trutnovském okrese v Choustníkov Hradišti založena škola pro vadn mluvící, které až do své smrti v noval nevšední zájem. Na svém okrese vychoval adu znamenitých logoped a kraji hradeckém mnoho zdatných logopedických asistent, kte í pokra ují v jeho šlép jích. Za svoji vynikající pedagogickou innost byl Eduard Veselý s polovin padesátých let jmenován Ministerstvem školství " Zasloužilým u itelem". 39

15 Jeho jméno bylo a je známo v odborných kruzích defektologických po celém bývalém eskoslovensku. Byl zván jako p ednášející na nejr zn jší defektologická zasedání. Vd n a s úctou ho vzpomínají defektologové od Domažlic a Chebu až daleko na východ za Košice. Všude byl vážen a vítán, nejen pro svoje hluboké odborné v domosti, ale i pro své kolegiální jednání a milé vystupování, které dovedl p íležitostn oživovat svérázným humorem. Defektologická práce mu byla vším. Ješt v den svého úmrtí až do ve era vyšet oval poruchy e i ve své poradn a radil koleg m logoped m jak pracovat s obtížnými p ípady. Za n kolik hodin po návratu z poradny po srde ním záchvatu zem el. Odešel, ale jeho jméno nebude zapomenuto a v historii pé e o defektní mládež bude navždy zaznamenáno. est jeho památce! D tský domov retrospektiva a sou asnost D tský domov se sídlem ve Dvo e Králové n.l., Dvorského 1710 je v len n do sdružení ozdravoven a lé eben okresu Trutnov. Byl založen v roce 1946 v budov bývalého továrníka Deutsche na P í ce. Nesl název D tský domov" a byly sem p ijímány d ti od svého narození do 21. let, tedy do plnoletosti. Z izovatelem byl Národní výbor. (vysv tlivka - tehdy byl ješt Dv r Králové n.l. okresním m stem) První dít bylo p ijato dne 16.zá í roku Dnem p evzalo toto za ízení zdravotnictví Okresní ústav národního zdraví - a byla zde zajiš ována pé e o d ti ve stá í od jednoho do t í let. První editelkou tohoto ústavu byla p. Aloisie Holanová, nar. 1899, bytem ze D.K.n.L. Od je D tský domov organiza n za len n do Sdružení ozdravoven a lé eben" okresu Trutnov a z izovatelem je Okresní ú ad v Trutnov. Zdravotní a výchovnou pé i poskytuje p evážn od jednoho do t í let a pokud je to nutné ze zdravotních d vod, nebo d vod sociálních, tak i d tem starším. Domov je ur en pro 32 d tí a p ijímány jsou d ti zdravé, nad nimiž je na ízena ústavní výchova. Sem pat í d ti týrané, ohrožené prost edím a opušt né rodi i. Dále to jsou d ti mentáln zdravotn postižené. Jsou zde d ti p evážn z Východo eského kraje. Tento ústav zajiš uje speciální zdravotní pé i: - d tem ohroženým vrozenými. vývojovými vadami - d tem s malabsorbcí, kterým rodi e nejsou schopni zajistit pot ebnou pé i a dietu - d tem po operacích - s poruchami hybnosti, kterým zajiš uje pot ebnou rehabilitaci Dále ústav zajiš uje rovn ž pé i z d vod sociálních: - d tem o n ž rodi e nejeví zájem - krátkodobou pé i v dob hospitalizace matky v nemocnici, nebo když je ve výkonu trestu - d tem žijícím v rodinném prost edí ohrožujícím jejich vývoj 40

16 Také je v tomto za ízení poskytována ambulantní rehabilita ní pé e na doporu ení d tského neurologa, která je pln využívána d tmi ze D.K.n.L. a okolí. Jedná se o onemocn ní, kde se aplikuje cvi ení tzv. Vojtovou metodou". Starším d tem zajiš uje D tský domov" návšt vu mate ské školky s logopedickým zam ením. D tem, které se nemohou vrátit do vlastní rodiny, zajiš uje náhradní rodinnou pé i ve form p stounské pé e, nebo osvojením. Na míst editel tohoto D tského domova" se po p. Holanové vyst ídaly ješt p. Vejborná, Posko ilová, Orlí ková, MuDr P ececht l, MUDr. Chroboková, MUDr. Mrázková, MUDr. B lovská a nyní je editelkou p. Zdena Malá. Dále ústav zam stnává: - pracovníci s agendou HTS (hospodá ka) - sociální sestru, která vede, ídí, organizuje a dohlíží na výchovnou pé i o d ti. Vede sociální agendu d tí, v etn nezájmu rodi (sledování), zajišt ní náhradní rodinné pé e a vymáhání ošet ovného. Tuto zodpov dnou práci vykonává v sou asné dob (již od roku 1964) p. Ji ina Semaniaková: - sedm zdravotních sester - t i p stounky - sedm pracovník na úklid, stravování, údržbu a v prádeln V domov je umíst no 30 d tí ( m ní se ) ve v ku od jednoho do šesti let, fyzicky i mentáln zaostalé d ti tu jsou však i déle. Sou asné zákony týkající se osvojení d tí jsou horší p vodních. D íve sta ilo potvrdit nezájem vlastních rodi estným prohlášení editelství D tského domova", ale po zm n Zákona o rodin z roku 1998, je nutné nejprve p edložit návrh sociální pracovnici na Okresním ú ad a ta ho postoupí soudu. Ten p ípad posoudí a rozhodne o tom, jestli je dít možné dát do osvojení adoptivním rodi m. Tím se pobyt v D tském. domov " podstatn prodlouží. Paní editelka Malá se k tomuto vyjad uje takto: "N kte í rodi e si d tské domovy pletou s úschovnou zavazadel a zákon je v tom vícemén podporuje. D ti tak v Domov " ekají na to, až maminka s tatínkem rozumov dozrají, odnau í se fetovat, nebo každý den opíjet, vy eší si nep íznivou bytovou i rodinnou situaci. K tomu, aby nebylo možné dít dát do osvojení náhradním rodi m a muselo v domov takto ekat sta í, aby jednou za p l roku projevili zákonní rodi e zájem. Za projevení zájmu se považuje nap íklad poslání pohlednice, telefonát, nebo návšt va. (Trutnovsko 29. února 2000, strana 3.) Podle d ív jšího zákona probíhalo soudní schválení tehdy, až když už dít v náhradní rodin bylo. Budova prošla celou adou zm n. Zachyceny jsou ty nejd ležit jší v tomto sledu: oprava st echy, fasády, pokrytí terasy dán nový kotel úst edního topení na zemní plyn nové oplocení nové topení v interiérech: dána z ásti nová, plastová okna Okresní ú ad v Trutnov vynakládá na provoz nemalé ástky, náklady však rostou a je vítána jakákoliv pomoc, a již finan ní a nebo formou daru. 41

17 Proto je t eba pod kovat t m kdo p isp li dosti vysokými ástkami a nebo dary zna né hodnoty. Pat i sem hlavn DUV -Váno ní ozdoby D.K.n.L., BAK Trutnov, CARLA s.r.o, BOOM, SATOS ze D.K.n.L., Porobeton Trutnov, O ní optika Rašínovo nám stí D.K.n.L., Stará lékárna, pan Flégl ze D.K.n.L., hotel Hilton Praha, paní H lková z Nové Vsi nad Popelkou, Pražská správa nemovitostí Praha 3, zam stnanci lázní a.s. B lohrad, p. Lu áková z Hradce Králové. Pod kování pat í i lesnické škole v Trutnov za úpravu porost, také t m, kdo se o váno ních svátcích p išli na d ti podívat a p inesli jim n jakou mali kost a nebo ovoce. Pot ebná fakta p edala p. editelka Zdenka Malá a socialní sestra Ji ina Semaniaková. Foto v nováno ústavem. Diakonie st edisko CE retrospektiva, sou astnost St edisko Diakonie eskobratrské církve evangelické ve Dvo e Králové n. L., se sídlem Benešovo náb eží Uvedené st edisko je církevní za ízení, které je otev eno pro i pro ob any mimo církev a slouží pot ebám m sta a jeho okolí. Z ízení st ediska p edcházelo tém ro ní p ípravné období, napln né usilovným jednáním. Stalo se tak po zm nách v politickém uspo ádání našeho státu, uvoln ní ob anských aktivit po listopadových událostech roku 1989 a tím k obratu ve vztahu mezi církvemi a státem. Církvím tak je dána možnost se vrátit k charitativní a sociální práci. eskobratrská církev tedy obnovuje innost Diakonie, zrušené p edchozí komunistickou vládou. Sbor CE v našem m st se tedy k tomuto cíli pln upnul. Staršovstvem eskobratrského sboru bylo rozhodnuto o ustavení st ediska a pov ilo fará e sboru Vojena Syrovátku a také pana Stanislava Št pa e, aby zahájili jednání o vybudování st ediska. Byl proveden pr zkum pot ebnosti služeb na úseku sociálním, se zam ením na širokou oblast našich spoluob an. Na základ toho bylo rozhodnuto o zam ení st ediska na poskytování k es anské sociální pomoci a pastoraci. 42

18 Ta byla sm rována zprvu na pe ovatelskou a ošet ovatelskou pé i dosp lým spoluob an m se zdravotním postižením, nemocným, vysokého stá í, osam lým a jinak sociáln pot ebným. Jednáno bylo se zástupci M Ú (M stského ú adu), jmenovit s p. starostou Ing. Ka erovským a ob ma místop edsedy p. Jakubcem a Haasem. Iniciativa sboru CE byla p ijata a dohodnuta spolupráce. Vyústila nabídkou darování objektu p. 1067, v etn pozemku na Benešov náb eží. Svoji innost zahájilo st edisko Diakonie podle zákona církevního o z izování církevních, ú elových za ízení dnem 15. íjna uskute n ní tohoto zám ru se zasloužil editel st ediska p. Stanislav Št pa a vrchní sestra p. Dorkas Syrovátková. Mezi další aktivní spolupracovníky, dobrovolníky z místního sboru eskobratrské církve evangelické, to byli otec Miroslav a syn Miloš Vávrovi. Z izovacím místem se na p echodnou dobu stala fara sboru CE. Práce za ala ve dvou oblastech. První z nich byla pe ovatelská služba v domácnostech klient a návazn na toto výstavba Domova Diakonie. Pe ovatelská a ošet ovatelská služba v domácnostech byla uskute n na již Od byla z ízena pe ovatelská služba v obci Nemojov, bylo z ízeno, na základ dohody s obecním ú adem, detašované pracovišt v obci Doubravice. Mimo tuto obec pe uje o klienty v obcích Zdobín, T ebohoš, Bílé Poli any a Stanovice. Ze skromných za átk se po et klient rozrostl na tém 200! Cílem této služby je poskytovat požadovanou a pot ebnou pé i. Dále ješt obvyklou pé i rozší it u osob zdravotn postižených na návšt vy t ikrát denn (u nemocných) a také ješt p ípadn v sobotu a ned li. Tím se vytvá í podmínky k pobytu t chto osob ve vlastním prost edí a oddálí se tím jejich umíst ní v sociálních za ízeních. Výstavba Domova Diakonie byla provád la ve dvou etapách. V prvé etap to byla p estavba domu.p na Benešov náb eží. Objekt a pozemek bezplatn p evedl st edisku M stský ú ad. Provoz zde byl zahájen Náklady na rekonstrukci a za ízení dosáhly ástky 2,6 milionu K s. Provedenou rekonstrukcí je k dispozici 5 pokoj typu minigarsonky pro 5-6 obyvatel, dále je zde technické zázemí s prádelnou, kuchy kou, koupelnou, ubytování pro personál, sociální za ízení, ordinace léka e, rehabilitace a ergoterapie. Ve druhé etap to byla výstavba nového objektu na pozemku odprodaném M stským ú adem. Zde byl zahájen provoz a náklady v etn za ízení dosáhly ástky 8,5 mil. K. V tomto novém objektu je 15 mini-garsonek prvé kategorie pro obyvatel. Dále je zde vyva ovna jídel s jídelnou, sociální za ízení pro personál, dva pokoje pro personál, pokoj pro návšt vy a pracovní místnosti pro zam stnance. Celé za ízení je vybudováno s bezbariérovým p ístupem do všech prostor objektu a vybaveno pom ckami pro osoby s omezenou pohyblivostí. Celková kapacita Domova Diakonie je až 23 obyvatel. Aby byla zajišt na ekonomická realizace stavby, byla provád na nejprve pracovní skupinou a od stavebním st ediskem Diakonie. Celá výstavba Domova Diakonie byla finan n zajiš ována z dar. Mezi dárci jsou církve a spole nosti ze SRN, Francie, Holandska a dále církvemi, humanitárními spole nostmi, jednotlivci a podnikatelskými subjekty eské republiky. Provoz st ediska je hrazen zejména z p ísp vk Ministerstva práce a sociálních v cí R a poplatk za pe ovatelskou službu obyvatel Domova, další potom p icházejí z Okresního ú adu v Trutnov, M stského ú adu našeho m sta, z církví a od jednotlivc. 43

19 Významnou podporu p i výstavb a provozu Diakonie tvo í neplacená práce dobrovolník - len církve. Ke dni bylo ve St edisku Diakonie CE zam stnáno na dvacet pracovník, kte í pe ovali o 196 klient v domácí pé i a 21 obyvatel Domova Diakonie. I když je St edisko Diakonie církevním za ízením, slouží pln obyvatel m m sta a jeho z ízením získalo m sto bez finan ních náklad moderní sociální za ízení se širokou nabídkou sociálních služeb pro obyvatele. St edisko Diakonie se stalo významnou sou ástí života m sta. Nejen výstavbou moderního sociálního za ízení a poskytovanými službami, ale je jako nestátní za ízení i významným p ísp vkem do budování ob anské spole nosti našeho m sta a státu. Fílatelie našeho m sta retrospektiva - sou astnost V našem m st se první sb ratelé známek objevili již p ed první sv tovou válkou. Prvním obchodníkem v dob I. sv t. války, který prodával známky, byl knihkupec Brentner v Šindelá ské ulici. První královédvorský klub sb ratel známek byl založen roku Ten vstoupil do Svazu eskoslovenských filatelistických spolk, (bylo jich tehdy v republice 28) a p sobí s krátkým p erušením ( ) v našem m st pod r znými názvy dodnes. Ke 160. výro í vzniku první poštovní známky sv ta a ke 150. výro í používání známek v našem kraji byla uspo ádána výstavka. Kladný ohlas na oh ostroj Oh ostroj na komponovanou hudbu firmy Via Lucis (Bohouš Dufek) provedený v p edve er "majálesu" se setkal s mimo ádným uznáním divák a dlouhým. potleskem. /kv ten 2000/ 44

20 55. výro í osvobození naší vlasti v roce 1945 vlastiv dná studie Bylo by p íliš zjednodušené, kdybychom p iblížili jen události t ch n kolika dní vlastního kv tnového povstání roku Je t eba sáhnout kousek do naší historie a popsat vzájemné soužití ech a N mc našeho regionu ze sv dectví kronik a pam tník. To vše ve sledu d jinných událostí z dob Rakouska, vzniku a trvání I. eskoslovenské republiky, Mnichova, zabrání Sudet, okupaci eskoslovenska spolu s odbojovou inností, dále kv tnové povstání roku 1945 a p ekotné povále né období do konce roku U i me si nejprve velmi hrubý obraz toho, jaké vlastn bylo letité soužití ech a N mc v našem podkrkonošském regionu. Tedy soužití na vysloven historickém území eském. Skute ností je, že naše pohrani ní území byla osídlena již p ed n kolika staletími n meckými kolonisty. Stalo se tak na p ání eských panovník ve dvou vlnách po sob jdoucí kolonizace. Tolik dávná historie. N mecký živel tedy v eských pohrani ních oblastech zdomácn l. Generace n mc se tu rodily i umíraly a domovem jim byla eská zem, která je zprvu hostila jako kolonisty, aby tu s plynoucími staletími zapustili své ko eny. Tomu se zajisté nelze divit, vždy jim, práv tak jako rodilým ech m, byla zem jejich p edk domovem. P esto zde docházelo ke spor m, r znostem, nevraživosti a dokonce násilí. Ob národnosti, sídlící na p d historicky eského království, si vzájemn nerozum ly. Byla období zdánlivého klidu, kdy vedle sebe pracoval ech a N mec a ke t enicím nedocházelo. Vzplála však období, kdy se vzájemná evnivost zm nila v nenávist. Tak tomu bylo po dlouhá léta a je t eba íci, že ke škod obou národností. Tato skute nost se bezprost edn dotýkala našeho m sta. Rozkládalo se na rozhraní obou t chto nesmi itelných živl, bylo doslova n meckým živlem obklí eno. Tém ve všech vesnicích v sousedství našeho m sta byli eští usedlíci v menšin, správa t chto obcí byla tedy n mecká. Pr mysl, živnosti, polní a lesní majetek byl v t chto obcích také p evážn v n meckém držení. Vliv n mectví byl vnášen i do našeho m sta. M stské kroniky dokladují provokaci ze dne jako Bartolom jskou noc, kdy se n me tí Turne i schází v zadní místnosti hotelu Kopp ve svých krojích s erno- erveno-žlutými páskami. Tuto demonstraci n mecké síly organizoval syn majitele továrny Leopold Mandl. Jmenovaná továrna stála na míst nyn jšího gymnázia a sám organizátor tak prý u inil ze zášti, že se mu nedostalo eské dívky. Pobou ené ú astníky eské i n mecké národnosti musel posléze uklidnit až MUDr. Moravec. Turne i byli potom vyprovázeni zdejším starostou m sta Šípem až za m sto. P esto došlo k jejich napadení a vzájemné poty ce, která m la své dozvuky až u soudu v Hradci Králové. D sledkem bylo to, že došlo k rozpušt ní M stského zastupitelstva a do zvolení nového ustanoveno kuratorium. Je pochopitelné, že tehdejší Rakousko Uhersko p álo více vlivu n meckému než eskému. Znalec t chto pom r Jan Rejl, editel eské menšinové školy v Dolním Nemojov o tom napsal: V té dob za ali n kte í eši p etvo ovati svá jména Malý na Maly, Luštinec na Luschtinetz, Ježek se stával Jeschke a stávali se odrodilci. Ti potom zavinili, že v sedmdesátých letech devatenáctého století postavilo Boschovo panství n meckou školu. Pon m ování se potom d lo ješt rychleji a d kladn ji.. Národnostní t enice neustávaly, dochází i nadále k hrubostem a násilnostem. Spory jsou vedeny i o Zvi inu, ob znesvá ené strany ji pokládají za sv j symbol národnostní. N mci z pohrani í Sudet jsou pro echy skop áky. Snad proto, že p icházeli z pohrani ních hor dol, tedy s kopc a proto skop áci. ech m se zase dostávalo dle Rejlových pam tí pojmenování Böhmische Hund - eský pse. Pokusy o stmelení obou národností v duchu levicového internacionalizmu, tedy s odmítáním národnostních t enic a nastolením vzájemného respektování a spolupráce, nem ly dlouhého trvání. Tyto srazy n meckých a eských ob an, z ad p evážn 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Na úvod starosta obce Petr Šváb přivítal zastupitele a hosty. Zasedání

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 íslo usnesení vy izuje termín 342/10 Rada m sta bere na v domí provedenou p. B lonožník ihned kontrolu usnesení. 343/10

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Přítomno: Omluveno: Program: 12 členů zastupitelstva obce 3 členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina)

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

,, Školka plná pohody

,, Školka plná pohody ,, Školka plná pohody 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice Adresa: ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, 751 17 Zřizovatel školy: OÚ Horní

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Otická knihovna. Knihovny vedly knihovní rady, které se volily a volily knihovníka. V roce 1937 to byla Růžena Vaculová.

Otická knihovna. Knihovny vedly knihovní rady, které se volily a volily knihovníka. V roce 1937 to byla Růžena Vaculová. Otická knihovna Podle zákona o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919, číslo 4305 Sb., jsou obce, kde menšina národní čítá nejméně 400 obyvatel nebo kde působní státní menšinová škola,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 238/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. prosince 2015 Částka 6 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. prosince 2015 Částka 6 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 18. prosince 2015 Částka 6 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-34867/2015-2 ze dne 7. prosince 2015,

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015

Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015 Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně

Více

N zvy ulic v DaËicÌch

N zvy ulic v DaËicÌch N zvy ulic v DaËicÌch První oficiální rozdělení a pojmenování ulic města pochází z 80. let 19. století. Ulice měly svá jména samozřejmě již před tím, ale oficiálně pojmenovány byly až na zasedání obecního

Více

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad. Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.cz Obecně závazná vyhláška

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád Kulturního centra - sokolovny Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání nebytových prostor a jeho zařízení v Kulturním centru sokolovně v Rájci-Jestřebí

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice .. Mateřská škola Havlovice Š K O L N Í Ř Á D Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov, Havlovice 38, 542 32 Úpice IČO : 710 03 878 Telefon: 499 882 284 Zřizovatel: Obec

Více

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Provozní řád školy Vypracoval: Schválil: Eva

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1. Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Vnitřní organizační předpis č. 3 ze dne 31. 8. 2012, č.j.

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 1442/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/1470/2016-BKMM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno Oznámení o výběrovém řízení č. BKM/32/2016 s následnou

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje příloha 1 Partneři memoranda: Ústecký kraj Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Identifikační číslo: 70892156

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 18.05.2015 OD/633/15/LK Ing.Koubek / 301 24.06.2015 R O Z H O D N U T Í

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 18.05.2015 OD/633/15/LK Ing.Koubek / 301 24.06.2015 R O Z H O D N U T Í Vypraveno dne: VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 18.05.2015 OD/633/15/LK Ing.Koubek / 301 24.06.2015 R O Z H O D N U T Í povolení uzavírky silnice a nařízení objížďky

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Organizace: Integrovaná střední škola Cheb Vnitřní předpis číslo: 6/2010 Vnitřní kontrolní systém Platnost od: 1.4. 2010 Účinnost od: 1.4. 2010 Datum: 31.3. 2010 Vypracoval: Bc.Věra Burdová Funkce: ekonomka

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více