Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín IČO tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín IČO 48773689 tel. 571646415, e-mail zsvalbystrice@zsvb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín IČO tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VALAŠSKÁ BYSTŘICE 2013/2014 1

2 Výroční zpráva 2013/2014 OBSAH 1. Charakteristika školského zařízení, základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Údaje o pracovnících školy (personální zabezpečení činnosti školy), další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/ Údaje o zařazování dětí a žáků (zápis k povinné školní docházce) 5. Výsledky výchovy a vzdělávání - celkový prospěch žáků za školní rok 2013/ počty žáků přijatých ke studiu do SŠ ve školním roce 2013/ hodnocení výsledků výchovného působení - údaje o integrovaných žácích - soutěže a přehlídky - jiné výchovně-vzdělávací aktivity školy 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů 12. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 13. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČSI 14. Závěr výroční zprávy 15. Základní údaje o hospodaření školy Přílohy: Příloha č. 1: Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. O svobodném přístupu k informacím v platném znění za období až Příloha č. 2 : Zájmové útvary 2

3 1.Charakteristika školského zařízení-základní údaje o škole Název a sídlo školy: Základní škola Valašská Bystřice č. 360, okres Vsetín, PSČ Zřizovatel: Obec Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 181 Právní forma školy: Právní subjekt od Příspěvková organizace. Jméno ředitele školy: Radek Halačka, statutární zástupce Petr Richter Kontakt na zařízení: tel Dana Drdová, ekonomický zástupce školy pracovník pro informace tel ředitel školy Radek Halačka mobilní telefon fax Zřízení školy: Součástí školy: Škola založena Nová budova ZŠ , zařazení do sítě poslední aktualizace , IČO Základní škola 350 žáků Školní družina 30 žáků Školní jídelna 400 jídel Školní klub - počet žáků se neuvádí Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014 (zahajovací výkaz podle stavu k ) Počet tříd Počet Počet žáků Přepočtený Počet žáků /skupin/ žáků na třídu počet ped.prac. na ped.úvazek /skupinu/ /prac.šj/ 1. stupeň stupeň ,5 8,3 9,4 Školní družina ,9 30,0 Školní jídelna x 177 x 4,8 x. Školská rada: Byla ustavena dne , má 6 členů (1/3 tvoří pedagogičtí pracovníci, 1/3 zákonní zástupci žáků a 1/3 jmenoval zřizovatel). Ve škol. roce 2013/2014 proběhla dvě jednání Školské rady ZŠ Valašská Bystřice ( a ). Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: - SRPŠ při ZŠ Valašská Bystřice zaregistrována od pod číslem USC/1-8067/91-R - Asociace škol. sportovních klubů při ZŠ Val. Bystřice zaregistrována pod číslem SEM/755/22 70 členů (3 učitelé, 67 žáků) 3

4 2.Vzdělávací programy školy Vzdělávací program školní rok 2013/2014 v ročnících počet žáků ŠVP ZŠ Valašská Bystřice 1.,2.,3.,4. 5., 6.,7.,8., ŠVP ZŠ LMP Valašská Bystřice 2., 7.,a Školní rok 2013/2014 byl poslední rok, kdy škola nabízela volitelné předměty. Žáci 9. třídy si mohli vybrat buď sportovní hry, ekologická praktika, nebo německý jazyk. Jako druhý cizí jazyk byla vyučována němčina (tento jazyk byl vybrán především proto, že výuka mohla poskytnout aprobovanou výuku). Žáci 7. a 8. třídy měli dvě vyučovací hodiny německého jazyka týdně. Vzhledem k omezeným mzdovým prostředkům bylo na škole vyučováno jen třem nepovinným předmětům náboženství římsko-katolické, evangelické a pohybová výchova. 3. Údaje o pracovnících školy (Personální zabezpečení činnosti školy) Školní rok 2013/2014 počet fyzických přepočtené osob úvazky interní pracovníci 18 16,63 externí pracovníci 4 0,16 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Ped.pracovníci Prac.zařazení,funkce Úvazek Kvalifikace,stupeň vzdělání, roků ped. - poř.číslo obor, aprobace praxe 1 učitelka 1 UP Olomouc, uč.1.st učitelka 1 PF Ostrava, asistentka ped. 0,5 PF Ostrava 38 4 učitelka 1 PF Ostrava,uč.1.st.+Vv 21 5 učitelka 1 Gymnázium Rožnov 12 6 asistentka ped. 1 PF Ostrava,R-TV-N 39 7 učitelka 1 PF UJEP Brno, Jč-Hv 30 8 učitelka 1 PF Ostrava, Př-Tv 31 9 učitelka 1 PF Ostrava, M-ZT učitelka 1 PF Olomouc, Ma-Ze učitelka 0,91 UP Olomouc Nj ZŘ 1 UP Olomouc PF, uč.1.st.+hv ŘŠ 1 UP Olomouic, 1.stup.+TV 19 4

5 14 katechetka 0,04 UP Olomouc,fak.Cyril.-teol vychovatelka 0,86 SPŠ učitelka 1 PF Olomouc, Čj-Ov,Rv učitelka 1 PF Ostrava, Fy-Che učitelka 1 PF Ostrava, 1.stupeň 3 19 vychovatelka 1 ISŠ řemesel 4 20 evang.farář 0,02 teologie spec. pedagog 0,05 UP Olomouc, spec.pedagogika spec. pedagog 0,05 UJAK Praha, spec.pedagogika 3 Poznámka: tento stav je k Ve školním roce 2013/2013 na škole pracovaly na částečný úvazek dvě asistentky pedagoga pro třídy, ve kterých se vyučovalo podle ŠVP ZŠ Valašská Bystřice a zároveň i ŠVP ZŠ - LMP Valašská Bystřice. věkové složení pedagogů: let nad 60 let 2 celkem 18 průměrný věk 47,9 let Odchody ped. pracovníků do důchodu (důchodový věk) Za 1 rok 1 Za 2 roky 0 Za 3 roky 1 Za 4 roky 0 Za 5 let 0 Rodičovská dovolená 1 asistentka pedagoga Celkové hodnocení kvalifikovanosti K měli všichni učitelé na 1. stupni ZŠ potřebné vzdělání, jedna vyučující na 2. stupni studium dokončuje. 5

6 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : v % Požadovaný stupeň vzdělání: 94,4 % Aprobovanost výuky: 77.2 % Mezi 13,4 % hodin vyučovaných neaprobovaně patří část hodin Aj(výuka je však podle odezvy ze středních škol na velmi dobré úrovni), část hodin Vv (odborná výuka je v těchto případech zajištěna výukou v kroužcích)a výuka Dě-většinou vyučována ZŘ, který na VŠ vykonal zkoušky z tohoto předmětu a jako právník tento předmět vyučuje velmi kvalifikovaně. V ostatních případech šlo o výuku aprobovanou. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 10 9,1 Externí pracovníci - - Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo 1. Ekonomický zástupce 1 SO, ekonomický 2. Vedoucí ŠJ 1 VŠ 3. Školník údržbář 1 vyučen, elektromechanik 4. Vedoucí kuchařka 1 vyučena, kuchař-číšník 5. Samostatná kuchařka 1 vyučena, kuchařka 6. Kuchařka 1 SEŠ 7. Kuchařka 0,6 vyučena, kuchařka-servírka 8. Uklizečka 1 Rodinná škola, maturita 9. Uklizečka 0,5 vyučen 10. Uklizečka 1 SŠ mlékárenská s mat. 4.Údaje o zařazování dětí a žáků(zápis k povinné školní docházce) Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014: Zapsaní do 1.tříd Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1.tříd Počet žádostí Nastoupí do 2013 o odklad 1.třídy o odklad 1.třídy Komentář: Předpokládaný počet žáků, kteří nastoupí do 1. třídy ve školním roce 2014/2015 je 35. 6

7 5.Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014 (k ) Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Hodnoceno Celkem s vyznamen. Slovně Celkem 1.st Celkem 2.st Škola celkem Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 V letošním školním roce z 20 vycházejících žáků se jich 19 dostalo na 1. zvolený obor, pouze jedna žákyně nebyla přijata ke studiu na SŠ, dostala se na 2. zvolený obor (špatný prospěch, velká absence) Na maturitní obory se z deváté třídy hlásilo 60 % žáků (o 3 % méně než loni) Na učební obory pak 20% žáků. Z páté třídy se žádný žák nezúčastnil PŘ, jedna žákyně ze sedmé třídy odcházela na soukromou střední školu bez PŘ a jeden žák vycházel z osmé třídy bez ukončeného základního vzdělání. Gymnázium, soukromá SŠ SOŠ SOU, U 8 leté 6 leté 4 leté vč.konzervat. přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Větší procento žáků hlásících se na maturitní obory bylo způsobeno prospěchově lepší třídou. Většina žáků se umístila s přehledem v první polovině výsledkových listin přijímacích řízení. Bohužel i nadále převládá fenomén prospěchově průměrných žáků hlásit se na obory maturitní, kam jsou ovšem díky snaze středních škol naplnit nastupující ročníky ve většině případů přijati. Snaha vedení školy i výchovného poradce o zvolení adekvátního studijního oboru se nesetkává u pochopení ze stran jak zákonných zástupců, tak i žáků samotných. Obecně lze říci, že by žáci společně se svými rodiči měli zodpovědněji přistupovat k volbě povolání a reálněji posuzovat své možnosti a schopnosti vzhledem dalšímu, možnému uplatnění se na trhu práce a v životě obecně. 7

8 Výchovný poradce uváděl malý zájem rodičů o konzultace v otázce volby zaměstnání (ve školním roce pouze 5), na druhé straně chválí samostatnost vycházejících v konzultacích a diskuzích. Jako pozitivní hodnotí přístup škol v postupu přijímacího řízení k žákům se SVP, kde tito měli u PZ prodloužený čas k vypracování požadovaného. K jistě kvalitativně podpůrným prostředkům školy k přípravě žáků na přijímací řízení je možnost navštěvovat cvičení z JČ a Ma. Hodnocení výsledků výchovného působení Ani v letošním školním roce nebylo v oblasti výchovného poradenství zaznamenáno výrazných změn. Nadále ve své funkci pokračuje výchovný poradce se svým dvouhodinovým úvazkem. Je ovšem nutno se začít připravovat na možnou změnu obsazení právě výchovného poradce, který by ve školním roce 2014/2015 ve své pozici chtěl končit. Velký prostor byl věnován zdravotně znevýhodněným žákům, v tomto roce se jednalo o 18 žáků, z toho 13 s vývojovými poruchami učení, 4 děti s LMP, dva žáci se středním zrakovým postižením, z toho jeden souběžně se středně těžkým tělesným postižením a jeden žák s LMP souběžně s vadou řeči. S žáky s LMP pracovali dva asistenti pedagoga, kteří díky své dřívější dlouhodobé pedagogické praxi výrazným způsobem přispěli k výkonnostnímu posunu konkrétních zdravotně znevýhodněných žáků a svou výbornou pracovní morálkou a individuálním, osobním přístupem jsou příslibem kvalitní pomoci i v letech následujících. Na naší škole máme jednoho žáka s IVP pro mimořádné nadání.(vyučován matematice ve vyšším ročníku) V roce příštím již nyní počítáme s přijetím jednoho asistenta pedagoga. Do školy byl v rámci zápisu do první třídy přijat chlapec se svalovou atrofií, který je trvale odkázán na invalidní vozík. Výchovný poradce má i nadále k dispozici svůj kabinet výchovného poradenství, pro anonymní sdělení žáků je dlouhodobě zřízena schránka důvěry. K dalším poznatkům slouží řediteli školy žákovský parlament, se kterým vedení školy řeší aktuální, konkrétní nedostatky a žádosti ze strany žáků. VP je operativně k dispozici jak žákům, tak i jejím zákonným zástupcům, své služby nabízí taktéž v rámci třídnických hodin i individuálních konzultací. Ve školním roce 2013/2014 byly žákům a jejich rodičům představeny vhodné a požadované studijní obory a společně s nabídkou dnů otevřených dveří jednotlivých škol, prezentací škol přímo v prostředí naší školy, burzou a veletrhu práce pro vycházející žáky. Pochvaly a ocenění (2013/2014) Na konci školního roku 2013/2014 bylo uděleno 71 pochval či pochvalných listů TU za: vzorné chování a pomoc TU, za pomoc spolužákům, vzorné vykonávání třídní samosprávy, svědomitý přístup k pracovním povinnostem, za reprezentaci školy na soutěžích, vzornou domácí přípravu, dlouhodobé studijní výsledky. 8

9 Napomenutí a důtky ve šk. roce 2013/2014: NTU 18x za zapomínání pomůcek a DÚ, neplnění povinností, nevhodné chování ve vyučování a o přestávkách, pasivní přístup k práci (stejně jako loni) DTU 7 x za zapomínání pomůcek, neplnění povinností, nevhodné chování, špatný vztah k práci (o 2 méně než loni). DŘŠ 1x za zapomínání a neplnění školních povinností (o 3 méně než loni). Snížené stupně z chování Počet % ze všech žáků školy 3 neuspokojivé uspokojivé 1 0,5 - za neomluvené hodiny Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014: Počet % ze všech zameškaných hodin 1.pololetí 6 0,01 2.pololetí 0 0 za školní rok 6 0,03 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: ročník počet žáků Sluchové postižení Zrakové postižení 3,7 2 S vadami řeči 9 1 Tělesné postižení 3 _1 _ S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení 4,5,6,7,8,9 13 LMP 2,7,9 4 Ve školním roce 2013/2014 bylo na základě vyšetření SPC Duha Zlín a PPP Zlín vyučováno 9 žáků podle IVP. 8 žáků se zdravotním znevýhodněním je vyučováno podle učebních osnov ŠVP, příloha pro LMP ZŠ Valašská Bystřice, žák s mimořádným nadáním pak dle ŠVP pro vyšší ročník v předmětu matematika. Žákům s LMP (4 žáci) pak pomáhali s výukou dva asistenti pedagogů. Díky této pomoci došlo ke zlepšení sledovaných výukových jevů, projevil se větší zájem o školu jako takovou a výrazně se taktéž podařilo zlepšit spolupráci se zákonnými zástupci těchto žáků, kteří vnímali vyšší úspěšnost svých dětí při plnění zadaných a požadovaných úkolů. Jistým posunem je také lepší a pozitivnější přístup a vztah spolužáků ke svým zdravotně znevýhodněným kamarádům 9

10 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014 Počty účastníků Název soutěže, přehlídky šk.kolo okrsek okres kraj oblast, ČR.,EU Přírodovědný klokan 16 Velká cena ZOO Ostrava 2 Biologická olympiáda 11 2 Zdravotnická soutěž 4 Halová kopaná 10 Grant Prix šachy 4 Okrskové kolo ve florbalu 9 Vánoční plavecké závody 1 Školní turnaj ve florbalu 30 Miss švihadlo 35 Recitační soutěž 46 4 Závody ve šplhu Minikopaná 35 5 Matematická olympiáda 5 Basketbal dívek 11 Bruslení 184 Pohár rozhlasu 9 Atletická všestrannost 7 Závod všestrannosti mládeže 5 McDonald Cup 10 Rožnovská olympiáda 26 Šachový turnaj 6 Bystřická laťka 25 Matematický klokan 30 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků - Den dětí pro 1.stupeň - Charitativní akce Život dětem - Filmové představení (196) - Mikuláš pro 1.stupeň (115) - Bruslení (184) - Divadelní představení (350) - Sběr žaludů a kaštanů (26) - Akce žáků 9. třídy pro prvňáčky - Šachový turnaj mládeže (6) - Sběr starých elektrospotřebičů - Den Země - Přednáška o Islandu 10

11 - Projekty SZŠR 5. třída - chov zvířat - 6. třída zahrada - 9. třída chemie - Lyžařský výcvik pro 5. a 7. Třídu - Cvičení ZUMBA pro dívky na 1. stupni - Olympijský víceboj celostátní akce, na naší škole splnilo 75% žáků - Cvičení ve fitness centrum Rožnov p/r pro 2. stupeň 6.Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V posledních letech procházíme klidnějším obdobím v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Vzhledem k okolnosti, že téměř všichni naši žáci bydlí ve Valašské Bystřici, považuji za velmi pravděpodobné, že v případě závažnějšího negativního chování našich žáků, bychom se, ať už oficiálně, či neoficiálně, dříve či později dozvěděli o skutečnostech, které by ukazovali na rizikové chování našich žáků. V současné době tedy nemáme žádné poznatky svědčící o nutnosti mimořádných aktivit z naší strany, a školní strategií v této oblasti tedy zůstává snaha o vyváženou informovanost o dané problematice, organizace preventivních akcí, které prohloubí znalosti našich žáků o negativním působení zejména návykových látek na lidský organismus společně s nabídkou mimoškolních aktivit. Kouření - reálná zjištění x podezření x Alkohol - reálná zjištění x podezření x Drogy - reálná zjištění x podezření x Šikana - reálná zjištění x podezření x Záškoláctví do 10 hodin 1 nad 10 hod.x Kriminalita - reálná zjištění x podezření x Gamblerství - reálná zjištění x podezření x Rasismus - reálná zjištění x podezření x Vulgarismus - reálná zjištění x podezření x Kyberšikana - reálná zjištění x podezření x Jiné - reálná zjištění x podezření x Výčet akcí na úseku prevence sociálně-patologických jevů v oblasti přírodovědné - biologie člověka, biologické účinky drog součást tematických plánů vyučujících přírodopisu - Jak jsme přišli na svět beseda pro žáky 2. tř. - Dospívání beseda pro žáky 6. tř. - Výchova ke zdraví skupinové prezentace k problematice návykových látek - Přírodovědný klokan pro žáky 8.a9.třídy 11

12 2. v oblasti zdravého životního stylu - výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, podmínky správné výživy součástí tematických plánů vyučujících - Zdravý životní styl pro žáky 3. třídy - pobyt v přírodě - Drakiáda - cvičení ZUMBA pro dívky 1. stupně - školní turnaj ve florbalu - turnaj v přehazované - Bystřická laťka skok do výšky - turnaj v odbíjené - účast na šachových soutěžích a turnajích - bruslení - školní Vánoční turnaj v halové kopané pro žáky 1. stupně - školní soutěž Miss švihadlo dívky z 1. stupně - školní kolo závodů ve šplhu - účast našich žáků v Olympijském víceboji 75% žáků školy - cvičení ve fitness centru Rožnov 2. stupeň + účast na soutěžích a turnajích pořádaných AŠSK, SVČ v RPR a jinými organizacemi 3. v oblasti rodinné a občanské výchovy - postavení rodiny ve společnosti, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace, subjekty participující v oblasti prevence drog součást tematických plánů vyučujících - beseda s promítnutím filmu pro žáky 8. a 9. třídy O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti - Etická výchova-chování v nebezpečných situacích 4. třída - Etická výchova-jak být dobrým kamarádem 2. třída - Etická výchova-jak překonat problémy ve škole 3. třída 4. v oblasti sociálně právní právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy, delikventní chování, kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus - lidská práva 8. třídy přednáška - trestní právo I. -9. třída- přednáška - trestní právo II. 9. třída- přednáška - pracovní právo 9. třída - přednáška - ochrana dětí a mládeže 7. třída- přednáška - akce Den s Policií ČR 5. peer program - deváťáci pomáhají prvňákům krátký program žáků IX. třídy pro 1. třídu za účelem seznámení se a získání důvěry - akce pokračovala žáci 9. třídy se snažili průběžně pomáhat žákům 1. třídy - Den dětí 9. třída program pro prváčky - Mikulášská oslava 9. třída pro 1. stupeň - Den Země 9. třída pro 1. stupeň - Halloween 9. třída pro své spolužáky 12

13 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy (2013/2014): Vzdělávací akce, počet účastníků Počet účastníků + aprobace Specializační studium FSII, Halačka, Richter Kurz Tvořivá škola, Šulganová Školení BOZP, Halačka Richter Seminář NOZ, Richter Sem. rozvíjení čt. a mat. gramotnosti, Šulganová Konference OVP, Obšivačová Vzdělávání managementu škol (NOZ), Halačka Dopravní výchova pro 1. stupeň, Šulganová Setkání výchovných poradců, Kelnarová Vzdělávání managementu škol, Halačka náklady ,- Kč 802,- Kč 229,- Kč 1152,- Kč 790,- Kč 348,- Kč 1197,- Kč 596,- Kč 217,- Kč 1700,- Kč Těchto akcí se zúčastnilo celkem 5 osob, z toho dva vedoucí pracovníci. Jednalo se především o speciální vzdělávací semináře, dále o vzdělávání managementu škol a seminář pro VP. Celková finanční částka použitá na DVPP Celkové náklady 38096,- Kč Vzdělávání ostatních pracovníků - pravidelné semináře ekonomů 1 účastník (tři akce) 2962,- Kč - školení zaměstnanců ŠJ 2 zaměstnanci 924,- Kč Vzniklá potřeba DVPP a vzděl. ostatních pracovníků Ředitel školy a jeho zástupce zahájili ve školním roce 2014/2014 čtyřsemestrové studium FSII. na fakultě logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně. Vedoucí školního klubu si v rámci DVPP doplnila požadované vzdělání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a ukončila jej závěrečnou maturitní zkouškou. Část finančních prostředků vyhrazená na DVPP pak byla použita na semináře doplňující a rozšiřující požadované znalosti a dovednosti. 13

14 8.Údaje o významných mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Vzdělávací: Mimo běžného vých.-vzděl.procesu dle uč.osnov a plánů navštěvovali naši žáci ve školním roce 2011/2012 výuku hry na hudební nástroje. Výuka probíhala ve Společenském domě U Pernických, tj. kulturní zařízení obce jako pobočce Základní umělecké školy Rožnov p/r. Hudební nauka probíhala pro nárůst počtu žáků od 1. září v prostorách základní školy. Dále škola poskytuje své prostory k vzdělávacím aktivitám soukromých subjektů např. keramický kroužek, výtvarný kroužek, oddíly kopané Tj Sokol, činnost kroužků Střediska volného času Rožnov pod Radh. (ochránci přírody) aj. Činnost školy je pravidelně prezentována řadou způsobů. Rodiče jsou s činnosti školy seznamováni ve zprávách ředitele školy na plenárních zasedáních SRPŠ a na www stránkách školy. Aktuální informace jsou poskytovány zřizovateli i veřejnosti ve výročních zprávách a o dění na škole je veřejnost informována i prostřednictvím školního časopisu Pod lavicí dále v místním periodiku Bystřický zpravodaj a regionálním tisku Spektrum, Naše Valašsko a Valašský deník. Do těchto periodik hojně přispívá Kroužek mladých novinářů, který na škole pracuje. Vztahy s partnerskými školami a organizacemi: Dlouholetou tradiční spolupráci byla spolupráce s družebními školami na Slovensku (Pruské, Červený Kameň). V tomto školním roce byla bohužel přerušena navázaná spolupráce se ZŠ Jarná a to z důvodu nezájmu o tuto ze strany pedagogických pracovníků. Snad se vedení školy v dalších letech podaří tuto spolupráci přivést opět k aktivní činnosti. V dřívější době jsme na kontaktním semináři v Bruggách Belgie navázali bližší spolupráci se školami v Roeselore (Belgii), Namdalseid (Norsku), Sipoo (Finsku), Gwynedd (Welsu) a Broxburnu (Skotsku). S těmito partnery byl vypracován společný projekt, který po schválení agenturou Sokrates přinesl tříletou fin.podporu EU ve výši Kč ročně. Tento projekt skončil. Z organizací v obci nejlépe spolupracují se školou Valašský soubor Troják, TJ Sokol, Hasiči, Myslivecký a Včelařský svaz, příštím roce přislíbil spolupráci divadelní soubor Chaos. Prezentace školy na veřejnosti: Výsledky práce školy jsou pravidelně konzultovány s rodičovskou veřejností 2x ročně na plenárních zasedáních SRPŠ, dále v místním tisku Bystřický zpravodaj a v případě významnějších úspěchů i v tisku regionálním Naše Valašsko, Jalovec. Řadu příspěvků do denníků zaslal i kroužek Mladých novinářů, který mimo jiné zřídil nástěnku o své činnosti ve veřejných prostorech před jídelnou. Na škole je stálá výstava výtvarných prací žáků. Na škole je vedena foto a videokronika, na archivaci se podílí i Kroužek zpracování digitálních dat. 14

15 9. Mezinárodní spolupráce, programy,projekty: Ve školním roce 2002/2003 oficiálně skončila tříletá spolupráce školy v EVP Socrates Comenius, Aktivita I. Partnerství mezi školami v projektu č. CA-99-I-15 s názvem Towards the Millenium in a European School Perspective. Do programu byla škola zapojena od V projektu jsme po 3 roky spolupracovali s těmito zahraničními školami: 1. Namdalseid skole, Namdalseid, Norsko koordinující škola 2. Sipoon ylaste koulukeskus, Sipoo, Finsko 3. Broxburn Academy, Broxburn, Skotsko I nadále tato spolupráce pokračuje formou dopisování, či u. Další snaha školy o nový kontakt ztroskotala pro vysoký počet žadatelů naše přihláška nebyla přijata. Výrazným úspěchem školy bylo schválení grantu EU v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Náš projekt s názvem Podpora realizace počítačového zaměření školy s dotací téměř 3,5 mil. Kč byl schválen a zahájen v únoru Úspěch je o to větší, že jsme tento projekt zpracovali na rozdíl od jiných škol sami, bez pomoci odborné firmy a takto úspěšné byly pouze 2 základní školy v okrese Vsetín a 5 škol ve zlínském kraji. Projekt rozvíjí znalosti a dovednosti žáků ve využívání informačních a komunikačních technologií jak ve výuce, tak ve volnočasových aktivitách i domácí přípravě žáků. Řeší zasíťování školy a modernizaci výpočetní,digitální a projekční techniky,dále přestavbu škol. knihovny na Studijní a informační centrum,proškolení učitelů,tvorbu a užití výukových materiálů, e.learningové aplikace a založení počítačového klubu se 4 kroužky:psaní všemi 10-ti,Učíme se s Baltikem,Klub mladých novinářů a Tvorba a zpracování digitálních dat. V těchto kroužcích je zapojeno 65 žáků. Tento grant skončil v únoru 2012 a v současné době se realizuje problematika udržitelnosti (SIC bylo převedeno na školní klub, i nadále pracují jednotlivé kroužky atd.) Dále se nám podařilo získat nadační příspěvek Kč na realizaci projektu Hluk a my z nadačního fondu NADACE DĚTI A KULTURA Uherské Hradiště, který pokračoval i v roce 2011/2012 a opět jsme obdrželi ze stejného fondu dotaci Kč. Ve školním roce 2009/2010 jsme zpracovali v rámci operačního programu EU peníze školám -Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Inovace a /individualizace výuky na ZŠ. Byli jsme úspěšní a obdrželi dotaci Kč. Cílem tohoto projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšením efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Sníženi výskytu rizikového chování u žáků naší školy a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, speciálního pedagoga a zavedením programu primární prevence. V roce 2010/2011 a 2011/2012 byl tento projekt realizován. Mimo vytvoření nových materiálů a metodického vzdělávání došlo v tomto roce k dělení 12 hodin, čímž se dosáhlo hlubší individualizace a byla modernizována nová učebna výpočetní techniky, dovybavena školní knihovna, pořízeny dvě interaktivní tabule atd. 15

16 10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Celoživotní učení je definováno jako veškeré učení, které se uskuteční během života, a to s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a kompetence v rámci osobních, občanských, sociálních a zaměstnaneckých perspektiv." Na škole se logicky zaměřujeme na oblast dalšího vzdělávání všech našich zaměstnanců. V kategorii formálního učení je celkový přehled již uveden v kapitole 7. (Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy). K této oblasti je třeba doplnit studium jednoho pedagogického zaměstnance školy, který touto formou získává vysokoškolské vzdělání nutné k výkonu svého povolání. 11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Výrazným úspěchem školy bylo schválení grantu EU v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Náš projekt s názvem Podpora realizace počítačového zaměření školy s dotací mil. Kč byl schválen a zahájen v únoru 2009, ukončen byl 1. března Ve školním roce 2009/2010 jsme zpracovali v rámci operačního programu EU peníze školám - Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Inovace a individualizace výuky na ZŠ. Byli jsme úspěšní a obdrželi dotaci Kč. Tento projekt byl dvouletý. Připočteme li ještě řadu sponzorských darů, tak se škole podařilo během posledních pěti let získat z cizích zdrojů téměř 5 miliónů korun. 12.Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace existuje na naší škole kontinuálně-po roce 1989 nebyla zrušena a svou činnost nepřerušila. V současné době má 12 aktivních členů (8 učitelů, 3 provozní a správní zaměstnanci a 1 důchodce). Spolupráce mezi OS a vedením školy je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Závažná rozhodnutí vedení školy jsou dle Kolektivní smlouvy projednávána se ZOOS.Kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, které se týkají pracovněprávních, platových a sociálních otázek a které je třeba řešit v zájmu práv, oprávněných potřeb a sociálních jistot zaměstnanců. Dále zajišťuje materiální a organizační zázemí pro činnost odborové organizace, vzájemnou informovanost a uplatňuje požadavky vyplývající ze Zákoníku práce. V dosavadní spolupráci mezi ZOOS a vedením školy nikdy nedošlo k řešení pracovněprávních sporů. Předseda ZOOS je stálým členem rozšířeného vedení školy. Velmi dobrá spolupráce je i se zřizovatelem Obcí Valašská Bystřice. I přes tíživou finanční situaci se obec snaží naplňovat každoroční schválený rozpočet a dle svých možností zasílat měsíční příspěvky včas. 16

17 Z ostatních organizací v obci máme velmi úzkou spolupráci s včelaři, TJ Sokol a hasiči, kteří dlouhodobě zajišťují vedení kroužků. Pro soubor Troják vychováváme dorost v souboru Valášek. Dobrá je spolupráce i s ostatními organizacemi-divadelním souborem Chaos, zahrádkáři, důchodci, zdravotním střediskem, prodejnou Jednota, COOP a ostatními. 13. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI(2013/2014) Ve školním roce 20013/20014 neproběhla na škole žádná inspekce ze strany ČSI. V tomto období proběhly dvě veřejně-správní kontroly zřizovatelem - obcí Valašská Bystřice, jejímž předmětem byla kontrola financí poskytnutých zřizovatelem na činnost školy. Kontrola nezjistila žádná pochybení. KHS Zlín provedla ve šk. roce taktéž dvě kontroly, v roce 2013 kontrolovala plnění základních hygienických požadavků v oblasti stravování, kde neshledala žádné nedostatky. V souvislosti s gastrointestinálnímy problémy žáků navrhl dětský lékař v červnu 2014 kontrolu zařízení s podezřením na existenci možné epidemie v souvislosti s možným zdrojem nákazy ve škole. Kontrola toto vyvrátila a vznik problémů přisoudila virové nákaze. 14. Závěr výroční zprávy Výsledky výchovně-vzdělávací činnosti školy ve školním roce 2013/2014 lze hodnotit jako dobré. Byl splněn hlavní cíl zařízení připravit žáky na studium na SŠ a SOU. Z 20 vycházejících žáků se všichni dostali na vybrané studijní obory a jedna žákyně sedmé třídy odešla na soukromou střední školu. Škola se rovněž zařadila mezi úspěšné v soutěžích a olympiádách. Z dostupných výstupů školy nebyly zjištěny závažnější nedostatky ve znalostech žáků a výsledky našich žáků odpovídaly při přijímacím řízení na SŠ jejich školní klasifikaci. Rovněž o zájmovou činnost, umožňující rozšíření obzoru našich žáků bylo postaráno, o čemž svědčí např. 33 kroužků se zapojením asi 50% žáků, či zhruba 67 větších akcí. I nadále přetrvává částečná neschopnost žáků aplikovat získané vědomosti do praktického života a praxe vůbec. Velkou pomocí byla již dřívější realizace programu EU v hodnotě téměř 4,8 mil. Kč, kterou se škola nejen modernizovala, ale byli i proškoleni učitelé a vytvořila se řada učebních pomůcek. Dlouhodobě se se zařízení taktéž potýká hlavně u žáků druhého stupně ke sklonům k průměrnosti. V oblasti výchovné je nutno se zaměřit na odstraňování negativních jevů jako jsou nedobré mezilidské vztahy, poškozování majetku, vulgární vyjadřování či nevhodné chování na veřejnosti. K řešení těchto problémů využíváme výbornou spolupráci s ORP Rožnov pod Radhoštěm, konkrétně odborem sociálním. Ve školním roce 2013/2014 jsme nezaznamenali žádné prohřešky našich žáků v souvislosti s všeobecným nárůstem konzumace tzv. volných drog. Přikládáme to hlavně dobrému složení tříd, ale taktéž dobrou prací pedagogů v komunikaci s žáky v rámci výuky i třídnických hodin. Náznaky problémového chování se snažíme řešit neodkladně v součinnosti se zákonnými zástupci dětí. Významnou roli sehrává dozajista i preventivní program naší školy. Úkolem i prioritou pro další období je zachování úspěšné školy v konkurenčním prostředí našeho regionu, zachování vysoké aprobovanosti našich pedagogů a snaha dosahovat 17

18 výborných výsledků našich žáků nejen v přijímacích řízeních na další stupně škol, ale i nadále navazovat na jejich úspěchy v oblastech zájmového vzdělávání i mimoškolních aktivit. Jako škola chceme i nadále udržet velmi dobře nastavenou spolupráci se zřizovatelem školy a společně hledat cesty dalšího možného využití dotací a grantů k rozvoji celého zařízení. Datum zpracování zprávy: Datum projednání v radě školy a na poradě pracovníků školy: Datum výroční zprávy o poskytování informací

19 Příloha č. 1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za období a) Počet podaných žádostí o informace 0 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 c) Opis podstatných částí rozsudku soudu 0 d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona (bez uvádění osobních údajů) 0 e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archívu školy. Ve Valašské Bystřici dne Mgr. Radek Halačka, ředitel školy 19

20 Příloha č. 2 Přehled o kroužcích školní rok 2013/2014 KROUŽEK Počet žáků 1 Psaní všemi deseti ZŠ 12 2 Matematický kroužek ZŠ 10 3 Tvorba a zpracování dig. dat ZŠ 9 4 Novinářský kroužek ZŠ 15 5 Šachový kroužek ZŠ 10 6 Zdravotnický ZŠ 3 7 Trojáček ZŠ 16 8 Valášek ZŠ 18 9 Florbal ZŠ 9 10 Přírodovědný SVČ Výtvarný kroužek SVČ Keramický SVČ Hudební nauka ZUŠ Hra na hudební nástroj ZUŠ Troják Valašská Bystřice 9 16 Včelařský Valašská Bystřice 5 17 Hasičský Valašská Bystřice Fotbal Valašská Bystřice Tenis Valašská Bystřice 6 20 Street dance Rožnov p.r Dramatický Rožnov p.r Míčové hry Rožnov p.r Balet Rožnov p.r Plavání Rožnov p.r Karate Rožnov p.r Rybářský Rožnov p.r Basketbal Rožnov p.r Výtvarný Rožnov p.r Florbal Rožnov p.r Pětiboj Rožnov p.r Zpěv Rožnov p.r Lyžařský Val. Meziříčí 1 20

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, 76363

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Hodnocení preventivního programu

Hodnocení preventivního programu Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Hodnocení preventivního programu Školní rok: 2014-2015 Školní metodik prevence: Mgr. Anna Smahelová 1 I.Analýza stavu

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více