Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín IČO tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín IČO 48773689 tel. 571646415, e-mail zsvalbystrice@zsvb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín IČO tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VALAŠSKÁ BYSTŘICE 2013/2014 1

2 Výroční zpráva 2013/2014 OBSAH 1. Charakteristika školského zařízení, základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Údaje o pracovnících školy (personální zabezpečení činnosti školy), další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/ Údaje o zařazování dětí a žáků (zápis k povinné školní docházce) 5. Výsledky výchovy a vzdělávání - celkový prospěch žáků za školní rok 2013/ počty žáků přijatých ke studiu do SŠ ve školním roce 2013/ hodnocení výsledků výchovného působení - údaje o integrovaných žácích - soutěže a přehlídky - jiné výchovně-vzdělávací aktivity školy 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů 12. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 13. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČSI 14. Závěr výroční zprávy 15. Základní údaje o hospodaření školy Přílohy: Příloha č. 1: Poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. O svobodném přístupu k informacím v platném znění za období až Příloha č. 2 : Zájmové útvary 2

3 1.Charakteristika školského zařízení-základní údaje o škole Název a sídlo školy: Základní škola Valašská Bystřice č. 360, okres Vsetín, PSČ Zřizovatel: Obec Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 181 Právní forma školy: Právní subjekt od Příspěvková organizace. Jméno ředitele školy: Radek Halačka, statutární zástupce Petr Richter Kontakt na zařízení: tel Dana Drdová, ekonomický zástupce školy pracovník pro informace tel ředitel školy Radek Halačka mobilní telefon fax Zřízení školy: Součástí školy: Škola založena Nová budova ZŠ , zařazení do sítě poslední aktualizace , IČO Základní škola 350 žáků Školní družina 30 žáků Školní jídelna 400 jídel Školní klub - počet žáků se neuvádí Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014 (zahajovací výkaz podle stavu k ) Počet tříd Počet Počet žáků Přepočtený Počet žáků /skupin/ žáků na třídu počet ped.prac. na ped.úvazek /skupinu/ /prac.šj/ 1. stupeň stupeň ,5 8,3 9,4 Školní družina ,9 30,0 Školní jídelna x 177 x 4,8 x. Školská rada: Byla ustavena dne , má 6 členů (1/3 tvoří pedagogičtí pracovníci, 1/3 zákonní zástupci žáků a 1/3 jmenoval zřizovatel). Ve škol. roce 2013/2014 proběhla dvě jednání Školské rady ZŠ Valašská Bystřice ( a ). Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: - SRPŠ při ZŠ Valašská Bystřice zaregistrována od pod číslem USC/1-8067/91-R - Asociace škol. sportovních klubů při ZŠ Val. Bystřice zaregistrována pod číslem SEM/755/22 70 členů (3 učitelé, 67 žáků) 3

4 2.Vzdělávací programy školy Vzdělávací program školní rok 2013/2014 v ročnících počet žáků ŠVP ZŠ Valašská Bystřice 1.,2.,3.,4. 5., 6.,7.,8., ŠVP ZŠ LMP Valašská Bystřice 2., 7.,a Školní rok 2013/2014 byl poslední rok, kdy škola nabízela volitelné předměty. Žáci 9. třídy si mohli vybrat buď sportovní hry, ekologická praktika, nebo německý jazyk. Jako druhý cizí jazyk byla vyučována němčina (tento jazyk byl vybrán především proto, že výuka mohla poskytnout aprobovanou výuku). Žáci 7. a 8. třídy měli dvě vyučovací hodiny německého jazyka týdně. Vzhledem k omezeným mzdovým prostředkům bylo na škole vyučováno jen třem nepovinným předmětům náboženství římsko-katolické, evangelické a pohybová výchova. 3. Údaje o pracovnících školy (Personální zabezpečení činnosti školy) Školní rok 2013/2014 počet fyzických přepočtené osob úvazky interní pracovníci 18 16,63 externí pracovníci 4 0,16 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Ped.pracovníci Prac.zařazení,funkce Úvazek Kvalifikace,stupeň vzdělání, roků ped. - poř.číslo obor, aprobace praxe 1 učitelka 1 UP Olomouc, uč.1.st učitelka 1 PF Ostrava, asistentka ped. 0,5 PF Ostrava 38 4 učitelka 1 PF Ostrava,uč.1.st.+Vv 21 5 učitelka 1 Gymnázium Rožnov 12 6 asistentka ped. 1 PF Ostrava,R-TV-N 39 7 učitelka 1 PF UJEP Brno, Jč-Hv 30 8 učitelka 1 PF Ostrava, Př-Tv 31 9 učitelka 1 PF Ostrava, M-ZT učitelka 1 PF Olomouc, Ma-Ze učitelka 0,91 UP Olomouc Nj ZŘ 1 UP Olomouc PF, uč.1.st.+hv ŘŠ 1 UP Olomouic, 1.stup.+TV 19 4

5 14 katechetka 0,04 UP Olomouc,fak.Cyril.-teol vychovatelka 0,86 SPŠ učitelka 1 PF Olomouc, Čj-Ov,Rv učitelka 1 PF Ostrava, Fy-Che učitelka 1 PF Ostrava, 1.stupeň 3 19 vychovatelka 1 ISŠ řemesel 4 20 evang.farář 0,02 teologie spec. pedagog 0,05 UP Olomouc, spec.pedagogika spec. pedagog 0,05 UJAK Praha, spec.pedagogika 3 Poznámka: tento stav je k Ve školním roce 2013/2013 na škole pracovaly na částečný úvazek dvě asistentky pedagoga pro třídy, ve kterých se vyučovalo podle ŠVP ZŠ Valašská Bystřice a zároveň i ŠVP ZŠ - LMP Valašská Bystřice. věkové složení pedagogů: let nad 60 let 2 celkem 18 průměrný věk 47,9 let Odchody ped. pracovníků do důchodu (důchodový věk) Za 1 rok 1 Za 2 roky 0 Za 3 roky 1 Za 4 roky 0 Za 5 let 0 Rodičovská dovolená 1 asistentka pedagoga Celkové hodnocení kvalifikovanosti K měli všichni učitelé na 1. stupni ZŠ potřebné vzdělání, jedna vyučující na 2. stupni studium dokončuje. 5

6 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : v % Požadovaný stupeň vzdělání: 94,4 % Aprobovanost výuky: 77.2 % Mezi 13,4 % hodin vyučovaných neaprobovaně patří část hodin Aj(výuka je však podle odezvy ze středních škol na velmi dobré úrovni), část hodin Vv (odborná výuka je v těchto případech zajištěna výukou v kroužcích)a výuka Dě-většinou vyučována ZŘ, který na VŠ vykonal zkoušky z tohoto předmětu a jako právník tento předmět vyučuje velmi kvalifikovaně. V ostatních případech šlo o výuku aprobovanou. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 10 9,1 Externí pracovníci - - Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo 1. Ekonomický zástupce 1 SO, ekonomický 2. Vedoucí ŠJ 1 VŠ 3. Školník údržbář 1 vyučen, elektromechanik 4. Vedoucí kuchařka 1 vyučena, kuchař-číšník 5. Samostatná kuchařka 1 vyučena, kuchařka 6. Kuchařka 1 SEŠ 7. Kuchařka 0,6 vyučena, kuchařka-servírka 8. Uklizečka 1 Rodinná škola, maturita 9. Uklizečka 0,5 vyučen 10. Uklizečka 1 SŠ mlékárenská s mat. 4.Údaje o zařazování dětí a žáků(zápis k povinné školní docházce) Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014: Zapsaní do 1.tříd Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1.tříd Počet žádostí Nastoupí do 2013 o odklad 1.třídy o odklad 1.třídy Komentář: Předpokládaný počet žáků, kteří nastoupí do 1. třídy ve školním roce 2014/2015 je 35. 6

7 5.Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014 (k ) Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Hodnoceno Celkem s vyznamen. Slovně Celkem 1.st Celkem 2.st Škola celkem Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 V letošním školním roce z 20 vycházejících žáků se jich 19 dostalo na 1. zvolený obor, pouze jedna žákyně nebyla přijata ke studiu na SŠ, dostala se na 2. zvolený obor (špatný prospěch, velká absence) Na maturitní obory se z deváté třídy hlásilo 60 % žáků (o 3 % méně než loni) Na učební obory pak 20% žáků. Z páté třídy se žádný žák nezúčastnil PŘ, jedna žákyně ze sedmé třídy odcházela na soukromou střední školu bez PŘ a jeden žák vycházel z osmé třídy bez ukončeného základního vzdělání. Gymnázium, soukromá SŠ SOŠ SOU, U 8 leté 6 leté 4 leté vč.konzervat. přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Větší procento žáků hlásících se na maturitní obory bylo způsobeno prospěchově lepší třídou. Většina žáků se umístila s přehledem v první polovině výsledkových listin přijímacích řízení. Bohužel i nadále převládá fenomén prospěchově průměrných žáků hlásit se na obory maturitní, kam jsou ovšem díky snaze středních škol naplnit nastupující ročníky ve většině případů přijati. Snaha vedení školy i výchovného poradce o zvolení adekvátního studijního oboru se nesetkává u pochopení ze stran jak zákonných zástupců, tak i žáků samotných. Obecně lze říci, že by žáci společně se svými rodiči měli zodpovědněji přistupovat k volbě povolání a reálněji posuzovat své možnosti a schopnosti vzhledem dalšímu, možnému uplatnění se na trhu práce a v životě obecně. 7

8 Výchovný poradce uváděl malý zájem rodičů o konzultace v otázce volby zaměstnání (ve školním roce pouze 5), na druhé straně chválí samostatnost vycházejících v konzultacích a diskuzích. Jako pozitivní hodnotí přístup škol v postupu přijímacího řízení k žákům se SVP, kde tito měli u PZ prodloužený čas k vypracování požadovaného. K jistě kvalitativně podpůrným prostředkům školy k přípravě žáků na přijímací řízení je možnost navštěvovat cvičení z JČ a Ma. Hodnocení výsledků výchovného působení Ani v letošním školním roce nebylo v oblasti výchovného poradenství zaznamenáno výrazných změn. Nadále ve své funkci pokračuje výchovný poradce se svým dvouhodinovým úvazkem. Je ovšem nutno se začít připravovat na možnou změnu obsazení právě výchovného poradce, který by ve školním roce 2014/2015 ve své pozici chtěl končit. Velký prostor byl věnován zdravotně znevýhodněným žákům, v tomto roce se jednalo o 18 žáků, z toho 13 s vývojovými poruchami učení, 4 děti s LMP, dva žáci se středním zrakovým postižením, z toho jeden souběžně se středně těžkým tělesným postižením a jeden žák s LMP souběžně s vadou řeči. S žáky s LMP pracovali dva asistenti pedagoga, kteří díky své dřívější dlouhodobé pedagogické praxi výrazným způsobem přispěli k výkonnostnímu posunu konkrétních zdravotně znevýhodněných žáků a svou výbornou pracovní morálkou a individuálním, osobním přístupem jsou příslibem kvalitní pomoci i v letech následujících. Na naší škole máme jednoho žáka s IVP pro mimořádné nadání.(vyučován matematice ve vyšším ročníku) V roce příštím již nyní počítáme s přijetím jednoho asistenta pedagoga. Do školy byl v rámci zápisu do první třídy přijat chlapec se svalovou atrofií, který je trvale odkázán na invalidní vozík. Výchovný poradce má i nadále k dispozici svůj kabinet výchovného poradenství, pro anonymní sdělení žáků je dlouhodobě zřízena schránka důvěry. K dalším poznatkům slouží řediteli školy žákovský parlament, se kterým vedení školy řeší aktuální, konkrétní nedostatky a žádosti ze strany žáků. VP je operativně k dispozici jak žákům, tak i jejím zákonným zástupcům, své služby nabízí taktéž v rámci třídnických hodin i individuálních konzultací. Ve školním roce 2013/2014 byly žákům a jejich rodičům představeny vhodné a požadované studijní obory a společně s nabídkou dnů otevřených dveří jednotlivých škol, prezentací škol přímo v prostředí naší školy, burzou a veletrhu práce pro vycházející žáky. Pochvaly a ocenění (2013/2014) Na konci školního roku 2013/2014 bylo uděleno 71 pochval či pochvalných listů TU za: vzorné chování a pomoc TU, za pomoc spolužákům, vzorné vykonávání třídní samosprávy, svědomitý přístup k pracovním povinnostem, za reprezentaci školy na soutěžích, vzornou domácí přípravu, dlouhodobé studijní výsledky. 8

9 Napomenutí a důtky ve šk. roce 2013/2014: NTU 18x za zapomínání pomůcek a DÚ, neplnění povinností, nevhodné chování ve vyučování a o přestávkách, pasivní přístup k práci (stejně jako loni) DTU 7 x za zapomínání pomůcek, neplnění povinností, nevhodné chování, špatný vztah k práci (o 2 méně než loni). DŘŠ 1x za zapomínání a neplnění školních povinností (o 3 méně než loni). Snížené stupně z chování Počet % ze všech žáků školy 3 neuspokojivé uspokojivé 1 0,5 - za neomluvené hodiny Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014: Počet % ze všech zameškaných hodin 1.pololetí 6 0,01 2.pololetí 0 0 za školní rok 6 0,03 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: ročník počet žáků Sluchové postižení Zrakové postižení 3,7 2 S vadami řeči 9 1 Tělesné postižení 3 _1 _ S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení 4,5,6,7,8,9 13 LMP 2,7,9 4 Ve školním roce 2013/2014 bylo na základě vyšetření SPC Duha Zlín a PPP Zlín vyučováno 9 žáků podle IVP. 8 žáků se zdravotním znevýhodněním je vyučováno podle učebních osnov ŠVP, příloha pro LMP ZŠ Valašská Bystřice, žák s mimořádným nadáním pak dle ŠVP pro vyšší ročník v předmětu matematika. Žákům s LMP (4 žáci) pak pomáhali s výukou dva asistenti pedagogů. Díky této pomoci došlo ke zlepšení sledovaných výukových jevů, projevil se větší zájem o školu jako takovou a výrazně se taktéž podařilo zlepšit spolupráci se zákonnými zástupci těchto žáků, kteří vnímali vyšší úspěšnost svých dětí při plnění zadaných a požadovaných úkolů. Jistým posunem je také lepší a pozitivnější přístup a vztah spolužáků ke svým zdravotně znevýhodněným kamarádům 9

10 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014 Počty účastníků Název soutěže, přehlídky šk.kolo okrsek okres kraj oblast, ČR.,EU Přírodovědný klokan 16 Velká cena ZOO Ostrava 2 Biologická olympiáda 11 2 Zdravotnická soutěž 4 Halová kopaná 10 Grant Prix šachy 4 Okrskové kolo ve florbalu 9 Vánoční plavecké závody 1 Školní turnaj ve florbalu 30 Miss švihadlo 35 Recitační soutěž 46 4 Závody ve šplhu Minikopaná 35 5 Matematická olympiáda 5 Basketbal dívek 11 Bruslení 184 Pohár rozhlasu 9 Atletická všestrannost 7 Závod všestrannosti mládeže 5 McDonald Cup 10 Rožnovská olympiáda 26 Šachový turnaj 6 Bystřická laťka 25 Matematický klokan 30 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků - Den dětí pro 1.stupeň - Charitativní akce Život dětem - Filmové představení (196) - Mikuláš pro 1.stupeň (115) - Bruslení (184) - Divadelní představení (350) - Sběr žaludů a kaštanů (26) - Akce žáků 9. třídy pro prvňáčky - Šachový turnaj mládeže (6) - Sběr starých elektrospotřebičů - Den Země - Přednáška o Islandu 10

11 - Projekty SZŠR 5. třída - chov zvířat - 6. třída zahrada - 9. třída chemie - Lyžařský výcvik pro 5. a 7. Třídu - Cvičení ZUMBA pro dívky na 1. stupni - Olympijský víceboj celostátní akce, na naší škole splnilo 75% žáků - Cvičení ve fitness centrum Rožnov p/r pro 2. stupeň 6.Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V posledních letech procházíme klidnějším obdobím v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Vzhledem k okolnosti, že téměř všichni naši žáci bydlí ve Valašské Bystřici, považuji za velmi pravděpodobné, že v případě závažnějšího negativního chování našich žáků, bychom se, ať už oficiálně, či neoficiálně, dříve či později dozvěděli o skutečnostech, které by ukazovali na rizikové chování našich žáků. V současné době tedy nemáme žádné poznatky svědčící o nutnosti mimořádných aktivit z naší strany, a školní strategií v této oblasti tedy zůstává snaha o vyváženou informovanost o dané problematice, organizace preventivních akcí, které prohloubí znalosti našich žáků o negativním působení zejména návykových látek na lidský organismus společně s nabídkou mimoškolních aktivit. Kouření - reálná zjištění x podezření x Alkohol - reálná zjištění x podezření x Drogy - reálná zjištění x podezření x Šikana - reálná zjištění x podezření x Záškoláctví do 10 hodin 1 nad 10 hod.x Kriminalita - reálná zjištění x podezření x Gamblerství - reálná zjištění x podezření x Rasismus - reálná zjištění x podezření x Vulgarismus - reálná zjištění x podezření x Kyberšikana - reálná zjištění x podezření x Jiné - reálná zjištění x podezření x Výčet akcí na úseku prevence sociálně-patologických jevů v oblasti přírodovědné - biologie člověka, biologické účinky drog součást tematických plánů vyučujících přírodopisu - Jak jsme přišli na svět beseda pro žáky 2. tř. - Dospívání beseda pro žáky 6. tř. - Výchova ke zdraví skupinové prezentace k problematice návykových látek - Přírodovědný klokan pro žáky 8.a9.třídy 11

12 2. v oblasti zdravého životního stylu - výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, podmínky správné výživy součástí tematických plánů vyučujících - Zdravý životní styl pro žáky 3. třídy - pobyt v přírodě - Drakiáda - cvičení ZUMBA pro dívky 1. stupně - školní turnaj ve florbalu - turnaj v přehazované - Bystřická laťka skok do výšky - turnaj v odbíjené - účast na šachových soutěžích a turnajích - bruslení - školní Vánoční turnaj v halové kopané pro žáky 1. stupně - školní soutěž Miss švihadlo dívky z 1. stupně - školní kolo závodů ve šplhu - účast našich žáků v Olympijském víceboji 75% žáků školy - cvičení ve fitness centru Rožnov 2. stupeň + účast na soutěžích a turnajích pořádaných AŠSK, SVČ v RPR a jinými organizacemi 3. v oblasti rodinné a občanské výchovy - postavení rodiny ve společnosti, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace, subjekty participující v oblasti prevence drog součást tematických plánů vyučujících - beseda s promítnutím filmu pro žáky 8. a 9. třídy O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti - Etická výchova-chování v nebezpečných situacích 4. třída - Etická výchova-jak být dobrým kamarádem 2. třída - Etická výchova-jak překonat problémy ve škole 3. třída 4. v oblasti sociálně právní právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy, delikventní chování, kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus - lidská práva 8. třídy přednáška - trestní právo I. -9. třída- přednáška - trestní právo II. 9. třída- přednáška - pracovní právo 9. třída - přednáška - ochrana dětí a mládeže 7. třída- přednáška - akce Den s Policií ČR 5. peer program - deváťáci pomáhají prvňákům krátký program žáků IX. třídy pro 1. třídu za účelem seznámení se a získání důvěry - akce pokračovala žáci 9. třídy se snažili průběžně pomáhat žákům 1. třídy - Den dětí 9. třída program pro prváčky - Mikulášská oslava 9. třída pro 1. stupeň - Den Země 9. třída pro 1. stupeň - Halloween 9. třída pro své spolužáky 12

13 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy (2013/2014): Vzdělávací akce, počet účastníků Počet účastníků + aprobace Specializační studium FSII, Halačka, Richter Kurz Tvořivá škola, Šulganová Školení BOZP, Halačka Richter Seminář NOZ, Richter Sem. rozvíjení čt. a mat. gramotnosti, Šulganová Konference OVP, Obšivačová Vzdělávání managementu škol (NOZ), Halačka Dopravní výchova pro 1. stupeň, Šulganová Setkání výchovných poradců, Kelnarová Vzdělávání managementu škol, Halačka náklady ,- Kč 802,- Kč 229,- Kč 1152,- Kč 790,- Kč 348,- Kč 1197,- Kč 596,- Kč 217,- Kč 1700,- Kč Těchto akcí se zúčastnilo celkem 5 osob, z toho dva vedoucí pracovníci. Jednalo se především o speciální vzdělávací semináře, dále o vzdělávání managementu škol a seminář pro VP. Celková finanční částka použitá na DVPP Celkové náklady 38096,- Kč Vzdělávání ostatních pracovníků - pravidelné semináře ekonomů 1 účastník (tři akce) 2962,- Kč - školení zaměstnanců ŠJ 2 zaměstnanci 924,- Kč Vzniklá potřeba DVPP a vzděl. ostatních pracovníků Ředitel školy a jeho zástupce zahájili ve školním roce 2014/2014 čtyřsemestrové studium FSII. na fakultě logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně. Vedoucí školního klubu si v rámci DVPP doplnila požadované vzdělání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a ukončila jej závěrečnou maturitní zkouškou. Část finančních prostředků vyhrazená na DVPP pak byla použita na semináře doplňující a rozšiřující požadované znalosti a dovednosti. 13

14 8.Údaje o významných mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Vzdělávací: Mimo běžného vých.-vzděl.procesu dle uč.osnov a plánů navštěvovali naši žáci ve školním roce 2011/2012 výuku hry na hudební nástroje. Výuka probíhala ve Společenském domě U Pernických, tj. kulturní zařízení obce jako pobočce Základní umělecké školy Rožnov p/r. Hudební nauka probíhala pro nárůst počtu žáků od 1. září v prostorách základní školy. Dále škola poskytuje své prostory k vzdělávacím aktivitám soukromých subjektů např. keramický kroužek, výtvarný kroužek, oddíly kopané Tj Sokol, činnost kroužků Střediska volného času Rožnov pod Radh. (ochránci přírody) aj. Činnost školy je pravidelně prezentována řadou způsobů. Rodiče jsou s činnosti školy seznamováni ve zprávách ředitele školy na plenárních zasedáních SRPŠ a na www stránkách školy. Aktuální informace jsou poskytovány zřizovateli i veřejnosti ve výročních zprávách a o dění na škole je veřejnost informována i prostřednictvím školního časopisu Pod lavicí dále v místním periodiku Bystřický zpravodaj a regionálním tisku Spektrum, Naše Valašsko a Valašský deník. Do těchto periodik hojně přispívá Kroužek mladých novinářů, který na škole pracuje. Vztahy s partnerskými školami a organizacemi: Dlouholetou tradiční spolupráci byla spolupráce s družebními školami na Slovensku (Pruské, Červený Kameň). V tomto školním roce byla bohužel přerušena navázaná spolupráce se ZŠ Jarná a to z důvodu nezájmu o tuto ze strany pedagogických pracovníků. Snad se vedení školy v dalších letech podaří tuto spolupráci přivést opět k aktivní činnosti. V dřívější době jsme na kontaktním semináři v Bruggách Belgie navázali bližší spolupráci se školami v Roeselore (Belgii), Namdalseid (Norsku), Sipoo (Finsku), Gwynedd (Welsu) a Broxburnu (Skotsku). S těmito partnery byl vypracován společný projekt, který po schválení agenturou Sokrates přinesl tříletou fin.podporu EU ve výši Kč ročně. Tento projekt skončil. Z organizací v obci nejlépe spolupracují se školou Valašský soubor Troják, TJ Sokol, Hasiči, Myslivecký a Včelařský svaz, příštím roce přislíbil spolupráci divadelní soubor Chaos. Prezentace školy na veřejnosti: Výsledky práce školy jsou pravidelně konzultovány s rodičovskou veřejností 2x ročně na plenárních zasedáních SRPŠ, dále v místním tisku Bystřický zpravodaj a v případě významnějších úspěchů i v tisku regionálním Naše Valašsko, Jalovec. Řadu příspěvků do denníků zaslal i kroužek Mladých novinářů, který mimo jiné zřídil nástěnku o své činnosti ve veřejných prostorech před jídelnou. Na škole je stálá výstava výtvarných prací žáků. Na škole je vedena foto a videokronika, na archivaci se podílí i Kroužek zpracování digitálních dat. 14

15 9. Mezinárodní spolupráce, programy,projekty: Ve školním roce 2002/2003 oficiálně skončila tříletá spolupráce školy v EVP Socrates Comenius, Aktivita I. Partnerství mezi školami v projektu č. CA-99-I-15 s názvem Towards the Millenium in a European School Perspective. Do programu byla škola zapojena od V projektu jsme po 3 roky spolupracovali s těmito zahraničními školami: 1. Namdalseid skole, Namdalseid, Norsko koordinující škola 2. Sipoon ylaste koulukeskus, Sipoo, Finsko 3. Broxburn Academy, Broxburn, Skotsko I nadále tato spolupráce pokračuje formou dopisování, či u. Další snaha školy o nový kontakt ztroskotala pro vysoký počet žadatelů naše přihláška nebyla přijata. Výrazným úspěchem školy bylo schválení grantu EU v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Náš projekt s názvem Podpora realizace počítačového zaměření školy s dotací téměř 3,5 mil. Kč byl schválen a zahájen v únoru Úspěch je o to větší, že jsme tento projekt zpracovali na rozdíl od jiných škol sami, bez pomoci odborné firmy a takto úspěšné byly pouze 2 základní školy v okrese Vsetín a 5 škol ve zlínském kraji. Projekt rozvíjí znalosti a dovednosti žáků ve využívání informačních a komunikačních technologií jak ve výuce, tak ve volnočasových aktivitách i domácí přípravě žáků. Řeší zasíťování školy a modernizaci výpočetní,digitální a projekční techniky,dále přestavbu škol. knihovny na Studijní a informační centrum,proškolení učitelů,tvorbu a užití výukových materiálů, e.learningové aplikace a založení počítačového klubu se 4 kroužky:psaní všemi 10-ti,Učíme se s Baltikem,Klub mladých novinářů a Tvorba a zpracování digitálních dat. V těchto kroužcích je zapojeno 65 žáků. Tento grant skončil v únoru 2012 a v současné době se realizuje problematika udržitelnosti (SIC bylo převedeno na školní klub, i nadále pracují jednotlivé kroužky atd.) Dále se nám podařilo získat nadační příspěvek Kč na realizaci projektu Hluk a my z nadačního fondu NADACE DĚTI A KULTURA Uherské Hradiště, který pokračoval i v roce 2011/2012 a opět jsme obdrželi ze stejného fondu dotaci Kč. Ve školním roce 2009/2010 jsme zpracovali v rámci operačního programu EU peníze školám -Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Inovace a /individualizace výuky na ZŠ. Byli jsme úspěšní a obdrželi dotaci Kč. Cílem tohoto projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšením efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Sníženi výskytu rizikového chování u žáků naší školy a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, speciálního pedagoga a zavedením programu primární prevence. V roce 2010/2011 a 2011/2012 byl tento projekt realizován. Mimo vytvoření nových materiálů a metodického vzdělávání došlo v tomto roce k dělení 12 hodin, čímž se dosáhlo hlubší individualizace a byla modernizována nová učebna výpočetní techniky, dovybavena školní knihovna, pořízeny dvě interaktivní tabule atd. 15

16 10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Celoživotní učení je definováno jako veškeré učení, které se uskuteční během života, a to s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a kompetence v rámci osobních, občanských, sociálních a zaměstnaneckých perspektiv." Na škole se logicky zaměřujeme na oblast dalšího vzdělávání všech našich zaměstnanců. V kategorii formálního učení je celkový přehled již uveden v kapitole 7. (Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy). K této oblasti je třeba doplnit studium jednoho pedagogického zaměstnance školy, který touto formou získává vysokoškolské vzdělání nutné k výkonu svého povolání. 11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Výrazným úspěchem školy bylo schválení grantu EU v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Náš projekt s názvem Podpora realizace počítačového zaměření školy s dotací mil. Kč byl schválen a zahájen v únoru 2009, ukončen byl 1. března Ve školním roce 2009/2010 jsme zpracovali v rámci operačního programu EU peníze školám - Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Inovace a individualizace výuky na ZŠ. Byli jsme úspěšní a obdrželi dotaci Kč. Tento projekt byl dvouletý. Připočteme li ještě řadu sponzorských darů, tak se škole podařilo během posledních pěti let získat z cizích zdrojů téměř 5 miliónů korun. 12.Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace existuje na naší škole kontinuálně-po roce 1989 nebyla zrušena a svou činnost nepřerušila. V současné době má 12 aktivních členů (8 učitelů, 3 provozní a správní zaměstnanci a 1 důchodce). Spolupráce mezi OS a vedením školy je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Závažná rozhodnutí vedení školy jsou dle Kolektivní smlouvy projednávána se ZOOS.Kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, které se týkají pracovněprávních, platových a sociálních otázek a které je třeba řešit v zájmu práv, oprávněných potřeb a sociálních jistot zaměstnanců. Dále zajišťuje materiální a organizační zázemí pro činnost odborové organizace, vzájemnou informovanost a uplatňuje požadavky vyplývající ze Zákoníku práce. V dosavadní spolupráci mezi ZOOS a vedením školy nikdy nedošlo k řešení pracovněprávních sporů. Předseda ZOOS je stálým členem rozšířeného vedení školy. Velmi dobrá spolupráce je i se zřizovatelem Obcí Valašská Bystřice. I přes tíživou finanční situaci se obec snaží naplňovat každoroční schválený rozpočet a dle svých možností zasílat měsíční příspěvky včas. 16

17 Z ostatních organizací v obci máme velmi úzkou spolupráci s včelaři, TJ Sokol a hasiči, kteří dlouhodobě zajišťují vedení kroužků. Pro soubor Troják vychováváme dorost v souboru Valášek. Dobrá je spolupráce i s ostatními organizacemi-divadelním souborem Chaos, zahrádkáři, důchodci, zdravotním střediskem, prodejnou Jednota, COOP a ostatními. 13. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI(2013/2014) Ve školním roce 20013/20014 neproběhla na škole žádná inspekce ze strany ČSI. V tomto období proběhly dvě veřejně-správní kontroly zřizovatelem - obcí Valašská Bystřice, jejímž předmětem byla kontrola financí poskytnutých zřizovatelem na činnost školy. Kontrola nezjistila žádná pochybení. KHS Zlín provedla ve šk. roce taktéž dvě kontroly, v roce 2013 kontrolovala plnění základních hygienických požadavků v oblasti stravování, kde neshledala žádné nedostatky. V souvislosti s gastrointestinálnímy problémy žáků navrhl dětský lékař v červnu 2014 kontrolu zařízení s podezřením na existenci možné epidemie v souvislosti s možným zdrojem nákazy ve škole. Kontrola toto vyvrátila a vznik problémů přisoudila virové nákaze. 14. Závěr výroční zprávy Výsledky výchovně-vzdělávací činnosti školy ve školním roce 2013/2014 lze hodnotit jako dobré. Byl splněn hlavní cíl zařízení připravit žáky na studium na SŠ a SOU. Z 20 vycházejících žáků se všichni dostali na vybrané studijní obory a jedna žákyně sedmé třídy odešla na soukromou střední školu. Škola se rovněž zařadila mezi úspěšné v soutěžích a olympiádách. Z dostupných výstupů školy nebyly zjištěny závažnější nedostatky ve znalostech žáků a výsledky našich žáků odpovídaly při přijímacím řízení na SŠ jejich školní klasifikaci. Rovněž o zájmovou činnost, umožňující rozšíření obzoru našich žáků bylo postaráno, o čemž svědčí např. 33 kroužků se zapojením asi 50% žáků, či zhruba 67 větších akcí. I nadále přetrvává částečná neschopnost žáků aplikovat získané vědomosti do praktického života a praxe vůbec. Velkou pomocí byla již dřívější realizace programu EU v hodnotě téměř 4,8 mil. Kč, kterou se škola nejen modernizovala, ale byli i proškoleni učitelé a vytvořila se řada učebních pomůcek. Dlouhodobě se se zařízení taktéž potýká hlavně u žáků druhého stupně ke sklonům k průměrnosti. V oblasti výchovné je nutno se zaměřit na odstraňování negativních jevů jako jsou nedobré mezilidské vztahy, poškozování majetku, vulgární vyjadřování či nevhodné chování na veřejnosti. K řešení těchto problémů využíváme výbornou spolupráci s ORP Rožnov pod Radhoštěm, konkrétně odborem sociálním. Ve školním roce 2013/2014 jsme nezaznamenali žádné prohřešky našich žáků v souvislosti s všeobecným nárůstem konzumace tzv. volných drog. Přikládáme to hlavně dobrému složení tříd, ale taktéž dobrou prací pedagogů v komunikaci s žáky v rámci výuky i třídnických hodin. Náznaky problémového chování se snažíme řešit neodkladně v součinnosti se zákonnými zástupci dětí. Významnou roli sehrává dozajista i preventivní program naší školy. Úkolem i prioritou pro další období je zachování úspěšné školy v konkurenčním prostředí našeho regionu, zachování vysoké aprobovanosti našich pedagogů a snaha dosahovat 17

18 výborných výsledků našich žáků nejen v přijímacích řízeních na další stupně škol, ale i nadále navazovat na jejich úspěchy v oblastech zájmového vzdělávání i mimoškolních aktivit. Jako škola chceme i nadále udržet velmi dobře nastavenou spolupráci se zřizovatelem školy a společně hledat cesty dalšího možného využití dotací a grantů k rozvoji celého zařízení. Datum zpracování zprávy: Datum projednání v radě školy a na poradě pracovníků školy: Datum výroční zprávy o poskytování informací

19 Příloha č. 1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za období a) Počet podaných žádostí o informace 0 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 c) Opis podstatných částí rozsudku soudu 0 d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona (bez uvádění osobních údajů) 0 e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archívu školy. Ve Valašské Bystřici dne Mgr. Radek Halačka, ředitel školy 19

20 Příloha č. 2 Přehled o kroužcích školní rok 2013/2014 KROUŽEK Počet žáků 1 Psaní všemi deseti ZŠ 12 2 Matematický kroužek ZŠ 10 3 Tvorba a zpracování dig. dat ZŠ 9 4 Novinářský kroužek ZŠ 15 5 Šachový kroužek ZŠ 10 6 Zdravotnický ZŠ 3 7 Trojáček ZŠ 16 8 Valášek ZŠ 18 9 Florbal ZŠ 9 10 Přírodovědný SVČ Výtvarný kroužek SVČ Keramický SVČ Hudební nauka ZUŠ Hra na hudební nástroj ZUŠ Troják Valašská Bystřice 9 16 Včelařský Valašská Bystřice 5 17 Hasičský Valašská Bystřice Fotbal Valašská Bystřice Tenis Valašská Bystřice 6 20 Street dance Rožnov p.r Dramatický Rožnov p.r Míčové hry Rožnov p.r Balet Rožnov p.r Plavání Rožnov p.r Karate Rožnov p.r Rybářský Rožnov p.r Basketbal Rožnov p.r Výtvarný Rožnov p.r Florbal Rožnov p.r Pětiboj Rožnov p.r Zpěv Rožnov p.r Lyžařský Val. Meziříčí 1 20

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2013 Obsah 1.1. Základní údaje o škole... 2 1. 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní školy

Více

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál ve školním roce 2009-2010 foto: Dny vietnamské kultury Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole Základní škola Čeladná, příspěvková organizace adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková organizace IČO 75028948

Více

výroční zpráva o činnosti školy

výroční zpráva o činnosti školy výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1. 2. třídy), nám. Komenského

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2011 2012 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 71/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více