XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E. program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 24. 27. 10. 2012 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E. program"

Transkript

1 XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E program

2 Zaměřeno na srdce 1 ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU CARZAP 8 mg, CARZAP 16 mg, CARZAP 32 mg, tablety Léčivá látka: Jedna tableta obsahuje 8 mg, 16mg nebo 32 mg candesartanum cilexetilum. Indikace: Léčba esenciální hypertenze u dospělých. Léčba dospělých pacientů se srdečním selháním a nedostatečnou systolickou funkcí levé komory (ejekční frakce levé komory < 40 %) jako doplněk terapie angiontensin konvertujících inhibitorů (ACE), nebo pokud ACE inhibitory nejsou tolerovány. Dávkování: Hypertenze - doporučená počáteční dávka a obvyklé dávkování je 8 mg jednou denně. Dávka může být zvýšena až do maxima 32 mg denně. Srdeční selhání - obvyklá doporučená počáteční dávka je 4 mg jedenkrát denně. Postupné zvyšování na dávku 32 mg jednou denně (maximální dávka) nebo na nejvyšší tolerovanou dávku se provádí zdvojnásobením dávky v minimálně dvoutýdenních intervalech. Kontraindikace: Přecitlivělost na kandesartan-cilexetil nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku, 2. a 3. trimestr těhotenství, těžká porucha funkce jater a/anebo cholestáza. Zvláštní upozornění: U hypertenzních pacientů s poruchou funkce ledvin se doporučuje pravidelně sledovat sérové hladiny kreatininu a draslíku. Hodnocení pacientů se srdečním selháním musí zahrnovat pravidelné hodnocení funkce ledvin. Antihypertenzní účinek kandesartanu může být zvýšen jinými léčivými přípravky snižujícími krevní tlak. Přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí galaktosy, s vrozeným deficitem laktázy nebo s malabsorpcí glukosygalaktosy by neměli tento přípravek užívat. Interakce: Při souběžném podávání draslík šetřících diuretik, léků obsahujících draslík, náhrad solí obsahujících draslík či jiných léků, které mohou zvyšovat koncentraci draslíku (např. heparin) může vést ke zvyšování hodnot draslíku v séru. Kombinace s lithiem se nedoporučuje. Při současném podávání s nesteroidními antirevmatiky může docházet k oslabení antihypertenzního účinku a ke zvýšenému riziku zhoršení funkce ledvin. Těhotenství a kojení: Podávání přípravku se v 1. trimestru těhotenství a během kojení nedoporučuje. Podávání během 2. a 3. trimestru těhotenství je kontraindikováno. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Je nutno brát v úvahu, že se v průběhu léčby mohou dostavit závratě nebo únava. Nežádoucí účinky: Časté: respirační infekce, závratě/vertigo, bolesti hlavy, hyperkalémie, hypotenze, poškození ledvin. Předávkování: V případě symptomatické hypotenze nutné zahájit symptomatickou léčbu a monitorovat vitální funkce. Druh obalu a velikost balení: blistr, 28 tablet. Podmínky uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Registrační číslo: 58/745/11- C, 58/746/11-C, 58/747/11-C. Držitel rozhodnutí o registraci: Zentiva, k. s., Praha, Česká republika. Datum poslední revize textu: Výdej: Přípravek je vázán na lékařský předpis a je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznamte s úplnou informací o přípravku. ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU CARZAP HCT 8 mg/12,5 mg tablety, CARZAP HCT 16 mg/12,5 mg tablety Léčivá látka: Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 8 mg nebo 16 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. Indikace: Léčba esenciální hypertenze u dospělých, u kterých není monoterapie kandesartancilexetilem nebo hydrochlorothiazidem dostatečně účinná. Dávkování: Doporučená dávka přípravku je jedna tableta denně. Doporučuje se titrace dávky jednotlivými složkami. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku nebo na léčivé látky odvozené od sulfonamidů, 2. a 3. trimestr těhotenství, těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min/1,73 m 2 tělesného povrchu), těžká porucha funkce jater a/nebo cholestáza, refrakterní hypokalémie a hyperkalcémie, dna. Zvláštní upozornění: U pacientů s poruchou funkce ledvin se doporučuje pravidelně sledovat hladinu draslíku, kreatininu a kyseliny močové. Při používání thiazidů u pacientů s poškozením jaterních funkcí nebo progresivním onemocněním jater je třeba opatrnosti, protože i malé změny rovnováhy tekutin a elektrolytů mohou vést k hepatálnímu komatu. Léčba thiazidovými diuretiky může zapříčinit nerovnováhu tekutin nebo elektrolytů, narušit glukózovou toleranci a zvýšit koncentraci kyseliny močové v séru. Pokud se během léčby vyskytnou fotosenzitivní reakce, doporučuje se léčbu ukončit. Antihypertenzní účinek přípravku může být zvýšen jinými antihypertenzivy. Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu, pacienti se vzácnou hereditární intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy, nebo glukózo-galaktózovou malabsorbcí, by tento přípravek neměli užívat. Interakce: Při souběžném podávání draslík šetřících diuretik, léků obsahujících draslík, náhrad solí obsahujících draslík či jiných léků, které mohou zvyšovat koncentraci draslíku (např. heparin) může vést ke zvyšování hodnot draslíku v séru. Diuretiky navozená hypokalémie a hypomagnesémie predisponují k možným kardiotoxickým účinkům digitalisových glykosidů a antiarytmik. Kombinace s lithiem se nedoporučuje. Při současném podávání s nesteroidními antirevmatiky může docházet k oslabení antihypertenzního účinku a ke zvýšenému riziku zhoršení funkce ledvin. Thiazidová diuretika mohou zvýšit hladiny kalcia a snížit glukózovou toleranci. Může být potřeba upravit dávkování antidiabetických léčiv, včetně insulinu. Souběžná léčba s cyklosporinem může zvýšit riziko hyperurikémie a dnavých komplikací. Těhotenství a kojení: Podávání přípravku se v prvním trimestru těhotenství a během kojení nedoporučuje. Podávání během druhého a třetího trimestru těhotenství je kontraindikováno. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Je nutno brát v úvahu, že se v průběhu léčby mohou dostavit závratě nebo únava. Nežádoucí účinky: Časté: respirační infekce, závratě/vertigo, bolesti hlavy, hyperglykémie, hyperurikémie, poruchy rovnováhy elektrolytů, glykosurie, slabost, zvýšené hladiny cholesterolu a triglyceridů. Předávkování: V případě symptomatické hypotenze nutné zahájit symptomatickou léčbu a monitorovat vitální funkce. Je nutno monitorovat sérové elektrolyty a acidobazickou rovnováhu a v případě potřeby je upravit. Druh obalu a velikost balení: blistr, 28 tablet. Podmínky uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Registrační číslo: 58/771/11-C, 58/772/11-C. Držitel rozhodnutí o registraci: Zentiva, k. s., Praha, Česká republika. Datum poslední revize textu: Výdej: Přípravek je vázán na lékařský předpis a je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznamte s úplnou informací o přípravku. 1) SPC přípravku Carzap, datum revize textu CZ.CAN Podrobné informace o přípravku získáte v Souhrnu údajů o přípravku nebo na adrese: Zentiva, k.s., marketingové oddělení, budova Argo, Evropská 846/176a, Praha 6, Tel.: (+420) , Fax: (+420) , URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.

3 Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační a programový výbor kongresu... 4 Záštity... 5 Odborné společnosti... 6 Odborní garanti kongresu... 7 Všeobecné informace... 8 Informace k aktivní účasti Schéma odborného programu Podrobný program Postery Společenský program Plánky brněnského výstaviště Přehled sponzorů a vystavovatelů

4 ÚvOdní slovo Vážení a milí účastníci kongresu, především mi dovolte, abych Vás přivítal na výročním kongresu ČIS ČLS JEP a popřál úspěšné, produktivní a příjemné dny v Brně. Rád bych při této mimořádné události zmínil alespoň velmi stručně několik témat. Proč je právě letošní kongres mimořádný? Ne, opravdu nechci psát, že proto, že se zhoršuje situace ve sponzoringu, že je mnohým lékařům téměř zakazována snaha po naplnění principu celoživotního vzdělávání. Ano, nazývejme vše pravým jménem. Jestliže se zakáže podpora průmyslu a současně se žádným způsobem nezvýší podpora vzdělávacích akcí (opravdu si představuji mladé lékaře, kteří ze svých platů hradí desetitisícovou sumu za účast na domácím kongresu bohužel do cen ubytování, dopravy ani stravování se opravdu humanistické ideály neprojevují), znamená to zásah do fungujícího systému s jednoznačně negativním dopadem. Ale opravdu dost. Jsem pozitivní a v úvodníku ke kongresu naší společnosti dvojnásob. Takže, o čem tedy psát chci a budu. Letošní výroční kongres je mimořádný tím, že je posledním domácím internistickým sjezdem před kongresem, spojeným s kongresem evropským. Ano, v příštím roce, , bude v Praze organizován Evropský internistický kongres současně s naším lokálním kongresem ČIS. Co znamená evropský kongres pro nás všechny? Především je to uznání české medicíně a české interně především. A je potom ctí pro Českou internistickou společnost, že byla pověřena pořádáním této prestižní akce. Evropské souvislosti pak demonstrují nejen mezinárodní význam české interny, ale především životaschopnost interny jako oboru. Internistické kongresy patří (na lokální úrovni) k největším (nebo jsou největší) odborným akcím. Například v Německu se kongresu Innere Medizine účastní 12 tisíc účastníků, v malých zemích je to pak 2-3 tisíce. Mezinárodní kongresy internistů zatím mezi největší evropské kongresy nepatří a několikatisícová účast je úspěchem. Na druhé straně právě tyto kongresy umožňují mladým internistům setkat se se špičkovými odborníky mezinárodního významu. Dovolím si na tomto místě zmínit to, jak bude kongres v příštím roce skutečně vypadat. V žádném případě nechceme narušit úspěšnou tradici domácích kongresů, takže proběhne standardně kongres ČIS v jedné polovině Kongresového centra (věřím, že ve stejném rozsahu, jak jsme zvyklí) a ve druhé polovině pak bude probíhat kongres evropský. Je zřejmé, že plnou účast na evropském kongresu většině našich lékařů nebudeme nabízet dají přednost kongresu domácímu. Ale i tak bychom chtěli umožnit převážné většině domácích účastníků, aby mohli alespoň nahlédnout na vybraná sympozia kongresu Evropského. Ale zpět ke kongresu letošnímu. Věřím, že bude pokračovat v tradici spirály vzestupné kompetice mezi Brnem a Prahou. Vím, že organizátoři udělali maximum pro optimální průběh a patří jim za to obrovský dík především profesoru Mirku Součkovi, prezidentovi letošního kongresu. Poděkování ale patří samozřejmě také Vám všem, účastníkům kongresu. Je to stále složitější najít čas, energii i zdroje na účast v nabitém kalendáři, v době neuvěřitelně komplikované explozí byrokratických opatření i nesmyslných útoků na medicínskou profesi. Nemenší dík patří sponzorům, všem řečníkům, budoucím diskutujícím i pořádající agentuře i všem dalším, kdo se na zdárném průběhu kongresu ČIS podílejí. Přeji nám všem, aby se letošní brněnský kongres ČIS ČLS JEP vydařil tak, jak si všichni představujeme. Věřím, že společně strávíme tři produktivní dny, naplněné spoustou nových informací, zajímavých diskusí, ale i příjemných chvil s kolegy a přáteli. Richard Češka předseda ČIS ČLS JEP 2

5 výbor české internistické společnosti Předseda prof. MUDr. Richard Češka, CSc. Čestný předseda prof. MUDr. Karel Horký, DrSc. Místopředsedové prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc. prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Vědecký sekretář prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc. Pokladník prim. MUDr. Petr Svačina Členové prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. prim. MUDr. Jan Nedvídek MUDr. Jana Lacinová prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Revizní komise prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. prim. MUDr. Jan Nebáznivý MUDr. Milan Tržil 3

6 Organizační a programový výbor kongresu Předseda prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. Členové MUDr. Milan Kuman prim. MUDr. Petr Svačina prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Ilona Růžičková Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně II. interní klinika Lékařské fakulty MU Pekařská Brno tel.: fax: Organizační zajištění kongresu Meritis s.r.o. Obrovského Praha 4 Spořilov tel.: fax: Milena Notová organizace kongresu, sponzoring a vystavovatelé tel.: Tereza Donátová registrace, ubytování tel.:

7 záštitu nad xix. kongresem české internistické společnosti české lékařské společnosti j. e. purkyně laskavě převzali: doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., MBA ministr zdravotnictví České republiky prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. MUDr. Richard Češka, CSc. předseda České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. předsedkyně Slovenskej internistickej spoločnosti JUDr. Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje Bc. Roman Onderka, MBA primátor Statutárního města Brna doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Ing. Petr Koška, MBA ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Roman Kraus, MBA ředitel Fakultní nemocnice Brno prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. ředitel Masarykova onkologického ústavu Ing. Jiří Kuliš generální ředitel Veletrhy Brno, a.s. 5

8 OdbOrný program xix. kongresu české internistické společnosti zajišťují: Česká internistická společnost ČLS J. E. Purkyně Slovenská internistická spoločnosť Česká angiologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká asociace sester Česká gastroenterologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká hematologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká kardiologická společnost Česká nefrologická společnost Česká onkologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká revmatologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS J. E. Purkyně Česká společnost pro aterosklerózu Česká společnost pro hypertenzi Český institut metabolického syndromu, o.p.s Diabetologická společnost ČLS J. E. Purkyně Endokrinologická společnost ČLS J. E. Purkyně Hepatologická společnost ČLS J. E. Purkyně Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS J. E. Purkyně Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS J. E. Purkyně 6

9 garanti OdbOrných bloků programu xix. kongresu české internistické společnosti české lékařské společnosti j. e. purkyně Česká internistická společnost: R. Češka, L. Kotík, M. Souček, J. Widimský jr. za výbor České internistické společnosti Slovenská internistická spoločnosť: A. Dukát, S. Kiňová, I. Lazúrová za výbor Slovenskej internistickej spoločnosti Ambulantní internisté: J. Lacinová, M. Tržil Angiologie: D. Karetová, K. Roztočil, J. Spáčil Ateroskleróza: V. Soška, H. Vaverková, M. Vrablík Bolest: M. Hakl, P. Ševčík Česká internistická společnost diferenciální diagnostika: L. Kotík, J. Nedvídek Diabetologie: M. Kvapil, J. Olšovský, T. Pelikánová Endokrinologie: M. Kršek, J. Marek, V. Olšovská Farmakoterapie, farmakoekonomika: P. Suchopár, J. Vlček Gastroenterologie: P. Dítě, R. Keil, M. Zavoral Gerontologie: H. Matějovská Kubešová, E. Topinková Hematologie a hemokoagulace: J. Čermák, J. Malý, M. Penka Hepatologie: R. Brůha, P. Hůlek, P. Husa Hypertenze: R. Cífková, J. Filipovský, J. Widimský jr. Chemoterapeutická sekce: J. Beneš, R. Neuwirtová Kardiologie invazivní: M. Aschermann, P. Widimský Kardiologie neinvazivní: J. Hradec, J. Špinar, J. Vítovec Klinická výživa a metabolická péče: L. Sobotka, Š. Svačina Mladí internisté: Ľ. Cibičková, M. Flekač, J. Václavík Metabolický syndrom: H. Rosolová, M. Souček Nefrologie: R. Ryšavá, V. Teplan, V. Tesař Obezitologie: M. Fried, P. Sucharda, Š. Svačina Onkologie: L. Petruželka, J. Vorlíček, R. Vyzula Pneumologie: J. Homolka, V. Kolek, J. Skřičková Revmatologie: P. Horák, K. Pavelka, V. Ščudla Sestry: I. Růžičková 7

10 všeobecné informace MÍSTO KONÁNÍ KONGRESU Brněnské výstaviště, Výstaviště 1, Pavilon E, vchod u brány č. 4 Registrace: pavilon E vstupní hala Jednací sály: pavilon E 1. patro Posterová sekce: pavilon E 1. patro Firemní expozice: pavilon E přízemí (hala) REGISTRACE Po celou dobu kongresu je registrace umístěna ve vstupní hale pavilonu E. středa hodin čtvrtek hodin pátek hodin sobota hodin Registrační poplatky na místě: členové ČIS nečlenové ČIS čestní členové ČIS, výbor studenti, sestry (SZP), lékaři do 35 let doprovodná osoba Jednodenní registrace: lékaři SZP, studenti Kč Kč zdarma 500 Kč 300 Kč 500 Kč 400 Kč Veškeré platby na místě bude možné provést pouze v hotovosti v CZK. Registrační poplatek zahrnuje: vstup na odborný program během celého kongresu kongresové materiály volný vstup na výstavu firem účast na slavnostním zahájení s rautem občerstvení během přestávek a obědy 8

11 Registrační poplatek (jednodenní) zahrnuje: vstup na odborný program 1 den program kongresu volný vstup na výstavu firem 1 den občerstvení během přestávek a oběd 1 den Lékaři s jednodenní registrací dostanou potvrzení o účasti, ne však kredity ČLK. Registrační poplatek (doprovodné osoby) zahrnuje: účast na slavnostním zahájení s rautem STRAVOVÁNÍ Obědy, káva a lehké občerstvení se budou podávat v přízemí pavilonu E, za prostorem firemních expozic. Obědy budou vydávány ve čtvrtek a v pátek od do hodin. Každý registrovaný účastník obdrží v kongresovém batohu 2 obědové lístky. Sponzor kávy a lehkého občerstvení: CERTIFIKÁTY Potvrzení o účasti a certifikáty budou vydávány u registrace v těchto časech: pátek od do hodin sobota od 8.00 do hodin Po skončení kongresu nebudou certifikáty zasílány poštou. 9

12 JMENOVKY Každý účastník kongresu včetně vystavovatelů obdrží při registraci jmenovku, která ho opravňuje ke vstupu do daných prostor. Barvy jmenovek: Červená celokongresová registrace (lékaři) Modrá jednodenní registrace (s vyznačením konkrétního dne) Žlutá VIP, čestní členové ČIS, hosté kongresu Zelená SZP Šedá vystavovatelé Fialová organizační tým Bez jmenovky nebude vstup povolen při ztrátě bude vystavena kopie jmenovky proti úhradě 200 Kč. Vstup do areálu brněnského výstaviště U brány č. 4, pavilon E, vedle hotelu Holiday Inn. Parkování Expoparking krytá garážová stání naproti vstupu do pavilonu E. (Cena parkingu: 10 Kč/hod.) ZASEDÁNÍ VÝBORŮ A REDAKČNÍCH RAD Zasedání výboru České internistické společnosti ČLS JEP (sál E3, 1. patro) Zasedání redakční rady časopisu Kardiologická revue (salonek 20, 1. patro) Schůze pracovní skupiny Sdružení ambulantních internistů (salonek 20, 1. patro) 10

13 INFORMACE K AKTIVNÍ ÚČASTI Jednací jazyk Jednacím jazykem kongresu bude čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu). Informace pro přednášející Přednášky prezentované přes PC (dataprojektor) je nezbytné předat na CD, DVD nebo USB Flash. Přednášky na médiích můžete předávat technikům v sále, ve kterém budete přednášet: od čtvrtka od 7.30 hodin, nejpozději 60 minut před zahájením programu přednáškového bloku Vaší sekce, jinak nemůžeme garantovat bezproblémový průběh Vaší prezentace. Média si vyzvedněte po ukončení programového bloku Vaší sekce. Salonek SLIDE ROOM pro přípravu přednášejících se nachází v 1. patře pavilonu E, vedle přednáškového sálu E1. POSTERY Postery budou umístěny na panelech o rozměru: 90 cm (šířka) x 180 cm (výška), v 1. patře pavilonu E (ve foyer sálu E1). Posterová sdělení budou vystavena 25. a po celou dobu konání odborného programu. Instalace posterů je možná od středy od hodin. Pomůcky k instalaci budou k dispozici. Pro posterovou sekci bude organizovaná diskuze ve čtvrtek od hodin. 11

14 schéma OdbOrnéhO programu XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně STŘEDA Sál E1 ZAHAJOVACÍ SYMPOSIUM SPOLEČNOSTI SERVIER s.r.o. Posviťme si na zvýšenou srdeční frekvenci, rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU Slavnostní přednáška prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. (Praha) Otevření výstavy firem Uvítací recepce 12

15 ČTVRTEK Sekce A sál E1 Sekce B sál E2 Sekce C sál E A1 Česká internistická společnost B1 Bolest C1 Geriatrie A2 Slovenská internistická spoločnosť B2 Ateroskleróza C2 Varia I coffee break A3 Hypertenze I B3 Kardiologie invazivní C3 Endokrinologie A4 Hypertenze II B4 Mladí internisté C4 Varia II oběd A5 Diabetologie I B5 Kardiologie neinvazivní Symposium Cardion s.r.o A6 Diabetologie II Symposium Abbott Laboratories, s.r.o. C6 Obezitologie coffee break A7 Klinická výživa a metabolická péče Symposium Pfizer, spol. s r.o. C7 Hepatologie A8 Metabolický syndrom Symposium Pfizer, spol. s r.o. Symposium Merck Sharp & Dohme, s.r.o. 13

16 PÁTEK Sekce A sál E1 Sekce B sál E2 Sekce C sál E A9 Pneumologie I B9 Varia III C9 Sestry I A10 Pneumologie II B10 Onkologie C10 Sestry II coffee break Symposium Bayer, s.r.o. B11 Hematologie a koagulace C11 Sestry III A12 Česká internistická společnost diferenciální diagnostika Symposium Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. C12 Sestry IV oběd A13 Gastroenterologie I B13 Nefrologie C13 Chemoterapeutická sekce A14 Gastroenterologie II Symposium Zentiva, k.s. C14 Angiologie coffee break A15 Varia IV B15 Farmakoterapie, farmakoekonomika I Symposium GlaxoSmithKline, s.r.o A16 Varia V B16 Farmakoterapie, farmakoekonomika II Symposium AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 14

17 schéma OdbOrnéhO programu XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně SOBOTA Sekce A sál E1 Sekce B sál E2 Sekce C sál E3 A17 Revmatologie A18 Ambulantní internisté 15

18 podrobný program STŘEDA 24. ŘÍJNA 2012 Sál E Zahajovací symposium společnosti SERVIER s.r.o. Posviťme si na zvýšenou srdeční frekvenci, rizikový faktor kardiovaskulárních onemocní Předsedající: J. Hradec (Praha), M. Souček (Brno) J. Hradec (Praha) Význam a možnosti modulace SF v léčbě KV onemocnění M. Vrablík (Praha) Praktické aspekty použití ivabradinu v léčbě ICHS SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU Slavnostní přednáška P. Klener (Praha) Cílená léčiva a jejich přínos terapii vnitřních chorob Otevření výstavy firem Uvítací recepce 16

19 ČTVRTEK 25. ŘÍJNA 2012 Sekce A sál E1 Blok A1 Česká internistická společnost Předsedající: M. Souček (Brno), J. Widimský jr. (Praha) V. Monhart (Praha) Přínos prof. MUDr. Jana Broda pro vnitřní lékařství kardiologii, hypertenziologii a nefrologii J. Dvořáček, P. Kastner (Praha) Etika ve vztahu zdravotnického odborníka a farmaceutického průmyslu Blok A2 Slovenská internistická spoločnosť Předsedající: Ľ. Gašpar (Bratislava, Slovenská republika), J. Murín (Bratislava, Slovenská republika) J. Murín (Bratislava, Slovenská republika) Predsieňová fibrilácia a srdcové zlyhávanie pohľad cez RealiseAF Register I. Valočíková (Košice, Slovenská republika) Postihnutie srdca pri chronických ochoreniach obličiek Ľ. Gašpar (Bratislava, Slovenská republika) Ambulantné monitorovanie krvného tlaku u pacientov s tinnitom Coffee break Blok A3 Hypertenze I Předsedající: K. Horký (Praha), J. Špinar (Brno) R. Cífková (Praha) Evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění novinky ve stratifikaci rizika, v nefarmakologické a antiagregační léčbě H. Vaverková (Olomouc) Dyslipidémie a diabetes ve světle nových doporučení pro prevenci KVO J. Filipovský (Plzeň) Nová doporučení ČSH pro diagnostiku a léčbu hypertenze Blok A4 Hypertenze II Předsedající: K. Horký (Praha), J. Špinar (Brno) 17

20 A. Linhart (Praha) Současné postavení centrálních antihypertenzív J. Widimský jr. (Praha) Ovlivnění mortality pomocí blokátorů renin angiotenzinového systému Oběd Diskuze k posterům (viz postery) Blok A5 Diabetologie I Předsedající: T. Pelikánová (Praha), J. Perušičová (Praha) J. Perušičová (Praha) Časná stádia diabetu T. Pelikánová (Praha) Diabetes mellitus 2. typu S. Lacigová (Plzeň) Diabetes mellitus 1. typu Blok A6 Diabetologie II Předsedající: A. Jirkovská (Praha), T. Pelikánová (Praha) M. Anděl (Praha) Nové přístupy v dietoterapii diabetu Z. Rušavý (Plzeň) Předoperační příprava a pooperační péče A. Jirkovská (Praha) Diabetická noha Coffee break Blok A7 Klinická výživa a metabolická péče Předsedající: L. Sobotka (Hradec Králové), P. Těšínský (Praha) J. Křížová, E. Kotrlíková (Praha) Problematika malnutrice u onkologických pacientů M. Šachlová (Brno) Zkušenosti s nutriční péčí v Masarykově onkologickém ústavu v Brně L. Sobotka (Hradec Králové) Nutriční podpora jako součást holistického přístupu v onkologii outcome based medicine P. Těšínský (Praha) Novinky v nutriční péči

21 Blok A8 Metabolický syndrom Předsedající: H. Rosolová (Plzeň), M. Souček (Brno) H. Rosolová (Plzeň) Metabolický syndrom quo vadis? M. Souček (Brno) Prehypertenze a metabolický syndrom V. Soška (Brno) Metabolický syndrom a laboratorní vyšetření: co, kdy a proč Sekce B sál E2 Blok B1 Bolest Předsedající: M. Hakl (Brno), J. Lejčko (Plzeň) T. Doležal (Praha) Novinky ve farmakoterapii bolesti J. Lejčko (Plzeň) Kanabinoidy a jejich místo v léčbě bolesti M. Hakl (Brno) Moderní pojetí Acute Pain Service Blok B2 Ateroskleróza Předsedající: V. Soška (Brno), M. Vrablík (Praha) T. Štulc (Praha) Léčba dyslipidemií kyselinou nikotinovou: pro a proti V. Soška (Brno) Lékové interakce statinů H. Vaverková (Olomouc) Hypolipidemická léčba nemocných se sníženou renální funkcí Coffee break Blok B3 Kardiologie invazivní Předsedající: M. Poloczek (Brno), V. Kočka (Praha), J. Widimský jr. (Praha) M. Poloczek (Brno) Přímá PCI pro STEMI v roce 2012 V. Kočka (Praha) Nekoronární intervence v roce 2012 TAVI a co dále? J. Widimský jr. (Praha) Renální denervace kde jsme v roce 2012? 19

22 Blok B4 Mladí internisté Předsedající: J. Nedvídek (Liberec), J. Václavík (Olomouc) J. Václavík (Olomouc) Novinky ve vnitřním lékařství 2012 J. Orság (Olomouc) Falešné stopy, náhoda aneb když se Sherlock zlobí G. Dostálová (Praha) TIA diagnóza nebo příznak? Aneb, jak my lékaři myslíme A. Smékal (Olomouc) Konstriktivní perikarditida jako následek katetrizační ablace fibrilace síní Oběd Diskuze k posterům (viz postery) Blok B5 Kardiologie neinvazivní Předsedající: J. Hradec (Praha), J. Vítovec (Brno) J. Špinar (Brno) Diagnostika J. Hradec (Praha) Léky blokující RAAS J. Vítovec (Brno) Bradykardizující léky L. Špinarová (Brno) Inotropní a vazodilatační léčba Symposium Abbott Laboratories, s.r.o Předsedající: J. Vítovec (Brno) H. Rosolová (Plzeň) Ovlivnění makro a mikrovaskulárních komplikací u osob s metabolickým syndromem J. Špinar (Brno) Blokátory RAAS v prevenci CMP a demence M. Souček (Brno) Ovlivnění sympatikotonie u pacientů s metabolickým syndromem J. Beran (Hradec Králové) Kdy už konečně přestaneme chřipku podceňovat? Coffee break 20

23 Symposium Pfizer, spol. s r.o. Předsedající: M. Souček (Brno) M. Vrablík (Praha) Od cílových hodnot k prevenci příhod T. Kovárník (Praha) Regrese aterosklerózy: Mýtus nebo realita? A. Tomek (Praha) Statiny a cévní mozková příhoda M. Souček (Brno) Jak můžeme zvýšit adherenci k léčbě hypertenze a dyslipidémie? Sekce C sál E3 Blok C1 Geriatrie Předsedající: E. Topinková (Praha), P. Weber (Brno) E. Topinková, D. Fialová (Praha) Nevhodná preskripce u seniorů update 2012 D. Fialová (Praha) Klinické a epidemiologické aspekty preskripce léčiv nevhodných ve stáří P. Weber, D. Weberová, H. Meluzínová, H. Kubešová, P. Ambrošová, S. Demeterová (Brno) Ledviny jako hlavní eliminační cesta většiny farmak rizika a úskalí ve stáří B. Jurašková (Hradec Králové) Vybrané kazuistiky z geriatrie Blok C2 Varia I Předsedající: M. Kvapil (Praha), J. Špinar (Brno) M. Kvapil (Praha) Význam studie ORIGIN pro výběr terapie DM 2. typu J. Špinar (Brno) Metabolicky neutrální fixní kombinace Twynsta M. Souček (Brno) Apixaban v prevenci CMP Coffee break 21

24 Blok C3 Endokrinologie Předsedající: V. Olšovská (Brno), V. Zamrazil (Praha) V. Zamrazil (Praha) Význam subklinických thyreopatií ve vnitřním lékařství J. Marek (Praha) Hypofýza a její onemocnění v těhotenství Blok C4 Varia II Předsedající: J. Nebáznivý (Ústí nad Labem), P. Svačina (Brno) J. M. Horáček, L. Jebavý, M. Vašatová, T. Kupsa, P. Žák, J. Malý (Hradec Králové) Sérové hladiny cytokinů a adhezních molekul u pacientů léčených pro akutní myeloidní leukemii J. Řádková (Brno) Lidský mikrobiom náš druhý genom: další revoluce v medicíně? R. Bartáková, S. Fraňková, M. Oliverius, J. Šperl, E. Kostolná, E. Honsová, D. Kautznerová, V. Lánská, P. Trunečka, J. Špičák (Praha) Hepatocelulární karcinom jako indikace k ortotopické transplantaci jater F. Kaliský, V. Prokopová, I. Procházková (Praha) Zavedení metody pro kvantitativní stanovení přímých inhibitorů trombinu pro monitorování antitrombotické léčby Oběd Diskuze k posterům (viz postery) Symposium Cardion s.r.o Předsedající: P. Neužil (Praha), M. Souček (Brno) M. Souček (Brno) Význam sympatiku v patofyziologii hypertenze a dalších civilizačních chorob P. Neužil (Praha) 80 let zkušeností s denervací sympatiku v léčbě rezistentní hypertenze T. Kára (Brno) Kam se ubírá katetrová renální denervace? Perspektivy v léčbě kardiovaskulárních chorob J. Jež (Brno) Techniky a metody katetrové renální denervace, současný stav a výhled do budoucna 22

XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 24. 27. 10. 2012 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E. II. oznámení

XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 24. 27. 10. 2012 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E. II. oznámení XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 24. 27. 10. 2012 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. oznámení Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

Prevence cévních mozkových příhod a systémové embolie u dospělých pacientů s NVFS s jedním nebo více rizikovými faktory (SPAF)

Prevence cévních mozkových příhod a systémové embolie u dospělých pacientů s NVFS s jedním nebo více rizikovými faktory (SPAF) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pradaxa 150 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje dabigatranum etexilatum 150 mg (ve formě dabigatrani etexilati mesilas). Pomocné látky

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 České kardiologické dny 14 Programový výbor: Organizační výbor: Pořadatel: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pradaxa 75 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje dabigatranum etexilatum 75 mg (ve formě dabigatrani

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 14 České kardiologické dny Programový výbor: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek Ludmila Klímová Organizační

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO 1 Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co nejsrdečněji pozvat jménem organizačního a programového výboru na XVII. kongres České internistické společnosti České lékařské

Více

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXVII. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

České kardiologické dny. 26. 27. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 26. 27. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 26. 27. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny Programový výbor: Organizační výbor: Pořadatel: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. předseda Prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

DABIGATRAN PREVENCE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

DABIGATRAN PREVENCE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY 1 DABIGATRAN PREVENCE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY Vítková E., Krajíčková D. Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové 2 Atriální fibrilace riziko CMP AF výskyt u 0,5%

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

Pro koho nová antikoagulancia?

Pro koho nová antikoagulancia? Pro koho nová antikoagulancia? Špinar J. FN Brno a LF MU Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Fibrilace síní Hluboká žilní trombóza Plicní embolie Intrakardiální tromby

Více

12. KARDIOLOGICKÝ DEN

12. KARDIOLOGICKÝ DEN 12. KARDIOLOGICKÝ DEN s doprovodnou výstavou zdravotnických firem 10 let intervenční kardiologie v Ústeckém kraji 23. října 2015, Ústí nad Labem Pořádá KZ, a.s., Klinika kardiologie Masarykovy nemocnice

Více

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

XXIII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 21. 24. 9. 2016 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E. II. oznámení

XXIII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 21. 24. 9. 2016 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E. II. oznámení XXIII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 21. 24. 9. 2016 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E II. oznámení Vážené kolegyně, vážení kolegové, čas bohužel tak rychle běží, že jsem ještě

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Pracovní verze programu XVII. kongresu České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně (ke dni 16.8.2010)

Pracovní verze programu XVII. kongresu České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně (ke dni 16.8.2010) Den a hodina 1. sál 2. sál 3. sál Blok 1 8:30-9:30 ČIS Předsedající: R. Češka (Praha), M. Souček (Brno) R. Češka (Praha): Aktuality z České internistické společnosti J. Škrha (Praha): Postgraduální vzdělávání

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Úzkost u seniorů Stres, úzkost a nespavost ve stáří MUDr. Petr Hrubeš Hradec Králové Úzkost a poruchy chování ve stáří MUDr. Vanda Franková Dobřany Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Moderní trendy

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

XVII. postgraduální diabetologický seminář Brno 2012. 9. 10. března 2012 Pořádaný pod záštitou ČDS Akce je ohodnocena 8 kredity.

XVII. postgraduální diabetologický seminář Brno 2012. 9. 10. března 2012 Pořádaný pod záštitou ČDS Akce je ohodnocena 8 kredity. 9. 10. března 2012 Pořádaný pod záštitou ČDS Akce je ohodnocena 8 kredity Zhodnocení FakultnÌ nemocnice u svatè Anny v BrnÏ DiabetologickÈ centrum II. internì klinika, p ednosta prof. MUDr. Miroslav SouËek,

Více

9.30-11.00 Blok 1. obecné principy farmakoterapie, farmakogenetiky, farmakokinetiky a farmakodynamiky z pohledu nefrologie garant: M.

9.30-11.00 Blok 1. obecné principy farmakoterapie, farmakogenetiky, farmakokinetiky a farmakodynamiky z pohledu nefrologie garant: M. PROGRAM - LÉKAŘI Středa, 22. 4. 2015 sál DIAMANT 9.30 Zahájení I. Rychlík předseda ČNS T. Reischig vědecký sekretář ČNS P. Zonča děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Z. Pražák náměstek

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNIPRES 10 UNIPRES 20 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace ZÁŠTITU UDĚLILA: Česká internistická společnost ČLS JEP ODBORNÝ GARANT: prof. MUDr.

Více

Tvrdá tobolka Víčko i tělo tobolky je tyrkysové barvy s potiskem ROCHE XENICAL 120.

Tvrdá tobolka Víčko i tělo tobolky je tyrkysové barvy s potiskem ROCHE XENICAL 120. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xenical 120 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje orlistatum 120 mg Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tvrdá tobolka

Více

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství Rozvrhová zkratka : IN/VCA12 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 25 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení e-learning- samostudium

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY 2013

ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY 2013 201 Programový výbor: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Prof. MUDr. Jan Vojáček, CSc. Ludmila Klímová Organizační výbor: Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. předseda

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU {Krabička pro blistry a HDPE lahvičky} 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Orlistat Teva 60 mg, tvrdé tobolky Orlistatum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jedna tobolka obsahuje

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

Luklův DEN. kardiologický III. 9. října 2012 od 8:15 hod. www.lukluvden.cz. v hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21

Luklův DEN. kardiologický III. 9. října 2012 od 8:15 hod. www.lukluvden.cz. v hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na tradiční odbornou akci III. Luklův kardiologický DEN Implementace nových doporučených postupů do každodenní klinické praxe 9. října 2012 od 8:15 hod. v hotelu NH Olomouc

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls53327/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Laevolac 10 g/15 ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček

Více

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Soubor pøednášek ze semináøe Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Semináøe se konají na 14 místech ÈR v období únor duben 2009 1. Péèe o pacienta s nespavostí Diagnostika a nefarmakologická

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Antitromboticka profylaxe důležité rozhodnutí

Antitromboticka profylaxe důležité rozhodnutí MEDICÍNA PRO PRAXI X. Kongres praktických lékařů a sester 10. 11. října 2013, Kongresové centrum U HÁJKŮ, Praha Fibrilace síní: arytmie, o které bychom měli více vědět Antitromboticka profylaxe důležité

Více

Pracovní verze programu XXI. kongresu České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně (ke dni 24.09.2014)

Pracovní verze programu XXI. kongresu České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně (ke dni 24.09.2014) Středa: 15.10.2014 - SERVIER s.r.o. 17:00-18:00 Zahajovací symposium SERVIER s.r.o. TRIPLIXAM - Nový koncept v léčbě hypertenze Předsedající: M. Souček I. Řiháček : Nekontrolovaná hypertenze nebo rezistence

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

I. kongres biologické léčby. 12. 13. listopadu 2010. Hotel Barceló (Na Strži 32, 140 00 Praha) Biologická léčba chronických zánětlivých onemocnění

I. kongres biologické léčby. 12. 13. listopadu 2010. Hotel Barceló (Na Strži 32, 140 00 Praha) Biologická léčba chronických zánětlivých onemocnění Hotel Barceló (Na Strži 32, 140 00 Praha) 12. 13. listopadu 2010 I. kongres biologické léčby Biologická léčba chronických zánětlivých onemocnění současnost a perspektivy pořádá Česká lékařská společnost

Více

ZHODNOCENÍ XIX. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2014

ZHODNOCENÍ XIX. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2014 XIX. postgraduální diabetologický seminář Brno 2014 ZHODNOCENÍ XIX. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2014 Vážené dámy, vážení pánové, ve dnech 21. 22. března 2014 proběhl v brněnském hotelu

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

ZHODNOCENÍ XVIII. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2013

ZHODNOCENÍ XVIII. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2013 XVIII. postgraduální diabetologický seminář Brno 2013 ZHODNOCENÍ XVIII. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2013 Vážené dámy, vážení pánové, ve dnech 22. 23. března 2013 proběhl v brněnském

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

Edukační materiál. ELIQUIS (apixaban) Pokyny k preskripci

Edukační materiál. ELIQUIS (apixaban) Pokyny k preskripci Edukační materiál Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE)

DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE) PŘÍLOHA III 1 DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE) Dodatky jsou psány kurzívou a podtrženě, vymazané

Více

Nová antikoagulancia v klinické praxi

Nová antikoagulancia v klinické praxi Nová antikoagulancia v klinické praxi Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv.anny v Brně Dabigatran etexilat dabigatran etexilát dabigatran etexilát Perorální přímý, reverzibilní,

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 24. 25. dubna 2014 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 24. dubna 2014

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PROGRAM

Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PROGRAM Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PROGRAM 7. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE 24. SLOVENSKÁ KONFERENCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pradaxa 75 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje 75 mg dabigatranum etexilatum báze (ve formě mesylátu)

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omacor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici, odpovídá 840 mg ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání GUIDELINES ČKS a ESC CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání Jaromír Hradec Postgraduální kurz Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání a transplantaci srdce před kardiologickou

Více

Mezinárodní Kongres HOSPIMedica 2006

Mezinárodní Kongres HOSPIMedica 2006 Mezinárodní Kongres HOSPIMedica 2006 Datum konání: 25.-26.října 2006 Místo konání: Patronát: Záštita: pavilon A- sál Rotunda, sál Morava Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR Prezidium České lékařské

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dilatrend 25 tablety Carvedilolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dilatrend 25 tablety Carvedilolum sp. zn.: sukls144781/2012 a sp. zn.: sukls88569/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Dilatrend 25 tablety Carvedilolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Předsedající: Kvasnička J., Dyr J.E., Hrachovinová I., Moťovská Z.

Předsedající: Kvasnička J., Dyr J.E., Hrachovinová I., Moťovská Z. Program kongresu Středa 19. listopadu 17.00 22.00 Registrace (Foyer Lobby, 3. poschodí) Sponzorem registrace je Roche Diagnostics Division Dodavatelem kongresových tašek pro účastníky je Pfizer, zlatý

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

CELOSTÁTNÍ LÉKAŘSKÝ kongres setkání lékařů Zlínského kraje. 24. 25. listopadu. Kongresové centrum Zlín. Informace

CELOSTÁTNÍ LÉKAŘSKÝ kongres setkání lékařů Zlínského kraje. 24. 25. listopadu. Kongresové centrum Zlín. Informace 24. 25. listopadu 2011 Kongresové centrum Zlín (nám. T. G. Masaryka 5556, ) CELOSTÁTNÍ LÉKAŘSKÝ kongres setkání lékařů Zlínského kraje pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc.,

Více

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA Vědecký výbor: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU Organizační výbor:

Více

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze 1 Úvod 21 2 Definice hypertenze 23 3 Klasifikace hypertenze 26 3.1 Faktory ovlivňující prognózu hypertoniků 26 3.1.1 Stratifikace celkového K-V rizika v kategoriích nízké, středně těžké, vysoké a velmi

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

České kardiologické dny. 26. 27. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 26. 27. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 2015 26. 27. listopadu hotel Diplomat, Praha Xarelto 1x DENNĚ 1 Mrtvice devastuje. Xarelto chrání Prevence CMP a SE účinně a jednoduše 1 ÚČINNOST 21% pokles relativního rizika CMP

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více