XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E. program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 24. 27. 10. 2012 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E. program"

Transkript

1 XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E program

2 Zaměřeno na srdce 1 ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU CARZAP 8 mg, CARZAP 16 mg, CARZAP 32 mg, tablety Léčivá látka: Jedna tableta obsahuje 8 mg, 16mg nebo 32 mg candesartanum cilexetilum. Indikace: Léčba esenciální hypertenze u dospělých. Léčba dospělých pacientů se srdečním selháním a nedostatečnou systolickou funkcí levé komory (ejekční frakce levé komory < 40 %) jako doplněk terapie angiontensin konvertujících inhibitorů (ACE), nebo pokud ACE inhibitory nejsou tolerovány. Dávkování: Hypertenze - doporučená počáteční dávka a obvyklé dávkování je 8 mg jednou denně. Dávka může být zvýšena až do maxima 32 mg denně. Srdeční selhání - obvyklá doporučená počáteční dávka je 4 mg jedenkrát denně. Postupné zvyšování na dávku 32 mg jednou denně (maximální dávka) nebo na nejvyšší tolerovanou dávku se provádí zdvojnásobením dávky v minimálně dvoutýdenních intervalech. Kontraindikace: Přecitlivělost na kandesartan-cilexetil nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku, 2. a 3. trimestr těhotenství, těžká porucha funkce jater a/anebo cholestáza. Zvláštní upozornění: U hypertenzních pacientů s poruchou funkce ledvin se doporučuje pravidelně sledovat sérové hladiny kreatininu a draslíku. Hodnocení pacientů se srdečním selháním musí zahrnovat pravidelné hodnocení funkce ledvin. Antihypertenzní účinek kandesartanu může být zvýšen jinými léčivými přípravky snižujícími krevní tlak. Přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí galaktosy, s vrozeným deficitem laktázy nebo s malabsorpcí glukosygalaktosy by neměli tento přípravek užívat. Interakce: Při souběžném podávání draslík šetřících diuretik, léků obsahujících draslík, náhrad solí obsahujících draslík či jiných léků, které mohou zvyšovat koncentraci draslíku (např. heparin) může vést ke zvyšování hodnot draslíku v séru. Kombinace s lithiem se nedoporučuje. Při současném podávání s nesteroidními antirevmatiky může docházet k oslabení antihypertenzního účinku a ke zvýšenému riziku zhoršení funkce ledvin. Těhotenství a kojení: Podávání přípravku se v 1. trimestru těhotenství a během kojení nedoporučuje. Podávání během 2. a 3. trimestru těhotenství je kontraindikováno. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Je nutno brát v úvahu, že se v průběhu léčby mohou dostavit závratě nebo únava. Nežádoucí účinky: Časté: respirační infekce, závratě/vertigo, bolesti hlavy, hyperkalémie, hypotenze, poškození ledvin. Předávkování: V případě symptomatické hypotenze nutné zahájit symptomatickou léčbu a monitorovat vitální funkce. Druh obalu a velikost balení: blistr, 28 tablet. Podmínky uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Registrační číslo: 58/745/11- C, 58/746/11-C, 58/747/11-C. Držitel rozhodnutí o registraci: Zentiva, k. s., Praha, Česká republika. Datum poslední revize textu: Výdej: Přípravek je vázán na lékařský předpis a je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznamte s úplnou informací o přípravku. ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU CARZAP HCT 8 mg/12,5 mg tablety, CARZAP HCT 16 mg/12,5 mg tablety Léčivá látka: Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 8 mg nebo 16 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. Indikace: Léčba esenciální hypertenze u dospělých, u kterých není monoterapie kandesartancilexetilem nebo hydrochlorothiazidem dostatečně účinná. Dávkování: Doporučená dávka přípravku je jedna tableta denně. Doporučuje se titrace dávky jednotlivými složkami. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku nebo na léčivé látky odvozené od sulfonamidů, 2. a 3. trimestr těhotenství, těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min/1,73 m 2 tělesného povrchu), těžká porucha funkce jater a/nebo cholestáza, refrakterní hypokalémie a hyperkalcémie, dna. Zvláštní upozornění: U pacientů s poruchou funkce ledvin se doporučuje pravidelně sledovat hladinu draslíku, kreatininu a kyseliny močové. Při používání thiazidů u pacientů s poškozením jaterních funkcí nebo progresivním onemocněním jater je třeba opatrnosti, protože i malé změny rovnováhy tekutin a elektrolytů mohou vést k hepatálnímu komatu. Léčba thiazidovými diuretiky může zapříčinit nerovnováhu tekutin nebo elektrolytů, narušit glukózovou toleranci a zvýšit koncentraci kyseliny močové v séru. Pokud se během léčby vyskytnou fotosenzitivní reakce, doporučuje se léčbu ukončit. Antihypertenzní účinek přípravku může být zvýšen jinými antihypertenzivy. Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu, pacienti se vzácnou hereditární intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy, nebo glukózo-galaktózovou malabsorbcí, by tento přípravek neměli užívat. Interakce: Při souběžném podávání draslík šetřících diuretik, léků obsahujících draslík, náhrad solí obsahujících draslík či jiných léků, které mohou zvyšovat koncentraci draslíku (např. heparin) může vést ke zvyšování hodnot draslíku v séru. Diuretiky navozená hypokalémie a hypomagnesémie predisponují k možným kardiotoxickým účinkům digitalisových glykosidů a antiarytmik. Kombinace s lithiem se nedoporučuje. Při současném podávání s nesteroidními antirevmatiky může docházet k oslabení antihypertenzního účinku a ke zvýšenému riziku zhoršení funkce ledvin. Thiazidová diuretika mohou zvýšit hladiny kalcia a snížit glukózovou toleranci. Může být potřeba upravit dávkování antidiabetických léčiv, včetně insulinu. Souběžná léčba s cyklosporinem může zvýšit riziko hyperurikémie a dnavých komplikací. Těhotenství a kojení: Podávání přípravku se v prvním trimestru těhotenství a během kojení nedoporučuje. Podávání během druhého a třetího trimestru těhotenství je kontraindikováno. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Je nutno brát v úvahu, že se v průběhu léčby mohou dostavit závratě nebo únava. Nežádoucí účinky: Časté: respirační infekce, závratě/vertigo, bolesti hlavy, hyperglykémie, hyperurikémie, poruchy rovnováhy elektrolytů, glykosurie, slabost, zvýšené hladiny cholesterolu a triglyceridů. Předávkování: V případě symptomatické hypotenze nutné zahájit symptomatickou léčbu a monitorovat vitální funkce. Je nutno monitorovat sérové elektrolyty a acidobazickou rovnováhu a v případě potřeby je upravit. Druh obalu a velikost balení: blistr, 28 tablet. Podmínky uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Registrační číslo: 58/771/11-C, 58/772/11-C. Držitel rozhodnutí o registraci: Zentiva, k. s., Praha, Česká republika. Datum poslední revize textu: Výdej: Přípravek je vázán na lékařský předpis a je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznamte s úplnou informací o přípravku. 1) SPC přípravku Carzap, datum revize textu CZ.CAN Podrobné informace o přípravku získáte v Souhrnu údajů o přípravku nebo na adrese: Zentiva, k.s., marketingové oddělení, budova Argo, Evropská 846/176a, Praha 6, Tel.: (+420) , Fax: (+420) , URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.

3 Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační a programový výbor kongresu... 4 Záštity... 5 Odborné společnosti... 6 Odborní garanti kongresu... 7 Všeobecné informace... 8 Informace k aktivní účasti Schéma odborného programu Podrobný program Postery Společenský program Plánky brněnského výstaviště Přehled sponzorů a vystavovatelů

4 ÚvOdní slovo Vážení a milí účastníci kongresu, především mi dovolte, abych Vás přivítal na výročním kongresu ČIS ČLS JEP a popřál úspěšné, produktivní a příjemné dny v Brně. Rád bych při této mimořádné události zmínil alespoň velmi stručně několik témat. Proč je právě letošní kongres mimořádný? Ne, opravdu nechci psát, že proto, že se zhoršuje situace ve sponzoringu, že je mnohým lékařům téměř zakazována snaha po naplnění principu celoživotního vzdělávání. Ano, nazývejme vše pravým jménem. Jestliže se zakáže podpora průmyslu a současně se žádným způsobem nezvýší podpora vzdělávacích akcí (opravdu si představuji mladé lékaře, kteří ze svých platů hradí desetitisícovou sumu za účast na domácím kongresu bohužel do cen ubytování, dopravy ani stravování se opravdu humanistické ideály neprojevují), znamená to zásah do fungujícího systému s jednoznačně negativním dopadem. Ale opravdu dost. Jsem pozitivní a v úvodníku ke kongresu naší společnosti dvojnásob. Takže, o čem tedy psát chci a budu. Letošní výroční kongres je mimořádný tím, že je posledním domácím internistickým sjezdem před kongresem, spojeným s kongresem evropským. Ano, v příštím roce, , bude v Praze organizován Evropský internistický kongres současně s naším lokálním kongresem ČIS. Co znamená evropský kongres pro nás všechny? Především je to uznání české medicíně a české interně především. A je potom ctí pro Českou internistickou společnost, že byla pověřena pořádáním této prestižní akce. Evropské souvislosti pak demonstrují nejen mezinárodní význam české interny, ale především životaschopnost interny jako oboru. Internistické kongresy patří (na lokální úrovni) k největším (nebo jsou největší) odborným akcím. Například v Německu se kongresu Innere Medizine účastní 12 tisíc účastníků, v malých zemích je to pak 2-3 tisíce. Mezinárodní kongresy internistů zatím mezi největší evropské kongresy nepatří a několikatisícová účast je úspěchem. Na druhé straně právě tyto kongresy umožňují mladým internistům setkat se se špičkovými odborníky mezinárodního významu. Dovolím si na tomto místě zmínit to, jak bude kongres v příštím roce skutečně vypadat. V žádném případě nechceme narušit úspěšnou tradici domácích kongresů, takže proběhne standardně kongres ČIS v jedné polovině Kongresového centra (věřím, že ve stejném rozsahu, jak jsme zvyklí) a ve druhé polovině pak bude probíhat kongres evropský. Je zřejmé, že plnou účast na evropském kongresu většině našich lékařů nebudeme nabízet dají přednost kongresu domácímu. Ale i tak bychom chtěli umožnit převážné většině domácích účastníků, aby mohli alespoň nahlédnout na vybraná sympozia kongresu Evropského. Ale zpět ke kongresu letošnímu. Věřím, že bude pokračovat v tradici spirály vzestupné kompetice mezi Brnem a Prahou. Vím, že organizátoři udělali maximum pro optimální průběh a patří jim za to obrovský dík především profesoru Mirku Součkovi, prezidentovi letošního kongresu. Poděkování ale patří samozřejmě také Vám všem, účastníkům kongresu. Je to stále složitější najít čas, energii i zdroje na účast v nabitém kalendáři, v době neuvěřitelně komplikované explozí byrokratických opatření i nesmyslných útoků na medicínskou profesi. Nemenší dík patří sponzorům, všem řečníkům, budoucím diskutujícím i pořádající agentuře i všem dalším, kdo se na zdárném průběhu kongresu ČIS podílejí. Přeji nám všem, aby se letošní brněnský kongres ČIS ČLS JEP vydařil tak, jak si všichni představujeme. Věřím, že společně strávíme tři produktivní dny, naplněné spoustou nových informací, zajímavých diskusí, ale i příjemných chvil s kolegy a přáteli. Richard Češka předseda ČIS ČLS JEP 2

5 výbor české internistické společnosti Předseda prof. MUDr. Richard Češka, CSc. Čestný předseda prof. MUDr. Karel Horký, DrSc. Místopředsedové prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc. prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Vědecký sekretář prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc. Pokladník prim. MUDr. Petr Svačina Členové prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. prim. MUDr. Jan Nedvídek MUDr. Jana Lacinová prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Revizní komise prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. prim. MUDr. Jan Nebáznivý MUDr. Milan Tržil 3

6 Organizační a programový výbor kongresu Předseda prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. Členové MUDr. Milan Kuman prim. MUDr. Petr Svačina prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Ilona Růžičková Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně II. interní klinika Lékařské fakulty MU Pekařská Brno tel.: fax: Organizační zajištění kongresu Meritis s.r.o. Obrovského Praha 4 Spořilov tel.: fax: Milena Notová organizace kongresu, sponzoring a vystavovatelé tel.: Tereza Donátová registrace, ubytování tel.:

7 záštitu nad xix. kongresem české internistické společnosti české lékařské společnosti j. e. purkyně laskavě převzali: doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., MBA ministr zdravotnictví České republiky prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. MUDr. Richard Češka, CSc. předseda České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. předsedkyně Slovenskej internistickej spoločnosti JUDr. Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje Bc. Roman Onderka, MBA primátor Statutárního města Brna doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Ing. Petr Koška, MBA ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Roman Kraus, MBA ředitel Fakultní nemocnice Brno prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. ředitel Masarykova onkologického ústavu Ing. Jiří Kuliš generální ředitel Veletrhy Brno, a.s. 5

8 OdbOrný program xix. kongresu české internistické společnosti zajišťují: Česká internistická společnost ČLS J. E. Purkyně Slovenská internistická spoločnosť Česká angiologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká asociace sester Česká gastroenterologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká hematologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká kardiologická společnost Česká nefrologická společnost Česká onkologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká revmatologická společnost ČLS J. E. Purkyně Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS J. E. Purkyně Česká společnost pro aterosklerózu Česká společnost pro hypertenzi Český institut metabolického syndromu, o.p.s Diabetologická společnost ČLS J. E. Purkyně Endokrinologická společnost ČLS J. E. Purkyně Hepatologická společnost ČLS J. E. Purkyně Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS J. E. Purkyně Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS J. E. Purkyně 6

9 garanti OdbOrných bloků programu xix. kongresu české internistické společnosti české lékařské společnosti j. e. purkyně Česká internistická společnost: R. Češka, L. Kotík, M. Souček, J. Widimský jr. za výbor České internistické společnosti Slovenská internistická spoločnosť: A. Dukát, S. Kiňová, I. Lazúrová za výbor Slovenskej internistickej spoločnosti Ambulantní internisté: J. Lacinová, M. Tržil Angiologie: D. Karetová, K. Roztočil, J. Spáčil Ateroskleróza: V. Soška, H. Vaverková, M. Vrablík Bolest: M. Hakl, P. Ševčík Česká internistická společnost diferenciální diagnostika: L. Kotík, J. Nedvídek Diabetologie: M. Kvapil, J. Olšovský, T. Pelikánová Endokrinologie: M. Kršek, J. Marek, V. Olšovská Farmakoterapie, farmakoekonomika: P. Suchopár, J. Vlček Gastroenterologie: P. Dítě, R. Keil, M. Zavoral Gerontologie: H. Matějovská Kubešová, E. Topinková Hematologie a hemokoagulace: J. Čermák, J. Malý, M. Penka Hepatologie: R. Brůha, P. Hůlek, P. Husa Hypertenze: R. Cífková, J. Filipovský, J. Widimský jr. Chemoterapeutická sekce: J. Beneš, R. Neuwirtová Kardiologie invazivní: M. Aschermann, P. Widimský Kardiologie neinvazivní: J. Hradec, J. Špinar, J. Vítovec Klinická výživa a metabolická péče: L. Sobotka, Š. Svačina Mladí internisté: Ľ. Cibičková, M. Flekač, J. Václavík Metabolický syndrom: H. Rosolová, M. Souček Nefrologie: R. Ryšavá, V. Teplan, V. Tesař Obezitologie: M. Fried, P. Sucharda, Š. Svačina Onkologie: L. Petruželka, J. Vorlíček, R. Vyzula Pneumologie: J. Homolka, V. Kolek, J. Skřičková Revmatologie: P. Horák, K. Pavelka, V. Ščudla Sestry: I. Růžičková 7

10 všeobecné informace MÍSTO KONÁNÍ KONGRESU Brněnské výstaviště, Výstaviště 1, Pavilon E, vchod u brány č. 4 Registrace: pavilon E vstupní hala Jednací sály: pavilon E 1. patro Posterová sekce: pavilon E 1. patro Firemní expozice: pavilon E přízemí (hala) REGISTRACE Po celou dobu kongresu je registrace umístěna ve vstupní hale pavilonu E. středa hodin čtvrtek hodin pátek hodin sobota hodin Registrační poplatky na místě: členové ČIS nečlenové ČIS čestní členové ČIS, výbor studenti, sestry (SZP), lékaři do 35 let doprovodná osoba Jednodenní registrace: lékaři SZP, studenti Kč Kč zdarma 500 Kč 300 Kč 500 Kč 400 Kč Veškeré platby na místě bude možné provést pouze v hotovosti v CZK. Registrační poplatek zahrnuje: vstup na odborný program během celého kongresu kongresové materiály volný vstup na výstavu firem účast na slavnostním zahájení s rautem občerstvení během přestávek a obědy 8

11 Registrační poplatek (jednodenní) zahrnuje: vstup na odborný program 1 den program kongresu volný vstup na výstavu firem 1 den občerstvení během přestávek a oběd 1 den Lékaři s jednodenní registrací dostanou potvrzení o účasti, ne však kredity ČLK. Registrační poplatek (doprovodné osoby) zahrnuje: účast na slavnostním zahájení s rautem STRAVOVÁNÍ Obědy, káva a lehké občerstvení se budou podávat v přízemí pavilonu E, za prostorem firemních expozic. Obědy budou vydávány ve čtvrtek a v pátek od do hodin. Každý registrovaný účastník obdrží v kongresovém batohu 2 obědové lístky. Sponzor kávy a lehkého občerstvení: CERTIFIKÁTY Potvrzení o účasti a certifikáty budou vydávány u registrace v těchto časech: pátek od do hodin sobota od 8.00 do hodin Po skončení kongresu nebudou certifikáty zasílány poštou. 9

12 JMENOVKY Každý účastník kongresu včetně vystavovatelů obdrží při registraci jmenovku, která ho opravňuje ke vstupu do daných prostor. Barvy jmenovek: Červená celokongresová registrace (lékaři) Modrá jednodenní registrace (s vyznačením konkrétního dne) Žlutá VIP, čestní členové ČIS, hosté kongresu Zelená SZP Šedá vystavovatelé Fialová organizační tým Bez jmenovky nebude vstup povolen při ztrátě bude vystavena kopie jmenovky proti úhradě 200 Kč. Vstup do areálu brněnského výstaviště U brány č. 4, pavilon E, vedle hotelu Holiday Inn. Parkování Expoparking krytá garážová stání naproti vstupu do pavilonu E. (Cena parkingu: 10 Kč/hod.) ZASEDÁNÍ VÝBORŮ A REDAKČNÍCH RAD Zasedání výboru České internistické společnosti ČLS JEP (sál E3, 1. patro) Zasedání redakční rady časopisu Kardiologická revue (salonek 20, 1. patro) Schůze pracovní skupiny Sdružení ambulantních internistů (salonek 20, 1. patro) 10

13 INFORMACE K AKTIVNÍ ÚČASTI Jednací jazyk Jednacím jazykem kongresu bude čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu). Informace pro přednášející Přednášky prezentované přes PC (dataprojektor) je nezbytné předat na CD, DVD nebo USB Flash. Přednášky na médiích můžete předávat technikům v sále, ve kterém budete přednášet: od čtvrtka od 7.30 hodin, nejpozději 60 minut před zahájením programu přednáškového bloku Vaší sekce, jinak nemůžeme garantovat bezproblémový průběh Vaší prezentace. Média si vyzvedněte po ukončení programového bloku Vaší sekce. Salonek SLIDE ROOM pro přípravu přednášejících se nachází v 1. patře pavilonu E, vedle přednáškového sálu E1. POSTERY Postery budou umístěny na panelech o rozměru: 90 cm (šířka) x 180 cm (výška), v 1. patře pavilonu E (ve foyer sálu E1). Posterová sdělení budou vystavena 25. a po celou dobu konání odborného programu. Instalace posterů je možná od středy od hodin. Pomůcky k instalaci budou k dispozici. Pro posterovou sekci bude organizovaná diskuze ve čtvrtek od hodin. 11

14 schéma OdbOrnéhO programu XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně STŘEDA Sál E1 ZAHAJOVACÍ SYMPOSIUM SPOLEČNOSTI SERVIER s.r.o. Posviťme si na zvýšenou srdeční frekvenci, rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU Slavnostní přednáška prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. (Praha) Otevření výstavy firem Uvítací recepce 12

15 ČTVRTEK Sekce A sál E1 Sekce B sál E2 Sekce C sál E A1 Česká internistická společnost B1 Bolest C1 Geriatrie A2 Slovenská internistická spoločnosť B2 Ateroskleróza C2 Varia I coffee break A3 Hypertenze I B3 Kardiologie invazivní C3 Endokrinologie A4 Hypertenze II B4 Mladí internisté C4 Varia II oběd A5 Diabetologie I B5 Kardiologie neinvazivní Symposium Cardion s.r.o A6 Diabetologie II Symposium Abbott Laboratories, s.r.o. C6 Obezitologie coffee break A7 Klinická výživa a metabolická péče Symposium Pfizer, spol. s r.o. C7 Hepatologie A8 Metabolický syndrom Symposium Pfizer, spol. s r.o. Symposium Merck Sharp & Dohme, s.r.o. 13

16 PÁTEK Sekce A sál E1 Sekce B sál E2 Sekce C sál E A9 Pneumologie I B9 Varia III C9 Sestry I A10 Pneumologie II B10 Onkologie C10 Sestry II coffee break Symposium Bayer, s.r.o. B11 Hematologie a koagulace C11 Sestry III A12 Česká internistická společnost diferenciální diagnostika Symposium Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. C12 Sestry IV oběd A13 Gastroenterologie I B13 Nefrologie C13 Chemoterapeutická sekce A14 Gastroenterologie II Symposium Zentiva, k.s. C14 Angiologie coffee break A15 Varia IV B15 Farmakoterapie, farmakoekonomika I Symposium GlaxoSmithKline, s.r.o A16 Varia V B16 Farmakoterapie, farmakoekonomika II Symposium AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 14

17 schéma OdbOrnéhO programu XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně SOBOTA Sekce A sál E1 Sekce B sál E2 Sekce C sál E3 A17 Revmatologie A18 Ambulantní internisté 15

18 podrobný program STŘEDA 24. ŘÍJNA 2012 Sál E Zahajovací symposium společnosti SERVIER s.r.o. Posviťme si na zvýšenou srdeční frekvenci, rizikový faktor kardiovaskulárních onemocní Předsedající: J. Hradec (Praha), M. Souček (Brno) J. Hradec (Praha) Význam a možnosti modulace SF v léčbě KV onemocnění M. Vrablík (Praha) Praktické aspekty použití ivabradinu v léčbě ICHS SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU Slavnostní přednáška P. Klener (Praha) Cílená léčiva a jejich přínos terapii vnitřních chorob Otevření výstavy firem Uvítací recepce 16

19 ČTVRTEK 25. ŘÍJNA 2012 Sekce A sál E1 Blok A1 Česká internistická společnost Předsedající: M. Souček (Brno), J. Widimský jr. (Praha) V. Monhart (Praha) Přínos prof. MUDr. Jana Broda pro vnitřní lékařství kardiologii, hypertenziologii a nefrologii J. Dvořáček, P. Kastner (Praha) Etika ve vztahu zdravotnického odborníka a farmaceutického průmyslu Blok A2 Slovenská internistická spoločnosť Předsedající: Ľ. Gašpar (Bratislava, Slovenská republika), J. Murín (Bratislava, Slovenská republika) J. Murín (Bratislava, Slovenská republika) Predsieňová fibrilácia a srdcové zlyhávanie pohľad cez RealiseAF Register I. Valočíková (Košice, Slovenská republika) Postihnutie srdca pri chronických ochoreniach obličiek Ľ. Gašpar (Bratislava, Slovenská republika) Ambulantné monitorovanie krvného tlaku u pacientov s tinnitom Coffee break Blok A3 Hypertenze I Předsedající: K. Horký (Praha), J. Špinar (Brno) R. Cífková (Praha) Evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění novinky ve stratifikaci rizika, v nefarmakologické a antiagregační léčbě H. Vaverková (Olomouc) Dyslipidémie a diabetes ve světle nových doporučení pro prevenci KVO J. Filipovský (Plzeň) Nová doporučení ČSH pro diagnostiku a léčbu hypertenze Blok A4 Hypertenze II Předsedající: K. Horký (Praha), J. Špinar (Brno) 17

20 A. Linhart (Praha) Současné postavení centrálních antihypertenzív J. Widimský jr. (Praha) Ovlivnění mortality pomocí blokátorů renin angiotenzinového systému Oběd Diskuze k posterům (viz postery) Blok A5 Diabetologie I Předsedající: T. Pelikánová (Praha), J. Perušičová (Praha) J. Perušičová (Praha) Časná stádia diabetu T. Pelikánová (Praha) Diabetes mellitus 2. typu S. Lacigová (Plzeň) Diabetes mellitus 1. typu Blok A6 Diabetologie II Předsedající: A. Jirkovská (Praha), T. Pelikánová (Praha) M. Anděl (Praha) Nové přístupy v dietoterapii diabetu Z. Rušavý (Plzeň) Předoperační příprava a pooperační péče A. Jirkovská (Praha) Diabetická noha Coffee break Blok A7 Klinická výživa a metabolická péče Předsedající: L. Sobotka (Hradec Králové), P. Těšínský (Praha) J. Křížová, E. Kotrlíková (Praha) Problematika malnutrice u onkologických pacientů M. Šachlová (Brno) Zkušenosti s nutriční péčí v Masarykově onkologickém ústavu v Brně L. Sobotka (Hradec Králové) Nutriční podpora jako součást holistického přístupu v onkologii outcome based medicine P. Těšínský (Praha) Novinky v nutriční péči

21 Blok A8 Metabolický syndrom Předsedající: H. Rosolová (Plzeň), M. Souček (Brno) H. Rosolová (Plzeň) Metabolický syndrom quo vadis? M. Souček (Brno) Prehypertenze a metabolický syndrom V. Soška (Brno) Metabolický syndrom a laboratorní vyšetření: co, kdy a proč Sekce B sál E2 Blok B1 Bolest Předsedající: M. Hakl (Brno), J. Lejčko (Plzeň) T. Doležal (Praha) Novinky ve farmakoterapii bolesti J. Lejčko (Plzeň) Kanabinoidy a jejich místo v léčbě bolesti M. Hakl (Brno) Moderní pojetí Acute Pain Service Blok B2 Ateroskleróza Předsedající: V. Soška (Brno), M. Vrablík (Praha) T. Štulc (Praha) Léčba dyslipidemií kyselinou nikotinovou: pro a proti V. Soška (Brno) Lékové interakce statinů H. Vaverková (Olomouc) Hypolipidemická léčba nemocných se sníženou renální funkcí Coffee break Blok B3 Kardiologie invazivní Předsedající: M. Poloczek (Brno), V. Kočka (Praha), J. Widimský jr. (Praha) M. Poloczek (Brno) Přímá PCI pro STEMI v roce 2012 V. Kočka (Praha) Nekoronární intervence v roce 2012 TAVI a co dále? J. Widimský jr. (Praha) Renální denervace kde jsme v roce 2012? 19

22 Blok B4 Mladí internisté Předsedající: J. Nedvídek (Liberec), J. Václavík (Olomouc) J. Václavík (Olomouc) Novinky ve vnitřním lékařství 2012 J. Orság (Olomouc) Falešné stopy, náhoda aneb když se Sherlock zlobí G. Dostálová (Praha) TIA diagnóza nebo příznak? Aneb, jak my lékaři myslíme A. Smékal (Olomouc) Konstriktivní perikarditida jako následek katetrizační ablace fibrilace síní Oběd Diskuze k posterům (viz postery) Blok B5 Kardiologie neinvazivní Předsedající: J. Hradec (Praha), J. Vítovec (Brno) J. Špinar (Brno) Diagnostika J. Hradec (Praha) Léky blokující RAAS J. Vítovec (Brno) Bradykardizující léky L. Špinarová (Brno) Inotropní a vazodilatační léčba Symposium Abbott Laboratories, s.r.o Předsedající: J. Vítovec (Brno) H. Rosolová (Plzeň) Ovlivnění makro a mikrovaskulárních komplikací u osob s metabolickým syndromem J. Špinar (Brno) Blokátory RAAS v prevenci CMP a demence M. Souček (Brno) Ovlivnění sympatikotonie u pacientů s metabolickým syndromem J. Beran (Hradec Králové) Kdy už konečně přestaneme chřipku podceňovat? Coffee break 20

23 Symposium Pfizer, spol. s r.o. Předsedající: M. Souček (Brno) M. Vrablík (Praha) Od cílových hodnot k prevenci příhod T. Kovárník (Praha) Regrese aterosklerózy: Mýtus nebo realita? A. Tomek (Praha) Statiny a cévní mozková příhoda M. Souček (Brno) Jak můžeme zvýšit adherenci k léčbě hypertenze a dyslipidémie? Sekce C sál E3 Blok C1 Geriatrie Předsedající: E. Topinková (Praha), P. Weber (Brno) E. Topinková, D. Fialová (Praha) Nevhodná preskripce u seniorů update 2012 D. Fialová (Praha) Klinické a epidemiologické aspekty preskripce léčiv nevhodných ve stáří P. Weber, D. Weberová, H. Meluzínová, H. Kubešová, P. Ambrošová, S. Demeterová (Brno) Ledviny jako hlavní eliminační cesta většiny farmak rizika a úskalí ve stáří B. Jurašková (Hradec Králové) Vybrané kazuistiky z geriatrie Blok C2 Varia I Předsedající: M. Kvapil (Praha), J. Špinar (Brno) M. Kvapil (Praha) Význam studie ORIGIN pro výběr terapie DM 2. typu J. Špinar (Brno) Metabolicky neutrální fixní kombinace Twynsta M. Souček (Brno) Apixaban v prevenci CMP Coffee break 21

24 Blok C3 Endokrinologie Předsedající: V. Olšovská (Brno), V. Zamrazil (Praha) V. Zamrazil (Praha) Význam subklinických thyreopatií ve vnitřním lékařství J. Marek (Praha) Hypofýza a její onemocnění v těhotenství Blok C4 Varia II Předsedající: J. Nebáznivý (Ústí nad Labem), P. Svačina (Brno) J. M. Horáček, L. Jebavý, M. Vašatová, T. Kupsa, P. Žák, J. Malý (Hradec Králové) Sérové hladiny cytokinů a adhezních molekul u pacientů léčených pro akutní myeloidní leukemii J. Řádková (Brno) Lidský mikrobiom náš druhý genom: další revoluce v medicíně? R. Bartáková, S. Fraňková, M. Oliverius, J. Šperl, E. Kostolná, E. Honsová, D. Kautznerová, V. Lánská, P. Trunečka, J. Špičák (Praha) Hepatocelulární karcinom jako indikace k ortotopické transplantaci jater F. Kaliský, V. Prokopová, I. Procházková (Praha) Zavedení metody pro kvantitativní stanovení přímých inhibitorů trombinu pro monitorování antitrombotické léčby Oběd Diskuze k posterům (viz postery) Symposium Cardion s.r.o Předsedající: P. Neužil (Praha), M. Souček (Brno) M. Souček (Brno) Význam sympatiku v patofyziologii hypertenze a dalších civilizačních chorob P. Neužil (Praha) 80 let zkušeností s denervací sympatiku v léčbě rezistentní hypertenze T. Kára (Brno) Kam se ubírá katetrová renální denervace? Perspektivy v léčbě kardiovaskulárních chorob J. Jež (Brno) Techniky a metody katetrové renální denervace, současný stav a výhled do budoucna 22

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 1 OBSAH Úvodní slovo 2 Výbor České internistické společnosti 3 Organizační a programový výbor kongresu 4 Záštity 5 Odborné společnosti 6 Odborní garanti kongresu 7 Všeobecné informace 8 Informace k aktivní

Více

practicus Zdravotnická dokumentace - nová legislativa č. 4/2012 ročník 11 DYSPEPSIE Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

practicus Zdravotnická dokumentace - nová legislativa č. 4/2012 ročník 11 DYSPEPSIE Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus t i p t o h o t o č í s l a č. 4/2012 Zdravotnická dokumentace - nová legislativa ročník 11 nejčtenější časopis praktických lékařů (CEGEDIM

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci Fakultní nemocnicí v Olomouci

Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci Fakultní nemocnicí v Olomouci Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci Fakultní nemocnicí v Olomouci SPOLKEM LÉKAŘŮ JEP V OLOMOUCI a III. INTERNÍ KLINIKOU NEFROLOGICKOU,

Více

MIKULOV 1. 3. 10. 2009

MIKULOV 1. 3. 10. 2009 Program konference a sborník abstrakt XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. 10. 11. října 2013, Praha. X. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. 10. 11. října 2013, Praha. X. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2013 www.solen.cz ISSN 1803-5906 ISBN 978-80-7471-038-4 ROČNÍK 10. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI X. kongres praktických lékařů a sester 10. 11. října 2013, Praha Klinika kardiologie

Více

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz PROGRAM

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz PROGRAM 51. diabetologické dny 16. 18. dubna 2015 Luhačovice PROGRAM www.diab.cz www.dialuha2015.cz OBSAH Organizační a programový výbor kongresu 3 Organizační sekretariát kongresu 3 Všeobecné informace 4 Informace

Více

Informace o vlakovém a autobusovém spojení na www.idos.cz

Informace o vlakovém a autobusovém spojení na www.idos.cz Společenský dům Casino Městské divadlo 1. Grand Spa Hotel 2. Centrální Lázně - Superior Centrální Lázně - Komfort 3. Grandhotel Pacifik 4. Nové Lázně 5. Hotel Villa Butterfly 6. Hotel Svoboda Komfort Hotel

Více

Medicína PRO PRAXI. Abstrakta. MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň. 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň. Suppl.

Medicína PRO PRAXI. Abstrakta. MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň. 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň. Suppl. Medicína PRO PRAXI Suppl. E 2014 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-083-4 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI Kongres praktických lékařů a sester, Plzeň 10. 11. října 2014, Parkhotel Plzeň II. interní klinika LF UK

Více

KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI

KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2015 www.solen.cz ISSN 1214 8687 ISBN 978-80-7471-101-5 ROČNÍK 12. Abstrakta XIII. KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI 28. 29. 4. 2015 Clarion Congress Hotel Olomouc

Více

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI AUTOŘI: MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

ZE SVĚTA MLADÝCH PRAKTIKŮ RCGP KONFERENCE GLASGOW 3.-6. 10. 2012 STÁŽ V GLASGOW, 1.-4. 10. 2012. PC A DOKTOR KAM S DATY, aneb co není doma, se počítá?

ZE SVĚTA MLADÝCH PRAKTIKŮ RCGP KONFERENCE GLASGOW 3.-6. 10. 2012 STÁŽ V GLASGOW, 1.-4. 10. 2012. PC A DOKTOR KAM S DATY, aneb co není doma, se počítá? Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 3/2013 O B S A H Č Í S L A ročník 12 nejčtenější časopis praktických lékařů příloha: Doporučený postup PREVENCE KVO ODBORNÉ ČLÁNKY

Více

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/ PROGRAM STŘEDA 2. ŘÍJNA 2013 MALÝ SÁL 15.30 16.30 Blok ČIS I: Aktuální problémy ve vnitřním lékařství předsedající: R. Češka, L. Kotík Národní program komplexní interní péče R. Češka /Praha/ Návrh úpravy

Více

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES KLINICKÁ ONKOLOGIE XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 8. 0. 4. 205, Brno Vydává ČLS JEP.

Více

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda 16. 19. května 2010 Veletrhy Brno XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Ročník 6 Rozhovory doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Předseda organizačního výboru (str. 4) prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Co nového v problematice hypertenze? Hyperlipoproteinémie a dyslipidémie

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Co nového v problematice hypertenze? Hyperlipoproteinémie a dyslipidémie Kapitoly Ročník 3 Číslo 1/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Co nového v problematice hypertenze? Hyperlipoproteinémie a dyslipidémie

Více

XXI. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2. 4. 10. 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc PROGRAM

XXI. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2. 4. 10. 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc PROGRAM kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. 4. 10. 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc PROGRAM 3 OBSAH Partneři kongresu 3 Záštity 6 Uvítání 7 Pořádající 8 Sekretariát

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Obecné problémy farmakoterapie ve stáří. Hypertenze u starších osob

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Obecné problémy farmakoterapie ve stáří. Hypertenze u starších osob Kapitoly Ročník 4 Číslo 1/2012 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍM GRANTEM SPOLEČNOSTI TEVA z obsahu Obecné problémy farmakoterapie ve stáří Hypertenze u starších osob Specifika léčby

Více

PROGRAMOVÝ SBORNÍK. 4. 6. června 2015 Konferenční centrum Vojenská zotavovna Měřín ISBN 978-80-905454-6-5. www.revmatologicka-spolecnost.

PROGRAMOVÝ SBORNÍK. 4. 6. června 2015 Konferenční centrum Vojenská zotavovna Měřín ISBN 978-80-905454-6-5. www.revmatologicka-spolecnost. PROGRAMOVÝ SBORNÍK 4. 6. června 2015 Konferenční centrum Vojenská zotavovna Měřín Pořádají Česká revmatologická společnost ČLS JEP a Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou Organizace Congress Prague

Více

Sekundární osteoporóza 2012

Sekundární osteoporóza 2012 Sekundární osteoporóza 2012 ISBN: 978-80-87118-06-1 BLOKUJE OSTEOKLASTY DŘÍVE, NEŽ DOSÁHNOU KE KOSTI 1,2 SILNÁ PROTI ZLOMENINÁM Zkrácená informace o přípravku PROLIA Léčivá látka a léková forma: Denosumabum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i ř í j e n 2 0 1 1 r o č n í k 1 č í s lo 1 Terapie hypertenze Léčba diabetu 2. typu Osteoporóza Terapie erektilní dysfunkce Insomnie

Více

S V L i n fo r m u j e

S V L i n fo r m u j e S V L i n fo r m u j e Motto: Arnold Schoenberg: "Ideje může rozpoznat jen ten, kdo sám nějaké má. A jen ten může rozpoznat jejich hodnot, kdo jich je sám hoden." MUDr. Jiří Appelt 29. 9. 1939-31. 3. 2011

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19.

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19. SBORNÍK ABSTRAKT XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Svoboda M., Slabý O. 8. 9. dubna 203 Brno We take cancer personally PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PARTNERŮM

Více

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie.

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie. Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv Onkologie v klinické praxi Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů ERBITUX - individualizovaná léčba pro maximální účinnost * Merck Serono

Více