í^^lt ^\ -^ .^ I Snad se ti brzy poup štstí rozv z NAŠICH LUHt. povídky ze / v života MLADE2E." name="description"> í^^lt ^\ -^ .^ I Snad se ti brzy poup štstí rozv z NAŠICH LUHt. povídky ze / v života MLADE2E.">

1/%^^ -^.'fs^^^^w^ '<') i, L '^^ P*' "x* 1 j f 'S-- ^^i^wí^ "TPry^A. Sk. *^-í««l -O. í^^lt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/%^^ -^.'fs^^^^w^ '<') i, L '^^ P*' "x* 1 j f 'S-- ^^i^wí^ "TPry^A. Sk. *^-í««l -O. í^^lt"

Transkript

1 '^^ P*' 1 j f "x* tf -^.'fs^^^^w^ 1/%^^ '<') i, L 'S-- ^^i^wí^ rt "TPry^A 'é Sk. f 4 *^-í««l -O. ^ % > í^^lt

2

3 ^\ -^

4

5

6 .^ I Snad se ti brzy poup štstí rozv

7 z NAŠICH LUHt. povídky ze / v života MLADE2E. VYPKAVU.JE ELIŠKA KRÁSNOflORSIÁ. S barvotistcovým obrázkem, :í^^- NAKLADATEL A. V PRAZE. STORCH SYN, KNIHKUPEC.

8 Tiek Aloisa Wiesnera v Traze.

9 SVJ SVT.

10 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

11 I. ešt nikdy se Emouš tolik netšil dom na prázdniny jako tenkráte, když mu rodie dovolili, aby si pivezl s sebou nejlepšího svého pítele a spolužáka, Milana Navrátila. Samým oekáváním a pemýšlením na všecky nastávající radosti byli oba hoši zamlklí a nesmírn vážní, když usedli spolu do železniního vozu. Cesta nebyla zvlášt znamenitá pvabem krajin, naopak, rovina za rovinou míjela zdlouhav, zídka jen okrášlena jsouc njakým návrším, starým hradem i kostelíkem anebo hájem. Pece však byl Emouš hrd, když vysvtloval a jmenoval Milanovi místo za místem, mimo která s nimi uhánl parovz, teba to byla i nejobyejnjší vesnice v holých polích nebo nejnudnjší venkovské msteko; Emoušovi byl každý potek zajímavým, teba letním vedrem vyschlý a špinavé moálové strouze podobný ; Emouš vdl o každém, kde se pramen jeho prýští ze zem, odkud a kudy se do nho vlévají potky jiné, a kam konen vtéká. Tak mu byla povdomá každá íka v Cechách se všemi místy pi jejích bezích; hory a pahorky, roviny i doliny, to všecko mlo pro nho nevýslovný pvab, i kdyby to bylo samý holý kámen nebo suché strništ bez nejmenší pí-

12 rodní krásy ; Emouš - 8 ke všemu tomu nosil v hlav jména jako v živém slovníku, a pokud mu bylo možno, vyhledával a pidružoval k nim ísla. Slovem, Emouš byl zempiscem z celé duše, a jakkoliv se rád uil všemu možnému, pece ze všeho nejvíce jej tšily vdomosti o podob a vlastnostech naší zemkoule, o rozloze, vzezení a povaze veškerých díl svta i všech jejich krajin, nade vše pak krajin eských, mezi kterými se mu zdála nejznamenitjší krajina ona, ve které ležela uprosted epových polí Duleoves, jeho milé rodišt. Proto stále, když vykládal o místech poblíže trati, myslil pi všem vlastn na Daleoves jako na to nejlepší, co pijde naposled. Mladý vyklada myslíval k témuž cíli také již díve, když na každé prázdniny si jej vozíval otec dom a Emouš byl posluchaem jeho výklad. Byl pan asný, otec Emoušv, obanem velmi probudilým a na svou krajinu hrdým ; celé okolí daleko široko bylo mu povdomo svými djinnými památkami, zvlášt hojnými a znamenitými zdob husitských, ale pece již po nkolika letech nemíval Emoušovi cestou co vykládati, nýbrž sám naslouchával mnohým novým a díve jemu neznámým vcem, které vykládal chlapec. Vodstvo i horstvo celé krajiny byly mu v pravd neznámým svtem, dokud mu Emouš svými zemzpyteckými vdomostmi neotevel oi. Milana Navrátila asi pl hodinky bavilo vypravování Emoušovo, ale brzy se mu zaalo zdáti jednotvárným, i vytýkal mu v myšlénkách, že je nudný knihomol a že letošní prázdniny nebudou tak radostny, jak se hy\ na n tšil. Ml zcela jiné úmysly nežli sbírati kaménky, zkoumati horniny a zpytovati bh každé mizerné strouhy jeho tužbou horoucí byla puška, skutená, prachem a broky nabitá puška, kterou hodlal o tchto prázdninách jistojist dostati do svých rukou. Zobrazoval si nadšen,

13 9 - kterak nejdíve zkusí bouchnouti si na veverku nebo lasiku, potom na zajíce, možná že i na srnku, ba ideály jeho rostly od stanice ke stanici, a než dojeli na poslední, zdál se mu již parohatý jelen býti málo a zaínal práv sníti o tom, že po povstném posledním medvdu v echách mohl by se pece také ješt vyskytnouti n- jaký potomek jeho zrovna u Daleovsi. Pi tchto krásných pedstavách hvízdl parostroj a vlak se zastavil. Emouš, hrd na to, že po prvé jel bez prvodu otcova jako samostatný cestující, s pohledem znalce ubíral se jistým krokem ped nádraží, kde ekal již tatínkv koí. Emouš vdl, že otec ho oekávati nebude, nebo nebyl ani doma, byv nucen odcestovati nkam za záležitostmi. A by byl tatínka srden rád uvidl a zlíbal, pece pocítil zvláštní uspokojení, že ho tu nebylo, a následkem toho on sám, Emouš, byl nejstarším mužským lenem rodiny a mohl si naproti svému hostu dstojn hráti na hospodáe. Jakkoliv celá krajina byla plochá a pvabu^ prosta, byla Dalenoves roztomilým místekem a statek asných nejpknjším jeho koutkem. Líbeznosti dodávala tomu místu zele roztomilých luk, hojn protkaných malými stružkami a praménky, a bohatství kovin, stromových houští i ovocných sad, ve kterých vypadaly isté domky se svými ervenými stechami jako živ zbarvené kvty. Na statku asných však mizela bílá barva zdiva, ba ásten i erve stech v samé zeleni ; všecko tu bylo obrostlé bu pstovanou révou neb aspo divokým vínem, ba plot kolem zahrádky a besídka v ní kvetly skutenými ržemi, letos již po tetí. Kdekoli bylo jen možno uchrániti ped slepicemi a kzlaty záhon kvtinový, všude na

14 10 statku tomtesele se pestily kvty nejrozmanitjšícli barev, s láskou pstované jak pro krásu tak i pro potravu nesíslným velickám, slunicím se tam v zlatých paprscích, samy jsouce jako zlaté. A když se vešlo u asných do svtnic, zdálo se, že tam pokrauji kvtinové záhony : tolik se tam batolilo dtí s ervenými tváikami, a mezi nimi jako pravé slunéko se usmívala jejich matka, paní asná. Nyní si to vynahradila desateronásobn, že pro tu drobotinu ani nemohla jeti na nádraží uvítat Emouše. Popadla si jej do ' náruí a nepustila ho od sebe, doku si ho do sytá nezlíbala a neprohlédla od hlavy až k pat, a teprv když se pesvdila, že mu v Praze nikdo ani vlásku nezkivil, dopála mu zase svobody. Ale ani v nejvtším tom líbání a vítání nezapomnla vlídnými úsmvy obraceti se k malému jeho hostu, aby Milanovi ani na chvilenku se nezastesklo. Vítám vás pkn u nás, drahoušku," obrátila se paní te k Milanovi, hladíc jeho vlasy a líbajíc jej matesky na tvá i elo. Všichni jsme se na vás tšili, velcí i malí; všichni vás již známe, však nám Emouš mnoho o vás psával i povídával. Hlete, vždy i ty nejmenší se již k vám lichotí, a kdybyste se jich zeptal znají-li vás, povdí vám na vlas, kdo jste, a odkud jste. Nejste tu cizím, Milánku ; jako doma! Ale musíte také u nás všecko pijati tak, jak to jest. Jak vidíte, samotno a smutno u nás není; ale na noclehy jsem vám upravila docela tichou komrku, spolenou s Emoušem jen že ta komrka ve ; dne jest šerá, tak že vru nevím, kde se spolu budete uívati a tením baviti. Tady mezi námi by to nešlo pro tu drobotinu. Emouši, pemýšlej a hledej sám, kde byste si s Milanem udlali svou studovnu." Nemohlo býti pro hochy nieho píjemnjšího nad

15 - 11 toto pozváiií, aby v dom hledali a slídili. Yybídka: lézti po všech pdách, sýpkách a komorách, byla tak lákavá, že hoši ani n svainy nedodrželi a s nedokousanými kolái v rukou chvátali od stolu se svazkem klí, který jim paní Oasná pjila na jejich výzkumnou výpravu. Paní asná se pranic nedivila, že Emouš prosil ješté následujícího dne o klíe a potom ješt dne tetího ; pjila mu je ochotn a tšila se z toho, že si chlapci pece nkde píhodný koutek našli. Chodili piln studovat; prozatím se nezabývali ani djepisem ani pírodopisem, za to studoval Emouš bedliv zempisnou polohu a rozlohu všech komor a kout, Milan zase konal studie fysikální o tíží a rovnováze tles na houpace, kterou si s velkou dovedností upravil z provaz na pevném krovu. Knihy prozatím zstali v cestovních truhlicích obou malých pátel a Milan vru sotva po nich tesknil. Ale pece za nkolik dní tentq zpsob studií oba hochy omrzel. Nabažili se ho. Poslyš, Milane," zamyšlen pravil Emouš, toho skotaení bychom prozatím zas mohli nechati a dlati nco vážnjšího." Také jsem si to již nkolikrát pomyslil," pisvdil Milan s povzdechem a sedl jaksi tžkomysln vedle Emouše na trám. Pro vzdycháš? Snad se ti u nás nestýská?" dobrosrden mu domlouval Emouš. Vidíš, chybili jsme, že jsme tolik dní tak dtinsky promarnili. Te máš dlouhou chvíli a je ti neveselo. Jen pokej, až vybalím knihy z truhlice! Ukáži ti novou, pekrásnou mapu..." Emouš se zamlel, nebo Milan vypustil z úst tak podivný zvuk, že se jeho pítel ulekl, není-li mu snad zle; ale pesvdil se, že to bylo jen silné hlasité zívnutí.

16 - 12 Mám toho vru dost a také se ohlížím po nem opravdovjším," odpovdl Emoušovi. Nemohu se již dokati návratu tvého otce. Vidím, že si všecky svoje pušky nkam zavel, a to nkam, kam nám nepomže žádný z tch klí, které nám pjuje tvá maminka." Ka to ty myslíš? Na stílem?" podivil se Emouš dívaje se na Milana náramn zvdavýma oima. A na jiného bych myslil?" podivil se navzájem jemu zas Milan. Což myslíš, že se lovk na venek tší k vli nemu jinému, nežli k vli stelb? K vli knihám jsem pece nepijel!" Prozatím bylo marno, že si Milan pedstavoval stelbu jako jedinou zábavu venkovskou ; o pušce nebylo na statku vidu ani slechu, a pan asný se dosud nevracel. Takž oba hoši pomýšleli na ono zamstnání, které se každému z obou zdálo nejvážnjším a nejdstojnjším poádných prázdnin. A hle, nyní teprve seznal Emouš, že akoli tolik dní pobloudil v dom od základu až pod stechu, pece si nenalezl ani jediného koutku, kde by mohl nerušené studovati. ByloC leckdes pekrásn na houpání, skákání a dovádní, ale na knihy nebylo bu místa bezpeného ped deštm ba i ped myšmi, na tení nebylo svtla, na psaní nebylo stolu nebo co by se stolu podobalo. Takž se rozhodl, dokud poasí je pkné, že si ke studování zasedne do besídky v zahrad, kde jest pekrásn, by ho tam i chodily pokoušet slepice a dti. Uvelebil se tam a zabral se do svých knih. Den po dni více zvykal pívtiv trpti okolo sebe tu dtskou drobotinu, sem tam se na ni usmáti, slvko na ni promluviti, ano dávati na ni pozor a pi tom pece piln a opravdov ísti. Z poátku si nkolikráte vzpomnl, kde asi vzí Milan, že tu s ním u knih v besídce nesedí, ale za málo dní zvykl i jeho nepítomnosti a pál mu té

17 - 33 svobody, aby se prohánl po polích dle své libosti. Z každé vycházky pinesl Milan plnou náru rostlin i s koeny vyrvaných a tvrdil, že tak jako Emouše zempis, baví jej botanika ; ale Emouš se tomu jeho botanisováni jen smál, nebo Milan si nosíval byliny nejobyejnjší, o nichžto však ani nevdl, jak se nazývají, a ml je tak zvadlé i pocuchané, že pro herbá nebyly k poteb. Celá ta jeho botanika hodila se na nejvýše kzleti za pochoutku. Krásn a bezstarostn se to Emoušovi studovalo, dokud sluníko zlat prosvítalo mezi lupením a kvty, které besídku obrstaly; ale jednoho dne se zachmuila obloha a místo zlatých paprsk zaaly se spouštti praménky dešt ped Emouše na stl i na knihu. Trvala to nkolik dní ; Emouš sedával dosud v besídce a na stole ml nad knihou roztažený deštník; ale posléze ani tato ochrana nepomáhala. Stl a lavice v besídce již ani neosýchaly, bylo naprosto nemožno s knihou tam se uvelebiti. Emouš stál ve dvíkách knihu maje schovanou pod kabátem, a velmi zamyšlen se díval s oblohy na zem a ze zem na oblohu. Jak to žblukalo pod okapem besídky a jaké potky vymlela si voda po zahradních cestkách! Leckde se zdálo, jako by dva takové potky se chtly sblížiti a nemohly ; tu jim Emouš pomáhal, dlabaje v mokrém písku koncem deštníku od jednoho ke druhému žlábek. Když se potom setkaly, ml z toho skorém takovou radost, jako kdyby odkryl neznámé prameny njaké stedoafrické eky. Matka se mu divila vidouc, že si tak veliký a rozumný hoch dlá potky a rybníky, jako si hrávají zcela malé dti, a do oí se mu vysmál pítel Milan,,

18 - u - když se celý zmoklý vrátil z njaké své toulky lesní a zastihl jej pi této he, tak dtinské nu jeho vk. Nesmj se, odpovdl Emouš na jeho úsmšek. ^Jen se podívej na ty mé potky a rybníky! O. že nepoznáš, která jest to eka evropská, jejíž tok se klikatí práv tak jako tato stružka ped tebou?" Ale jdi, blázínku," v smíchu ale vyhýbav odvtil nevdomý Milan; snad tady nekreslíš také mapy v písku, ty potrhlý zempise?'' A pro bych nekreslil? Což to není pkná zábava? Dkuji ti, žes mne pivedl na tu myšlénku," zaradoval se Emouš všecek rozjaen. Mohl-li jsem tu vykresliti uherský Dunaj, pro bych nemohl vykresliti Don, Volhu, pro ne Rýn, Temži, a pedevším Vltavu. Ano, Vltavu, Labe a všecky jejich pítoky! To bude pravá rozkoš Uvidíš, jak to bude pkné, až mi tady po zahrádce všecky naše eské eky potekou. Ach/' vzdychl a vzhlédl úzkostliv k nebi, kéž jen dost dlouho prší, abych to všecko mohl provésti!" Jak Emouš ekl, tak skuten uinil, teba se mu Milan sebe více posmíval, bude-li po tch svých ekách laké pouštti lodiky z papíru nebo z oechových skoápek, jak se na pravého malinkého chlapeka sluší. Jak živ se snad nikdo pod širým nebem a pod deštníkem tak výborn nebavil za nejošklivjšího dešt, jako Emouš, horlivý kreslíc map. Xebe úpln vyhovlo jeho pání : pršelo tak hust a vytrvale, jako by letos již ani pestati nechtlo. Emou-.-šovi se vodopisná mapa Cech výten podaila. Vytvoil v mokrém písku malé arcidílo ; každá eka plynula mu práv tak, jak plynouti mla, a když je konen šastn všecky spojil v labský proud, který pes hranice Cech vyvedl až do Sas, to jest do záhonku cibule, ml z toho

19 15 - takovou radost, že svolal celý dm, a všecko, co mlo nohy a oi, musilo pijíti do zahrady se podívat na jeho výtvor. Jenom žel, že nikdo z domácích ho náležit neocenil. Matinka sice pívtiv pokyvovala hlavou a usmívav chválila, jak jen mohla, ale v minut utíkala zpt do kuchyn, aby jí máslo nevykyplo, volajíc za sebou dti, že by v zahrad pílišn promokly a stevíky zkazily ; Emouš nelitoval, že ta drobotina odešla, vždy by mu byla beztoho jeho krásnou mapu málem rozcupala. eládka také pišla se podívat, na to malý student všecky ven volá, ale ti lidé tomu nerozumli a nemli ani zdání, na jaké to umlecké dílo se dívají. Milan ml opt jen úsmšek, a jediná osoba, která by ho byla náležit ocenila, byla vzdálena. Kéž by se již otec vrátil!" tesknil v myšlénkách Emouš, ba povzdychl si tak i nahlas. Ano, otec, ten by byl rozuml, jaký význam mla tato hravá práce malého zempisce, a byl by se z ní zcela upímn zaradoval. Tak jako jsem vykreslil echy, vykreslím si celou Evropu, maminko!" uminoval si Emouš za veera, a s pemítáním, kterak si bude poínati, aby mu zmínný již záhon cibule nepekážel na míst, kam by patilo Sasko, vstoupil následujícího jitra do zahrady. Ale bda! Po radosti následovala trpká, krutá žalost. Njaká nevzdlaná slepice, nerozumjící zempisu, byla se asi za asného rána n- kudy do zahrady vloudila a rozhrabala Emousovi celé jeho krásné echy. Byla to pro rána tím hlubší, když uslyšel, že se za málo hodin tatínek již vrátí ; práv držela matinka v ruce psaní ^ od nho, ve kterém jí oznamoval dnešní svj návrat. Cím více se vera ješt Emouš na otce tšil, tím usedavji se dnes dal do pláe, když mu matka novinu povdla. Stydl se, ale nemohl si pomoci. Bylo mu

20 pílišn líto zmaené vítzoslávy z radosti otcovy, ach, píliš líto té sladké, vytoužené pochvaly, kterou by ho byl tatíek dojista zasypal. A než se v zármutku svém vzpamatoval, již hrel po silnici koár a matka i dti s jásotem vybhly z domu. Nebe jako v dobrém úmyslu, aby jim nepokazilo shledání, pestalo spouštti svou záplavu, ale za to tím hustji pršelo z Emoušových oí. Sebral sice všecku svou zmužilost, ale otec poznal ihned na jeho zarudlých oích, že bylo zle, a starostliv ptal se matky, pro Emouš plakal. Byl snad kárán?" otázal se tichým hlasem s velikým podivením. Ach ne, takového nco si nemysli naemouše," vyvysvtlovala matka; rozplakal se proto, že si vykreslil v zahrad v písku krásnou mapu Cech a slepice mu ji rozhrabaly." Ano, tatínku," ozval se Emouš plativým hlasem, byla velice pkná a správná, pracoval jsem o horopise a vodopise velmi bedliv a všecky eky i pítoky mi plynuly docela pravideln..." a již mu plynuly eky i pítoky po obou tváích. A moldánky tam hrály v tch vodnatých Cechách," pošeptal mu Milan posmšn. Nu, nermu se již," tšil Emouše otec hlad jej konejšiv po skráních. Vždy to není tak hrozn veliké neštstí. Mapu si udláme znova, uvidíš, ale nkde na jistjším míst, kam slepice nemohou. Pomohu ti vyhledati místo a budeme kresliti mapu spolu. Emouš byl jako v nebi. To byly návrhy pekrásné! Jen že otec, vrátiv se po delší dob do svého hospodáství, ml plné ruce práce a v hlav jiné starosti nežli kresliti s Emoušem mapy. Hoch jej upomínal den jako den, a když otec den po dni sliboval, že zítra,

21 17 - zaínal Eraouš smutn vsiti hlavu. Až ho bylo matince líto, že sama poprosila tatínka, aby slibu svému konen dostál. Hoši beztoho nemají, kde si rozložiti knihy a uiti se," dodala; bu tak dobrý, vymysli si, kde bychom jim upravili malou studovnu." Bylo to práv pi veei a otec, jenž po skonené práci denní rád se úpln vnoval své rodin a celé srdce vkládal v ty veerní rozhovory, zaal obšírn a pívtiv rozvažovati, kam by celou uenost obou chlapc pod svou stechou uvelebil. Vyjmenoval adou každý koutek v dom, a když Emouš zjistil, že je všude njaká závada, zamyslil se na chvíh a potom pravil : Když to nejde v dom, tedy snad jinde. Zítra,.Emouši, podíváme se do staré stodoly za zahradou. Chtl jsem ji již z jara zbourati, ale nedošlo k tomu, a kdo ví, k emu se ti nyní ta stará hrachovina ješt hodí. Myslím, že to bude velmi velkolepá studovna pro takové dva uence, jako jste vy." Nemýlil se. Když ráno na to otoil klí v zámku dávno zrezovatlém a otevel vrata zernalého stavení, ouhajícího nepkn do zadní ásti zahrady, o kterém Emouš neml ani tušení, že bylo prázdné a sloužilo jen za schovávaku rozlámaného a nepotebného haraburdí, byl^ hoch radostí u vytržení. Prostora byla na stodolu arci malá, ale na studovnu pro Emouše vskutku velkolepá, zcela jak byl otec ekl. A když Emouš uslyšel, že do mlatu smí rýpati a dlabati, jak mu libo, a že si tam smí vytvoiti tolik ek, co jich tee po celé zemkouli, tu se mu žádné místo nejen v otcovském dom, ale na celém širém svt nezdálo tak krásné a znamenité jako ta hrachovina s dravou stechou, s rozviklanýrai vraty a s rezovatým zámkem. Nalezl v kout dosti starých šindel, kterými si stechu spravil na nejhorších místech, z pohozených prken sbil z našich luh. o

22 18 si polici na knihy, za lavici ml starou bednu, za stl sud, na njž se položilo prkno, a takž byla za pldne studovna co nejkrásnji zaízena a vším potebným nábytkem opatena. Svtla mla vru dosti, nebo zadní vrata, která šla do polí, byla nahoe tak rozbita, že se podobala spíše klenutému oknu, do kterého ranní slunéko krásn svítilo. Ano, Emoušovi se v této studovn tak zalíbilo, že si pál bývati tam nejen za dne ale i v noci, a po jeho naléhavých prosbách svolili konen rodie se smíchem, aby si tam oba hoši penesli své postele z dusné tmavé komory. Milanovi bylo jedno, spí-li tam i onde ; byl by se snad noc jako noc vyspal i na holé zemi, tak býval unaven svými toulkami. Za dne se nezdržel ani ve stodole ani kde jinde pi stavení déle, než co se najedl ; kde býval a co tropíval, tím si nikdo nelámal hlavu; nemli na to kdy, a Milan byl nejradji, když se nikdo o nj nestaral. Když ml Emouš k svému zamilovanému úelu tak velkou plochu, nestailo mu vykresliti na ni pouze Evropu byla by škoda, vcná škoda toho dlouhého, krásného, ped slepicemi chránného mlatu, kdyby se na nj vypodobilo mén nežli celý svt. Ano, celou zemkouli, rozloženou na plocho, umínil si náš zempisec vytvoiti v tom tvrdém mlát tak dokonale, aby se tam kresba zachovala nejen po celé letošní prázdniny, ale až do prázdnin budoucích, dá-li Pán Bh a otec nedá strhnouti stodolu. Ješt ani kresliti nezaal, a již se tšil na ty budoucí prázdniny, ba vdl, že se bude na n tšiti po celý rok a že ve škole a všude jinde nejvtší jeho rozkoší bude vzpomínka na ten jeho vlastní rukou vytvoi*ený, v stodole pevn uzavený svt.

23 Emoušovi nastaly blažené doby. Nejdíve vymoval si pdu a vypoítával plochy na jednotlivé díly svta, které si pak z hrubá vykreslil ervenou hrudkou. Potom opatrn zkoušel, jakými nástroji a jakým zpsobem nejlépe by se dlabalo do mlatu, aby kresba byla istá a pi tom pevná. Když na nejlepší výhody již našel,^ pustil se nejprve do vydlabávání Evropy. S tží by byl nkdo uhodl, co ten hoch dlá, když leže po celé dni natažený na zemi rýpal pomalouku do mlatu s takovou pozorností, jako by na tom Bh ví co záleželo. Ba vždy na tom záležel celý svt jeho to svt, Emouš dlal dležité a tajemné posunky, kudy chodil; nkolikrát ekl otci: Tatínku, te ješt nesmíš pijíti do stodoly; ješt není hotovo, co tam dlám, a je to tajemství, kterého zajisté neuhodneš." Byl by si pál, aby otec pekroil jeho zákaz a pišel do stodoly vypátrat jeho tajemství, nebo hoel již nedokavostí na otcv úžas nad velkolepým tím plánem. Ale pan Oasný, a každého veera v tch milých hodinách rodinné zábavy hádal a hádal, co asi Emouš ve stodole dlá, a schváln jenom neuhodl, že jsou to celé díly svta, za dne mezi svými starostmi a hospodáskými klopoty nemel ani pomyšlení jíti na výzvdy za Emoušovým tajemstvím. Však matka, jež tam dohlížela jako pelivá hospodyn, vidla tam vykreslený návrh všech pti díl svta a povdla o nm otci, jenž ml upímnou radost z té ušlechtilé libstky svého hodného hocha a tajn si z ní zvstoval vci krásné, ano slavné pro jeho budoucnost, v nížto nkdy, když na svém loži beze spánku pemítal,

24 20 - vidl Emouše dosplého v znamenitého uence a cestovatele. Ml bys mu pece domluviti, tatíku," prohodila nkdy matinka, aby tak ustavin v té stodole nevzel; vždy to není chlapci zdrávo ležeti celé dni na holé zemi a niím se nepobaviti ani se neprobhnouti. Kkdy by ml náš Emouš trochu po lesích se prohoniti s Milanem ; ten kluina zcela jinak užívá prázdnin, nežli ten náš malý uenec/' A víš, ím se baví Milan?" odpovdl jí otec. Dobyl se mi na pd do skín pro starou pušku, nevím, jakým zpsobem uhodl, že práv v té skíni puška jest, a také nevím, kde vypátral k ní klí. Nuž a s tou puškou py tlaí." Pro živé nebe!" zvolala matka ustrnulá; takové kvítko nám pivezl Emouš do domu?! Pro pušku se ti dobyl pod zámek... a nebyl za to ani trestán?" Sama dalas chlapcm všecky klíe, všecko ostatní je tedy vysvtlitelno," konejšil ji otec. Co se trestu týe, byl by Milana neminul, kdyby se mi nebyl hned, jak jsem pijel, ze všeho vyzpovídal a zkroušen se piznal, že zasluhuje trestu, ale že si nemohl pomoci, že jeho vášnivá touha po stelb a lovu se ho tak zmocnila, až sebe sama nemohl ani poznati. Odevzdal mi pušku a prosil, je-li jeho choutka trestu hodná, tedy abych mu poradil, kterak se má té své náruživosti zbaviti. Eekl jsem mu, aby chodil se mnou na pole, že tam snad jej budou hospodáské práce baviti a že na stelbu zapomene. Ti dni to vydržel, ale vidl jsem na nm, že jím stále myšlénka na pušku lomcuje jako horeka, až se mi konen piznal s pláem a studem, že toho déle nevydrží, abych mu opt pušku pjil. Nu což, a se tedy uí stíleti, pomyslil jsem si. Pjil jsem mu pušku, ale naídil jsem

25 21 mu písn, aby nestílel jinam než vzhru do strom po veverkách, sice by mohl zpsobiti neštstí, a zakázal jsem mu choditi jinam nežli do obvodu, kde mám honitbu najatou." Paní Oasná se nad touto novinou velmi zamyslila a zdálo se jí na pováženou, že hošík má choutky, které jí pipadaly na jeho vk tak divoké a nemístné: v duchu dkovala nebi za tichou uenou zálibu svého Emouše a skoro tak živ jako její manžel si pedstavovala jeho budoucnost šastnou, pokojnou a potajmu také slavnou. Již se pestala báti, že svých prázdnin dosti neužije a svou podivnou polohou ve stodole se roznemže; Milanovo stílení se jí naprosto nezdálo zdravjším a bezpenjším. A pece byla tomu vru nerada, že Emouš sním nechodívá na ty jeho dlouhé toulky jako opatrniší druh a strážce. Takž pokraoval náš zempisec nevyrušován a blažen ve svém díle. Nestaral se, zdali venku slunce svítí nebo boue huí, nepoítal dní ani týdn, vdl jen tohk, o mnoho-li mu pibývá na mlát obrazu zemkoule. Již ml celý svt dohotovený; stával mnohou tvrthodinu nad obrazem Evropy, Asie a Afriky, hloubaje se zamilovanými zraky do každé árky umle vydlabané, a zkoumaje zarhv, zdali by nalezl ješt nkde jakousi chybiku a to zvlášt v toku ek, na které se nevýslovn tšil, až je všecky naplní vodou a pak celou rodinu i eládku pozve na tu podívanou jako na velikou slavnost. To však se nesmlo státi, dokud ten svt, ten jeho svt není úplný ve všech svých ástech, dokud krom svta starého se krásn neobjeví též nový svt na mlát staré stodolv. Již hezky mu pokroila Amerika, Severní a Jižní, a hrub nastínna ervenou hrudkou zbývala opodál Austrálie ' dosud celá nevjdlabaná.

26 ^2 - ím dále, tím lépe se Emoušovi práce daila, vždy nkolikanedlní cvik z nho udlal mistra. S obma Amerikami šlo to tak hrav a rychle, že se tomu sám divil, tak že jednoho veera, díve než se toho nadál, mohl otci tajuplným zpsobem naznaiti, že zítra úpln dokoní Ameriku a zane Austrálii. Ale co se nikdy ješt nestalo, stalo se onoho veera. Otec slova jeho úplu peslechl neml pron vlídného úsmvu ani lichotivé odpovdi. Zasmušile kývl jen nkolikráte hlavou, ale bylo vidti, že sám neví, k emu pikyvuje ; a když Emouš svou novinu uritji opakoval, vzrušilo slovo Amerika" otce a patrn i matku. Oba pohlédli dychtiv na hocha a tázali se stejnými slovy Slyšels nco více o nich V S údivem rozhlédl se Emouš kolem sebe jako by na tváích ostatních dtí hledal vysvtlení podivných slov svých rodi. Tváe tch malých neposed se bezstarostn smály jako kdy jindy, a man utkvl zrak jeho jenom na Milanovi, jenž netropil mezi dtmi jako jindy, ale sedl tém za kamny schován, úpln ve stínu s hlavou sklonnou skorém až na kolena. To arci Emoušovi také nebylo vysvtlením, proež se obrátil k otci tázaje se: O kom bych to ml vdti nco více, tatínku? O kom jsi to s matinkou mluvil?"..o tch vysthovalcích," odpovdl otec, každý mluví dnes jenom o nich." O jakých vysthovalcích?" ptal se Emouš dále s podivením ješt vtším. Neslyšel jsem pranic o nich." Jak pak mls ve své stodole nco slyšeti, milý hochu," pravil otec a velmi vážn položil mu ruku na tém. Ty tam máš svj svt, ve kterém jsi ztracen pro

27 '2S - svt ostatní. Kdyby se s námi všemi zem propadla, ty bys tam pi své map také o tom nezvdl. Nevyítám ti toho ; tvá záliba jest krásná i nevinná, užij jí do sytosti. Chceš slyšeti nco z jiného svta než z toho svého? Chceš, abych ti povdl o onch vysthovalcích?" Povz, tatínku! Jací jsou to vysthovalci?" dychtiv zvolal Emouš. Smutno jest o nich povídati," vypravoval otec patrn s tžkým srdcem. Jest to rodina ubožák z jiné krajiny, která jako mnozí jiní prodala svj chudiký majetek a s nemnohými svými groši se vydala na cestu za bláhovou nadji, že nalezne v Americe zlaté doly nebo Bh ví jaké jiné štstí. Ti chuasové mají nedaleko odtud jakéhosi strýce, který si nkdy ped lety od nich asi sto zlatých vypjil. Chtli tedy tch penz od nho zpt vydobyti, nežli se do Ameriky odeberou, proto si zašli do krajiny naší. Je-li všecko pravda, co povídali lidem mimojdoucím a co sousedé pinesli o nich k nám, tedy je stihlo hrozné sklamání a ješt k tomu neštstí. Shledali, že strýc jejich jest již dva roky mrtev, že zemel jako chuas a po jejich sto zlatých že není ani památky. Ubírali se tedy nejkratší cestou lesem k železniní stanici, a tu, uprosted lesa, starý jejich dd, již sedmdesátiletý, náhle jim sklesl a tžce onemocnl... Neslyšels opravdu nic o jeho nemoci?" tázal se otec jaksi nepokojn, a podivn, skryt pohlédl stranou k Milanovi, jenž hlavu sklonil ješt hloubji. Ne, tatínku," odvtil Emouš, nic jsem neslyšel o tch ubohých lidech. Zstali v lese s tím svým starým ddem?" On zstal prozatím v lese," ekl otec zasmušile, a zstanou tam nejspíše všickni dnes celou noc. Pišel sice jeden z nich také do naší vesnice prosit o nocleh

28 a o njaký vozík, který by sem dopravil jejich nemocného ; ale sousedé mnozí ani nebyli doma, všecko bylo v polích, a te o žních je vru každému tžko ubytovati u sebe celou cizí rodinu ješt k tomu s nemocným starcem. Každý vtší hospodá má mimo svou eládku plné stavení najatých ženc, a ta Boží úroda také zabere kde jaké místecko pod stechou. Je to u nás též tak jako jinde, žádný z nás hospodá není pipraven na takové hosty, proto jsme jim musili íci, že aspo na tuto noc musí si pomoci, jak mohou, a zítra že budeme hledti, kde bychom je nejsnáze mohli ubytovati. Tvá dobrá matka, Emouši, hned moe prosila, aby té rodin mohla dávati jídlo po celou dobu, nežli ubožáci budou moci odtud se odebrati; rozumí se, že jsem s tím souhlasil, a pak jsme také sebrali houn a poslali jim slámu, aby si ten dnešní nocleh njak upravili, nu a bademe se starati... již jsem íkal nkolika sousedm... nevím, který asi se tch poutník ujme. Když my je budeme živiti, mže zas nkterý jiný jim dáti písteší ; vždy to nic nestojí, to je mén než strava, jen když je v stavení trochu více místa než u nás. Víš sám, co jsme mli za potíž, než jsme ti našli koutek, kde bys mohl s Milanem sedávati u svých knih ; a ješt te musíte oba spávati ve staré stodole..." Otec se zamlel a nikdo neodpovídal. Byl to podivný, nepíjemný veer. Ta tam byla veselá útulnost veerních hodin, které vždy jindy rodina tak mile pehovoila a pi hrách dtí strávila. I ty maliké, cítíce tžkou náladu starších, byly zamlklé, nehrály si a šly brzo spát. Jen dosplejší nm zstali pohromad, sotva že kdo z nich jednotvárné slvko prohodil, a jednostejné cvakání hodin na stn nechtlo míti konce, než se pibhžila desátá a všichni si dali dobrou noc.

29 25 Odcházeje do staré stodoly se svítilnou v ruce všiml si teprv nyní Emouš, jak byl Milan ubledlý a jak jeho vzezení bylo divn rozrušené. Byl patrn velmi rozilen, nebo zapomnl se vyhnouti Evrop, Asii i Africe, okolo kterých jindy opatrn chodíval k své posteli; dnes bezohledn tiskl do nich své tžké podpatky, až ho Emouš upozornil výkikem pímo zdšeným : Co to dláš! Vždy mi rozšlapeš celý mj svt!" Milan se zastavil uprosted Afriky a podíval se na Emouše vru jako z jiného svta. Bylo zjevno, že dlí myšlénkami jinde, a opt stejn nešetrn jako ped tím šlapal po tom svt. Dláš mi to naschvál, Milane?" zvolal Emouš podráždn. Milan se zastavil; zahledl se na druha s výrazem tak záhadným, že Emouše pojednou opustila všecka trpkost a zmnným hlasem se otázal : Co jest ti, Milane y Jsi churav?" Milan chvíli na hledl micky, a bylo vidti, že se namáhá, aby mu rozuml. Co mi chceš, prosím t?" ozval se zvukem velmi stísnným. Chci od tebe zvdti, pro jsi dnes tak podivný a co ti jest?" pokraoval Emouš. Co mi jest? Co tím chceš... Co mi jest? Einouši!" vzkikl náhle Milan s výbuchem zoufalosti. Kdybys vdl, co mi jest! Ale jak bys to nevdl! Tajno to nezstane, tajno to již není, vím to! Jen k vli mn o tom mlíte, abych se nezbláznil abych se nezastelil!" Emouš vidl na vášnivých jeho posucích, že jest nesmírn pobouen, i poal tušiti, že se stalo nco zvláštního, nco zlého. Jak to již nkdy bývá, že lovk v duševním svém napjeti rázem jako by blesk do tmy zasvítil

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět.

Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět. Trampoty s hláskami u, ú, ů Cíl Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět. Pomůcky Před hodinou si připravím kartičky se slovy a větami,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Test studijních předpokladů 2

Test studijních předpokladů 2 Test studijních předpokladů 2 event. číslo Správná je vždy jenom jedna odpověď- zakroužkujte ji, nebo doplňte požadovaný údaj. 1. Které slovo nejlépe vystihuje opak slova MIMOŘÁDNÝ? a) klidný b) nezajímavý

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová O. František Blachnický ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová 1. Kruciáta osvobození lovka, nazvaná též Dílo Neposkvrnné Matky církve,

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4 1. Vymezení pojm Pi výpotu píklad, které se týkají procent se setkáváme se temi základními pojmy : základ ( z ), poet procent ( p ), procentová ást ( ). Z tchto tí údaje dva známe a tetí mžeme vypoítat.

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl

Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak EU 4 24 Slovní druhy neohebné 1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou daleko brzy vesele zítra tam KDY? Kde? JAK? modře tady hned včera smutně 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 12.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 12.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 12.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Určování slovních druhů, podstatná jména mluvnické kategorie, přídavná

Určování slovních druhů, podstatná jména mluvnické kategorie, přídavná Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25 Anotace: Pracovní list je určen pro čtení s porozuměním. Učí žáky tvořivě pracovat s textem, doplňovat a vyhledávat v něm. Druh učebního materiálu: pracovní list Očekávaný výstup:-pracuje tvořivě s literárním

Více

agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!

agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! Copyright Karolina Francová, 2008 Cover Art Petr Vyoral, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Illustrations Petr

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Nová sbírka pohádek a povídek - Marie Halseband. Nová sbírka. Nezaazené pohádky a povídky. pro malé a velké od Marie Halseband. München 1935.

Nová sbírka pohádek a povídek - Marie Halseband. Nová sbírka. Nezaazené pohádky a povídky. pro malé a velké od Marie Halseband. München 1935. Nová sbírka Nezaazené pohádky a povídky pro malé a velké od Marie Halseband München 1935 Obsah: - 1 - Obsah: Nová sbírka... 1 Úvod... 3 Kapka krve Luciferovy... 4 Sousedé... 8 Hadí korunka...12 Jak vznikla

Více

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO!

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! 7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! Na obrázku vidíš podivného chlapíka: je to lupič! V pytli si nese ukradené věci, které nespravedlivě odcizil druhým lidem a které

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Co mi eklo tlo. aneb jídlo a zpsoby stravování

Co mi eklo tlo. aneb jídlo a zpsoby stravování Co mi eklo tlo aneb jídlo a zpsoby stravování Jídlo a zpsoby stravování (1/6) Jsi to, co jíš. A to, jak myslíš. V tch dvou vtách tkví hluboký smysl a lovk, kdyby je vzal do dsledku, tak by se podivil.

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

! " ##$ $ % & '! "# $ %&'! # (! "$)!

!  ##$ $ % & '! # $ %&'! # (! $)! !"##$$ %& '!"# $%&'!# (!"$)! A te bude volno Když jsem psal úvodník k minulému Realistovi, myslel jsem, že je to mj poslední píspvek do tohoto asopisu. Ale od té doby se hodn zmnilo a my jsme dostali možnost

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více