í^^lt ^\ -^ .^ I Snad se ti brzy poup štstí rozv z NAŠICH LUHt. povídky ze / v života MLADE2E." name="description"> í^^lt ^\ -^ .^ I Snad se ti brzy poup štstí rozv z NAŠICH LUHt. povídky ze / v života MLADE2E.">

1/%^^ -^.'fs^^^^w^ '<') i, L '^^ P*' "x* 1 j f 'S-- ^^i^wí^ "TPry^A. Sk. *^-í««l -O. í^^lt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/%^^ -^.'fs^^^^w^ '<') i, L '^^ P*' "x* 1 j f 'S-- ^^i^wí^ "TPry^A. Sk. *^-í««l -O. í^^lt"

Transkript

1 '^^ P*' 1 j f "x* tf -^.'fs^^^^w^ 1/%^^ '<') i, L 'S-- ^^i^wí^ rt "TPry^A 'é Sk. f 4 *^-í««l -O. ^ % > í^^lt

2

3 ^\ -^

4

5

6 .^ I Snad se ti brzy poup štstí rozv

7 z NAŠICH LUHt. povídky ze / v života MLADE2E. VYPKAVU.JE ELIŠKA KRÁSNOflORSIÁ. S barvotistcovým obrázkem, :í^^- NAKLADATEL A. V PRAZE. STORCH SYN, KNIHKUPEC.

8 Tiek Aloisa Wiesnera v Traze.

9 SVJ SVT.

10 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

11 I. ešt nikdy se Emouš tolik netšil dom na prázdniny jako tenkráte, když mu rodie dovolili, aby si pivezl s sebou nejlepšího svého pítele a spolužáka, Milana Navrátila. Samým oekáváním a pemýšlením na všecky nastávající radosti byli oba hoši zamlklí a nesmírn vážní, když usedli spolu do železniního vozu. Cesta nebyla zvlášt znamenitá pvabem krajin, naopak, rovina za rovinou míjela zdlouhav, zídka jen okrášlena jsouc njakým návrším, starým hradem i kostelíkem anebo hájem. Pece však byl Emouš hrd, když vysvtloval a jmenoval Milanovi místo za místem, mimo která s nimi uhánl parovz, teba to byla i nejobyejnjší vesnice v holých polích nebo nejnudnjší venkovské msteko; Emoušovi byl každý potek zajímavým, teba letním vedrem vyschlý a špinavé moálové strouze podobný ; Emouš vdl o každém, kde se pramen jeho prýští ze zem, odkud a kudy se do nho vlévají potky jiné, a kam konen vtéká. Tak mu byla povdomá každá íka v Cechách se všemi místy pi jejích bezích; hory a pahorky, roviny i doliny, to všecko mlo pro nho nevýslovný pvab, i kdyby to bylo samý holý kámen nebo suché strništ bez nejmenší pí-

12 rodní krásy ; Emouš - 8 ke všemu tomu nosil v hlav jména jako v živém slovníku, a pokud mu bylo možno, vyhledával a pidružoval k nim ísla. Slovem, Emouš byl zempiscem z celé duše, a jakkoliv se rád uil všemu možnému, pece ze všeho nejvíce jej tšily vdomosti o podob a vlastnostech naší zemkoule, o rozloze, vzezení a povaze veškerých díl svta i všech jejich krajin, nade vše pak krajin eských, mezi kterými se mu zdála nejznamenitjší krajina ona, ve které ležela uprosted epových polí Duleoves, jeho milé rodišt. Proto stále, když vykládal o místech poblíže trati, myslil pi všem vlastn na Daleoves jako na to nejlepší, co pijde naposled. Mladý vyklada myslíval k témuž cíli také již díve, když na každé prázdniny si jej vozíval otec dom a Emouš byl posluchaem jeho výklad. Byl pan asný, otec Emoušv, obanem velmi probudilým a na svou krajinu hrdým ; celé okolí daleko široko bylo mu povdomo svými djinnými památkami, zvlášt hojnými a znamenitými zdob husitských, ale pece již po nkolika letech nemíval Emoušovi cestou co vykládati, nýbrž sám naslouchával mnohým novým a díve jemu neznámým vcem, které vykládal chlapec. Vodstvo i horstvo celé krajiny byly mu v pravd neznámým svtem, dokud mu Emouš svými zemzpyteckými vdomostmi neotevel oi. Milana Navrátila asi pl hodinky bavilo vypravování Emoušovo, ale brzy se mu zaalo zdáti jednotvárným, i vytýkal mu v myšlénkách, že je nudný knihomol a že letošní prázdniny nebudou tak radostny, jak se hy\ na n tšil. Ml zcela jiné úmysly nežli sbírati kaménky, zkoumati horniny a zpytovati bh každé mizerné strouhy jeho tužbou horoucí byla puška, skutená, prachem a broky nabitá puška, kterou hodlal o tchto prázdninách jistojist dostati do svých rukou. Zobrazoval si nadšen,

13 9 - kterak nejdíve zkusí bouchnouti si na veverku nebo lasiku, potom na zajíce, možná že i na srnku, ba ideály jeho rostly od stanice ke stanici, a než dojeli na poslední, zdál se mu již parohatý jelen býti málo a zaínal práv sníti o tom, že po povstném posledním medvdu v echách mohl by se pece také ješt vyskytnouti n- jaký potomek jeho zrovna u Daleovsi. Pi tchto krásných pedstavách hvízdl parostroj a vlak se zastavil. Emouš, hrd na to, že po prvé jel bez prvodu otcova jako samostatný cestující, s pohledem znalce ubíral se jistým krokem ped nádraží, kde ekal již tatínkv koí. Emouš vdl, že otec ho oekávati nebude, nebo nebyl ani doma, byv nucen odcestovati nkam za záležitostmi. A by byl tatínka srden rád uvidl a zlíbal, pece pocítil zvláštní uspokojení, že ho tu nebylo, a následkem toho on sám, Emouš, byl nejstarším mužským lenem rodiny a mohl si naproti svému hostu dstojn hráti na hospodáe. Jakkoliv celá krajina byla plochá a pvabu^ prosta, byla Dalenoves roztomilým místekem a statek asných nejpknjším jeho koutkem. Líbeznosti dodávala tomu místu zele roztomilých luk, hojn protkaných malými stružkami a praménky, a bohatství kovin, stromových houští i ovocných sad, ve kterých vypadaly isté domky se svými ervenými stechami jako živ zbarvené kvty. Na statku asných však mizela bílá barva zdiva, ba ásten i erve stech v samé zeleni ; všecko tu bylo obrostlé bu pstovanou révou neb aspo divokým vínem, ba plot kolem zahrádky a besídka v ní kvetly skutenými ržemi, letos již po tetí. Kdekoli bylo jen možno uchrániti ped slepicemi a kzlaty záhon kvtinový, všude na

14 10 statku tomtesele se pestily kvty nejrozmanitjšícli barev, s láskou pstované jak pro krásu tak i pro potravu nesíslným velickám, slunicím se tam v zlatých paprscích, samy jsouce jako zlaté. A když se vešlo u asných do svtnic, zdálo se, že tam pokrauji kvtinové záhony : tolik se tam batolilo dtí s ervenými tváikami, a mezi nimi jako pravé slunéko se usmívala jejich matka, paní asná. Nyní si to vynahradila desateronásobn, že pro tu drobotinu ani nemohla jeti na nádraží uvítat Emouše. Popadla si jej do ' náruí a nepustila ho od sebe, doku si ho do sytá nezlíbala a neprohlédla od hlavy až k pat, a teprv když se pesvdila, že mu v Praze nikdo ani vlásku nezkivil, dopála mu zase svobody. Ale ani v nejvtším tom líbání a vítání nezapomnla vlídnými úsmvy obraceti se k malému jeho hostu, aby Milanovi ani na chvilenku se nezastesklo. Vítám vás pkn u nás, drahoušku," obrátila se paní te k Milanovi, hladíc jeho vlasy a líbajíc jej matesky na tvá i elo. Všichni jsme se na vás tšili, velcí i malí; všichni vás již známe, však nám Emouš mnoho o vás psával i povídával. Hlete, vždy i ty nejmenší se již k vám lichotí, a kdybyste se jich zeptal znají-li vás, povdí vám na vlas, kdo jste, a odkud jste. Nejste tu cizím, Milánku ; jako doma! Ale musíte také u nás všecko pijati tak, jak to jest. Jak vidíte, samotno a smutno u nás není; ale na noclehy jsem vám upravila docela tichou komrku, spolenou s Emoušem jen že ta komrka ve ; dne jest šerá, tak že vru nevím, kde se spolu budete uívati a tením baviti. Tady mezi námi by to nešlo pro tu drobotinu. Emouši, pemýšlej a hledej sám, kde byste si s Milanem udlali svou studovnu." Nemohlo býti pro hochy nieho píjemnjšího nad

15 - 11 toto pozváiií, aby v dom hledali a slídili. Yybídka: lézti po všech pdách, sýpkách a komorách, byla tak lákavá, že hoši ani n svainy nedodrželi a s nedokousanými kolái v rukou chvátali od stolu se svazkem klí, který jim paní Oasná pjila na jejich výzkumnou výpravu. Paní asná se pranic nedivila, že Emouš prosil ješté následujícího dne o klíe a potom ješt dne tetího ; pjila mu je ochotn a tšila se z toho, že si chlapci pece nkde píhodný koutek našli. Chodili piln studovat; prozatím se nezabývali ani djepisem ani pírodopisem, za to studoval Emouš bedliv zempisnou polohu a rozlohu všech komor a kout, Milan zase konal studie fysikální o tíží a rovnováze tles na houpace, kterou si s velkou dovedností upravil z provaz na pevném krovu. Knihy prozatím zstali v cestovních truhlicích obou malých pátel a Milan vru sotva po nich tesknil. Ale pece za nkolik dní tentq zpsob studií oba hochy omrzel. Nabažili se ho. Poslyš, Milane," zamyšlen pravil Emouš, toho skotaení bychom prozatím zas mohli nechati a dlati nco vážnjšího." Také jsem si to již nkolikrát pomyslil," pisvdil Milan s povzdechem a sedl jaksi tžkomysln vedle Emouše na trám. Pro vzdycháš? Snad se ti u nás nestýská?" dobrosrden mu domlouval Emouš. Vidíš, chybili jsme, že jsme tolik dní tak dtinsky promarnili. Te máš dlouhou chvíli a je ti neveselo. Jen pokej, až vybalím knihy z truhlice! Ukáži ti novou, pekrásnou mapu..." Emouš se zamlel, nebo Milan vypustil z úst tak podivný zvuk, že se jeho pítel ulekl, není-li mu snad zle; ale pesvdil se, že to bylo jen silné hlasité zívnutí.

16 - 12 Mám toho vru dost a také se ohlížím po nem opravdovjším," odpovdl Emoušovi. Nemohu se již dokati návratu tvého otce. Vidím, že si všecky svoje pušky nkam zavel, a to nkam, kam nám nepomže žádný z tch klí, které nám pjuje tvá maminka." Ka to ty myslíš? Na stílem?" podivil se Emouš dívaje se na Milana náramn zvdavýma oima. A na jiného bych myslil?" podivil se navzájem jemu zas Milan. Což myslíš, že se lovk na venek tší k vli nemu jinému, nežli k vli stelb? K vli knihám jsem pece nepijel!" Prozatím bylo marno, že si Milan pedstavoval stelbu jako jedinou zábavu venkovskou ; o pušce nebylo na statku vidu ani slechu, a pan asný se dosud nevracel. Takž oba hoši pomýšleli na ono zamstnání, které se každému z obou zdálo nejvážnjším a nejdstojnjším poádných prázdnin. A hle, nyní teprve seznal Emouš, že akoli tolik dní pobloudil v dom od základu až pod stechu, pece si nenalezl ani jediného koutku, kde by mohl nerušené studovati. ByloC leckdes pekrásn na houpání, skákání a dovádní, ale na knihy nebylo bu místa bezpeného ped deštm ba i ped myšmi, na tení nebylo svtla, na psaní nebylo stolu nebo co by se stolu podobalo. Takž se rozhodl, dokud poasí je pkné, že si ke studování zasedne do besídky v zahrad, kde jest pekrásn, by ho tam i chodily pokoušet slepice a dti. Uvelebil se tam a zabral se do svých knih. Den po dni více zvykal pívtiv trpti okolo sebe tu dtskou drobotinu, sem tam se na ni usmáti, slvko na ni promluviti, ano dávati na ni pozor a pi tom pece piln a opravdov ísti. Z poátku si nkolikráte vzpomnl, kde asi vzí Milan, že tu s ním u knih v besídce nesedí, ale za málo dní zvykl i jeho nepítomnosti a pál mu té

17 - 33 svobody, aby se prohánl po polích dle své libosti. Z každé vycházky pinesl Milan plnou náru rostlin i s koeny vyrvaných a tvrdil, že tak jako Emouše zempis, baví jej botanika ; ale Emouš se tomu jeho botanisováni jen smál, nebo Milan si nosíval byliny nejobyejnjší, o nichžto však ani nevdl, jak se nazývají, a ml je tak zvadlé i pocuchané, že pro herbá nebyly k poteb. Celá ta jeho botanika hodila se na nejvýše kzleti za pochoutku. Krásn a bezstarostn se to Emoušovi studovalo, dokud sluníko zlat prosvítalo mezi lupením a kvty, které besídku obrstaly; ale jednoho dne se zachmuila obloha a místo zlatých paprsk zaaly se spouštti praménky dešt ped Emouše na stl i na knihu. Trvala to nkolik dní ; Emouš sedával dosud v besídce a na stole ml nad knihou roztažený deštník; ale posléze ani tato ochrana nepomáhala. Stl a lavice v besídce již ani neosýchaly, bylo naprosto nemožno s knihou tam se uvelebiti. Emouš stál ve dvíkách knihu maje schovanou pod kabátem, a velmi zamyšlen se díval s oblohy na zem a ze zem na oblohu. Jak to žblukalo pod okapem besídky a jaké potky vymlela si voda po zahradních cestkách! Leckde se zdálo, jako by dva takové potky se chtly sblížiti a nemohly ; tu jim Emouš pomáhal, dlabaje v mokrém písku koncem deštníku od jednoho ke druhému žlábek. Když se potom setkaly, ml z toho skorém takovou radost, jako kdyby odkryl neznámé prameny njaké stedoafrické eky. Matka se mu divila vidouc, že si tak veliký a rozumný hoch dlá potky a rybníky, jako si hrávají zcela malé dti, a do oí se mu vysmál pítel Milan,,

18 - u - když se celý zmoklý vrátil z njaké své toulky lesní a zastihl jej pi této he, tak dtinské nu jeho vk. Nesmj se, odpovdl Emouš na jeho úsmšek. ^Jen se podívej na ty mé potky a rybníky! O. že nepoznáš, která jest to eka evropská, jejíž tok se klikatí práv tak jako tato stružka ped tebou?" Ale jdi, blázínku," v smíchu ale vyhýbav odvtil nevdomý Milan; snad tady nekreslíš také mapy v písku, ty potrhlý zempise?'' A pro bych nekreslil? Což to není pkná zábava? Dkuji ti, žes mne pivedl na tu myšlénku," zaradoval se Emouš všecek rozjaen. Mohl-li jsem tu vykresliti uherský Dunaj, pro bych nemohl vykresliti Don, Volhu, pro ne Rýn, Temži, a pedevším Vltavu. Ano, Vltavu, Labe a všecky jejich pítoky! To bude pravá rozkoš Uvidíš, jak to bude pkné, až mi tady po zahrádce všecky naše eské eky potekou. Ach/' vzdychl a vzhlédl úzkostliv k nebi, kéž jen dost dlouho prší, abych to všecko mohl provésti!" Jak Emouš ekl, tak skuten uinil, teba se mu Milan sebe více posmíval, bude-li po tch svých ekách laké pouštti lodiky z papíru nebo z oechových skoápek, jak se na pravého malinkého chlapeka sluší. Jak živ se snad nikdo pod širým nebem a pod deštníkem tak výborn nebavil za nejošklivjšího dešt, jako Emouš, horlivý kreslíc map. Xebe úpln vyhovlo jeho pání : pršelo tak hust a vytrvale, jako by letos již ani pestati nechtlo. Emou-.-šovi se vodopisná mapa Cech výten podaila. Vytvoil v mokrém písku malé arcidílo ; každá eka plynula mu práv tak, jak plynouti mla, a když je konen šastn všecky spojil v labský proud, který pes hranice Cech vyvedl až do Sas, to jest do záhonku cibule, ml z toho

19 15 - takovou radost, že svolal celý dm, a všecko, co mlo nohy a oi, musilo pijíti do zahrady se podívat na jeho výtvor. Jenom žel, že nikdo z domácích ho náležit neocenil. Matinka sice pívtiv pokyvovala hlavou a usmívav chválila, jak jen mohla, ale v minut utíkala zpt do kuchyn, aby jí máslo nevykyplo, volajíc za sebou dti, že by v zahrad pílišn promokly a stevíky zkazily ; Emouš nelitoval, že ta drobotina odešla, vždy by mu byla beztoho jeho krásnou mapu málem rozcupala. eládka také pišla se podívat, na to malý student všecky ven volá, ale ti lidé tomu nerozumli a nemli ani zdání, na jaké to umlecké dílo se dívají. Milan ml opt jen úsmšek, a jediná osoba, která by ho byla náležit ocenila, byla vzdálena. Kéž by se již otec vrátil!" tesknil v myšlénkách Emouš, ba povzdychl si tak i nahlas. Ano, otec, ten by byl rozuml, jaký význam mla tato hravá práce malého zempisce, a byl by se z ní zcela upímn zaradoval. Tak jako jsem vykreslil echy, vykreslím si celou Evropu, maminko!" uminoval si Emouš za veera, a s pemítáním, kterak si bude poínati, aby mu zmínný již záhon cibule nepekážel na míst, kam by patilo Sasko, vstoupil následujícího jitra do zahrady. Ale bda! Po radosti následovala trpká, krutá žalost. Njaká nevzdlaná slepice, nerozumjící zempisu, byla se asi za asného rána n- kudy do zahrady vloudila a rozhrabala Emousovi celé jeho krásné echy. Byla to pro rána tím hlubší, když uslyšel, že se za málo hodin tatínek již vrátí ; práv držela matinka v ruce psaní ^ od nho, ve kterém jí oznamoval dnešní svj návrat. Cím více se vera ješt Emouš na otce tšil, tím usedavji se dnes dal do pláe, když mu matka novinu povdla. Stydl se, ale nemohl si pomoci. Bylo mu

20 pílišn líto zmaené vítzoslávy z radosti otcovy, ach, píliš líto té sladké, vytoužené pochvaly, kterou by ho byl tatíek dojista zasypal. A než se v zármutku svém vzpamatoval, již hrel po silnici koár a matka i dti s jásotem vybhly z domu. Nebe jako v dobrém úmyslu, aby jim nepokazilo shledání, pestalo spouštti svou záplavu, ale za to tím hustji pršelo z Emoušových oí. Sebral sice všecku svou zmužilost, ale otec poznal ihned na jeho zarudlých oích, že bylo zle, a starostliv ptal se matky, pro Emouš plakal. Byl snad kárán?" otázal se tichým hlasem s velikým podivením. Ach ne, takového nco si nemysli naemouše," vyvysvtlovala matka; rozplakal se proto, že si vykreslil v zahrad v písku krásnou mapu Cech a slepice mu ji rozhrabaly." Ano, tatínku," ozval se Emouš plativým hlasem, byla velice pkná a správná, pracoval jsem o horopise a vodopise velmi bedliv a všecky eky i pítoky mi plynuly docela pravideln..." a již mu plynuly eky i pítoky po obou tváích. A moldánky tam hrály v tch vodnatých Cechách," pošeptal mu Milan posmšn. Nu, nermu se již," tšil Emouše otec hlad jej konejšiv po skráních. Vždy to není tak hrozn veliké neštstí. Mapu si udláme znova, uvidíš, ale nkde na jistjším míst, kam slepice nemohou. Pomohu ti vyhledati místo a budeme kresliti mapu spolu. Emouš byl jako v nebi. To byly návrhy pekrásné! Jen že otec, vrátiv se po delší dob do svého hospodáství, ml plné ruce práce a v hlav jiné starosti nežli kresliti s Emoušem mapy. Hoch jej upomínal den jako den, a když otec den po dni sliboval, že zítra,

21 17 - zaínal Eraouš smutn vsiti hlavu. Až ho bylo matince líto, že sama poprosila tatínka, aby slibu svému konen dostál. Hoši beztoho nemají, kde si rozložiti knihy a uiti se," dodala; bu tak dobrý, vymysli si, kde bychom jim upravili malou studovnu." Bylo to práv pi veei a otec, jenž po skonené práci denní rád se úpln vnoval své rodin a celé srdce vkládal v ty veerní rozhovory, zaal obšírn a pívtiv rozvažovati, kam by celou uenost obou chlapc pod svou stechou uvelebil. Vyjmenoval adou každý koutek v dom, a když Emouš zjistil, že je všude njaká závada, zamyslil se na chvíh a potom pravil : Když to nejde v dom, tedy snad jinde. Zítra,.Emouši, podíváme se do staré stodoly za zahradou. Chtl jsem ji již z jara zbourati, ale nedošlo k tomu, a kdo ví, k emu se ti nyní ta stará hrachovina ješt hodí. Myslím, že to bude velmi velkolepá studovna pro takové dva uence, jako jste vy." Nemýlil se. Když ráno na to otoil klí v zámku dávno zrezovatlém a otevel vrata zernalého stavení, ouhajícího nepkn do zadní ásti zahrady, o kterém Emouš neml ani tušení, že bylo prázdné a sloužilo jen za schovávaku rozlámaného a nepotebného haraburdí, byl^ hoch radostí u vytržení. Prostora byla na stodolu arci malá, ale na studovnu pro Emouše vskutku velkolepá, zcela jak byl otec ekl. A když Emouš uslyšel, že do mlatu smí rýpati a dlabati, jak mu libo, a že si tam smí vytvoiti tolik ek, co jich tee po celé zemkouli, tu se mu žádné místo nejen v otcovském dom, ale na celém širém svt nezdálo tak krásné a znamenité jako ta hrachovina s dravou stechou, s rozviklanýrai vraty a s rezovatým zámkem. Nalezl v kout dosti starých šindel, kterými si stechu spravil na nejhorších místech, z pohozených prken sbil z našich luh. o

22 18 si polici na knihy, za lavici ml starou bednu, za stl sud, na njž se položilo prkno, a takž byla za pldne studovna co nejkrásnji zaízena a vším potebným nábytkem opatena. Svtla mla vru dosti, nebo zadní vrata, která šla do polí, byla nahoe tak rozbita, že se podobala spíše klenutému oknu, do kterého ranní slunéko krásn svítilo. Ano, Emoušovi se v této studovn tak zalíbilo, že si pál bývati tam nejen za dne ale i v noci, a po jeho naléhavých prosbách svolili konen rodie se smíchem, aby si tam oba hoši penesli své postele z dusné tmavé komory. Milanovi bylo jedno, spí-li tam i onde ; byl by se snad noc jako noc vyspal i na holé zemi, tak býval unaven svými toulkami. Za dne se nezdržel ani ve stodole ani kde jinde pi stavení déle, než co se najedl ; kde býval a co tropíval, tím si nikdo nelámal hlavu; nemli na to kdy, a Milan byl nejradji, když se nikdo o nj nestaral. Když ml Emouš k svému zamilovanému úelu tak velkou plochu, nestailo mu vykresliti na ni pouze Evropu byla by škoda, vcná škoda toho dlouhého, krásného, ped slepicemi chránného mlatu, kdyby se na nj vypodobilo mén nežli celý svt. Ano, celou zemkouli, rozloženou na plocho, umínil si náš zempisec vytvoiti v tom tvrdém mlát tak dokonale, aby se tam kresba zachovala nejen po celé letošní prázdniny, ale až do prázdnin budoucích, dá-li Pán Bh a otec nedá strhnouti stodolu. Ješt ani kresliti nezaal, a již se tšil na ty budoucí prázdniny, ba vdl, že se bude na n tšiti po celý rok a že ve škole a všude jinde nejvtší jeho rozkoší bude vzpomínka na ten jeho vlastní rukou vytvoi*ený, v stodole pevn uzavený svt.

23 Emoušovi nastaly blažené doby. Nejdíve vymoval si pdu a vypoítával plochy na jednotlivé díly svta, které si pak z hrubá vykreslil ervenou hrudkou. Potom opatrn zkoušel, jakými nástroji a jakým zpsobem nejlépe by se dlabalo do mlatu, aby kresba byla istá a pi tom pevná. Když na nejlepší výhody již našel,^ pustil se nejprve do vydlabávání Evropy. S tží by byl nkdo uhodl, co ten hoch dlá, když leže po celé dni natažený na zemi rýpal pomalouku do mlatu s takovou pozorností, jako by na tom Bh ví co záleželo. Ba vždy na tom záležel celý svt jeho to svt, Emouš dlal dležité a tajemné posunky, kudy chodil; nkolikrát ekl otci: Tatínku, te ješt nesmíš pijíti do stodoly; ješt není hotovo, co tam dlám, a je to tajemství, kterého zajisté neuhodneš." Byl by si pál, aby otec pekroil jeho zákaz a pišel do stodoly vypátrat jeho tajemství, nebo hoel již nedokavostí na otcv úžas nad velkolepým tím plánem. Ale pan Oasný, a každého veera v tch milých hodinách rodinné zábavy hádal a hádal, co asi Emouš ve stodole dlá, a schváln jenom neuhodl, že jsou to celé díly svta, za dne mezi svými starostmi a hospodáskými klopoty nemel ani pomyšlení jíti na výzvdy za Emoušovým tajemstvím. Však matka, jež tam dohlížela jako pelivá hospodyn, vidla tam vykreslený návrh všech pti díl svta a povdla o nm otci, jenž ml upímnou radost z té ušlechtilé libstky svého hodného hocha a tajn si z ní zvstoval vci krásné, ano slavné pro jeho budoucnost, v nížto nkdy, když na svém loži beze spánku pemítal,

24 20 - vidl Emouše dosplého v znamenitého uence a cestovatele. Ml bys mu pece domluviti, tatíku," prohodila nkdy matinka, aby tak ustavin v té stodole nevzel; vždy to není chlapci zdrávo ležeti celé dni na holé zemi a niím se nepobaviti ani se neprobhnouti. Kkdy by ml náš Emouš trochu po lesích se prohoniti s Milanem ; ten kluina zcela jinak užívá prázdnin, nežli ten náš malý uenec/' A víš, ím se baví Milan?" odpovdl jí otec. Dobyl se mi na pd do skín pro starou pušku, nevím, jakým zpsobem uhodl, že práv v té skíni puška jest, a také nevím, kde vypátral k ní klí. Nuž a s tou puškou py tlaí." Pro živé nebe!" zvolala matka ustrnulá; takové kvítko nám pivezl Emouš do domu?! Pro pušku se ti dobyl pod zámek... a nebyl za to ani trestán?" Sama dalas chlapcm všecky klíe, všecko ostatní je tedy vysvtlitelno," konejšil ji otec. Co se trestu týe, byl by Milana neminul, kdyby se mi nebyl hned, jak jsem pijel, ze všeho vyzpovídal a zkroušen se piznal, že zasluhuje trestu, ale že si nemohl pomoci, že jeho vášnivá touha po stelb a lovu se ho tak zmocnila, až sebe sama nemohl ani poznati. Odevzdal mi pušku a prosil, je-li jeho choutka trestu hodná, tedy abych mu poradil, kterak se má té své náruživosti zbaviti. Eekl jsem mu, aby chodil se mnou na pole, že tam snad jej budou hospodáské práce baviti a že na stelbu zapomene. Ti dni to vydržel, ale vidl jsem na nm, že jím stále myšlénka na pušku lomcuje jako horeka, až se mi konen piznal s pláem a studem, že toho déle nevydrží, abych mu opt pušku pjil. Nu což, a se tedy uí stíleti, pomyslil jsem si. Pjil jsem mu pušku, ale naídil jsem

25 21 mu písn, aby nestílel jinam než vzhru do strom po veverkách, sice by mohl zpsobiti neštstí, a zakázal jsem mu choditi jinam nežli do obvodu, kde mám honitbu najatou." Paní Oasná se nad touto novinou velmi zamyslila a zdálo se jí na pováženou, že hošík má choutky, které jí pipadaly na jeho vk tak divoké a nemístné: v duchu dkovala nebi za tichou uenou zálibu svého Emouše a skoro tak živ jako její manžel si pedstavovala jeho budoucnost šastnou, pokojnou a potajmu také slavnou. Již se pestala báti, že svých prázdnin dosti neužije a svou podivnou polohou ve stodole se roznemže; Milanovo stílení se jí naprosto nezdálo zdravjším a bezpenjším. A pece byla tomu vru nerada, že Emouš sním nechodívá na ty jeho dlouhé toulky jako opatrniší druh a strážce. Takž pokraoval náš zempisec nevyrušován a blažen ve svém díle. Nestaral se, zdali venku slunce svítí nebo boue huí, nepoítal dní ani týdn, vdl jen tohk, o mnoho-li mu pibývá na mlát obrazu zemkoule. Již ml celý svt dohotovený; stával mnohou tvrthodinu nad obrazem Evropy, Asie a Afriky, hloubaje se zamilovanými zraky do každé árky umle vydlabané, a zkoumaje zarhv, zdali by nalezl ješt nkde jakousi chybiku a to zvlášt v toku ek, na které se nevýslovn tšil, až je všecky naplní vodou a pak celou rodinu i eládku pozve na tu podívanou jako na velikou slavnost. To však se nesmlo státi, dokud ten svt, ten jeho svt není úplný ve všech svých ástech, dokud krom svta starého se krásn neobjeví též nový svt na mlát staré stodolv. Již hezky mu pokroila Amerika, Severní a Jižní, a hrub nastínna ervenou hrudkou zbývala opodál Austrálie ' dosud celá nevjdlabaná.

26 ^2 - ím dále, tím lépe se Emoušovi práce daila, vždy nkolikanedlní cvik z nho udlal mistra. S obma Amerikami šlo to tak hrav a rychle, že se tomu sám divil, tak že jednoho veera, díve než se toho nadál, mohl otci tajuplným zpsobem naznaiti, že zítra úpln dokoní Ameriku a zane Austrálii. Ale co se nikdy ješt nestalo, stalo se onoho veera. Otec slova jeho úplu peslechl neml pron vlídného úsmvu ani lichotivé odpovdi. Zasmušile kývl jen nkolikráte hlavou, ale bylo vidti, že sám neví, k emu pikyvuje ; a když Emouš svou novinu uritji opakoval, vzrušilo slovo Amerika" otce a patrn i matku. Oba pohlédli dychtiv na hocha a tázali se stejnými slovy Slyšels nco více o nich V S údivem rozhlédl se Emouš kolem sebe jako by na tváích ostatních dtí hledal vysvtlení podivných slov svých rodi. Tváe tch malých neposed se bezstarostn smály jako kdy jindy, a man utkvl zrak jeho jenom na Milanovi, jenž netropil mezi dtmi jako jindy, ale sedl tém za kamny schován, úpln ve stínu s hlavou sklonnou skorém až na kolena. To arci Emoušovi také nebylo vysvtlením, proež se obrátil k otci tázaje se: O kom bych to ml vdti nco více, tatínku? O kom jsi to s matinkou mluvil?"..o tch vysthovalcích," odpovdl otec, každý mluví dnes jenom o nich." O jakých vysthovalcích?" ptal se Emouš dále s podivením ješt vtším. Neslyšel jsem pranic o nich." Jak pak mls ve své stodole nco slyšeti, milý hochu," pravil otec a velmi vážn položil mu ruku na tém. Ty tam máš svj svt, ve kterém jsi ztracen pro

27 '2S - svt ostatní. Kdyby se s námi všemi zem propadla, ty bys tam pi své map také o tom nezvdl. Nevyítám ti toho ; tvá záliba jest krásná i nevinná, užij jí do sytosti. Chceš slyšeti nco z jiného svta než z toho svého? Chceš, abych ti povdl o onch vysthovalcích?" Povz, tatínku! Jací jsou to vysthovalci?" dychtiv zvolal Emouš. Smutno jest o nich povídati," vypravoval otec patrn s tžkým srdcem. Jest to rodina ubožák z jiné krajiny, která jako mnozí jiní prodala svj chudiký majetek a s nemnohými svými groši se vydala na cestu za bláhovou nadji, že nalezne v Americe zlaté doly nebo Bh ví jaké jiné štstí. Ti chuasové mají nedaleko odtud jakéhosi strýce, který si nkdy ped lety od nich asi sto zlatých vypjil. Chtli tedy tch penz od nho zpt vydobyti, nežli se do Ameriky odeberou, proto si zašli do krajiny naší. Je-li všecko pravda, co povídali lidem mimojdoucím a co sousedé pinesli o nich k nám, tedy je stihlo hrozné sklamání a ješt k tomu neštstí. Shledali, že strýc jejich jest již dva roky mrtev, že zemel jako chuas a po jejich sto zlatých že není ani památky. Ubírali se tedy nejkratší cestou lesem k železniní stanici, a tu, uprosted lesa, starý jejich dd, již sedmdesátiletý, náhle jim sklesl a tžce onemocnl... Neslyšels opravdu nic o jeho nemoci?" tázal se otec jaksi nepokojn, a podivn, skryt pohlédl stranou k Milanovi, jenž hlavu sklonil ješt hloubji. Ne, tatínku," odvtil Emouš, nic jsem neslyšel o tch ubohých lidech. Zstali v lese s tím svým starým ddem?" On zstal prozatím v lese," ekl otec zasmušile, a zstanou tam nejspíše všickni dnes celou noc. Pišel sice jeden z nich také do naší vesnice prosit o nocleh

28 a o njaký vozík, který by sem dopravil jejich nemocného ; ale sousedé mnozí ani nebyli doma, všecko bylo v polích, a te o žních je vru každému tžko ubytovati u sebe celou cizí rodinu ješt k tomu s nemocným starcem. Každý vtší hospodá má mimo svou eládku plné stavení najatých ženc, a ta Boží úroda také zabere kde jaké místecko pod stechou. Je to u nás též tak jako jinde, žádný z nás hospodá není pipraven na takové hosty, proto jsme jim musili íci, že aspo na tuto noc musí si pomoci, jak mohou, a zítra že budeme hledti, kde bychom je nejsnáze mohli ubytovati. Tvá dobrá matka, Emouši, hned moe prosila, aby té rodin mohla dávati jídlo po celou dobu, nežli ubožáci budou moci odtud se odebrati; rozumí se, že jsem s tím souhlasil, a pak jsme také sebrali houn a poslali jim slámu, aby si ten dnešní nocleh njak upravili, nu a bademe se starati... již jsem íkal nkolika sousedm... nevím, který asi se tch poutník ujme. Když my je budeme živiti, mže zas nkterý jiný jim dáti písteší ; vždy to nic nestojí, to je mén než strava, jen když je v stavení trochu více místa než u nás. Víš sám, co jsme mli za potíž, než jsme ti našli koutek, kde bys mohl s Milanem sedávati u svých knih ; a ješt te musíte oba spávati ve staré stodole..." Otec se zamlel a nikdo neodpovídal. Byl to podivný, nepíjemný veer. Ta tam byla veselá útulnost veerních hodin, které vždy jindy rodina tak mile pehovoila a pi hrách dtí strávila. I ty maliké, cítíce tžkou náladu starších, byly zamlklé, nehrály si a šly brzo spát. Jen dosplejší nm zstali pohromad, sotva že kdo z nich jednotvárné slvko prohodil, a jednostejné cvakání hodin na stn nechtlo míti konce, než se pibhžila desátá a všichni si dali dobrou noc.

29 25 Odcházeje do staré stodoly se svítilnou v ruce všiml si teprv nyní Emouš, jak byl Milan ubledlý a jak jeho vzezení bylo divn rozrušené. Byl patrn velmi rozilen, nebo zapomnl se vyhnouti Evrop, Asii i Africe, okolo kterých jindy opatrn chodíval k své posteli; dnes bezohledn tiskl do nich své tžké podpatky, až ho Emouš upozornil výkikem pímo zdšeným : Co to dláš! Vždy mi rozšlapeš celý mj svt!" Milan se zastavil uprosted Afriky a podíval se na Emouše vru jako z jiného svta. Bylo zjevno, že dlí myšlénkami jinde, a opt stejn nešetrn jako ped tím šlapal po tom svt. Dláš mi to naschvál, Milane?" zvolal Emouš podráždn. Milan se zastavil; zahledl se na druha s výrazem tak záhadným, že Emouše pojednou opustila všecka trpkost a zmnným hlasem se otázal : Co jest ti, Milane y Jsi churav?" Milan chvíli na hledl micky, a bylo vidti, že se namáhá, aby mu rozuml. Co mi chceš, prosím t?" ozval se zvukem velmi stísnným. Chci od tebe zvdti, pro jsi dnes tak podivný a co ti jest?" pokraoval Emouš. Co mi jest? Co tím chceš... Co mi jest? Einouši!" vzkikl náhle Milan s výbuchem zoufalosti. Kdybys vdl, co mi jest! Ale jak bys to nevdl! Tajno to nezstane, tajno to již není, vím to! Jen k vli mn o tom mlíte, abych se nezbláznil abych se nezastelil!" Emouš vidl na vášnivých jeho posucích, že jest nesmírn pobouen, i poal tušiti, že se stalo nco zvláštního, nco zlého. Jak to již nkdy bývá, že lovk v duševním svém napjeti rázem jako by blesk do tmy zasvítil

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp.

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp. Jorinda a Joringel Uprostřed jednoho hlubokého a hustého lesa stál starý zámek. Žila v něm stařena, úplně sama byla to mocná čarodějnice. Ve dne na sebe brala podobu kočky nebo sovy, večer však získala

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Klasické pohádky. Ropucha. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Ropucha. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Ropucha Page 1/5 Studna byla hluboká, proto musilo být také lano na vytahování vody hodně dlouhé. Když přehazovali okov s vodou přes roubení studny, hřídel se těžce otáčela. Slunce se

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006

3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006 3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006 Prázdninové sluníèko probudilo Matìje, Báru a Kosa do tøetího dne v Centrální vìdecké knihovnì. Mohli odpoèívat v pracovnì Báøina

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Auto#i fotografií Foto: Jarmila Krupi"ková

Auto#i fotografií Foto: Jarmila Krupiková Tento sborník vznikl propojením fotografií a literárních prací žák! Masarykovy základní školy v Nezamyslicích. Žáci 7. ro"níku v rámci volitelného p#edm$tu informatika zachytili hledá"kem fotoaparátu podzimní

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

http://palmknihy.cz/index.php? x=2214

http://palmknihy.cz/index.php? x=2214 www.palmknihy.cz Dobře tak, že je smrt na světě Karel Jaromír Erben http://palmknihy.cz/index.php? x=2214 Dobře tak, že je smrt na světě Kapitola 1 Dobře tak, že je smrt na světě Karel Jaromír Erben Zveřejněno

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

E.F. Burian: IDIOTEON

E.F. Burian: IDIOTEON E.F. Burian: IDIOTEON Den Jedním z potìšení laskavého laskavého dne jsou jeho nohy Snad ještì Vidíš je zahlédneš pøibìhnout jeho nos a než se pøilepený otoèíš na zdi zmizí èíhající za rohem na tvùj jako

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty AUTOR Mgr. Jana Pikalová OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/! http://pinhigh.info/adventuretravel/egypt/nileriversunset.jpg Území starovkého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé nejvtšíeky na svt (6695

Více

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název : Malý princ, Antoine de Sain - Exupéry Autor: Mgr. Jitka Řádková Ročník: 3. ročník

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 7 3 4 0 2 Alfred de Musset Gamiani

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

*) âti: leneberga **) smóland

*) âti: leneberga **) smóland Ve védsku, ve farnosti Lönneberga*), Ïil kluk, kter se jmenoval Emil, a tak se mu fiíkalo Emil z Lönnebergy. Byl to pûkn divoch a paliãák, a vûbec nebyl tak hodn jako vy. Ale vypadal roztomile, to se musí

Více

Príbehy víly Brezinky

Príbehy víly Brezinky Lenka Vydrová Príbehy víly Brezinky KAZDA Kapitola I. překvapení Slunce zvědavě vyjuklo z peřin a namířilo první zářivé paprsky na lesní palouček. Všechno živé jako kdyby čekalo na tento jemný pokyn a

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Jaroslav Konvička. Kdysi dávno v budoucnu

Jaroslav Konvička. Kdysi dávno v budoucnu Jaroslav Konvička Kdysi dávno v budoucnu Malířův obraz Kdysi dávno v budoucnu žil ve velmi zanedbávaném domě starý a poněkud rozmrzelý malíř. Každý týden mu jeho sousedka nosila vajíčka. Jednou s sebou

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Znění tohoto textu vychází z díla Romány a povídky tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1906 (MÁCHA, Karel Hynek. Romány a povídky. K vydání upravil

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU.

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU. 1. PŘEČTĚTE SI VĚTU A PROVEĎTE ÚKOL. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut úkol provede a pacient ho napodobí. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut zakryje

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Písemná zkouška z českého jazyka

Písemná zkouška z českého jazyka Písemná zkouška z českého jazyka Diktát Dobrodružství veverky Zrzečky Když se Zrzečka dostala z údolí potoka, začínalo se už stmívat a v bříšku jí hlady kručelo. Šiškových jader měla už dosyta a při vzpomínce

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Kamila. Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala mydlinky, byly z nich bublinky. Košiláček

Kamila. Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala mydlinky, byly z nich bublinky. Košiláček L Kamila En, ten, týny, kde jsou líny? Já líny neviděl, já viděl raka, on do potoka, já za ním házel, on bobky sázel, en, ten, tyč, madla, fidla, pryč! z Čech Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

ZÁVĚREČNÉ PROCVIČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ČTVRŤÁKY S KONTROLOU

ZÁVĚREČNÉ PROCVIČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ČTVRŤÁKY S KONTROLOU ZÁVĚREČNÉ PROCVIČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ČTVRŤÁKY S KONTROLOU 1. Zopakujte si vyjmenovaná slova. Doplňte y,ý/i,í. Pak si práci zkontrolujte a zapište počet získaných bodů. Skl zeň ob lí se v dařila.

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

DOPORUČUJEME Gustavo Adolfo Bécquer: Paprsek luny tajemné španělské

DOPORUČUJEME Gustavo Adolfo Bécquer: Paprsek luny tajemné španělské 1 DOPORUČUJEME Gustavo Adolfo Bécquer: Paprsek luny tajemné španělské legendy Kdo je ta tajemná žena, do níž se v nočním lese zamiloval Manrique? Proč není radno se o dušičkové noci přibližovat k Vrchu

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více