Zpravodaj. městské části Praha-Újezd

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. městské části Praha-Újezd"

Transkript

1 Zpravodaj městské části Praha-Újezd vydává MČ Praha-Újezd zdarma ročník VI. číslo 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první letošní vydání zpravodaje, který, jak jste si jistě všimli, dostal novou grafickou podobu. Věřím, že Vás tato změna zaujme stejně jako jeho obsah, ve kterém se dočtete spoustu zajímavostí a událostí, které se uskuteční nebo se uskutečnily. Zima konečně skončila a s příchodem jarního období bude probíhat úklid všech vedlejších komunikací a chodníků svěřených do správy městské části. Úklid po zimním období si bude městská část zajišťovat vlastními silami se svou technikou. Na ulicích spatříte nový malotraktor zakoupený úřadem, ke kterému se dá připojit mnoho přídavných zařízení. Věříme, že bude velikým pomocníkem při jarní a zimní údržbě. V letošním roce nás čekají naplánované stavební práce v ulicích U Pramene část Vodnické (rekonstrukce komunikace s chodníky), Pod Napětím (umístění dešťové a splaškové kanalizace, nové veřejné osvětlení a komunikace), Nad Náhonem K Mostu (rekonstrukce komunikace) a Josefa Bíbrdlíka včetně křižovatky s Formanskou (rekonstrukce komunikace). Výše uvedené investiční akce, které připravuje Odbor městského investora MHMP, jsou finančně náročné a termín jejich zahájení bude záležet na získání nutných finančních prostředků na jejich realizaci. Výstavba mateřské školy probíhá v souladu s časovým harmonogramem prací. Kolaudace se uskuteční v červnu/červenci letošního roku. Paní ředitelka mateřské školy intenzivně pracuje na zajištění interiérového vybavení a na výběru pedagogického a pomocného personálu. Dále Vás ve svém článku na straně 5 informuje o průběhu a organizaci přihlášení dětí do nové mateřské školy. Václav Drahorád, starosta Slovo zástupce starosty Koncem loňského roku byla politická jednání úspěšně zakončena podpisem koa liční smlouvy a ustavením orgánů městské části. Zastupitelstvo i úřad městské části pracují již pátý měsíc. Nové jednací řády zastupitelstva i výborů umožňují aktivnější účast veřejnosti. Průběžně provádíme úpravy webových stránek a nový je i Zpravodaj městské části se městská část připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Výbor stavební a pro životní prostředí zahájil svou činnost 23.2., dále se bude scházet každý měsíc. Proběhla jednání se zástupci investorů (MSI Invest, Tempus Investment) i k dalším záměrům (výstavba zahradní restaurace a kavárny). Připravujeme úpravy dopravního režimu a parkování, především v obytných zónách. Budoucnosti území městské části se dotýká projednávání dvou tzv. celoměstsky významných změn územního plánu: pro výstavbu administrativního a obytného souboru podél D1 a pro nový vodovodní přivaděč Jesenice Újezd Uhříněves. Na křižovatku Exit 4 dosud nebylo ukončeno posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA), zpracovává se již pátá verze dokumentace. Ke konceptu nového územního plánu, zveřejněného v listopadu 2009, dosud MHMP vyhodnocuje připomínky. Součástí všech těchto řízení budou i veřejná projednání, před nimiž bychom Vás rádi seznámili formou besed a prezentací se skutečným stavem, možnými riziky a přínosy. K vlastním záměrům městské části letos patří, kromě očekávaného zahájení provozu nové mateřské školy, příprava sportovního areálu, dvou dětských hřišť a úprava cesty podél Botiče. Ing. Filip Ranoš, zástupce starosty Vzpomínky z Kateřinek a z Újezdu rodinná kronika Smolíků Vážení příznivci újezdské historie, dovolte, abych se s Vámi vrátila do let minulých a pokračovala v citaci z Rodinné kroniky Smolíků. V této části vzpomíná pan Smolík na dobu svého dětství týkající se let Bývalý hostinec v Kateřinkách, Formanské ulici, 30. léta 20. stol. Foto: archiv D. Hakla Jako malý chlapec vzpomínám, že byl výměnek zesnulého Jos. Kulhavého stavěn v roce 1896, býval tam také povrchový lom. Stavěl to můj otec se strýčkem Jos. Smolíkem a jeho žena jim přidávala. Jejich domek býval naproti nám přes silnici. Později byl prodán a zas jej koupil strýček Toník - otce bratr. Náš domek otec podezdíval kus po kuse na maltu z kamene a z cihel tak zvaných aušusu na třikrát. My jako děti jsme běhaly při něm a stalo se jednou, když matka pekla lívance a nesla je otci k svačině, že moje mladší sestra Tonička zůstala bez dozoru a od plotny na ní chytly šatečky. S tou popáleninou na tělíčku také hodně zkusila. Podruhé zas, když otec dělal podezdívku a byl na sáhovém lešení,tonička lezla po koze přibyté svlaky nahoru a šatičkami chytla za svlak a zůstala viset až spadla a zlámala si ručičku. Nepamatuji se kterou, jenom si pamatuji, že jí odvezl chalupník Řehák s maminkou na bryčce do obce Žabovřesky, až za Zbraslav, k Jos.Vejvodovi, který tou dobou léčil zlámaniny a vymknutí údů, jinak lékař nebyl, ale těmto věcem rozuměl mnohem lépe než lékař. Pokračování na straně 3

2 i n f o r m a c e z a s t u p i t e l s t v a 2 Zeptali jsme se dětí Vloni na podzim jsme se zeptali několika dětí a jejich rodičů, co jim v Újezdu chybí. Děti mohly svá přání vepsat nebo nakreslit do předložených mapek městské části, kterých bylo odevzdáno nakonec 32. Nešlo o oficiální průzkum ani o dostatečně reprezentativní skupinu. Přesto může nabídnout některé zajímavé nápady. Celkem očekávané byly požadavky na další dětská hřiště (6x) nebo hřiště pro starší děti (3x), k dalším nápadům patří lanový park (2x), skatepark (2x), trampolína nebo tenisová stěna. Fotbalové hřiště a víceúčelový kurt byly nedávno nově vybudovány v areálu SK Újezd. Do bazénu (2x) nebo akvaparku (2x) musíme ale ještě o kousek popojet. Dále děti navrhovaly stáje pro koně (3x), jízdárnu nebo alespoň ohradu, zverimex, minizoo (2x) a psí útulek (2x). Chovatelé psů by ocenili prostor, kde lze psa Průhonicemi na kole Tento měsíc zahajují stavební práce na nových cyklistických trasách na území obce Průhonice. Cílem projektu, jehož partnerem je i Městská část Praha Újezd, je zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění cyklistické dopravy. Směrem od Újezdu projekt řeší cyklotrasu Greenways Praha Wien, která v současnosti vede po frekventované ulicí Formanské, na území obce Průhonice pak ulicemi Újezdskou a Kunratickou. Nově je plánováno vedení trasy ulicí K Motelu, dále budou dle projektu upraveny trasy kolem Botiče a zklidněnými obytnými zónami až do centra Průhonic, nebo do části obce Hole. Tam bude možné odbočit buď na Rozkoš, nebo kolem Holských rybníčků dále pokračovat směrem na Jesenici a k zadní opravdu volně vypustit (2x), více košů a častější doplňování sáčků. Z veřejného vybavení požadovali rodiče mateřskou školu (4x), základní školu (2x) a klubovnu pro starší děti. Dále chybí v Kateřinkách restaurace (5x), kavárna (3x), občerstvení u cyklostezek, prodejna potravin (5x), pekařství (2x) nebo farmářské tržiště. Navrhován byl i dům pro seniory a hospic. Pokračování na Ing.Filip Ranoš, zástupce starosty Výstavba obytného parku AMADE II V lednu letošního roku zahájila při komunikaci Formanská firma Gedeco Amade, s.r.o. výstavbu bytového komplexu Obytný park AMADE II A. Jde o čtyři bytové domy a dvě budovy garáží shodné s již vedle postaveným komplexem AMADE Na Formance. Vznikne zde cca 40 nových bytů, které budou k nastěhování v první polovině roku Pavel Staněk, odbor investiční části Průhonického parku. Nová část trasy je budována také směrem na Dobřejovice kolem pozemků Botanického ústavu ČSAV Na Chotobuzi. V rámci projektu bude otevřen vstup do Dendrologické zahrady z její zadní části od Club Hotelu Praha Průhonice, kam je vyvedena jedna z cyklotras. V prostoru zahrady za vstupem bude stojan na kola. Rovněž na dalších místech budou zřízeny odpočívky s možností odstavení kol. Po nových cyklotrasách se projedeme již na jaře Součástí projektu bude směrové značení v terénu a vydání mapy, která bude nové vedení cyklistických tras znázorňovat. Projekt Průhonicemi na kole (CZ.1.15/ / ) byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS2 Střední Čechy, prioritní osa 2 Cestovní ruch, oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu. Do projektu jsou zapojeni i další partneři: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Club Hotel Praha Průhonice, spol. s.r.o., obec Dobřejovice, obchod s cyklopotřebami O3 Pro Bike na Květnovém náměstí v Průhonicích a restaurant Hliněná Bašta. Ing. Filip Ranoš, zástupce starosty a Ing. Markéta Švábová, Fair Care, s.r.o. Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2011 Schválený rozpočet městské části na rok 2011 je stejně jako v minulých letech vyrovnaný. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt tř. 8 finančními prostředky vytvořenými v minulých letech. V průběhu roku dochází k jeho úpravám. V souladu s rozpočtovými pravidly a dotačními vztahy HMP je oblast příjmová odrazem těchto poměrových ukazatelů: počet obyvatel městské části rozloha území městské části plochy vozovek na území městské části, které nejsou ve správě TSK výměry zeleně. Příjmová oblast byla sestavena a schválena z následujících položek: Neinvestiční dotace ,- Kč, dotace na správu ,- Kč, daň z nemovitosti ,- Kč a další položky (správní poplatky, poplatky z užívání veřejných prostor, úroky, sponzorské dary atd ,- Kč), převody do fondů ,- Kč. Celkem činí příjmy ,- Kč. Konečný rozpočet v příjmové části včetně zapojení zůstatku z roku 2010 ( ,- Kč) je ve výši ,- Kč. Ve schváleném rozpočtu nebyly zapracovány investiční dotace, které budou uvolňovány současně s provedenými úpravami během roku. Výdajová část rozpočtu byla schválena ve výši ,- Kč. Kapitola 02 městská infrastruktura ,- Kč Kapitola 03 doprava ,- Kč Kapitola 04 školství, mládež, kultura ,- Kč Kapitola 06 tisk, věcné dary ,- Kč Kapitola 09 vnitřní správa ,- Kč. Mezi největší priority v roce 2011 patří dokončení výstavby mateřské školky. Z celkových nákladů cca 26 mil. Kč, které městská část obdržela od Magistrátu hl. m. Prahy v předcházejících letech jako investiční dotaci bylo do r proinvestováno tis. Kč. V roce 2011 bude z našeho rozpočtu na dokončení školky a platy zaměstnanců školky poukázáno 2,5 mil. Kč. Lenka Lorencová, odbor ekonomický

3 3 Zpravo d aj městs ké č á s t i Pr a ha - Új e zd Vzpomínky z Kateřinek a z Újezdu rodinná kronika Smolíků Dokončení ze strany 1 A pak tehdy byli lékaři hodně drahý, že si nemohl chudý člověk pozvat lékaře do bytu na léčení. Když už otec končil podezdívku, to mě bylo 8 roků r to již jsem tehdy od otce chytal cihly na štítě ze zahrady. Ve stáří deseti roků to již jsem dával mazanici na půdu na strop. Dole na zahradě jsme měli takovou vysokou hrušku, ale česat tam žádný nelezl, až když hrušky spadly, tak jsme je sebrali a po pečení chleba jsme je hodili do pece sušit. Sušené hrušky dávala maminka do pytlíku a věšela na trám v sednici a pak se z nich strouhala prachanda na škubánky. Švestek jsme měli na zahradě dost, ale z těch se vařila povidla a sušily se v sušárně u Koníčků u lávky, kde sušárna ještě stojí. Takovýmto způsobem se dříve zpracovávalo ovoce až do konce devatenáctého století. Naše zahrada tehdy ještě nebyla řádně ohrazena, samé strouhy vymleté od vody, až teprve v mém dětství začal otec s úpravou terénu a roubováním stromů. Dříve se ještě roubovalo do rozštěpu, zamazalo červenou hlínou (jílem) a obalilo se to mechem, aby to udrželo vláhu. Tak to dělával můj otec při šlechtění v mých dětských letech. Za naší zahradou byla panská zahrada, vysázená byla vzrostlým a dobrým stromovím, ovšem jenom hrušněmi a jabloněmi. Bylo tehdy již dost dobrých a mrazuvzdorných odrůd. Pamatuji se dobře, když jsem chodil do školy, můj kamarád školák byl synkem hraběcího zahradníka a nosil mi ovoce ještě v dubnu a květnu. V mém dětství jsme běhali bosi i do školy, tím jsme také byli otužilí na chůzi. Chodil jsem od osmi roků stavět kuželky pp. učitelům ve všední dny 2x týdně, v neděli pak jsem stavěl kuželky domácím hostům. Učitelé sem chodili z Čestlic a z Průhonic, kteří hráli honér, bulku a vytloukanou. Domácí hosté pak hráli šňůru a sázeli na stranu. Tak jsem se pomáhal živit rodičům od dětských let. V době školní úlevy jsem chodil do práce ke dvoru a na hony v létě na koroptve. Dále jsem jako všechny děti chodil na sbírku obilí a na trávu. Byli jsme se stavbou finančně zatíženi, neboť dříví na stropy a vazbu, dále tašky a veškerý stavební materiál stál dost peněz a to ještě otec staré dříví krovové šetřil na stranu souseda, tam že může býti menší okap. Matka moje aby sehnala peníze dohromady, prodala zlaté dukáty, které měla na černé hedvábné blůze a pak ještě prodala peřiny a 300 zlatých jsme měli vydluženo od p.rezka (žida) obchodníka z Průhonic. Byly jsme čtyři malé děti, já a tři sestry, jedna starší, dvě mladší mne a babička z matčiny strany. Když můj otec odváděl dluh p. Rezkovi, tak si ani úrok z půjčených peněz nevzal. Říkal - někomu půjčím peníze a on mi nedá peníze ani úrok. Takový to byl poctivý žid. Jeho obchod byl v domě tam co má obchod p. Škoda. Byl to velký obchod a to pekařství, řeznictví a smíšený obchod. Syny měl dva řezníky a jednoho profesorem ve Vídni. Ten profesor z té Vídně také mého otce přešetřoval, když byl jednou v době dovolené na letním bytě. My jsme byly ještě tehdy malé děti, když se otec rozstonal, chodil pracovat do Karlína na školu a to se ještě dělalo ráno od šesti do večera do šesti. Celkem jedenáct hodin denně. Otec tehdy zmoknul a v práci nastydl a rozstonal se na zápal plic. Tehdy ho léčil MUDr.Balcar a moje matka donesla i léky k tomu p.profesorovi, který říkal, že ty léky jsou správné. Tehdy otec ležel dvacet tři týdnů, o sv. Václavu nosil zimník a ještě mu byla zima na sluníčku. Tak se konečně šťastně z toho vystonal. Mívali jsme stále nějaký ten kousek pole v pachtu, drželi jsme si krávu, kozu a na podzim na chrásty vždycky otec koupil nějakou tu jalůvku a pak jí na jaře tlustou prodal nebo prodal krávu vytelenou a tak se ty dluhy splácely. Milíčovský rybník a Milíčovský dvůr, 30. léta 20. stol. Jedenkrát se stalo, že matka byla v Říčanech na trhu a strýc matky bratr byl řezník, koupil jí tam hezkou jalůvku, takovou černou straku. Když jí maminka vedla domů, měla natočený provaz na ruce a v blízkosti té Šerákovy cihelny v Kuří potkala maminka komedianty s vozy. Jalůvka se lekla, skočila přes strouhu do pole, maminka nebyla na nic připravená, provaz měla otočený okolo ruky - padla a zlámala si ruku. Prase jsme mívali každý rok. Za mých dětských let se zedničina dělala tak do všech svatých a na jaře se začínalo až po Josefu. To otec vždycky na zimu koupil pytel mouky, to se jezdilo handlovat do mlýna až na Kamenný přívoz. Jely obyčejně dva, tři povozy ráno ve 4 hod. a přijely pozdě večer. Později potom jezdily do Karlína k Roucovi, to bylo v mém útlém věku. Na těchto malých mlýnech mleli mouku více černou, a tak to nevymílali. Za to jsme si pochutnávali na domácím chlebě od Koníčků. Pekla jej pí.koníčková v peci jednou v týdnu a stál bochník 40 krejcarů. Za ty peníze dělník pracoval u dvora celý den, později měli 60 krejcarů, to už sem měl úlevu a vodil jsem vola v plečce nebo v ledkovači. A tak ubíhala doba mých školních roků a bylo třeba se poohlédnout po nějakém místě na učení. Chtěl sem se učit řezníkem, otec říkával to je třeba do toho mít peníze a ty je nemáš! Truhlářem se mě nelíbilo, černé řemeslo (zámečník apod.) špatně prosperovalo, tak otec rozhlédnuv se kolem, uznal, že bude nejlépe, když se půjdu učit zedníkem, že budou hned peníze. Tak jsem dokončil poslední rok učení ve škole a stavěl kuželky ještě dále, snad až do plných sedmnácti let. Roku 1902 se u nás založil hasičský sbor, otec můj byl také činným členem sboru, ačkoliv můj otec František Smolík, tesař č. 21 Růžička František byli činnými členy sboru v Průhonicích, kde byl založen has. sbor již roku U naší trojtřídky stála tělocvična (turnovačka) a my jako kluci jsme po ní lezli. Až v pozdějších letech, když už byla chybná, tak se rozbourala. U nás hasiči se stříkačkou cvičili u rybníka, se žebříky u Procházků (dříve Chlebnů) č.9. My, jako kluci, jsme byli stále u nich. Já jsem chodil po členech s oběžníky na schůze nebo na cvičení. Tehdy také blesk zapálil ve Štítě domovní a v Křeslicích byla založena stodola, která vyhořela. Bylo to snad v jednom týdnu. Stavěl to tehdy stavitel Brebta z Pankráce a můj otec tam dělal. Dříví na vazbu bylo posláno ze Štýrska z pily /z Kalvanku/, kde měl býv.majitel Arnošt Sylva Tarouca kus svého majetku. Nechci se podrobněji již teď o tom rozpisovat, až v později, kde se bude jednat o založení dendrologické společnosti a jednoho nejkrásnějšího parku v celé Evropě-Průhonicích Julie Mikolášová Příště budeme pokračovat ve vzpomínkách pana Smolíka, tentokrát začínají rokem 1904, kdy šel do učení. Foto: archiv D. Hakla

4 m ateřská ško l a 4 Informace o průběhu výstavby mateřské školy Městská část podala žádost na Magistrát hl. m. Prahy o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků na výstavbu Mateřské školy Vodnická ve výši ,- Kč z dotace z r 2009 a o ponechání dotace ve výši ,- Kč z roku 2010, celkem ,- Kč. Charakteristika stavby Mateřská škola s 2 NP o zastavěné ploše 360 m 2 a celkové hrubé podlažní ploše 632 m 2, kde budou umístěny dvě třídy (2 x 28 dětí) s kompletním zázemím. Velikost a orientace budovy reflektuje stávající zástavbu a orientaci ke světovým stranám. Mateřská škola bude dopravně napojena z ulice Vodnické a bude zde vytvořeno veřejné nádvoří náměstí, ze kterého jsou navrženy vstupy do Mateřské školy a také do sousední budovy Dům služeb s městskou policií. Přímo v parteru náměstí budou vstupy do obchodů a hlavní vstupy do domu služeb a do prostoru mateřské školy. Ta má dále své vlastní vnější prostory, nádvoří, zahrady. Celkové náklady na realizaci stavby dle výběrového řízení činí 26 mil. Kč. Očima autora stavby Financování stavby Městská část v r.2008 obdržela z rozpočtu MHMP dotaci na projektovou dokumentaci ve výši 1 mil. Kč, který vyčerpala. V roce 2009 MČ obdržela z rezervy pro MČ od MHMP tis.kč, ze které vyčerpala na přípravné práce ,- Kč a v roce 2010 byla vyfakturována částka ve výši ,- Kč za zemní práce a základy. Dále v roce 2010 MČ získala z rezervy pro MČ od MHMP ,- Kč. Ve schváleném rozpočtu na r MČ vyčlenila ze svého rozpočtu na realizaci stavby mateřské školy tis. Kč. Rekapitulace celého vývoje Dne 6. února 2007 Zastupitelé MČ Praha Újezd schválili záměr zadání výběrového řízení na zpracování zastavovací studie a dalších stupňů projektových prací Mateřské školy s domem služeb. Po uskutečnění výběrového řízení na projektové práce podala městská část dne žádost o úpravu míry využití území (navýšení koeficientu). Úprava směrné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 0600 byla schválena Standardně je průběh úpravy vyřizován do třech měsíců. Na přelomu roku 07/08 jsme žádost o úpravu urgovali a od Útvaru rozvoje územního plánování obdržela městská část úsměvnou ústní odpověď. Pracovnice, která úpravu zpracovávala, nastoupila na mateřskou dovolenou a podklady úpravy nikomu nepředala. Díky této, možná pro někoho banální záležitosti, nastalo tříměsíční zdržení V následujících měsících se shromažďovala vyjádření nutná pro zahájení územního řízení. Odbor životního prostředí (OŽP) Prahy 11 zaslal dne z hlediska ochrany ovzduší nesouhlasné stanovisko. Nesouhlasné stanovisko vydala Ing. Havlínová, která užívá s manželem přilehlou nemovitost (účastník řízení). MČ, aby splnila podmínky zákona o ochraně ovzduší, zadala zpracování porovnání provozních a investičních nákladů zdrojů tepla a zemního plynu a CZT. Dne byla podána žádost o doplnění stanoviska a OŽP vydal souhlasné vyjádření. Po následné stížnosti na Úřadu Současný stav výstavby mateřské školy Koncem ledna byla dokončena montáž prvků hrubé stavby na obou objektech. Postup prací je i přes nepříznivé počasí, které bylo hlavně v listopadu a prosinci 2010, v souladu s harmonogramem výstavby. V současné době již jsou ukončeny vyzdívky vnitřních stěn a příček. Montují se rozvody vnitřních sítí. První studie stavby byly vytvořeny již v roce 2007 v rámci nabídky na zpracování projektové dokumentace. Od počátku jsme pracovali s dvěma podélnými objemy, které jsou na sobě nezávislé a jsou logicky funkčně členěny na mateřskou školu a dům služeb. Toto řešení se ukazuje jako správné i vzhledem k realizaci a následnému provozování staveb. Díky pochopení investora došlo k naplnění původní koncepce vytvořené a prověřené již ve fázích studie. Bohužel již nedojde k plné realizaci výtvarných děl, která by si tato stavba zasloužila a která byla v rámci projektu připravena ve spolupráci se zahraničními výtvarníky. Od září 2010 probíhá výstavba. Vhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku a současná legislativa není v této oblasti ideální, je výstavba provázena řadou náročných obchodních jednání, ale zdá se, že společným úsilím všech zúčastněných stran dojde stavba ke zdárnému cíli. Bude tak naplněn jeden z velkých cílů minulé i současné politické reprezentace naší městské části autor stavby Daniel Hakl, od října 2010 místostarosta MČ

5 5 Zpravo d aj městs ké č á s t i Pr a ha - Új e zd MČ Praha 11 byla Ing. Havlínová kvůli možné podjatosti z tohoto řízení odvolána. Zdržení se navýšilo ze tří na pět měsíců. Dne MČ podala žádost o zahájení ÚŘ a bylo vydáno Rozhodnutí o umístění stavby. Následně bylo podáno odvolání (MUDr. Havlín, SVJ a DVB Voděnka). Původní Rozhodnutí o umístění stavby Odbor stavební Magistrátu hl. m. Prahy dne potvrdil. Z důvodu odvolání některých účastníků řízení se zdržení protáhlo téměř o tři měsíce. Celkové zpoždění od záměru výstavby Mateřské školy s domem služeb do vydání územního rozhodnutí bylo začátkem roku 2009 už Městská část dne podala žádost o vydání stavebního povolení. Řízení o vydání stavebního povolení bylo zahájeno. Odbor výstavby vydal dne Seznámení s doplněním spisu s odůvodněním, že stavební úřad obdržel dne a první námitky účastníků řízení vlastníků sousedních nemovitostí (MU- Dr. Havlína a DVB Voděnka č.p. 436 a 437). S ohledem na výše uvedené námitky podal zástupce MČ Ing. Šťastný doplněnou projektovou dokumentaci. Opakované druhé podání námitek účastníci řízení uplatnili DVB Voděnka a MUDr. Havlín na Odboru výstavby Prahy 11. Odbor výstavby Prahy 11 dne vydal stavební povolení. Účastníci řízení se v prosinci 2009 k vydanému stavebnímu povolení odvolali. Dne 26. května 2010 Odbor stavební MHMP potvrdil vydané stavební povolení. Odvoláním účastníků řízení se vydání stavebního povolení protáhlo o pět mě-. Celkové zdržení od získání potřebných povolení, až po vypsání výběrového řízení na výstavbu MŠ uplynul Dosavadní vývoj a termín zahájení výstavby MŠ Vydané stavebního povolení 23. září 2009 Odvolání účastníků řízení říjen 2009 Vyjádření k podanému odvolání listopad 2009 Odvolání zasláno na OS MHMP prosinec 2009 Potvrzení stavebního povolení OS MHMP Václav Drahorád, starosta Ředitelka mateřské školy informuje Vážení rodiče, jsem ředitelkou Vaší nové mateřské školy a nesu plnou zodpovědnost za vše, co se zřízením této školské instituce souvisí. Ráda Vás v následujícím článku seznámím s tím nejdůležitějším, co Vás, jako případné zájemce o docházku dětí do mateřské školy, ale i sousedy, jistě zajímá. Při vytváření koncepce rozvoje mateřské školy Vodnická vycházím především z Rámcového programu předškolního vzdělávání (www.rvp.cz ). Inspiruji se projekty Zdravá mateřská škola, modely výchovy vycházejícími např. z publikací Respektovat a být respektován autora Pavla Kopřivy a kol. Dalším pilířem projektu bude zkušenost a zaměření pedagogů. Průběžně probíhají pohovory na pozici učitelka, učitel mateřské školy. Myslím, že formulace dlouhodobé vize školy by mohla znít takto: Chceme být mateřskou školou, která je založena na demokratických principech, respektujících svobodu a morální statut každého člověka. Mateřská škola fungující na principech otevřené komunikace, pozitivním klima, spolupráci a kooperaci uvnitř i vně. Mateřská škola je odborným partnerem pro rodinu, podporující zdravý životní styl. Jedním z cílů je i zabezpečit vysokou úroveň školního stravování dle moderních poznatků o výživě dítěte. Mateřská škola s bezprostředním vztahem k umění, tvořivosti a estetice prostředí. Pedagogické alternativní přístupy pro nás budou inspirací nikoliv dogmatem. Mateřská škola s vysokou úrovní předškolního vzdělávání a v co nejširší možné míře podporující nabývání klíčových kompetencí každého dítěte individuálně s respektem jeho potřeb. Můžete se těšit na výtvarné projekty a dílny, enviromentální experimenty, akce pro děti i jejich rodiče, výlety, nabídku kroužků, v případě zájmu školy v přírodě atd. Organizace zápisu O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy dle předem stanovených kritérií, ta budou zveřejněna na webových stránkách MŠ viz dále. Od bude probíhat vydávání : Žádost o přijetí dítěte a Evidenční list, a to v době úředních hodin na Úřadě MČ Praha - Újezd, Kateřinské náměstí 465/1. Tyto formuláře a kritéria pro přijetí dítěte budou k dispozici i na webových stránkách městské části -ujezd.cz a webových stránkách mateřské školy: budou probí od 9,30 hod.do 11,00 hod od 16,00 hod. do17,30 hod od 9,30 hod. do11,00 hod od 16,00 hod. do17,30 hod. v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha- -Újezd. Vzhledem k omezené kapacitě prostoru zasedací místnosti je nutné se na konkrétní termín, a to na telefonním čísle nebo do V případě vyšší poptávky bude vyhlášen další termín. Pokud to bude možné, dostavte se na informační schůzky bez dětí a nejlépe pouze jeden člen z rodiny, prostory jsou omezené, a rádi bychom uspokojili všechny zájemce. Předběžný program informační schůzky: organizace zápisu, kritéria pro přijetí dětí, výše úplaty za předškolní vzdělávání, seznámení s průběhem stavby a informace Termín pro odevzdání žádostí o přijetí dívyplněných a potvrzených lékařem dítěte na úřadě MČ (s sebou OP a rodný list dítěte) je stanoven od pondělí být zařazeny do správního řízení! Od následuje 30ti denní lhůta pro rozhodnutí ředitelky o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Písemné rozhodnutí si budete moci vyzvednout osobně na úřadě městské části, případně bude zaslán poštou zákonným zástupcům dítěte. Termín bude zveřejněn na webových stránkách obce a mateřské školy. O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí odevzdání žádostí. Zahájení provozu mateřské školy závisí na průběhu stavby a kolaudace. Bezprostředně po kolaudaci nastane fáze úklidu, instalace nábytku a vybavení takzvaně od A do Z aneb od Alenky v říši divů po zámek na dveřích číslo 16. Doufejme, že s úsměvem dokončíme všechny přípravy, projdeme veškerými školeními, administrativními úkony a vesele zahájíme školní rok Moc se těším na den, kdy budu moci se všemi zaměstnankyněmi a zaměstnanci přivítat děti do krásného moderního prostoru mateřské školy Vodnická. Těším se nashledanou. Petra Martinovská, ředitelka MŠ Vodnická,

6 r ů z n é 6 Činnost městské policie v městské části Strážníci specialisté okrskáři se v MČ Praha-Újezd zaměřují především na bezpečnost občanů a veřejný pořádek. Okrskáři rovněž kladou důraz na řešení dopravy v klidu. Řidiči vozidel si často neuvědomí, že špatným parkováním brání v rozhledu dětem na přechodech pro chodce či vývozu komunálního odpadu. V nočních hodinách pak pravidelně kontrolují zaparkovaná vozidla, především na parkovišti v ulici Proutěná, kde již v minulosti bylo zaznamenáno vloupání do vozidel. K bezpečnosti v dopravě přispívá také měření rychlosti vozidel v ulici Formanská. Každý školní den okrskáři provádí dohled na přechodu pro chodce u Základní školy Ke Kateřinkám. Rovněž v době ukončení vyučování se strážníci pohybují v okolí této školy, aby se zvýšila bezpečnost dětí. Pozornost okrskářů se v současnosti zaměřila na majitele psů, kteří po svých mazlíčcích neuklízí výkaly. Vzhledem k tomu bylo nutné uložit již několik pokut. I lokalita milíčovských homolí, rybníků a lesa přitahuje řadu pejskařů. Ne všichni zde však dodržují stanovená pravidla, především mít svého psa na vodítku. Případy volného pobíhání psa v Milíčovském lese oznamujeme na Úřad městské části Praha 11 podezření ze spáchání jiného správního deliktu. V okolí Milíčovského lesa budeme pokračovat v ochraně veřejného pořádku, ohlašování černých skládek a v práci s lidmi bez domova. Kontakty: Okrsková služebna: Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4 Újezd Úřední hodiny: úterý 15,00 18,00 hod., tel.: V případě nepřítomnosti strážníků volejte: Obvodní ředitelství Praha 11 Markušova 1555, Praha 11, tel.: stálá služba nebo tísňovou linku 156 K rychlému a efektivnímu pohybu po obci budou okrskářům sloužit dvě již osvědčená kola a služební motocykl. HOFMAN Milan, tel: KULE Tomáš, tel.: MASNICA Rudolf, tel.: ŽUKOVSKÝ Tomáš, tel: Změny autobusové linky 363 Nové zastávky na znamení Od 3. ledna 2011 se rozšiřuje počet zastávek na znamení kromě zastávky Ve Vilkách jsou nově na znamení i zastávky Ke Smrčině a Formanská. Co to pro cestující znamená a jak se chovat na zastávkách na znamení? Pokud chceme nastoupit, není nově třeba na řidiče mávat, stačí stát tak, aby nás řidič viděl. Řidič je povinen zastavit v zastávce vždy, nachází-li se v jejím prostoru viditelně jedna nebo více osob, zároveň musí zastavit, pokud již v zastávce zastavil jiný autobus a cestující by mohl být přehlédnut. Pokud chceme vystoupit, stiskneme tlačítko znamení k řidiči umístěné na přidržovacích tyčích dostatečně včas, aby řidič stihl bezpečně zastavit. Před každou zastávkou na znamení na ni upozorňuje akustický hlásič. Pokud hlášení zastávek z nějakého důvodu nefunguje, je řidič povinen zastavit v takové zastávce vždy. Nové nízkopodlažní spoje Od 6. března 2011 dochází na městských a některých příměstských autobusových linkách k plošnému rozšíření počtu garantovaných nízkopodlažních spojů. Počet příměstských linek s nízkopodlažními vozidly se zvyšuje z pěti na devět. Na lince 363 je nyní v pracovní dny nízkopodlažních 25 % spojů (13 z 51 resp. 14 z 58), o víkendu dokonce 38 % (14 z 36). Pro srovnání průměr na všech městských linkách je 40 % v pracovní dny a 60 % o víkendech. Pavla Pitrmanová, Ing. Filip Ranoš S využitím materiálu ROPID Termíny čištění komunikací Technická správa komunikací hl.m. Prahy (TSK) začala s blokových čištěním ulic, které má ve své správě. Letošní strojní i ruční úklid ulic Vodnická, Krajanská, Proutěná, U Pramene a Na Křtině (úsek Vodnická Milíčovská) proběhne 6. května a 19. srpna TSK zavedla novou bezplatnou službu TSK info, která nabízí např. upozornění na blížící se čištění komunikací nebo zasílání aktuálního stavu obsazenosti P+R na území hlavního města Prahy. Zájemci naleznou odkaz na tuto službu přímo na hlavní stránce společnosti

7 7 Zpravo d aj městs ké č á s t i Pr a ha - Új e zd Setkání se seniory V prosinci loňského roku se konala hned dvě setkání se seniory. Pozváni byli ti, kteří oslavili ve III. a IV. čtvrtletí roku 2010 významná životní jubilea. Obě setkání byla tradičně zahájena slavnostním přípitkem, dále každý ze seniorů obdržel finanční hotovost a přítomné ženy květinu. Společně pak při malém pohoštění diskutovali se starostou o problémech týkajících se městské části. 8. prosince pozvání přijali: Petr Holubík, Irena Nedvědová, Jiří Petržílek, Maria Ziková, Miloslava Řimáková, Zdeněk Krýda, Josef Stejskal, Věra Stejskalová, Vladimír Škarka, Jan Budka, Božena Kellerová, Ivan Friš, Věra Bíbrdlíková, Anna Kouřilová, Miroslav Kožíšek a Antonín Wachtel. 28. prosince pozvání přijali: Jaroslav Helcl, Anna Hrábková, Jiřina Režná, Jaroslav Malík, Miloslava Vosyková a Marie Havlová. Touto cestou přejeme všem do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti. Dětský mikulášský karneval Letošní rok pořádala městská část již počtvrté v pořadí dětský mikulášský karneval. Ve středu 1. prosince v sále restaurace U Srbů mohly příchozí děti soutěžit nebo tancovat, šašek pro ně zahrál loutkové divadélko a nakonec přišel i Mikuláš s andělem a čertem. Každý, kdo čertovi slíbil, že bude hodný a přednesl básničku nebo zazpíval písničku, dostal od Mikuláše malý dáreček. Setkání u vánočního stromu Předvánoční akce v sobotu 11. prosince byla tentokrát opravdu zimní. Kateřinské náměstí bylo celé v bílém, cestou ke stromu děti přelézaly hromadu sněhu a stan jsme museli bránit před větrem. Jako každý rok jsme přivítali pěvecký soubor ZŠ Ke Kateřinkám, který zazpíval vánoční koledy s doprovodem nástrojů. Mezitím v přilehlém stanu děti malovaly, jak si představují správné Vánoce, a z barevných papírů tvořily dlouhý řetěz. V kruhu kolem ozdobeného a nakonec rozsvíceného vánočného stromu pak zazněla přání, co by kdo chtěl nalézt pod stromečkem na Štědrý večer. Děkujeme všem, kdo pomohli vytvořit pěknou předvánoční atmosféru. Ing. Filip Ranoš,zástupce starosty Koncert mobilní zvonohry V pondělí 20. prosince 2010 jsme si mohli již podesáté poslechnout koncert 57 zvonů Pražské mobilní zvonkohry. Tradičně nám na ni zahrál skladby nejen v duchu vánočním carilloner Radek Rejšek. Věříme, že jsme všem zpříjemnili předvánoční čas i malým občerstvením, které bylo pro přítomné připraveno. Samozřejmě nechyběl ani závěrečný ohňostroj. Poděkování patří všem, kteří se na této tradiční společenské akci podíleli. Kromě zvonaře Petra Rudolfa Manouška a carillonera Radka Rejška pak zejména dobrovolným hasičům z Jižního Města, strážníkům Městské policie HMP a zaměstnancům úřadu městské části. Přání k narozeninám Paní Antonie Janovská byla první, komu starosta pan Václav Drahorád popřál v roce 2011 k narozeninám. Vítání občánků Středa 15. prosince byla dnem, kdy se v letošním roce potřetí konalo vítání nově narozených občánků. Starosta městské části Václav Drahorád společně se svým zástupcem Filipem Ranošem přivítali v zasedací místnosti úřadu městské části 14 malých spoluobčánků. Poté, co se rodiče podepsali do pamětní knihy, obdrželi dárkovou poukázku v hodnotě 500,- Kč na nákup zboží v obchodě s dětskými potřebami Špuntík. Dalším dárkem, který městská část dětem věnuje, je sada fotografií každé rodiny. 15. prosince byli přivítáni: Arnošt Trpišovský, Kateřina Bízková, Martin Klůs, Johana Jirsová, Andrej Turok, Šimon a Matěj Cízlovi, Viktoria Urbanová, Sofie Ella Ševčíková, Jiří Šafář, Matěj Vinopal, Eva Kroužková, Jiří a Lenka Petrovi. Všem přejeme touto cestou ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky. Srdečné blahopřání Manželé Zvelebilovi oslaví 8. dubna 50 let společné cesty životem Ke zlaté svatbě jim srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších společných let hodně zdraví, spokojenosti a radosti ze života. Bedřiška a František Zvelebilovi, 8. dubna 1961

8 k a l e n d á ř 8 POZVÁNKA na plánované kulturní a sportovní akce na I. pololetí 2011 Setkání se seniory Městská část zasílá pozvánky občanům, kteří slaví v příslušném čtvrtletí kulaté jubileum 70 a 75 let. Senioři oslavující 80leté jubileum a výše jsou na setkání zváni každým rokem. Další setkání plánujeme v červnu, v září a ve prosinci. Vítání občánků Pozvánky byly v březnu doručeny rodičům dětí, které se narodily v září 2010 až do konce ledna Mladší děti budou přivítány v průběhu následujících měsíců. Jarní hudební zábava - 2. dubna Tradiční zábava se uskuteční 2. dubna od hod v sále restaurace U Srbů, k tanci a poslechu zahraje skupina Horváth Band. 9. dubna v hod na zimním stadionu HC Slavia Praha. Dětské běžecké závody 16. dubna 1. ročník se uskuteční 16. dubna od hod v prostoru milíčovských kopců a Milíčovského lesa. Stavění májky 30. dubna Tato tradiční akce proběhne 30. dubna od hod v prostoru újezdského náměstí v Újezdu. Dětský den 1. června Tradiční oslava dne dětí se uskuteční 1.června od hod v Kateřinkách u Milíčovského lesa. Dětské rybářské závody 11. června Již 4. ročník bude zahájen 11. června v hod na Návesním rybníku v Újezdu. Přátelské hokejové utkání 9. dubna 6. ročník hokejového utkání mezi MČ Praha Újezd a MČ Praha Šeberov se odehraje Pálení čarodějnic 30. dubna Oheň bude zapálen 30. dubna v hod. U Skály poblíž brodu přes Botič. Májová veselice s kácením májky 28. května 4. ročník této akce bude zahájen ve hod. dne 28. května. V průběhu celé akce bude připraven program pro děti a dospělé. Podrobnější informace o jednotlivých akcích budou s předstihem uvedeny na webových stránkách městské části Přistavení VELKOOBJEMOVÝCH kontejnerů 29. dubna 2. května 2011 Kontejnery na nadměrný komunální odpad budou přistaveny v následujícím termínu a na tato předem určená stanoviště. Kontejnery budou zavezeny v pátek do 13,00 hodin a odvezeny v pondělí dopoledne. Kateřinky: křižovatka ulic Vodnická a Na Křtině ulice Proutěná u novinového stánku ulice Ke Smrčině naproti č.p. 296 křižovatka ulice Pastevců a Remízková Újezd: ulice Formanská u č.p. 63 ulice Formanská u Návesního rybníku V souvislosti s finanční náročností této služby upozorňujeme občany na následující fakta a žádáme o jejich respektování: VOK jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, který nelze uložit do běžných kontejnerů na komunální nebo separovaný odpad VOK nemají sloužit podnikatelům pro likvidaci odpadu vznikajícího při jejich činnosti občané trvale žijící v Praze mají možnost bezplatného odevzdání objemného odpadu v 10 sběrných dvorech hl. m. Prahy. Pro občany Újezdu jsou v nejbližší vzdálenosti následující sběrné dvory: Praha 4 - Spořilov, ulice Zakrytá, tel: Praha 4 Modřany, ulice Generála Šišky, tel: Praha 22 Uhříněves, Bečovská 939, tel: Informace o odvozu BIOODPADU 9. dubna 2011 od 9.00 do hod. Kontejnery budou přistaveny na dobu 3 hod. na určená místa. Odpad je možno přivézt pouze v době, kdy bude kontejner přistaven. Kateřinky: křižovatka ulic Štítová a Ke Smrčině u telefonní budky Újezd: u Návesního rybníku u telefonní budky Mezi bioodpad patří: zbytky ovoce, zeleniny, skořápky od vajec, čajové sáčky, zbytky rostlin, listí, tráva, piliny, dřevní štěpky z větví stromů, atd. Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady. Zpravodaj městské části Praha-Újezd, jako informační tisk městské části vydává Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4, telefon a fax , , Redakční rada: Pavla Pitrmanová, Václav Drahorád, Ing. Filip Ranoš, JUDr. Martina Maříková, Ing. Daniel Hakl. Sazba Ondřej Huleš, tisk Dragonpress. Náklad kusů. Distribuováno zdarma do každé domácnosti městské části Praha-Újezd, volná čísla jsou k dispozici v podatelně ÚMČ. Ročně vycházejí 4 čísla. Registrační číslo MK ČR E Toto číslo vyšlo dne 1. dubna 2011.

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 11. 2010 od 18.00 hod na OU v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Vlastimil Fouček, Lenka Svobodová, Ing. Pavel

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Zápis č. 11/2010 ze schůzky KMS Svinary, konané dne 10.11.2010

Zápis č. 11/2010 ze schůzky KMS Svinary, konané dne 10.11.2010 Zápis č. 11/2010 ze schůzky KMS Svinary, konané dne 10.11.2010 Přítomni: Omluveni: Hosté: p. Al-Rashyová, p. Holubová, PhDr. Lišková, p. Menclová, J. Borková, p. Novotný, Ing. Hamplová, p. Šťastná, p.

Více

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 27. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 10.3.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Potluka Oto

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14 KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Co přinesl čas - leden 2011

Co přinesl čas - leden 2011 Co přinesl čas - leden 2011 Vzhledem k tomu, že nevydáváme žádný časopis o naší činnosti, rozhodli jsme se Vám přiblížit každodenní činnost práci v úřadu, zastupitelů, zaměstnanců či jiné podněty, které

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 3

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 3 USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 3 Přítomni: pp.brož,horek,kořán,kříž, Mareš,Navrátilová,Roubal, Smola, Šnebergr Nepřítomni: - Omluveni: Lehká, Papež, Sekyra A., Sekyra

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 44. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 5.11. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 18. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 21. 09. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice.

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Zápis č. 4/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Mgr. Markéta Drobečková, Josef Nešněra

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis č. IV/2015 Ze zasedání obecního zastupitelstva v Plchu, které se konalo 24.srpna 2015

Zápis č. IV/2015 Ze zasedání obecního zastupitelstva v Plchu, které se konalo 24.srpna 2015 Zápis č. IV/2015 Ze zasedání obecního zastupitelstva v Plchu, které se konalo 24.srpna 2015 Datum a místo konání: 24.8.2015 od 19:00, v zasedací místnosti obecního úřadu Plch Přítomni:Půlpán Bohuslav,

Více

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. ávrh programu zastupitelstva, které se uskuteční dne 30.9.2009 1.I. doporučila Program Zastupitelstva

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více