Text: kolektiv autorù Foto: archiv Nadìje Grafická úprava: Jan Kadlec. Sazba: DTP Nadìje Tisk: Printex, Dìlnická 54, Praha 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Text: kolektiv autorù Foto: archiv Nadìje Grafická úprava: Jan Kadlec. Sazba: DTP Nadìje Tisk: Printex, Dìlnická 54, Praha 7"

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA

2 V každé lidské spoleènosti jsou vedle silných osobností také lidé slabí, nemocní, osamìlí, chudí a staøí, lidé, kteøí neunášejí odpovìdnost za svùj vlastní život. Jsou to však lidské bytosti, Boží stvoøení, kterým náleží prožít život s lidskou dùstojností. K tomu potøebují pomoc, podporu, spoluúèast druhých lidí. Nadìje, její èlenové, zamìstnanci, dobrovolníci, obèané v civilní službì, za materiální pomoci státu, mìst, obcí amnoha dárcù a pøíznivcù, již deset let potøebnou pomoc nabízejí. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2000 Text: kolektiv autorù Foto: archiv Nadìje Grafická úprava: Jan Kadlec Sazba: DTP Nadìje Tisk: Printex, Dìlnická 54, Praha 7 Vydala: Nadìje, obèanské sdružení, Varšavská 37, Praha 2 Náklad 300 výtiskù Název Nadìje a logo jsou chránìny zákonem NADÌJE 2001 ISBN

3 ÚVODNÍ SLOVO Motto: Cožpak nemáš lámat svùj chléb hladovému, pøijímat do domu utištìné, ty, kdo jsou bez pøístøeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt neteèný (Bible, kniha Izaiáš, 58,7) Milí pøátelé, naše nová výroèní zpráva pøináší jen velmi struènou informaci o tom, co jsme v uplynulém roce prožili. Slova a èísla spolu s nìkolika obrázky mohou jen naznaèit, jak rozmanitá je naše èinnost. Nemohou však postihnout, jaká obìtavost a jaké úsilí mnoha lidí se skrývá za každým jednotlivým výsledkem. Rok 2000 byl pro Nadìji rokem jubilejním; pøinesl nám radost z ohlédnutí za uplynulými deseti lety, radost z výsledkù naší práce. Byl také rokem každodenní všední práce, snažení a bìžných starostí. Rok 2000 se však stal naprosto neoèekávanì také rokem pravdy, tøíbení, hledání a nacházení, rokem nesnadného rozhodování. Jsem vdìèný za svornost a jednomyslnost i za vzájemné pochopení mezi všemi èleny pøedsednictva i øeditelské rady, které jsou dùležitým pøedpokladem stability a dalšího rozvoje. Nadìje byla založena ne jako spolek, který by mìl pøinášet sebeuspokojení svým èlenùm, ale s cílem nabídnout pomoc lidem, kteøí ji potøebují. Chci na tomto místì jako obvykle s upøímností podìkovat (a pøeji si, aby to nevyznìlo jako prázdná fráze) zejména všem uvnitø, kteøí usilují o naplòování cílù a poslání Nadìje, ale také každému, kdo naši èinnost podpoøil svým rozhodnutím o dotaci, grantu, pøíspìvku nebo sponzorském daru. Jsme si dobøe vìdomi, že nejsou malé dary, ale každý dar, i kdyby vypadal nepatrnì, má svou velikou hodnotu. Pøeji nám všem hojnost Božího požehnání! Ilja Hradecký 3

4 ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ÚSTØEDÍ Nadìje, obèanské sdružení, se sídlem v Praze 2, Varšavská 37 Ilja Hradecký, pøedseda a ústøední øeditel Registrace u MV ÈR dne pod è. VSP/1-2274/90-R IÈO: , DIÈ: Tel. 02/ , fax: 02/ POBOÈKA PRAHA, VARŠAVSKÁ 37, PRAHA 2 str. 4 Petra Lakatošová, místopøedsedkynì a oblastní øeditelka Tel. 02/ , fax: 02/ , POBOÈKA PLZEÒ, ŽELEZNIÈNÍ 36, PLZEÒ str. 6 Ing. Jakub Forejt, vedoucí poboèky Tel. 019/ , fax: 019/ , STØEDISKO NÝRSKO, K RADNICI 817, NÝRSKO str. 6 Bohumil Najbert, vedoucí støediska Tel. 0186/ POBOÈKA NEDAŠOV, NEDAŠOV 161 str. 7 Ing. Josef Baránek, øeditel poboèky Tel.: 0636/335429, fax: 0636/335578, POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO, NÁM. NADÌJE 731, VYSOKÉ MÝTO str. 8 Petr Macek, místopøedseda a oblastní øeditel Tel.: 0468/521802, fax: 0468/524825, POBOÈKA LITOMYŠL, MATÌJE KUDÌJE 14, LITOMYŠL str. 10 Ing. Jana Macková, vedoucí poboèky Tel., fax: 0464/618305, POBOÈKA ÈESKÁ TØEBOVÁ, SEMANÍNSKÁ 2084, ÈESKÁ TØEBOVÁ str. 11 Jiøí Grund, vedoucí poboèky Tel. 0465/539303, POBOÈKA ZLÍN, BRATØÍ SOUSEDÍKÙ 349, ZLÍN str. 12 Ludmila Vavreèková, øeditelka poboèky Tel.: 067/ , tel., fax: 067/35464, POBOÈKA BRNO, VELKOPAVLOVICKÁ 13, BRNO str. 14 Ing. Jan Sláma, místopøedseda a oblastní øeditel Tel., fax: 05/ , POBOÈKA OTROKOVICE, WOLKEROVA 1274, OTROKOVICE str. 16 Ing. Eva Ludvíèková, øeditelka poboèky Tel., fax: 067/ , 067/ , POBOÈKA JABLONEC NAD NISOU, PODHORSKÁ 57, JABLONEC NAD NISOU str. 18 Jan Vanìèek, povìøený øízením oblasti Tel., fax: 0428/317120, POBOÈKA MLADÁ BOLESLAV, ŠTYRSOVA 918, MLADÁ BOLESLAV str. 19 Vlastimil Hýbl, vedoucí støediska Tel., fax: 0326/734940, 4

5 POSLÁNÍ A CÍLE Obèanské sdružení Nadìje bylo založeno dne a registrováno u Ministerstva vnitra Èeské republiky pod èíslem VSP/1-2274/90-R. Nadìje je podle svých stanov nepolitická a mezikonfesní nezisková organizace, pùsobící na celém území Èeské republiky. Posláním Nadìje je praktické uplatòování evangelia v životì a jeho šíøení. Cílem je vybudování a provozování sítì služeb lidem v nouzi na køes anských principech. Ve svých zaøízeních i mimo nì poskytuje Nadìje pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékaøskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, poradenskou, osvìtovou, vzdìlávací, výchovnou, apod., vèetnì doplòkových služeb. Své služby zamìøuje zejména na lidi osamìlé, zdravotnì postižené, spoleèensky vylouèené nebo jinak znevýhodnìné. Ve svých zaøízeních i mimo nì Nadìje vyvíjí misijní èinnost ve všech formách. Uplatòována je dobrovolná práce pravidelná i pøíležitostná a práce v pracovním pomìru nebo civilní služba. Spolková èinnost je výhradnì dobrovolná a neformální. Placený aparát neexistuje. PROGRAM ÈINNOSTI INTEGRAÈNÍ PROGRAM PROGRAM PRO TØETÍ VÌK PROGRAM PRO MENTÁLNÌ POSTIŽENÉ NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA PROGRAM POTRAVINOVÉ POMOCI PROGRAM ZDRAVOTNÍ POMOCI MISIJNÍ PROGRAM Praha, Vysoké Mýto, Èeská Tøebová, Plzeò, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav Nedašov, Vysoké Mýto, Brno, Zlín, Praha Otrokovice, Zlín, Nedašov Litomyšl ve všech poboèkách Praha, Vysoké Mýto, Brno, Otrokovice, Zlín ve všech poboèkách Integraèní program (od roku 1990) je urèen na pomoc lidem sociálnì vylouèeným a lidem, kterým sociální vylouèení hrozí. Jeho smyslem je spoluúèast na hledání životních cílù a spoleèenského uplatnìní a pomoc pøi návratu do spoleènosti. Souèástí programu je okamžitá pomoc pøi uspokojení základních lidských potøeb, ale také nabídka ubytování a dlouhodobìjší pomoci. Program pro tøetí vìk (od roku 1991) pøedstavuje ucelenou soustavu služeb starým lidem, pøedevším osamìlým. Cílem je udržení nebo obnova co nejhodnotnìjšího života starého èlovìka ve vlastním domovì; teprve když to není možné, pak nabídka nového domova s komplexní péèí. Souèástí programu jsou vedle domácí péèe (home care) a peèovatelské služby také pøechodné pobyty s komplexní nebo èásteènou péèí a domy pokojného stáøí, které pøedstavují trvalý pobyt s komplexní péèí. Program pro mentálnì postižené (od roku 1992) je koncipován jako komplex služeb dìtem, mladým lidem i dospìlým s mentálním postižením a s kombinovanými vadami. Preferováno je bydlení ve vlastní rodinì nebo chránìné bydlení s pobytem ve stacionáøi s chránìnou prací, klientùm s tìžším postižením je urèena komplexní ústavní péèe. Souèástí programu je výchovná a vzdìlávací, zamìøená na rozvoj skrytých schopností pro sebeobsluhu, pocit sebeodpovìdnosti, a pro naplnìní smyslu života, k dosažení maximálního možného stupnì integrace do spoleènosti. Náhradní rodinná výchova (od roku 1995) je alternativou pro opuštìné dìti pøijetím do otevøené rodiny. Vedle bydlení a úplné rodinné péèe je kladen dùraz na integraci do spoleènosti. Program umožòuje prožít dìtem dìtství v pøirozeném prostøedí. Souèástí programu je vytvoøené zázemí pro klubovou èinnost v zájmu pøirozené integrace. Program zdravotní pomoci (od roku 1992) vhodnì doplòuje ostatní sociální programy Nadìje o zdravotní péèi, zejména Integraèní program, Program pro tøetí vìk a Program pro mentálnì postižené. Èinnost lékaøù a zdravotních sester doplòuje komplexní služby jak v ústavech a zaøízeních, tak i v domácí péèi. Dùležitou službu vykonává rovnìž lékaø v ordinaci pro bezdomovce. Program potravinové pomoci (od roku 1990) provází veškeré aktivity Nadìje od jejího vzniku. Program vychází z pøedpokladu, že èlovìk v hmotné nouzi potøebuje nejprve uspokojit svou základní biologickou potøebu - nasytit se. Základním principem je získávání, skladování a distribuce potravin podle podmínek stanovených Evropskou chartou potravinových bank. Misijní program (od roku 1990) je naplnìním stanov Nadìje a pilíøem veškerých jejích aktivit. Vychází z pøesvìdèení, že charitativní a sociální èinnost mùže pomoci a ulevit, ale pravé odpoèinutí a vyøešení podstaty lidské bídy nepøinese. Køes anská pastoraèní péèe a misijní služba je souèástí práce ve všech poboèkách. 5

6 POBOÈKA PRAHA Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Praha, Varšavská 37, Praha 2 tel.: 02/ , fax: 02/ Petra Lakatošová øeditelka Datum založení poboèky: kvìten 1991 Èinnost poboèky je zamìøena na poskytování služeb: denní centra pro bezdomovce a osoby v krizové situaci azylové ubytovny a noclehárna pro bezdomovce a osoby v krizové situaci dùm na pùli cesty zejména pro odchovance dìtských domovù støediska pomoci s ošacením pro osoby a rodiny z nízkými pøíjmy stacionáø pro muže ve starobním nebo invalidním dùchodu bez vlastního zázemí ordinace praktického lékaøe s lùžkovou èástí pro bezdomovce a osoby v krizové situaci terénní práce - vyhledávání potøebných a závislých lidí pøímo na ulici pomoc drogovì závislým - zprostøedkování léèby, osvìta postpenitenciární pomoc - osobní kontakt a materiální pomoc osobám ve výkonu trestu s následnou péèí dùm pokojného stáøí pro osoby bez vlastního zázemí (v investièní pøípravì) potravinová banka - shromažïování a rozdávání potravin potøebným lidem a dalším neziskovým organizacím Seznam støedisek provozovaných v roce 2000: Støedisko pomoci Bolzanova 5 Støedisko pomoci mladým Bolzanova 7 Støedisko pomoci s ošacením a obuví Na Slupi 12 Støedisko pomoci s ošacením a obuví Krásova 8 Ordinace praktického lékaøe pro bezdomovce Bolzanova 5 Dílny pracovní terapie Rybalkova 31 Dùm Nadìje Vršovice - dùm na pùli cesty Rybalkova 31 Noclehárna Husitská 20 Azylová ubytovna pro muže Krásova 8 Azylová ubytovna pro ženy Na Slupi 12 Stacionáø pro staré nebo invalidní muže Otínská 43 Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: únor èerven srpen záøí øíjen listopad prosinec zahájení rekonstrukce šaten zamìstnancù Støediska pomoci Bolzanova 5 za úèelem uvolnìní prostor pro lùžkovou èást ordinace praktického lékaøe konalo se pøátelské fotbalové utkání s Armádou spásy spoleèné setkání zamìstnancù poboèky u pøíležitosti 10. výroèí Nadìje den otevøených dveøí ve støediscích pomoci Bolzanova 5 a 7 a v Domì Nadìje Vršovice spoleèenský veèer se sponzory, pøáteli a zamìstnanci u pøíležitosti 10. výroèí Nadìje prezentace èinnosti poboèky ve Vinohradském divadle v Praze na Staromìstském námìstí probìhl za úèasti ostatních poboèek happening u pøíležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby a 10. výroèí Nadìje, ve stejný den probìhla i prohlídka pražských støedisek zamìstnanci ostatních poboèek výmìna støešní krytiny na stacionáøi v Radotínì slavnostní otevøení lùžkové èásti ordinace praktického lékaøe urèené pro akutnì nemocné bìžnými chorobami prodej výrobkù klientù ve stánku na vánoèních trzích na Námìstí Republiky prùbìžnì pokraèovala rekonstrukce Domu Nadìje Zábìhlice (probìhlo položení stropu nad pøízemím, èásteèná elektroinstalace, vodoinstalace a vnitøní kanalizace, armování základù pøístaveb, èást výstavby vnitøních pøíèek vèetnì omítek) vyjma letních mìsícù èervence a srpna probíhaly pravidelnì ve Støedisku pomoci Bolzanova 5 nedìlní bohoslužby pro bezdomovce spojené s výdejem jídla ve støediscích pomoci Bolzanova 5 a 7 se konalo celkem 109 biblických hodin a osvìtových pøednášek (z vybraných oblastí zdravovìdy, hygieny, sociálních dávek apod.), kterých se celkem zúèastnilo 991 klientù. Dále probìhlo 337 spoleèenských a kulturních akcí (návštìvy výstav, divadel, výlety, videoprojekce apod.), kterých se celkem zúèastnilo 4308 klientù. pro zamìstnance probìhlo 23 vzdìlávacích pøednášek z oblasti práva, etiky, zdravotní pomoci, sociální práce apod. 6

7 POBOÈKA PRAHA Statistický výkaz roku 2000: Støedisko pomoci Bolzanova 5: Poèet návštìv klientù Poèet ošacených Poèet vykoupaných Poèet nabídek na zamìstnání Poèet spoleèenských a vzdìlávacích akcí Støedisko pomoci mladým Bolzanova 7: Poèet návštìv klientù Poèet ošacených Poèet vykoupaných Poèet spoleèenských a vzdìlávacích akcí Terénní práce: Poèet oslovených Z toho narkomanù Prùmìrný denní poèet návštìvníkù Støediska pomoci Bolzanova 5 ve vybraných mìsísích roku 2000: Prùmìrný denní poèet návštìvníkù Støediska pomoci mladým Bolzanova 7 ve vybraných mìsísích roku 2000: Azylové ubytovny, noclehárna, dùm na pùli cesty a stacionáø: Poèet lùžek Poèet ubytovaných Poèet poskytnutých noclehù Zimní noclehárna ve Spytihnìvovì ulici (provozujeme ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy, Mìstským centrem sociálních služeb a prevence a Armádou spásy): Prùmìrný poèet lùžek Poèet ubytovaných Poèet poskytnutých noclehù Ordinace praktického lékaøe: Poèet ošetøení a prohlídek Poèet pobytù na lùžkové èásti (od øíjna) Cíle do budoucna: dokonèit rekonstrukci Domu Nadìje Zábìhlice vytvoøit sí dobrovolných pracovníkù rozvíjet vzdìlávání zamìstnancù rozšíøit provozní dobu Støediska pomoci Bolzanova 5 Poèet výskytù nejèastìjších chorob: onemocnìní horních a dolních cest dýchacích onemocnìní kožní s pøevahou zánìtù onemocnìní trávicího traktu virová hepatitida scabies (svrab) pediculosis (zavšivení) aktivní plicní tuberkulóza... 3 Prùmìrný poèet zamìstnancù: Poboèka Praha - vèetnì ústøedí (v tis. Kè) 7

8 POBOÈKA PLZEÒ Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Plzeò, Železnièní 36, Plzeò tel.: 019/ , fax: 019/ Ing. Jakub Forejt vedoucí Datum vzniku poboèky: listopad 1998 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: sociální intervence v rodinách dlužníkù za nájemné potravinová banka - shromažïování a rozdávání potravin potøebným lidem a dalším neziskovým organizacím šatník - shromažïování a rozdávání šatstva potøebným lidem komunitní práce s pøedškolními i školními dìtmi Statistický výkaz roku 2000: poèet obyvatel domu poèet klientù potravinové pomoci poèet klientù šatníku poèet klientù pracovní terapie... 9 poèet dìtí pøedškolního vìku... 8 poèet dìtí školního vìku Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: celý rok probíhala sociální práce s dlužníky za nájemné poøízení prùmyslové praèky na prádlo obyvatele domu vybavení a vymalování Klubovny pro práci s dìtmi nákup stolu na stolní tenis na jaøe a zaèátkem léta probìhly dva víkendové výjezdy dìtí na Šumavu do Velhartic úèast na poøádání prázdninového tábora pro dìti od záøí zaèala potravinová pomoc sociálnì slabým obèanùm Cíle do budoucnosti získat zamìstnance pro práci fundraising - úèetní vybudovat sociální zaøízení klubovny rozšíøit a stabilizovat sí dárcù a dobrovolníkù Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 4 Návštìvnost dìtských klubù Klubíèka (pro pøedškoláky) a Klubka (pro školáky) ve vybraných mìsísích roku 2000 Poboèka Plzeò (v tis. Kè) STØEDISKO NÝRSKO Dobrovolná terénní misijní a charitativní èinnost v Nýrsku zaèala v èervnu Souèasné støedisko bez vlastních prostor pùsobí stále na základì dobrovolnosti. Podstatou je jednak pomoc starým osamìlým lidem, ale také rozšiøování køes anské literatury a osobní evangelizace. 8

9 POBOÈKA NEDAŠOV Ing. Josef Baránek øeditel Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Nedašov, Nedašov 161 tel.: 0636/335429, fax: 0636/ Datum založení poboèky: èerven 1991 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: dùm pokojného stáøí chránìné pracovištì pro zdravotnì postižené Statistický výkaz roku 2000: lùžková kapacita: prùmìrný poèet klientù:... 45,93 prùmìrná obložnost v %:... 99,85 Složení pokojù: jednolùžkové - 37, dvoulùžkové - 3, tøílùžkové - 1 Prùmìrný poèet zamìstnancù: z toho 3 klienti Vìkové složení klientù Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: leden pokoje klientù navštívili tøi králové, zazpívali koledu, donesli posvìcenou køídu, vodu a opatøili každé dveøe nápisem K+M+B bøezen - duben každou nedìli probíhaly pobožnosti Køížové cesty, jedna pobožnost byla hraná dìtmi z místního farního spoleèenství kvìten tradièní stavìní a kácení máje výlet na Vršatec do sousedního Slovenska èerven v nedašovské farnosti probìhly lidové misie, do kterých se zapojili i klienti domova, a pøitom jim byla udìlena svátost pomazání nemocných srpen výlet do lázeòského mìsta Luhaèovice záøí demolice provizorní kuchynì a jídelny výlet do zámku ve Vizovicích øíjen øeditelem poboèky byl jmenován Ing. J. Baránek zahájení rekonstrukce kuchynì a jídelny, která potrvá až do konce srpna r výlet do skanzenu v Rožnovì pod Radhoštìm listopad všem klientùm rozdával nadílku sv. Mikuláš nìkteøí klienti se zúèastnili pøedvádìcí akce prosinec byla dokonèena hrubá stavba kuchynì a jídelny, její vazba a zakrytí folií dìti z mateøské školy zazpívaly pásmo koled, klienti se podíleli na výrobì vánoèních pøáníèek Poboèka Nedašov (v tis. Kè) Zdravotní zpùsobilost klientù Cíle do budoucnosti: dokonèit rekonstrukci budovy è. 2 - výstavbu kuchynì, jídelny, úpravy pùdních prostor na kanceláøe ze stávajících kanceláøí vytvoøit další pokoje pro klienty a zvýšit tak kapacitu o 3 lùžka zlepšit podmínky pro klienty poøízením mobilní schodiš ové plošiny (schodolezu) a elektricky polohovatelných postelí pøipravit podklady pro výhledovou výstavbu pavilonu pro ležící klienty 9

10 POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Vysoké Mýto, nám. Nadìje 731, Vysoké Mýto tel.: 0468/521802, fax: 0468/ Petr Macek øeditel Datum založení poboèky: srpen 1992 DÙM POKOJNÉHO STÁØÍ Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: dùm pokojného stáøí ordinace praktického lékaøe Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: Dùm pokojného stáøí zajiš oval po celý rok nepøetržité služby pro staré a ve stáøí opuštìné spoluobèany. Byly poskytovány služby praktického lékaøe, rehabilitace, diabetologa, celodenní stravování, pracovní terapie, duchovní a pastoraèní péèe. Pro zkvalitnìní a zpestøení života seniorù byly poøádány výlety, koncerty, spoleèenské veèery, dny otevøených dveøí. Cíle do budoucnosti: Statistický výkaz roku 2000: Sloužit a pracovat tak, aby se obyvatelé Nadìje opravdu cítili jako doma, stavebnì zkvalitnit životní prostøedí domova, vylepšit vybavení rehabilitace. kapacita lùžek Domu pokojného stáøí: kapacita ètyø bezbariérových bytù: prùmìrný vìk klientù:... 74,4 Prùmìrný poèet zamìstnancù: Vìkové složení obyvatel 10

11 POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO STØEDISKO HUSOVA tel.: 0468/ Datum založení støediska: øíjen 1998 Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: integraèní program v nájemních domech pro tìžko pøizpùsobivé a sociálnì potøebné obèany Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: sociální intervence v rodinách s následnou prací s dìtmi volnoèasové aktivity dìti, tj. zpìv, vyprávìní biblických pøíbìhù, soutìže, malování, ruèní práce, sportování v tìlocviènì, douèování a pomoc pøi øešení domácích úloh, poøádání výletù pro dìti, soutìžních dopolední, vánoèní besídky a rùzných vystoupení dìtského divadla se zpìvem probìhly pøednášky, pro mládež na téma sex, AIDS, vztahy, pro klienty bez rozdílu vìku o hygienì v poradenské èinnosti probìhly rozhovory i praktická pomoc pøi vyplòování rùzných žádostí. Byla provádìna misijnì pastoraèní služba konaly se brigády na úpravu a údržbu pøilehlých prostor Statistický výkaz roku 2000: prùmìrný poèet klientù: Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 4 Vìkové složení obyvatel Cíle do budoucnosti: Poboèka Vysoké Mýto (v tis. Kè) udržet spoleèné prostory a okolí v náležitém stavu zvýšit poèet kontaktù s úøady a zainteresovanými složkami zkvalitnit práci s dìtmi i dospìlými 11

12 POBOÈKA LITOMYŠL Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Litomyšl, Matìje Kudìje 14, Litomyšl tel., fax: 0464/ Ing. Jana Macková vedoucí Datum založení poboèky: leden 1996 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: náhradní rodinná péèe misijní støedisko pro dìti a mládež Statistický výkaz roku 2000: dvì rodiny s 11 dìtmi (8 v náhradní rodinné péèi) 45 studentù v pravidelném kontaktu Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 2 Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: Veèer mládeže - Perný den, o Beatles koncert rockové skupiny Eliata víkendy tvoøivosti - Políbení múzy víkend pro mládež MAZO - Mládež a známost - otevøenì & Mládež a zralost - otevøenì Veèer mládeže - Dík za Golgotu - velkopáteèní a velikonoèní kantáta Veèer mládeže - prùøez historií a druhy køes anské hudby divadlo - Co takhla svatba, princi sportovnì-dobrodružný kemp Vita Caroli koncert - Zámecké folkování sportovnì-dobrodružný kemp Skok do tmy sportovnì-dobrodružný víkend Kresèak Veèer mládeže - Zemì zaslíbená? - o Izraeli koncert Rex Ramblin' v RC Kotelna Veèer mládeže - Život s drogou Živý betlém Klub dobré zprávy - klub dìtí ( každý týden) Klub køes anské mládeže (každý týden) pøednášková èinnost na støedních školách Cíle do budoucnosti: rozvinout práci mezi mladšími dìtmi Návštìvnost misijního støediska v roce 2000: Poboèka Litomyšl (v tis. Kè) 12

13 POBOÈKA ÈESKÁ TØEBOVÁ Jiøí Grund vedoucí Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Èeská Tøebová Semanínská 2084, Èeská Tøebová tel.: 0465/ Datum založení poboèky: bøezen 1997 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: integraèní program v nájemních domech pro tìžko pøizpùsobivé a sociálnì potøebné obèany Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: Celý rok pravidelná setkávání Klubu David a Klubu malých prvòáèkù, nepravidelná setkávání dìtí a mládeže v prostorách klubovny Nadìje (oslava narozenin, diskotéky, douèování, zkoušení romské kapely a romského souboru atd.). Pøednášková èinnost - téma Drogy a kriminalita, Sex, AIDS a vztahy, Prevence a hygiena. Fotbalový klub - v rámci èinnosti tohoto klubu jsme absolvovali fotbalové turnaje ve Svitavách, Èeské Tøebové a okresní ligu v sálové kopané ve Vysokém Mýtì. Uskuteènilo se nìkolik výletù (Babièèino údolí, jeskynì Javoøíèko, Macocha, Muzeum Tøebechovický Betlém). Probíhaly pravidelné generální úklidy domu a okolí. Setkání klientù za úèelem øešení sousedských vztahù. Statistický výkaz roku 2000: celkový poèet klientù: Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 4 Vìkové složení obyvatel Cíle do budoucnosti: Poboèka Èeská Tøebová (v tis. Kè) pokraèovat v pravidelných setkání dìtí v Klubech a v ostatních èinnostech provádìných v pøedešlém roce (pøednášky, burzy ošacení, výlety dìtí) zvýšit poèet romských studentù, kteøí by pokraèovali ve studiu i po ukonèení povinné školní docházky prevence kriminality a boj proti nebezpeèným chorobám 13

14 POBOÈKA ZLÍN Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Zlín, bratøí Sousedíkù 349, Zlín tel.: 067/ , fax: 067/ Ludmila Vavreèková øeditelka Datum založení poboèky: duben 1992 DENNÍ STACIONÁØ S CHRÁNÌNÝM PRACOVIŠTÌM A DÙM NADÌJE ZLÍN bratøí Sousedíkù Datum založení støedisek: Denní stacionáø s chránìným pracovištìm: duben 1992 Dùm Nadìje Zlín: leden 1995 Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: denní stacionáø s chránìným pracovištìm pro handicapované obèany chránìné bydlení s celoroèní péèi v Domì Nadìje Zlín pro dospìlé osoby s mentálním postižením Statistický výkaz roku 2000: kapacita Denního stacionáøe: chránìné pracovištì zamìstnává: kapacita Domu:...12 míst... 1 lùžko pro akutní pøípady Prùmìrný poèet zamìstnancù: Vìkové složení klientù Cíle do budoucnosti: zkvalitnit práci v chránìné dílnì a nabídnout nová pracovní místa dalším uchazeèùm z øad absolventù speciálních škol zlepšit bydlení pro obèany s mentálním postižením a usilovat o rozšíøení chránìného bydlení nadále se vìnovat celoživotnímu vzdìlávání dospìlých osob s mentálním postižením a pokraèovat aktivnì v èinnostech pro volnoèasové vyžití klientù s mentálním postižením (zájmová, sportovní èinnost, odborné terapie) Èinnost støediska a významné události v roce 2000 : leden úèast na Zimní speciální olympiádì v Krkonoších - závody v lyžování únor den otevøených dveøí bøezen ozdravný pobyt v zimním støedisku Portáš úèast na turnaji ve stolním tenise v Nezamyslicích duben závody v plavání ve Zlínì v rámci Èeského hnutí speciálních olympiád (ÈHSO) kvìten úèast na Regionální speciální olympiádì v Olomouci návštìva ÚSP v Zašové - sportovní den úèast na celostátní výstavì výtvarných prací postižených v Otrokovicích úèast na Evropské speciální olympiádì v holandském Groningenu - získání medailí v plavání a kopané turnaj ve stolním tenise o Pohár Nadìje èerven výstavba høištì a úprava zahrady u Domu Nadìje Zlín úèast na turnaji v pøehazované v Døevìnicích v rámci ÈHSO za podpory Nadace Roberta Bosche setkání se èleny partnerské organizace Lebenshilfe ve Zlínì (dobudování terapeutické místnosti, odborný semináø na téma Pøíprava na život a povolání urèený rodièùm postižených dìtí i pracovníkùm zaøízení sociální péèe) rehabilitaèní pobyt klientù na Kudlovské dolinì zamìøený na sportovní aktivity èervenec Speciální olympiáda v Praze (plavání, pøehazovaná, cyklistika) záøí spoleèný pobyt klientù Nadìje a Lebenshilfe v Rožnovì pod Radhoštìm v rámci projektu podporovaném Nadací Roberta Bosche øíjen zahájení èinnosti chránìné dílny v nových prostorách zahájení vìtších oprav budovy denního stacionáøe s chránìnou dílnou listopad Mistrovství Moravy ve stolním tenise - Ostrava úèast na turnaji ve Dvoøe Králové v rámci ÈHSO prosinec vánoèní posezení s klienty a rodièi v prostorách nové dílny Vánoèní turnaj Nadìje 14

15 POBOÈKA ZLÍN DÙM POKOJNÉHO STÁØÍ Mostní 4058, Zlín tel., fax: 067/ Datum založení støediska: záøí 1998 Èinnost støediska je zamìøena na poskytování služeb: dùm pokojného stáøí (nacházejí se v nìm pøedevším imobilní obèané) chránìná práce (pro osoby se zmìnìnou pracovní schopností, které se podílejí na údržbì areálu a provozu domova) domácí péèe (probíhá dennì vèetnì sobot a nedìlí) Statistický výkaz roku 2000: kapacita (poèet lùžek): pøechodný pobyt:... 1 poèet klientù v domácí péèi: poèet návštìv: Èinnost støediska a významné události v roce 2000: únor bøezen duben kvìten èerven záøí prosinec den otevøených dveøí návštìva dne otevøených dveøí Denního stacionáøe Zlín vystoupení dìtského pìveckého souboru DD Lukov besídka dìtí z církevní školy návštìva ZOO Letná vystoupení dìtského krojového souboru Studánka sportovní odpoledne Mosty výlet na Hostýn mikulášská besídka Støední zdravotní školy pøedvánoèní benefièní koncert vánoèní besídka Støední zdravotní školy silvestrovský program Prùmìrný poèet zamìstnancù: Prùmìrná obložnost (v %) v jednotlivých letech Cíle do budoucnosti: zkvalitnit péèi o obyvatele domu dalším vzdìláváním pøedevším ošetøujícího personálu zakoupit pomùcky pro zvedání, transport a hygienu nový projekt domova, protože stávající se nachází v nevyhovujících prostorách Poboèka Zlín (v tis. Kè) 15

16 POBOÈKA BRNO Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Brno, Velkopavlovická 13, Brno - Vinohrady tel.: 05/ , fax: 05/ Ing. Jan Sláma øeditel Datum založení poboèky: listopad 1992 Statistický výkaz roku 2000: poèet klientù v peèovatelské službì: poèet klientù v domácí péèi: poèet návštìv klientù v denních stacionáøích: poèet klientù ve vícedenních stacionáøích: pøi prùmìrné délce pøechodného pobytu:... 3,5 mìsíce pøi celkové kapacitì lùžek: poèet klientù v domovì pokojného stáøí: pøi celkové kapacitì: poèet ošetøení v interní a geriatrické ambulanci: poèet ošetøení v gerontopsychiatrické ambulanci: Prùmìrný poèet zamìstnancù: Vìkové složení klientù Èinnost poboèky je zamìøena na poskytování služeb: peèovatelská služba v domácnostech domácí péèe (home care) denní stacionáøe pro seniory pøechodné pobyty (dva vícedenní stacionáøe) dùm pokojného stáøí interní a geriatrická ordinace gerontopsychiatrická a psychiatrická ordinace Seznam støedisek provozovaných v roce 2000: Dùm pokojného stáøí Ptašínského Denní a vícedenní stacionáø Bohunice Denní a vícedenní stacionáø Øeèkovice Denní stacionáø Ponávka Denní stacionáø Vinohrady Domácí péèe Peèovatelská služba 16

17 POBOÈKA BRNO Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: Jednotlivá støediska služeb pro seniory pokraèovala ve své èinnosti s novým dùrazem na rozšíøení aktivizaèních èinností našich klientù. Vznikla dvì nová ergoterapeutická pracovištì (v Ptašínského a na Vinohradech) a stávající pracovištì zpestøila svoji nabídku tìchto èinností. Na jaøe 2000 vzniklo po drobných stavebních úpravách nové pracovištì gerontopsychiatrická ordinace v Ptašínského. V únoru 2000 zahájil svoji èinnost denní stacionáø na Vinohradech, od èervna 2000 rozšíøil svou nabídku o stravování. Na podzim 2000 byla provedena vìtší rekonstrukce stacionáøe v Bohunicích a zvýšila se tím kapacita domova na 23 lùžek. V únoru 2000 jsme nabídli brnìnské veøejnosti den otevøených dveøí ve všech domovech. V té dobì také poboèka uspoøádala jednodenní semináø o aktivizaci seniorù a trénování pamìti (ing. D. Steinová, doc. MUDr. H. Kubešová CSc., MUDr. J. Útratová). Podzimní semináø se uskuteènil na Vinohradech s hosty doc. MUDr. M. Munzarovou (Principy hospicové a paliativní péèe) a Olgou Ondráèkovou (Pomoc pøi ošetøování a péèi o diabetes mellitus). Celkem asi 40 peèovatelek a zdravotních sester se postupnì zúèastnilo dalších vzdìlávacích akcí jiných organizací (EURAG, Diakonie ÈCE, DLBH sv. Jakuba v Rajhradu, IDVZ atd.). Každý z domovù i denních stacionáøù pøipravuje samostatnì pravidelnì týdenní øady programù pro své klienty. Cíle do budoucnosti: v prostorách na Vinohradech zøídit chránìnou dílnu v denních stacionáøích nabídnout službu ranní a odpolední dopravy klientù autem v Øeèkovicích vyøešit problém bariéry mezi podlažími v Ptašínského zlepšit dispozièní øešení lùžkových podlaží v Bohunicích pøevzít správu a provoz domova s peèovatelskou službou s kuchyní na všech pracovištích zvýšit profesionalitu poskytovaných zdravotnì sociálních služeb Poboèka Brno (v tis. Kè) 17

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Sociální vylouèení, jeho eliminace a prevence, život s lidskou dùstojností, to jsou pojmy, které se èasto opakují v dokumentech

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Stále častěji se mluví o sociální inkluzi, o prevenci sociálního vyloučení, o boji proti chudobě. Společné memorandum o sociálním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen;

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí èlenové, pøíznivci a podporovatelé Kolpingova díla!

ÚVODNÍ SLOVO. Milí èlenové, pøíznivci a podporovatelé Kolpingova díla! VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2010 OBSAH Úvodní slovo 3 Kolpingovo dílo ve svìtì 4 Kolpingovo dílo Èeské republiky 6 Adolph Kolping 7 Kolpingovo dílo v roce 2010 8 Terapeutická komunita

Více

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek MÌSTO LUHAÈOVICE Zastupitelstvo mìsta Luhaèovic ZML pracovalo v roce 2011 ve složení: PhDr. František Hubáèek, Ing. Marie Semelová, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Pavel Køenek, Bc. Eva Tomalová, Alena Tománková,

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice MĚSTSKÁ CHARITA České Budějovice Výroèní zpráva 2013 MĚSTSKÁ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Adresa: Žižkova 12/309, 370 01 Èeské Budìjovice IÈ: 600 727 09 Èíslo úètu: 7000029251/8040 (Oberbank AG, poboèka Èeské

Více

občanské sdružení 155 00 Praha 5

občanské sdružení 155 00 Praha 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 N A D Ě J E K Brance 11/19e občanské sdružení 155 00 Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Text: kolektiv autorů Foto: archiv Naděje Grafická úprava: Václav Grindler Sazba: DTP

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba OBSAH 3 4 6 7 8 10 11 12 13 17 18 20 22 24 26 Slovo úvodem Diakonie ÈCE poslání Základní informace a údaje Organizaèní struktura Ošetøovatelská služba Peèovatelská služba Osobní asistence Denní stacionáø

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE

ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Obsah I. Úvodní slovo pøedsedy...2 II. Základní údaje o ŽOP...3 Poslání...3 Shromáždìní èlenù...3 Dotované spolky, organizace a skupiny... 4 Lauderovy školy

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

LUHAÈOVICKÉ NOVINY Ulice Dr. Veselého

LUHAÈOVICKÉ NOVINY Ulice Dr. Veselého listopad 011 roèník XVIII. www.luhacovice.cz Digitalizace LUHAÈOVICKÉ NOVINY Ulice Dr. Veselého Vánoèní jarmark v Luhaèovicích Vánoèní trhy byly odedávna symbolem blížících se Vánoc. Ve sváteènì ladìném

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì ský zpravodaj 1 Nová tváø Mìstské knihovny v ì ský zpravodaj Obsah Slavnostním otevøením nových prostor pøízemí a mezipatra v budovì mìstské knihovny 17. 10. 2003 byla dovršena první etapa probíhajících

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA

FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 I. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 MOTTO: POTØEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. OHSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní slovo III. Poslání, vznik, pùsobnost, struktura Farní

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10.

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10. 18/øíjen/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. øíjna 2005 Oslavy 28. října Den vzniku samostatného československého státu V letošním roce uplyne

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 02 OBSAH 03 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 07 PROVOZOVNY 11 KULTURNÍ AKCE 18 TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 20 MAŽORETKY PETRA 22 TV ODRA 26 KNIHOVNA 28 VAGONÁØSKÉ MUZEUM 32 SPORT 43 EKONOMICKÉ ÚDAJE 58 ZÁMÌR PRO ROK 2014

Více

Obalovna v Borušovì...2 Kinematograf...3 Zámecké kejkle...6 Slavnosti na Cimburku... 7 Úspìchy cyklistù...12

Obalovna v Borušovì...2 Kinematograf...3 Zámecké kejkle...6 Slavnosti na Cimburku... 7 Úspìchy cyklistù...12 SRPEN 2005 èíslo 8 III. roèník Pøípravy na rozšíøení kanalizaèní sítì spìjí k cíli Jako velmi prozíravé se ukázalo být dubnové rozhodnutí zastupitelstva mìsta, které zrušilo veøejné výbìrové øízení na

Více

Duben mìsíc. o životním prostøedí. Týden pro Zemi 16. 20. dubna na Jiráskovì gymnáziu. Obsah. Náchodský zpravodaj duben 2007.

Duben mìsíc. o životním prostøedí. Týden pro Zemi 16. 20. dubna na Jiráskovì gymnáziu. Obsah. Náchodský zpravodaj duben 2007. 1 duben 2007 Náchodský zpravodaj duben 2007 Obsah Zprávy z radnice... 2, 3 Kronika, Zmìny v penzionu Marie... 4 Ze života náchodských škol... 5 90 let náchodského skautingu... 6 Dubnová výroèí... 6 Z historie

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2005 Prodej budovy bývalého Katastrálního úøadu Zastupitelstvo mìsta na svém posledním zasedání v únoru

Více

únor 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

únor 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Náchodský únor 2008 Rozpočet 2008 Zprávy Kronika Granty Zápis do škol Školy Únorová výročí Z historie živností SDH Jizbice Policie ČR Obchvat Pivovar Ekoutek Co dýcháme Sport Školské zařízení Muzeum Zubní

Více

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007 1 bøezen 2007 Náchodský zpravodaj bøezen 2007 Obsah Zprávy z radnice... 2, 3 Kronika, Komunitní plánování...4 Ze života náchodských škol... 5 Studentský filmový klub, Skautky... 6 Bøeznová výroèí... 6

Více

Veøejné osvìtlení Zmìna systému parkování Osobnosti mìsta Vizovice Nové høištì u MŠ 2 Vizovské noviny Vážení spoluobèané, ètyøleté volební období se pomalu chýlí ke konci a na podzim nás èekají další volby

Více

Katalog poskytovatelù sociálních služeb

Katalog poskytovatelù sociálních služeb Katalog poskytovatelù sociálních služeb ØÍJEN 2010 Zpracoval Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva mìstské èásti Praha 1 2010 NEPRODEJNÉ Úvodní slovo Vážení

Více