Text: kolektiv autorù Foto: archiv Nadìje Grafická úprava: Jan Kadlec. Sazba: DTP Nadìje Tisk: Printex, Dìlnická 54, Praha 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Text: kolektiv autorù Foto: archiv Nadìje Grafická úprava: Jan Kadlec. Sazba: DTP Nadìje Tisk: Printex, Dìlnická 54, Praha 7"

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA

2 V každé lidské spoleènosti jsou vedle silných osobností také lidé slabí, nemocní, osamìlí, chudí a staøí, lidé, kteøí neunášejí odpovìdnost za svùj vlastní život. Jsou to však lidské bytosti, Boží stvoøení, kterým náleží prožít život s lidskou dùstojností. K tomu potøebují pomoc, podporu, spoluúèast druhých lidí. Nadìje, její èlenové, zamìstnanci, dobrovolníci, obèané v civilní službì, za materiální pomoci státu, mìst, obcí amnoha dárcù a pøíznivcù, již deset let potøebnou pomoc nabízejí. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2000 Text: kolektiv autorù Foto: archiv Nadìje Grafická úprava: Jan Kadlec Sazba: DTP Nadìje Tisk: Printex, Dìlnická 54, Praha 7 Vydala: Nadìje, obèanské sdružení, Varšavská 37, Praha 2 Náklad 300 výtiskù Název Nadìje a logo jsou chránìny zákonem NADÌJE 2001 ISBN

3 ÚVODNÍ SLOVO Motto: Cožpak nemáš lámat svùj chléb hladovému, pøijímat do domu utištìné, ty, kdo jsou bez pøístøeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt neteèný (Bible, kniha Izaiáš, 58,7) Milí pøátelé, naše nová výroèní zpráva pøináší jen velmi struènou informaci o tom, co jsme v uplynulém roce prožili. Slova a èísla spolu s nìkolika obrázky mohou jen naznaèit, jak rozmanitá je naše èinnost. Nemohou však postihnout, jaká obìtavost a jaké úsilí mnoha lidí se skrývá za každým jednotlivým výsledkem. Rok 2000 byl pro Nadìji rokem jubilejním; pøinesl nám radost z ohlédnutí za uplynulými deseti lety, radost z výsledkù naší práce. Byl také rokem každodenní všední práce, snažení a bìžných starostí. Rok 2000 se však stal naprosto neoèekávanì také rokem pravdy, tøíbení, hledání a nacházení, rokem nesnadného rozhodování. Jsem vdìèný za svornost a jednomyslnost i za vzájemné pochopení mezi všemi èleny pøedsednictva i øeditelské rady, které jsou dùležitým pøedpokladem stability a dalšího rozvoje. Nadìje byla založena ne jako spolek, který by mìl pøinášet sebeuspokojení svým èlenùm, ale s cílem nabídnout pomoc lidem, kteøí ji potøebují. Chci na tomto místì jako obvykle s upøímností podìkovat (a pøeji si, aby to nevyznìlo jako prázdná fráze) zejména všem uvnitø, kteøí usilují o naplòování cílù a poslání Nadìje, ale také každému, kdo naši èinnost podpoøil svým rozhodnutím o dotaci, grantu, pøíspìvku nebo sponzorském daru. Jsme si dobøe vìdomi, že nejsou malé dary, ale každý dar, i kdyby vypadal nepatrnì, má svou velikou hodnotu. Pøeji nám všem hojnost Božího požehnání! Ilja Hradecký 3

4 ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ÚSTØEDÍ Nadìje, obèanské sdružení, se sídlem v Praze 2, Varšavská 37 Ilja Hradecký, pøedseda a ústøední øeditel Registrace u MV ÈR dne pod è. VSP/1-2274/90-R IÈO: , DIÈ: Tel. 02/ , fax: 02/ POBOÈKA PRAHA, VARŠAVSKÁ 37, PRAHA 2 str. 4 Petra Lakatošová, místopøedsedkynì a oblastní øeditelka Tel. 02/ , fax: 02/ , POBOÈKA PLZEÒ, ŽELEZNIÈNÍ 36, PLZEÒ str. 6 Ing. Jakub Forejt, vedoucí poboèky Tel. 019/ , fax: 019/ , STØEDISKO NÝRSKO, K RADNICI 817, NÝRSKO str. 6 Bohumil Najbert, vedoucí støediska Tel. 0186/ POBOÈKA NEDAŠOV, NEDAŠOV 161 str. 7 Ing. Josef Baránek, øeditel poboèky Tel.: 0636/335429, fax: 0636/335578, POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO, NÁM. NADÌJE 731, VYSOKÉ MÝTO str. 8 Petr Macek, místopøedseda a oblastní øeditel Tel.: 0468/521802, fax: 0468/524825, POBOÈKA LITOMYŠL, MATÌJE KUDÌJE 14, LITOMYŠL str. 10 Ing. Jana Macková, vedoucí poboèky Tel., fax: 0464/618305, POBOÈKA ÈESKÁ TØEBOVÁ, SEMANÍNSKÁ 2084, ÈESKÁ TØEBOVÁ str. 11 Jiøí Grund, vedoucí poboèky Tel. 0465/539303, POBOÈKA ZLÍN, BRATØÍ SOUSEDÍKÙ 349, ZLÍN str. 12 Ludmila Vavreèková, øeditelka poboèky Tel.: 067/ , tel., fax: 067/35464, POBOÈKA BRNO, VELKOPAVLOVICKÁ 13, BRNO str. 14 Ing. Jan Sláma, místopøedseda a oblastní øeditel Tel., fax: 05/ , POBOÈKA OTROKOVICE, WOLKEROVA 1274, OTROKOVICE str. 16 Ing. Eva Ludvíèková, øeditelka poboèky Tel., fax: 067/ , 067/ , POBOÈKA JABLONEC NAD NISOU, PODHORSKÁ 57, JABLONEC NAD NISOU str. 18 Jan Vanìèek, povìøený øízením oblasti Tel., fax: 0428/317120, POBOÈKA MLADÁ BOLESLAV, ŠTYRSOVA 918, MLADÁ BOLESLAV str. 19 Vlastimil Hýbl, vedoucí støediska Tel., fax: 0326/734940, 4

5 POSLÁNÍ A CÍLE Obèanské sdružení Nadìje bylo založeno dne a registrováno u Ministerstva vnitra Èeské republiky pod èíslem VSP/1-2274/90-R. Nadìje je podle svých stanov nepolitická a mezikonfesní nezisková organizace, pùsobící na celém území Èeské republiky. Posláním Nadìje je praktické uplatòování evangelia v životì a jeho šíøení. Cílem je vybudování a provozování sítì služeb lidem v nouzi na køes anských principech. Ve svých zaøízeních i mimo nì poskytuje Nadìje pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékaøskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, poradenskou, osvìtovou, vzdìlávací, výchovnou, apod., vèetnì doplòkových služeb. Své služby zamìøuje zejména na lidi osamìlé, zdravotnì postižené, spoleèensky vylouèené nebo jinak znevýhodnìné. Ve svých zaøízeních i mimo nì Nadìje vyvíjí misijní èinnost ve všech formách. Uplatòována je dobrovolná práce pravidelná i pøíležitostná a práce v pracovním pomìru nebo civilní služba. Spolková èinnost je výhradnì dobrovolná a neformální. Placený aparát neexistuje. PROGRAM ÈINNOSTI INTEGRAÈNÍ PROGRAM PROGRAM PRO TØETÍ VÌK PROGRAM PRO MENTÁLNÌ POSTIŽENÉ NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA PROGRAM POTRAVINOVÉ POMOCI PROGRAM ZDRAVOTNÍ POMOCI MISIJNÍ PROGRAM Praha, Vysoké Mýto, Èeská Tøebová, Plzeò, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav Nedašov, Vysoké Mýto, Brno, Zlín, Praha Otrokovice, Zlín, Nedašov Litomyšl ve všech poboèkách Praha, Vysoké Mýto, Brno, Otrokovice, Zlín ve všech poboèkách Integraèní program (od roku 1990) je urèen na pomoc lidem sociálnì vylouèeným a lidem, kterým sociální vylouèení hrozí. Jeho smyslem je spoluúèast na hledání životních cílù a spoleèenského uplatnìní a pomoc pøi návratu do spoleènosti. Souèástí programu je okamžitá pomoc pøi uspokojení základních lidských potøeb, ale také nabídka ubytování a dlouhodobìjší pomoci. Program pro tøetí vìk (od roku 1991) pøedstavuje ucelenou soustavu služeb starým lidem, pøedevším osamìlým. Cílem je udržení nebo obnova co nejhodnotnìjšího života starého èlovìka ve vlastním domovì; teprve když to není možné, pak nabídka nového domova s komplexní péèí. Souèástí programu jsou vedle domácí péèe (home care) a peèovatelské služby také pøechodné pobyty s komplexní nebo èásteènou péèí a domy pokojného stáøí, které pøedstavují trvalý pobyt s komplexní péèí. Program pro mentálnì postižené (od roku 1992) je koncipován jako komplex služeb dìtem, mladým lidem i dospìlým s mentálním postižením a s kombinovanými vadami. Preferováno je bydlení ve vlastní rodinì nebo chránìné bydlení s pobytem ve stacionáøi s chránìnou prací, klientùm s tìžším postižením je urèena komplexní ústavní péèe. Souèástí programu je výchovná a vzdìlávací, zamìøená na rozvoj skrytých schopností pro sebeobsluhu, pocit sebeodpovìdnosti, a pro naplnìní smyslu života, k dosažení maximálního možného stupnì integrace do spoleènosti. Náhradní rodinná výchova (od roku 1995) je alternativou pro opuštìné dìti pøijetím do otevøené rodiny. Vedle bydlení a úplné rodinné péèe je kladen dùraz na integraci do spoleènosti. Program umožòuje prožít dìtem dìtství v pøirozeném prostøedí. Souèástí programu je vytvoøené zázemí pro klubovou èinnost v zájmu pøirozené integrace. Program zdravotní pomoci (od roku 1992) vhodnì doplòuje ostatní sociální programy Nadìje o zdravotní péèi, zejména Integraèní program, Program pro tøetí vìk a Program pro mentálnì postižené. Èinnost lékaøù a zdravotních sester doplòuje komplexní služby jak v ústavech a zaøízeních, tak i v domácí péèi. Dùležitou službu vykonává rovnìž lékaø v ordinaci pro bezdomovce. Program potravinové pomoci (od roku 1990) provází veškeré aktivity Nadìje od jejího vzniku. Program vychází z pøedpokladu, že èlovìk v hmotné nouzi potøebuje nejprve uspokojit svou základní biologickou potøebu - nasytit se. Základním principem je získávání, skladování a distribuce potravin podle podmínek stanovených Evropskou chartou potravinových bank. Misijní program (od roku 1990) je naplnìním stanov Nadìje a pilíøem veškerých jejích aktivit. Vychází z pøesvìdèení, že charitativní a sociální èinnost mùže pomoci a ulevit, ale pravé odpoèinutí a vyøešení podstaty lidské bídy nepøinese. Køes anská pastoraèní péèe a misijní služba je souèástí práce ve všech poboèkách. 5

6 POBOÈKA PRAHA Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Praha, Varšavská 37, Praha 2 tel.: 02/ , fax: 02/ Petra Lakatošová øeditelka Datum založení poboèky: kvìten 1991 Èinnost poboèky je zamìøena na poskytování služeb: denní centra pro bezdomovce a osoby v krizové situaci azylové ubytovny a noclehárna pro bezdomovce a osoby v krizové situaci dùm na pùli cesty zejména pro odchovance dìtských domovù støediska pomoci s ošacením pro osoby a rodiny z nízkými pøíjmy stacionáø pro muže ve starobním nebo invalidním dùchodu bez vlastního zázemí ordinace praktického lékaøe s lùžkovou èástí pro bezdomovce a osoby v krizové situaci terénní práce - vyhledávání potøebných a závislých lidí pøímo na ulici pomoc drogovì závislým - zprostøedkování léèby, osvìta postpenitenciární pomoc - osobní kontakt a materiální pomoc osobám ve výkonu trestu s následnou péèí dùm pokojného stáøí pro osoby bez vlastního zázemí (v investièní pøípravì) potravinová banka - shromažïování a rozdávání potravin potøebným lidem a dalším neziskovým organizacím Seznam støedisek provozovaných v roce 2000: Støedisko pomoci Bolzanova 5 Støedisko pomoci mladým Bolzanova 7 Støedisko pomoci s ošacením a obuví Na Slupi 12 Støedisko pomoci s ošacením a obuví Krásova 8 Ordinace praktického lékaøe pro bezdomovce Bolzanova 5 Dílny pracovní terapie Rybalkova 31 Dùm Nadìje Vršovice - dùm na pùli cesty Rybalkova 31 Noclehárna Husitská 20 Azylová ubytovna pro muže Krásova 8 Azylová ubytovna pro ženy Na Slupi 12 Stacionáø pro staré nebo invalidní muže Otínská 43 Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: únor èerven srpen záøí øíjen listopad prosinec zahájení rekonstrukce šaten zamìstnancù Støediska pomoci Bolzanova 5 za úèelem uvolnìní prostor pro lùžkovou èást ordinace praktického lékaøe konalo se pøátelské fotbalové utkání s Armádou spásy spoleèné setkání zamìstnancù poboèky u pøíležitosti 10. výroèí Nadìje den otevøených dveøí ve støediscích pomoci Bolzanova 5 a 7 a v Domì Nadìje Vršovice spoleèenský veèer se sponzory, pøáteli a zamìstnanci u pøíležitosti 10. výroèí Nadìje prezentace èinnosti poboèky ve Vinohradském divadle v Praze na Staromìstském námìstí probìhl za úèasti ostatních poboèek happening u pøíležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby a 10. výroèí Nadìje, ve stejný den probìhla i prohlídka pražských støedisek zamìstnanci ostatních poboèek výmìna støešní krytiny na stacionáøi v Radotínì slavnostní otevøení lùžkové èásti ordinace praktického lékaøe urèené pro akutnì nemocné bìžnými chorobami prodej výrobkù klientù ve stánku na vánoèních trzích na Námìstí Republiky prùbìžnì pokraèovala rekonstrukce Domu Nadìje Zábìhlice (probìhlo položení stropu nad pøízemím, èásteèná elektroinstalace, vodoinstalace a vnitøní kanalizace, armování základù pøístaveb, èást výstavby vnitøních pøíèek vèetnì omítek) vyjma letních mìsícù èervence a srpna probíhaly pravidelnì ve Støedisku pomoci Bolzanova 5 nedìlní bohoslužby pro bezdomovce spojené s výdejem jídla ve støediscích pomoci Bolzanova 5 a 7 se konalo celkem 109 biblických hodin a osvìtových pøednášek (z vybraných oblastí zdravovìdy, hygieny, sociálních dávek apod.), kterých se celkem zúèastnilo 991 klientù. Dále probìhlo 337 spoleèenských a kulturních akcí (návštìvy výstav, divadel, výlety, videoprojekce apod.), kterých se celkem zúèastnilo 4308 klientù. pro zamìstnance probìhlo 23 vzdìlávacích pøednášek z oblasti práva, etiky, zdravotní pomoci, sociální práce apod. 6

7 POBOÈKA PRAHA Statistický výkaz roku 2000: Støedisko pomoci Bolzanova 5: Poèet návštìv klientù Poèet ošacených Poèet vykoupaných Poèet nabídek na zamìstnání Poèet spoleèenských a vzdìlávacích akcí Støedisko pomoci mladým Bolzanova 7: Poèet návštìv klientù Poèet ošacených Poèet vykoupaných Poèet spoleèenských a vzdìlávacích akcí Terénní práce: Poèet oslovených Z toho narkomanù Prùmìrný denní poèet návštìvníkù Støediska pomoci Bolzanova 5 ve vybraných mìsísích roku 2000: Prùmìrný denní poèet návštìvníkù Støediska pomoci mladým Bolzanova 7 ve vybraných mìsísích roku 2000: Azylové ubytovny, noclehárna, dùm na pùli cesty a stacionáø: Poèet lùžek Poèet ubytovaných Poèet poskytnutých noclehù Zimní noclehárna ve Spytihnìvovì ulici (provozujeme ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy, Mìstským centrem sociálních služeb a prevence a Armádou spásy): Prùmìrný poèet lùžek Poèet ubytovaných Poèet poskytnutých noclehù Ordinace praktického lékaøe: Poèet ošetøení a prohlídek Poèet pobytù na lùžkové èásti (od øíjna) Cíle do budoucna: dokonèit rekonstrukci Domu Nadìje Zábìhlice vytvoøit sí dobrovolných pracovníkù rozvíjet vzdìlávání zamìstnancù rozšíøit provozní dobu Støediska pomoci Bolzanova 5 Poèet výskytù nejèastìjších chorob: onemocnìní horních a dolních cest dýchacích onemocnìní kožní s pøevahou zánìtù onemocnìní trávicího traktu virová hepatitida scabies (svrab) pediculosis (zavšivení) aktivní plicní tuberkulóza... 3 Prùmìrný poèet zamìstnancù: Poboèka Praha - vèetnì ústøedí (v tis. Kè) 7

8 POBOÈKA PLZEÒ Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Plzeò, Železnièní 36, Plzeò tel.: 019/ , fax: 019/ Ing. Jakub Forejt vedoucí Datum vzniku poboèky: listopad 1998 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: sociální intervence v rodinách dlužníkù za nájemné potravinová banka - shromažïování a rozdávání potravin potøebným lidem a dalším neziskovým organizacím šatník - shromažïování a rozdávání šatstva potøebným lidem komunitní práce s pøedškolními i školními dìtmi Statistický výkaz roku 2000: poèet obyvatel domu poèet klientù potravinové pomoci poèet klientù šatníku poèet klientù pracovní terapie... 9 poèet dìtí pøedškolního vìku... 8 poèet dìtí školního vìku Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: celý rok probíhala sociální práce s dlužníky za nájemné poøízení prùmyslové praèky na prádlo obyvatele domu vybavení a vymalování Klubovny pro práci s dìtmi nákup stolu na stolní tenis na jaøe a zaèátkem léta probìhly dva víkendové výjezdy dìtí na Šumavu do Velhartic úèast na poøádání prázdninového tábora pro dìti od záøí zaèala potravinová pomoc sociálnì slabým obèanùm Cíle do budoucnosti získat zamìstnance pro práci fundraising - úèetní vybudovat sociální zaøízení klubovny rozšíøit a stabilizovat sí dárcù a dobrovolníkù Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 4 Návštìvnost dìtských klubù Klubíèka (pro pøedškoláky) a Klubka (pro školáky) ve vybraných mìsísích roku 2000 Poboèka Plzeò (v tis. Kè) STØEDISKO NÝRSKO Dobrovolná terénní misijní a charitativní èinnost v Nýrsku zaèala v èervnu Souèasné støedisko bez vlastních prostor pùsobí stále na základì dobrovolnosti. Podstatou je jednak pomoc starým osamìlým lidem, ale také rozšiøování køes anské literatury a osobní evangelizace. 8

9 POBOÈKA NEDAŠOV Ing. Josef Baránek øeditel Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Nedašov, Nedašov 161 tel.: 0636/335429, fax: 0636/ Datum založení poboèky: èerven 1991 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: dùm pokojného stáøí chránìné pracovištì pro zdravotnì postižené Statistický výkaz roku 2000: lùžková kapacita: prùmìrný poèet klientù:... 45,93 prùmìrná obložnost v %:... 99,85 Složení pokojù: jednolùžkové - 37, dvoulùžkové - 3, tøílùžkové - 1 Prùmìrný poèet zamìstnancù: z toho 3 klienti Vìkové složení klientù Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: leden pokoje klientù navštívili tøi králové, zazpívali koledu, donesli posvìcenou køídu, vodu a opatøili každé dveøe nápisem K+M+B bøezen - duben každou nedìli probíhaly pobožnosti Køížové cesty, jedna pobožnost byla hraná dìtmi z místního farního spoleèenství kvìten tradièní stavìní a kácení máje výlet na Vršatec do sousedního Slovenska èerven v nedašovské farnosti probìhly lidové misie, do kterých se zapojili i klienti domova, a pøitom jim byla udìlena svátost pomazání nemocných srpen výlet do lázeòského mìsta Luhaèovice záøí demolice provizorní kuchynì a jídelny výlet do zámku ve Vizovicích øíjen øeditelem poboèky byl jmenován Ing. J. Baránek zahájení rekonstrukce kuchynì a jídelny, která potrvá až do konce srpna r výlet do skanzenu v Rožnovì pod Radhoštìm listopad všem klientùm rozdával nadílku sv. Mikuláš nìkteøí klienti se zúèastnili pøedvádìcí akce prosinec byla dokonèena hrubá stavba kuchynì a jídelny, její vazba a zakrytí folií dìti z mateøské školy zazpívaly pásmo koled, klienti se podíleli na výrobì vánoèních pøáníèek Poboèka Nedašov (v tis. Kè) Zdravotní zpùsobilost klientù Cíle do budoucnosti: dokonèit rekonstrukci budovy è. 2 - výstavbu kuchynì, jídelny, úpravy pùdních prostor na kanceláøe ze stávajících kanceláøí vytvoøit další pokoje pro klienty a zvýšit tak kapacitu o 3 lùžka zlepšit podmínky pro klienty poøízením mobilní schodiš ové plošiny (schodolezu) a elektricky polohovatelných postelí pøipravit podklady pro výhledovou výstavbu pavilonu pro ležící klienty 9

10 POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Vysoké Mýto, nám. Nadìje 731, Vysoké Mýto tel.: 0468/521802, fax: 0468/ Petr Macek øeditel Datum založení poboèky: srpen 1992 DÙM POKOJNÉHO STÁØÍ Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: dùm pokojného stáøí ordinace praktického lékaøe Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: Dùm pokojného stáøí zajiš oval po celý rok nepøetržité služby pro staré a ve stáøí opuštìné spoluobèany. Byly poskytovány služby praktického lékaøe, rehabilitace, diabetologa, celodenní stravování, pracovní terapie, duchovní a pastoraèní péèe. Pro zkvalitnìní a zpestøení života seniorù byly poøádány výlety, koncerty, spoleèenské veèery, dny otevøených dveøí. Cíle do budoucnosti: Statistický výkaz roku 2000: Sloužit a pracovat tak, aby se obyvatelé Nadìje opravdu cítili jako doma, stavebnì zkvalitnit životní prostøedí domova, vylepšit vybavení rehabilitace. kapacita lùžek Domu pokojného stáøí: kapacita ètyø bezbariérových bytù: prùmìrný vìk klientù:... 74,4 Prùmìrný poèet zamìstnancù: Vìkové složení obyvatel 10

11 POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO STØEDISKO HUSOVA tel.: 0468/ Datum založení støediska: øíjen 1998 Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: integraèní program v nájemních domech pro tìžko pøizpùsobivé a sociálnì potøebné obèany Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: sociální intervence v rodinách s následnou prací s dìtmi volnoèasové aktivity dìti, tj. zpìv, vyprávìní biblických pøíbìhù, soutìže, malování, ruèní práce, sportování v tìlocviènì, douèování a pomoc pøi øešení domácích úloh, poøádání výletù pro dìti, soutìžních dopolední, vánoèní besídky a rùzných vystoupení dìtského divadla se zpìvem probìhly pøednášky, pro mládež na téma sex, AIDS, vztahy, pro klienty bez rozdílu vìku o hygienì v poradenské èinnosti probìhly rozhovory i praktická pomoc pøi vyplòování rùzných žádostí. Byla provádìna misijnì pastoraèní služba konaly se brigády na úpravu a údržbu pøilehlých prostor Statistický výkaz roku 2000: prùmìrný poèet klientù: Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 4 Vìkové složení obyvatel Cíle do budoucnosti: Poboèka Vysoké Mýto (v tis. Kè) udržet spoleèné prostory a okolí v náležitém stavu zvýšit poèet kontaktù s úøady a zainteresovanými složkami zkvalitnit práci s dìtmi i dospìlými 11

12 POBOÈKA LITOMYŠL Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Litomyšl, Matìje Kudìje 14, Litomyšl tel., fax: 0464/ Ing. Jana Macková vedoucí Datum založení poboèky: leden 1996 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: náhradní rodinná péèe misijní støedisko pro dìti a mládež Statistický výkaz roku 2000: dvì rodiny s 11 dìtmi (8 v náhradní rodinné péèi) 45 studentù v pravidelném kontaktu Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 2 Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: Veèer mládeže - Perný den, o Beatles koncert rockové skupiny Eliata víkendy tvoøivosti - Políbení múzy víkend pro mládež MAZO - Mládež a známost - otevøenì & Mládež a zralost - otevøenì Veèer mládeže - Dík za Golgotu - velkopáteèní a velikonoèní kantáta Veèer mládeže - prùøez historií a druhy køes anské hudby divadlo - Co takhla svatba, princi sportovnì-dobrodružný kemp Vita Caroli koncert - Zámecké folkování sportovnì-dobrodružný kemp Skok do tmy sportovnì-dobrodružný víkend Kresèak Veèer mládeže - Zemì zaslíbená? - o Izraeli koncert Rex Ramblin' v RC Kotelna Veèer mládeže - Život s drogou Živý betlém Klub dobré zprávy - klub dìtí ( každý týden) Klub køes anské mládeže (každý týden) pøednášková èinnost na støedních školách Cíle do budoucnosti: rozvinout práci mezi mladšími dìtmi Návštìvnost misijního støediska v roce 2000: Poboèka Litomyšl (v tis. Kè) 12

13 POBOÈKA ÈESKÁ TØEBOVÁ Jiøí Grund vedoucí Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Èeská Tøebová Semanínská 2084, Èeská Tøebová tel.: 0465/ Datum založení poboèky: bøezen 1997 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: integraèní program v nájemních domech pro tìžko pøizpùsobivé a sociálnì potøebné obèany Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: Celý rok pravidelná setkávání Klubu David a Klubu malých prvòáèkù, nepravidelná setkávání dìtí a mládeže v prostorách klubovny Nadìje (oslava narozenin, diskotéky, douèování, zkoušení romské kapely a romského souboru atd.). Pøednášková èinnost - téma Drogy a kriminalita, Sex, AIDS a vztahy, Prevence a hygiena. Fotbalový klub - v rámci èinnosti tohoto klubu jsme absolvovali fotbalové turnaje ve Svitavách, Èeské Tøebové a okresní ligu v sálové kopané ve Vysokém Mýtì. Uskuteènilo se nìkolik výletù (Babièèino údolí, jeskynì Javoøíèko, Macocha, Muzeum Tøebechovický Betlém). Probíhaly pravidelné generální úklidy domu a okolí. Setkání klientù za úèelem øešení sousedských vztahù. Statistický výkaz roku 2000: celkový poèet klientù: Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 4 Vìkové složení obyvatel Cíle do budoucnosti: Poboèka Èeská Tøebová (v tis. Kè) pokraèovat v pravidelných setkání dìtí v Klubech a v ostatních èinnostech provádìných v pøedešlém roce (pøednášky, burzy ošacení, výlety dìtí) zvýšit poèet romských studentù, kteøí by pokraèovali ve studiu i po ukonèení povinné školní docházky prevence kriminality a boj proti nebezpeèným chorobám 13

14 POBOÈKA ZLÍN Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Zlín, bratøí Sousedíkù 349, Zlín tel.: 067/ , fax: 067/ Ludmila Vavreèková øeditelka Datum založení poboèky: duben 1992 DENNÍ STACIONÁØ S CHRÁNÌNÝM PRACOVIŠTÌM A DÙM NADÌJE ZLÍN bratøí Sousedíkù Datum založení støedisek: Denní stacionáø s chránìným pracovištìm: duben 1992 Dùm Nadìje Zlín: leden 1995 Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: denní stacionáø s chránìným pracovištìm pro handicapované obèany chránìné bydlení s celoroèní péèi v Domì Nadìje Zlín pro dospìlé osoby s mentálním postižením Statistický výkaz roku 2000: kapacita Denního stacionáøe: chránìné pracovištì zamìstnává: kapacita Domu:...12 míst... 1 lùžko pro akutní pøípady Prùmìrný poèet zamìstnancù: Vìkové složení klientù Cíle do budoucnosti: zkvalitnit práci v chránìné dílnì a nabídnout nová pracovní místa dalším uchazeèùm z øad absolventù speciálních škol zlepšit bydlení pro obèany s mentálním postižením a usilovat o rozšíøení chránìného bydlení nadále se vìnovat celoživotnímu vzdìlávání dospìlých osob s mentálním postižením a pokraèovat aktivnì v èinnostech pro volnoèasové vyžití klientù s mentálním postižením (zájmová, sportovní èinnost, odborné terapie) Èinnost støediska a významné události v roce 2000 : leden úèast na Zimní speciální olympiádì v Krkonoších - závody v lyžování únor den otevøených dveøí bøezen ozdravný pobyt v zimním støedisku Portáš úèast na turnaji ve stolním tenise v Nezamyslicích duben závody v plavání ve Zlínì v rámci Èeského hnutí speciálních olympiád (ÈHSO) kvìten úèast na Regionální speciální olympiádì v Olomouci návštìva ÚSP v Zašové - sportovní den úèast na celostátní výstavì výtvarných prací postižených v Otrokovicích úèast na Evropské speciální olympiádì v holandském Groningenu - získání medailí v plavání a kopané turnaj ve stolním tenise o Pohár Nadìje èerven výstavba høištì a úprava zahrady u Domu Nadìje Zlín úèast na turnaji v pøehazované v Døevìnicích v rámci ÈHSO za podpory Nadace Roberta Bosche setkání se èleny partnerské organizace Lebenshilfe ve Zlínì (dobudování terapeutické místnosti, odborný semináø na téma Pøíprava na život a povolání urèený rodièùm postižených dìtí i pracovníkùm zaøízení sociální péèe) rehabilitaèní pobyt klientù na Kudlovské dolinì zamìøený na sportovní aktivity èervenec Speciální olympiáda v Praze (plavání, pøehazovaná, cyklistika) záøí spoleèný pobyt klientù Nadìje a Lebenshilfe v Rožnovì pod Radhoštìm v rámci projektu podporovaném Nadací Roberta Bosche øíjen zahájení èinnosti chránìné dílny v nových prostorách zahájení vìtších oprav budovy denního stacionáøe s chránìnou dílnou listopad Mistrovství Moravy ve stolním tenise - Ostrava úèast na turnaji ve Dvoøe Králové v rámci ÈHSO prosinec vánoèní posezení s klienty a rodièi v prostorách nové dílny Vánoèní turnaj Nadìje 14

15 POBOÈKA ZLÍN DÙM POKOJNÉHO STÁØÍ Mostní 4058, Zlín tel., fax: 067/ Datum založení støediska: záøí 1998 Èinnost støediska je zamìøena na poskytování služeb: dùm pokojného stáøí (nacházejí se v nìm pøedevším imobilní obèané) chránìná práce (pro osoby se zmìnìnou pracovní schopností, které se podílejí na údržbì areálu a provozu domova) domácí péèe (probíhá dennì vèetnì sobot a nedìlí) Statistický výkaz roku 2000: kapacita (poèet lùžek): pøechodný pobyt:... 1 poèet klientù v domácí péèi: poèet návštìv: Èinnost støediska a významné události v roce 2000: únor bøezen duben kvìten èerven záøí prosinec den otevøených dveøí návštìva dne otevøených dveøí Denního stacionáøe Zlín vystoupení dìtského pìveckého souboru DD Lukov besídka dìtí z církevní školy návštìva ZOO Letná vystoupení dìtského krojového souboru Studánka sportovní odpoledne Mosty výlet na Hostýn mikulášská besídka Støední zdravotní školy pøedvánoèní benefièní koncert vánoèní besídka Støední zdravotní školy silvestrovský program Prùmìrný poèet zamìstnancù: Prùmìrná obložnost (v %) v jednotlivých letech Cíle do budoucnosti: zkvalitnit péèi o obyvatele domu dalším vzdìláváním pøedevším ošetøujícího personálu zakoupit pomùcky pro zvedání, transport a hygienu nový projekt domova, protože stávající se nachází v nevyhovujících prostorách Poboèka Zlín (v tis. Kè) 15

16 POBOÈKA BRNO Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Brno, Velkopavlovická 13, Brno - Vinohrady tel.: 05/ , fax: 05/ Ing. Jan Sláma øeditel Datum založení poboèky: listopad 1992 Statistický výkaz roku 2000: poèet klientù v peèovatelské službì: poèet klientù v domácí péèi: poèet návštìv klientù v denních stacionáøích: poèet klientù ve vícedenních stacionáøích: pøi prùmìrné délce pøechodného pobytu:... 3,5 mìsíce pøi celkové kapacitì lùžek: poèet klientù v domovì pokojného stáøí: pøi celkové kapacitì: poèet ošetøení v interní a geriatrické ambulanci: poèet ošetøení v gerontopsychiatrické ambulanci: Prùmìrný poèet zamìstnancù: Vìkové složení klientù Èinnost poboèky je zamìøena na poskytování služeb: peèovatelská služba v domácnostech domácí péèe (home care) denní stacionáøe pro seniory pøechodné pobyty (dva vícedenní stacionáøe) dùm pokojného stáøí interní a geriatrická ordinace gerontopsychiatrická a psychiatrická ordinace Seznam støedisek provozovaných v roce 2000: Dùm pokojného stáøí Ptašínského Denní a vícedenní stacionáø Bohunice Denní a vícedenní stacionáø Øeèkovice Denní stacionáø Ponávka Denní stacionáø Vinohrady Domácí péèe Peèovatelská služba 16

17 POBOÈKA BRNO Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: Jednotlivá støediska služeb pro seniory pokraèovala ve své èinnosti s novým dùrazem na rozšíøení aktivizaèních èinností našich klientù. Vznikla dvì nová ergoterapeutická pracovištì (v Ptašínského a na Vinohradech) a stávající pracovištì zpestøila svoji nabídku tìchto èinností. Na jaøe 2000 vzniklo po drobných stavebních úpravách nové pracovištì gerontopsychiatrická ordinace v Ptašínského. V únoru 2000 zahájil svoji èinnost denní stacionáø na Vinohradech, od èervna 2000 rozšíøil svou nabídku o stravování. Na podzim 2000 byla provedena vìtší rekonstrukce stacionáøe v Bohunicích a zvýšila se tím kapacita domova na 23 lùžek. V únoru 2000 jsme nabídli brnìnské veøejnosti den otevøených dveøí ve všech domovech. V té dobì také poboèka uspoøádala jednodenní semináø o aktivizaci seniorù a trénování pamìti (ing. D. Steinová, doc. MUDr. H. Kubešová CSc., MUDr. J. Útratová). Podzimní semináø se uskuteènil na Vinohradech s hosty doc. MUDr. M. Munzarovou (Principy hospicové a paliativní péèe) a Olgou Ondráèkovou (Pomoc pøi ošetøování a péèi o diabetes mellitus). Celkem asi 40 peèovatelek a zdravotních sester se postupnì zúèastnilo dalších vzdìlávacích akcí jiných organizací (EURAG, Diakonie ÈCE, DLBH sv. Jakuba v Rajhradu, IDVZ atd.). Každý z domovù i denních stacionáøù pøipravuje samostatnì pravidelnì týdenní øady programù pro své klienty. Cíle do budoucnosti: v prostorách na Vinohradech zøídit chránìnou dílnu v denních stacionáøích nabídnout službu ranní a odpolední dopravy klientù autem v Øeèkovicích vyøešit problém bariéry mezi podlažími v Ptašínského zlepšit dispozièní øešení lùžkových podlaží v Bohunicích pøevzít správu a provoz domova s peèovatelskou službou s kuchyní na všech pracovištích zvýšit profesionalitu poskytovaných zdravotnì sociálních služeb Poboèka Brno (v tis. Kè) 17

18 POBOÈKA OTROKOVICE Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Otrokovice, Wolkerova 1274, Otrokovice tel., fax: 067/ , 067/ Eva Ludvíèková øeditelka Datum založení poboèky: leden 1993 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: celoroèní péèe o dìti a mládež s mentálním a tìlesným postižením týdenní péèe o dìti a mládež s mentálním a tìlesným postižením denní péèe o dìti a mládež s mentálním a tìlesným postižením chránìná dílna Cíle do budoucnosti: Statistický výkaz roku 2000: Lùžková kapacita: Denní pobyt: Týdenní pobyt: Celoroèní pobyt: V záøí roku 2001 se rozšíøí stav klientù na týdenní a denní pobyt z øad absolventù praktické pomocné školy. Pøedpokládáme rozšíøení chránìné dílny na 16 klientù. Chtìli bychom zkusit výrobu kobercù - hadrákù ze zbytkù látek. Chceme také zakoupit velký tkalcovský stav. Velkým cílem a pøáním je zahájit jednání o možnosti stavby podporovaného bydlení na pozemku Nadìje, který sousedí s areálem domova. Projekt s pracovním názvem Bude nás šest by øešil samostatné chránìné bydlení pro nejschopnìjší klienty, kteøí absolvovali praktickou školu a jsou za asistentské pomoci schopni samostatnìjšího života. Prùmìrný poèet zamìstnancù: z toho 15 klientù Vìkové složení klientù Poboèka Otrokovice (v tis. Kè) 18

19 POBOÈKA OTROKOVICE Èinnost poboèky v roce 2000: Èinnost poboèky v roce 2000 byla zamìøena na ukonèení úprav zahrady. Všechny akce byly provedeny svépomocí, výsadba z vlastních a darovaných zdrojù. Vypìstované kvìtiny na sušení byly v zimì využity na suchou vazbu, kterou vyhotovili klienti chránìné dílny. Další významnou aktivitou bylo po uvolnìní prostor speciální mateøské školy vybudování druhé dílny se zamìøením na textilní výrobu, šití polštáøkù, vyšívání a tkaní kobereèkù. Mimo komplexní péèi o klienty a práce v chránìné dílnì bylo v prùbìhu roku uskuteènìno mnoho spoleèensko - kulturních èerven leden úèast na celostátním lyžování Zimní speciální olympiády Èeského hnutí speciálních olympiád (ÈHSO) únor videofestival v Šumperku Šumperská Berta - zaøazený videozáznam z èinnosti poboèky den otevøených dveøí bøezen spoleèenské odpoledne s živým vystoupením hudební skupiny v domovì aukce dìtských obrázkù Èeského rozhlasu v Praze, výtìžek vìnován na èinnost poboèky úèast na turnaji v pozemním hokeji ve Zlínì zájezd klientù na Matìjskou pou v Praze školení pracovníkù domova - ergoterapie duben v pražské Lucernì probìhl koncert Chceme žít s Vámi pro postižené dìti velikonoèní koledování, spoleèná akce domova a studentù Støední prùmyslové školy Otrokovice základní školení instruktorù ÈHSO v Olomouci prodejní výstava výrobkù klientù u pøíležitosti Dne zemì velikonoèní turnaj v bowlingu Mašinka v Otrokovicích výstavní a prodejní akce tvorby klientù Chránìné dílny v Kulturním domì Otrokovice kvìten nauènì poznávací zájezd dìtí na hrad Buchlov a zámek Buchlovice úèast našich sportovcù z oddílu plavání a cyklistiky na soutìži VII. speciální regionální olympiády ÈHSO pódiové vystoupení klientù domova na IV. celostátní pøehlídce zájmové a umìlecké èinnosti zdravotnì postižených dìtí a mládeže ve Zlínì nauènì poznávací zájezd do Prahy kurz spoleèenského chování a tance úèast klientù domova na akci Bìh Terryho Foxe kvìten - èerven úèast na mezinárodním hudebním festivalu v Plumlovì úèast na Dni radosti - spoleèenské odpoledne spoleèenské odpoledne a posezení u táboráku v areálu domova vernisáž výstavy Tam, kde jsem doma po síti, poøádané Èeským rozhlasem v Národním technickém muzeu v Praze akcí. K nejvýznamìjším patøí již tradièní velikonoèní a vánoèní turnaj v bowlingu a aukce obrázkù, poøádaná Èeským rozhlasem. Naši sportovci ze sportovního klubu Nadìje Otrokovice se zúèastnilo v roce 2000 mnoha soutìží. Celkem získali 3 medaile v plavání, 4 medaile v lyžování a 1 medaili v pøehazované. Velkou radost nám pøinesla výroba a prodej keramiky. Za celý rok se uskuteènilo nìkolik prodejních výstavek, výsledná hodnota prodeje dosáhla Kè. celostátní turnaj Èeského hnutí speciálních olympiád v pøehazované v Døevìnicích exkurze klientù a pracovníkù ve SOU keramickém v Luhaèovicích rekreaènì rehabilitaèní pobyt dìtí a mládeže v Rozpitém, Dolní Beèva èervenec úèast sportovního oddílu plavání na celostátní speciální olympiádì ÈHSO v Praze nauènì poznávací zájezd hrad Bouzov srpen záøí u pøíležitosti 10. výroèí Nadìje probìhla Malá zahradní slavnost veèerní posezení u táboráku a areálu domova nauènì poznávací zájezd do ZOO Lešná ve Zlínì den otevøených dveøí s programem a výstavní a prodejní akcí výrobkù klientù nauènì poznávací zájezd - Kvìtná zahrada Kromìøíž spoleèná akce mládeže poboèky Otrokovice a poboèky Vysoké Mýto øíjen nauènì poznávací zájezd do Mikulova sportovní den v Trnavì exkurze pracovníkù chránìné dílny do výrobny kobercù ve Valašských Kloboukách listopad úèast na pøehlídce zájmové èinnosti Motýlek 2000 prosinec v Kopøivnici vánoèní posezení s turnajem v bowlingu Mašinka v Otrokovicích úèast ve výtvarné soutìži Nej kapr spoleèenské odpoledne - návštìva studentù gymnázia Hustopeèe v domovì taneèní a spoleèenské odpoledne v Zámecké restauraci Zlín spojené s mikulášskou nadílkou úèast na turnaji ve stolním tenise ve Zlínì vánoèní divadelní pøedstavení s nadílkou na Malé scénì ve Zlínì vánoèní diskotéka rádia Kiss publikum vánoèní besídka v domovì vánoèní strom splnìných pøání Nadace Terezy Maxové organizoval vánoèní nadílku pro dìti ve Vinohradském pavilonu v Praze 19

20 POBOÈKA JABLONEC NAD NISOU Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Jablonec nad Nisou Podhorská 57, Jablonec nad Nisou tel., fax: 0428/317120, Jan Vanìèek povìøený øízením Datum založení poboèky: leden 1999 Èinnost poboèky je zamìøena na služby: Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: denní centrum pro bezdomovce s poradnou ubytovna a noclehárna pro bezdomovce dùm na pùli cesty pro obèany vycházející z VTOS èerven øíjen prosinec zahájení opravy Domu na pùli cesty v Jiøetínì pod Bukovou. slavnostní otevøení Domu na pùli cesty v Jiøetínì pod Bukovou zahájení provozu denního centra a noclehárny. Cíle do budoucnosti: stabilizovat provoz poradny v Domì Nadìje v Jablonci nad Nisou. navázat užší spolupráci s Vìzeòskou službou Èeské republiky a Vìzeòskou duchovenskou péèí. Statistický výkaz roku 2000: kapacita ubytovny a noclehárny: kapacita Domu na pùli cesty: poèet ubytovaných v azylovém ubytování: poèet ubytovaných v Domì na pùli cesty:... 8 Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 3 Poèet klientù v jednotlivých mìsících roku 2000 Poboèka Jablonec nad Nisou (v tis. Kè) 20

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Sociální vylouèení, jeho eliminace a prevence, život s lidskou dùstojností, to jsou pojmy, které se èasto opakují v dokumentech

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Stále častěji se mluví o sociální inkluzi, o prevenci sociálního vyloučení, o boji proti chudobě. Společné memorandum o sociálním

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba OBSAH 3 4 6 7 8 10 11 12 13 17 18 20 22 24 26 Slovo úvodem Diakonie ÈCE poslání Základní informace a údaje Organizaèní struktura Ošetøovatelská služba Peèovatelská služba Osobní asistence Denní stacionáø

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Katalog poskytovatelù sociálních služeb

Katalog poskytovatelù sociálních služeb Katalog poskytovatelù sociálních služeb ØÍJEN 2010 Zpracoval Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva mìstské èásti Praha 1 2010 NEPRODEJNÉ Úvodní slovo Vážení

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA 2008 Milé sestry a bratøi z Kolpingových rodin! Milé sestry a milí bratøi v Kolpingovì díle, Spoleènost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen;

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu:20.02.2004 16:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu:20.02.2004 16:02 Okres: Vlastnictví domu s y a neovými prostory 3100 Hlavní mìsto Praha Obec: 554782 Praha A Vlastník, jiný oprávnìný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Albert Jaroslav Ing., Zápasnická 881/4, Hostivaø

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice MĚSTSKÁ CHARITA České Budějovice Výroèní zpráva 2013 MĚSTSKÁ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Adresa: Žižkova 12/309, 370 01 Èeské Budìjovice IÈ: 600 727 09 Èíslo úètu: 7000029251/8040 (Oberbank AG, poboèka Èeské

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce...

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Výroèní zpráva 2013 Obsah Úvod............................................. 2 Poslání organizace...................................... 3 Struktura organizace.....................................

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání 2014/ 14 / 1 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Správní rada Motto Slovo pøedsedkynì správní rady Hany Harákové Poslání a cíle nadaèního fondu Historie a souèasnost Naše

Více

COJEHIPOREHABILITACE?

COJEHIPOREHABILITACE? VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2004 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Terapeutické komunity

Terapeutické komunity 2013/ 13 / 3 4 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì Bohumín sv. Alexandr Studénka Odry Ostrava Èeský Tìšín Frýdek-Místek Kopøivnice Nový Jièín Tøinec Frenštát p. R. Jablunkov Milí ètenáøi, èervnové èíslo našeho Obèasníku

Více