Text: kolektiv autorù Foto: archiv Nadìje Grafická úprava: Jan Kadlec. Sazba: DTP Nadìje Tisk: Printex, Dìlnická 54, Praha 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Text: kolektiv autorù Foto: archiv Nadìje Grafická úprava: Jan Kadlec. Sazba: DTP Nadìje Tisk: Printex, Dìlnická 54, Praha 7"

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA

2 V každé lidské spoleènosti jsou vedle silných osobností také lidé slabí, nemocní, osamìlí, chudí a staøí, lidé, kteøí neunášejí odpovìdnost za svùj vlastní život. Jsou to však lidské bytosti, Boží stvoøení, kterým náleží prožít život s lidskou dùstojností. K tomu potøebují pomoc, podporu, spoluúèast druhých lidí. Nadìje, její èlenové, zamìstnanci, dobrovolníci, obèané v civilní službì, za materiální pomoci státu, mìst, obcí amnoha dárcù a pøíznivcù, již deset let potøebnou pomoc nabízejí. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2000 Text: kolektiv autorù Foto: archiv Nadìje Grafická úprava: Jan Kadlec Sazba: DTP Nadìje Tisk: Printex, Dìlnická 54, Praha 7 Vydala: Nadìje, obèanské sdružení, Varšavská 37, Praha 2 Náklad 300 výtiskù Název Nadìje a logo jsou chránìny zákonem NADÌJE 2001 ISBN

3 ÚVODNÍ SLOVO Motto: Cožpak nemáš lámat svùj chléb hladovému, pøijímat do domu utištìné, ty, kdo jsou bez pøístøeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt neteèný (Bible, kniha Izaiáš, 58,7) Milí pøátelé, naše nová výroèní zpráva pøináší jen velmi struènou informaci o tom, co jsme v uplynulém roce prožili. Slova a èísla spolu s nìkolika obrázky mohou jen naznaèit, jak rozmanitá je naše èinnost. Nemohou však postihnout, jaká obìtavost a jaké úsilí mnoha lidí se skrývá za každým jednotlivým výsledkem. Rok 2000 byl pro Nadìji rokem jubilejním; pøinesl nám radost z ohlédnutí za uplynulými deseti lety, radost z výsledkù naší práce. Byl také rokem každodenní všední práce, snažení a bìžných starostí. Rok 2000 se však stal naprosto neoèekávanì také rokem pravdy, tøíbení, hledání a nacházení, rokem nesnadného rozhodování. Jsem vdìèný za svornost a jednomyslnost i za vzájemné pochopení mezi všemi èleny pøedsednictva i øeditelské rady, které jsou dùležitým pøedpokladem stability a dalšího rozvoje. Nadìje byla založena ne jako spolek, který by mìl pøinášet sebeuspokojení svým èlenùm, ale s cílem nabídnout pomoc lidem, kteøí ji potøebují. Chci na tomto místì jako obvykle s upøímností podìkovat (a pøeji si, aby to nevyznìlo jako prázdná fráze) zejména všem uvnitø, kteøí usilují o naplòování cílù a poslání Nadìje, ale také každému, kdo naši èinnost podpoøil svým rozhodnutím o dotaci, grantu, pøíspìvku nebo sponzorském daru. Jsme si dobøe vìdomi, že nejsou malé dary, ale každý dar, i kdyby vypadal nepatrnì, má svou velikou hodnotu. Pøeji nám všem hojnost Božího požehnání! Ilja Hradecký 3

4 ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ÚSTØEDÍ Nadìje, obèanské sdružení, se sídlem v Praze 2, Varšavská 37 Ilja Hradecký, pøedseda a ústøední øeditel Registrace u MV ÈR dne pod è. VSP/1-2274/90-R IÈO: , DIÈ: Tel. 02/ , fax: 02/ POBOÈKA PRAHA, VARŠAVSKÁ 37, PRAHA 2 str. 4 Petra Lakatošová, místopøedsedkynì a oblastní øeditelka Tel. 02/ , fax: 02/ , POBOÈKA PLZEÒ, ŽELEZNIÈNÍ 36, PLZEÒ str. 6 Ing. Jakub Forejt, vedoucí poboèky Tel. 019/ , fax: 019/ , STØEDISKO NÝRSKO, K RADNICI 817, NÝRSKO str. 6 Bohumil Najbert, vedoucí støediska Tel. 0186/ POBOÈKA NEDAŠOV, NEDAŠOV 161 str. 7 Ing. Josef Baránek, øeditel poboèky Tel.: 0636/335429, fax: 0636/335578, POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO, NÁM. NADÌJE 731, VYSOKÉ MÝTO str. 8 Petr Macek, místopøedseda a oblastní øeditel Tel.: 0468/521802, fax: 0468/524825, POBOÈKA LITOMYŠL, MATÌJE KUDÌJE 14, LITOMYŠL str. 10 Ing. Jana Macková, vedoucí poboèky Tel., fax: 0464/618305, POBOÈKA ÈESKÁ TØEBOVÁ, SEMANÍNSKÁ 2084, ÈESKÁ TØEBOVÁ str. 11 Jiøí Grund, vedoucí poboèky Tel. 0465/539303, POBOÈKA ZLÍN, BRATØÍ SOUSEDÍKÙ 349, ZLÍN str. 12 Ludmila Vavreèková, øeditelka poboèky Tel.: 067/ , tel., fax: 067/35464, POBOÈKA BRNO, VELKOPAVLOVICKÁ 13, BRNO str. 14 Ing. Jan Sláma, místopøedseda a oblastní øeditel Tel., fax: 05/ , POBOÈKA OTROKOVICE, WOLKEROVA 1274, OTROKOVICE str. 16 Ing. Eva Ludvíèková, øeditelka poboèky Tel., fax: 067/ , 067/ , POBOÈKA JABLONEC NAD NISOU, PODHORSKÁ 57, JABLONEC NAD NISOU str. 18 Jan Vanìèek, povìøený øízením oblasti Tel., fax: 0428/317120, POBOÈKA MLADÁ BOLESLAV, ŠTYRSOVA 918, MLADÁ BOLESLAV str. 19 Vlastimil Hýbl, vedoucí støediska Tel., fax: 0326/734940, 4

5 POSLÁNÍ A CÍLE Obèanské sdružení Nadìje bylo založeno dne a registrováno u Ministerstva vnitra Èeské republiky pod èíslem VSP/1-2274/90-R. Nadìje je podle svých stanov nepolitická a mezikonfesní nezisková organizace, pùsobící na celém území Èeské republiky. Posláním Nadìje je praktické uplatòování evangelia v životì a jeho šíøení. Cílem je vybudování a provozování sítì služeb lidem v nouzi na køes anských principech. Ve svých zaøízeních i mimo nì poskytuje Nadìje pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékaøskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, poradenskou, osvìtovou, vzdìlávací, výchovnou, apod., vèetnì doplòkových služeb. Své služby zamìøuje zejména na lidi osamìlé, zdravotnì postižené, spoleèensky vylouèené nebo jinak znevýhodnìné. Ve svých zaøízeních i mimo nì Nadìje vyvíjí misijní èinnost ve všech formách. Uplatòována je dobrovolná práce pravidelná i pøíležitostná a práce v pracovním pomìru nebo civilní služba. Spolková èinnost je výhradnì dobrovolná a neformální. Placený aparát neexistuje. PROGRAM ÈINNOSTI INTEGRAÈNÍ PROGRAM PROGRAM PRO TØETÍ VÌK PROGRAM PRO MENTÁLNÌ POSTIŽENÉ NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA PROGRAM POTRAVINOVÉ POMOCI PROGRAM ZDRAVOTNÍ POMOCI MISIJNÍ PROGRAM Praha, Vysoké Mýto, Èeská Tøebová, Plzeò, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav Nedašov, Vysoké Mýto, Brno, Zlín, Praha Otrokovice, Zlín, Nedašov Litomyšl ve všech poboèkách Praha, Vysoké Mýto, Brno, Otrokovice, Zlín ve všech poboèkách Integraèní program (od roku 1990) je urèen na pomoc lidem sociálnì vylouèeným a lidem, kterým sociální vylouèení hrozí. Jeho smyslem je spoluúèast na hledání životních cílù a spoleèenského uplatnìní a pomoc pøi návratu do spoleènosti. Souèástí programu je okamžitá pomoc pøi uspokojení základních lidských potøeb, ale také nabídka ubytování a dlouhodobìjší pomoci. Program pro tøetí vìk (od roku 1991) pøedstavuje ucelenou soustavu služeb starým lidem, pøedevším osamìlým. Cílem je udržení nebo obnova co nejhodnotnìjšího života starého èlovìka ve vlastním domovì; teprve když to není možné, pak nabídka nového domova s komplexní péèí. Souèástí programu jsou vedle domácí péèe (home care) a peèovatelské služby také pøechodné pobyty s komplexní nebo èásteènou péèí a domy pokojného stáøí, které pøedstavují trvalý pobyt s komplexní péèí. Program pro mentálnì postižené (od roku 1992) je koncipován jako komplex služeb dìtem, mladým lidem i dospìlým s mentálním postižením a s kombinovanými vadami. Preferováno je bydlení ve vlastní rodinì nebo chránìné bydlení s pobytem ve stacionáøi s chránìnou prací, klientùm s tìžším postižením je urèena komplexní ústavní péèe. Souèástí programu je výchovná a vzdìlávací, zamìøená na rozvoj skrytých schopností pro sebeobsluhu, pocit sebeodpovìdnosti, a pro naplnìní smyslu života, k dosažení maximálního možného stupnì integrace do spoleènosti. Náhradní rodinná výchova (od roku 1995) je alternativou pro opuštìné dìti pøijetím do otevøené rodiny. Vedle bydlení a úplné rodinné péèe je kladen dùraz na integraci do spoleènosti. Program umožòuje prožít dìtem dìtství v pøirozeném prostøedí. Souèástí programu je vytvoøené zázemí pro klubovou èinnost v zájmu pøirozené integrace. Program zdravotní pomoci (od roku 1992) vhodnì doplòuje ostatní sociální programy Nadìje o zdravotní péèi, zejména Integraèní program, Program pro tøetí vìk a Program pro mentálnì postižené. Èinnost lékaøù a zdravotních sester doplòuje komplexní služby jak v ústavech a zaøízeních, tak i v domácí péèi. Dùležitou službu vykonává rovnìž lékaø v ordinaci pro bezdomovce. Program potravinové pomoci (od roku 1990) provází veškeré aktivity Nadìje od jejího vzniku. Program vychází z pøedpokladu, že èlovìk v hmotné nouzi potøebuje nejprve uspokojit svou základní biologickou potøebu - nasytit se. Základním principem je získávání, skladování a distribuce potravin podle podmínek stanovených Evropskou chartou potravinových bank. Misijní program (od roku 1990) je naplnìním stanov Nadìje a pilíøem veškerých jejích aktivit. Vychází z pøesvìdèení, že charitativní a sociální èinnost mùže pomoci a ulevit, ale pravé odpoèinutí a vyøešení podstaty lidské bídy nepøinese. Køes anská pastoraèní péèe a misijní služba je souèástí práce ve všech poboèkách. 5

6 POBOÈKA PRAHA Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Praha, Varšavská 37, Praha 2 tel.: 02/ , fax: 02/ Petra Lakatošová øeditelka Datum založení poboèky: kvìten 1991 Èinnost poboèky je zamìøena na poskytování služeb: denní centra pro bezdomovce a osoby v krizové situaci azylové ubytovny a noclehárna pro bezdomovce a osoby v krizové situaci dùm na pùli cesty zejména pro odchovance dìtských domovù støediska pomoci s ošacením pro osoby a rodiny z nízkými pøíjmy stacionáø pro muže ve starobním nebo invalidním dùchodu bez vlastního zázemí ordinace praktického lékaøe s lùžkovou èástí pro bezdomovce a osoby v krizové situaci terénní práce - vyhledávání potøebných a závislých lidí pøímo na ulici pomoc drogovì závislým - zprostøedkování léèby, osvìta postpenitenciární pomoc - osobní kontakt a materiální pomoc osobám ve výkonu trestu s následnou péèí dùm pokojného stáøí pro osoby bez vlastního zázemí (v investièní pøípravì) potravinová banka - shromažïování a rozdávání potravin potøebným lidem a dalším neziskovým organizacím Seznam støedisek provozovaných v roce 2000: Støedisko pomoci Bolzanova 5 Støedisko pomoci mladým Bolzanova 7 Støedisko pomoci s ošacením a obuví Na Slupi 12 Støedisko pomoci s ošacením a obuví Krásova 8 Ordinace praktického lékaøe pro bezdomovce Bolzanova 5 Dílny pracovní terapie Rybalkova 31 Dùm Nadìje Vršovice - dùm na pùli cesty Rybalkova 31 Noclehárna Husitská 20 Azylová ubytovna pro muže Krásova 8 Azylová ubytovna pro ženy Na Slupi 12 Stacionáø pro staré nebo invalidní muže Otínská 43 Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: únor èerven srpen záøí øíjen listopad prosinec zahájení rekonstrukce šaten zamìstnancù Støediska pomoci Bolzanova 5 za úèelem uvolnìní prostor pro lùžkovou èást ordinace praktického lékaøe konalo se pøátelské fotbalové utkání s Armádou spásy spoleèné setkání zamìstnancù poboèky u pøíležitosti 10. výroèí Nadìje den otevøených dveøí ve støediscích pomoci Bolzanova 5 a 7 a v Domì Nadìje Vršovice spoleèenský veèer se sponzory, pøáteli a zamìstnanci u pøíležitosti 10. výroèí Nadìje prezentace èinnosti poboèky ve Vinohradském divadle v Praze na Staromìstském námìstí probìhl za úèasti ostatních poboèek happening u pøíležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby a 10. výroèí Nadìje, ve stejný den probìhla i prohlídka pražských støedisek zamìstnanci ostatních poboèek výmìna støešní krytiny na stacionáøi v Radotínì slavnostní otevøení lùžkové èásti ordinace praktického lékaøe urèené pro akutnì nemocné bìžnými chorobami prodej výrobkù klientù ve stánku na vánoèních trzích na Námìstí Republiky prùbìžnì pokraèovala rekonstrukce Domu Nadìje Zábìhlice (probìhlo položení stropu nad pøízemím, èásteèná elektroinstalace, vodoinstalace a vnitøní kanalizace, armování základù pøístaveb, èást výstavby vnitøních pøíèek vèetnì omítek) vyjma letních mìsícù èervence a srpna probíhaly pravidelnì ve Støedisku pomoci Bolzanova 5 nedìlní bohoslužby pro bezdomovce spojené s výdejem jídla ve støediscích pomoci Bolzanova 5 a 7 se konalo celkem 109 biblických hodin a osvìtových pøednášek (z vybraných oblastí zdravovìdy, hygieny, sociálních dávek apod.), kterých se celkem zúèastnilo 991 klientù. Dále probìhlo 337 spoleèenských a kulturních akcí (návštìvy výstav, divadel, výlety, videoprojekce apod.), kterých se celkem zúèastnilo 4308 klientù. pro zamìstnance probìhlo 23 vzdìlávacích pøednášek z oblasti práva, etiky, zdravotní pomoci, sociální práce apod. 6

7 POBOÈKA PRAHA Statistický výkaz roku 2000: Støedisko pomoci Bolzanova 5: Poèet návštìv klientù Poèet ošacených Poèet vykoupaných Poèet nabídek na zamìstnání Poèet spoleèenských a vzdìlávacích akcí Støedisko pomoci mladým Bolzanova 7: Poèet návštìv klientù Poèet ošacených Poèet vykoupaných Poèet spoleèenských a vzdìlávacích akcí Terénní práce: Poèet oslovených Z toho narkomanù Prùmìrný denní poèet návštìvníkù Støediska pomoci Bolzanova 5 ve vybraných mìsísích roku 2000: Prùmìrný denní poèet návštìvníkù Støediska pomoci mladým Bolzanova 7 ve vybraných mìsísích roku 2000: Azylové ubytovny, noclehárna, dùm na pùli cesty a stacionáø: Poèet lùžek Poèet ubytovaných Poèet poskytnutých noclehù Zimní noclehárna ve Spytihnìvovì ulici (provozujeme ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy, Mìstským centrem sociálních služeb a prevence a Armádou spásy): Prùmìrný poèet lùžek Poèet ubytovaných Poèet poskytnutých noclehù Ordinace praktického lékaøe: Poèet ošetøení a prohlídek Poèet pobytù na lùžkové èásti (od øíjna) Cíle do budoucna: dokonèit rekonstrukci Domu Nadìje Zábìhlice vytvoøit sí dobrovolných pracovníkù rozvíjet vzdìlávání zamìstnancù rozšíøit provozní dobu Støediska pomoci Bolzanova 5 Poèet výskytù nejèastìjších chorob: onemocnìní horních a dolních cest dýchacích onemocnìní kožní s pøevahou zánìtù onemocnìní trávicího traktu virová hepatitida scabies (svrab) pediculosis (zavšivení) aktivní plicní tuberkulóza... 3 Prùmìrný poèet zamìstnancù: Poboèka Praha - vèetnì ústøedí (v tis. Kè) 7

8 POBOÈKA PLZEÒ Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Plzeò, Železnièní 36, Plzeò tel.: 019/ , fax: 019/ Ing. Jakub Forejt vedoucí Datum vzniku poboèky: listopad 1998 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: sociální intervence v rodinách dlužníkù za nájemné potravinová banka - shromažïování a rozdávání potravin potøebným lidem a dalším neziskovým organizacím šatník - shromažïování a rozdávání šatstva potøebným lidem komunitní práce s pøedškolními i školními dìtmi Statistický výkaz roku 2000: poèet obyvatel domu poèet klientù potravinové pomoci poèet klientù šatníku poèet klientù pracovní terapie... 9 poèet dìtí pøedškolního vìku... 8 poèet dìtí školního vìku Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: celý rok probíhala sociální práce s dlužníky za nájemné poøízení prùmyslové praèky na prádlo obyvatele domu vybavení a vymalování Klubovny pro práci s dìtmi nákup stolu na stolní tenis na jaøe a zaèátkem léta probìhly dva víkendové výjezdy dìtí na Šumavu do Velhartic úèast na poøádání prázdninového tábora pro dìti od záøí zaèala potravinová pomoc sociálnì slabým obèanùm Cíle do budoucnosti získat zamìstnance pro práci fundraising - úèetní vybudovat sociální zaøízení klubovny rozšíøit a stabilizovat sí dárcù a dobrovolníkù Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 4 Návštìvnost dìtských klubù Klubíèka (pro pøedškoláky) a Klubka (pro školáky) ve vybraných mìsísích roku 2000 Poboèka Plzeò (v tis. Kè) STØEDISKO NÝRSKO Dobrovolná terénní misijní a charitativní èinnost v Nýrsku zaèala v èervnu Souèasné støedisko bez vlastních prostor pùsobí stále na základì dobrovolnosti. Podstatou je jednak pomoc starým osamìlým lidem, ale také rozšiøování køes anské literatury a osobní evangelizace. 8

9 POBOÈKA NEDAŠOV Ing. Josef Baránek øeditel Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Nedašov, Nedašov 161 tel.: 0636/335429, fax: 0636/ Datum založení poboèky: èerven 1991 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: dùm pokojného stáøí chránìné pracovištì pro zdravotnì postižené Statistický výkaz roku 2000: lùžková kapacita: prùmìrný poèet klientù:... 45,93 prùmìrná obložnost v %:... 99,85 Složení pokojù: jednolùžkové - 37, dvoulùžkové - 3, tøílùžkové - 1 Prùmìrný poèet zamìstnancù: z toho 3 klienti Vìkové složení klientù Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: leden pokoje klientù navštívili tøi králové, zazpívali koledu, donesli posvìcenou køídu, vodu a opatøili každé dveøe nápisem K+M+B bøezen - duben každou nedìli probíhaly pobožnosti Køížové cesty, jedna pobožnost byla hraná dìtmi z místního farního spoleèenství kvìten tradièní stavìní a kácení máje výlet na Vršatec do sousedního Slovenska èerven v nedašovské farnosti probìhly lidové misie, do kterých se zapojili i klienti domova, a pøitom jim byla udìlena svátost pomazání nemocných srpen výlet do lázeòského mìsta Luhaèovice záøí demolice provizorní kuchynì a jídelny výlet do zámku ve Vizovicích øíjen øeditelem poboèky byl jmenován Ing. J. Baránek zahájení rekonstrukce kuchynì a jídelny, která potrvá až do konce srpna r výlet do skanzenu v Rožnovì pod Radhoštìm listopad všem klientùm rozdával nadílku sv. Mikuláš nìkteøí klienti se zúèastnili pøedvádìcí akce prosinec byla dokonèena hrubá stavba kuchynì a jídelny, její vazba a zakrytí folií dìti z mateøské školy zazpívaly pásmo koled, klienti se podíleli na výrobì vánoèních pøáníèek Poboèka Nedašov (v tis. Kè) Zdravotní zpùsobilost klientù Cíle do budoucnosti: dokonèit rekonstrukci budovy è. 2 - výstavbu kuchynì, jídelny, úpravy pùdních prostor na kanceláøe ze stávajících kanceláøí vytvoøit další pokoje pro klienty a zvýšit tak kapacitu o 3 lùžka zlepšit podmínky pro klienty poøízením mobilní schodiš ové plošiny (schodolezu) a elektricky polohovatelných postelí pøipravit podklady pro výhledovou výstavbu pavilonu pro ležící klienty 9

10 POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Vysoké Mýto, nám. Nadìje 731, Vysoké Mýto tel.: 0468/521802, fax: 0468/ Petr Macek øeditel Datum založení poboèky: srpen 1992 DÙM POKOJNÉHO STÁØÍ Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: dùm pokojného stáøí ordinace praktického lékaøe Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: Dùm pokojného stáøí zajiš oval po celý rok nepøetržité služby pro staré a ve stáøí opuštìné spoluobèany. Byly poskytovány služby praktického lékaøe, rehabilitace, diabetologa, celodenní stravování, pracovní terapie, duchovní a pastoraèní péèe. Pro zkvalitnìní a zpestøení života seniorù byly poøádány výlety, koncerty, spoleèenské veèery, dny otevøených dveøí. Cíle do budoucnosti: Statistický výkaz roku 2000: Sloužit a pracovat tak, aby se obyvatelé Nadìje opravdu cítili jako doma, stavebnì zkvalitnit životní prostøedí domova, vylepšit vybavení rehabilitace. kapacita lùžek Domu pokojného stáøí: kapacita ètyø bezbariérových bytù: prùmìrný vìk klientù:... 74,4 Prùmìrný poèet zamìstnancù: Vìkové složení obyvatel 10

11 POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO STØEDISKO HUSOVA tel.: 0468/ Datum založení støediska: øíjen 1998 Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: integraèní program v nájemních domech pro tìžko pøizpùsobivé a sociálnì potøebné obèany Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: sociální intervence v rodinách s následnou prací s dìtmi volnoèasové aktivity dìti, tj. zpìv, vyprávìní biblických pøíbìhù, soutìže, malování, ruèní práce, sportování v tìlocviènì, douèování a pomoc pøi øešení domácích úloh, poøádání výletù pro dìti, soutìžních dopolední, vánoèní besídky a rùzných vystoupení dìtského divadla se zpìvem probìhly pøednášky, pro mládež na téma sex, AIDS, vztahy, pro klienty bez rozdílu vìku o hygienì v poradenské èinnosti probìhly rozhovory i praktická pomoc pøi vyplòování rùzných žádostí. Byla provádìna misijnì pastoraèní služba konaly se brigády na úpravu a údržbu pøilehlých prostor Statistický výkaz roku 2000: prùmìrný poèet klientù: Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 4 Vìkové složení obyvatel Cíle do budoucnosti: Poboèka Vysoké Mýto (v tis. Kè) udržet spoleèné prostory a okolí v náležitém stavu zvýšit poèet kontaktù s úøady a zainteresovanými složkami zkvalitnit práci s dìtmi i dospìlými 11

12 POBOÈKA LITOMYŠL Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Litomyšl, Matìje Kudìje 14, Litomyšl tel., fax: 0464/ Ing. Jana Macková vedoucí Datum založení poboèky: leden 1996 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: náhradní rodinná péèe misijní støedisko pro dìti a mládež Statistický výkaz roku 2000: dvì rodiny s 11 dìtmi (8 v náhradní rodinné péèi) 45 studentù v pravidelném kontaktu Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 2 Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: Veèer mládeže - Perný den, o Beatles koncert rockové skupiny Eliata víkendy tvoøivosti - Políbení múzy víkend pro mládež MAZO - Mládež a známost - otevøenì & Mládež a zralost - otevøenì Veèer mládeže - Dík za Golgotu - velkopáteèní a velikonoèní kantáta Veèer mládeže - prùøez historií a druhy køes anské hudby divadlo - Co takhla svatba, princi sportovnì-dobrodružný kemp Vita Caroli koncert - Zámecké folkování sportovnì-dobrodružný kemp Skok do tmy sportovnì-dobrodružný víkend Kresèak Veèer mládeže - Zemì zaslíbená? - o Izraeli koncert Rex Ramblin' v RC Kotelna Veèer mládeže - Život s drogou Živý betlém Klub dobré zprávy - klub dìtí ( každý týden) Klub køes anské mládeže (každý týden) pøednášková èinnost na støedních školách Cíle do budoucnosti: rozvinout práci mezi mladšími dìtmi Návštìvnost misijního støediska v roce 2000: Poboèka Litomyšl (v tis. Kè) 12

13 POBOÈKA ÈESKÁ TØEBOVÁ Jiøí Grund vedoucí Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Èeská Tøebová Semanínská 2084, Èeská Tøebová tel.: 0465/ Datum založení poboèky: bøezen 1997 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: integraèní program v nájemních domech pro tìžko pøizpùsobivé a sociálnì potøebné obèany Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: Celý rok pravidelná setkávání Klubu David a Klubu malých prvòáèkù, nepravidelná setkávání dìtí a mládeže v prostorách klubovny Nadìje (oslava narozenin, diskotéky, douèování, zkoušení romské kapely a romského souboru atd.). Pøednášková èinnost - téma Drogy a kriminalita, Sex, AIDS a vztahy, Prevence a hygiena. Fotbalový klub - v rámci èinnosti tohoto klubu jsme absolvovali fotbalové turnaje ve Svitavách, Èeské Tøebové a okresní ligu v sálové kopané ve Vysokém Mýtì. Uskuteènilo se nìkolik výletù (Babièèino údolí, jeskynì Javoøíèko, Macocha, Muzeum Tøebechovický Betlém). Probíhaly pravidelné generální úklidy domu a okolí. Setkání klientù za úèelem øešení sousedských vztahù. Statistický výkaz roku 2000: celkový poèet klientù: Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 4 Vìkové složení obyvatel Cíle do budoucnosti: Poboèka Èeská Tøebová (v tis. Kè) pokraèovat v pravidelných setkání dìtí v Klubech a v ostatních èinnostech provádìných v pøedešlém roce (pøednášky, burzy ošacení, výlety dìtí) zvýšit poèet romských studentù, kteøí by pokraèovali ve studiu i po ukonèení povinné školní docházky prevence kriminality a boj proti nebezpeèným chorobám 13

14 POBOÈKA ZLÍN Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Zlín, bratøí Sousedíkù 349, Zlín tel.: 067/ , fax: 067/ Ludmila Vavreèková øeditelka Datum založení poboèky: duben 1992 DENNÍ STACIONÁØ S CHRÁNÌNÝM PRACOVIŠTÌM A DÙM NADÌJE ZLÍN bratøí Sousedíkù Datum založení støedisek: Denní stacionáø s chránìným pracovištìm: duben 1992 Dùm Nadìje Zlín: leden 1995 Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: denní stacionáø s chránìným pracovištìm pro handicapované obèany chránìné bydlení s celoroèní péèi v Domì Nadìje Zlín pro dospìlé osoby s mentálním postižením Statistický výkaz roku 2000: kapacita Denního stacionáøe: chránìné pracovištì zamìstnává: kapacita Domu:...12 míst... 1 lùžko pro akutní pøípady Prùmìrný poèet zamìstnancù: Vìkové složení klientù Cíle do budoucnosti: zkvalitnit práci v chránìné dílnì a nabídnout nová pracovní místa dalším uchazeèùm z øad absolventù speciálních škol zlepšit bydlení pro obèany s mentálním postižením a usilovat o rozšíøení chránìného bydlení nadále se vìnovat celoživotnímu vzdìlávání dospìlých osob s mentálním postižením a pokraèovat aktivnì v èinnostech pro volnoèasové vyžití klientù s mentálním postižením (zájmová, sportovní èinnost, odborné terapie) Èinnost støediska a významné události v roce 2000 : leden úèast na Zimní speciální olympiádì v Krkonoších - závody v lyžování únor den otevøených dveøí bøezen ozdravný pobyt v zimním støedisku Portáš úèast na turnaji ve stolním tenise v Nezamyslicích duben závody v plavání ve Zlínì v rámci Èeského hnutí speciálních olympiád (ÈHSO) kvìten úèast na Regionální speciální olympiádì v Olomouci návštìva ÚSP v Zašové - sportovní den úèast na celostátní výstavì výtvarných prací postižených v Otrokovicích úèast na Evropské speciální olympiádì v holandském Groningenu - získání medailí v plavání a kopané turnaj ve stolním tenise o Pohár Nadìje èerven výstavba høištì a úprava zahrady u Domu Nadìje Zlín úèast na turnaji v pøehazované v Døevìnicích v rámci ÈHSO za podpory Nadace Roberta Bosche setkání se èleny partnerské organizace Lebenshilfe ve Zlínì (dobudování terapeutické místnosti, odborný semináø na téma Pøíprava na život a povolání urèený rodièùm postižených dìtí i pracovníkùm zaøízení sociální péèe) rehabilitaèní pobyt klientù na Kudlovské dolinì zamìøený na sportovní aktivity èervenec Speciální olympiáda v Praze (plavání, pøehazovaná, cyklistika) záøí spoleèný pobyt klientù Nadìje a Lebenshilfe v Rožnovì pod Radhoštìm v rámci projektu podporovaném Nadací Roberta Bosche øíjen zahájení èinnosti chránìné dílny v nových prostorách zahájení vìtších oprav budovy denního stacionáøe s chránìnou dílnou listopad Mistrovství Moravy ve stolním tenise - Ostrava úèast na turnaji ve Dvoøe Králové v rámci ÈHSO prosinec vánoèní posezení s klienty a rodièi v prostorách nové dílny Vánoèní turnaj Nadìje 14

15 POBOÈKA ZLÍN DÙM POKOJNÉHO STÁØÍ Mostní 4058, Zlín tel., fax: 067/ Datum založení støediska: záøí 1998 Èinnost støediska je zamìøena na poskytování služeb: dùm pokojného stáøí (nacházejí se v nìm pøedevším imobilní obèané) chránìná práce (pro osoby se zmìnìnou pracovní schopností, které se podílejí na údržbì areálu a provozu domova) domácí péèe (probíhá dennì vèetnì sobot a nedìlí) Statistický výkaz roku 2000: kapacita (poèet lùžek): pøechodný pobyt:... 1 poèet klientù v domácí péèi: poèet návštìv: Èinnost støediska a významné události v roce 2000: únor bøezen duben kvìten èerven záøí prosinec den otevøených dveøí návštìva dne otevøených dveøí Denního stacionáøe Zlín vystoupení dìtského pìveckého souboru DD Lukov besídka dìtí z církevní školy návštìva ZOO Letná vystoupení dìtského krojového souboru Studánka sportovní odpoledne Mosty výlet na Hostýn mikulášská besídka Støední zdravotní školy pøedvánoèní benefièní koncert vánoèní besídka Støední zdravotní školy silvestrovský program Prùmìrný poèet zamìstnancù: Prùmìrná obložnost (v %) v jednotlivých letech Cíle do budoucnosti: zkvalitnit péèi o obyvatele domu dalším vzdìláváním pøedevším ošetøujícího personálu zakoupit pomùcky pro zvedání, transport a hygienu nový projekt domova, protože stávající se nachází v nevyhovujících prostorách Poboèka Zlín (v tis. Kè) 15

16 POBOÈKA BRNO Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Brno, Velkopavlovická 13, Brno - Vinohrady tel.: 05/ , fax: 05/ Ing. Jan Sláma øeditel Datum založení poboèky: listopad 1992 Statistický výkaz roku 2000: poèet klientù v peèovatelské službì: poèet klientù v domácí péèi: poèet návštìv klientù v denních stacionáøích: poèet klientù ve vícedenních stacionáøích: pøi prùmìrné délce pøechodného pobytu:... 3,5 mìsíce pøi celkové kapacitì lùžek: poèet klientù v domovì pokojného stáøí: pøi celkové kapacitì: poèet ošetøení v interní a geriatrické ambulanci: poèet ošetøení v gerontopsychiatrické ambulanci: Prùmìrný poèet zamìstnancù: Vìkové složení klientù Èinnost poboèky je zamìøena na poskytování služeb: peèovatelská služba v domácnostech domácí péèe (home care) denní stacionáøe pro seniory pøechodné pobyty (dva vícedenní stacionáøe) dùm pokojného stáøí interní a geriatrická ordinace gerontopsychiatrická a psychiatrická ordinace Seznam støedisek provozovaných v roce 2000: Dùm pokojného stáøí Ptašínského Denní a vícedenní stacionáø Bohunice Denní a vícedenní stacionáø Øeèkovice Denní stacionáø Ponávka Denní stacionáø Vinohrady Domácí péèe Peèovatelská služba 16

17 POBOÈKA BRNO Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: Jednotlivá støediska služeb pro seniory pokraèovala ve své èinnosti s novým dùrazem na rozšíøení aktivizaèních èinností našich klientù. Vznikla dvì nová ergoterapeutická pracovištì (v Ptašínského a na Vinohradech) a stávající pracovištì zpestøila svoji nabídku tìchto èinností. Na jaøe 2000 vzniklo po drobných stavebních úpravách nové pracovištì gerontopsychiatrická ordinace v Ptašínského. V únoru 2000 zahájil svoji èinnost denní stacionáø na Vinohradech, od èervna 2000 rozšíøil svou nabídku o stravování. Na podzim 2000 byla provedena vìtší rekonstrukce stacionáøe v Bohunicích a zvýšila se tím kapacita domova na 23 lùžek. V únoru 2000 jsme nabídli brnìnské veøejnosti den otevøených dveøí ve všech domovech. V té dobì také poboèka uspoøádala jednodenní semináø o aktivizaci seniorù a trénování pamìti (ing. D. Steinová, doc. MUDr. H. Kubešová CSc., MUDr. J. Útratová). Podzimní semináø se uskuteènil na Vinohradech s hosty doc. MUDr. M. Munzarovou (Principy hospicové a paliativní péèe) a Olgou Ondráèkovou (Pomoc pøi ošetøování a péèi o diabetes mellitus). Celkem asi 40 peèovatelek a zdravotních sester se postupnì zúèastnilo dalších vzdìlávacích akcí jiných organizací (EURAG, Diakonie ÈCE, DLBH sv. Jakuba v Rajhradu, IDVZ atd.). Každý z domovù i denních stacionáøù pøipravuje samostatnì pravidelnì týdenní øady programù pro své klienty. Cíle do budoucnosti: v prostorách na Vinohradech zøídit chránìnou dílnu v denních stacionáøích nabídnout službu ranní a odpolední dopravy klientù autem v Øeèkovicích vyøešit problém bariéry mezi podlažími v Ptašínského zlepšit dispozièní øešení lùžkových podlaží v Bohunicích pøevzít správu a provoz domova s peèovatelskou službou s kuchyní na všech pracovištích zvýšit profesionalitu poskytovaných zdravotnì sociálních služeb Poboèka Brno (v tis. Kè) 17

18 POBOÈKA OTROKOVICE Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Otrokovice, Wolkerova 1274, Otrokovice tel., fax: 067/ , 067/ Eva Ludvíèková øeditelka Datum založení poboèky: leden 1993 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: celoroèní péèe o dìti a mládež s mentálním a tìlesným postižením týdenní péèe o dìti a mládež s mentálním a tìlesným postižením denní péèe o dìti a mládež s mentálním a tìlesným postižením chránìná dílna Cíle do budoucnosti: Statistický výkaz roku 2000: Lùžková kapacita: Denní pobyt: Týdenní pobyt: Celoroèní pobyt: V záøí roku 2001 se rozšíøí stav klientù na týdenní a denní pobyt z øad absolventù praktické pomocné školy. Pøedpokládáme rozšíøení chránìné dílny na 16 klientù. Chtìli bychom zkusit výrobu kobercù - hadrákù ze zbytkù látek. Chceme také zakoupit velký tkalcovský stav. Velkým cílem a pøáním je zahájit jednání o možnosti stavby podporovaného bydlení na pozemku Nadìje, který sousedí s areálem domova. Projekt s pracovním názvem Bude nás šest by øešil samostatné chránìné bydlení pro nejschopnìjší klienty, kteøí absolvovali praktickou školu a jsou za asistentské pomoci schopni samostatnìjšího života. Prùmìrný poèet zamìstnancù: z toho 15 klientù Vìkové složení klientù Poboèka Otrokovice (v tis. Kè) 18

19 POBOÈKA OTROKOVICE Èinnost poboèky v roce 2000: Èinnost poboèky v roce 2000 byla zamìøena na ukonèení úprav zahrady. Všechny akce byly provedeny svépomocí, výsadba z vlastních a darovaných zdrojù. Vypìstované kvìtiny na sušení byly v zimì využity na suchou vazbu, kterou vyhotovili klienti chránìné dílny. Další významnou aktivitou bylo po uvolnìní prostor speciální mateøské školy vybudování druhé dílny se zamìøením na textilní výrobu, šití polštáøkù, vyšívání a tkaní kobereèkù. Mimo komplexní péèi o klienty a práce v chránìné dílnì bylo v prùbìhu roku uskuteènìno mnoho spoleèensko - kulturních èerven leden úèast na celostátním lyžování Zimní speciální olympiády Èeského hnutí speciálních olympiád (ÈHSO) únor videofestival v Šumperku Šumperská Berta - zaøazený videozáznam z èinnosti poboèky den otevøených dveøí bøezen spoleèenské odpoledne s živým vystoupením hudební skupiny v domovì aukce dìtských obrázkù Èeského rozhlasu v Praze, výtìžek vìnován na èinnost poboèky úèast na turnaji v pozemním hokeji ve Zlínì zájezd klientù na Matìjskou pou v Praze školení pracovníkù domova - ergoterapie duben v pražské Lucernì probìhl koncert Chceme žít s Vámi pro postižené dìti velikonoèní koledování, spoleèná akce domova a studentù Støední prùmyslové školy Otrokovice základní školení instruktorù ÈHSO v Olomouci prodejní výstava výrobkù klientù u pøíležitosti Dne zemì velikonoèní turnaj v bowlingu Mašinka v Otrokovicích výstavní a prodejní akce tvorby klientù Chránìné dílny v Kulturním domì Otrokovice kvìten nauènì poznávací zájezd dìtí na hrad Buchlov a zámek Buchlovice úèast našich sportovcù z oddílu plavání a cyklistiky na soutìži VII. speciální regionální olympiády ÈHSO pódiové vystoupení klientù domova na IV. celostátní pøehlídce zájmové a umìlecké èinnosti zdravotnì postižených dìtí a mládeže ve Zlínì nauènì poznávací zájezd do Prahy kurz spoleèenského chování a tance úèast klientù domova na akci Bìh Terryho Foxe kvìten - èerven úèast na mezinárodním hudebním festivalu v Plumlovì úèast na Dni radosti - spoleèenské odpoledne spoleèenské odpoledne a posezení u táboráku v areálu domova vernisáž výstavy Tam, kde jsem doma po síti, poøádané Èeským rozhlasem v Národním technickém muzeu v Praze akcí. K nejvýznamìjším patøí již tradièní velikonoèní a vánoèní turnaj v bowlingu a aukce obrázkù, poøádaná Èeským rozhlasem. Naši sportovci ze sportovního klubu Nadìje Otrokovice se zúèastnilo v roce 2000 mnoha soutìží. Celkem získali 3 medaile v plavání, 4 medaile v lyžování a 1 medaili v pøehazované. Velkou radost nám pøinesla výroba a prodej keramiky. Za celý rok se uskuteènilo nìkolik prodejních výstavek, výsledná hodnota prodeje dosáhla Kè. celostátní turnaj Èeského hnutí speciálních olympiád v pøehazované v Døevìnicích exkurze klientù a pracovníkù ve SOU keramickém v Luhaèovicích rekreaènì rehabilitaèní pobyt dìtí a mládeže v Rozpitém, Dolní Beèva èervenec úèast sportovního oddílu plavání na celostátní speciální olympiádì ÈHSO v Praze nauènì poznávací zájezd hrad Bouzov srpen záøí u pøíležitosti 10. výroèí Nadìje probìhla Malá zahradní slavnost veèerní posezení u táboráku a areálu domova nauènì poznávací zájezd do ZOO Lešná ve Zlínì den otevøených dveøí s programem a výstavní a prodejní akcí výrobkù klientù nauènì poznávací zájezd - Kvìtná zahrada Kromìøíž spoleèná akce mládeže poboèky Otrokovice a poboèky Vysoké Mýto øíjen nauènì poznávací zájezd do Mikulova sportovní den v Trnavì exkurze pracovníkù chránìné dílny do výrobny kobercù ve Valašských Kloboukách listopad úèast na pøehlídce zájmové èinnosti Motýlek 2000 prosinec v Kopøivnici vánoèní posezení s turnajem v bowlingu Mašinka v Otrokovicích úèast ve výtvarné soutìži Nej kapr spoleèenské odpoledne - návštìva studentù gymnázia Hustopeèe v domovì taneèní a spoleèenské odpoledne v Zámecké restauraci Zlín spojené s mikulášskou nadílkou úèast na turnaji ve stolním tenise ve Zlínì vánoèní divadelní pøedstavení s nadílkou na Malé scénì ve Zlínì vánoèní diskotéka rádia Kiss publikum vánoèní besídka v domovì vánoèní strom splnìných pøání Nadace Terezy Maxové organizoval vánoèní nadílku pro dìti ve Vinohradském pavilonu v Praze 19

20 POBOÈKA JABLONEC NAD NISOU Kontaktní adresa poboèky: Poboèka Jablonec nad Nisou Podhorská 57, Jablonec nad Nisou tel., fax: 0428/317120, Jan Vanìèek povìøený øízením Datum založení poboèky: leden 1999 Èinnost poboèky je zamìøena na služby: Èinnost poboèky a významné události v roce 2000: denní centrum pro bezdomovce s poradnou ubytovna a noclehárna pro bezdomovce dùm na pùli cesty pro obèany vycházející z VTOS èerven øíjen prosinec zahájení opravy Domu na pùli cesty v Jiøetínì pod Bukovou. slavnostní otevøení Domu na pùli cesty v Jiøetínì pod Bukovou zahájení provozu denního centra a noclehárny. Cíle do budoucnosti: stabilizovat provoz poradny v Domì Nadìje v Jablonci nad Nisou. navázat užší spolupráci s Vìzeòskou službou Èeské republiky a Vìzeòskou duchovenskou péèí. Statistický výkaz roku 2000: kapacita ubytovny a noclehárny: kapacita Domu na pùli cesty: poèet ubytovaných v azylovém ubytování: poèet ubytovaných v Domì na pùli cesty:... 8 Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 3 Poèet klientù v jednotlivých mìsících roku 2000 Poboèka Jablonec nad Nisou (v tis. Kè) 20

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Sociální vylouèení, jeho eliminace a prevence, život s lidskou dùstojností, to jsou pojmy, které se èasto opakují v dokumentech

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 Jedno z nejhlubších tajemství života je, že největší cenu má to, co děláme pro své bližní. Lewis Carrol Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé,

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum. VÝROÈNÍ SDRUŽENÍ ZPRÁVA AMBRA adresa: Stržanov 34, Žïár n. Sáz. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.cz hipoterapie canisterapie volnoèasové aktivity animoterapie 2 0 0 3 Vysoèina

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Emauzy ÈR. Výroèní zpráva. Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou

Emauzy ÈR. Výroèní zpráva. Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou Emauzy ÈR Výroèní zpráva 2009 Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou Z HISTORIE ORGANIZACE Obèanské sdružení bylo založeno a zaregistrováno u MV ÈR pod èj. VSC/1-6559/91-R

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Stále častěji se mluví o sociální inkluzi, o prevenci sociálního vyloučení, o boji proti chudobě. Společné memorandum o sociálním

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

Dárci 2012. Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pardubický kraj Evropská unie

Dárci 2012. Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pardubický kraj Evropská unie Dárci 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropská unie Město Česká Třebová Město Králíky Město Lanškroun Město Letohrad Město Ústí nad

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0 Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální sítì pro vstup do jednotného systému vìdy a výzkumu) Substituèní V rámci projektu NETAD bylo realizováno 6 analýz pøipravenosti

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům Ostrava ředitel: Petr Novák Hlavní poslání Integrace a resocializace mužů po výkonu trestu (začlenění do společnosti, osvojení pravidel)

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 1 ESET - HELP, obèanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 4 IÈO: 6293726 Tel.: 2/ 72 94 8 79 Tel./fax: 2/ 72 94 8 8 e-mail: esethelp@volny.cz, eset@mbox.vol.cz internet: www.esethelp.cz

Více

Výro č ní zpráva 2009

Výro č ní zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Lidé v občanském sdružení TIŠICKÉ KLUBko 3. Důležité události v historii 4. Akce v roce 2009 5. Finanční zpráva o hospodaření za rok 2009 6. Plány pro rok 2010

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek úvodní slovo Vážení spoluobèané, je mi ctí pøipojit pár úvodních slov k pøedkládanému

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová střešní krytina a osazení

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a ----------------------------------------------------------- Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Obèanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ÈR è. VS/1 1/55713/03-R, IÈ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54 kat.území parcela druh pozemku využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚvlastník adresa I. vlastníka I.podíl vlastník adresa II. vlastníka II. 600865 5356 orná půda zemědělský půdní fond 598 1866 13 Vašíčková

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba OBSAH 3 4 6 7 8 10 11 12 13 17 18 20 22 24 26 Slovo úvodem Diakonie ÈCE poslání Základní informace a údaje Organizaèní struktura Ošetøovatelská služba Peèovatelská služba Osobní asistence Denní stacionáø

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015 Zdravotnická záchranná služba 155 Univerzální tísňová linka 112 (= jednotné evropské číslo tísňového volání, dovoláte se hasičů, policie i lékařské záchranky,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond Státní fond životního prostředí OP ŽP Státní zemědělský intervenční fond PRV ČR

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Úvodní slovo...2 Základní údaje a kontakty...3 Poslání, historie...4 Mapa pùsobnosti...5 Správa spoleènosti...6 Èinnost v r. 2007...8 Služby sociální intervence...8 Služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen;

Více

Katalog poskytovatelù sociálních služeb

Katalog poskytovatelù sociálních služeb Katalog poskytovatelù sociálních služeb ØÍJEN 2010 Zpracoval Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva mìstské èásti Praha 1 2010 NEPRODEJNÉ Úvodní slovo Vážení

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více