Absolventská práce 2012 Jolana Rumlová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Absolventská práce 2012 Jolana Rumlová"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Absolventská práce 2012 Jolana Rumlová

2

3 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Onemocnění ledvin s projevy akutní renální insuficience u pacientů nad 60 let Diplomovaný zdravotnický záchranář Vypracovala: Jolana Rumlová Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr Wagner Čelákovice 2012

4 Čestné prohlášení Čestně prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala sama, všechny písemné, odborné a informační zdroje řádně odcitovala. Jsem seznámena s tím, že doslovné kopírování textů ve větším rozsahu, než je krátká doslovná citace se stává porušením autorských práv dle zákona 121/2000 Sb., je v rozporu s interními předpisy školy a důvodem k nepřipuštění k obhajobě absolventské práce Praha, 7. května 2012 Jolana Rumlová 2

5 Obsah Úvod Cíl absolventské práce Hlavní cíl Dílčí cíle Teoretická část Anatomická stavba ledvin Cévní zásobení ledviny Funkce ledviny Příčiny akutního renálního selhání Klasifikace akutního renálního selhání Charakteristika onemocnění ledvin z příčin primárně renálních, vedoucí nejčastěji k bioptické verifikaci Vyšetřovací metody k diagnostice ARI Vyšetřovací metody ledvin v přednemocniční péči Vyšetřovací metody ledvin v nemocniční péči Léčba při ARI Akutní insuficience ledvin na jednotkách intenzivní péče (JIP) Prognóza akutního selhání ledvin Intrakorporální a extrakorporální metody nahrazující funkci ledvin Praktická část Vyhodnocení dat z práce se souborem Kasuistika II Kasuistika III Kazuistika IV Diskuse Závěr Seznam zkratek Resumé Bibliografie

6 Úvod Práce s titulem Onemocnění ledvin s projevy akutní renální insuficience u pacientů nad 60 let je zaměřena na zpracování dat souboru pacientů se závažným onemocněním, vedoucí k bioptické verifikaci. Přestože procento lidí ve vyšších věkových skupinách v populaci narůstá, je specifikace onemocnění mimo kardiovaskulární systém a onkologická onemocnění málo dokumentována. V této věkové kategorii je pravděpodobně nejčastější příčinou akutní renální insuficience (dále jen ARI), šokový stav jakékoli etiologie (např. součást pooperačních komplikací), tyto stavy ale obvykle nevedou k biopsii. Práce pokrývá analýzu případů, která je v literatuře méně dokumentovaná. Zpracovaný soubor představují biopsie ledvin Pracoviště klinické a transplantační patologie IKEM v letech Cílem práce je zjistit na základě analýzy souboru nejčastější biopticky verifikované příčiny ARI. Ze souboru jsou vybráni pacienti ve věkové kategorii nad 60 let s klinickými projevy ARI. Analyzovány jsou bioptické diagnózy a včetně jejich kombinací, především s cévními aterosklerotickými změnami atd. V této věkové kategorii lze předpokládat především komplikace cévních onemocnění (vaskulární nefrosklerózy) a diabetu (DM). Otázkou zůstává, zdali budou mít významný podíl i v oblasti ARI. Ve své práci se snažím popsat teoretická fakta stavby a funkce ledvin, vysvětlit základní příčiny onemocnění vedoucí k akutní renální insuficienci. V druhé části práce je předloženo vyhodnocení a výsledky práce se soubory, kasuistika ze skupiny nejčastějšího onemocnění způsobujících ARI vedoucí k bioptickému ověření příčiny chorobného stavu, klinické projevy, jejich zaléčení a další prognóza. 4

7 1 Cíl absolventské práce 1.1 Hlavní cíl Na základě analýzy souboru chci zjistit nejčastější biopticky verifikované příčiny akutní renální insuficience u věkové kategorie nad 60 let. Chci poukázat na velmi vážný stav této problematiky a na důležitost rychlého určení diagnózy, která je klíčem k optimálnímu terapeutickému přístupu těchto případů. 1.2 Dílčí cíle Popsat základní příčiny a klasifikaci akutní renální insuficience. Popsat charakteristiku ARI z renálních příčin. Popsat možnosti terapie u akutní renální insuficience Sběr a analýza souborů z Pracoviště klinické a transplantační patologie IKEM v letech Zpracovat data ze souboru s ohledem na vybranou věkovou skupinu. Zpracovat data a kasuistiky u vybraných skupin pacientů. 5

8 2 Teoretická část 2.1 Anatomická stavba ledvin Ledviny (renes, řecky nefros) jsou párovým orgánem, fazolovitého tvaru, elastické konzistence. Mají červenohnědou barvu a jsou uloženy v retroperitoneu, spolu s dalšími orgány, jako je např. aorta a její větve, dolní dutá žíla s větvemi, nadledviny, močovody, velká část dvanáctníku a slinivky břišní, atd. Velikost ledvin bývá v průměru 12x6x4 cm, hmotnost cca 120 g. Ledviny leží v úrovni obratlů Th 12, L 1 až L 2. Pravá ledvina je umístěna níže než levá a v retroperitoneu jsou fixovány úponem mesocolon transversum, kolem jejich dolního pólu, dále facia renalis a tukem, kterým jsou ledviny obklopeny. Velký podíl má též i nitrobřišní tlak, který napomáhá v udržení ledvin v jejich poloze. Povrch ledviny je pokryt pevným vazivovým pouzdrem (capsula fibrosa renis), které jde dobře sloupnout s výjimkou hilu a tvoří ochranný kryt ledvin. Další ochranu před vnějším prostředím tvoří 11. a 12. pár žeber a přilehlé svaly. Na podélném (frontálním) řezu ledvinou, rozeznáváme tyto části: ledvinovou kůru (cortex renalis), ledvinovou dřeň (medulla renalis). Na vnitřním okraji se nachází hilus, který je ohraničen valem, z něhož odstupuje ledvinová pánvička (pelvis renalis), a přes který prochází cévy ledvin arteria renalis a vena renalis. [NAŇKA, 2009] Kůra ledvin (cortex renalis), je přibližně silná 1 cm, má světlejší barvu, než dřeň a zajišťuje funkci ledviny. V kůře jsou uloženy nefrony (1-1,2 miliónů), které jsou základní stavební a funkční jednotkou ledvin. Nefron tvoří glomerulus (dříve Malpighiho tělísko nebo corpusculum renale), proximální kanálek neboli tubulus, Henleova klička, distální kanálek a nakonec sběrný tubulus, který již odvádí definitivní moč. Glomerulus je obklopený Bowmanovým pouzdrem. [NAŇKA,2009] Glomerulus tvoří kostra tzv. mesangium a spleť kapilárních kliček, které jsou ze zevní strany kryté podocyty tj. specializovanými buňkami, které ovlivňují správnou filtrační schopnost glomerulu (obrázek č.1). 6

9 Obrázek č. 1. Schéma glomerulu. (Vlevo schéma glomerulu, vpravo glomerulus s normální morfologií v bioptickém obraze.) [zapůjčeno v IKEM, z archivu MUDr. Honsové, PhD.] Mesangium, které tvoří kostru glomerulu, je ve schématu znázorněno žlutě. Vytváří podporu pro kapiláry, které z vnitřní strany lemuje fenestrovaný endotel nasedající na kapilární stěnu, kterou je bazální membrána. Z vnější strany jsou všechny kapilární kličky kryté podocyty. Místo, kde do glomerulu vstupuje a vystupuje arteriola je hilus. Naproti je odstup do proximálního kanálku. Každý glomerulus má svoji přívodnou a odvodnou cévu vas afferens a vas efferens. Glomerulární kapiláry mají podíl na udržování filtračního tlaku. Močový prostor je dutina mezi podocyty a Bowmanovým pouzdrem, kde dochází k tvorbě primármí moči neboli glomerulárního filtrátu. Během celého dne je vytvořeno až 180l přefiltrované tekutiny, která se v kanálcích nefronu vstřebává zpět do krve a zůstává pouze definitivní moč, 1000ml 1500ml za den, což je tzv. denní diuréza. Z každého glomerulu vybíhá proximální kanálek, který vstřebává látky, např. glukózu, aminokyseliny a jiné. Na konci proximálního kanálku navazuje Henleova klička, která zajišťuje zpětné vstřebávání vody a sodíku. Tato klička má dvě raménka, sestupné a vzestupné. Na vzestupnou část kličky navazuje svým přímým úsekem distální tubulus. Další část tohoto kanálku je stočená a ústí do sběracího kanálku. V distálním tubulu dochází k další resorpci a výměně sodíku za draslík a vodík, což způsobuje zakyselení (acidifikaci) moči. Svým naléháním na glomerulus, stěnu vas efferens, se též podílí na řízení krevního tlaku a to přes tzv. juxtaglomerulární aparát, 7

10 jenž je tvořen buňkami macula densa a mesangia. Aparát má i další úlohu, je to místo pro tvorby reninu a kalikreinu a též se podílí na resorbci iontů a vody. Sběrací kanálek, na nějž se napojuje přibližně 5 až 10 nefronů, ústí do dřeně ledviny, kde se navzájem spojují mezi sebou a vytvářejí ductus papilaris, který vede k vrcholu dřeňové pyramidy papilla renalis. Dřeň ledviny (medulla renalis) je tedy tvořena z pyramid (pyramides renales), které jsou kuželovitého tvaru a svým vrcholem jsou obráceny směrem k hilu a parenchymu ledvin. Počet pyramid v ledvině se pohybuje mezi 7 9. Do vrcholků pyramidy (papilla renales) ústí vývodné kanálky nefronů a současně nasedají na ledvinové kalichy (calices renalis). Kalichy tvoří součást ledvinové pánvičky (pelvis renalis), která má tvar oploštělého trychtýře, a která pokračuje v distální části za hilem a renálními cévami v močovod. Sběrná kapacita prostoru v pánvičce odpovídá asi 5 8 ml. [NAŇKA,2009] Obrázek č. 2 Stavba ledviny. [http://sharka-ali.blog.cz/č. 1] 8

11 2.1.1 Cévní zásobení ledviny Ledviny mají bohaté krevní zásobení, jenž zajišťuje ledvinám zachování vysoké glomerulární filtrace, která je základní potřebou pro optimální udržení vodní i elektrolytové stability organismu. Ledvinami protéká % krve srdečního výdeje. Každá ledvina má svoji arterii renalis, odstupující z břišní aorty v úrovni rozhraní ploténky L 1 až L 2. Renální arterie se před vstupem do hilu nadále větví na dvě segmentové tepny, přední a zadní. Ty se dělí na menší větve, které prochází parenchymem ledviny, prostupují mezi pyramidami ke kůře až k povrchu ledviny. Tyto arterie, nazývané aa. interlobulares, se člení na přívodné kapiláry glomerulů aa. afferentes, jenž vytvářejí kapilární klubíčko a z glomerulu vystupují jako aa. efferentes. Afferentní arterioly nefronů z povrchových oblastí ledvinové kůry tvoří kapilární síť kolem korových kanálků, zatímco aferentní arterioly juxtamedulárních glomerulů zajišťují vznik vasa recta, jenž vyživuje zevní a vnitřní dřeň. Na rozdíl od většiny jiných orgánů, v ledvinách nejsou mezi arteriemi a arteriolami žádné kolaterály a proto funkce ledvin jsou v první řadě závislé na stavu cév. Žilní řečiště vzniká spojením peritubulárních kapilár, spojující se do větších větví a vystupující z hilu přes v. renalis, která je uložena před a. renalis a ústí do dolní duté žíly. Lymfatická drenáž ledvin je tvořena peritubulární a subkapsulární pletení lymfatických cév, které ústí do mízních uzlin podél aorty. [NAŇKA, 2009] Funkce ledviny Ledviny jsou nejdůležitějším vylučovacím orgánem a podílejí se na řadě funkcí organismu, jako je tvorba moči, filtrace a vylučování nahromaděných odpadových látek a látek tělu cizích (např. léky), podílejí se na udržování správné hladiny iontů a vody v organismu. Udržují homeostázu vnitřního prostředí, osmolalitu, optimální ph, spolu s plícemi regulují acidobazickou rovnováhu, ovlivňují regulaci vylučování glukózy, fosfátů, aminokyselin, oligopeptidů a bílkovin. Slouží i jako důležitý endokrinní orgán, produkující renin, kallikrein - kinin, prostaglandiny, erytropoetin a podílejí se na metabolismu vitaminu D. Současně představují klíčový orgán ovlivňující dlouhodobou regulaci krevního tlaku a v rozvoji hypertenze. Jelikož fyziologie ledviny je složitá a popis veškerých funkcí ledvin je obsáhlý, podrobněji se touto fyziologií nezabývám. Podrobněji se zmiňuji o patologicko-fyziologických změnách ledvin týkající se mého tématu a práce. [TESAŘ, 2006] 9

12 2.2 Příčiny akutního renálního selhání Akutní renální selhání je náhle vzniklý a nebezpečný stav, který je spojen ve své těžší formě s výrazným poklesem diurézy (oligurie, anurie). Může mít mnoho příčin, a proto je rozděleno do tří základních skupin, podle jejich vzniku. Klasifikace pro posouzení závažnosti stavu se řídí podle kritérií RIFLE, jenž jsem uvedla v tabulce 1.1 (viz. strana 13). [TEPLAN, 2010] V literatuře se příčiny akutního renálního selhání rozdělují na: 1. Prerenální příčiny - předledvinové příčiny (hypoperfuze), to znamená, že samotné selhání není problémem samotných ledvin, ale náhlé poruchy jejich prokrvení, dodávky kyslíku (hypoxie) a živin, což může být důsledkem při selhání srdce jako pumpy, při velkých ztrátách krve nebo intracelulární tekutiny, jako důsledek hypovolemického šoku (dehydratace, popáleniny). Dále ischemie např. při stenóze arterie. Častý výskyt akutního renálního selhání je zaznamenám i jako komplikace na jednotkách intenzivní péče u pacientů s jinými závažnými chorobami a zvláště u nemocných s multiorgánovým selháním a u pacientů se sepsí a následným šokem s pozitivní hemokulturou. [TEPLAN, 2010] 2. Renální ledvinové příčiny, které nejrůznějšími faktory, způsobují poškození samotného ledvinového parenchymu. I zde se onemocnění rozdělují podle části ledvinné tkáně, která je dominantně poškozená, na onemocnění glomerulů (rychle progredující glomerulonefritidy), onemocnění intersticia (intersticiální nefritidy např. jako součást toxické reakce při léčbě ATB, nebo jako následek toxické reakce na kontrastní látky) a také onemocnění cév (vaskulitidy, maligní hypertenze). [TEPLAN, 2010] 3. Postrenální příčiny tato skupina je nejméně častá. Akutní selhání ledvin v tomto případě nejčastěji způsobuje uzavření močových cest obstrukce, jako jsou močové kameny, zvětšená prostata, nádory v močových cestách aj.. Dochází k hromadění moči, jež dosahuje až k ledvině a utlačí ji. Tím může být ledvina ireverzibilně poškozena, a pokud jde o tuto situaci pouze u jedné ledviny, je to stav zrádnější a hůře diagnostikovaný. [TEPLAN, 2010] 10

13 2.2.1 Klasifikace akutního renálního selhání Mnoho let se akutní renální selhání hodnotilo a posuzovalo, jak v odborné literatuře, tak klinicky různými formami kritérií, tím docházelo k tomu, že pro stejné charakteristiky existovala různá hodnocení a že stejné stupně hodnocení měly v různých klasifikacích zcela odlišné hodnoty. Proto bylo ustanoveno nové klasifikační schéma, na základě kterého by bylo možno posoudit tíži postižení a pravděpodobně i predikovat budoucí funkci. Současně byl navržen pojem nahrazující akutní selhání ledvin za nový, AKI akutní poškození ledvin, který lépe vystihuje a klasifikuje celý rozsah onemocnění. Tyto kritéria jsou shrnuty v akronymu RIFLE (R- risk, I- injury, F- failure, L- loss, E- end-stage kidney) viz. tabulka 1.1. [TEPLAN, 2010] Tabulka 1.1 Klasifikace AKI. [TEPLAN,2010] RIFLE Kreatinin v séru diuréza (ml/h) AKI - stadia riziko (Risk) poškození ledvin (Injury) kretinin o 50%více GF méně o 25% v průběhu 1 až 7 dní kretinin o 100%více GF méně o 50% oligurie - méně než 0,5ml/kg/h,min. 6h neoligoanurie - diuréza zachována oligurie - méně než 0,5ml/kg/h,min. 12h neoligoanurie - diuréza zachována I. stadium II. stadium selhání ledvin (Fuilure) ztráta funkce ledviny (Loss) Terminální selhání funkce (End-stagekidney disease) kretinin o 200%více, což 3X vyšší hodnota GF méně o 75% akutní selhání ledvin s afunkcí delší než 4týdny afunkce trvající déle než 3 měsíce oligurie - méně než 0,5ml/kg/h,min. 24h nebo anurie 12h neoligoanurie - výjmečně diuréza zachována anurie nebo oligurie anurie nebo oligurie III. stadium - akutní selhání ledvin 11

14 V odborné literatuře a statistikách jsou nejčastějším důvodem AKI prerenální příčiny, jež představují vysoké procento komplikací na jednotkách intenzivní péče u pacientů původně s jiným závažným onemocněním, pacienti s multiorgánovým selháním nebo pacienti s pozitivní hemokulturou a rozvíjejícím se septickým šokem. Tato skupina pacientů není bioptována, a proto vzhledem k zaměření a hodnocení mé práce, nepředstavuje v mém případě prioritní zájem. Při celkovém posouzení všech tří příčin akutního renálního selhání musím objasnit jeden z nejdůležitějších faktů, a to je důsledek a nejčastější reakce tkáně ledvin při AKI, jenž představuje tzv. akutní tubulární nekróza/poškození (ATN). Morfologicky se většinou nejedná o nekrózu tubulárních buněk, ale o různý stupeň poškození tubulárních buněk. K ischemickému poškození tubulárních buněk může docházet z prerenálních příčin (při systémové hypotenzi) i při lokálním poškození glomerulů nebo cév. Tubuly jsou velmi citlivé k ischémii, a protože ledviny nemají kolaterály, je intersticium zásobováno z cév, které nejprve prošly glomerulem. To v praxi znamená, že každé závažnější poškození glomerulu je nutně doprovázeno poškozením tubulárních buněk příslušného nefronu. To znamená, že ATN musí v různém stupni doprovázet všechny proliferativní typy glomerulonefritid, GN se srpky a stavy charakterizující významné poškození edotelu, jako např. maligní hypertenze, vaskulitidy, trombotická mikroangiopatie (TMA) a jiné. Vzhledem k vysoké metabolické aktivitě výstelky tubulů, mohou být tubulární buňky poškozeny nefrotoxickými látkami, např. těžkými kovy nebo častěji podáváním některých druhů léků (NSAID, ATB, cytostatik).[teplan, 2010] Charakteristika onemocnění ledvin z příčin primárně renálních, vedoucí nejčastěji k bioptické verifikaci Do této skupiny patří primární glomerulární léze a choroby způsobující tubulointersticiální poškození ledvin. Primární glomerulární léze - značnou část tvoří glomerulonefritidy, což jsou převážně imunitně podmíněná onemocnění způsobující poškození glomerulu, a tím následný pokles glomerulární filtrace (GF). Do této kategorie lze zařadit také vaskulitidy, které postihují kapiláry v glomerulech (a mají morfologii glomerulonefritid) a současně mohou postihovat cévy různých kalibrů mimo glomeruly. 12

15 Časná diagnostika na základě bioptické verifikace a vyšetření protilátek je klíčová pro zachování budoucí funkce ledvin a někdy i pro další osud pacienta. Rychle progredující glomerulonefritida (RPGN) jedná se o onemocnění, jenž svým rychlým průběhem a progresí vede během několika týdnů až měsíců k selhání ledvin. Příčiny rychle progradující glomerulunefritidy jsou rozlišné. Nejčastěji ji však způsobují ANCA pozitivní vaskulitidy. Daleko méně časté jsou jiné příčiny včetně různých typů imunokomplexových GN. ANCA pozitivní systémové vaskulitidy onemocnění, jenž charakterizuje přítomnost ANCA protilátek (c-anca nebo p-anca). Nejčastěji je diagnostikováno mezi pátou až sedmou věkovou dekádou, průměrný věk pacientů je kolem 45 let věku, ale může se vyskytnout prakticky v každém věku. Prognóza neléčené ANCA pozitivní vaskulitidy je velmi špatná, většinou pacienti umírají do roku od stanovení diagnózy. Vedle poškození glomerulů, mohou být vaskulitidou postiženy i ostatní cévní segmenty v ledvinové tkáni. Jako druhotné k postižení glomerulů a ostatních cév, dochází k tubulointersticiálním změnám. Anti GBM glomerulonefritida - je onemocněním vzácným, vyskytuje se o řád méně často než ANCA pozitivní glomerulonefritidy. Jde o autoimunní onemocnění, kdy z nezcela jasných důvodů dojde k tvorbě protilátek proti některým strukturám basálních membrán glomerulů. Navázání protilátek aktivuje komplementový systému a proteázy, které způsobí ruptury glomerulárních bazálních membrán (GBM). Imunokomplexové glomerulonefritidy tvoří nesourodou skupinu. U všech z nich je naštěstí vzácně možný velmi akutní průběh, s rychlým rozvojem poškození spadajícím do kategorie RPGN. Tubulointersticiální poškození ledvin způsobují převážně tubulointersticiální nefritidy (TIN), což je skupina onemocnění, charakterizována zánětem v intersticiu, jenž způsobuje značná poškození tubulárního epitelu. Původcem mohou být bakteriální a virové infekce, toxické reakce zejména polékové nebo metabolické změny. Do této skupiny řadíme akutní infekční intersticiální nefritidu, neinfekční polékovou a toxickou intersticiální nefritidu. Akutní infekční intersticiální nefritida - nejčastějším původcem bývají kokové infekce, gramnegativní bakterie nebo E. coli, Klebsiela, Enterobacter nebo vzácně spirochety r. Leptospira. Infekce se šíří z dolních cest močových a způsobuje tím akutní 13

16 pyelonefritidu. Predispozicí vzniku akutní pyelonefritidy bývají jiná onemocnění jako diabetes mellitus nebo obstrukce, např. kameny či zvětšená prostata. Některé infekce, jako např. Leptospira, pravidelně postihují ledvinovou tkáň a často vedou k akutnímu renálnímu selhání a současně i k poškození jater. Akutní neinfekční (poléková a toxická) intersticiální nefritida - způsobuje akutní tubuintersticiální poškození na základě nahromaděných toxinů nebo některých složek léků. Poléková intersticiální nefritida je zapříčiněna nejčastěji některými druhy antibiotik, diuretik, sulfonamidy, nesteroidními antirevmatiky. Klinický průběh se objevuje zhruba dva týdny po podání léků a většinou se projevuje teplotou, vyrážkou, proteinourií nízkého stupně. Morfologicky nastává edém intersticia se zánětlivou celulizací s průnikem až do epitelu tubulů. Glomeruly většinou zůstávají v normě. Toxická forma akutní intersticiální nefritidy bývá způsobena jako iatrogenní komplikace, při léčbě cisplatinou u onkologických onemocnění nebo podáním kontrastních látek při rtg vyšetřeních. Obecně dochází k úniku vazokonstrikterů, čímž dochází k poklesu prokrvení a ke ztrátě autoregulace v zevní části dřeně s dopadem na změny epitelu v tubulech, které vedou k vývoji akutního renálního selhání. Nemoci cév s projevy akutního selhání ledvin Hemolytickouremický syndrom - je onemocnění, které ve své typické formě postihuje hlavně děti. Jde o toxické projevy při infekci některými sérotypy E. coli. Toxiny těchto bakterií se naváží na receptory v cévních stěnách, kde vedou k poškození endotelu a následně k trombozám. V místech bez kolaterál, jako jsou ledviny, jsou za trombózami nekrózy v glomerulech a doprovázející změny v intersticiu. V nedávné minulosti proběhla hromadná infekce s velkými socio-ekonomickými důsledky v Německu. Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) - je autoimunní onemocnění s protilátkami proti enzymu, který štěpí vláknité struktury von Wilebrantova faktoru. Vlákna vwf tvoří síť pro destičky při vzniku trombu. Pokud nejsou rozštěpena (štěpící enzym je blokován protilátkami) přetrvávají tromby v místech jejich vzniku a vedou k nekrózám na periferii. V ledvinách se TTP projevuje ischemickými změnami tj. kombinací ischemických kolapsů glomerulu a překrvení až hemoragických nekróz. [TEPLAN, 2010] 14

17 2.3 Vyšetřovací metody k diagnostice ARI Vyšetřovací metody ledvin v přednemocniční péči Vyšetření ledvin v přednemocniční péči bez možnosti podrobnějšího rozboru moči a krevního séra, je založeno jen na zjištění anamnézy, a to rodinné, osobní, farmakologické, dále na nynějším onemocnění a určení současného stavu pacienta status preasens na základě základního fyzikálního vyšetření. To nám pomůže při určování diagnózy a první pomoci. Stručně řečeno držíme se základních pravidel, která jsou: Pohled - zhodnotíme polohu pacienta, otoky očních víček, obličeje a dolních končetin, vzhled pokožky (bledost, pocení), chování pacienta Poklep ten je při vyšetření ledvin velmi důležitý, použijeme nejčastěji užívaný tapottement, který nám pomáhá zjistit citlivost v bederní oblasti, hlavně při zánětu ledvin nebo nepřímý poklep pěstí přes nataženou druhou ruku. Poslech poslechově vyšetřujeme v levém i pravém horním břišním kvadrantu, systolické šelesty renálních arterií nebo jiné abnormální zvuky. Pohmat v podbříšku, zhodnotíme stav močového měchýře, jeho velikost a naplnění. Per rektum zvětšení prostaty, náplň v oblasti pánve Nezbytně nutným vyšetřením je základní přístrojové měření životně důležitých funkcí, což je měření teploty, dechu, tlaku, tepu, a pokud si stav pacienta vyžaduje, natočíme ekg a změříme hladinu cukru v krvi glykémii a změříme saturaci krve kyslíkem (SpO 2 ) nebo měření koncentrace CO 2 ve vydechované směsi (kapnometrii). Samozřejmě, že prioritní je zajištění vitálních funkcí dle stavu pacienta včetně potřebného přístrojové vyšetření. Obecně nesmíme podceňovat prvotní důvody, které mohly daný stav zapříčinit. Jedná se hlavně o skupiny pacientů, kteří se nachází ve stavu akutního renálního selhání z prerenálních a postrenálních příčin. V tomto případě je nutno odstranit hlavní příčinu a stabilizovat stav pacienta, jenž k akutní ledvinové insuficienci vede. Nejčastěji to jsou prerenální příčiny (55 %), které způsobují převážně dehydrataci organismu (zvracení, průjmy z různých příčin), nižší perfúze na základě sníženého srdečního výdeje rozvíjející se kardiogenní šok nebo z ostatních příčin šoků, ať už hypovolemického (snížení objemu cirkulující krve či při popáleninách), distribučního - na základě zvětšení kapacity krevního řečiště (anafylaxe, septický šok) 15

18 nebo obstrukčního způsobeného mechanickou překážkou v oběhu (plicní embolie, srdeční tamponáda). Pro tuto skupinu z prerenálních příčin jsou příznaky velmi výrazné, jelikož dominuje základní onemocnění, které doprovází anurie a rozvíjející se akutní tubulární nekróza, klinicky řečeno šoková ledvina. Takže postup vyšetření vedeme podle nutnosti a specifikace poranění či onemocnění. Další skupinu tvoří případy z postrenálních příčin (asi 5 %). Jedná se především o obstrukci močových cest, způsobenou různými konkrementy, trombózou, tumorem nebo hyperplázií prostaty. Tyto aspekty způsobují retenci moči, doprovázené silnými bolestmi až kolikou v bederní oblasti nebo v podbříšku při naplněném močovém měchýři nebo k hromadění moči nad překážkou. Pacient pociťuje nucení k močení. Komplikacemi může být vzniklá hypertenze pro retenci sodíku a vody, hyperkalémie, dušnost a s tím spojená acidóza. Poslední skupinou akutní renální insuficienci je selhání z renálních příčin. Jak už jsem se zmiňovala, tuto skupinu tvoří choroby ledvin způsobující akutní tubulární nekrózu horního nebo dolního nefronu, velmi často způsobenou poškozením vlastním imunitním systémem. Projevy a příznaky: poklepová citlivost v oblasti ledvin, hematurie, dušnost, hypertenze (pro oligurii až anurii z důvodu snížené glomerulární filtrace), bolest hlavy, bledost, výrazné otoky očních víček a obličeje. Tyto projevy nazýváme nefritický syndrom, který doprovází akutní renální selhání. [BYDŽOVSKÝ, 2008] Vyšetřovací metody ledvin v nemocniční péči Vyšetření s podezřením na akutní renální selhání v nemocniční péči, je daleko podrobnější, určení diagnózy se již odvíjí od daných hodnot, které získáme z odběru moči, krevního séra a neméně důležitých výsledků z provedené renální biopsie a lze provést některé z hlavních zobrazovacích metod, jako je ultrasonografie, počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance (MR), radioizotopové metody. Radioizotopové metody se využívá k přesnému měření glomerulární filtrace a efektivního průtoku plazmy ledvinou, k separovanému vyšetření funkce každé jednotlivé ledviny, k vyšetření perfuze a tubulární sekrece transplantované ledviny a k průkazu obstrukce močových cest při hydronefróze nebo k průkazu zánětlivých ložisek či jizev v renálním parenchymu. Nejběžnějším vyšetřením a standardem je renální angiografie. 16

19 Ta se využívá při podezření na stenózu renální tepny a žil, při podezření krvácení po renální biopsii nebo trombózu renálních žil. [TESAŘ, 2006] Pro diagnostiku a pozorování akutního selhání ledvin je nutno provést podrobné biochemické vyšetření moči krevního séra. Z vyšetření moči hodnotíme tyto ukazatele: diuréza jeden ze základních a důležitých parametrů klasifikace RIFLE Na (sodík) pro posouzení diferenciální diagnostiky prerenálního a renálního selhání K (draslík) pro posouzení funkce ledvin regulovat homeostázu draselného kationtu Ca (vápník), P (fosfor) pro diferenciální diagnostiku kreatinin pro clearanci kreatininu myoglobin u rabdomyolýzy tubulární indikátorové proteiny stanovení imunofixací moči mikoroalbuminurie časný marker postižení ledvin např. u diabetu mellitus a hypertenze [TEPLAN, 2010] Z močového segmentu je nutné zhodnotit přítomnost hemoglobinu, erytrocytů, leukocytů a válců, jenž svědčí pro renální selhání z různých příčin. A chemické vyšetření moči pro určení selhání ledvin následkem otrav. U biochemického vyšetření séra a plazmy hodnotíme: Clearence vyšetření termín, který zaujal trvalé postavení ve funkčním vyšetřování ledvin. Snaha po kvantitativním posuzování funkce ledvin vyústila ve dvacátých letech minulého století, ve formě určování renální clearence močoviny (C urea ), na podkladě jejího vylučování (U urea V) a plazmatické koncentrace (P). V této době byl poprvé provedený výpočet renální clearence na podkladě poměru. Hodnota poměru udává objem plazmy, ve které je obsaženo množství látky vyloučené ve sledované časové jednotce moči. V současné době se nejčastěji používá vyhodnocení clearence inulinu, kreatininu při posuzování poškození ledvin a clearence urey, jež se stala základní metodou pro posuzování funkčnosti umělé ledviny. 17

20 kreatinin stanovení hodnot S kr a clearence C kr (základní ukazatel pro klasifikaci poškození ledvin RIFLE, svědčící pro pokles glomerulární filtrace) Renální clearence kreatininu (C kr ) - je důležité vyšetření k posouzení funkce ledvin, jenž umožňuje vyloučit působení většiny extrarenálních faktorů ovlivňující S kr. Konečná hodnota výpočtu nám stanovuje odhad glomerulární filtrace a vykazuje se v ml/s. frakční extrakce (FE) hodnotí intenzitu tubulárního transportu sledované látky (elektrolytu nebo jakékoliv látky) a udává poměr mezi vylučovaným a profiltrovaným množstvím. Výhodou tohoto vyšetření je, že k výpočtu hodnoty sledované látky není potřeba znalost velikosti diurézy. Výsledná hodnota se vyjadřuje v procentech. Nejčastěji sledovanou hodnotou je trasport sodného a draselného kationtu, urey (pro posouzení renálního selhání), hydrogenkarbonátu (poruchy acidifikace). [TESAŘ, 2006] urea důležitý ukazatel pro diferenciální diagnostiku prerenálního a renálního selhání, hodnoty v séru a clearence cystanin C může odrážet jemnější změny glomerulární filtrace K +, fosfáty, Ca 2+ - vzestup u rabdomyolýzy urát vzestup u rabdomyolýzy, u urátové nefropatie, po efektivní protinádorové terapii kreatinkináza vzestup u rabdomyolýzy, vyšetření myoglobinu v séru má neomezený význam osmolalita významný ukazatel pro diferenciální diagnostiku renálního a prerenálního selhání, při intoxikaci organickými látkami (metanol, etanol aj.) imunologické vyšetření soubor autoprotilátek : ANCA, anti GBM, anti ds DNA SLE, ANA. [TEPLAN, 2010] 18

Změny vnitřního prostředí v urgentních stavech

Změny vnitřního prostředí v urgentních stavech Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Náměstí 5. května 2, 258 88 Čelákovice Změny vnitřního prostředí v urgentních stavech Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vypracovala:

Více

Ošetřovatelský proces hemodialyzovaného pacienta

Ošetřovatelský proces hemodialyzovaného pacienta Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Ošetřovatelský proces hemodialyzovaného pacienta Bakalářská práce Autor: Obor: Sylva Linhová, DiS.

Více

CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN

CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Bc. Petra Skřivánková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Bc. Petra Skřivánková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Bc. Petra Skřivánková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství 5341 Bc. Petra Skřivánková Studijní

Více

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Základy normální histologie Ledviny představují v mnoha směrech unikátní strukturu. Významně se podílejí na regulaci objemu tělesných

Více

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu

Více

ZÁKLADY NEFROLOGIE 2011

ZÁKLADY NEFROLOGIE 2011 Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře ZÁKLADY NEFROLOGIE 2011 Autoři: doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. Česká nefrologická společnost MUDr. Pavel Brejník Společnost všeobecného

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Ošetřovatelská péče o pacienta před a po transplantaci ledviny Petra Karešová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Ošetřovatelská péče o pacienta před a po transplantaci ledviny Petra Karešová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Ošetřovatelská péče o pacienta před a po transplantaci ledviny Petra Karešová Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc.

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. Vybrané kapitoly z klinické biochemie Petr Schneiderka a kolektiv Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. MUDr.Mgr.Milan Jirsa prof.mudr.antonín Kazda, DrSc. MUDr.Petr Kocna, CSc. Mgr.Lukáš

Více

Konkretizováno pro Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku

Konkretizováno pro Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku KOMPLEXNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S AKUTNÍ PANKREATITIDOU NA INTERNÍM ODDĚLENÍ Konkretizováno pro Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku Zpracoval: Bc. Pavel Bělunek Nemocnice ve Frýdku-Místku

Více

Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. VELENOVÁ IVANA 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. ZVLÁŠTNOSTI V INTENZIVNÍ PÉČI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER Diplomovaný

Více

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Informační brožura pro rodiny pacientů a pro samotné starší dětské pacienty Jan Janda se spoluautory: Jaroslav Špatenka, Jiří Dušek,

Více

Dynamická a statická scintigrafie ledvin

Dynamická a statická scintigrafie ledvin UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologických metod Ludmila Moučková Dynamická a statická scintigrafie ledvin Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Iva Metelková, Ph.D.

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: Mgr.Jitka Havlíčková

Více

Masivní krvácení v terénu a poruchy hemokoagulace

Masivní krvácení v terénu a poruchy hemokoagulace Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Masivní krvácení v terénu a poruchy hemokoagulace Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr

Více

Akutní poškození ledvin (AKI) je náhlý často reverzibilní pokles exkrečněmetabolické funkce ledvin, který je ve své

Akutní poškození ledvin (AKI) je náhlý často reverzibilní pokles exkrečněmetabolické funkce ledvin, který je ve své Nové markery v diagnostice akutního poškození (AKI) a selhání ledvin (ASL) Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. Klinika nefrologie TC IKEM a Subkatedra nefrologie IPVZ Akutní poškození ledvin (AKI) je náhlý

Více

Česká diabetologická společnost ČLS JEP a Česká nefrologická společnost DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI DIABETICKÉM ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

Česká diabetologická společnost ČLS JEP a Česká nefrologická společnost DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI DIABETICKÉM ONEMOCNĚNÍ LEDVIN Česká diabetologická společnost ČLS JEP a Česká nefrologická společnost DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI DIABETICKÉM ONEMOCNĚNÍ LEDVIN Za výbory odborných společností: Bouček P., Kvapil M., Monhart V., Pelikánová,

Více

Diabetes mellitus v primární péči

Diabetes mellitus v primární péči Diabetes mellitus v primární péči 2. rozšířené vydání Igor Karen Štěpán Svačina a kol. Generální partner Hlavní partner EPIDEMIOLOGIE DIABETU Z. Hamouz 1 1 Epidemiologie diabetu Z. Hamouz Diabetes mellitus

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Hana Berková

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Hana Berková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Hana Berková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Hana Berková Studijní obor: Všeobecná

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Parenterální výživa v nemocniční lékárně

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Parenterální výživa v nemocniční lékárně Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Parenterální výživa v nemocniční lékárně Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: PharmDr. Michal Janů Vypracovala:

Více

VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ. Denisa Horáčková

VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ. Denisa Horáčková VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ Denisa Horáčková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou související s výživou při prevenci a léčbě onemocnění slinivky břišní.

Více

Problematika dárcovství orgánů

Problematika dárcovství orgánů Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Problematika dárcovství orgánů Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí

Více

Porovnání různých metod ke stanovení rizika podvýživy

Porovnání různých metod ke stanovení rizika podvýživy Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Porovnání různých metod ke stanovení rizika podvýživy Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: MUDr. Milana Šachlová, Ph.D. Autor: Bc. Dagmar Pifková Brno

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr Wagner Vypracoval: Slavomír Kocúrko Čelákovice

Více

Standardy péče při diabetické nefropatii

Standardy péče při diabetické nefropatii Standardy péče při diabetické nefropatii Doporučení České diabetologické společnosti a České nefrologické společnosti 1.Charakteristika předmětu standardu (definice) Diabetická nefropatie (DN) je klinický

Více

Kosatíková Z. Zadražil J.

Kosatíková Z. Zadražil J. Kosatíková Z. Zadražil J. III. interní klinika NRE FN a LF UP Olomouc NOVINKY Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ Definice akutního selhání ledvin (ASL) ASL je náhlý, často reverzibilní pokles vylučovací a metabolické

Více

Péče o nemocné po resekci jícnu

Péče o nemocné po resekci jícnu Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Péče o nemocné po resekci jícnu Bc. Jitka Dvořáková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval/a samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

Explosivní zranění a záchranná služba

Explosivní zranění a záchranná služba Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Explosivní zranění a záchranná služba Vedoucí práce: MUDr. Jan Štorek, PhD. Vypracoval: Jan Diviš Srpen 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více