Absolventská práce 2012 Jolana Rumlová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Absolventská práce 2012 Jolana Rumlová"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Absolventská práce 2012 Jolana Rumlová

2

3 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Onemocnění ledvin s projevy akutní renální insuficience u pacientů nad 60 let Diplomovaný zdravotnický záchranář Vypracovala: Jolana Rumlová Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr Wagner Čelákovice 2012

4 Čestné prohlášení Čestně prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala sama, všechny písemné, odborné a informační zdroje řádně odcitovala. Jsem seznámena s tím, že doslovné kopírování textů ve větším rozsahu, než je krátká doslovná citace se stává porušením autorských práv dle zákona 121/2000 Sb., je v rozporu s interními předpisy školy a důvodem k nepřipuštění k obhajobě absolventské práce Praha, 7. května 2012 Jolana Rumlová 2

5 Obsah Úvod Cíl absolventské práce Hlavní cíl Dílčí cíle Teoretická část Anatomická stavba ledvin Cévní zásobení ledviny Funkce ledviny Příčiny akutního renálního selhání Klasifikace akutního renálního selhání Charakteristika onemocnění ledvin z příčin primárně renálních, vedoucí nejčastěji k bioptické verifikaci Vyšetřovací metody k diagnostice ARI Vyšetřovací metody ledvin v přednemocniční péči Vyšetřovací metody ledvin v nemocniční péči Léčba při ARI Akutní insuficience ledvin na jednotkách intenzivní péče (JIP) Prognóza akutního selhání ledvin Intrakorporální a extrakorporální metody nahrazující funkci ledvin Praktická část Vyhodnocení dat z práce se souborem Kasuistika II Kasuistika III Kazuistika IV Diskuse Závěr Seznam zkratek Resumé Bibliografie

6 Úvod Práce s titulem Onemocnění ledvin s projevy akutní renální insuficience u pacientů nad 60 let je zaměřena na zpracování dat souboru pacientů se závažným onemocněním, vedoucí k bioptické verifikaci. Přestože procento lidí ve vyšších věkových skupinách v populaci narůstá, je specifikace onemocnění mimo kardiovaskulární systém a onkologická onemocnění málo dokumentována. V této věkové kategorii je pravděpodobně nejčastější příčinou akutní renální insuficience (dále jen ARI), šokový stav jakékoli etiologie (např. součást pooperačních komplikací), tyto stavy ale obvykle nevedou k biopsii. Práce pokrývá analýzu případů, která je v literatuře méně dokumentovaná. Zpracovaný soubor představují biopsie ledvin Pracoviště klinické a transplantační patologie IKEM v letech Cílem práce je zjistit na základě analýzy souboru nejčastější biopticky verifikované příčiny ARI. Ze souboru jsou vybráni pacienti ve věkové kategorii nad 60 let s klinickými projevy ARI. Analyzovány jsou bioptické diagnózy a včetně jejich kombinací, především s cévními aterosklerotickými změnami atd. V této věkové kategorii lze předpokládat především komplikace cévních onemocnění (vaskulární nefrosklerózy) a diabetu (DM). Otázkou zůstává, zdali budou mít významný podíl i v oblasti ARI. Ve své práci se snažím popsat teoretická fakta stavby a funkce ledvin, vysvětlit základní příčiny onemocnění vedoucí k akutní renální insuficienci. V druhé části práce je předloženo vyhodnocení a výsledky práce se soubory, kasuistika ze skupiny nejčastějšího onemocnění způsobujících ARI vedoucí k bioptickému ověření příčiny chorobného stavu, klinické projevy, jejich zaléčení a další prognóza. 4

7 1 Cíl absolventské práce 1.1 Hlavní cíl Na základě analýzy souboru chci zjistit nejčastější biopticky verifikované příčiny akutní renální insuficience u věkové kategorie nad 60 let. Chci poukázat na velmi vážný stav této problematiky a na důležitost rychlého určení diagnózy, která je klíčem k optimálnímu terapeutickému přístupu těchto případů. 1.2 Dílčí cíle Popsat základní příčiny a klasifikaci akutní renální insuficience. Popsat charakteristiku ARI z renálních příčin. Popsat možnosti terapie u akutní renální insuficience Sběr a analýza souborů z Pracoviště klinické a transplantační patologie IKEM v letech Zpracovat data ze souboru s ohledem na vybranou věkovou skupinu. Zpracovat data a kasuistiky u vybraných skupin pacientů. 5

8 2 Teoretická část 2.1 Anatomická stavba ledvin Ledviny (renes, řecky nefros) jsou párovým orgánem, fazolovitého tvaru, elastické konzistence. Mají červenohnědou barvu a jsou uloženy v retroperitoneu, spolu s dalšími orgány, jako je např. aorta a její větve, dolní dutá žíla s větvemi, nadledviny, močovody, velká část dvanáctníku a slinivky břišní, atd. Velikost ledvin bývá v průměru 12x6x4 cm, hmotnost cca 120 g. Ledviny leží v úrovni obratlů Th 12, L 1 až L 2. Pravá ledvina je umístěna níže než levá a v retroperitoneu jsou fixovány úponem mesocolon transversum, kolem jejich dolního pólu, dále facia renalis a tukem, kterým jsou ledviny obklopeny. Velký podíl má též i nitrobřišní tlak, který napomáhá v udržení ledvin v jejich poloze. Povrch ledviny je pokryt pevným vazivovým pouzdrem (capsula fibrosa renis), které jde dobře sloupnout s výjimkou hilu a tvoří ochranný kryt ledvin. Další ochranu před vnějším prostředím tvoří 11. a 12. pár žeber a přilehlé svaly. Na podélném (frontálním) řezu ledvinou, rozeznáváme tyto části: ledvinovou kůru (cortex renalis), ledvinovou dřeň (medulla renalis). Na vnitřním okraji se nachází hilus, který je ohraničen valem, z něhož odstupuje ledvinová pánvička (pelvis renalis), a přes který prochází cévy ledvin arteria renalis a vena renalis. [NAŇKA, 2009] Kůra ledvin (cortex renalis), je přibližně silná 1 cm, má světlejší barvu, než dřeň a zajišťuje funkci ledviny. V kůře jsou uloženy nefrony (1-1,2 miliónů), které jsou základní stavební a funkční jednotkou ledvin. Nefron tvoří glomerulus (dříve Malpighiho tělísko nebo corpusculum renale), proximální kanálek neboli tubulus, Henleova klička, distální kanálek a nakonec sběrný tubulus, který již odvádí definitivní moč. Glomerulus je obklopený Bowmanovým pouzdrem. [NAŇKA,2009] Glomerulus tvoří kostra tzv. mesangium a spleť kapilárních kliček, které jsou ze zevní strany kryté podocyty tj. specializovanými buňkami, které ovlivňují správnou filtrační schopnost glomerulu (obrázek č.1). 6

9 Obrázek č. 1. Schéma glomerulu. (Vlevo schéma glomerulu, vpravo glomerulus s normální morfologií v bioptickém obraze.) [zapůjčeno v IKEM, z archivu MUDr. Honsové, PhD.] Mesangium, které tvoří kostru glomerulu, je ve schématu znázorněno žlutě. Vytváří podporu pro kapiláry, které z vnitřní strany lemuje fenestrovaný endotel nasedající na kapilární stěnu, kterou je bazální membrána. Z vnější strany jsou všechny kapilární kličky kryté podocyty. Místo, kde do glomerulu vstupuje a vystupuje arteriola je hilus. Naproti je odstup do proximálního kanálku. Každý glomerulus má svoji přívodnou a odvodnou cévu vas afferens a vas efferens. Glomerulární kapiláry mají podíl na udržování filtračního tlaku. Močový prostor je dutina mezi podocyty a Bowmanovým pouzdrem, kde dochází k tvorbě primármí moči neboli glomerulárního filtrátu. Během celého dne je vytvořeno až 180l přefiltrované tekutiny, která se v kanálcích nefronu vstřebává zpět do krve a zůstává pouze definitivní moč, 1000ml 1500ml za den, což je tzv. denní diuréza. Z každého glomerulu vybíhá proximální kanálek, který vstřebává látky, např. glukózu, aminokyseliny a jiné. Na konci proximálního kanálku navazuje Henleova klička, která zajišťuje zpětné vstřebávání vody a sodíku. Tato klička má dvě raménka, sestupné a vzestupné. Na vzestupnou část kličky navazuje svým přímým úsekem distální tubulus. Další část tohoto kanálku je stočená a ústí do sběracího kanálku. V distálním tubulu dochází k další resorpci a výměně sodíku za draslík a vodík, což způsobuje zakyselení (acidifikaci) moči. Svým naléháním na glomerulus, stěnu vas efferens, se též podílí na řízení krevního tlaku a to přes tzv. juxtaglomerulární aparát, 7

10 jenž je tvořen buňkami macula densa a mesangia. Aparát má i další úlohu, je to místo pro tvorby reninu a kalikreinu a též se podílí na resorbci iontů a vody. Sběrací kanálek, na nějž se napojuje přibližně 5 až 10 nefronů, ústí do dřeně ledviny, kde se navzájem spojují mezi sebou a vytvářejí ductus papilaris, který vede k vrcholu dřeňové pyramidy papilla renalis. Dřeň ledviny (medulla renalis) je tedy tvořena z pyramid (pyramides renales), které jsou kuželovitého tvaru a svým vrcholem jsou obráceny směrem k hilu a parenchymu ledvin. Počet pyramid v ledvině se pohybuje mezi 7 9. Do vrcholků pyramidy (papilla renales) ústí vývodné kanálky nefronů a současně nasedají na ledvinové kalichy (calices renalis). Kalichy tvoří součást ledvinové pánvičky (pelvis renalis), která má tvar oploštělého trychtýře, a která pokračuje v distální části za hilem a renálními cévami v močovod. Sběrná kapacita prostoru v pánvičce odpovídá asi 5 8 ml. [NAŇKA,2009] Obrázek č. 2 Stavba ledviny. [http://sharka-ali.blog.cz/č. 1] 8

11 2.1.1 Cévní zásobení ledviny Ledviny mají bohaté krevní zásobení, jenž zajišťuje ledvinám zachování vysoké glomerulární filtrace, která je základní potřebou pro optimální udržení vodní i elektrolytové stability organismu. Ledvinami protéká % krve srdečního výdeje. Každá ledvina má svoji arterii renalis, odstupující z břišní aorty v úrovni rozhraní ploténky L 1 až L 2. Renální arterie se před vstupem do hilu nadále větví na dvě segmentové tepny, přední a zadní. Ty se dělí na menší větve, které prochází parenchymem ledviny, prostupují mezi pyramidami ke kůře až k povrchu ledviny. Tyto arterie, nazývané aa. interlobulares, se člení na přívodné kapiláry glomerulů aa. afferentes, jenž vytvářejí kapilární klubíčko a z glomerulu vystupují jako aa. efferentes. Afferentní arterioly nefronů z povrchových oblastí ledvinové kůry tvoří kapilární síť kolem korových kanálků, zatímco aferentní arterioly juxtamedulárních glomerulů zajišťují vznik vasa recta, jenž vyživuje zevní a vnitřní dřeň. Na rozdíl od většiny jiných orgánů, v ledvinách nejsou mezi arteriemi a arteriolami žádné kolaterály a proto funkce ledvin jsou v první řadě závislé na stavu cév. Žilní řečiště vzniká spojením peritubulárních kapilár, spojující se do větších větví a vystupující z hilu přes v. renalis, která je uložena před a. renalis a ústí do dolní duté žíly. Lymfatická drenáž ledvin je tvořena peritubulární a subkapsulární pletení lymfatických cév, které ústí do mízních uzlin podél aorty. [NAŇKA, 2009] Funkce ledviny Ledviny jsou nejdůležitějším vylučovacím orgánem a podílejí se na řadě funkcí organismu, jako je tvorba moči, filtrace a vylučování nahromaděných odpadových látek a látek tělu cizích (např. léky), podílejí se na udržování správné hladiny iontů a vody v organismu. Udržují homeostázu vnitřního prostředí, osmolalitu, optimální ph, spolu s plícemi regulují acidobazickou rovnováhu, ovlivňují regulaci vylučování glukózy, fosfátů, aminokyselin, oligopeptidů a bílkovin. Slouží i jako důležitý endokrinní orgán, produkující renin, kallikrein - kinin, prostaglandiny, erytropoetin a podílejí se na metabolismu vitaminu D. Současně představují klíčový orgán ovlivňující dlouhodobou regulaci krevního tlaku a v rozvoji hypertenze. Jelikož fyziologie ledviny je složitá a popis veškerých funkcí ledvin je obsáhlý, podrobněji se touto fyziologií nezabývám. Podrobněji se zmiňuji o patologicko-fyziologických změnách ledvin týkající se mého tématu a práce. [TESAŘ, 2006] 9

12 2.2 Příčiny akutního renálního selhání Akutní renální selhání je náhle vzniklý a nebezpečný stav, který je spojen ve své těžší formě s výrazným poklesem diurézy (oligurie, anurie). Může mít mnoho příčin, a proto je rozděleno do tří základních skupin, podle jejich vzniku. Klasifikace pro posouzení závažnosti stavu se řídí podle kritérií RIFLE, jenž jsem uvedla v tabulce 1.1 (viz. strana 13). [TEPLAN, 2010] V literatuře se příčiny akutního renálního selhání rozdělují na: 1. Prerenální příčiny - předledvinové příčiny (hypoperfuze), to znamená, že samotné selhání není problémem samotných ledvin, ale náhlé poruchy jejich prokrvení, dodávky kyslíku (hypoxie) a živin, což může být důsledkem při selhání srdce jako pumpy, při velkých ztrátách krve nebo intracelulární tekutiny, jako důsledek hypovolemického šoku (dehydratace, popáleniny). Dále ischemie např. při stenóze arterie. Častý výskyt akutního renálního selhání je zaznamenám i jako komplikace na jednotkách intenzivní péče u pacientů s jinými závažnými chorobami a zvláště u nemocných s multiorgánovým selháním a u pacientů se sepsí a následným šokem s pozitivní hemokulturou. [TEPLAN, 2010] 2. Renální ledvinové příčiny, které nejrůznějšími faktory, způsobují poškození samotného ledvinového parenchymu. I zde se onemocnění rozdělují podle části ledvinné tkáně, která je dominantně poškozená, na onemocnění glomerulů (rychle progredující glomerulonefritidy), onemocnění intersticia (intersticiální nefritidy např. jako součást toxické reakce při léčbě ATB, nebo jako následek toxické reakce na kontrastní látky) a také onemocnění cév (vaskulitidy, maligní hypertenze). [TEPLAN, 2010] 3. Postrenální příčiny tato skupina je nejméně častá. Akutní selhání ledvin v tomto případě nejčastěji způsobuje uzavření močových cest obstrukce, jako jsou močové kameny, zvětšená prostata, nádory v močových cestách aj.. Dochází k hromadění moči, jež dosahuje až k ledvině a utlačí ji. Tím může být ledvina ireverzibilně poškozena, a pokud jde o tuto situaci pouze u jedné ledviny, je to stav zrádnější a hůře diagnostikovaný. [TEPLAN, 2010] 10

13 2.2.1 Klasifikace akutního renálního selhání Mnoho let se akutní renální selhání hodnotilo a posuzovalo, jak v odborné literatuře, tak klinicky různými formami kritérií, tím docházelo k tomu, že pro stejné charakteristiky existovala různá hodnocení a že stejné stupně hodnocení měly v různých klasifikacích zcela odlišné hodnoty. Proto bylo ustanoveno nové klasifikační schéma, na základě kterého by bylo možno posoudit tíži postižení a pravděpodobně i predikovat budoucí funkci. Současně byl navržen pojem nahrazující akutní selhání ledvin za nový, AKI akutní poškození ledvin, který lépe vystihuje a klasifikuje celý rozsah onemocnění. Tyto kritéria jsou shrnuty v akronymu RIFLE (R- risk, I- injury, F- failure, L- loss, E- end-stage kidney) viz. tabulka 1.1. [TEPLAN, 2010] Tabulka 1.1 Klasifikace AKI. [TEPLAN,2010] RIFLE Kreatinin v séru diuréza (ml/h) AKI - stadia riziko (Risk) poškození ledvin (Injury) kretinin o 50%více GF méně o 25% v průběhu 1 až 7 dní kretinin o 100%více GF méně o 50% oligurie - méně než 0,5ml/kg/h,min. 6h neoligoanurie - diuréza zachována oligurie - méně než 0,5ml/kg/h,min. 12h neoligoanurie - diuréza zachována I. stadium II. stadium selhání ledvin (Fuilure) ztráta funkce ledviny (Loss) Terminální selhání funkce (End-stagekidney disease) kretinin o 200%více, což 3X vyšší hodnota GF méně o 75% akutní selhání ledvin s afunkcí delší než 4týdny afunkce trvající déle než 3 měsíce oligurie - méně než 0,5ml/kg/h,min. 24h nebo anurie 12h neoligoanurie - výjmečně diuréza zachována anurie nebo oligurie anurie nebo oligurie III. stadium - akutní selhání ledvin 11

14 V odborné literatuře a statistikách jsou nejčastějším důvodem AKI prerenální příčiny, jež představují vysoké procento komplikací na jednotkách intenzivní péče u pacientů původně s jiným závažným onemocněním, pacienti s multiorgánovým selháním nebo pacienti s pozitivní hemokulturou a rozvíjejícím se septickým šokem. Tato skupina pacientů není bioptována, a proto vzhledem k zaměření a hodnocení mé práce, nepředstavuje v mém případě prioritní zájem. Při celkovém posouzení všech tří příčin akutního renálního selhání musím objasnit jeden z nejdůležitějších faktů, a to je důsledek a nejčastější reakce tkáně ledvin při AKI, jenž představuje tzv. akutní tubulární nekróza/poškození (ATN). Morfologicky se většinou nejedná o nekrózu tubulárních buněk, ale o různý stupeň poškození tubulárních buněk. K ischemickému poškození tubulárních buněk může docházet z prerenálních příčin (při systémové hypotenzi) i při lokálním poškození glomerulů nebo cév. Tubuly jsou velmi citlivé k ischémii, a protože ledviny nemají kolaterály, je intersticium zásobováno z cév, které nejprve prošly glomerulem. To v praxi znamená, že každé závažnější poškození glomerulu je nutně doprovázeno poškozením tubulárních buněk příslušného nefronu. To znamená, že ATN musí v různém stupni doprovázet všechny proliferativní typy glomerulonefritid, GN se srpky a stavy charakterizující významné poškození edotelu, jako např. maligní hypertenze, vaskulitidy, trombotická mikroangiopatie (TMA) a jiné. Vzhledem k vysoké metabolické aktivitě výstelky tubulů, mohou být tubulární buňky poškozeny nefrotoxickými látkami, např. těžkými kovy nebo častěji podáváním některých druhů léků (NSAID, ATB, cytostatik).[teplan, 2010] Charakteristika onemocnění ledvin z příčin primárně renálních, vedoucí nejčastěji k bioptické verifikaci Do této skupiny patří primární glomerulární léze a choroby způsobující tubulointersticiální poškození ledvin. Primární glomerulární léze - značnou část tvoří glomerulonefritidy, což jsou převážně imunitně podmíněná onemocnění způsobující poškození glomerulu, a tím následný pokles glomerulární filtrace (GF). Do této kategorie lze zařadit také vaskulitidy, které postihují kapiláry v glomerulech (a mají morfologii glomerulonefritid) a současně mohou postihovat cévy různých kalibrů mimo glomeruly. 12

15 Časná diagnostika na základě bioptické verifikace a vyšetření protilátek je klíčová pro zachování budoucí funkce ledvin a někdy i pro další osud pacienta. Rychle progredující glomerulonefritida (RPGN) jedná se o onemocnění, jenž svým rychlým průběhem a progresí vede během několika týdnů až měsíců k selhání ledvin. Příčiny rychle progradující glomerulunefritidy jsou rozlišné. Nejčastěji ji však způsobují ANCA pozitivní vaskulitidy. Daleko méně časté jsou jiné příčiny včetně různých typů imunokomplexových GN. ANCA pozitivní systémové vaskulitidy onemocnění, jenž charakterizuje přítomnost ANCA protilátek (c-anca nebo p-anca). Nejčastěji je diagnostikováno mezi pátou až sedmou věkovou dekádou, průměrný věk pacientů je kolem 45 let věku, ale může se vyskytnout prakticky v každém věku. Prognóza neléčené ANCA pozitivní vaskulitidy je velmi špatná, většinou pacienti umírají do roku od stanovení diagnózy. Vedle poškození glomerulů, mohou být vaskulitidou postiženy i ostatní cévní segmenty v ledvinové tkáni. Jako druhotné k postižení glomerulů a ostatních cév, dochází k tubulointersticiálním změnám. Anti GBM glomerulonefritida - je onemocněním vzácným, vyskytuje se o řád méně často než ANCA pozitivní glomerulonefritidy. Jde o autoimunní onemocnění, kdy z nezcela jasných důvodů dojde k tvorbě protilátek proti některým strukturám basálních membrán glomerulů. Navázání protilátek aktivuje komplementový systému a proteázy, které způsobí ruptury glomerulárních bazálních membrán (GBM). Imunokomplexové glomerulonefritidy tvoří nesourodou skupinu. U všech z nich je naštěstí vzácně možný velmi akutní průběh, s rychlým rozvojem poškození spadajícím do kategorie RPGN. Tubulointersticiální poškození ledvin způsobují převážně tubulointersticiální nefritidy (TIN), což je skupina onemocnění, charakterizována zánětem v intersticiu, jenž způsobuje značná poškození tubulárního epitelu. Původcem mohou být bakteriální a virové infekce, toxické reakce zejména polékové nebo metabolické změny. Do této skupiny řadíme akutní infekční intersticiální nefritidu, neinfekční polékovou a toxickou intersticiální nefritidu. Akutní infekční intersticiální nefritida - nejčastějším původcem bývají kokové infekce, gramnegativní bakterie nebo E. coli, Klebsiela, Enterobacter nebo vzácně spirochety r. Leptospira. Infekce se šíří z dolních cest močových a způsobuje tím akutní 13

16 pyelonefritidu. Predispozicí vzniku akutní pyelonefritidy bývají jiná onemocnění jako diabetes mellitus nebo obstrukce, např. kameny či zvětšená prostata. Některé infekce, jako např. Leptospira, pravidelně postihují ledvinovou tkáň a často vedou k akutnímu renálnímu selhání a současně i k poškození jater. Akutní neinfekční (poléková a toxická) intersticiální nefritida - způsobuje akutní tubuintersticiální poškození na základě nahromaděných toxinů nebo některých složek léků. Poléková intersticiální nefritida je zapříčiněna nejčastěji některými druhy antibiotik, diuretik, sulfonamidy, nesteroidními antirevmatiky. Klinický průběh se objevuje zhruba dva týdny po podání léků a většinou se projevuje teplotou, vyrážkou, proteinourií nízkého stupně. Morfologicky nastává edém intersticia se zánětlivou celulizací s průnikem až do epitelu tubulů. Glomeruly většinou zůstávají v normě. Toxická forma akutní intersticiální nefritidy bývá způsobena jako iatrogenní komplikace, při léčbě cisplatinou u onkologických onemocnění nebo podáním kontrastních látek při rtg vyšetřeních. Obecně dochází k úniku vazokonstrikterů, čímž dochází k poklesu prokrvení a ke ztrátě autoregulace v zevní části dřeně s dopadem na změny epitelu v tubulech, které vedou k vývoji akutního renálního selhání. Nemoci cév s projevy akutního selhání ledvin Hemolytickouremický syndrom - je onemocnění, které ve své typické formě postihuje hlavně děti. Jde o toxické projevy při infekci některými sérotypy E. coli. Toxiny těchto bakterií se naváží na receptory v cévních stěnách, kde vedou k poškození endotelu a následně k trombozám. V místech bez kolaterál, jako jsou ledviny, jsou za trombózami nekrózy v glomerulech a doprovázející změny v intersticiu. V nedávné minulosti proběhla hromadná infekce s velkými socio-ekonomickými důsledky v Německu. Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) - je autoimunní onemocnění s protilátkami proti enzymu, který štěpí vláknité struktury von Wilebrantova faktoru. Vlákna vwf tvoří síť pro destičky při vzniku trombu. Pokud nejsou rozštěpena (štěpící enzym je blokován protilátkami) přetrvávají tromby v místech jejich vzniku a vedou k nekrózám na periferii. V ledvinách se TTP projevuje ischemickými změnami tj. kombinací ischemických kolapsů glomerulu a překrvení až hemoragických nekróz. [TEPLAN, 2010] 14

17 2.3 Vyšetřovací metody k diagnostice ARI Vyšetřovací metody ledvin v přednemocniční péči Vyšetření ledvin v přednemocniční péči bez možnosti podrobnějšího rozboru moči a krevního séra, je založeno jen na zjištění anamnézy, a to rodinné, osobní, farmakologické, dále na nynějším onemocnění a určení současného stavu pacienta status preasens na základě základního fyzikálního vyšetření. To nám pomůže při určování diagnózy a první pomoci. Stručně řečeno držíme se základních pravidel, která jsou: Pohled - zhodnotíme polohu pacienta, otoky očních víček, obličeje a dolních končetin, vzhled pokožky (bledost, pocení), chování pacienta Poklep ten je při vyšetření ledvin velmi důležitý, použijeme nejčastěji užívaný tapottement, který nám pomáhá zjistit citlivost v bederní oblasti, hlavně při zánětu ledvin nebo nepřímý poklep pěstí přes nataženou druhou ruku. Poslech poslechově vyšetřujeme v levém i pravém horním břišním kvadrantu, systolické šelesty renálních arterií nebo jiné abnormální zvuky. Pohmat v podbříšku, zhodnotíme stav močového měchýře, jeho velikost a naplnění. Per rektum zvětšení prostaty, náplň v oblasti pánve Nezbytně nutným vyšetřením je základní přístrojové měření životně důležitých funkcí, což je měření teploty, dechu, tlaku, tepu, a pokud si stav pacienta vyžaduje, natočíme ekg a změříme hladinu cukru v krvi glykémii a změříme saturaci krve kyslíkem (SpO 2 ) nebo měření koncentrace CO 2 ve vydechované směsi (kapnometrii). Samozřejmě, že prioritní je zajištění vitálních funkcí dle stavu pacienta včetně potřebného přístrojové vyšetření. Obecně nesmíme podceňovat prvotní důvody, které mohly daný stav zapříčinit. Jedná se hlavně o skupiny pacientů, kteří se nachází ve stavu akutního renálního selhání z prerenálních a postrenálních příčin. V tomto případě je nutno odstranit hlavní příčinu a stabilizovat stav pacienta, jenž k akutní ledvinové insuficienci vede. Nejčastěji to jsou prerenální příčiny (55 %), které způsobují převážně dehydrataci organismu (zvracení, průjmy z různých příčin), nižší perfúze na základě sníženého srdečního výdeje rozvíjející se kardiogenní šok nebo z ostatních příčin šoků, ať už hypovolemického (snížení objemu cirkulující krve či při popáleninách), distribučního - na základě zvětšení kapacity krevního řečiště (anafylaxe, septický šok) 15

18 nebo obstrukčního způsobeného mechanickou překážkou v oběhu (plicní embolie, srdeční tamponáda). Pro tuto skupinu z prerenálních příčin jsou příznaky velmi výrazné, jelikož dominuje základní onemocnění, které doprovází anurie a rozvíjející se akutní tubulární nekróza, klinicky řečeno šoková ledvina. Takže postup vyšetření vedeme podle nutnosti a specifikace poranění či onemocnění. Další skupinu tvoří případy z postrenálních příčin (asi 5 %). Jedná se především o obstrukci močových cest, způsobenou různými konkrementy, trombózou, tumorem nebo hyperplázií prostaty. Tyto aspekty způsobují retenci moči, doprovázené silnými bolestmi až kolikou v bederní oblasti nebo v podbříšku při naplněném močovém měchýři nebo k hromadění moči nad překážkou. Pacient pociťuje nucení k močení. Komplikacemi může být vzniklá hypertenze pro retenci sodíku a vody, hyperkalémie, dušnost a s tím spojená acidóza. Poslední skupinou akutní renální insuficienci je selhání z renálních příčin. Jak už jsem se zmiňovala, tuto skupinu tvoří choroby ledvin způsobující akutní tubulární nekrózu horního nebo dolního nefronu, velmi často způsobenou poškozením vlastním imunitním systémem. Projevy a příznaky: poklepová citlivost v oblasti ledvin, hematurie, dušnost, hypertenze (pro oligurii až anurii z důvodu snížené glomerulární filtrace), bolest hlavy, bledost, výrazné otoky očních víček a obličeje. Tyto projevy nazýváme nefritický syndrom, který doprovází akutní renální selhání. [BYDŽOVSKÝ, 2008] Vyšetřovací metody ledvin v nemocniční péči Vyšetření s podezřením na akutní renální selhání v nemocniční péči, je daleko podrobnější, určení diagnózy se již odvíjí od daných hodnot, které získáme z odběru moči, krevního séra a neméně důležitých výsledků z provedené renální biopsie a lze provést některé z hlavních zobrazovacích metod, jako je ultrasonografie, počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance (MR), radioizotopové metody. Radioizotopové metody se využívá k přesnému měření glomerulární filtrace a efektivního průtoku plazmy ledvinou, k separovanému vyšetření funkce každé jednotlivé ledviny, k vyšetření perfuze a tubulární sekrece transplantované ledviny a k průkazu obstrukce močových cest při hydronefróze nebo k průkazu zánětlivých ložisek či jizev v renálním parenchymu. Nejběžnějším vyšetřením a standardem je renální angiografie. 16

19 Ta se využívá při podezření na stenózu renální tepny a žil, při podezření krvácení po renální biopsii nebo trombózu renálních žil. [TESAŘ, 2006] Pro diagnostiku a pozorování akutního selhání ledvin je nutno provést podrobné biochemické vyšetření moči krevního séra. Z vyšetření moči hodnotíme tyto ukazatele: diuréza jeden ze základních a důležitých parametrů klasifikace RIFLE Na (sodík) pro posouzení diferenciální diagnostiky prerenálního a renálního selhání K (draslík) pro posouzení funkce ledvin regulovat homeostázu draselného kationtu Ca (vápník), P (fosfor) pro diferenciální diagnostiku kreatinin pro clearanci kreatininu myoglobin u rabdomyolýzy tubulární indikátorové proteiny stanovení imunofixací moči mikoroalbuminurie časný marker postižení ledvin např. u diabetu mellitus a hypertenze [TEPLAN, 2010] Z močového segmentu je nutné zhodnotit přítomnost hemoglobinu, erytrocytů, leukocytů a válců, jenž svědčí pro renální selhání z různých příčin. A chemické vyšetření moči pro určení selhání ledvin následkem otrav. U biochemického vyšetření séra a plazmy hodnotíme: Clearence vyšetření termín, který zaujal trvalé postavení ve funkčním vyšetřování ledvin. Snaha po kvantitativním posuzování funkce ledvin vyústila ve dvacátých letech minulého století, ve formě určování renální clearence močoviny (C urea ), na podkladě jejího vylučování (U urea V) a plazmatické koncentrace (P). V této době byl poprvé provedený výpočet renální clearence na podkladě poměru. Hodnota poměru udává objem plazmy, ve které je obsaženo množství látky vyloučené ve sledované časové jednotce moči. V současné době se nejčastěji používá vyhodnocení clearence inulinu, kreatininu při posuzování poškození ledvin a clearence urey, jež se stala základní metodou pro posuzování funkčnosti umělé ledviny. 17

20 kreatinin stanovení hodnot S kr a clearence C kr (základní ukazatel pro klasifikaci poškození ledvin RIFLE, svědčící pro pokles glomerulární filtrace) Renální clearence kreatininu (C kr ) - je důležité vyšetření k posouzení funkce ledvin, jenž umožňuje vyloučit působení většiny extrarenálních faktorů ovlivňující S kr. Konečná hodnota výpočtu nám stanovuje odhad glomerulární filtrace a vykazuje se v ml/s. frakční extrakce (FE) hodnotí intenzitu tubulárního transportu sledované látky (elektrolytu nebo jakékoliv látky) a udává poměr mezi vylučovaným a profiltrovaným množstvím. Výhodou tohoto vyšetření je, že k výpočtu hodnoty sledované látky není potřeba znalost velikosti diurézy. Výsledná hodnota se vyjadřuje v procentech. Nejčastěji sledovanou hodnotou je trasport sodného a draselného kationtu, urey (pro posouzení renálního selhání), hydrogenkarbonátu (poruchy acidifikace). [TESAŘ, 2006] urea důležitý ukazatel pro diferenciální diagnostiku prerenálního a renálního selhání, hodnoty v séru a clearence cystanin C může odrážet jemnější změny glomerulární filtrace K +, fosfáty, Ca 2+ - vzestup u rabdomyolýzy urát vzestup u rabdomyolýzy, u urátové nefropatie, po efektivní protinádorové terapii kreatinkináza vzestup u rabdomyolýzy, vyšetření myoglobinu v séru má neomezený význam osmolalita významný ukazatel pro diferenciální diagnostiku renálního a prerenálního selhání, při intoxikaci organickými látkami (metanol, etanol aj.) imunologické vyšetření soubor autoprotilátek : ANCA, anti GBM, anti ds DNA SLE, ANA. [TEPLAN, 2010] 18

Exkrece = Exkrety Exkrementy

Exkrece = Exkrety Exkrementy Vylučovací soustava Vylučovací soustava Exkrece = vylučování vylučování odpadních produktů tkáňového metabolismu z těla ven Exkrety tekuté odpadní látky x Exkrementy tuhé odpadní látky Hlavní exkrety:

Více

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I.

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I. Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2009 Bc. Hrušková Jindřiška Anatomie

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE

BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece Ex. látek narušující stálost vnitřního prostředí - zbytky a zplodiny metabolizmu - látky momentálně nadbytečné - látky cizorodé (léky, drogy, toxiny...) Ex. fce několika

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Renální insuficience 1 Neschopnost ledvin plnit svoji funkci Vylučování dusíkatých látek kyselých katabolitů Vody Elektrolytů

Více

Akutní a chronické renální selhání

Akutní a chronické renální selhání Akutní a chronické renální selhání Selhání ledvin stav, kdy ledviny nejsou schopny vylucovat odpadové produkty dusíkatého metabolizmu udržovat rovnováhu vody a elektrolytu acidobazickou rovnováhu ani za

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_13_BI1 VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_13_BI1 VYLUČOVACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_13_BI1 VYLUČOVACÍ SOUSTAVA Při metabolismu vzniká velké množství metabolitů > plynule odstraňovány Funkce vylučovácí neboli

Více

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně Poruchy vnitřního prostředí v intenzivní medicíně Vnitřní prostředí = extracelulární tekutina (plazma, intersticiální tekutina) Poruchy objemu a osmolality Poruchy iontů (Na, K, Ca, Mg, Cl) Poruchy acidobazické

Více

FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ

FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Renální tubulární acidózy VKP

Renální tubulární acidózy VKP Akutní selhání ledvin Renální tubulární acidózy VKP- 31.3.2008 Způsobeno významným poklesem glomerulární filtrace a exkrečních funkcí obou ledvin náhle vzniklá neschopnost ledvin přiměřeně regulovat solnou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Organa uropoetica ledviny

Organa uropoetica ledviny Organa uropoetica ledviny (stavba a funkce ledvin) http://www.mewarkidneycare.com/gallery.html Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vylučovací systém odvádí z těla odpadní látky nadbytečné látky jedovaté

Více

MUDr.Katarína Klučková

MUDr.Katarína Klučková MUDr.Katarína Klučková Udržení dynamické homeostázy- 1. glomerulární filtrace,tubulární reabsorpce,tubulární sekrece,močení 2. regulace objemu tělesných tekutin 3. regulaci acidobazické rovnováhy 4. dlouhodobá

Více

Hemodialýza a peritoneální dialýza. MUDr. K. Žamboch III.Interní klinika-nre

Hemodialýza a peritoneální dialýza. MUDr. K. Žamboch III.Interní klinika-nre Hemodialýza a peritoneální dialýza MUDr. K. Žamboch III.Interní klinika-nre Funkce ledvin v organismu Vylučovací- zejména dusíkatý katabolismus Endokrinní- podílí se na tvorbě erytrocytů Metabolické-vztah

Více

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela Chronické selhání ledvin Kamil Ševela CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN: perfúze ledvin: 20 25% minutového srdečního výdeje renální selhání je vždy spojeno s katabolizmem bílkovin: otoky dušnost zvýšená incidence

Více

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Kurzy v sekcích Teoretické vědy; 33 Diagnostické obory a neurovědy; 16 Chirurgické vědy; 17 Interní lékařství; 35

Více

CHRONICKY DIALYZOVANÝ PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI

CHRONICKY DIALYZOVANÝ PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI CHRONICKY DIALYZOVANÝ PACIENT V INTENZIVNÍ PÉČI MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D. Interní klinika, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity Úvod Vzhledem k narůstající prevalenci chronicky

Více

Analyt Proxim. tubulus Henleova klička Distální tubulus a sběrný kanálek Voda NaCl KCl (sekrece) HCO 3

Analyt Proxim. tubulus Henleova klička Distální tubulus a sběrný kanálek Voda NaCl KCl (sekrece) HCO 3 - vylučování se součastní = plíce (voda, CO2 ) viz dýchací soustava 2. ročník = kůží ( NaCl, voda, mastné kyseliny )viz. kůže 1. ročník = játry a trávicím ústrojím (zbytky potravy, žluč.) viz. trávicí

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Metody náhrady funkce ledvin

Metody náhrady funkce ledvin Metody náhrady funkce ledvin současné možnosti a omezení Jaromír Eiselt 1. interní klinika LF UK a FN, Plzeň 45. celostátní sjezd biochemických laborantů Biolab 2010 Hradec Králové, 30.5-1.6.2010 eiselt@fnplzen.cz

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

ABR a iontového hospodářství

ABR a iontového hospodářství Poruchy acidobazické rovnováhy Patobiochemie a diagnostika poruch ABR a iontového hospodářství Regulace kyselosti vnitřního prostředí CO 2 NH 3 tvorba močoviny glutaminu H + HCO - 3 Martin Vejražka, 2007

Více

Přednáška z patologické fyziologie pro bakaláře Akutní a chronické selhání ledvin Doc. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá,, PhD. Selhání ledvin Patofyziologický stav, kdy ledviny nejsou schopny a) vylučovat

Více

VY_32_INOVACE_11.10 1/5 3.2.11.10 Vylučovací soustava

VY_32_INOVACE_11.10 1/5 3.2.11.10 Vylučovací soustava 1/5 3.2.11.10 Cíl popsat stavbu a funkci vylučovací soustavy - znát činnost vylučovací soustavy - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Filtrující fazole - ledviny hlavní vylučovací ústrojí,

Více

DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Anamnéza 1 RA Výskyt onemocnění s rodinnou zátěží TK OA Chronické hnisavé procesy fokusy při např. sinusitidách, tonzilitidách,

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Patologie ledvin a vývodných cest močových

Patologie ledvin a vývodných cest močových Patologie ledvin a vývodných cest močových Ledviny funkce tvorba moči udržení acidobazické rovnováhy (vylučování kyselých látek) endokrinní fce primární moč v glomerulech 180 l/den x sekundární (definitivní)

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

ší šířenší. html/urin_sys_fin.html

ší šířenší.  html/urin_sys_fin.html VYLUČOVÁNÍ VYLUČOVACÍ SYSTÉM VÝZNAM 1) Vylučování = tvorba moči exkrece odpadních d hlá látek (metabolity, škodlivé a cizorodé látky) vylučování přebytků potřebných látek (voda, soli) 2) Homeostatická

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Metabolismus kyslíku v organismu

Metabolismus kyslíku v organismu Metabolismus kyslíku v organismu Účinná respirace/oxygenace tkání záleží na dostatečném po 2 ve vdechovaném vzduchu ventilaci / perfuzi výměně plynů v plicích vazbě kyslíku na hemoglobin srdečním výdeji

Více

Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy

Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy Vladimír Soška Oddělení klinické biochemie Fyziologické hodnoty ABR Parametr Jednotka Normální meze Kritické hodnoty ph 7.35-7.45 < 7.1; > 7.6 pco 2 kpa

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Vylučovací soustava. 1) Ledvina

Vylučovací soustava. 1) Ledvina 1.1.1. Vylučovací soustava 1) Ledvina Ledvina (ren) je hlavním orgánem vylučovací soustavy, který pracuje v součinnosti se soustavou oběhovou. Jedná se o párový orgán, jehož prostřednictvím jsou v podobě

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Metabolizmus vody a elektrolytů. 2. Speciální patofyziologie poruchy intravaskulárního

Metabolizmus vody a elektrolytů. 2. Speciální patofyziologie poruchy intravaskulárního Metabolizmus vody a elektrolytů 1. Fyziologie a obecná patofyziologie Kompartmenty tělesných tekutin Regulace volumu a tonicity (osmolality) Kombinace poruch volumu a tonicity v extracelulárním prostoru

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_93_MOČOVÁ SOUSTAVA AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_93_MOČOVÁ SOUSTAVA AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_93_MOČOVÁ SOUSTAVA AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 21. 1. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, VYLUČOVACÍ

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologické mechanismy šoku Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Šok Klinický syndrom projevující

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Fyziologie vylučování ledvinami

Fyziologie vylučování ledvinami Fyziologie vylučování ledvinami Udržování stálosti vnitřního prostředí (homeostázy) je nesmírně důležité pr normální funkci organizmu. Jedním z orgánů, které se na homeostáze podílejí, jsou orgány vylučování

Více

Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných: co často opomíjíme aneb jaké si může vzít intenzivista poučení od nefrologa

Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných: co často opomíjíme aneb jaké si může vzít intenzivista poučení od nefrologa Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných: co často opomíjíme aneb jaké si může vzít intenzivista poučení od nefrologa Doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D. JIP I. interní klinika LFUK a FN Plzeň krouzecky@fnplzen.cz

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004 Vnitřní prostředí Sestává z posuzování složení extracelulární tekutiny z hlediska izohydrie (= optimální koncentrace ph) izoionie (= optimální koncentrace

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč. Helena Brodská

Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč. Helena Brodská ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč Helena Brodská kapitola ve skriptech - 3.7 Tělesná voda-rozložení Celková tělesná voda /CTV/ 55-60% hmotnosti organismu.

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Periferní oběhové selhání Šokové stavy

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Renální tubulární acidózy Akutní selhání ledvin Prerenální syndrom je dán schopností ledvin udržet v organismu sůl a vodu tváří v tvář zaznamenané hypoperfúzi ledvin. Při obnovení renální hemodynamiky

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

Obsah. Alterace mentálního stavu a vědomí Anémie...57 Ascites...63 Bolesti břicha... 68

Obsah. Alterace mentálního stavu a vědomí Anémie...57 Ascites...63 Bolesti břicha... 68 Obsah Předmluva...17 Jak pracovat s k n ih o u... 21 I II Obecná čá st...23 Charakteristika oddelení urgentního příjm u...24 Přístup k pacientovi na urgentním příjmu...26 Komunikace na urgentním příjm

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace. Purkyňovo náměstí 2, Třebíč

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace. Purkyňovo náměstí 2, Třebíč Záznam o písemném souhlasu pacienta nebo jeho zákonného zástupce s poskytnutím zdravotního výkonu dle vyhl. č. 385/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 64/2007 Sb. Identifikační údaje: Identifikační číslo pacienta:

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

blokátory, ACE-inhibitory,

blokátory, ACE-inhibitory, Diuretika, Ca-blokátory blokátory, ACE-inhibitory, blokátory AT1 receptoru Milan Sova Diuretika Zvyšují vylučování vody a solí močí. Použití: 1. vyloučení nadbytečné vody a solí 2. hypertenze 3. odstranění

Více

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku Výsledky vyšetření krve Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč tak často kontrolujete mou krev? Každý měsíc Vám odebíráme vzorky krve, abychom zjistili, zda je pravidelná dialýza dostatečně účinná.

Více

HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU. Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni

HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU. Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni 4 T? Hypoterm ie? Hypoxi e? Hypovolémi e? Sakra, co tam ještě bylo za H? DRASLÍK

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Umělá výživa Parenterální výživa

Umělá výživa Parenterální výživa Umělá výživa Parenterální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Umělá výživa (1) Indikována u N, kteří nejsou schopni delší dobu jíst, nebo u N, kteří trpí malnutricí Onemocnění GIT Onemocnění

Více

Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců.

Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců. Otázka: Epitely, kůže obratlovců a její deriváty Předmět: Biologie Přidal(a): Don Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců. Epitely Tvoří k sobě těsně přiřazené

Více

1 Úvod. Předmětem této práce je shrnutí a porovnání nejčastěji používaných a doporučovaných metod pro stanovení GF a jejich stručná charakteristika.

1 Úvod. Předmětem této práce je shrnutí a porovnání nejčastěji používaných a doporučovaných metod pro stanovení GF a jejich stručná charakteristika. 1 Úvod Onemocnění ledvin patří v populaci k poměrně často se vyskytujícím a jedná se především o akutní či chronické choroby. Chorobami ledvin se zabývá lékařský obor zvaný nefrologie. Pro lékaře klinika,

Více

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína 1. a. Mechanismy anestezie a nervové blokády b. Anestezie

Více

Cévní krvácení, hematom, anomálie, ischémie. Infekční absces mozku, meningitis, encefalitis

Cévní krvácení, hematom, anomálie, ischémie. Infekční absces mozku, meningitis, encefalitis Kóma Z. Rozkydal Kóma je stav hlubokého bezvědomí Příčiny intrakraniální: Cévní krvácení, hematom, anomálie, ischémie Infekční absces mozku, meningitis, encefalitis Tumory Epilepsie Příčiny extrakraniální:

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové

Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové Ledvina Tvar kůra, dřeň, pyramidy, pánvička Poloha Nefron-glomerulus,Bowmanův váček, tubulus Vývodné cesty močové Filtrace, resorpce Erytropoetin, renin, aktivní vit. D Regulace hospodaření s tekutinami,

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU Fakultní nemocnice Brno Hypertenze v těhotenství Weinberger V., Janků P. Kritické stavy v porodnictví, Praha, 6.12.2008 Kontroverze v klasifikaci hypertenzí v těhotenství

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

O vašich ledvinách. Chronické onemocnění ledvin

O vašich ledvinách. Chronické onemocnění ledvin Chronické onemocnění ledvin Ledviny jsou životně důležitým orgánem. Jejich hlavním úkolem je čištění (filtrování) krve od toxinů nebo odpadních látek. Právě tyto toxiny/odpadní látky a přebytečná voda

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

Sekundární hypertenze - prezentace

Sekundární hypertenze - prezentace Sekundární hypertenze - prezentace MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Český registr biopsií nativních ledvin

Český registr biopsií nativních ledvin Český registr biopsií nativních ledvin 1994-214 I. Cíle registru renálních biopsií vytvořit registr pacientů, u kterých byla provedena renální biopsie, který by byl východiskem pro souhrnnou každoroční

Více

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA. - za účelem udržování homeostázy v těle - ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA. - za účelem udržování homeostázy v těle - ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice VYLUČOVACÍ SOUSTAVA - za účelem udržování homeostázy v těle - ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice LEDVINY (renes/nephros) - hlavní orgán vylučovací soustavy - párový orgán v horní části břišní

Více

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno Poranění jater u dětí Slavnostní konference k 20. výročí vzniku Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice

Více