ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. razítko školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. razítko školy"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání V Lenešicích podpis ředitelky školy razítko školy

2 PŘEDKLADATEL Základní škola Lenešice, okres Louny, Knížete Václava 391, Lenešice, příspěvková organizace, telefon, fax: IZO: IČO: poslední aktualizace zařazení do sítě škol : č.j.3607/ ŘEDITELKA ŠKOLY Mgr. Jana Ledvinová ZŘIZOVATEL Obec Lenešice Knížete Václava 521 tel.: , fax: , IČO:

3 1 Obsah ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY, VYBAVENÍ ŠKOLY HISTORIE ŠKOLY VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ A PEDAGOGICKÉHO SBORU ODBORNÁ KVALIFIKACE A APROBOVANOU VE VÝUCE DVPP CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, SPOLUPRÁCE S RODIČI ŽÁKŮ A JINÝMI SUBJEKTY PROJEKTY VE VYUČOVÁNÍ PROJEKTY SIPVZ PROJEKTY PREVENTIVNÍ PROGRAMY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍ MŠ DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY: SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY SERVISNÍ SLUŽBY CHARAKTERISTIKA ŠVP VIZE ŠKOLY, CÍLE ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

4 3.3.1 KOMPETENCE K UČENÍ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE OBČANSKÉ KOMPETENCE PRACOVNÍ ZABEZPEČENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI UČENÍ NEBO CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - PRO 1. STUPEŇ - ŠVP OD 2007/ UČEBNÍ PLÁN - PRO 2. STUPEŇ - ŠVP OD 2007/ POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU PRO 1.STUPEŇ POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU PRO 2. STUPEŇ NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU CHARAKTERISTIKA A VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU STUPEŇ STUPEŇ ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

5 5 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE A PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE A JEJICH CHARAKTERISTIKA, VČETNĚ PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ V SOULADU S 15 ODST. 2 VYHLÁŠKY Č. 48/2005 SB., O ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, VČETNĚ PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ PRAVIDLA PRO STANOVENÍ CELKOVÉHO HODNOCENÍ ŽÁKA NA VYSVĚDČENÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ PODROBNOSTI O KOMISIONÁLNÍCH A OPRAVNÝCH ZKOUŠKÁCH ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HODNOCENÍ NADANÝCH ŽÁKŮ AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ AUTOEVALUAČNÍ ČINNOST DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ PŘÍLOHY

6 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školská zařízení Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna Přípravná třída 9 tříd 2 oddělení 1 oddělení 230 stravovacích míst 1 oddělení Historie školy Základní škola Lenešice má více jak 110letou tradici. Základ ke stavbě školy byl položen dne 1. března 1893 a již 10. září téhož roku byla škola předána k užívání. Od je ZŠ Lenešice příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. V současné době školu navštěvují žáci z působnosti 6 obecních úřadů. Zřizovatelem je Obecní úřad Lenešice. V červnu 2005 byla nově zvolena 6členná školská rada ZŠ Lenešice Velikost školy, exteriér, interiér Základní škola Lenešice je plně organizovaná škola s deseti postupnými ročníky rozčleněnými na I. stupeň (Přípravná třída, ročník, ) a II. stupeň (6. 9. ročník ).Součástí ZŠ jsou 2 oddělení ŠD, 1 oddělení školního klubu s kapacitou 25 dětí na 1 oddělení a školní jídelna Škola je postavena na kapacitu 360 žáků. Od byla řízena Přípravná třída ZŠ Lenešice se skládá ze 2 budov (č. 6, č. 391) na náměstí Knížete Václava. V budově č. 6 jsou vyučováni žáci Přípravné, 1. 5.třídy, budova je umístěna v centru obce. Ve dvou místnostech učebna, herna pracují dvě oddělení školní družiny. Na přilehlém pozemku se nachází pavilon školních dílen a skleník. Součástí je i pozemek, který je určen pro výuku pracovních činností. Ve zbývající části je hřiště s travnatým povrchem, běžecká dráha, doskočiště pro skok daleký, koš na basketbal. 6

7 V hlavní budově č. 391, kde je i ředitelna, jsou vyučováni žáci Třídy, budova je umístěna v centru obce. Jsou zde umístěny odborné učebny - Fy, Př - Ch, Z,učebny jazyků Nj, Aj, hudebna, školní kuchyně, počítačová učebna, nově byla zřízena učebna s interaktivní tabulí. Samostatnou místnost má jedno oddělení školního klubu. Součástí objektu je i školní tělocvična. V blízkosti budovy se nachází školní jídelna s kuchyní, ve které se stravují žáci a učitelé školy, je využívána i pro stravování veřejnosti. Škola je v dosahu autobusové a vlakové dopravy, dopravní obslužnost z a do města i okolních obcí je na dobré úrovni. Budovy školy jsou dostupné v době vyučováni a v době mimoškolní činnosti školy, tzn. přibližně od 6:00 (1.st.), 7:00 do 15:00 každý den. Ve všech prostorách školy je nově zrekonstruované sociální zařízení. Snahou vedení školy i zřizovatele je samozřejmě co nejlepší vzhled a vybavení interiéru školy. Modernizace celé školy probíhá postupně, po etapách, dle finančních možností zřizovatele Vybavení školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi, učebními pomůckami, didaktickou technikou, v rámci několika vzdělávacích projektů je rozšiřován výukový SW, doplňovány tituly ve sbírkách žákovské i učitelské knihovny, dle možností postupně vyměňován nevyhovující žákovský nábytek, Prostorové Celý areál školy prostorově vyhovuje pro současný počet žáků i personálu. Škola poskytuje ve večerních hodinách tělocvičnu místním zájmovým sportovním sdružením Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. V současné době má škola v počítačové učebně 11 počítačů, součástí vybavení učebny je také dataprojektor. Další počítače najdeme : 1 počítač v ředitelně, 1 počítač u zástupce ředitele, 1 počítač ve sborovně 1. a 2. stupně,1 počítač u hospodářky školy, všechny tyto počítače jsou propojeny do sítě. Ve školní družině a klubu jsou umístěny počítače staršího data, jsou plně využívány žáky. V učebně hudební výchova 2. stupeň byla vybudována multimediální učebna, ve které je umístěna : interaktivní tabule SMARTBOARD, dataprojektor, počítač. Ve sborovnách 1. a 2. stupně a v ředitelně jsou umístěny kopírky, které jsou často využívány. Škola po technické stránce disponuje kvalitně vybavenými učebnami dílen kovo, dřevo, kuchyňkou 7

8 Hygienické Pro dodržování pitného režimu žáků slouží projekt Školní mléko, jehož součástí je prodej balených džusů, automat na 2 stupni.. K odpočinku děti využívají školní družinu a klub ideální zdravé venkovní prostředí školní hřiště. V celé škole jsou nová sociální zařízení, provoz jídelny již vyhovuje hygienickým normám EU Organizační Řízení a organizace výuky: Za základní jednotku ve vyučování je považován ročník. Pro jednotlivé ročníky jsou vypracovány osnovy školního vzdělávacího programu, na jehož základě vyučující připravují učební plán pro konkrétní jednotlivou třídu na daný školní rok. Učitelé společně plánují vyučovací proces a koordinují výuku jednotlivých vzdělávacích oblastí. Režim života školy je dán školním řádem. 2.2 Charakteristika žáků a pedagogického sboru Charakteristika žáků a pedagogického sboru Počet pracovníků celkem 25 Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet vychovatelů ŠK 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 Počet žáků asi 160 Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, přibližně 15 učitelů vč. 1 výchovného poradce,1 správce ICT,1 preventisty sociálněpatologických jevů; 2 vychovatelky školní družiny a 1 vychovatelka školního klubu. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky, a to především na 1. stupni. 8

9 Vedení školy se v roce zapojilo do projektu Trvalá obnova školy, který je součástí programu Dokážu to? Díky projektu TOŠ jsme započali změny ve škole. Vycházeli jsme z analýzy SWOT, další prací v týmech jsem stanovili vizi školy a její 3 strategické cíle Odborná kvalifikace a aprobovanou ve výuce OBORNÁ % APROBOVANOST VE VÝUCE % KVALIFIKACE Učitelé 1.stupně 71 Učitelé 1.stupně 71 Učitelé 2.stupně 72 Učitelé 2.stupně 64 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD DVPP Důležitou oblastí práce pedagogického sboru je DVPP, v současné době zaměřené na akce spojené s tvorbou a zahájením výuky dle ŠVP, dále pak tyto oblasti: řízení školy, ICT,školní prevence, doplnění kvalifikace, prohlubování odbornosti., samostudium Charakteristika žáků V naší škole se scházejí žáci z obce Lenešice a z okolních vesnic Břvany, Hrádek, Dobroměřice, Raná, Charvátce, Nečichy. Je dobrým znamením, že je žáky naší školy i několik dětí z nedalekého (6km) města Louny. V současném čase má škola přibližně 160 žáků; 95 ž. na 1. stupni, 65 ž. na 2. stupni. Škola má dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se SPUCH. Každý integrovaný žák má na základě doporučení PPP nebo SPC zpracován vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován. 2.3 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Projekty ve vyučování Učitelé školy se učí vytvářet projekty a pracovat napříč předmětům. Projektový rok od roku 2006 zpracovává ped. sbor každý rok dané téma (Království, Dělání, Sportuj)do celoročního projektu, které se pak objeví v dílčích projektech pro jednotlivé třídy Vánoce každá třída si připravuje Vánoční den v rámci předmětů 9

10 Aprílový den 1. stupeň Čarodějnice - odpolední program, oheň Projekty vycházející z průřezových témat Projekty v rámci předmětů Témata předmětových projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Projekty jsou buď ročníkové nebo školní. Seznam projektů je součástí osnov jednotlivých předmětů a je každým rokem aktualizován Projekty SIPVZ ZŠ Lenešice se zapojila do projektů SIPVZ, které vypisuje MŠMT Poznáváme Lounsko na kole - projekt 2. stupně Cílem projektu bylo: Poznat nejbližší okolí Lenešice, zlepšit fyzickou kondici dětí, prezentovat svou práci - v tisku, na interaktivní tabuli Projektem škola získala: Interaktivní dotykovou tabuli Dataprojektor Počítač Videokamera Listnaté stromy v okolí školy - projekt 1. stupně Cílem projektu bylo: Poznat nejbližší okolí Lenešice, vyhledat listnaté stromy, zlepšit fyzickou kondici dětí, prezentovat svou práci - v tisku, na interaktivní tabuli Projektem škola získala: Počítač Digitální fotoaparát DVD videopřehrávač Projekty Preventivní programy ZŠ Lenešice se zapojila již 3 x do projektů Preventivní programy, které vypisuje Ústecký kraj Stmelovací pobyt pro žáky budoucí 6. třídy (projekt 2. stupně), Projekt ŽÁROVKA (žákovské role v kolektivu kamarádů - Úštěk Cílem projektů je: o Utváření kolektivu třídy hry OSV o Poznávání okolí Mikulášovic, Úštěka o Aktivní použití německého jazyka o Zlepšit fyzickou kondici dětí 10

11 . o Cestování vlakem Mezinárodní spolupráce V současné době škola nemá navázánu spolupráci na mezinárodní úrovni, pouze na národní lokální Spolupráce s místní MŠ Dlouhodobě a intenzivně spolupracujeme s místní Mateřskou školou v Lenešicích tak, aby byla zajištěna návaznost, propojenost a spolupráce Další aktivity školy: Zdravé zuby I. stupeň Ajax ve spolupráci s Policií ČR I. stupeň Čas proměn ve spolupráci s ProcterGamble 6. ročník kurz plavání žáků 3. a 4. ročníku bohatá nabídka zájmových kroužků vydávání školního časopisu pitný režim Školní mléko školní knihovna, KMČ a Knižní klub zájezdy žáků do zahraničí prázdninová činnost veřejná vystoupení žáků fotografování tříd zařazení volitelných předmětů na II. stupni Jeden svět na školách - účast v projektu Coca Cola Školský pohár v kopané divadelní a filmová představení, koncerty pro žáky vycházky, exkurze a výlety spolupráce s knihovnou Louny výjezdy do ŠVP zdravotní soutěž McDonald Cup a ostatní sportovní soutěže atd. 11

12 2.3.7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Základní škola úzce spolupracuje s rodiči svých žáků při zajišťování informování rodičů formou třídních schůzek, konzultačních odpolední a týdnem otevřených dveří. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních odpoledních, při dnu otevřených dveří, případně telefonicky či osobně dle přání zákonných zástupců. Od školního roku 2005/2006 na základě zákona č. 561/2004 Sb., 167, 168 zřídil zřizovatel šestičlennou Školskou radu ZŠ Lenešice složenou ze 2 zástupců zřizovatele, 2 pedagogických pracovníků a 2 zákonných zástupců žáků. Dalšími důležitými partnery jsou obecní úřady ze spádového obvodu školy spolupráce s nimi je trvale bezproblémová Servisní služby Školní družina a školní klub je základním článkem zájmového vzdělávání - její aktivity směřují k zabezpečení mimoškolní zájmové činnosti, odpočinku a rekreaci dětí.. Školní družina má 2 oddělení s 50 zapsanými žáky, školní klub 1 oddělení. Zájem o umístění dětí je každoročně velký. Funkci informačního centra školy plní školní učebna výpočetní techniky s 11 počítači připojenými k internetu a s kopírkou 14 zájmových kroužků pracují každoročně od do a vedoucími jsou pedagogičtí zaměstnanci školy Pronajímání tělocvičny tělocvična je pronajímána zájmovým sdružením místních občanů a sportovním družstvům k jejich tréninkové činnosti Školní jídelna kromě stravování žáků školy zajišťuje také stravování důchodců a dalších zájemců ze spádové oblasti ve snaze maximálního využití své kapacity KMČ a Knižní klub vyučující ČJ na I. stupni umožňuje objednávku a distribuci knih z KMČ a Knižního klubu Veřejná vystoupení Vánoční zpívání, akademie 12

13 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Vize školy, cíle Vize, na které jsme se sjednotili: ŠKOLA, KTERÁ VYCHOVÁVÁ SLUŠNÉ, VZDĚLANÉ A SEBEVĚDOMÉ DĚTI PRO ŽIVOT Naše 3 strategické cíle, které vycházejí z této vize: Aplikace vědomostí a dovedností v praxi Mezilidské vztahy, vzájemná pomoc Individuální přístup k žákům Naší první prioritou je to, abychom v žácích uložili základ pro pozdější rozvoj vědění, vnímání, ale i vystupování a chování vůbec. Cílem je naučit žáky samostatnosti a tvořivosti. Stávající klasické formy a metody výuky se pokoušíme obohatit tak, aby žáci sami aktivně vystupovali a na vyučovací jednotce se podíleli. Pokoušíme se o maximální využití názoru tam, kde to je možné současně s činnostmi, které v žácích motivují chuť ke spolupráci. Jde o dlouhodobý a obtížný úkol. Je však potěšitelné, že se tyto nové metody ukazují jako zajímavé a tam, kde jsou používány, dětmi velmi dobře přijímané. Domníváme se, že pokud žáci aktivně spolupracují s vyučujícím, je jejich konečný efekt vnímání a přijímání učiva podstatně efektivnější a trvalejší a o to nám jde. Dále se zaměříme na: Zviditelnění školy ve svém okolí Příjemné prostředí pro všechny, lepší využití prostor pro vyučování, přestávky i odpočinek Zjišťování dalších možností pro vyzkoušení vědomostí a dovedností v praxi Druhou prioritou je zlepšování mezilidských vztahů, vzájemná pomoc. Všichni učitelé byli proškoleni v kurzu osobnostní a sociální výchovy, což je předpokladem pro aktivní využití získaných informací.většina pedagogů se zúčastnila seminářů Emoční inteligence. Veškeré tyto aktivity vedou k vytváření příjemného klima ve škole ve vzájemných vztazích mezi učiteli, žáky, rodiči a ostatní veřejností. Příjemné klima je podporováno i při aktivním využití volného času žáků. 13

14 Proto jsme vytvořili řadu kroužků při škole. Žáci pod vedením svých učitelů mají možnost rozvíjet svůj zájem i tímto způsobem. Myslíme si, že také touto činností lze neformálně přispět k prevenci tzv. patologických jevů. Rádi bychom zapojili i rodiče. Dále se zaměříme na: Nadále povedeme žáky k přípravě společných akcí žáků 2.,1. stupně a MŠ Pro žáky 6. třídy se pokusíme zajistit víkendový stmelovací pobyt před nástupem na 2. stupeň Zapojíme rodiče do pravidelných mimoškolních akcí Vytvoříme podmínky k vzájemným hospitacím v hodinách Dáme možnost žákům vyjádřit se k činnosti školy Třetí prioritou je individuální přístup k žákům. Rodinná škola, za kterou se považujeme, umožňuje individuální přístup k žákům v hodinách i mimo ně. Žákům, kteří byli vyšetřeni v PPP nebo SPC a byla jim doporučena integrace, vypracovali třídní a další učitelé, kteří je učí, individuálně vzdělávací programy a byla jim nabídnuta potřebná pomoc. Na naší škole máme integrované žáky s tělesným a sluchovým postižením, se specifickými poruchami učení a chování. Spolupracujeme s SPC v Měcholupech, Teplicích a v Žatci, s PPP Louny. Tato centra nám pomáhala s integrovanými žáky. Na 2.st se zvětšují mezi žáky rozdíly vědomostní a v přístupu ke vzdělání obecně. Na jedné straně děti s obrovskými znalostmi, dovednostmi a zájmy a na straně druhé nezájem, negativistický přístup téměř ke všemu, lhostejnost k odpovědnosti za svůj osud, nespolehlivost a snaha vše odbýt. Podporujeme nadané žáky v jejich talentu a chuti; snažíme se zapojit negativistické žáky do různých činností, aby dokázali najít svůj zájem a uplatnili se v životě. Dále se zaměříme na: Nadále se budeme věnovat žákům s SPU, poskytneme pomoc rodičům dětí s SPU V nižších třídách budeme pokračovat v zařazování takových úkolů,her, činností, které předcházejí poruchám SPU Budeme pokračovat ve zvyšování náročnosti učiva pro nadané děti, zapojíme je do soutěží 3.2 Zaměření školy Školní vzdělávací program,,škola pro život vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní profesionální a promyšlenou práci učitele. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvijí tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Chceme, aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a osvojili si sociální dovednosti. Prvořadou ambicí je proto proměnit školu v prostředí, kde se i dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. 14

15 Co chceme a kam směřujeme Vytvářet pohodové školní prostředí - porozumět lidské osobnosti Mezilidské vztahy, vzájemná pomoc, Příznivé klima, školní prostředí Společné třídní a školní akce Zájmové kroužky Zdravě učit - porozumět potřebě vzdělávat se Aktivnější zapojení žáků do procesu učení Volba nejvhodnější metody a formy práce učitele Motivace žáka, jeho maximální spoluúčast na učení Vzdělávat se v souvislostech propojení předmětů Využití volitelných předmětů k profilaci žáka Vychovávat lidskou osobnost - porozumět jí Respektovat jedinečnost jednotlivce Naplňovat klíčové kompetence formovat žákovu osobnost a zároveň jí lépe porozumět. Integrovat - porozumět inkluzivnímu vzdělávání odborná zdatnost všech vyučujících, spolupráce s PPP a rodiči respektování individuálních potřeb dětí, vzájemné tolerance a schopnost spolupracovat umožnění optimálního rozvoje dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem Vytvářet informační prostředí - porozumět práci s informacemi efektivní práci s informacemi zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřování komunikačních dovedností, práce s daty, jejich zpracování využití výpočetní techniky k procvičování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností využití školní knihovny 15

16 Rozvíjet sport a další tělesné aktivity Klasická výuku tělesné výchovy doplněna například kurzy plavání, bruslení, olympiáda, příprava na fotbalové turnaje,cyklistické, pěší výlety,apod. Učit cizí jazyk - jsme součástí Evropy Výuka cizích jazyků od 2.třídy druhý cizí jazyk od 7.třídy projekty pro jazykové vyučování Rozvíjet samosprávnou demokracii - porozumět svému místu mezi lidmi Spolupráce se Školskou radou Multikulturní výchova - žáci z různých sociálních prostředí Příprava divadla a hudební výstupy pro ostatní žáky školy Návštěva divadelních představení, koncertů, filmových představení, planetária, muzeí, výstav a různými besedami apod. Mít preventivní program porozumět nebezpečí, které na nás číhá Minimální preventivní program úzká spolupráce s odborníky spolupráce koordinátora, výchovného poradce, psychologa, vedení školy Spolupráce s rodiči Schránky důvěry pro anonymní dotazy a případná upozornění žáků Nástěnky s informacemi souvisejícími s problematikou sociálně patologických jevů Spolupráce s Policií - prevence Komunikovat s veřejností - porozumět partnerství Třídní schůzky, konzultace Společné akce Spolupráce s MŠ Lenešice, MŠ Dobroměřice Kulturní akce pro veřejnost Zapojení do soutěží, olympiád 16

17 Školní časopis Vytvořit podmínky pro využívání volného času žáků Školní družina Školní klub Zájmové kroužky Mimoškolní činnost výlety, prázdninová činnost Vytvářet podmínky pro další vzdělávání porozumět potřebě celoživotně se vzdělávat Podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků školy Samostudium Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu Motivovat děti pro jejich celoživotní učení. PODPORA DĚTÍ K UČENÍ SE: o vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení, o vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení a v praktickém životě, o využívat informační a komunikační prostředky a technologie. Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. PODPORA DĚTÍ K UČENÍ SE: o samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti, o uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy, o volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situací. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. PODPORA DĚTÍ K UČENÍ SE: o formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, o naslouchat jiným a porozumět jim, o obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací. 17

18 Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. PODPORA DĚTÍ K UČENÍ SE: o spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na utváření příjemné atmosféry o aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat různá hlediska, zkušenosti a názor jiných. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. PODPORA DĚTÍ K UČENÍ SE: o mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně schopnosti vcítit se do situací ostatních a ochotně respektovat jejich přesvědčení nebo názory, o řešit praktické problémy nebo situace, znát svá práva i povinností, o schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných, mimo jiné i z hlediska ochrany zdraví, životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. PODPORA DĚTÍ K UČENÍ SE: o schopnosti ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot, o vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. PODPORA DĚTÍ K UČENÍ SE: o schopnosti ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních, o používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných, o dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. PODPORA DĚTÍ K UČENÍ SE: o vnímat kulturní i historické dědictví a být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. PODPORA DĚTÍ K UČENÍ SE: o využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost. 18

19 3.3 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Klademe důraz na čtení s porozuměním a práci s textem, vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, propojení získaných informací s praktickým životem. Vedeme žáky k sebehodnocení. Umožňujeme žákům účastnit se různých soutěží. K žákům přistupujeme individuálně, učíme je trpělivosti, povzbuzujeme. Motivujeme žáky k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení Kompetence k řešení problémů Při výuce vedeme žáky k tomu, aby vnímali problémové situace, motivujeme je problémovými úlohami z praktického života. Učíme žáky včas rozpoznat a pochopit problém. Používáme netradiční úlohy ( např. matematický Klokan). Žáky vedeme tak, aby byli schopni hledat různá řešení problémů a svoje řešení si dokázali obhájit. Žáky vedeme k postupnému zdokonalení schopnosti vlastního úsudku při práci s informacemi ze všech možných zdrojů ( tištěné, počítačové včetně internetu apod). Žáky vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činností : plánování, příprava, realizace i hodnocení. Dále k samostatnému rozhodování i k práci v týmu. Učíme žáky dělat uvážlivá rozhodnutí Kompetence komunikativní Vedeme žáky k tomu, aby uměli komunikovat se spolužáky, pedagogy i ostatními lidmi ve škole i mimo ni. Zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském i cizím jazyce, v ústním i písemném projevu. Učíme žáky srozumitelně formulovat a vhodnou formou prezentovat a obhajovat své názory, chápat a respektovat názory ostatních. Vedeme žáky k tomu, aby uměli hledat, obhajovat a řešit vzniklé problémy. Učíme žáky využívat informační a komunikační techniku pro účinnou komunikaci s okolním světem. 19

20 3.3.4 Kompetence sociální a personální Rozvíjíme u žáků schopnost práce ve skupině, ochotu ke střídání rolí při práci. Vedeme žáky k tomu, aby se podíleli na vytváření pravidel pro práci ve skupině a daná pravidla dodržovali. Učíme žáky respektovat práci i různé názory ostatních, při skupinové práci přijímat řešení, které je nejlepší pro všechny. Vedeme žáky k tomu, aby poskytli pomoc druhému a sami o ni v případě potřeby požádali. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při Tv, na škole v přírodě, na lyžařském výcviku). Vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy či pracovní atmosféru. Učíme žáky základům kooperace a týmové práce Kompetence občanské Důsledně vedeme žáky k respektování pravidel daných školním řádem, ve kterém jsou stanovena práva a povinnosti žáka Základní školy Lenešice. Ve školních kolektivech vedeme žáky ke stanovení pravidel, která musí být v souladu se školním řádem a jsou pro daný kolektiv závazná. Vedeme žáky k tomu, aby respektovali individuální rozdíly (národnostní, kulturní, náboženské, ). Učíme žáky tolerovat názory druhých lidí, vcítit se do situace ostatních a podat potřebnou pomoc. Vedeme žáky k aktivnímu zapojení se do kulturního dění a sportovních aktivit ve škole i mimo školu, vedeme je k respektu a ochraně našich tradic, historie a kulturního bohatství. Učíme žáky chápat základní ekologické souvislosti a chránit životní prostředí Kompetence pracovní Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně odvedenou práci vždy kladně ohodnotíme. Důsledně dbáme na dodržování vymezených pravidel a pracovního postupu. Důsledně dbáme o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných možností při profesní orientaci. Snažíme se ujasnit představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a volbě dalšího studia. Výuku doplňujeme o praktické exkurze. 20

21 3.4 Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, sluchovým, zrakovým, vadami řeči, poruchami učení nebo chování) a žáci se sociálním znevýhodněním. Těmto žákům vytvoří škola ve všech organizačních formách vzdělávání podmínky pro úspěšné vzdělávání a uspokojování speciálních potřeb Vzdělávání žáků s tělesným postižením Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat v běžné třídě na základě individuálních vzdělávacích plánů. Tyto plány odpovídají stupni postižení konkrétního žáka, respektují doporučení a závěry SPC, pedagogickopsychologické poradny, nebo lékaře a jsou upraveny zejména v předmětech: tělesná a výtvarná výchova a pracovní činnosti.třídní učitel musí žáky i ostatní pedagogy kvalifikovaně seznámit se stupněm postižení a stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování Vzdělávání žáků sluchově postižených Jedná se o žákyni se zbytky sluchu, která bude vzdělávána na 1. stupni školy formou individuální integrace. Na základě doporučení SPC bude žákyně vzdělávána podle individuálního vzdělávacího plánu s posílením časové dotace v některých vzdělávacích oblastech Vzdělávání žáků se vývojovými poruchami učení nebo chování Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, jsou se souhlasem rodičů posíláni na vyšetření do pedagogickopsychologické poradny. Je-li na základě vyšetření diagnostikována vývojová porucha učení, je takovým žákům vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se v průběhu školního roku pracuje.tento plán obsahuje konkrétní zaměření reedukace, používání pomůcek a způsob hodnocení žáka. Žáci, u kterých byla diagnostikována porucha chování, jsou vzděláváni formou individuální integrace v běžné třídě na 1. a 2. stupni školy. Jedná se o žáky hyperaktivní, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, a snadno unavitelní.s těmito žáky musí učitel stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace.stejně tak je nutné zavést systém pochval a trestů Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáků ze znevýhodňujícího socio-kulturního prostředí probíhá v přípravné třídě. Vzdělávací program přípravné třídy slouží k snadnějšímu začlenění dětí do vzdělávacího procesu. Organizaci i program přípravné třídy přizpůsobuje učitel vývojovým a jazykovým možnostem dětí a jejich potřebám. Při každé činnosti důsledně uplatňuje individuální přístup k žákovi. 21

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY... 5 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY... 5 2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 6 2.4 GRANTY A GRANTOVÁ POLITIKA ŠKOLY...

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková Škola pro život, život do školy Verze 1. z 01. 02. 0007 Platnost 1.9.2007 Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Čj. 1093/2013/2. ZŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od 1.9.2010 z 30. 06. 2010 Platnost od 3. 8. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Škola pro děti Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Škola pro děti Název školy: Základní škola Libčice

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu Škola pro život 1. 2. Údaje o škole Název školy: Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Adresa: Svídnická 1a / 599, Praha 8 Troja,

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 Předkladatel: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Hlavní 17, 696 61 Vnorovy IZO:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, Školní vzdělávací program. START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09.

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, Školní vzdělávací program. START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09. 2013) ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ, KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 25 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Základní škola Javorník, okres Jeseník ŠKOLA NA KONCI SVĚTA, PŘESTO NA ZAČÁTKU OBSAH 1. Identifikační údaje... 1

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více