ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. razítko školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. razítko školy"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání V Lenešicích podpis ředitelky školy razítko školy

2 PŘEDKLADATEL Základní škola Lenešice, okres Louny, Knížete Václava 391, Lenešice, příspěvková organizace, telefon, fax: IZO: IČO: poslední aktualizace zařazení do sítě škol : č.j.3607/ ŘEDITELKA ŠKOLY Mgr. Jana Ledvinová ZŘIZOVATEL Obec Lenešice Knížete Václava 521 tel.: , fax: , IČO:

3 1 Obsah ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY, VYBAVENÍ ŠKOLY HISTORIE ŠKOLY VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ A PEDAGOGICKÉHO SBORU ODBORNÁ KVALIFIKACE A APROBOVANOU VE VÝUCE DVPP CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, SPOLUPRÁCE S RODIČI ŽÁKŮ A JINÝMI SUBJEKTY PROJEKTY VE VYUČOVÁNÍ PROJEKTY SIPVZ PROJEKTY PREVENTIVNÍ PROGRAMY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍ MŠ DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY: SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY SERVISNÍ SLUŽBY CHARAKTERISTIKA ŠVP VIZE ŠKOLY, CÍLE ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

4 3.3.1 KOMPETENCE K UČENÍ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE OBČANSKÉ KOMPETENCE PRACOVNÍ ZABEZPEČENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI UČENÍ NEBO CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - PRO 1. STUPEŇ - ŠVP OD 2007/ UČEBNÍ PLÁN - PRO 2. STUPEŇ - ŠVP OD 2007/ POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU PRO 1.STUPEŇ POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU PRO 2. STUPEŇ NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU CHARAKTERISTIKA A VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU STUPEŇ STUPEŇ ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

5 5 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE A PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE A JEJICH CHARAKTERISTIKA, VČETNĚ PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ V SOULADU S 15 ODST. 2 VYHLÁŠKY Č. 48/2005 SB., O ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, VČETNĚ PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ PRAVIDLA PRO STANOVENÍ CELKOVÉHO HODNOCENÍ ŽÁKA NA VYSVĚDČENÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ PODROBNOSTI O KOMISIONÁLNÍCH A OPRAVNÝCH ZKOUŠKÁCH ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HODNOCENÍ NADANÝCH ŽÁKŮ AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ AUTOEVALUAČNÍ ČINNOST DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ PŘÍLOHY

6 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školská zařízení Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna Přípravná třída 9 tříd 2 oddělení 1 oddělení 230 stravovacích míst 1 oddělení Historie školy Základní škola Lenešice má více jak 110letou tradici. Základ ke stavbě školy byl položen dne 1. března 1893 a již 10. září téhož roku byla škola předána k užívání. Od je ZŠ Lenešice příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. V současné době školu navštěvují žáci z působnosti 6 obecních úřadů. Zřizovatelem je Obecní úřad Lenešice. V červnu 2005 byla nově zvolena 6členná školská rada ZŠ Lenešice Velikost školy, exteriér, interiér Základní škola Lenešice je plně organizovaná škola s deseti postupnými ročníky rozčleněnými na I. stupeň (Přípravná třída, ročník, ) a II. stupeň (6. 9. ročník ).Součástí ZŠ jsou 2 oddělení ŠD, 1 oddělení školního klubu s kapacitou 25 dětí na 1 oddělení a školní jídelna Škola je postavena na kapacitu 360 žáků. Od byla řízena Přípravná třída ZŠ Lenešice se skládá ze 2 budov (č. 6, č. 391) na náměstí Knížete Václava. V budově č. 6 jsou vyučováni žáci Přípravné, 1. 5.třídy, budova je umístěna v centru obce. Ve dvou místnostech učebna, herna pracují dvě oddělení školní družiny. Na přilehlém pozemku se nachází pavilon školních dílen a skleník. Součástí je i pozemek, který je určen pro výuku pracovních činností. Ve zbývající části je hřiště s travnatým povrchem, běžecká dráha, doskočiště pro skok daleký, koš na basketbal. 6

7 V hlavní budově č. 391, kde je i ředitelna, jsou vyučováni žáci Třídy, budova je umístěna v centru obce. Jsou zde umístěny odborné učebny - Fy, Př - Ch, Z,učebny jazyků Nj, Aj, hudebna, školní kuchyně, počítačová učebna, nově byla zřízena učebna s interaktivní tabulí. Samostatnou místnost má jedno oddělení školního klubu. Součástí objektu je i školní tělocvična. V blízkosti budovy se nachází školní jídelna s kuchyní, ve které se stravují žáci a učitelé školy, je využívána i pro stravování veřejnosti. Škola je v dosahu autobusové a vlakové dopravy, dopravní obslužnost z a do města i okolních obcí je na dobré úrovni. Budovy školy jsou dostupné v době vyučováni a v době mimoškolní činnosti školy, tzn. přibližně od 6:00 (1.st.), 7:00 do 15:00 každý den. Ve všech prostorách školy je nově zrekonstruované sociální zařízení. Snahou vedení školy i zřizovatele je samozřejmě co nejlepší vzhled a vybavení interiéru školy. Modernizace celé školy probíhá postupně, po etapách, dle finančních možností zřizovatele Vybavení školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi, učebními pomůckami, didaktickou technikou, v rámci několika vzdělávacích projektů je rozšiřován výukový SW, doplňovány tituly ve sbírkách žákovské i učitelské knihovny, dle možností postupně vyměňován nevyhovující žákovský nábytek, Prostorové Celý areál školy prostorově vyhovuje pro současný počet žáků i personálu. Škola poskytuje ve večerních hodinách tělocvičnu místním zájmovým sportovním sdružením Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. V současné době má škola v počítačové učebně 11 počítačů, součástí vybavení učebny je také dataprojektor. Další počítače najdeme : 1 počítač v ředitelně, 1 počítač u zástupce ředitele, 1 počítač ve sborovně 1. a 2. stupně,1 počítač u hospodářky školy, všechny tyto počítače jsou propojeny do sítě. Ve školní družině a klubu jsou umístěny počítače staršího data, jsou plně využívány žáky. V učebně hudební výchova 2. stupeň byla vybudována multimediální učebna, ve které je umístěna : interaktivní tabule SMARTBOARD, dataprojektor, počítač. Ve sborovnách 1. a 2. stupně a v ředitelně jsou umístěny kopírky, které jsou často využívány. Škola po technické stránce disponuje kvalitně vybavenými učebnami dílen kovo, dřevo, kuchyňkou 7

8 Hygienické Pro dodržování pitného režimu žáků slouží projekt Školní mléko, jehož součástí je prodej balených džusů, automat na 2 stupni.. K odpočinku děti využívají školní družinu a klub ideální zdravé venkovní prostředí školní hřiště. V celé škole jsou nová sociální zařízení, provoz jídelny již vyhovuje hygienickým normám EU Organizační Řízení a organizace výuky: Za základní jednotku ve vyučování je považován ročník. Pro jednotlivé ročníky jsou vypracovány osnovy školního vzdělávacího programu, na jehož základě vyučující připravují učební plán pro konkrétní jednotlivou třídu na daný školní rok. Učitelé společně plánují vyučovací proces a koordinují výuku jednotlivých vzdělávacích oblastí. Režim života školy je dán školním řádem. 2.2 Charakteristika žáků a pedagogického sboru Charakteristika žáků a pedagogického sboru Počet pracovníků celkem 25 Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet vychovatelů ŠK 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 Počet žáků asi 160 Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, přibližně 15 učitelů vč. 1 výchovného poradce,1 správce ICT,1 preventisty sociálněpatologických jevů; 2 vychovatelky školní družiny a 1 vychovatelka školního klubu. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky, a to především na 1. stupni. 8

9 Vedení školy se v roce zapojilo do projektu Trvalá obnova školy, který je součástí programu Dokážu to? Díky projektu TOŠ jsme započali změny ve škole. Vycházeli jsme z analýzy SWOT, další prací v týmech jsem stanovili vizi školy a její 3 strategické cíle Odborná kvalifikace a aprobovanou ve výuce OBORNÁ % APROBOVANOST VE VÝUCE % KVALIFIKACE Učitelé 1.stupně 71 Učitelé 1.stupně 71 Učitelé 2.stupně 72 Učitelé 2.stupně 64 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD DVPP Důležitou oblastí práce pedagogického sboru je DVPP, v současné době zaměřené na akce spojené s tvorbou a zahájením výuky dle ŠVP, dále pak tyto oblasti: řízení školy, ICT,školní prevence, doplnění kvalifikace, prohlubování odbornosti., samostudium Charakteristika žáků V naší škole se scházejí žáci z obce Lenešice a z okolních vesnic Břvany, Hrádek, Dobroměřice, Raná, Charvátce, Nečichy. Je dobrým znamením, že je žáky naší školy i několik dětí z nedalekého (6km) města Louny. V současném čase má škola přibližně 160 žáků; 95 ž. na 1. stupni, 65 ž. na 2. stupni. Škola má dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se SPUCH. Každý integrovaný žák má na základě doporučení PPP nebo SPC zpracován vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován. 2.3 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Projekty ve vyučování Učitelé školy se učí vytvářet projekty a pracovat napříč předmětům. Projektový rok od roku 2006 zpracovává ped. sbor každý rok dané téma (Království, Dělání, Sportuj)do celoročního projektu, které se pak objeví v dílčích projektech pro jednotlivé třídy Vánoce každá třída si připravuje Vánoční den v rámci předmětů 9

10 Aprílový den 1. stupeň Čarodějnice - odpolední program, oheň Projekty vycházející z průřezových témat Projekty v rámci předmětů Témata předmětových projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Projekty jsou buď ročníkové nebo školní. Seznam projektů je součástí osnov jednotlivých předmětů a je každým rokem aktualizován Projekty SIPVZ ZŠ Lenešice se zapojila do projektů SIPVZ, které vypisuje MŠMT Poznáváme Lounsko na kole - projekt 2. stupně Cílem projektu bylo: Poznat nejbližší okolí Lenešice, zlepšit fyzickou kondici dětí, prezentovat svou práci - v tisku, na interaktivní tabuli Projektem škola získala: Interaktivní dotykovou tabuli Dataprojektor Počítač Videokamera Listnaté stromy v okolí školy - projekt 1. stupně Cílem projektu bylo: Poznat nejbližší okolí Lenešice, vyhledat listnaté stromy, zlepšit fyzickou kondici dětí, prezentovat svou práci - v tisku, na interaktivní tabuli Projektem škola získala: Počítač Digitální fotoaparát DVD videopřehrávač Projekty Preventivní programy ZŠ Lenešice se zapojila již 3 x do projektů Preventivní programy, které vypisuje Ústecký kraj Stmelovací pobyt pro žáky budoucí 6. třídy (projekt 2. stupně), Projekt ŽÁROVKA (žákovské role v kolektivu kamarádů - Úštěk Cílem projektů je: o Utváření kolektivu třídy hry OSV o Poznávání okolí Mikulášovic, Úštěka o Aktivní použití německého jazyka o Zlepšit fyzickou kondici dětí 10

11 . o Cestování vlakem Mezinárodní spolupráce V současné době škola nemá navázánu spolupráci na mezinárodní úrovni, pouze na národní lokální Spolupráce s místní MŠ Dlouhodobě a intenzivně spolupracujeme s místní Mateřskou školou v Lenešicích tak, aby byla zajištěna návaznost, propojenost a spolupráce Další aktivity školy: Zdravé zuby I. stupeň Ajax ve spolupráci s Policií ČR I. stupeň Čas proměn ve spolupráci s ProcterGamble 6. ročník kurz plavání žáků 3. a 4. ročníku bohatá nabídka zájmových kroužků vydávání školního časopisu pitný režim Školní mléko školní knihovna, KMČ a Knižní klub zájezdy žáků do zahraničí prázdninová činnost veřejná vystoupení žáků fotografování tříd zařazení volitelných předmětů na II. stupni Jeden svět na školách - účast v projektu Coca Cola Školský pohár v kopané divadelní a filmová představení, koncerty pro žáky vycházky, exkurze a výlety spolupráce s knihovnou Louny výjezdy do ŠVP zdravotní soutěž McDonald Cup a ostatní sportovní soutěže atd. 11

12 2.3.7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Základní škola úzce spolupracuje s rodiči svých žáků při zajišťování informování rodičů formou třídních schůzek, konzultačních odpolední a týdnem otevřených dveří. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních odpoledních, při dnu otevřených dveří, případně telefonicky či osobně dle přání zákonných zástupců. Od školního roku 2005/2006 na základě zákona č. 561/2004 Sb., 167, 168 zřídil zřizovatel šestičlennou Školskou radu ZŠ Lenešice složenou ze 2 zástupců zřizovatele, 2 pedagogických pracovníků a 2 zákonných zástupců žáků. Dalšími důležitými partnery jsou obecní úřady ze spádového obvodu školy spolupráce s nimi je trvale bezproblémová Servisní služby Školní družina a školní klub je základním článkem zájmového vzdělávání - její aktivity směřují k zabezpečení mimoškolní zájmové činnosti, odpočinku a rekreaci dětí.. Školní družina má 2 oddělení s 50 zapsanými žáky, školní klub 1 oddělení. Zájem o umístění dětí je každoročně velký. Funkci informačního centra školy plní školní učebna výpočetní techniky s 11 počítači připojenými k internetu a s kopírkou 14 zájmových kroužků pracují každoročně od do a vedoucími jsou pedagogičtí zaměstnanci školy Pronajímání tělocvičny tělocvična je pronajímána zájmovým sdružením místních občanů a sportovním družstvům k jejich tréninkové činnosti Školní jídelna kromě stravování žáků školy zajišťuje také stravování důchodců a dalších zájemců ze spádové oblasti ve snaze maximálního využití své kapacity KMČ a Knižní klub vyučující ČJ na I. stupni umožňuje objednávku a distribuci knih z KMČ a Knižního klubu Veřejná vystoupení Vánoční zpívání, akademie 12

13 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Vize školy, cíle Vize, na které jsme se sjednotili: ŠKOLA, KTERÁ VYCHOVÁVÁ SLUŠNÉ, VZDĚLANÉ A SEBEVĚDOMÉ DĚTI PRO ŽIVOT Naše 3 strategické cíle, které vycházejí z této vize: Aplikace vědomostí a dovedností v praxi Mezilidské vztahy, vzájemná pomoc Individuální přístup k žákům Naší první prioritou je to, abychom v žácích uložili základ pro pozdější rozvoj vědění, vnímání, ale i vystupování a chování vůbec. Cílem je naučit žáky samostatnosti a tvořivosti. Stávající klasické formy a metody výuky se pokoušíme obohatit tak, aby žáci sami aktivně vystupovali a na vyučovací jednotce se podíleli. Pokoušíme se o maximální využití názoru tam, kde to je možné současně s činnostmi, které v žácích motivují chuť ke spolupráci. Jde o dlouhodobý a obtížný úkol. Je však potěšitelné, že se tyto nové metody ukazují jako zajímavé a tam, kde jsou používány, dětmi velmi dobře přijímané. Domníváme se, že pokud žáci aktivně spolupracují s vyučujícím, je jejich konečný efekt vnímání a přijímání učiva podstatně efektivnější a trvalejší a o to nám jde. Dále se zaměříme na: Zviditelnění školy ve svém okolí Příjemné prostředí pro všechny, lepší využití prostor pro vyučování, přestávky i odpočinek Zjišťování dalších možností pro vyzkoušení vědomostí a dovedností v praxi Druhou prioritou je zlepšování mezilidských vztahů, vzájemná pomoc. Všichni učitelé byli proškoleni v kurzu osobnostní a sociální výchovy, což je předpokladem pro aktivní využití získaných informací.většina pedagogů se zúčastnila seminářů Emoční inteligence. Veškeré tyto aktivity vedou k vytváření příjemného klima ve škole ve vzájemných vztazích mezi učiteli, žáky, rodiči a ostatní veřejností. Příjemné klima je podporováno i při aktivním využití volného času žáků. 13

14 Proto jsme vytvořili řadu kroužků při škole. Žáci pod vedením svých učitelů mají možnost rozvíjet svůj zájem i tímto způsobem. Myslíme si, že také touto činností lze neformálně přispět k prevenci tzv. patologických jevů. Rádi bychom zapojili i rodiče. Dále se zaměříme na: Nadále povedeme žáky k přípravě společných akcí žáků 2.,1. stupně a MŠ Pro žáky 6. třídy se pokusíme zajistit víkendový stmelovací pobyt před nástupem na 2. stupeň Zapojíme rodiče do pravidelných mimoškolních akcí Vytvoříme podmínky k vzájemným hospitacím v hodinách Dáme možnost žákům vyjádřit se k činnosti školy Třetí prioritou je individuální přístup k žákům. Rodinná škola, za kterou se považujeme, umožňuje individuální přístup k žákům v hodinách i mimo ně. Žákům, kteří byli vyšetřeni v PPP nebo SPC a byla jim doporučena integrace, vypracovali třídní a další učitelé, kteří je učí, individuálně vzdělávací programy a byla jim nabídnuta potřebná pomoc. Na naší škole máme integrované žáky s tělesným a sluchovým postižením, se specifickými poruchami učení a chování. Spolupracujeme s SPC v Měcholupech, Teplicích a v Žatci, s PPP Louny. Tato centra nám pomáhala s integrovanými žáky. Na 2.st se zvětšují mezi žáky rozdíly vědomostní a v přístupu ke vzdělání obecně. Na jedné straně děti s obrovskými znalostmi, dovednostmi a zájmy a na straně druhé nezájem, negativistický přístup téměř ke všemu, lhostejnost k odpovědnosti za svůj osud, nespolehlivost a snaha vše odbýt. Podporujeme nadané žáky v jejich talentu a chuti; snažíme se zapojit negativistické žáky do různých činností, aby dokázali najít svůj zájem a uplatnili se v životě. Dále se zaměříme na: Nadále se budeme věnovat žákům s SPU, poskytneme pomoc rodičům dětí s SPU V nižších třídách budeme pokračovat v zařazování takových úkolů,her, činností, které předcházejí poruchám SPU Budeme pokračovat ve zvyšování náročnosti učiva pro nadané děti, zapojíme je do soutěží 3.2 Zaměření školy Školní vzdělávací program,,škola pro život vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní profesionální a promyšlenou práci učitele. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvijí tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Chceme, aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a osvojili si sociální dovednosti. Prvořadou ambicí je proto proměnit školu v prostředí, kde se i dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. 14

15 Co chceme a kam směřujeme Vytvářet pohodové školní prostředí - porozumět lidské osobnosti Mezilidské vztahy, vzájemná pomoc, Příznivé klima, školní prostředí Společné třídní a školní akce Zájmové kroužky Zdravě učit - porozumět potřebě vzdělávat se Aktivnější zapojení žáků do procesu učení Volba nejvhodnější metody a formy práce učitele Motivace žáka, jeho maximální spoluúčast na učení Vzdělávat se v souvislostech propojení předmětů Využití volitelných předmětů k profilaci žáka Vychovávat lidskou osobnost - porozumět jí Respektovat jedinečnost jednotlivce Naplňovat klíčové kompetence formovat žákovu osobnost a zároveň jí lépe porozumět. Integrovat - porozumět inkluzivnímu vzdělávání odborná zdatnost všech vyučujících, spolupráce s PPP a rodiči respektování individuálních potřeb dětí, vzájemné tolerance a schopnost spolupracovat umožnění optimálního rozvoje dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem Vytvářet informační prostředí - porozumět práci s informacemi efektivní práci s informacemi zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřování komunikačních dovedností, práce s daty, jejich zpracování využití výpočetní techniky k procvičování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností využití školní knihovny 15

16 Rozvíjet sport a další tělesné aktivity Klasická výuku tělesné výchovy doplněna například kurzy plavání, bruslení, olympiáda, příprava na fotbalové turnaje,cyklistické, pěší výlety,apod. Učit cizí jazyk - jsme součástí Evropy Výuka cizích jazyků od 2.třídy druhý cizí jazyk od 7.třídy projekty pro jazykové vyučování Rozvíjet samosprávnou demokracii - porozumět svému místu mezi lidmi Spolupráce se Školskou radou Multikulturní výchova - žáci z různých sociálních prostředí Příprava divadla a hudební výstupy pro ostatní žáky školy Návštěva divadelních představení, koncertů, filmových představení, planetária, muzeí, výstav a různými besedami apod. Mít preventivní program porozumět nebezpečí, které na nás číhá Minimální preventivní program úzká spolupráce s odborníky spolupráce koordinátora, výchovného poradce, psychologa, vedení školy Spolupráce s rodiči Schránky důvěry pro anonymní dotazy a případná upozornění žáků Nástěnky s informacemi souvisejícími s problematikou sociálně patologických jevů Spolupráce s Policií - prevence Komunikovat s veřejností - porozumět partnerství Třídní schůzky, konzultace Společné akce Spolupráce s MŠ Lenešice, MŠ Dobroměřice Kulturní akce pro veřejnost Zapojení do soutěží, olympiád 16

17 Školní časopis Vytvořit podmínky pro využívání volného času žáků Školní družina Školní klub Zájmové kroužky Mimoškolní činnost výlety, prázdninová činnost Vytvářet podmínky pro další vzdělávání porozumět potřebě celoživotně se vzdělávat Podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků školy Samostudium Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu Motivovat děti pro jejich celoživotní učení. PODPORA DĚTÍ K UČENÍ SE: o vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení, o vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení a v praktickém životě, o využívat informační a komunikační prostředky a technologie. Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. PODPORA DĚTÍ K UČENÍ SE: o samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti, o uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy, o volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situací. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. PODPORA DĚTÍ K UČENÍ SE: o formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, o naslouchat jiným a porozumět jim, o obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací. 17

18 Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. PODPORA DĚTÍ K UČENÍ SE: o spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na utváření příjemné atmosféry o aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat různá hlediska, zkušenosti a názor jiných. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. PODPORA DĚTÍ K UČENÍ SE: o mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně schopnosti vcítit se do situací ostatních a ochotně respektovat jejich přesvědčení nebo názory, o řešit praktické problémy nebo situace, znát svá práva i povinností, o schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných, mimo jiné i z hlediska ochrany zdraví, životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. PODPORA DĚTÍ K UČENÍ SE: o schopnosti ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot, o vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. PODPORA DĚTÍ K UČENÍ SE: o schopnosti ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních, o používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných, o dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. PODPORA DĚTÍ K UČENÍ SE: o vnímat kulturní i historické dědictví a být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. PODPORA DĚTÍ K UČENÍ SE: o využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost. 18

19 3.3 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Klademe důraz na čtení s porozuměním a práci s textem, vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, propojení získaných informací s praktickým životem. Vedeme žáky k sebehodnocení. Umožňujeme žákům účastnit se různých soutěží. K žákům přistupujeme individuálně, učíme je trpělivosti, povzbuzujeme. Motivujeme žáky k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení Kompetence k řešení problémů Při výuce vedeme žáky k tomu, aby vnímali problémové situace, motivujeme je problémovými úlohami z praktického života. Učíme žáky včas rozpoznat a pochopit problém. Používáme netradiční úlohy ( např. matematický Klokan). Žáky vedeme tak, aby byli schopni hledat různá řešení problémů a svoje řešení si dokázali obhájit. Žáky vedeme k postupnému zdokonalení schopnosti vlastního úsudku při práci s informacemi ze všech možných zdrojů ( tištěné, počítačové včetně internetu apod). Žáky vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činností : plánování, příprava, realizace i hodnocení. Dále k samostatnému rozhodování i k práci v týmu. Učíme žáky dělat uvážlivá rozhodnutí Kompetence komunikativní Vedeme žáky k tomu, aby uměli komunikovat se spolužáky, pedagogy i ostatními lidmi ve škole i mimo ni. Zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském i cizím jazyce, v ústním i písemném projevu. Učíme žáky srozumitelně formulovat a vhodnou formou prezentovat a obhajovat své názory, chápat a respektovat názory ostatních. Vedeme žáky k tomu, aby uměli hledat, obhajovat a řešit vzniklé problémy. Učíme žáky využívat informační a komunikační techniku pro účinnou komunikaci s okolním světem. 19

20 3.3.4 Kompetence sociální a personální Rozvíjíme u žáků schopnost práce ve skupině, ochotu ke střídání rolí při práci. Vedeme žáky k tomu, aby se podíleli na vytváření pravidel pro práci ve skupině a daná pravidla dodržovali. Učíme žáky respektovat práci i různé názory ostatních, při skupinové práci přijímat řešení, které je nejlepší pro všechny. Vedeme žáky k tomu, aby poskytli pomoc druhému a sami o ni v případě potřeby požádali. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při Tv, na škole v přírodě, na lyžařském výcviku). Vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy či pracovní atmosféru. Učíme žáky základům kooperace a týmové práce Kompetence občanské Důsledně vedeme žáky k respektování pravidel daných školním řádem, ve kterém jsou stanovena práva a povinnosti žáka Základní školy Lenešice. Ve školních kolektivech vedeme žáky ke stanovení pravidel, která musí být v souladu se školním řádem a jsou pro daný kolektiv závazná. Vedeme žáky k tomu, aby respektovali individuální rozdíly (národnostní, kulturní, náboženské, ). Učíme žáky tolerovat názory druhých lidí, vcítit se do situace ostatních a podat potřebnou pomoc. Vedeme žáky k aktivnímu zapojení se do kulturního dění a sportovních aktivit ve škole i mimo školu, vedeme je k respektu a ochraně našich tradic, historie a kulturního bohatství. Učíme žáky chápat základní ekologické souvislosti a chránit životní prostředí Kompetence pracovní Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně odvedenou práci vždy kladně ohodnotíme. Důsledně dbáme na dodržování vymezených pravidel a pracovního postupu. Důsledně dbáme o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných možností při profesní orientaci. Snažíme se ujasnit představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a volbě dalšího studia. Výuku doplňujeme o praktické exkurze. 20

21 3.4 Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, sluchovým, zrakovým, vadami řeči, poruchami učení nebo chování) a žáci se sociálním znevýhodněním. Těmto žákům vytvoří škola ve všech organizačních formách vzdělávání podmínky pro úspěšné vzdělávání a uspokojování speciálních potřeb Vzdělávání žáků s tělesným postižením Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat v běžné třídě na základě individuálních vzdělávacích plánů. Tyto plány odpovídají stupni postižení konkrétního žáka, respektují doporučení a závěry SPC, pedagogickopsychologické poradny, nebo lékaře a jsou upraveny zejména v předmětech: tělesná a výtvarná výchova a pracovní činnosti.třídní učitel musí žáky i ostatní pedagogy kvalifikovaně seznámit se stupněm postižení a stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování Vzdělávání žáků sluchově postižených Jedná se o žákyni se zbytky sluchu, která bude vzdělávána na 1. stupni školy formou individuální integrace. Na základě doporučení SPC bude žákyně vzdělávána podle individuálního vzdělávacího plánu s posílením časové dotace v některých vzdělávacích oblastech Vzdělávání žáků se vývojovými poruchami učení nebo chování Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, jsou se souhlasem rodičů posíláni na vyšetření do pedagogickopsychologické poradny. Je-li na základě vyšetření diagnostikována vývojová porucha učení, je takovým žákům vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se v průběhu školního roku pracuje.tento plán obsahuje konkrétní zaměření reedukace, používání pomůcek a způsob hodnocení žáka. Žáci, u kterých byla diagnostikována porucha chování, jsou vzděláváni formou individuální integrace v běžné třídě na 1. a 2. stupni školy. Jedná se o žáky hyperaktivní, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, a snadno unavitelní.s těmito žáky musí učitel stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace.stejně tak je nutné zavést systém pochval a trestů Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáků ze znevýhodňujícího socio-kulturního prostředí probíhá v přípravné třídě. Vzdělávací program přípravné třídy slouží k snadnějšímu začlenění dětí do vzdělávacího procesu. Organizaci i program přípravné třídy přizpůsobuje učitel vývojovým a jazykovým možnostem dětí a jejich potřebám. Při každé činnosti důsledně uplatňuje individuální přístup k žákovi. 21

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

3. Co chceme a kam směřujeme

3. Co chceme a kam směřujeme 3. Co chceme a kam směřujeme 1. Základní škola má za cíl stát se vzdělávacím centrem pro žáky i v případě zájmu veřejnosti vzdělávacím centrem Meziměstí. Pro veřejnost bude poskytovat prostory, sportovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více