S jakými modely budoucí společnosti se v současné době setkáváme?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S jakými modely budoucí společnosti se v současné době setkáváme?"

Transkript

1 Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK U Kříže Praha 5 - Jinonice S jakými modely budoucí společnosti se v současné době setkáváme? Aleš Vaněk 4.ročník kombinovaného studia závěrečná práce výběrového semináře "GLOBALIZACE, INFORMACE A VIZE VZDĚLANOSTNÍ SPOLEČNOSTI" Přednášející: Prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc. květen 2002

2 "Globální informační společnost je jako ostrov, který se před námi objevuje na obzoru. Bude ale ještě chvilku trvat, než k němu doplujeme." Anne Leer, odborný poradce OECD sekce pro digitální ekonomiku a nová média O tom, jak pojmenovat současnou nebo budoucí společnost se v odborných kruzích stále vedou rozsáhlé diskuze a v této problematice neexistuje jednotný názor. Pro označení nastávající společnosti se objevují názvy jako informační, znalostní, vzdělanostní, postindustriální, postmoderní, elektronická nebo společnost učící se. Jednotlivé termíny do jisté míry vyjadřují oslabující význam průmyslu a výrobních procesů, ale přesto jsou pouhými návrhy toho, co by se pro označení současné nebo budoucí společnosti mělo používat. Dočkáme se v blízké době skutečně ustáleného a všemi okolnostmi vzniku a charakteru nové společnosti respektujícího označení? Bez existence počítačů, fenoménů druhé poloviny 20.století, bychom těžko mohli teoretizovat o pravém původu budoucí společnosti. Kořeny vzniku prvních počítačů sahají až do 17.století, kdy německý filosof a matematik Gottfried Leibniz objevil, že všechna čísla mohou být reprezentována pouze dvěma znaky: 0 a 1. V 19.století to byl první mechanický počítací stroj anglického vynálezce Charlese Babbage reprezentující desítkový systém a čtyři základní matematické operace - sčítání, odčítání, násobení a dělení. Na počátku 20.století přidala dvojice anglických matematiků - Alfred North Whitehead a Bertrand Russell důkaz, že jakékoliv tvrzení, které je zapsané v přísně logické formě, může být vyjádřené matematicky. Před první světovou válkou objevil Američan Lee De Forest konverzi elektronických impulsů do zvukových vln, což mělo za následek možnost dálkového přenosu řeči a zvuků. Pokud by jeden z těchto elementů chyběl, neměli bychom dnes žádný počítač (Drucker, 1993, 24-25). Dnes můžeme neomylně tvrdit, že lidstvo se v polovině 20.století vydalo na cestu do neznámých hlubin počítačového věku a začalo přesunovat pomyslné ručičky misek vah ze strany výrobní na stranu, kde vládnou informační technologie, informace a především znalosti. Tofflerova "Třetí vlna" přicházejícího informačního věku byla započata. Jak tvrdí Naisbitt (1984), klíčovými roky přechodu průmyslové společnosti k informační byly léta Byla 2

3 to především nastupující nová generace počítačů a výpočetní techniky jako pomocníků při automatizaci výrobních procesů a počátek postupného pohybu ve společnosti směrem od materiální výroby. Jak poznamenává Měkutová (1990, s. 98) mnozí světoví sociologové a ekonomové nazývají tuto dobu postindustriální. Novým zdrojem moci se nestávaly peníze v rukou několika mála vyvolených, ale informace v rukou mnoha (Naisbitt, 1984). Naproti tomu, dobu krátce po 2.světové válce nazývá Drucker postkapitalistickou (1993, s. 6), nicméně dodává, že žádné "post" netrvá věčně a lidstvo přechází přes práh změn. Byl to právě Drucker, který se kolem roku 1960 ve svých pracích jako jeden z prvních zabýval termínem znalost a produkce znalostí ve smyslu informačního produktu. Proto budoucí společnost několika příštích dekád nazývá společností znalostní (Drucker, 1993, s. 16). V průmyslově vyvinutých zemích světa se v první polovině sedmdesátých let 20.století začaly objevovat prvky fragmentace společnosti, spojené s důrazem na tržní ekonomiku, rostoucím terciárním sektorem produkující nové služby a také vzrůstajícím konsumerismem (především v USA a některých zemích tehdejšího Evropského společenství). Lidé vlastnící více finančních prostředků jsou ochotni více utrácet na tzv. "konzumaci služeb" (Tapper, 1998). Ekonomika rozvinutých států rostla v 70. a 80.letech v průměru od tří do šesti procent ročně, zvyšovala se nadprodukce průmyslových výrobků a hledala se pro ně nová odbytiště a trhy. V nejrozvinutějších zemích světa rostl počet lidí, kteří produkovali, zpracovávali a distribuovali informace. Díky tomu docházelo ke zvyšován podílů těchto činností v hrubém domácím produktu rozvinutých zemí. V nově vznikajícím informačním sektoru v USA bylo již na počátku 80.let zaměstnáno 45,8 % ekonomicky činného obyvatelstva. V ostatních průmyslově vyspělých zemích se toto číslo pohybovalo mezi % (Měkutová, 1990, s. 98). Byl to základ nově tvořící se, v poslední době tak propagované informační společnosti? Podle amerického sociologa D.Y. Jeonga se jedná o informační společnost, pokud se vysoké procento pracovní síly účastní aktivně v procesu tvorby tvorby, zpracování a šíření informačních produktů a služeb (Vlasák, 1999, s. 11). Tato podmínka však ani na začátku 21.století není zatím naplněna. Nicméně, je nutno poznamenat, že právě na přelomu let 20.století docházelo k hluboké restrukturalizaci společnosti. Pracovalo se na vývoji elektronických výrobků, stále se zvyšovala produkce zákaznické elektroniky (televizí, videorekordérů, o něco později mobilních telefonů) a počítačů. Právě počítače spolu s komunikační technikou se začaly prosazovat na světových trzích v masovém měřítku. 3

4 Byla to světová ekonomika a průmyslově vyspělé státy světa, ve kterých byl položen základní stavební kámen trhu s informačními produkty a službami. Tapper (1998) se domnívá, že první fáze informační společnosti by se dala zařadit do časového horizontu konce sedmdesátých let a počátku let osmdesátých. Stále však nazývá tehdejší společnost postindustriální, a to pro existenci průmyslových služeb a vznikajícího trhu pro nová průmyslová odvětví. Klíčovým oborem je nastupující informační průmysl. Sedmdesátá léta 20.století byla dobou, kdy se tzv. průmyslové státy moderní společnosti 1) dostaly do jiné dimenze, o které se dodnes vedou spory. Vstoupila do dějin lidstva zcela nová společnost, která byla orientovaná na informace (může být třeba pojmenovaná jako informační společnost) nebo to byla kontinuita a nová fáze průmyslové společnosti - společnost postindustriální? Zásadní rozdíl mezi průmyslovou a proklamovanou informační společností je v tom, že informační společnost klade důraz na nepřerušený ekonomický růst, rostoucí sektor informačních služeb a zdůraznění modelu informačně a technologicky vyvinuté společnosti. S přicházejícími informačními produkty a službami si technologicky vyspělejší společnost vytvořila nové paradigma, které bylo založeno na prosazení revoluční myšlenky - nahrazení pracovní síly výpočetní technikou a počítačovými technologiemi. Hepworth (1989) vidí jednotlivé fáze informační společnosti následovně: 1.fáze - existence technologického optimismu, v němž informační technologie mění společnost a ekonomiku; 2.fáze - nové informační technologie mění procesy produkce, nahrazují pracovní sílu a kapitál, což ovlivní každý jednotlivý segment informační společnosti; 3. fáze - přes informační sítě a kanály vzniká globalizovaná ekonomika a integrující informační společnost. Poslední fáze zajisté připomíná znovu narozený koncept globální informační komunity McLuhana a Powerse popsaný v Globální vesnici (McLuhan, Powers, 1989). Tapper připomíná některé kritické poznámky vztahující se ke Globální vesnici výše uvedených autorů. Cituje např. Fortnera 2), který se zřejmě po právu ptá, jak je možné hovořit o globální vesnici, když lidé, kteří spolu komunikují pouze prostřednictvím komunikačních sítí, se navzájem vůbec neznají. Další trhlinou v uskutečnění "globální vesnice" se zdá být využití informačních produktů a služeb v 1) Tapper se domnívá, že pro moderní společnost je charakteristická globalizace, abstrakce informací, oddělení času a prostoru, ekonomický růst, globalizace informací a vyvinutá technologie. 4

5 globálním měřítku, avšak se sociálním a ekologickým dopadem na místní prostředí (ve smyslu environment). Cejpek přisuzuje pravděpodobné autorství označující budoucí společnost jako informační společnost A.L. Normanovi (1998, s. 165 nebo 2002, s. 9). Je více než zjevné, že toto označení se v současné době víceméně ustálilo v oficiálních dokumentech a odborné literatuře. Slovní spojení informační společnost lze najít v programových cílech a projektech mezinárodních organizací, jako jsou například OSN, UNESCO, IFLA a další. Také Evropská unie vyhlásila svůj akční program a iniciativu "eeurope - Informační společnost pro všechny". 3) Podle Měkutové (1990) má označení informační společnost své opodstatnění díky nebývalým změnám, které se udály v informačních technologiích a komunikačních prostředcích za poslední desetiletí. Cejpek (1999, s a 2000, s. 9) naopak považuje označení informační společnosti za nesprávné. Důvodem je nepochopení tzv. potenciální informace 4), tj. prostřednictvím nějakého znakového systému zaznamenané znalosti, zkušenosti nebo příběhu od informace, kterou vědomě přijímáme svou myslí a svým mozkem. 5) Z důvodu mnohoznačnosti pojmu informace proto Cejpek kriticky nahlíží na použití výrazu informační společnost pro současnou společnost. 6) Za klíčový pro budoucí společnost považuje Cejpek postoj člověka ke světu, jeho osobité myšlení, kulturní chování, touhu po vzdělání a "extenzi svých vlastností a schopností". Nejdůležitou roli zde hraje sám jedinec a jeho morálně volní vlastnosti a schopnost z narůstajícího množství potenciálních informací přijímat a vybírat ty správné informace, které přemění ve znalosti. Cejpek se dále a podle mého názoru po právu domnívá, že pojem informační společnost vznikl z nadšení z nárůstu potencionálních informací v průběhu nástupu počítačového věku druhé poloviny 20.století. Problémem, se kterým se setkává současná společnost, je velmi rychle rostoucí množství potencionálních informací na jedné straně a omezené poznávací schopnosti člověka na straně druhé. Tento rozpor je znám pod pojmem informační problém společnosti. 2) FORTNER, R.S International Communication, History, Conflict and Control in the Global Metropolis. Belmont, Ca : Wadsworth Publishing Comp., ) Více viz eeurope : An Information Society for all. Action Plan [online]. Brusel : Evropská komise, [2001] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://europa.eu.int/information_society/eeurope/action_plan/index_en.htm>. 4) Informace jako věc. 5) Informace jako psychofyziologický jev. 6) V úspěšně obhájené dizertační práci PhDr. D. Geistové (FF UK, 1975) bylo uvedeno 311 možných definic a výkladů pojmů informace. 5

6 Jaké změny s sebou přináší informační exploze a nové informační technologie ve vzdělání a vzdělávání ve smyslu celého školského systému? Měkutová (1990, s. 99) se domnívá, že dochází k paradoxu tím, že čím rychleji se společnost přesouvá ke společnosti informační, tím nižší kvalitu vzdělání produkují školy. Dává to do souvislosti s patřičným vzděláváním v oborech jako jsou výpočetní a komunikační technika a univerzální schopnost pracovat s počítači. Klade si otázku, zda neporozumění počítačům znamená neporozumění životu. Informace však v žádném případě nemůže nahradit myšlení (Měkutová, 2000, s. 99) Počítače a telekomunikační zařízení jsou dnes nedílným prvkem výuky ve školách a vzdělávacích zařízeních. Tyto vynálezy moderní doby již dnes transformují způsob výuky, a to jak z pohledu vyučujících, tak studentů. Před zhruba 350 lety to byl "otec moderní školy", jak Drucker nazývá J.A.Komenského, který položil základy moderních a univerzálních principů vzdělávání (Drucker, 1993, s. 197). Komenský prosazoval vize vzdělanostní společnosti zaměřené na lidskou osobnost a její vztah s ostatními lidmi. Ve svých literárních odkazech vyzdvihává lidskou racionalitu společně s emocionalitou (Cejpek, 2002, s. 11).V současných vzdělávacích systémech by se měl klást důraz na schopnost jedince orientovat se ve fondech potencionálních informací a umění si vybírat potřebné poznatky. Zdůrazňuje se schopnost a vůle citlivého vnímání světa a vlastního myšlení, jednání v sociálním prostředí (Cejpek 2002, s. 10). Jde o osobnostní koncept vzdělávání. Ve svém pohledu na vizi pojmenování společnosti příštích několika desetiletí se Cejpek přiklání k používání názvů společnost učící se nebo znalostní, popřípadě ještě jako společnost vzdělanostní. Bez univerzální gramotnosti, která je známá již z konceptu J.A. Komenského, nemůže žádná společnost doufat v přechodu na vyšší stupeň společnosti - například společnost znalostní nebo vzdělanostní. Je to ještě komplikovanější. S přibývajícími znalostmi vzrůstají nároky na matematické znalosti, základní pochopení věd a dynamiku technologií. Stále více je požadováno patřičné jazykové vybavení jednotlivce. Drucker se domnívá, že k dosažení znalostní společnosti jsou školy a jejich kvalitní technické a technologické vybavení tím nejdůležitějším základem. Ve vztahu student-učitel, se učitel s podporou počítačů stává zdrojem znalostí. Ve znalostní společnosti se lidé musí učit, jak se učit (Drucker, 1993, s. 201). Ve znalostní společnosti je kromě klasických škol všech stupňů důležitá existence tzv. "otevřených univerzit" nebo 6

7 "univerzit třetího věku" a bohatého výběru různorodých oborů distančního studia, které zaručují kvalitní vzdělávání nebo doplnění vzdělání všem těm, kteří o to mají zájem. Bez rozdílu věku. To, co v současné nebo několika příštích let formované společnosti bude přetrvávat je ekonomika a její vztah ke znalostem jako základním zdrojům. Soudobá ekonomika má stále více charakter té kapitalistické než "postkapitalistické". Podle Druckera i v příštích několika desítkách let zůstane ekonomika tržní a globální. To, co dělá trh nadřazeným je organizování ekonomických aktivit kolem informací. Současnou ekonomiku lze stále považovat za kapitalistickou, pouze její substance byly radikálně změněny. Jedná se proto o informační kapitalismus. Světové ekonomice vévodí v dnešní době ta část průmyslu, která se za posledních padesát let přeorientovala na produkci a distribuci znalostí a informací. I krabička léků není nic jiného než zabalená znalost (Drucker, 1993, s ). Společnosti, které jsou na vrcholu ekonomického žebříčku jsou ty, které poskytují informace a znalosti v jakékoli formě a tvaru. Informace a znalosti jsou jejich hlavním produktem bohatství. Se zajímavým názorem přichází Negroponte (1995, s. 163), který tvrdí, že lidstvo si ani neuvědomuje, že se současná společnost již dostala do postinformačního věku, kde na rozdíl od průmyslového a postprůmyslového věku je charakter informace nesmírně osobní. Leer (2000, s. 4-5) popisuje tři vize možného vývoje globální informační společnosti. První vizi definuje jako "politickou", kde klíčovým faktorem je ekonomická prosperita a technologicky vyspělá elektronická nebo digitální "nervová" síť pro oblasti vládní, vzdělávací, zdravotní, kulturní a obchodní. Druhá vize je "komerční", tzn. pevná existence globálního trhu, kde všichni potenciální zákazníci budou v dosahu pomocí síťového spojení. A konečně třetí vize "sociální" je uspořádanou komunitou virtuální vesnice (srovnej s elektronickou vesnicí A.Tofflera), tedy místem, kde bude přístupná každá informace s možností akademické a vědecké výměny a vývoje znalostí. Leer si také uvědomuje, že cesta ke globální informační společnosti je stále velmi dlouhá, neboť dvě třetiny celosvětové populace má stále co do činění s primitivní zemědělskou nebo průmyslovou ekonomikou (Leer, 2000, s. 97). 7

8 Podle Druckera (1993, s. 186) investují všechny rozvinuté země světa kolem 20 % jejich hrubého domácího produktu na tvorbu a šíření znalostí. Podle ekonomických statistik spolknou 10 % HDP výdaje na základní, střední a vyšší vzdělání (před I.sv. válkou to byly pouhé 2 %), na školení zaměstnanců firem připadá dalších 5 % HDP a zbytek je určen na výzkum a vývoj nových znalostí. Zdá se tedy, že produkce znalostí není vůbec levnou záležitostí, ale spíše rozsáhlou investicí. Nicméně existují velké rozdíly mezi jednotlivými státy v produktivitě znalostí, tzn. konverzi dosažených znalostí do produktů, služeb, pracovních míst atd. Drucker se domnívá, že produktivita zdrojů se stane klíčovým faktorem pro jednotlivé národní ekonomiky postkapitalistické společnosti (Drucker, 1993, s. 188). Znalostní společnost klade důraz na individuální jedince, kteří jsou středem pozornosti. Znalost je pevně ukotvena v jedinci, předávaná od jednoho k druhému, zdokonalována, využívána nebo zneužívána. Ve znalostní společnosti je vzdělaný člověk symbolem společnosti, vzorem pro ostatní (Drucker, 1993, s. 210). Pokud budu čerpat myšlenky z Tofflerovy "Třetí vlny", tak se lidstvo na svém pochodu dějinami dostalo do třetí revoluční vlny - postindustriální, jejíž první fáze stále probíhá. Z výše uvedeného textu vyplývá, že odborníci na informačně-sociální tematiku společnosti nebo civilizaci chápou problematiku správného pojmenování rozdílně. Domnívám se, že tendence označovat současnou společnost jako informační je víceméně populistické a módní. Zřejmě se tak děje na základě neutuchajícího nadšení z rozvoje informačních technologií v posledních dekádách. Patřičné technické a programové prostředky nebo ekonomická vyspělost však tvoří pouze základ dnes propagované informační společnosti. Tou důležitější roli hrají sami obyvatelé společnosti, jejich kulturní vyspělost, lidské vztahy, tolerance, vzdělanost, myšlení a pochopení principů lidského bytí. Domnívám se, že správně označit současnou nebo nastávající společnost bude možné až za několik desítek let, kdy se opravdu potvrdí směr vývoje společnosti. Jestli se dnes jedná o prvopočátek společnosti informační, znalostní, vzdělanostní, učící se nebo úplně jiné, ukáže až sama budoucnost. 8

9 Použitá literatura 1. CEJPEK, Jiří Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. Praha : Karolinum, s. ISBN CEJPEK, Jiří Globalizace, informace a vize vzdělanostní společnosti. Praha, Strojopis. 13 s. 3. DRUCKER, Peter F Post-capitalist society. New York : HarperCollins, s. ISBN HEPWORTH, M.E Geography of the Information Economy. London : Belhaven Press, s LEER, Anne. Welcome to the wired world : tune in to the digital future. London : Pearson Education, xvii, 221 s. ISBN MAY, Christopher Capital, Knowledge and Ownership : The information society and Intellectual property [online]. Bristol : University of the West of England, 1998 [cit ]. Dostupný na World Wide web:<http://www.infosoc.co.uk/00103/ics0103.pdf>. 7. McLUHAN, Marshall; POWERS, Bruce, R The Global Village : Transformations in World Life and Media in the 21st Century. New York : Oxford University Press, xiii, 220 s. 8. MĚKUTOVÁ, Hermína Informační společnost : abstrakce nebo realita? Čs. Informatika. 1990, roč. 32, č. 4, s NAISBITT, John Megatrends : Ten New Directions Transorming Our Lives. New York : Warner Books, s. 10. NEGROPONTE, N. Beeing digital. London : Hodder&Stoughton, s. ISBN PAPÍK, Richard Společnost orientovaná na znalosti a digitální ekonomiku. Ikaros [online]. 2001, č. 1 [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.ff.cuni.cz/2001/c01/e-.htm>. ISSN

10 12. TAPPER, Helena Understanding of Information Society Paradigm [online]. Helsinky : University of Helsinki, Department of Communication, 1998 [cit ]. Dostupný na World Wide web:<http://www.helsinki.fi/~naalisva/argonaut/paradigm.html>. 13. TOFFLER, Alvin The third wave. London : Pan Books, s. ISBN VLASÁK, Rudolf Světový informační průmysl. Praha : Karolinum, s. ISBN

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PARADIGMA, PARADIGMA STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Informační a databázové systémy v rostlinolékařství. Zdeněk Landa & Helena Landová

Informační a databázové systémy v rostlinolékařství. Zdeněk Landa & Helena Landová Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Zdeněk Landa & Helena Landová Úvodem charakteristika kurzu - cíle, obsah informační gramotnost - definice, význam význam informací a práce s nimi škola,

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Symbióza světa technologií a knihoven

Symbióza světa technologií a knihoven Konference Elektronické služby knihoven III. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Symbióza světa technologií a knihoven Richard Papík http://www.linkedin.com/in/papik http://www.facebook.com/richard.papik

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D.

Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D. Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D. Osnova Cíl a metodika práce Web Life Style Komparace edukačních konceptů Cíl a metodika práce Autoři deduktivně vybírají klíčové rozdíly vzdělávání v

Více

Předmět: Základy společenských věd. Ročník: IV. Téma: Mezinárodní politika

Předmět: Základy společenských věd. Ročník: IV. Téma: Mezinárodní politika Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Základy společenských věd Ročník: IV. Téma:

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky Post-modernita a globalizace Základní myšlenky Kritika modernity Od konce 19. století. Umění kritizuje disciplinující a disciplinovaný charakter života buržoazie (středních tříd). Umění proti řádu, strukturám

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá Průmysl 4.0 revoluceprobíhá IX. Hospodářská diskuze k tématu roku ČNOPK Mandarin Oriental hotel 16. listopadu 2015 Průmyslová revoluce Fenoménem dneška je propojování internetu, věcí, služeb a lidí a obrovský

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček

INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ PRO ŘEŠENÍ MEDICÍNSKÝCH INFORMAČNÍCH POTŘEB Richard Papík, Martin Souček 170 INFORMAČNÍ ZDROJE NEMEDICÍNSKÉHO PŮVODU RELEVANTNÍ Richard Papík, Martin Souček Anotace Charakteristika a možnosti přístupu k informačním zdrojům patřícím k jádru informačních zdrojů medicínských a

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_33 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Proč je naše školství vnímáno negativně Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Výsledky školství v ČR jsou stále horší. Maturitu má už každý. Lidí s technickým vzděláním stále ubývá. Na vysoké školy nastupují

Více

Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně. Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU)

Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně. Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU) Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU) 1. Kořeny implementace ICT do škol 2. ICT v základních školách

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Mgr. Petr Lupac. Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM

Mgr. Petr Lupac. Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM Mgr. Petr Lupac Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM I. Kořeny diskuse o digital divide A. Teorie informační společnosti B. NTIA, první fáze výzkumu DD, druhá fáze a její kritika II. III. IV.

Více

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Magisterské studium Garant předmětu:. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. Vyučující:.. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. PhDr. Marie Hamplová Typ studijního předmětu:

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Muzeologie Muzeum a muzeologie

Muzeologie Muzeum a muzeologie Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Muzeum a muzeologie přednášející: PhDr. Pavel Douša, Ph.D. kurátor a dalších 59 muzejních profesí KURÁTOR Sběratel Správce

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Mezin{rodní trendy OA"

Mezin{rodní trendy OA Mezin{rodní trendy OA" Institucionální repozitáře a jejich registry PhDr. Jindra Planková, Ph.D. Ústav informatiky, FPF Slezská univerzita v Opavě Žít aktivně znamená žít s přiměřenými informacemi [Norbert

Více

Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT?

Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT? Daniel Tocháček, Miroslava Černochová Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze KAM SMĚŘOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ICT? Malostranský palác, Praha, 23.3. 2011 1. ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ NA PEDF UK

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz Ing. Pavel Eliáš Vysoká škola sociálně správní, Havířov email: elias.isis@seznam.cz PŘEDNÁŠKAČ.5 Státní informační politika Klíčová slova státní informační politika, informační společnost, elektronické

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL

MASARYKOVA UNIVERZITA. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla

Více

Stručná historie výpočetní techniky část 1

Stručná historie výpočetní techniky část 1 Stručná historie výpočetní techniky část 1 SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_1_1 IKT Stručná historie výpočetní techniky 1. část Mgr. Radomír Soural Za nejstaršího předka počítačů je považován abakus,

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Osnova Život Práce Operační výzkumy Systémové myšlení Myšlenky Život Narozen 12. února 1919 ve Philadelphii Jackovi a Fannie Ackoff Zemřel 29. října 2009 Americký

Více

Projektový management a fundraising

Projektový management a fundraising Projektový management a fundraising Modul 5 Ukončení a vyhodnocení projektu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0160 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0160 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0160 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Monika PISKORZOVÁ, Pavlína HRONOVÁ Vysoká škola podnikaní, katedra Podnikaní monika.piskorzova@vsp.cz, pavlina.hronova@vsp.cz Abstrakt

Více

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict.8.01 20

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict.8.01 20 Název materiálu: INFORMACE Autor materiálu: Mgr. Irena Štaffová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie;

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

Informatika 1-3. Pokročilé info zdroje (Mgr. Zizienová), informační technologie a člověk, mobilní technologie a pokročilé služby.

Informatika 1-3. Pokročilé info zdroje (Mgr. Zizienová), informační technologie a člověk, mobilní technologie a pokročilé služby. Informatika 1-3 Pokročilé info zdroje (Mgr. Zizienová), informační technologie a člověk, mobilní technologie a pokročilé služby. Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. KIN Ing. Bc. Marian Lamr Spojení: e-mail:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR Hlavní zjištění Program 1. Představení projektu 2. Je ČR závislou ekonomikou? 3. Otázky / diskuse 4. Jak je na tom ČR v oblasti inovací? 5.

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

ICT jako faktor konkurenceschopnosti?

ICT jako faktor konkurenceschopnosti? FITPROsto 15.4.2010 ICT jako faktor konkurenceschopnosti? Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Situace V roce 2004 Česká republika byla na předních

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Pojmové mapy ve výuce fyziky

Pojmové mapy ve výuce fyziky Pojmové mapy ve výuce fyziky Renata Holubová Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, e-mail: renata.holubova@upol.cz Úvod Rámcové vzdělávací programy mají pomoci dosáhnout u žáků přírodovědné gramotnosti. Tento

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Potřebujeme specializované knihovny?

Potřebujeme specializované knihovny? Potřebujeme specializované knihovny? PhDr. Radka Římanová, Ph.D. Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1 Abstrakt V roce 2015 byla na Ústavu informačních

Více

Rowan Gibson (editor) Nový obraz. Přední osobnosti světového managementu a sociálního myšlení o budoucnosti podnikání, konkurence, řízení a trhu

Rowan Gibson (editor) Nový obraz. Přední osobnosti světového managementu a sociálního myšlení o budoucnosti podnikání, konkurence, řízení a trhu Rowan Gibson (editor) Nový obraz budoucnosti Rethinking the Future Přední osobnosti světového managementu a sociálního myšlení o budoucnosti podnikání, konkurence, řízení a trhu 3. doplněné vydání MANAGEMENT

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Konstruktivistické přístupy. Mnohočleny, lomené algebraické výrazy.

Konstruktivistické přístupy. Mnohočleny, lomené algebraické výrazy. Konstruktivistické přístupy. Mnohočleny, lomené algebraické výrazy. Mgr. Irena Budínová, Ph.D. Konstruktivismus Zjednodušeně můžeme říci, že konstruktivismus představuje směr, který zdůrazňuje aktivní

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Megatrendy. Aleš Michl

Megatrendy. Aleš Michl Megatrendy Současnost a vize české ekonomiky Aleš Michl ales.michl@rb.cz Megaměsta Zdroj: Ekonom/Michliq 13. září 2012, McKinsey/Urban world: Cities and the rise of the consuming class, June 2012. Jak

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

SMART Prague 2014-2020. EEIP, a.s. Praha Říjen 2013

SMART Prague 2014-2020. EEIP, a.s. Praha Říjen 2013 SMART Prague 2014-2020 EEIP, a.s. Praha Říjen 2013 O SMART Prague konceptu Proč SMART Prague? důvody vzniku Věcné důvody: Praha jako velkoměsto potřebuje komplexní a provázané intervence Vzhledem k relativně

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více