Presented to the. UBKARY ofíhe UNIVERSITY OF TORONTO KAREL AND MIROSLAVA CVACHOVEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Presented to the. UBKARY ofíhe UNIVERSITY OF TORONTO KAREL AND MIROSLAVA CVACHOVEC"

Transkript

1 m

2 Presented to the UBKARY ofíhe UNIVERSITY OF TORONTO by KAREL AND MIROSLAVA CVACHOVEC

3 JO$.J.KOVÁÍK.

4

5

6 NAHOBHI BIBLIOTÉKA^ VÝBOR PRACÍ ELNJŠÍCH SPISOVATEL ESKOSLOVANSKÝCE- REDAKTOR: FRANTIŠEK Z í KRE.IS. DÍL TÉICÁTÝTVRTÝ. SPISY KARLA AL VINAÍCKÉHO. SVA7RIC DRUHY. V PBAZE. NÁKLA.DEM KNÉHKUPKCTVÍ : I. L. KOBEB, 18ÍO.

7 TINAICKÉSO SY VERŠEM I PROSOU. SVAZEK DRUHY. V arito a lyra. Pána BobuslaTa Hasíátejnského z Lobkovic vk a spisy vybrané. Jan Slepý. V PRAZE. NÁKLADEM KNÉHKUPECTVÍ : I. L. KOEER

8 Veábera práta YjhTSí.aJe si nakladatelstvo. Národní knéhtiskárna : I. L. Kober v Prebze.

9 VARITO A LIRA. aisxxe et x^isxxe. Vliiani;k\. II.

10 ; ; ; Obrana zvuku eských. Ondy pravil mi Nmec: eská tvrdá, drsnata e jest, Zvuky samé hromadí; nkde ni hlásky nemá." eštinu já hájil:...rozliné má stroje hudba, Jedny mkce, druhé rázn a mocn zvuí. Píroda též hory má píkré i eišt plynoucí, Bar\7 své líí svtle i temn duha. Mocn mluví hrom i boue; tichý jen šepce vtíek Chraplav vrána krká: lib slavíci pjí. Mé ucho rozliné zvuky po vší pírod slýchá V mluv naší je celá píroda obražena. V ní se také s lahodou stídává drsnota nkdy Líný rozplývá se v samohlásky jazyk. Nezkažený cizotou vždy mluví ech mužn a rázn Slastiplná se rt ešky, co med plyne e. Vlasti jen odcizený lopotí se po významu vhodném Svých myšlení; v ústech stále hatí se mu e. eška samé jasné samohlásky zná, jako Ylaška; Temným il aneb o ústa si ne stahuje. I mkké spoluhlásky tvoí, jichž Nmkyn nezná Ty v ei poskytují promnu rozmanitou. Než jaková zvuek a samohlásek v eštin vládne Míra; tu, sousede, viz dkazy pedložené. Zde vždy jenom jediná se stídá zvuka po hláskách; Viz to a nemluv nám, že tvrdá e je naše. Chceš-li zahanbiti nás, poukaž nám písn podobné V nmin své: a hned palmu podáme my jí.""

11 Varito a lyra>

12 Vnování. Vy, co na Labi a na Morav. Váhu, Dunaji a na Opav Ddiny pokojné obýváte, A se rádi nazýváte Syny jediného pvodu, Rozenými syny Matee té jediné Zem ddné, I vy dvy, Co si libhjete milé ei mateiuy Pvabu a lahodu. Nachylujte ucho éilé Nápvm i mého Varita nového.

13 Varíto. Musa Ariona pti vyuila, Lyru mu sama ladívala: A ta-li Moe se tón vydala, tišilo, Lesy nešumly, eky nejeely, Kamení ožilo. Ó by m uila ta bohyn Po umlé Helady míe Dušejímavé té lye! Ruka by má její dutin Tóny vyloudila citobudivé, Nápvy jí by vyloudila Lahodovábivé. Xež, ó žele! Musy Nebytují více Na zemi kamenité! Kamo zamiti cmzí? Nekalí se moje líce;

14 Tamo na líp vkovité Visí Lumírovo varito; To, se suku vypiato, Rokotavými tón dechy Samo vybudí echy! Nápvy. vesele eka huí, Vesele lesy šumí; Jaro vymnilo Podobu luk a polí. Cokoli žije, Cokoli ije, Se veselí. I ty raduj se, Dvo i jinochu, Vesele pj, Jako za jara nového Raduje a veselí se Pvec opcrutný. Na poli, na sad, Na luhu, louce Leželo jínoví; Záilo nebes Oko na ty ledy, A ty se býti vidly Duhami a bohatými Zaposeté rubíny.

15 Aj ta záe líená, Záe zimy cizoty Ze severa ledového Mámila oko Mé, to dítcí; Sahala i ruka má Po mamu záivém: Ale ucítila onu Povahu ledovatou. - Nebe se zakalilo, Po poli, háji Huela a vyla Boue severová. Minulo mámení; Minula zima, Minuly ledy její. Severovi Zaletli synové zase Na moe oledné. Vesele eka huí, Tesele lesy šumí; Jaro vymuje Podobu luk a polí. Cokoli Cokoli Se Jaro žije, ije. veselí. budí Duše jaré. Na poli, po luhu Dvy pjí.

16 8 Nápv tch Echo t, echu, budí. Upamatuj se Na jaro života: Nápvy takovými Pla ti máti Tebe kolébajíc! I tebe dailo Nebe duší jarou, Dalo ti ucho ilé, Jazyk i medotoký! Pj, raduj se. Jako za jara novélio Raduje a veselí so Pvec operutný. Vesele eka huí, Vesele lesy šumí. Cokoli žije, Cokoli ije. Se veselí. Cechy. by visuté Rameno mé mlo Dedalovy perut! Vysoko by vyletlo; Oko moje by se dívalo Na milenou dd zemi, 1 na hory, šedé její lemy. Ozáené by se kochalo.

17 Než i bez operutní Za jarého máje Oko mé i duše má Cítí potšení, Yiclouci alouny polí. Luinaté doly, Yody záivé, Vary víivé, Sady, háje, bory, Luhy zelené, a siné hory Ej ddina má Xemá-li podobu ráje? A co nejvíce m tší: Ruce mají, A jich užívají Moji eši. U paty ípa. Rípe, horo šerá! Ode vku, co si echovu Patu líbala, Boue tisícerá Xa tebe se sypala: Nemnilas ale podobu; Posaváde elo záivé Se ti ve pýše Plná do výše, A nemén temena Pata zakoenna

18 ! 10 Ve koe ediové; Mj útchu, Milý echu! Ku ípu pozírej. A se nezapírej Naše Labe Na Labe. vody valí Do ciziny daleké: Za mezemi líce kalí; Nese viny njaké? Jaká za horami tíhota Tebe, eko, souží?" Labe eka touží: Zavedena pýchou Kydá tady cizota Na národ u mého Poií rovinatého Hanu lichou. Hana mého národu Mou kalí vodu."" Nezkaluj, eko, líce, Jedinou cizí vinou Národové nehynou. Hana maní Nikoho neuráží; Pvoda samého raní:

19 11 Národové ale Bijí sebe sami, Ano hynou nenadále, Sami-li se neváží! U Šumavy. Ze Šumavy, lemující Šepotavé vjí dechy. echy, Šumivé vy lesiny, Jaké šepotáte no\iny?" Novinami nešumíme, Ale víme, a ti vyjevíme. Co se vky minulými Udalo za horami našimi. U Dunaje i na Sále, Za Labem i dále U moe obývalo Nkoliko národ; Milé pouto jazyka i pvodu Se echy je vázalo. Mejtívali lesiny, Bory, dubiny. Ve vyduté báni Kopávali rudu; Ze železa, ze mdi Kuli kosy a k orání Náadí.

20 12 Neradi Do divoké see mee: Hotovili Radji Pokojnou orali pdu. Na dole i hoe Budovali chýše; Veselými Jeky Za koráby jejich a lodími Pnilo se moe, Pnily se eky. Žili tiše; Na luhu i na poli, Na horách i v údolí Pli vesele; I žele Pním ukojili. asové se vymnili. Ze severu ode moe Na naše rodáky ítilo se hoe; Železem i ocelí Odní cizáci, Porénáci, Zalabáci, Násilím i položenou léí Napadali na naše jonáky. Po tisíceré na poli sei Lidé tiší unaveni, Do poroby uvedeni. Na poli a luhu zanikalo Veselé pní;

21 13 Mezi horami se ozývalo Úpní. Ze pamti lidu mizí Vci minuté. Nyní, jako cizí, Rození ddiny této synové Nevdí, co byli ddové, Nemajíce ani péi. Aby rozumli dd ei Zapomenuté. Dd jazyk uchovaly Vody jen a hory, a my šumy, Sypané mohyly, valy A obyt rumy."" Šumavo, netouží Na vky minoucí, Více se nesouži! Nové záí nebe. Doba tebe Potší budoucí. Moc a losy liché Uvalily nehody Na ty tiché Národy. Vkem ale ochabuje Síla tla surová: Síla nyní duchová liidi, asy. losy vymuje. Jazykohubivý Gero Nevévodí více. Vziž, ob i Lužice

22 u Nová zoe budí. Ocelivé vku péro K úinu i Zaniká utišené echy pudí- Eclio náeku a žele Na zavilé hubitele Reci naší ddné. Ajta vesele se zas ozývá Na poli i na besed, I vysoké vd Jará niva se zašívá. Divých Asiat na Dunaji Dílo se nepodaí. Naši Povázané, Naši Posávané Dd jazyk uchovají Násilí je nepomaaí. Lež i povra i lichá Luzy uené pomine pýcha. Vku minoucího vada Jazyk a návyk Mezera mizí, A pomalu hyne. Národy si nebudou cizí. áka utšená puí, I na ece Siné Vítzila Denisova rada A našemu jazyku Veliký se národ uí. Týž u Haboly a u Olavy Nové žáky baví."

23 ; 15 Šumavo, netouží Na vky minoucí, Více se nesouži! Nové záí nebe, Doba tebe Potší budoucí! Na Moravu. Morava se do Dunaje lije, A Opavu eka jiná pije Ku severu ta se uchyluje, Onano ku jihu zamuje. Luinatá Moravo, I ty milá Opavo, Co do Labe nebžíte, Toky jeho nesílíte? Závidí-li tomu hory, Nebo-li na mezi bory? Za jakými ale nehodami Jarými vodami Posaváde nešumíte? Zima-li vás otužila. Pouty ledu uvzila? Na vky-li onmíte. Bujaí Moravy synové, Chut vysekejte Kry ledové; Aby naše eky Nové, jaré daly jeky, Sami vesele zapjte.

24 : : 16 U Dunaje. Dunaji, Dunaji, Pýcha tob veliká Nepýchej, nepýchej, Že jsi voda široká; Reky a potoci, Co do tebe padají. Ty tebe velikou Dlati pomáhají. Na Pováží. Ráda a nelina Za rumy Dvína Ku Váhu putuje Duše má. Operutná Zaletuje Na vysokou Babíhru, Na Rohá a na Magru Netušený jí se jeví ráj Tater aj tu holé výše, Jezera a vodopády, Úboí, salaše, doly, Živé ddiny a rolí Se zelenavými sady; Holého tu zalíbený háj, Na Dunaji Kolárova chýše! Žíte vky, tiší vy geniové, Tahu podaení synové.

25 17 Lyrou vyluzujte Dušejímající tóny; Ku životu yybuzujte Duší miliony! Na Maaromany. Maai, Madai, Ej co poínáte, Že lidu našemu Jazyky ezáte? Toho ani Tatai Nedlali lítí: Žádáte-li Tatar Divoejší býti? Na llyry. Ilyi, Ilyi, Rekové bujaí, Vašimi ranami Padali Tatai. Yy se nebojíte Ani Mohamed: Yy též uhájíte Sob ei dd. Dokaváde lod Nese Jazyk i rodina Yašc- nezahyne. moe siné, 'iiiuický. II.

26 : : 18 Na Zasáví. Sáva tee do Dunaje, A Dunaj do moe Duše má za n zalátá A ji žere hoe. Oko zírá pole, háje, Roviny a výše Aj tu leží Dušanova Zahynulá íše! Široké Kosovo pole Žele moje budí, A mou duši žalovati A úpti pudí. A co moje porosené Vkol oko vidí? Pány divochy a tiché Ve porob lidi I Mohamedovi tu zuí Dosaváde kati: A vku vybuzenému Duchu meze hatí. Loupeživí tu padouši Panují a káží, Panen a rodi city Zavile uráží.

27 !! 19 Bda, bda. í to Že Zasáví touží, Lítí že je celé vky Biicové souží! Tina, Mouenín lituješ, ó Vku lidomilýl Dokavad úpéti budou Tady lidé bílí? Neví na soudv Boží Lidé nevící: Nenadále nebe metá Šípy A i kárající. noví Janiái Jinochy ti dáví, Ubohý nezoufej lide. Lide na Zasáví 1 Co vk ulíený íká. Ze nyní nemže, Neekaná, netušená Doba ti pomže Cizomilovi Cizina jediná Milá je tob, Ó ty vyrozené Ddiny rob

28 : ; 20.í; 'Komu se nechutí Ddina máti, Ej cizí macechou Bude se káti. Duše ta zavilá, K Co si neváží 7 Národu, jazyka, ^T Národ uráží. Dej, lichý cizáku. Ddin vale, Za hory, za moe -^ Poputuj dále.. Zanechej ddné Pole a háje Za moi, horami Najdi si ráje. Útchy nedá ti Zem ni moe Dojdiž i do ráje, eká t hoe! U potoka. Po dolin Potok utíká. Toky jeho Ani zima líná Ledy neupíuá.

29 Ze 21 dutého Zem lna vyniká;, g Hojn se ine, ",.. Jae se vme, Toky ruí Lívá po luin. O kameny Hází pny. Na nebi-li boue huí, Kalí se, kypí, duje; Bhutý, Nadutý Vody šíí, Jeí, víí. Luhy a palouky ruje. Tarasy, násepy boí, Lidu se nepokoí. Boue mine, Minou, Hynou Pny, šumy, jeky. Potok utišený Padá do eky. Potoku-li se nepodobá Váše i jinochova?

30 Rže u 22 Rže. mé chýše Libou vní dýše. Zefyrové létaví Jí Líbajíce Její líce ovívají. Rádo mé se dívá Oko na ni, Na tu sadu paní. Rosa napájí Potšení mého oka, A rosa-li bývá Lakomá, Zalívá ji ruka má. Bda tob ale, Divoká-li nenadále Boue zahuí! A co tebe potom ohájí? Samo-liž i nebe Horoucí na tebe Šípy vyluí? Báje o hoiiibu a sokolu. ookole, sokole, Pozírej do pole, Motýli bélaví Po lad létají; Letouni maví

31 " :: 23 Po luhu tkají. Ty sob pochycuj, Jimi se nasycuj Mou ale lubici Sivou holubici Nezadavuj! Sousede mj, Siváku holube, Dám i já ti radu, Milá-li ti bude. Nejídej semena Na rolí hozená: Kadji nachytej Sob žab a had, Chut je polykej!"" Holoubek opáí Hadi se nechutí, Žáby mi po chuti Býti neráí." Sokol ozývá se: Co je mi do tebe, Hubený holube, I do holubice: Péi ved o sebe. Co mi libo bude, To budu chytati; To te i po ase Budu požívati. Nyní hýbej : sice Ve malé dob Veta po tob!""

32 ; : 24 Zežuiice. Zežulice zakukala: Zapla-li vesele, Anebo-li ze žele Sob naíkala? Aj, na koho žaluje? Ó ta zavilá Za celé živobytí Žele necítí! Ze cizího žije, Ze cizího tyje Nco zas udávila, A nyní se raduje. v Cápu áp u Cápi. Za moe letí. záptí ápi nohatí, Bainy-li naše zanecháte? Víceli nenalézáte,.- eho tady zobati? : Ci vás uživiti nemže Vysušená kaluže?" Déle pobývejte, I za zimy asu Najdete na zoby Hojné tu zásoby

33 : 25 Lezavou po zemi chasu, Naše hady žlhovaté, Žáby jedovaté, Po chuti Do chuti Požírejte." Vosy. v osy, vosy, málo medu, Více žíhavého jedu Ye zobáku nosíváte: Ej co nesedáte Na mozoly Utužilé, Ale kži ilé Radji dláte boly?" Yosy zahuely,.oudy nemající mozol Nevídají o bolu: Aby nco zakoušely, A se také eho bály, Aby vdly, co pálí, Yosy jich upomínáme, A na to žíháky máme."

34 : : 26 Hory a bory. Hory, hory, emu vy se vypínáte?,.ku nebi se my díváme, Na zeminu nicotu A na lidí lichotu Ve výši zapomínáme." Bory, bory emu vy se zelenáte?,.ye zimy i léta dob Nemníme líce Kážeme nadji tob: Nenaíkej více!" Miiina. Letla do Letla do lesa Holubice Nieho na poli Nieho po lese Nezobala. pole. Holuba volala, A ho nevidci Žalovala, A lidi vinila, Že ho poranili A zabili.

35 ; 27 I dva Milina Útchy nemela Doma sama. Po poli bhala, Po lese tkala Semo tamo. Nedochodila si Pokoje na poli Ni po lese: U sadu, n chýše Nyje, hoekuje A bduje. Co je ti, Milino, oka se Že tob s Rosa lije? Co t zabolelo, *A co zakalilo Tob duši?" Yy-li nevidli Do pole Kochana Reka jeti? Saši ho ve boji Zuiv ranili A zabili. Po choti Kochanu Duše moje tady Hoekuje

36 ! 28 Po reku Kochanu Tato mi s oka se Eosa lije."" Hony. Do pole, háje, Muži, jonáci; Honiti naše je Vyražení Lada i paseky Pole a louky Ku honu ráno Mile zovou. Do pole, háje,* Muži, jonáci; Honiti naše je Vyražení U lesa tenata Pozaložíme. A uyidíme, Co se lapí. Do pole, háje. Muži, jonáci : Honiti naše je Vyražení

37 !!; ' 29 >^a lan, jeleny Si poekáme: Béhy zajíci Nepomohou. Do.pole, háje, Muži, jonáci; Honiti naše je Vyražení! U meze na luhu Se vyekáme, A pojecháme Zase dom. Do pole, háje, Muži, jonáci; Honiti naše je Vvražení Rybaení. Po lose Komu les honívej, a háj; Pole si osívej, Komu pole ráj Jedino rybaení Je moje vyražení Ne pole, ne háj, ^: Voda je mi ráj

38 ! ;! ; 30 Reky, moe a potoky, Jezera a vodotoky Ryby chovají, Raky mi dají. Po lese hoiiívej. Komu les a háj Pole si osívej. Komu pole ráj! Jedino rybaení Je moje vyražení; Ne pole, ne háj, Yoda je mi ráj Saky, eeny, lodice, Nevody, keser, udice Mi pomáhají. Ryby lapají. Po lese honívej Komu les a háj : Pole si osívej, Komu pole ráj! Jedino rybaení Je moje vyražení; Ne pole, ne háj, Voda je mi ráj Živa ryba je ve vod, Voda je mi ku pohod Ryb užilá Yoda mi milá!

39 !!! 31 Po lese honívej, Komu les a háj ; Pole si osívej, Komu pole ráj Jedino rybaení Je moje vyražení; Ne pole, ne háj, Voda je mi ráj Tiše, jako voda tee, Tak i mi život utee. Po rybaení, Po potšení! Po lese honívej. Komu les a háj; Pole si osívej, Komu pole ráj. Jedino rybaení Je moje vyražení Ne pole, ne háj, Yoda je mi ráj Kolo. Co to huí, Co to volá? Zahuela basa, rohy a kejdy, Huboje a šalamaje duté. Basa huí, Basa volá!

40 32 Co za novou Notu liudou? Hoši a dvy se pozatoíte; Vesele muzika pozahudá! Nota nová Se zahudá! Koho tší Kolo živé? Do rad}', do kola, hoši, jonáci, Do ady, do kola, dvy jaré! Jako laní Noha dví! Co to dupá, Zemi tepá? Vesele zadupali si jonáci, ady se do kola živ toí. Nota nová ileživá! Co to huí, Co to volá? Zahuela basa, rohy a kejdy Huboje a šalamaje duté; Basa huí, Basa volá I

41 dudej :! 33 Dudy. Dudy dují se, nafukují, A nenadále zadudají, Dují! dují! dují! Milý:,Vesele kejdy zahudají; Ty m samého nenechají: Milá! milá! milá!' Milá: Noha bolí m, ruka také Chuti do díla mi nijaké. Milý! milý! milý!" Ty, pane táto, se nelekej Nohu chorou mi hojiti dej Bolí! bolí! bolí!" Do kola máti m dovolí; Noha hojí se a nebolí. Hojí! hojí! hojí!" Milý:,A ty dudáku mi zadudej, Tuto novou mi notu dudej! Dudej! dudej!'! Vinaický. H.

42 ; ; 34 Popv y*). Pivo. Pivo, hoši, pivo píme Víme, víme; a co víme? Ryba že nmá, Voda to dlá. Víno. Píme, hoši, píme víno; Voda a utíká mimo I Vína se napijeme, A vodou A vodou? Ruce si umyjeme. V o d a. Voda pouhá málo umí Víno v}'dává rozumy; Rozumy-li matou ei, Voda zase je vyléi. Podoby. Kon-li ve bhu Kopyty dupotají: *) Podlé slovenských zpváek.

43 emu se 35 Podobají? Dupoty, Cupoty Na zem a Tepotu Podobají. dupoty pdu cep se Pohyby. Loudání nejlínjší se jeví tou chzí. Roue letí, a živou hýbe ta míra nohou. Echo. Hájem a údolinou naše líbe se píse ozývá, Píse opáí háj: Aj, echo rýmy dlá! Jaro, léto, jese a zima. Ej ledu kra litá béhuté vody více nepoutá, Pádící dolinou pnivý se potek ozývá. Fijala, záliba má, libovn potajmo vydává. Jívu odívá roucho nové; sady, louky osívá Máj oko vábící lepotou. Veselou si poíná Píse orá a malý na palouky pasáek uvádí Housata. Tóny milé echo rádo ve háji opáí. Máj sady, háje na ráje mní. Jaro páše ty áry.

44 Louka kosou 36 seená voavé tady zápachy dýše; Žito blá se; lepou lakomá rosa rži uapáji. Úpaly záhubivymi nový tamo sádek umírá Nápoje žádoucí. Košatou sedají pode lípu Vázaové a hoví si, by sílu nabývaly oudy. Žito žaté ze polí již orái vozí. Nenadále Boue divá rachotí; i valí se palouky hubící Líjavec údolinou. Luh i háj zotaví se po boui. Lány holé v okolí! Ze sad jese úrodu dává; Víno rodící rév ubírá tíži opojnou. Roucho les mnavé, jako douha, nyní malováno. Líha novou nadjí se zašívá; sej se ujímá. Kán po háji volá; jelen iení se ozývá; Úhory málo zajíce tají a ve záloze rána Záhubivá ho eká; ach, ubíhati dále nemže! Boue huí; ryšavé háj odní opadává. Lítí Aeoloví synové sypají led a jíní. Bílé roucho šatí luhy, louky, rolí; tu se záí Líha rubíny setá. Bujnou eku zima opíná Pouty tuhými led: i to mílo jarému jonáku. Ó veselí! tu sedá do saní; jako létaje línou Pdu tepá ledovou a jinému o závod ubíhá. Aj jaro, léto mizí, uletí jese, ujde i zima!

45 ! ; : : 37 Mna as. asové se mní; Co bylo, zachází; S útchou doekej Doby veselé. Rže, oku milá, Za den opadá Jako voda bhutá Mine veselí. Co tší a kojí, Co t tady vábí: To i tebe zahubí Morana divá. Jaro, co t veselilo, Na peruti uletlo Ale tak i pominuly Ledy se zimou. Nežaluj, nebduj. Ani si nezoufej, Veselou nadjí Se tu potšuj Léto ubíhalo, Jesen ubývalo Ani se nenadjeme. Zimy pominou. Ujdou, pominou Dsiví asové;

46 38 Bývala, bude zase Doba veselá. zuivá Boue i Utišena míjí; Na nebi se ukazuje Duha tšivá. asové se mní; Co bylo, zachází: S útchou doekej Doby veselé I Ráno. Žádané šeí a blá se ráno! Záe ržová za horou se míhá. Háj budí se : pj duše má, nové to Ráno uvítej! Mílo záivé oko Pán zírá; Háj šumí; rosou lupení se záí; Ykolí celé se pním ozývá; Díky to Pánu. V údolí hudou veselí pasáci; Úrodou rolí živení orái Bílých úhov orajíce Pd porouí

47 39 Sím nadjné. Bože, dej mi síly! Kéž i dílo mé se daí po vli! Kéž žádoucí konané po pouti Ráno mi vítal Za veera. Zenou dom pasákové, Od úhor, luh, les Ozývají se bekoty Oveek a beran. Rolí, palouky, háje Utišuji se, onmují. Šedé mní se Nebe na západ. Viziž, Ej zapálené ty rže Jako uhel uhasínají! Rudé a kadeavé To líení mizí. Do roucha noci šerého Roviny, hory i údolí Se zahalují. Ve zái míhavé Jeví se luna tichá; Po báni putuje Po vysoké, A na zemi ve vod Myje si líce. Já také po dolin Putuji míhavé

48 ! 40 Ku výši záivé: Ej, budeli pou i raá Do mého veera Tako tichá? Dít umírající. xonocuje chudá žena; Ku dítti nachýlena U lože po tichu sedí, A co asi tuší Ye bolavé duši, City její vdí. Bda, máti!" Volá choré dít, Milá máti, Oko moje nevidí té r Ale vidí, vidí Samé divé lesy A nijaké lidi Bda, máti, Milá máti. Oko moje nevidí t! Duše má se dsí." Na to máti ku milému Pacholíkovi chorému Ukojiv dí: Sen, ubohé dít, Man tebe dsí.

49 ! ; 41 Upokoj se A neboj se! Nejsou tuto lesy Máti u tebe sed\ I ve šeré noci dob Není se co báti tob. Bh o tebe vede péi, Pomoc udlí a t uléí.' Ponocuje chudá žena; Ku dítti nachýlena U lože po tichu sedí, A co asi tuší Ye bolavé duši, Její city vdí. Máti! milá máti Nebudu se báti. Viz, ej, pacholíka tady; Na peruti letí, Kyne mi a ukazuje Utšené sady A zelené háje. Jako ráje. Duše moje veselí se." Pacholíek utiší se. Máti se dítti Do náruí vine ; Rosa z oka jí se line Líbá, rosí bílé elo,

50 42 Líbá fialové líce: Ledovíte ale tlo Líbání necítí více. Na lyru. Utichuje tón a umírá; Šepotav, tiše Se do duch íše Ubírá, Doba asu upomíná; Naše louení poíná, Lyro má! mého vdoma Citu Dlilas útchy moje, Žele, toužení a boje. Nyní na luze Oviji t olivou, A zavsím ovitou Mezi lípy haluze. Utichuje tón a umírá; Šepotav, tiše Se do duch íše Ubírá.

51 Vysvtlení. Strana 5. Varito, nástroj hudební, kterým echové své písn provázívali. Musa, u starých ek bohyn umní vbec, a zpvu básnického zvlášt. Lyra, hudební nástroj ek. Arioyi, slavný básník a zpvák, žil ok. roku 625 ped N. P. Helada, ecká zem, v níž kvetlo od pradávna všeliké pkné umní. Strana 6. Lumír, slavný eský zpvec, o nmž rukopis Králodvorský svdí, že slovy i pním pohýbal Vyšehrad i vše vlasti." Strana 8. Dedal (Daidalos), nejstarší známý socha, vystavl králi Kretenskému Minosovi povstný labyrint. Uvzen vysvobodil se na ten zpsob, že udlav sob i svému synu Ikarovi kídla z brk voskem slepených, z Kréty pres more uletl. Strana 9. íp, vlastn Hib; hrbovitý vrch v Rakovnicku, 0^ nmž národní povst vypravuje, že s nho se díval vévoda ech na krajiny své nové vlasti. Strana 11. Památku slovanských kmen, obývavších na Sále, za Labem, na Dunaji a Eéne oslavil náš výtený ^'oár ve své básni: Slávy dcera." Strana 12. Porénáci, Frankové, smsice Norských a Skandinávských dobrodruh s dolními Germany a Belgy. Zálabáci, Saši, Juti a Dánové. Strana 13. Dd jazytí uchovaly vody, hory atd. Že ped Nmci v celé bývalé Germanii kmenové Slovanského p- vodu obývali, svdí* veliký poet hor, vod, les, kraj, mst a vsí, nesoucích posavad jméyia Slovanská, akoliv již v ponmilých krajinách. Strana 14, Denis, deputovaný z ostrov Hierejských, znatel Slovanských literatur, mocn pispl svou pímluvou ku zízení stolice Slovanské v Paíži, Nyní tam literaturu Slovanskou pednáší Mickiewicz, na universit Vratislavské uí elakovský, na lyceum Berlínském Cibulský. Posávanéj Ilyi, na ece Sáv.

52 Strana 16. Bahihra, Bohá a Magra, vrchy v Tatrecli 44 Slovenských. Strana Í8. Zasávím. rozumí se zde Bosna, Hercegovina a dále Bulhary. Dušan, slavný cár Srbský. Kosovo pole, veliká rovina, kde Srbové a Uhi r a 1447 od Turk poraženi byli. Pipomenutí. teny aj, ej, oj, uj považují se zde za dvojhlásky, protože se jako dvojhlásky vyslovují. Redakní poznámky k druhému vydání. Pokud u nás pravopis a interpunkce budou rznýnni spisovateli psány po zpsobech rzných, bude snad záhodno i žádoucuo, aby v Národní bibliotéce zejména u zesnulých spisovatel dle možnosti šeteno bylo zpsob psaní, jakých tito užívali. To se stalo také zde. Varito a lyra má zde celkem jazykovou podobu tu, v nížto vyšlo ve vydání prvém, z r Pouze nkolik zmn tu uinno z dvod samozejmých, a sice místo forem jih, pychati, úpti, útcha, mnavý, šihavý, pivo, pak místo nadpis Báje o Holubu a Sokolu a Hory a Bory položeny formy: jih, pýchati, úpti, útcha, mnavý, žihavý, pivo, Báje o holubu a sokolu, Hory a bory. Kde v prvém vydání zstala dvojí podoba téhož slova (ústa i ústa, zima i zima, ožívati i ozývati, tiše i tiše, utichovati i utichovati), tam zavedena pravopisní podoba nyní zobecnlá, avšak s výminkou básní asomrných, v nichžto z ohled prosodických ponechána prvotní orthograíie spisovatelova Opravy tiskových chyb. Na str. 10. v. 21. stj nezakaluj místo nezkaluj. v si jsi. « zimy zimy , má státi (výminen) Útcha místo Útcha.

53 PÁNA BOHUSLAVA HASISTEJNSKÉHO Z LOBI^O^ lo VK SPISY VYBRANÉ.

54

55 Ku památce slavnému eskému pánu, panu n ke cti osvíceným dédicm jména i slávy jeho, jasným knížatilm z Lobkovic se vsi uctivosti obtuje ydavatel.

56

57 SloTO k laskavému tenái. Pána Bohuslava staršího Hasištejnského z Lobkovic nazývá vysoce o jazyk náš zasloužilý spisovatel Historie literatury eské, Josef Jungmann, chloubou národu našeho a nejpkniším duchem, jejž kdy zplodila zem eská. Souvcí uení, naši i cizokrajané, jmenují ho jednohlasn vdcem osvícenosti vku svého. Památku jeho oživil za dn našich znatel klassické literatury, slovutný doktor lékaství, rytí Jan de Carro. Na pobídnutí jeho skvje se na Mlýnských lázních Karlovarských latinská óda Bohuslavova na tyto svtoslavné Vary, vrytá zlatými písmenami do erného mramoru; ta též do všech evropejských, ano i do nkterých \7ch0dnich jazyk peložená, ítá se nyní po celém vzdlaném svt. Tak pozorným uinn na díla velikého Lobkovice, poal jsem od r bedlivji je prohlížeti, a našed v nich ke všemu spanilému a ušlechtilému planouti lásku, neváhal jsem uvázati se Vinarický. II A

58 50 ku pekládání zvlášt tch, ve kterých povaha osoby a vku jeho živji se obrazuje. Zde tedy podávám milým krajanm krátce navržený Bohuslavv životopis a jádro z jeho latinských list a básní, žádaje, aby za jaký taký píspvek ku poznání vku málo posud ocenného laskav pijaty byly. V Kováni dne 19. Bezna 1836.

59 Pána Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic v E KL. 4*

60

61 1. Bohuslavovo narození a cviení. eho Pražský. Beroald. Petr Schot. V kraji Žateckém, asi hodinu cesty od Kadan, spatují se podnes ostatky zboeného ve tidcítileté válce hradu Hasištejna, bývalého sídla starších pán z Lobkovic, kteí se po nm Hasištejnskými nazývali. Udatný Mikuláš z Lobkovic dobyl ho r na odbojném panu Plavenském, a dostal jej od krále Yácslava IL za 4000 kop groš Pražských, vydaných na poteby válené. Darování to potvrdili králové Sigmund a Ladislav ddicm Mikulášovým. Tak se stal Hasištejn kolébkou slavného Bohuslava I., syna pána Mikuláše II. Hasištejnského z Lobkovic, a Žofie Plichtovny z Žerotína, která orla Žerotínského do štítu Lobkovic penesla. Pro nedostatek rodinných památek uriti se bezpen nedá ani den ani rok jeho narození. Z listu k Adelmannovi, kdež se Bohuslav šedinami s\7-ch vlas honosí, Balbin zavíral, že asi v šedesátém roce vku svého sešel, i klade tudíž narození jeho na rok Faustin Procházka ale dvodnji odkládá je na r. 1462, odvolávaje se na hymnu r skládanou, kdež básník sebe za tidcíti-

62 54 letého vydává. (V. bás. Jindichovi z Olšau v. 98.) *) Nemá sice básnické outování to samo sebou jistoty mathematické; než nález ten dmyslného Procházky podporován jest také listem k Janovi Šlechtovi, kdež Bohuslav pipomíná, že do Bononie pišel (r. 1477), jsa ješt výrostek adoiescentulus, kterýmžto vyjádením patnáctiletí vhodn se doliuje. O jeho prvním domácím vychování tém niehov nevíme. Sám jediné vyznává, že za pacholetství ku pití z kalicha, to jest ke stran pod obojí sveden byl, kým, neudávaje. (V. bás. : Svatým trnácti Pomocníkm po vykonaných cestách.) V dtinství ztrativ již otce, a brzy po nm také matku, pod poruenstvi odevzdán byl bezpochyby nkomu ze píbuzenstva, snad ujci svému panu Janu Hasištejnskému na Kadani a Písenici, který r s p. Waitminarem a se Zateckými vytáhl proti kížovníkm Nmeckým. (Palackého Let. eští str. 193.) Na vysokých školách Pražských poalo sice již tehdáž pkné umní zotavovati se ode dlouhé úhony, a to nejvíce pvodem mistra Éehoe Pražského, který až pes r Virgilia a jiné klassiky s velikým prospchem vykládal: než bohužel, uesnášelivost doktor pod obojí rozkvtu v}'sokého uení Pražského od té doby pekážela, ode které se usnesení stalo, že nikdo hodnosti doktorské ouasten býti nemá, kdoby se písahou díve byl nezavázal, hájiti a rozšiovati lánky strany pod obojí. Za *) Na básn neb i na listy Bohuslavovy v tomto svém díle podané poukazuje Vinarický v prvním vydání z r stránkami, na kterých tam jsou vytištny; ponvadž ale v nynjším druhém vjdání tento životopisný úvod tiskne se díve než listy a básn, musily zde místo stránek býti položeny nápisy básní nebo íslice list.

63 : 55 tou jediné píinou množství ech staré církvi oddaných, nenalezše doma svobody u provozování své staré víry, nuceny býti se vidli vyjíždti na uení do zemí cizích. Dle domnní Balbinova nabyl Bohuslav své první vzdlání ve Štrasburku, odkudž r se odebral do Bononie. Zde na rozvinutí ducha jeho, jak se podobá, nejvíce p- sobil slavný professor literatury ímské, Filip Beroald, který nkteré spisy svým eským žákm obtoval. Jeho pozdnjší úmrtí (r. 1505) Bohuslav oslavil hrobovým nápisem. (Y. bás. Na hrob Filippovi Beroaldovi.) Literatue ecké uil se dle Mitisa pod Antoniem Britonienským. Dobré tovaristvo na Bohuslava též velmi šastn ouinkovalo. K rovnému cíli namená snaha, souhlasný cit, a smysl stejn spanilý spojily jej s Petrem Schotem, synem senátora Štrasburského. Ten díve již v Paíži bakaláem svobodných umní uinn, mladšího soudruha po domácku ve skládání verš cviil. S ním ítaje Bohuslav staré klassiky ohniv zamiloval umní básnické, a neunaveným jich zpytováním pojal jejich zmužilosti ducha, a stálým cviením osobil si pak onen jadrný sloh, pro který mužové nejuenjší neostýchali se prosu i verše jeho po boku stavti dílm staroklassickým. Jakou tito dva jinochové již v Bononii na sebe obraceli pozornost a jakou nadji o sob vzbuzovali, vysvítá z toho, co k jejich pochvale bezpochyby jeden z uitel napsal Jedna obou jest láska; jeden v pilnosti druhého Pestihuje: láskou ctnosti obadva planou. V tom velebí zdobu Germán Bononie slavná, Svou ve druhém spatí osvtu zem ech Jak mile otcovské tyto osvícence uhlédá Msto a kraj, i hned pestane všecka neest.

64 ; 56 Lid by to byl všecli šastnjší, jak v úrod pdy, Tak pro in velikost ve zbrani vyvedených Snadno by vítznou pekonal i Achillovu slávu, Kdež Bohuslav s Petrem by spolu vévodili. Z Bononie odešel r do Ferrary, kdež v hytvb a pod dohledem knze Ladislava Yesprimského zárove. s Oldichem z Lichtenštejna uil se ímskému a církevnímu právu. Vypuklý zde mor r i jeho živobytí hrozil nebezpeenstvím. (V. List. I. 3.) Potšen pak návštvou milovaného Petra Schota, z íma dom se vracujícího, bh akademický asi r dokonil, a dosáhnuv hodnosti doktorské v ímském i církevním právu, projíždl ješt jiná msta Vlaská, a pišed konen r do Štrasburku, v radnici veejnou chvaloeí vtip a ctnosti svého milého Petra horoucn porouel. Xa cest té po bezích Rejna složil bezpochyby onu znamenitou báse na vynalezení dl a tisku. (V. bás. Xa vynalezení dl a tisku.) 2. Vlastenecké smejšlení mladého Bohu^ sláva. Hospodaení na Hasištejn. Bohuslav u dvora. Viktorin ze Všehrd, Oldich z Lichtenštejnu. Již jako dít slýchal Bohuslav o rozdvojení krajan u víe za dn otc svých; slýchal o pežalostných následcích tohoto rozpadnutí národu sebou samým; slýchal o fanatických obhájcích kalicha, rušivších napoád památky víry, umní i slávy národní; slýchal o krutém

65 57 prolévání krve vlastenské ve dlouhých rozbrojích a válkách; ano sám vídal patrné stopy spousty vlasti na zíceninách velebných nkdy chrám, na rumech spálených klášter se všemi skvostnými poklady staré uenosti; spatoval ourodné krajiny obrácené \ pustá lada ; spatoval msta obchodem nkdy kvetoucí oboená a obyvatel tém prázdná: a co nejvíce zarmucovalo jej, pozoroval s pohrdáním ušlechtilých umní a se svévolí u víe rsti zdivoení mrav v celém národu. (Básn. Bernardovi Adelmannovi.) Srdce jinochova týkala se každá píhoda ve vlasti. Jak se divil povaze nehodami nepemoženého krále Jiího z Podbrad (List XXin.), a velikomyslné vlídnosti krále Vladislava (List XIX.), tak rovnž horlil proti krutosti a uskokm Matiáše Uherského (Bás. Matiáš Korvin, král L^herský). Sedmnáctiletý jinoch s uraženou hrdostí národní projevil nevoli mezi Vladislavem a Matiášem (Básn. Xa mír r s Uhry uzavený); vždy se kalila mysl jeho, kdykoliv o rznicech mezi stavy eskými, svobody osobní asto na ujmu druhých rozšiovati usilujícími, o astých krvavých boukách po mstech, a o ustaviných nátiscích, kterými strana stranu stíhala, zprávy ho docházely. Když r ve Ferrae mor zuil a mstu Benátané vpádem nepátelským hrozili, dvadcítiletý Bohuslav pítele Petra Schota tkliv ujišoval, že na všecky tyto nehody radji svou nad neslavn uinným mírem se dívá, než aby oitým byl svdkem zkázy vlasti své." Pokojnjší doba se však do Cech vraceti zdála, když v Záí r král Vladislav s Pražany se smluviv, z Hory Kutny na den sv. Michala do Prahy pijel. Praha pivítala krále s nevídanou slávou. O rok pozdji vrátil se také Bohuslav do utišené vlasti na svj Hasištejn, a ujav ddictví otcovské, hledl bedliv všecko v poádek

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_132 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/! http://pinhigh.info/adventuretravel/egypt/nileriversunset.jpg Území starovkého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé nejvtšíeky na svt (6695

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Karel Jaromír. Erben. Kytice z povìstí národních

Karel Jaromír. Erben. Kytice z povìstí národních Karel Jaromír Erben Karel Jaromír Erben Kytice z povìstí národních Dokoran, 2002 Illustrations Pavel Rut, 2002 ISBN 80-86569-38-1 KYTICE Zemøela matka a do hrobu dána, siroty po ní zùstaly; i pøicházely

Více

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5 Děčínská hlíva 2006 Michal Šulc, 13. 1. 2006 Je to už skoro týden, ale protože šlo o vycházku velmi zajímavou a dobrodružnou, nedá mi to a musím se k ní vrátit. Mám na mysli akcičku "Děčínská hlíva 2006",

Více

rovn Zásada rovnoprávnosti národv jest do srdce lidského hluboce vštípené: eho sob nechceš, jinému nei". Stálo to arci

rovn Zásada rovnoprávnosti národv jest do srdce lidského hluboce vštípené: eho sob nechceš, jinému nei. Stálo to arci 10 II. * rovn Zásada rovnoprávnosti národv jest tak stará, jako nauka pirozeného práva v- bec; pramen obojího jest ono vrchovišt, z n- hož plynou i mravnost i právo, pikázání totiž do srdce lidského hluboce

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983)

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Zlatý kolovrat Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Původní báseň: Karel Jaromír Erben Scénář sestavil: Ondřej Turek Král přijíždí

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

A možno dodati: byl-li dekret Kutnohorský první veliké vítzství

A možno dodati: byl-li dekret Kutnohorský první veliké vítzství Když jsme v lednu letošního roku slavili ptisté výroí dekretu Kutnohorského, bylo jedním ze slavnostních eník vzpomenuto také jiné události z eských djin, historicky i národn zajisté nemén významné, jejíž

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Bibliotéka Taueusz& Hegera

Bibliotéka Taueusz& Hegera Bibliotéka Taueusz& Hegera S T A N O V Y V MISTRU, 1894. T is k e m A r n o š ta H u b lin g a v M íst ku. Nákladem spolku. 6 (JI. Jm éno spolku jest: Odborný hornickohutnický spolek Prokop" se sídlem

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA

Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi)

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) A v Pánův den jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: Já jsem Alfa i Omega, Ten první i poslední.

Více

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Znění tohoto textu vychází z díla Romány a povídky tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1906 (MÁCHA, Karel Hynek. Romány a povídky. K vydání upravil

Více

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř.

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř. Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé Lem chodníku J. Ř. potkat se na ulici, v omítce loupat pach nozdry posouvat po lícní straně kosti, hluboko do hlavy vidět ti kolotoč na dlaních slehnout mezi plody,

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.20 Název vzdlávacího materiálu: Hydrosféra. Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 6. Tematický celek: Hydrosféra. Struný popis aktivity: Zápis a studijní materiál pro Hydrosféra.

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Písemná zkouška z českého jazyka

Písemná zkouška z českého jazyka Písemná zkouška z českého jazyka Diktát Dobrodružství veverky Zrzečky Když se Zrzečka dostala z údolí potoka, začínalo se už stmívat a v bříšku jí hlady kručelo. Šiškových jader měla už dosyta a při vzpomínce

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD Viktor Dyk Krysař VYŠEHRAD Illustrations Jaroslav Šerých dědicové, 2016 ISBN 978-80-7429-686-4 I A vaše jméno? Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

VII. STÁŘÍ A SMRT. Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají. Gabriela Preissová

VII. STÁŘÍ A SMRT. Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají. Gabriela Preissová VII. STÁŘÍ A SMRT Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají domů. příteli, Gabriela Preissová Když vydala Gabriela Preissová své poslední románové dílo, literárně se v podstatě odmlčela.

Více

dv dti, krom toho docházely k nrpu pobhlice a nevstky. Bartolomj, fará týnský, ml svou Matj, fará u sv. Jana pod Skálou, ml

dv dti, krom toho docházely k nrpu pobhlice a nevstky. Bartolomj, fará týnský, ml svou Matj, fará u sv. Jana pod Skálou, ml . Bila Hora a katolická protireformace. 27 dochovaných zpráv mezi zhýralci asi pední místo. Vysvítá to z toho, že když po nastoupení svého úadu naídil arcibiskup pražský Jan z Jenštejna (r. 1379) pamárnou

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 1 Ověřeno ve výuce: 27.9.2011 Třída: 3 Datum:27.9. 2011 1 Co píše o ptácích? Vzdělávací

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 2.část Lidová slovesnost většina obrozenců sbírala a vydávala lidovou slovesnost k nejvýznamnějším patřil: František Ladislav Čelakovský (1799-1852) František Ladislav Čelakovský

Více

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ

VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ VÍTĚZSLAV NEZVAL MOŘE LÁSKA MÁ MOTTO: Báseň je ten svitek celulózy, filmové celulózy, celulózy. Název je to světlo v magické krabici, černé, magické krabici, krabici. A vy jste bílé plátno. Ale někdy také

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: "Hadry, kosti dejte, trupy!" Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě

Upířice hupá nad hřbitovem, Rakve ssaje, sedíc nad rovem, Vlíká rubáše, dobývá lupy: Hadry, kosti dejte, trupy! Tu hlava se z hrobu vyvalí, K ženě J.J.Kalina Hadrnice "Hadry prodejte, staré sklo, Kuchařičky, kosti, kosti! Mějte, lidičky, lítosti, Máteli jaké kosti!" Takto od božího rána volá Žena a s nůší na zádech, V ochlostěné sukni podkasaná,

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

a poučení pro projektové manažery

a poučení pro projektové manažery Obléhání hradu SION L.P. 1437 a poučení pro projektové manažery B. LACKO Doprovodný program QV 2015 Zikmund Lucemburský uznán českou šlechtou za českého krále (Výsledek dohod v Basilei v roce 1436) Postoje

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více