VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu:"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 6., 7. a 9. ročníku a 1 hodinu v 8. ročníku. Je realizován v kmenových třídách, popř. v učebně informatiky s využitím počítačových programů. Dějepis svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Přináší poznatky o vývoji lidstva a o činnosti člověka v minulosti. Zaměřuje se na oblast Evropy, vybrané události světových dějin, důraz klade na poznání národních dějin. Seznamuje žáky s významnými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život v minulosti.. Při výuce je kladen důraz na to, aby žák byl schopen z předkládaných faktů vyvozovat závěry, porozumět. Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních. Do předmětu jsou začleněna tato průřezová témata : Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech tematické okruhy - Jsme Evropané, Objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět nás zajímají Multikulturní výchova tematické okruhy - Etnický původ, Kulturní diference Výchova demokratického občana tematické okruhy Občan, občanská společnost a stát, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu vlády Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopnosti poznávání VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Kompetence k učení: učitel - motivuje žáky používáním obrazových tabulí, encyklopedií, AV techniky, využíváním dalších informačních zdrojů-sdělovací prostředky, internet vede žáky k vyhledávání informací a jejich třídění Kompetence k řešení problémů: učitel - zadává úkoly, při kterých žáci využívají svou kreativitu a 176

2 rozvíjejí ji vede žáky ke kritickému posuzování předkládaných textů Kompetence komunikativní: učitel - dává žákům možnost samostatného mluveného projevu ( referáty) Kompetence sociální a personální: učitel - zařazuje práci ve skupině posiluje sebedůvěru žáků zadává úkoly pro nadané žáky i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Kompetence občanské: učitel - napomáhá vytvářet u žáků kladný vztah k ochraně památek a kulturního dědictví Kompetence pracovní: učitel - kontroluje samostatné práce žáků zadává dlouhodobé úkoly vyžaduje přípravu žáků na výchovu VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU -je rozčleněn do několika oblastí: Člověk v dějinách Počátky lidské společnosti Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury Křesťanství a střední Evropa Objevy a dobývání. Počátky nové doby Modernizace společnosti 177

3 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 6. Výstupy žáka Učivo - obsah Poznámky Chápe význam dějin pro člověka i společnost, dokáže uvést konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti historických znalostí Orientuje se v historickém čase a prostoru - (umí pracovat s časovou přímkou a historickou mapou, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu, zařadí na časovou osu jednotlivá data a časové etapy) Uvádí příklady zdrojů informací o minulosti a rozlišuje informační hodnotu různých typů historických pramenů, samostatně vyhledává informace Podle pokynů pracuje s různými typy textů a záznamů, obrazových materiálů, využívá je ke své práci Zná poslání archivů, muzeí, knihoven, podstatu archeologie Jmenuje hlavní teorie o vzniku a vývoji člověka Popíše způsob života lidí v pravěku a jejich kulturu Chápe podmínky a důsledky přechodu k zemědělství, objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost Uvede nejvýznamnější pravěké archeologické lokality na našem území a v Evropě a památky zde nalezené Význam zkoumání dějin Historický čas a prostor Historické prameny Instituce, shromažďující historické prameny Archeologie Pravěk Doba kamenná Doba bronzová Doba železná, Keltové Střední Evropa a naše území v pravěku PT Osobnostní a sociální výchova TO Rozvoj schopnosti poznávání PT - Multikulturní výchova TO - Etnický původ PT Vých. k myšlení v evr. a glob. souvislostech TO Jsme Evropané Objevujeme Evropu a svět 178

4 Starověk Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a Nejstarší starověké Starověký Egypt vznikem a vývojem prvních civilizace a jejich PPPpPPPPPppppPROJEKT PROJEKT velkých zemědělských kulturní odkaz civilizací Antické Řecko Pyramidy - video Porovná formy vlády a Antický Řím postavení společenských PT Výchova dem. občana skupin v jednotlivých TO Principy demokracie státech a vysvětlí podstatu Střední Evropa a její jako formy vlády a způsobu antické demokracie styky s antickým rozhodování rozhodování Charakterizuje přínos Středomořím PT Multikulturní výchova starověkých civilizací pro TO Kulturní diference evropskou kulturu (počátky písma, věd, první zákony, umění, počátky křesťanství a jeho souvislost s judaismem), uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci a nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví, vytváří si kladný vztah k uměleckým dílům Uvede nejvýznamnější památky tohoto období na našem území 179

5 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. Výstupy žáka Učivo - obsah Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států Vysvětlí původ slova vandalismus, chápe souvislost Raný středověk Stěhování národů - nový etnický obraz Evropy Utváření států ve východoevropském a západoevropském chování Vandalů a kulturním okruhu a jejich současných vandalů specifický vývoj PT- Výchova k myšlení v Všímá si odlišností evropských a globálních v byzantsko-slovan., souvislostech sslovanské, západoevropské a islámské evro TO Jsme Evropané muslimské kulturní oblasti, vysvětlí rozdílů mezi jednotlivými náboženstvími, Islám a islámské říše VVýchoVkkk myšleneevrop TO- PT- Multikulturní důvodů konfliktů, souvislostí ovlivňující Evropu TO - Kulturní diference vvvvvv se současným vývojem (Arabové, Turci) vvvvvv v arabských státech vvvvvv výchova Posoudí význam vzniku států, vvvvvv postavení panovníka a ostat. ýchova, společen. vrstev, kulturní popíše stručně životní styl středověku diferenc e Objasní vnitřní vývoj Velkomoravské říše, českého státu, posoudí přínos Velké Moravy (kulturní, duchovní oblast, vzdělanost) Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, popíše vztah mezi svět. mezi svět. a církev mocí, charakterizuje vztah Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě Křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy Vikingové 180

6 Rozpozná základní prvky románské kultury a jmenuje nejvýznamnější románské památky v Čechách a na Moravě, posoudí význam regionálních památek Románská kultura a životní styl raného středověku Chápe úlohu kolonizace a vzniku měst pro středověkou společnost, vysvětlí specifika regionu (německá kolonizace) Vysvětlí příčiny soupeření dvou západoevropských států-anglie a Francie Objasní význam českého státu v době vrcholného středověku Jmenuje základní prvky gotické kultury a nejvýznamnější české a evropské památky tohoto období Vymezí příčiny, průběh a důsledky české reformace. Chápe význam husitské tradice v českém politickém i kulturním životě Vrcholný středověk Rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst a jejich význam Soupeření Anglie a Francie - stoletá válka Český stát pod vládou přemyslovských králů - společnost, hospodářství, kultura, osobnosti Český stát za vlády Lucemburků Gotická kultura a životní styl, vzdělanost Náboženská reformace (Jan Hus), husitská revoluce a jejich důsledky Vysvětlí postavení českého státu v rámci Evropy Charakterizuje vývoj ve východní Evropě v tomto období a porovná jej s vývojem v ostatních částech Počátky českého stavovského státu v době poděbradské Jagellonci na českém a uherském trůně Východní Evropa ve vrcholném a pozdním středověku Společnost, hospodářství a kultura pozdního středověku 181

7 Popíše a demonstruje příčiny, průběh a význam objevných plaveb a jejich důsledky Uvědomuje si význam respektování kulturních zvláštnosti a odlišností, odmítá netoleranci Vysvětlí, jak změny v myšlení lidí a v ekonomice ovlivnily výsady katolické církve Objasní nové myšlenky žádající reformu církve, včetně reakce církve na tyto požadavky Jmenuje nejvýznamnější představitele evropské reformace, všimne si odlišného průběhu reformačního hnutí v jednotlivých evropských zemích Chápe postavení českých zemí v habsburské monarchii a v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center Pozdní středověk Objevné plavby a jejich důsledky, počátky dobývání světa Změny v hospodaření v 16. století Reformační hnutí v Evropě Rozmach Španělska a boj Nizozemí za nezávislost Rysy evropských velmocí v století Český stát v habsburské monarchii Raný novověk-éra humanismu a renesance Evropské velmoci v století Český stát v době předbělohorské Třicetiletá válka PT - Vých. k myšlení v evr. a glob. souvislostech TO Evropa a svět nás zajímají Objevujeme Evropu a svět Vysvětlí příčiny znovuobjevení antického ideálu člověka. Rozpozná základní prvky renesanční kultury a jmenuje nejvýznamnější české a evropské památky a představitele tohoto období, vysvětlí podstatu humanismu, charakterizuje renesanční životní styl Objasní příčiny a důsledky náboženské nesnášenlivosti v době třicetileté války, stručně popíše průběh války; demonstruje důsledky války pro obyvatelstvo Evropy na konkrétních příkladech 182

8 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 8. Výstupy žáka Učivo - obsah Poznámky Na příkladech evropských dějin konkretizuje pojmy absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus politických a kulturních Rozpozná základní prvky barokní kultury a jmenuje nejvýznamnější české a evropské památky a představitele tohoto období, charakterizuje životní styl období baroka, vnímá specifičnost období rokoka Chápe podstatu ekonomických, sociálních změn ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti Chápe pojem osvícenství, jmenuje významné představitele tohoto období, rozumí podstatě průmyslové revoluce Na příkladech demonstruje rozdílné tempo modernizace; nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých částech Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a význam kolonií Rozpozná a na konkrétních příkladech doloží projevy porušování lidských a občanských práv Novověk Anglická burž. revoluce Absolutismus ve Francii, v Rusku a v Prusku Barokní kultura a životní styl tohoto období Rozvoj vědy a změny ve společnosti na konci 17.a v18.století, vytváření podmínek pro průmyslovou revoluci Habsburská monarchieboj o zachování habsburského dědictví, osvícenské reformy, kultura a společnost evropských zemí, konflikty mezi velmocemi Koloniální panství PT Výchova demokrat. občana TO Občan, občan.společnost a stát PT Multikulturní výchova TO Kulturní diference PT Osobnostní a soc. výchova TO Rozvoj schopnosti poznávání 183

9 Charakterizuje příčiny, průběh a výsledky boje Vznik USA severoamerických osad za nezávislost; jmenuje významné osobnosti období války za nezávislost; pochopí, jak vývoj v USA ovlivnil vývoj v Evropě Objasní souvislost mezi událostmi francouzské Velká francouzská revoluce a napoleonských revoluce, vláda Napoleona válek na jedné straně a Bonaparta rozbitím starých Evropa po napoleonských společenských struktur válkách v Evropě na straně druhé; Klasicismus, romantismus objasní vliv těchto událostí na vývoj v našich zemích Charakterizuje republiku jako formu vlády, chápe podstatu demokracie Chápe pojmy svoboda, občanská práva, práva člověka, národ, ústava Národní hnutí velkých a Objasní snahu národů o samostatnost, potřebu malých národů, utváření vlastního národního jazyka, novodobého českého porovná fáze utváření národa novodobého českého národa Revoluční rok 1848 v souvislosti s národními v Evropě a v habsburské hnutími vybraných monarchii, revoluce jako evropských národů prostředek řešení Vnímá podstatu politických, sociálních a nacionalismu a rasismu, národnostních problémů chápe potřebu tolerance ve Politické proudy společnosti, respektuje práva (konzervativismus, menšin liberalismus, Chápe vliv nerovnoměrného demokratismus, vývoje států na jejich socialismus), ústava, vzájemné vztahy, vliv politické strany, občanská rozvoje průmyslu na změny práva ve společnosti a její modernizaci Občanská válka v USA Charakterizuje významné sociální skupiny a jejich požadavky, na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy 184

10 Objasní důvody sjednocování v v Itálii Německu, a jmenuje významné osobnosti sjednocovacího hnutí Charakterizuje postavení českých zemí v habsburské monarchii ve 2.polovině 19.století, jmenuje významné osobnosti tohoto období Na příkladech analyzuje vliv nerovnoměrného vývoje států na jejich vzájemné vztahy, objasní příčiny konfliktů mezi nimi Charakterizuje příčiny, průběh a důsledky 1.světové války Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve válečných konfliktech Sjednocení Itálie, Německa Vývoj v habsburské monarchii bachovský absolutismus, vznik Rakouska-Uherska Kultura ve druhé polovině 19.století Moderní doba Cesta ke světové válcesvět v předvečer 1.sv.války První světová válka - cíle, průběh Vývoj v Rusku na počátku 20.století České země za 1.světové války - rozpad Rakouska-Uherska, vznik Československa 185

11 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A DĚJEPIS 9. SPOLEČNOST Výstupy žáka Učivo-obsah Poznámky Rozpozná klady a nedostatky poválečných demokratických systémů Objasní vznik komunismu, příčiny jeho nastolení v Rusku v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jeho existence pro svět, rozpozná ničivé síly totalitarismu Vysvětlí okolnosti vzniku samostatného Československa,posoudí vnitřní a zahraniční situaci ČSR, uvede příklady národnostních, ekonomických a politických problémů v novém státě, zhodnotí úlohu kultury Charakterizuje příčiny a důsledky světové hospodářské krize ve světě a v Československu Na konkrétních příkladech objasní pojmy fašizmus, nacizmus, rasizmus, antisemitizmus, xenofobie, extremizmus Zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a její vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí Vysvětlí příčiny Mnichovské dohody Zhodnotí význam meziválečné kultury v boji proti fašizmu Nové uspořádání Evropy Vývoj ve 20.letech- zlatá 20.léta Sovětský svaz mezi válkami Československo mezi válkami Světová hospodářská krize ( ) Nástup fašizmu v Německu Ohrožení Československa fašizmem Meziválečná kultura, školství, věda PT Osobnostní a sociál. výchova TO Rozvoj schopnosti poznávání Stalin video PT Vých. dem. občana TO Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování PT Multikult. vých TO Kulturní diference 186

12 Charakterizuje příčiny, průběh a důsledky 2.světové války, porovná obě světové války; na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky pro lidstvo Objasní podstatu holocaustu, uvědomuje si negativní důsledky rasové netolerance Uvede formy domácího a zahraničního odboje, porovná je z hlediska cíle a charakteru Uvědomuje si podíl západních vojsk na osvobozování republiky Příčiny 2.světové války Ovládnutí Československa Německem Průběh 2.světové války Boj Čechů proti německé okupaci a osvobození Československa Válka v barvě - video Heydrich - video Objasní události v Československu v letech , které vedly k převratu v únoru 1948 Objasní důsledky 2.světové války-politické, mocenské a ekonomické Vysvětlí příčiny vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou bloků Objasní a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce Poválečné uspořádání Československa Evropa a svět po 2.světové válce 187

13 Porovná vývoj států západního a východního bloku, rozpozná odlišnosti ve vývoji demokratických a totalitních zemí Uvede příklady krize ve východním bloku, charakterizuje krizové momenty studené války Posoudí postavení rozvojových zemí a možnosti jejich dalšího vývoje Posoudí vliv začlenění Československa do oblasti zájmů SSSR na život lidí Vysvětlí příčiny a podstatu politických procesů v 50.letech Chápe význam uvolnění politické i společenské situace v 60. letech Porovná tuto situaci se stavem po vpádu vojsk Varšavské smlouvy Charakterizuje podstatu normalizace Vysvětlí snahy o obnovení demokracie ve státech východního bloku Objasní příčiny, průběh a důsledky sametové revoluce v Československu Na konkrétních příkladech ukáže klady a zápory rozvoje vědy, techniky kultury a jejich důsledky pro lidstvo Hlavní rysy vývoje států západního a východního bloku Studená válka, soupeření supervelmocí, nové vojenské bloky, hospodářské soupeření Proces dekolonizace, mimoevropský svět, problémy nově vzniklých států Vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989,vznik České republiky Kultura, umění, věda, zábava, osobnosti kulturytvůrci v exilu Politické změny ve světě v 80. a 90. letech Úspěchy a objevy dosažené lidstvem Závažné problémy ohrožující lidstvo PT - Výchova k myš. v evrop. a glob. souvislostech TO - Jsme Evropané Politické procesy - video 188

14 Prokáže základní orientaci v problémech současného světa Zhodnotí význam začlenění České republiky do evropských struktur Využije poznatky získané během základního vzdělávání ve svém dalším životě Současné politické změny ve světě Pohled na Evropu a proces jejího sjednocování 189

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 210 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět: DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina) povinný

Více

Člověk a společnost Dějepis

Člověk a společnost Dějepis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis. Vzdělávání směřuje

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST

5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.6.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života v demokratické

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.5. Člověk a společnost Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje obory Dějepis a Výchova k občanství. Obsahově navazuje přímo na oblast Člověk

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět dějepis je koncipován na základě očekávaných výstupů vzdělávacího oboru

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost 5.5 Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky

Více

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.5.1 Dějepis (D) 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Více

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více