2 STRUČNÝ VÝVOJ ČESKÉHO OBCHODU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 STRUČNÝ VÝVOJ ČESKÉHO OBCHODU"

Transkript

1 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 30 2 STRUČNÝ VÝVOJ ČESKÉHO OBCHODU RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY STRUČNÝ VÝVOJ ČESKÉHO OBCHODU V této kapitole navážeme na obecná východiska vývoje obchodu v podmínkách Československa poté ČR. Seznámíme se s důležitými etapami vývoje obchodu u nás, což nám umožní lépe pochopit současný stav našeho obchodu. Zaměříme se na období první republiky, období centrálně plánované ekonomiky a transformační období. Rychlý náhled CÍLE KAPITOLY STRUČNÝ VÝVOJ ČESKÉHO OBCHODU Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: Budete umět pochopit historické souvislosti vývoje českého obchodu. Získáte: Získáte znalosti o charakteru obchodu v období první republiky, znalosti o vývoji obchodu v období CPE, vědomosti o transformaci českého obchodu.

2 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 31 Budete schopni: Budete schopni srovnávat analogie vývoje, porozumět současnému stavu českého obchodu, chápat odlišnosti českého obchodu od světového resp.evropského v tržních modelech ekonomiky. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je 360 minut. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY STRUČNÝ VÝVOJ ČESKÉHO OBCHODU Charakteristické rysy obchodu první republiky, organizace prodeje ve firmě Baťa, vývoj obchodu za 2. světové války, hlavní rysy přechodného období, obchod v CPE, transformace obchodu po roce 1989, velikostní struktura obchodu, sortimentní struktura obchodu. Klíčová slova

3 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 32 PRŮVODCE STUDIEM 5 Znalost historie je cenným zdrojem pro pochopení současnosti v jakémkoliv oboru, neboť je třeba se zorientovat odkud kam kráčíme. Minulost obchodu nabízí jak dobré, tak špatné zkušenosti. Budete-li analyzovat současné problémy obchodního podnikání v ČR a uvažovat jak dál, tento stručný přehled vývoje českého obchodu vám pomůže se lépe zorientovat v dnešní situaci a snadněji přijímat rozhodnutí. Průchod modulem 2.1 Obchod za první republiky Vývoj obchodu u nás odpovídá ekonomické vyspělosti společenstev usazených na našem území (nelze srovnávat s kolébkami civilizace). Úloha obchodu za první republiky rostla souběžně s rozšiřující se výrobou. Stát uplatňoval různou intenzitu svých zásahů do rozvoje odvětví. Míra zásahů byla závislá na hospodářském cyklu a pohybovala se od významné protekcionářské obchodní politiky, regulace vnitřního a zahraničního obchodu po první světové válce přes uvolňování prostoru pro svobodné podnikání ve 20. letech až po opětnou zesílenou intervenci v obchodě ve 30. letech. Historická situace Chronologická periodizace vývoje ekonomiky za první republiky Chronologie-přístupy k řízení existence řízeného (vázaného) hospodářství v podmínkách hluboké ekonomické poválečné nerovnováhy - brzda inflace, v zájmu ochrany spotřebitele před výrobci a obchodníky, státní regulace zahraničního obchodu, postupné odstraňování vázaného hospodářství, rychleji u průmyslových výrobků, pomaleji u potravin, krize jako důsledek váznoucího odbytu českého zboží, nízká konkurenceschopnost českého zboží, zhroucení výroby a obchodu, období

4 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 33 prudké koncentrace kapitálu, (30) - největší uvolnění hospodářství a návrat k liberalismu v období konjunktury, snížení intenzity zásahů státu do soukromého sektoru, plné obnovení tržní ekonomiky, 30. léta - velká hospodářská krize, kritika liberalismu Keynesem, opětovné sílící přesvědčení o nezbytnosti státních zásahů do ekonomiky (cílem bylo tlumit anarchistický vývoj NH a cyklické výkyvy), státní intervencionismus - nucená kartelizace a období prudké koncentrace kapitálu aj.. Politické prostředí bylo dáno pluralitním demokratickým systémem, který odrážel zájmy jednotlivých sociálně profesních vrstev společnosti. Ekonomické prostředí vytvářelo poměrně značný prostor pro rozvoj podnikatelských aktivit. Vytvořila se struktura nejen soukromých, ale i družstevních, komunálních a státních podniků. Klíčovou roli sehrávalo soukromé podnikání. Politickoekonomické prostředí Obchodem se zabývaly převážně měšťanské vrstvy, byl volnou živností, tak jak je tomu převážně dnes. Obchodní živnosti se dělily na: maloobchod (stálý či podomní) a velkoobchod (tj. obchodování ve velkém). Obchod Hlavní rysy maloobchodní sítě Existence desetitisíců malých obchůdků s velkou účastí majitele na jejich provozu a nízkou specializací (v období krizí velmi labilních). Málo finančních prostředků neumožňovalo obchodníkům výrazně zkvalitňovat vybavení prodejen ani úroveň podnikání. Ve větších obcích a městech s vyšší koncentrací obyvatelstva působily většinou prodejny střední velikosti či kvalitněji provozované menší prodejny. Snažily se pružněji reagovat na přání zákazníků. Orientovaly se na různé cílové skupiny i zámožnější a náročnější klientelu. Vnitřní vybavení prodejen svědčilo o lepších finančních možnostech majitelů těchto prodejen. Velké a největší obchody měly nejrozvinutější dělbu práce i organizaci prodeje. Velmi často patřily výrobním podnikům, i když i tyto měly i menší prodejní jednotky, jako např. firma Baťa, ve které fungovala velmi dobře zorganizovaná prodejní skupina tvořená z prodejního oddělení, pronajímacího oddělení, reklamního a rozpisovacího oddělení, jež zajišťovalo rychlý kontakt prodejen s výrobou. Pozvolný růst pultových prodejen, obdoba volného výběru u prodeje Rysy maloobchodní sítě

5 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 34 obuvi, prodej na zakázku (objednávku). Vznik spotřebních družstev (Včela, Budoucnost, Moravská Ostrava), která sehrávala poměrně významnou roli na trhu. Koncentrace obchodu do velkých měst. Velikostní struktura obchodní sítě byla narozdíl od průmyslu roztříštěna. Nejvíce se vyskytovaly malé obchody, velké podniky ojediněle Rok 1930: obchodů s pracovníky, z toho: obchodů do 5 zaměstnanců (což bylo 96,21% z celkového počtu). Velikostní struktura V sortimentní struktuře převažovaly potravinářské a textilní prodejny včetně trafik. Rostla šířka a hloubka sortimentu i jeho kvality. Specializace prodeje nebyla příliš velká. Přesto se u sortimentu projevovaly vývojové změny, rozšiřoval se a obohacoval o nové výrobky, u stávajících výrobkových řad rostl počet jejich druhů. Sortimentní struktura Maloobchod byl nestejnoměrně rozvinutý, což bylo zapříčiněno rozdílnou životní úrovní obyvatel, jeho sociálním složením a rozdílnými tržními potřebami lokalit. V obchodní síti existovaly regionální rozdíly. Dominantní postavení sehrávala Praha, za ní na druhém místě byla liberecko-jablonecká oblast, kde příznivou skutečností pro koupěschopnost obyvatelstva byl vysoký stupeň zaměstnanosti žen. Třetí místo zaujímalo Brněnsko, které v mnohém připomínalo pražskou oblast, i když v méně rozvinuté podobě (vysoká koncentrace obyvatelstva, vysoká zaměstnanost ve strojírenství). Na střední pozici se nacházela severočeská, západočeská a plzeňská oblast. Ostravsko patřilo k regionům s nejnižší úrovní rozvinutosti maloobchodní sítě, neboť i když průměrné mzdy regionu, vzhledem k vysoké zaměstnanosti obyvatelstva v těžkém průmyslu, patřily k nejvyšším, celková kupní síla nebyla vysoká kvůli značnému druhotnému dělení mezd v domácnostech Regionální diference maloobchodu Jednotlivé časové úseky meziválečného období ovlivněné hospodářskými cykly měly vliv na rozvoj obchodu. 20. léta znamenala rozvoj obchodu, 1. polovina 30. let proběhla ve znamení hospodářské krize a 2. polovina 30. let znamenala hospodářskou prosperitu. Ke konci 20. let dospěla obchodní síť ke slušnému stupni rozvinutosti, i když s určitým odstupem za špičkově vyspělými evropskými státy (šířka a hloubka sortimentu, kvalita nabídky, kultura prodeje, kapitálové zdroje a zisky). 30.léta byla ve znamení recese projevil se pokles koupěschopnosti obyvatelstva, pokles maloobchodního prodeje, docházelo k zániku některých obchodů. Na druhé straně se projevoval příliv propuštěných z výroby, kteří si zdroj obživy hledali v obchodě. Pracovníků v obchodě v době recese neubylo, ba dokonce přibylo. Po roce 1935 stimulovala hospodářská prosperita opět podnikatelské aktivity v obchodě (vznikaly nové prodejny, modernizovaly se interiéry, Mezníky v rozvoji maloobchodní sítě

6 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 35 racionalizovala se obchodní technologie). Rostly počty pracovníků v obchodě. Velkoobchod se rovněž koncentroval do velkých měst co nejblíže maloobchodu a zákazníkovi (Praha, Bratislava, Brno). Dominantní pozici si získával družstevní velkoobchod. Velkoobchod Rozvoji obchodu sloužily vzorkové veletrhy, aukce, burzy se zbožím a s cennými papíry. Obchodní kapitál sílil, přetrvával vliv německého a židovského obyvatelstva v obchodě. Pro trh válečného období bylo typické potlačení funkcí tržního mechanismu. Byl zaveden model direktivně řízeného hospodářství. Prosazovala se militarizace, exploatace a germanizace NH. Obchodní síť byla zredukována a byly posíleny funkce velkoobchodu s cílem ovládnout centrální kontrolu zásobování obyvatelstva. Civilní výroba spotřebního zboží musela ustoupit požadavkům války, a proto byl zaveden přídělový systém, který je již tradičně doprovázen vznikem černého trhu. Obchod za 2. světové války PRŮVODCE STUDIEM 6 Při analýze podnikatelské sféry a struktur obchodních podniků a maloobchodní sítě za první republiky je třeba upozornit na to, že dobová statistika tyto pojmy přesně nerozlišovala. Pojem obchod mohl představovat jak maloobchodní prodejnu, tak obchodní podnik, a to maloobchodní i velkoobchodní. Konkrétní obsah pojmu obchod lze odvodit až z obsahových souvislostí textu nebo z komentářů dobové statistiky. Průchod modulem

7 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 36 SAMOSTATNÝ ÚKOL 2 Organizace prodeje ve firmě Baťa (případová studie) Seznamte se s následujícím textem: Firma Baťa patřila za 1. republiky k nejvýznamnějším. Její práce se zákazníkem byla na poměrně vysoké úrovni. Organizací prodeje se v konečné fázi zabývala tzv. prodejní skupina (ve 30. letech), která se dělila na několik oddělení. Oddělení prodeje mělo na starosti vše, co se týkalo prodejní činnosti v prodejnách z pohledu objemu a kvality prodejů, prodejních technik, včetně nabízených služeb. Toto oddělení dávalo na základě informací z obchodní sítě pokyny a požadavky na tvorbu nabídky tzv. rozpisovacímu oddělení, jež zpracovávalo rozpis plánu výrobním dílnám na veškerý výrobní materiál a finální výrobky. Hotové výrobky od výroby přebíraly sklady a expedice, kontrolovaly je a připravovaly pro prodejny (včetně distribuce). Tiskárny a knihárny tiskly metodické příručky pro práci a standardizované formuláře pro vedení administrativy. Poprvé byl v této firmě použit pojem výkaz. Reklamní oddělení se zabývalo výrobou plakátů, inzercí a tvorbou filmových spotů. Firma disponovala vlastními filmovými ateliéry. Oddělení mělo na starosti také aranžování výkladních skříní, které připravovalo pro jednotlivé prodejny dle jejich potřeb. Významné postavení mělo najímací oddělení, které vyhledávalo a smluvně zajišťovalo vhodné prodejní prostory, pozemky pro výstavbu. Výstavba a zřizování prodejen podléhalo typizaci a standardizaci (velikost prodejen, vnitřní zařízení, regály, pulty ). Využíval se vlastní stavební materiál (vlastní cihelny, stolařství, truhlářství, zámečnictví). Vlastní stavební oddělení budovalo tzv. Domy služeb. Byly to vlastně specializované obchodní domy typické architektury (exteriér byl kombinací skla a železobetonové konstrukce). V těchto obchodních domech se prodávala obuv a doplňkové zboží a nabízely služby. Osobní oddělení prodejen se zabývalo personální prací. Řešilo klíčové otázky řízení lidských zdrojů, od výběru až po rozvázání pracovního poměru. Velká pozornost byla věnována zvyšování kvalifikace pracovníků a jejich proškolování. Pro jednotlivé profesní funkce byly zpracovány školící programy, které se uskutečňovaly s promyšleným obsahem a v potřebných časových intervalech. Prodejny měly relativní samostatnost z hlediska hospodaření. Vedoucí prodejny byl postaven do role samostatného podnikatele složením

8 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 37 zálohy na zásoby zboží. Za prodané zboží získala prodejna provizi (% z tržby), kterou vedoucí použil na úhradu provozních nákladů a odměny sobě a pracovníkům. Prodejny také nabízely zákazníkům služby: poradenství (prodavači navštěvovali domácnosti v době poklesu poptávky, zjišťovali potřeby zákazníků, demografické složení domácností ), opravárenskou službu, zásilkový prodej obuvi okrajových domácností, prodej doplňkového sortimentu, péče o nohu, salóny pedikúry. Zkuste nyní odpovědět na následující otázku: V čem spočívá nadčasovost organizace prodeje ve firmě Baťa? KONTROLNÍ OTÁZKA 5 1. Jakou funkci sehrával stát v rozvoji obchodu? 2. Jak vypadala velikostní struktura obchodu za první republiky? 3. Kterým podnikatelským subjektům patřily nejkvalitnější prodejny? 2.2 Vývoj obchodu v letech (přechodné období) V období byly provedeny četné zásahy do mnohasektorové ekonomiky. Výchozím dokumentem byl Košický vládní program ( ), který zdůrazňoval vedoucí úlohu státu při obnově poválečného hospodářství, pro toto období poměrně pochopitelnou. Znárodnění probíhalo i v jiných evropských státech s tržní ekonomikou, aby se zničené národní ekonomiky rychle vzpamatovaly z poválečného chaosu. Obchod po roce 1945 ztrácel svoje prestižní postavení. V rámci tzv. socialistické dělby práce v RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci mezi zeměmi socialistického tábora) dostalo tehdejší Československo za úkol zajistit materiálně-technickou základnu socialistického bloku, a to v praxi znamenalo preferenci těžkého Historická situace

9 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 38 průmyslu při budování odvětvové struktury NH. Změny ve vlastnických vztazích: V roce 1945 došlo ke znárodnění klíčového průmyslu, které ovlivnilo i odvětví obchodu, neboť byly znárodněny i stovky prodejen velkých průmyslových podniků. Zásadní vlastnické změny v obchodě byly zahájeny v roce 1948, kdy vznikly státní organizace ve velkoobchodě, zahraničním obchodě a došlo ke znárodnění obchodních podniků nad 50 zaměstnanců. Od roku 1949 nastoupila etapa vyvlastňování a přesvědčování, což se projevilo v intenzivním zestátňování a v restrukturalizaci obchodní sítě nad legislativní rámec a spojování stovek obchodních firem do co nejmenšího počtu velkých socializovaných podniků. Nad prodejnami Němců a kolaborantů byla vyhlášena Národní správa, vznikly první státní a družstevní podniky. V roce 1949 byly rozsáhlé pravomoce v řízení odvětví obchodu přiděleny ministru obchodu. Hlavní rysy období Na deficitním spotřebitelském trhu byl po válce zaveden lístkový systém, od roku 1949 byl vytvořen tzv. dvojí trh, a to vázaný, na kterém se nakupovalo na lístky a volný. Předpokladem zavedení dvojího trhu byly relativně optimistické výsledky dvouletého plánu Dvojí trh V tomto období také proběhly velmi významné změny ve struktuře osob činných v obchodě, nastal úbytek podnikatelů a pomáhajících členů rodiny, rovněž ubylo prodavačů, přibyli administrativní pracovníci v nově se tvořících řídících strukturách podniků a dělníci ve skladech. Celkově nedošlo k absolutnímu poklesu pracovníků. Pracovníci KONTROLNÍ OTÁZKA 6 Proč ztratil obchod v období CPE svoji prestiž?

10 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu Vývoj obchodu v období centrálně plánované ekonomiky V období CPE bylo politické a ekonomické prostředí ovlivněno různými mocenskými tlaky, které usilovaly o aplikaci modelu CPE na čs. hospodářství. Ekonomickým základem se stalo státní vlastnictví, nejvyšší kompetence v rozhodování patřily de facto i de jure vládnoucí straně. Základním nástrojem řízení NH byl národohospodářský plán, který nahrazoval funkci trhu a určoval, co vyrábět, jak a pro koho. Přechod na systém CPE s sebou také přinesl rozpor mezi nominálním a reálným systémem v hospodářském rozvoji, tedy rozpor mezi soustavou právních norem, směrnic a dalších závazných dokumentů a skutečným systémem vztahů, zájmů a kritérií, které určovaly chování řízených subjektů v praxi. Charakteristickým prvkem hospodaření podniků, na rozdíl od tržních ekonomik, bylo tzv. měkké rozpočtové omezení Charakteristika CPE z makroekonomického hlediska Sociální prostředí bylo ovlivněno důsledky 2. světové války. Obnova hospodářství vyžadovala nárůst pracovních sil, a proto růst zaměstnanosti příznivě ovlivnil finanční zajištění domácností. Růst globální spotřeby byl ovlivněn růstem osobní spotřeby obyvatelstva a podílem každého obyvatele na tzv. společenské spotřebě (školství, zdravotnictví, kultura, doprava atd.) Projevovala se mzdová nivelizace. Příznivý sociální vývoj měl svůj rub a líc, který vyplýval z nemožnosti finančního krytí všech populistických opatření a z rostoucího rozporu mezi růstem produktivity práce a mzdovým vývojem. Sociální prostředí KONTROLNÍ OTÁZKA 7 1. Vysvětlete rozdíl mezi nominálním a reálným systémem hospodářského vývoje. 2. Jak byla členěna spotřeba obyvatelstva v CPE?

11 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu léta již probíhala ve znamení centrálně plánované ekonomiky a větší či menší preference těžkého průmyslu. Převažující byl převis tržní poptávky nad nabídkou. Základním nástrojem řízení byl pětiletý plán (5LP): 50.léta 1. 5LP - růst průmyslové výroby o 57 %, růst výroby spotřebního zboží o 50 %, růst osobní spotřeby o 35 %, socializace obchodu - ve skutečnosti neproběhl v této komplexní podobě, a proto další vývoj proběhl v kratších vymezených obdobích, Historická situace byly splněny dva krátkodobé, relativně úspěšné plány, kdy došlo k přechodnému snížení preferencí těžkého průmyslu ve prospěch růstu výroby spotřebního zboží a zemědělství, byly vytvořeny příznivější podmínky pro růst životní úrovně, 2.5LP - intenzivní socializace zemědělství, v roce se projevilo další stupňování životní úrovně obyvatelstva. V tomto období se v obchodní síti prosazovaly časté reorganizace a socializace (vznik dalších nových státních a družstevních podniků). Nedostatečná však byla investiční činnost (cca 1 % ze státního rozpočtu), nevyhovující technická vybavenost a úroveň technologie ve velkoobchodě. Část maloobchodní sítě byla modernizována. Byl nastartován dlouhodobý pokles počtu potravinářských prodejen. V roce 1955 vznikla první samoobsluha. Velmi nepříznivé bylo pro družstevní obchod rozhodnutí o územní rajonizaci státního a družstevního obchodu. Družstevní obchod se musel přestěhovat na venkov a opustit své městské prodejny. Soukromý sektor byl postupně likvidován. Řízení a reorganizace obchodu 1. polovina 50. let proběhla ve znamení výkyvů ve vývoji počtu pracovníků v obchodě, což bylo spojeno s likvidací soukromého obchodu. Podíl počtu pracovníků na počtu pracovníků v NH stagnoval (cca 7 %), rostla intenzita práce, pracovní podmínky byly nepřitažlivé. Z odvětví obchodu odešlo v té době cca lidí, hlavně mužů, což ovlivnilo kvalifikaci pracovníků a vyvolalo nastupující feminizaci obchodu (podíl žen na zaměstnanosti v obchodě: ,9 %, ,5 %). Pracovníci v obchodě

12 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 41 V roce 1960 bylo oficiálně vyhlášeno, že země dospěla k vybudování tzv. základů socialismu. V první polovině 60.let se opět vrátilo dominantní postavení těžkého průmyslu. Extenzivní zdroje rozvoje NH byly vyčerpány a intenzivní rozvoj nebyl zajištěn. Došlo ke zhroucení 3. pětiletého plánu a zastavení růstu národního důchodu. Ve výrobě, mezi výrobou a spotřebou, mezi růstem mezd a objemem produkce, se projevily hluboké disproporce tzn. že mzdy rostly mnohem rychleji než produktivita práce. 60. léta Historická situace Pro toto období byly charakteristické změny v kompetencích Ministerstva vnitřního obchodu. Do roku 1962 bylo ministerstvo pověřeno koncepčním a dlouhodobějším řízením. V letech se zaměřilo na podrobné centrálně operativní řízení a od r byla naopak úloha centra oslabena tím, že proběhla decentralizace řízení. V tomtéž roce bylo odvětví obchodu nově organizačně uspořádáno. MVO řídilo dvě základní skupiny obchodních organizací. První skupina byla tvořena obchodně hospodářskými jednotkami (dále OHJ), do nichž patřily oborové celostátní podniky a trusty obchodních podniků. Ve druhé skupině byly rozpočtové organizace, jež zabezpečovaly kontrolní a výzkumnou činnost obchodu a podniky s obslužnými funkcemi v oblasti výpočetnictví, zpracování projektové dokumentace investiční výstavby, vývoje obchodní technologie a reklamy. Řízení a organizační struktura obchodu Vzniklé hospodářské potíže 1. poloviny 60. let vyvolaly v roce 1965 potřebu vypracování Zásad plánovitého řízení národního hospodářství ke zdokonalení mechanismu řízení. Byl zpracován Akční program KSČ s řadou reforem dotýkajících se i odvětví obchodu (nerealizován vlivem zásahu z venku v roce 1968). Reformy V investiční činnosti se projevoval přetrvávající stav, pokračoval pokles počtu prodejen (převaha potravinářských prodejen). Velikostní struktura prodejen se postupně měnila. Vznikly nové obchodní domy, projevoval se přínos samoobsluh. Růst prodejních kapacit a nízký podíl velkoplošných jednotek.však byl nedostatečný vzhledem k růstu maloobchodního obratu. Investiční činnost Na úrovni velkoobchodu přežívaly těžkosti z předchozích let, a to nepříznivá velikostní struktura skladů a jejich kvalita nezpůsobilá pro využití mechanizace při manipulaci se zbožím. Velkoobchod

13 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 42 V 1. polovině 60. let. přírůstek maloobchodního obratu klesal a tempo růstu se zmírňovalo. Vláda usilovala o stabilizaci cenové hladiny novými přístupy v metodice tvorby cen, a proto hromadné snižování cen zastavila a naopak se poprvé snažila brát v úvahu úroveň poptávky. Maloobchodní obrat Hluboká nerovnováha na trhu ve 2. polovině 60. let se odrazila v nedostatečné nabídce. Trend byl opačný. Výrazný růst maloobchodního obratu (neopodstatněný růst reálných mezd), živelnost cen a nákupní horečky souvisely s politickou situací v zemi a reakcí obyvatelstva na ni. Struktura poptávky doznala dalších změn. ( podíl potravinářského zboží 50,8 %, nepotravinářského 49,2%). Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou Pracovní podmínky v obchodě se v tomto období příliš neměnily. Pokračovala stagnace podílu počtu pracovníků v obchodě a vysoká intenzita práce. Částečné řešení této situace bylo spatřováno v rozvoji učňovského školství (výchova učňovského dorostu - učnice - feminizace). Pracovníci V roce 1970 byl zaveden v zemi normalizační režim a potlačeny tendence k oživení tržních principů a posíleny nástroje CPE. Periodizace: 1.polovina 70. let - pravidelná dynamika růstu objemu výroby, společenského produktu, produktivity práce, nominálních i reálných mezd, přechodně působící příznivé faktory (ve světě se naopak projevovaly důsledky 1. ropného šoku), 70. léta Historická situace 2.polovina 70. let - zpomalování vzestupných trendů, příjmy však tlačeny vzhůru, růst kupní síly obyvatelstva a životní úrovně (byla přijata řada sociálních opatření, např. dětské přídavky, spotřebitelské úvěry, novomanželské půjčky).

14 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 43 V řízení obchodu se projevil návrat k centralizaci obchodu v čele s Ministerstvem vnitřního obchodu a jeho širokými pravomocemi. Hierarchie uspořádání odvětví byla nadále velmi složitá. Směrem dolů přibývalo pokynů, předpisů a úkolů a ubývalo kompetencí. Došlo k oddělení ministerstev ČSR a SSR (důsledek federativního uspořádání republiky). Střední stupeň nadále představovaly obchodně hospodářské jednotky, které sdružovaly obchodní podniky v krajích. Slabě se rozvinul marketingový průzkum trhu. Řízení a organizační struktura obchodu Období 70. let bylo nejpříznivějším obdobím pro rozvoj maloobchodní sítě. Došlo ke zlepšení technické vybavenosti prodejen i skladů, obchodní technologie, interiérů a exteriérů prodejen. Byly zaváděny moderní formy prodeje (samoobsluhy, obchodní domy, vznik nákupních středisek, prodej dle vzorků, zásilkový obchod). Pokles počtu prodejen pokračoval a byl spojen s koncentrací do menšího počtu modernizovaných prodejen. Nejméně vyhovující prodejny byly likvidovány. Maloobchodní síť Růst maloobchodního obratu byl v tomto desetiletí nejintenzivnější. Rostl obrat na prodejnu. Došlo ke zlomu mezi podílem potravin a nepotravin ( podíl potravinářského sortimentu dosahoval 46,6 %, nepotravinářského 53,4 %). Rychleji se prosazovaly změny ve struktuře potravinářských výrobků (biologicky racionálnější sortiment), rozšiřovala se nabídka polotovarů. U nepotravinářských sortimentu se objevily výrobky s vyšší kvalitou a technickými parametry. Maloobchodní obrat Konec desetiletí již opět probíhal ve znamení prohlubujících se rozporů mezi nabídkou a poptávkou (váznutí kvality práce i spolupráce obchodu s výrobou, neadekvátnost požadavků poptávky možnostem ekonomiky, tlak na trh trvale rostoucími mzdami a sociálními opatřeními). Nabídka/poptávka V tomto období byla také věnována větší pozornost pracovníkům v obchodě (mírný růst podílu počtu pracovníků v obchodě na počtech pracovníků v NH - 8,2 %, zintenzívnění sociální politiky v obchodě). Přetrvávající neúnosné výkony na 1 pracovníka a tradičně zaostávající platy byly však samozřejmým průvodním jevem tehdejšího obchodu. Pracovníci Všeobecně klesající trendy vzestupu výroby, společenského produktu, absolutní pokles produktivity práce ve výrobní sféře i v životní úrovni. 80.léta

15 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 44 Po roce nastolen opět mírný vzestup výroby, částečně došlo ke zlepšení kvalitativních ukazatelů produkce. Historická situace 2. polovina 80 let - přes mírný růst výroby, investic i produktivity práce se nedařilo udržet životní úroveň obyvatelstva. Rostly ceny zboží při vysoké nákladovosti cen a klesaly reálné příjmy obyvatelstva. Ustálená organizační struktura z roku 1965 přežívala až do 80. let a směřovala ke koncentraci organizačních celků (oborová, sortimentní i územní monopolizace obchodní činnosti). K 31. prosinci 1989 ještě proběhlo poslední komplexní statistické šetření ČSÚ ve spolupráci s MVO, které zjistilo, že v ČR bylo pouze 389 obchodních podniků s průměrnou velikostí zaměstnanců. Koncentrace obchodu nebyla v období CPE přirozeným procesem vývoje trhu, ale výsledkem administrativních opatření. Obchodní podniky měly územní i sortimentní monopol. Organizační struktura obchodu V 80. letech bylo vydáno několik důležitých dokumentů, které měly zlepšit soustavu řízení NH. Hlavním cílem těchto dokumentů bylo zvýšení kvality odvětví obchodu, zavádění dílčích změn v jeho ekonomickém řízení i změny v ustálené organizační struktuře z roku Vládní nařízení z roku 1984 umožňovalo občanům podnikání v oblasti dočasného ubytování od r a podnikání v oblasti prodeje a služeb od r Sledovala se tím snaha o posílení nabídky na lokální úrovni. Účinnost přestavby řízení v NH vzhledem ke krátkosti jejího uvedení do praxe nemohla být vyhodnocena. Reformy Na konci 80. let dosáhla úroveň maloobchodní sítě v Československu nejvyšší úrovně obchodní sítě v rámci zemí RVHP (společně s bývalou NDR). Ve srovnání s vyspělými zeměmi však byla zaostávající rozsahem prodejních ploch vzhledem k počtu obyvatel, kvalitou nabízených služeb a úrovní logistiky, i když investiční činnost vzrostla na 2-3 % výdajů ze státního rozpočtu. Toto hodnocení lze doložit ukazatelem plošného standardu (rozsahem prodejních ploch na 1000 obyvatel), který tehdy v Československu dosáhl v polovině 80. let přes 300 m 2. V té době to bylo v SRN 773 m 2 a ve Franci 644 m 2. Z hlediska hustoty maloobchodní sítě se samotné české země řadily mezi země s odpovídající hustotou (239 obyvatel na 1 maloobchodní jednotku). Společně se Slovenskem byl tento ukazatel horší (302). Projevila se snaha o kopírování moderních prvků řízení obchodu ze zahraničí (např. územní plánování, plošné a obslužné standardy především na úrovni Výzkumného ústavu obchodu v Praze). Maloobchodní síť

16 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 45 Rok Stále prodejny v tom Struktura prodejen potravin. Nepotravin smíšené obchod. Domy samoobsluhy a nákupní střediska Tabulka 2-1: Struktura stálých prodejen v maloobchodní síti českých zemí (bez veřejného stravování) s vybranými typy maloobchodních jednotek v letech Stav k Pramen: Všechny údaje do roku 1980 podle Historické statistické ročenky ČSSR. Praha: Federální statistický úřad, 1985, s Údaje za léta podle Statistických ročenek Československé socialistické republiky , Statistické ročenky České a Slovenské federativní republiky 1990 a podle Historické ročenky vnitřního obchodu Praha: Výzkumný ústav obchodu, 1988, s. 19,23,27.

17 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 46 Rok Podíl samoobsluh Podíl 0 0,1 6,75 14,48 14,63 16,31 18,83 20,7 21,37 Tabulka 2-2: Podíl samoobsluh na počtu stálých prodejen v letech v % Pramen: Vypočteno dle předchozí tabulky 80.léta v obchodě proběhla pod vlivem nerovnováhy na trhu (na straně nabídky sortimentní deficit u nepotravinářského zboží, na straně poptávky nevyvážený růst příjmů a neuspokojená poptávka). Cenová politika nebyla využívána ani k administrativnímu dosažení rovnováhy. Rostl maloobchodní obrat i osobní spotřeba obyvatelstva zejména v potravinářském sortimentu. Nabídka/Poptávka Trvala napjatost mezi potřebami a zdroji pracovníků, rostl podíl počtu pracovníků v obchodě (na 9 %) na počtech pracovníků v NH. Nízké průměrné mzdy v odvětví přetrvávaly ( ,4 % celorepublikového průměru). Pracovníci KONTROLNÍ OTÁZKA 8 1. Charakterizujte dvojí trh, který fungoval od roku Které období bylo pro rozvoj obchodu v CPE nejpříznivější? 3. Jak se vyvíjela maloobchodní síť v CPE oproti světovému vývoji? 4. V čem spočívala přetrvávající nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu v období CPE?

18 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu Transformace obchodu po roce 1989 Politická situace v ČR po roce 1989 je ovlivněna pluralitním systémem budujícím společnost založenou na parlamentní demokracii. Působí zde politické strany od pravicově orientovaných až po levicové. Protože sociální stratifikace země se stále vytváří, neexistuje taková vyhraněnost mezi politickými stranami v zastupování zájmů jednotlivých sociálních skupin jak tomu bylo za první republiky. Tvůrčí postupy ve vládě a v parlamentu jsou ovlivňovány výsledky voleb a politickou nevyzrálosti velké části voličů v nových podmínkách. Ekonomické prostředí bylo ovlivněno změnou ekonomického systému ČR, tj. přechodem od direktivně plánovaných metod socialismu k tržní ekonomice, resp. sociálně tržní ekonomice. Východiska ekonomické transformace byla komplikovaná, jednalo se především o: Politická situace Ekonomická situace neefektivně fungující systém CPE (napětí mezi zdroji a potřebami na úkor rozvoje infrastruktury, devastace životního prostředí, chátrání objektů i zařízení, majetku měst a obcí a státu), klesající konkurence schopnost na světovém trhu, zpomalování dynamiky růstu čs. ekonomiky, nevyvážená odvětvová struktura průmyslu, nízká efektivnost výroby, trh byl permanentně deficitní, úplná likvidace soukromého sektoru ve všech odvětvích ekonomiky na rozdíl od Polska či Maďarska, zaměřenost čs. zahraničního obchodu především na země východního bloku atd. Změny v obchodě po roce 1989 se jednak potýkaly s komplikovanými východisky pro ekonomickou transformaci vyplývající z kodifikovaného systému CPE, a jednak byly doprovázeny i některými pozitivy jako byla relativně malá zadluženost státu na konci 80. Nejprve proběhly změny vlastnických vztahů, malá a velká privatizace (privatizace výroby spotřebního zboží, vnitřního obchodu a zahraničního obchodu), kupónová privatizace, restituce, dražby, veřejné soutěže a liberalizace cen (1991). Změny v obchodě

19 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 48 Mezery existovaly v legislativním zabezpečení privatizace, neboť se opožděně vytvářel a vytváří institucionální rámec pro fungující trh. Obchod se zařadil mezi nejdynamičtěji rostoucí odvětví ekonomiky. Nadále přetrvává zaostalost obchodu za vyspělými zeměmi, což je dáno jeho historickým vývojem (celkově nižší výkonnost ekonomiky i úrovně konečné spotřeby domácností, nižší profesionalitou řízení českých firem, nedostatkem kapitálu českých firem, živelností změn a šedou ekonomikou). Tato zaostalost se ale neustále zmenšuje. Po roce 1989 rostly počty prodejen, prosazovala se intenzivní modernizace, otevíraly se nové formy prodeje. Obchod se vyvíjel od atomizace obchodní sítě (vrchol cca v roce 1994) po silné koncentrační tendence od roku 1997 (vstup nově se vytvářejících obchodních řetězců na trh, sílící pozice mezinárodních společností). Trh výrobce se změnil na trh spotřebitele. České obchodní skupiny postupně vyklízely pozice z trhu. Malé a střední obchodní firmy mají existenční problémy a snaží se proto kooperovat. Stabilizovala se pozice spotřebních družstev. Změny se uskutečnily i v kvantitativní i kvalitativní struktuře velkoobchodních skladů. Regionální rozdíly v obchodní síti nadále přetrvávají v rozvoji jejich struktur i kvality. Strukturální změny maloobchodní sítě Etapy Charakter trhu Základní periodizace přeměny trhu N<P Dynamicky rostoucí a nenasycený trh, atomizace obchodní sítě, slabá konkurence, poptávka převyšuje nabídku N=P Částečné nasycení trhu, pomalejší růst, zesílení konkurence a počátky koncentrace obchodu, nabídka se vyrovnala poptávce N>P Saturace trhu, důraznější prosazování konkurence, pokračování koncentračních trendů, nabídka výrazně převyšuje poptávku. Tabulka 2-3: Základní periodizace přeměny trhu v českých zemích po roce 1989 Pramen: Zpracováno dle materiálů Konference o rozvoji obchodu v ČR KRÁSNÝ. T., KUCHAŘ.J. Strategie českých obchodních firem pro 21. století. s

20 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 49 Zásadní vliv měla na vývoj soukromé spotřeby liberalizace cen, která způsobila její reálný pokles (vyrovnání oproti roku 1990 cca v roce 1996, růst maloobchodního prodeje ve stálých cenách však ještě v roce 2001 nedosáhl roku 1990). Odraz změn se projevil v poptávce a v podílu potravinářského sortimentu k nepotravinářskému ( podíl potravin dosahoval 42,3 %, podíl potravin dosahoval 46,1 %, ,3 ). Přetrvávají regionální aspekty kupní síly obyvatelstva. Cenová liberalizace Celkově vzrostl podíl počtu pracovníků na zaměstnanosti v NH ( , %). Taktéž vzrostly průměrné mzdy v odvětví ( ,9 % k průměru v NH). Zaměstnanost Na trhu se projevují všechny vývojové trendy vyspělého světového obchodu jako jsou internacionalizace, koncentrace, růst konkurence, diverzifikace firem a globalizace. Nositeli těchto trendů jsou především mezinárodní firmy. Vývojové trendy obchodu KONTROLNÍ OTÁZKA 9 1. Jakými opatřeními došlo ke změně CPE na tržní ekonomiku? 2. Jaké strukturální změny proběhly v maloobchodní síti?

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_33 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

1 VÝZNAM A POSTAVENÍ OBCHODU V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

1 VÝZNAM A POSTAVENÍ OBCHODU V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 17 1 VÝZNAM A POSTAVENÍ OBCHODU V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY VÝZNAM A POSTAVENÍ OBCHODU V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ Kapitola uvede studenta

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE. Ing. Jan Gušl předseda družstva

OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE. Ing. Jan Gušl předseda družstva OBCHOD & TRADIČNÍ OBCHODNÍ FORMÁTY MOŽNOSTI UDRŽENÍ A ROZVOJE OBCHODNÍ SÍTĚ NA PŘÍKLADU JEDNOTY KAPLICE Ing. Jan Gušl předseda družstva CHARAKTERISTIKA REGIONU PŮSOBNOSTI DRUŽSTVA jihozápad České republiky,

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Obsah 1 PRŮMĚRNÝ PLAT 3 1.1 ABSOLUTNÍ HODNOTY 3 1.2 DYNAMIKA

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Specifické sociální podmínky a možnosti sociální

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 5 FISKÁLNÍ FEDERALISMUS Obsah: 5.1 Prostorové aspekty veřejných financí. 5.2 Fiskální federalismus. 5.3 Fiskální decentralizace. 5.1 Prostorové aspekty veřejných financí. Veřejné finance

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 2 Analytikův občasník Ř ÍJEN 2006 O BSAH: AGREGÁTNÍ POPTÁVKA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62)

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5.1 Popis letecké dopravy 5.1.1 Činnosti v letecké dopravě Do odvětví letecké dopravy se zařazují následující odvětvové činnosti: Pravidelná letecká doprava (OKEČ 62.1);

Více

Průmyslová revoluce v 19. století

Průmyslová revoluce v 19. století Na českém trhu funguje mnoho polistopadových firem, které sázejí na dnešní či včerejší zkušenosti a žijí budoucností. Hrstka společností navázala na prvorepublikovou tradici a oprášila masarykovský ideál.

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1945-1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 4 Analytikův občasník PROSINEC 2006 O BSAH: TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

7 OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ

7 OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 127 7 OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Ministr pro místní rozvoj Únor 2010 www.mmr.cz 1 Bytová situace v ČR ČR disponuje 427 byty na 1000 obyvatel počet bytů je obdobný jako průměr

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/02/02 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více