2 STRUČNÝ VÝVOJ ČESKÉHO OBCHODU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 STRUČNÝ VÝVOJ ČESKÉHO OBCHODU"

Transkript

1 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 30 2 STRUČNÝ VÝVOJ ČESKÉHO OBCHODU RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY STRUČNÝ VÝVOJ ČESKÉHO OBCHODU V této kapitole navážeme na obecná východiska vývoje obchodu v podmínkách Československa poté ČR. Seznámíme se s důležitými etapami vývoje obchodu u nás, což nám umožní lépe pochopit současný stav našeho obchodu. Zaměříme se na období první republiky, období centrálně plánované ekonomiky a transformační období. Rychlý náhled CÍLE KAPITOLY STRUČNÝ VÝVOJ ČESKÉHO OBCHODU Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: Budete umět pochopit historické souvislosti vývoje českého obchodu. Získáte: Získáte znalosti o charakteru obchodu v období první republiky, znalosti o vývoji obchodu v období CPE, vědomosti o transformaci českého obchodu.

2 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 31 Budete schopni: Budete schopni srovnávat analogie vývoje, porozumět současnému stavu českého obchodu, chápat odlišnosti českého obchodu od světového resp.evropského v tržních modelech ekonomiky. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je 360 minut. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY STRUČNÝ VÝVOJ ČESKÉHO OBCHODU Charakteristické rysy obchodu první republiky, organizace prodeje ve firmě Baťa, vývoj obchodu za 2. světové války, hlavní rysy přechodného období, obchod v CPE, transformace obchodu po roce 1989, velikostní struktura obchodu, sortimentní struktura obchodu. Klíčová slova

3 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 32 PRŮVODCE STUDIEM 5 Znalost historie je cenným zdrojem pro pochopení současnosti v jakémkoliv oboru, neboť je třeba se zorientovat odkud kam kráčíme. Minulost obchodu nabízí jak dobré, tak špatné zkušenosti. Budete-li analyzovat současné problémy obchodního podnikání v ČR a uvažovat jak dál, tento stručný přehled vývoje českého obchodu vám pomůže se lépe zorientovat v dnešní situaci a snadněji přijímat rozhodnutí. Průchod modulem 2.1 Obchod za první republiky Vývoj obchodu u nás odpovídá ekonomické vyspělosti společenstev usazených na našem území (nelze srovnávat s kolébkami civilizace). Úloha obchodu za první republiky rostla souběžně s rozšiřující se výrobou. Stát uplatňoval různou intenzitu svých zásahů do rozvoje odvětví. Míra zásahů byla závislá na hospodářském cyklu a pohybovala se od významné protekcionářské obchodní politiky, regulace vnitřního a zahraničního obchodu po první světové válce přes uvolňování prostoru pro svobodné podnikání ve 20. letech až po opětnou zesílenou intervenci v obchodě ve 30. letech. Historická situace Chronologická periodizace vývoje ekonomiky za první republiky Chronologie-přístupy k řízení existence řízeného (vázaného) hospodářství v podmínkách hluboké ekonomické poválečné nerovnováhy - brzda inflace, v zájmu ochrany spotřebitele před výrobci a obchodníky, státní regulace zahraničního obchodu, postupné odstraňování vázaného hospodářství, rychleji u průmyslových výrobků, pomaleji u potravin, krize jako důsledek váznoucího odbytu českého zboží, nízká konkurenceschopnost českého zboží, zhroucení výroby a obchodu, období

4 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 33 prudké koncentrace kapitálu, (30) - největší uvolnění hospodářství a návrat k liberalismu v období konjunktury, snížení intenzity zásahů státu do soukromého sektoru, plné obnovení tržní ekonomiky, 30. léta - velká hospodářská krize, kritika liberalismu Keynesem, opětovné sílící přesvědčení o nezbytnosti státních zásahů do ekonomiky (cílem bylo tlumit anarchistický vývoj NH a cyklické výkyvy), státní intervencionismus - nucená kartelizace a období prudké koncentrace kapitálu aj.. Politické prostředí bylo dáno pluralitním demokratickým systémem, který odrážel zájmy jednotlivých sociálně profesních vrstev společnosti. Ekonomické prostředí vytvářelo poměrně značný prostor pro rozvoj podnikatelských aktivit. Vytvořila se struktura nejen soukromých, ale i družstevních, komunálních a státních podniků. Klíčovou roli sehrávalo soukromé podnikání. Politickoekonomické prostředí Obchodem se zabývaly převážně měšťanské vrstvy, byl volnou živností, tak jak je tomu převážně dnes. Obchodní živnosti se dělily na: maloobchod (stálý či podomní) a velkoobchod (tj. obchodování ve velkém). Obchod Hlavní rysy maloobchodní sítě Existence desetitisíců malých obchůdků s velkou účastí majitele na jejich provozu a nízkou specializací (v období krizí velmi labilních). Málo finančních prostředků neumožňovalo obchodníkům výrazně zkvalitňovat vybavení prodejen ani úroveň podnikání. Ve větších obcích a městech s vyšší koncentrací obyvatelstva působily většinou prodejny střední velikosti či kvalitněji provozované menší prodejny. Snažily se pružněji reagovat na přání zákazníků. Orientovaly se na různé cílové skupiny i zámožnější a náročnější klientelu. Vnitřní vybavení prodejen svědčilo o lepších finančních možnostech majitelů těchto prodejen. Velké a největší obchody měly nejrozvinutější dělbu práce i organizaci prodeje. Velmi často patřily výrobním podnikům, i když i tyto měly i menší prodejní jednotky, jako např. firma Baťa, ve které fungovala velmi dobře zorganizovaná prodejní skupina tvořená z prodejního oddělení, pronajímacího oddělení, reklamního a rozpisovacího oddělení, jež zajišťovalo rychlý kontakt prodejen s výrobou. Pozvolný růst pultových prodejen, obdoba volného výběru u prodeje Rysy maloobchodní sítě

5 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 34 obuvi, prodej na zakázku (objednávku). Vznik spotřebních družstev (Včela, Budoucnost, Moravská Ostrava), která sehrávala poměrně významnou roli na trhu. Koncentrace obchodu do velkých měst. Velikostní struktura obchodní sítě byla narozdíl od průmyslu roztříštěna. Nejvíce se vyskytovaly malé obchody, velké podniky ojediněle Rok 1930: obchodů s pracovníky, z toho: obchodů do 5 zaměstnanců (což bylo 96,21% z celkového počtu). Velikostní struktura V sortimentní struktuře převažovaly potravinářské a textilní prodejny včetně trafik. Rostla šířka a hloubka sortimentu i jeho kvality. Specializace prodeje nebyla příliš velká. Přesto se u sortimentu projevovaly vývojové změny, rozšiřoval se a obohacoval o nové výrobky, u stávajících výrobkových řad rostl počet jejich druhů. Sortimentní struktura Maloobchod byl nestejnoměrně rozvinutý, což bylo zapříčiněno rozdílnou životní úrovní obyvatel, jeho sociálním složením a rozdílnými tržními potřebami lokalit. V obchodní síti existovaly regionální rozdíly. Dominantní postavení sehrávala Praha, za ní na druhém místě byla liberecko-jablonecká oblast, kde příznivou skutečností pro koupěschopnost obyvatelstva byl vysoký stupeň zaměstnanosti žen. Třetí místo zaujímalo Brněnsko, které v mnohém připomínalo pražskou oblast, i když v méně rozvinuté podobě (vysoká koncentrace obyvatelstva, vysoká zaměstnanost ve strojírenství). Na střední pozici se nacházela severočeská, západočeská a plzeňská oblast. Ostravsko patřilo k regionům s nejnižší úrovní rozvinutosti maloobchodní sítě, neboť i když průměrné mzdy regionu, vzhledem k vysoké zaměstnanosti obyvatelstva v těžkém průmyslu, patřily k nejvyšším, celková kupní síla nebyla vysoká kvůli značnému druhotnému dělení mezd v domácnostech Regionální diference maloobchodu Jednotlivé časové úseky meziválečného období ovlivněné hospodářskými cykly měly vliv na rozvoj obchodu. 20. léta znamenala rozvoj obchodu, 1. polovina 30. let proběhla ve znamení hospodářské krize a 2. polovina 30. let znamenala hospodářskou prosperitu. Ke konci 20. let dospěla obchodní síť ke slušnému stupni rozvinutosti, i když s určitým odstupem za špičkově vyspělými evropskými státy (šířka a hloubka sortimentu, kvalita nabídky, kultura prodeje, kapitálové zdroje a zisky). 30.léta byla ve znamení recese projevil se pokles koupěschopnosti obyvatelstva, pokles maloobchodního prodeje, docházelo k zániku některých obchodů. Na druhé straně se projevoval příliv propuštěných z výroby, kteří si zdroj obživy hledali v obchodě. Pracovníků v obchodě v době recese neubylo, ba dokonce přibylo. Po roce 1935 stimulovala hospodářská prosperita opět podnikatelské aktivity v obchodě (vznikaly nové prodejny, modernizovaly se interiéry, Mezníky v rozvoji maloobchodní sítě

6 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 35 racionalizovala se obchodní technologie). Rostly počty pracovníků v obchodě. Velkoobchod se rovněž koncentroval do velkých měst co nejblíže maloobchodu a zákazníkovi (Praha, Bratislava, Brno). Dominantní pozici si získával družstevní velkoobchod. Velkoobchod Rozvoji obchodu sloužily vzorkové veletrhy, aukce, burzy se zbožím a s cennými papíry. Obchodní kapitál sílil, přetrvával vliv německého a židovského obyvatelstva v obchodě. Pro trh válečného období bylo typické potlačení funkcí tržního mechanismu. Byl zaveden model direktivně řízeného hospodářství. Prosazovala se militarizace, exploatace a germanizace NH. Obchodní síť byla zredukována a byly posíleny funkce velkoobchodu s cílem ovládnout centrální kontrolu zásobování obyvatelstva. Civilní výroba spotřebního zboží musela ustoupit požadavkům války, a proto byl zaveden přídělový systém, který je již tradičně doprovázen vznikem černého trhu. Obchod za 2. světové války PRŮVODCE STUDIEM 6 Při analýze podnikatelské sféry a struktur obchodních podniků a maloobchodní sítě za první republiky je třeba upozornit na to, že dobová statistika tyto pojmy přesně nerozlišovala. Pojem obchod mohl představovat jak maloobchodní prodejnu, tak obchodní podnik, a to maloobchodní i velkoobchodní. Konkrétní obsah pojmu obchod lze odvodit až z obsahových souvislostí textu nebo z komentářů dobové statistiky. Průchod modulem

7 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 36 SAMOSTATNÝ ÚKOL 2 Organizace prodeje ve firmě Baťa (případová studie) Seznamte se s následujícím textem: Firma Baťa patřila za 1. republiky k nejvýznamnějším. Její práce se zákazníkem byla na poměrně vysoké úrovni. Organizací prodeje se v konečné fázi zabývala tzv. prodejní skupina (ve 30. letech), která se dělila na několik oddělení. Oddělení prodeje mělo na starosti vše, co se týkalo prodejní činnosti v prodejnách z pohledu objemu a kvality prodejů, prodejních technik, včetně nabízených služeb. Toto oddělení dávalo na základě informací z obchodní sítě pokyny a požadavky na tvorbu nabídky tzv. rozpisovacímu oddělení, jež zpracovávalo rozpis plánu výrobním dílnám na veškerý výrobní materiál a finální výrobky. Hotové výrobky od výroby přebíraly sklady a expedice, kontrolovaly je a připravovaly pro prodejny (včetně distribuce). Tiskárny a knihárny tiskly metodické příručky pro práci a standardizované formuláře pro vedení administrativy. Poprvé byl v této firmě použit pojem výkaz. Reklamní oddělení se zabývalo výrobou plakátů, inzercí a tvorbou filmových spotů. Firma disponovala vlastními filmovými ateliéry. Oddělení mělo na starosti také aranžování výkladních skříní, které připravovalo pro jednotlivé prodejny dle jejich potřeb. Významné postavení mělo najímací oddělení, které vyhledávalo a smluvně zajišťovalo vhodné prodejní prostory, pozemky pro výstavbu. Výstavba a zřizování prodejen podléhalo typizaci a standardizaci (velikost prodejen, vnitřní zařízení, regály, pulty ). Využíval se vlastní stavební materiál (vlastní cihelny, stolařství, truhlářství, zámečnictví). Vlastní stavební oddělení budovalo tzv. Domy služeb. Byly to vlastně specializované obchodní domy typické architektury (exteriér byl kombinací skla a železobetonové konstrukce). V těchto obchodních domech se prodávala obuv a doplňkové zboží a nabízely služby. Osobní oddělení prodejen se zabývalo personální prací. Řešilo klíčové otázky řízení lidských zdrojů, od výběru až po rozvázání pracovního poměru. Velká pozornost byla věnována zvyšování kvalifikace pracovníků a jejich proškolování. Pro jednotlivé profesní funkce byly zpracovány školící programy, které se uskutečňovaly s promyšleným obsahem a v potřebných časových intervalech. Prodejny měly relativní samostatnost z hlediska hospodaření. Vedoucí prodejny byl postaven do role samostatného podnikatele složením

8 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 37 zálohy na zásoby zboží. Za prodané zboží získala prodejna provizi (% z tržby), kterou vedoucí použil na úhradu provozních nákladů a odměny sobě a pracovníkům. Prodejny také nabízely zákazníkům služby: poradenství (prodavači navštěvovali domácnosti v době poklesu poptávky, zjišťovali potřeby zákazníků, demografické složení domácností ), opravárenskou službu, zásilkový prodej obuvi okrajových domácností, prodej doplňkového sortimentu, péče o nohu, salóny pedikúry. Zkuste nyní odpovědět na následující otázku: V čem spočívá nadčasovost organizace prodeje ve firmě Baťa? KONTROLNÍ OTÁZKA 5 1. Jakou funkci sehrával stát v rozvoji obchodu? 2. Jak vypadala velikostní struktura obchodu za první republiky? 3. Kterým podnikatelským subjektům patřily nejkvalitnější prodejny? 2.2 Vývoj obchodu v letech (přechodné období) V období byly provedeny četné zásahy do mnohasektorové ekonomiky. Výchozím dokumentem byl Košický vládní program ( ), který zdůrazňoval vedoucí úlohu státu při obnově poválečného hospodářství, pro toto období poměrně pochopitelnou. Znárodnění probíhalo i v jiných evropských státech s tržní ekonomikou, aby se zničené národní ekonomiky rychle vzpamatovaly z poválečného chaosu. Obchod po roce 1945 ztrácel svoje prestižní postavení. V rámci tzv. socialistické dělby práce v RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci mezi zeměmi socialistického tábora) dostalo tehdejší Československo za úkol zajistit materiálně-technickou základnu socialistického bloku, a to v praxi znamenalo preferenci těžkého Historická situace

9 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 38 průmyslu při budování odvětvové struktury NH. Změny ve vlastnických vztazích: V roce 1945 došlo ke znárodnění klíčového průmyslu, které ovlivnilo i odvětví obchodu, neboť byly znárodněny i stovky prodejen velkých průmyslových podniků. Zásadní vlastnické změny v obchodě byly zahájeny v roce 1948, kdy vznikly státní organizace ve velkoobchodě, zahraničním obchodě a došlo ke znárodnění obchodních podniků nad 50 zaměstnanců. Od roku 1949 nastoupila etapa vyvlastňování a přesvědčování, což se projevilo v intenzivním zestátňování a v restrukturalizaci obchodní sítě nad legislativní rámec a spojování stovek obchodních firem do co nejmenšího počtu velkých socializovaných podniků. Nad prodejnami Němců a kolaborantů byla vyhlášena Národní správa, vznikly první státní a družstevní podniky. V roce 1949 byly rozsáhlé pravomoce v řízení odvětví obchodu přiděleny ministru obchodu. Hlavní rysy období Na deficitním spotřebitelském trhu byl po válce zaveden lístkový systém, od roku 1949 byl vytvořen tzv. dvojí trh, a to vázaný, na kterém se nakupovalo na lístky a volný. Předpokladem zavedení dvojího trhu byly relativně optimistické výsledky dvouletého plánu Dvojí trh V tomto období také proběhly velmi významné změny ve struktuře osob činných v obchodě, nastal úbytek podnikatelů a pomáhajících členů rodiny, rovněž ubylo prodavačů, přibyli administrativní pracovníci v nově se tvořících řídících strukturách podniků a dělníci ve skladech. Celkově nedošlo k absolutnímu poklesu pracovníků. Pracovníci KONTROLNÍ OTÁZKA 6 Proč ztratil obchod v období CPE svoji prestiž?

10 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu Vývoj obchodu v období centrálně plánované ekonomiky V období CPE bylo politické a ekonomické prostředí ovlivněno různými mocenskými tlaky, které usilovaly o aplikaci modelu CPE na čs. hospodářství. Ekonomickým základem se stalo státní vlastnictví, nejvyšší kompetence v rozhodování patřily de facto i de jure vládnoucí straně. Základním nástrojem řízení NH byl národohospodářský plán, který nahrazoval funkci trhu a určoval, co vyrábět, jak a pro koho. Přechod na systém CPE s sebou také přinesl rozpor mezi nominálním a reálným systémem v hospodářském rozvoji, tedy rozpor mezi soustavou právních norem, směrnic a dalších závazných dokumentů a skutečným systémem vztahů, zájmů a kritérií, které určovaly chování řízených subjektů v praxi. Charakteristickým prvkem hospodaření podniků, na rozdíl od tržních ekonomik, bylo tzv. měkké rozpočtové omezení Charakteristika CPE z makroekonomického hlediska Sociální prostředí bylo ovlivněno důsledky 2. světové války. Obnova hospodářství vyžadovala nárůst pracovních sil, a proto růst zaměstnanosti příznivě ovlivnil finanční zajištění domácností. Růst globální spotřeby byl ovlivněn růstem osobní spotřeby obyvatelstva a podílem každého obyvatele na tzv. společenské spotřebě (školství, zdravotnictví, kultura, doprava atd.) Projevovala se mzdová nivelizace. Příznivý sociální vývoj měl svůj rub a líc, který vyplýval z nemožnosti finančního krytí všech populistických opatření a z rostoucího rozporu mezi růstem produktivity práce a mzdovým vývojem. Sociální prostředí KONTROLNÍ OTÁZKA 7 1. Vysvětlete rozdíl mezi nominálním a reálným systémem hospodářského vývoje. 2. Jak byla členěna spotřeba obyvatelstva v CPE?

11 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu léta již probíhala ve znamení centrálně plánované ekonomiky a větší či menší preference těžkého průmyslu. Převažující byl převis tržní poptávky nad nabídkou. Základním nástrojem řízení byl pětiletý plán (5LP): 50.léta 1. 5LP - růst průmyslové výroby o 57 %, růst výroby spotřebního zboží o 50 %, růst osobní spotřeby o 35 %, socializace obchodu - ve skutečnosti neproběhl v této komplexní podobě, a proto další vývoj proběhl v kratších vymezených obdobích, Historická situace byly splněny dva krátkodobé, relativně úspěšné plány, kdy došlo k přechodnému snížení preferencí těžkého průmyslu ve prospěch růstu výroby spotřebního zboží a zemědělství, byly vytvořeny příznivější podmínky pro růst životní úrovně, 2.5LP - intenzivní socializace zemědělství, v roce se projevilo další stupňování životní úrovně obyvatelstva. V tomto období se v obchodní síti prosazovaly časté reorganizace a socializace (vznik dalších nových státních a družstevních podniků). Nedostatečná však byla investiční činnost (cca 1 % ze státního rozpočtu), nevyhovující technická vybavenost a úroveň technologie ve velkoobchodě. Část maloobchodní sítě byla modernizována. Byl nastartován dlouhodobý pokles počtu potravinářských prodejen. V roce 1955 vznikla první samoobsluha. Velmi nepříznivé bylo pro družstevní obchod rozhodnutí o územní rajonizaci státního a družstevního obchodu. Družstevní obchod se musel přestěhovat na venkov a opustit své městské prodejny. Soukromý sektor byl postupně likvidován. Řízení a reorganizace obchodu 1. polovina 50. let proběhla ve znamení výkyvů ve vývoji počtu pracovníků v obchodě, což bylo spojeno s likvidací soukromého obchodu. Podíl počtu pracovníků na počtu pracovníků v NH stagnoval (cca 7 %), rostla intenzita práce, pracovní podmínky byly nepřitažlivé. Z odvětví obchodu odešlo v té době cca lidí, hlavně mužů, což ovlivnilo kvalifikaci pracovníků a vyvolalo nastupující feminizaci obchodu (podíl žen na zaměstnanosti v obchodě: ,9 %, ,5 %). Pracovníci v obchodě

12 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 41 V roce 1960 bylo oficiálně vyhlášeno, že země dospěla k vybudování tzv. základů socialismu. V první polovině 60.let se opět vrátilo dominantní postavení těžkého průmyslu. Extenzivní zdroje rozvoje NH byly vyčerpány a intenzivní rozvoj nebyl zajištěn. Došlo ke zhroucení 3. pětiletého plánu a zastavení růstu národního důchodu. Ve výrobě, mezi výrobou a spotřebou, mezi růstem mezd a objemem produkce, se projevily hluboké disproporce tzn. že mzdy rostly mnohem rychleji než produktivita práce. 60. léta Historická situace Pro toto období byly charakteristické změny v kompetencích Ministerstva vnitřního obchodu. Do roku 1962 bylo ministerstvo pověřeno koncepčním a dlouhodobějším řízením. V letech se zaměřilo na podrobné centrálně operativní řízení a od r byla naopak úloha centra oslabena tím, že proběhla decentralizace řízení. V tomtéž roce bylo odvětví obchodu nově organizačně uspořádáno. MVO řídilo dvě základní skupiny obchodních organizací. První skupina byla tvořena obchodně hospodářskými jednotkami (dále OHJ), do nichž patřily oborové celostátní podniky a trusty obchodních podniků. Ve druhé skupině byly rozpočtové organizace, jež zabezpečovaly kontrolní a výzkumnou činnost obchodu a podniky s obslužnými funkcemi v oblasti výpočetnictví, zpracování projektové dokumentace investiční výstavby, vývoje obchodní technologie a reklamy. Řízení a organizační struktura obchodu Vzniklé hospodářské potíže 1. poloviny 60. let vyvolaly v roce 1965 potřebu vypracování Zásad plánovitého řízení národního hospodářství ke zdokonalení mechanismu řízení. Byl zpracován Akční program KSČ s řadou reforem dotýkajících se i odvětví obchodu (nerealizován vlivem zásahu z venku v roce 1968). Reformy V investiční činnosti se projevoval přetrvávající stav, pokračoval pokles počtu prodejen (převaha potravinářských prodejen). Velikostní struktura prodejen se postupně měnila. Vznikly nové obchodní domy, projevoval se přínos samoobsluh. Růst prodejních kapacit a nízký podíl velkoplošných jednotek.však byl nedostatečný vzhledem k růstu maloobchodního obratu. Investiční činnost Na úrovni velkoobchodu přežívaly těžkosti z předchozích let, a to nepříznivá velikostní struktura skladů a jejich kvalita nezpůsobilá pro využití mechanizace při manipulaci se zbožím. Velkoobchod

13 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 42 V 1. polovině 60. let. přírůstek maloobchodního obratu klesal a tempo růstu se zmírňovalo. Vláda usilovala o stabilizaci cenové hladiny novými přístupy v metodice tvorby cen, a proto hromadné snižování cen zastavila a naopak se poprvé snažila brát v úvahu úroveň poptávky. Maloobchodní obrat Hluboká nerovnováha na trhu ve 2. polovině 60. let se odrazila v nedostatečné nabídce. Trend byl opačný. Výrazný růst maloobchodního obratu (neopodstatněný růst reálných mezd), živelnost cen a nákupní horečky souvisely s politickou situací v zemi a reakcí obyvatelstva na ni. Struktura poptávky doznala dalších změn. ( podíl potravinářského zboží 50,8 %, nepotravinářského 49,2%). Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou Pracovní podmínky v obchodě se v tomto období příliš neměnily. Pokračovala stagnace podílu počtu pracovníků v obchodě a vysoká intenzita práce. Částečné řešení této situace bylo spatřováno v rozvoji učňovského školství (výchova učňovského dorostu - učnice - feminizace). Pracovníci V roce 1970 byl zaveden v zemi normalizační režim a potlačeny tendence k oživení tržních principů a posíleny nástroje CPE. Periodizace: 1.polovina 70. let - pravidelná dynamika růstu objemu výroby, společenského produktu, produktivity práce, nominálních i reálných mezd, přechodně působící příznivé faktory (ve světě se naopak projevovaly důsledky 1. ropného šoku), 70. léta Historická situace 2.polovina 70. let - zpomalování vzestupných trendů, příjmy však tlačeny vzhůru, růst kupní síly obyvatelstva a životní úrovně (byla přijata řada sociálních opatření, např. dětské přídavky, spotřebitelské úvěry, novomanželské půjčky).

14 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 43 V řízení obchodu se projevil návrat k centralizaci obchodu v čele s Ministerstvem vnitřního obchodu a jeho širokými pravomocemi. Hierarchie uspořádání odvětví byla nadále velmi složitá. Směrem dolů přibývalo pokynů, předpisů a úkolů a ubývalo kompetencí. Došlo k oddělení ministerstev ČSR a SSR (důsledek federativního uspořádání republiky). Střední stupeň nadále představovaly obchodně hospodářské jednotky, které sdružovaly obchodní podniky v krajích. Slabě se rozvinul marketingový průzkum trhu. Řízení a organizační struktura obchodu Období 70. let bylo nejpříznivějším obdobím pro rozvoj maloobchodní sítě. Došlo ke zlepšení technické vybavenosti prodejen i skladů, obchodní technologie, interiérů a exteriérů prodejen. Byly zaváděny moderní formy prodeje (samoobsluhy, obchodní domy, vznik nákupních středisek, prodej dle vzorků, zásilkový obchod). Pokles počtu prodejen pokračoval a byl spojen s koncentrací do menšího počtu modernizovaných prodejen. Nejméně vyhovující prodejny byly likvidovány. Maloobchodní síť Růst maloobchodního obratu byl v tomto desetiletí nejintenzivnější. Rostl obrat na prodejnu. Došlo ke zlomu mezi podílem potravin a nepotravin ( podíl potravinářského sortimentu dosahoval 46,6 %, nepotravinářského 53,4 %). Rychleji se prosazovaly změny ve struktuře potravinářských výrobků (biologicky racionálnější sortiment), rozšiřovala se nabídka polotovarů. U nepotravinářských sortimentu se objevily výrobky s vyšší kvalitou a technickými parametry. Maloobchodní obrat Konec desetiletí již opět probíhal ve znamení prohlubujících se rozporů mezi nabídkou a poptávkou (váznutí kvality práce i spolupráce obchodu s výrobou, neadekvátnost požadavků poptávky možnostem ekonomiky, tlak na trh trvale rostoucími mzdami a sociálními opatřeními). Nabídka/poptávka V tomto období byla také věnována větší pozornost pracovníkům v obchodě (mírný růst podílu počtu pracovníků v obchodě na počtech pracovníků v NH - 8,2 %, zintenzívnění sociální politiky v obchodě). Přetrvávající neúnosné výkony na 1 pracovníka a tradičně zaostávající platy byly však samozřejmým průvodním jevem tehdejšího obchodu. Pracovníci Všeobecně klesající trendy vzestupu výroby, společenského produktu, absolutní pokles produktivity práce ve výrobní sféře i v životní úrovni. 80.léta

15 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 44 Po roce nastolen opět mírný vzestup výroby, částečně došlo ke zlepšení kvalitativních ukazatelů produkce. Historická situace 2. polovina 80 let - přes mírný růst výroby, investic i produktivity práce se nedařilo udržet životní úroveň obyvatelstva. Rostly ceny zboží při vysoké nákladovosti cen a klesaly reálné příjmy obyvatelstva. Ustálená organizační struktura z roku 1965 přežívala až do 80. let a směřovala ke koncentraci organizačních celků (oborová, sortimentní i územní monopolizace obchodní činnosti). K 31. prosinci 1989 ještě proběhlo poslední komplexní statistické šetření ČSÚ ve spolupráci s MVO, které zjistilo, že v ČR bylo pouze 389 obchodních podniků s průměrnou velikostí zaměstnanců. Koncentrace obchodu nebyla v období CPE přirozeným procesem vývoje trhu, ale výsledkem administrativních opatření. Obchodní podniky měly územní i sortimentní monopol. Organizační struktura obchodu V 80. letech bylo vydáno několik důležitých dokumentů, které měly zlepšit soustavu řízení NH. Hlavním cílem těchto dokumentů bylo zvýšení kvality odvětví obchodu, zavádění dílčích změn v jeho ekonomickém řízení i změny v ustálené organizační struktuře z roku Vládní nařízení z roku 1984 umožňovalo občanům podnikání v oblasti dočasného ubytování od r a podnikání v oblasti prodeje a služeb od r Sledovala se tím snaha o posílení nabídky na lokální úrovni. Účinnost přestavby řízení v NH vzhledem ke krátkosti jejího uvedení do praxe nemohla být vyhodnocena. Reformy Na konci 80. let dosáhla úroveň maloobchodní sítě v Československu nejvyšší úrovně obchodní sítě v rámci zemí RVHP (společně s bývalou NDR). Ve srovnání s vyspělými zeměmi však byla zaostávající rozsahem prodejních ploch vzhledem k počtu obyvatel, kvalitou nabízených služeb a úrovní logistiky, i když investiční činnost vzrostla na 2-3 % výdajů ze státního rozpočtu. Toto hodnocení lze doložit ukazatelem plošného standardu (rozsahem prodejních ploch na 1000 obyvatel), který tehdy v Československu dosáhl v polovině 80. let přes 300 m 2. V té době to bylo v SRN 773 m 2 a ve Franci 644 m 2. Z hlediska hustoty maloobchodní sítě se samotné české země řadily mezi země s odpovídající hustotou (239 obyvatel na 1 maloobchodní jednotku). Společně se Slovenskem byl tento ukazatel horší (302). Projevila se snaha o kopírování moderních prvků řízení obchodu ze zahraničí (např. územní plánování, plošné a obslužné standardy především na úrovni Výzkumného ústavu obchodu v Praze). Maloobchodní síť

16 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 45 Rok Stále prodejny v tom Struktura prodejen potravin. Nepotravin smíšené obchod. Domy samoobsluhy a nákupní střediska Tabulka 2-1: Struktura stálých prodejen v maloobchodní síti českých zemí (bez veřejného stravování) s vybranými typy maloobchodních jednotek v letech Stav k Pramen: Všechny údaje do roku 1980 podle Historické statistické ročenky ČSSR. Praha: Federální statistický úřad, 1985, s Údaje za léta podle Statistických ročenek Československé socialistické republiky , Statistické ročenky České a Slovenské federativní republiky 1990 a podle Historické ročenky vnitřního obchodu Praha: Výzkumný ústav obchodu, 1988, s. 19,23,27.

17 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 46 Rok Podíl samoobsluh Podíl 0 0,1 6,75 14,48 14,63 16,31 18,83 20,7 21,37 Tabulka 2-2: Podíl samoobsluh na počtu stálých prodejen v letech v % Pramen: Vypočteno dle předchozí tabulky 80.léta v obchodě proběhla pod vlivem nerovnováhy na trhu (na straně nabídky sortimentní deficit u nepotravinářského zboží, na straně poptávky nevyvážený růst příjmů a neuspokojená poptávka). Cenová politika nebyla využívána ani k administrativnímu dosažení rovnováhy. Rostl maloobchodní obrat i osobní spotřeba obyvatelstva zejména v potravinářském sortimentu. Nabídka/Poptávka Trvala napjatost mezi potřebami a zdroji pracovníků, rostl podíl počtu pracovníků v obchodě (na 9 %) na počtech pracovníků v NH. Nízké průměrné mzdy v odvětví přetrvávaly ( ,4 % celorepublikového průměru). Pracovníci KONTROLNÍ OTÁZKA 8 1. Charakterizujte dvojí trh, který fungoval od roku Které období bylo pro rozvoj obchodu v CPE nejpříznivější? 3. Jak se vyvíjela maloobchodní síť v CPE oproti světovému vývoji? 4. V čem spočívala přetrvávající nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu v období CPE?

18 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu Transformace obchodu po roce 1989 Politická situace v ČR po roce 1989 je ovlivněna pluralitním systémem budujícím společnost založenou na parlamentní demokracii. Působí zde politické strany od pravicově orientovaných až po levicové. Protože sociální stratifikace země se stále vytváří, neexistuje taková vyhraněnost mezi politickými stranami v zastupování zájmů jednotlivých sociálních skupin jak tomu bylo za první republiky. Tvůrčí postupy ve vládě a v parlamentu jsou ovlivňovány výsledky voleb a politickou nevyzrálosti velké části voličů v nových podmínkách. Ekonomické prostředí bylo ovlivněno změnou ekonomického systému ČR, tj. přechodem od direktivně plánovaných metod socialismu k tržní ekonomice, resp. sociálně tržní ekonomice. Východiska ekonomické transformace byla komplikovaná, jednalo se především o: Politická situace Ekonomická situace neefektivně fungující systém CPE (napětí mezi zdroji a potřebami na úkor rozvoje infrastruktury, devastace životního prostředí, chátrání objektů i zařízení, majetku měst a obcí a státu), klesající konkurence schopnost na světovém trhu, zpomalování dynamiky růstu čs. ekonomiky, nevyvážená odvětvová struktura průmyslu, nízká efektivnost výroby, trh byl permanentně deficitní, úplná likvidace soukromého sektoru ve všech odvětvích ekonomiky na rozdíl od Polska či Maďarska, zaměřenost čs. zahraničního obchodu především na země východního bloku atd. Změny v obchodě po roce 1989 se jednak potýkaly s komplikovanými východisky pro ekonomickou transformaci vyplývající z kodifikovaného systému CPE, a jednak byly doprovázeny i některými pozitivy jako byla relativně malá zadluženost státu na konci 80. Nejprve proběhly změny vlastnických vztahů, malá a velká privatizace (privatizace výroby spotřebního zboží, vnitřního obchodu a zahraničního obchodu), kupónová privatizace, restituce, dražby, veřejné soutěže a liberalizace cen (1991). Změny v obchodě

19 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 48 Mezery existovaly v legislativním zabezpečení privatizace, neboť se opožděně vytvářel a vytváří institucionální rámec pro fungující trh. Obchod se zařadil mezi nejdynamičtěji rostoucí odvětví ekonomiky. Nadále přetrvává zaostalost obchodu za vyspělými zeměmi, což je dáno jeho historickým vývojem (celkově nižší výkonnost ekonomiky i úrovně konečné spotřeby domácností, nižší profesionalitou řízení českých firem, nedostatkem kapitálu českých firem, živelností změn a šedou ekonomikou). Tato zaostalost se ale neustále zmenšuje. Po roce 1989 rostly počty prodejen, prosazovala se intenzivní modernizace, otevíraly se nové formy prodeje. Obchod se vyvíjel od atomizace obchodní sítě (vrchol cca v roce 1994) po silné koncentrační tendence od roku 1997 (vstup nově se vytvářejících obchodních řetězců na trh, sílící pozice mezinárodních společností). Trh výrobce se změnil na trh spotřebitele. České obchodní skupiny postupně vyklízely pozice z trhu. Malé a střední obchodní firmy mají existenční problémy a snaží se proto kooperovat. Stabilizovala se pozice spotřebních družstev. Změny se uskutečnily i v kvantitativní i kvalitativní struktuře velkoobchodních skladů. Regionální rozdíly v obchodní síti nadále přetrvávají v rozvoji jejich struktur i kvality. Strukturální změny maloobchodní sítě Etapy Charakter trhu Základní periodizace přeměny trhu N<P Dynamicky rostoucí a nenasycený trh, atomizace obchodní sítě, slabá konkurence, poptávka převyšuje nabídku N=P Částečné nasycení trhu, pomalejší růst, zesílení konkurence a počátky koncentrace obchodu, nabídka se vyrovnala poptávce N>P Saturace trhu, důraznější prosazování konkurence, pokračování koncentračních trendů, nabídka výrazně převyšuje poptávku. Tabulka 2-3: Základní periodizace přeměny trhu v českých zemích po roce 1989 Pramen: Zpracováno dle materiálů Konference o rozvoji obchodu v ČR KRÁSNÝ. T., KUCHAŘ.J. Strategie českých obchodních firem pro 21. století. s

20 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 49 Zásadní vliv měla na vývoj soukromé spotřeby liberalizace cen, která způsobila její reálný pokles (vyrovnání oproti roku 1990 cca v roce 1996, růst maloobchodního prodeje ve stálých cenách však ještě v roce 2001 nedosáhl roku 1990). Odraz změn se projevil v poptávce a v podílu potravinářského sortimentu k nepotravinářskému ( podíl potravin dosahoval 42,3 %, podíl potravin dosahoval 46,1 %, ,3 ). Přetrvávají regionální aspekty kupní síly obyvatelstva. Cenová liberalizace Celkově vzrostl podíl počtu pracovníků na zaměstnanosti v NH ( , %). Taktéž vzrostly průměrné mzdy v odvětví ( ,9 % k průměru v NH). Zaměstnanost Na trhu se projevují všechny vývojové trendy vyspělého světového obchodu jako jsou internacionalizace, koncentrace, růst konkurence, diverzifikace firem a globalizace. Nositeli těchto trendů jsou především mezinárodní firmy. Vývojové trendy obchodu KONTROLNÍ OTÁZKA 9 1. Jakými opatřeními došlo ke změně CPE na tržní ekonomiku? 2. Jaké strukturální změny proběhly v maloobchodní síti?

VYBRANÉ ASPEKTY INTERNACIONALIZACE VNITŘNÍHO OBCHODU V TEORETICKÝCH PŘÍSTUPECH A V EMPIRICKÉM ZKOUMÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ TRANSFORMACE

VYBRANÉ ASPEKTY INTERNACIONALIZACE VNITŘNÍHO OBCHODU V TEORETICKÝCH PŘÍSTUPECH A V EMPIRICKÉM ZKOUMÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ TRANSFORMACE VYBRANÉ ASPEKTY INTERNACIONALIZACE VNITŘNÍHO OBCHODU V TEORETICKÝCH PŘÍSTUPECH A V EMPIRICKÉM ZKOUMÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ TRANSFORMACE Halina Starzyczná Úvod Souběžně s transformací české ekonomiky

Více

Vypracované otázky do předmětu Dějiny národního hospodářství

Vypracované otázky do předmětu Dějiny národního hospodářství Vypracované otázky do předmětu Dějiny národního hospodářství Jaromír Vaněk v 2.0 Obsah I. Hospodářství českých zemí do 1 sv. Války...3 1. Industriální společnost a průmyslová revoluce...3 2. České země

Více

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR Slovo úvodem Předkládaná publikace je určena těm, kteří se zajímají o stav stavebnictví v kontextu vývoje české ekonomiky. Růst ekonomiky je podmíněn i růstem produkce stavebnictví. Situace rozvoje stavební

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika CO VIME O VÝVOJI SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH NEROVNOSTÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI OD ROKU 1989? What do we know about the trends

Více

Srovnání tvorby cen v restauracích mezi roky 1948-1989 a po roce 1989

Srovnání tvorby cen v restauracích mezi roky 1948-1989 a po roce 1989 Srovnání tvorby cen v restauracích mezi roky 1948-1989 a po roce 1989 Bakalářská práce Jindřich Kubla Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti (sborník analýz sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných v české společnosti a v zemích Evropské

Více

5 SYSTÉMY MALOOBCHODU, VELKOOBCHODU A LOGISTIKY

5 SYSTÉMY MALOOBCHODU, VELKOOBCHODU A LOGISTIKY Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 88 5 SYSTÉMY MALOOBCHODU, VELKOOBCHODU A LOGISTIKY RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY SYSTÉMY MALOOBCHODU VELKOOBCHODU A LOGISTIKY Kapitola objasňuje význam a postavení

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB... 11 1.1 ANALÝZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR... 11 1.1.1

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âeské REPUBLIKY STRUKTURA. VALNÉ SHROMÁÎDùNÍ. P EDSTAVENSTVO DOZORâÍ RADA

DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âeské REPUBLIKY STRUKTURA. VALNÉ SHROMÁÎDùNÍ. P EDSTAVENSTVO DOZORâÍ RADA DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âeské REPUBLIKY STRUKTURA VALNÉ SHROMÁÎDùNÍ DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âeské REPUBLIKY P EDSTAVENSTVO DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âr DOZORâÍ RADA SVAZ âesk CH AMORAVSK CH BYTOV CH DRUÎSTEV SVAZ âesk

Více

Vývojové trendy obchodu a obchodních firem

Vývojové trendy obchodu a obchodních firem Předmět Obchodní společnosti navazuje na Management a Ekonomika obchodu Přednášky 3 hodiny + samostatné studium doporučené literatury Znalost aktuální situace v obchodě a maloobchodě (aktuální data na

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

1. Úvod do problematiky

1. Úvod do problematiky 1. Úvod do problematiky Máme-li se zabývat reformou Společné zemědělské politiky Evropské unie, potom je nezbytné vycházet jak ze znalosti principů a účinků dosavadní politiky, tak z poznání vývoje a typických

Více

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 O b s a h Strana I. Ekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2004 1 1. Vývoj v posledním období 1 2. Ekonomický výkon 8 3. Cenový

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice Udržitelné stavební investice v České republice Studie, listopad 2012 Udržitelné stavební investice v České republice 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cíle a východiska Studie 4 3 Současná situace ve stavebnictví 5

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 B. TEMATICKÉ PŘÍLOHY

OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 B. TEMATICKÉ PŘÍLOHY OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 SHRNUTÍ 7 I. VÝVOJ VNĚJŠÍHO EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ l. 1. Základní trendy světového hospodářského vývoje l. 2. Mezinárodní obchod a ceny na světových trzích l. 3. Kapitálové

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 24 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 4 OBSAH 1 SHRNUTÍ 6 2 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ 1 2.1 Vývoj světové konjunktury 1 2.2 Globální nerovnováhy a rizika 11 2.3 Domácí makroekonomické

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 8. verze Praha, únor 2004 1 OBSAH 1. ÚVOD... 5 1.1

Více