BRNO / Jesús Hernández Ediciones Nowtilus, S. L., 2009 Translation Jan Richter, 2011 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2011 ISBN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRNO / 2011. Jesús Hernández Ediciones Nowtilus, S. L., 2009 Translation Jan Richter, 2011 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2011 ISBN: 978-80-7217-926-8"

Transkript

1

2 BRNO / 2011 Jesús Hernández Ediciones Nowtilus, S. L., 2009 Translation Jan Richter, 2011 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2011 ISBN:

3 Předmluva ke španělskému vydání V roce 2006 mi vyšla kniha Stručné dějiny druhé světové války, která byla dobře přijata a dočkala se několika reedic. Její výsledek byl uspokojivý, ale vzhledem k jejímu formátu jsem musel problematiku tohoto konfliktu podat velmi zhuštěně. 70. výročí začátku druhé světové války nabídlo vhodnou příležitost k novému pokusu soustředit do jednoho svazku všechny nejdůležitější události, nutné k poznání a pochopení jedné z nejvýznamnějších kapitol dějin 20. století. Na základě mé práce z roku 2006 tedy nabízím čtenáři tuto rozšířenou a doplněnou knihu, která nemusela být omezena daným formátem. V knize Vše, co byste měli vědět o druhé světové válce nalezne čtenář všechny informace potřebné k hlubšímu poznání tohoto střetu. Knihu lze díky její struktuře číst postupně, ale zároveň ji používat i jako referenční práci. Na konec každé kapitoly jsem zařadil přehled historických památek, které se dochovaly do dnešních dnů, spolu s místy, na nichž došlo k událostem popsaným v předchozím textu. Připojil jsem také krátké životopisné medailonky hlavních postav dané válečné epizody, a vzhledem k rostoucímu významu audiovizuálních médií jsem také sestavil stručný seznam filmů, které mohou nabídnout doplňující pohled na události popsané v jednotlivých kapitolách. Má kniha tak usiluje o zaplnění mezery v současné bibliografii. Navzdory velkému počtu prací o druhé světové válce se většina z nich zaobírá konkrétními událostmi či obdobími, nebo v případě širokého záběru podávají odborný výklad vzdálený zájmům širokého publika. Práce, kterou máte před sebou, se proto snaží přiblížit tyto historické události čtenářům, kteří nejsou v této otázce odborníky, ale kterým dosud chyběl rychlý a snadný přístup k nejdůležitějším historickým dějům této války. Doufám, že má kniha Vše, co byste měli vědět o druhé světové válce pomůže uspokojit rostoucí poptávku po informacích o druhé světové válce. Tento všeobecný zájem svědčí o tom, že svědectví o neopakovatelných událostech, k nimž tehdy došlo, neskončila v archivech, ale stále budí nejrůznější emoce. I dnes tak obdivujeme příběhy o hrdinství, osobní obětavosti, odporu a odvaze; zároveň v nás však vyvolává soucit nekonečné utrpení, bolest, strach a zkáza, které v tomto krvavém období panovaly. Přestože od německého útoku na Polsko 1. září 1939, který zahájil jedno z nejhorších období v dějinách lidstva, uplynulo už sedmdesát let, druhá světová válka je stále přítomná, ať už prostřednictvím filmů, dokumentů, knih či zpráv o válce, které se neustále objevují. Skutečnost, že zmínky o tomto konfliktu dodnes vyvolávají polemiky a spory, svědčí o tom, že lidstvo se ani sedmdesát let po válce s její traumatizujícími důsledky zcela nevyrovnalo.

4 Kapitola 1 -Cesta k válce E vropa prožila v letech 1914 až 1918 strašlivou tragédii, která si vyžádala životy více než deseti milionů lidí. Na konci světové války propadl starý kontinent pocitu ohromné marnosti, neboť pochopil, že toto obrovské množství životů vyhaslo zbytečně. Zároveň ale začala klíčit naděje, že katastrofa by mohla posloužit alespoň jako nesmazatelná výstraha, aby se nic podobného už nikdy nemohlo opakovat. Generace, která trpěla v první linii masakru první světové války, se ale dopustila stejných chyb jako ti, kteří dovedli evropské národy na pokraj propasti. Většina protagonistů druhé světové války Hitler, Göring, Rommel. Churchill, De Gaulle, Patton či Truman a mnoho dalších strávila léta v zákopech a velmi důvěrně si uvědomovala katastrofu, k níž by se evropský kontinent přiblížil v případě, že by došlo k dalšímu válečnému konfliktu. Hlavní mocnosti se ale přece jen nakonec ocitly v úporném boji, jenž posunul dosavadní hranice, jako byly např. útoky na civilní obyvatelstvo a další, k nimž za druhé světové války docházelo. Versailleská smlouva Původ konfliktu, který začal v roce 1939 napadením Polska Hitlerovými jednotkami, je třeba hledat ve Versailleské smlouvě, podepsané dvacet let předtím, v níž vítězné mocnosti první světové války uvalily na Německo sérii podmínek, které většina německého obyvatelstva považovala za nepřijatelné. Skutečnost, že se některé německé oblasti dostaly pod vojenskou kontrolu vítězů, či povinnost platit ohromné peněžní částky v rámci válečných reparací nebyla tak bolestná jako to, že Německo muselo uznat svou výhradní vinu za rozpoutání války. To se považovalo za urážku, která bude jednoho dne pomstěna. Jeden z autorů Versailleské smlouvy, anglický ministerský předseda Lloyd George, si plně uvědomoval, že tento dokument nezaručí Evropě v budoucnosti mír. Britský premiér se netajil obavou, že smlouva do dvaceti let od podepsání vyvolá novou válku, a bohužel se ve své předpovědi vůbec nemýlil. Rovněž americký ministr zahraničí Robert Lansing nesdílel optimismus svého šéfa, prezidenta Woodrowa Wilsona, a tvrdil, že příští válka vzejde z Versailleské smlouvy tak jako po noci přichází den. Navzdory nebezpečí, že se Evropa za života jediné generace znovu propadne do válečného konfliktu ještě krvavějšího, než byl ten předešlý, západní mocnosti, především Francie, nedostály své historické zodpovědnosti. Nový německý demokratický stát ustavený po zániku císařství a známý pod názvem Výmarská republika, vyjádřil záměr zanechat svárů a zapojit se do souhry národů. Tyto úmysly se ale vždy setkaly s nepochopením a nedůvěrou francouzských vlád. Francouzská nedůvěra byla pochopitelná, protože Německo svého západního souseda za posledních padesát let dvakrát napadlo, avšak ani obavy z dalšího útoku a z nich plynoucí skepse vůči novému německému státu nepředstavovaly záruku trvalého míru. Povinnost splácet válečné reparace bránila Německu v konsolidaci hospodářství. Tváří v tvář stávkám, nepokojům, nezaměstnanosti a inflaci naslouchali rozčarování Němci těm, kteří navrhovali

5 radikální řešení, jak ukončit stav permanentní politické nestability: komunistům a nacionálním socialistům. Moci se ujímá Hitler Hitler a jeho malá strana využila nedostatku důvěry Němců ve Výmarskou republiku k získávání dalších stoupenců. Rychlý konec absurdního pokusu o převzetí moci silou v roce 1923 prostřednictvím nezdařeného puče vzešlého z jedné z mnichovských pivnic přivedl mnoho lidí k závěru, že s nacistickým hnutím je konec. Tato představa byla ovšem mylná. Hitler se rozhodl změnit strategii a pro získání moci využít demokratického stranického systému Výmarské republiky. Podařilo se mu to za deset let, přičemž pravidla ohýbal až na hranici legálnosti. Pomocí novátorského a účinného využití propagandy a atmosféry nátlaku vytvářené jeho nejfanatičtějšími následovníky, kteří se bez rozpaků uchylovali k vyhrožování a fyzickému násilí, dosáhl Hitler takového volebního výsledku, jenž mu umožnil požádat starého prezidenta Hindenburga o kancléřství. Poté, co byl Hitler 30. ledna 1933 jmenován kancléřem, začal uskutečňovat své plány na vybudování totalitního státu. Nikdo nebral vážně varovná slova generála Ericha Ludendorffa, který jeho záměry dobře znal. V dopise Hindenburgovi jej tento protřelý voják obvinil ze zodpovědnosti za to, co se v budoucnosti stane Německu, protože Hitler, tento osudový muž, zavede naši zemi do propasti a náš národ do nepředstavitelné katastrofy. Nacisté využili úmyslně založeného požáru Říšského sněmu jako vhodné příležitosti k zákazu komunistické strany. Povaha nového režimu hrůzy, který se zmocnil celé země, se okamžitě projevila zřízením koncentračního tábora Dachau pro všechny, kteří se kriticky stavěli k novým pánům Německa. Nepřímou zodpovědnost za nástup Hitlera nesly Francie a Velká Británie, jež svými požadavky zadusily mladou a křehkou Výmarskou republiku. Nesmíme ovšem zapomínat, že Hitlera k moci vynesl německý lid, který vůči nadcházejícímu dramatu zůstal slepý a hluchý. Většina Němců například lhostejně přihlížela pronásledování, jemuž byli okamžitě vystaveni občané židovského původu; lékaři, profesoři a funkcionáři, kteří dosud normálně vykonávali své profese, se náhle ocitli v situaci, kdy nemohli dále pracovat. Stejně se vedlo také židovským obchodníkům, kteří museli zavřít obchody před chladnými pohledy ostatních Němců, jež na nacistický útlak nijak nereagovali, protože si mysleli, že toto šílenství se jim vyhne. Hitlerovy záměry vyšly najevo už v říjnu 1933, když Německo vystoupilo ze Společnosti národů. První Hitlerovou provokací na adresu mezinárodnímu společenství bylo zavedení povinné vojenské služby v březnu 1935 v rozporu s Versailleskou smlouvou. V té době také přiznal existenci vojenského letectva Luftwaffe. Ve stejném roce vznikly antisemitské Norimberské zákony, které v podstatě vyřadily Židy z veřejného života a předznamenaly jejich budoucí fyzickou likvidaci. Po připojení Sárska formou plebiscitu zorganizoval Hitler další referendum, v němž získal 99 procent hlasů. Navzdory všem indiciím nepovažovala Francie ani Velká Británie dosud Třetí říši za hrozbu pro mír. Hitler zahájil všeobecné znovuvyzbrojení bez ohledu na omezující body ve Versailleské smlouvě, aniž by se západní mocnosti odhodlaly k zásahu. Britové dokonce s nacistickým Německem uzavřeli

6 smlouvu, která mu umožnila vybudovat válečné loďstvo za předpokladu, že si britské Royal Navy (Královské námořnictvo) udrží primát. Expanze Třetí říše V březnu 1936 Němci s pouhými čtyřmi prapory obsadili Porýní, průmyslovou oblast u hranic s Francií, jež byla od konce první světové války demilitarizovaná. Hitler připustil, že kdyby Francouzi v tomto okamžiku zareagovali, slabá německá armáda by byla utrpěla porážku. Hitlerovi však sázka vyšla a mohl si tak připsat další bod před německým národem, jenž s uspokojením sledoval, jak se Führer postupně zbavuje všech ponižujících omezení uvalených na Německo mírem ve Versailles. Okázalé úspěchy, jichž Hitler dosáhl v hospodářství i mezinárodní politice, zbavovaly hodnověrnosti i nemnohé kritiky, kteří si dovolili protestovat proti excesům policejního státu, jímž se Německo stalo. Obyčejní Němci se přestali bát nezaměstnanosti, začala výstavba moderní sítě dálnic, kterou Německu záviděli všichni zahraniční návštěvníci, a při Olympijských hrách 1936 dal Berlín světu poznat lepší tvář nacistické utopie. Ačkoli Versailleská smlouva výslovně zakazovala připojení Rakouska k Německu, Hitler tzv. Anschlussu dosáhl v březnu Ještě než německé jednotky vstoupily do jeho rodné země, nacisté tam uskutečnili intenzívní destabilizační kampaň, jejíž součástí byla v roce 1934 i vražda rakouského kancléře. Hitler se tak nakonec mohl vrátit do města, kde v chudobě prožil mládí; tentokrát však kynul davům z černého obrněného Mercedesu pod ochranou věrných vojáků a za jásotu svých krajanů okouzlených touto demonstrací moci. Mnichovská dohoda V září 1938 Hitler požadoval připojení československého území, tzv. Sudet, k Říši s poukazem na německý původ tamního obyvatelstva. Malá středoevropská země s důležitým válečným průmyslem a s armádou připravenou k boji se s prosbou o pomoc před německou hrozbou obrátila na Francii a Velkou Británii. Francouzi a Britové však místo záruk chtěli Čechy přesvědčit, aby se chovali

7 rozumně a zabránili tak zvyšování napětí v Evropě. Když západní mocnosti pochopily, že Hitler je pro splnění svých cílů ochoten bojovat, rozhodly se, že se s německým diktátorem sejdou a přijaly Mussoliniho nabídku na zprostředkování. V noci z 29. na 30. září 1938 došlo v Mnichově ke kapitulaci demokratických zemí před nezměrnými Hitlerovými ambicemi. Zatímco československý prezident Edvard Beneš k jednáním nebyl připuštěn, jeho země byla rozbita, aby se vyhovělo Hitlerovi. Dne 1. října vtrhly německé jednotky na československé území v souladu s Mnichovskou dohodou a obsadily Sudety. Zástupci Francie a Velké Británie se kvůli svému nedůstojnému postupu obávali reakce lidí doma, ale ve skutečnosti byli přijati jako hrdinové. To jsou ale idioti!, procedil mezi zuby francouzský premiér Edouard Daladier, když mu davy Pařížanů provolávaly slávu. Bezelstný a dobromyslný britský ministerský předseda Neville Chamberlain zase při vystupování z letadla mával papírem se smlouvou a volal: Mír pro naši dobu! do oslavných popěvků Londýňanů, kteří o něm zpívali, že je výborný chlap. K malému počtu politiků s odvahou pokazit oslavy patřil Winston Churchill: Utrpěli jsme absolutní a naprostou porážku, prohlásil ve Sněmovně. Pronesl ale ještě pádnější výrok: Dali vám vybrat mezi válkou a hanbou. Vybrali jste si hanbu, a budete mít válku. Ačkoli se stal Churchill terčem tvrdé kritiky ostatních poslanců i tisku, jasnozřivý budoucí premiér měl naprostou pravdu. Britové a Francouzi věřili Hitlerovi vždy, když je ujišťoval, že každý krok německé expanze je jeho posledním územním nárokem v Evropě, aniž by si uvědomili, že jejich naivita jen posilovala stvůru, která se dříve nebo později pokusí je zničit. Tento sebeklam měl však brzy skončit. 15. března 1939, když německá armáda obsadila Prahu a proměnila onu smlouvu, kterou davům tak hrdě ukazoval Chamberlain v bezcenný cár papíru, začalo západním mocnostem se zpožděním docházet, že doba ústupků Hitlerovi musí skončit. Cíl: Polsko Dalším cílem Hitlerových záměrů se stalo Polsko. Staré německé město Danzig, dnes Gdaňsk, ležící od konce první světové války na polském území, se stalo předmětem sporu vyvolaného Německem za účelem získání nového území. Danzig se nacházel v koridoru spojujícím polské vnitrozemí s Baltským mořem, který území bývalého Pruska rozděloval na dvě poloviny. Takzvaný Gdaňský koridor vznikl uměle v roce 1919 v důsledku Versailleské smlouvy. Šlo o pás území široký asi 100 kilometrů, ležící západně od řeky Visly a sahající až k Baltu. Toto území bylo odtrženo od Německa a připojeno k Polsku, takže provincie Východního Pruska zůstala fyzicky oddělená od zbytku země. Po zemi bylo možné se tam dostat pouze pomocí železnice, která podléhala přísné kontrole. Existovaly různé návrhy, jak zlepšit dopravu do Východního Pruska, jako např. výstavba dálnice podřízené společné správě, ale Hitlerovi šlo více o rozdmýchání konfliktu s polskými úřady než o kompromisní řešení. Německý diktátor chtěl k ospravedlnění svých nároků využít potupy Versailleské smlouvy a Gdaňsk představoval dokonalou záminku, protože šlo o trn vražený do německé pýchy. 26. března proto požádal o předání Gdaňsku, ale Poláci si velmi dobře uvědomovali, co se stalo Čechům, a podařilo se jim získat příslib pomoci od Velké Británie, k níž se později připojila i Francie. Obratně si však počínal i Hitler. Dne 21. května podepsal s Mussolinim takzvaný Ocelový pakt,

8 v němž se obě země zavázaly ke vzájemné pomoci. Na mapě Evropy se tak objevily aliance konfliktu, jenž se stal nevyhnutelnou hrozbou. Dějiště K anexi Rakouska došlo 12. března 1938, když německá armáda překročila řeku Saalach u bavorského městečka Freilassingu a vtrhla na rakouský břeh. Dnes je možné toto místo navštívit, leží blízko restaurace Gasthaus Zollhäusl v ulici Zollhausstrasse. Most, po němž Němci překročili řeku, byl sice za války zničen, ale na břehu jsou stále patrné jeho betonové základy. Místo, kde došlo k podpisu Mnichovské dohody, přežilo válku bez pohromy. Je to tzv. Führerbau, administrativní budova, v níž měl diktátor svou mnichovskou kancelář. Dnes je sídlem Vysoké školy hudby a divadla. Jednací sál, v němž byla dohoda podepsána, se nachází u jižního vstupu do budovy, který dnes slouží jako hlavní. Místnost známou pod číslem 105 dnes používají studenti hudební školy ke cvičení a není otevřena pro veřejnost. Kromě mobiliáře se sál nezměnil. V Londýně se dochovalo několik pozůstatků bývalého letiště v Hestonu, kde premiér Neville Chamberlain po příletu z Mnichova oznámil mír pro naši dobu. Po válce bylo uzavřeno a sloužilo jako závodní dráha pro automobily. Dnes na jeho ploše stojí domy a dálniční odpočívadlo, ale přistávací dráha ve tvaru šipky směřující k severnímu magnetickému pólu je stále patrná. 3. října 1938 Hitler vstoupil na území Sudet přes hraniční přechod Wildenau mezi městy Selb v Německu a Aší v bývalém Československu. Německá celnice stále existuje a několik hraničních kamenů naznačuje, kudy vedla hranice, která se od té doby o něco posunula. Muzeum komunismu v Praze v ulici Na Příkopě č. 10 má malé oddělení věnované obsazení Československa nacisty. Hlavní velitelství gestapa vzniklo v domě č. 20 (Petschkův palác neboli Pečkárna ) v ulici Politických vězňů. Hlavní postavy Adolf Hitler ( ). Narozen v Rakousku, neuspěl jako malíř a architekt a ve Vídni žil v chudobě. V roce 1914 vstoupil do německé armády a přestože dosáhl pouze hodnosti desátníka, byl vyznamenán Želeným křížem. Jako vůdce nacionálně socialistické strany se v roce 1923 pokusil v Mnichově o státní převrat a skončil ve vězení. Po propuštění se znovu zapojil do politické činnosti a 30. ledna 1933 byl jmenován kancléřem. Po zničení opozice vytvořil v Německu totalitní režim, zemi vyzbrojil a přivedl do války. Když přestal vítězit, postavil se proti svým generálům a zůstal lhostejný vůči utrpení německého lidu. Až do

9 konce věřil v náhlý obrat, k němuž ale nedošlo. Spolu s Evou Braunovou spáchal 30. dubna 1945 sebevraždu. Benito Mussolini ( ). V roce 1919 založil Národně fašistickou stranu. Po pochodu na Řím jej král Victor Emmanuel jmenoval předsedou italské vlády. Jako diktátor Duce napadl v roce 1936 Etiopii a v roce 1939 obsadil Albánii. 10. června téhož roku vyhlásil válku Francii a Velké Británii a v říjnu napadl Řecko. Jeho neustálé vojenské nezdary dráždily Hitlera a přiměly jej k odkladu útoku na Sovětský svaz. Po vylodění Spojenců v Itálii byl 25. června 1943 nucen odstoupit a na příkaz krále byl zadržen. Po vysvobození německým komandem se postavil do čela Italské sociální republiky na severu země. Dne 28. února 1945 jej spolu s milenkou Clarou Petacciovou zatkli a popravili partyzáni, kteří jejich těla pověsili na benzínové čerpací stanici v Miláně. Neville Chamberlain ( ). Britský ministerský předseda, člen Konzervativní strany. Za svůj hlavní cíl považoval udržení míru v Evropě za každou cenu, pročež neváhal ustupovat Hitlerovi v jeho neustálých územních a politických požadavcích. Podepsal Mnichovskou dohodu a vydal tak Československo napospas nacistickému Německu. Jeho vůdčí schopnosti na prahu druhé světové války byly pochybné; 10. května 1940 se vzdal funkce a na jeho místo nastoupil Winston Churchill. Edouard Daladier ( ). Francouzský premiér. V září 1938 podepsal Mnichovskou dohodu. Po napadení Polska vyhlásil Německu válku, ale 20. března 1940 byl vzhledem ke klesající podpoře veřejnosti nucen odstoupit a stal se ministrem obrany. Po pádu Francie uprchl do severní Afriky, ale byl zajat a převezen do vichistické Francie. Odtud byl poslán do německého koncentračního tábora, kde se dočkal v dubnu 1945 osvobození. Edvard Beneš ( ). Československý státník. Po Mnichovské dohodě se vzdal prezidentského úřadu. Po celou válku vedl exilovou vládu. V únoru 1948 předal moc komunistům. Filmografie Triumf vůle (Triumph des Willens, Leni Reifenstahl, 1935) Smrtelná bouře (Mortal Storm, Frank Borzage, 1940) Velký diktátor (The Great Dictator, Charles Chaplin, 1940) Hitler (Start Heisler, 1962) Hitler: Vzestup zla (Hitler: The Rise of Evil, Christian Duguay, 2003)

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Poválečný vývoj, mírové smlouvy

Poválečný vývoj, mírové smlouvy Poválečný vývoj, mírové smlouvy Cíle dohodových spojenců Mírová konference v Paříži 1918 Versailleská smlouva s Německem Další mírové smlouvy Vznik Společnosti národů Válka a ekonomický vývoj Odraz války

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Shromáždění žáků i učitelů v tělocvičně 30. června po vydání vysvědčení. Opět byli odměněni studenti s vyznamenáním (viz přiložený seznam) a vítězové

Shromáždění žáků i učitelů v tělocvičně 30. června po vydání vysvědčení. Opět byli odměněni studenti s vyznamenáním (viz přiložený seznam) a vítězové Shromáždění žáků i učitelů v tělocvičně 30. června po vydání vysvědčení. Opět byli odměněni studenti s vyznamenáním (viz přiložený seznam) a vítězové jednotlivých sportovních disciplin lehkoatletického

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_05. Moderní dějiny. Totalitní režimy v Evropě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_05. Moderní dějiny. Totalitní režimy v Evropě Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./8_Dějepis - Mnichov

VY_32_INOVACE_03_IV./8_Dějepis - Mnichov VY_32_INOVACE_03_IV./8_Dějepis - Mnichov 1938 Mnichov mnichovská konference 28.- 29. září 28.- 29. září 1938 Příčiny sílící ohrožení ČSR ze strany nacistického Německa již od roku 1933 zájmy územní, nacionální,

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Fronty druhé světové války

Fronty druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1860-1864 K. MARX, Situace ve Francii K. MARX, Anglická politika K. MARX, Nová smlouva mezi Francií a Anglií B. ENGELS, Vojenská reforma v Německu K. MARX, Anglický rozpočet

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

1938 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková

1938 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková 193 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková 193 OSMIČKY Zdeňka Kokošková v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách českých zemí. Vydal Národní

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_09. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_09. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

První světová válka. Vít Hradec 4. A

První světová válka. Vít Hradec 4. A První světová válka Vít Hradec 4. A Vznik Trojspolku 1879 Aliance tří císařů Rusko, Německo, Rakousko-Uhersko Rusko později vystupuje 1881 rozpory mezi Francií a Itálií v severní Africe přistoupení Itálie

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Ročník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy společenských věd Tematický

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Sjednocení Itálie a Německa Klíčová slova:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce Svět po druhé světové válce Anotace:prezentace věnující se tématu dekolonizace po druhé světové válce a vzniku nových států. Pracovní list může posloužit jako zápis, nebo jako opakování látky. Dětský diagnostický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Ekonomická propedeutiky Ekonomické důsledky válek

Ekonomická propedeutiky Ekonomické důsledky válek Ekonomická propedeutiky Ekonomické důsledky válek Válka Válka starého typu - lokálně omezená - časově omezená - nájemní armády - mezi oběťmi převažujíc vojáci - boj mezi státy (panovníky) Moderní válka

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

PoválečnéČeskoslovensko

PoválečnéČeskoslovensko PoválečnéČeskoslovensko Vytváření státu T.G. Masaryk Zápas o Slovensko Ústava z r. 1920 a první volby do Národního shromáždění Hospodářský a sociální vývoj Zahraniční politika Vzdělání, kultura a sport

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s počátkem 1. světové války, záminkou atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

OBČANSKÁ VÁLKA VE ŠPANĚLSKU 1936-1939. fotografie Robert Capa

OBČANSKÁ VÁLKA VE ŠPANĚLSKU 1936-1939. fotografie Robert Capa OBČANSKÁ VÁLKA VE ŠPANĚLSKU 1936-1939 fotografie Robert Capa roste nespokojenost většiny proti zvůli a moci menšiny - anarchismus, bolševismus vítězství republikánů abdikace krále, 14. dubna 1931 vyhlášena

Více

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15 ŽIVOT V PROTEKTORÁTU Doplň informace k následujícím obrázkům ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15. 3. 1939 došlo k vytvoření Protektorátu Čech a Moravy (Böhmen und Mähren) státní orgány jsou podřízeny Německu a

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jakým nedostatkem trpělo civilní obyvatelstvo za 2. světové války? Nedostatkem jídla. Nedostatkem práce. Nedostatkem zábavy. 2. Ve kterém roce skončila 1. světová válka? 1914. 1916. 1917. 1918. 1930.

Více

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Období totality Od roku 1948 po Sametovou revoluci Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války.

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války. Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Opinicus international s.r.o.

Opinicus international s.r.o. Opinicus international s.r.o. Strategická analýza Poradenství Influence 1 Strategická analýza Rozumět prostředí Dáme Vám klíče k pochopení událostí. «PRO TOHO, KDO NEVÍ, KAM PLUJE, JE KAŽDÝ VÍTR ŠPATNÝ»

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost.

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost. Vznik ČSR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více