Příloha č. 1. Český jazyk a literatura 4. C. Český jazyk a literatura 4. D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1. Český jazyk a literatura 4. C. Český jazyk a literatura 4. D"

Transkript

1 Příloha č. 1 Český jazyk a literatura 4. C 1. Starověká literatura 2. Antická literatura 3. Středověká literatura 4. Renesance a humanismus v Evropě i u nás 5. Barokní literatura 6. Národní obrození 7. Romantismus světový 8. Romantismus v českých zemích 9. Realismus světový 10. Realismus v českých zemích 11. Česká literatura 2. poloviny 19. století 12. Literatura přelomu 19. a 20. století 13. Moderní a experimentální próza počátku 20. století 14. Světová literatura 1. poloviny 20. století 15. Česká meziválečná poezie 16. Česká meziválečná próza 17. Demokratický proud české meziválečné prózy 18. České meziválečné drama 19. Světová literatura po 1945 (angloamerická) 20. Světová literatura po 1945 (evropská i světová z neanglicky mluvících zemí) 21. Česká próza po Česká próza 2. poloviny 20. století (Hrabal a 60. léta) 23. Česká samizdatová a exilová próza 24. České divadlo po roce Česká poezie po roce 1945 Český jazyk a literatura 4. D 1. Mimoevropské písemnictví starověku. Bible 2. Antická literatura 3. Středověká literatura evropská. Velkomoravská říše a Čechy do počátku 14. století 4. Literatura vrcholného středověku u nás. Husitské období 5. Renesance v Evropě. Renesance a humanismus u nás 6. Baroko v evropském a českém umění 7. Literatura období klasicismu, osvícenství a preromantismu v Evropě 8. Romantismus ve světové literatuře 9. Romantismus v české literatuře 10. Národní obrození 11. Realismus a naturalismus ve světové literatuře 12. Česká próza 19. století 13. Česká poezie 19. století 14. Umělecké směry konce 19. století symbolismus, impresionismus, dekadence ve světě i u nás 15. Umělecká avantgarda přelomu 19. a 20. století 16. Světová meziválečná próza 17. Česká meziválečná próza (kromě autorů demokratického proudu) 18. Autoři demokratického proudu v české meziválečné literatuře, K. Čapek 19. Světová literatura 2. poloviny 20. století existencionalismus, beat generation, rozhněvaní mladí muži, neorealismus, 20. Světová literatura 2. poloviny 20. století magický realismus, nový román, postmoderna, absurdní drama, další významní autoři 21. Česká próza v letech Česká poezie 20.století 23. Česká próza po roce Světová a česká dramatická tvorba ve 20. století 25. Česká filmová a televizní tvorba 1/11

2 Český jazyk a literatura 4. E 1. Starověká literatura, Bible 2. Antická literatura 3. Literatura doby středověku 4. Renesance a humanismus v evropské a české literatuře 5. Baroko v evropském a českém umění, J. A. Komenský 6. Klasicismus, osvícenství, preromantismus 7. Literatura doby národního obrození 8. Romantismus ve světové literatuře 9. Romantismus v české literatuře 10. Realismus v evropské literatuře 11. Realismus v české literatuře 12. Česká literatura 2. poloviny 19. století - básnické skupiny 13. Symbolismus, dekadence a impresionismus ve světové literatuře 14. Česká literární moderna 15. Moderní umělecké směry v literatuře 1. pol. 20. století 16. Moderní a experimentální próza na počátku 20. století 17. Světová próza mezi 1. a 2. světovou válkou 18. Česká próza mezi 1. a 2. světovou válkou (mimo K. Čapka) 19. Karel Čapek a demokratický proud v české meziválečné literatuře 20. Česká poezie mezi 1. a 2. světovou válkou 21. Světová literatura 2. poloviny 20. století (angloamerická) 22. Světová literatura 2. poloviny 20. století (evropská) 23. Česká próza 2. poloviny 20. století oficiálně vydávaní autoři 24. Česká próza 2. polovina 20. století samizdatová a exilová literatura 25. České divadlo 20. století Český jazyk a literatura 8. A 1. Písemnictví starověku, Bible 2. Antická literatura 3. Středověká evropská literatura, VM, Čechy do 14. století 4. Gotická kultura doby Karla IV., Husovi předchůdci, J. Hus, Husovi pokračovatelé 5. Humanismus a renesance ve světě i u nás 6. Baroko 7. Klasicismus, osvícenství, preromantismus 8. Romantismus 9. Národní obrození 10. Realismus ve světové literatuře 11. Česká próza 19. století B. Němcová, historická, vesnická, regionální 12. Česká poezie 19. století K. H. Borovský, májovci, ruchovci, lumírovci 13. Symbolismus, impresionismus, dekadence, konec 19. století u nás i ve světě 14. Nové umělecké směry přelomu 19. a 20. století, počátek 20. století ve světě a u nás 15. Světová meziválečná próza 16. Česká meziválečná próza 17. Česká meziválečná poezie 18. Karel Čapek 19. Česká poválečná próza do roku Exilová a samizdatová literatura 21. Česká oficiální literatura od roku 1968 do současnosti 22. Světová poválečná literatura existencionalismus, neorealismus, beatnici, rozhněvaní mladí muži 23. Světová poválečná literatura magický realismus, postmoderna, významní představitelé VB, USA, Francie a Ruska 24. Vývoj divadla ve 20. století 25. Filmová a televizní tvorba 2/11

3 1. USA 2. Spojené království Velké Británie a Severního Irska 3. Česká republika 4. Anglicky mluvící svět 5. Britské drama 6. Britská literatura 7. Americká literatura 8. Hromadné sdělovací prostředky, technologie 9. Domov, nákupy 10. Vzdělání 11. Politika 12. Angličtina, jazyky v dnešním světě 13. Svátky 14. Problémy dnešního světa 15. V práci, povolání 16. Svět přírody 17. Zdraví a nemoci 18. Cestování 19. Sport 20. Ekonomie, reklama 21. Kultura 22. Jídlo, stravování 23. Život ve městě a na vesnici 24. Charakteristika lidí, osobnosti 25. Rodina a volný čas Anglický jazyk 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 1. Každodenní život 2. Domov, domácnost 3. Volný čas, zábava 4. Cestování 5. Zdraví 6. Jídlo a pití 7. Nákupy, služby 8. Vzdělávání, jazyk 9. Povolání, zaměstnání 10. Mezilidské vztahy 11. Kultura 12. Sport 13. Svátky, oslavy, zvyky 14. Počasí, můj vztah k přírodě 15. Životní prostředí 16. Technika a média 17. Moje město, kraj 18. Česká republika 19. Praha 20. Rakousko 21. Švýcarsko, Lucembursko, Lichtenštejnsko 22. Německo, Berlin 23. Okružní jízda po nových spolkových zemích 24. Okružní jízda po starých spolkových zemích 25. Velké německé osobnosti Německý jazyk 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 3/11

4 1. Moje rodina 2. Život ve škole 3. Mé zájmy 4. Počasí, roční období 5. Můj denní rozvrh 6. Sport 7. U lékaře 8. Vzdělávací systém ČR a Francie 9. Život v rodině dříve a nyní 10. Média 11. Já a peníze 12. Můj vztah ke kultuře 13. Nákupy 14. Svátky v roce 15. Autoportrét - popis a charakteristika 16. Mé plány do budoucnosti 17. Cestování 18. Můj byt 19. Doprava 20. Život na venkově a ve městě 21. Naše země 22. Program návštěvy přátel z Francie 23. Literární text 24. Paříž 25. Frankofonní země Francouzský jazyk 4. C, 4. D, 4. E, 8. A Biologie 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 1. Nebuněčné organismy a imunita 2. Eukaryotická buňka a rozmnožování buněk 3. Stavba rostlinného těla 4. Základy fyziologie rostlin 5. Nižší rostliny, houby a lišejníky 6. Vyšší výtrusné rostliny 7. Vyšší semenné rostliny 8. Jednobuněční živočichové a diblastika 9. Fylogeneze mnohobuněčných živočichů a tkáně 10. Prvoústí živočichové 11. Členovci 12. Druhoústí živočichové a anamnia 13. Amniota 14. Původ a vývoj člověka a základy lidské genetiky 15. Vývoj, stavba a činnost orgánů pohybové soustavy 16. Vývoj, stavba a činnost cévní a dýchací soustavy 17. Vývoj, stavba a činnost trávicí soustavy a metabolismus 18. Vývoj, stavba a činnost vylučovací soustavy a tělního pokryvu 19. Vývoj, stavba a činnost nervové soustavy 20. Vývoj, stavba a činnost hormonální soustavy a smyslových orgánů 21. Vývoj, stavba a činnost rozmnožovací soustavy a gonozomální dědičnost 22. Prokaryota a genetika prokaryotické buňky 23. Molekulární základy dědičnosti a genetika eukaryotické buňky 24. Genetika mnohobuněčných organismů a populací 25. Základy ekologie 4/11

5 Dějepis 4. C, 4. D, 4. E 1. Pravěk 2. Starověk 3. Starověké Řecko 4. Starověký Řím 5. Raněstředověká Evropa 6. Počátky české státnosti 7. Obecný vývoj vrcholného středověku 8. Český stát vrcholného středověku 9. Husitská revoluce 10. Obecný vývoj v raném novověku 11. Krize evropského systému v 16. a 17. století 12. České země v 16. a 17. stol. 13. Osvícenství a protiabsolustistické revoluce 14. Velká francouzská revoluce, Napoleon I. a Evropa 15. Habsburská monarchie Obecný vývoj ve 2. polovině 19. stol. 17. České země Velká válka 19. Československá republika Obecný vývoj mezi dvěma světovými válkami 21. Druhá světová válka 22. Česká země v období okupace 23. Obecný vývoj po roce Československo v letech Vývoj Československa od normalizace do rozpadu federace Dějepis 8. A 1. Oblasti nejstarších civilizací 2. Antické Řecko 3. Antický Řím 4. Utváření středověkého světa 5. Počátky české státnosti a kultury v raném středověku 6. Hospodářský, politický a kulturní vývoj Evropy ve století 7. Rozmach českého státu ve století 8. Čechy v době husitské a pohusitské 9. Evropa na prahu novověku 10. Naše země jako součást středoevropského habsburského soustátí 11. Krize evropského systému v 16. A 17. století 12. Raně buržoazní revoluce 13. Velká francouzská revoluce a doba napoleonská 14. Osvícenský absolutismus a doba obrozenská 15. Evropa v první polovině 19. století 16. Hospodářské a politické proměny světa ve druhé polovině 19. století 17. Hospodářský, politický a kulturní vývoj našich zemí První světová válka 19. Vývoj Československa v letech Svět v období mezi světovými válkami 21. Druhá světová válka 22. Naše země v období Mezinárodní vztahy po 2. světové válce 24. Vývoj Československa v letech Sokolovsko-dějiny, památky 5/11

6 Zeměpis 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 1. Země jako vesmírné těleso 2. Zemský povrch a mapa 3. Atmosféra 4. Hydrosféra 5. Litosféra a georeliéf 6. Pedosféra a biosféra 7. Obyvatelstvo světa - vývoj počtu, pohyby obyvatel, hustota a sídla 8. Obyvatelstvo světa - rasy, národy, jazyky a náboženství 9. Ekonomika světa - průmysl a zemědělství 10. Ekonomika světa - doprava, terciární a kvartární sféra 11. Státy organizace NAFTA 12. Geografická charakteristika států Latinské Ameriky 13. Geopoliticky významné země vybraných regionů Asie 14. Porovnání dvou nejlidnatějších států světa 15. Geografická charakteristika regionů Afriky 16. Austrálie, Nový Zéland, Oceánie 17. SNS a Pobaltské republiky 18. Geografická charakteristika států jižní Evropy 19. Geografická charakteristika států severní Evropy 20. Geografická charakteristika států západní Evropy 21. Geografická charakteristika států jihovýchodní Evropy 22. Geografická charakteristika států střední Evropy 23. Fyzicko - geografická sféra České republiky 24. Hospodářství České republiky 25. Obyvatelstvo a sídla České republiky, Karlovarský kraj Fyzika 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 1. Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu 3. Práce, výkon, energie 4. Mechanika tuhého tělesa 5. Mechanika kapalin a plynů 6. Gravitační pole a pohyby v něm 7. Molekulová fyzika a termika, teplo 8. Struktura a vlastnosti plynů 9. Struktura a vlastnosti pevných látek 10. Struktura a vlastnosti kapalin 11. Skupenské změny 12. Elektrostatické pole 13. Elektrický proud v kovech 14. Elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech 15. Mechanické kmitání 16. Stacionární magnetické pole 17. Nestacionární magnetické pole 18. Střídavý proud 19. Elektromagnetické kmitání a vlnění 20. Mechanické vlnění 21. Vlnové vlastnosti světla 22. Optické soustavy 23. Elektromagnetické záření, základní pojmy kvantové fyziky 24. Atomová fyzika 25. Jaderná fyzika. 6/11

7 Chemie 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 1. Vývoj představ o složení a struktuře atomu, jádro, radioaktivita. Elektronový obal atomu, pravidla zaplňování orbitalů, ionizace. 2. Chemická vazba, vznik, druhy, význam, prostorové tvary molekul, teorie hybridizace. 3. Periodická soustava prvků a periodický zákon. 4. Vodík, kyslík, voda, peroxid vodíku. Roztoky, jejich složení, rozdělení, ph, význam. 5. Chemické reakce, druhy, význam. Chemická kinetika a chemické rovnováhy. 6. Nekovy, jejich vlastnosti, vzácné plyny, halogeny. 7. Chalkogeny a prvky IV. skupiny. 8. Prvky V. skupiny, stechiometrické výpočty. 9. Prvky I., II. a III. skupiny. 10. Přechodné prvky. 11. Atom uhlíku v organických sloučeninách, izomerie. Reakce v organické chemii. 12. Uhlovodíky, charakteristika homologických řad. Alkany, alkeny, alkyny, alkadieny. 13. Areny. Důkaz uhlíku a vodíku v organických sloučeninách. 14. Halové a dusíkaté deriváty uhlovodíků. 15. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků alkoholy, fenoly, ethery. 16. Karbonylové sloučeniny. 17. Karboxylové kyseliny. 18. Deriváty karboxylových kyselin 19. Polymery. 20. Lipidy, metabolismy lipidů, izoprenoidy, heterocykly, alkaloidy. 21. Sacharidy, polysacharidy, metabolismus sacharidů. 22. Aminokyseliny, bílkoviny, nukleové kyseliny, metabolismus bílkovin. 23. Chemické znaky živých soustav, základní biogenní sloučeniny. Energetika biogenních procesů, citrátový cyklus, fotosyntéza. 24. Chemické děje v živých soustavách, enzymy, vitamíny, hormonální regulace. 25. Termochemie, termochemické výpočty. Matematika 4. D 1. Základy matematické logiky a aplikace v důkazových technikách 2. Lineární, kvadratická a lomená funkce 3. Mocniny, mocninné funkce, využití v algebraických úlohách 4. Exponenciální funkce a rovnice 5. Logaritmické funkce a rovnice 6. Goniometrické funkce a vztahy mezi nimi 7. Goniometrické rovnice 8. Řešení obecného a pravoúhlého trojúhelníka 9. Rovnice v oboru komplexních čísel 10. Rovnice a nerovnice s parametrem 11. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou a odmocninami 12. Analytická geometrie přímky a roviny 13. Analytická geometrie kružnice a elipsy 14. Analytická geometrie hyperboly a paraboly 15. Pravděpodobnost a statistika, základy teorie množin 16. Kombinatorika 17. Binomická věta 18. Aritmetická posloupnost 19. Geometrická posloupnost 20. Řady 21. Konstrukční úlohy, zobrazení v rovině 22. Polohové a metrické vztahy v prostoru 23. Komplexní čísla, Moivreova věta 24. Derivace a její užití 25. Primitivní funkce a její užití 7/11

8 Matematika 8. A 1. Množiny, výroky a důkazy v matematice 2. Kvadratická a iracionální rovnice 3. Rovnice s parametry 4. Nerovnice 5. Slovní úlohy 6. Rovnice, nerovnice a výrazy s absolutní hodnotou 7. Soustavy rovnic 8. Množiny bodů dané vlastnosti, shodná zobrazení 9. Mocniny, odmocniny a mocninná funkce 10. Exponenciální funkce a exponenciální rovnice 11. Logaritmus, logaritmická funkce a logaritmická rovnice 12. Podobnost, stejnolehlost, Pythagorova a Euklidovy věty 13. Polohové a metrické vlastnosti útvarů, objemy a povrchy těles 14. Kombinatorika, binomická věta, pravděpodobnost a statistika 15. Goniometrické funkce a goniometrické rovnice 16. Sinová, kosinová věta, užití trigonometrie 17. Posloupnosti a řady 18. Analytická geometrie lineárních útvarů 19. Analytická geometrie kuželoseček 20. Polohové a metrické vztahy, vektorová algebra, aplikace 21. Limita a derivace funkce 22. Aplikace derivace funkce 23. Neurčitý integrál 24. Určitý integrál a jeho aplikace 25. Komplexní čísla, řešení rovnice v oboru komplexních čísel Matematika 4. C, 4. E 1. Základy matematické logiky, důkazy matematických vět 2. Množiny, číselné obory 3. Lineární, kvadratická a lomená funkce 4. Mocniny, mocninná funkce 5. Exponenciální funkce a rovnice 6. Logaritmická funkce a rovnice 7. Goniometrické funkce a vztahy mezi nimi 8. Goniometrické rovnice a nerovnice. 9. Trigonometrie 10. Planimetrie, trojúhelníky, čtyřúhelníky, mnohoúhelníky 11. Shodná a podobná zobrazení v rovině 12. Polohové vlastnosti v rovině a v prostoru 13. Metrické vlastnosti v rovině a v prostoru 14. Komplexní čísla 15. Rovnice v oboru komplexních čísel 16. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou v oboru reálných čísel. 17. Analytická geometrie lineárních útvarů 18. Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině 19. Pravděpodobnost 20. Kombinatorika 21. Binomická věta 22. Posloupnosti 23. Aritmetická a geometrická posloupnost, řady 24. Diferenciální počet 25. Integrální počet 8/11

9 Estetická výchova hudební 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 1. Periodizace dějin hudby, přehled slohových období, starověké kultury. Zvuk, tón, vlastnosti tónu. 2. Středověk, období gregoriánského chorálu, ars antiqua, ars nova. Hudební abeceda, tóny základní, odvozené, přehled oktáv a jejich notace. Notové klíče. 3. Středověká hudba světská (trubadúři, truvéři, minnesang, meistersang0, česká hudba ve středověku. Notová hodnota (přehled not a pomlk), fermata, ligatura. 4. Renesance v Evropě a české hudbě. Tóny odvozené, posuvky a jejich funkce, předznamenání. 5. Baroko v Evropě. Rytmus, metrum, takt, přehled taktů, taktování. 6. Významné osobnosti evropské a české barokní hudby. Tempo a jeho označování, tempové změny, funkce metronomu. 7. Osobnost J. S. Bacha (život, dílo, význam ve vývoji hudby). Dynamika v hudbě, přehled dynamických označení. 8. Klasicismus v Evropě. Intervaly (harmonické, melodické, vzestupně, sestupné), přehled intervalů základních. 9. Česká hudba v období klasicismu (Mysliveček, Stamic, Ryba a další) a v době národního obrození. Intervaly odvozené, tvoření intervalů malých, zvětšených a zmenšených. 10. W. A. Mozart. Stupnice durová charakter a tvoření. Tónika, dominanta, subdominanta. Kvintový a kvartový druh. 11. L. van Beethoven. Stupnice mollová (aiolská, harmonická, melodická), stupnice paralelní a stejnojmenné. 12. Romantismus. Kvintakordy a jejich tvoření. Kvintakord dur, moll, zvětšený, zmenšený. 13. Novoromantismus, programní hudba (Berlioz, Liszt, Wagner). Obraty kvintakordů a jejich praktické tvoření, značení kvintakordů. 14. B. Smetana. Septakordy a jejich tvoření, druhy. 15. A. Dvořák. Stupnice druhy (církevní, chromatická, celotónová, pentatonika, orientální). 16. Ruská národní hudba v 19. Století (Mocná hrstka, P. I. Čajkovskij). Hudební nástroje, jejich rozdělení, partitura. 17. Proměny opery (florentská camerata, Gluck, Mozart, Wagner, Verdi, Janáček). Lidský hlas, druhy hlasu, pěvecký sbor, sborová partitura. 18. Opereta, muzikál, kabaret, šanson. Notové písmo jeho historický vývoj. 19. Impresionismus a pozdní romantismus (Debussy, Ravel, Mahler). Hudba vokální, instrumentální, světská, duchovní, lidová, umělá, komorní, orchestrální). 20. Hudba 1. pol. 20. století (expresionismus, Pařížská šestka, dodekafonie, neofolklorismus, neoklacisismus). Hudební formy písňová, sonátová (její části), rondo, variace. 21. Hudba 2. pol. 20. století (aleatorika, hudba témbrů, konkrétní hudba, minimalismus, postmoderna). Hudba artificiální a nonartificiální. 22. Vznik a vývoj jazzu (spirituál, blues, pracovní písně), významná období (swing, bebop). Vokální a instrumentální formy. 23. Moderní populární hudba po 2. sv. válce (rocková éra, významné stylové oblasti, osobnosti). Značky a zkratky v notovém písmu. 24. Česká populární hudba (Hašler, trampská píseň, Ježek, Suchý + Šlitr, big beat a další styly. Přednesová označení (italská terminologie). 25. Nejvýznamnější osobnosti české hudby 20. století (Janáček, Martinů). Výrazové prostředky hudby. 9/11

10 Estetická výchova výtvarná 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 1. Pravěké umění. 2. Umění Egypta a Mezopotámie 3. Umění oblasti Středomoří 4. Románské umění 5. Umění gotické - architektura. 6. Gotické malířství a sochařství 7. Renesanční malířství v Itálii 8. Renesanční malířství mimo Itálii 9. Renesanční architektura a sochařství v Evropě. 10. Barokní umění architektura a sochařství zemích 11. Barokní malířství v Evropě 12. Barokní umění v Čechách 13. Klasicismus a empír 14. Romantismus 15. Realismus v malířství a sochařství 16. Impresionismus 17. Zrod moderního malířství v 2. polovině 19. století postimpresionisté 18. Mozaika moderních uměleckých proudů z přelomu 19. a 20. století - symbolismus a secese 19. Mozaika moderních uměleckých proudů počátku 20. století - expresionismus a fauvismus 20. Mozaika moderních uměleckých proudů počátku 20. století - futurismus a kubismus 21. Dadaismus a surrealismus 22. Nefigurativní malířství, některé výtvarné tendence v oblasti umění 2. poloviny 20. století 23. Vývojové tendence v architektuře 20. století - od secese k postmodernismu 24. Klasikové světového malířství 25. Výtvarné umění v regionu (Sokolovsko s orientačním přesahem do Karlovarského a bývalého Západočeského kraje) Psychologie 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 1. Charakteristika psychologie jako vědní disciplíny a osobnost 2. Vývoj psychologických názorů a stručný přehled psychologických směrů ve 20. století a sociální komunikace 3. Vědomí a nevědomí, spánek a snění, hypnóza a asertivní komunikace, manipulativní techniky 4. Procesy čití a vnímání, představivost, fantazie a malé sociální skupiny 5. Paměť, poruchy paměti a afiliace, atraktivita, láska 6. Myšlení a řeč a sociální konflikty 7. Učení a současná rodina 8. Emoce a zneužívání psychoaktivních látek - obecně 9. Motivace a vůle a závislost a škodlivé užívání alkoholu 10. Typologie osobnosti a závislost na nealkoholových látkách 11. Pojetí já teorie jáství a suicidální jednání 12. Lidské dispozice, schopnosti a pojetí inteligence a bolest a její zvládání, záměrné sebepoškozování 13. Stadia ve vývoji osobnosti a poruchy příjmu potravy 14. Hra jako příprava na život a sexuální deviace 15. Pojetí výchovy a forenzní psychologie 16. Alfred Adler a mentální retardace, organické duševní poruchy 17. Sigmund Freud a návykové a impulzivní poruchy 18. Carl Gustav Jung a specifické vývojové poruchy řeči a jazyka, specifické vývojové poruchy školních dovedností 19. Erich Fromm a úzkostné poruchy 20. Jean Claude Piaget a disociativní poruchy 21. Lawrence Kohlberg a somatoformní poruchy 22. Abraham Maslow a schizofrenie 23. Erik Erikson a afektivní poruchy 24. Kurt Lewin a poruchy osobnosti 25. Viktor E. Frankl a pervazivní vývojové poruchy 10/11

11 Základy společenských věd 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 1. Behaviorismus a stát 2. Psychoanalýza, humanistická psychologie a demokracie 3. Jung, analytické terapie a státní moc 4. Piaget, analýza komunikace a politologie 5. Durkheim, Merton, Simmel a ideologie do 19. století (včetně) 6. Frankfurtská škola, Frankl, Parsons a ideologie 20. století 7. Bible a participace občanů v politickém životě 8. Weber, antropologické teorie a mezinárodní organizace 9. Strukturalismus, postmoderna a Evropská unie 10. Myšlení východu a mezinárodní vztahy, planetární problémy, globalizace 11. Arabské myšlení a české politické a právní dějiny 12. Antické filozofické školy a pojetí práva 13. Sókratés, Platón, Augustinus a právní vztahy. 14. Aristotelés, Tomáš Akvinský, renesanční filozofie a historie práva 15. Racionalistická filozofie a občanské právo 16. Empirismus a rodinné právo 17. Kant, osvícenství a pracovní právo 18. Hegel, Marx a trestní právo 19. Filozofie života a právní základy státu 20. Pozitivismus, novopozitivismus a ekonomie, ekonomika 21. Fenomenologie a trh 22. Existencialismus a peníze, bankovní soustava ČR 23. Česká filozofie a právní subjekty v tržní ekonomice 24. Americká sociologie a úloha státu v tržní ekonomice 25. Sociologie davového chování, socioanalýza a logika 1. Word úprava dokumentu 2. Word hromadná korespondence, formuláře 3. Excel funkce, grafy 4. Excel databáze 5. Access tabulky, formuláře, sestavy 6. Access dotazy 7. Pascal základní pojmy 8. Pascal cykly 9. Pascal pole 10. Pascal záznam 11. Pascal řetězce 12. Pascal množiny 13. Pascal procedury 14. Pascal funkce 15. Pascal soubory 16. Pascal řazení dat 17. Pascal dynamické proměnné 18. Grafika 19. (X)HTML specifikace, stavba webu 20. CSS - deklarace, layout, bloky, textové prvky 21. PHP proměnná, podmínky, cykly 22. PHP funkce 23. PHP formuláře 24. PHP pole 25. MySQL tabulky, dotazy V Sokolově 15. dubna 2010 Mgr. Jiří Widž ředitel Gymnázia Sokolov Informatika a výpočetní technika 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 11/11

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Great Britain and the United Kingdom Geography and basic facts Interesting places Political systém History and traditions 2. London 3. The U.S.A. Geography and basic facts Interesting

Více

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Žák si na Gymnáziu Christiana Dopplera zapisuje 3 povinné zkoušky, které vybírá z následujících předmětů: matematika český jazyk anglický jazyk německý

Více

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41

Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Gymnázium obory: 79-41-K/801, 79-41-K/41 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata

Více

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1 Obsah

Více

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012 2011-2012 Anglický jazyk 1. Housing 2. Czech Republic 3. Hobbies, After-school Activities, My Daily Programme 4. Family, Friends, Future Plans 5. United Kingdom 6. Cultural Life Theatre, Cinema, Fine Arts

Více

Maturitní témata z fyziky 2013/2014

Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Pohyby těles z hlediska kinematiky Pohyby těles z hlediska dynamiky Mechanická práce a energie Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika tekutin Základní poznatky

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2. The United States of America 3. The English-Speaking Countries (Canada, Australia ) 4. Our Mother Country

Více

Maturitní témata z anglického jazyka

Maturitní témata z anglického jazyka Maturitní témata z anglického jazyka 1. About myself, my family and friends 2. Talking about education. School. School systems in Great Britain, USA and the Czech Republic 3. Healthcare, being ill, seeing

Více

Gymnázium Joachima Barranda Beroun

Gymnázium Joachima Barranda Beroun Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2,26601 tel., +420 (311) 623435, +420 (311) 621232, fax: +420 (311) 623435 lidinsky@gymberoun.cz, IČ: 47558407, č.ú. 775 711 0297 / 0100 u KB Beroun

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA LITERATURA 1. Antické umění jako základ evropské kultury 2. Česká literatura 10. 15. století jako odraz společenských změn 3. Humanismus a renesance v evropských literaturách 4.

Více

Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15

Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15 Gymnázium Františka Martina Pelcla, Hrdinů odboje 36, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Seznam maturitních témat pro profilovou (školní) část maturit ve školním roce 2014/15 Anglický jazyk... 2 Francouzský jazyk...

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

Maturitní témata z informatiky a výpočetní techniky

Maturitní témata z informatiky a výpočetní techniky Maturitní témata z informatiky a výpočetní techniky Třída: 4. A, o8a Klíglová Olga 1. Číselné soustavy 2. MS WORD zásady psaní textů, prostředí, členění textu formátování, odrážky a číslování, ohraničení

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda 1. Žák bude klasifikován z ANJ za předpokladu, že počet jeho známek neklesne pod 75% všech možných získaných známek za dané pololetí

Více

Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12

Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12 Témata pro konání ústní maturitní zkoušky v profilové části pro školní rok 2011/12 Ředitelka Trojského gymnázia Sv. Čecha určuje podle 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

Maturitní teze pro ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Maturitní teze pro ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Anglický jazyk 1. Housing 2. The Czech Republic 3. Family, Friends, Free time and daily programme 4. Career and Employment, Money and Business 5. The United Kingdom 6. Cultural Life Theatre, Cinema, Music

Více

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději

Více

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Maturitní témata 75-31-M005/Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M01/Předškolní a mimoškolní pedagogika Český jazyk a literatura

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013/2014 profilová (školní) část Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Obsah Maturitní

Více

Maturitní zkouška 2013 profilová (školní) část

Maturitní zkouška 2013 profilová (školní) část Maturitní zkouška 2013 profilová (školní) část V souladu s 79 odst. 3 školského zákona budou v roce 2013 na základě rozhodnutí ředitele školy žáci Gymnázia Kadaň v profilové (školní) části maturitní zkoušky

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09 GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09 Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané ústní formou ve školním roce 2010/2011 (jarní i podzimní zkušební období) Anglický jazyk - 4. A (Md) 1.

Více

Maturitní témata z jazyka německého pro školní rok 2006/2007

Maturitní témata z jazyka německého pro školní rok 2006/2007 Maturitní témata z jazyka německého pro školní rok 2006/2007 1. Die Tschechische Republik 2. Deutschland 3. Österreich 4. Die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg 5. Prag die Hauptstadt der Tschechischen

Více

Témata profilové části maturitní zkoušky

Témata profilové části maturitní zkoušky Témata profilové části maturitní zkoušky 1. Anglický jazyk.... 2 2. Francouzský jazyk.. 4 3. Německý jazyk.. 5 4. Ruský jazyk. 6 5. Základy společenských věd. 7 6. Dějepis.. 8 7. Zeměpis. 9 8. Matematika

Více

Témata profilové části maturitní zkoušky

Témata profilové části maturitní zkoušky Témata profilové části maturitní zkoušky 1. Anglický jazyk.... 2 2. Francouzský jazyk.. 4 3. Německý jazyk.. 5 4. Ruský jazyk. 6 5. Základy společenských věd. 8 6. Dějepis.. 9 7. Zeměpis. 10 8. Matematika

Více

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 Žák maturuje povinně ze čtyř různých předmětů. Státní část Státní část má dva předměty povinné: ČJ (český jazyk) a CJ (cizí jazyk) nebo ČJ a M (matematika).

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Předmět délka testu podoba Český jazyk 45 min didaktický test Anglický jazyk 60 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 60 min didaktický

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 TÉMATA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK V PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/30/GY/Př MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA V Pardubicích 23.9.

Více