Příloha č. 1. Český jazyk a literatura 4. C. Český jazyk a literatura 4. D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1. Český jazyk a literatura 4. C. Český jazyk a literatura 4. D"

Transkript

1 Příloha č. 1 Český jazyk a literatura 4. C 1. Starověká literatura 2. Antická literatura 3. Středověká literatura 4. Renesance a humanismus v Evropě i u nás 5. Barokní literatura 6. Národní obrození 7. Romantismus světový 8. Romantismus v českých zemích 9. Realismus světový 10. Realismus v českých zemích 11. Česká literatura 2. poloviny 19. století 12. Literatura přelomu 19. a 20. století 13. Moderní a experimentální próza počátku 20. století 14. Světová literatura 1. poloviny 20. století 15. Česká meziválečná poezie 16. Česká meziválečná próza 17. Demokratický proud české meziválečné prózy 18. České meziválečné drama 19. Světová literatura po 1945 (angloamerická) 20. Světová literatura po 1945 (evropská i světová z neanglicky mluvících zemí) 21. Česká próza po Česká próza 2. poloviny 20. století (Hrabal a 60. léta) 23. Česká samizdatová a exilová próza 24. České divadlo po roce Česká poezie po roce 1945 Český jazyk a literatura 4. D 1. Mimoevropské písemnictví starověku. Bible 2. Antická literatura 3. Středověká literatura evropská. Velkomoravská říše a Čechy do počátku 14. století 4. Literatura vrcholného středověku u nás. Husitské období 5. Renesance v Evropě. Renesance a humanismus u nás 6. Baroko v evropském a českém umění 7. Literatura období klasicismu, osvícenství a preromantismu v Evropě 8. Romantismus ve světové literatuře 9. Romantismus v české literatuře 10. Národní obrození 11. Realismus a naturalismus ve světové literatuře 12. Česká próza 19. století 13. Česká poezie 19. století 14. Umělecké směry konce 19. století symbolismus, impresionismus, dekadence ve světě i u nás 15. Umělecká avantgarda přelomu 19. a 20. století 16. Světová meziválečná próza 17. Česká meziválečná próza (kromě autorů demokratického proudu) 18. Autoři demokratického proudu v české meziválečné literatuře, K. Čapek 19. Světová literatura 2. poloviny 20. století existencionalismus, beat generation, rozhněvaní mladí muži, neorealismus, 20. Světová literatura 2. poloviny 20. století magický realismus, nový román, postmoderna, absurdní drama, další významní autoři 21. Česká próza v letech Česká poezie 20.století 23. Česká próza po roce Světová a česká dramatická tvorba ve 20. století 25. Česká filmová a televizní tvorba 1/11

2 Český jazyk a literatura 4. E 1. Starověká literatura, Bible 2. Antická literatura 3. Literatura doby středověku 4. Renesance a humanismus v evropské a české literatuře 5. Baroko v evropském a českém umění, J. A. Komenský 6. Klasicismus, osvícenství, preromantismus 7. Literatura doby národního obrození 8. Romantismus ve světové literatuře 9. Romantismus v české literatuře 10. Realismus v evropské literatuře 11. Realismus v české literatuře 12. Česká literatura 2. poloviny 19. století - básnické skupiny 13. Symbolismus, dekadence a impresionismus ve světové literatuře 14. Česká literární moderna 15. Moderní umělecké směry v literatuře 1. pol. 20. století 16. Moderní a experimentální próza na počátku 20. století 17. Světová próza mezi 1. a 2. světovou válkou 18. Česká próza mezi 1. a 2. světovou válkou (mimo K. Čapka) 19. Karel Čapek a demokratický proud v české meziválečné literatuře 20. Česká poezie mezi 1. a 2. světovou válkou 21. Světová literatura 2. poloviny 20. století (angloamerická) 22. Světová literatura 2. poloviny 20. století (evropská) 23. Česká próza 2. poloviny 20. století oficiálně vydávaní autoři 24. Česká próza 2. polovina 20. století samizdatová a exilová literatura 25. České divadlo 20. století Český jazyk a literatura 8. A 1. Písemnictví starověku, Bible 2. Antická literatura 3. Středověká evropská literatura, VM, Čechy do 14. století 4. Gotická kultura doby Karla IV., Husovi předchůdci, J. Hus, Husovi pokračovatelé 5. Humanismus a renesance ve světě i u nás 6. Baroko 7. Klasicismus, osvícenství, preromantismus 8. Romantismus 9. Národní obrození 10. Realismus ve světové literatuře 11. Česká próza 19. století B. Němcová, historická, vesnická, regionální 12. Česká poezie 19. století K. H. Borovský, májovci, ruchovci, lumírovci 13. Symbolismus, impresionismus, dekadence, konec 19. století u nás i ve světě 14. Nové umělecké směry přelomu 19. a 20. století, počátek 20. století ve světě a u nás 15. Světová meziválečná próza 16. Česká meziválečná próza 17. Česká meziválečná poezie 18. Karel Čapek 19. Česká poválečná próza do roku Exilová a samizdatová literatura 21. Česká oficiální literatura od roku 1968 do současnosti 22. Světová poválečná literatura existencionalismus, neorealismus, beatnici, rozhněvaní mladí muži 23. Světová poválečná literatura magický realismus, postmoderna, významní představitelé VB, USA, Francie a Ruska 24. Vývoj divadla ve 20. století 25. Filmová a televizní tvorba 2/11

3 1. USA 2. Spojené království Velké Británie a Severního Irska 3. Česká republika 4. Anglicky mluvící svět 5. Britské drama 6. Britská literatura 7. Americká literatura 8. Hromadné sdělovací prostředky, technologie 9. Domov, nákupy 10. Vzdělání 11. Politika 12. Angličtina, jazyky v dnešním světě 13. Svátky 14. Problémy dnešního světa 15. V práci, povolání 16. Svět přírody 17. Zdraví a nemoci 18. Cestování 19. Sport 20. Ekonomie, reklama 21. Kultura 22. Jídlo, stravování 23. Život ve městě a na vesnici 24. Charakteristika lidí, osobnosti 25. Rodina a volný čas Anglický jazyk 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 1. Každodenní život 2. Domov, domácnost 3. Volný čas, zábava 4. Cestování 5. Zdraví 6. Jídlo a pití 7. Nákupy, služby 8. Vzdělávání, jazyk 9. Povolání, zaměstnání 10. Mezilidské vztahy 11. Kultura 12. Sport 13. Svátky, oslavy, zvyky 14. Počasí, můj vztah k přírodě 15. Životní prostředí 16. Technika a média 17. Moje město, kraj 18. Česká republika 19. Praha 20. Rakousko 21. Švýcarsko, Lucembursko, Lichtenštejnsko 22. Německo, Berlin 23. Okružní jízda po nových spolkových zemích 24. Okružní jízda po starých spolkových zemích 25. Velké německé osobnosti Německý jazyk 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 3/11

4 1. Moje rodina 2. Život ve škole 3. Mé zájmy 4. Počasí, roční období 5. Můj denní rozvrh 6. Sport 7. U lékaře 8. Vzdělávací systém ČR a Francie 9. Život v rodině dříve a nyní 10. Média 11. Já a peníze 12. Můj vztah ke kultuře 13. Nákupy 14. Svátky v roce 15. Autoportrét - popis a charakteristika 16. Mé plány do budoucnosti 17. Cestování 18. Můj byt 19. Doprava 20. Život na venkově a ve městě 21. Naše země 22. Program návštěvy přátel z Francie 23. Literární text 24. Paříž 25. Frankofonní země Francouzský jazyk 4. C, 4. D, 4. E, 8. A Biologie 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 1. Nebuněčné organismy a imunita 2. Eukaryotická buňka a rozmnožování buněk 3. Stavba rostlinného těla 4. Základy fyziologie rostlin 5. Nižší rostliny, houby a lišejníky 6. Vyšší výtrusné rostliny 7. Vyšší semenné rostliny 8. Jednobuněční živočichové a diblastika 9. Fylogeneze mnohobuněčných živočichů a tkáně 10. Prvoústí živočichové 11. Členovci 12. Druhoústí živočichové a anamnia 13. Amniota 14. Původ a vývoj člověka a základy lidské genetiky 15. Vývoj, stavba a činnost orgánů pohybové soustavy 16. Vývoj, stavba a činnost cévní a dýchací soustavy 17. Vývoj, stavba a činnost trávicí soustavy a metabolismus 18. Vývoj, stavba a činnost vylučovací soustavy a tělního pokryvu 19. Vývoj, stavba a činnost nervové soustavy 20. Vývoj, stavba a činnost hormonální soustavy a smyslových orgánů 21. Vývoj, stavba a činnost rozmnožovací soustavy a gonozomální dědičnost 22. Prokaryota a genetika prokaryotické buňky 23. Molekulární základy dědičnosti a genetika eukaryotické buňky 24. Genetika mnohobuněčných organismů a populací 25. Základy ekologie 4/11

5 Dějepis 4. C, 4. D, 4. E 1. Pravěk 2. Starověk 3. Starověké Řecko 4. Starověký Řím 5. Raněstředověká Evropa 6. Počátky české státnosti 7. Obecný vývoj vrcholného středověku 8. Český stát vrcholného středověku 9. Husitská revoluce 10. Obecný vývoj v raném novověku 11. Krize evropského systému v 16. a 17. století 12. České země v 16. a 17. stol. 13. Osvícenství a protiabsolustistické revoluce 14. Velká francouzská revoluce, Napoleon I. a Evropa 15. Habsburská monarchie Obecný vývoj ve 2. polovině 19. stol. 17. České země Velká válka 19. Československá republika Obecný vývoj mezi dvěma světovými válkami 21. Druhá světová válka 22. Česká země v období okupace 23. Obecný vývoj po roce Československo v letech Vývoj Československa od normalizace do rozpadu federace Dějepis 8. A 1. Oblasti nejstarších civilizací 2. Antické Řecko 3. Antický Řím 4. Utváření středověkého světa 5. Počátky české státnosti a kultury v raném středověku 6. Hospodářský, politický a kulturní vývoj Evropy ve století 7. Rozmach českého státu ve století 8. Čechy v době husitské a pohusitské 9. Evropa na prahu novověku 10. Naše země jako součást středoevropského habsburského soustátí 11. Krize evropského systému v 16. A 17. století 12. Raně buržoazní revoluce 13. Velká francouzská revoluce a doba napoleonská 14. Osvícenský absolutismus a doba obrozenská 15. Evropa v první polovině 19. století 16. Hospodářské a politické proměny světa ve druhé polovině 19. století 17. Hospodářský, politický a kulturní vývoj našich zemí První světová válka 19. Vývoj Československa v letech Svět v období mezi světovými válkami 21. Druhá světová válka 22. Naše země v období Mezinárodní vztahy po 2. světové válce 24. Vývoj Československa v letech Sokolovsko-dějiny, památky 5/11

6 Zeměpis 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 1. Země jako vesmírné těleso 2. Zemský povrch a mapa 3. Atmosféra 4. Hydrosféra 5. Litosféra a georeliéf 6. Pedosféra a biosféra 7. Obyvatelstvo světa - vývoj počtu, pohyby obyvatel, hustota a sídla 8. Obyvatelstvo světa - rasy, národy, jazyky a náboženství 9. Ekonomika světa - průmysl a zemědělství 10. Ekonomika světa - doprava, terciární a kvartární sféra 11. Státy organizace NAFTA 12. Geografická charakteristika států Latinské Ameriky 13. Geopoliticky významné země vybraných regionů Asie 14. Porovnání dvou nejlidnatějších států světa 15. Geografická charakteristika regionů Afriky 16. Austrálie, Nový Zéland, Oceánie 17. SNS a Pobaltské republiky 18. Geografická charakteristika států jižní Evropy 19. Geografická charakteristika států severní Evropy 20. Geografická charakteristika států západní Evropy 21. Geografická charakteristika států jihovýchodní Evropy 22. Geografická charakteristika států střední Evropy 23. Fyzicko - geografická sféra České republiky 24. Hospodářství České republiky 25. Obyvatelstvo a sídla České republiky, Karlovarský kraj Fyzika 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 1. Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu 3. Práce, výkon, energie 4. Mechanika tuhého tělesa 5. Mechanika kapalin a plynů 6. Gravitační pole a pohyby v něm 7. Molekulová fyzika a termika, teplo 8. Struktura a vlastnosti plynů 9. Struktura a vlastnosti pevných látek 10. Struktura a vlastnosti kapalin 11. Skupenské změny 12. Elektrostatické pole 13. Elektrický proud v kovech 14. Elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech 15. Mechanické kmitání 16. Stacionární magnetické pole 17. Nestacionární magnetické pole 18. Střídavý proud 19. Elektromagnetické kmitání a vlnění 20. Mechanické vlnění 21. Vlnové vlastnosti světla 22. Optické soustavy 23. Elektromagnetické záření, základní pojmy kvantové fyziky 24. Atomová fyzika 25. Jaderná fyzika. 6/11

7 Chemie 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 1. Vývoj představ o složení a struktuře atomu, jádro, radioaktivita. Elektronový obal atomu, pravidla zaplňování orbitalů, ionizace. 2. Chemická vazba, vznik, druhy, význam, prostorové tvary molekul, teorie hybridizace. 3. Periodická soustava prvků a periodický zákon. 4. Vodík, kyslík, voda, peroxid vodíku. Roztoky, jejich složení, rozdělení, ph, význam. 5. Chemické reakce, druhy, význam. Chemická kinetika a chemické rovnováhy. 6. Nekovy, jejich vlastnosti, vzácné plyny, halogeny. 7. Chalkogeny a prvky IV. skupiny. 8. Prvky V. skupiny, stechiometrické výpočty. 9. Prvky I., II. a III. skupiny. 10. Přechodné prvky. 11. Atom uhlíku v organických sloučeninách, izomerie. Reakce v organické chemii. 12. Uhlovodíky, charakteristika homologických řad. Alkany, alkeny, alkyny, alkadieny. 13. Areny. Důkaz uhlíku a vodíku v organických sloučeninách. 14. Halové a dusíkaté deriváty uhlovodíků. 15. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků alkoholy, fenoly, ethery. 16. Karbonylové sloučeniny. 17. Karboxylové kyseliny. 18. Deriváty karboxylových kyselin 19. Polymery. 20. Lipidy, metabolismy lipidů, izoprenoidy, heterocykly, alkaloidy. 21. Sacharidy, polysacharidy, metabolismus sacharidů. 22. Aminokyseliny, bílkoviny, nukleové kyseliny, metabolismus bílkovin. 23. Chemické znaky živých soustav, základní biogenní sloučeniny. Energetika biogenních procesů, citrátový cyklus, fotosyntéza. 24. Chemické děje v živých soustavách, enzymy, vitamíny, hormonální regulace. 25. Termochemie, termochemické výpočty. Matematika 4. D 1. Základy matematické logiky a aplikace v důkazových technikách 2. Lineární, kvadratická a lomená funkce 3. Mocniny, mocninné funkce, využití v algebraických úlohách 4. Exponenciální funkce a rovnice 5. Logaritmické funkce a rovnice 6. Goniometrické funkce a vztahy mezi nimi 7. Goniometrické rovnice 8. Řešení obecného a pravoúhlého trojúhelníka 9. Rovnice v oboru komplexních čísel 10. Rovnice a nerovnice s parametrem 11. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou a odmocninami 12. Analytická geometrie přímky a roviny 13. Analytická geometrie kružnice a elipsy 14. Analytická geometrie hyperboly a paraboly 15. Pravděpodobnost a statistika, základy teorie množin 16. Kombinatorika 17. Binomická věta 18. Aritmetická posloupnost 19. Geometrická posloupnost 20. Řady 21. Konstrukční úlohy, zobrazení v rovině 22. Polohové a metrické vztahy v prostoru 23. Komplexní čísla, Moivreova věta 24. Derivace a její užití 25. Primitivní funkce a její užití 7/11

8 Matematika 8. A 1. Množiny, výroky a důkazy v matematice 2. Kvadratická a iracionální rovnice 3. Rovnice s parametry 4. Nerovnice 5. Slovní úlohy 6. Rovnice, nerovnice a výrazy s absolutní hodnotou 7. Soustavy rovnic 8. Množiny bodů dané vlastnosti, shodná zobrazení 9. Mocniny, odmocniny a mocninná funkce 10. Exponenciální funkce a exponenciální rovnice 11. Logaritmus, logaritmická funkce a logaritmická rovnice 12. Podobnost, stejnolehlost, Pythagorova a Euklidovy věty 13. Polohové a metrické vlastnosti útvarů, objemy a povrchy těles 14. Kombinatorika, binomická věta, pravděpodobnost a statistika 15. Goniometrické funkce a goniometrické rovnice 16. Sinová, kosinová věta, užití trigonometrie 17. Posloupnosti a řady 18. Analytická geometrie lineárních útvarů 19. Analytická geometrie kuželoseček 20. Polohové a metrické vztahy, vektorová algebra, aplikace 21. Limita a derivace funkce 22. Aplikace derivace funkce 23. Neurčitý integrál 24. Určitý integrál a jeho aplikace 25. Komplexní čísla, řešení rovnice v oboru komplexních čísel Matematika 4. C, 4. E 1. Základy matematické logiky, důkazy matematických vět 2. Množiny, číselné obory 3. Lineární, kvadratická a lomená funkce 4. Mocniny, mocninná funkce 5. Exponenciální funkce a rovnice 6. Logaritmická funkce a rovnice 7. Goniometrické funkce a vztahy mezi nimi 8. Goniometrické rovnice a nerovnice. 9. Trigonometrie 10. Planimetrie, trojúhelníky, čtyřúhelníky, mnohoúhelníky 11. Shodná a podobná zobrazení v rovině 12. Polohové vlastnosti v rovině a v prostoru 13. Metrické vlastnosti v rovině a v prostoru 14. Komplexní čísla 15. Rovnice v oboru komplexních čísel 16. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou v oboru reálných čísel. 17. Analytická geometrie lineárních útvarů 18. Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině 19. Pravděpodobnost 20. Kombinatorika 21. Binomická věta 22. Posloupnosti 23. Aritmetická a geometrická posloupnost, řady 24. Diferenciální počet 25. Integrální počet 8/11

9 Estetická výchova hudební 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 1. Periodizace dějin hudby, přehled slohových období, starověké kultury. Zvuk, tón, vlastnosti tónu. 2. Středověk, období gregoriánského chorálu, ars antiqua, ars nova. Hudební abeceda, tóny základní, odvozené, přehled oktáv a jejich notace. Notové klíče. 3. Středověká hudba světská (trubadúři, truvéři, minnesang, meistersang0, česká hudba ve středověku. Notová hodnota (přehled not a pomlk), fermata, ligatura. 4. Renesance v Evropě a české hudbě. Tóny odvozené, posuvky a jejich funkce, předznamenání. 5. Baroko v Evropě. Rytmus, metrum, takt, přehled taktů, taktování. 6. Významné osobnosti evropské a české barokní hudby. Tempo a jeho označování, tempové změny, funkce metronomu. 7. Osobnost J. S. Bacha (život, dílo, význam ve vývoji hudby). Dynamika v hudbě, přehled dynamických označení. 8. Klasicismus v Evropě. Intervaly (harmonické, melodické, vzestupně, sestupné), přehled intervalů základních. 9. Česká hudba v období klasicismu (Mysliveček, Stamic, Ryba a další) a v době národního obrození. Intervaly odvozené, tvoření intervalů malých, zvětšených a zmenšených. 10. W. A. Mozart. Stupnice durová charakter a tvoření. Tónika, dominanta, subdominanta. Kvintový a kvartový druh. 11. L. van Beethoven. Stupnice mollová (aiolská, harmonická, melodická), stupnice paralelní a stejnojmenné. 12. Romantismus. Kvintakordy a jejich tvoření. Kvintakord dur, moll, zvětšený, zmenšený. 13. Novoromantismus, programní hudba (Berlioz, Liszt, Wagner). Obraty kvintakordů a jejich praktické tvoření, značení kvintakordů. 14. B. Smetana. Septakordy a jejich tvoření, druhy. 15. A. Dvořák. Stupnice druhy (církevní, chromatická, celotónová, pentatonika, orientální). 16. Ruská národní hudba v 19. Století (Mocná hrstka, P. I. Čajkovskij). Hudební nástroje, jejich rozdělení, partitura. 17. Proměny opery (florentská camerata, Gluck, Mozart, Wagner, Verdi, Janáček). Lidský hlas, druhy hlasu, pěvecký sbor, sborová partitura. 18. Opereta, muzikál, kabaret, šanson. Notové písmo jeho historický vývoj. 19. Impresionismus a pozdní romantismus (Debussy, Ravel, Mahler). Hudba vokální, instrumentální, světská, duchovní, lidová, umělá, komorní, orchestrální). 20. Hudba 1. pol. 20. století (expresionismus, Pařížská šestka, dodekafonie, neofolklorismus, neoklacisismus). Hudební formy písňová, sonátová (její části), rondo, variace. 21. Hudba 2. pol. 20. století (aleatorika, hudba témbrů, konkrétní hudba, minimalismus, postmoderna). Hudba artificiální a nonartificiální. 22. Vznik a vývoj jazzu (spirituál, blues, pracovní písně), významná období (swing, bebop). Vokální a instrumentální formy. 23. Moderní populární hudba po 2. sv. válce (rocková éra, významné stylové oblasti, osobnosti). Značky a zkratky v notovém písmu. 24. Česká populární hudba (Hašler, trampská píseň, Ježek, Suchý + Šlitr, big beat a další styly. Přednesová označení (italská terminologie). 25. Nejvýznamnější osobnosti české hudby 20. století (Janáček, Martinů). Výrazové prostředky hudby. 9/11

10 Estetická výchova výtvarná 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 1. Pravěké umění. 2. Umění Egypta a Mezopotámie 3. Umění oblasti Středomoří 4. Románské umění 5. Umění gotické - architektura. 6. Gotické malířství a sochařství 7. Renesanční malířství v Itálii 8. Renesanční malířství mimo Itálii 9. Renesanční architektura a sochařství v Evropě. 10. Barokní umění architektura a sochařství zemích 11. Barokní malířství v Evropě 12. Barokní umění v Čechách 13. Klasicismus a empír 14. Romantismus 15. Realismus v malířství a sochařství 16. Impresionismus 17. Zrod moderního malířství v 2. polovině 19. století postimpresionisté 18. Mozaika moderních uměleckých proudů z přelomu 19. a 20. století - symbolismus a secese 19. Mozaika moderních uměleckých proudů počátku 20. století - expresionismus a fauvismus 20. Mozaika moderních uměleckých proudů počátku 20. století - futurismus a kubismus 21. Dadaismus a surrealismus 22. Nefigurativní malířství, některé výtvarné tendence v oblasti umění 2. poloviny 20. století 23. Vývojové tendence v architektuře 20. století - od secese k postmodernismu 24. Klasikové světového malířství 25. Výtvarné umění v regionu (Sokolovsko s orientačním přesahem do Karlovarského a bývalého Západočeského kraje) Psychologie 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 1. Charakteristika psychologie jako vědní disciplíny a osobnost 2. Vývoj psychologických názorů a stručný přehled psychologických směrů ve 20. století a sociální komunikace 3. Vědomí a nevědomí, spánek a snění, hypnóza a asertivní komunikace, manipulativní techniky 4. Procesy čití a vnímání, představivost, fantazie a malé sociální skupiny 5. Paměť, poruchy paměti a afiliace, atraktivita, láska 6. Myšlení a řeč a sociální konflikty 7. Učení a současná rodina 8. Emoce a zneužívání psychoaktivních látek - obecně 9. Motivace a vůle a závislost a škodlivé užívání alkoholu 10. Typologie osobnosti a závislost na nealkoholových látkách 11. Pojetí já teorie jáství a suicidální jednání 12. Lidské dispozice, schopnosti a pojetí inteligence a bolest a její zvládání, záměrné sebepoškozování 13. Stadia ve vývoji osobnosti a poruchy příjmu potravy 14. Hra jako příprava na život a sexuální deviace 15. Pojetí výchovy a forenzní psychologie 16. Alfred Adler a mentální retardace, organické duševní poruchy 17. Sigmund Freud a návykové a impulzivní poruchy 18. Carl Gustav Jung a specifické vývojové poruchy řeči a jazyka, specifické vývojové poruchy školních dovedností 19. Erich Fromm a úzkostné poruchy 20. Jean Claude Piaget a disociativní poruchy 21. Lawrence Kohlberg a somatoformní poruchy 22. Abraham Maslow a schizofrenie 23. Erik Erikson a afektivní poruchy 24. Kurt Lewin a poruchy osobnosti 25. Viktor E. Frankl a pervazivní vývojové poruchy 10/11

11 Základy společenských věd 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 1. Behaviorismus a stát 2. Psychoanalýza, humanistická psychologie a demokracie 3. Jung, analytické terapie a státní moc 4. Piaget, analýza komunikace a politologie 5. Durkheim, Merton, Simmel a ideologie do 19. století (včetně) 6. Frankfurtská škola, Frankl, Parsons a ideologie 20. století 7. Bible a participace občanů v politickém životě 8. Weber, antropologické teorie a mezinárodní organizace 9. Strukturalismus, postmoderna a Evropská unie 10. Myšlení východu a mezinárodní vztahy, planetární problémy, globalizace 11. Arabské myšlení a české politické a právní dějiny 12. Antické filozofické školy a pojetí práva 13. Sókratés, Platón, Augustinus a právní vztahy. 14. Aristotelés, Tomáš Akvinský, renesanční filozofie a historie práva 15. Racionalistická filozofie a občanské právo 16. Empirismus a rodinné právo 17. Kant, osvícenství a pracovní právo 18. Hegel, Marx a trestní právo 19. Filozofie života a právní základy státu 20. Pozitivismus, novopozitivismus a ekonomie, ekonomika 21. Fenomenologie a trh 22. Existencialismus a peníze, bankovní soustava ČR 23. Česká filozofie a právní subjekty v tržní ekonomice 24. Americká sociologie a úloha státu v tržní ekonomice 25. Sociologie davového chování, socioanalýza a logika 1. Word úprava dokumentu 2. Word hromadná korespondence, formuláře 3. Excel funkce, grafy 4. Excel databáze 5. Access tabulky, formuláře, sestavy 6. Access dotazy 7. Pascal základní pojmy 8. Pascal cykly 9. Pascal pole 10. Pascal záznam 11. Pascal řetězce 12. Pascal množiny 13. Pascal procedury 14. Pascal funkce 15. Pascal soubory 16. Pascal řazení dat 17. Pascal dynamické proměnné 18. Grafika 19. (X)HTML specifikace, stavba webu 20. CSS - deklarace, layout, bloky, textové prvky 21. PHP proměnná, podmínky, cykly 22. PHP funkce 23. PHP formuláře 24. PHP pole 25. MySQL tabulky, dotazy V Sokolově 15. dubna 2010 Mgr. Jiří Widž ředitel Gymnázia Sokolov Informatika a výpočetní technika 4. C, 4. D, 4. E, 8. A 11/11

Příloha. Český jazyk a literatura 4. C

Příloha. Český jazyk a literatura 4. C Příloha Český jazyk a literatura 4. C 1. Nejstarší literatury. 2. Antická literatura. 3. Evropská a česká literatura doby středověku. 4. Evropská a česká literatura doby renesance a humanismu. 5. Literatura

Více

Příloha. Český jazyk a literatura 4. C. Český jazyk a literatura 4. D 1/10

Příloha. Český jazyk a literatura 4. C. Český jazyk a literatura 4. D 1/10 Příloha Český jazyk a literatura 4. C 1. Nejstarší literatury. 2. Antická literatura. 3. Evropská a česká literatura doby středověku. 4. Evropská a česká literatura doby renesance a humanismu. 5. Literatura

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Peníze a cenné papíry 3. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 4. Zahraniční obchodní činnost 5. Bankovní soustava ČR 6. Bankovní operace 7. Podnikání jako základ

Více

M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6

M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6 M A T U R I T N Í Z K O U Š K A V R O C E 2 0 1 6 J A R N Í A P O D Z I M N Í Z K U Š E B N Í O B D O B Í, P R O F I L O V Á Č Á S T Podle 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK 1. Characteristics 2. The Czech Republic 3. Great Britain 4. London 5. The USA

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová Tematický plán Vyučující: Ing. Joanna Paździorová 1. r o č n í k 5 h o d i n t ý d n ě, c e l k e m 1 7 0 h o d i n Téma- Tematický celek Z á ř í 1. Opakování a prohloubení učiva základní školy 18 1.1.

Více

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky 1. 2. 3. 4. 5. Maturiitníí témata předmětu Estetiická výchova - hudebníí Periodizace dějin hudby - výchozí hlediska k periodizaci hudby - hudebně-imanentní periodizace dějin hudby Tóny a tónová soustava

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 1. Výrazy a jejich úpravy vzorce (a+b)2,(a+b)3,a2-b2,a3+b3, dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, vlastnosti

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro nástavbové studium (hodinová dotace: varianta A 4 až 5 celkových týd. hodin, varianta B 6 celkových týd. hodin) Schválilo

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17 Předmět délka testu podoba Český jazyk 60 min didaktický test Anglický jazyk 100 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 100 min didaktický

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Příloha - Rámcový rozsah požadavků pro přijímací zkoušky BIOLOGIE Biologie - vědní obory, metody biologického výzkumu, dějiny biologie. Obecná charakteristika živých soustav

Více

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA 1-4 Operace s čísly a - provádí aritmetické operace v množině reálných čísel - používá různé zápisy reálného čísla - používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. Výroková logika a teorie množin Výrok, pravdivostní hodnota výroku, negace výroku; složené výroky(konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence);

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A)

Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014. Biologie (4. A) Témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2013/2014 Biologie (4. A) 1. téma: vznik života na zemi, znaky a hierarchie organismů, biogenní prvky obecná genetika

Více

Nezbytnou součástí ústní zkoušky je řešení matematických příkladů, které student obdrží při zadání otázky.

Nezbytnou součástí ústní zkoušky je řešení matematických příkladů, které student obdrží při zadání otázky. Maturitní témata Matematika Školní rok 2016/17 Nezbytnou součástí ústní zkoušky je řešení matematických příkladů, které student obdrží při zadání otázky. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů obor: 82-41 - M / 11 Design interiéru

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Cvičení z matematiky Náplň: Systematizace a prohloubení učiva matematiky Třída: 4. ročník Počet hodin: 2 Pomůcky: Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor Číselné obory

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2015/16 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2015/2016)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2015/2016) Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK 1. Česká republika 2. Naše město 3. Velká Británie 4. Londýn 5. Austrálie a Nový Zéland 6. Kanada

Více

Systematizace a prohloubení učiva matematiky. Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Systematizace a prohloubení učiva matematiky. Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Cvičení z matematiky Systematizace a prohloubení učiva matematiky 4. ročník 2 hodiny Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor Číselné

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu

- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Ročník: 6. - využívá svá individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví profilové části maturitní zkoušky Školní rok 2012/2013 třída: 4.T 1. Legislativní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Manažerské účetnictví

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova ročník TÉMA 1-4 Hudební a hudebně pohybová výchova 1-4 dovedností dětí orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického zařazení,

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2016/2017)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2016/2017) Třídy: 8. A, 4. C Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace TÉMATA ANGLICKÝ JAZYK 1. Česká republika 2. Naše město 3. Velká Británie 4. Londýn 5. Austrálie a Nový Zéland 6.

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy Maturitní otázky z hudební výchovy 2016/2017 GJK Všechny otázky se skládají ze dvou částí: historická část, věnovaná určitému období či tematickému celku; hudebně-teoretická část, věnovaná vybrané související

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. Nad Rokoskou 111/7, 182 00 Praha 8, tel: 284 680 880, 284 680 683 fax: 284 681 345, email: pbvos@pbvos.cz, www: http://www.pbvos.cz MATURITNÍ

Více

SOŠPg obor M/01

SOŠPg obor M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A Období: jaro 2017 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška

Více

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015 Ekonomika 1. Management 2. Oběžný majetek 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen Vyučující: Mgr. Eva Podvalová Ročník: 6. (6. A, 6.B) Školní rok 2016/2017 Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ - A. Charalambidis, L. Hurník, Z. Císař, J. Pilka, D. Matoška, SPN Praha 2000 1. Lidový dvojhlas

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky 1. Lineární rovnice a nerovnice a) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou absolutní hodnota reálného čísla definice, geometrický význam, srovnání řešení rovnic s abs. hodnotou

Více

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Technické lyceum. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Technické lyceum. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 72/3, Jihlava Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu Technické lyceum (platné znění k 1. 9. 09) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 13 (počínaje

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie,

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda 1. Žák bude klasifikován z ANJ za předpokladu, že počet jeho známek neklesne pod 75% všech možných získaných známek za dané pololetí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

ŠVP pro ZV Za poznáním

ŠVP pro ZV Za poznáním školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život ŠVP pro ZV Za poznáním Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3 HIDDEN

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A, HT4B Období: jaro 2016 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška

Více

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Témata profilové maturitní zkoušky Předmět: Didaktika hudební výchovy Školní rok: 2016/2017 Třída: 4.A, 3.H Obor studia: Předškolní a mimoškolní pedagogika 1. * Vývoj evropské hudby do konce 16.století

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z chemie Časová dotace: 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. Ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář je zaměřený na přípravu ke školní maturitě z chemie a k přijímacím zkouškám na

Více

Seminář z matematiky. jednoletý volitelný předmět

Seminář z matematiky. jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Seminář z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je koncipován pro přípravu studentů k úspěšnému zvládnutí profilové (školní)

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (13 15 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (13 15 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (13 15 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14.června

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 09) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 13 (počínaje

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Estetická výchova hudební ( EVH ) Náplň: Původ hudby, hudba pravěku, starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu, romantismu, vážná hudba 20. století, vývoj světové populární hudby Třída:

Více

TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY

TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY STŘEDNÍ P RŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 22 TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY Studijní 78 42 - M/01 Technické Zaměření: obor: lyceum Předmět: Matematika MAT Ročník: Počet hodin týdně: 4 3. Počet hodin celkem:

Více

Časový a tematický plán hudební nauky pro rok Samostudium 1. ročník I. zkouška (termín úterý :00 18:00) 1.

Časový a tematický plán hudební nauky pro rok Samostudium 1. ročník I. zkouška (termín úterý :00 18:00) 1. pro rok 2014 2015 1. ročník 1. Zvuk a tón rozdíl, vlastnosti tónu (délka, výška, síla a barva) 2. Notová osnova kolik má linek, kolik mezer. Pomocná linka. 3. Znát podobu not celých, půlových, čtvrťových

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, v souladu s 79, odst. 3, zákona 49/2009 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Planimetrie 2. část, Funkce, Goniometrie. PC a dataprojektor, učebnice. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky

Planimetrie 2. část, Funkce, Goniometrie. PC a dataprojektor, učebnice. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika Planimetrie 2. část, Funkce, Goniometrie 2. ročník a sexta 4 hodiny týdně PC a dataprojektor, učebnice Planimetrie II. Konstrukční úlohy Charakterizuje

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY

TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY STŘEDNÍ P RŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 22 TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY Studijní obor: 18 20 M/01 Informační technologie Zaměření: Předmět: Matematika Ročník: 2. Počet hodin 3 Počet hodin celkem: 102

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Původ hudby, hudba pravěku, starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu, romantismu, vážná hudba 20. století, vývoj

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Dějiny

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011

Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 EKONOMIKA Třídy

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Great Britain and the United Kingdom Geography and basic facts Interesting places Political systém History and traditions 2. London 3. The U.S.A. Geography and basic facts Interesting

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Obor Obchodní akademie 63-41-M/004 1. Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sexta - ŠVP)

Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sexta - ŠVP) GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6A Mgr. Jiří Surma Tematické plány pro školní rok 20016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická

Více