Mnichov aneb Měli a mohli jsme se bránit? (V. Kural)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mnichov aneb Měli a mohli jsme se bránit? (V. Kural)"

Transkript

1 Mnichov aneb Měli a mohli jsme se bránit? (V. Kural) OBRANYSCHOPNOST ČSR A POMĚR SIL V POTENCIÁLNÍ NĚMECKO-ČESKÉ VÁLCE Toto téma bylo a je dodnes námětem dlouhé řady publicistických článků různé úrovně. Nad ně vyrůstá několik prací odborných, většinou otištěných ve sborníku Mohli jsme se bránit?, v časopise Historie a vojenství a v publikacích MNO určených hlavně pro vnitřní potřebu armády.* V nich je nutno si všimnout především stati J. Angera Československá armáda v září 1938, která je v tomto ohledu značně kritická lze říci, že na otázku měli a mohli jsme se bránit? ve smyslu mohli odpovídá spíše negativně, jakkoli sám dospěl k určitému protimluvu, když napsal, že strategická obrana ČSR byla v podmínkách r nevyhnutelná.** Jeho kritika totiž vychází z teze, že v nadcházející éře preferování moderní útočné války, vedené tankovými a motorizovanými svazky mocně podporovanými letectvem, armáda ČSR zaspala dobu a koncentrovala se na obranu za betonovým opevněním. To mělo krýt československou mobilizaci i počáteční německý útok a umožnit jádru armády nejprve ustoupit na Českomoravskou vysočinu a dále 4 * Rok Mohli jsme se bránit?, Armádní edice pro vnitřní potřeby armády, Praha 1992, s ; Sander, R., Fidler, J., Stehlík, Ed., Francev, Vl., Minařík, O., Šrámek, P., in: Historie a vojenství, č. 6/1995, 2/1996, 4/1996. ** Cit. stať, in: Rok Mohli jsme se bránit?, Praha 1992, s. 56,

2 hitlerova odložená válka za zničení čsr Obranyschopnost ČSR a poměr sil v potenciální německo-české válce na hornatou hranici moravsko-slovenskou, kde by obrana už mohla vydržet až do zásahu spojeneckých armád Francie a SSSR. Takto koncipovaná obrana za betonem však spotřebovala příliš velkou část československé armády %! A to bylo soudí Anger příliš, neboť na manévrující část armády, schopnou hradit průlomy v lineárně koncipované hlavní obranné linii, zbývalo příliš málo zvláště když beton vyčerpal valnou část financí, kterých se pak Čechovi ( jak konstatovala i závěrečná zpráva Vrchního velitelství německého ženijního vojska z r. 1941*) nedostávalo. Navíc bylo československých divizí podle Angera na hlavních směrech předpokládaného německého útoku příliš málo a nedisponovaly potřebnou rychlostí, neboť v důsledku šetření ve prospěch betonu nezbývalo dost na motorizaci a tanky.** Takže v době, kdy se v Německu prosadilo budování tankových divizí a kdy i bývalé jezdecké svazky po přestavbě na lehké divize byly kromě tanků vybaveny i pěchotou na autech, v ČSA naproti tomu nevznikla žádná tanková divize, ale jen lehké brigády vybavené tanky a dragouny na koních! (Lidová fáma to ironizovala tak, že příčinou byl i zájem agrárníků udržet zisky z dodávek ovsa armádním koním.) Další slabinou bylo podle Angera její národnostní složení asi % bylo Němců a Maďarů, z hlediska obrany většinou nespolehlivých, a to nejen pro jejich extrémní nacionalismus a v případě většiny sudetských Němců pro okouzlení hitlerismem, ale i pro nespokojenost sociálně-ekonomickou. Pražská vláda totiž nedělala patřičné kroky, které by zlepšily zoufalou situaci v Sudetech, jež hospodářská krize zasáhla tíživěji než české vnitrozemí, a teprve v únoru 1937 se nechala dotlačit k příslibům určité pomoci, která sice byla pozitivní, ale přece jen nedostatečná. Lepší to bylo v oboru, který nás v této práci zajímá především v otázce mezinárodního zabezpečení obranyschopnosti ČSR. Zde * Oberkommando des Heeres, Generalstaab des Heeres, Berlin 1941, s. 56, 210. ** Anger, in: Rok Mohli jsme se bránit?, c. d. 132

3 se Benešovi po nezdaru pokusů o východní Locarno podařil zásadní krok, tj. sjednání tripartitních francouzsko-sovětsko- -československých smluv o vzájemné pomoci; ty, ač měly slabinu v tom, že sovětskou pomoc podmiňovaly pomocí Francie a nebyly dovedeny až do konkrétní vojenské podoby, přece jen dávaly naději, že Československo nestojí proti potenciální agresi nacistického Německa osamoceno. Problematičtější to bylo s vnitřní vojenskou přípravou na odražení takovéto agrese. Dosti rozhárané politické poměry a někdy i konkurenční rozpory velkých průmyslových skupin sledujících zisk nedovolovaly, aby příprava státu na rýsující se válku s Německem probíhala s potřebnou koncepcí a rychlostí. Pozitivem značného významu bylo naopak zavedení dvouleté prezenční služby (místo čtrnáctiměsíční), což umožnilo zvýšit mírový počet armády na mužů, postavit nové jednotky a přejít v roce 1935 k vytvoření armádních sborů, na jejichž velitelství přešla v roce 1937 kompetence velitelství zemských. K 1. lednu 1938 pak mohly být dosavadní divize o dvou plucích zesíleny na tříplukové.* Tato reorganizace nejen zvyšovala početní i palebnou sílu armády, ale usnadňovala i snazší přechod k mobilizaci, k modernějšímu velení přes sbory mírové armády a vůbec k rychlejší přeměně mírové armády na válečnou. K tomu přistoupilo i zavádění některých modernějších zbraní, jako byl ku př. 10,5 cm kanon, horský kanon C 2, lehký sovětský bombardér SB-2 a zejména pak zahájení stavby pásu betonových opevnění. Tyto pozitivní kroky byly však pomalé a zčásti i nedostatečné, ba někdy i formální. Příkladem formálnosti může být kupř. přejmenování jezdeckých pluků na dragounské, příkladem pomalosti vývoj a nezavádění Mnichov aneb Měli a mohli jsme se bránit? (V. Kural) * Sander, R., Válečná československá armáda v září 1938, in: Historie a vojenství, č. 6/1995, s

4 hitlerova odložená válka za zničení čsr Obranyschopnost ČSR a poměr sil v potenciální německo-české válce moderních stíhacích jednoplošníků, příkladem nekoncepčnosti pak celé pojetí a organizace tzv. útočné vozby. Zaostávání kromě toho postihlo i rychlost výstavby betonového opevnění a jeho výzbroje. Aniž by si tato stručná charakteristika činila nárok na úplnost, lze říci, že se tu podepsal i zásadní problém demokratického systému, tj. pomalost rozhodování, a to i o tak zásadní záležitosti, jakou byla obrana státu tváří v tvář akutnímu ohrožení. Kupř. Nejvyšší rada obrany státu a vláda schválily program výzbroje a opevnění teprve v červnu 1936! Dále zde bylo i negativní, sobecké i nezodpovědné preferování zájmů na zisku (viz kupř. příliš pozdní zákaz již nasmlouvaného vývozu pro obranu ČSR důležitých zbraní). Tato negativa, někdy hraničící i se zradou, byla o to závažnější, že budování nové, moderní armády v Německu po zavedení všeobecné branné povinnosti v r probíhalo mnohem rychleji, už podle modernější koncepce vedení útočné války, s důrazem na tanková a motorizovaná vojska a na využití momentu překvapení. O těchto problémech bude podrobně pojednáno v dalších kapitolách. Hitlera jsme opustili, když opojen svým úspěchem v květnové krizi už se ke konci května orientoval na aktuálně novou, útočnou verzi plánu Fall Grün. To znamenalo, že kostky jsou vrženy a že vývoj už už spěje k válce Německa proti ČSR. Jejím vojenským i politickým špičkám to Beneš po svém návratu z neúspěšné odzbrojovací konference předpověděl už v roce 1932, přičemž válečnou krizi jim předpověděl na léta ; ty však toto varování tehdy nebraly dosti vážně a pořádně je popohnalo teprve poučení z květnové krize Přesto u nich dovětek v anglo-francouzské zprávě o závěrech dvoustranných porad, sdělený francouzskou indiskrecí v Praze (tj. že sáhne-li Německo k válce, bude Francie i Anglie podporovat ČSR), vyvolával dojem, že válečná konfrontace nemůže být zrovna v prvním plánu německé politiky. Na 134

5 druhé straně Chamberlainova administrativa stále ještě nezrušila Halifaxem tlumočenou nabídku Hitlerovi z listopadu 1937, že Německo může všeho, co chce, dosáhnout mírovou cestou. Podle anglických představ to měla být rozsáhlá autonomie pro sudetské Němce, podle francouzských velké ústupky v jejich prospěch, ale při zachování identity československého státu. To na československé straně pomáhalo vyvolávat dojem, že ve své německé politice může pokračovat v tom, co F. X. Šalda varovně ironizoval jako wurstlování zatímco hned po květnové krizi Hitler už do Fall Grün května prosadil zásadně novou tezi, v níž bylo slůvko není vypuštěno a nahrazeno opakem, tj. slůvkem je, takže směrnice nyní zněla: je mým úmyslem Československo v dohledné době zničit. Mohlo tomu Československo odolat? Angerova charakteristika vcelku naráží na problematické stránky, či přímo vyslovené slabiny československé obrany. Na druhé straně však nekonstatuje, že po Benešově varování Generálního štábu z r se i při jistém váhání, vzhledem k ubíhajícímu času velmi nebezpečnému, mnoho pozitivního pro obranyschopnost ČSR do září 1938 přece jen udělalo. Předně se to týká volby strategie obrany s využitím betonových opevnění. Je pravda, že v době této volby probíhala diskuse o přednostech moderní útočné války. V Hitlerově Německu se po roce 1936 také dík Guderianově vítězství ve sporu s náčelníkem štábu OKH L. Beckem prosadila jednoznačná útočná strategie opřená o tanky a motorizaci a o organizování tanků do velkých svazků pancéřových divizí. Druhá světová válka a teprve ona prokáže prioritu této koncepce; v polovině třicátých let, kdy se na Generálním štábu ČSR o koncepci obrany rozhodovalo, tomu tak ještě nebylo. Může se namítnout, že tam chyběly prozíravé mozky. Snad. Ale nelze podlehnout dodatečným zkušenostem a ty jednoduše někdy třeba i podle módy zpětně přenést na potenciální válku ČSR s Německem. Mnichov aneb Měli a mohli jsme se bránit? (V. Kural) 135

6 hitlerova odložená válka za zničení čsr Obranyschopnost ČSR a poměr sil v potenciální německo-české válce Opevnění českých zemí 1938 Náčrt pořízen podle Osvobození Československa (Praha 1965, I II) a s přihlédnutím k Denkschrift über die tschechoslovakisch Landesbefestigung (vydalo Oberkomando des Heeres, Berlin 1941.) 136

7 Jde jednak o to, že válečně-ekonomický potenciál Československa i území byly podstatně menší než v případě Německa; mohla ČSR v této situaci ke své obraně volit strategii útočnou? Ať už jen na svém teritoriu nebo snad i s pronikáním do Německa? Dále se obraně za betonem jak už víme vytýká, že obsazení pevnostní linie spotřebovalo téměř polovinu armády. Nebylo tomu ale i naopak, tj. že díky betonu se živá síla i jistým způsobem šetřila a ušetřila? K tomu by se ale musely udělat nepředpojaté propočty autorů znalých dějin vojenského umění, které by do věci vnesly kvalifikované závěry. Konečně je proti poněkud povýšené kritice německého OKH ( Wer alles decken will, deckt nichts Kdo chce krýt všechno, nekryje nic ) třeba namítnout, že právě český obranný plán nepředpokládal trvalé krytí celého území; opevnění mělo za úkol krýt mobilizaci a obranou jižní a hlavně severní hranice umožnit ústup jádra armády až k moravsko-slovenské hornaté hranici bráněné do zásahu spojeneckých armád. Kromě nedostatků, které Anger pečlivě vypočítává, by se tedy mělo posuzovat i to, co ony už postavené pevnosti, byť i nedokončené, pro obranu přinášely. Od Speera víme, že Hitler je po pomnichovské obhlídce hodnotil tak, že by byly stály mnoho německých životů a v polemice s novým náčelníkem gen. štábu OKH Halderem dokonce tvrdil, že by na severní Moravě mohly Němcům připravit nový Verdun proslulý mlýnek na maso z první světové války. Dále: jakkoli Angerův výčet postihuje slabiny československé obrany, neobsahuje druhou stranu podvojného účetnictví, tj. problémy, ba i slabiny, existující na straně útočníkově. A jak ještě uvidíme, ty byly také závažné, neboť mj. podvazovaly možnost rychlého úspěchu ne snad v dlouhé válce, ale právě v té bleskové, na niž Hitler sázel. A posléze: Anger nezahrnuje do svého posudku mezinárodně- -politické souvislosti pro obranu ČSR důležité ať už nepříznivé či příznivé. Mnichov aneb Měli a mohli jsme se bránit? (V. Kural) 137

8 hitlerova odložená válka za zničení čsr Německo Předkládaný text se pokusí předestřít vojenskou obranu ČSR v potřebných souvislostech, a to jednak (a především) v etapě do Mnichova, jednak (velmi stručně) po zásadní změně, kterou mnichovský verdikt způsobil. Přitom nepůjde o soustavné hodnocení vývoje armád obou stran, ani o změny názvů jednotek či jména velitelů, ale o stav a celkový poměr sil obou stran v září Německo V německém případě je nutno rozlišovat jednak sílu celého pozemního vojska (a letectva), jednak počet těch svazků, které mohly být nasazeny proti ČSR v září Nelze tedy opakovat chybu, které se svého času dopustil V. Hyndrák, když podle knihy Müller Hidenbrandt o wehrmachtu konstatoval ohromující převahu celého německého válečného potenciálu v německo-československé válce. Na tuto kalkulaci navázal i J. Anger: na jedné straně správně uvedl, že proti ČSR mohlo být v září 1938 použito z 51 divizí kádrové mírové armády svazků. Na druhé straně však k nim neorganicky připojil i 8 záložních a 21 zeměbraneckých svazků, aby posléze dospěl k závěru, že německá armáda mohla v několika dnech dosáhnout počtu 78 divizí a 2 brigád s vojáky, z nichž ovšem mohlo být pro polní armádu vyčleněno jen * Toto strašidelné zjištění zajisté podepřelo tendenci k defétistickému hodnocení československých šancí v potenciální válce s Německem, které proniklo do části české historiografie, publicistiky i politiky. Správné však není. Jde totiž o to, že německo- -československá válka musela být podle Hitlerova zámyslu krátká: po bleskovém přepadu se mělo o německém vítězství rozhodnout ve 2 4 či maximálně 8 dnech, neboť v případě dlouhé války hrozila aspoň před Mnichovem intervence československých * Anger, J., Čs. armáda v září 1938, in: Rok Mohli jsme se bránit?, c. d., Praha 1992, s

9 spojenců, tedy vyústění, jehož se, jak ještě uvidíme, tolik obával náčelník štábu OKH generálplukovník L. Beck. A pro Hitlerem takto pojímanou bleskovou válku mělo německé pozemní vojsko k dispozici jen divize vytvářené po roce 1936! Pro pochopení skutečného stavu německých ozbrojených sil je nutno vyjít z údajů renomovaného Institutu pro vojenské dějiny Německa sídlícího ve Freiburgu i. B. Podle něj do plánovaného německého Kriegsheer (válečného vojska) patřily Feldheer (polní vojsko) a Ersatzheer (náhradní vojsko). Kriegsheer Feldheer (polní vojsko) Jeho elitní složkou bylo tzv. Feldheer, které tvořily pohyblivé bojové divize budované od r což byly divize moderní, koncipované podle potřeb útočné doktríny, kalkulující s momentem překvapení a s rolí tankových svazků, motorizace a letectva. Toliko s těmi jak hned uvidíme bylo počítáno pro zdar bleskové války proti Československu. Reserve Divisionen (záložní divize) V plánovaném počtu byly 4 rezervní a 21 zeměbraneckých divizí k září 1938, které se zčásti teprve budovaly a jejichž vybavení zbraněmi i výcvikem bylo slabší. Celkové počty Kriegsheer zahrnovaly k mobilizaci v září 1938 přibližně (neboť DMG neuvádí cifry právě k tomuto datu, ale buď k tzv. mobilizačnímu roku Mobilmachungsjahr nebo až k začátku polské války): 71 divizí moderních i rezervních, kterýžto počet byl po reorganizaci divizí rakouských zvýšen o 5 divizí německého typu. K tomu přistupovaly ještě menší jednotky stavební a pohraniční, takže toto vojsko mělo v září 1938 celkem mužů. Pro srovnání: na jaře 1939 o mužích! Do toho však patřily i jednotky pohraniční, pevnostní, stavební (Říšská pracovní služba RAD) apod., takže jeho bojová a zvláště útočná síla byla značně menší, než by se dalo soudit z početního stavu mužstva.* Mnichov aneb Měli a mohli jsme se bránit? (V. Kural) * DMG, c. d., 4/VII, s ,

10 hitlerova odložená válka za zničení čsr Německo Němečtí vojenští historikové se o hodnotě rezervistů vyjadřují velmi skepticky: Zesílený krátkodobý výcvik starších ročníků od r sice v delším výhledu zesílil branný potenciál, pro okamžité nasazení celého pozemního vojska však rezervisté představovali spíše zatížení nežli zisk. Masa těchto rezervistů, především z ní získaný sbor nižších velitelů, se stala způsobilou k použití v poli teprve v průběhu prvních osmi měsíců války. Z tohoto německého konstatování (které se v české literatuře přechází), vyplývá, že nasazení rezervních divizí (!) bylo pro Německo v r velice problematické, neboť po versailleských zákazech zálohy nebyly dlouhá léta cvičeny, chyběla jim moderní výzbroj, výcvik a zvláště velitelé všech stupňů. V tajné mobilizaci během září 1938 bylo proto postaveno všeho všudy 7 rezervních divizí, určených k ochraně západních hranic, leč s nepříliš velkou bojovou hodnotou. Tyto síly se sice teoreticky vzato mohly uplatnit v dlouhé, vleklé válce, v níž by osamocená ČSR podlehla právě ta však opakujme byla něčím, co Hitler vůbec nemohl v r potřebovat, neboť bleskové vítězství pro něj bylo jedinou šancí. Pro bleskovou válku přicházely ovšem v úvahu v zásadě jen aktivní a moderní divize Feldheer,* s nimiž byla mobilizovaná československá armáda co do počtu divizí v rovnováze; to byl paradox dané situace a jejích vojensko-politických vazeb, z nichž plyne, že povrchní posuzování ve stylu David versus Goliáš je nutno opravit konkrétními znalostmi o skutečném poměru sil. Ersatzheer Do poměru sil pro českou válku ho není třeba započítávat. Bylo tvořeno velitelskými, výcvikovými, logistickými a náhradními jednotkami apod. Prakticky jejich stav vypadal tak, že každý pluk polního vojska měl doma svůj náhradní prapor. Kromě toho sem patřily i školy a pokusné jednotky. Celkový počet náhradního vojska v září 1938 DMG neuvádějí; pro představu může sloužit, že v mobilizačním * DMG, c. d., s

11 roce 1939/40, tedy k 10. listopadu 1940, sem patřilo skoro 1 milion mužů, z toho asi 55 % nevycvičených rekrutů. Bojová síla náhradního vojska, umístěného tehdy jen na říšském území, tedy prakticky nepřicházela pro bleskovou válku v září 1938 proti ČSR do úvahy. Jaký však byl počet právě těch moderních divizí, které měly útočit podle Fall Grün? Jejich přesné vyčíslení naráží na jisté potíže, neboť německé práce o Feldheer zahrnují různé typy vojska, resp. divizí. I tady je opět nejlepší vycházet z údajů freiburgského Ústavu pro vojenské dějiny, jehož Deutsche Militärgeschichte* jsou dnes tím, čemu Němci říkají Standardwerk. I s nimi je sice jak již uvedeno určitá potíž, neboť počty v nich obsažené nemají za mezník konec září 1938, ale konec mobilizačního roku VI. ( Mobilmachungsjahr ), což je v našem případě 10. listopad Přesto jsou údaje v této práci asi nejlepším výchozím bodem i pro stanovení poměrně správného počtu divizí moderního typu v září 1938 jen s menšími korekturami vyplývajícími z toho, že výstavba některých divizí nebyla ještě plně dokončena. Celkové počty obsahuje následující tabulka: Mnichov aneb Měli a mohli jsme se bránit? (V. Kural) Počty moderních německých divizí v září 1938, zakalkulovaných pro válku proti ČSR: Typ divize Stav na podzim 1937 Rakouské doplňky na jaře 1938 Stav v září 1938 Výstavba v říjnu a listopadu 1938 Celkem k 10. listopadu 1938 pěší divize c/ motorizované pěší divize * Deutsche Militärgeschichte, Militärgeschichtliches Forschungsamt, Bd. 4/47, München 1983, s

12 hitlerova odložená válka za zničení čsr Německo Typ divize Stav na podzim 1937 Rakouské doplňky na jaře 1938 Stav v září 1938 Výstavba v říjnu a listopadu 1938 Celkem k 10. listopadu 1938 lehké divize 1 1 b/ 4 b/ 4 b/ horské divize tankové divize samostatné tankové brigády jezdecké brigády b/ 3 b/ a/ celkem 41 divizí d), e) 1 brigáda 5 divizí 48 divizí d/, 1 brigáda, z toho pro nasazení proti ČSR divizí e/ 3 divize 51 divizí e), f ) 1 brigáda 2 brigády a) 1 tanková divize nebyla naplněna. b) Výstavba lehkých a horských divizí nebyla ukončena. 4. lehká divize, budovaná z rakouských jednotek, nebyla v září 1938 zjevně ještě schopná zasazení. c) V pěších divizích chybělo ještě k průměrně po 1 pěším praporu. V září 1938 logicky vzato muselo chybět ještě o něco více též část dělostřelectva apod. Ani výstavba pěších divizí nebyla tedy před Mnichovem zcela ukončena. d) Vzhledem k nebojeschopnosti 4. lehké divize lze počítat vlastně jen s neúplnými 46 divizemi. (1 jezdecká brigáda stála ve východním Prusku proti Polsku.) 142

13 e) Podle údajů M. Johna (c. d., s ) to mohlo být asi 41 divizí. A podle J. Angera (c. d., s. 59, divizí, s rezervami nasazenými během války 10 60, aniž by autor uvedl, kolik z nich by bylo nasazeno proti ČSR). Tento údaj ovšem Anger odkazuje (pozn. č. 11) na práci plukovníka Emanuela Moravce Válečné možnosti ve střední Evropě a tažení v Habeši z r což ho samozřejmě znehodnocuje. f ) Pro srovnání přebírám ještě tabulku podle výpočtů M. Johna z jeho knihy Září 1938, s. 253 (bohužel bez citace použitých pramenů), se zařazením 8 (7?) záložních divizí, s nimiž však OKH nekalkulovalo do Plánu Zelený, ale pouze pro nouzovou obranu hranice s Francií a Polskem: Seznam aktivních německých divizí v druhé polovině r dle M. Johna Divize Počet Číslování Poznámka pěší a motorizované až až , 13., 20. a 29. motorizované 44. a 45. ex-rakouské obrněné 3 1., 2. a obrněné divize ve výstavbě lehké (4) 1. až 4. kompletní byla jen 2. lehká divize, ostatní fungovaly jen jako brigády, dokončovala se 3. lehká divize u XV. AK Mnichov aneb Měli a mohli jsme se bránit? (V. Kural) horské (3) 1., 2. a 3. kompletní jen 1. horská divize (říšskoněmecká), 2. a 3. se rekrutovaly z ex-rakouských pluků a byly nekompletní záložní 8 jezdecká brigáda 52., 56., 61., 62., 69., 73. a 79., 68. doplňovaly a končily výcvik 1 1. Východní Prusko celkem 57 část dosud nekompletní 143

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

[cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png>

[cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> 2. SVĚTOVÁ VÁLKA VÝCHODNÍ FRONTA 1941 OPERACE BARBAROSSA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÁ

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./7_Dějepis Cesta k rozbití ČSR

VY_32_INOVACE_03_IV./7_Dějepis Cesta k rozbití ČSR VY_32_INOVACE_03_IV./7_Dějepis Cesta k rozbití ČSR Cesta k rozbití ČSR v roce 1938 pohraniční opevnění Od dubna roku 1938 připravovala SdP ve spolupráci s generálním štábem Wehrmachtu válečný úder proti

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu Sovětský voják vítězně vztyčil vlajku. FOTO - Bundesarchiv Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu»A jak začala válka? Na všech strategických směrech na naše vojska neočekávaně dolehly mimořádně silné údery

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

PROFIL PODNIKU VOP CZ, s.p. Největší výrobce vojenské techniky v ČR Firma s mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti výzkumu a vývoje Renomovaný partner v oblasti zkušebnictví a certifikace Podnik s

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Konference ekonomických radů, MZV Praha, 22. 6. 2015 BEZPEČNOSTNÍ SITUACE A OBRANNÝ PRŮMYSL Bezpečnostní situace v Evropě se zásadně zhoršila. Potřebujeme

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Finanční zabezpečení místo, úloha, vývoj Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize.

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize. OSVOBOZENÍ OSTRAVY Po padesáti dnech tvrdých bojů byla vojsky 4. ukrajinského frontu osvobozena Moravská Ostrava. Operace se aktivně zúčastnily i naše zahraniční jednotky 1. československá samostatná tanková

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky Otázka: Československo 1918-1938 Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. charakteristika politického systému a ekonomiky 2. nejdůležitější zákony a reformy, ústava 3. zahraničně-politická orientace

Více

Československé opevnění 1935-38

Československé opevnění 1935-38 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Československé opevnění 1935-38 Marek Sásik Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických věd Studijní

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0112. Dějepis

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0112. Dějepis Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1860-1864 K. MARX, Situace ve Francii K. MARX, Anglická politika K. MARX, Nová smlouva mezi Francií a Anglií B. ENGELS, Vojenská reforma v Německu K. MARX, Anglický rozpočet

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda 22. září 2014 významný den pro Těchonín, české zdravotnictví a tvrz Boudu V pondělí 22. září

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí nichž se žáci seznámí s největší leteckou bitvou průběhu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

Ocelová bouře. Bitva u Kurska. Goebbelsova totální válka. Historie

Ocelová bouře. Bitva u Kurska. Goebbelsova totální válka. Historie 68 Bitva u Kurska Ocelová bouře První polovina roku 1943 představovala na východní frontě dobu, kdy obě bojující strany hledaly nejvhodnější strategii k pokračování dalších bojů. Po několik měsíců se bojové

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

East European Information Centre, z.s.

East European Information Centre, z.s. East European Information Centre, z.s. Ruská vojska na Ukrajině O tom jak to funguje. Velení a organizace ruských vojsk na Ukrajině. Jaká je skutečnost a jak je to prezentováno navenek. Úvod: Následující

Více

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 BRANNÁ LEGISLATIVA OBRANA ČESKÉ REPUBLIKY ZNAMENÁ DOSÁHNOUT SCHOPNOSTI DŘÍVE, NEŽ NASTANE KRIZE A BÝT PŘIPRAVEN JI ŘEŠIT BRANNÁ POVINNOST NENÍ NOVINKA 1781

Více

Rok 1938: Na prahu války

Rok 1938: Na prahu války 10 2008 69 90. výročí vzniku Československa a jeho armády Rok 1938: Na prahu války ČÁST 9 V průběhu roku 1938 se začala dramaticky vyhrocovat strategická situace Československa. Po připojení Rakouska k

Více

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941)

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) 2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) OSA A JEJÍ ÚTOČNÉ CO TO BYLO? PŘEDVÁLEČNÉ OBĚTI 1939? PLÁNY SRPEN 1939: Moskva, min. zahraničí SSSR:Molotov, Německa:Ribbentrop Vláda Německé Říše a vláda

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Kult osobnosti v perspektivě výuky dějepisu Masarykovo muzeum v Hodoníně - 25. července 2013 Mgr. František Štambera Josef Jiří Švec (19.7.1883

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Národ chtěl bojovat. Pavel Svědiroh Národ chtěl bojovat

Národ chtěl bojovat. Pavel Svědiroh Národ chtěl bojovat 1 Národ chtěl bojovat 3 odst. 1: Území Československé republiky tvoří jednotný a nedílný celek, jehož hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem. 33: ke změně této ústavní listiny a jejích součástí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE POZEMNÍCH SIL NÁRODNÍCH OZBROJENÝCH SIL LOTYŠSKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE TRANSFORMACE POZEMNÍCH SIL NÁRODNÍCH OZBROJENÝCH SIL LOTYŠSKÉ REPUBLIKY STRATEGIE TRANSFORMACE POZEMNÍCH SIL NÁRODNÍCH OZBROJENÝCH SIL LOTYŠSKÉ REPUBLIKY Mjr. Ing. Valdis JURGELÁNS Anotace: V článku autor stručně popisuje součastnou organizační strukturu Národních ozbrojených

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 2- Organizace řízení majetkových zdrojů v resortu obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

PŘEDMLUVA 14 ÚVOD 17 KAPITOLA 1 20 APLIKACE EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU 20

PŘEDMLUVA 14 ÚVOD 17 KAPITOLA 1 20 APLIKACE EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU 20 PŘEDMLUVA 14 ÚVOD 17 KAPITOLA 1 20 APLIKACE EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU 20 1.1 KONFLIKT MEZI VZÁCNÝMI ZDROJI A NEOMEZENÝMI POTŘEBAMI LIDÍ 20 1.2 EKONOMICKÉ CHÁPÁNÍ OBRANY A UPLATŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH

Více

Utajené dějiny: Polsko spojenec Hitlera?

Utajené dějiny: Polsko spojenec Hitlera? Utajené dějiny: Polsko spojenec Hitlera? 1. Polsko nebylo vůbec svou orientací protihitlerovské. Naopak - 26. ledna 1934 Polsko, jako PRVNÍ z evropských států podepsalo smlouvu o neútočení s Hitlerem.

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_24 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: listopad 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

M10 Wolverine. M4 Sherman

M10 Wolverine. M4 Sherman M10 Wolverine Americký M10 "Wolverine", lehký a vybavený intenzivní protitankovou zbraní, byl navržen pro boj proti německým tankům. M10 byl pohyblivý a měl dalekonosnou kapacitu, která ho udělala efektivní

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Opinicus international s.r.o.

Opinicus international s.r.o. Opinicus international s.r.o. Strategická analýza Poradenství Influence 1 Strategická analýza Rozumět prostředí Dáme Vám klíče k pochopení událostí. «PRO TOHO, KDO NEVÍ, KAM PLUJE, JE KAŽDÝ VÍTR ŠPATNÝ»

Více

NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID

NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID září 1939 MAGINOTOVA LINIE SHROMÁŽDĚNÍ VOJENSKÉ SÍLY, ALE BEZ AKCE DO JARA 1940 KLID VB až 1940 VŠEOBECNÁ BRANNÁ POVINNOST PODIVNÁ VÁLKA VÁLKA V SEDĚ (SITZKRIEG) v živé paměti stále

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO?

JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? Doc. Ing. Milan KUBEŠA, CSc. Anotace: Překotný útlum a rušení sil územní obrany v přípravné a v první

Více

Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti)

Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti) Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti) Cíl, ke kterému tento materiál směřuje, spočívá v rozhodnutí a následné

Více

Vojenská doprava. Plánování, organizování a zabezpečení vnitrostátních vojenských přesunů

Vojenská doprava. Plánování, organizování a zabezpečení vnitrostátních vojenských přesunů Vojenská doprava Plánování, organizování a zabezpečení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více