Mnichov aneb Měli a mohli jsme se bránit? (V. Kural)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mnichov aneb Měli a mohli jsme se bránit? (V. Kural)"

Transkript

1 Mnichov aneb Měli a mohli jsme se bránit? (V. Kural) OBRANYSCHOPNOST ČSR A POMĚR SIL V POTENCIÁLNÍ NĚMECKO-ČESKÉ VÁLCE Toto téma bylo a je dodnes námětem dlouhé řady publicistických článků různé úrovně. Nad ně vyrůstá několik prací odborných, většinou otištěných ve sborníku Mohli jsme se bránit?, v časopise Historie a vojenství a v publikacích MNO určených hlavně pro vnitřní potřebu armády.* V nich je nutno si všimnout především stati J. Angera Československá armáda v září 1938, která je v tomto ohledu značně kritická lze říci, že na otázku měli a mohli jsme se bránit? ve smyslu mohli odpovídá spíše negativně, jakkoli sám dospěl k určitému protimluvu, když napsal, že strategická obrana ČSR byla v podmínkách r nevyhnutelná.** Jeho kritika totiž vychází z teze, že v nadcházející éře preferování moderní útočné války, vedené tankovými a motorizovanými svazky mocně podporovanými letectvem, armáda ČSR zaspala dobu a koncentrovala se na obranu za betonovým opevněním. To mělo krýt československou mobilizaci i počáteční německý útok a umožnit jádru armády nejprve ustoupit na Českomoravskou vysočinu a dále 4 * Rok Mohli jsme se bránit?, Armádní edice pro vnitřní potřeby armády, Praha 1992, s ; Sander, R., Fidler, J., Stehlík, Ed., Francev, Vl., Minařík, O., Šrámek, P., in: Historie a vojenství, č. 6/1995, 2/1996, 4/1996. ** Cit. stať, in: Rok Mohli jsme se bránit?, Praha 1992, s. 56,

2 hitlerova odložená válka za zničení čsr Obranyschopnost ČSR a poměr sil v potenciální německo-české válce na hornatou hranici moravsko-slovenskou, kde by obrana už mohla vydržet až do zásahu spojeneckých armád Francie a SSSR. Takto koncipovaná obrana za betonem však spotřebovala příliš velkou část československé armády %! A to bylo soudí Anger příliš, neboť na manévrující část armády, schopnou hradit průlomy v lineárně koncipované hlavní obranné linii, zbývalo příliš málo zvláště když beton vyčerpal valnou část financí, kterých se pak Čechovi ( jak konstatovala i závěrečná zpráva Vrchního velitelství německého ženijního vojska z r. 1941*) nedostávalo. Navíc bylo československých divizí podle Angera na hlavních směrech předpokládaného německého útoku příliš málo a nedisponovaly potřebnou rychlostí, neboť v důsledku šetření ve prospěch betonu nezbývalo dost na motorizaci a tanky.** Takže v době, kdy se v Německu prosadilo budování tankových divizí a kdy i bývalé jezdecké svazky po přestavbě na lehké divize byly kromě tanků vybaveny i pěchotou na autech, v ČSA naproti tomu nevznikla žádná tanková divize, ale jen lehké brigády vybavené tanky a dragouny na koních! (Lidová fáma to ironizovala tak, že příčinou byl i zájem agrárníků udržet zisky z dodávek ovsa armádním koním.) Další slabinou bylo podle Angera její národnostní složení asi % bylo Němců a Maďarů, z hlediska obrany většinou nespolehlivých, a to nejen pro jejich extrémní nacionalismus a v případě většiny sudetských Němců pro okouzlení hitlerismem, ale i pro nespokojenost sociálně-ekonomickou. Pražská vláda totiž nedělala patřičné kroky, které by zlepšily zoufalou situaci v Sudetech, jež hospodářská krize zasáhla tíživěji než české vnitrozemí, a teprve v únoru 1937 se nechala dotlačit k příslibům určité pomoci, která sice byla pozitivní, ale přece jen nedostatečná. Lepší to bylo v oboru, který nás v této práci zajímá především v otázce mezinárodního zabezpečení obranyschopnosti ČSR. Zde * Oberkommando des Heeres, Generalstaab des Heeres, Berlin 1941, s. 56, 210. ** Anger, in: Rok Mohli jsme se bránit?, c. d. 132

3 se Benešovi po nezdaru pokusů o východní Locarno podařil zásadní krok, tj. sjednání tripartitních francouzsko-sovětsko- -československých smluv o vzájemné pomoci; ty, ač měly slabinu v tom, že sovětskou pomoc podmiňovaly pomocí Francie a nebyly dovedeny až do konkrétní vojenské podoby, přece jen dávaly naději, že Československo nestojí proti potenciální agresi nacistického Německa osamoceno. Problematičtější to bylo s vnitřní vojenskou přípravou na odražení takovéto agrese. Dosti rozhárané politické poměry a někdy i konkurenční rozpory velkých průmyslových skupin sledujících zisk nedovolovaly, aby příprava státu na rýsující se válku s Německem probíhala s potřebnou koncepcí a rychlostí. Pozitivem značného významu bylo naopak zavedení dvouleté prezenční služby (místo čtrnáctiměsíční), což umožnilo zvýšit mírový počet armády na mužů, postavit nové jednotky a přejít v roce 1935 k vytvoření armádních sborů, na jejichž velitelství přešla v roce 1937 kompetence velitelství zemských. K 1. lednu 1938 pak mohly být dosavadní divize o dvou plucích zesíleny na tříplukové.* Tato reorganizace nejen zvyšovala početní i palebnou sílu armády, ale usnadňovala i snazší přechod k mobilizaci, k modernějšímu velení přes sbory mírové armády a vůbec k rychlejší přeměně mírové armády na válečnou. K tomu přistoupilo i zavádění některých modernějších zbraní, jako byl ku př. 10,5 cm kanon, horský kanon C 2, lehký sovětský bombardér SB-2 a zejména pak zahájení stavby pásu betonových opevnění. Tyto pozitivní kroky byly však pomalé a zčásti i nedostatečné, ba někdy i formální. Příkladem formálnosti může být kupř. přejmenování jezdeckých pluků na dragounské, příkladem pomalosti vývoj a nezavádění Mnichov aneb Měli a mohli jsme se bránit? (V. Kural) * Sander, R., Válečná československá armáda v září 1938, in: Historie a vojenství, č. 6/1995, s

4 hitlerova odložená válka za zničení čsr Obranyschopnost ČSR a poměr sil v potenciální německo-české válce moderních stíhacích jednoplošníků, příkladem nekoncepčnosti pak celé pojetí a organizace tzv. útočné vozby. Zaostávání kromě toho postihlo i rychlost výstavby betonového opevnění a jeho výzbroje. Aniž by si tato stručná charakteristika činila nárok na úplnost, lze říci, že se tu podepsal i zásadní problém demokratického systému, tj. pomalost rozhodování, a to i o tak zásadní záležitosti, jakou byla obrana státu tváří v tvář akutnímu ohrožení. Kupř. Nejvyšší rada obrany státu a vláda schválily program výzbroje a opevnění teprve v červnu 1936! Dále zde bylo i negativní, sobecké i nezodpovědné preferování zájmů na zisku (viz kupř. příliš pozdní zákaz již nasmlouvaného vývozu pro obranu ČSR důležitých zbraní). Tato negativa, někdy hraničící i se zradou, byla o to závažnější, že budování nové, moderní armády v Německu po zavedení všeobecné branné povinnosti v r probíhalo mnohem rychleji, už podle modernější koncepce vedení útočné války, s důrazem na tanková a motorizovaná vojska a na využití momentu překvapení. O těchto problémech bude podrobně pojednáno v dalších kapitolách. Hitlera jsme opustili, když opojen svým úspěchem v květnové krizi už se ke konci května orientoval na aktuálně novou, útočnou verzi plánu Fall Grün. To znamenalo, že kostky jsou vrženy a že vývoj už už spěje k válce Německa proti ČSR. Jejím vojenským i politickým špičkám to Beneš po svém návratu z neúspěšné odzbrojovací konference předpověděl už v roce 1932, přičemž válečnou krizi jim předpověděl na léta ; ty však toto varování tehdy nebraly dosti vážně a pořádně je popohnalo teprve poučení z květnové krize Přesto u nich dovětek v anglo-francouzské zprávě o závěrech dvoustranných porad, sdělený francouzskou indiskrecí v Praze (tj. že sáhne-li Německo k válce, bude Francie i Anglie podporovat ČSR), vyvolával dojem, že válečná konfrontace nemůže být zrovna v prvním plánu německé politiky. Na 134

5 druhé straně Chamberlainova administrativa stále ještě nezrušila Halifaxem tlumočenou nabídku Hitlerovi z listopadu 1937, že Německo může všeho, co chce, dosáhnout mírovou cestou. Podle anglických představ to měla být rozsáhlá autonomie pro sudetské Němce, podle francouzských velké ústupky v jejich prospěch, ale při zachování identity československého státu. To na československé straně pomáhalo vyvolávat dojem, že ve své německé politice může pokračovat v tom, co F. X. Šalda varovně ironizoval jako wurstlování zatímco hned po květnové krizi Hitler už do Fall Grün května prosadil zásadně novou tezi, v níž bylo slůvko není vypuštěno a nahrazeno opakem, tj. slůvkem je, takže směrnice nyní zněla: je mým úmyslem Československo v dohledné době zničit. Mohlo tomu Československo odolat? Angerova charakteristika vcelku naráží na problematické stránky, či přímo vyslovené slabiny československé obrany. Na druhé straně však nekonstatuje, že po Benešově varování Generálního štábu z r se i při jistém váhání, vzhledem k ubíhajícímu času velmi nebezpečnému, mnoho pozitivního pro obranyschopnost ČSR do září 1938 přece jen udělalo. Předně se to týká volby strategie obrany s využitím betonových opevnění. Je pravda, že v době této volby probíhala diskuse o přednostech moderní útočné války. V Hitlerově Německu se po roce 1936 také dík Guderianově vítězství ve sporu s náčelníkem štábu OKH L. Beckem prosadila jednoznačná útočná strategie opřená o tanky a motorizaci a o organizování tanků do velkých svazků pancéřových divizí. Druhá světová válka a teprve ona prokáže prioritu této koncepce; v polovině třicátých let, kdy se na Generálním štábu ČSR o koncepci obrany rozhodovalo, tomu tak ještě nebylo. Může se namítnout, že tam chyběly prozíravé mozky. Snad. Ale nelze podlehnout dodatečným zkušenostem a ty jednoduše někdy třeba i podle módy zpětně přenést na potenciální válku ČSR s Německem. Mnichov aneb Měli a mohli jsme se bránit? (V. Kural) 135

6 hitlerova odložená válka za zničení čsr Obranyschopnost ČSR a poměr sil v potenciální německo-české válce Opevnění českých zemí 1938 Náčrt pořízen podle Osvobození Československa (Praha 1965, I II) a s přihlédnutím k Denkschrift über die tschechoslovakisch Landesbefestigung (vydalo Oberkomando des Heeres, Berlin 1941.) 136

7 Jde jednak o to, že válečně-ekonomický potenciál Československa i území byly podstatně menší než v případě Německa; mohla ČSR v této situaci ke své obraně volit strategii útočnou? Ať už jen na svém teritoriu nebo snad i s pronikáním do Německa? Dále se obraně za betonem jak už víme vytýká, že obsazení pevnostní linie spotřebovalo téměř polovinu armády. Nebylo tomu ale i naopak, tj. že díky betonu se živá síla i jistým způsobem šetřila a ušetřila? K tomu by se ale musely udělat nepředpojaté propočty autorů znalých dějin vojenského umění, které by do věci vnesly kvalifikované závěry. Konečně je proti poněkud povýšené kritice německého OKH ( Wer alles decken will, deckt nichts Kdo chce krýt všechno, nekryje nic ) třeba namítnout, že právě český obranný plán nepředpokládal trvalé krytí celého území; opevnění mělo za úkol krýt mobilizaci a obranou jižní a hlavně severní hranice umožnit ústup jádra armády až k moravsko-slovenské hornaté hranici bráněné do zásahu spojeneckých armád. Kromě nedostatků, které Anger pečlivě vypočítává, by se tedy mělo posuzovat i to, co ony už postavené pevnosti, byť i nedokončené, pro obranu přinášely. Od Speera víme, že Hitler je po pomnichovské obhlídce hodnotil tak, že by byly stály mnoho německých životů a v polemice s novým náčelníkem gen. štábu OKH Halderem dokonce tvrdil, že by na severní Moravě mohly Němcům připravit nový Verdun proslulý mlýnek na maso z první světové války. Dále: jakkoli Angerův výčet postihuje slabiny československé obrany, neobsahuje druhou stranu podvojného účetnictví, tj. problémy, ba i slabiny, existující na straně útočníkově. A jak ještě uvidíme, ty byly také závažné, neboť mj. podvazovaly možnost rychlého úspěchu ne snad v dlouhé válce, ale právě v té bleskové, na niž Hitler sázel. A posléze: Anger nezahrnuje do svého posudku mezinárodně- -politické souvislosti pro obranu ČSR důležité ať už nepříznivé či příznivé. Mnichov aneb Měli a mohli jsme se bránit? (V. Kural) 137

8 hitlerova odložená válka za zničení čsr Německo Předkládaný text se pokusí předestřít vojenskou obranu ČSR v potřebných souvislostech, a to jednak (a především) v etapě do Mnichova, jednak (velmi stručně) po zásadní změně, kterou mnichovský verdikt způsobil. Přitom nepůjde o soustavné hodnocení vývoje armád obou stran, ani o změny názvů jednotek či jména velitelů, ale o stav a celkový poměr sil obou stran v září Německo V německém případě je nutno rozlišovat jednak sílu celého pozemního vojska (a letectva), jednak počet těch svazků, které mohly být nasazeny proti ČSR v září Nelze tedy opakovat chybu, které se svého času dopustil V. Hyndrák, když podle knihy Müller Hidenbrandt o wehrmachtu konstatoval ohromující převahu celého německého válečného potenciálu v německo-československé válce. Na tuto kalkulaci navázal i J. Anger: na jedné straně správně uvedl, že proti ČSR mohlo být v září 1938 použito z 51 divizí kádrové mírové armády svazků. Na druhé straně však k nim neorganicky připojil i 8 záložních a 21 zeměbraneckých svazků, aby posléze dospěl k závěru, že německá armáda mohla v několika dnech dosáhnout počtu 78 divizí a 2 brigád s vojáky, z nichž ovšem mohlo být pro polní armádu vyčleněno jen * Toto strašidelné zjištění zajisté podepřelo tendenci k defétistickému hodnocení československých šancí v potenciální válce s Německem, které proniklo do části české historiografie, publicistiky i politiky. Správné však není. Jde totiž o to, že německo- -československá válka musela být podle Hitlerova zámyslu krátká: po bleskovém přepadu se mělo o německém vítězství rozhodnout ve 2 4 či maximálně 8 dnech, neboť v případě dlouhé války hrozila aspoň před Mnichovem intervence československých * Anger, J., Čs. armáda v září 1938, in: Rok Mohli jsme se bránit?, c. d., Praha 1992, s

9 spojenců, tedy vyústění, jehož se, jak ještě uvidíme, tolik obával náčelník štábu OKH generálplukovník L. Beck. A pro Hitlerem takto pojímanou bleskovou válku mělo německé pozemní vojsko k dispozici jen divize vytvářené po roce 1936! Pro pochopení skutečného stavu německých ozbrojených sil je nutno vyjít z údajů renomovaného Institutu pro vojenské dějiny Německa sídlícího ve Freiburgu i. B. Podle něj do plánovaného německého Kriegsheer (válečného vojska) patřily Feldheer (polní vojsko) a Ersatzheer (náhradní vojsko). Kriegsheer Feldheer (polní vojsko) Jeho elitní složkou bylo tzv. Feldheer, které tvořily pohyblivé bojové divize budované od r což byly divize moderní, koncipované podle potřeb útočné doktríny, kalkulující s momentem překvapení a s rolí tankových svazků, motorizace a letectva. Toliko s těmi jak hned uvidíme bylo počítáno pro zdar bleskové války proti Československu. Reserve Divisionen (záložní divize) V plánovaném počtu byly 4 rezervní a 21 zeměbraneckých divizí k září 1938, které se zčásti teprve budovaly a jejichž vybavení zbraněmi i výcvikem bylo slabší. Celkové počty Kriegsheer zahrnovaly k mobilizaci v září 1938 přibližně (neboť DMG neuvádí cifry právě k tomuto datu, ale buď k tzv. mobilizačnímu roku Mobilmachungsjahr nebo až k začátku polské války): 71 divizí moderních i rezervních, kterýžto počet byl po reorganizaci divizí rakouských zvýšen o 5 divizí německého typu. K tomu přistupovaly ještě menší jednotky stavební a pohraniční, takže toto vojsko mělo v září 1938 celkem mužů. Pro srovnání: na jaře 1939 o mužích! Do toho však patřily i jednotky pohraniční, pevnostní, stavební (Říšská pracovní služba RAD) apod., takže jeho bojová a zvláště útočná síla byla značně menší, než by se dalo soudit z početního stavu mužstva.* Mnichov aneb Měli a mohli jsme se bránit? (V. Kural) * DMG, c. d., 4/VII, s ,

10 hitlerova odložená válka za zničení čsr Německo Němečtí vojenští historikové se o hodnotě rezervistů vyjadřují velmi skepticky: Zesílený krátkodobý výcvik starších ročníků od r sice v delším výhledu zesílil branný potenciál, pro okamžité nasazení celého pozemního vojska však rezervisté představovali spíše zatížení nežli zisk. Masa těchto rezervistů, především z ní získaný sbor nižších velitelů, se stala způsobilou k použití v poli teprve v průběhu prvních osmi měsíců války. Z tohoto německého konstatování (které se v české literatuře přechází), vyplývá, že nasazení rezervních divizí (!) bylo pro Německo v r velice problematické, neboť po versailleských zákazech zálohy nebyly dlouhá léta cvičeny, chyběla jim moderní výzbroj, výcvik a zvláště velitelé všech stupňů. V tajné mobilizaci během září 1938 bylo proto postaveno všeho všudy 7 rezervních divizí, určených k ochraně západních hranic, leč s nepříliš velkou bojovou hodnotou. Tyto síly se sice teoreticky vzato mohly uplatnit v dlouhé, vleklé válce, v níž by osamocená ČSR podlehla právě ta však opakujme byla něčím, co Hitler vůbec nemohl v r potřebovat, neboť bleskové vítězství pro něj bylo jedinou šancí. Pro bleskovou válku přicházely ovšem v úvahu v zásadě jen aktivní a moderní divize Feldheer,* s nimiž byla mobilizovaná československá armáda co do počtu divizí v rovnováze; to byl paradox dané situace a jejích vojensko-politických vazeb, z nichž plyne, že povrchní posuzování ve stylu David versus Goliáš je nutno opravit konkrétními znalostmi o skutečném poměru sil. Ersatzheer Do poměru sil pro českou válku ho není třeba započítávat. Bylo tvořeno velitelskými, výcvikovými, logistickými a náhradními jednotkami apod. Prakticky jejich stav vypadal tak, že každý pluk polního vojska měl doma svůj náhradní prapor. Kromě toho sem patřily i školy a pokusné jednotky. Celkový počet náhradního vojska v září 1938 DMG neuvádějí; pro představu může sloužit, že v mobilizačním * DMG, c. d., s

11 roce 1939/40, tedy k 10. listopadu 1940, sem patřilo skoro 1 milion mužů, z toho asi 55 % nevycvičených rekrutů. Bojová síla náhradního vojska, umístěného tehdy jen na říšském území, tedy prakticky nepřicházela pro bleskovou válku v září 1938 proti ČSR do úvahy. Jaký však byl počet právě těch moderních divizí, které měly útočit podle Fall Grün? Jejich přesné vyčíslení naráží na jisté potíže, neboť německé práce o Feldheer zahrnují různé typy vojska, resp. divizí. I tady je opět nejlepší vycházet z údajů freiburgského Ústavu pro vojenské dějiny, jehož Deutsche Militärgeschichte* jsou dnes tím, čemu Němci říkají Standardwerk. I s nimi je sice jak již uvedeno určitá potíž, neboť počty v nich obsažené nemají za mezník konec září 1938, ale konec mobilizačního roku VI. ( Mobilmachungsjahr ), což je v našem případě 10. listopad Přesto jsou údaje v této práci asi nejlepším výchozím bodem i pro stanovení poměrně správného počtu divizí moderního typu v září 1938 jen s menšími korekturami vyplývajícími z toho, že výstavba některých divizí nebyla ještě plně dokončena. Celkové počty obsahuje následující tabulka: Mnichov aneb Měli a mohli jsme se bránit? (V. Kural) Počty moderních německých divizí v září 1938, zakalkulovaných pro válku proti ČSR: Typ divize Stav na podzim 1937 Rakouské doplňky na jaře 1938 Stav v září 1938 Výstavba v říjnu a listopadu 1938 Celkem k 10. listopadu 1938 pěší divize c/ motorizované pěší divize * Deutsche Militärgeschichte, Militärgeschichtliches Forschungsamt, Bd. 4/47, München 1983, s

12 hitlerova odložená válka za zničení čsr Německo Typ divize Stav na podzim 1937 Rakouské doplňky na jaře 1938 Stav v září 1938 Výstavba v říjnu a listopadu 1938 Celkem k 10. listopadu 1938 lehké divize 1 1 b/ 4 b/ 4 b/ horské divize tankové divize samostatné tankové brigády jezdecké brigády b/ 3 b/ a/ celkem 41 divizí d), e) 1 brigáda 5 divizí 48 divizí d/, 1 brigáda, z toho pro nasazení proti ČSR divizí e/ 3 divize 51 divizí e), f ) 1 brigáda 2 brigády a) 1 tanková divize nebyla naplněna. b) Výstavba lehkých a horských divizí nebyla ukončena. 4. lehká divize, budovaná z rakouských jednotek, nebyla v září 1938 zjevně ještě schopná zasazení. c) V pěších divizích chybělo ještě k průměrně po 1 pěším praporu. V září 1938 logicky vzato muselo chybět ještě o něco více též část dělostřelectva apod. Ani výstavba pěších divizí nebyla tedy před Mnichovem zcela ukončena. d) Vzhledem k nebojeschopnosti 4. lehké divize lze počítat vlastně jen s neúplnými 46 divizemi. (1 jezdecká brigáda stála ve východním Prusku proti Polsku.) 142

13 e) Podle údajů M. Johna (c. d., s ) to mohlo být asi 41 divizí. A podle J. Angera (c. d., s. 59, divizí, s rezervami nasazenými během války 10 60, aniž by autor uvedl, kolik z nich by bylo nasazeno proti ČSR). Tento údaj ovšem Anger odkazuje (pozn. č. 11) na práci plukovníka Emanuela Moravce Válečné možnosti ve střední Evropě a tažení v Habeši z r což ho samozřejmě znehodnocuje. f ) Pro srovnání přebírám ještě tabulku podle výpočtů M. Johna z jeho knihy Září 1938, s. 253 (bohužel bez citace použitých pramenů), se zařazením 8 (7?) záložních divizí, s nimiž však OKH nekalkulovalo do Plánu Zelený, ale pouze pro nouzovou obranu hranice s Francií a Polskem: Seznam aktivních německých divizí v druhé polovině r dle M. Johna Divize Počet Číslování Poznámka pěší a motorizované až až , 13., 20. a 29. motorizované 44. a 45. ex-rakouské obrněné 3 1., 2. a obrněné divize ve výstavbě lehké (4) 1. až 4. kompletní byla jen 2. lehká divize, ostatní fungovaly jen jako brigády, dokončovala se 3. lehká divize u XV. AK Mnichov aneb Měli a mohli jsme se bránit? (V. Kural) horské (3) 1., 2. a 3. kompletní jen 1. horská divize (říšskoněmecká), 2. a 3. se rekrutovaly z ex-rakouských pluků a byly nekompletní záložní 8 jezdecká brigáda 52., 56., 61., 62., 69., 73. a 79., 68. doplňovaly a končily výcvik 1 1. Východní Prusko celkem 57 část dosud nekompletní 143

obranná politika československé a české Republiky (1989 2009)

obranná politika československé a české Republiky (1989 2009) obranná politika československé a české Republiky (1989 2009) Miroslav Tůma Josef Janošec Josef Procházka , PODPIS SMLOUVY O KONVENČNÍCH OZBROJENÝCH SIL 1991, PŘIJETÍ NOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE NATO S CH

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Pracoviště orální historie Soudobé dějiny Bc. Dana Pečená Klub vojenství a historie Praha a jeho úloha v bádání o československém předválečném opevnění

Více

Rozhovor s gen. por. Ing. Antonem Slimákem ve Praze 7. října 2003

Rozhovor s gen. por. Ing. Antonem Slimákem ve Praze 7. října 2003 Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact Oral History Interviews with Czechoslovak Generals Rozhovor s gen. por. Ing. Antonem Slimákem ve Praze 7. října 2003 [...] Karel Sieber (KS): Vzal jsem

Více

HISTORIE VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ

HISTORIE VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ HISTORIE VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ Oblast vojenského zpravodajství v podmínkách armád je různými státy organizována, regulována a využívána různě. Zpravidla bývá členěna do dvou základních druhů činnosti,

Více

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ROČNÍK 18 (50) Ohlédnutí Jsou výročí, která přímo vybízí k pozastavení se v tom spěchaném rytmu denního života. Ta chvíle umožní ohlédnout

Více

MARTIN ČÍŽEK. Nikomu vás nedáme. Vojensko-politické aspekty sovětské invaze do ČSSR v srpnu 1968

MARTIN ČÍŽEK. Nikomu vás nedáme. Vojensko-politické aspekty sovětské invaze do ČSSR v srpnu 1968 MARTIN ČÍŽEK Nikomu vás nedáme Vojensko-politické aspekty sovětské invaze do ČSSR v srpnu 1968 Nikomu vás nedáme Vojensko-politické aspekty sovětské invaze do ČSSR v srpnu 1968 MARTIN ČÍŽEK NAŠE VOJSKO

Více

Kardinální problém Rakousko-Uherska za Velké války 1914 1918: Lidský potenciál na frontě a v zázemí

Kardinální problém Rakousko-Uherska za Velké války 1914 1918: Lidský potenciál na frontě a v zázemí Kardinální problém Rakousko-Uherska za Velké války 1914 1918: Lidský potenciál na frontě a v zázemí ZDENĚK JINDRA * The Main Problem facing Austria-Hungary during the Great War 1914 1918: Manpower on the

Více

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ROČNÍK 20 (52)

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ROČNÍK 20 (52) TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ ROZHLEDY 3 ROČNÍK 20 (52) Ing. Vladimír Krulík Strategické řízení zajišťování obrany České republiky součást zajišťování bezpečnosti státu Není třeba

Více

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53)

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53) teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ročník 21 (53) Ing. Josef Opluštil Obranná strategie: vize odpovědnosti Vláda ČR dne 26. září 2012 schválila obrannou strategii, která je

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Filozofická fakulta

Západočeská univerzita v Plzni. Filozofická fakulta Západočeská univerzita v Plzni Filozofická fakulta Diplomová práce AMERICKÁ ARMÁDA V PLZNI 1945 A JEJÍ OBRAZ V DOBOVÉM TISKU Michal Peleška Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

Z (ne)známé korespondence

Z (ne)známé korespondence dokumenty Z (ne)známé korespondence Dopisy Františka Moravce a Dr. Edvarda Beneše z let 1939 1945 Zdeněk Vališ Činnosti generála Františka Morav ce 1, respektive vojenskému výzvědnému zpravodajství za

Více

MNICHOV 1938 A OKUPOVANÉ SUDETY : VYSÍDLENÍ ČESKÉHO OBYVATELSTVA

MNICHOV 1938 A OKUPOVANÉ SUDETY : VYSÍDLENÍ ČESKÉHO OBYVATELSTVA 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce MNICHOV 1938 A OKUPOVANÉ SUDETY : VYSÍDLENÍ ČESKÉHO OBYVATELSTVA Tereza Hmírová Plzeň 2014 2 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

Mnichovská zrada nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938

Mnichovská zrada nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938 Go East str. 1/24 Mnichovská zrada nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938 Jan Cholínský Dvacáté století v českých dějinách je možné nazvat nejen stoletím osmiček (a devítek)

Více

MEZINÁRODNÍ VZTAHY. PRVNÍ POKUS O ODBORNÝ ČTVRTLETNÍK K NOVÉ VĚDNÍ DISCIPLÍNĚ

MEZINÁRODNÍ VZTAHY. PRVNÍ POKUS O ODBORNÝ ČTVRTLETNÍK K NOVÉ VĚDNÍ DISCIPLÍNĚ MEZINÁRODNÍ VZTAHY. PRVNÍ POKUS O ODBORNÝ ČTVRTLETNÍK K NOVÉ VĚDNÍ DISCIPLÍNĚ Jaroslav Šedivý I. HISTORICKÉ OKOLNOSTI VZNIKU ČASOPISU MEZINÁRODNÍ VZTAHY Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii začal

Více

Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky

Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky Úvod Koncepce výstavby profesionální Armády ČR a mobilizace ozbrojených sil ČR se snaží odpovědět na

Více

Rozhovor s gen. mjr. Ing. Zdeňkem Štorkem ve Praze 11. září 2003

Rozhovor s gen. mjr. Ing. Zdeňkem Štorkem ve Praze 11. září 2003 Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact Oral History Interviews with Czechoslovak Generals Rozhovor s gen. mjr. Ing. Zdeňkem Štorkem ve Praze 11. září 2003 Karel Sieber (KS): Začal bych, pane

Více

Vysoká škola vojensko historická. Rudé rytířky na Sigilu

Vysoká škola vojensko historická. Rudé rytířky na Sigilu Vysoká škola vojensko historická Rudé rytířky na Sigilu ročenka 2006 Aneb spisky Military Klubu Sigilu http://forum.sigil.cz http://forum.sigil.cz/viewtopic.php?t=1356&start=0 Ročenka 2006 Ediční úprava

Více

Šest desetiletí vojenského zeměměřictví v Dobrušce

Šest desetiletí vojenského zeměměřictví v Dobrušce Šest desetiletí vojenského zeměměřictví v Dobrušce...a něco navíc Šest desetiletí vojenského zeměměřictví v Do b r u š c e...a něco navíc Ing. Luděk Břoušek Dobruška 2011 Dobruška 1927 Světoznámý malíř

Více

rofesionalizace ozbrojených sil:

rofesionalizace ozbrojených sil: P rofesionalizace ozbrojených sil: trendy, teorie a zkušenosti Bohuslav PERNICA Ministerstvo obrany České republiky Praha, 2007 Ministerstvo obrany ČR AVIS, 2007 ISBN 978-80-7278-381-6 Válka je příliš

Více

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS.

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS. Z Á P A D O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V P L Z N I FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN Bakalářská práce Mnichovská dohoda - historickoprávní vývoj a důsledky JAKUB HRUBÝ, DiS. Vedoucí bakalářské

Více

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Magisterská diplomová práce Dagmar Viceníková Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007

Více

Mezinárodní vztahy ve 20. století

Mezinárodní vztahy ve 20. století ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Jaromír Pavlíček Mezinárodní vztahy ve 20. století Opava 2011 Obecná charakteristika práce

Více

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 SRDCE ARMÁDY Ministerstvo obrany České republiky Prezentační a informační centrum ISBN 978-80-7278-515-5

Více

Na téma Bílá kniha o obraně České republiky

Na téma Bílá kniha o obraně České republiky 3 2011 Na téma Bílá kniha o obraně České republiky Dny NATO v Ostravě Paintball Czech Army Cup Byli jsme v Kyjevě na oslavách Dne vítězství SVAZ DůSTOJNíKů A PRAPORČíKů ARMÁDy ČESKé REPUBLIKy NABíZí: Objednávky

Více

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Vypracovala: Michaela

Více

První republika. Tomáš Krystlík. Střet s Polskem

První republika. Tomáš Krystlík. Střet s Polskem Go East str. 1/19 První republika Tomáš Krystlík Autor stál před problémem, jak rozsáhlé téma první republiky pojmout. Bylo jasné, že by měla dostat přednost fakta málo známá a pro vývoj státu významná.

Více

MNICHOVSKÁ ZRADA. Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE. www.praha6.cz

MNICHOVSKÁ ZRADA. Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE. www.praha6.cz MNICHOVSKÁ ZRADA Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE www.praha6.cz 1938 MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Výstava je součástí projektu Osmičky v čase Výstavu připravila

Více

Tlapa černého medvěda udeřila

Tlapa černého medvěda udeřila 10/2011 REPORT Tlapa černého medvěda udeřila Výcvik mnohonárodního praporu vojenské policie skončil, příští rok ho čeká certifikace v polském Wedrzynu. Více se dočtete v reportáži na stránkách 34 až 37.

Více

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE Vážení přátelé, zářijové výročí Mnichovské dohody je v řadě událostí, které jsou v našich dějinách spojené s koncovou číslovkou osm, jedním z nejbolestnějších. První republika byla dobou občanské svobody,

Více

ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ.

ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ. ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ. JAROMÍR PAVLÍČEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy:

Více