reunion Pražská katedrála Formační setkání postulantů Aktualita: Panna Maria Lidická Vydává Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "reunion Pražská katedrála Formační setkání postulantů Aktualita: Panna Maria Lidická Vydává Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia"

Transkript

1 Vydává Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia reunion Sdružení křesťanů zřízené Českou biskupskou konferencí dle kanonického práva 3 / 2014 ročník XXXVIII Aktualita: Panna Maria Lidická Formační setkání postulantů Pražská katedrála

2 Kvalitní monografie věnovaná významnému evropskému a českému rodu dosud nebyla v české (československé) historiografii publikována. Takovýto tvůrčí počin Václava Horčičky lze jen uvítat. Práce je založena především na hlubokém studiu nepublikovaných archivních materiálů, dále archivních materiálů publikovaných a odborné literatuře. Vytěženy byly z hlediska tématu prvořadé archivní fondy českých i zahraničních archivů. Práce tak navazuje na kolektivní monografii Dějiny Lichtenštejnska, nedávno vydanou. Doc. V. Horčička je erudovaným a zkušeným historikem mladší střední generace, který se problematikou Lichtenštejnů zabýval v několika přípravných studiích k této monografii. Monografii tvoří vyjma úvodu a závěru čtyři téměř stejně rozsáhlé základní kapitoly. Práci pak doplňuje úctyhodný seznam pramenů a literatury. Práce je zaměřena především na dějiny Lichtenštejnů na území českých zemí a Československa. Práce se zabývá tématem, které je na jedné straně aktuální právě minulostí československo-lichtenštejnských vztahů, jednak bylo v české (a středoevropské) historiografii dlouhá desetiletí opomíjeno. Práce reflektuje mnohdy zcela neznámé skutečnosti a je příspěvkem, který překračuje jen význam zpracování československo-lichtenštejnské či českolichtenštejnské problematiky. Lze ocenit autorův zcela profesionální přístup ke zpracování dané problematiky, neboť nepodléhá ani jednostrannému líčení z českého (československého) pohledu, ale ani z obdobně jednostranného pohledu lichtenštejnského. Jádro monografie tvoří československo-lichtenštejnské vztahy ve 20. století, zejména pak s oprávněným důrazem na pozemkovou reformu a její důsledky pro Lichtenštejny a konfiskaci majetku po druhé světové válce. První kapitola pojednává o Lichtenštejnech v českých zemích od 13. století do první světové války. Na ni navazuje kapitola o vývoji ve dvacátých a třicátých letech 20. stol. Následuje kapitola o vývoji za druhé světové války. O prvních poválečných letech, končících konfiskací majetku v Československu, pojednává další kapitola. Poslední výkladová kapitola je věnována vývoji vzájemných vztahů po roce 1948 a končí rokem 1989, kdy se uzavřená kapitola otevřela. Závěrečná kapitola velmi výstižně a jasně formuluje vývoj československo-lichtenštejnských vztahů po první světové válce. Vzájemné vztahy byly ovlivněny vznikem Československa, pozemkovou reformou, Mnichovem, vznikem Protektorátu, tzv. Benešovými dekrety, únorem 1948 a jistým oteplením v roce Stručně řečeno československo-lichtenštejné vztahy odrážejí jak vnitropolitické, tak zahraničněpolitické aspekty. Ostatně ani lichtenštejnské pokusy o zmezinárodnění bilaterálních vztahů nebyly úspěšné. Listopad 1989 přinesl do vzájemných vztahů možnost korektního posouzení lichtenštejnských nároků. Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. Knihu vydala v r Agentura Pankrác BLAHOPŘEJEME P. Norbert Maria Hnátek, OT, kaplan Řádu sv Lazara ad honorem, oslavil 25. května čtyřicáté narozeniny. Redakce přeje jubilantovi mnoho štěstí, pevné zdraví a hojnost božího požehnání

3 obsah Slovo bailliho 2 Aktualita: Panna Maria Lidická LET KATEDRÁLY 4 Vzpomínka na Václava Bořka-Dohalského 7 Slavnost Těla a Krve Páně v Praze 8 Výročí úmrtí P. Josefa Novotného, GCLJ 9 Formační setkání postulantů v Chotěboři 10 Slovenská komenda 11 Válka a Bůh míru 12 Audience u císaře Karla 14 Události v Hejnicích 15 Heraldické střípky 16 FOTO NA 1. STANĚ OBÁLKY Wikipedia, Creative Commons License. reunion Vydává Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského Bohemia, n. g. o. Vychází šestkrát ročně. Adresa redakce: OSLJ-B, n. g. o., Vrážská 323, Černošice. Šéfredaktor: Petr J. Řehoř, KCLJ, CMLJ. Grafická úprava a sazba: Daniel Vojtíšek. Produkce a tisk: Černošická investiční, s. r. o. kontakt: Příspěvky do dalšího čísla Reunionu zasílejte na ovou adresu Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Uzávěrka dalšího čísla je ISSN Touha po Trojjediném Bohu slovo na cestu V jedné sympatické publikaci po názvem Děti píší Bohu můžeme číst i následující dopis adresovaný do nebe: Milý Bože, dej, prosím, mezi Velikonoce a Vánoce nějaký další svátek. Teď tu nic pořádného nemáme. Tento dětský hlas asi mluví za nás všechny. Vánoční svátky nás pořádně chytnou za srdce, Velikonoce také povzbudí a povznesou, ale kupříkladu svátek Nejsvětější Trojice, který slavíme po Svatodušních svátcích, jako by se nás ani netýkal. Některým z nás se zdá, že tato část víry patří jen někam do teologických traktátů. A pokud nám něco říká, musím vám dát za pravdu, že se jedná o velice hluboké tajemství naší víry. Ale jak to už v běžném životě bývá: neukrývá se právě zde jakkoli nás odrazuje obtížnost a prvotní nesrozumitelnost něco vzácného a obohacujícího? Proto nás zvu, moji milí bratři a sestry, společně se pokoušet vycítit a porozumět ve víře, co znamená věřit v Boha, který je jediným a zároveň Trojjediným a co v důsledku znamená být pokřtěn v jeho jménu, být ponořen do života Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Když se pozorně zaposloucháme do hlasu svého nitra, zjistíme, že se v něm objevují mnohé touhy. Mezi nimi i tyto: každý z nás chce být originálním, nezaměnitelným, nikoli kopií druhých; přejeme si, aby nás ostatní respektovali takové, jací doopravdy jsme, aby nás brali vážně. Zároveň ale toužíme po společenství s druhými. Obojí ovšem jde jen stěží spolu dohromady. Zůstat sám sebou a přesto se o sebe dělit s jinými. Naše přání po samostatnosti, po seberealizaci, nám někdy zabraňuje úplně se otevřít druhým. Ale přesto toužíme být užiteční i pro jiné. Cítíme v sobě tedy dvojí touhu: touhu být sám a touhu být ve společenství s jinými. Když si uvědomíme, že jsme děti Boha, že jsme stvořeni k obrazu Božímu, můžeme porozumět, proč v sobě vnímáme obě tyto touhy. Naše přání být sám sebou a být člověkem žijícím v určitém společenství ukazuje, že toužíme po naplnění plánu, který má Bůh s námi a podle kterého nás stvořil. Podle Božího obrazu jsme předurčeni mít účast na bohatství Božího života, na trojjedinosti Boží. V Bohu se tento způsob života v jedinosti a zároveň ve vzájemné lásce projevil v nejplnějším smyslu v dějinách spásy stvoření. Mohli bychom zjednodušeně říci: tady se to povedlo být osobou a být společenstvím v lásce. Pocházíme od Boha. K němu směřujeme. Po něm toužíme Jsme společenské bytosti, neboť Bůh je společenství, a při tom jsme jedineční. Chtěli bychom milovat a být milováni, protože Bůh je láska. Chceme být jako osoba respektováni, protože Bůh nám dal jedinečnost. R. D. Pavel A. Porochnavec ECLJ, vikář duchovního převora reunion 3/2014 1

4 slovo bailliho aktuálně Blíží se letní prázdniny, polovina kalendářního roku je již skoro za námi. Vím, že nyní ještě není na místě bilancování činnosti v našem velkopřevorství, k tomu dojde na Generální kapitule v Hejnicích. Přesto však na jednání Velké rady každoměsíčně hodnotíme to, co jsme v minulém měsíci udělali a co je zapotřebí okamžitě nebo podle dlouhodobého plánu ještě udělat. V letošním roce budeme přijímat velké množství postulantů do Řádu. Je to způsobeno nejen tím, že se investitury zúčastní naši spolubratři z Polské komendy, kterým chceme demonstrovat všechny potřebné ceremonie předtím, než budou během několika let prohlášeni samostatnou národní jurisdikcí. Máme k naší velké radosti také významné množství našich vysoce kvalitních postulantů, kteří posílí všechny naše stávající komendy a pokládají dobré a pevné základy pro řádovou činnost v západních Čechách. Příprava postulantů je nesmírně důležitá činnost, nutná je soustavnost a opravdovost. O tomto setkání píšeme v Reunionu na jiném místě. Zároveň si uvědomujeme, že noví postulanti se naplno zařadí do svých komend a budou se společně se stávajícími členy v bratrském prostředí podílet na rozvoji řádového díla. Možná, že některým členům vyhovuje jednou měsíčně se zúčastnit jour-fixe a své členství berou formálně společensky. Ale pokud se chceme opravdu zapálit pro věc a sloužit těm, kteří si sami pomoci nedovedou, je nutné se zapojit do některého z duchovních, charitativních či kulturních projektů. Spoluúčast na těchto projektech je tím nejlepším podnětem pro vlastní uspokojení z členství v Řádu Řád nám nedá víc, než to, co do něj sami vkládáme. Důležité je pochopení, že náležíme k Řádu, jehož členové chtějí a umějí dělat mnoho dobrého a pokud pracují společně s Božím požehnáním, dosahují velkých cílů. I nadále platí prosba o doporučení vhodných kandidátů postulátu do našeho Řádu. Stále máme kapacitu přijímat aktivní katolíky, kteří si váží tradic a zároveň nejsou lhostejni k potřebám méně šťastných. Každé doporučení na takového postulanta velmi rádi přivítáme. Vážené spolusestry a spolubratři, přeji vám všem pěkné prázdniny a těším se na setkání na Generální kapitule v Hejnicích Ondřej F. Vanke, GCLJ-J bailli FOTO poskytl autor Dlouho mě trápí, že se zapomíná na otce Josefa Štemberku, lidického faráře, a když už si na něj někdo vzpomene, špatně interpretuje, co se vlastně tenkrát stalo. Dokonce i v katolických článcích se píše, že se vrátil (z Kladna do Lidic byl na arciděkanství předat kroniku a matriku, protože v Lidicích končil, vlastně už měl být několik dní pryč) proto, aby se s lidickými muži modlil a žehnal jim. To by bylo trochu málo vrátil se ke svým farníkům, proto, že je za třiatřicet let služby znal. Mnozí odpadli a nedbali ani o něj, ani o kostel, byla tedy poslední možnost smířit je s Bohem a Církví a připravit je na smrt. Sám za tu možnost zaplatil svým životem. A na takového kněze se nevzpomíná. Přemýšlím už léta o různých věcech, které by bylo možné k jeho připomenutí udělat, a jednou se objevila otázka, proč vlastně není k jeho poctě Mariánský obraz (s jistou inspirací z Polska: Panna Maria Katyňská). A pak jsem to najednou Panna Maria Lidická měl v hlavě naráz hotové: Panna Maria z Paládia bez Dítěte Ježíše. Nakreslil jsem si to, jen tak na kousek papíru a úplně mě to vyděsilo, připadalo mi to příliš silné. Jěště jsem nad tím nějaký čas přemýšlel a přitom si uvědomil, že jestliže se o lidickém faráři mluví málo, o něčem jiném se nezmínil snad nikdo při vykrádání a ničení lidického kostela nacisté jistě zneuctili i Tělo Páně, jistě Ho rozdupali po kostelní dlažbě, když kradli ciborium, pokud neudělali něco ještě horšího. Námět mi tedy připadal přípustný. Pak se ukázala možnost malovat něco pro cášskou katedrálu jako dar pro letošní pouť (od té minulé tam mají můj malý relikviář s kouskem lebky sv. Prokopa) a napadlo mě nabídnout jim, do nejdůležitější německé korunovační katedrály, právě tenhle obraz. Aby ale bylo možné nabídku udělat, musel jsem mít námět církevně schválený. Namaloval jsem tedy malou studii a vyprosil si audienci u otce kardinála. Při práci jsem se také díval do různých knih a objevil, že je letos 145. výročí narození otce Josefa a 95. výročí jeho nastoupení do Lidic. Pro případ, že by obraz prošel, jsem připomněl, že otec Josef se narodil na Hromnice, že tedy by bylo možné při setkání s řeholníky výročí připomenout a obraz ukázat. Otec Dominik reagoval velmi laskavě a s obrazem souhlasil. Následovala nabídka do Cách i reakce tamní kapituly byla pozitivní. Přednější ale byl obraz pro setkání otce arcibiskupa s řeholníky na Hromnice. Namaloval jsem ho, stihl jsem to tak akorát, v pátek jsem ho vezl do arcibiskupství, přes noc byl v kapli a v sobotu putoval k oltáři v katedrále. A tam otec Dominik věc pojal z mého pohledu nad pomyšlení velkolepě: prohlásil obraz za nový český mariánský obraz s titulem Panna Maria Lidická. Zdirad J. K. Čech, KLJ 2 reunion 3/2014 reunion 3/2014 3

5 Pražská katedrála oslavila své výročí FOTO wikipedia (creative commons license) a roman albrecht Hlavní oslavy 670. výročí položení základního kamene Svatovítské katedrály a povýšení pražského biskupství na arcibiskupství se konaly na svátek sv. Víta 15. června 2014 v katedrále. Mši svatou celebroval magdeburský biskup Gerhard Feige. Protože většina činovníků Českého velkopřevorství byla v té době na formačním setkání postulantů, zastupoval náš Řád cfr. Jan Royt. J. E. Gerhard Feige ve svém kázání zdůraznil několik myšlenek, které v úryvcích publikujeme, protože jsou pro nás stále důležité: Skutečnost, že církev stále ještě existuje a to právě ve střední a východní Evropě není úplně samozřejmá. Na základě svých obzvlášť bolestných zkušeností v minulém století mohou Češi a východní Němci vlastně jen žasnout. A je potěšitelné, že se církev mnohde projevuje dokonce jako velice živá. V den dnešní slavnosti svatého Víta budiž Bohu za to vzdán ze srdce velký dík. Vzhledem k mnohým znejistěním a nedorozuměním přece jen soudím, že je na místě, abychom se opětovně zamysleli nad otázkami: Kdo či co církev vlastně je? Jak je vnímána? K čemu zde je? Z čeho žije? Co je jejím cílem? 1. Není jen pozemská Pro mnoho těch, kdo stojí mimo ni, je církev, sestry a bratři, pouhý spolek jako kdekterý jiný anebo snad přece jen alespoň jedna z významnějších organizací. Leckteří kritici v ní spatřují zájmový svaz reakčníků či svépomocnou skupinu existencí, které nedovedou žít. Jiní zase ji považují za docela užitečnou nositelku kultury, poskytovatelku sociálních služeb a zaměstnavatelku. Životním principem církve je při tom Duch svatý. Ten působí, že církev zůstává Božím nástrojem a nepropadá světu. A mluvíme-li o její svatosti, nesmí se tím rozumět etická dokonalost; spíše se tím míní to, že nerozlučně náleží Bohu. Jako Boží ustanovení se podílí na posvátnu a žije především z toho, že Bůh sám ji obdarovává dobry spásy. Proto také je pro nás základní věcí slavení svátostí a naslouchání Božímu slovu. Tuto skutečnost lze ovšem pochopit jen vírou. 2. Jsme povinováni Božímu království Kam tedy putujeme, sestry a bratři? Boží království je naprosto již zde a působí, sice předběžně a vskrytu, mnohdy pouze úlomkovitě. Obzvláště zřetelným znamením toho je především církev. Boží panování ve spravedlnosti a lásce je nadto viditelné i všude tam, kde lidé jednají nezištně a zasazují se za svobodu a spravedlnost, za smíření a pokoj. Kvůli Božímu království pak může být nezbytné rozloučit se s lecčíms, co nám v dřívějších dobách a možná ještě včera bylo milé a drahé. Dokonce musíme být připraveni vymanit se z dávných zvyklostí, jestliže nás mezitím již nepotřebně zatěžují a odvádějí od podstatného. Věděl to už svatý Augustin. Když v roce 440 dobyli Řím Vandalové a mnoho křesťanů se obávalo, že se zánikem říše římské zanikne i křesťanství, řekl: Nepřidržuj se starého světa a omládni ve víře v Boží království. Při pohledu na dva tisíce let dějin církve a v důvěře v Boha musíme 4 reunion 3/2014 reunion 3/2014 5

6 si my ještě víc být vědomi: Církev není vázána na určité poměry; ona může všude i za těch nejobtížnějších okolností zapouštět kořeny, rozvíjet se a plnit své poslání. Navíc naším cílem není nějaká podoba církve, ale království Boží. 3. Jsme tu pro druhé Sestry a bratři, protože je církev určena k tomu, aby působila jako znamení Božího království a k němu vedla, bylo by fatální, kdybychom stále jen kroužili kolem sebe. Přece nemůže být jedinou snahou církve utvrzovat si či vybudovávat si postavení, zhlížet se v zrcadle sebelásky anebo se vystrašeně obrňovat. Ona je zde pro lidi, musí být s nimi a angažovat se pro jejich celkové blaho to znamená tělesné i duševní, pozemské i věčné. V tomto smyslu jsme v magdeburském biskupství také vyhlásili svůj program: Chceme být církví, která se nestará jen sama o sebe, nýbrž umožňuje všem lidem podílet se na naději, která je nám darována v Ježíši Kristu. Jsem si plně vědom, že nedokážeme zmírnit veškerou nouzi a vyhovět všem očekáváním. V tom jsou naše síly a možnosti často příliš malé. Avšak můžeme dávat znamení a vzbouzet odvahu proti lecjaké rezignaci: tím, že se budeme konkrétně angažovat pro všechny, kteří jakkoli strádají, avšak i pro duchovní zápas o utváření naší společnosti. I dnes je třeba následovat Krista konkrétním způsobem, svědčit o něm našim současníkům a jednat v jeho duchu. Neustále jsme vysíláni zasazovat se podle křesťanského obrazu člověka za hodnoty, bez nichž se život ve svobodě nemůže zdařit: za bezpodmínečnou hodnotu každého člověka od fáze embrya po umírání, za ochranu manželství a rodiny, jakož i za péči o obecné blaho, za spravedlnost a milosrdenství, za demokracii a toleranci a proti jakémukoli extremismu. Tak se můžeme stávat mosty porozumění mezi národy. Tak našemu kontinentu můžeme poskytovat ještě další službu: připomínat mu, co je vlastně jeho inspirací. Neboť jak to formuloval kardinál Kasper moderní Evropa bude natrvalo existovat jen tehdy, objeví-li znovu svou náboženskou a zejména svou křesťanskou duši. -red- S použitím FOTO roman albrecht FOTO archiv čvp Vzpomínka na Václava Bořka-Dohalského Před deseti lety, 17. června 2004 náhle zemřel rytíř, který se významně podílel na činnosti našeho velkopřevorství. Václav hr. Bořek-Dohalský z Dohalic se narodil v roce 1941 a o padesát let později vstoupil do Řádu. V roce 2000 se stal kancléřem velkopřevorství a započal s procesem, jehož výsledky vidíme teprve nyní návratem ke katolickým kořenům velkopřevorství, apelu na slušnost a aktivní práci na charitativním poli. Tehdejší snahy byly komplikovány nekázní a neposlušností řady tehdejších členů, kteří odmítli předložit své lustrační osvědčení, využívali Řád pro podporu vlastních podnikatelských aktivit a snažili se Řád zprivatizovat pro vlastní potřeby. Tehdejší velkopřevor Radslav hr. Kinský neměl dost energie ke zvládnutí této situace (bydlel ve Francii, správa velkopřevorství byla na dálku složitá a tehdejší kancléř chev. Josef Kočí negarantoval v té době již žádný rozvoj) a tak Václav Dohalský po jistém váhání nastoupil do služby kancléře. Právě v té době mě Václav požádal, abych se k němu připojil jako vicekancléř a společně tak vytvořili tandem, který pravidelně komunikuje a v součinnosti koná. To se podařilo a byla to velká změna oproti předchozímu stavu, kdy se Velká rada scházela zpravidla jednou ročně před konáním kapituly, aby si činovníci ujasnili, o čem tam vlastně budou mluvit S Václavem jsem se setkával již od osmdesátých let zejména na závodišti v Chuchli. Zatímco Radslav preferoval dostihy Velké pardubické, Václav se specializoval na klusácký sport a do značné míry jej v tehdejším Československu znovu vybudoval. Já jsem v té době jako student střední zemědělské školy v Chuchli často pobýval nejen na povinných praxích, ale také ze zájmu, a tak mi kolegové jednou na závodišti ukázali legendárního hraběte, co mu kůň vykopl oko. Porozuměli jsme si později, když jsme řešili některé pracovní věci a občas se vídali. K milému překvapení pak došlo v roce 1993, kdy jsem se s Václavem opět setkal v Řádu a tak zahájit zde naši spolupráci bylo opravdu snadné. V roce 2003 velkopřevor Radslav Kinský dosáhl věku 75 let a rozhodl se rezignovat k září 2004 na svůj úřad. Na investituře na Vranově u Brna v říjnu 2003 byl tedy velmistrem Francois de Cossé, markýzem z Brissacu Václav dekorován řádovým velkokřížem a bylo oznámeno jeho jmenování třetím velkopřevorem s tím, že se ujme úřadu v září roku Václav měl velký respekt v Českém velkopřevorství i v zahraničí. Cestovali jsme spolu často do Francie, rád se zúčastňoval tradičních setkání německy mluvících zemí v Johannisbergu u kněžny Tatiany Metternichové. Rád mluvil s lidmi a o všechny projevoval upřímný zájem. Byl nesmiřitelný k manipulaci a švindlům a pokračoval tak v silné rodové tradici. Ostatně často citoval slova svého dědečka: chovej se mravně a svému stavu přiměřeně, která v sobě nesl celý život. Jednoznačně v roce 2004 odmítl manipulaci voleb velmistra v Torontu a spolu s Radslavem Kinským vždy jednoznačně podporovali řádové vazby na francouzský královský dům. Dlouhodobé napětí a nedobrý zdravotní stav se však podepsaly na Václavově zdraví a ve večerních hodinách 17. června 2004 na ulici podlehl dalšímu srdečnímu ataku. Jsme rádi, že další následovník ve službě velkopřevora Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz naplnil Václavovy vize o směřování a cílech našeho velkopřevorství a celého Řádu. Ondřej Vanke, GCLJ-J 6 reunion 3/2014 reunion 3/2014 7

7 Slavnost Těla a krve Páně v Praze Podobně jako v minulých letech se v Praze 19. června 2014 konala oslava slavnosti Těla a Krve Páně. V odpoledních hodinách sloužil o. kardinál Dominik v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou a po ní následovalo tradiční eucharistické procesí. K oslavě slavnosti Těla a Krve Páně pozval o. kardinál Dominik všechny kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží lid v městě Praze. Setkání se tradičně zúčastnili někteří členové maltézského a 14 členů svatolazarského řádu. V úvodu mše byli přítomní rytíři otcem kardinálem jmenovitě přivítáni. Eucharistické procesí šlo z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence čp. 7 a třetím na Karmelu sv. Josefa. Průvod byl zakončen návratem k čtvrtému oltáři v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Tradičně bylo nesení baldachýnu svěřeno řádovým rytířům. Slavnost Těla a krve Páně (dříve Božího těla ) se v katolické církvi slaví ve čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice. Svátek zavedl v r papež Urban IV. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. V celé církvi se zvyk putovat v procesí s Nejsvětější svátostí rozšířil od 15. století. V Praze se poprvé konalo v roce Tradice byla obnovena v roce red- FOTO roman albrecht 8 reunion 3/2014 reunion 3/ FOTO archiv čvp Výročí úmrtí P. Josefa Novotného nositele Velkokříže sv. Lazara Ondřej F. Vanke, GCLJ-J Pater Dr. Josef Novotný se narodil v roce 1931 v Praze a byl nezapomenutelnou postavou české menšiny ve Vídni. Vystudoval na Karlově universitě historii a po emigraci studoval teologii v Augsburgu. V roce 1965 byl pověřen duchovní správou uprchlíků ve vídeňské diecézi a od počátku svého pobytu v Rakousku působil také jako katecheta v české škole spolku Komenský. O deset let později vstoupil do Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou. V roce 1978 byl Svatým stolcem jmenován generálním provinciálem Řádu pro Rakousko a Německo. Byl členem Řádu sv. Lazara a nositelem Velkého kříže. Otec Novotný byl velkým hybatelem snah o kanonizaci bl. Anežky České. Dne 12. června 1982, při slavné bohoslužbě ve vídeňském kostele sv. Karla Boromejského (spravovaného již od poloviny 18. stol. českými křižovníky) na počest 700. výročí úmrtí tehdy ještě blahoslavené Anežky, představil veřejnosti nový relikviář s ostatky světice. Tento stříbrný relikviář byl financován Řádem sv. Lazara a dovezen do Vídně řádovou delegací složenou z Mons. J. Kubovce, A. F. J. Karlovského, hr. B. Strachwitze, F. Weyra a dalších. Dnes je relikviář umístěn v kostele Sv. Františka v Praze. Zájemci o historii se mohou dozvědět více v Reunionech 2/2011 a 3/1982. V období, kdy i za železnou oponou na západě zřídkakdy zaznělo něco jako Československo, nanejvýš tak ještě Prag, to bylo ohromující. Ne malá, zapomenutá země uprostřed Evropy, ale opět její dávná velikost, sláva a důstojnost. Ve Vídni se česky konaly bohoslužby, při nichž si považovali za čest významní pěvci vídeňské Opery smět spoluúčinkovat, jichž se zúčastňovaly i staré, ještě ve Svaté zemi založené rytířské řády: vedle maltézských rytířů též čeští lazariáni, strážci Božího hrobu, ale i němečtí rytíři, kteří z řádové solidarity i z historických tradic stáli věrně na české straně. Po těchto bohoslužbách následovalo vždy pohoštění v rytířském sále hned za kostelem se nacházejícího křižovnického paláce, odkud se v létě z otevřených oken často nesl zpěv českých národních písní. Ale nebyly to jen bohoslužby. Páter provinciál Novotný, ač už těžce nemocen, se věren zásadám sv. Anežky staral také o chudé a potřebné vídeňské Čechy a Rakušany, patřící pod jeho duchovní správu. Pomáhal i nově příchozím exulantům, vyřizoval jim se svými spolupracovníky záležitosti na úřadech, dojížděl za nimi do uprchlického tábora v Treiskirchen, sloužil pravidelně v kostele Panny Marie Am Gestade české bohoslužby, po nichž mu mohl kdokoliv přednést své starosti a vždy se mu dostalo pomoci. Pro krajany též pořádal zájezdy do nedalekého poutního místa Mariazell, podporovaného už ve středověku Přemyslovci. Také o své rakouské věřící pečoval: při jedné jeho hospitalizaci právě o Božím Těle Rakušané ozdobili oltáře, baldachýn a monstranci červenými, bílými a modrými květinami tedy v našich národních barvách jako poděkování a zároveň prosbu za uzdravení tohoto Čecha. Získal si i úctu a trvalé přátelství některých vysokých cizích církevních hodnostářů maďarských, polských, slovenských. Polákům např. při návštěvě Svatého otce Jana Pavla II. ve Vídni umožnil setkání s ním právě v křižovnickém paláci. A Slováky demonstrující na břehu Dunaje v Bratislavě podpořil tím, že uspořádal pochodňový průvod na protější straně řeky, aby jim tak vzkázal: Nebojte se, jsme s vámi!. Otec provinciál Josef Novotný zemřel 23. května 1989, přesně před 25 lety. Velkých společenských změn v Čechách se již nedočkal. Vzpomínáme s láskou a úctou.

8 Formační setkání s postulanty Petr J. Řehoř, KCLJ na chotěbořském zámku etošní rok je v mnoha směrech výjimečný. Připomínáme si 25. výročí navrácení části členů našeho řádu z exilu, stejně jako 75 let od vzniku prohlášení české šlechty*). Neobvyklý je tento rok ale také počtem přijímaných, povyšovaných či pasovaných spolubratrů a spolusester, kterých je tentokrát přes třicet. Protože takový počet nováčků by bylo náročné individuálně seznámit se vším, co se týká řádu, rozhodli jsme se poprvé uspořádat společné formační setkání postulantů. Formační setkání se uskutečnilo o druhém červnovém víkendu na zámku v Chotěboři. Také toto setkání bylo výjimečné nejen tím, že představovalo první formační setkání organizované v této podobě, ale zároveň prostředím a atmosférou, kterou navodil náš velmistr a hostitel v jedné osobě. Osobně se s každým pozdravil, aby jej přivítal v naší svatolazarské rodině. My jsme naopak měli příležitost popřát mu vše dobré k narozeninám. Tato srdečnost a bezprostřednost byla dobrým začátkem a provázela nás po celou společně prožitou dobu. V páteční podvečer jsme my zkušenější v klidu zámecké jídelny vyprávěli ostatním o řádových zvyklostech, o ceremonii, kterou prožijí v září při vigilii a pak při vlastním přijetí. V sobotu pokračoval program výkladem o historii řádu v Čechách i ve světě. Otec Pavel vyzdvihl základní duchovní hodnoty a spiritualitu řádu. Odpolední blok zahájil velmistr komentovanou prohlídkou zámeckých prostor. Odpolední bohoslužba v zámecké kapli, krásně vedená otcem Pavlem, byla také výjimečná kaple je zasvěcena Boží Trojici a mše byla sloužena při vigilii tohoto významného svátku. Program jsme zakončili blokem rozpravy o možnostech postulantů zapojit se do řádového díla. Po oba dny nás spojovala modlitba breviáře. Pro mě samotného to byl inspirující a dobře strávený čas. Líbilo se mi povídání s našimi novými spolusestrami a spolubratry, a přestože je vždy možnost něco zlepšit, věřím, že i ostatní si ze svého pobytu v Chotěboři odnesli užitečné vědomosti a příjemné vzpomínky. Velké poděkování patří našemu velmistrovi za vytvoření pocitu domova, který dokáže svou bezprostředností navodit, ale i všem, kteří si udělali čas společně se vidět, povídat si a trochu lépe se poznat. *) Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu, FOTO Martina Řehořová Pomoc postiženým květnovými povodněmi v Srbsku V máji zasiahli Balkán ničivé povodne, ktoré si už vyžiadali cez štyridsať obetí na životoch a materiálne škody sa zatiaľ len odhadujú na stovky miliónov eur. Najviac zasiahnutý zostal energetický sektor, od ktorého je závislé celé hospodárstvo krajiny a pre poškodenú infraštruktúru je ohrozené aj zásobovanie obyvateľstva Srbska a Bosny pitnou vodou či potravinami. Navyše v regióne hrozia epidémie týfusu a žltačky. Srbský premiér Alexander Vučić preto požiadal o medzinárodnú humanitárnu pomoc, ktorú Slovensku tlmočil srbský veľvyslanec v Bratislave Šani Dermaku. Slovenská komenda sa rozhodla na výzvu okamžite reagovať a poslala na účet veľvyslanectva účelovo viazanú finančnú pomoc. V súlade s našim poslaním zaisťovať pitný režim na katolíckych púťach sme sa rozhodli prostriedky venovať na nákup ks (t.j. 2 palety) 1,5l balenej pitnej vody. Veľvyslanec Srbskej republiky nášmu rádu obratom zaslal ďakovný dopis ako aj čestné uznanie za prejavenú solidaritu voči jeho ľudu. Toto poďakovanie patrí všetkým slovenským spolubratom, ktorí sa rozhodli venovať dar zo svojich osobných prostriedkov! Radovan Ocsovay, KLJ, velite¾ Slovenskej komendy Děkovný dopis a čestné uznání uveřejňujeme na 3. straně obálky. 10 reunion 3/2014 reunion 3/

9 Válka a Bůh míru V neděli 22. června 2014 se při nedělních bohoslužbách v kostelech pražské arcidiecéze četl pastýřský list kardinála Dominika Duky OP, v němž pražský arcibiskup využívá příležitosti 100. výročí začátku první světové války, aby promluvil o skutečném míru, který není jen absencí války, ale vyrůstá z odpuštění a vzájemného smíření. Kladu si otázku, co vlastně je mír a jak k němu dospět. Snad všichni lidé tuší, co to mír je a dovedou mluvit o okamžicích, kdy ho pocítili. Definovat mír se však nepodařilo. Důvod je zřejmý. Chceme mír nařídit v rámci sporů. Vždy nám vyjde jen jakási neválka. Křesťané vždy hledají poučení v Bibli. Tam se dovídáme, že skutečný mír není pojmem pozemským, ale vlastností Božího bytí. Mír je harmonií tří Osob v jednotě Boží Trojice. Dále nám Písma říkají, že jsme k němu pozváni nabídkou odpuštění. Skutečný mír je stav vzájemného sebepřijetí. To ovšem nastává aktem odpuštění a vzájemného smíření. To nejde deklarativně zavést. Smíření musí vzejít z života, tj. právě tak, jako z života vyrostly křivdy, bolest a nenávist. Rány rozdělení se musí zhojit. Je to dlouhý proces, který se může zdárně rozvíjet, jen když si uvědomíme celek, kterého se týká. Tím je lidstvo evropské či celosvětové, k němuž všichni patříme. I když padlí umírali, Bůh ví, v jakém vzájemném záští, dnes leží pospolu a my na válečných polích sklízíme obilí na chléb pro všechny. Všichni padlí jsou naši padlí. Všem přejeme, aby odpočívali v pokoji. A proto nesmíme jejich pokoj rušit křikem nových sporů ani starých výčitek. Ve Starém zákonu je pozoruhodná vize kýženého míru, která zároveň ukazuje, jak se k němu blížit. Prorok Izaiáš říká: Národy zlámou své meče a překovají je v radlice. Svá kopí ve vinařské nože nebudou se už učit vést válku. Naší snahou ať je tedy spolupráce. Ať o ni usiluje každý tam, kde právě stojí, v malém i velkém. Pochopme konečně, že práce spojuje, zisk na úkor druhých rozděluje. Žehnám vám. Vyzývám vás, staňte se nositeli míru. Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Kardinál Dominik Duka OP Otec kardinál sloužil ve úterý dne 24. června v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradě pražském vzpomínkovou mši ke stému výročí zavraždění rakousko-uherského následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda deste a jeho choti Žofie v bosenském Sarajevu a ke stému výročí vypuknutí První světové války. Mše se zůčastnili i členové našeho řádu. Foto Josef Nerušil Bratři a sestry, tímto oslovením se obracím nejen na věřící katolíky, ale na všechny naše občany a dokonce i na hosty našeho státu, kteří touží po spokojeném životě. Činím tak v den, kdy si spolu s celou Evropou připomínáme začátek 1. světové války. Víme dobře, že je různě hodnocena historiky, že o její důsledky klopýtají právníci a politikové i v současné době. To ponechám odborníkům. Chci upozornit na něco jiného. Na to, jak tato válka poznamenala dějiny lidstva, které jsou dějinami viny, odpuštění a spásy. První válka světová představuje šok a morální zlom. Milionové počty padlých a jejich anonymita zpochybnily hodnotu lidského života. Co záleží na jednom vojákovi? Poslušnost rozkazům pod hrozbou smrti zpochybnila pojem zodpovědnosti a tím i lidské důstojnosti a sebeúcty. Není divu, že po skončení války došlo k dvěma reakcím. Prvou byla snaha vzpomínku na ni vytěsnit, odkázat ji do minulosti. Druhou byla víra, že něco podobného se nemůže opakovat. Dnes víme, že se to do dvaceti let opakovalo v podobě větší a nelidštější. Je třeba důrazně říct, že podobné věci se opakovat mohou a že obdobným způsobem i vznikají. Situace na Ukrajině je jak v rámci lokálním, tak v přístupu velmocí nebezpečně podobná situaci na Balkáně v předvečer 1. světové války a výroky některých politiků skoro totožné s výroky v předvečer 2. světové války. Jak je to možné? Děje se to právě proto, že děsivé vzpomínky chceme vytěsnit a zapomeneme, z historie se nepoučíme a zopakujeme smrtonosné chyby. Miliony mrtvých, kteří varují, nechceme slyšet. Položme si další otázku. Jak tento nespočetný zástup vyzývající nás k uchování míru vznikl? Vznikl tak, že pyšná, všemu nadřazená chtivost moci odmítla a umlčela hlasy míru. Je málo známo, že dopis papeže Pia X, v kterém doslova na kolenou prosil císaře, aby zabránil válce, byl zadržen v generálním štábu a nebyl doručen. Je ctí naší arcidiecéze, že arcibiskup Skrbenský se veřejně postavil za ještě jiné papežovy výzvy k míru. Byl kvůli tomu odstraněn z pražského stolce. Je také málo připomínáno, kolik mužů bylo ve všech zúčastněných zemích popraveno za vlastizradu, protože odmítli z nábožensky motivované lidské zodpovědnosti zabíjet na povel. První světová válka nastolila dvě vážná témata. Otřásla vírou v dobrého Boha. Jak se na to mohl dívat?! Bůh je Bohem míru a zve ke svému míru i všechny lidi. Lidé válčí ze své vůle, ne z vůle Boží. Katolická církev ani jiné křesťanské církve nežehnaly zbraním, ale s úzkostí se modlily za vojáky a vkládaly je do Boží ochrany a Božího milosrdenství. Otřásla také pojmem mír, protože byl porušen tak silně, že dosud nebyl plně obnoven. FOTO imperial war museum 12 reunion 3/2014 reunion 3/

10 audience u císaře karla 2014 Mgr. Jakub Holman, BLJ V roce 2014 se ve městě Brandýs nad Labem opět shromažďují vojenské jednotky v rakousko-uherských a německých uniformách. Venku na plakátové ploše je možné číst císařovo oznámení Mým národům. Vojáci nesou praporce s císařskými orly. Navzdory nepříznivému počasí jdou do zámeckých zahrad desítky a poté stovky náštěvníků. Právě zde se má konat vojenská přehlídka. Přijíždějí také vzácní hosté: Jeho Císařská a Královská Výsost, arcivévoda Josef Karel, potomek uherských palatinů vyslanec arcidomu Habsbursko-Lotrinského. Dále Jeho Jasnost kníže z Hohenbergu, pravnuk Františka Ferdinanda d Este. Z Lichtenštejnska přijel princ Gundakar, člen vládnoucího knížecího domu. Z duchovních je třeba zmínit Jeho Excelenci mons. Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského; P. prof. Mariana Grubera OCist., prezidenta Modlitební ligy císaře Karla I.; a Abbé Cyrilla Debris ThD., postulátora procesu blahořečení císařovny Zity. Zemské šlechtické rody zastupuje hrabě Mensdorff-Pouilly, hrabě Theobald Czernin s chotí a další. Za rytířské řády jsou přítomni členové Řádu sv. Lazara, spolupořadatele celé akce. Na pódiu pan PhDr. Novák zahájí slavnost Audience u císaře Karla I. Hraje císařská hymna. Monarchie však již šestadevadesát let neexistuje. Přítomné pluky jsou historické, prapory symbolizují zaniklé státy, císařskou hymnu hraje Ústřední hudba Armády ČR... A přesto, tato akce je něčím víc než jen historickou připomínkou. Císař Karel je postavou křesťanského světa, o které můžeme říct, že skutečně křesťanský život žila. Za to byl tento panovník pozvednut papežem Janem Pavlem II. k úctě oltáře. Je to člověk, ke kterému se křesťan může obracet se svými modlitbami. A je to osobnost naší i světové historie, která je vzorem velikého státníka i člověka nevšední lidskosti. Císař Karel usiloval o mír, o spravedlnost pro národy, kterým měl vládnout. Všechny tyto hodnoty jsou nutné v každé době... Po slavnostní přehlídce historických jednotek došlo také na ukázkový přelet historických letadel. Pilot jednoho z nich foto foto shodil do zámecké zahrady kytici. Na ní byla stuha s nápisem: Zachovej nám Hospodine... Pan Novák k tomu dodal: Ano, zachovej nám, Hospodine..., nejen císaře a naši zemi, ale naše hodnoty... nás všechny... Bylo to přání, ale i snad i neformální modlitba. Když před sto lety odjížděl arcivévoda František Ferdinand d Este s chotí do Sarajeva, Evropa zažívala dlouhá léta klidu. Klidu, který byl trnem v oku mnoha těm, kteří si přáli změnit mocenskou rovnováhu. Nehleděli přitom na to, kolik bude mít konflikt obětí, kolik rozdělí rodin a společností. První světová válka začala rozdělením rodiny. Během atentátu zemřel František Ferdinand, muž, který se snažil celé roky bránit válce. Muž, který si přál spravedlivější poměry v monarchii. Zemřela jeho manželka, vévodkyně z Hohenbergu, která se provinila pouze tím, že byla ženou následníka trůnu. Oba rodiče tří dětí... Následovala válka, která proti sobě postavila nejen národy. Byla to válka, kde Češi v legionářských uniformách bojovali proti Čechům v rakousko-uherských uniformách... Mohl tohle někdo předvídat? Modlitba je základním kamenem veškerého úspěšného konání. Proto se po vojenské přehlídce konala slavná mše svatá, kterou v chrámu Nanebevzetí Panny Marie celebroval pan biskup Lobkowicz. Veškeré úmysly byly obětovány za mír. Poté se hosté mohli odebrat do zámecké restaurace k obědu a neformálnímu posezení, či sledovat program historických jednotek. Večer pak v chrámu zazněl ještě koncert z děl W. A. Mozarta a J. S. Bacha. Celá akce by se dala na závěr zhodnotit slovy, které před několika lety pronesl arcivévoda Otto, nejstarší syn císaře Karla: Spojuje se opět dohromady to, co dohromady patří. Jazykové bariéry nijak nenarušily srdečnou atmosféru. A tak bychom mohli říci, že se v Brandýse nad Labem podařilo to, čemu císař Karel zasvětil svůj život. A co mohlo být mezi lety , kdyby lidem jako on bylo dopřáno sluchu. To, že šly události jinou cestou, není jeho vinou. Císař Karel vyhrál tu největší válku ze všech. Nikoli politickou ani vojenskou, hospodářskou... ale morální. Budiž i toto cestou nás všech. Proto ještě jednou řekněme: Na přímluvu blahoslaveného císaře Karla, zachovej nám, Hospodine... Amen. Události v Hejnicích Dění v bývalém františkánském klášteru a mariánské bazilice minor v Hejnicích, v místě naší připravované zářijové Generální kapituly, je pochopitelně ve středu našeho zájmu. Letos v květnu tam proběhly dvě významné církevní události, týkající se i nás. Desátého května jsme slavili tradiční Mezinárodní pouť smíření. Hlavním celebrantem byl Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CS., apoštolský exarcha, doprovázený českými, německými a polskými duchovními. I když v posledních letech počet polských poutníků je nižší, německých je stále dost. Po mši sv. následoval tradiční společný oběd a přátelské posezení. Byla to příležitost pozdravit se se známými z minulých let a podat informace o našem Řádu novým poutníkům. Při odpoledním krásném koncertu Svatotomášského sboru, vedeného Pavlem Vernerem, jsem měl možnost seznámit se i s třetím Stanislavem Přibylem, docentem církevního práva, který byl varhaníkem. Vzpomínal na společnou fotografii Stanislavů v Příbrami. Následující sobota byla v Hejnicích ještě slavnostnější. J. E. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, za velké asistence kněží litoměřické diecéze vysvětil za trvalého jáhna B. C. Michala Olekšáka, administrátora in materialibus farnosti Dlouhý Most a dalších tří farností. Michal Olekšák, i když už není členem našeho Řádu, s námi při řadě akcí spolupracuje, pečlivě sleduje zprávy o nás a chová k nám trvalé sympatie. V minulosti intenzivně spolupracoval s paterem Milošem Rabanem, SChLJ, kterého označuje jako svůj vzor. Vysvěcení byla přítomná i jeho manželka Martina, která jejich poslední, páté dítě měla v náručí. Ostatní synové ministrovali. Nejstarší si mi před obřadem stěžoval, že má z toho plnou hlavu starostí. Krásná atmosféra pokračovala následujícím obědem a debatou. Mě velmi potěšilo opětné setkání s otcem biskupem. Ten mě před obřadem seznámil se svým asistentem Petrem Mikulou, rytířem papežského řádu sv. Řehoře Velkého, a vyjádřil potěšení nad tím, že na této významné události nechybějí zástupci rytířských řádů. Mezi zúčastněnými duchovními byl i J. M. kan. Alexej Baláž, děkan varnsdorfský, bratr našeho spolubratra Kornela Baláže, SChLJ. Další jeho bratr doprovázel při předcházející akci J. E. Mons. L. Hučka. Doufám, že to není z mé strany rouhání, když vyslovím myšlenku o působení Ducha Svatého, který vede lidi do společenství a bratrství. Věřím proto v úspěšnou naši letošní Generální kapitulu v promodleném poutním místě Hejnicích. Antonín Schauer, KCLJ, CMLJ, velitel Severočeské delegace 14 reunion 3/2014 reunion 3/

11 heraldické střípky Antoine Agnan Francois de Charry des Gouttes ( ) Na modrém štítě stříbrný kotvový kříž. Štít převýšený korunou markýzů je podložen křížem Řádu svatého Lazara z Jeruzaléma a Panny Marie z Hory Karmel a ovinut jeho rytířskou dekorací. Zemřel jako poslední rytíř Řádu přijatý (při promoci roku 1788) před francouzskou revolucí, a někteří autoři odmítající legalitu současného Řádu svatého Lazara počítají sto let od jeho smrti jako letopočet definitivního zániku Řádu s odvoláním na Kánon Kanonického práva. Řád byl ale udělován i po revoluci, takže je takové počítání marné, a později byl spravován svou kapitulou bez ohledu na to, že řádový majetek uchvátil konvent a velmistr byl v exilu. Louis Stanislas Xavier de France, hrabě z Provence, vévoda z Anjou, vévoda z Vendôme (pozdější král Ludvík XVIII.), velmistr Řádu Panny Marie z Hory Karmel a Řádu svatého Lazara z Jeruzaléma ( ) Čtvrcený štít, v 1. a 4. modrém poli tři zlaté lilie 2, 1 (Francie), ve 3. a 4. modrém poli pod červeným turnajským límcem zlatá lilie (Provence). Štít je ovinut kolanou spojených řádů Panny Marie a svatého Lazara a korunován královskou korunou Pro malý znak (jen korunovaný štít bez použití pláště a dalších honosných kusů) se může užívat zjednodušená koruna jen její obroučka. Vynechávají se oblouky i vložená čepice, takže královská koruna má jednoduchou podobu prosté heraldické koruny jako ve staré heraldice. Václav hrabě Dohalský z Dohalic, český velkopřevor Řádu svatého Lazara ( ) Polcený štít, pravá polovina černo zlatě šachovaná, levá zlatá. Štít podložený svatolazarským zeleným, zlatě lemovaným křížem a ovinutý řádovou kolanou je položen na řádový plášť vycházející ze starohraběcí koruny. Podobně, jako je možné zjednodušit korunu s vloženou čepicí nebo s oblouky na pouhou obroučku, je možné pro honosný znak s pláštěm vsunout do obroučkové koruny látku pláště tak, že vytváří podobu vložené čepice, ovšem bez jakékoliv další ozdoby (kříže nebo střapce) na vrcholu. Hrabě Václav zemřel tak nečekaně, že v době jeho úřadování vlastně ani nebyl jeho úřední znak nakreslen. Ať odpočívá ve svatém Pokoji a světlo věčné ať mu svítí. připravuje Croix Amaranth blahopřejeme České velkopřevorství gratuluje spolubratru postulantu Liborovi Černému k ukončení studia dějin umění na KTF UK a získání magisterského gradu. 16 reunion 3/2014

12 Poděkování srbského velvyslance Slovenské komendě ČVP za pomoc postiženým povodněmi v Srbsku na jaře t. r. (ke zprávě na str. 11). Svěcení MIchala Olekšáka na trvalého jáhna Mons. Janem Baxantem v hejnické basilice minor (ke zprávě na str. 15)

13 Mistr Vyšebrodský Zvěstování Panny Marie (před 1350) galerie Reunionu Rozměry originálu: 99 99, cm. Technika: deska z javorového dřeva, přední strana potažena lněným plátnem. Podkladem jsou dvě hlavní vrstvy plavené křídy. Zlacení, lazura. Vlastní malba sestává z 25 vrstev tempery. Tabule vyšebrodského oltáře. Sbírka Národní Galerie v Praze.

VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA, n.g.o.

VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA, n.g.o. VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA, n.g.o. Výroční zpráva Českého velkopřevorství za rok 2009 Vedení Českého velkopřevorství Velkopřevor a předseda mezinárodní řádové vlády J.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pozvánka na Generální kapitulu Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia Hejnice, 18. září 2010 od 9:00 do 14:30

Pozvánka na Generální kapitulu Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia Hejnice, 18. září 2010 od 9:00 do 14:30 VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO - BOHEMIA Sous la Haute Protection de Monseigneur le Comte de Paris, Duc de France, Chef de la Maison Royale de France Protecteur Spirituel, Son Eminence

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ŘÁDU SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO

VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ŘÁDU SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ÚSTAVNÍ LISTINA VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ŘÁDU SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO 1 OBSAH Preambule Hlava I Hlava II Hlava III Hlava IV Povaha a ochrana řádu Organizace řádu Členové řádu Správa řádu 2 PREAMBULE

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie II, pro děti ve věku 11 14 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více