reunion Pražská katedrála Formační setkání postulantů Aktualita: Panna Maria Lidická Vydává Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "reunion Pražská katedrála Formační setkání postulantů Aktualita: Panna Maria Lidická Vydává Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia"

Transkript

1 Vydává Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia reunion Sdružení křesťanů zřízené Českou biskupskou konferencí dle kanonického práva 3 / 2014 ročník XXXVIII Aktualita: Panna Maria Lidická Formační setkání postulantů Pražská katedrála

2 Kvalitní monografie věnovaná významnému evropskému a českému rodu dosud nebyla v české (československé) historiografii publikována. Takovýto tvůrčí počin Václava Horčičky lze jen uvítat. Práce je založena především na hlubokém studiu nepublikovaných archivních materiálů, dále archivních materiálů publikovaných a odborné literatuře. Vytěženy byly z hlediska tématu prvořadé archivní fondy českých i zahraničních archivů. Práce tak navazuje na kolektivní monografii Dějiny Lichtenštejnska, nedávno vydanou. Doc. V. Horčička je erudovaným a zkušeným historikem mladší střední generace, který se problematikou Lichtenštejnů zabýval v několika přípravných studiích k této monografii. Monografii tvoří vyjma úvodu a závěru čtyři téměř stejně rozsáhlé základní kapitoly. Práci pak doplňuje úctyhodný seznam pramenů a literatury. Práce je zaměřena především na dějiny Lichtenštejnů na území českých zemí a Československa. Práce se zabývá tématem, které je na jedné straně aktuální právě minulostí československo-lichtenštejnských vztahů, jednak bylo v české (a středoevropské) historiografii dlouhá desetiletí opomíjeno. Práce reflektuje mnohdy zcela neznámé skutečnosti a je příspěvkem, který překračuje jen význam zpracování československo-lichtenštejnské či českolichtenštejnské problematiky. Lze ocenit autorův zcela profesionální přístup ke zpracování dané problematiky, neboť nepodléhá ani jednostrannému líčení z českého (československého) pohledu, ale ani z obdobně jednostranného pohledu lichtenštejnského. Jádro monografie tvoří československo-lichtenštejnské vztahy ve 20. století, zejména pak s oprávněným důrazem na pozemkovou reformu a její důsledky pro Lichtenštejny a konfiskaci majetku po druhé světové válce. První kapitola pojednává o Lichtenštejnech v českých zemích od 13. století do první světové války. Na ni navazuje kapitola o vývoji ve dvacátých a třicátých letech 20. stol. Následuje kapitola o vývoji za druhé světové války. O prvních poválečných letech, končících konfiskací majetku v Československu, pojednává další kapitola. Poslední výkladová kapitola je věnována vývoji vzájemných vztahů po roce 1948 a končí rokem 1989, kdy se uzavřená kapitola otevřela. Závěrečná kapitola velmi výstižně a jasně formuluje vývoj československo-lichtenštejnských vztahů po první světové válce. Vzájemné vztahy byly ovlivněny vznikem Československa, pozemkovou reformou, Mnichovem, vznikem Protektorátu, tzv. Benešovými dekrety, únorem 1948 a jistým oteplením v roce Stručně řečeno československo-lichtenštejné vztahy odrážejí jak vnitropolitické, tak zahraničněpolitické aspekty. Ostatně ani lichtenštejnské pokusy o zmezinárodnění bilaterálních vztahů nebyly úspěšné. Listopad 1989 přinesl do vzájemných vztahů možnost korektního posouzení lichtenštejnských nároků. Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. Knihu vydala v r Agentura Pankrác BLAHOPŘEJEME P. Norbert Maria Hnátek, OT, kaplan Řádu sv Lazara ad honorem, oslavil 25. května čtyřicáté narozeniny. Redakce přeje jubilantovi mnoho štěstí, pevné zdraví a hojnost božího požehnání

3 obsah Slovo bailliho 2 Aktualita: Panna Maria Lidická LET KATEDRÁLY 4 Vzpomínka na Václava Bořka-Dohalského 7 Slavnost Těla a Krve Páně v Praze 8 Výročí úmrtí P. Josefa Novotného, GCLJ 9 Formační setkání postulantů v Chotěboři 10 Slovenská komenda 11 Válka a Bůh míru 12 Audience u císaře Karla 14 Události v Hejnicích 15 Heraldické střípky 16 FOTO NA 1. STANĚ OBÁLKY Wikipedia, Creative Commons License. reunion Vydává Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského Bohemia, n. g. o. Vychází šestkrát ročně. Adresa redakce: OSLJ-B, n. g. o., Vrážská 323, Černošice. Šéfredaktor: Petr J. Řehoř, KCLJ, CMLJ. Grafická úprava a sazba: Daniel Vojtíšek. Produkce a tisk: Černošická investiční, s. r. o. kontakt: Příspěvky do dalšího čísla Reunionu zasílejte na ovou adresu Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Uzávěrka dalšího čísla je ISSN Touha po Trojjediném Bohu slovo na cestu V jedné sympatické publikaci po názvem Děti píší Bohu můžeme číst i následující dopis adresovaný do nebe: Milý Bože, dej, prosím, mezi Velikonoce a Vánoce nějaký další svátek. Teď tu nic pořádného nemáme. Tento dětský hlas asi mluví za nás všechny. Vánoční svátky nás pořádně chytnou za srdce, Velikonoce také povzbudí a povznesou, ale kupříkladu svátek Nejsvětější Trojice, který slavíme po Svatodušních svátcích, jako by se nás ani netýkal. Některým z nás se zdá, že tato část víry patří jen někam do teologických traktátů. A pokud nám něco říká, musím vám dát za pravdu, že se jedná o velice hluboké tajemství naší víry. Ale jak to už v běžném životě bývá: neukrývá se právě zde jakkoli nás odrazuje obtížnost a prvotní nesrozumitelnost něco vzácného a obohacujícího? Proto nás zvu, moji milí bratři a sestry, společně se pokoušet vycítit a porozumět ve víře, co znamená věřit v Boha, který je jediným a zároveň Trojjediným a co v důsledku znamená být pokřtěn v jeho jménu, být ponořen do života Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Když se pozorně zaposloucháme do hlasu svého nitra, zjistíme, že se v něm objevují mnohé touhy. Mezi nimi i tyto: každý z nás chce být originálním, nezaměnitelným, nikoli kopií druhých; přejeme si, aby nás ostatní respektovali takové, jací doopravdy jsme, aby nás brali vážně. Zároveň ale toužíme po společenství s druhými. Obojí ovšem jde jen stěží spolu dohromady. Zůstat sám sebou a přesto se o sebe dělit s jinými. Naše přání po samostatnosti, po seberealizaci, nám někdy zabraňuje úplně se otevřít druhým. Ale přesto toužíme být užiteční i pro jiné. Cítíme v sobě tedy dvojí touhu: touhu být sám a touhu být ve společenství s jinými. Když si uvědomíme, že jsme děti Boha, že jsme stvořeni k obrazu Božímu, můžeme porozumět, proč v sobě vnímáme obě tyto touhy. Naše přání být sám sebou a být člověkem žijícím v určitém společenství ukazuje, že toužíme po naplnění plánu, který má Bůh s námi a podle kterého nás stvořil. Podle Božího obrazu jsme předurčeni mít účast na bohatství Božího života, na trojjedinosti Boží. V Bohu se tento způsob života v jedinosti a zároveň ve vzájemné lásce projevil v nejplnějším smyslu v dějinách spásy stvoření. Mohli bychom zjednodušeně říci: tady se to povedlo být osobou a být společenstvím v lásce. Pocházíme od Boha. K němu směřujeme. Po něm toužíme Jsme společenské bytosti, neboť Bůh je společenství, a při tom jsme jedineční. Chtěli bychom milovat a být milováni, protože Bůh je láska. Chceme být jako osoba respektováni, protože Bůh nám dal jedinečnost. R. D. Pavel A. Porochnavec ECLJ, vikář duchovního převora reunion 3/2014 1

4 slovo bailliho aktuálně Blíží se letní prázdniny, polovina kalendářního roku je již skoro za námi. Vím, že nyní ještě není na místě bilancování činnosti v našem velkopřevorství, k tomu dojde na Generální kapitule v Hejnicích. Přesto však na jednání Velké rady každoměsíčně hodnotíme to, co jsme v minulém měsíci udělali a co je zapotřebí okamžitě nebo podle dlouhodobého plánu ještě udělat. V letošním roce budeme přijímat velké množství postulantů do Řádu. Je to způsobeno nejen tím, že se investitury zúčastní naši spolubratři z Polské komendy, kterým chceme demonstrovat všechny potřebné ceremonie předtím, než budou během několika let prohlášeni samostatnou národní jurisdikcí. Máme k naší velké radosti také významné množství našich vysoce kvalitních postulantů, kteří posílí všechny naše stávající komendy a pokládají dobré a pevné základy pro řádovou činnost v západních Čechách. Příprava postulantů je nesmírně důležitá činnost, nutná je soustavnost a opravdovost. O tomto setkání píšeme v Reunionu na jiném místě. Zároveň si uvědomujeme, že noví postulanti se naplno zařadí do svých komend a budou se společně se stávajícími členy v bratrském prostředí podílet na rozvoji řádového díla. Možná, že některým členům vyhovuje jednou měsíčně se zúčastnit jour-fixe a své členství berou formálně společensky. Ale pokud se chceme opravdu zapálit pro věc a sloužit těm, kteří si sami pomoci nedovedou, je nutné se zapojit do některého z duchovních, charitativních či kulturních projektů. Spoluúčast na těchto projektech je tím nejlepším podnětem pro vlastní uspokojení z členství v Řádu Řád nám nedá víc, než to, co do něj sami vkládáme. Důležité je pochopení, že náležíme k Řádu, jehož členové chtějí a umějí dělat mnoho dobrého a pokud pracují společně s Božím požehnáním, dosahují velkých cílů. I nadále platí prosba o doporučení vhodných kandidátů postulátu do našeho Řádu. Stále máme kapacitu přijímat aktivní katolíky, kteří si váží tradic a zároveň nejsou lhostejni k potřebám méně šťastných. Každé doporučení na takového postulanta velmi rádi přivítáme. Vážené spolusestry a spolubratři, přeji vám všem pěkné prázdniny a těším se na setkání na Generální kapitule v Hejnicích Ondřej F. Vanke, GCLJ-J bailli FOTO poskytl autor Dlouho mě trápí, že se zapomíná na otce Josefa Štemberku, lidického faráře, a když už si na něj někdo vzpomene, špatně interpretuje, co se vlastně tenkrát stalo. Dokonce i v katolických článcích se píše, že se vrátil (z Kladna do Lidic byl na arciděkanství předat kroniku a matriku, protože v Lidicích končil, vlastně už měl být několik dní pryč) proto, aby se s lidickými muži modlil a žehnal jim. To by bylo trochu málo vrátil se ke svým farníkům, proto, že je za třiatřicet let služby znal. Mnozí odpadli a nedbali ani o něj, ani o kostel, byla tedy poslední možnost smířit je s Bohem a Církví a připravit je na smrt. Sám za tu možnost zaplatil svým životem. A na takového kněze se nevzpomíná. Přemýšlím už léta o různých věcech, které by bylo možné k jeho připomenutí udělat, a jednou se objevila otázka, proč vlastně není k jeho poctě Mariánský obraz (s jistou inspirací z Polska: Panna Maria Katyňská). A pak jsem to najednou Panna Maria Lidická měl v hlavě naráz hotové: Panna Maria z Paládia bez Dítěte Ježíše. Nakreslil jsem si to, jen tak na kousek papíru a úplně mě to vyděsilo, připadalo mi to příliš silné. Jěště jsem nad tím nějaký čas přemýšlel a přitom si uvědomil, že jestliže se o lidickém faráři mluví málo, o něčem jiném se nezmínil snad nikdo při vykrádání a ničení lidického kostela nacisté jistě zneuctili i Tělo Páně, jistě Ho rozdupali po kostelní dlažbě, když kradli ciborium, pokud neudělali něco ještě horšího. Námět mi tedy připadal přípustný. Pak se ukázala možnost malovat něco pro cášskou katedrálu jako dar pro letošní pouť (od té minulé tam mají můj malý relikviář s kouskem lebky sv. Prokopa) a napadlo mě nabídnout jim, do nejdůležitější německé korunovační katedrály, právě tenhle obraz. Aby ale bylo možné nabídku udělat, musel jsem mít námět církevně schválený. Namaloval jsem tedy malou studii a vyprosil si audienci u otce kardinála. Při práci jsem se také díval do různých knih a objevil, že je letos 145. výročí narození otce Josefa a 95. výročí jeho nastoupení do Lidic. Pro případ, že by obraz prošel, jsem připomněl, že otec Josef se narodil na Hromnice, že tedy by bylo možné při setkání s řeholníky výročí připomenout a obraz ukázat. Otec Dominik reagoval velmi laskavě a s obrazem souhlasil. Následovala nabídka do Cách i reakce tamní kapituly byla pozitivní. Přednější ale byl obraz pro setkání otce arcibiskupa s řeholníky na Hromnice. Namaloval jsem ho, stihl jsem to tak akorát, v pátek jsem ho vezl do arcibiskupství, přes noc byl v kapli a v sobotu putoval k oltáři v katedrále. A tam otec Dominik věc pojal z mého pohledu nad pomyšlení velkolepě: prohlásil obraz za nový český mariánský obraz s titulem Panna Maria Lidická. Zdirad J. K. Čech, KLJ 2 reunion 3/2014 reunion 3/2014 3

5 Pražská katedrála oslavila své výročí FOTO wikipedia (creative commons license) a roman albrecht Hlavní oslavy 670. výročí položení základního kamene Svatovítské katedrály a povýšení pražského biskupství na arcibiskupství se konaly na svátek sv. Víta 15. června 2014 v katedrále. Mši svatou celebroval magdeburský biskup Gerhard Feige. Protože většina činovníků Českého velkopřevorství byla v té době na formačním setkání postulantů, zastupoval náš Řád cfr. Jan Royt. J. E. Gerhard Feige ve svém kázání zdůraznil několik myšlenek, které v úryvcích publikujeme, protože jsou pro nás stále důležité: Skutečnost, že církev stále ještě existuje a to právě ve střední a východní Evropě není úplně samozřejmá. Na základě svých obzvlášť bolestných zkušeností v minulém století mohou Češi a východní Němci vlastně jen žasnout. A je potěšitelné, že se církev mnohde projevuje dokonce jako velice živá. V den dnešní slavnosti svatého Víta budiž Bohu za to vzdán ze srdce velký dík. Vzhledem k mnohým znejistěním a nedorozuměním přece jen soudím, že je na místě, abychom se opětovně zamysleli nad otázkami: Kdo či co církev vlastně je? Jak je vnímána? K čemu zde je? Z čeho žije? Co je jejím cílem? 1. Není jen pozemská Pro mnoho těch, kdo stojí mimo ni, je církev, sestry a bratři, pouhý spolek jako kdekterý jiný anebo snad přece jen alespoň jedna z významnějších organizací. Leckteří kritici v ní spatřují zájmový svaz reakčníků či svépomocnou skupinu existencí, které nedovedou žít. Jiní zase ji považují za docela užitečnou nositelku kultury, poskytovatelku sociálních služeb a zaměstnavatelku. Životním principem církve je při tom Duch svatý. Ten působí, že církev zůstává Božím nástrojem a nepropadá světu. A mluvíme-li o její svatosti, nesmí se tím rozumět etická dokonalost; spíše se tím míní to, že nerozlučně náleží Bohu. Jako Boží ustanovení se podílí na posvátnu a žije především z toho, že Bůh sám ji obdarovává dobry spásy. Proto také je pro nás základní věcí slavení svátostí a naslouchání Božímu slovu. Tuto skutečnost lze ovšem pochopit jen vírou. 2. Jsme povinováni Božímu království Kam tedy putujeme, sestry a bratři? Boží království je naprosto již zde a působí, sice předběžně a vskrytu, mnohdy pouze úlomkovitě. Obzvláště zřetelným znamením toho je především církev. Boží panování ve spravedlnosti a lásce je nadto viditelné i všude tam, kde lidé jednají nezištně a zasazují se za svobodu a spravedlnost, za smíření a pokoj. Kvůli Božímu království pak může být nezbytné rozloučit se s lecčíms, co nám v dřívějších dobách a možná ještě včera bylo milé a drahé. Dokonce musíme být připraveni vymanit se z dávných zvyklostí, jestliže nás mezitím již nepotřebně zatěžují a odvádějí od podstatného. Věděl to už svatý Augustin. Když v roce 440 dobyli Řím Vandalové a mnoho křesťanů se obávalo, že se zánikem říše římské zanikne i křesťanství, řekl: Nepřidržuj se starého světa a omládni ve víře v Boží království. Při pohledu na dva tisíce let dějin církve a v důvěře v Boha musíme 4 reunion 3/2014 reunion 3/2014 5

6 si my ještě víc být vědomi: Církev není vázána na určité poměry; ona může všude i za těch nejobtížnějších okolností zapouštět kořeny, rozvíjet se a plnit své poslání. Navíc naším cílem není nějaká podoba církve, ale království Boží. 3. Jsme tu pro druhé Sestry a bratři, protože je církev určena k tomu, aby působila jako znamení Božího království a k němu vedla, bylo by fatální, kdybychom stále jen kroužili kolem sebe. Přece nemůže být jedinou snahou církve utvrzovat si či vybudovávat si postavení, zhlížet se v zrcadle sebelásky anebo se vystrašeně obrňovat. Ona je zde pro lidi, musí být s nimi a angažovat se pro jejich celkové blaho to znamená tělesné i duševní, pozemské i věčné. V tomto smyslu jsme v magdeburském biskupství také vyhlásili svůj program: Chceme být církví, která se nestará jen sama o sebe, nýbrž umožňuje všem lidem podílet se na naději, která je nám darována v Ježíši Kristu. Jsem si plně vědom, že nedokážeme zmírnit veškerou nouzi a vyhovět všem očekáváním. V tom jsou naše síly a možnosti často příliš malé. Avšak můžeme dávat znamení a vzbouzet odvahu proti lecjaké rezignaci: tím, že se budeme konkrétně angažovat pro všechny, kteří jakkoli strádají, avšak i pro duchovní zápas o utváření naší společnosti. I dnes je třeba následovat Krista konkrétním způsobem, svědčit o něm našim současníkům a jednat v jeho duchu. Neustále jsme vysíláni zasazovat se podle křesťanského obrazu člověka za hodnoty, bez nichž se život ve svobodě nemůže zdařit: za bezpodmínečnou hodnotu každého člověka od fáze embrya po umírání, za ochranu manželství a rodiny, jakož i za péči o obecné blaho, za spravedlnost a milosrdenství, za demokracii a toleranci a proti jakémukoli extremismu. Tak se můžeme stávat mosty porozumění mezi národy. Tak našemu kontinentu můžeme poskytovat ještě další službu: připomínat mu, co je vlastně jeho inspirací. Neboť jak to formuloval kardinál Kasper moderní Evropa bude natrvalo existovat jen tehdy, objeví-li znovu svou náboženskou a zejména svou křesťanskou duši. -red- S použitím FOTO roman albrecht FOTO archiv čvp Vzpomínka na Václava Bořka-Dohalského Před deseti lety, 17. června 2004 náhle zemřel rytíř, který se významně podílel na činnosti našeho velkopřevorství. Václav hr. Bořek-Dohalský z Dohalic se narodil v roce 1941 a o padesát let později vstoupil do Řádu. V roce 2000 se stal kancléřem velkopřevorství a započal s procesem, jehož výsledky vidíme teprve nyní návratem ke katolickým kořenům velkopřevorství, apelu na slušnost a aktivní práci na charitativním poli. Tehdejší snahy byly komplikovány nekázní a neposlušností řady tehdejších členů, kteří odmítli předložit své lustrační osvědčení, využívali Řád pro podporu vlastních podnikatelských aktivit a snažili se Řád zprivatizovat pro vlastní potřeby. Tehdejší velkopřevor Radslav hr. Kinský neměl dost energie ke zvládnutí této situace (bydlel ve Francii, správa velkopřevorství byla na dálku složitá a tehdejší kancléř chev. Josef Kočí negarantoval v té době již žádný rozvoj) a tak Václav Dohalský po jistém váhání nastoupil do služby kancléře. Právě v té době mě Václav požádal, abych se k němu připojil jako vicekancléř a společně tak vytvořili tandem, který pravidelně komunikuje a v součinnosti koná. To se podařilo a byla to velká změna oproti předchozímu stavu, kdy se Velká rada scházela zpravidla jednou ročně před konáním kapituly, aby si činovníci ujasnili, o čem tam vlastně budou mluvit S Václavem jsem se setkával již od osmdesátých let zejména na závodišti v Chuchli. Zatímco Radslav preferoval dostihy Velké pardubické, Václav se specializoval na klusácký sport a do značné míry jej v tehdejším Československu znovu vybudoval. Já jsem v té době jako student střední zemědělské školy v Chuchli často pobýval nejen na povinných praxích, ale také ze zájmu, a tak mi kolegové jednou na závodišti ukázali legendárního hraběte, co mu kůň vykopl oko. Porozuměli jsme si později, když jsme řešili některé pracovní věci a občas se vídali. K milému překvapení pak došlo v roce 1993, kdy jsem se s Václavem opět setkal v Řádu a tak zahájit zde naši spolupráci bylo opravdu snadné. V roce 2003 velkopřevor Radslav Kinský dosáhl věku 75 let a rozhodl se rezignovat k září 2004 na svůj úřad. Na investituře na Vranově u Brna v říjnu 2003 byl tedy velmistrem Francois de Cossé, markýzem z Brissacu Václav dekorován řádovým velkokřížem a bylo oznámeno jeho jmenování třetím velkopřevorem s tím, že se ujme úřadu v září roku Václav měl velký respekt v Českém velkopřevorství i v zahraničí. Cestovali jsme spolu často do Francie, rád se zúčastňoval tradičních setkání německy mluvících zemí v Johannisbergu u kněžny Tatiany Metternichové. Rád mluvil s lidmi a o všechny projevoval upřímný zájem. Byl nesmiřitelný k manipulaci a švindlům a pokračoval tak v silné rodové tradici. Ostatně často citoval slova svého dědečka: chovej se mravně a svému stavu přiměřeně, která v sobě nesl celý život. Jednoznačně v roce 2004 odmítl manipulaci voleb velmistra v Torontu a spolu s Radslavem Kinským vždy jednoznačně podporovali řádové vazby na francouzský královský dům. Dlouhodobé napětí a nedobrý zdravotní stav se však podepsaly na Václavově zdraví a ve večerních hodinách 17. června 2004 na ulici podlehl dalšímu srdečnímu ataku. Jsme rádi, že další následovník ve službě velkopřevora Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz naplnil Václavovy vize o směřování a cílech našeho velkopřevorství a celého Řádu. Ondřej Vanke, GCLJ-J 6 reunion 3/2014 reunion 3/2014 7

7 Slavnost Těla a krve Páně v Praze Podobně jako v minulých letech se v Praze 19. června 2014 konala oslava slavnosti Těla a Krve Páně. V odpoledních hodinách sloužil o. kardinál Dominik v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou a po ní následovalo tradiční eucharistické procesí. K oslavě slavnosti Těla a Krve Páně pozval o. kardinál Dominik všechny kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží lid v městě Praze. Setkání se tradičně zúčastnili někteří členové maltézského a 14 členů svatolazarského řádu. V úvodu mše byli přítomní rytíři otcem kardinálem jmenovitě přivítáni. Eucharistické procesí šlo z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence čp. 7 a třetím na Karmelu sv. Josefa. Průvod byl zakončen návratem k čtvrtému oltáři v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Tradičně bylo nesení baldachýnu svěřeno řádovým rytířům. Slavnost Těla a krve Páně (dříve Božího těla ) se v katolické církvi slaví ve čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice. Svátek zavedl v r papež Urban IV. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. V celé církvi se zvyk putovat v procesí s Nejsvětější svátostí rozšířil od 15. století. V Praze se poprvé konalo v roce Tradice byla obnovena v roce red- FOTO roman albrecht 8 reunion 3/2014 reunion 3/ FOTO archiv čvp Výročí úmrtí P. Josefa Novotného nositele Velkokříže sv. Lazara Ondřej F. Vanke, GCLJ-J Pater Dr. Josef Novotný se narodil v roce 1931 v Praze a byl nezapomenutelnou postavou české menšiny ve Vídni. Vystudoval na Karlově universitě historii a po emigraci studoval teologii v Augsburgu. V roce 1965 byl pověřen duchovní správou uprchlíků ve vídeňské diecézi a od počátku svého pobytu v Rakousku působil také jako katecheta v české škole spolku Komenský. O deset let později vstoupil do Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou. V roce 1978 byl Svatým stolcem jmenován generálním provinciálem Řádu pro Rakousko a Německo. Byl členem Řádu sv. Lazara a nositelem Velkého kříže. Otec Novotný byl velkým hybatelem snah o kanonizaci bl. Anežky České. Dne 12. června 1982, při slavné bohoslužbě ve vídeňském kostele sv. Karla Boromejského (spravovaného již od poloviny 18. stol. českými křižovníky) na počest 700. výročí úmrtí tehdy ještě blahoslavené Anežky, představil veřejnosti nový relikviář s ostatky světice. Tento stříbrný relikviář byl financován Řádem sv. Lazara a dovezen do Vídně řádovou delegací složenou z Mons. J. Kubovce, A. F. J. Karlovského, hr. B. Strachwitze, F. Weyra a dalších. Dnes je relikviář umístěn v kostele Sv. Františka v Praze. Zájemci o historii se mohou dozvědět více v Reunionech 2/2011 a 3/1982. V období, kdy i za železnou oponou na západě zřídkakdy zaznělo něco jako Československo, nanejvýš tak ještě Prag, to bylo ohromující. Ne malá, zapomenutá země uprostřed Evropy, ale opět její dávná velikost, sláva a důstojnost. Ve Vídni se česky konaly bohoslužby, při nichž si považovali za čest významní pěvci vídeňské Opery smět spoluúčinkovat, jichž se zúčastňovaly i staré, ještě ve Svaté zemi založené rytířské řády: vedle maltézských rytířů též čeští lazariáni, strážci Božího hrobu, ale i němečtí rytíři, kteří z řádové solidarity i z historických tradic stáli věrně na české straně. Po těchto bohoslužbách následovalo vždy pohoštění v rytířském sále hned za kostelem se nacházejícího křižovnického paláce, odkud se v létě z otevřených oken často nesl zpěv českých národních písní. Ale nebyly to jen bohoslužby. Páter provinciál Novotný, ač už těžce nemocen, se věren zásadám sv. Anežky staral také o chudé a potřebné vídeňské Čechy a Rakušany, patřící pod jeho duchovní správu. Pomáhal i nově příchozím exulantům, vyřizoval jim se svými spolupracovníky záležitosti na úřadech, dojížděl za nimi do uprchlického tábora v Treiskirchen, sloužil pravidelně v kostele Panny Marie Am Gestade české bohoslužby, po nichž mu mohl kdokoliv přednést své starosti a vždy se mu dostalo pomoci. Pro krajany též pořádal zájezdy do nedalekého poutního místa Mariazell, podporovaného už ve středověku Přemyslovci. Také o své rakouské věřící pečoval: při jedné jeho hospitalizaci právě o Božím Těle Rakušané ozdobili oltáře, baldachýn a monstranci červenými, bílými a modrými květinami tedy v našich národních barvách jako poděkování a zároveň prosbu za uzdravení tohoto Čecha. Získal si i úctu a trvalé přátelství některých vysokých cizích církevních hodnostářů maďarských, polských, slovenských. Polákům např. při návštěvě Svatého otce Jana Pavla II. ve Vídni umožnil setkání s ním právě v křižovnickém paláci. A Slováky demonstrující na břehu Dunaje v Bratislavě podpořil tím, že uspořádal pochodňový průvod na protější straně řeky, aby jim tak vzkázal: Nebojte se, jsme s vámi!. Otec provinciál Josef Novotný zemřel 23. května 1989, přesně před 25 lety. Velkých společenských změn v Čechách se již nedočkal. Vzpomínáme s láskou a úctou.

8 Formační setkání s postulanty Petr J. Řehoř, KCLJ na chotěbořském zámku etošní rok je v mnoha směrech výjimečný. Připomínáme si 25. výročí navrácení části členů našeho řádu z exilu, stejně jako 75 let od vzniku prohlášení české šlechty*). Neobvyklý je tento rok ale také počtem přijímaných, povyšovaných či pasovaných spolubratrů a spolusester, kterých je tentokrát přes třicet. Protože takový počet nováčků by bylo náročné individuálně seznámit se vším, co se týká řádu, rozhodli jsme se poprvé uspořádat společné formační setkání postulantů. Formační setkání se uskutečnilo o druhém červnovém víkendu na zámku v Chotěboři. Také toto setkání bylo výjimečné nejen tím, že představovalo první formační setkání organizované v této podobě, ale zároveň prostředím a atmosférou, kterou navodil náš velmistr a hostitel v jedné osobě. Osobně se s každým pozdravil, aby jej přivítal v naší svatolazarské rodině. My jsme naopak měli příležitost popřát mu vše dobré k narozeninám. Tato srdečnost a bezprostřednost byla dobrým začátkem a provázela nás po celou společně prožitou dobu. V páteční podvečer jsme my zkušenější v klidu zámecké jídelny vyprávěli ostatním o řádových zvyklostech, o ceremonii, kterou prožijí v září při vigilii a pak při vlastním přijetí. V sobotu pokračoval program výkladem o historii řádu v Čechách i ve světě. Otec Pavel vyzdvihl základní duchovní hodnoty a spiritualitu řádu. Odpolední blok zahájil velmistr komentovanou prohlídkou zámeckých prostor. Odpolední bohoslužba v zámecké kapli, krásně vedená otcem Pavlem, byla také výjimečná kaple je zasvěcena Boží Trojici a mše byla sloužena při vigilii tohoto významného svátku. Program jsme zakončili blokem rozpravy o možnostech postulantů zapojit se do řádového díla. Po oba dny nás spojovala modlitba breviáře. Pro mě samotného to byl inspirující a dobře strávený čas. Líbilo se mi povídání s našimi novými spolusestrami a spolubratry, a přestože je vždy možnost něco zlepšit, věřím, že i ostatní si ze svého pobytu v Chotěboři odnesli užitečné vědomosti a příjemné vzpomínky. Velké poděkování patří našemu velmistrovi za vytvoření pocitu domova, který dokáže svou bezprostředností navodit, ale i všem, kteří si udělali čas společně se vidět, povídat si a trochu lépe se poznat. *) Prohlášení členů starých rodů vzhledem k nedotknutelnosti území Českého státu, FOTO Martina Řehořová Pomoc postiženým květnovými povodněmi v Srbsku V máji zasiahli Balkán ničivé povodne, ktoré si už vyžiadali cez štyridsať obetí na životoch a materiálne škody sa zatiaľ len odhadujú na stovky miliónov eur. Najviac zasiahnutý zostal energetický sektor, od ktorého je závislé celé hospodárstvo krajiny a pre poškodenú infraštruktúru je ohrozené aj zásobovanie obyvateľstva Srbska a Bosny pitnou vodou či potravinami. Navyše v regióne hrozia epidémie týfusu a žltačky. Srbský premiér Alexander Vučić preto požiadal o medzinárodnú humanitárnu pomoc, ktorú Slovensku tlmočil srbský veľvyslanec v Bratislave Šani Dermaku. Slovenská komenda sa rozhodla na výzvu okamžite reagovať a poslala na účet veľvyslanectva účelovo viazanú finančnú pomoc. V súlade s našim poslaním zaisťovať pitný režim na katolíckych púťach sme sa rozhodli prostriedky venovať na nákup ks (t.j. 2 palety) 1,5l balenej pitnej vody. Veľvyslanec Srbskej republiky nášmu rádu obratom zaslal ďakovný dopis ako aj čestné uznanie za prejavenú solidaritu voči jeho ľudu. Toto poďakovanie patrí všetkým slovenským spolubratom, ktorí sa rozhodli venovať dar zo svojich osobných prostriedkov! Radovan Ocsovay, KLJ, velite¾ Slovenskej komendy Děkovný dopis a čestné uznání uveřejňujeme na 3. straně obálky. 10 reunion 3/2014 reunion 3/

9 Válka a Bůh míru V neděli 22. června 2014 se při nedělních bohoslužbách v kostelech pražské arcidiecéze četl pastýřský list kardinála Dominika Duky OP, v němž pražský arcibiskup využívá příležitosti 100. výročí začátku první světové války, aby promluvil o skutečném míru, který není jen absencí války, ale vyrůstá z odpuštění a vzájemného smíření. Kladu si otázku, co vlastně je mír a jak k němu dospět. Snad všichni lidé tuší, co to mír je a dovedou mluvit o okamžicích, kdy ho pocítili. Definovat mír se však nepodařilo. Důvod je zřejmý. Chceme mír nařídit v rámci sporů. Vždy nám vyjde jen jakási neválka. Křesťané vždy hledají poučení v Bibli. Tam se dovídáme, že skutečný mír není pojmem pozemským, ale vlastností Božího bytí. Mír je harmonií tří Osob v jednotě Boží Trojice. Dále nám Písma říkají, že jsme k němu pozváni nabídkou odpuštění. Skutečný mír je stav vzájemného sebepřijetí. To ovšem nastává aktem odpuštění a vzájemného smíření. To nejde deklarativně zavést. Smíření musí vzejít z života, tj. právě tak, jako z života vyrostly křivdy, bolest a nenávist. Rány rozdělení se musí zhojit. Je to dlouhý proces, který se může zdárně rozvíjet, jen když si uvědomíme celek, kterého se týká. Tím je lidstvo evropské či celosvětové, k němuž všichni patříme. I když padlí umírali, Bůh ví, v jakém vzájemném záští, dnes leží pospolu a my na válečných polích sklízíme obilí na chléb pro všechny. Všichni padlí jsou naši padlí. Všem přejeme, aby odpočívali v pokoji. A proto nesmíme jejich pokoj rušit křikem nových sporů ani starých výčitek. Ve Starém zákonu je pozoruhodná vize kýženého míru, která zároveň ukazuje, jak se k němu blížit. Prorok Izaiáš říká: Národy zlámou své meče a překovají je v radlice. Svá kopí ve vinařské nože nebudou se už učit vést válku. Naší snahou ať je tedy spolupráce. Ať o ni usiluje každý tam, kde právě stojí, v malém i velkém. Pochopme konečně, že práce spojuje, zisk na úkor druhých rozděluje. Žehnám vám. Vyzývám vás, staňte se nositeli míru. Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Kardinál Dominik Duka OP Otec kardinál sloužil ve úterý dne 24. června v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradě pražském vzpomínkovou mši ke stému výročí zavraždění rakousko-uherského následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda deste a jeho choti Žofie v bosenském Sarajevu a ke stému výročí vypuknutí První světové války. Mše se zůčastnili i členové našeho řádu. Foto Josef Nerušil Bratři a sestry, tímto oslovením se obracím nejen na věřící katolíky, ale na všechny naše občany a dokonce i na hosty našeho státu, kteří touží po spokojeném životě. Činím tak v den, kdy si spolu s celou Evropou připomínáme začátek 1. světové války. Víme dobře, že je různě hodnocena historiky, že o její důsledky klopýtají právníci a politikové i v současné době. To ponechám odborníkům. Chci upozornit na něco jiného. Na to, jak tato válka poznamenala dějiny lidstva, které jsou dějinami viny, odpuštění a spásy. První válka světová představuje šok a morální zlom. Milionové počty padlých a jejich anonymita zpochybnily hodnotu lidského života. Co záleží na jednom vojákovi? Poslušnost rozkazům pod hrozbou smrti zpochybnila pojem zodpovědnosti a tím i lidské důstojnosti a sebeúcty. Není divu, že po skončení války došlo k dvěma reakcím. Prvou byla snaha vzpomínku na ni vytěsnit, odkázat ji do minulosti. Druhou byla víra, že něco podobného se nemůže opakovat. Dnes víme, že se to do dvaceti let opakovalo v podobě větší a nelidštější. Je třeba důrazně říct, že podobné věci se opakovat mohou a že obdobným způsobem i vznikají. Situace na Ukrajině je jak v rámci lokálním, tak v přístupu velmocí nebezpečně podobná situaci na Balkáně v předvečer 1. světové války a výroky některých politiků skoro totožné s výroky v předvečer 2. světové války. Jak je to možné? Děje se to právě proto, že děsivé vzpomínky chceme vytěsnit a zapomeneme, z historie se nepoučíme a zopakujeme smrtonosné chyby. Miliony mrtvých, kteří varují, nechceme slyšet. Položme si další otázku. Jak tento nespočetný zástup vyzývající nás k uchování míru vznikl? Vznikl tak, že pyšná, všemu nadřazená chtivost moci odmítla a umlčela hlasy míru. Je málo známo, že dopis papeže Pia X, v kterém doslova na kolenou prosil císaře, aby zabránil válce, byl zadržen v generálním štábu a nebyl doručen. Je ctí naší arcidiecéze, že arcibiskup Skrbenský se veřejně postavil za ještě jiné papežovy výzvy k míru. Byl kvůli tomu odstraněn z pražského stolce. Je také málo připomínáno, kolik mužů bylo ve všech zúčastněných zemích popraveno za vlastizradu, protože odmítli z nábožensky motivované lidské zodpovědnosti zabíjet na povel. První světová válka nastolila dvě vážná témata. Otřásla vírou v dobrého Boha. Jak se na to mohl dívat?! Bůh je Bohem míru a zve ke svému míru i všechny lidi. Lidé válčí ze své vůle, ne z vůle Boží. Katolická církev ani jiné křesťanské církve nežehnaly zbraním, ale s úzkostí se modlily za vojáky a vkládaly je do Boží ochrany a Božího milosrdenství. Otřásla také pojmem mír, protože byl porušen tak silně, že dosud nebyl plně obnoven. FOTO imperial war museum 12 reunion 3/2014 reunion 3/

10 audience u císaře karla 2014 Mgr. Jakub Holman, BLJ V roce 2014 se ve městě Brandýs nad Labem opět shromažďují vojenské jednotky v rakousko-uherských a německých uniformách. Venku na plakátové ploše je možné číst císařovo oznámení Mým národům. Vojáci nesou praporce s císařskými orly. Navzdory nepříznivému počasí jdou do zámeckých zahrad desítky a poté stovky náštěvníků. Právě zde se má konat vojenská přehlídka. Přijíždějí také vzácní hosté: Jeho Císařská a Královská Výsost, arcivévoda Josef Karel, potomek uherských palatinů vyslanec arcidomu Habsbursko-Lotrinského. Dále Jeho Jasnost kníže z Hohenbergu, pravnuk Františka Ferdinanda d Este. Z Lichtenštejnska přijel princ Gundakar, člen vládnoucího knížecího domu. Z duchovních je třeba zmínit Jeho Excelenci mons. Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského; P. prof. Mariana Grubera OCist., prezidenta Modlitební ligy císaře Karla I.; a Abbé Cyrilla Debris ThD., postulátora procesu blahořečení císařovny Zity. Zemské šlechtické rody zastupuje hrabě Mensdorff-Pouilly, hrabě Theobald Czernin s chotí a další. Za rytířské řády jsou přítomni členové Řádu sv. Lazara, spolupořadatele celé akce. Na pódiu pan PhDr. Novák zahájí slavnost Audience u císaře Karla I. Hraje císařská hymna. Monarchie však již šestadevadesát let neexistuje. Přítomné pluky jsou historické, prapory symbolizují zaniklé státy, císařskou hymnu hraje Ústřední hudba Armády ČR... A přesto, tato akce je něčím víc než jen historickou připomínkou. Císař Karel je postavou křesťanského světa, o které můžeme říct, že skutečně křesťanský život žila. Za to byl tento panovník pozvednut papežem Janem Pavlem II. k úctě oltáře. Je to člověk, ke kterému se křesťan může obracet se svými modlitbami. A je to osobnost naší i světové historie, která je vzorem velikého státníka i člověka nevšední lidskosti. Císař Karel usiloval o mír, o spravedlnost pro národy, kterým měl vládnout. Všechny tyto hodnoty jsou nutné v každé době... Po slavnostní přehlídce historických jednotek došlo také na ukázkový přelet historických letadel. Pilot jednoho z nich foto foto shodil do zámecké zahrady kytici. Na ní byla stuha s nápisem: Zachovej nám Hospodine... Pan Novák k tomu dodal: Ano, zachovej nám, Hospodine..., nejen císaře a naši zemi, ale naše hodnoty... nás všechny... Bylo to přání, ale i snad i neformální modlitba. Když před sto lety odjížděl arcivévoda František Ferdinand d Este s chotí do Sarajeva, Evropa zažívala dlouhá léta klidu. Klidu, který byl trnem v oku mnoha těm, kteří si přáli změnit mocenskou rovnováhu. Nehleděli přitom na to, kolik bude mít konflikt obětí, kolik rozdělí rodin a společností. První světová válka začala rozdělením rodiny. Během atentátu zemřel František Ferdinand, muž, který se snažil celé roky bránit válce. Muž, který si přál spravedlivější poměry v monarchii. Zemřela jeho manželka, vévodkyně z Hohenbergu, která se provinila pouze tím, že byla ženou následníka trůnu. Oba rodiče tří dětí... Následovala válka, která proti sobě postavila nejen národy. Byla to válka, kde Češi v legionářských uniformách bojovali proti Čechům v rakousko-uherských uniformách... Mohl tohle někdo předvídat? Modlitba je základním kamenem veškerého úspěšného konání. Proto se po vojenské přehlídce konala slavná mše svatá, kterou v chrámu Nanebevzetí Panny Marie celebroval pan biskup Lobkowicz. Veškeré úmysly byly obětovány za mír. Poté se hosté mohli odebrat do zámecké restaurace k obědu a neformálnímu posezení, či sledovat program historických jednotek. Večer pak v chrámu zazněl ještě koncert z děl W. A. Mozarta a J. S. Bacha. Celá akce by se dala na závěr zhodnotit slovy, které před několika lety pronesl arcivévoda Otto, nejstarší syn císaře Karla: Spojuje se opět dohromady to, co dohromady patří. Jazykové bariéry nijak nenarušily srdečnou atmosféru. A tak bychom mohli říci, že se v Brandýse nad Labem podařilo to, čemu císař Karel zasvětil svůj život. A co mohlo být mezi lety , kdyby lidem jako on bylo dopřáno sluchu. To, že šly události jinou cestou, není jeho vinou. Císař Karel vyhrál tu největší válku ze všech. Nikoli politickou ani vojenskou, hospodářskou... ale morální. Budiž i toto cestou nás všech. Proto ještě jednou řekněme: Na přímluvu blahoslaveného císaře Karla, zachovej nám, Hospodine... Amen. Události v Hejnicích Dění v bývalém františkánském klášteru a mariánské bazilice minor v Hejnicích, v místě naší připravované zářijové Generální kapituly, je pochopitelně ve středu našeho zájmu. Letos v květnu tam proběhly dvě významné církevní události, týkající se i nás. Desátého května jsme slavili tradiční Mezinárodní pouť smíření. Hlavním celebrantem byl Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CS., apoštolský exarcha, doprovázený českými, německými a polskými duchovními. I když v posledních letech počet polských poutníků je nižší, německých je stále dost. Po mši sv. následoval tradiční společný oběd a přátelské posezení. Byla to příležitost pozdravit se se známými z minulých let a podat informace o našem Řádu novým poutníkům. Při odpoledním krásném koncertu Svatotomášského sboru, vedeného Pavlem Vernerem, jsem měl možnost seznámit se i s třetím Stanislavem Přibylem, docentem církevního práva, který byl varhaníkem. Vzpomínal na společnou fotografii Stanislavů v Příbrami. Následující sobota byla v Hejnicích ještě slavnostnější. J. E. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, za velké asistence kněží litoměřické diecéze vysvětil za trvalého jáhna B. C. Michala Olekšáka, administrátora in materialibus farnosti Dlouhý Most a dalších tří farností. Michal Olekšák, i když už není členem našeho Řádu, s námi při řadě akcí spolupracuje, pečlivě sleduje zprávy o nás a chová k nám trvalé sympatie. V minulosti intenzivně spolupracoval s paterem Milošem Rabanem, SChLJ, kterého označuje jako svůj vzor. Vysvěcení byla přítomná i jeho manželka Martina, která jejich poslední, páté dítě měla v náručí. Ostatní synové ministrovali. Nejstarší si mi před obřadem stěžoval, že má z toho plnou hlavu starostí. Krásná atmosféra pokračovala následujícím obědem a debatou. Mě velmi potěšilo opětné setkání s otcem biskupem. Ten mě před obřadem seznámil se svým asistentem Petrem Mikulou, rytířem papežského řádu sv. Řehoře Velkého, a vyjádřil potěšení nad tím, že na této významné události nechybějí zástupci rytířských řádů. Mezi zúčastněnými duchovními byl i J. M. kan. Alexej Baláž, děkan varnsdorfský, bratr našeho spolubratra Kornela Baláže, SChLJ. Další jeho bratr doprovázel při předcházející akci J. E. Mons. L. Hučka. Doufám, že to není z mé strany rouhání, když vyslovím myšlenku o působení Ducha Svatého, který vede lidi do společenství a bratrství. Věřím proto v úspěšnou naši letošní Generální kapitulu v promodleném poutním místě Hejnicích. Antonín Schauer, KCLJ, CMLJ, velitel Severočeské delegace 14 reunion 3/2014 reunion 3/

11 heraldické střípky Antoine Agnan Francois de Charry des Gouttes ( ) Na modrém štítě stříbrný kotvový kříž. Štít převýšený korunou markýzů je podložen křížem Řádu svatého Lazara z Jeruzaléma a Panny Marie z Hory Karmel a ovinut jeho rytířskou dekorací. Zemřel jako poslední rytíř Řádu přijatý (při promoci roku 1788) před francouzskou revolucí, a někteří autoři odmítající legalitu současného Řádu svatého Lazara počítají sto let od jeho smrti jako letopočet definitivního zániku Řádu s odvoláním na Kánon Kanonického práva. Řád byl ale udělován i po revoluci, takže je takové počítání marné, a později byl spravován svou kapitulou bez ohledu na to, že řádový majetek uchvátil konvent a velmistr byl v exilu. Louis Stanislas Xavier de France, hrabě z Provence, vévoda z Anjou, vévoda z Vendôme (pozdější král Ludvík XVIII.), velmistr Řádu Panny Marie z Hory Karmel a Řádu svatého Lazara z Jeruzaléma ( ) Čtvrcený štít, v 1. a 4. modrém poli tři zlaté lilie 2, 1 (Francie), ve 3. a 4. modrém poli pod červeným turnajským límcem zlatá lilie (Provence). Štít je ovinut kolanou spojených řádů Panny Marie a svatého Lazara a korunován královskou korunou Pro malý znak (jen korunovaný štít bez použití pláště a dalších honosných kusů) se může užívat zjednodušená koruna jen její obroučka. Vynechávají se oblouky i vložená čepice, takže královská koruna má jednoduchou podobu prosté heraldické koruny jako ve staré heraldice. Václav hrabě Dohalský z Dohalic, český velkopřevor Řádu svatého Lazara ( ) Polcený štít, pravá polovina černo zlatě šachovaná, levá zlatá. Štít podložený svatolazarským zeleným, zlatě lemovaným křížem a ovinutý řádovou kolanou je položen na řádový plášť vycházející ze starohraběcí koruny. Podobně, jako je možné zjednodušit korunu s vloženou čepicí nebo s oblouky na pouhou obroučku, je možné pro honosný znak s pláštěm vsunout do obroučkové koruny látku pláště tak, že vytváří podobu vložené čepice, ovšem bez jakékoliv další ozdoby (kříže nebo střapce) na vrcholu. Hrabě Václav zemřel tak nečekaně, že v době jeho úřadování vlastně ani nebyl jeho úřední znak nakreslen. Ať odpočívá ve svatém Pokoji a světlo věčné ať mu svítí. připravuje Croix Amaranth blahopřejeme České velkopřevorství gratuluje spolubratru postulantu Liborovi Černému k ukončení studia dějin umění na KTF UK a získání magisterského gradu. 16 reunion 3/2014

12 Poděkování srbského velvyslance Slovenské komendě ČVP za pomoc postiženým povodněmi v Srbsku na jaře t. r. (ke zprávě na str. 11). Svěcení MIchala Olekšáka na trvalého jáhna Mons. Janem Baxantem v hejnické basilice minor (ke zprávě na str. 15)

13 Mistr Vyšebrodský Zvěstování Panny Marie (před 1350) galerie Reunionu Rozměry originálu: 99 99, cm. Technika: deska z javorového dřeva, přední strana potažena lněným plátnem. Podkladem jsou dvě hlavní vrstvy plavené křídy. Zlacení, lazura. Vlastní malba sestává z 25 vrstev tempery. Tabule vyšebrodského oltáře. Sbírka Národní Galerie v Praze.

Vydává Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia. reunion. Pamětní deska

Vydává Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia. reunion. Pamětní deska Vydává Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia reunion Sdružení křesťanů zřízené Českou biskupskou konferencí dle kanonického práva 5 / 2014 ročník XXXVIII Generální kapitula Českého

Více

Zpravodaj 7-8. Léto 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově Plačtivě se naříká...

Zpravodaj 7-8. Léto 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově Plačtivě se naříká... 7-8 Léto 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Plačtivě se naříká... Plačtivě se naříká, že je u nás málo kněží a málo duchovních povolání. Tomu ovšem jako by neodpovídala obsazenost bohoslužeb

Více

REUNION. Slavnost sv. Anežky České OSTATEK BL. KARLA I. HABSBURGA SLOVENSKÁ KOMENDA ČVP

REUNION. Slavnost sv. Anežky České OSTATEK BL. KARLA I. HABSBURGA SLOVENSKÁ KOMENDA ČVP 4 / 2011 ROČNÍK XXXV REUNION časopis vojenského a špitálního řádu sv. lazara jeruzalémského bohemia V tomto čísle přiloženy formuláře ke kapitule v Bludově Slavnost sv. Anežky České OSTATEK BL. KARLA I.

Více

REUNION. Nový arcibiskup pražský. Madeira a bl. Karel Habsburský Tomáš kardinál Špidlík Z Čech až na konec světa

REUNION. Nový arcibiskup pražský. Madeira a bl. Karel Habsburský Tomáš kardinál Špidlík Z Čech až na konec světa 1 / 2010 ROČNÍK XXXIV REUNION časopis vojenského a špitálního řádu sv. lazara jeruzalémského bohemia Nový arcibiskup pražský FOTO VONS Madeira a bl. Karel Habsburský Tomáš kardinál Špidlík Z Čech až na

Více

REUNION. časopis vojenského a špitálního řádu sv. lazara jeruzalémského bohemia SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. NAVŠTÍVÍ ČR

REUNION. časopis vojenského a špitálního řádu sv. lazara jeruzalémského bohemia SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. NAVŠTÍVÍ ČR 4 / 2009 ROČNÍK XXXiii REUNION časopis vojenského a špitálního řádu sv. lazara jeruzalémského bohemia SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. NAVŠTÍVÍ ČR Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že nás navštíví Svatý otec

Více

3 / 2009 ROČNÍK XXXIII REUNION

3 / 2009 ROČNÍK XXXIII REUNION 3 / 2009 ROČNÍK XXXIII REUNION ČASOPIS VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ŘÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA VELKÁ GENERÁLNÍ KAPITULA ÉVORA 2009 Évora 2009 Nahoře vlevo: katedrála, kde se konalo hlavní zasedání.

Více

3 / 2013 ročník XXXVII. Časopis Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia. Mariánský sloup

3 / 2013 ročník XXXVII. Časopis Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia. Mariánský sloup reunion 3 / 2013 ročník XXXVII Časopis Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia Lazariánská pomoc a povodně Vojenský pochod 2013 Mariánský sloup POMOZTE DĚTEM k návratu do života

Více

REUNION. Josef kardinál Beran 1888-1969. Řádový den 12. XII. 2009 Svatá Anežka Česká Vzpomínka na Honzu Stránského

REUNION. Josef kardinál Beran 1888-1969. Řádový den 12. XII. 2009 Svatá Anežka Česká Vzpomínka na Honzu Stránského 6 / 2009 ROČNÍK XXXIII REUNION časopis vojenského a špitálního řádu sv. lazara jeruzalémského bohemia Josef kardinál Beran 1888-1969 Řádový den 12. XII. 2009 Svatá Anežka Česká Vzpomínka na Honzu Stránského

Více

reunion Valencia 2013 Polská komenda ČVP

reunion Valencia 2013 Polská komenda ČVP reunion 5 / 2013 ročník XXXVII Vydává Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia Sdružení křesťanů zřízené Českou biskupskou konferencí dle kanonického práva Valencia 2013 Polská komenda

Více

1 / 2009 ROČNÍK XXXIII REUNION SVATÝ BASIL VELIKÝ

1 / 2009 ROČNÍK XXXIII REUNION SVATÝ BASIL VELIKÝ 1 / 2009 ROČNÍK XXXIII REUNION ČASOPIS VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ŘÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA SVATÝ BASIL VELIKÝ INSTALACE PRAPORU PRAŽSKÉ KOMENDY FOTO: MIROSLAV HOZA, KLJ Slovo na cestu Nové cesty

Více

reunion Erbovní právo v Česky ch zemích Vydává Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia

reunion Erbovní právo v Česky ch zemích Vydává Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia Vydává Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia reunion Sdružení křesťanů zřízené Českou biskupskou konferencí dle kanonického práva 1 / 2015 ročník XXXIX Erbovní právo v Česky ch zemích

Více

Časopis Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia. 6 / 2012 ročník XXXVI. Francouzský král LUDVÍK IX. SVATÝ

Časopis Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia. 6 / 2012 ročník XXXVI. Francouzský král LUDVÍK IX. SVATÝ reunion Časopis Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia 6 / 2012 ročník XXXVI S J. Em. kardinálem Dukou v Římě FOTOREPORTÁŽ: Řádový den 15. 12. 2012 Milovice 2012 Francouzský král

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

REUNION. Hejnice 2010. Generální kapitula Českého velkopřevorství. Mezinárodní den hospiců RETRO II. Heraldik Jiří Louda: 90

REUNION. Hejnice 2010. Generální kapitula Českého velkopřevorství. Mezinárodní den hospiců RETRO II. Heraldik Jiří Louda: 90 5 / 2010 ROČNÍK XXXIV REUNION časopis vojenského a špitálního řádu sv. lazara jeruzalémského bohemia Hejnice 2010 Generální kapitula Českého velkopřevorství Mezinárodní den hospiců RETRO II. Heraldik Jiří

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

REUNION 2005. âesk CH RYTÍ Ò ÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO - ROâNÍK XXVIII

REUNION 2005. âesk CH RYTÍ Ò ÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO - ROâNÍK XXVIII REUNION 2005 4 âesk CH RYTÍ Ò ÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO - ROâNÍK XXVIII Spoolubratr Kornel Baláž, Mitrofornyj protojerej, světí řádové meče Postulanti jsou připraveni k přijetí do řádu Postulanty do

Více

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 duben 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka Nového papeže

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII.

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY říjen 2013 ročník 10 XXIII. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám Drazí bratři a sestry ve víře! Budou volby do

Více

Darovací medaile otce kardinála (str. 7) Sto let od narození Anastáze Opaska a Jana Lebedy (str. 10) Sv. Františka Římská (str.

Darovací medaile otce kardinála (str. 7) Sto let od narození Anastáze Opaska a Jana Lebedy (str. 10) Sv. Františka Římská (str. Časopis Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia 2 / 2013 ročník XXXVII Darovací medaile otce kardinála (str. 7) Sto let od narození Anastáze Opaska a Jana Lebedy (str. 10) Sv. Františka

Více

6 / 2008 ROČNÍK XXXII REUNION SVATÁ ALŽBĚTA DURYNSKÁ

6 / 2008 ROČNÍK XXXII REUNION SVATÁ ALŽBĚTA DURYNSKÁ 6 / 2008 ROČNÍK XXXII REUNION ČASOPIS VOJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHO ŘÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA SVATÁ ALŽBĚTA DURYNSKÁ NÁVŠTĚVA NEMOCNICE MĚŠICE Do Měšic jsme se vydali 8.prosince 2008, ve svátek

Více

20 let diecéze / 1993 2013

20 let diecéze / 1993 2013 20 let diecéze / 1993 2013 S důvěrou a nadějí je mottem oslav dvaceti let trvání naší diecéze. S důvěrou a s nadějí má jistě zkušenost každý z nás. Vždyt bez nich bychom jen těžko žili vlastně by to vůbec

Více

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Mládež v církvi Vracejí nás k ideálům Káva s příchutí dobrých skutků Kněz mezi mladými 3 Proglas Radio Proglas v královéhradecké diecézi naladíte

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ

BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ 1/2009-2010 2 BRÁZDA 1/2009-2010 Děkujeme všem, kteří ve svých modlitbách a obětech pamatují na všechny obyvatele naší koleje. Zvláštní poděkování patří P. Petrovi

Více

IKD. Představujeme nového biskupa. Křesťan a majetek. 20 Kč. Po diecézi: Jičín a Jilemnice. Co vše obstarává katechetka? 4

IKD. Představujeme nového biskupa. Křesťan a majetek. 20 Kč. Po diecézi: Jičín a Jilemnice. Co vše obstarává katechetka? 4 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Představujeme nového biskupa Křesťan a majetek Po diecézi: Jičín a Jilemnice Co vše obstarává katechetka? 4 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

IKD. Rozhovor s Mons. Janem Vokálem. Křesťan a manželství. 20 Kč. Pravá láska musí být svobodná a bezpodmínečná. Služba varhaníka 5

IKD. Rozhovor s Mons. Janem Vokálem. Křesťan a manželství. 20 Kč. Pravá láska musí být svobodná a bezpodmínečná. Služba varhaníka 5 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Rozhovor s Mons. Janem Vokálem Křesťan a manželství Pravá láska musí být svobodná a bezpodmínečná Služba varhaníka 5 Karmelitánská knihkupectví

Více