Příloha č. 18 DĚJEPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 18 DĚJEPIS"

Transkript

1 Žák se orientuje na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu, rozlišuje historické prameny, pojmenuje instituce, kde jsou prameny shromážděny, uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Úvod Získávání informací o dějinném vývoji, historické prameny, prostor a čas v historii 6. 3 září Ma číselná osa, typy číslic 1

2 Uvede vývojová stádia člověka, seznámí se způsoby obživy a soužití lidí, pochopí podmínky a důsledky přechodu k zemědělství a dobytkářství, vznik řemesel, rozvoj obchodu a význam zpracování kovů, pochopí vznik duchovní kultury pohřbívání a posmrtný život, uvede příklady archeologických kultur na našem území. Vysvětlí souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem starověkých států, pochopí nerovnoměrnost vývoje, seznámí se s projevy náboženských představ. Pravěk Starověk Dělení pravěku a typy lidí Starší doba kamenná Obydlí, umění a náboženství Konec doby ledové a počátek zemědělství Zemědělství a společnost Doba bronzová Typy jazyků, doba železná Pravěk v českých zemích 6. Předpoklady vzniku států Mezopotámie Sumerové, Asyřané Starobabylonská říše Kultura staroorientálních států v Mezopotámii Persie Palestina 11 7 září listopad listopad RSP řešení problémů a dovednosti pro učení a studium EK, ZPŽ, LA zemědělství ZPŽ, LV mezi kulturami s mapou, Vv nástěnné malby ČSP zručnost Vo náboženské před-stavy Čj první písemnosti Ze - práce s mapou 2

3 Vysvětlí souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem starověkých států, pochopí nerovnoměrnost vývoje, seznámí se s projevy náboženských představ; uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví Starověk Vznik egyptského státu Starověký Egypt Kultura a vzdělanost starověkého Egypta Starověká Indie Starověká Čína 6. 7 prosinec ZPŽ, LV mezi kulturami 3

4 Uvede podstatu antické demokracie, respektuje identitu druhých a uvědomí si prolínání kulturních vlivů; na konkrétních případech demonstruje přínos antické kultury a uvede osobnosti antického světa, porovná formy vlády v jednotlivých státech a postavení společenských skupin Starověké Řecko Úvod do starověkého Řecka Kréta a první Řekové Starověké Mykény Doba homérská a řecké báje Vznik řeckých městských států Atény a Sparta Zakládání řeckých osad, řecká kolonizace Aténský stát za Solóna Řecko perské války Aténský stát za Perikla Peloponéská válka Makedonie a její vzestup Říše Alexandra Velikého Kultura a vzdělanost starověkého Řecka Shrnutí a opakování učiva leden - březen PD diktatura x demokracie JE kořeny a zdroje evropské civilizace, klíčové mezníky evropské historie Vv kresba staveb Čj eposy 4

5 Dokáže rozeznat různé formy státní moci, uvědomí si význam křesťanství pro vznik feudálních států, dokáže porovnat barbarské civilizace se světem antiky, rozdílnost vývoje, chápe přínos antiky pro rozvoj evropské kultury; vysvětlí význam křesťanství a jeho zrod, jeho souvislost s judaismem Starověký Řím Úvod do starověkého Říma Etruskové Římská republika Ovládnutí Itálie, punské války Krize římské republiky, Spartakovo povstání První triumvirát Caesar Druhý triumvirát Římské císařství, jeho rozkvět a jeho krize Dominát Diokleciánus, Constantinus Vznik křesťanství Rozpad a zánik římské říše Římská vzdělanost a věda Římské umění Shrnutí a opakování učiva březen červen PD diktatura JE kořeny a zdroje evropské civilizace Vv - výtvarné umění, mozaika Čj - eposy, válečné zápisky Vo forma státní moci, náboženské představy, s mapou Opakování Opakování učiva 6. ročníku 4 červen 5

6 Je schopen prokázat své znalosti z předešlého ročníku. Pravěk, starověk Opakování učiva 6. ročník 7. 2 září JE kořeny evropské civiliza ce KD kulturní zakotvení s mapou 6

7 Žák umí rozdělit střed. společnost, chápe význam lenních vztahů a křesťanské víry pro středověkého člověka, porovná základní rysy západoevropské a byzantsko slovanské kulturní oblasti, je schopen vysvětlit význam boje o investituru, dokáže popsat hlavní rysy islámu, zná příčiny křižáckých válek, vysvětlí jejich důsledky a vliv Vikingů na utváření Evropy, umí popsat vznik prvních národních států a rozumí státotvorné úloze panovnických dynastií, objasní situaci VM říše a postavení prvních států v širších evropských souvislostech, charakterizuje dobový životní styl. Raný středověk Úvod do dějin středověku Středověká společnost panovník a šlechta, lenní systém, duchovenstvo, pracující lidé Francká říše Svatá říše římská Boj o investituru Vznik Francie a Anglie Byzantská říše Arabská říše Křížové výpravy a rytířské řády Seveřané a Vikingové Kyjevská Rus Polské knížectví Sámova říše Velká Morava Nejstarší české pověsti Český stát do počátku 11. století Oldřich a Břetislav První čeští králové Románská kultura září - leden KD jedinečnost každého jedince LV mezi kulturami EP různé způsoby života Čj životopisy, kroniky, důležitost češtiny v Evropě Vo prvky právního povědomí, ve společnosti, svátky a náboženství Vv gotika, mozaika

8 Žák umí objasnit význam venkova a měst, postavení českého státu mezi ostatními evropskými velmocemi, zdůvodní příčiny a důsledky stoleté války, rozumí postavení církve ve společnosti, je schopen objasnit papežské schizma, uvede problémy, které vedly ke kritice církve, dokáže formovat hlavní myšlenky husitské revoluce, chápe význam politické koncepce vlády Jiřího z Poděbrad, umí popsat příčiny a důsledky zámořských objevů, charakterizuje dobový životní styl. Vrcholný středověk Venkov Města Stoletá válka Anglie a válka dvou růží Papežské schizma Východní a střední Evropa Pyrenejský poloostrov Osmanská říše Objevné plavby Důsledky objevných plaveb Poslední Přemyslovci České království do nástupu Lucemburků Jan Lucemburský Karel IV. Václav IV. Mistr Jan Hus Husité Husitské války a Zikmund Lucemburský Český stát za Jiřího z Poděbrad Vladislav Jagellonský Ludvík Jagellonský Gotická kultura leden - duben JE kořeny a zdroje evropské historie KD jedinečnost každého jedince, respektování zvláštností různých etnik LV mezi kulturami EP různé způsoby života Čj postila a traktát, pravopis, spřežky Vo tolerance, prvky právního povědomí, ve společnosti Hv Ktož sú Boží bojovníci 8

9 Žák dokáže vysvětlit pojem reformace a její důsledky, chápe okolnosti jejího průběhu v různých částech Evropy, dokáže vysvětlit příčiny a důsledky volby Habsburků na český trůn, zná význam Konfese a Majestátu pro českou společnost, objasní příčiny a důsledky stavovského povstání a třicetileté války, charakterizuje dobový životní styl, uvede představitele a příklady významných kulturních památek, vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka Raný novověk Německá reformace Reformace ve Francii Reformace v Anglii Španělsko a občanská válka v Nizozemí České země za Ferdinanda I. a Maxmiliána II. Rudolf II. Renesance a humanismus České stavovské povstání Třicetiletá válka květen - červen JE kořeny a zdroje evropské historie KD jedinečnost každého jedince, respektování zvláštností různých etnik LV mezi kulturami EP různé způsoby života Vv renesanční umění, Michelangelo da Vinci Vo náboženství a tolerance Čj - pověsti 9

10 Opakování Opakování učiva 7. ročníku 7. 2 červen Charakterizuje základní rysy barokní kultury, seznámí se s hospodářským, politickým a kulturním vývojem v jednotlivých zemích, dokáže vysvětlit pojem absolutismus, konstituční monarchie osvícenství a parlamentarismus, umí vysvětlit příčiny a důsledky anglické revoluce. Opakování Počátky novověku Opakování učiva Anglie před revolucí Anglická revoluce Anglie republikou, Cromwell, návrat Stuartovců Velká Británie Počátek novodobých ruských dějin Absolutismus v Rusku Vznik a vývoj Pruska Kultura baroka Rokoko a klasicismus Opakování září září - listopad LV mezi kulturami JE historie Evropy Vv - barokní umění Hv mariánská hudba s mapou 10

11 Charakterizuje dosavadní postavení českých zemí v rámci rakouské monarchie, zhodnotí dopad třicetileté války na naše území, chápe pojem kolonie, uvědomí si význam boje za nezávislost a svobodu, objasní vliv osvícenství na hospodářský, kulturní a společenský vývoj jak v Evropě, tak v českých zemích, umí vyjmenovat některé české barokní památky, rozumí vlivu francouzské revoluce, napoleonských válek na rozbití starých společenských struktur v Evropě, popíše uspořádání Evropy po Vídeňském kongresu, zná jeho příčiny a důsledky. Dějiny novověku do konce 18. století Dějiny novověku, doba napoleonských válek Habsburská monarchie České země po třicetileté válce rekatolizace a nevolnictví Válka o španělské dědictví Marie Terezie Josef II. Život v anglických kolonií Boj anglických osad v Severní Americe za nezávislost Francie za Ludvíka XV. Francouzská společnost Svolání generálních stavů Francouzská revoluce Napoleon Bonaparte Napoleonské války Vídeňský kongres listopad - prosinec prosinec - únor MV chování podporující dobré, lidská práva, pohled na svět očima druhé ho OO Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana ZPŽ ekosystémy, lidské aktivity spojené s hosp. kulturní krajinu KČ pěstování kritického přístupu ke zpravodajství OE naše vlast a Evropa JE klíčové mezníky Evropské historie Vo státní zřízení 11

12 Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální a kulturní změny, které charakterizují modernizaci společnosti Průmyslová revoluce Vzdělanost 18. století Průmyslová revoluce Sociální důsledky průmyslové revoluce Proměna města 4 únor KK rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci Fy parní stroj nové objevy a vynálezy Seznámí se s příčinami a průběhem českého národního obrození, uvědomí si význam obrozeneckých snah významných osobností, uvědomí si dokončení boje jednotlivých skupin jako předpoklad ustavení moderních politických stran, umí popsat průběh českého národního obrození, pří-činy, které k němu vedly, zná některé významné osobnosti národního obrození i jejich snahy Dějiny novověku 1. polovina 19. století Emancipace národů Volání po sjednocení Německa a Itálie Červencová revoluce ve Francii a Belgii Rusko Osmanská říše povstání Srbů a Řeků Metternichův absolutismus Národní obrození Romantismus únor - duben RSP cvičení smyslového vnímání K řeč lidských skutků, vyjednávání FP volební systémy a demokratické volby Vo národní hnutí Čj národní obrozenci 12

13 Uvědomí si emancipační hnutí národů jako důsledek změn ve vývoji společnosti, dokáže vysvětlit, jaké měly změny vývoje společnosti vliv na národní hnutí, rozumí pojmu dualismus, otroctví, umí zdůvodnit, proč Sever žádal zrušení otroctví a chápe negativní postoj Jihu za zrušení otroctví. Žák charakterizuje životní styl a technický pokrok 19. století, zná příčiny a důsledky. Vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy, její příčiny a důsledky Dějiny novověku do konce 19. století Proměna společnosti na konci 19. století Revoluce ve Francii Napoleon III. Revoluce v Itálii a Německu Habsburská monarchie Sjednocení Německa Sjednocení Itálie Velká Británie Rusko Občanská válka v USA Bachův absolutismus Rakousko-Uhersko Emancipace žen Vědecký pokrok Kultura duben - květen květen - červen PD demokracie jako protiváha diktatury, význam ústavy jako základního zákona země OO vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a konfliktů Vo státní zřízení Čj divadla, 1. vlna NO 13

14 Opakování Opakování 8. 2 červen Rozumí českým národním požadavkům a zná německý postoj proti nim. Umí tyto požadavky vysvětlit. Opakování Politický život R - U 9. 1 září PL vzájemné se poznávání ve skupině LV udržovat tolerantní a rozvíjet spolupráci 14

15 Zná události, které vyvolaly první světovou válku, jejich příčiny a důsledky. Je schopen vysvětlit pojmy Dohoda a Centrální mocnosti, charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií, stručně umí popsat průběh 1. sv. války; na příkladech demonstruje zneužití techniky, zná pojmy delimitarizované pásmo, nóta, reparace. Umí vysvětlit pojem mírová smlouva, proč a jak byly potrestány poražené mocnosti, umí vyjmenovat vítězné i poražené státy Svět před 1. světovou válkou 1. světová válka Velmoci na konci 19. století Mezinárodní Sarajevský atentát 1. světová válka Rusko Česká společnost za 1. světové války Versaillský mírový systém Vznik Společnosti národů Opakování září - říjen OE Evropa a svět, naše vlast JE klíčové mezníky evropské historie IV různé typy sdělení a jejich funkce FVM role médií v politickém životě, vliv médií na každodenní život Vo státní zřízení Ch bojové látky Čj válečná próza 15

16 Ví, kdy a jak vzniklo Československo. Definuje státotvornou úlohu T.G.M., E. Beneše, M. R. Štefánika. Umí charakterizovat vnitřní a vnější problémy republiky. Vznik Československa Osobnost a dílo Tomáše Garique Masaryka Československo ve 20. letech Vznik Československa T.G.M. osobnost a dílo Politický život v Československu, Život menšin v Československu Hospodářský život v Československu Kultura a věda Opakování 9. 8 říjen -listopad OE naše vlast a Evropa OO občan jako odpovědný člen společnosti JE klíčové mezníky evropské historie K vedení dialogu Vo spravedlnost, demokracie, ČR, ČSR Hv - Kde domov můj Čj Hašek, Čapkové 16

17 Zná příčiny světové hospodářské krize. Charakterizuje její projev a dopad. Definuje snahy o její zmírnění, charakterizuje jednotlivé totalitní systémy. Umí přiřadit jména Stalin, Franko, Mussolini, Hitler, rozumí pojmům: diktátor, vůdce, appeasement, agrese, nacionalismus, fašismus a stalinismus, rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu Svět ve 20. letech 20. století Světová krize Svět ve 30. letech 20. století Situace v Německu, SSSR, Itálii Hospodářská krize, příčiny a důsledky Situace v Německu, Španělsku Svět spěje k válce Opakování listopad - leden FP volební systém JE co Evropu spojuje a co rozděluje ES naši sousedé PSS základní dokumenty PD základní kategorie fungování demokracie Čj Karel Čapek, divadlo V+W 17

18 Vysvětlí, jak se hospodářská krize projevila v Československu. Charakterizuje snahy sudetských Němců na rozbití Československa. Vysvětlí politickou vazbu Československa na Francii. Chápe snahy Československa na udržení republiky, rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů Československove 30. letech Politický život a politická orientace Československa Situace v pohraničí Druhá republika Mnichovská dohoda Rozbití Československa Opakování 9. 6 leden - únor FP volební systém JE co Evropu spojuje a co rozděluje ES naši sousedé PSS základní dokumenty PD základní kategorie fungování demokracie Čj Karel Čapek, divadlo V+W 18

19 Umí popsat události 2. sv. války. Rozumí pojmům rasa, nesnášenlivost, antisemitismus, totální vyhlazení, heydrichiáda, koncentrační a vyhlazovací tábor, holocaust, Norimberské zákony. Umí vysvětlit důvod norimberského procesu. Vyjmenuje vítězné i poražené státy. Druhá světová válka Druhá světová válka Holocaust a koncentrační tábory Protektorát Čechy a Morava Zahraniční i domácí odboj Norimberský proces, odsouzení válečných zločinců Opakování únor - březen LV lidská solidarita EP projevy rasové nesnášenlivosti, rovnocennost všech etnických skupin MK vstřícný postoj k odlišnostem JE klíčové mezníky evropských dějin FVM role médií v politickém a každodenním životě Vo vytváření vlastního názoru a pohledu na získané informace Vv Piccasso Fy jaderná energie Čj Deník Anny Frankové, ztracená generace, Eduard Bass 19

20 Chápe důvody, které vedly k vytvoření bipolárního světa (ke studené válce), uvede příklady střetávání obou bloků, rozumí pojmům politické bloky, RVHP, NATO, Varšavská smlouva, studená válka. Objasní rozdělení světa mezi oba bloky, posoudí postavení rozvojových zemí, prokáže základní orientaci v problémech současného světa Umí zdůvodnit politické vítězství komunismu v Československu. Vysvětlí podstatu politických procesů. Definuje reformní snahy a jejich dopad na vývoj Československa. Objasní rozpad Československa. Studená válka Československo Postupimská konference Vznik OSN Počátek studené války První berlínská krize a rozdělení Německa Válka mezi Severní a Jižní Koreou Druhá fáze studené války Třetí fáze studené války Karibská krize Válka ve Vietnamu, Kambodža Uvolnění vztahů Arabsko izraelský konflikt Východní blok Opakování Československo do roku 1948 Československo v roce 1948 Politické procesy a 50. léta Reformní rok 1968 příčiny a důsledky Normalizace Léta 80. a 90. Opakování březen - květen květen - červen JE co Evropu spojuje a rozděluje OE Evropa a svět FVM role médií v politických změnách PSS základní dokumenty LA doprava, průmysl, životní prostředí VČP náš životní styl Vo demokracie a totalitní režim Čj budovatelský román, exilová literatura, Václav Havel, absolutní drama It výpočetní technologie 20

21 Žák charakterizuje životní styl 2. poloviny 20. století, uvede příčiny a důsledky, které vedly supervelmoci k dobývání vesmíru. Věda a kultura Věda a kultura film, umění, vědecké objevy, kosmonautika 9. 2 červen FVM role médií v politických změnách i každodenním životě PSS základní dokumenty 21

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

Člověk a společnost Dějepis

Člověk a společnost Dějepis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis. Vzdělávání směřuje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 210 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět: DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina) povinný

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost 5.5 Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.5. Člověk a společnost Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje obory Dějepis a Výchova k občanství. Obsahově navazuje přímo na oblast Člověk

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST

5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.6.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života v demokratické

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.5.1 Dějepis (D) 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět dějepis je koncipován na základě očekávaných výstupů vzdělávacího oboru

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více