Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, Brno. 4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost Dějepis. Ročník Hodinová dotace Dějepis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno. 4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.2 Dějepis. Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Dějepis"

Transkript

1 4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost Dějepis 4. Hodinová dotace Dějepis Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Dějepis RVP ZV. Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince, zejména ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významným způsobem zohledňuje základní hodnoty evropské civilizace, pomáhá žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Učitelé chtějí zejména učit žáky rozumět událostem, které se z přítomného okamžiku zdají neprůhledné, osvětlovat příčiny, proč k těmto událostem došlo, a tak pomáhat žákům orientovat se ve světě. Pomocí předmětu dějepisu by také žáci měli mít možnost vcítit se do lidí žijících v různých obdobích, regionech a v nejrozmanitějších dějinných okamžicích. Důraz je kladen nejen na zvládnutí základních znalostí, ale daleko více na pochopení příčinných souvislostí mezi jednotlivými procesy a událostmi. Obsah předmětu a jeho kompetence jsou naplňovány také v mezioborovém projektu Svět práce Krajina. Vybraná témata oboru jsou vyučována i v anglickém jazyce v předmětu Evropská studia. Průřezová témata: Multikulturní výchova kulturní diference Výchova demokratického občana - občan, občanská společnost a stát, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování, formy participace v politickém životě Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Environmentální výchova Mediální výchova Klíčové kompetence: Kompetence k učení - žák/yně se učí hledat vhodnou literaturu a pracovat s ní, rozeznávat podstatné informace od méně podstatných, nad nimi přemýšlet a zaujímat k nim stanovisko, učí se orientovat se v odborném textu, poznávat smysl a cíl učení, mít pozitivní vztah k učení, umí posoudit vlastní pokrok a ohodnotit se, učí se osvojit si naučené informace tak, aby s nimi bylo možné pracovat i v budoucím životě Kompetence k řešení problémů- žák/yně se učí rozpoznat problém, přemýšlet o příčinách, chápat příčinné souvislosti, orientovat se ve zdrojích informací, kriticky hodnotit prameny, samostatně řešit problémy, ale i říci si o pomoc a radu zkušenějších lidí Kompetence komunikativní - žák/yně zformuluje (ústně i písemně) svoje myšlenky, naslouchá druhým a respektuje odlišné názory svých posluchačů, utváří si vlastní názor, který umí hájit, ale i vyslechnout názory odlišné Kompetence sociální a personální - žák/yně spolupracuje se spolužáky ve skupině, umí respektovat rozdělení úkolů a podílet se na společné práci, respektuje chyby svoje i ostatních, je tolerantní ke spolužákům, pěstuje schopnost požádat o pomoc a sám umět pomoci Kompetence občanské - žák/yně učí se respektovat, chránit a oceňovat tradice a kulturní i historické dědictví Kompetence pracovní - žák/yně využívá naučené znalosti, umí je užít v praxi a snaží se je prohlubovat i v dalším životě 88

2 89 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce shromažďující tyto zdroje orientuje se na časové ose a v historické mapě seřadí historické epochy a uvědomí si smysl periodizace charakterizuje způsob života pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu objasní význam vzniku zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost uvede příklady archeologických kultur a nejvýznamnějších nálezů na našem území uvědomí si souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních starověkých civilizací samostatně přemýšlí o významu historických znalostí sám si některé ukázky připraví, rozliší zdroje informací pracuje s historickou mapou a časovou osou, získá z nich potřebné informace objasní dvě teorie o vzniku člověka (vědeckou a náboženskou) užívá s porozuměním pojmy: tlupa, pěstní klín, Věstonická Venuše vysvětlí pojem neolitická revoluce, na příkladech doloží její důležitost pro další vývoj civilizace objasní podmínky vzniku řemesel postihne vývoj klíčových civilizačních aspektů (způsob obživy, obydlí, vztah muže a ženy, užívaný materiál, kultura a náboženství) vyhledá na mapě oblast úrodného půlměsíce srozumitelně vysvětlí souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních říší Úvod do studia historie Význam zkoumání dějin pro současnost a budoucnost Vznik historie jako vědy, práce historika, historické prameny, pomocné vědy historické, muzea, archívy, knihovny Periodizace dějin, práce s časovou osou Dějiny pravěku Způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Doba kamenná (paleolit, mezolit, neolit, eneolit) Doba bronzová Doba železná Dějiny starověku staroorientální státy Společné rysy Mezopotámie MuV - Etnický původ

3 porovná způsob politického života v jednotlivých řeckých městských státech, vysvětlí podstatu antické demokracie a její význam pro další vývoj demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury, prokáže znalost nejvýznamnějších osobností antiky; vysvětlí okolnosti vzniku křesťanství a jeho souvislost s judaismem diskutuje o důležitosti vzdělání a ocení vynález písma ocení, co daly tyto civilizace světu a co se používá dodnes porovná právní předpisy Chammurapiho zákoníku se zákony současnými a zaujme stanovisko prokáže základní orientaci na mapě (Balkánský poloostrov, aj) vyjádří vlastními slovy podstatu athénské demokracie a porovná ji se Spartou uvede příklady přínosu řecké civilizace pro evropskou kulturu a vzdělanost přemýšlí nad podmínkami života otroků a zaujme k němu stanovisko prokáže základní orientaci na mapě jednoduše vysvětlí základní formy státní moci zdůvodní potřebnost zákonů a posoudí důsledky jejich absence uvědomí si význam křesťanství a jeho učení uvede příklady přínosu římské kultury pro evropskou civilizaci užívá s porozuměním pojmy: Egypt Palestina Starověká Indie a Čína Dějiny starověku Řecko Nejstarší civilizace na území Řecka Temná staletí Řecka Athénská demokracie Makedonie, říše Alexandra Velikého Každodenní život Řeků Dějiny starověku Řím Založení Říma pověst X skutečnost Období království Období republiky Období císařství Počátky křesťanství Každodenní život Římanů Rozpad římské říše 90

4 91 popíše, jak se proměnila etnická mapa Evropy po příchodu nových národů porovná rozdíly ve státních systémech nově vzniklých státech západní a východní Evropy, určí základní rysy západoevropské, slovansko-byzantské a islámské kulturní oblasti objasní okolnosti vzniku a rozvoje Velkomoravské říše a českého státu a popíše postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech vymezí úlohu křesťanství a víry pro středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a k jiným náboženstvím popíše postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti; uvede příklady románské a gotické kultury popíše postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti; uvede příklady románské a gotické kultury patricijové, plebejové, konzul, senát, tribun lidu, právo veta, gladiátoři, limes Romanus, latina, latinka Vymezí příčiny problémů, do kterých se římská říše dostala ve 4. století Objasní specifické rysy středověkého státu (feudalismus, ) Popíše kořeny, ze kterých se zrodil islám a základní rysy učení (5 pilířů) Uvede přínos významných českých panovníků st. ovládá základní pojmy hláskosloví Ujasní si příčiny a důsledky křížových výprav do Palestiny, zhodnotí jejich pozitivní i negativní přínos Umí popsat běžný způsob života a povinnosti jednotlivých skupin obyvatel v raném středověku Dokáže vyjmenovat poslední Přemyslovce a klíčové události spojené s jejich vládou Umí vysvětlit pojem dědičný královský titul důležitost jeho zavedení Raný středověk Opakování Římská říše: nejdůležitější události, příčiny a průběh zániku Utváření středověkých států: Byzantská říše, Francká říše; vznik a šíření islámu Arabská říše Počátky státu na našem území (Sámova říše, Velká Morava, přemyslovský stát do 1 století) Křesťanství, papežství ve sporu s císařstvím, křížové výpravy Struktura středověké společnosti Vrcholný středověk České království za posledních Přemyslovců Čeští králové z rodu Lucemburků Husitství

5 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky popíše příčiny, průběh a důsledky zámořských objevů objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky Vyjmenuje v chronologickém pořadí všechny Lucemburky na českém trůnu a charakterizuje vládu jednotlivých králů Dovede ocenit přínos vlády Jana Lucemburského a Karla IV. pro české země Objasní příčiny problémů v českých zemích i v Evropě na konci 14. století Vlastními slovy objasní vybrané Husovy myšlenky Uvědomí si nejednotnost husitů Seznámí se s programem husitů Zhodnotí husitství Vysvětlí podstatu humanismu a změn v myšlení lidí v souvislosti s nástupem renesance (ve srovnání se středověkým myšlením) Je schopen vysvětlit pojem náboženská reformace, katolíci, evangelíci (protestanti) Popíše okolnosti vzniku habsburské monarchie Uvědomí si příčiny sporu Habsburků s českými stavy Posoudí příčiny a vztah k českým zemím České země po husitských válkách (vláda Jiřího z Poděbrad a Jagellonců) Počátky novověku Zámořské objevy a jejich důsledky (dobývání indiánských říší, rozvoj obchodu atd.) Renesance a humanismus Reformace Český stát jako součást mnohonárodnostní habsburské monarchie Příčiny a průběh třicetileté války, opakování 92

6 93 pochopí souvislost mezi ekonomickými, sociálními, politickými a kulturními změnami v evropských zemích i u nás charakterizuje změny, ke kterým v tomto období došlo, vysvětlí, jak se proměnil život lidí na vesnici i ve městech objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí Vyjmenuje hlavní důsledky porážky českých stavů, rozebere je a posoudí podle Obnoveného zřízení zemského Vyhodnotí situaci v Evropě po třicetileté válce z hlediska dopadu války na život obyvatel Objasní praktické fungování absolutistických režimů ve vybraných státech Vlastními slovy objasní důležitost osvícenských reforem pro další vývoj společnosti Vysvětlí důsledky zrušení nevolnictví pro život na vesnici a rozvoj měst Objasní příčiny revoluce ve Francii, chyby absolutistických vládců Rozlišuje jednotlivé fáze revoluce: republika, jakobínská diktatura, konzulát Stručně charakterizuje osobnost Napoleona Bonaparta, zhodnotí kladné i záporné stránky napoleonských válek Objasní pojem průmyslová revoluce, jmenuje nejvýznamnější vynálezy fáze Přemýšlí nad důsledky průmyslové revoluce Důsledky třicetileté války Absolutismus a osvícenství Utužení nevolnictví Náboženské důsledky, rekatolizace, baroko Čas revolucí a změn Vznik USA Velká francouzská revoluce a napoleonské války Průmyslová revoluce Revoluční rok 1848

7 94 význam kolonií Na příkladu událostí roku 1848 v některém z evropských států vysvětlí příčiny revolučního hnutí Vysvětlí pojem ústava a na příkladech demonstruje její potřebnost Objasní způsob sjednocení Itálie a Německa a přemýšlí nad důsledky pozdního sjednocení Jmenuje základní rysy nových politických směrů na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky Vysvětlí pojem dualismus a jeho dopad na české země Vysvětlí postupy českých politiků Objasní kořeny prohlubujících se rozporů v soužití Čechů a Němců Vysvětlí příčiny první světové války Dokáže rozlišit dopad bojových akcí v této válce od předchozích válečných střetů Objasní výsledky revolucí Změny v Evropě v druhé polovině 19. století Vznik nových států (Itálie, Německo) Nové myšlenkové a politické směry (liberalismus, konzervativismus, nacionalismus, socialismus) Vlna národních obrození České země v druhé polovině 19. století Cesta k vyhlášení Rakouska- Uherska Politický život před a po rakousko-uherském vyrovnání Industrializace českých zemí Společenské a politické aféry světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky Příčiny a záminka Boje na jednotlivých frontách Revoluce v Rusku Konec války, výsledky

8 95 rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv v Rusku roku 1917 a důsledky pro další vývoj celé Evropy Dokáže vysvětlit princip versailleského systému Nad mapou popíše změny, ke kterým došlo po první světové válce Jmenuje hlavní cíle, nástroje a nedostatky Společnosti národů Stručně vymezí základní rysy hlavních totalitních ideologií a dovede je srovnat se zásadami demokracie Vysvětlí souvislost mezi světovou hospodářskou krizí a vyhrocením politických problémů Jednoduše popíše způsob, jakým se totalitní diktátoři dostávali k moci, a vztáhne k současnosti Dovede popsat a vysvětlit příčiny druhé světové války Objasní a pochopí rozdílné reakce obyvatel žijících v totalitním státě Jmenuje hlavní příklady činnosti Výsledky a důsledky světové války nové politické uspořádání Evropy úloha USA ve světě vznik Československa, jeho hospodářsko-politický vývoj, sociální a národnostní problémy Ustavení Společnosti národů Meziválečné období Velká hospodářská krize mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; totalitní systémy komunismus, fašismus, nacismus, důsledky pro Československo a svět Kultura, umění a běžný život Druhá světová válka Průběh války v Evropě i mimo Evropu Protektorát Čechy a Morava život obyvatel za války Rasová segregace a likvidace 4. 4 VDO - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu 4.

9 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa uvede příklady střetávání obou bloků posoudí postavení rozvojových zemí prokáže základní orientaci v problémech současného světa českých odbojářů a zaujme k nim stanovisko Charakterizuje vznik, vývoj a rozpad bipolárního světa Objasní příčiny největších konfliktů a přemýšlí nad způsoby jejich řešení Zná základní instituce sjednocující se Evropy, jejich úlohu a fungování Objasní hlavní příčiny nástupu komunistického režimu v Československu Jmenuje konkrétní příklady komunistického teroru Popíše život za socialismu, snahy o reformy v roce 1968 Porovná způsob života a chování v nedemokratických společnostech a v demokraciích Konec války, její důsledky Období studené války Rozdělení světa železnou oponou, příčiny studené války Hlavní ohniska napětí ve světě (Korea, Vietnam, Čína, Německo, Kuba) Východní blok a jeho vývoj, SSSR jako světová velmoc Euroatlantická spolupráce a vývoj demokracie, USA jako světová velmoc Doznívání studené války, proces integrace Evropy vývoj Československa a od roku 1945 do roku 1989, vznik České republiky Osvobození Komunistický převrat Politické procesy Pražské jaro a normalizace Sametová revoluce rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět problémy současnosti věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje; sport a zábava VMEGS - Jsme Evropané

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Člověk a společnost Dějepis

Člověk a společnost Dějepis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis. Vzdělávání směřuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 210 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět: DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina) povinný

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST

5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.6.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života v demokratické

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost 5.5 Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.5. Člověk a společnost Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje obory Dějepis a Výchova k občanství. Obsahově navazuje přímo na oblast Člověk

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.5.1 Dějepis (D) 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět dějepis je koncipován na základě očekávaných výstupů vzdělávacího oboru

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více