ÚVOD DO STUDIA DĚJIN. Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. Mgr. Martin Čapský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD DO STUDIA DĚJIN. Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. Mgr. Martin Čapský"

Transkript

1 ÚVOD DO STUDIA DĚJIN Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. Mgr. Martin Čapský 1. Historická věda a její vnitřní členění 2. Periodizace 3. Etapy historické práce 4. Heuristika a) literatura b) prameny c) edice pramenů 5. Kritika pramenů a) vnější kritika b) vnitřní kritika 6. Interpretace a syntéza 7. Metody historikovy práce 8. Formy a typy historických publikací 9. Historické časopisy 10. Historická pracoviště 11. Pojetí historické vědy v období osvícenství, romantismu a pozitivizmu (Dobner, Pelcl, Dobrovský; Palacký; Goll a Gollova škola) Součástí zkoušky je: a) čtení textů psaných kurentem a švabachem b) bibliografický záznam c) orientace na mapě ZÁKLADY POMOCNÝCH VĚD HISTORICKÝCH doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Okruhy: Pomocné vědy historické a jejich místo v historickém bádání. Písemné prameny analýza, kritika a interpretace. Edice pramenů, jejich příprava a zpracování, archeografie. Edice úředních a neúředních pramenů k dějinám českých zemí a střední Evropy (přehled). Paleografie (předmět, terminologie, vývoj písma se zřetelem na české země). Epigrafika (předmět, terminologie, třídění). Chronologie (předmět, vývoj kalendáře, převádění dat). Metrologie (předmět, vývoj měrných soustav a jednotek v českých zemích). Diplomatika (předmět, terminologie, kategorie úředních písemností charakteristika, rozbor a zpracování, vývoj diplomatického materiálu a kanceláří v českých zemích). Kodikologie (předmět, neúřední rukopisy v českých zemích, vývoj knihoven). Sfragistika (předmět, terminologie, popis a vývoj pečetí v českých zemích). Heraldika (předmět, terminologie, blasonování, vývoj a uţití erbů v českých zemích). Genealogie (předmět, pojmy, prameny genealogického bádání a jejich vyuţití). Numismatika (předmět, terminologie, vývoj měny v českých zemích).

2 Základní literatura k jednotlivým disciplínám a PVH jako celku. Poţadavky ke zkoušce: Teoretické znalosti k jednotlivým disciplínám a pomocným vědám jako celku v rozsahu povinné literatury a látky probrané na přednáškách, včetně edic k dějinám českých zemí a střední Evropy středověku a novověku. Praktické znalosti v oblasti přepisu (transkripce a transliterace) středověkých a novověkých písemných textů včetně převodu běţných zkratek, zpracování regestů písemností, datování středověkých a novověkých písemností. Zkouška probíhá písemnou formou. Povinná literatura: Hlaváček, I. Kašpar, J. Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických. Praha 1984, 1992, 1997 ad. vydání. Chronologické příručky pro potřeby darování (Friedrich, G.: Rukověť křesťanské chronologie. Praha 1935 ad. vydání nebo reprinty nebo Emler, J.: Rukověť chronologie chřeťanské. Praha 1875 nebo Bláhová. M: Historická chronologie. Praha 2000) Texty k PVH. Interní tisk FPF SU Opava (Knihovna ÚHM) Doporučená literatura: Hledíková, Z. Kašpar, J.: Paleografická čítanka. Praha Hledíková, Z. Kašpar, J. Ebelová, I.: Paleografická čítanka. Praha Kašpar, J. Úvod do latinské novověké paleografie. Praha Šebánek, J. Fiala, Z. Hledíková, Z.: Česká diplomatika do roku Praha Hlaváček, I.: Úvod do latinské kodikologie. Praha 1978, Krejčíková, J. Krejčík, T.: Úvod do české sfragistiky. Ostrava Krejčíková, J. Krejčík, T.: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky. Praha SEMINÁŘ K POMOCNÝM VĚDÁM HISTORICKÝM doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Seminář vychází ze znalostí získaných v rámci přednášek Základy pomocných věd historických. Zaměřuje se na praktickou práci s prameny čtení, datování a rozbor písemných pramenů jednotlivých kategorií a různé provenience z období středověku a novověku, jejich vyuţití pro historické bádání, přípravu edic písemných pramenů (in extenso, regestáře), popis a rozbor sfragistických, heraldických a numismatických pramenů, aplikace základních postupů a metod analýzy a kritiky pramenů. Seznámení se základní literaturou a edicemi pramenů. Poţadavky pro udělení zápočtu: - docházka na seminář (omluvena je pouze nepřítomnost v důsledku nemoci nebo jiných závaţných důvodů) - splnění a odevzdání průběţně zadávaných úkolů - aktivní práce na seminářích. Povinná a doporučená literatura:

3 Viz předmět ZÁKLADY POMOCNÝCH VĚD HISTORICKÝCH NUMISMATIKA doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Okruhy: Numismatika předmět, vývoj disciplíny, základní prameny a literatura. Terminologie. Horní a mincovní regál. Mincovní právo a mincovny v českých zemích. Nástin vývoje peněz v Evropě (předmincovní platidla, mince, postmonetární platidla papírové peníze ad.). Nástin vývoje měnových systémů a platidel v českých zemích v století se zvl. zřetelem na Čechy, Moravu a Slezsko: denárová, grošová, tolarová, konvenční, rakouská a korunová měna. Základní literatura k dějinám oboru a vývoji měnových systémů a platidel. Poţadavky k udělení kolokvia: Teoretické znalosti v rozsahu povinné literatury a látky probrané na přednáškách a seminářích, základní literatura k dějinám oboru a měnovému vývoji v českých zemích praktické znalosti (základní určování a popis platidel na základě vyobrazení). Ověření znalostí probíhá písemnou formou. Povinná literatura: Nohejlová Prátová, E.: Základy numismatiky. Praha Pošvář, J.: Měna v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do počátku 20. století. Praha Sejbal, J.: Základy peněţního vývoje. Brno Doporučená literatura: Petráň, Z. Radoměrský, P.: Encyklopedie české numismatiky. Praha Sém, J.: Papírové peníze na území Československa Liberec Vorel, T.: Od praţského groše ke koruně české. Praha 2000 ad. DIPLOMATIKA A PALEOGRAFIE doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Předmět prohlubuje teoretické a praktické znalosti studentů v oblasti pomocných věd historických, a to v následujících okruzích: Cíl, obsah a metody diplomatiky a paleografie jako vědních disciplín a jejich postavení v rámci historického bádání. Vývoj písma v latinské kulturní oblasti se zvl. zřetelem k českým zemím. Přepis (transkripce, transliterace) textů ze středověku a novověku včetně převodu zkratek.

4 Vývoj diplomatického materiálu a kanceláří ve středověku a novověku se zvl. zřetelem k českým zemím (panovnická, resp. česká dvorská kancelář, písemnosti stavovské, církevní, městské a vrchnostenské provenience). Analýza a kritika písemných pramenů úřední povahy, stanovení vypovídací schopnosti, věrohodnosti a všestranného vyuţití písemných pramenů jednotlivých vydavatelů pro politické, ekonomické, sociální a kulturní dějiny středověku a novověku. Zpracování edic diplomatického materiálu. Poţadavky pro udělení kolokvia: Teoretické a praktické znalosti z oblasti paleografie a diplomatiky v rozsahu povinné literatury a látky probrané na přednáškách a v seminářích Povinná literatura: Hlaváček, I. Kašpar, J. Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických. Praha 1984, 1992, 1997 ad. vydání. Texty k PVH. Interní tisk FPF SU Opava (Knihovna ÚHM). Texty poskytnuté vyučující na začátku semestru pro potřeby předmětu. Doporučená literatura: Hledíková, Z. Kašpar, J.: Paleografická čítanka. Praha Hledíková, Z. Kašpar, J. Ebelová, I.: Paleografická čítanka. Praha Kašpar, J. Úvod do latinské novověké paleografie. Praha Šebánek, J. Fiala, Z. Hledíková, Z.: Česká diplomatika do roku Praha ZÁKLADY ARCHIVNICTVÍ doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Okruhy: Vývoj a organizace českého archivnictví a jeho historie. Síť archivů v ČR v současnosti a jejich fondy. Zahraniční archivy a archivnictví. Zákonné normy týkající se archivnictví v ČR. Podmínky bádání v archivech, metodika práce. Spisovna, registraturní pořádek a pomůcky. Skartace. Archiv definice, provenienční a pertinenční princip. Archivní fond, sbírka, pozůstalost. Zpracování archivních fondů, třídění a pořádání, evidenční pomůcky. Vyuţití archivů, archivní pomůcky. Samostudium vybrané literatury, týkající se aktuálních otázek českého a evropského archivnictví. Poţadavky k udělení kolokvia: Teoretické znalosti v rozsahu povinné literatury a látky probrané na přednáškách a seminářích. Ověření znalostí probíhá písemnou formou.

5 Povinná literatura: Bartoš, J.: Úvod do archivnictví pro historiky. Olomouc 1995 a d. vydání Štouračová, J.: Úvod do archivnictví. Brno Zákonné normy upravující archivnictví a spisovou sluţbu v ČR. Doporučená literatura: Hrubý, V.: Úvod do archivní teorie a praxe. Praha Archivní příručka. Praha Archivy v ČR. Praha Webové stránky archivů v ČR. DĚJINY SPRÁVY doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Okruhy: Cíl a obsahové vymezení předmětu, základní terminologie. Územní vývoj a územně správní členění českého státu a jednotlivých zemí od středověku do současnosti. Základní přehled vývoje veřejné správy v českých zemích do roku 1848: - panovnická správa, po r s přihlédnutím k centrální správě habsburského soustátí), - stavovská správa - partikulární správa do r (městská, patrimoniální, církevní), - finanční a soudní správa. Správní systém rakouského státu v letech s akcentem na české země (ústavní vývoj, politická správa, samospráva, organizace soudnictví). Správa Československa v letech (ústavní vývoj, zákonodárná a výkonná moc, politická správa, samospráva, soudní organizace). Správa v letech (emigrační vláda, oblast protektorátu, Sudet). Správní systém v Československu, resp. v České republice po r (ústavní vývoj, zákonodárná a výkonná moc, národní výbory na jednotlivých územně správních stupních, soudnictví, reformy po roce 1989). Poţadavky ke zkoušce: Teoretické znalosti v rozsahu povinné literatury a látky probrané na přednáškách. Orientace na mapě (územní vývoj). Zkouška probíhá písemnou formou. Povinná literatura: Janák, J. Hledíková, Z.: Dějiny správy v českých zemích do roku Praha Janák, J. Kubíček, J.: Přehled vývoje ústavních a správních institucí od roku 1945 nebo Čechák, V.: Vývoj veřejné správy v Československu a České republice ( ). Praha Doporučená literatura: Janák, J.: Vývoj správy v českých zemích v letech se soupisy pramenů a literatury. Praha 1987.

6 Kocích, M.: Vývoj veřejné správy v českých zemích do r Opava: FPD SU 1997 (pouze pro období po roce 1918). Schelle, K.: Organizace veřejné správy v letech Brno Schelle, K.: Vývoj veřejné správy v letech Praha Schelle, K.: Vývoj veřejné správy na Moravě a ve Slezsku. Brno Malý, K. Sivák, F.: Dějiny státu a práva v Československu. I. Do roku Praha Vaněček, V.: Dějiny státu a práva v Československu do r Praha POPULAČNÍ VÝVOJ V ČESKÝCH ZEMÍCH doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Předmět podává základní přehled vývoje obyvatelstva v českých zemích od nejstarších dob do současnosti. Sledovány jsou otázky demografického vývoje, velikosti populace a její sociální, národnostní (jazykové) a profesní struktury v jednotlivých chronologických úsecích (prehistorické, předstatistické, protostatistické a statistické období). Pozornost je věnována dále odborné terminologii, postupům a metodám výzkumu dějin obyvatelstva se zřetelem na jeho multidisciplinární charakter (demografie, statistika, historie, sociologie, antropologie ad.), literatuře a pramenům k dané problematice. Poţadavky k udělení kolokvia: Teoretické znalosti v rozsahu povinné literatury a látky probrané na přednáškách. Povinná literatura: Fialová, L.- Horská, P.- Kučera, M.- Maur, E.- Musil, J.- Stloukal, M.: Dějiny obyvatelstva českých zemí. 2. vyd., Praha Horská, P. Kučera, M. Maur, E. Stloukal, M.: Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha Doporučená literatura: Horský, J. Seligová, M.: Rodina našich předků. Praha Kárníková, L.: Vývoj obyvatelstva v českých zemích Praha Placht, O.: Lidnatost a společenská skladba českého státu v století. Praha Dvořáček, František: Soupisy obyvatelstva v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech Československý statistický věstník, V-VII, Radimský, J.: Vývoj obyvatelstva na Moravě do roku Vlastivědný věstník moravský, 1946 Radimský, J.: Vývoj obyvatelstva ve Slezsku. Slezský sborník Historická demografie průběţně. ZÁKLADNÍ PŘEHLED PRAVĚKÝCH DĚJIN ČESKÝCH ZEMÍ PhDr. Vratislav Janák, CSc. Periodizace pravěku a rané doby dějinné; jednotlivé epochy (paleolit, mezolit, neolit, eneolit, doba bronzová, doba halštatská, doba laténská, doba římská, doba stěhování národů, doba

7 hradištní) a jejich charakteristika v ohledu hospodářském, sociálním a duchovním; kulturní systematika a pramenná základna jednotlivých epoch; charakteristika jednotlivých kultur (chronologie, územní rozšíření, geneze, periodizace a hmotná náplň); přehledné práce o pravěku českých zemí a jejich charakteristika DĚJIN STAROVĚKU PhDr. Karla Vymětalová Dějiny starověkého Řecka a Říma Charakteristika a význam minojské a mykénské kultury Základní etapy formování řeckých poleis, charakteristika polis Athénská cesta k polis a demokracii Starověká Sparta Vznik a význam řeckých spolků, athénská námořní říše Příčiny, projevy a důsledky krize řeckých poleis ve 4. st. př.n.l. Příčiny, formy a směry řecké expanze Charakteristika a význam helénistického období Charakteristika a vývoj řeckého hospodářství Sociální struktura a sociální problémy řeckých poleis Státní zřízení řeckých poleis /formy státního zřízení, státní instituce, orgány/ Tradice o době královské v Římě a její konfrontace s archeologickými prameny Etruskové v dějinách Říma Řím a Itálie v době rané římské republiky Etapy vytváření Imperium Romanum, jeho vztahy s barbarikem Vývoj a charakteristika římského státního zřízení Příčiny, projevy, etapy a důsledky krize římské republiky Základní charakteristika a význam římského principátu Příčiny, průběh a důsledky krize římského císařství ve 3. století Příčiny, průběh a důsledky zániku starověkého Říma Římské hospodářství, význam zemědělské problematiky v dějinách Říma Správní systém římských provincií a jejich význam v dějinách Říma Charakteristika a vývoj sociální struktury Říma B: Dějiny starověkého Předního Východu a Egypta Dějiny Egypta, Sumeru, Babylonie, Asýrie, Palestiny, Foiníkie, Chetitů, Lýdie, Frýgie, Médie a Persie Seznam doporučené literatury: Dějiny starověkého Předního Východu a Egypta Kramer, S.N.: Historie začíná v Sumeru. Praha Nováková, Nea Furat, Rahman: Dějiny Mezopotámie. Praha Pečírková, Jana: Asýrie. Od městského státu k říši. Praha Klíma, Josef: Společnost a kultura starověké Mezopotámie. Praha Oppenheim: Starověká Mezopotámie. Praha Klíma, Josef: Zákony Asýrie a Chaldeje. Praha Hruška, Miroslav: Pod babylonskou věţí. Praha 1987.

8 Zamarovský, Vojtěch: Na počátku byl Sumer. Praha Encyklopedie starověkého Předního Východu. Praha Glassner, Jean-Jacque: Mezopotámie. Praha Kienitz, Friedrich-Karl: Národy ve stínu. Praha Moscati, Sebastiano: Staré semitské civilizace. Praha Moscati, Sebastiano: Foiničané. Praha Bič, Miloš: Stopami dávných věků. Praha Jepsen, Alfred: Královská taţení ve starém Orientu. Praha Bardtke, Hans: Příběhy ze staré Palestiny. Praha Schäfer, Peter: Dějiny Ţidů v antice. Praha Johnson, Paul: Dějiny civilizací Svaté země. Praha Kosidowski, Zenon: Příběhy od Mrtvého moře. Praha Kosidowski, Zenon: Na počátku bylo Slovo. Praha Segert, Stanislav: Synové světla a synové tmy. Praha Malý lexikon bible. Praha Slovník biblické kultury. Praha Lexa, František: Náboţenská literatura starého Egypta. Praha Lexa, František: Výbor z mladší literatury egyptské. Praha Lexa, František: Věčný ţivot ve starověkém Egyptě. Praha Lexa, František: Tesáno do kamene, psáno na papyrus. Praha Vachala, Břetislav: 77 zajímavostí ze starého Egypta. Praha Fragan, Brian: Oloupený Nil. Praha Vandenberg, Philip: Zapomenutý farao. Praha Vandenberg, Philip: Nefertiiti. Bratislava Verner: Miroslav: Pyramidy, tajemství minulosti.praha Jacq, Christian: Egypt velkých faraonů. Praha Geant, Michael: Kleopatra královna egyptská. Praha Silioti, Alberto: Průvodce egyptskými pyramidami. Bratislava Silioti, Alberto: Údolí králů. Bratislava Johnson, Paul: Civilizace starého Egypta. Praha Tyldesley, Joyce: Zlatý věk starého Egypta. Praha Tyldesley, Joyce: Pyramidy. Praha Shaw, Ian: Dějiny starověkého Egypta. Praha Zamarovský, Vojtěch: Jejich Veličenstva pyramidy. Praha Swiderková, Anna: Sedm Kleopater. Praha Dějiny Řecka a Říma Pressová, Ludwika: Stará Kréta. Praha Buttinová, Anne-Marie: Řecko. Praha Graves, Robert: Řecké mýty I.,II. Praha Zamarovský, Vojtěch: Řecký zázrak. Praha Zamarovský, Vojtěch: Objevení Tróje. Bratislava Flaciere, Robert: Ţivot v době Periklově. Praha Mireaux, Émile: Ţivot v homérské době. Praha Bouzek, Jan Hošek, Rostislav: Antické Černomoří. Praha Vidman, Ladislav: Od Olympu k Pantheonu. Praha Kun, A. N.: Starověké báje. Praha Geiss, Heinz: Starověký Knóssos. Praha Bartoněk, Josef: Zlaté Mykény. Praha Bartoněk, Josef: Světem starých Řeků. Praha 1977.

9 Oliva, Pavel: Zrození evropské civilizace. Praha Oliva, Pavel: Sparta a její sociální problémy. Praha Oliva, Pavel: Kolébka demokracie. Praha Oliva, Pavel: Řecko mezi Makedonií a Římem. Praha Oliva, Pavel: Svět helénismu. Praha Grant, Michael: Zrození Řecka. Praha Grant, Michael: Klasické Řecko. Praha Klasické Athény. Bratislava Zangger, E.: Nový boj o Tróju. Praha Hošek, R.: Země bohů a lidí. Praha Pokorný, Petr: Řecké dědictví v Orientu. Praha Bleicken, Jochen: Athénská demokracie. Praha Swiderková, Anna: Hellada králů. Praha Encyklopedie antiky. Praha Slovník antické kultury. Praha Antika v dokumentech I. Praha Burian, Jan: Řím. Světla a stíny antického velkoměsta. Praha Burian, Jan: Římské impérium. Praha Wolters, R.: Římané v Germánii. Praha Češka, J.: Římský dominát. Brno Češka, J.: Římský stát a katolická církev v IV. století. Praha Bednaříková, J.: Stěhování národů. Praha Robert, Jean-Noel: Řím. Praha Grant, Michael: Římští císařové. Praha Grant, Michael: Dvanáct císařů. Praha Grant, Michael: Pád římské říše. Praha Grant, Michael: Ţidé v římském světě. Praha Grant, Michael: Dějiny antického Říma. Praha de Coulanges, Fustel: Antická obec. Praha Skřejpek. M.: Ius et religio. Praha Bleicken, Jochen: Augustus. Eine Biographie. Berlin Eck, W.: Augustus. Praha Barker, G. Rasmussen, T.: Etruskové. Praha Beck, C. H.: Rom. Die Geschichte der Szadt in der Antike. München Úryvky z děl antických autorŧ k vypracování historického komentáře Thukydides: Dějiny peloponéské války 1, 13 Kdyţ moc Řecka vzrůstala a o získání majetku byl ještě větší zájem neţ dříve, byly ve městech hojně zřizovány tyranidy, neboť důchodů přibývalo předtím v nich bývali dědiční basileové s určitými čestnými právy. Současně si Řecko budovalo loďstvo a více obracelo svou pozornost na moře. Podle podání byli Korinťané ti první, kteří se chopili námořnictví způsobem blízkým nynějšímu, a první řecké trojveslice byly vystavěny v Korintě...Korinťané totiţ, sídlíce na šíji, měli ve svém městě vţdycky obchodní středisko, protoţe Řekové, ti na Peloponésu i mimo něj, se navzájem stýkali původně více po souši neţ po moři, a to přes jejich území: vynikali tedy bohatstvím, jak je patrno i ze starých básníků, kteří to místo nazvali blahobytným. Aristoteles: Athénská ústava 12, 54 A ustal jsem snad dříve neţ jsem dosáhl byť čehokoli z toho, proč jsem sdruţil lid?

10 To bude soudit čas a to mi dosvědčí olympských boţstev sama matka největší nejlépe Země černá, z níţ jsem tenkráte dal vyrvat mezníky, jeţ všady trčely, dotehdy otrokyně, nyní svobodná. Do vlasti, do Athén, jeţ bozi stavěli, jsem zpět zavedl mnohé, kteří po právu i proti právu byli prodáni, i ty, kdo z bídy uprchnout museli a aticky uţ neuměli, neboť světem bloudili. zde doma, v třesení a bázni před pány, jsem osvobodil. To jsem činil, maje moc a spojiv právo s násilím. Co slíbil jsem, jsem všecko vyplnil. Své zákony jsem dal jedny a tytéţ pro špatné i pro dobré a šel jsem na kaţdého právem poctivým. Thukydidés: Dějiny peloponéské války 2, 37 Máme ústavu, která se neshlíţí v zákonech sousedů, ba spíše jsme sami vzorem pro jiné, neţ abychom druhé napodobovali. Její jméno je lidovláda, protoţe není věcí několika, nýbrţ většiny. Před zákonem jsou si všichni rovni, pokud jde o osobní zájmy, co se týče váţnosti toho, jak je kdo pro co oceňován, tedy nikomu se nedostává v obci větší cti pro jeho společenskou příslušnost nebo pro jeho (osobní) přednosti: ba ani chudoba a skromný původ nikomu nebrání dojít hodnosti, je-li schopen vykonat něco pro obec. Velkomyslně si vedeme ve věcech veřejných, ba ani v kaţdodenních vzájemných stycích, které vyvolávají nevraţivost, nehřešíme se na souseda, činí.li něco pro své potěšení, a nepůsobíme mu nepříjemnosti, sice neškodné, ale na pohled odpuzující. A jako v osobním styku jednáme druh s druhem ohleduplně, tak i ve veřejném ţivotě se chráníme porušit řád hlavně z ostychu, poslouchajíce právě vládnoucích úřadů a zákonů, zejména těch, které jsou dány ve prospěch utiskovaných, a těch, které sice nejsou napsány, ale přinášejí porušovateli hanbu v očích všech. Polybios: Dějiny 3,6 Které to byly ve skutečnosti příčiny a z čeho válka s Peršany vzešla, nahlédne snadno kdokoli.. Především to byl návrat Xenofontových Řeků z vnitrozemských satrapií, při kterém protáhli celou Asií, zemí jim nepřátelskou, aniţ se jim kdo z barbarů odváţil postavit v řádné bitvě: za druhé vylodění lakedaimonského krále Agésiláa v Asii, kde nenalezl při svých podnicích ţádný váţný odpor a byl nucen se vrátit s nepořízenou (jen) pro nepokoje vzniklé mezitím v Řecku. Z toho se Filip domyslil, jak nestateční a neteční jsou Peršané, a uváţiv vojenskou zdatnost svou vlastní i Makedonců, dále představiv si ty velké a vzácné hodnoty, které by mu válka přinesla, tu ihned, jakmile si získal nepochybnou přízeň Řeků, zatouţil a rozhodl se válčit, a to pod záminkou, ţe spěchá pomstít perské křivdy na Řecích: a konal pro to všechny přípravy. Proto musíme pokládat za příčiny perské války to, co jsem uvedl na počátku, kdeţto to druhé za záminku a Alexandrovo přejití do Asie za její počátek. Livius: Dějiny I 2, 32 Potom se otců zmocnila obava, aby se neopakovaly kdyby vojsko bylo rozpuštěno tajné schůze a spolčování. Měli však za to, ţe vojáci sou vázáni přísahou: odvody sice konal diktátor, ale pod přísahu je brali konsulové: proto pod záminkou, ţe Aequové znovu zdvíhají válku, nařídili vyvést legie z města. To vzpouru urychlilo. A napřed se prý pomýšlelo na

11 zavraţdění konsulů, aby se (vojáci) vyvázali z přísahy, kdyţ pak byli poučeni, ţe ţádného závazku se nelze zprostit zločinem, na radu jakéhosi Sicinia odtáhli proti vůli konsulů na Svatou horu je to za Anienem, tři míle od města: to je pověst rozšířenější neţ ta, kterou zaznamenal Piso, ţe se odstěhovali na Aventin. Tam bez jakéhokoli vůdce obehnali svůj tábor náspem a příkopem a chovajíce se pokojně a opatřujíce si jen nejnutnější ţivotní potřeby, vydrţeli po několik dní, aniţ koho napadali či byli napadáni. Polybios: Dějiny 6, 11 Ty tři sloţky, které jsem prve vyjmenoval, všecky v obci vládly, všecko však pořádaly a spravovaly kaţdá na svém úseku tak správně a přiměřeně, ţe ani nikdo z domácích lidí by nedovedl s jistotou říci, je-li jejich zřízení vcelku aristokratické nebo demokratické nebo monarchické. A není divu. Kdykoli totiţ uváţíme moc konsulů, zdálo by se docela monarchické, a kdykoli moc senátu, zase aristokratické, a kdyby člověk pozoroval moc lidu, zdálo by se určitě demokratické. Politická moc kaţdé z těch sloţek byla tehdy a aţ na nepatrné výjimky ještě dnes následující. Diodóros Sicilský: Historická knihovna 37, 2 Diodóros vykládá o válce tak řečené marsické, kterou zaţil, ţe byla větší neţ všechny předešlé. Marsickou byla podle něho pojmenována podle (Marsů), kteří vzpouru zahájili: tuto válku totiţ vedli s Římany všichni Italikové. První příčinou války bylo prý to, ţe Římané od svého spořádaného, prostého a ukázněného způsobu ţivota, který jim umoţnil takový rozmach, přešli k zhoubnému dychtění po přepychu a nevázanosti. Tato zkáza měla za následek odboj lidu proti senátu, který si pak přizval na pomoc Italiky a slíbil, ţe se s nimi podělí o vytouţené římské občanství a stvrdí to zákonem: kdyţ se však z těch slibů nesplnilo Italikům nic, vzplanula jejich válka s Římany. V Římě byli tehdy konsuly Lucius Marcius Philippus se Sextem Juliem Plutarchos: Ţivotopisy slavných Řekŧ a Římanŧ. Gaius Gracchus 5 Zákony, které navrhl lidu k vůli a senátu ke zkáze, byly tyto: Pozemkový, podle kterého se měla chudým rozdělit půda, vojenský, který nařizoval opatřovat výstroj na státní útraty, nic na to z vojenského ţoldu nesráţet a neodvádět brance mladšího sedmnáct let: spojenecký, jímţ se udělovalo Italikům rovné hlasovací právo s občany, obilní, zajišťující chudým laciné obilí, konečně soudní, kterým ztenčil moc senátorů nejvíce. Rozsuzovali totiţ pře oni jediní a byli proto postrachem lidu i jezdců: on k nim však bylo jich tři sta připojil tři sta (soudců) z řad jezdců. Takţe soudilo všech šest set společně. Strabón: Geógrafika 7, 1, 3 Tam (za Alpami) je Hercynský hvozd a kmeny suebské, z nichţ některé sídlí uvnitř hvozdu, mezi nimi i Buiaimon, království Marobodovo. Na to místo on přesídlil kromě mnoha jiných obzvláště své soukmenovce Markomany. Zmocnil se totiţ vlády, ač býval soukromou osobou, po svém návratu z Říma: za mlada tam totiţ byl a těšil se přízni Augustově. Kdyţ se vrátil, stal se panovníkem a mimo ty, které jsem uvedl, získal veliký kmen Lugiů, Zumy, Gutony, Mugilony, Sibiny a ze samých Suebů (jeden) veliký kmen, Semnony. Ostatní kmeny suebské, jak řečeno, sídlí jedny uvnitř hvozdu, jiné mimo něj, v sousedství Getů. Poţadavky ke zkoušce z dějin starověku: - úspěšné napsání zápočtové písemky

12 - odevzdání recenze na jednu z publikací, které jsou výše v Seznamu doporučené literatury uvedeny /do konce května/ - rozsah cca 2 strany - odevzdání seznamu přečtené literatury /při zkoušce/ - odevzdání historického komentáře k vybranému úryvku /viz výše/ - ráno před zkouškou rozsah cca 4 strany /s uvedeným seznamem pouţité literatury/ OKRUHY KE ZKOUŠCE Z OBECNÝCH DĚJIN STŘEDOVĚKU Doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc. 1. Rozklad antické společnosti a římského impéria 2. Tzv. barbarské státy 3. Francká říše 4. Byzantská říše 5. Vznik islámu a říše kalifů 6. Římsko-německá říše 7. Papeţství a císařství, Itálie v éře vrcholného a pozdního středověku 8. Arabská expanze na Pyrenejský poloostrov a reconquisita 9. Kříţové výpravy 10. Polsko, Uhry a Pobaltí ve středověku 11. Skandinávské státy ve středověku 12. Francie a Anglie ve středověku 13. Rusko ve středověku a mongolská expanze 14. Osmanští Turci 15. Vzdělanost ve středověké Evropě STARŠÍ DĚJINY SLEZSKA Doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc. 1. Jméno Slezska a předslovanská etnika jiţního Poodří 2. Slovanské pospolitosti ve Slezsku v raném středověku 3. Státoprávní vývoj Slezska od 10. do začátku 16. stol. 4. Stabilizace vlády Lucemburků ve Slezsku během 14. stol. 5. Vznik piastovských kníţectví ve Slezsku 6. Přemyslovské kníţectví na Opavsku 7. Ustavení a územní vývoj těšínského kníţectví v 14. a 15. stol. 8. Integrace ratibořského kníţectví s přemyslovskými doménami 9. Počátky středověkých měst na území Čes. Slezska 10. Struktura slezské vesnice ve středověku a raném novověku 11. Církevní poměry středověkého Slezska 12. Reformace a protireformace ve Slezsku 13. Dynastické změny v Čes. Slezsku od konce 15. stol. do r Politickosprávní vývoj Slezska v raném novověku do r Základní ekonomické změny Slezska v raném novověku

13 Doporučená základní literatura k předmětu BIERMANN, G., Geschichte der Herzogthümer Troppau und Jägerndorf. Teschen BIERMANN, G., Geschichte des Herzogthums Teschen. Teschen 1863, (2.vyd.) P. KOUŘIL, Slovanské osídlení českého Slezska. Brno - Český Těšín P. KOUŘIL, D. PRIX, M. WIHODA, Hrady českého Slezska. Brno - Opava Nástin dějin Těšínska. Ostrava - Praha PANIC, I., Księstwo cieszynskie w średniowieczu. Cieszyn PEŘICH, L. Slezsko. Přehled národnostního vývoje. Praha PRASEK, V., Dějiny kraje Holasovského čili Opavského. Opava PRASEK, V., Dějiny kníţectví Těšínského do roku Opava Slezsko. Opava Slezsko, český stát a česká kultura. Opava Slezsko na cestě k československému státu. Opava Slezsko v dějinách českého státu. Opava ŢÁČEK, R., Dějiny Slezska va datech. Praha Doporučené syntézy k dějinám celého Slezska: Geschichte Schlesiens (vydáno od Historische Kommission für Geschichte Schlesiens), sv. I (do 1526), 1. vydání Breslau 1938, sv. II ( ), 1. vydání Darmstadt Historia Śląska. Sv. I/1-4 (do 1763). Wrocław K. Popiołek. Historia Śląska od pradziejów do 1945 roku. Katowice 1972 (1. vyd.). Doporučená základní literatura k předmětu "Starší dějiny Slezska" BIERMANN, G., Geschichte der Herzogthümer Troppau und Jägerndorf. Teschen BIERMANN, G., Geschichte des Herzogthums Teschen. Teschen 1863, (2.vyd.) P. KOUŘIL, Slovanské osídlení českého Slezska. Brno - Český Těšín P. KOUŘIL, D. PRIX, M. WIHODA, Hrady českého Slezska. Brno - Opava Nástin dějin Těšínska. Ostrava - Praha PANIC, I., Księstwo cieszynskie w średniowieczu. Cieszyn PEŘICH, L. Slezsko. Přehled národnostního vývoje. Praha PRASEK, V., Dějiny kraje Holasovského čili Opavského. Opava PRASEK, V., Dějiny kníţectví Těšínského do roku Opava Slezsko. Opava Slezsko, český stát a česká kultura. Opava Slezsko na cestě k československému státu. Opava Slezsko v dějinách českého státu. Opava ŢÁČEK, R., Dějiny Slezska va datech. Praha Doporučené syntézy k dějinám celého Slezska: Geschichte Schlesiens (vydáno od Historische Kommission für Geschichte Schlesiens), sv. I (do 1526), 1. vydání Breslau 1938, sv. II ( ), 1. vydání Darmstadt Historia Śląska. Sv. I/1-4 (do 1763). Wrocław K. Popiołek. Historia Śląska od pradziejów do 1945 roku. Katowice 1972 (1. vyd.). DĚJINY ČESKÉHO STŘEDOVĚKU Mgr. Martin Čapský Příchod Slovanŧ: Proměny středověké Evropy v době stěhování národů narativní prameny výpověď archeologie teorie o pohybech Slovanů stav dosavadního bádání. Velká Morava: Francká říše a střední Evropa formování státu Mojmírovců význam přijetí křesťanství organizační model velkomoravského státu geografické rozšíření zápas o Panonii

14 písemné prameny hmotná kultura Svatoplukova éra příchod Maďarů pád Velké Moravy a její dědictví stav současného bádání. Počátky českého státu: Formování kmene Čechů styky s franckou říší vliv Velké Moravy kníţe Václav počátky svatováclavského kultu kníţectví v éře Boleslavů hospodářské základy přemyslovské expanze Slavníkovci krize českého státu kolem r a její překonání proměny hradské soustavy Břetislav I. a vztahy s říší údělný systém a jeho hlavní vývojové rysy formování církevní organizace českého státu královská koruna nastolovací rituály proměny velmoţské vrstvy Konrádova statuta - venkov podhradské osady kláštery imunity moravské markrabství zásahy Fridricha I. Barbarosy Přemysl Otakar I. a Vladislav Jindřich Kosmovský obraz českého státu stav současného bádání. Století posledních Přemyslovcŧ: Základní obrysy středoevropského vývoje 13. století zlatá bula sicilská dvůr přemyslovských králů zápas o bábenberské dědictví přemyslovsko-habsburské soupeření ve střední Evropě rozšiřování vlivu českého státu souboj o přemyslovskou korunu hospodářské proměny českého státu v éře emfyteutické kolonizace venkov počátky měst české stříbro emancipace šlechty proměny postavení církve narativní prameny český a moravský diplomatář stav současného bádání. Lucemburská éra: Vzestup lucemburského rodu na západním pomezí říše proměny střední Evropy a nástup nových dynastií inaugurační dekrety mladý král a domácí šlechta domaţlické dohody spojenectví/soupeření s Ludvíkem z Wittelsbachu Země Koruny české univerzita arcibiskupství snahy o posílení obchodu - za císařskou korunou Karlova koncepce českého státu (J. Spěváček, F. Kavka) Václav IV. dvojí zajetí českého krále vztah světské a církevní moci stav současného bádání. Husitství: Formování reformních proudů Dekret kutnohorský Kostnický koncil praţská defenestrace kříţové výpravy Zikmund Korybutovič - soupeření husitských křídel katolická opozice politika Zikmunda Lucemburského - Soudce chebský Basilejský koncil Lipany tolerance z nutnosti stavovské proměny českého státu vedlejší korunní země - narativní prameny - stav současného bádání. Český stát v období pozdního středověku: Hledání krále Jiří z Poděbrad zemským správcem české země a Řím zahraniční spojenectví mírový plán Jiřího z Poděbrad domácí politika husitského krále hospodářské reformy - střet s Matyášem Korvínem nástup Jagellonců stavovský stát Vídeňské dohody Turci na prahu střední Evropy stav současného bádání. ČESKÉ DĚJEPISECTVÍ Hodnocení vědomostí bude posuzováno zpravidla formou písemného testu. Z kaţdého z níţe uvedených prvních 3 okruhů dostane zkoušený 1 otázku, ze čtvrtého okruhu otázky 3. Doba na zpracování testu max. 80 minut. Zkoušený vyplní v záhlaví formuláře, který obdrţí, jméno, příjmení, ročník, kombinaci, píše bez jakýchkoli pomůcek, výpisků a konzultací s kolegy

15 během psaní testu. Maximální počet získaných bodů = 100. Hodnocení: výborně 75 a více bodů, velmi dobře body, dobře bodů, neprospěl 0-29 bodů. I. Obecná charakteristika podmínek a charakteru historiografické práce v jednotlivých obdobích. Účel historiografie, společenská atmosféra, podmínky pro dějepiseckou tvorbu. Povaha a formy historiografických prací. Obecná charakteristika autorů, institucí, případně dobových periodik a edicí. (max. 25 bodů) Obecné rysy českého středověkého dějepisectví (do husitství). - Husitské dějepisectví. Historiografie doby poděbradské a jagellonské. - Historiografie ve století před Bílou horou ( ). - Barokní dějepisectví (1618 cca 1750). - Osvícenská historiografie (1750 cca 1820). - České dějepisectví první poloviny 19. století ( ). Česká historiografie druhé poloviny 19. století (do převahy pozitivismu). Česká historiografie od konce 19. století do r (cca ). Pozitivismus. Spor o smysl českých dějin. Gollova škola, Jaroslav Goll a jeho ţáci. - Česká historiografie za první Československé republiky ( ). - Česká historiografie v letech Česká historiografie od února 1948 do srpna Česká historiografie v letech II. Významné tematické okruhy, nejvýznamnější jednotlivci. Vyţaduje se podrobnější odpověď. (max. 20 bodů) Legendy, anály a kroniky doby přemyslovské. - Kroniky doby lucemburské. - Staré letopisy české. Historické topografie od konce 18. století do současnosti. Muzea a jejích podíl na rozvoji historiografie od počátku 19. století do současnosti. Základní ediční řady z hlediska vydávání pramenů k českým dějinám. - Základní rysy vývoje české archeologie do r Základní rysy vývoje české archeologie v l Charakteristika vývoje české archeologie po r Základní rysy vývoje některých pomocných věd historických od 18. století do současnosti ( jen numismatika, heraldika, sfragistika, genealogie). Základní práce o vývoji výtvarného umění a dějin architektury. Základní práce o dějinách české literatury. Základní české práce o filozofii dějin a historiografii. Základní historická periodika. - Spory o rukopisy. Německá historiografie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v 19. a 20. století (do r. 1945). - Historiografie dějin státu a práva. - II. sjezd československých historiků (1947). Syntézy českých dějin. Samizdatová literatura po r Čeští historikové v emigraci po r Kosmas. Petr Ţitavský. - Hájek z Libočan. - Sixt z Ottersdorfu. - Bratrské dějepisectví. - Dobová literatura (prameny) o českém povstání. - Balbín. Dobner. Voigt. Pelcl. Dobrovský. František Palacký. - Pavel Josef Šafařík. Václav Vladivoj Tomek. - Antonín Gindely. - Josef Kalousek. - Josef Emler. - Josef Alexandr Helfert. - Antonín Rezek. - Karl Adolf Konstantin Höfler. - Jaroslav Goll. - Josef Pekař. - Josef Šusta. - Kamil Krofta. - Václav Novotný. - Gustav Friedrich. - Lubor Niederle. - Adolf Bachman. - Bertold Bretholz. - Václav Vaněček. - Rudolf Urbánek. - František Michálek Bartoš. - Václav Chaloupecký. - Jaroslav Werstadt. - Jan Slavík. - Bedřich Mendl. - Otakar Odloţilík. - Zdeněk Kalista. - Josef Macůrek. - Josef Polišenský. - Jindřich Šebánek. - Jaroslav Böhm. - Jiří Neustupný. - Jan Filip. Václav Husa. - František Kutnar. - Josef Macek. - František Graus. - Jaroslav Purš. - Václav Král. - Josef Janáček. - František Šmahel. - Jiří Kořalka. - Karel Kaplan. - Robert

16 Kvaček. - Josef Petráň. - Miroslav Hroch. - Jan Křen. - Josef Poulík. - Jiří Spěváček. Otto Urban. - Amedeo Molnár. III. Důleţité okruhy a jednotlivci. Postačí všeobecná charakteristika s uvedením důleţitějších faktů. (max. 15 bodů) Kristiánova legenda a spory kolem ní. - Pokračovatelé Kosmovi. - Tzv. druzí pokračovatelé Kosmovi. - Cestopisy z doby Jiřího z Poděbrad. - Historické kalendáře z 16. století. - Genealogie, resp. cestopisy z 16. století. - Paměti a záznamy z doby před Bílou horou (Dačický, Budovec, Ţerotín, Marek Bydţovský). - Rajhradští benediktýni a jejich přínos k historiografii. - Českomoravská kronika. - Česká historiografie obecných dějin. Historiografie dějin věd a techniky. - Regionální historiografie v 19. století do r. 1918) region nebo tematický okruh podle vlastního výběru. - Regionální historiografie v region nebo tematický okruh podle vlastního výběru. - Regionální historiografie po r region nebo tematický okruh podle vlastního výběru. Katoličtí historikové církevních dějin. Evangeličtí historikové církevních dějin. Organizace historiků (spolky a společnosti). - Marxistická skupina českých historiků před Oběti nacistické okupace z řad historiků. - III. sjezd československých historiků (1959). Tzv. obrodný proces v 60. letech 20. století a česká historiografie. Práce k dějinám hudby. - Práce k dějinám lesů, rybníků a zemědělského průmyslu. - Práce k dějinám hornictví a hutnictví. Práce k dějinám průmyslu. - Práce k dějinám školství, novinářství, knihtisku. - Práce k dějinám lékařství. - Práce k pomocným vědám historickým. Vlastní ţivotopis Karla IV. - Petr z Mladoňovic. - Vavřinec z Březové. - Kronika Eneáše Sylvia Piccolominiho. - Dialogus Jana z Rabštejna. - Písař Bartoš. Bílejovský. Kuthen. Blahoslav. - Stránský. Skála. Slavata. - Historické aspekty v díle Komenského. - Pešina z Čechorodu. Beckovský. - Jan Schmidt. - Pubička. - Josef Vratislav Monse. Palackého Dějiny národu Českého v Čechách a v Moravě charakteristika, význam. - Jan Erazim Vocel. - Antonín Boček. - Vincenc Brandl. - Karel Jaromír Erben. - Antonín Springer. - Hermenegild Jireček. Josef Ladislav Píč. - Christian d Elvert. - Beda Dudík. - Konstantin Jireček. - Čeněk Zíbrt. - Zikmund Winter. - August Sedláček. - František Kameníček. Ernest Denis. Jaromír Čelakovský. - Julius Glücklich. - Zdeněk Václav Tobolka. - Jaroslav Bidlo. - Vlastimil Kybal. - Zdeněk Nejedlý. - Ferdinand Hrejsa. - Jan Kapras. - Josef Vítězslav Šimák. - František Hrubý. - Karel Stloukal. - Josef Borovička. - Jan Hanuš Opočenský. - Karel Kazbunda. - Hugo Traub. - Jaroslav Prokeš. - Milada Paulová. - František Dvorník. - František Drtina. Emanuel Rádl. Josef Král. J. L. Fischer. - Otakar Kádner. - Josef Dobiáš. - Rudolf Holinka. - Václav Ţáček. - Jaroslav Ludvíkovský. - Václav Vojtíšek. - Gustav Skalský. - Emanuela Nohejlová-Prátová. - Jan Eisner. - Rudolf Turek. - Wilhelm Wostry. - Josef Pfitzner. - Eugen Lemberg.- Eduard Winter. - Záviš Kalandra. - Jaroslav Kadlec. - Josef Kočí. - Alois Míka. - Dušan Třeštík. - Pavla Horská-Vrbová. - Ludmila Kárníková. - Vlastislav Lacina. - Vilém Prečan. - Milan Otáhal. - Jaroslav Marek. - Jaroslav Mezník. - František Kavka. - Věra Olivová. - Eduard Maur. - Oldřich Říha. - Václav Vojtíšek. - Zdeněk Fiala. - Rostislav Nový. - Zdeněk Kárník. - Arnošt Klíma. - Jaroslav Charvát. Jan Havránek. - Jaroslav Valenta. - Karel Pichlík. - Pavel Reiman. - Václav Kural. - Ján Mlynárik. - Josef Válka. - Jaroslav Kudrna. - Josef Bartoš. - Milan Myška. - Andělín Grobelný. - Václav Vaněček. - Karel Kosík. - Jan Patočka. - František Matějek. - Jaroslav Pánek. - Josef

17 Ţemlička - Pavla Horská-Vrbová. - Jan Gebhart. - Jaroslav César. - Jan Galandauer. - Zdeněk Fiala. - Václav Bůţek. IV. Ostatní. Postačí zařazení do doby a celkového kontextu, nejstručnější (několik slov) charakteristika problému nebo zaměření autora, resp. jen jméno autora nebo výběrový výčet jmen, institucí apod. podle charakteru otázky. (max. 10 bodů) Rozdíl mezi análem, legendou a kronikou. - Nekrologium břevnovské. - Letopisy hradištskoopatovické. - Kanovník vyšehradský. - Mnich sázavský.- Vincentius. Jarloch. - František Praţský. - Beneš Krabice z Weitmile. - Giovanni Marignola. - Neplach. - Přibík Pulkava z Radenína. - Vita Carolis imperatoris. - Paměť Ondřeje z Dubé. - Nová rada Smila Flašky z Pardubic. - Carmen insignis Coronae Bohemiae. Relatio de Magistri Joannis Hus causa Constantii. - Bartošek z Drahonic. - Mikuláš Biskupec z Pelhřimova. Petr Ţatecký. - Krátké sebránie z kronik českých k výstraze věrných Čechů. - Panoše Jaroslav. - Václav Šašek z Bířkova. - Dialogus sive disputatio baronum bohemorum de bello contra regem Georgium de Poděbrad. - Kronika o bouři praţské r neboli Knihy o pozdviţení jedněch proti druhým v obci praţské. - Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. - Ecclesiae slavinicae brevis historiola. - Jan Matyáš ze Sudetu. Dubravius. Akta aneb knihy památné čili Historie oněch dvou nepokojných let v Čechách 1546 a Jan Černý. - Jakuba Bílek. - Daniel Adam z Veleslavína. - Václav Březan. Bartoloměj Paprocký z Hlohol. - Jan Kocín z Kocinétu. - Jean Bodin. - Melchior Godast. - Ondřej Habervešl z Habernfeldu. - Historia persecutionum ecclesiae Bohemicae. Historia o těţkých protivenstvích církve české. - Dissertatio apologetica pro lingua Slavonica, praecipue Bohemica. Epitomae rerum bohemicarum. Mars Moravicus. - Poselkyně starých příběhů českých. Dějepis a dějezpyt. - Magonald Ziegelbauer. - Josef Bonaventura Piter. - Kašpar Royk. - Procházka, Ungar. Ignác Cornova. - Josef Antonín Riegger. Karl Biener z Biennenberka. - Jaroslav Schaller. - Reginald Kneifel. - Josef Schwoy. - František Vavák. - Jan Petr Cerroni. - Jan Bohumír Dlabač. - Leopold Jan Šeršník. - Jan Rulík. - Josef Jungmann. - Karl Ludwig Woltmann. - Würdigung der alten böhmischen Geschichtsschreiber. - Matyáš Kalina z Jäthensteinu. - Alois Vojtěch Šembera. - Václav Hanka. - Václav Krolmus. - Augustin Smetana. - Karel Sabina a Emanuel Arnold. - Karel Tieftrunk. - Klement Borový. - František Dvorský. - Emanuel Tonner. Jakub Malý. - Karel Vladislav Zap. Hugo Toman. - Ignác Jan Hanuš. - Josef Jireček. - Miroslav Tyrš. - Jindřich Wankel. - Julius Fejfalik. - Ludwig Schlesinger. - Julius Lippert. - Hermann Hallwich. - Johann Loserth. - Anton Frind. - Colmar Grünhagen. - Gottlieb Biermann. - Řehoř Tomáš Volný. - Jindřich Vančura. - Ferdinand Tadra. - Josef Teige. - Josef Truhlář. - Antonín Randa. - Bohuš Rieger. - Otakar Hostinský. - Antonín Truhlář. - Jan Gebauer. - Karel B. Mádl. František Augustin Slavík. - Vincenc Prasek. Josef Zukal. Adolf Srb. - Jan Herben. František Sláma. - Jaroslav Kosina. - Emil Werunsky. - Rudolf Wolkan. - Heinrich Rauchberg. - Heinrich Friedjung. - Ladislav Karel Hofmann. - Jan Bedřich Novák. - František Hýbl. - Jan Heidler. - Bohumil Navrátil. - Antonín Podlaha. - Jan Sedlák. - Albín Bráf. - Cyril Horáček. - Jan Peisker. - Ladislav Klincman. - Karel Jaroslav Maška. - Innocenc Ladislav Červinka. - František Lexa. - Bedřich Hrozný. - Karel Kadlec. - Miroslav Stieber. - Karel Kramář. - Bohumil Baxa. - Jaroslav Vlček. - Jan Jakubec. - Josef Hanuš. - Václav Flajšhans. - Václav Tille. - František Ţákavec. - Zdeněk Wirth. - Vojtěch Birnbaum. - Max Dvořák. - Rudolf Dvořák. - Josef Zavadil. - František Teplý. - Tomáš Jiroušek. - Josef Kudela. - Jaroslav Kratochvíl. - František Zuman. - Jindřich Chylík. - Karel Hoch. - Josef Kazimour. - Otto Placht. - Josef Pohl. - Václav Černý. - František Bednář. - Augustin Alois Neumann. - František Cinek. - Karel Hrdina. - Josef Klik. - Stanislava Jonášová-Hájková. - Václav Pešák. - Miroslav Volf. - Bohdan Chudoba. - Josef

18 Václav Čejchan. - Miloslav Trapl. - Ladislav Rašín.- Zdeněk Hájek. - Rudolf Říčan. Bohumil Ryba. - Hanuš Kuffner. - Františeka Kurfürst. - Miroslav Matoušek. - Jan Klepl. - Jan Kořan. - František Lom. - Emanuel Janoušek. - Rudolf Hurt. - Josef Noţička. - Václav Hrubý. - Antonín Haas. - František Beneš. - Jiří Čarek - Karel Schwarzenberg. Václav Letošník. - Josef Pilnáček. - Albín Stocký. - Emauel Šimek. - Josef Schránil. - Josef Skutil. - Ivan Borkovský. - Arne Novák. - Josef Vašica. - Jan Vilikovský. - František Roubík. - Antonín Profous. - Vladimír Šmilauer. - Ladislav Hosák. - František Čáda. - Richard Horna.- Albert Praţák.- Felix Vodička.- Jiří Horák. - Frank Wollmann. - Julius Heidenreich-Dolanský. - Karel Krejčí. - Otokar Fischer. - Vilém Mathesius. - Václav Vilém Štech. - ). Antonín Matějček. - Albert Kutal. - Josef Cibulka. - Václav Mencl. - Václav Richter. - Emauel Poche. - Oldřich Blaţíček. - Gracián Černušák. - Vladimír Helfert. - Jan Racek. - Fridolín Macháček. - Václav Čepelák. - Václav Davídek. - Jaroslav Dřímal. - Václav Nešpor. - Fratišek Dostál. - Bohumír Indra. - Adolf Turek. -. Leopold Peřich. - Jaroslav Ludvík Mikoláš. - Joţa Vochala.- Herrmann Aubin. - Ernst Schwarz. - Emil Strauss. - Bohumír Šmeral. - Kurt Konrad. - Václav Líva. - Pavel Oliva. - Jurij Kříţek. - Zdeněk Šolle. - Jan Novotný. - Miroslav Toegl. - Bedřich Löwenstein. - Karel Bartošek. - Antonín Šnejdárek. - Bohumil Baďura. - Lubomír Slezák. - Václav Peša. - Luboš Nový. - Zdeněk Horský. - Mikuláš Teich. - František Červinka. - Zdeněk Urban. - Karel Novotný. - Tomáš Pasák. - Koloman Gajan. - Zdeněk Jindra. - Josef Haubelt. - Ivan Hlaváček. - Lubomír Vebr. - Jaroslav Kladiva. - Vladimír Kašík. - Vladimír Dubský. - Jan Měchýř. - Ladislav Niklíček. - František Hrbata. - Alice Teichová. - Václav Veber. - Josef Hanzal. - Čestmír Amort. - Milan Švankmajer. - Miroslav Tejchmann. - Miroslav Šesták. - Toman Brod. - Otakar Frankenberger. Jaroslav Kříţek. - Oldřich Janeček. -. Jan Durdík. - Jindřich Veselý. - Miloš Hájek. - Michal Reiman. - Zdeněk Hradilák. - Miroslav Klír. - Jan Pachta. - Milan Hübl. - František Janáček. - Zdeněk Deyl. - Zdeněk Snítil. - Vojtěch Mencl. - František Jordán. - Josef Kolejka. - František Mainuš. - Bedřich Šindelář. Josef Kabrda. Ivana Holzbachová. - Saša Dušková. - Miroslav Flodr. - Dimitr Krandţalov. - Libuše Hrabová. - Miloš Trapl. - Miloň Dohnal. - Jindřich Růţička. - Josef Křivka. - Jiří Radimský. - Metoděj Zemek. -Vladimír Spáčil. - František Spurný. - Rudolf Zuber. -Bohumír Indra. - Adolf Turek. Ladislav Pallas. - Blanka Pitronová. - Arnošt Mazur. - Otakar Káňa. - Jaroslav Bakala. - Jiří Kejř. - Jiří Klabouch. - Karel Malý. - Milan Machovec. - Robert Kalivoda. - Jiřinu Popelová-Otáhalová. - Ivan Sviták. - Ladislav Štoll. - Jan Mukařovský. - Josef Hrabák. - Oldřich Králík. - Jaromír Neumann. - Mirko Očadlík. - Boţena Kopičková. - Miloslav Polívka. - Tomáš Vojtěch. - Jaroslav Boubín. - František Kubů. - Pavel Bělina. - Antotnín Kostlán. - Jan P. Kučera. - Josef Harna. - Pavla Vošahlíková. - Jiří Štaif. - František Kolář. - Ondřej Felcman. - Luboš Nový. - Jan Janko. -Miroslav Šesták. - Miroslav Tejchman. - Jaromír Mikulka. - Emil Voráček. - Zdeněk Šimeček. - Milan Šmerda. - Václav Čada. - Jan Kuklík. - Otto Novák. - Vladimír Nálevka. - Petr Křivský. - Aleš Skřivan. - Zdeňka Hledíková. - František Hejl. - Jan Janák. - Ctibor Nečas. - Miloš Trapl. - Jaroslav Horejsek. Jan Navrátil. - Josef Bieberle. - Zdeněk Filip. - Lumír Dokoupil. - Ludmila Nesládková. - Jiří Matějček. - Jan Steiner. - Jana Machačová. - Dan Gawrecki. - Gabriela Sokolová. - Šárka Hernová. - Tomáš Staněk. Mečislav Borák. - Babincová (Gawrecká). - Jaroslav Pátek. - Jan Kumpera. - Lenka Bobková. - Václav Ledvinka. - Jiří Pešek. - František Hoffmann. - Zdeněk Šolle. - Jiří Rak. - Václav Lomič. - Zdeněk Hojda. - Pavel Křivský. - Vladimír Wolf. - Pavel Balcárek. - Dušan Uhlíř. - Jiří Pernes. - Petr Čornej. - Jaromír Kincl. - Valentin Urfus. - Noemi Rejchrtová. Jiří Sláma. - Zdeněk Smetánka. - Zdeněk Měřínský. - Emanuel Vlček. - Karel Kurz. - František Buriánek. Vladimír Macura. František Černý. Jiří Fukač. Petr Pithart. Danubius. Václav Kural. Podiven. - Josef Kalvoda. - František Dvorník. - Jiří Kovtun. -Radomír Luţa. - Victor S. Mamatey. - Eduard Táborský. - Hubert Ripka. - Jaromír Smutný. - Zbyněk Zeman. - Robert Seton-Watson. - Alice Teichová. - Boris

19 (Bořivoj) Čelovský. - Ivan Pfaff. - Karel Schwarzenberg. - Jiří Morava. - Hubert Gordon Skilling. - Stanley Winters. - Victor L. Tapié. OBECNÉ DĚJINY RANÉHO NOVOVĚKU Podmínkou připuštění ke zkoušce je vedle zápočtu ze semináře předloţení písemného seznamu prostudované literatury s řádnými bibliografickými údaji (3 monografie kromě učebnicové literatury, 3 vědecké studie). Za samozřejmost se povaţuje orientace na mapě a znalost základních, zejména studentem pouţívaných termínů. Student bude odpovídat na dvě vylosované otázky - jednu ze skupiny otázek č. 1-16, druhou ze skupiny otázek č Raný novověk - periodizace, obecná charakteristika nejdůleţitějších problémů. 2. Renesance a humanismus - výklad pojmů, periodizace, hlavní projevy. 3. Renesanční papeţství. Konciliarismus. Devotio moderna. Observantismus. Katolická reformace a vývoj katolické církve do tridentského koncilu. 4. Počátky reformace - Luther, Zwingli, Kalvín. Reformace v Německu do augšpurského náboţenského smíru. 5. Zámořské objevy a jejich důsledky. 6. Boj o španělskou (habsburskou) hegemonii v Evropě do třicetileté války. 7. Nizozemská revoluce. 8. Francie od míru v Cateau Cambresis do smrti Jindřicha IV. 9. Anglie za Tudorovců. 10. Osmanské imperium od pádu Cařihradu do počátku 17. století. 11. Rusko od Ivana III. do nástupu Romanovců - základní charakteristika. 12. Polsko v 16. století (do války třicetileté). 13. Německo v letech Dánsko, Švédsko a zápas od nadvládu nad Baltským mořem od sekularizace státu řádu Německých rytířů do konce třicetileté války. 15. Třicetiletá válka jako evropský mocenský konflikt. 16. Věda a kultura v Evropě v 16. století (do třicetileté války). 17. Anglie za Jakuba I. a Karla I. 18. Anglická revoluce (do 1659). 19. Restaurace Stuartovců. Slavná revoluce. Velká Británie do konce válek o španělské dědictví. 20. Velká Británie v 18. století (od 1714 do vzniku USA). 21. Francie za Ludvíka XIV. 22. Francie za Ludvíka XV. a XVI. 23. Cesta Ruska do Evropy v 17. a 18. století. 24. Polsko od konce války třicetileté do jeho třetího dělení. 25. Osmanská říše v 17. a 18. století. 26. Merkantilismus. Fysiokratismus. Počátky liberalismu. 27. České země v evropské politice od 14. století do konce vlády Josefa II. Základní charakteristika.

20 28. Věda, kultura a ideové proudy v Evropě od třicetileté války do Velké francouzské revoluce. 29. Koloniální expanze v Novém světě v století. 30. Úsilí severoamerických kolonií o nezávislost. Vznik USA. 31. Indie v století. 32. Absolutismus a osvícenství jako fenomény evropských dějin 17. a 18. století (obecné rysy a komparace vývoje jednotlivých států). DĚJINY SLEZSKA Seznam přednáškových okruhŧ: 1. Úvod, prameny, literatura, geografický vývoj a pojmy 2. Slezské války, politický a územně správní vývoj Ekonomický, populační a kulturní vývoj Slezska Revoluce 1848/49 ve Slezsku 5. Územní, správní, populační a ekonomický vývoj Politický a kulturní vývoj Vznik hranic Československého Slezska Slezsko v letech Slezsko za II. světové války 10. Slezsko po roce Specifika slezského vývoje aj. přednášky formou exkurzů Okruhy ke kolokviu z Dějin Slezska po r Kolokvium bude provedeno formou písemného testu tak, ţe z kaţdého uvedeného okruhu bude poloţena jedna otázka, kdo dosáhne stanovený počet bodů, vyhoví podmínkám pro úspěšné splnění studijní povinnosti 1. Geografie Slezska (celkový přehled o historickém Slezsku, detailnější o slezském území v dnešní České republice): přibliţná rozloha, řeky, hory, města a větší obce (v ČR alespoň na úrovni hlavních měst někdejších soudních okresů, v Polsku znalost sídel nad 20 tis. obyvatel), hranice Slezska (hlavně s Moravou), německé a polské základní názvy pro slezské lokality 2. Administrativní vývoj území dnešního českého Slezska a Hlučínska po r (Slezsko jako autonomní samosprávná jednotka, Slezsko v rámci jiných územních struktur, vnitřní členění Slezska aţ do úrovně soudních okresů v meziválečném období, Slezsko v územních strukturách Orgány samosprávy ve Slezsku, státní správa a její orgány ve Slezsku.) 3. Literatura a prameny k dějinám Slezska vůbec a podrobněji dnešního slezského území v ČR, která se týká období po 1740 (bibliografie, syntézy, práce tematicky a teritoriálně úţeji a jinak zaměřené, literatura psaná česky, německy, polsky, významnější autoři - Češi, Němci, Poláci), vědecká periodika - česká, polská, německá, vědecké instituce zabývající se slezskými dějinami. Prameny: archívy, fondy, dobová periodika ke slezským dějinám.

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis 1. ročník Celky učiva v 1. ročníku. - pravěk, starověk, předklasické Řecko, klasické Řecko - starověký Řím, raný středověk v Evropě, počátky českých dějin,

Více

5.4.2. Tabulace učebního plánu

5.4.2. Tabulace učebního plánu 5.4.2. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : DĚJEPIS Ročník: Kvinta Tématická oblast Úvod do studia historie Pravěk Význam historického poznání pro současnost Práce historika

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu dějepis 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu: Dějepis je zařazen mezi všeobecně vzdělávací předměty a spolu s předměty občanská nauka, základy práva a psychologie tvoří společenskovědní

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Dějepis - Prima. popíše základní přístupy k periodizaci dějin. jejich studia

Dějepis - Prima. popíše základní přístupy k periodizaci dějin. jejich studia - Prima Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo předmět

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Dne 26. září 2012 tomu bude přesně 800 let, kdy designovaný císař Fridrich II. potvrdil v Basileji českému králi Přemyslu Otakarovi

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis Obsahem předmětu Dějepis je poznání historie v takové míře, aby náš žák vnímal kořeny společenských

Více

Předmět: Dějepis (DEJ) Náplň učiva: Středověk; Raný novověk Třída: Sekunda Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Mapy a didaktické pomůcky

Předmět: Dějepis (DEJ) Náplň učiva: Středověk; Raný novověk Třída: Sekunda Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Mapy a didaktické pomůcky Předmět: Dějepis (DEJ) Náplň učiva: Středověk; Raný novověk Třída: Sekunda Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Mapy a didaktické pomůcky Zrození středověké Evropy a Byzanc Orientuje se na mapě raně středověké

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.D.19 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Pravěk, starověk, středověk, novověk

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Úvod do studia dějepisu Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od pravěku do počátku středověku 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně (viz poznámky) Objasní základní

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

8. ročník LMP NSP. 7. ročník LMP NSP. Středověk a křesťanství

8. ročník LMP NSP. 7. ročník LMP NSP. Středověk a křesťanství Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis Vyučovací předmět Dějepis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis ze vzdělávací

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

5. Stavovské období českého státu Nástup Habsburků Stavy versus panovník Česká konfese - Rudolf II. a jeho doba - České povstání

5. Stavovské období českého státu Nástup Habsburků Stavy versus panovník Česká konfese - Rudolf II. a jeho doba - České povstání OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní obor HISTORIE MUZEOLOGIE (navazující) Státnicový předmět: Historie České dějiny 1. Český stát do vymření Přemyslovců Velká Morava a její dědictví ve středoevropských

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Vybrané kapitoly z dějin správy Tematické celky: 1) Úvod do problematiky 2) Správní, právní a státoprávní vývoj tzv. orientálních despocií 3) Správní, právní

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

Dějiny měnových teorií na českém území

Dějiny měnových teorií na českém území VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE František Vencovský, Karel Půlpán a kol. Dějiny měnových teorií na českém území 2005 Obsah Úvod.7 Oddíl I OD VZNIKU PENĚZ DO KONSTITUOVÁNÍ MODERNÍCH MĚNOVÝCH TEORIÍ 9 Kapitola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 6. ročník Rulf, J., Válková, V.: Dějepis Pravěk a starověk (SPN, 2000) Mandelová, H. a kol.: Pravěk, Starověk (Kartografie Praha 1995)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 7. ročník Čechura, J. a kol.: Dějepis Středověk (SPN, 1998) Mandelová, H. a kol.: Středověk (Kartografie Praha, 1996) - atlas Mandelová,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974

Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974 Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974 Genealogie, rodopis v její dnešní podobě Josef Polišenský Znak vyšehradské kapituly Václav Ryneš Čeští usedlíci v USA, trochu poznámek I.K.J. Štafl Po stopách českých

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

KBO/0277 Interpretace de l SC L I

KBO/0277 Interpretace de l SC L I KBO/0277 Interpretace de l SC L I Vyučující Mgr. Filip Komberec email: komberec.filip@gmail.com kancelář č. 435 (nová budova) KH: pondělí 15.00-16.00 Anotace kurzu Kurz KBO/0277 Intepretace děl starší

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Blok: H01 Základní kurz dějepisu HD 1005 HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ 0/2 Z. povinný kredit A5

Blok: H01 Základní kurz dějepisu HD 1005 HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ 0/2 Z. povinný kredit A5 Obsahová náplň předmětů bakalářského studijního oboru Obecná matematika (zabezpečuje Ústav historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU) Blok: H01 Základní kurz dějepisu HD 1005 HISTORICKÝ

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5.6. Vlastivěda 1 / 11

5.6. Vlastivěda 1 / 11 5.6. Vlastivěda obsah stránka 5.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.6.2. Začlenění průřezových témat 2 5.6.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.6.4. Formy a metody práce 3 5.6.5. Způsoby, formy

Více

ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń

ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń ARCHEOLOGIE KLASICKÁ ARK ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń I. cyklus 201. Úvod do studia 1/- Zk 202. Proseminář k úvodu do studia -/1 Z 203. Seminář archeologický I -/2 Z 204. Seminář archeologický

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Egypt 2. Řecko 3. T. G. Masaryk 4. Pracovní list -Rozvoj průmyslu v českých zemích v 19. století 5. Dějepisné domino I 6. Dějepisný test I 7. Křížovka opakování českých dějin - renesance 8. Dějepisné

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou )

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou ) Hodnocení hodiny Jméno autora práce: Název práce: Zaměření, cíle práce: Věk žáků: Jaroslava Kmínková Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části Procvičení učiva 10 let Použité programy (SW): Ponškola

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu DĚJEPIS

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu DĚJEPIS MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu DĚJEPIS pro studijní a učební obory v odborném školství (2 4 hodiny v učebním plánu) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více