Několik poznámek na přelomu roku 20N3-20N4. Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Několik poznámek na přelomu roku 20N3-20N4. Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D."

Transkript

1 Několik poznámek na přelomu roku 20N3-20N4. Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. Text k novému roku se týká lidského - a zčásti také božského - každodenního života v několika souvislostech. Znovu a opakovaně si uvědomuji, jak velkým problémem je dorozumívání mezi lidmi. Usuzuji tak ze svého odborného poznání a z něj plynoucího přesvědčení o tom, že jsme zapomněli na svoji původní přirozenost. Nikoli však ve smyslu vývojové biologie, ale našeho osobně bezprostředního zakoušení světa a skutečností v něm. O této zkušenosti nejen nehovoříme s druhými lidmi, ale nebereme ji dostatečně vážně, bagatelizujeme ji a někdy, ve snaze jí lépe porozumět, ji vyložíme reduktivně a tak obereme o její bezprostředně se ukazující výchozí skutečnost. Hovoříme pak o skutečnostech druhého řádu, první nám uniká. Maně tím propadáme do života, jehož autentičnost a pravdivost nemůže být spatřena rovnou, nehledě na to, že ji snadno ztrácíme. Neboť když člověk nehovoří s druhými o světě i o sobě a k tomu ze své bezprostřední a autentické zkušenosti, dříve či později se ztratí v bludu. Navzájem si poskytujeme myšlenky, zprávy, názory, vzájemně se korigujeme, doplňujeme a inspirujeme a držíme ve společném světě - a tak i jej ponecháváme otevřený. Dorozumívání mezi lidmi, komunikace je z řady důvodů pro porozumění světu i sobě klíčová. V naší práci na klinice i ve výuce na naší vysoké škole věnujeme komunikaci zvláštní pozornost. Soustřeďujeme se kromě jiného na daseinsanalytickou metodu rozhovoru, kterou dále rozpracováváme. Máme pro ni výraz vrozumění, či nedokonavé vrozumívání. Její východisko spočívá v zachovávání jednoty rozumu, citu a osobního vztahového nasazení, které je vyjádřené jedním výrazem. Rozum totiž není odtažitá abstraktní psychická aktivita, ani nestranná a nezávislá duševní mohutnost, která nás především vede k poznání toho, co postihuje a určuje řád světa a skutečností v něm - a cit vnímá jako pouhý prožitek, pocitový korelát kognitivních činností, nebo jen pouhý psychologický doprovod fyziologických procesů a stavů. Cit také není na instinktech závislý nebo z nich vyvěrající emoční projev, druh naučeného emočního chování, které je původcem prožitků a nálad, ale ukazuje na existování ve světě, jež je vždy, kromě jiného, rozumově a zároveň citově založené. Původní a nikoli dodatečnou jednotu rozumu a citu si můžeme ukázat na příkladech každodenního života. Když jsme například z něčeho zděšeni, znamená to, že jsme spatřili něco dramaticky negativního, rozpoznali, že se jedná o nebezpečnou a nežádoucí situaci. V případě úžasu se před námi nečekaně zjeví nějaká skutečnost, která svými vlastnostmi a 1

2 hodnotou, v porovnání s ostatními věcmi, tyto v našich očích přesahuje. Při nadšení nás kladně zaujme nějaká událost, jež svými vlastnostmi či projevem naplnila nebo dokonce přesáhla naše hodnotové očekávání a upoutala naši posuzující pozornost. Úzkost se nás zmocňuje tehdy, když nemůžeme rozpoznat důvody, zdroje a podobu toho, co vnímáme jako ohrožující, co k nám může přistoupit a zmocnit se nás, a touto možností je neurčitě přítomno. Přitom posuzujíce naši situaci, nemůžeme nalézt potřebnou strategii chápání, ani jednotlivé kroky, které by nám umožnily se v situaci orientovat a tím i získat naději se s ní adekvátně vypořádat. A radost? V ní nemá místo strach, obavy, ani neurčitost světa. V čisté radosti se nám ukazuje svět srozumitelně určitý, situace zvládnutá, překážky překonány, kýžené dosaženo. Radost je chvíle potěšujícího a naplněného veselí, ve které má své místo bezstarostná jistota, naplněné očekávání, triumf, satisfakce. Skladba radosti je, podobně jako je tomu u jiných emocí, individuální, rozmanitě podmíněná. Emoce, které samy o sobě bývají považovány za iracionální bezobsažné stavy, mají však obsah, který není prost kognice i proto, že musí být nějak s porozuměním uspořádán. Jak lze ale vysvětlit, že naše soudy silně emočně prožívané přinášejí chyby? Stručně: důvodem není chyba našeho rozumu, ale rozhoduje naše postavení v dané situaci, které je součástí naší existence. Ve strachu například stojíme tak, že sami sebe považujeme za příliš slabé a neschopné čelit nebezpečí. Jakmile změníme svoje postavení, strach se změní či pomine. Pokud to však nejde, strach trvá dál. V úzkosti se cítíme ohrožení, ale nevíme, co a jak nás ohrožuje. Tím nemáme přehled o situaci, ztrácíme se v ní. Chybí domovské zázemí jistot i opor, známé a důvěrné se proměňuje v cizí a zejména pak nemáme uklidňující jistotu přítomnosti druhého, jenž úzkostí na rozdíl od nás není sevřen a zajat. Když najdeme odvahu 1 a podaří se nám objevit, kdo či co nás ohrožuje, pak úzkost pomine, případně se promění ve strach. Původně nejisté postavení změníme tehdy, když najdeme půdu pod nohama. Pozice, naše založení není nikdy jen věcí dané chvíle, ale také významuplných časových souvislostí. Časově jsme založeni v přítomnosti, minulém i ve výhledech. Když jsou ustaveny vratce, pak jsou i naše současné situační opory nestabilní. Tento poznatek však nestačí. Musíme se ještě vrátit k obecnému názoru, který panuje i mezi odborníky, že emoce 2 přinášejí chyby v úsudku, jsou nespolehlivé a často z vnějšího pohledu 1 Myšlení proto nemůžeme oddělovat od mravní síly (či slabosti), ani na ni zapomínat, neboť v něm také bytuje. 2 Velká část obecné psychologie, speciálně psychologie citů a emocí činí mezi emocemi a city rozdíl. V citech se tedy odrážejí jak určité vlastnosti věcí a jevů, tak i náš vztah k nim současně. Emoce je podle některých širší pojem než cit. Emoce zahrnují všestranné citové projevy člověka, které jsou doprovázeny charakteristickými pohybovými, výrazovými a fyziologickými projevy. Emoce jsou výrazně subjektivními odpověďmi organismu na různé podněty. City a emoce se dělí na nižší a vyšší, dlouhodobé, či krátkodobé. Rozlišuje se také mezi 2

3 ani správné. Tedy city deformují naše objektivní myšlení. Řekli jsme si, že city jsou součástí kognice a také, že kognice je vždy také citová. I chladný odstup je emocí, navíc velmi silnou. Emotivní neúčast, anetičnost, je druhem neduhu, nikoli jen emočního, ale i poruchou kognice. Je však třeba učinit ještě jedno malé vysvětlení. Když je člověk silně zaujat situací, tak ji silně také prožívá. Síla chvíle člověka zaujetím jímá, jsme jí úměrně tomu také zajati. Je pak přirozené, že v zaujatosti také myslíme, jsme zajati celí, nejen emočně, ale i myšlením, chováním, tělem. Malé děti, které nemají předchozí zkušenost v dané věci, pak bývají zcela zaujaty snadno. Jejich zaujatost se snadno přetvoří v oddanost, ale i nedobrou závislost. Záleží na okolnostech. Dospělí, na rozdíl od dětí danou chvíli mohou vztáhnout k odlehlým časovým horizontům, k jiným skutečnostem a uzavřenost situací se tak zmenšuje. Situaci pak vnímáme v relaci, ve vztazích také myslíme a prožíváme. Relačnímu myšlení nevládne daná chvíle, ale jsme uvolněni k dalším souvislostem 3. Vzdalování se od bezprostřednosti chvíle nás zároveň uvolňuje emočně, neboť náš vztah se mění a my získáváme odstup, o němž se hovoří v případě tzv. objektivního a tudíž nezaujatého myšlení. Takové myšlení a prožívání se může stát osobně odtažité trvale. Je však emočně chladné a v důsledku toho se i chladně chováme. Chladnému vztahu chybí emoční citlivost. Předmětnost, objektivnost myšlení v našich profesích zákonitě postrádá citlivost, emoční angažovanost. Pokud totiž nestojíme v situaci toho druhého, potud ani nevnímáme, pouze si hypoteticky a deduktivně představujeme čím je situace emočně naplněná, nemůžeme jí také rozumět jinak nežli odtažitě - a tak nám uniká její smysl a s ním i věc sama, také ti druzí. Lidi, kteří jsou nezaujatí, považujeme předsudečně za racionální, ty druhé za iracionální, což je zavádějící 4. Díky objektivismu jsme také ztratili cit pro posvátné. Posvátné totiž vyžaduje naši plnou situační účast, zaujatost a zajatost tím, co se v situaci objevuje a vztahuje se k nám. Jednou se kdosi zeptal jednoho kněze, myslím, že to byl evangelický kněz a přítel Alfred Kocáb, kde je Bůh? Odpověděl, přece tady, všude, najdete jej kdekoli jste, byla to odpověď, která mne ohromila. M. Boss kdesi poznamenal, že ve středověku se ještě lidé potkávali s anděly. Pamatuji se živě, že když jsem poprvé vešel do kostela, bylo to v mém rodišti a kostel později nechali komunisté spadnout a zbytek odstřelili, byly mi tehdy asi tři roky. Vešel jsem dovnitř dětmi a dospělými, muži a ženami, zdravými, nemocnými, existuje také dělení na patologické a nepatologické city, atd. Tyto kategorie nám ale v našem uvažování mnoho nepomohou. 3 Stálá relativizace však je nejen snadná a povrchní, ale též destabilizuje a boří jisté. Proto je tak důležité ono jisté uchovávat. 4 Semináře dvou kruhů, vnějšího a vnitřního, jsou názorným příkladem, jak vnější pohled nemůže postihnout porozumění lidí uvnitř kruhu a tím i to, co jsou pro ně v dané chvíli i věci významné. 3

4 a spatřil jsem zář vznášející se před oltářem. Zlatý oblak živé přítomnosti toho, který byl nazýván Bůh. V duši se mi usadil klid, v srdci teplo a já jsem posléze pochopil, že jsem se setkal s bytostí mající charakter osoby, které se, jak jsem nedlouho poté zjistil, říká Kristus. Pak jsem s dospělostí nabral rozum, žel bohu jen objektivistický. Ne, že bych objektivitu neměl rád, že bych ji zavrhoval, ale nesprávně jsem ji vyměnil, a také ji nechal vyměnit za subjektivismus. V jejím světle se mi subjektivismus, což se přiházelo všude okolo mne, jevil jako nepřesný, jen individuální, v řadě ohledů nespolehlivý, osobně zaujatý. Ale posléze mi, díky mým učitelům, knihám a především setkáváním s lidmi často těžce strádajícím, došlo, že subjektivizmus je pro moji práci, myšlení i osobní život základním a určujícím vodítkem. Lidmi se zabývám celý život neustále. Důležité však je, že jsem znovu a znovu zjišťoval, že chci-li druhým, ale i sobě rozumět skutečně, musím se spolehnout na sebe, na druhého, na právě nyní vznikající situaci a vztahy v ní, znovu a stále se vydávat na vratkou, ale vždy čerstvou a novou půdu takového rozumění, kde cítění je nedílnou součásti porozumění. Nejedná se však o klasickou empatii, i když příbuznost je nepochybná, ale o vrozumívání 5. Věříte mi, že jsem díky tomu neměl ani jedinkrát pocit vyhoření? 6 Naprosté vyčerpání ano, to jsem zakusil tento podzim. Ale vyčerpání není vyhoření! Jednou mi řekla jedna dáma, která trpěla velmi vážnou duševní poruchou: Pane doktore, přestaňte mne už konečně léčit! Zaskočila mne a tak jsem se jí zeptal: A co mám tedy dělat? Odpověděla okamžitě: Poslouchejte, co říkám, prostě mne poslouchejte! Bylo to velmi, velmi poučné. Dnes lidem naslouchám celou svou duší i tělem, vším, jak jen jsem schopen. Nepřimýšlím, nedomýšlím složité, či méně složité souvislosti. Nemohu samozřejmě pomíjet různé vazby a okolnosti, ale - chci-li člověku v jeho situaci rozumět, cítit ho, vnímat bez podmínek - pak se souvislostmi zabývám jen tehdy, přijde-li jejich čas. Ozvou se a vyvstanou, promluví samy. Pak se ale ukazují spíše jako součást současné přítomnosti a nikoli souvislost přidružená. Snažím se oprostit od všech interpretací a rekonstrukcí i dalších hypotéz, jsou sice někdy zajímavé a i chytré, ale jsou to jen a jen hypotézy, které, pokud nejsou posouzeny a přijaty pacientem, nechám padat pod stůl. Expertem na život druhého rozhodně být nemohu. Nejraději však jsem, když je nemám a mohu se tak plně soustředit na rozhovor. Nakonec rozhovor vypadá tak, že - pokud není minulost nebo jiná skutečnost tematicky v rozhovoru přítomnanení-li organickou a bezprostřední součástí dané věci a 5 O tom, jak vypadá vrozumívání v odborné práci, jsem psal v zahraničních publikacích, ale když mi napíšete, rád Vám ji v češtině pošlu. 6 Mám zkušenost zoufale se plížící nudy, to když jsem se zabýval psychodiagnostikou. Pak jsem ale přišel na to, co je s ní nutné dělat, jak vše změnit. Nuda byla pryč, ale metoda tak, jak jsem ji používal a používám, není rozhodně standardizovatelná, určitě však je velmi dobře použitelná. 4

5 okolností - nezabývám se jimi, stejně je to s tím, co by se mohlo nebo mělo dělat, měnit, léčit, řešit apod 7. Buďto se věci musí v životě udělat a pak je to jasné nebo by se hypoteticky, správně, či podle jiných vnějších požadavků mělo by se to, či ono, leč k tomu je třeba mnoho dalších věcí, které nepřesně nazýváme časováním. Pak je zabývání se těmito tématy zbytečné. Postupme dál. Jeden muž léčený pro těžké obsese farmaky, na speciálním pracovišti a také u nás vyjádřil svoji velmi soukromou věc. Já se nechci zbavit své pořádkumilovnosti, puntičkářství, toho, že mám rád řád a že na staré věci si nenechám sáhnout. Nechci být někým jiným, toto jsem já! Pak jsme chvíli mlčeli, já proto, že jsem neměl co říci, on sbíral další slova. Vím, že jsem pro sebe i pro okolí nepřijatelný, dodal. Já s Vámi nežiju, ale pro mne a možná i pro lidi okolo jste přijatelnější, než si asi myslíte, reagoval jsem pravdivě na jeho slova. Přidali se i ostatní, věc se odehrála v terapeutické komunitě. Od té doby se datuje jeho uzdravování, zejména proto, že začal hovořit s rostoucí samozřejmostí o sobě, o svých věcech a učil se nedomýšlet, ale věrně naslouchat druhým lidem a respektovat sebe i ostatní v jejich takovosti, bez podléhání relativizacím různé povahy. Stává se svobodnějším člověkem, i když nedochází ke strukturálním změnám. Naštěstí. Předminule jsem psal o zkušenosti z výcviku, který se uzavíral. Tato zkušenost je opakovaná, 8 čemuž bylo i tentokrát. Prodlévali jsme tam v pracovní otevřenosti, odhodlaně jeden pro druhého i pro věc samu, a to všichni, každý ze všech svých vnitřních sil, poctivě ve svých možnostech jsme se na sobě samých učili psychoterapeutické profesi. Právě díky oněm skutečnostem se naše setkání něčím významným lišilo od jiných. Ukazovalo se, že jeden z druhého nemáme strach a že si důvěřujeme, a také jsme dost posílení, abychom našli odvahu postoupit riziko zklamání nebo možné zranění, byť i nechtěné. Obvyklá nastraženost, obavy, úzkosti, nebyly, nebylo třeba nic předstírat, skrývat, kritizovat za účelem zvýšení vlastní hodnoty, stylizace vzala za své. Lidé říkali, co se jim líbí, i co právě nechtějí. Rozhodující bylo vyjadřování cítění a nikoli hodnotící posuzování. Panovala důvěra a osobní uvolněnost, a to i ve chvílích dramaticky vypjatých. Jedním z klíčových momentů, které prověřily pravdivost skupinového života, byla těžká chvíle, kdy lidé odmítli některé snahy toto 7 Není např. možné naučit lidi asertivním dovednostem, byť by právě jim byly prospěšné, neboť nemají pevně osvojené a životem ověřené vědomí vlastní hodnoty. Je třeba vybudovat jejich vědomí práva na právo, pak teprve je učení se postavit efektivně za svoje věci a odolat manipulacím možné. Ale i tento příklad mající obecný charakter musím ověřit během vzájemné spolupráce. Vždy nakonec dochází k překvapením a nečekanému průběhu. 8 Znám ji i odjinud, ale zde jsem ji mohl nechat prověřit a posoudit kolegy. 5

6 společenství vést směrem, který mu nebyl vlastní. Opět se přihodilo něco silného, kdy se na místě společného setkávání rodila před pěti roky počatá důvěrná a uvolněná samozřejmost bytí. Opět - tak jako již pravidelně - k nám vstoupilo stejné teplo, stejná záře a stejná atmosféra, jakou znám ze vzácných chvil od malička. A v té chvíli se zjevovaly naše duše nezastřeně. Zrak jako anatomicko fyziologický orgán zde nehrál rozhodující roli, bylo to vidění umožněné respektováním druhých bez hodnocení, bez nároků na ně a s ochotou jim důvěřovat a s laskavě chápající tolerancí. Bez takového postoje by asi naše oči byly slepé. Nevnímali jsme jiné lidi, jen jsme je viděli opravdu jinak. Vídávám lidské duše. Ne každý den a není to úplně samozřejmé. Musím k tomu být vyladěn, připraven a musím trpělivě čekat. Je snazší je spatřit, když je k tomu z druhé strany ochota. Situace nemusí být přímo připravená, může se tak stát díky a v souladu s nastalou chvílí, nečekaně. Duše nemají rysy obličeje, ty je jen mohou vyjádřit. Nejsou ani psychologickými vlastnostmi, ty je spíše zastírají nebo překrývají, jen tu a tam je postihují výstižně. Duše se mi ukazují coby nesmírně jemné, pevné, neuchopitelné, osobně vystupující tajemné jevení nás samých, které přicházejí na Svět a do naší existence početím. Jsme to my, ubytováni a přitom ztraceni v tělesnosti a ve společném i privátním světě, my, kteří jsme se stali lidmi, ale také patříme Jinému. A co jsem také nabyl, je poznatek i zkušenost, že duše nestárne. Dobře to člověk může uvidět v nestřežených a nezatížených chvílích štěstí, ve snech a někdy i hrách. Spatřujeme je u novorozeňat, ale i u lidí na druhém kraji života, třeba v hospicích. Nebo to prostě přijde a duše se zjeví jen tak. Když přede mnou duše vyvstane, ten druhý se promění. Vnější psychologické, rodové, sociální, sociologické, tělesné, obecně etické skutečnosti druhého mají potom jinou váhu, jež o pohledu na druhého nerozhodují. Vše na tom druhém se ukazuje na pozadí jeho duše. Vždycky mne to dostane a já, což osvobozuje a odlehčuje tíhu mého bytí, se vůbec necítím být důležitý. To, co však je stejně významné jako moje vidění, je další poznatek, že totiž podobně jako já vidíte i Vy. Jen možná někteří svému vnitřnímu zraku 9, který je podobný vidění mého nevidomého přítele Oldřicha Čálka, dostatečně nevěříte nebo je považujete za příliš subjektivní. A nepochybuji, že mnozí vidíte lépe než já, jen o tom dost hlasitě nehovoříte. Nejde ale o soutěž, ta by vše rázem učinila povrchním. 9 Zde vyvstává problém zejména pro psychology, neurovědce či filosofy poznání. Jestliže podstata našeho vnímání nespočívá v jednotlivých smyslech, jaké potom tyto mají ve vnímání místo? Jak je přiměřeně skutečnosti pojímat a vykládat? 6

7 Ještě jednu věc mi tento způsob vnímání přinesl, posílil a obdařil mě jí. Tím je láska. Už vím, že láska je vždy také obětí, obdarováním, leckdy i úlevným zapomínáním. A po nedávné zkušenosti už tuším, že i ta musí mít svoji míru, neboť by nás zahubila. Pokud ovšem nejde o všechno! Tajemství křesťanství je jedno, avšak jeho podoby jsou nesčetné. Znovu a znovu mne uchvacuje vztah k Bohu a vzájemná láska. Ta, aby byla svobodná, musí nás v ní činit rovnými s Ním. Jinak je to láska závislá. Pochybuji, že o ni Jemu jde především. Vždyť i jeho činí rovná láska svobodným vůči nám. Bylo by pošetilé, hloupé, zpupné a krajně nezdvořilé, sama sebe považovat za Boha. Je nepochybné, že vůči božskému jsme nesouměřitelní. Avšak když mohu pomoci Prozřetelnosti s tím, že svůj úděl si poponáším také sám a co mi síly stačí, necítím se být pouze jen pomoc neustále vyžadující dítko. Když vím o Jeho zájmu i potřebnosti rovnocenné lásky, je to navíc snazší a osvobozující a radostné poponášení zdebytí i setkávání s Jeho přítomností. Uchovám si takto důležitý díl důstojnosti a považuji to za ušlechtilé a za fér. Jedná se totiž o lásku, ochotu pracovat a odvahu věřit tomu, co se nám ukazuje a vyžaduje pravdivost našeho bytí. Poslouchal jsem první den v roce kázání kardinála Duky. Připomněl mi svou poznámkou k Otci jinou Boží tvář, totiž jeho výsostnost a neskonalost. Vůči ní se vždy ztrácím. V poměru ke Kristu nikoli. V této relaci je vztah k Bohu odlišný, křesťansky jiný. Bůh v něm není jen neskonale dominantní a nemá jen převahu, ale křesťanstvím je nový a jedinečný. Bůh v osobě Krista je osobní přítel, ve vzájemné lásce jedním z nás! A ještě jsem si dnes uvědomil, že Ježíš byl počat z Ducha. Ať tak či tak, neposkvrněné početí interpretované materialisticky je v tomto smyslu naprostým neporozuměním celé věci. Copak v Písmu je vyloučena tělesnost Marie, sexuální akt? Nic takového jsem v biblických textech nezpozoroval. Ale mnohem spíše je řeč u duchovnosti početí, neboť každé početí je také duchovní věcí. Ženy by měly o této věci povídat, myslím, že vědí lépe než já, a to i ty, které děti nemají, o čem teď zavádím řeč. Početí je veskrze otevřenou, bohatou a mnohostrannou, tajemnou a úchvatnou událostí, přicházející odkudsi z Neznáma, byť se paradoxně odehrává v intimní chvíli, kdy si lidé mohou a také bývají tak blízcí. V této chvíli se cesty nebeského a světského protínají v jen přítomném bytí. Ještě bych se s Vámi chtěl podělit o starost, kterou mi činí náš národ a evropská civilizace. Zde se mohu náznakem dotknout pouze jedné věci z celého koše témat. Jedná se o situaci venkova. Venkov byl od nepaměti svébytnou oblastí života lidí mimo město. Tvořil velmi důležitou oblast národního uvědomění, kultury a typického způsobu života v poměrně úzkém sepětí s přírodou, nikoli panenskou, ale obdělávanou a kultivovanou, která v mnohých 7

8 oblastech byla pro ostatní Evropu příkladná. Selský stav, sedláci, rolníci, chalupníčci, statkáři, velkostatkáři, ale také řemesla a řemeslníci, venkovští učitelé a vzdělanci, výrobci, obchodníci a také panstvo s proměnami, které prodělalo v průběhu staletí. První republika udělala mnohé změny i na venkově, ale pak přišla 2. světová válka a venkov byl Němci okupován, vykořisťován, znesvobodněn a ponížen, neboť byl používán jen jako nesvobodná pracovní a výrobní síla. Stal se dojnou krávou pro cizí, výrobnou potravin pro německou vojenskou a zločineckou mašinérii. Útlak, znehodnocení a ponížení venkova mělo na národ neblahý vliv a oslabilo ho. Pak ale přišla ještě mnohem větší katastrofa. Po roce 1948 se komunistům podařilo zcela zničit selský stav a s ním jeho bohatou, pestrou a jedinečnou kulturu. Ale úplně. Sedláčky, chalupníky, sedláky, statkáře, velkostatkáře, venkovské živnostníky, řemeslníky prostě zlikvidoval. Pracovití, starostliví a schopní, generacemi předků a tradicemi vychovaní ve schopné hospodáře byli lidé prohlášeni za nepoctivce, vykořisťovatele, kulaky, třídu, která musí být bezpodmínečně zrušena. Venkovský lid byl zbaven cti, statků práv a svobod. Ponížen před vlastními dětmi a před sebou, před sousedy, byl oloupen o majetky a půdu, o způsob života, o vše, co tvořilo jeho srdce, podobu, jeho identitu. Mravní i kulturní hodnoty byly pošlapány tím nejbrutálnějším způsobem. Lidé selského stavu byli nahnáni do vesnických továren zvaných jednotná zemědělská družstva nebo státní statky. Ponížení museli vypít do dna. Pro cizí ošetřovali vlastní krávy, dívali se, jak jsou utráceni jejich koně, obdělávali svá vyvlastněná pole, sady, navíc způsobem, o kterém sami nejlépe věděli, že to nebylo nic jiného, než turecké hospodaření. Jejich vlastní děti se nejprve pod tlakem a vlivem školní ideologie postavily proti nim, odcizily a pak odešly do měst. Lidé selského stavu, venkované se stali dělníky v zemědělství, pouhou pracovní silou. I když zmrzačeně, přesto však se utvářela nová kultura socialistického venkova. Lidé se naučili žít dříve nepoznaným způsobem, utvořili si nové hodnoty, našli novou totožnost a vybudovali dříve nepředstavitelnou a svébytnou kulturu. Vypadli z ní však kněží, duchovní pastýři obcí. Kněží, řády, celé duchovenstvo se po staletí významně podílelo na rozvoji i podobě venkova. Kněží byli nejen nositeli vzdělanosti, ale také významnou duchovně politickou silou, která se neustále snažila o vyrovnávání věcí světských s věcmi náboženské víry. Kněží vše důležité, co se na vsi dělo, uváděli do vztahu s křesťanskými hodnotami, s naukou života ve víře v Boha a jeho království. Měli tak obrovský vliv na hodnotovou orientaci lidí, na věci dobra a zla, na ctnosti a nectností, jednání lidí a vzájemné vztahy, na život na vsi a venkovských městech. Křesťanská víra a sekulární život se na venkově nejen vyvíjely a rozvíjely, ale byly v neustálém styku. Povětšinou a navzdory více 8

9 než stoleté negativní propagandě namířené proti křesťanství významnou částí české inteligence, křesťanství přinášelo venkovu stabilitu a jistoty duchovní i světské povahy. Po roce 1948 však duchovenstvo bylo na venkově zcela odříznuto od možnosti se přímo podílet na veřejném životě a jeho formování tak, jak to činilo po staletí. Víra a sekulární život byly odděleny natolik, že náboženství již nemělo praktický žádný vliv na každodennost, která se postupně propadala do materializovaného a konzumního způsobu života. Dřívější hloubka, živost, půvab a pel venkovské duchovnosti sjednocený s každodenností pole, chléva a tělesnosti byly zničeny, otráveny a překrouceny v cosi nemocného. Jak však bylo řečeno, navzdory tomuto armagedonu venkova docházelo i za socialismu k vytváření nové kultury života, hodnot, elit, profesí i zábavy a umění. Jen tradiční křesťanství bylo z tohoto prostoru vytlačováno a mizelo. V každém případě se však podařilo, navzdory genocidě ducha, vytvořit novou, tzv. socialistickou kulturu, která také měla své autority, hrdiny, neoficiální vůdce a lokální představitele a vytvořila dílo, které navzdory všemu zlému zasluhuje oprávněný díl úcty, uznání a respektu. Copak bylo všechno a všichni špatní? Cožpak mezi námi nebyli poctiví, snaživí lidé, kterým osudy rodiny, obce, kraje, místa, práce i ducha neležely na srdci? To, co po komunismu zbylo, není jen dílem zkázy, ale rovněž pozůstatkem úsilí lidí v těžkých poměrech, které zde byly. To jsme přece také my a naše děti, vnoučata, potomci, naše dílo. A to navzdory bolševizaci. Ta sama, kdyby byla ponechána jen sobě, zničila by všechny a všechno. Stačí jen porovnat marxisticko-leninské teze o tom, co se s námi mělo stát a co se díky odporu lidí nestalo. Já osobně bych například byl nějakým pitomým inženýrem lidských duší, bezduše bych převychovával pacienty, tupě a strojově jim nutil odcizené doktríny nebo, co bolševik za každou cenu chtěl prosadit, bych děti jeslového věku nutil žít v kolektivu, učil je stádnímu životu a kontroloval, zda jsou vychovávány k cílům, které strana a vláda požadovala. Díky lidem okolo a jejich spolupráci a neutuchajícím snahám tomu tak nikdy nebylo! Nadějí venkova se mělo po roce 1989 stát navrácení zdevastovaných majetků, polností a lesů původním majitelům i církvím jejich farnosti. Obě naděje se ukázaly být naivní a nesprávné. Především nedošlo k návratu venkova k sobě samému do podoby, která panovala před bolševizací. Selský stav, lid, kultura, krajina, původní venkov, který lze vidět kousek za hranicemi, například v Rakousku, prakticky zanikl. Další ránu dostal venkov bezduchým a překotným, materialisticko-ekonomickým a politicky naivním, nezodpovědným a neuváženým postupem v jeho obnově. Socialistický venkov byl zatracen a lid s ním. Podobně bezduchým, neurvalým a bezcitným způsobem, kterým byl vytvořen. Místo toho, aby došlo 9

10 k jeho zotavování, přišla rána, která znovu venkov sama sobě i městským lidem odcizila. Majetky byly vráceny v beznadějném stavu a bez podmínek. Není proto divu, že byly přijaty s rozpaky i nepřipraveným vědomím zodpovědnosti. Co s nimi? A tak byly následně, povětšinou překotně a bez rozmyslu rozprodány anonymním investorům. Neslyšel jsem, ani jsem neviděl, že by bylo lidem na venkově poděkováno, s uznáním ohodnoceno to, co pro náš stát, pro ostatní společnost po celé ty dlouhé roky temna dělali a co vytvořili. Divíme se, že jsou zatrpklí, vykořenění, ztracení, že se připlížila blbá nálada? Opět jen slyšeli, že to, co za bolševika dělali, bylo špatně. I když jako dojičky, traktoristi, agronomové, zemědělští technici, jak se jim říkalo, na poměry a své možnosti hospodařili a pracovali dobře. Nenašel se nikdo, kdo by řekl: To, co jste dělali, jste se snažili dělat nejlépe, jak jen to šlo! Budiž Vám za to vyjádřen dík! Lidé i jejich práce byla opět znehodnocována a majetky přebrali lidé, kteří k nim povětšinou neměli už vůbec žádný vztah. A venkov v podobě vesnic, vesniček, rurálních měst a příměstí byl znovu zničen. Dnes to vypadá, že nikdo neví, co se s ním děje. S půdou, která byla kdysi posvátná, se zachází jako s něčím, co nemá žádnou vyšší hodnotu, co je jenom výrobní prostředek, co má jen tržní cenu. Je hrozné, co se těm lidem stalo. Jak se v tom mají vyznat? Ztráta identity, ztráta vlastní úcty, vlastní hodnoty a duchovních věcí je nesmírně těžká a bolestivá věc. Lokální sdělovací prostředky jsou povětšinou povrchní. Tzv. velká veřejnoprávní média - rozhlas a televize - zabředly a byly vtaženy do politiky a zaprodaly se marketingu 10. Přesto však se po roce 1989 začíná utvářet nová kultura, mix socialistického, takřka nerozpoznatelných zbytků prvorepublikového a něco, co teprve hledá svoji tvář, novou podobu. Venkov se začíná starat sám o sebe. Ale již bez církví a jejich původního působení. Dříve se žil náboženský život v každodennosti, protože faráři komentovali, co se děje ve vsi či městečku, a okamžitě to dali do souvislostí s morálkou a vírou. Dřívější propojení venkova s vírou bylo nejen naplněno ideály, ale bylo i praktické, dobře a pěkně žitelné. Živá víra, která musí mít všestranný vztah ke každodennosti, je pryč. Jako žádnou nauku, tak i víru nelze praktikovat rovnou z knih. Jako se nový odborník musí naučit svému oboru životní praxí a zkušeností, stejně tak je tomu s uměním života ve víře. A tak je provoz víry zúžen často jen na modlení a rituály, lamentace a připomínky v kázáních, která poslouchám, a která nikam nevedou. Mají žel povětšinou obecný a povšechný moralistický obsah, nikdo pořádně neví, jak se má křesťanství v dnešní době žít, protože na to kněží až na výjimky nedosáhnou. Po 10 Protože jsem pět let působil jako člen Rady čs. televize, vím, co říkám. 10

11 duchovních, kteří by byli také pastýři, je přitom velký hlad a touha. Nejen u katolíků, ale u všech křesťanů i jinak věřících. Tento hlad nelze nechat příliš dlouho nenasycený, protože metabolický rozvrat funguje i v duchovně společenských sférách. Tu a tam se něco původního vrátilo nebo obnovilo, ale celoplošně je to bída s nouzí. Vím však přece jen o řadě cenných a inspirativních kroků, které přinášejí nové zkušenosti a novou naději. Jsou jimi jednotliví lidé, farnosti. Duchovní i světská uskupení, která hledají své místo i smysl v dnešní době. Tato zdánlivě nesouvisející řeč o venkovu má spojitost se starostí o kulturu života, porozumění a komunikaci. Dorozumívání a jeho kultura patří k nejdůležitějším a přitom nejvíce zanedbaným oblastem našeho života. Je příkladně nepřijatelná a k neunesení katastrofální! Rozhodně však není zdaleka všechno ztraceno. To přece nedopustíme! Význam citovosti v našem životě a její odloučení od rozumu a ostatních zdrojů lidské existence lze také vidět v zamrzlém a vysušeném, tragickém nešťastném tápání křesťanství v Evropě. Jakmile se jen trochu objeví v projevech duchovních náznak skutečného a upřímného citu, lidé pookřejí a jejich naděje vzroste. Autentický a nový duchovní i prakticky se rýsující pohyb současného papeže budiž mediálně viditelným příkladem. Churavění a odcizení křesťanství od obecného lidu má podle mého citu původ v roztržení původních zdrojů citovosti, rozumu a mravnosti, které jsou hluboce a bytostné založeny v lidské přirozenosti. Mám na mysli citovost živočišně tělesnou, genderovou, dětskou i dospělou, mladou i starou, bolestivou, klidnou i extatickou, citovost oduševněle duchovní i nekráceně fyziologickou. Syrově pohanskou, uměním a výchovou pilovanou a šlechtěnou. Kultivací těchto zdrojů v křesťanském duchu lze, jak věřím, znovu obnovit poselství Lásky. Víry, která nebude ani asketicky ani jen poživačně jednostranná, ale košatá a bohatě obdařená všemi životnými zdroji a ve všech oblastech existence, jimiž je člověk nadán a ve kterých bytuje. Víry, která najde dostatek odvahy, důvěry a sebevědomí, že se nebude bát se ke všem těmto v pravdě lidským zdrojům navracet a pozvedne je k Nebi. Neboť my lidé jsme bytostmi rozepjatými mezi Zemí a Nebesy, toto je zdá se náš úděl. Jsme nejen rozepjatí, ale také tam a zpátky putující, avšak od Země k Nebi směřující. V každém případě je dnes svátek Panny Marie a tak na její počest text dokončuji a rozesílám. Přeji Vám ze srdce dobrý nový rok 2014! Jiří Růžička 11

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti Otázka: Osvícenská filozofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): susinka filozofie se dotýká celé společnosti v Anglii má empirický nádech otázky: Reforma katolické církve, svoboda člověka Francie

Více

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace má za cíl uvést alespoň základní věci NA PRAVOU MÍRU.

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební Noc s Andersenem jednotky Stručná anotace učební

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební Noc s Andersenem jednotky Stručná anotace učební Noc s Andersenem Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Noc s Andersenem Stručná anotace učební jednotky Noc s Andersenem se

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Při styku s lidmi jsem pochopil, že jim nedokáži pomoci, jestliže nebudu sám sebou.

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 6 U k á z k a k n i h y

Více

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný.

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný. Úvod Při setkání s vyčerpaným člověkem si pokaždé povšimneme stejné věci: působí nejen rezignovaným a sklíčeným dojmem, ale také jako by mu doslova scházel dech. Říká, že potřebuje čas, aby se mohl opět

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947)

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) Pane předsedo, pane mluvčí, členové Kongresu, Vážnost situace, před níž stojí současný svět, si vyžaduje mou přítomnost

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více