Několik poznámek na přelomu roku 20N3-20N4. Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Několik poznámek na přelomu roku 20N3-20N4. Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D."

Transkript

1 Několik poznámek na přelomu roku 20N3-20N4. Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. Text k novému roku se týká lidského - a zčásti také božského - každodenního života v několika souvislostech. Znovu a opakovaně si uvědomuji, jak velkým problémem je dorozumívání mezi lidmi. Usuzuji tak ze svého odborného poznání a z něj plynoucího přesvědčení o tom, že jsme zapomněli na svoji původní přirozenost. Nikoli však ve smyslu vývojové biologie, ale našeho osobně bezprostředního zakoušení světa a skutečností v něm. O této zkušenosti nejen nehovoříme s druhými lidmi, ale nebereme ji dostatečně vážně, bagatelizujeme ji a někdy, ve snaze jí lépe porozumět, ji vyložíme reduktivně a tak obereme o její bezprostředně se ukazující výchozí skutečnost. Hovoříme pak o skutečnostech druhého řádu, první nám uniká. Maně tím propadáme do života, jehož autentičnost a pravdivost nemůže být spatřena rovnou, nehledě na to, že ji snadno ztrácíme. Neboť když člověk nehovoří s druhými o světě i o sobě a k tomu ze své bezprostřední a autentické zkušenosti, dříve či později se ztratí v bludu. Navzájem si poskytujeme myšlenky, zprávy, názory, vzájemně se korigujeme, doplňujeme a inspirujeme a držíme ve společném světě - a tak i jej ponecháváme otevřený. Dorozumívání mezi lidmi, komunikace je z řady důvodů pro porozumění světu i sobě klíčová. V naší práci na klinice i ve výuce na naší vysoké škole věnujeme komunikaci zvláštní pozornost. Soustřeďujeme se kromě jiného na daseinsanalytickou metodu rozhovoru, kterou dále rozpracováváme. Máme pro ni výraz vrozumění, či nedokonavé vrozumívání. Její východisko spočívá v zachovávání jednoty rozumu, citu a osobního vztahového nasazení, které je vyjádřené jedním výrazem. Rozum totiž není odtažitá abstraktní psychická aktivita, ani nestranná a nezávislá duševní mohutnost, která nás především vede k poznání toho, co postihuje a určuje řád světa a skutečností v něm - a cit vnímá jako pouhý prožitek, pocitový korelát kognitivních činností, nebo jen pouhý psychologický doprovod fyziologických procesů a stavů. Cit také není na instinktech závislý nebo z nich vyvěrající emoční projev, druh naučeného emočního chování, které je původcem prožitků a nálad, ale ukazuje na existování ve světě, jež je vždy, kromě jiného, rozumově a zároveň citově založené. Původní a nikoli dodatečnou jednotu rozumu a citu si můžeme ukázat na příkladech každodenního života. Když jsme například z něčeho zděšeni, znamená to, že jsme spatřili něco dramaticky negativního, rozpoznali, že se jedná o nebezpečnou a nežádoucí situaci. V případě úžasu se před námi nečekaně zjeví nějaká skutečnost, která svými vlastnostmi a 1

2 hodnotou, v porovnání s ostatními věcmi, tyto v našich očích přesahuje. Při nadšení nás kladně zaujme nějaká událost, jež svými vlastnostmi či projevem naplnila nebo dokonce přesáhla naše hodnotové očekávání a upoutala naši posuzující pozornost. Úzkost se nás zmocňuje tehdy, když nemůžeme rozpoznat důvody, zdroje a podobu toho, co vnímáme jako ohrožující, co k nám může přistoupit a zmocnit se nás, a touto možností je neurčitě přítomno. Přitom posuzujíce naši situaci, nemůžeme nalézt potřebnou strategii chápání, ani jednotlivé kroky, které by nám umožnily se v situaci orientovat a tím i získat naději se s ní adekvátně vypořádat. A radost? V ní nemá místo strach, obavy, ani neurčitost světa. V čisté radosti se nám ukazuje svět srozumitelně určitý, situace zvládnutá, překážky překonány, kýžené dosaženo. Radost je chvíle potěšujícího a naplněného veselí, ve které má své místo bezstarostná jistota, naplněné očekávání, triumf, satisfakce. Skladba radosti je, podobně jako je tomu u jiných emocí, individuální, rozmanitě podmíněná. Emoce, které samy o sobě bývají považovány za iracionální bezobsažné stavy, mají však obsah, který není prost kognice i proto, že musí být nějak s porozuměním uspořádán. Jak lze ale vysvětlit, že naše soudy silně emočně prožívané přinášejí chyby? Stručně: důvodem není chyba našeho rozumu, ale rozhoduje naše postavení v dané situaci, které je součástí naší existence. Ve strachu například stojíme tak, že sami sebe považujeme za příliš slabé a neschopné čelit nebezpečí. Jakmile změníme svoje postavení, strach se změní či pomine. Pokud to však nejde, strach trvá dál. V úzkosti se cítíme ohrožení, ale nevíme, co a jak nás ohrožuje. Tím nemáme přehled o situaci, ztrácíme se v ní. Chybí domovské zázemí jistot i opor, známé a důvěrné se proměňuje v cizí a zejména pak nemáme uklidňující jistotu přítomnosti druhého, jenž úzkostí na rozdíl od nás není sevřen a zajat. Když najdeme odvahu 1 a podaří se nám objevit, kdo či co nás ohrožuje, pak úzkost pomine, případně se promění ve strach. Původně nejisté postavení změníme tehdy, když najdeme půdu pod nohama. Pozice, naše založení není nikdy jen věcí dané chvíle, ale také významuplných časových souvislostí. Časově jsme založeni v přítomnosti, minulém i ve výhledech. Když jsou ustaveny vratce, pak jsou i naše současné situační opory nestabilní. Tento poznatek však nestačí. Musíme se ještě vrátit k obecnému názoru, který panuje i mezi odborníky, že emoce 2 přinášejí chyby v úsudku, jsou nespolehlivé a často z vnějšího pohledu 1 Myšlení proto nemůžeme oddělovat od mravní síly (či slabosti), ani na ni zapomínat, neboť v něm také bytuje. 2 Velká část obecné psychologie, speciálně psychologie citů a emocí činí mezi emocemi a city rozdíl. V citech se tedy odrážejí jak určité vlastnosti věcí a jevů, tak i náš vztah k nim současně. Emoce je podle některých širší pojem než cit. Emoce zahrnují všestranné citové projevy člověka, které jsou doprovázeny charakteristickými pohybovými, výrazovými a fyziologickými projevy. Emoce jsou výrazně subjektivními odpověďmi organismu na různé podněty. City a emoce se dělí na nižší a vyšší, dlouhodobé, či krátkodobé. Rozlišuje se také mezi 2

3 ani správné. Tedy city deformují naše objektivní myšlení. Řekli jsme si, že city jsou součástí kognice a také, že kognice je vždy také citová. I chladný odstup je emocí, navíc velmi silnou. Emotivní neúčast, anetičnost, je druhem neduhu, nikoli jen emočního, ale i poruchou kognice. Je však třeba učinit ještě jedno malé vysvětlení. Když je člověk silně zaujat situací, tak ji silně také prožívá. Síla chvíle člověka zaujetím jímá, jsme jí úměrně tomu také zajati. Je pak přirozené, že v zaujatosti také myslíme, jsme zajati celí, nejen emočně, ale i myšlením, chováním, tělem. Malé děti, které nemají předchozí zkušenost v dané věci, pak bývají zcela zaujaty snadno. Jejich zaujatost se snadno přetvoří v oddanost, ale i nedobrou závislost. Záleží na okolnostech. Dospělí, na rozdíl od dětí danou chvíli mohou vztáhnout k odlehlým časovým horizontům, k jiným skutečnostem a uzavřenost situací se tak zmenšuje. Situaci pak vnímáme v relaci, ve vztazích také myslíme a prožíváme. Relačnímu myšlení nevládne daná chvíle, ale jsme uvolněni k dalším souvislostem 3. Vzdalování se od bezprostřednosti chvíle nás zároveň uvolňuje emočně, neboť náš vztah se mění a my získáváme odstup, o němž se hovoří v případě tzv. objektivního a tudíž nezaujatého myšlení. Takové myšlení a prožívání se může stát osobně odtažité trvale. Je však emočně chladné a v důsledku toho se i chladně chováme. Chladnému vztahu chybí emoční citlivost. Předmětnost, objektivnost myšlení v našich profesích zákonitě postrádá citlivost, emoční angažovanost. Pokud totiž nestojíme v situaci toho druhého, potud ani nevnímáme, pouze si hypoteticky a deduktivně představujeme čím je situace emočně naplněná, nemůžeme jí také rozumět jinak nežli odtažitě - a tak nám uniká její smysl a s ním i věc sama, také ti druzí. Lidi, kteří jsou nezaujatí, považujeme předsudečně za racionální, ty druhé za iracionální, což je zavádějící 4. Díky objektivismu jsme také ztratili cit pro posvátné. Posvátné totiž vyžaduje naši plnou situační účast, zaujatost a zajatost tím, co se v situaci objevuje a vztahuje se k nám. Jednou se kdosi zeptal jednoho kněze, myslím, že to byl evangelický kněz a přítel Alfred Kocáb, kde je Bůh? Odpověděl, přece tady, všude, najdete jej kdekoli jste, byla to odpověď, která mne ohromila. M. Boss kdesi poznamenal, že ve středověku se ještě lidé potkávali s anděly. Pamatuji se živě, že když jsem poprvé vešel do kostela, bylo to v mém rodišti a kostel později nechali komunisté spadnout a zbytek odstřelili, byly mi tehdy asi tři roky. Vešel jsem dovnitř dětmi a dospělými, muži a ženami, zdravými, nemocnými, existuje také dělení na patologické a nepatologické city, atd. Tyto kategorie nám ale v našem uvažování mnoho nepomohou. 3 Stálá relativizace však je nejen snadná a povrchní, ale též destabilizuje a boří jisté. Proto je tak důležité ono jisté uchovávat. 4 Semináře dvou kruhů, vnějšího a vnitřního, jsou názorným příkladem, jak vnější pohled nemůže postihnout porozumění lidí uvnitř kruhu a tím i to, co jsou pro ně v dané chvíli i věci významné. 3

4 a spatřil jsem zář vznášející se před oltářem. Zlatý oblak živé přítomnosti toho, který byl nazýván Bůh. V duši se mi usadil klid, v srdci teplo a já jsem posléze pochopil, že jsem se setkal s bytostí mající charakter osoby, které se, jak jsem nedlouho poté zjistil, říká Kristus. Pak jsem s dospělostí nabral rozum, žel bohu jen objektivistický. Ne, že bych objektivitu neměl rád, že bych ji zavrhoval, ale nesprávně jsem ji vyměnil, a také ji nechal vyměnit za subjektivismus. V jejím světle se mi subjektivismus, což se přiházelo všude okolo mne, jevil jako nepřesný, jen individuální, v řadě ohledů nespolehlivý, osobně zaujatý. Ale posléze mi, díky mým učitelům, knihám a především setkáváním s lidmi často těžce strádajícím, došlo, že subjektivizmus je pro moji práci, myšlení i osobní život základním a určujícím vodítkem. Lidmi se zabývám celý život neustále. Důležité však je, že jsem znovu a znovu zjišťoval, že chci-li druhým, ale i sobě rozumět skutečně, musím se spolehnout na sebe, na druhého, na právě nyní vznikající situaci a vztahy v ní, znovu a stále se vydávat na vratkou, ale vždy čerstvou a novou půdu takového rozumění, kde cítění je nedílnou součásti porozumění. Nejedná se však o klasickou empatii, i když příbuznost je nepochybná, ale o vrozumívání 5. Věříte mi, že jsem díky tomu neměl ani jedinkrát pocit vyhoření? 6 Naprosté vyčerpání ano, to jsem zakusil tento podzim. Ale vyčerpání není vyhoření! Jednou mi řekla jedna dáma, která trpěla velmi vážnou duševní poruchou: Pane doktore, přestaňte mne už konečně léčit! Zaskočila mne a tak jsem se jí zeptal: A co mám tedy dělat? Odpověděla okamžitě: Poslouchejte, co říkám, prostě mne poslouchejte! Bylo to velmi, velmi poučné. Dnes lidem naslouchám celou svou duší i tělem, vším, jak jen jsem schopen. Nepřimýšlím, nedomýšlím složité, či méně složité souvislosti. Nemohu samozřejmě pomíjet různé vazby a okolnosti, ale - chci-li člověku v jeho situaci rozumět, cítit ho, vnímat bez podmínek - pak se souvislostmi zabývám jen tehdy, přijde-li jejich čas. Ozvou se a vyvstanou, promluví samy. Pak se ale ukazují spíše jako součást současné přítomnosti a nikoli souvislost přidružená. Snažím se oprostit od všech interpretací a rekonstrukcí i dalších hypotéz, jsou sice někdy zajímavé a i chytré, ale jsou to jen a jen hypotézy, které, pokud nejsou posouzeny a přijaty pacientem, nechám padat pod stůl. Expertem na život druhého rozhodně být nemohu. Nejraději však jsem, když je nemám a mohu se tak plně soustředit na rozhovor. Nakonec rozhovor vypadá tak, že - pokud není minulost nebo jiná skutečnost tematicky v rozhovoru přítomnanení-li organickou a bezprostřední součástí dané věci a 5 O tom, jak vypadá vrozumívání v odborné práci, jsem psal v zahraničních publikacích, ale když mi napíšete, rád Vám ji v češtině pošlu. 6 Mám zkušenost zoufale se plížící nudy, to když jsem se zabýval psychodiagnostikou. Pak jsem ale přišel na to, co je s ní nutné dělat, jak vše změnit. Nuda byla pryč, ale metoda tak, jak jsem ji používal a používám, není rozhodně standardizovatelná, určitě však je velmi dobře použitelná. 4

5 okolností - nezabývám se jimi, stejně je to s tím, co by se mohlo nebo mělo dělat, měnit, léčit, řešit apod 7. Buďto se věci musí v životě udělat a pak je to jasné nebo by se hypoteticky, správně, či podle jiných vnějších požadavků mělo by se to, či ono, leč k tomu je třeba mnoho dalších věcí, které nepřesně nazýváme časováním. Pak je zabývání se těmito tématy zbytečné. Postupme dál. Jeden muž léčený pro těžké obsese farmaky, na speciálním pracovišti a také u nás vyjádřil svoji velmi soukromou věc. Já se nechci zbavit své pořádkumilovnosti, puntičkářství, toho, že mám rád řád a že na staré věci si nenechám sáhnout. Nechci být někým jiným, toto jsem já! Pak jsme chvíli mlčeli, já proto, že jsem neměl co říci, on sbíral další slova. Vím, že jsem pro sebe i pro okolí nepřijatelný, dodal. Já s Vámi nežiju, ale pro mne a možná i pro lidi okolo jste přijatelnější, než si asi myslíte, reagoval jsem pravdivě na jeho slova. Přidali se i ostatní, věc se odehrála v terapeutické komunitě. Od té doby se datuje jeho uzdravování, zejména proto, že začal hovořit s rostoucí samozřejmostí o sobě, o svých věcech a učil se nedomýšlet, ale věrně naslouchat druhým lidem a respektovat sebe i ostatní v jejich takovosti, bez podléhání relativizacím různé povahy. Stává se svobodnějším člověkem, i když nedochází ke strukturálním změnám. Naštěstí. Předminule jsem psal o zkušenosti z výcviku, který se uzavíral. Tato zkušenost je opakovaná, 8 čemuž bylo i tentokrát. Prodlévali jsme tam v pracovní otevřenosti, odhodlaně jeden pro druhého i pro věc samu, a to všichni, každý ze všech svých vnitřních sil, poctivě ve svých možnostech jsme se na sobě samých učili psychoterapeutické profesi. Právě díky oněm skutečnostem se naše setkání něčím významným lišilo od jiných. Ukazovalo se, že jeden z druhého nemáme strach a že si důvěřujeme, a také jsme dost posílení, abychom našli odvahu postoupit riziko zklamání nebo možné zranění, byť i nechtěné. Obvyklá nastraženost, obavy, úzkosti, nebyly, nebylo třeba nic předstírat, skrývat, kritizovat za účelem zvýšení vlastní hodnoty, stylizace vzala za své. Lidé říkali, co se jim líbí, i co právě nechtějí. Rozhodující bylo vyjadřování cítění a nikoli hodnotící posuzování. Panovala důvěra a osobní uvolněnost, a to i ve chvílích dramaticky vypjatých. Jedním z klíčových momentů, které prověřily pravdivost skupinového života, byla těžká chvíle, kdy lidé odmítli některé snahy toto 7 Není např. možné naučit lidi asertivním dovednostem, byť by právě jim byly prospěšné, neboť nemají pevně osvojené a životem ověřené vědomí vlastní hodnoty. Je třeba vybudovat jejich vědomí práva na právo, pak teprve je učení se postavit efektivně za svoje věci a odolat manipulacím možné. Ale i tento příklad mající obecný charakter musím ověřit během vzájemné spolupráce. Vždy nakonec dochází k překvapením a nečekanému průběhu. 8 Znám ji i odjinud, ale zde jsem ji mohl nechat prověřit a posoudit kolegy. 5

6 společenství vést směrem, který mu nebyl vlastní. Opět se přihodilo něco silného, kdy se na místě společného setkávání rodila před pěti roky počatá důvěrná a uvolněná samozřejmost bytí. Opět - tak jako již pravidelně - k nám vstoupilo stejné teplo, stejná záře a stejná atmosféra, jakou znám ze vzácných chvil od malička. A v té chvíli se zjevovaly naše duše nezastřeně. Zrak jako anatomicko fyziologický orgán zde nehrál rozhodující roli, bylo to vidění umožněné respektováním druhých bez hodnocení, bez nároků na ně a s ochotou jim důvěřovat a s laskavě chápající tolerancí. Bez takového postoje by asi naše oči byly slepé. Nevnímali jsme jiné lidi, jen jsme je viděli opravdu jinak. Vídávám lidské duše. Ne každý den a není to úplně samozřejmé. Musím k tomu být vyladěn, připraven a musím trpělivě čekat. Je snazší je spatřit, když je k tomu z druhé strany ochota. Situace nemusí být přímo připravená, může se tak stát díky a v souladu s nastalou chvílí, nečekaně. Duše nemají rysy obličeje, ty je jen mohou vyjádřit. Nejsou ani psychologickými vlastnostmi, ty je spíše zastírají nebo překrývají, jen tu a tam je postihují výstižně. Duše se mi ukazují coby nesmírně jemné, pevné, neuchopitelné, osobně vystupující tajemné jevení nás samých, které přicházejí na Svět a do naší existence početím. Jsme to my, ubytováni a přitom ztraceni v tělesnosti a ve společném i privátním světě, my, kteří jsme se stali lidmi, ale také patříme Jinému. A co jsem také nabyl, je poznatek i zkušenost, že duše nestárne. Dobře to člověk může uvidět v nestřežených a nezatížených chvílích štěstí, ve snech a někdy i hrách. Spatřujeme je u novorozeňat, ale i u lidí na druhém kraji života, třeba v hospicích. Nebo to prostě přijde a duše se zjeví jen tak. Když přede mnou duše vyvstane, ten druhý se promění. Vnější psychologické, rodové, sociální, sociologické, tělesné, obecně etické skutečnosti druhého mají potom jinou váhu, jež o pohledu na druhého nerozhodují. Vše na tom druhém se ukazuje na pozadí jeho duše. Vždycky mne to dostane a já, což osvobozuje a odlehčuje tíhu mého bytí, se vůbec necítím být důležitý. To, co však je stejně významné jako moje vidění, je další poznatek, že totiž podobně jako já vidíte i Vy. Jen možná někteří svému vnitřnímu zraku 9, který je podobný vidění mého nevidomého přítele Oldřicha Čálka, dostatečně nevěříte nebo je považujete za příliš subjektivní. A nepochybuji, že mnozí vidíte lépe než já, jen o tom dost hlasitě nehovoříte. Nejde ale o soutěž, ta by vše rázem učinila povrchním. 9 Zde vyvstává problém zejména pro psychology, neurovědce či filosofy poznání. Jestliže podstata našeho vnímání nespočívá v jednotlivých smyslech, jaké potom tyto mají ve vnímání místo? Jak je přiměřeně skutečnosti pojímat a vykládat? 6

7 Ještě jednu věc mi tento způsob vnímání přinesl, posílil a obdařil mě jí. Tím je láska. Už vím, že láska je vždy také obětí, obdarováním, leckdy i úlevným zapomínáním. A po nedávné zkušenosti už tuším, že i ta musí mít svoji míru, neboť by nás zahubila. Pokud ovšem nejde o všechno! Tajemství křesťanství je jedno, avšak jeho podoby jsou nesčetné. Znovu a znovu mne uchvacuje vztah k Bohu a vzájemná láska. Ta, aby byla svobodná, musí nás v ní činit rovnými s Ním. Jinak je to láska závislá. Pochybuji, že o ni Jemu jde především. Vždyť i jeho činí rovná láska svobodným vůči nám. Bylo by pošetilé, hloupé, zpupné a krajně nezdvořilé, sama sebe považovat za Boha. Je nepochybné, že vůči božskému jsme nesouměřitelní. Avšak když mohu pomoci Prozřetelnosti s tím, že svůj úděl si poponáším také sám a co mi síly stačí, necítím se být pouze jen pomoc neustále vyžadující dítko. Když vím o Jeho zájmu i potřebnosti rovnocenné lásky, je to navíc snazší a osvobozující a radostné poponášení zdebytí i setkávání s Jeho přítomností. Uchovám si takto důležitý díl důstojnosti a považuji to za ušlechtilé a za fér. Jedná se totiž o lásku, ochotu pracovat a odvahu věřit tomu, co se nám ukazuje a vyžaduje pravdivost našeho bytí. Poslouchal jsem první den v roce kázání kardinála Duky. Připomněl mi svou poznámkou k Otci jinou Boží tvář, totiž jeho výsostnost a neskonalost. Vůči ní se vždy ztrácím. V poměru ke Kristu nikoli. V této relaci je vztah k Bohu odlišný, křesťansky jiný. Bůh v něm není jen neskonale dominantní a nemá jen převahu, ale křesťanstvím je nový a jedinečný. Bůh v osobě Krista je osobní přítel, ve vzájemné lásce jedním z nás! A ještě jsem si dnes uvědomil, že Ježíš byl počat z Ducha. Ať tak či tak, neposkvrněné početí interpretované materialisticky je v tomto smyslu naprostým neporozuměním celé věci. Copak v Písmu je vyloučena tělesnost Marie, sexuální akt? Nic takového jsem v biblických textech nezpozoroval. Ale mnohem spíše je řeč u duchovnosti početí, neboť každé početí je také duchovní věcí. Ženy by měly o této věci povídat, myslím, že vědí lépe než já, a to i ty, které děti nemají, o čem teď zavádím řeč. Početí je veskrze otevřenou, bohatou a mnohostrannou, tajemnou a úchvatnou událostí, přicházející odkudsi z Neznáma, byť se paradoxně odehrává v intimní chvíli, kdy si lidé mohou a také bývají tak blízcí. V této chvíli se cesty nebeského a světského protínají v jen přítomném bytí. Ještě bych se s Vámi chtěl podělit o starost, kterou mi činí náš národ a evropská civilizace. Zde se mohu náznakem dotknout pouze jedné věci z celého koše témat. Jedná se o situaci venkova. Venkov byl od nepaměti svébytnou oblastí života lidí mimo město. Tvořil velmi důležitou oblast národního uvědomění, kultury a typického způsobu života v poměrně úzkém sepětí s přírodou, nikoli panenskou, ale obdělávanou a kultivovanou, která v mnohých 7

8 oblastech byla pro ostatní Evropu příkladná. Selský stav, sedláci, rolníci, chalupníčci, statkáři, velkostatkáři, ale také řemesla a řemeslníci, venkovští učitelé a vzdělanci, výrobci, obchodníci a také panstvo s proměnami, které prodělalo v průběhu staletí. První republika udělala mnohé změny i na venkově, ale pak přišla 2. světová válka a venkov byl Němci okupován, vykořisťován, znesvobodněn a ponížen, neboť byl používán jen jako nesvobodná pracovní a výrobní síla. Stal se dojnou krávou pro cizí, výrobnou potravin pro německou vojenskou a zločineckou mašinérii. Útlak, znehodnocení a ponížení venkova mělo na národ neblahý vliv a oslabilo ho. Pak ale přišla ještě mnohem větší katastrofa. Po roce 1948 se komunistům podařilo zcela zničit selský stav a s ním jeho bohatou, pestrou a jedinečnou kulturu. Ale úplně. Sedláčky, chalupníky, sedláky, statkáře, velkostatkáře, venkovské živnostníky, řemeslníky prostě zlikvidoval. Pracovití, starostliví a schopní, generacemi předků a tradicemi vychovaní ve schopné hospodáře byli lidé prohlášeni za nepoctivce, vykořisťovatele, kulaky, třídu, která musí být bezpodmínečně zrušena. Venkovský lid byl zbaven cti, statků práv a svobod. Ponížen před vlastními dětmi a před sebou, před sousedy, byl oloupen o majetky a půdu, o způsob života, o vše, co tvořilo jeho srdce, podobu, jeho identitu. Mravní i kulturní hodnoty byly pošlapány tím nejbrutálnějším způsobem. Lidé selského stavu byli nahnáni do vesnických továren zvaných jednotná zemědělská družstva nebo státní statky. Ponížení museli vypít do dna. Pro cizí ošetřovali vlastní krávy, dívali se, jak jsou utráceni jejich koně, obdělávali svá vyvlastněná pole, sady, navíc způsobem, o kterém sami nejlépe věděli, že to nebylo nic jiného, než turecké hospodaření. Jejich vlastní děti se nejprve pod tlakem a vlivem školní ideologie postavily proti nim, odcizily a pak odešly do měst. Lidé selského stavu, venkované se stali dělníky v zemědělství, pouhou pracovní silou. I když zmrzačeně, přesto však se utvářela nová kultura socialistického venkova. Lidé se naučili žít dříve nepoznaným způsobem, utvořili si nové hodnoty, našli novou totožnost a vybudovali dříve nepředstavitelnou a svébytnou kulturu. Vypadli z ní však kněží, duchovní pastýři obcí. Kněží, řády, celé duchovenstvo se po staletí významně podílelo na rozvoji i podobě venkova. Kněží byli nejen nositeli vzdělanosti, ale také významnou duchovně politickou silou, která se neustále snažila o vyrovnávání věcí světských s věcmi náboženské víry. Kněží vše důležité, co se na vsi dělo, uváděli do vztahu s křesťanskými hodnotami, s naukou života ve víře v Boha a jeho království. Měli tak obrovský vliv na hodnotovou orientaci lidí, na věci dobra a zla, na ctnosti a nectností, jednání lidí a vzájemné vztahy, na život na vsi a venkovských městech. Křesťanská víra a sekulární život se na venkově nejen vyvíjely a rozvíjely, ale byly v neustálém styku. Povětšinou a navzdory více 8

9 než stoleté negativní propagandě namířené proti křesťanství významnou částí české inteligence, křesťanství přinášelo venkovu stabilitu a jistoty duchovní i světské povahy. Po roce 1948 však duchovenstvo bylo na venkově zcela odříznuto od možnosti se přímo podílet na veřejném životě a jeho formování tak, jak to činilo po staletí. Víra a sekulární život byly odděleny natolik, že náboženství již nemělo praktický žádný vliv na každodennost, která se postupně propadala do materializovaného a konzumního způsobu života. Dřívější hloubka, živost, půvab a pel venkovské duchovnosti sjednocený s každodenností pole, chléva a tělesnosti byly zničeny, otráveny a překrouceny v cosi nemocného. Jak však bylo řečeno, navzdory tomuto armagedonu venkova docházelo i za socialismu k vytváření nové kultury života, hodnot, elit, profesí i zábavy a umění. Jen tradiční křesťanství bylo z tohoto prostoru vytlačováno a mizelo. V každém případě se však podařilo, navzdory genocidě ducha, vytvořit novou, tzv. socialistickou kulturu, která také měla své autority, hrdiny, neoficiální vůdce a lokální představitele a vytvořila dílo, které navzdory všemu zlému zasluhuje oprávněný díl úcty, uznání a respektu. Copak bylo všechno a všichni špatní? Cožpak mezi námi nebyli poctiví, snaživí lidé, kterým osudy rodiny, obce, kraje, místa, práce i ducha neležely na srdci? To, co po komunismu zbylo, není jen dílem zkázy, ale rovněž pozůstatkem úsilí lidí v těžkých poměrech, které zde byly. To jsme přece také my a naše děti, vnoučata, potomci, naše dílo. A to navzdory bolševizaci. Ta sama, kdyby byla ponechána jen sobě, zničila by všechny a všechno. Stačí jen porovnat marxisticko-leninské teze o tom, co se s námi mělo stát a co se díky odporu lidí nestalo. Já osobně bych například byl nějakým pitomým inženýrem lidských duší, bezduše bych převychovával pacienty, tupě a strojově jim nutil odcizené doktríny nebo, co bolševik za každou cenu chtěl prosadit, bych děti jeslového věku nutil žít v kolektivu, učil je stádnímu životu a kontroloval, zda jsou vychovávány k cílům, které strana a vláda požadovala. Díky lidem okolo a jejich spolupráci a neutuchajícím snahám tomu tak nikdy nebylo! Nadějí venkova se mělo po roce 1989 stát navrácení zdevastovaných majetků, polností a lesů původním majitelům i církvím jejich farnosti. Obě naděje se ukázaly být naivní a nesprávné. Především nedošlo k návratu venkova k sobě samému do podoby, která panovala před bolševizací. Selský stav, lid, kultura, krajina, původní venkov, který lze vidět kousek za hranicemi, například v Rakousku, prakticky zanikl. Další ránu dostal venkov bezduchým a překotným, materialisticko-ekonomickým a politicky naivním, nezodpovědným a neuváženým postupem v jeho obnově. Socialistický venkov byl zatracen a lid s ním. Podobně bezduchým, neurvalým a bezcitným způsobem, kterým byl vytvořen. Místo toho, aby došlo 9

10 k jeho zotavování, přišla rána, která znovu venkov sama sobě i městským lidem odcizila. Majetky byly vráceny v beznadějném stavu a bez podmínek. Není proto divu, že byly přijaty s rozpaky i nepřipraveným vědomím zodpovědnosti. Co s nimi? A tak byly následně, povětšinou překotně a bez rozmyslu rozprodány anonymním investorům. Neslyšel jsem, ani jsem neviděl, že by bylo lidem na venkově poděkováno, s uznáním ohodnoceno to, co pro náš stát, pro ostatní společnost po celé ty dlouhé roky temna dělali a co vytvořili. Divíme se, že jsou zatrpklí, vykořenění, ztracení, že se připlížila blbá nálada? Opět jen slyšeli, že to, co za bolševika dělali, bylo špatně. I když jako dojičky, traktoristi, agronomové, zemědělští technici, jak se jim říkalo, na poměry a své možnosti hospodařili a pracovali dobře. Nenašel se nikdo, kdo by řekl: To, co jste dělali, jste se snažili dělat nejlépe, jak jen to šlo! Budiž Vám za to vyjádřen dík! Lidé i jejich práce byla opět znehodnocována a majetky přebrali lidé, kteří k nim povětšinou neměli už vůbec žádný vztah. A venkov v podobě vesnic, vesniček, rurálních měst a příměstí byl znovu zničen. Dnes to vypadá, že nikdo neví, co se s ním děje. S půdou, která byla kdysi posvátná, se zachází jako s něčím, co nemá žádnou vyšší hodnotu, co je jenom výrobní prostředek, co má jen tržní cenu. Je hrozné, co se těm lidem stalo. Jak se v tom mají vyznat? Ztráta identity, ztráta vlastní úcty, vlastní hodnoty a duchovních věcí je nesmírně těžká a bolestivá věc. Lokální sdělovací prostředky jsou povětšinou povrchní. Tzv. velká veřejnoprávní média - rozhlas a televize - zabředly a byly vtaženy do politiky a zaprodaly se marketingu 10. Přesto však se po roce 1989 začíná utvářet nová kultura, mix socialistického, takřka nerozpoznatelných zbytků prvorepublikového a něco, co teprve hledá svoji tvář, novou podobu. Venkov se začíná starat sám o sebe. Ale již bez církví a jejich původního působení. Dříve se žil náboženský život v každodennosti, protože faráři komentovali, co se děje ve vsi či městečku, a okamžitě to dali do souvislostí s morálkou a vírou. Dřívější propojení venkova s vírou bylo nejen naplněno ideály, ale bylo i praktické, dobře a pěkně žitelné. Živá víra, která musí mít všestranný vztah ke každodennosti, je pryč. Jako žádnou nauku, tak i víru nelze praktikovat rovnou z knih. Jako se nový odborník musí naučit svému oboru životní praxí a zkušeností, stejně tak je tomu s uměním života ve víře. A tak je provoz víry zúžen často jen na modlení a rituály, lamentace a připomínky v kázáních, která poslouchám, a která nikam nevedou. Mají žel povětšinou obecný a povšechný moralistický obsah, nikdo pořádně neví, jak se má křesťanství v dnešní době žít, protože na to kněží až na výjimky nedosáhnou. Po 10 Protože jsem pět let působil jako člen Rady čs. televize, vím, co říkám. 10

11 duchovních, kteří by byli také pastýři, je přitom velký hlad a touha. Nejen u katolíků, ale u všech křesťanů i jinak věřících. Tento hlad nelze nechat příliš dlouho nenasycený, protože metabolický rozvrat funguje i v duchovně společenských sférách. Tu a tam se něco původního vrátilo nebo obnovilo, ale celoplošně je to bída s nouzí. Vím však přece jen o řadě cenných a inspirativních kroků, které přinášejí nové zkušenosti a novou naději. Jsou jimi jednotliví lidé, farnosti. Duchovní i světská uskupení, která hledají své místo i smysl v dnešní době. Tato zdánlivě nesouvisející řeč o venkovu má spojitost se starostí o kulturu života, porozumění a komunikaci. Dorozumívání a jeho kultura patří k nejdůležitějším a přitom nejvíce zanedbaným oblastem našeho života. Je příkladně nepřijatelná a k neunesení katastrofální! Rozhodně však není zdaleka všechno ztraceno. To přece nedopustíme! Význam citovosti v našem životě a její odloučení od rozumu a ostatních zdrojů lidské existence lze také vidět v zamrzlém a vysušeném, tragickém nešťastném tápání křesťanství v Evropě. Jakmile se jen trochu objeví v projevech duchovních náznak skutečného a upřímného citu, lidé pookřejí a jejich naděje vzroste. Autentický a nový duchovní i prakticky se rýsující pohyb současného papeže budiž mediálně viditelným příkladem. Churavění a odcizení křesťanství od obecného lidu má podle mého citu původ v roztržení původních zdrojů citovosti, rozumu a mravnosti, které jsou hluboce a bytostné založeny v lidské přirozenosti. Mám na mysli citovost živočišně tělesnou, genderovou, dětskou i dospělou, mladou i starou, bolestivou, klidnou i extatickou, citovost oduševněle duchovní i nekráceně fyziologickou. Syrově pohanskou, uměním a výchovou pilovanou a šlechtěnou. Kultivací těchto zdrojů v křesťanském duchu lze, jak věřím, znovu obnovit poselství Lásky. Víry, která nebude ani asketicky ani jen poživačně jednostranná, ale košatá a bohatě obdařená všemi životnými zdroji a ve všech oblastech existence, jimiž je člověk nadán a ve kterých bytuje. Víry, která najde dostatek odvahy, důvěry a sebevědomí, že se nebude bát se ke všem těmto v pravdě lidským zdrojům navracet a pozvedne je k Nebi. Neboť my lidé jsme bytostmi rozepjatými mezi Zemí a Nebesy, toto je zdá se náš úděl. Jsme nejen rozepjatí, ale také tam a zpátky putující, avšak od Země k Nebi směřující. V každém případě je dnes svátek Panny Marie a tak na její počest text dokončuji a rozesílám. Přeji Vám ze srdce dobrý nový rok 2014! Jiří Růžička 11

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE Mgr. Pavel Moravec 25. 10. 2013 Kojenec (do 1 roku) První půlrok žije človíček v symbióze s matkou, nerozlišuje ji od sebe Matka je pečující osoba, opora človíček získává

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební Noc s Andersenem jednotky Stručná anotace učební

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební Noc s Andersenem jednotky Stručná anotace učební Noc s Andersenem Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Noc s Andersenem Stručná anotace učební jednotky Noc s Andersenem se

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Umělecká kritika Seminární práce esej, Úvod do uměnovědných studií USK 01 Vypracoval: Zvonek David (UČO :

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Církev a památky dnes

Církev a památky dnes Církev a památky dnes Zátěž nebo výzva? P. Stanislav Přibyl, Česká biskupská konference Památkový fond církve Římskokatolická církev je jedním z největších vlastníků památek v České republice Památkový

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti Otázka: Osvícenská filozofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): susinka filozofie se dotýká celé společnosti v Anglii má empirický nádech otázky: Reforma katolické církve, svoboda člověka Francie

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE ÚKOL 1 Kdo byl předchůdcem německé klasické filosofie? Která filosofická témata řešil? NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOSOFIE jeden ze základních proudů v evropské filosofické tradici konec

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více