Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva"

Transkript

1 VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, v úvodu nového čísla zpravodaje bych vás chtěla znovu upozornit na praktiky tak zvaných šmejdů. V místním rozhlase vás opakovaně upozorňujeme a informujeme na pohyb neznámých osob po Křižanově, abyste jim neotvírali a nepouštěli si je do domu. Přesto zde máme nový případ krádeže, který řeší Policie České republiky. Pod záminkou, že o nich pracovnice úřadu ví, snaží se Vás oklamat a dostat se dovnitř, kde občana zabaví, odlákají pozornost a peníze seberou. Městys Křižanov má zastupitelstvem schválené Nařízení o zákazu podomního prodeje a u vjezdu do Křižanova jsou informační tabulky Zákaz podomního prodeje. Každý občan, kterému se snaží dostat do domu takzvaní šmejdi pod záminkou vrácení peněz apod., může zavolat obratem policii na číslo 158. Prosím Vás, předcházejte situacím, které znepříjemňují život nám všem. Mám, ale i dobré zprávy o dění v Křižanově. Jistě jste si všimli, že už je zateplená sokolovna, provedena výměna oken a dokončena izolace základů budovy. Barva sokolovny, základní školy a mateřské školy byla navržena v tónu veřejných budov radnice, Domova Kamélie, tj. do žluta. Revitalizace zeleně vstoupila do závěrečné fáze, a to výsadbou okrasných keřů. U Mariánského sloupu po celkové úpravě prostranství vznikly terasy, odpočinková zóna, která bude doplněna lavičkami. V příštím roce bychom chtěli upravit jezírko. Z hlediska bezpečnosti by bylo celé přikryté a voda by stříkala formou fontánek. V základní škole pokračuje zateplování budovy a o prázdninách budeme pokračovat ve výměně osvětlení ve čtyřech třídách na 1. stupni přístavby školy a provedeme opravu podlahy 1. oddělení školní družiny. V mateřské škole ve třídě Berušek je nevyhovující osvětlení a v době hlavních prázdnin proběhne jeho rekonstrukce a opraví se i nevyhovující podlaha. Zateplení a opravy školy by měly být ukončeny během srpna. Jsme rádi, že se nám společnými silami daří využívat dotací ke zlepšování vzhledu a prostředí Křižanova. Stále se zabýváme otázkou třídění odpadu, a tak připomínáme občanům, že odpadkové pytle na hřbitově jsou pouze na kalíšky. Přesto jsou v odpadových pytlích na hřbitově květináče, suché kytice, které pytle poškodí a při manipulaci s nimi pak dochází k protržení. A znovu upozorňuji všechny občany, že kontejner za hřbitovem slouží jen na bioodpad z hrobů. Ostatní věci patří na sběrný dvůr do objemového kontejneru. Na závěr chci popřát všem obyvatelům Křižanova krásnou dovolenou a dětem slunečné prázdniny. M. Smejkalová SOUHRN USNESENÍ zprávy ze zastupitelstva ze 6. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne od 17:00 na radnici Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: 1. Závěrky ZŠ a MŠ Křižanov. 2. Přesun finančních prostředků ZŠ a MŠ Křižanov do rezervního fondu, bude schválen se závěrečným účtem městyse. 3. Žádost o pronájem nebytového prostoru pro nehtové studio - umístění v místnosti rehabilitace a logopedie. II. schvaluje: 1. Program 6. zasedání zastupitelstva o doplnění řešení nájmu nebytových prostor / schváleno všemi 2. Volbu zapisovatele, ověřovatele, a návrhovou komisi // Určují zapisovatelem JUDr. Drahomíru Pivoňkovou, ověřovatele zápisu Zdeňka Pařízka a MUDr. Marii Chromou, návrhovou komisí Radomíru Schmidovou a Ing. Pavla Urbana / schváleno všemi 3. Schvaluje Smlouvu se státním fondem životního prostředí č / schváleno všemi 4. Uzavření smlouvy o věcném břemeni NM /001 / schváleno všemi 5. Opravu rozvodů vody v domě s pečovatelskou službou v Křižanově WC, výlevka, obklady / schváleno všemi 6. Úprava odměny místostarostky / 11 pro, 1 se zdržel. 7. Úpravu odměn zastupitelům dle přiloženého návrhu / schváleno všemi 8. Odkoupení pozemku v areálu fotbalového hřiště / schváleno všemi 9. Ranou péči sociální služba - jedno dítě / schváleno všemi 10. Pronájem Medikusu podnikání s oblečením / 9 pro, 2 se zdrželi. 11. Položení inženýrských sítí na p. č pro stavbu rodinného domu, povolení vjezdu na stavební parcelu / schváleno všemi 12. Provedení příjezdové cesty k rybníkům Sádky, umístění dvou haltýřů, stavení práce budou provedeny na náklady žadatele / 11 pro, 1 proti. 13. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Křižanov úprava článek 8 odst. 4 bod d) rozšířit: organizace nesmí bez souhlasu zřizovatele uzavírat smlouvy s paušální měsíční, popř. opakovanou platbou, čl. 8 odst. 4 bod e), g) částky Kč, čl. 8 odst. 6 částka Kč / 8 pro, 4 se zdrželi. 14. Doplnění zřizovací listiny v doplňkové činnosti o školní klub / schváleno všemi 15. Mimořádně v době Státního svátku pracovat na stavbách městyse, popř. farnosti / 11 pro. 16. Dořešení poskytování obědů pro občany mimo DPS, zastupitelstvo schvaluje možnost docházení občanů pro obědy do budovy ZŠ a MŠ Křižanov a dále schvaluje navýšení normy obědů pro občany na normu pro dospělé / 11 pro, 1 se zdržel. 17. Nájmy nebytových prostor dle přílohy / 11 pro. 18. Zadat zpracování návrhu nové mapy městyse / schváleno všemi III. ukládá: 1. Projektovou dokumentaci na vybudování nových chodníků. 2. Připravit vyhlášku zákazu podomního prodeje a rušení veřejného pořádku / 11 pro.

2 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 2 3. Vyhlášku veřejného pořádku. IV. zamítá: 1. Oplocení pozemku pronajatého za domem č. p. 513 / 6 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. 2. Dodatek ke zřizovací listině snížení částky na Kč. 3. Pronájem paní z Dolní Libochové / všemi SOUHRN USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne od 17:00 hod. na radnici městyse Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z 6. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova ze dne Pozvání SDH Křižanov na Dětský den Pozvání na pracovní schůzku ZŠ a MŠ Křižanov v 16:00. II. schvaluje: 1. Program jednání 7. zasedání zastupitelstva / schváleno všemi 2. Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi / Určují zapisovatelem JUDr. Drahomíru Pivoňkovou, ověřovatele zápisu Miladu Kotíkovou a Jana Engelharta a návrhovou komisí p. Radomíru Schmidovou a Mgr. Lenku Kamanovou / schváleno všemi 3. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Křižanov / schváleno všemi hlasy bez výhrad. 4. Přesun prostředků ZŠ a MŠ Křižanov z výsledku hospodaření do rezervního fondu / schváleno všemi 5. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Křižanova / schváleno všemi hlasy bez výhrad. 6. Závěrečný účet 2014 městyse Křižanova / schváleno všemi hlasy bez výhrad. 7. Účetní závěrku 2014 městyse Křižanova / schváleno všemi 8. Rozpočtové opatření č. 1/2015 / schváleno všemi 9. Smlouvu IPM servis č. NM /001 / schváleno všemi 10. Nařízení městyse Křižanova č. 1/2015, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce / schváleno všemi 11. Žádost RNDr. Ž. M. o odprodej zastavitelného pozemku / schváleno všemi 12. Žádost Aeroklubu Křižanov o směně pozemků bez doplatků, hodnota bude vyčíslena / schváleno všemi 13. Žádost SDH Křižanov o vybudování hasičského cvičiště na spodní louce p. č. 657/1 v k. ú. Křižanov / schváleno všemi 14. Žádost o příspěvek na Dětský den ve spolupráci SDH a Mysliveckého sdružení Křižanov ve výši Kč / schváleno všemi 15. Poskytnout dotaci z kraje SK FC Křižanov na sportovní aktivity, případnou další dotaci schválit na příštím zasedání/ schváleno všemi 16. Žádost ZŠ a MŠ Křižanov uhradit opravu konvektomatu, pokud bude pracovat, udělat generální opravu konvektomatu ve školní kuchyni. Pověření paní Pánkové - vypracovat poptávku na nový konvektomat / schváleno všemi 17. Koupi nábytku do ŠD v hodnotě Kč / schváleno všemi 18. Dodavatele internetu do ZŠ a MŠ Křižanov - firma Matrigo / schváleno všemi 19. Dotaci pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, klub Velké Meziříčí ve výši Kč / schváleno všemi 20. Firma Atos bude platit měsíčně 500 Kč za uložení materiálu za 8 měsíců / 12 pro, 1 se zdržel. 21. Možnost podání dotace na malé sakrální stavby / schváleno všemi 22. Prostor pro maséra v prostoru rehabilitace stavebně upravit / 12 pro, 1 se zdržel. III. ukládá: 1. Obecně závaznou vyhlášku městyse Křižanova, o pohybu psů na veřejném prostranství v obci - dopracovat a projednat. 2. Ustanovení v obecně závazné vyhlášce městyse Křižanova, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku stanovit do 3 hod a celou vyhlášku dopracovat / 7 pro, 3 proti, 3 se zdrželi. 3. Dopracovat obecně závaznou vyhlášku městyse Křižanova, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. 4. Ukládá starostce sjednat pracovní schůzku s panem Vencourem - projekt nové tělocvičny. IV. odkládá: 1. Podlahy v ZŠ řešit při pracovní schůzce / schváleno všemi 2. Přidělení bytu v pečovatelském domě odložit o 1 měsíc / schváleno všemi 3. Vstoupit do jednání se železnicí o odprodeji pozemků za jinou cenu, oslovit spoluvlastníky okolních pozemků o společném odkoupení cesty / schváleno všemi V. zamítá: 1. Smlouvu E-ON o připojení k distribuční soustavě č / všemi starostka Marie Smejkalová místostarostka Radomíra Schmidová informace pro občany Žádáme spoluobčany, aby se zúčastnili průzkumu zájmu o dotaci na vytápění, jejíž výše může dosáhnout až Kč. Obyvatelé Kraje Vysočina budou moci pravděpodobně už v prvním čtvrtletí příštího roku poprvé požádat o tzv. kotlíkové dotace, kdy mohou dostat příspěvek na výměnu starého kotle za nový, ekologický. Výše projektu může činit až 150 tisíc korun. Vyhlášení výzvy předchází několikatýdenní nezbytný průzkum skutečného zájmu o tuto dotaci mezi veřejností. Průzkum zahájil Kraj Vysočina dnes na svých webových stránkách a bude probíhat do konce července Nezávazné potvrzení zájmu o budoucí čerpání dotace prostřednictvím jednoduchého formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina nám pomůže nastavit reálnou výši celkové částky, kterou budeme z Operačního programu Životní prostředí požadovat pro náš kraj. Nezávazný průzkum skutečného zájmu o Kotlíkové dotace: bude aktivní až do konce července Pokud se na Vysočině skutečně podaří domácnostem v regionu v následujících letech realizovat projekty za 239 miliónů korun, bude vyměněno zhruba 2300 kotlů. Příjem žádostí na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě bude moci být zahájen až poté (předpoklad první čtvrtletí roku 2016), co budou stanoveny podmínky výzvy operačního programu, kraj uspěje s grantovým schématem v rámci kterého bude žádat o finanční prostředky pro občany Kraje Vysočina. Všechny potenciální žadatele je NUTNÉ upozornit na skutečnost, že realizace výměny, včetně odpojení stávajícího kotle, nesmí proběhnout před samotným oficiálním termínem v rámci Kotlíkových dotací. Bude se jednat zejména o výměnu kotlů na pevná paliva za modernější kotel na uhlí s dotací 70 %, případně kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) s dotací 75 %, bude možno pořídit také plynový kondenzační kotel s dotací 75 % nebo tepelné čerpadlo. Všechny nově pořizované kotle budou muset splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů. Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč. Pokud bude vyměňován kotel v budově energetické náročnosti D a horší, musí být součástí projektu kromě samotné výměny ještě finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy, jejichž dopad musí být potvrzený energetickým specialistou. Jedná se o výdaje ve výši

3 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 3 max. 20 tisíc korun. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ČTENÁŘI A NÁVŠTĚVNÍKY KNIHOVNY Dotazníky obdrželi návštěvníci přímo v knihovně, byly ke stažení na webových stránkách městyse nebo si je mohli zájemci vyplnit na Velikonočním jarmarku, kde proběhl 1. ročník Dobročinného bazaru Dobrých knih pro Dobrou věc. Do knihovny se vrátilo 47 vyplněných dotazníků (vyzvednutých jich bylo mnohem více), z toho 24 podepsaných a 23 nepodepsaných. Některé byly vyplněny vzorně ke každému bodu, jiné stručně a některé byly neúplné. Několik dotazníků bylo vyplněno lidmi, kteří knihovnu dosud nenavštívili, proto nevím, podle čeho hodnotili!!! U nepodepsaných dotazníků nejde mnohdy také o věrohodné odpovědi. A bohužel většina stálých čtenářek dotazníky vyplněné nedonesla!!!! Vyhodnocení dotazníku: 1. Využíváte www stránky knihovny? Nevím o nich Počet osob Měli byste zájem o on-line knižní katalog na webových stránkách knihovny? Počet osob Vlastní webové stránky s on-line dostupným knižním katalogem jsou ve fázi přípravy. V budoucnu budou čtenářům k dispozici. On-line katalog není čtenářům bohužel zatím k dispozici ani v prostorách knihovny z důvodu chybějícího dalšího počítače. 3. Vyhovuje Vám otevírací doba knihovny nebo byste ji chtěli změnit, popř.jak? Počet osob Chtěli bychom prodloužit otevírací dobu (5 lidí), aspoň jednou týdně do 17 hodin (7 lidí), aspoň jednou týdně do 18 hodin (3 lidé), otevřeno každý den (2 lidé), aspoň dvakrát týdně do 17 hodin (1 člověk). Upravení otevírací doby knihovny je záležitostí vedení městyse a není v mojí kompetenci. Bude projednáno s vedením. 4. Máte zájem o předplatné nějakého periodika, popř. kterého? Počet osob 7 32 Máme zájem o Svět na dlani (1 člověk), 21. století (1 člověk), Cestopisy (2 lidé), Zahrádkář (1 člověk), Psychologie (1 člověk), Epocha (1 člověk), D-test (1 člověk), Instinkt (1 člověk), Apetit, Gurmet (1 člověk), Dekor (2 lidé), časopis o pletení (1 člověk), Reflex (1 člověk), (1 člověk), časopis o záhadách (1 člověk), časopis s historickou tématikou (1 člověk). Jak z uvedeného vyplývá, z řad čtenářů jsou úplně rozličné požadavky, co se časopisů týče. Každý čtenář má zájem o jiný druh časopisu, žádný nepřevažuje. Zřídit předplatné nebylo zatím vedením schváleno. Rozpočet na knihy je omezený a v případě předplacení různých periodik by se snížil a nových knih by bylo nakupováno méně. 5. Chtěli byste rozšířit fond o audioknihy? Počet osob Měli byste zájem o vypůjčení čtečky knih? Počet osob Měli byste zájem o půjčování stolních deskových her, popř. kterých? Počet osob Máme zájem o Osadníci (2 lidé), Party alias (1 člověk), Activity (2 lidé), Česko (2 lidé), AZ-kvíz (1 člověk), Evropa (1 člověk), Carcassone (1 člověk), Jožin z bažin (1 člověk), Monopoly (1 člověk). Zápůjčka společenských her je novým trendem v knihovně ve Velkém Meziříčí. Zatím o tom vedení městyse neuvažuje. Jak z uvedeného vyplývá, požadavky čtenářů jsou (stejně jako u periodik) opět zcela odlišné, žádná společenská hra nepřevažuje. Nákupem her by se opět snížil rozpočet na nové knihy. 8. Preferujete poplatek za vypůjčenou knihu nebo by Vám vyhovoval více registrační roční poplatek? Odpověď Za vypůjčku Roční paušál Počet osob Stanovení poplatku za registraci nebo za vypůjčenou knihu je záležitostí vedení městyse. Čtenáři jasně preferují roční registrační poplatek. Bude projednáno s vedením. 9. Jste spokojeni s nabídkou knih v knihovně, popř. jaké knihy vám zde chybí? Počet osob Chybí mi zde: novinky českých autorů (3 lidé), zdravotnická tématika (1 člověk), divadelní hry (1 člověk), severské detektivky (2 lidé), fantasy (1 člověk), young adult (2 lidé), válečná tématika (1 člověk), více knih pro dívky (1 člověk), sci-fi (1 člověk), odborná literatura (2 lidé), historické knihy odlehčenou formou (2 lidé), moderní poezie (1 člověk), literatura faktu (1 člověk). Co čtenář, to jiný vkus. Každý čte rád něco úplně jiného. Nové knihy nakupuji pečlivě a s rozvahou. Sleduji hodnocení kvality knih i žebříčky oblíbenosti. Důležité jsou samozřejmě i preference čtenářek, které navštěvují knihovnu. Ráda vyjdu vstříc i návštěvníkům, jejichž požadovaný titul není v nabídce a zajistím knížku meziknihovní výpůjční službou. 10. Jste spokojeni se službami, ochotou, vstřícností a vyhovováním Vašich požadavků v knihovně? Částečně Počet osob Vaše případné další připomínky a návrhy k provozu knihovny: Chybí zde křeslo se stolkem (2 lidé), čtenářský koutek pro dospělé (2 lidé), pořádání besed pro dospělé (1 člověk). Co říci závěrem? Knihovna je místo, které slouží lidem. Ráda přivítám od vášnivých čtenářů a milovníků knih každou připomínku, návrh, nápad či myšlenku k jejímu vylepšení. Těším se na Vaši návštěvu. Markéta Engelhartová

4 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 4 Oznámení rodičům nově narozených dětí Úřad městyse Křižanova prosí rodiče, kteří mají zájem, aby jejich dítě bylo uvítáno do života Sborem pro občanské záležitosti, ať se dostaví na matriku úřadu městyse Křižanova nahlásit jméno dítěte, případně oznámit em Děkuji Marta Krčová matrikářka Nebezpečné křižanovské křižovatky? Nebezpečnými křižovatkami mám na mysli především ty neznačené. Nejsou upraveny značkami, jež by nám říkaly, která cesta je hlavní a která vedlejší. Na těch tedy platí tzv. přednost zprava. Je ale dodržována? Mnohým řidičům pravděpodobně jakási intuice tvrdí, že pokud jedu rovně, jsem na hlavní, mám přednost. Nejkritičtější je situace na křížení ulic Nová a Sychrov a Na Zahrádkách. Další neznačené křižovatky jsou také na ulicích Šibeník, Sychrov a Zahradní. Apeluji tedy na řidiče, aby se řídili pravidly silničního provozu, a předem jim děkuji za zopakování si přednosti zprava. Zrušena není, stále je v platnosti. ON rozhovor O nové knize s Mgr. Evou Nagyovou Paní Eva Nagyová sepsala již pátou publikaci o Křižanově, tentokrát věnovanou I. a II. světové válce v městysi a okolí. Velice si její práce vážíme, a za to vše jí patří velký dík nás všech. Koncem června má vyjít další díl o našem městečku Křižanov V. Co tě přivedlo k napsání této knihy? Je to jednoduché. Dostanou se ti do rukou zajímavé materiály a dokumenty, které si schováš, protože tě něčím zaujaly. Něco si přečteš v knihách nebo v novinách, dovíš se příběh určitého člověka, dostanou se ti do ruky různé fotografie. Pak tě napadne, že už máš v rukou dost materiálu, který by stál za to ho zpracovat a pustíš se do práce. Potom už cíleně shromažďuješ různé informace a zapisuješ je. Jaký je název knihy? Křižanov V. První a druhá světová válka. Proč sis vybrala právě válečné téma? Považovala jsem toto téma za velmi zajímavé a říkala jsem si, že by bylo dobré shromáždit dostupné informace do jedné knihy. Nejprve jsem měla v plánu napsat jen druhou světovou válku, ale pak jsem se začala věnovat i první světové. Je to složité období našich dějin. Bylo snadné sehnat materiály? Prvním pramenem je pochopitelně křižanovská kronika. Dnes už naštěstí existuje dost pramenů, ve kterých je toto téma zpracované. Mohu jmenovat např. Ondřeje Červeného a jeho Osvobození Žďárska a Mnoho sirotků a vdov, dále Josefa Šípa Svědectví o statečnosti a mnoho různých článků a materiálu. Významným zdrojem poznatků je vyprávění pamětníků, kterého si obzvlášť cením. Vždyť od konce války uplynulo 70 let a pamětníků už moc není. Horší to pochopitelně bylo s první světovou válkou. Tam je těch informací opravdu málo. Něco jsem zjistila v archivu ve Velkém Meziříčí za pomoci dr. Štindla a něco (hlavně fotografie a střípky vzpomínek) z rodin účastníků války. Připravuješ něco dalšího? Vždycky, když něco dokončím, tak si říkám, že už nic dalšího psát nebudu. Pak mě něco napadne a už vymýšlím, co a jak. V současnosti jsem byla požádána Zastupitelstvem městyse, abych zaktualizovala knihu Křižanov I. Ta je již zcela vyprodána a zastupitelstvo uvažuje o opětovném vydání menšího počtu knihy. A co dál? To se uvidí. Chtěla bys něco vzkázat svým čtenářům? V první řadě bych chtěla poděkovat všem, kteří mi vyprávěli své vzpomínky nebo mi zapůjčili fotografie a různý materiál. Stejně tak jsem vděčna Zastupitelstvu městyse Křižanova za podporu a pochopení pro mou práci. Bez jejich podpory by všechno skončilo v šuplíku. Jsem křižanovská rodačka. Téměř celý svůj život kromě doby studií jsem prožila v Křižanově. V roce 1968 jsem nastoupila do místní školy, kde jsem 31 let působila jako učitelka a posléze jako ředitelka školy. Mnoho místních občanů jsou mými žáky. Dvanáct let jsem pracovala jako místostarostka s panem starostou A. Kaniou. Miluji své rodné městečko a všechny lidi v něm. Snažím se udělat pro Křižanov aspoň to, co je v mých silách. Gabriela Vávrová S JUDr. Drahomírou Pivoňkovou nejen o chodu městyse Jak dlouho pracujete na městském úřadě v Křižanově? Na Úřadu městyse pracuji od Tehdy to byl Obecní úřad. Už to bude čtvrt století a ani bych neřekla, že už tak dlouho. Úkoly, které jsou za námi, ale také před námi, nám nedávají příliš prostoru k přemýšlení nad plynutím času. Co vás na vaši práci nejvíc těší? Je to především různorodost práce, práce s lidmi, možnost podílet se na rozvoji a vidět něco za sebou. Co je v současné době pro vás nejobtížnější? Snad nejvíce mě trápí narůstající administrativa, nestálá legislativa (zákony se mění stále rychleji a rychleji). Také mi přijde, že dnes je více nevraživosti mezi lidmi. Narůstá osočování, vzájemné

5 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 5 nedůvěra. Také, ale to už asi postřehlo mnoho z Vás, že dané slovo neplatí a musí nastoupit co je psáno, to je dáno. A to je také zbytečná práce navíc. Pracujete i jako opatrovník obyvatel z domova Kamélie, o kolik lidí se staráte a co tato práce obnáší? Opatrovníkem se městys stával postupně od roku Nejprve se jednalo o několik málo klientů. Od roku 2010 jich přibylo tolik, že se jednalo o cca 75 klientů. V současné době se staráme o 65 klientů. Do podzimu loňského roku jsem tuto činnost vykonávala při své práci sama. Protože se však množství práce související s opatrovnictvím neustále zvyšovalo a nebylo to již únosné, bylo rozhodnuto v prosinci loňského roku, že tuto činnost převezme paní Hanáková. Ta tráví týdně dva až tři dny u soudu ve Žďáře nad Sázavou u jednání dotýkajících se právě klientů Domova Kamélie. Ve dnech, kdy se jí práce natolik nahromadí, že nemůže být současně na více místech, jí stále vypomáhám. Opatrovnictví neobnáší jenom jednání před úřady či soudem. Bylo a je běžné, že Vám zavolají z nemocnice (Nové Město na Moravě, Jihlava, ale také např. Boskovice), že tam dovezli opatrovance Městyse a nebudou ho ošetřovat, dokud nepřijedete podepsat papíry, bez ohledu na to, zda máte či nemáte čas. Tak jednoduše sednete do auta (mnohdy do vlastního) a jedete, i v noci, do nemocnice podepisovat papíry. A to vše dělá městys bezplatně a zaměstnanci i ve svém osobním volnu. Zatím od státu na tuto činnost nic nedostává, jenom práci. Kolik obyvatel městysi ubude po transformaci Domova Kamélie? V současné době je na nových domcích, alespoň pokud je mi známo, 24 klientů. Z nich v Bystřici nad Pernštejnem je 5 našich opatrovanců, ve Velkém Meziříčí 4 naši opatrovanci. U těch, kteří se přestěhují jinam, žádáme o změnu opatrovníka na obec či město, kde v současné době bydlí. Tím se nám počet opatrovanců sníží, ale nebude to až tak výrazné. Kolik řídíte pracovníků městyse a v jakých oblastech pracují? Městys má 22 zaměstnanců, včetně mě. Sedm administrativních (včetně pana hajného, paní knihovnice a paní Hanákové), dvě pracovnice na domě s pečovatelskou službou, dva dělníky v lese, 8 na údržbě zeleně a veřejných ploch, tři pracovníky na dohody (údržba sokolovny, elektrické energie, úklid). Údržbu sokolovny zajišťuje od pracovník městyse, který má trvalý pracovní poměr. Jak jste spokojená s prací zaměstnanců městyse? Vnímáte někde rezervy pro zlepšování? U každého se určitě najdou rezervy, i u mě. Samozřejmě se snažíme pracovat co nejlépe. Nedostatky, které se občas vyskytnou (naštěstí ne často), nepřecházím, ale s příslušným pracovníkem projednám a dohodneme se na nápravě. Nejsem příznivcem tvrdého režimu. Myslím, že je možné se vždy domluvit, a pokud je napjatá situace na pracovišti, odpovídá tomu pak i kvalita odvedené práce. Využíváte při zaměstnávání osob (např. městská četa) dotace úřadu práce pro zaměstnávání znevýhodněných osob (podporovaná pracovní místa)? Každoročně zaměstnáváme část zaměstnanců pracujících na údržbě zeleně prostřednictvím dotačních programů Úřadu práce. Jde o vytváření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. Letos nám úřad práce přispívá 13000,- Kč na jednoho pracovníka měsíčně. Kolik dotačních projektů je v současné době pro městys schváleno a kolik se jich připravuje? Akcí, které jsou financovány i z dotací, máme rozjeto mnoho. Zateplení školy, sokolovny, revitalizace zeleně, osvětlení přechodů. Je podána žádost na dotaci na opravy malých sakrálních staveb kaple Bojanov. Máme přislíbenou dotaci na Svoz biologicky rozložitelných odpadů - pořízení nové multikáry a kontejnerů na biologický odpad. Připravují se podklady, a nebo jsou již připraveny, pro případ, že budou vypsány výzvy na další akce. Jde o zhotovení komunikace včetně kanalizace na ul. Polní, výstavba nové tělocvičny, oprava místní komunikace v ul. Za Branou k Hornoměstskému rybníku, revitalizace Masarykova náměstí, dobudování chodníků, Jaké máte plány do budoucna, co vás jako tajemnici v nejbližší době čeká za úkoly? Mnoho plánů dopředu nikdy nedělám. Víte, člověk míní a ono se mění! Před sebou máme úkoly, které budeme řešit společně tak, jako vždy. Jde o dořešení opatrovnických záležitostí, resp. zajištění prostorů pro práci paní Hanákové. Přebíhání z pečováku na obec je obtěžující. Budeme se snažit zajistit, jak rozhodlo zastupitelstvo, výtah pro zdravotní středisko, případně zateplení objektu, změnu způsobu vytápění. Je nutné také dořešit otázku školního klubu, kam by mohly docházet děti, které se nedostanou do družiny. A samozřejmě denní úkoly, tak jak je přináší život. Jak odpočíváte, jaké jsou vaše koníčky? Já odpočívám paradoxně fyzickou prací. Ráda jednomu ze svých synů vypomáhám v jeho hospodářství, při ošetřování zvířat (u těch malých). Tam si člověk vyčistí hlavu a má radost, když jsou spokojené a daří se jim. S manželem si dopřejeme také odpočinek, kde můžeme relaxovat. Ráda čtu, ale po celém dni stráveném před obrazovkou počítače toho už večer mnoho nepřečtu. Čtenářům zpravodaje přeji krásné léto, hodně odpočinku, aby nabrali nové síly a po dovolených se s chutí vraceli do svých zaměstnání. Suchi společenská kronika Životní jubilea V měsíci březnu a dubnu oslavili krásná životní jubilea tito občané Křižanova: Pazderová Vlasta 92 let Syslová Pavlína 91 let

6 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 6 Tomanová Marie Jandová Aloisie Sýkorová Dobromila Horká Anna Halešová Růžena Parajka Štefan Jurková Dana Štěpánek Stanislav kulturní okénko 90 let 87 let 87 let 86 let 85 let 85 let 80 let 80 let Vážení spoluobčané přejeme Vám pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu do dalších let v kruhu svých nejbližších. Narozené děti Když se narodí dítě, člověk si uvědomí, že existuje něco důležitějšího, než je on sám. Od posledního vydání zpravodaje se narodili tito noví občánci Křižanova: Havránek Václav, Krejčí Marie, Čech Petr, Kovář Daniel, Řáda Ondřej Vážení rodiče, přejeme Vám krásné a radostné chvíle s Vašim děťátkem, hodně lásky a pochopení při jeho výchově. Máte to největší štěstí na světě, není nic hezčího než úsměv dítěte. Omluva Omlouvám se pozůstalým a celé rodině Kolářových za nesprávný údaj v minulém čísle zpravodaje, v rubrice Odešli z našich řad. Paní Jiřina Kolářová zemřela v měsíci březnu ve věku nedožitých 92 let. Marie Smejkalová Odešli z našich řad Nic z toho dobrého a krásného, cos učinil, se neztratí. Všechno zůstane. A. France V červenci 2015 zemřel po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 59 let, pan František Musil, rodák Křižanova. Hodně síly k překonání toho jediného, co v životě nemůžeme změnit. Marie Smejkalová Skvělý úspěch křižanovských dětí 3 žáci TJ Efekt postoupili do celostátního finále atletického čtyřboje!! Po loňském překvapivém vítězství Báry Juračkové v krajském kole atletického čtyřboje, dosáhli žáci TJ Efekt Křižanov na ještě výraznější výsledky. V sobotu 16. května 2015 na stadionu v Třebíči vybojovali dvě zlaté a jednu bronzovou medaili! V kategorii nejmladších dívek zvítězila po velmi bojovném a statečném výkonu Kája Chrástová. Adéla Lukášková výborně uplatnila své zkušenosti z minulého ročníku a s přehledem vyhrála kategorii nejstarších dívek. V kategorii mladších žáků se v početné konkurenci prodral na stupně vítězů na třetí místo Martin Procházka. Ve stejné kategorii obsadili 6. místo Tomáš Juračka a 10. místo David Plocek. Naše nejmladší závodnice Simona Havelková skončila na 9. místě a Ilonka Hořínková byla ve své kategorii na 12. místě. Bára Juračková jako již registrovaná atletka absolvovala závod pouze mimo soutěž, ovšem za zmínku stojí její výkony (60 m - 8,5s, dálka - 411cm, hod kriketovým míčkem - 40 m, 800 m - 3:07). Republikové finále proběhlo 6. června 2015 opět na atletickém stadionu v Třebíči. V týmu Kraje Vysočina se představili i 3 závodníci TJ Efekt Křižanov, kteří si účast vybojovali v krajském finále této soutěže. Tři týdny, které zbývaly do celostátního finále, jsme využili k pilnému tréninku a i díky tomu jsme se v konkurenci dětí z celé České republiky rozhodně neztratili. Kája Chrástová vybojovala skvělé 9. místo, Adéla Lukášková skončila na 15. místě a Martin Procházka na 16. místě. Naše děti tak přispěly i k celkovému 4. místu Kraje Vysočina. Děkujeme všem účastníkům krajského i republikového finále za vzornou reprezentaci naší TJ Efekt Křižanov a přejeme hodně vytrvalosti a pevné vůle do dalšího tréninku. Poděkování patří i Báře Juračkové za pomoc při tréninku dětí a i při samotných závodech. Za TJ Efekt Křižanov Blanka Vytlačilová Křest knihy Křižanov V. V sobotu 4. července 2015 v odpoledních hodinách byla v Křižanově slavnostně pokřtěna kniha Křižanov V. První a druhá světová válka. Při této příležitosti se za zdejší sokolovnou sešlo přibližně 70 zájemců nejen o místní historii a kulturu. Kniha je dílem paní Evy Nagyové, která pracovala již na několika publikacích věnovaných svému rodnému městečku. Tuto pátou se rozhodla vydat u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války. Původně jsem chtěla psát pouze o druhé světové, ale s přibývajícím materiálem jsem se rozhodla obsáhnout války obě, tvrdí paní Nagyová. Kniha nejen popisuje základní fakta válek a nemnoho známé skutečnosti, ale zachycuje také autentické vzpomínky, což poskytuje pohled na stejné události z různých úhlů. Vydána byla

7 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 7 kalendář akcí KINO LETNÍ KINO - Nové Město na Moravě :15 ZVONILKA A TVOR NETVOR animovaný / rodinný, USA, 2014, 76 min., vstupné na místě 20 Kč, Horácké muzeum, dvorek :00 NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ komedie, Izrael / Francie, 2009, 90 min., vstupné na místě 30 Kč, Horácké muzeum, dvorek :30 ASTERIX SÍDLIŠTĚ BOHŮ animovaný, Francie, 2014, 85 min., vstupné na místě 20 Kč, Horácké muzeum, dvorek TANEC, ZÁBAVY, KONCERTY, VOLNÝ ČAS FAJTFEST 2015 Fajtův kopec u V. Meziříčí, :00 FARMÁŘSKÝ TRH Vratislavovo náměstí Nové Město na Moravě :00 NORTHAMTONSHIRE COUNTY YOUTH CONCERT BAND Univerzitní symfonický orchestr z Anglie, KD Nové Město na Moravě, vstupné: 100 Kč :30 ACCORT taneční zábava Mostiště :00 Glády v před Fest vůl. 5 punkový festival, areál fotbalového hřiště v Křižanově :00 BEAT BAND zábava výlet Měřín :00 LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ KRAJE VYSOČINA 2015 téma: Internetová bezpečnost, JC Velké Meziříčí, vstupné: senioři zdarma RADOSTÍN FEST multižánrový hudební festival v Radostíně nad Oslavou, začátek v 17:00, hrají např.: LETROUROU, The Suspenzors, Atomová mihule, Bermudskej kvádr, :00 VÁZA FEST hudební festival regionálních kapel, koupaliště Nové Město na Moravě :00 FARMÁŘSKÝ TRH Vratislavovo náměstí Nové Město na Moravě :00 AKCENT taneční zábava výlet areál na Škrejblíku HORÁCKÝ DŽBÁNEK hudební festival, zámek Kinských Žďár nad Sázavou :00 LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ KRAJE VYSOČINA 2015 téma: Rizika kolem nás, JC Velké Meziříčí, vstupné: senioři zdarma :00 FARMÁŘSKÝ TRH Vratislavovo náměstí Nové Město na Moravě :00 POUŤOVÝ JARMARK Nové Město na Moravě :00 MAJERÁN POSEZENÍ U CIMBÁLU nádvoří Horácké galerie Nové Město na Moravě; během večera bude probíhat ochutnávka vína; v případě špatného počasí se posezení uskuteční zámeckém podkroví :00 LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ KRAJE VYSOČINA 2015 téma: Domácí násilí na seniorech, JC Velké Meziříčí, vstupné: senioři zdarma :00 SLAVNOSTI MEDU ANEB SLADKÉ UKONČENÍ LÉTA A FARMÁŘSKÝ TRH Vratislavovo náměstí Nové Město na Moravě Káč.eR městysem Křižanovem. Křest byl zahájen písní Už z hor zní zvon v podání slečny Evy Hammerové. Následovaly proslovy členů autorčiny rodiny a poděkovaní představitelek městyse, paní Marie Smejkalové a Radomíry Schmidové. Je to taková hodná babička nás všech, řekla během proslovu starostka paní Smejkalová. Zbytek odpoledne probíhal v přátelské atmosféře, zájemci si mohli knihu zakoupit a nechat si ji od autorky podepsat. Křest uspořádal spolek Vodotrysk ve spolupráci s paní Nagyovou a městysem. Kniha bude zdarma pro každou křižanovskou domácnost, ostatní zájemci si ji mohou zakoupit buď na Úřadu městyse Křižanova nebo ve Volnočasovém centru Křižanov za sokolovnou. ON S křižanovskými školáky cestujeme vlakem po Evropě Měli byste chuť projít se po vyhřátých italských plážích, na vlastní oči vidět nizozemské větrné mlýny, setkat se s britskou královnou, vyfotit se před Eiffelovou věží v Paříži, ochutnat pravou řeckou kuchyni, nechat se uchvátit rytmem španělského tance flamenca, splnit si svůj rybářský sen ve Švédsku, zažít pravou atmosféru českého mistrovství? Že je to téměř nemožné? Nám se to v křižanovské základní škole podařilo, a navíc během jediného dne. Přihlásili jsme se do celorepublikové soutěže Evropa hrou, kterou vyhlásil Dům zahraniční spolupráce. Úkolem bylo zpracovat návrh projektového dne s cílem umožnit dětem a mladým lidem seznámit se s Evropou a životem Evropanů netradičním kreativním způsobem. Protože Křižanovem vede železniční trať, nazvali jsme projekt S křižanovskými školáky cestujeme vlakem po Evropě. Náš návrh byl odbornou komisí vybrán jako vítězný v Kraji Vysočina, mohli jsme tedy v úterý nastoupit do pomyslného evropského vlaku a s finanční a organizační podporou Domu zahraniční spolupráce uspořádat projektový den podle svých představ. Na budově školy vlála vlajka Evropské unie, celá škola se proměnila v Evropu a školní třídy v různé evropské státy. Již od časných ranních hodin po chodbách školy běhali řečtí bohové, španělské tanečnice, švédští skřítkové, přilehlé školní hřiště se zaplnilo českými sportovci a všichni společně pracovali na posledních detailech přípravy. Žáci 5. až 9. ročníku si s pomocí svých třídních učitelů připravili workshopy pro děti mateřské školy, žáky prvního stupně a další hosty. V 8 hodin náš velký den začal. Před školou vítali hosty průvodčí vlaku deváťáci a po přivítání v angličtině jim předávali vlakové jízdenky. Pozvání na jízdu naším evropským vlakem přijali klienti Domova Kamélie Křižanov, žáci ZŠ a MŠ Dobrá Voda, radní Kraje Vysočina, zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina, zástupce Městského úřadu Velké Meziříčí, starostka a místostarostka městyse Křižanov, vedení Domova Kamélie Křižanov, vedení Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí, zástupce Národního institutu pro další vzdělávání, zástupce organizace Vysočina Education, předseda SRPŠ, předsedkyně Školské rady. Z Prahy k nám zavítala pracovnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a pracovníci Domu zahraniční spolupráce. A v kterých evropských státech náš vlak zastavoval? Páťáci nás přivítali anglicky a sdělili nám základní informace o Velké Británii. Přišla britská královna a vyprávěla o své královské rodině a o svém sídle. U modelu strážní věže Buckinghamského paláce stál gardista a královna nám popsala jednotlivé části jeho oblečení. Náhle se vedle gardisty objevil Mr. Bean a následovala krátká zábavná scénka. Plnili jsme různé úkoly: skládali puzzle, sestavovali členy královské rodiny, přiřazovali sportovní pomůcky k typickým anglickým sportům. Občerstvili jsme se čajem o páté a anglickými sušenkami. Třída žáků 6. A byla oděna do oranžové barvy národní barvy Nizozemska. Po zhlédnutí úvodní prezentace o této zemi, jsme se ocitli na tržišti, kde prodavači vyvolávali nabídky a vybízeli k návštěvě svého stánku. Vyzkoušeli jsme si dřeváky, prohlédli si holandský kroj, trojrozměrné modely větrných mlýnů, skládali jsme puzzle s obrázky holandských malířů Vincenta van Gogha a Jana Vermeera, vyrobili jsme si přáníčko s tulipány a ochutnávali jsme různé druhy holandských sýrů. Měli jsme možnost vyzkoušet si svoji šikovnost v soutěži Hledá se hráč pro Ajax Amsterdam s fotbalovým míčem jsme probíhali dráhu. Každý host si odnesl malý dárek tulipán vyrobený technikou origami. Ze třídy 6. B se ozýval italský pozdrav a byli jsme pozváni na dovolenou do Itálie. Hned u dveří na nás dýchla atmosféra horkých letních dnů, na oknech visela velká plátna znázorňující moře, pláž a mapu Itálie, pod slunečníkem na lehátkách odpočívali žáci v tričku, bermudách, se slunečními brýlemi a klobouky. Po krátké úvodní prezentaci nás čekaly soutěžní otázky. Kdo prokázal dobré znalosti, získal mušličku vylovenou z Ligurského moře. Při této dovolené jsme však moc neodpočívali, museli jsme plnit spoustu

8 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 8 úkolů: lovili jsme rybičky, hledali mušle v písku, učili se názvy mořských živočichů, kouzlili s figurkou potápěče, poznávali různé druhy těstovin a soutěžili o to, kdo si nejrychleji obleče potápěčskou výzbroj ploutve, brýle a šnorchl. Za splněné úkoly jsme získali značky a jejich výměnou jsme poskládali italskou vlajku. Nechyběla ochutnávka tradičních italských těstovin, které jsme si dle vlastní chuti mohli doplnit sýrem, kečupem a italským kořením. Žáci 7. A pozdravili své hosty španělsky. Prostřednictvím prezentace na interaktivní tabuli všechny seznámili se základními fakty o Španělsku. Tanečnice s rozevlátými sukněmi zatancovaly flamenco a rozdělily hosty do skupin, kde návštěvníci ochutnávali ovoce, učili se jeho španělské názvy a skládali vlajku z puzzle vlajku. Hosté si ověřili svoje znalosti ve vědomostním kvízu. Chlapci v kostýmech toreadorů sehráli scénku z koridy a do býčích zápasů zapojili i hosty. Prohlédli jsme si výstavku mušlí, ulit a fotografií ze zajímavých míst Španělska. Při vstupu do třídy 7. B nás francouzsky přivítal Pierot a vyzval nás k návštěvě několika stanovišť. Dověděli jsme se základní informace o Francii, naučili se několik slov a zazpívali jsme si francouzskou píseň Frčre Jacques. Asterix a Obelix sehráli pro návštěvníky krátkou scénku. Povídalo se o divadle, divadelní postavě Pierotovi a o pohádkách Kocour v botách a Malý princ. Úkolem hostů bylo postavit z plastelíny a špejlí Eiffelovu věž. Podle oblečení a sportovních pomůcek se hádal ke své práci ČR. U vchodu do parku školy se objevila vstupní brána s nápisem Křižanovská olympiáda a návštěvníci plnili různé sportovní úkoly: kop na branku, posilování na lavičce, trefování kuželek, florbal, chůdy, hod míčkem do klobouku. Po všech stanovištích nás provázeli maskoti Bob a Bobek a za splněné úkoly rozdávali odměny. Na hřišti probíhaly zábavné hry a kvízy, které si připravili pracovníci Domu zahraniční spolupráce. Žáci plnili různé úkoly, vyplňovali pracovní list, skládali obří puzzle Evropy. Všichni žáci byli za svoji práci odměněni krásnými dorty s vyobrazením vlajky EU. V průběhu dne probíhala výtvarná soutěž Hádej, odkud jsem? Na výstavních panelech v prostorách školy byly umístěny výkresy žáků znázorňující různé obrazy a typické ikony evropských zemí. Úkolem hostů a žáků bylo uhodnout, kterou zemi daný obrázek představuje a vybrat vítězné výkresy. Unaveni náročnou jízdou jsme zasedli ve vyzdobené školní jídelně a pochutnali si na mezinárodním obědě. Naše paní kuchařky se také do projektového dne zapojily a připravily pro nás italskou tomatovou polévku, španělskou paellu se slávkami a kuřecím masem, francouzský karamelový pudink, holandský kakaový koktejl a vše jsme zapíjeli českým jablečným moštem. Odpoledne následoval seminář Erasmus+ pro pozvané hosty a odbornou veřejnost, jehož cílem bylo informovat o možnostech mezinárodní spolupráce ve vzdělávání. Všichni hosté byli potěšeni příjemně prožitým dnem a opouštěli naši školu plni zážitků. Žáci křižanovské základní školy ukázali, že pod vedením skvělého týmu vyučujících umí projektové dny špičkové úrovně, dokáží hravou formou předat nové informace, propojit školu se životem, komunikovat a společně pracovat v týmu. Děkujeme všem hostům, že náš projektový den podpořili svou účastí, zejména děkujeme Domu zahraniční spolupráce za finanční podporu. V neposlední řadě patří obrovské poděkování všem dětem, žákům, pedagogům a ostatním zaměstnancům ZŠ a MŠ Křižanov za odvedenou práci v závěru školního roku. Za ZŠ a MŠ Křižanov Ing. Anna Madroňová hobby koutek název sportu. Ochutnali jsme palačinky, bagety a sýr. Nechybělo francouzské rozloučení. Ve třídě 8. A přivítal všechny Ezop, řecký vypravěč, představil svoji zemi a pozval hosty do pohádky, kde budou řečtí bohové a všichni společně objevovat současné a historické Řecko. Zhlédli jsme scénku z bajky Liška a vrána. Přítomní bohové se začali přít o to, který z řeckých hrdinů je nejlepší. Ezop si nevěděl rady, jak spor vyřešit, tak požádal hosty, aby šli na Olymp a požádali Dia o radu. Zeus poslal hosty plnit různé úkoly na božská stanoviště, za splněný úkol získali kód k otevření truhlice s řešením. Na stanovištích jsme se dovídali o řeckých tradicích, kultuře, válečnících, podle chuti a hmatu jsme hádali názvy pokrmů, ochutnali jsme řecké oko listové těsto s medem a ořechy. S druhou skupinou žáků 8. A jsme měli možnost navštívit Švédsko. Ve třídě vyrostla chýše z větví a pytloviny, nechyběl pravý sobí roh, jezírko s rybičkami a všude převládala žlutá a modrá barva. Byli jsme uvítáni ve 3 jazycích česky, anglicky, švédsky a pozváni do děje nejznámější švédské pohádky Ronja, dcera loupežníka. Hosté si zavolali Ronju na jeviště a zhlédli scénku o tom, jak se Ronja probourala do lesní chýše skřítků. Skřítkové pomohli Ronji vyprostit lyži a poté pomáhali hostům plnit úkoly na stanovištích. Ochutnávali jsme švédské speciality, lovili jsme rybičky v ledu, stříleli na terč s losem, skládali puzzle a sportovali. Mezi hosty deváťáků převažovaly děti mateřské školy, proto si deváťáci vybrali Malinový likér 1 l malin, 2 vanilinové cukry, 2 hřebíčky, kousek celé skořice, 1 l vodky, 200 ml vody, 250 g pískového cukru Maliny vložíme do nádoby, přidáme vanilinový cukr, hřebíčky, skořici, zalijeme vodkou a necháme asi 6 týdnu macerovat. Během této doby nádobou několikrát protřeseme, aby se obsah promíchal. Poté svaříme vodu s cukrem. Maliny s vodkou přecedíme a přilijeme vychladlý cukerný sirup. Můžeme ještě jednou přecedit přes jemné sítko. Malinový likér nalijeme do lahví, dobře uzavřeme a uchováme v chladnu. Suchi Markus Zusak: Zlodějka knih knižní tipy Jedna z mých nejoblíbenějších knih, tak na ní něco musí být. Silný a čtivý příběh - ne o brutalitě války, ve které se odehrává, ale zejména o síle lidství. Dějová linka sleduje běžný život malé německé dívky Liesel a její lásku ke knihám. Vypravěčkou příběhu je sama Smrt, která situaci střízlivě a místy až cynicky komentuje. Tato poměrně objemná kniha bude vám ke konci krátká. Uvidíte. V roce 2013 byl podle knihy natočený stejnojmenný film. Doporučuji nejdřív knihu, potom film. Nikoliv naopak.

9 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 9 A abychom zůstali tematicky na jedné vlně, tak z dětské literatury doporučuji Kitty Crowther: Návštěva malé smrti Že to nezní jako název dětské knížky? Nenechte se mýlit. Jsou chvíle, kdy se většina dětí začne na smrt vyptávat. Jak o ní mluvit a neděsit? Třeba touto milou knížkou, která smrt polidšťuje a zároveň představuje jako přirozenou součást života. Vydalo nakladatelství Baobab, jehož mnohé tituly dětských knih stojí za přečtení. HAŠ k zamyšlení Setkání s bývalými žáky Léta nám běží, utíkají a my náhle s údivem zjišťujeme, jak naše děti rychle vyrostly, nebo že už máme vnoučátka, ze kterých se radujeme a roky při tom plynou dál... Učitelé tyto pocity prožívají ještě silněji. Kromě svých dětí mají ve svých myslích ještě děti, které poznali během své učitelské praxe a na které rádi vzpomínají. I mně se se tedy stalo, že jsem dostala pozvání na třídní sraz se svými bývalými žáky a s hrůzou jsem zjistila, že už moji žáčci mají 60 let. Byla to první třída, kterou jsem dostala jako třídní učitelka, když jsem přišla učit do Křižanova. Ráda se s nimi setkávám, společně vzpomínáme na drobné příhody školních let. Je mi s těmi mými žáčky moc dobře, hezky si spolu popovídáme. Jedna věc mě však nemile překvapila. Dozvěděla jsem se, že v Heřmanově končí letos pro nedostatek žáků malotřídní škola. A co je ještě horší - žádný žák z Heřmanova nepřechází do křižanovské školy, ale do Osové Bítýšky. Stejně tak jsem zjistila, že i děti z Pikárce budou dojíždět do Bobrové. Přitom obě obce spádově spadají do školy Křižanov. Je mi jasné, že populace dětí klesá a školy jsou jen částečně naplněné. Z toho důvodu se každá škola snaží získat co nejvíce dětí. Každý žáček se počítá, protože při nižším počtu dětí se provoz školy prodražuje. Topit a svítit se musí stejně, ať je ve škole 250 nebo 400 dětí. Nedivme se tedy, že se školy snaží získat co nejvíce žáků. Stejně se musí chovat i naše škola, to znamená mít takové jméno a reputaci, aby rodiče chtěli dávat své děti do Křižanova. A to je velká výzva pro naši školu. Je to velká výzva pro naši školu. Pro vedení školy i celý učitelský sbor. Kvalitní výuka, spolupráce s rodiči, prezentace školy na veřejnosti, snaha udělat něco víc než je má povinnost. Je to hodně práce, ale určitě se vyplatí a prázdná místa v naší škole se zase zaplní. Eva Nagyová sportovní okénko SK FC Křižanov Zhodnocení uplynulé sezóny Dne se uzavřel posledním utkáním ročník sezóny 2014/2015. K poslednímu utkání se představili na domácím hřišti v dohrávce prvního jarního kola Muži A. Nyní si můžeme zrekapitulovat, jak se všem týmům dařilo a na jaká celková umístění dosáhly. Muži A Áčko v průběhu jara chtělo z třetí pozice útočit na vedoucí duo Radešínská Svratka, Hamry. Tyto plány vyhasly ihned po úvodních kolech jarních odvet. První tři utkání naši muži prohráli, a dokonce nevstřelili ani jednu branku. Touto ztrátou se propadli až na páté místo. Zlomové utkání přišlo v Dolní Rožínce. Zde naše převaha šancí v gól nevyústila, naopak se prosadili domácí. Křižanov v druhé půli zabojoval a dokázal skóre otočit ve svůj prospěch třemi góly. Následně doma ve víkendovém dvojutkání posbírali plný počet bodů a vrátili se na bronzový stupínek. K postupovému prvnímu místu a návratu do krajské soutěže bylo v tuto dobu však již hodně daleko. Cílem sezóny tak bylo udržet třetí pozici. To se s mírným zaváháním ve venkovních utkáních dařilo. Na záda našemu Áčku silně dýchalo mužstvo Rozsoch. O pomyslnou bednu se hrálo až do posledního kola. V něm naši chlapi nezvládli utkání proti Nové Vsi. Doma již prohrávali o dvě branky, nakonec však utkání skončilo remízou. Tento výsledek ovšem nahrál týmu z Rozsoch a odsunul naše mužstvo na konečnou čtvrtou pozici. K slušnému umístění pomohli vyrovnaní a v tomto ročníku produktivní střelci. D. Nobicht + A. Burian oba 12 branek, F. Trnka o jednu méně. Záda celému týmu kryl brankář P. Bajer, který se v této sezóně stal penaltovým specialistou. Zlikvidoval pět pokusů ze sedmi možných. K tomu si připsal výtečných 8 utkání bez inkasované branky (14 výher, 5 remíz, 7 proher). Muži B Naši muži si v letošním ročníku své role prohodili. Zatímco Áčko se pralo v horních patrech tabulky, Béčko mělo po postupu a návratu do třetí třídy problém zachytit bodové tempo ostatních a po podzimu byl jasný cíl, udržet se. V prvním kole doma porazili Ujčov 2:0, následně pak dovezli tři body z Radostína a vypadalo to, že se blýská na lepší časy. Poté však přišla série čtyř porážek v řadě a naše rezerva spadla opět na samotné dno tabulky. Zpět do kontaktu s týmy nad nimi se dostali po dvou vyhraných utkáních, ve kterých jim z velké části pomohl výkon gólmana T. Krále. Ten se k fotbalu vrátil po delší odmlce, ale o to s větší chutí. Pravidlo jako na houpačce se však opakovalo a přišly další čtyři prohry. K udržení v soutěži jim pomohl vývoj ve vyšších soutěžích a odhlášení D. Heřmanic. Béčko tak i na podzim bude účastníkem III.třídy (7 výher, 1 remíza, 16 proher). Dorost Kluci vstupovali do jarních odvet z pozice velmi klidného středu tabulky. Přesněji byli na 5. místě. K tomuto umístění jim dopomohla bilance jen dvou prohraných podzimních utkání. Na jaře tomu však bylo úplně jinak a herní forma se projevila i na výsledcích. Dorost dokázal pouze 2x zvítězit, jednou remízovat a zbylých 8 utkání prohrál. Tato mizerná výkonnost jim přisoudila až konečné 9. místo. Jelikož v této kategorii nemáme v posledních ročnících moc velkou základnu hráčů, budeme od toho nového vídávat tento tým pouze v okresním přeboru (7 výher, 5 remíz, 10 proher). Starší žáci (8+1) Zde nám poskytl hodnocení trenér Petr Bajer: Do jarní části vstupovali starší žáci z 1. místa, bohužel po horších výkonech ve venkovních utkáních v Rozsochách a Herálci, která jsme vinou zranění nebo neúčasti klíčových hráčů neodehráli kompletní, jsme spadli až na třetí místo. Nakonec jsme v boji o přeborníka měli vše na svých kopačkách - bohužel proti byl rozjetý tým z Rožné, jehož 5 hráčů tvoří kostru 4. týmu krajského přeboru Nedvědice a který nás jako jediný tým v soutěži na domácím hřišti porazil. Tato porážka nás vinou horšího skóre ze vzájemných zápasů se Svratkou poslala až na konečné třetí místo tabulky, které bylo vzhledem k celkovému průběhu soutěže velkým zklamáním. Výhled na sezonu : v této sezoně opustíme model soutěže 8+1, a kluci začnou hrát na velkém hřišti Přípravu jsme zahájili už tuto sobotu, kdy se tým složený z hráčů ročníku , kterým pomohli ještě Patrik a Lukáš, zúčastnil ve Svratce kvalitně obsazeného memoriálu E. Vambery, kde si kluci zahráli mimo jiné i s ligovým Baumitem Jablonec - toto utkání jim ukázalo jaký fotbal se hraje na nejvyšší žákovské úrovni. Jinak v nadcházejícím ročníku chceme hrát opět o čelo soutěže (10 výher, 0 remíz, 4 prohry). Mladší žáci (7+1) Slova se ujal trenér Ivo Klimeš: S uplynulým ročníkem 2014 / 2015 jsem spokojen, všechny hráče a hráčky musím pochválit za téměř 100% účast na trénincích a na utkáních. Náš cíl umístit se na medailových příčkách se nám nakonec nepovedl, ale i přesto jsme se umístili na krásném 5. místě. Z 24

10 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 10 utkání jsme získali 46 bodů za 15 výher, 1 remízu a 8 proher s celkovým skórem 122:82. Nejlepším střelcem se stal Dominik Bajer, který nastřílel celkem 65 branek a nejužitečnějším hráčem Jan Švejda. Dominik vyhrál i nejlepšího střelce celé soutěže. Nejlepším utkáním celé sezóny byla sice prohra 5:4 se Žďárem, ale tam kluci předvedli, že hrát fotbal umí a k výhře chybělo pouze více štěstí. Bohužel mužstvo opouští celkem 9 hráčů, kteří budou pokračovat ve starších žácích. Díky všem za krásnou a povedenou sezónu (15 výher, 1 remíza, 8 proher). Přípravka starší (6+1) Shrnutí uplynulého ročníku poskytl trenér Jiří Nobicht: Letošní sezóna byla pro kluky náročná, přesto v zápasech odváděli dobré výkony. Někdy byla situace taková, že kluci hráli bez střídání celý zápas. Naštěstí zranění a nemoci nás moc netrápily, a tak jsme celou sezónu odehráli bez nutnosti hrát ještě s mladšími kluky, než jsme hráli. Z celkového počtu 12 mužstev jsme se umístili na 7. místě s 31 body. Tréninky nám již oficiálně skončili, přesto nadále pokračujeme každý čtvrtek od 17:00 tím, že se kluci schází na fotbal a snaží se dále rozvíjet v této činnosti. Za chvíli nás čekají letní prázdniny, a tak doufám, že si je děti užijí, odpočinou si a že zažijí spoustu pěkných a legračních chvil (10 výher, 1 remíza, 11 proher). Aktuální informace sledujte na našem webu nebo Facebooku. David Nobicht Letiště Křižanov, přistáváme! Druhým týdnem pokračuje na letišti v Křižanově Plachtařské mistrovství ČR juniorů a akademiků. Závodu se až do soboty účastní 38 závodníků; a to nejen z naší republiky. V soutěži startují i junioři z Německa a Švédska. Počasí plachtařům vcelku přeje během uplynulého týdne odlétali čtyři bodované discipliny. Zejména na samém počátku mistrovství si piloti užili výborné podmínky dostup termického proudění byl až m nad zemí! Po třech letových dnech následovaly dva volné dny; a od pátku se zase létá. Zároveň s juniorským mistrovstvím pořádá křižanovský aeroklub i oddělenou soutěž Pohár Františka Vrtěny, kterého se účastní dalších deset kluzáků. Pohár je věnován památce dlouholetého člena klubu, rodáka z Křižanova. Pokud chcete křižanovské letiště po dobu konání závodů navštívit, rádi Vás uvítají. V rámci letového dne je z prostoru kolem věže možno sledovat starty do discipliny (odhadem mezi a hodinou); přílety z discipliny jsou také velmi divácky atraktivní (v závislosti na délce vyhlášené tratě a vývoje počasí probíhají odhadem mezi a hodinou). V zájmu bezpečnosti však při pohybu na letišti dbejte pokynů organizátorů! Další aktuální informace, fotografie a možnosti, jak sledovat mistrovství i on-line nabízí stránky: Jana Koutná, Aeroklub Křižanov

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, Mgr.Lipská od 16.00 hod. Omluveni : p.karel

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 6. 10. 2014

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 6. 10. 2014 POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 6. 10. 2014 Zasedání bude zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu PROGRAM ZASEDÁNÍ: 29. 9. 2014 v Polné 4. Nákup nového traktůrku

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Mgr. Zuzana Šídlová, Alena Losová, Bc. Barbora Hlobeňová,

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z Á P I S R-04-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 2. 3. 2015

Z Á P I S R-04-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 2. 3. 2015 Z Á P I S R-04-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 2. 3. 2015 Zahájeno: v 16:30 hod. Přítomni: Mgr. Jaroslav Pošta, Mgr. Jan Bejček, Iva Pencová, Ing. Křižan Michal, Ing.Fojt Stanislav Omluveni:

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal p. Ing. Zdeněk

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne.

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne. Listopad Literární soutěž Dne 7.11. proběhla na naší škole tradiční literární soutěž. Žáci soutěžili v několika kategoriích podle věku: Žáci 1.stupně soutěžili ve dvou skupinách I. kategorie 2. a 3. třída

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 5. 3. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20. 30 hod. přítomno:

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 30. 7. 2012 v 18,00 hod. Počet přítomných členů dle prezenční

Více