Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva"

Transkript

1 VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, v úvodu nového čísla zpravodaje bych vás chtěla znovu upozornit na praktiky tak zvaných šmejdů. V místním rozhlase vás opakovaně upozorňujeme a informujeme na pohyb neznámých osob po Křižanově, abyste jim neotvírali a nepouštěli si je do domu. Přesto zde máme nový případ krádeže, který řeší Policie České republiky. Pod záminkou, že o nich pracovnice úřadu ví, snaží se Vás oklamat a dostat se dovnitř, kde občana zabaví, odlákají pozornost a peníze seberou. Městys Křižanov má zastupitelstvem schválené Nařízení o zákazu podomního prodeje a u vjezdu do Křižanova jsou informační tabulky Zákaz podomního prodeje. Každý občan, kterému se snaží dostat do domu takzvaní šmejdi pod záminkou vrácení peněz apod., může zavolat obratem policii na číslo 158. Prosím Vás, předcházejte situacím, které znepříjemňují život nám všem. Mám, ale i dobré zprávy o dění v Křižanově. Jistě jste si všimli, že už je zateplená sokolovna, provedena výměna oken a dokončena izolace základů budovy. Barva sokolovny, základní školy a mateřské školy byla navržena v tónu veřejných budov radnice, Domova Kamélie, tj. do žluta. Revitalizace zeleně vstoupila do závěrečné fáze, a to výsadbou okrasných keřů. U Mariánského sloupu po celkové úpravě prostranství vznikly terasy, odpočinková zóna, která bude doplněna lavičkami. V příštím roce bychom chtěli upravit jezírko. Z hlediska bezpečnosti by bylo celé přikryté a voda by stříkala formou fontánek. V základní škole pokračuje zateplování budovy a o prázdninách budeme pokračovat ve výměně osvětlení ve čtyřech třídách na 1. stupni přístavby školy a provedeme opravu podlahy 1. oddělení školní družiny. V mateřské škole ve třídě Berušek je nevyhovující osvětlení a v době hlavních prázdnin proběhne jeho rekonstrukce a opraví se i nevyhovující podlaha. Zateplení a opravy školy by měly být ukončeny během srpna. Jsme rádi, že se nám společnými silami daří využívat dotací ke zlepšování vzhledu a prostředí Křižanova. Stále se zabýváme otázkou třídění odpadu, a tak připomínáme občanům, že odpadkové pytle na hřbitově jsou pouze na kalíšky. Přesto jsou v odpadových pytlích na hřbitově květináče, suché kytice, které pytle poškodí a při manipulaci s nimi pak dochází k protržení. A znovu upozorňuji všechny občany, že kontejner za hřbitovem slouží jen na bioodpad z hrobů. Ostatní věci patří na sběrný dvůr do objemového kontejneru. Na závěr chci popřát všem obyvatelům Křižanova krásnou dovolenou a dětem slunečné prázdniny. M. Smejkalová SOUHRN USNESENÍ zprávy ze zastupitelstva ze 6. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne od 17:00 na radnici Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: 1. Závěrky ZŠ a MŠ Křižanov. 2. Přesun finančních prostředků ZŠ a MŠ Křižanov do rezervního fondu, bude schválen se závěrečným účtem městyse. 3. Žádost o pronájem nebytového prostoru pro nehtové studio - umístění v místnosti rehabilitace a logopedie. II. schvaluje: 1. Program 6. zasedání zastupitelstva o doplnění řešení nájmu nebytových prostor / schváleno všemi 2. Volbu zapisovatele, ověřovatele, a návrhovou komisi // Určují zapisovatelem JUDr. Drahomíru Pivoňkovou, ověřovatele zápisu Zdeňka Pařízka a MUDr. Marii Chromou, návrhovou komisí Radomíru Schmidovou a Ing. Pavla Urbana / schváleno všemi 3. Schvaluje Smlouvu se státním fondem životního prostředí č / schváleno všemi 4. Uzavření smlouvy o věcném břemeni NM /001 / schváleno všemi 5. Opravu rozvodů vody v domě s pečovatelskou službou v Křižanově WC, výlevka, obklady / schváleno všemi 6. Úprava odměny místostarostky / 11 pro, 1 se zdržel. 7. Úpravu odměn zastupitelům dle přiloženého návrhu / schváleno všemi 8. Odkoupení pozemku v areálu fotbalového hřiště / schváleno všemi 9. Ranou péči sociální služba - jedno dítě / schváleno všemi 10. Pronájem Medikusu podnikání s oblečením / 9 pro, 2 se zdrželi. 11. Položení inženýrských sítí na p. č pro stavbu rodinného domu, povolení vjezdu na stavební parcelu / schváleno všemi 12. Provedení příjezdové cesty k rybníkům Sádky, umístění dvou haltýřů, stavení práce budou provedeny na náklady žadatele / 11 pro, 1 proti. 13. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Křižanov úprava článek 8 odst. 4 bod d) rozšířit: organizace nesmí bez souhlasu zřizovatele uzavírat smlouvy s paušální měsíční, popř. opakovanou platbou, čl. 8 odst. 4 bod e), g) částky Kč, čl. 8 odst. 6 částka Kč / 8 pro, 4 se zdrželi. 14. Doplnění zřizovací listiny v doplňkové činnosti o školní klub / schváleno všemi 15. Mimořádně v době Státního svátku pracovat na stavbách městyse, popř. farnosti / 11 pro. 16. Dořešení poskytování obědů pro občany mimo DPS, zastupitelstvo schvaluje možnost docházení občanů pro obědy do budovy ZŠ a MŠ Křižanov a dále schvaluje navýšení normy obědů pro občany na normu pro dospělé / 11 pro, 1 se zdržel. 17. Nájmy nebytových prostor dle přílohy / 11 pro. 18. Zadat zpracování návrhu nové mapy městyse / schváleno všemi III. ukládá: 1. Projektovou dokumentaci na vybudování nových chodníků. 2. Připravit vyhlášku zákazu podomního prodeje a rušení veřejného pořádku / 11 pro.

2 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 2 3. Vyhlášku veřejného pořádku. IV. zamítá: 1. Oplocení pozemku pronajatého za domem č. p. 513 / 6 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. 2. Dodatek ke zřizovací listině snížení částky na Kč. 3. Pronájem paní z Dolní Libochové / všemi SOUHRN USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne od 17:00 hod. na radnici městyse Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z 6. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova ze dne Pozvání SDH Křižanov na Dětský den Pozvání na pracovní schůzku ZŠ a MŠ Křižanov v 16:00. II. schvaluje: 1. Program jednání 7. zasedání zastupitelstva / schváleno všemi 2. Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi / Určují zapisovatelem JUDr. Drahomíru Pivoňkovou, ověřovatele zápisu Miladu Kotíkovou a Jana Engelharta a návrhovou komisí p. Radomíru Schmidovou a Mgr. Lenku Kamanovou / schváleno všemi 3. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Křižanov / schváleno všemi hlasy bez výhrad. 4. Přesun prostředků ZŠ a MŠ Křižanov z výsledku hospodaření do rezervního fondu / schváleno všemi 5. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Křižanova / schváleno všemi hlasy bez výhrad. 6. Závěrečný účet 2014 městyse Křižanova / schváleno všemi hlasy bez výhrad. 7. Účetní závěrku 2014 městyse Křižanova / schváleno všemi 8. Rozpočtové opatření č. 1/2015 / schváleno všemi 9. Smlouvu IPM servis č. NM /001 / schváleno všemi 10. Nařízení městyse Křižanova č. 1/2015, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce / schváleno všemi 11. Žádost RNDr. Ž. M. o odprodej zastavitelného pozemku / schváleno všemi 12. Žádost Aeroklubu Křižanov o směně pozemků bez doplatků, hodnota bude vyčíslena / schváleno všemi 13. Žádost SDH Křižanov o vybudování hasičského cvičiště na spodní louce p. č. 657/1 v k. ú. Křižanov / schváleno všemi 14. Žádost o příspěvek na Dětský den ve spolupráci SDH a Mysliveckého sdružení Křižanov ve výši Kč / schváleno všemi 15. Poskytnout dotaci z kraje SK FC Křižanov na sportovní aktivity, případnou další dotaci schválit na příštím zasedání/ schváleno všemi 16. Žádost ZŠ a MŠ Křižanov uhradit opravu konvektomatu, pokud bude pracovat, udělat generální opravu konvektomatu ve školní kuchyni. Pověření paní Pánkové - vypracovat poptávku na nový konvektomat / schváleno všemi 17. Koupi nábytku do ŠD v hodnotě Kč / schváleno všemi 18. Dodavatele internetu do ZŠ a MŠ Křižanov - firma Matrigo / schváleno všemi 19. Dotaci pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, klub Velké Meziříčí ve výši Kč / schváleno všemi 20. Firma Atos bude platit měsíčně 500 Kč za uložení materiálu za 8 měsíců / 12 pro, 1 se zdržel. 21. Možnost podání dotace na malé sakrální stavby / schváleno všemi 22. Prostor pro maséra v prostoru rehabilitace stavebně upravit / 12 pro, 1 se zdržel. III. ukládá: 1. Obecně závaznou vyhlášku městyse Křižanova, o pohybu psů na veřejném prostranství v obci - dopracovat a projednat. 2. Ustanovení v obecně závazné vyhlášce městyse Křižanova, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku stanovit do 3 hod a celou vyhlášku dopracovat / 7 pro, 3 proti, 3 se zdrželi. 3. Dopracovat obecně závaznou vyhlášku městyse Křižanova, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. 4. Ukládá starostce sjednat pracovní schůzku s panem Vencourem - projekt nové tělocvičny. IV. odkládá: 1. Podlahy v ZŠ řešit při pracovní schůzce / schváleno všemi 2. Přidělení bytu v pečovatelském domě odložit o 1 měsíc / schváleno všemi 3. Vstoupit do jednání se železnicí o odprodeji pozemků za jinou cenu, oslovit spoluvlastníky okolních pozemků o společném odkoupení cesty / schváleno všemi V. zamítá: 1. Smlouvu E-ON o připojení k distribuční soustavě č / všemi starostka Marie Smejkalová místostarostka Radomíra Schmidová informace pro občany Žádáme spoluobčany, aby se zúčastnili průzkumu zájmu o dotaci na vytápění, jejíž výše může dosáhnout až Kč. Obyvatelé Kraje Vysočina budou moci pravděpodobně už v prvním čtvrtletí příštího roku poprvé požádat o tzv. kotlíkové dotace, kdy mohou dostat příspěvek na výměnu starého kotle za nový, ekologický. Výše projektu může činit až 150 tisíc korun. Vyhlášení výzvy předchází několikatýdenní nezbytný průzkum skutečného zájmu o tuto dotaci mezi veřejností. Průzkum zahájil Kraj Vysočina dnes na svých webových stránkách a bude probíhat do konce července Nezávazné potvrzení zájmu o budoucí čerpání dotace prostřednictvím jednoduchého formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina nám pomůže nastavit reálnou výši celkové částky, kterou budeme z Operačního programu Životní prostředí požadovat pro náš kraj. Nezávazný průzkum skutečného zájmu o Kotlíkové dotace: bude aktivní až do konce července Pokud se na Vysočině skutečně podaří domácnostem v regionu v následujících letech realizovat projekty za 239 miliónů korun, bude vyměněno zhruba 2300 kotlů. Příjem žádostí na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě bude moci být zahájen až poté (předpoklad první čtvrtletí roku 2016), co budou stanoveny podmínky výzvy operačního programu, kraj uspěje s grantovým schématem v rámci kterého bude žádat o finanční prostředky pro občany Kraje Vysočina. Všechny potenciální žadatele je NUTNÉ upozornit na skutečnost, že realizace výměny, včetně odpojení stávajícího kotle, nesmí proběhnout před samotným oficiálním termínem v rámci Kotlíkových dotací. Bude se jednat zejména o výměnu kotlů na pevná paliva za modernější kotel na uhlí s dotací 70 %, případně kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) s dotací 75 %, bude možno pořídit také plynový kondenzační kotel s dotací 75 % nebo tepelné čerpadlo. Všechny nově pořizované kotle budou muset splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů. Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč. Pokud bude vyměňován kotel v budově energetické náročnosti D a horší, musí být součástí projektu kromě samotné výměny ještě finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy, jejichž dopad musí být potvrzený energetickým specialistou. Jedná se o výdaje ve výši

3 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 3 max. 20 tisíc korun. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ČTENÁŘI A NÁVŠTĚVNÍKY KNIHOVNY Dotazníky obdrželi návštěvníci přímo v knihovně, byly ke stažení na webových stránkách městyse nebo si je mohli zájemci vyplnit na Velikonočním jarmarku, kde proběhl 1. ročník Dobročinného bazaru Dobrých knih pro Dobrou věc. Do knihovny se vrátilo 47 vyplněných dotazníků (vyzvednutých jich bylo mnohem více), z toho 24 podepsaných a 23 nepodepsaných. Některé byly vyplněny vzorně ke každému bodu, jiné stručně a některé byly neúplné. Několik dotazníků bylo vyplněno lidmi, kteří knihovnu dosud nenavštívili, proto nevím, podle čeho hodnotili!!! U nepodepsaných dotazníků nejde mnohdy také o věrohodné odpovědi. A bohužel většina stálých čtenářek dotazníky vyplněné nedonesla!!!! Vyhodnocení dotazníku: 1. Využíváte www stránky knihovny? Nevím o nich Počet osob Měli byste zájem o on-line knižní katalog na webových stránkách knihovny? Počet osob Vlastní webové stránky s on-line dostupným knižním katalogem jsou ve fázi přípravy. V budoucnu budou čtenářům k dispozici. On-line katalog není čtenářům bohužel zatím k dispozici ani v prostorách knihovny z důvodu chybějícího dalšího počítače. 3. Vyhovuje Vám otevírací doba knihovny nebo byste ji chtěli změnit, popř.jak? Počet osob Chtěli bychom prodloužit otevírací dobu (5 lidí), aspoň jednou týdně do 17 hodin (7 lidí), aspoň jednou týdně do 18 hodin (3 lidé), otevřeno každý den (2 lidé), aspoň dvakrát týdně do 17 hodin (1 člověk). Upravení otevírací doby knihovny je záležitostí vedení městyse a není v mojí kompetenci. Bude projednáno s vedením. 4. Máte zájem o předplatné nějakého periodika, popř. kterého? Počet osob 7 32 Máme zájem o Svět na dlani (1 člověk), 21. století (1 člověk), Cestopisy (2 lidé), Zahrádkář (1 člověk), Psychologie (1 člověk), Epocha (1 člověk), D-test (1 člověk), Instinkt (1 člověk), Apetit, Gurmet (1 člověk), Dekor (2 lidé), časopis o pletení (1 člověk), Reflex (1 člověk), (1 člověk), časopis o záhadách (1 člověk), časopis s historickou tématikou (1 člověk). Jak z uvedeného vyplývá, z řad čtenářů jsou úplně rozličné požadavky, co se časopisů týče. Každý čtenář má zájem o jiný druh časopisu, žádný nepřevažuje. Zřídit předplatné nebylo zatím vedením schváleno. Rozpočet na knihy je omezený a v případě předplacení různých periodik by se snížil a nových knih by bylo nakupováno méně. 5. Chtěli byste rozšířit fond o audioknihy? Počet osob Měli byste zájem o vypůjčení čtečky knih? Počet osob Měli byste zájem o půjčování stolních deskových her, popř. kterých? Počet osob Máme zájem o Osadníci (2 lidé), Party alias (1 člověk), Activity (2 lidé), Česko (2 lidé), AZ-kvíz (1 člověk), Evropa (1 člověk), Carcassone (1 člověk), Jožin z bažin (1 člověk), Monopoly (1 člověk). Zápůjčka společenských her je novým trendem v knihovně ve Velkém Meziříčí. Zatím o tom vedení městyse neuvažuje. Jak z uvedeného vyplývá, požadavky čtenářů jsou (stejně jako u periodik) opět zcela odlišné, žádná společenská hra nepřevažuje. Nákupem her by se opět snížil rozpočet na nové knihy. 8. Preferujete poplatek za vypůjčenou knihu nebo by Vám vyhovoval více registrační roční poplatek? Odpověď Za vypůjčku Roční paušál Počet osob Stanovení poplatku za registraci nebo za vypůjčenou knihu je záležitostí vedení městyse. Čtenáři jasně preferují roční registrační poplatek. Bude projednáno s vedením. 9. Jste spokojeni s nabídkou knih v knihovně, popř. jaké knihy vám zde chybí? Počet osob Chybí mi zde: novinky českých autorů (3 lidé), zdravotnická tématika (1 člověk), divadelní hry (1 člověk), severské detektivky (2 lidé), fantasy (1 člověk), young adult (2 lidé), válečná tématika (1 člověk), více knih pro dívky (1 člověk), sci-fi (1 člověk), odborná literatura (2 lidé), historické knihy odlehčenou formou (2 lidé), moderní poezie (1 člověk), literatura faktu (1 člověk). Co čtenář, to jiný vkus. Každý čte rád něco úplně jiného. Nové knihy nakupuji pečlivě a s rozvahou. Sleduji hodnocení kvality knih i žebříčky oblíbenosti. Důležité jsou samozřejmě i preference čtenářek, které navštěvují knihovnu. Ráda vyjdu vstříc i návštěvníkům, jejichž požadovaný titul není v nabídce a zajistím knížku meziknihovní výpůjční službou. 10. Jste spokojeni se službami, ochotou, vstřícností a vyhovováním Vašich požadavků v knihovně? Částečně Počet osob Vaše případné další připomínky a návrhy k provozu knihovny: Chybí zde křeslo se stolkem (2 lidé), čtenářský koutek pro dospělé (2 lidé), pořádání besed pro dospělé (1 člověk). Co říci závěrem? Knihovna je místo, které slouží lidem. Ráda přivítám od vášnivých čtenářů a milovníků knih každou připomínku, návrh, nápad či myšlenku k jejímu vylepšení. Těším se na Vaši návštěvu. Markéta Engelhartová

4 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 4 Oznámení rodičům nově narozených dětí Úřad městyse Křižanova prosí rodiče, kteří mají zájem, aby jejich dítě bylo uvítáno do života Sborem pro občanské záležitosti, ať se dostaví na matriku úřadu městyse Křižanova nahlásit jméno dítěte, případně oznámit em Děkuji Marta Krčová matrikářka Nebezpečné křižanovské křižovatky? Nebezpečnými křižovatkami mám na mysli především ty neznačené. Nejsou upraveny značkami, jež by nám říkaly, která cesta je hlavní a která vedlejší. Na těch tedy platí tzv. přednost zprava. Je ale dodržována? Mnohým řidičům pravděpodobně jakási intuice tvrdí, že pokud jedu rovně, jsem na hlavní, mám přednost. Nejkritičtější je situace na křížení ulic Nová a Sychrov a Na Zahrádkách. Další neznačené křižovatky jsou také na ulicích Šibeník, Sychrov a Zahradní. Apeluji tedy na řidiče, aby se řídili pravidly silničního provozu, a předem jim děkuji za zopakování si přednosti zprava. Zrušena není, stále je v platnosti. ON rozhovor O nové knize s Mgr. Evou Nagyovou Paní Eva Nagyová sepsala již pátou publikaci o Křižanově, tentokrát věnovanou I. a II. světové válce v městysi a okolí. Velice si její práce vážíme, a za to vše jí patří velký dík nás všech. Koncem června má vyjít další díl o našem městečku Křižanov V. Co tě přivedlo k napsání této knihy? Je to jednoduché. Dostanou se ti do rukou zajímavé materiály a dokumenty, které si schováš, protože tě něčím zaujaly. Něco si přečteš v knihách nebo v novinách, dovíš se příběh určitého člověka, dostanou se ti do ruky různé fotografie. Pak tě napadne, že už máš v rukou dost materiálu, který by stál za to ho zpracovat a pustíš se do práce. Potom už cíleně shromažďuješ různé informace a zapisuješ je. Jaký je název knihy? Křižanov V. První a druhá světová válka. Proč sis vybrala právě válečné téma? Považovala jsem toto téma za velmi zajímavé a říkala jsem si, že by bylo dobré shromáždit dostupné informace do jedné knihy. Nejprve jsem měla v plánu napsat jen druhou světovou válku, ale pak jsem se začala věnovat i první světové. Je to složité období našich dějin. Bylo snadné sehnat materiály? Prvním pramenem je pochopitelně křižanovská kronika. Dnes už naštěstí existuje dost pramenů, ve kterých je toto téma zpracované. Mohu jmenovat např. Ondřeje Červeného a jeho Osvobození Žďárska a Mnoho sirotků a vdov, dále Josefa Šípa Svědectví o statečnosti a mnoho různých článků a materiálu. Významným zdrojem poznatků je vyprávění pamětníků, kterého si obzvlášť cením. Vždyť od konce války uplynulo 70 let a pamětníků už moc není. Horší to pochopitelně bylo s první světovou válkou. Tam je těch informací opravdu málo. Něco jsem zjistila v archivu ve Velkém Meziříčí za pomoci dr. Štindla a něco (hlavně fotografie a střípky vzpomínek) z rodin účastníků války. Připravuješ něco dalšího? Vždycky, když něco dokončím, tak si říkám, že už nic dalšího psát nebudu. Pak mě něco napadne a už vymýšlím, co a jak. V současnosti jsem byla požádána Zastupitelstvem městyse, abych zaktualizovala knihu Křižanov I. Ta je již zcela vyprodána a zastupitelstvo uvažuje o opětovném vydání menšího počtu knihy. A co dál? To se uvidí. Chtěla bys něco vzkázat svým čtenářům? V první řadě bych chtěla poděkovat všem, kteří mi vyprávěli své vzpomínky nebo mi zapůjčili fotografie a různý materiál. Stejně tak jsem vděčna Zastupitelstvu městyse Křižanova za podporu a pochopení pro mou práci. Bez jejich podpory by všechno skončilo v šuplíku. Jsem křižanovská rodačka. Téměř celý svůj život kromě doby studií jsem prožila v Křižanově. V roce 1968 jsem nastoupila do místní školy, kde jsem 31 let působila jako učitelka a posléze jako ředitelka školy. Mnoho místních občanů jsou mými žáky. Dvanáct let jsem pracovala jako místostarostka s panem starostou A. Kaniou. Miluji své rodné městečko a všechny lidi v něm. Snažím se udělat pro Křižanov aspoň to, co je v mých silách. Gabriela Vávrová S JUDr. Drahomírou Pivoňkovou nejen o chodu městyse Jak dlouho pracujete na městském úřadě v Křižanově? Na Úřadu městyse pracuji od Tehdy to byl Obecní úřad. Už to bude čtvrt století a ani bych neřekla, že už tak dlouho. Úkoly, které jsou za námi, ale také před námi, nám nedávají příliš prostoru k přemýšlení nad plynutím času. Co vás na vaši práci nejvíc těší? Je to především různorodost práce, práce s lidmi, možnost podílet se na rozvoji a vidět něco za sebou. Co je v současné době pro vás nejobtížnější? Snad nejvíce mě trápí narůstající administrativa, nestálá legislativa (zákony se mění stále rychleji a rychleji). Také mi přijde, že dnes je více nevraživosti mezi lidmi. Narůstá osočování, vzájemné

5 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 5 nedůvěra. Také, ale to už asi postřehlo mnoho z Vás, že dané slovo neplatí a musí nastoupit co je psáno, to je dáno. A to je také zbytečná práce navíc. Pracujete i jako opatrovník obyvatel z domova Kamélie, o kolik lidí se staráte a co tato práce obnáší? Opatrovníkem se městys stával postupně od roku Nejprve se jednalo o několik málo klientů. Od roku 2010 jich přibylo tolik, že se jednalo o cca 75 klientů. V současné době se staráme o 65 klientů. Do podzimu loňského roku jsem tuto činnost vykonávala při své práci sama. Protože se však množství práce související s opatrovnictvím neustále zvyšovalo a nebylo to již únosné, bylo rozhodnuto v prosinci loňského roku, že tuto činnost převezme paní Hanáková. Ta tráví týdně dva až tři dny u soudu ve Žďáře nad Sázavou u jednání dotýkajících se právě klientů Domova Kamélie. Ve dnech, kdy se jí práce natolik nahromadí, že nemůže být současně na více místech, jí stále vypomáhám. Opatrovnictví neobnáší jenom jednání před úřady či soudem. Bylo a je běžné, že Vám zavolají z nemocnice (Nové Město na Moravě, Jihlava, ale také např. Boskovice), že tam dovezli opatrovance Městyse a nebudou ho ošetřovat, dokud nepřijedete podepsat papíry, bez ohledu na to, zda máte či nemáte čas. Tak jednoduše sednete do auta (mnohdy do vlastního) a jedete, i v noci, do nemocnice podepisovat papíry. A to vše dělá městys bezplatně a zaměstnanci i ve svém osobním volnu. Zatím od státu na tuto činnost nic nedostává, jenom práci. Kolik obyvatel městysi ubude po transformaci Domova Kamélie? V současné době je na nových domcích, alespoň pokud je mi známo, 24 klientů. Z nich v Bystřici nad Pernštejnem je 5 našich opatrovanců, ve Velkém Meziříčí 4 naši opatrovanci. U těch, kteří se přestěhují jinam, žádáme o změnu opatrovníka na obec či město, kde v současné době bydlí. Tím se nám počet opatrovanců sníží, ale nebude to až tak výrazné. Kolik řídíte pracovníků městyse a v jakých oblastech pracují? Městys má 22 zaměstnanců, včetně mě. Sedm administrativních (včetně pana hajného, paní knihovnice a paní Hanákové), dvě pracovnice na domě s pečovatelskou službou, dva dělníky v lese, 8 na údržbě zeleně a veřejných ploch, tři pracovníky na dohody (údržba sokolovny, elektrické energie, úklid). Údržbu sokolovny zajišťuje od pracovník městyse, který má trvalý pracovní poměr. Jak jste spokojená s prací zaměstnanců městyse? Vnímáte někde rezervy pro zlepšování? U každého se určitě najdou rezervy, i u mě. Samozřejmě se snažíme pracovat co nejlépe. Nedostatky, které se občas vyskytnou (naštěstí ne často), nepřecházím, ale s příslušným pracovníkem projednám a dohodneme se na nápravě. Nejsem příznivcem tvrdého režimu. Myslím, že je možné se vždy domluvit, a pokud je napjatá situace na pracovišti, odpovídá tomu pak i kvalita odvedené práce. Využíváte při zaměstnávání osob (např. městská četa) dotace úřadu práce pro zaměstnávání znevýhodněných osob (podporovaná pracovní místa)? Každoročně zaměstnáváme část zaměstnanců pracujících na údržbě zeleně prostřednictvím dotačních programů Úřadu práce. Jde o vytváření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. Letos nám úřad práce přispívá 13000,- Kč na jednoho pracovníka měsíčně. Kolik dotačních projektů je v současné době pro městys schváleno a kolik se jich připravuje? Akcí, které jsou financovány i z dotací, máme rozjeto mnoho. Zateplení školy, sokolovny, revitalizace zeleně, osvětlení přechodů. Je podána žádost na dotaci na opravy malých sakrálních staveb kaple Bojanov. Máme přislíbenou dotaci na Svoz biologicky rozložitelných odpadů - pořízení nové multikáry a kontejnerů na biologický odpad. Připravují se podklady, a nebo jsou již připraveny, pro případ, že budou vypsány výzvy na další akce. Jde o zhotovení komunikace včetně kanalizace na ul. Polní, výstavba nové tělocvičny, oprava místní komunikace v ul. Za Branou k Hornoměstskému rybníku, revitalizace Masarykova náměstí, dobudování chodníků, Jaké máte plány do budoucna, co vás jako tajemnici v nejbližší době čeká za úkoly? Mnoho plánů dopředu nikdy nedělám. Víte, člověk míní a ono se mění! Před sebou máme úkoly, které budeme řešit společně tak, jako vždy. Jde o dořešení opatrovnických záležitostí, resp. zajištění prostorů pro práci paní Hanákové. Přebíhání z pečováku na obec je obtěžující. Budeme se snažit zajistit, jak rozhodlo zastupitelstvo, výtah pro zdravotní středisko, případně zateplení objektu, změnu způsobu vytápění. Je nutné také dořešit otázku školního klubu, kam by mohly docházet děti, které se nedostanou do družiny. A samozřejmě denní úkoly, tak jak je přináší život. Jak odpočíváte, jaké jsou vaše koníčky? Já odpočívám paradoxně fyzickou prací. Ráda jednomu ze svých synů vypomáhám v jeho hospodářství, při ošetřování zvířat (u těch malých). Tam si člověk vyčistí hlavu a má radost, když jsou spokojené a daří se jim. S manželem si dopřejeme také odpočinek, kde můžeme relaxovat. Ráda čtu, ale po celém dni stráveném před obrazovkou počítače toho už večer mnoho nepřečtu. Čtenářům zpravodaje přeji krásné léto, hodně odpočinku, aby nabrali nové síly a po dovolených se s chutí vraceli do svých zaměstnání. Suchi společenská kronika Životní jubilea V měsíci březnu a dubnu oslavili krásná životní jubilea tito občané Křižanova: Pazderová Vlasta 92 let Syslová Pavlína 91 let

6 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 6 Tomanová Marie Jandová Aloisie Sýkorová Dobromila Horká Anna Halešová Růžena Parajka Štefan Jurková Dana Štěpánek Stanislav kulturní okénko 90 let 87 let 87 let 86 let 85 let 85 let 80 let 80 let Vážení spoluobčané přejeme Vám pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu do dalších let v kruhu svých nejbližších. Narozené děti Když se narodí dítě, člověk si uvědomí, že existuje něco důležitějšího, než je on sám. Od posledního vydání zpravodaje se narodili tito noví občánci Křižanova: Havránek Václav, Krejčí Marie, Čech Petr, Kovář Daniel, Řáda Ondřej Vážení rodiče, přejeme Vám krásné a radostné chvíle s Vašim děťátkem, hodně lásky a pochopení při jeho výchově. Máte to největší štěstí na světě, není nic hezčího než úsměv dítěte. Omluva Omlouvám se pozůstalým a celé rodině Kolářových za nesprávný údaj v minulém čísle zpravodaje, v rubrice Odešli z našich řad. Paní Jiřina Kolářová zemřela v měsíci březnu ve věku nedožitých 92 let. Marie Smejkalová Odešli z našich řad Nic z toho dobrého a krásného, cos učinil, se neztratí. Všechno zůstane. A. France V červenci 2015 zemřel po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 59 let, pan František Musil, rodák Křižanova. Hodně síly k překonání toho jediného, co v životě nemůžeme změnit. Marie Smejkalová Skvělý úspěch křižanovských dětí 3 žáci TJ Efekt postoupili do celostátního finále atletického čtyřboje!! Po loňském překvapivém vítězství Báry Juračkové v krajském kole atletického čtyřboje, dosáhli žáci TJ Efekt Křižanov na ještě výraznější výsledky. V sobotu 16. května 2015 na stadionu v Třebíči vybojovali dvě zlaté a jednu bronzovou medaili! V kategorii nejmladších dívek zvítězila po velmi bojovném a statečném výkonu Kája Chrástová. Adéla Lukášková výborně uplatnila své zkušenosti z minulého ročníku a s přehledem vyhrála kategorii nejstarších dívek. V kategorii mladších žáků se v početné konkurenci prodral na stupně vítězů na třetí místo Martin Procházka. Ve stejné kategorii obsadili 6. místo Tomáš Juračka a 10. místo David Plocek. Naše nejmladší závodnice Simona Havelková skončila na 9. místě a Ilonka Hořínková byla ve své kategorii na 12. místě. Bára Juračková jako již registrovaná atletka absolvovala závod pouze mimo soutěž, ovšem za zmínku stojí její výkony (60 m - 8,5s, dálka - 411cm, hod kriketovým míčkem - 40 m, 800 m - 3:07). Republikové finále proběhlo 6. června 2015 opět na atletickém stadionu v Třebíči. V týmu Kraje Vysočina se představili i 3 závodníci TJ Efekt Křižanov, kteří si účast vybojovali v krajském finále této soutěže. Tři týdny, které zbývaly do celostátního finále, jsme využili k pilnému tréninku a i díky tomu jsme se v konkurenci dětí z celé České republiky rozhodně neztratili. Kája Chrástová vybojovala skvělé 9. místo, Adéla Lukášková skončila na 15. místě a Martin Procházka na 16. místě. Naše děti tak přispěly i k celkovému 4. místu Kraje Vysočina. Děkujeme všem účastníkům krajského i republikového finále za vzornou reprezentaci naší TJ Efekt Křižanov a přejeme hodně vytrvalosti a pevné vůle do dalšího tréninku. Poděkování patří i Báře Juračkové za pomoc při tréninku dětí a i při samotných závodech. Za TJ Efekt Křižanov Blanka Vytlačilová Křest knihy Křižanov V. V sobotu 4. července 2015 v odpoledních hodinách byla v Křižanově slavnostně pokřtěna kniha Křižanov V. První a druhá světová válka. Při této příležitosti se za zdejší sokolovnou sešlo přibližně 70 zájemců nejen o místní historii a kulturu. Kniha je dílem paní Evy Nagyové, která pracovala již na několika publikacích věnovaných svému rodnému městečku. Tuto pátou se rozhodla vydat u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války. Původně jsem chtěla psát pouze o druhé světové, ale s přibývajícím materiálem jsem se rozhodla obsáhnout války obě, tvrdí paní Nagyová. Kniha nejen popisuje základní fakta válek a nemnoho známé skutečnosti, ale zachycuje také autentické vzpomínky, což poskytuje pohled na stejné události z různých úhlů. Vydána byla

7 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 7 kalendář akcí KINO LETNÍ KINO - Nové Město na Moravě :15 ZVONILKA A TVOR NETVOR animovaný / rodinný, USA, 2014, 76 min., vstupné na místě 20 Kč, Horácké muzeum, dvorek :00 NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ komedie, Izrael / Francie, 2009, 90 min., vstupné na místě 30 Kč, Horácké muzeum, dvorek :30 ASTERIX SÍDLIŠTĚ BOHŮ animovaný, Francie, 2014, 85 min., vstupné na místě 20 Kč, Horácké muzeum, dvorek TANEC, ZÁBAVY, KONCERTY, VOLNÝ ČAS FAJTFEST 2015 Fajtův kopec u V. Meziříčí, :00 FARMÁŘSKÝ TRH Vratislavovo náměstí Nové Město na Moravě :00 NORTHAMTONSHIRE COUNTY YOUTH CONCERT BAND Univerzitní symfonický orchestr z Anglie, KD Nové Město na Moravě, vstupné: 100 Kč :30 ACCORT taneční zábava Mostiště :00 Glády v před Fest vůl. 5 punkový festival, areál fotbalového hřiště v Křižanově :00 BEAT BAND zábava výlet Měřín :00 LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ KRAJE VYSOČINA 2015 téma: Internetová bezpečnost, JC Velké Meziříčí, vstupné: senioři zdarma RADOSTÍN FEST multižánrový hudební festival v Radostíně nad Oslavou, začátek v 17:00, hrají např.: LETROUROU, The Suspenzors, Atomová mihule, Bermudskej kvádr, :00 VÁZA FEST hudební festival regionálních kapel, koupaliště Nové Město na Moravě :00 FARMÁŘSKÝ TRH Vratislavovo náměstí Nové Město na Moravě :00 AKCENT taneční zábava výlet areál na Škrejblíku HORÁCKÝ DŽBÁNEK hudební festival, zámek Kinských Žďár nad Sázavou :00 LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ KRAJE VYSOČINA 2015 téma: Rizika kolem nás, JC Velké Meziříčí, vstupné: senioři zdarma :00 FARMÁŘSKÝ TRH Vratislavovo náměstí Nové Město na Moravě :00 POUŤOVÝ JARMARK Nové Město na Moravě :00 MAJERÁN POSEZENÍ U CIMBÁLU nádvoří Horácké galerie Nové Město na Moravě; během večera bude probíhat ochutnávka vína; v případě špatného počasí se posezení uskuteční zámeckém podkroví :00 LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ KRAJE VYSOČINA 2015 téma: Domácí násilí na seniorech, JC Velké Meziříčí, vstupné: senioři zdarma :00 SLAVNOSTI MEDU ANEB SLADKÉ UKONČENÍ LÉTA A FARMÁŘSKÝ TRH Vratislavovo náměstí Nové Město na Moravě Káč.eR městysem Křižanovem. Křest byl zahájen písní Už z hor zní zvon v podání slečny Evy Hammerové. Následovaly proslovy členů autorčiny rodiny a poděkovaní představitelek městyse, paní Marie Smejkalové a Radomíry Schmidové. Je to taková hodná babička nás všech, řekla během proslovu starostka paní Smejkalová. Zbytek odpoledne probíhal v přátelské atmosféře, zájemci si mohli knihu zakoupit a nechat si ji od autorky podepsat. Křest uspořádal spolek Vodotrysk ve spolupráci s paní Nagyovou a městysem. Kniha bude zdarma pro každou křižanovskou domácnost, ostatní zájemci si ji mohou zakoupit buď na Úřadu městyse Křižanova nebo ve Volnočasovém centru Křižanov za sokolovnou. ON S křižanovskými školáky cestujeme vlakem po Evropě Měli byste chuť projít se po vyhřátých italských plážích, na vlastní oči vidět nizozemské větrné mlýny, setkat se s britskou královnou, vyfotit se před Eiffelovou věží v Paříži, ochutnat pravou řeckou kuchyni, nechat se uchvátit rytmem španělského tance flamenca, splnit si svůj rybářský sen ve Švédsku, zažít pravou atmosféru českého mistrovství? Že je to téměř nemožné? Nám se to v křižanovské základní škole podařilo, a navíc během jediného dne. Přihlásili jsme se do celorepublikové soutěže Evropa hrou, kterou vyhlásil Dům zahraniční spolupráce. Úkolem bylo zpracovat návrh projektového dne s cílem umožnit dětem a mladým lidem seznámit se s Evropou a životem Evropanů netradičním kreativním způsobem. Protože Křižanovem vede železniční trať, nazvali jsme projekt S křižanovskými školáky cestujeme vlakem po Evropě. Náš návrh byl odbornou komisí vybrán jako vítězný v Kraji Vysočina, mohli jsme tedy v úterý nastoupit do pomyslného evropského vlaku a s finanční a organizační podporou Domu zahraniční spolupráce uspořádat projektový den podle svých představ. Na budově školy vlála vlajka Evropské unie, celá škola se proměnila v Evropu a školní třídy v různé evropské státy. Již od časných ranních hodin po chodbách školy běhali řečtí bohové, španělské tanečnice, švédští skřítkové, přilehlé školní hřiště se zaplnilo českými sportovci a všichni společně pracovali na posledních detailech přípravy. Žáci 5. až 9. ročníku si s pomocí svých třídních učitelů připravili workshopy pro děti mateřské školy, žáky prvního stupně a další hosty. V 8 hodin náš velký den začal. Před školou vítali hosty průvodčí vlaku deváťáci a po přivítání v angličtině jim předávali vlakové jízdenky. Pozvání na jízdu naším evropským vlakem přijali klienti Domova Kamélie Křižanov, žáci ZŠ a MŠ Dobrá Voda, radní Kraje Vysočina, zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina, zástupce Městského úřadu Velké Meziříčí, starostka a místostarostka městyse Křižanov, vedení Domova Kamélie Křižanov, vedení Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí, zástupce Národního institutu pro další vzdělávání, zástupce organizace Vysočina Education, předseda SRPŠ, předsedkyně Školské rady. Z Prahy k nám zavítala pracovnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a pracovníci Domu zahraniční spolupráce. A v kterých evropských státech náš vlak zastavoval? Páťáci nás přivítali anglicky a sdělili nám základní informace o Velké Británii. Přišla britská královna a vyprávěla o své královské rodině a o svém sídle. U modelu strážní věže Buckinghamského paláce stál gardista a královna nám popsala jednotlivé části jeho oblečení. Náhle se vedle gardisty objevil Mr. Bean a následovala krátká zábavná scénka. Plnili jsme různé úkoly: skládali puzzle, sestavovali členy královské rodiny, přiřazovali sportovní pomůcky k typickým anglickým sportům. Občerstvili jsme se čajem o páté a anglickými sušenkami. Třída žáků 6. A byla oděna do oranžové barvy národní barvy Nizozemska. Po zhlédnutí úvodní prezentace o této zemi, jsme se ocitli na tržišti, kde prodavači vyvolávali nabídky a vybízeli k návštěvě svého stánku. Vyzkoušeli jsme si dřeváky, prohlédli si holandský kroj, trojrozměrné modely větrných mlýnů, skládali jsme puzzle s obrázky holandských malířů Vincenta van Gogha a Jana Vermeera, vyrobili jsme si přáníčko s tulipány a ochutnávali jsme různé druhy holandských sýrů. Měli jsme možnost vyzkoušet si svoji šikovnost v soutěži Hledá se hráč pro Ajax Amsterdam s fotbalovým míčem jsme probíhali dráhu. Každý host si odnesl malý dárek tulipán vyrobený technikou origami. Ze třídy 6. B se ozýval italský pozdrav a byli jsme pozváni na dovolenou do Itálie. Hned u dveří na nás dýchla atmosféra horkých letních dnů, na oknech visela velká plátna znázorňující moře, pláž a mapu Itálie, pod slunečníkem na lehátkách odpočívali žáci v tričku, bermudách, se slunečními brýlemi a klobouky. Po krátké úvodní prezentaci nás čekaly soutěžní otázky. Kdo prokázal dobré znalosti, získal mušličku vylovenou z Ligurského moře. Při této dovolené jsme však moc neodpočívali, museli jsme plnit spoustu

8 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 8 úkolů: lovili jsme rybičky, hledali mušle v písku, učili se názvy mořských živočichů, kouzlili s figurkou potápěče, poznávali různé druhy těstovin a soutěžili o to, kdo si nejrychleji obleče potápěčskou výzbroj ploutve, brýle a šnorchl. Za splněné úkoly jsme získali značky a jejich výměnou jsme poskládali italskou vlajku. Nechyběla ochutnávka tradičních italských těstovin, které jsme si dle vlastní chuti mohli doplnit sýrem, kečupem a italským kořením. Žáci 7. A pozdravili své hosty španělsky. Prostřednictvím prezentace na interaktivní tabuli všechny seznámili se základními fakty o Španělsku. Tanečnice s rozevlátými sukněmi zatancovaly flamenco a rozdělily hosty do skupin, kde návštěvníci ochutnávali ovoce, učili se jeho španělské názvy a skládali vlajku z puzzle vlajku. Hosté si ověřili svoje znalosti ve vědomostním kvízu. Chlapci v kostýmech toreadorů sehráli scénku z koridy a do býčích zápasů zapojili i hosty. Prohlédli jsme si výstavku mušlí, ulit a fotografií ze zajímavých míst Španělska. Při vstupu do třídy 7. B nás francouzsky přivítal Pierot a vyzval nás k návštěvě několika stanovišť. Dověděli jsme se základní informace o Francii, naučili se několik slov a zazpívali jsme si francouzskou píseň Frčre Jacques. Asterix a Obelix sehráli pro návštěvníky krátkou scénku. Povídalo se o divadle, divadelní postavě Pierotovi a o pohádkách Kocour v botách a Malý princ. Úkolem hostů bylo postavit z plastelíny a špejlí Eiffelovu věž. Podle oblečení a sportovních pomůcek se hádal ke své práci ČR. U vchodu do parku školy se objevila vstupní brána s nápisem Křižanovská olympiáda a návštěvníci plnili různé sportovní úkoly: kop na branku, posilování na lavičce, trefování kuželek, florbal, chůdy, hod míčkem do klobouku. Po všech stanovištích nás provázeli maskoti Bob a Bobek a za splněné úkoly rozdávali odměny. Na hřišti probíhaly zábavné hry a kvízy, které si připravili pracovníci Domu zahraniční spolupráce. Žáci plnili různé úkoly, vyplňovali pracovní list, skládali obří puzzle Evropy. Všichni žáci byli za svoji práci odměněni krásnými dorty s vyobrazením vlajky EU. V průběhu dne probíhala výtvarná soutěž Hádej, odkud jsem? Na výstavních panelech v prostorách školy byly umístěny výkresy žáků znázorňující různé obrazy a typické ikony evropských zemí. Úkolem hostů a žáků bylo uhodnout, kterou zemi daný obrázek představuje a vybrat vítězné výkresy. Unaveni náročnou jízdou jsme zasedli ve vyzdobené školní jídelně a pochutnali si na mezinárodním obědě. Naše paní kuchařky se také do projektového dne zapojily a připravily pro nás italskou tomatovou polévku, španělskou paellu se slávkami a kuřecím masem, francouzský karamelový pudink, holandský kakaový koktejl a vše jsme zapíjeli českým jablečným moštem. Odpoledne následoval seminář Erasmus+ pro pozvané hosty a odbornou veřejnost, jehož cílem bylo informovat o možnostech mezinárodní spolupráce ve vzdělávání. Všichni hosté byli potěšeni příjemně prožitým dnem a opouštěli naši školu plni zážitků. Žáci křižanovské základní školy ukázali, že pod vedením skvělého týmu vyučujících umí projektové dny špičkové úrovně, dokáží hravou formou předat nové informace, propojit školu se životem, komunikovat a společně pracovat v týmu. Děkujeme všem hostům, že náš projektový den podpořili svou účastí, zejména děkujeme Domu zahraniční spolupráce za finanční podporu. V neposlední řadě patří obrovské poděkování všem dětem, žákům, pedagogům a ostatním zaměstnancům ZŠ a MŠ Křižanov za odvedenou práci v závěru školního roku. Za ZŠ a MŠ Křižanov Ing. Anna Madroňová hobby koutek název sportu. Ochutnali jsme palačinky, bagety a sýr. Nechybělo francouzské rozloučení. Ve třídě 8. A přivítal všechny Ezop, řecký vypravěč, představil svoji zemi a pozval hosty do pohádky, kde budou řečtí bohové a všichni společně objevovat současné a historické Řecko. Zhlédli jsme scénku z bajky Liška a vrána. Přítomní bohové se začali přít o to, který z řeckých hrdinů je nejlepší. Ezop si nevěděl rady, jak spor vyřešit, tak požádal hosty, aby šli na Olymp a požádali Dia o radu. Zeus poslal hosty plnit různé úkoly na božská stanoviště, za splněný úkol získali kód k otevření truhlice s řešením. Na stanovištích jsme se dovídali o řeckých tradicích, kultuře, válečnících, podle chuti a hmatu jsme hádali názvy pokrmů, ochutnali jsme řecké oko listové těsto s medem a ořechy. S druhou skupinou žáků 8. A jsme měli možnost navštívit Švédsko. Ve třídě vyrostla chýše z větví a pytloviny, nechyběl pravý sobí roh, jezírko s rybičkami a všude převládala žlutá a modrá barva. Byli jsme uvítáni ve 3 jazycích česky, anglicky, švédsky a pozváni do děje nejznámější švédské pohádky Ronja, dcera loupežníka. Hosté si zavolali Ronju na jeviště a zhlédli scénku o tom, jak se Ronja probourala do lesní chýše skřítků. Skřítkové pomohli Ronji vyprostit lyži a poté pomáhali hostům plnit úkoly na stanovištích. Ochutnávali jsme švédské speciality, lovili jsme rybičky v ledu, stříleli na terč s losem, skládali puzzle a sportovali. Mezi hosty deváťáků převažovaly děti mateřské školy, proto si deváťáci vybrali Malinový likér 1 l malin, 2 vanilinové cukry, 2 hřebíčky, kousek celé skořice, 1 l vodky, 200 ml vody, 250 g pískového cukru Maliny vložíme do nádoby, přidáme vanilinový cukr, hřebíčky, skořici, zalijeme vodkou a necháme asi 6 týdnu macerovat. Během této doby nádobou několikrát protřeseme, aby se obsah promíchal. Poté svaříme vodu s cukrem. Maliny s vodkou přecedíme a přilijeme vychladlý cukerný sirup. Můžeme ještě jednou přecedit přes jemné sítko. Malinový likér nalijeme do lahví, dobře uzavřeme a uchováme v chladnu. Suchi Markus Zusak: Zlodějka knih knižní tipy Jedna z mých nejoblíbenějších knih, tak na ní něco musí být. Silný a čtivý příběh - ne o brutalitě války, ve které se odehrává, ale zejména o síle lidství. Dějová linka sleduje běžný život malé německé dívky Liesel a její lásku ke knihám. Vypravěčkou příběhu je sama Smrt, která situaci střízlivě a místy až cynicky komentuje. Tato poměrně objemná kniha bude vám ke konci krátká. Uvidíte. V roce 2013 byl podle knihy natočený stejnojmenný film. Doporučuji nejdřív knihu, potom film. Nikoliv naopak.

9 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 9 A abychom zůstali tematicky na jedné vlně, tak z dětské literatury doporučuji Kitty Crowther: Návštěva malé smrti Že to nezní jako název dětské knížky? Nenechte se mýlit. Jsou chvíle, kdy se většina dětí začne na smrt vyptávat. Jak o ní mluvit a neděsit? Třeba touto milou knížkou, která smrt polidšťuje a zároveň představuje jako přirozenou součást života. Vydalo nakladatelství Baobab, jehož mnohé tituly dětských knih stojí za přečtení. HAŠ k zamyšlení Setkání s bývalými žáky Léta nám běží, utíkají a my náhle s údivem zjišťujeme, jak naše děti rychle vyrostly, nebo že už máme vnoučátka, ze kterých se radujeme a roky při tom plynou dál... Učitelé tyto pocity prožívají ještě silněji. Kromě svých dětí mají ve svých myslích ještě děti, které poznali během své učitelské praxe a na které rádi vzpomínají. I mně se se tedy stalo, že jsem dostala pozvání na třídní sraz se svými bývalými žáky a s hrůzou jsem zjistila, že už moji žáčci mají 60 let. Byla to první třída, kterou jsem dostala jako třídní učitelka, když jsem přišla učit do Křižanova. Ráda se s nimi setkávám, společně vzpomínáme na drobné příhody školních let. Je mi s těmi mými žáčky moc dobře, hezky si spolu popovídáme. Jedna věc mě však nemile překvapila. Dozvěděla jsem se, že v Heřmanově končí letos pro nedostatek žáků malotřídní škola. A co je ještě horší - žádný žák z Heřmanova nepřechází do křižanovské školy, ale do Osové Bítýšky. Stejně tak jsem zjistila, že i děti z Pikárce budou dojíždět do Bobrové. Přitom obě obce spádově spadají do školy Křižanov. Je mi jasné, že populace dětí klesá a školy jsou jen částečně naplněné. Z toho důvodu se každá škola snaží získat co nejvíce dětí. Každý žáček se počítá, protože při nižším počtu dětí se provoz školy prodražuje. Topit a svítit se musí stejně, ať je ve škole 250 nebo 400 dětí. Nedivme se tedy, že se školy snaží získat co nejvíce žáků. Stejně se musí chovat i naše škola, to znamená mít takové jméno a reputaci, aby rodiče chtěli dávat své děti do Křižanova. A to je velká výzva pro naši školu. Je to velká výzva pro naši školu. Pro vedení školy i celý učitelský sbor. Kvalitní výuka, spolupráce s rodiči, prezentace školy na veřejnosti, snaha udělat něco víc než je má povinnost. Je to hodně práce, ale určitě se vyplatí a prázdná místa v naší škole se zase zaplní. Eva Nagyová sportovní okénko SK FC Křižanov Zhodnocení uplynulé sezóny Dne se uzavřel posledním utkáním ročník sezóny 2014/2015. K poslednímu utkání se představili na domácím hřišti v dohrávce prvního jarního kola Muži A. Nyní si můžeme zrekapitulovat, jak se všem týmům dařilo a na jaká celková umístění dosáhly. Muži A Áčko v průběhu jara chtělo z třetí pozice útočit na vedoucí duo Radešínská Svratka, Hamry. Tyto plány vyhasly ihned po úvodních kolech jarních odvet. První tři utkání naši muži prohráli, a dokonce nevstřelili ani jednu branku. Touto ztrátou se propadli až na páté místo. Zlomové utkání přišlo v Dolní Rožínce. Zde naše převaha šancí v gól nevyústila, naopak se prosadili domácí. Křižanov v druhé půli zabojoval a dokázal skóre otočit ve svůj prospěch třemi góly. Následně doma ve víkendovém dvojutkání posbírali plný počet bodů a vrátili se na bronzový stupínek. K postupovému prvnímu místu a návratu do krajské soutěže bylo v tuto dobu však již hodně daleko. Cílem sezóny tak bylo udržet třetí pozici. To se s mírným zaváháním ve venkovních utkáních dařilo. Na záda našemu Áčku silně dýchalo mužstvo Rozsoch. O pomyslnou bednu se hrálo až do posledního kola. V něm naši chlapi nezvládli utkání proti Nové Vsi. Doma již prohrávali o dvě branky, nakonec však utkání skončilo remízou. Tento výsledek ovšem nahrál týmu z Rozsoch a odsunul naše mužstvo na konečnou čtvrtou pozici. K slušnému umístění pomohli vyrovnaní a v tomto ročníku produktivní střelci. D. Nobicht + A. Burian oba 12 branek, F. Trnka o jednu méně. Záda celému týmu kryl brankář P. Bajer, který se v této sezóně stal penaltovým specialistou. Zlikvidoval pět pokusů ze sedmi možných. K tomu si připsal výtečných 8 utkání bez inkasované branky (14 výher, 5 remíz, 7 proher). Muži B Naši muži si v letošním ročníku své role prohodili. Zatímco Áčko se pralo v horních patrech tabulky, Béčko mělo po postupu a návratu do třetí třídy problém zachytit bodové tempo ostatních a po podzimu byl jasný cíl, udržet se. V prvním kole doma porazili Ujčov 2:0, následně pak dovezli tři body z Radostína a vypadalo to, že se blýská na lepší časy. Poté však přišla série čtyř porážek v řadě a naše rezerva spadla opět na samotné dno tabulky. Zpět do kontaktu s týmy nad nimi se dostali po dvou vyhraných utkáních, ve kterých jim z velké části pomohl výkon gólmana T. Krále. Ten se k fotbalu vrátil po delší odmlce, ale o to s větší chutí. Pravidlo jako na houpačce se však opakovalo a přišly další čtyři prohry. K udržení v soutěži jim pomohl vývoj ve vyšších soutěžích a odhlášení D. Heřmanic. Béčko tak i na podzim bude účastníkem III.třídy (7 výher, 1 remíza, 16 proher). Dorost Kluci vstupovali do jarních odvet z pozice velmi klidného středu tabulky. Přesněji byli na 5. místě. K tomuto umístění jim dopomohla bilance jen dvou prohraných podzimních utkání. Na jaře tomu však bylo úplně jinak a herní forma se projevila i na výsledcích. Dorost dokázal pouze 2x zvítězit, jednou remízovat a zbylých 8 utkání prohrál. Tato mizerná výkonnost jim přisoudila až konečné 9. místo. Jelikož v této kategorii nemáme v posledních ročnících moc velkou základnu hráčů, budeme od toho nového vídávat tento tým pouze v okresním přeboru (7 výher, 5 remíz, 10 proher). Starší žáci (8+1) Zde nám poskytl hodnocení trenér Petr Bajer: Do jarní části vstupovali starší žáci z 1. místa, bohužel po horších výkonech ve venkovních utkáních v Rozsochách a Herálci, která jsme vinou zranění nebo neúčasti klíčových hráčů neodehráli kompletní, jsme spadli až na třetí místo. Nakonec jsme v boji o přeborníka měli vše na svých kopačkách - bohužel proti byl rozjetý tým z Rožné, jehož 5 hráčů tvoří kostru 4. týmu krajského přeboru Nedvědice a který nás jako jediný tým v soutěži na domácím hřišti porazil. Tato porážka nás vinou horšího skóre ze vzájemných zápasů se Svratkou poslala až na konečné třetí místo tabulky, které bylo vzhledem k celkovému průběhu soutěže velkým zklamáním. Výhled na sezonu : v této sezoně opustíme model soutěže 8+1, a kluci začnou hrát na velkém hřišti Přípravu jsme zahájili už tuto sobotu, kdy se tým složený z hráčů ročníku , kterým pomohli ještě Patrik a Lukáš, zúčastnil ve Svratce kvalitně obsazeného memoriálu E. Vambery, kde si kluci zahráli mimo jiné i s ligovým Baumitem Jablonec - toto utkání jim ukázalo jaký fotbal se hraje na nejvyšší žákovské úrovni. Jinak v nadcházejícím ročníku chceme hrát opět o čelo soutěže (10 výher, 0 remíz, 4 prohry). Mladší žáci (7+1) Slova se ujal trenér Ivo Klimeš: S uplynulým ročníkem 2014 / 2015 jsem spokojen, všechny hráče a hráčky musím pochválit za téměř 100% účast na trénincích a na utkáních. Náš cíl umístit se na medailových příčkách se nám nakonec nepovedl, ale i přesto jsme se umístili na krásném 5. místě. Z 24

10 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 10 utkání jsme získali 46 bodů za 15 výher, 1 remízu a 8 proher s celkovým skórem 122:82. Nejlepším střelcem se stal Dominik Bajer, který nastřílel celkem 65 branek a nejužitečnějším hráčem Jan Švejda. Dominik vyhrál i nejlepšího střelce celé soutěže. Nejlepším utkáním celé sezóny byla sice prohra 5:4 se Žďárem, ale tam kluci předvedli, že hrát fotbal umí a k výhře chybělo pouze více štěstí. Bohužel mužstvo opouští celkem 9 hráčů, kteří budou pokračovat ve starších žácích. Díky všem za krásnou a povedenou sezónu (15 výher, 1 remíza, 8 proher). Přípravka starší (6+1) Shrnutí uplynulého ročníku poskytl trenér Jiří Nobicht: Letošní sezóna byla pro kluky náročná, přesto v zápasech odváděli dobré výkony. Někdy byla situace taková, že kluci hráli bez střídání celý zápas. Naštěstí zranění a nemoci nás moc netrápily, a tak jsme celou sezónu odehráli bez nutnosti hrát ještě s mladšími kluky, než jsme hráli. Z celkového počtu 12 mužstev jsme se umístili na 7. místě s 31 body. Tréninky nám již oficiálně skončili, přesto nadále pokračujeme každý čtvrtek od 17:00 tím, že se kluci schází na fotbal a snaží se dále rozvíjet v této činnosti. Za chvíli nás čekají letní prázdniny, a tak doufám, že si je děti užijí, odpočinou si a že zažijí spoustu pěkných a legračních chvil (10 výher, 1 remíza, 11 proher). Aktuální informace sledujte na našem webu nebo Facebooku. David Nobicht Letiště Křižanov, přistáváme! Druhým týdnem pokračuje na letišti v Křižanově Plachtařské mistrovství ČR juniorů a akademiků. Závodu se až do soboty účastní 38 závodníků; a to nejen z naší republiky. V soutěži startují i junioři z Německa a Švédska. Počasí plachtařům vcelku přeje během uplynulého týdne odlétali čtyři bodované discipliny. Zejména na samém počátku mistrovství si piloti užili výborné podmínky dostup termického proudění byl až m nad zemí! Po třech letových dnech následovaly dva volné dny; a od pátku se zase létá. Zároveň s juniorským mistrovstvím pořádá křižanovský aeroklub i oddělenou soutěž Pohár Františka Vrtěny, kterého se účastní dalších deset kluzáků. Pohár je věnován památce dlouholetého člena klubu, rodáka z Křižanova. Pokud chcete křižanovské letiště po dobu konání závodů navštívit, rádi Vás uvítají. V rámci letového dne je z prostoru kolem věže možno sledovat starty do discipliny (odhadem mezi a hodinou); přílety z discipliny jsou také velmi divácky atraktivní (v závislosti na délce vyhlášené tratě a vývoje počasí probíhají odhadem mezi a hodinou). V zájmu bezpečnosti však při pohybu na letišti dbejte pokynů organizátorů! Další aktuální informace, fotografie a možnosti, jak sledovat mistrovství i on-line nabízí stránky: Jana Koutná, Aeroklub Křižanov

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

Vážení spoluobčané, úvodník

Vážení spoluobčané, úvodník VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 4. 9. 2014 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, zdravím Vás s vydáním posledního zpravodaje,

Více

Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 23.11.2012 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou poslední číslo Křižanovského

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

SOUHRN USNESENÍ. Poděkování členkám klubu důchodců SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. Poděkování členkám klubu důchodců SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 3. 6. 2012 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník zprávy ze zastupitelstva Zdravím Vás, vážení občané, v krásném

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 14.8.2009 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Narozeniny nejstarší občanky Křižanova

Více

Březejcká škola oslavila 60. výročí založení

Březejcká škola oslavila 60. výročí založení VOLTE ČÍSLO 2 Ing. Ivana Horká, lídryně kandidátky Podpořte ideály Svobodných týdeník 8. října 2014 Ročník Ročník XXIV. XXV. číslo 4535 založeno roku 1919 Cena: 13 Kč Březejcká škola oslavila 60. výročí

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč Z obsahu Horácko zpívá a tančí průvod městem (foto: Jaroslav Vála) Schůze rady..................... str. 3 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Slovo starosty - bilancování funkčního období

Slovo starosty - bilancování funkčního období Čtvrtletník obce Křepice Číslo 2/2008 Slovo starosty - bilancování funkčního období Vážení spoluobčané! Předchozí vydání Zpravodaje se nesloa ve znamení konce roku, Vánoc, informací o činnosti rady obce

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

Návštěva prezidenta. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

Návštěva prezidenta. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 24 4/2013 CENA 10 Kč Návštěva prezidenta V sobotu 2. března 2013, krátce před svou inaugurací, navštívil Kunovice nový prezident České republiky Miloš Zeman. Zúčastnil se zde krajské konference

Více

K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 8. 10. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295. Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození. Pranostiky na měsíc říjen.

K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 8. 10. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295. Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození. Pranostiky na měsíc říjen. VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 8. 10. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

Ďáblický. červenec srpen 2014

Ďáblický. červenec srpen 2014 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2014 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Práce s mládeží...3 Ze zápisníku starosty...4 Končící volební

Více

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda 12/2011 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Z. Kocur P. Novotný Z. Kocur Z. Kocur Vodolský dukát Odolena Voda bude mít své platidlo Za přítomnosti starostky Odoleny Vody Ing. Dity Výborové a místostarosty

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Vítání občánků 3 2013 V sobotu 27. 4. proběhlo slavnostní vítání sliveneckých a holyňských občánků, kteří se v obci narodili v roce 2012. Z celkového

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Ročník 52. / leden 2013 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Osobnost roku 2012 Ze společnosti 80. výročí basketu Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Z historie Bývalý kapucínský

Více

Vánoční přání starostky města. Obsah:

Vánoční přání starostky města. Obsah: Obsah: - Římskokatolická farnost - Harmonogram svozu odpadu - Volba prezidenta České republiky - Z jednání rady města - Den zdraví v Chropyni - Holduj tanci, pohybu - Školní ples - Rozsvícení vánočního

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Červenec - srpen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou. - Vladislav Müller Mgr. Mar tina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ Besedová z Veřovic. Do

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Odolen 7-8 zpravodaj města Odolena Voda cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Foto: Pavel Novotný V sobotu po svatém Vítu (16. června) Léta Páně dvou tisícího dvanáctého se na prostranství

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

DĚTSKÝ DEN. v neděli 1. června 2014 od 15.00 hod. Místo konání: AREÁL ZDRAVÍ, Kneslova ul. 1a. květen

DĚTSKÝ DEN. v neděli 1. června 2014 od 15.00 hod. Místo konání: AREÁL ZDRAVÍ, Kneslova ul. 1a. květen ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ květen Místní sdružení ODS Brno-Černovice pořádá DĚTSKÝ DEN v neděli 1. června 2014 od 15.00 hod.

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více