ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC erven 2008 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: Vážení spoluobané, úvodem mi dovolte, abych vás pozval na 12. zasedání ZM, které se bude konat ve stedu 4. ervna 2008 v 17 hodin. Hlavním bodem programu bude projednání a schválení závreného útu msta za rok 2007, ešení situace pi dokonení stavebního obvodu Za Truhlárnou, prodej pozemk v Lukovicích a Miroticích a dále pak bžná agenda. V souasné dob zaínají pípravy na vybudování technické infrastruktury na nov vykoupených parcelách vedle ulice Ke Struhám. Máme již adu vážných zájemc o tyto stavební pozemky. Zastupitelstvo se bude na ervnovém zasedání zabývat zmnou zpsobu prodeje tchto parcel a znním smluv, které byly schváleny na minulém zasedání. Cílem je umožnit zájemcm o výstavbu rodinných domk vybrat si a zakoupit v pedstihu vybranou stavební parcelu, což umožní také mstu zajistit finanní prostedky na realizaci technické infrastruktury v této lokalit, aby si msto nemuselo na celou akci brát úvr. Na nových parcelách se bude moci stavt, až se provede výstavba kanalizace, pívod vody a elektiny a také plyn. Pedpokládáme, že by se toto mohlo uskutenit v roce V letošním roce bude dokonena komunikace a chodníky v ulici Ke Struhám a Za Truhlárnou, aby tím byly splnny požadavky vyplývající z podmínek pro erpání dotace, kterou obdrželo msto pi zahájení této výstavby. V minulých dnech probhla oprava veejného osvtlení, o které jsem se zmi- oval v minulém ísle, takže vím, že tyto problémy jsou na uritou dobu vyešeny. Naše pracovní skupina veejn prospšných prací se v souasné dob pln vnuje seení travnatých porost ve mst i okolních ástech. Stávající poasí peje rychlému rstu trávy, proto nestíháme posekat okamžit všechny potebné lokality. Problémem je i kvalita a dostupnost náhradních díl k sekakám, takže nkterá zaízení jsou nkdy i nkolik dní mimo provoz. V krátké dob bude nutné z hlediska bezpenosti posekání píkop u komunikací, které jsou ve vlastnictví msta. Tuto práci bychom s naší technikou nestihli v potebné dob dokonit, proto na tuto práci najmeme specializovanou firmu. V následujících dnech budeme oekávat výsledky schvalování dotací z fond EU, o které jsme žádali na opravu komunikací. V kladném pípad by se podailo opravit skoro všechny komunikace v Miroticích a v osadách, které vyžadují opravu, což by bylo píjemné pro všechny naše obany i návštvníky našeho regionu. M. Brunclík P O Z V Á N K A na 12. veejné zasedání zastupitelstva msta Mirotice, které se koná dne 4. ervna 2008 v hod. v budov radnice v Miroticích. Nabídka rodim pedškolák Rozhodli jsme se nabídnout vám možnost pihlásit Vaše pedškolní dti v dob od 11. do 15. srpna 2008 do Letní táborové školky. Co to znamená? V pípad Vašeho zájmu bychom pro pedškolní dti pipravili denní program, který by i ásten korespondoval s programem dtí, které v této dob s námi jedou na tábor. Ráno byste dti pivezli do Rekreaního zaízení Lukovice a v odpoledních hodinách byste si dti vyzvedli.o dti by peoval proškolený táborový pracovník. Denní režim by odpovídal režimu MŠ: ranní hry, svaina, dopolední zamstnání, obd, polední klid, svaina, odpolední zamstnání. V pípad zájmu se obrate, prosím, na paní uitelky v MŠ Mirotice, kde je možné vyzvednout pihlášku. Další informace získáte na nebo na telefonu : (Martina Vokatá) Uzávrka píjmu pihlášek je

2 37. zasedání RM Rada schválila: -zámr na pronájem ásti parc.. 866/10 za úelem obnovení pvodního rybníka projednala: -stížnost na nepoádek okolo domu p. 14. K jednání byl pizván majitel nemovitosti, který uvedl, že s nájemníky má velké problémy a ešení stavu formou domluvy je neúinné. Dále uvedl, že nebyl úspšný ani pokus ešit situaci pomocí policie a dalších orgán. -nabídku firmy ASEKOL s. r. o. na spolupráci pi zajištní zptného odbru vyazených elektrozaízení -žádost o pemístní kotle na pevná paliva v byt v dom p. 99 do sklepních prostor -stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj R k vyhodnocení dotace na výstavbu 1.etapy TI v lokalit Za Truhlárnou. Vyhodnocení mlo být provedeno v roce 2004 a msto tuto podmínku nesplnilo lo, ani nepožádalo o prodloužení lhty. vzala na vdomí: -žádost o pijetí pracovníka na VPP -informaci o zahájení poskytování informací pomocí SMS zpráv -informaci o zahájení sbru odpadu ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC I N F O R M A C E Z R A D Y pomocí popelnic v ásti Radobytce -protokol o kontrole ze strany Okresní správy sociálního zabezpeení nebyly zjištny nedostatky -informaci o podání návrhu na naízení exekuce proti užívání bytu v p nabídku spolenosti LESINFO CZ, a.s. na vypracování Lesního hospodáského plánu nesouhlasí: - s vyznaením dalšího parkovacího místa ped domem p zasedání RM Rada jednala v rozšíeném potu o pizvané zastupitele a schválila : -program 12. zasedáni ZM -opravu koupelny v byt v p. 75 -pravidelné navyšování nájmu v mstských bytech dle platného sdlení MMR R -zmnu nájemních smluv v dom p. 51, které jsou uzaveny na dobu uritou a týkají se pronájmu garáží projednala: -žádost vedoucí uitelky MŠ o úpravu hišt a zahrady v MŠ. Plán úpravy bude zahrnut do žádosti o dotace z EU -závrený úet msta za rok 2007 a 29. duben 1945: Pamtníci náletu vyprávjí ást 3: Vzpomíná Zdeka Hebejková doporuí jej ZM ke schválení -dohodu SD o využití pozemku v souvislosti se stavbou komunikace R4 - bude postoupeno ZM -oznámení Úadu pro zastupování státu o pozemcích bývalého MNV Mirotice, které se nachází v katastru Cerhonice a Malice bude postoupeno ZM -zmny kupních smluv a pravidel prodeje nových stavebních parcel a navrhované zmny doporuí ke schválení ZM. souhlasí: -s udlením licence k provozování autobusové dopravy na lince Píbram eské Budjovice -s prodejem pozemk v k.ú. Lukovice a Mirotice a doporuí žádosti ZM ke schválení -se znním Programu obnovy venkova pro území msta Mirotice a doporuí jej ZM ke schválení vzala na vdomí: -výsledek hospodáského auditu msta za rok obsah dopisu pedstavitel obce Frauenkappelen za Švýcarska, kteí pijali pozvání na 14. roník KF Alšovy dny. Paní Zdeka Hebejková prožívala konec války jako mladé dve a vzpomínky má velmi živ v pamti. Toto jsou její slova, obas doplnná jejím manželem Františkem. Já pocházím z Paraova (ze Stráže) a byla jsem v té dob svobodná. Ten hrozný den jsem šla do kostela spolu s ddou a jak jsme se blížili k msteku, ím dál silnji jsme slyšeli stelbu a dunní. Šli jsme k Dudovm, našim blízkým píbuzným. Jejich dcera, moje sestenice Milka, byla tehdy zamstnaná v Praze, ale v tch dnech byla i s rodinou zde, protože se báli bombardování Prahy. A tady tomu nakonec neunikli. Všude tu bylo plno voják a Milka slyšela jednoho z obsluhy protiletadlových tyat, jak íká ostatním: Popojedem výš, odtamtud se bude líp zamovat. Všichni odešli do sklepa, jen já s naším Honzou jsme zstali ve vchodu a doufali, že nás pevná ze ochrání, a tak jsme všechno vidli: Silnice byla plná splašených koní s rozbitými vozy, zmatek a ds, dovnit okny obrácenými na západ létaly stely, jak letadla obracela k novému útoku, bylo mnoho dr po stelách v nábytku, ve dveích - i dez na nádobí byl prostílen, okna rozbitá, chodba rozstílená Stecha byla zniená a když k nám zabhla paní Smolková, íkala, že je zcela zniený mimo jiné Zeman dm a že hoí Já jsem po prvním náletu vylezla oknem a pes zahradu utíkala smrem k Pátku (Kostelní ul.) a všude jsem vidla zniené kryté vozy a mrtvá zvíata. Ddu vyprovodila Milka za Mirotice, oni tam byli také schovaní. Mirotice hoely, byl to strašný pohled. Lidé utíkali, ale Milka se vrátila a tu ji potkal soused a hlásil: Dudovi jsou mrtví. Milka pozdji pišla s pláem k nám, s tím, že je to skuten pravda. Nebyli zabiti stelami i stepinami, troskami: tlaková vlna jim roztrhla plíce. Zahynul s nimi i vela Formánek, který u nich byl náhodou, a tak tam byli tyi mrtví v jednom dom. Dudovi se pátelili s židovskou rodinou koželuha Weisela, který si prý u Dud schoval njaké vci, ale nikdo nic pesného nevdl. V noci pak tam vypukl požár a co tam pípadn bylo, to bylo znieno. Když se potom odklízely trosky (krom místních to dlala maarská jednotka ze Strážovic), nic se nenašlo (vždy tmi výbuchy i šicí stroj odlétl až pes stechu) a pak požár zniil úpln všechno Obti náletu z ad místních (celkem 14) byly nejprve položeny v prjezdu radnice (staré) a pak spolen pohbeny. Zárove byli pohbeni i lidé, kteí uhoeli ve vozech, tedy jejich ohoelé ostatky, jen v pytlích, do spoleného hrobu. Naši chlapi, ze Strážovic a Stráže, pomáhali ve Struhách zakopávat všechna mrtvá zvíata, snad asi 80 kus Sestenice byla pak asi 2 msíce u nás, do té doby, než se ze všeho aspo trochu vzpamatovala Tak takové to tenkrát bylo. To se zkrátka z pamti nevytratí. Zvláš ta pedstava, že kdybych byla zstala také v tom dom,. Paní Hebejkové se láme hlas, vta zstává nedokonená, Nelze se divit : nikdo, kdo to prožil, nemže zapomenout. M. Bartošová 2 ERVEN 2008

3 ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Srden Vás zveme na ALŠOVY DNY 14. roník 28., 29.ervna a 5. ervence 2008 JEZDECKÉ SKOKOVÉ ZÁVODY - Soutže o putovní pohár starosty msta. DTSKÝ PVECKÝ SBOR ZŠ MIROTICE a CVIENÍ S HUDBOU - Žáci mirotické ZŠ se svým pipraveným programem. ZAHÁJENÍ roník Alšových dn zahájí starosta msta Mirotice Mgr. Milan Brunclík. ETNÍCI NA CESTÁCH aneb etnické humoresky od A až do Z - Zdenk Junák a Erik Pardus (herci Mstského divadla Brno) vyprávjí a zpívají v etnických uniformách, v poadu plném humorných historek o natáení etnických humoresek. YOYO BAND - Skupina, která se prosadila díky své temperamentní hudb a chytlavým textm. Richard Tesaík je textaskou duší celého YO YO Bandu (Kladno, Rybitví). CIMBÁLOVÁ MUZIKA ROSÉNKA - Vznikla v roce lenové muziky se od útlého vku folkloru naplno vnují. IN FLAMENUS - profesionální fakírská a ohová show (nároné technické prvky, originální choreografie a psobivé kostýmy Cimbálová muzika Rosénka GREENHORNS S HONZOU VYÍTALEM Legenda eské country hudby. ERNÝ DESKY - Hudba k tanci i poslechu 60 tých až 90 tých let. CELÝM DNEM NÁS BUDOU PROVÁZET hereky divadelní spolenosti Studio dell arte Bohatá tombola. Zmna programu vyhrazena. IN FLAMENUS FK MIROTICE VÁS ZVE na slavnostní zakonení fotbalové sezóny Dne 21. ervna na fotbalovém hišti Bahnice se uskutení od hod. tanení zábava. K poslechu a tanci hraje p. Jií Kozák. Bohaté oberstvení zajištno : klobásy, steaky, grilované sele i další pochoutky na grilu, k tomu všemu hojnost kvalitního piva. ERVEN

4 Osada leží asi 4 km jihozápadn od Mirotic. Kaple postavena v roce Ped ní zde stála devná zvonika a kíž. Kaple byla postavena na základ sbírky místních oban a provedení nkterých pípravných prací zdarma. Stavbu provedl stavitel Josef Kostner z Mirotic. Pvodní zvonek byl umístn ve vžice kaple. Kaple byla zasvcena Navštívení P. Marie. Z historie Nejsou doklady o tom, jak tato osada vznikla. První zápisy o obci pocházejí z roku 1292 za Krále Václava II. Za arcibiskupa Arnošta z Pardubic, kdy byl poizován soupis far a vsí, Jarotice náležely k dkanátu bozeskému. Jinak djiny osady úzce souvisí s djinami sousední vsi Boice. Pamtní kniha obcí Jarotice a Boice byla založena v roce 1922, a to po odlou- ení od obce Radobytce. Prvním kroniká- em byl Josef Jána. Pvodn Jarotice pináležely pod rychtu radobyteckou. Osadníci byli povinováni konat robotu na panstvích varvažovských. Po roce 1848 byla radobytecká rychta pemnna v politicky spojenou obec Radobytce, k níž Jarotice Živých organism na zemi stále ubývá. Každý den je nám z televizní obrazovky sdlováno, že za posledních 24 hodin vymizel na zemi další živoišný nebo rostlinný druh. Tyto informace se netýkají jen rostlin a zvíat, ale i lidí. V souasné dob existuje celá ada etnik, kde stav poklesl na takovou úrove, že již pro n není záchrany. Tyto zprávy jsou deprimující, ale bohužel jsou realitou. Ty opané, které hovoí o tom, že byli objeveni jedinci národa dávno zaniklého, pijímá odborná i laická veejnost s nadšením. V Miroticích z takového objevu nadšeni nejsme. Posute sami - národ Vandal. Jejich údajný zánik se datuje nkdy po roce 500, nkolik desetiletí po jejich nejslavnjším poinu, vyplenní íma (455 n.l.). Zdálo se, že nejen Stedomoí, ale i Evropa si od jejich svérázných zpsob sousedského soužití navždy oddychla. Skutenost je ale jiná. V Miroticích byla jejich pítomnost prokázána. Stopy, které za sebou zanechávají, to dokazují. Jinak takového Vandala tžko poznáte. Nemá žádné viditelné rysy, podle kterých by jej bylo možno identifikovat jako píslušníka tohoto národa. Co však v nm zstalo a jasn svdí o tom, že ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Pedstavujeme : JAROTICE náležely. V roce 1922 byla tato osada slouena s Boicemi, ímž se vytvoila samostatná obec. Osada pvodn podle nejstarších záznam ítala 19 ísel popisných. Stávala zde také obecní kovárna, která byla kolem roku 1800 zbourána. 1. svtová válka Dne 26. ervence 1914 byla vyhlášena ástená mobilizace, kdy muži ve vku od 21 do 36 let se museli do 24 hodin dostavit ke své posádce. Z Jarotic museli pi této mobilizaci narukovat 4 obané. Pak ovšem následovaly další vlny mobilizací. Z Jarotic v 1. svtové válce padli 2 vojáci. Prvním starostou slouených osad Boice a Jarotice, zaznamenaným v obecní kronice, byl Jan Pavelka z Boic. 2. svtová válka V té dob Jarotice sdílely osud s Boicemi: asté pelety spojeneckých letc od jihu k severu a zpt, a to ve vlnách po 200 až 250 letadlech. V obecní kronice se popisuje, že bylo slyšet bombardování nejen z oblasti ech, ale i z Norimberka a Saska. Mirotice místo významného objevu Souasnost V obci Jarotice žije v souasné dob 8 dosplých a 2 dti. Již nkolik let v Jaroticích ožívá historie osidlování Severní Ameriky ve westernové pevnosti a indiánském muzeu FORT HARY. jeho pedky byli nájezdníci ze Stedomo- í, je touha nco niit. Je vdecky dokázáno, že výskyt samotného jedince nezjistíte. Jeho pradávné pudy se projeví až v okamžiku, kdy nalezne spíznnou duši. Tímto se v nm probudí spící geny. Rychle se rozpomene na své pedky, kteí vyvrátili ím. Uvdomí si, že až dosud ztrácel as, možná, že i nkdy užitenou prací a zane, a protože musí být minimáln dva, zanou dohánt to co zameškali. K této skutenosti došlo i v Miroticích. Vždy posute sami. Za poslední plrok : zniení dvou zahradních posezení, poškození kapliky u cesty do Líšan, peražení kíže u STK, poškození 4 nov vysazených strom u cesty mezi Radobytcemi a Strážovicemi, utržení krytiny na hbitovní zdi v Miroticích, pomárání fasády kabin na Bahnici. Naposledy byl výskyt niitel zaznamenán z 3 na 4. kvtna. Dle dostupných informací dvojice (vidíte, co je prokázáno, musí být alespo dva) poškodila májku v Miroticích tak siln, že tato musela být z bezpenostních dvod pokácena. Pi psaní tohoto lánku jsem zaváhal, zda se skuten jedná o následníky Vandal. Pvodní si své choutky niit vybíjeli na cizím majetku. Dnes se zdá, že s oblibou nií nejen cizí, ale i vlastní majetek, nebo ten, který jim slouží. Viz demolování krytého zahradního posezení u sokolovny a Lajáku. Tím své dávné pedky urit pekonali. Pokrok se vskutku nedá zastavit. Anebo to zpsobilo kížení s geny jiných národ a dnes to jsou již jen vandalové? A to se dá hovoit o pírodou ovlivnném spojení. Nedokáži si pedstavit, jak by to mohlo vypadat za nkolik let, kdyby se v DNA tchto jedinc pošourali vdci. I když možná. Dnes tito vandalové nií i vci, které jim patí. V budoucnu se mže stát, že vdecký zásah tyto jedince posune ješt dále, a to skuten až na samu hranici dokonalosti niení to je,že se znií sami. Jejich fyzickou likvidaci si asi nepejeme, ale vymýtit z nich chu nco niit, to ano. Nebo snad nebudeme ekat na výsledky pípadného budoucího zásahu vdc, aby je napravili úpravou DNA, a již te se svým pístupem z pozice rodie, uitele, orgán státní moci, obana postaráme o to, že nebude teba zasahovat do genetiky tchto vandal? F. Hebejk 4 ERVEN 2008

5 Dne probhl v Miroticích 1. roník Triatlonu trochu jinak, což byla soutž dvojic ve dvou disciplínách klasického triatlonu /kolo, bh/ a jedna soutž netradiní, a to jízda na lodi. Vše se odehrávalo v okolí Mirotic, jízda na lodi z Blatné do Mirotic /15 km/, jízda na kole Mirotice, Lukovice, Výšice, Kožlí, Svobodka, Pohoí, U Novák, Boudy, Mirotice /19 km/, bh Mirotice, Brabulka, Lukovice, Mirotice /6 km/. Úast: 14 soutžních dvojic MIST I - Michal Krejí, Václav Ržika MIKŠOVÉ- Petr Mikšíek, Martin Mikšíek ZOUFALÉ MANŽELKY- Martina Matušková, Radka Nosková ÚASTNÍCI ZÁJEZDU - Jirka Volf, Ríša Nosek JHELÁK A KEPASA - Lukáš Kepasa, Robert Pont DUO KABEN - Jií Beneš, Václav Kaaba TRIO PAPATO - Martin eábek st., Martin eábek ml., STRAŽOVÁCI - Tibor Mišiak, Jan Kaírek KROVCI - Petr Kuera, Adam Kuera MOTÝLOVÉ - Jan adek, Martin Hídel KAPR V SÍTI- Radek eho /Keda/, Miloslav Bašta ERNÝ ZÁDA BRATR - Míra Matuška, Petr Texler K 9 - Radim Klárner, Milan Suchánek PROCHO I - Láa Procházka, Míra Procházka Samotný start na lodích v Blatné byl jednou z nejzajímavjších událostí celého triatlonu, zde po kolizi nkolika lodí se dostala do ela dvojice MOTÝLOVÉ, která a mocn stíhána dvojící MIST I své vedení do cíle již pohlídala a zasloužen zvítzila. Celkov byla první disciplína plná kuriozit a zajímavých situací a divácky velmi atraktivní, již na startu bylo pítomno více než 100 divák. ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC I. roník TRIATLON TROCHU JINAK K 9 4 h. : 24 min. : 30 s. MIKŠOVÉ 4 h. : 25 min. : 30 S. TRIO PAPATO 4 h. : 31 min. : 10 s. STRAŽOVÁCI 4 h. : 39 min. : 20 s. ÚASTNÍCI ZÁJEZDU 4 h. : 42 min. : 40 s. KROVCI 5 h. : 27 min. : 20 s. PROCHO I 5 h. : 46 min. : 00 s. ERNÝ ZÁDA BRATR 6 h. : 15 min. : 00 s. ZOUFALÉ MANŽELKY 6 h. : 18 min. : 30 s. KAPR V SÍTI 6 h. : 41 min. : 00 s. Na regulérnost soutže dohlížel vzorn hlavní rozhodí Míra Zemek. Ceny na závr pedal starosta msta Mirotice Mgr. Milan Brunclík. Celou akci provázelo krásné poasí, slova pochval celého startovního pole znamenají, že tato akce urit nezapadne v zapomnní a organizátoi již te zaínají plánovat další roník. M. Procházka Také v dalších disciplínách nebyla nouze o zajímavé momenty. Všichni úastníci zaslouží velkou pochvalu a podkování za zdárný prbh celé akce. Dále za odvahu a úžasné výkony. Je teba také vyzvednout jedinou dámskou dvojici, která zvládla celý triatlon na jedniku. Celkové poadí: MOTÝLOVÉ 3 hod. : 48 min. : 30 sekund MIST I 3 h. : 55 min. : 10 s. JHELÁK A KEPASA 3 h. : 58 min. : 20 s. DUO KABEN 4 h. : 23 min. : 30 s. ERVEN

6 Z NAŠÍ ŠKOLY ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Den matek ve 2. tíd uspoádali žáci 2. tídy besídku ke Dni matek. Všem maminkám se vystoupení dtí líbilo a byly nadšené svými miláky, jak jsou šikovní. Nakonec dostaly i dáreky, které jim dti samy udlaly. Mgr. Jaroslava Pribolová Prodejní výstava Považuji za svoji povinnost informovat širokou veejnost a tom, jak vlastn dopadl ten pedvelikononí jarmark a kolik se vlastn prodalo výrobk a utržilo penz. Celé akci bohužel nepálo poasí a prodejní plochy musely být umístny v objektu radnice, což celou výstavu trošku schovalo ped veejností. Místní obyvatelé si k ní ale cestu našli a výrobky rychle mizely ze stol. Vybraná ástka K 1.954,-- byla pedána vedení školy a bude použita na nákup uebních pomcek. Chtl bych z tohoto místa podkovat všem dtem za šikovné ruce a trplivost, kolegyním uitelkám za ochotu vnovat této akci kus ze svého volného asu. Mgr. Martin Hála Návštva ÚP Písek Žáci 8. roníku navštívili dne Úad práce v Písku, kde byli informováni o možnosti dalšího studia jak na SOU a SOŠ, tak i SPŠ v regionu Písek. Mli možnost si udlat test svých schopností, podle kterého zjistili, na jaký studijní smr mají pedpoklady. Ing. Johana Hebejková 6 KVTEN 2008

7 Nedávno skonily 4. Zimní divadelní Mirotice a souasn už naplno bží pípravy na jubilejní 5. Mirotické setkání loutek a hudby. O tom všem jsme hovoili s hlavním organizátorem celého zdejšího divadelního dní Ladislavem L. Tomešem. Tak nejprve strun k zimní sezón. V Divadýlku U Bažiáka jsme uspoádali celkem pt pedstavení, která byla urena nejen dtem, ale pro celou rodinu. Pijíždli na n i lidé z okolí, nap. z Písku, z imelic, z Radobytec, a to nás hodn potšilo. Celková návštvnost byla dobrá a na pedstavení Hafan Studia bratí Formanových, kteí vystupovali v sokolovn ped dtským karnevalem, byl poet návštvník pímo rekordní. A protože ZPRAVOJ MSTA MIROTIC Divadlo v Miroticích v zim i v lét Zimní divadelní Mirotice se už opravdu zaínají stávat tradicí, hodláme píští roník uspoádat znovu v komorních prostorách U Bažiáka. Jde o to, že v tom prostedí, zdá se, už psobí jeho kouzlo, genius loci, na návštvníky i na úinkující. A tady bych chtl podkovat provozovatelm restaurace Martinovi a Dan Kuerovým : dokážou totiž vytvoit opravdu velmi píjemné prostedí, milou atmosféru, mají pro tento kulturní podnik maximální pochopení a spolupráce s nimi je výborná. A samozejm dík patí i Mstskému úadu Mirotice, protože bez jeho finanní podpory by takováto rozsáhlá akce byla nerealizovatelná: Tolik tedy L.L. Tomeš k tomu, co bylo, takže jsme se hned zeptali na to, co bude : 5. roník Program Mirotické setkání loutek a hudby 5. Mirotického setkání loutek a hudby. Už sama skutenost, že pipravujeme už 5., jubilejní roník, svdí o tom, že tento kulturní projekt má své opodstatnní, má smysl jej dále rozvíjet. O jeho významu svdí i fakt, že náš festival byl letos zaazen mezi Zvláš dležité akce Jihoeského kraje a bude se konat pod záštitou krajského hejtmana. Novinkou je - na to chci zvláš upozornit, že se bude konat v pátek a v sobotu (22. a 23. srpna). Jeho program je již sestaven, íká L.L. Tomeš, pedává nám jej a my vám jej s pedstihem pedkládáme, abyste vdli už nyní, na co se mžete na konci prázdnin tšit: (red) pátek ,00 - zahájení 15,30 - Staré i nové píbhy Barona Prášila - Jií Bilbo Reidinger a Sylvie Krobová 17,00 - Bajaja - Teátr Víti Maríka 18,30 - Kejklí Vojta Vrtek - Kejklíské divadlo 19,00 - soutž ve zpvu 20,00 - Robinson Crusoe - Teátr Víti Maríka 21,00 - Ohové vystoupení - Kejklíské divadlo 21,30 - koncert - Žalman & spol. 23,30 - koncert - Ticho De Pre Cupé Band sobota ,00 - Aby to ert vzal - Hafan studio 13,30 - Žabák Valentýn - Buchty a loutky 15,00 - koncert - L. Pospíšil a B. Zatloukal 16,30 - O Kasena Niccolete - Divadlo LokVar 18,00 - Richard 3. - DNO 19,30 - Divadelní studio GAGA pi div. B.Polívky - Z. Korián 21,00 - koncert - Neež 23,00 - koncert - Pilgrim Pimple Moderátor - Perla Kotmelová - hereka a zpvaka Doprovodný program - horolezecká stna, jízda na koni, plavba lodikou, umlecká emesla, výstava obraz J.M. Vojny (pravnuk M. Alše), devosochání motorovou pilou v podání Martina Komárka, tynásobného mistra Evropy v devorubeckých sportech, petangue, kuliky. Odpov editele Národní galerie na kritiku Alšovy výstavy Vážená paní Bartošová, dkuji za dopis. Ve vci realizace výstavy Mikoláše Alše uvádím: Vedení Národní galerie v Praze je si vdomo problematického vyznní výstavy Mikoláše Alše v Jízdárn Pražského hradu. Pi její realizaci se sešlo nkolik okolností, které pak celkový dojem ovlivnily. Nízká hladina svtla byla však zámrná, protože prezentovanými díly byly z velké ásti kresby, které mohou být z dvodu jejich citlivosti na svtlo vystavovány jen pi tlumeném osvtlení. Pvodní projekt kurátora výstavy ml zpsobem instalace navodit pedstavu umlcovy cesty, ze které není návratu. Další motivy, jako osud talentovaného umlce nebo mapování ideologického zneužití Alšova díla bývalými vládními nomenklaturami, si lze pe- íst v katalogu. V prbhu vlastní realizace výstavy se však objevila ada vážných problém a zpsob prezentování Alšova díla se musel zmnit. Nkteré ásti expozice pak nemly vypovídací hodnotu, kterou mly mít, jako nap. práv ást s nábytkem z Alšovy pozstalosti. V množství kvalitních výstav a stálých expozic, které Národní galerie v Praze ron poádá a provozuje, se mže stát, že nkterá výstava nevyjde tak, jak bylo plánováno. Že se to stalo práv pi výstav Mikoláše Alše na Pražském hrad, nás neobyejn mrzí. Ale Mikoláš Aleš je postavou, která prošla sítem nkolika režim a stále hledáme její pravdivou podobu. Zdraví Prof. Milan Knížák, Dr.A. generální editel ERVEN

8 Kulturní a sportovní akce ( v Miroticích a okolí ) hod. Rozlouení s mateskou školou hod. Pijetí nejlepších žák ZŠ starostou msta hod. Pedávání závreného vysvdení žákm deváté tídy na MÚ hod. Jezdecké závody hod. Jezdecké skokové závody o pohár starosty msta ZPRAVOJ MSTA MIROTIC V msíci ervnu se dožívají krásného vku tito naši spoluobané: Bohumíra Krahulcová, Mirotice Marie Majerová, Mirotice Jaroslava Hozová, Mirotice Jiina Sixlová, Mirotice Jan Krejsa, Mirotice Jana Hejduková, Mirotice Josef Mrkvika, Mirotice Jií apek, Mirotice Marta Sladovníková, Radobytce Ladislav Tetauer, Jarotice Jan Bašta, Mirotice Jaroslava Nováková, Mirotice Miroslav Dohnal, Mirotice Libuše Barešová,Mirotice Josef Žižka, Mirotice Anna Kostínková, Mirotice Emilie Lupandinová, Mirotice Srden blahopejeme a do dalších let pejeme hodn zdraví, štstí a spokojenosti. Msto Mirotice ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC, vydává msto Mirotice, 1x msín, náklad 500ks, zdarma, sazba a tisk Mstský úad Mirotice, distribuce MÚ, zodpovdný redaktor Ing. P. Klíma. Evidenní íslo MK R E Redakní uzávrka píspvk do Zpravodaje je 15. dne pedchozího msíce. Pozdní píspvky budou zvejnny v dalším ísle.

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin.

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Zápis z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Pítomno: dle prezenní listiny Program jednání: 1) Rozbor hospodaení k 31.3.2006. 2) Rozpotové opatení. 1/2006. 3) Žádost

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Usnesení. 492 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15. 05. 2006 Usnesení. 493 Rada msta Vimperk bere na vdomí zprávu o aktivitách a zámrech

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ervenec 2008 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vážení spoluobané, úvodem mi dovolte, abych vás seznámil

Více

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Základní a Mateská škola

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence!

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence! (p.. 53) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 2/2008 erven Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Monika Malinská Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Cíle akce...4 Dležité innosti nutné k zajištní

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM.

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z á p i s. 148 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 15. 4. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. ing. Jií

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

ZPRAVODAJ (p.. 51) íslo 2/2007 záí

ZPRAVODAJ (p.. 51) íslo 2/2007 záí ZPRAVODAJ (p.. 51) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 2/2007 záí Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Duben 2008 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vážení spoluobané, úvodem mi dovolte, abych vás seznámil s

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006 Pítomni: Hosté: Stanislava Chumanová, Ing. Jaroslav Zámeník, Mgr. Karel Steleek, Luboš Dreneni, Mgr. Pavel Dvoák Zdenk Ženíšek, tajemník MÚ Ing. Jana

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Znalecký posudek. 3630/2012

Znalecký posudek. 3630/2012 Znalecký posudek. 3630/2012 o cen obvyklé - 1/2 domu.p. 246 umíst ného na pozemku parc.. St. 251 a 1/2 pozemku parc.. St. 251 v kat. úz. Cvikov, obec Cvikov, okres eská Lípa, ve vlastnictví Dostálové Kristiny.

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

ZÁPIS z 5. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 15.5.2006 od 18,00 hodin na OÚ, p. 172.

ZÁPIS z 5. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 15.5.2006 od 18,00 hodin na OÚ, p. 172. ZÁPIS z 5. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 15.5.2006 od 18,00 hodin na OÚ, p. 172. Program: 1. Program. 2. Schválení programu. 3. Rozbor hospodaení za I. tvrtletí. 4. Výroní

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání a

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2005 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis) 1 1. Údaje o plnní píjm a výdaj

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více