ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC erven 2008 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: Vážení spoluobané, úvodem mi dovolte, abych vás pozval na 12. zasedání ZM, které se bude konat ve stedu 4. ervna 2008 v 17 hodin. Hlavním bodem programu bude projednání a schválení závreného útu msta za rok 2007, ešení situace pi dokonení stavebního obvodu Za Truhlárnou, prodej pozemk v Lukovicích a Miroticích a dále pak bžná agenda. V souasné dob zaínají pípravy na vybudování technické infrastruktury na nov vykoupených parcelách vedle ulice Ke Struhám. Máme již adu vážných zájemc o tyto stavební pozemky. Zastupitelstvo se bude na ervnovém zasedání zabývat zmnou zpsobu prodeje tchto parcel a znním smluv, které byly schváleny na minulém zasedání. Cílem je umožnit zájemcm o výstavbu rodinných domk vybrat si a zakoupit v pedstihu vybranou stavební parcelu, což umožní také mstu zajistit finanní prostedky na realizaci technické infrastruktury v této lokalit, aby si msto nemuselo na celou akci brát úvr. Na nových parcelách se bude moci stavt, až se provede výstavba kanalizace, pívod vody a elektiny a také plyn. Pedpokládáme, že by se toto mohlo uskutenit v roce V letošním roce bude dokonena komunikace a chodníky v ulici Ke Struhám a Za Truhlárnou, aby tím byly splnny požadavky vyplývající z podmínek pro erpání dotace, kterou obdrželo msto pi zahájení této výstavby. V minulých dnech probhla oprava veejného osvtlení, o které jsem se zmi- oval v minulém ísle, takže vím, že tyto problémy jsou na uritou dobu vyešeny. Naše pracovní skupina veejn prospšných prací se v souasné dob pln vnuje seení travnatých porost ve mst i okolních ástech. Stávající poasí peje rychlému rstu trávy, proto nestíháme posekat okamžit všechny potebné lokality. Problémem je i kvalita a dostupnost náhradních díl k sekakám, takže nkterá zaízení jsou nkdy i nkolik dní mimo provoz. V krátké dob bude nutné z hlediska bezpenosti posekání píkop u komunikací, které jsou ve vlastnictví msta. Tuto práci bychom s naší technikou nestihli v potebné dob dokonit, proto na tuto práci najmeme specializovanou firmu. V následujících dnech budeme oekávat výsledky schvalování dotací z fond EU, o které jsme žádali na opravu komunikací. V kladném pípad by se podailo opravit skoro všechny komunikace v Miroticích a v osadách, které vyžadují opravu, což by bylo píjemné pro všechny naše obany i návštvníky našeho regionu. M. Brunclík P O Z V Á N K A na 12. veejné zasedání zastupitelstva msta Mirotice, které se koná dne 4. ervna 2008 v hod. v budov radnice v Miroticích. Nabídka rodim pedškolák Rozhodli jsme se nabídnout vám možnost pihlásit Vaše pedškolní dti v dob od 11. do 15. srpna 2008 do Letní táborové školky. Co to znamená? V pípad Vašeho zájmu bychom pro pedškolní dti pipravili denní program, který by i ásten korespondoval s programem dtí, které v této dob s námi jedou na tábor. Ráno byste dti pivezli do Rekreaního zaízení Lukovice a v odpoledních hodinách byste si dti vyzvedli.o dti by peoval proškolený táborový pracovník. Denní režim by odpovídal režimu MŠ: ranní hry, svaina, dopolední zamstnání, obd, polední klid, svaina, odpolední zamstnání. V pípad zájmu se obrate, prosím, na paní uitelky v MŠ Mirotice, kde je možné vyzvednout pihlášku. Další informace získáte na nebo na telefonu : (Martina Vokatá) Uzávrka píjmu pihlášek je

2 37. zasedání RM Rada schválila: -zámr na pronájem ásti parc.. 866/10 za úelem obnovení pvodního rybníka projednala: -stížnost na nepoádek okolo domu p. 14. K jednání byl pizván majitel nemovitosti, který uvedl, že s nájemníky má velké problémy a ešení stavu formou domluvy je neúinné. Dále uvedl, že nebyl úspšný ani pokus ešit situaci pomocí policie a dalších orgán. -nabídku firmy ASEKOL s. r. o. na spolupráci pi zajištní zptného odbru vyazených elektrozaízení -žádost o pemístní kotle na pevná paliva v byt v dom p. 99 do sklepních prostor -stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj R k vyhodnocení dotace na výstavbu 1.etapy TI v lokalit Za Truhlárnou. Vyhodnocení mlo být provedeno v roce 2004 a msto tuto podmínku nesplnilo lo, ani nepožádalo o prodloužení lhty. vzala na vdomí: -žádost o pijetí pracovníka na VPP -informaci o zahájení poskytování informací pomocí SMS zpráv -informaci o zahájení sbru odpadu ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC I N F O R M A C E Z R A D Y pomocí popelnic v ásti Radobytce -protokol o kontrole ze strany Okresní správy sociálního zabezpeení nebyly zjištny nedostatky -informaci o podání návrhu na naízení exekuce proti užívání bytu v p nabídku spolenosti LESINFO CZ, a.s. na vypracování Lesního hospodáského plánu nesouhlasí: - s vyznaením dalšího parkovacího místa ped domem p zasedání RM Rada jednala v rozšíeném potu o pizvané zastupitele a schválila : -program 12. zasedáni ZM -opravu koupelny v byt v p. 75 -pravidelné navyšování nájmu v mstských bytech dle platného sdlení MMR R -zmnu nájemních smluv v dom p. 51, které jsou uzaveny na dobu uritou a týkají se pronájmu garáží projednala: -žádost vedoucí uitelky MŠ o úpravu hišt a zahrady v MŠ. Plán úpravy bude zahrnut do žádosti o dotace z EU -závrený úet msta za rok 2007 a 29. duben 1945: Pamtníci náletu vyprávjí ást 3: Vzpomíná Zdeka Hebejková doporuí jej ZM ke schválení -dohodu SD o využití pozemku v souvislosti se stavbou komunikace R4 - bude postoupeno ZM -oznámení Úadu pro zastupování státu o pozemcích bývalého MNV Mirotice, které se nachází v katastru Cerhonice a Malice bude postoupeno ZM -zmny kupních smluv a pravidel prodeje nových stavebních parcel a navrhované zmny doporuí ke schválení ZM. souhlasí: -s udlením licence k provozování autobusové dopravy na lince Píbram eské Budjovice -s prodejem pozemk v k.ú. Lukovice a Mirotice a doporuí žádosti ZM ke schválení -se znním Programu obnovy venkova pro území msta Mirotice a doporuí jej ZM ke schválení vzala na vdomí: -výsledek hospodáského auditu msta za rok obsah dopisu pedstavitel obce Frauenkappelen za Švýcarska, kteí pijali pozvání na 14. roník KF Alšovy dny. Paní Zdeka Hebejková prožívala konec války jako mladé dve a vzpomínky má velmi živ v pamti. Toto jsou její slova, obas doplnná jejím manželem Františkem. Já pocházím z Paraova (ze Stráže) a byla jsem v té dob svobodná. Ten hrozný den jsem šla do kostela spolu s ddou a jak jsme se blížili k msteku, ím dál silnji jsme slyšeli stelbu a dunní. Šli jsme k Dudovm, našim blízkým píbuzným. Jejich dcera, moje sestenice Milka, byla tehdy zamstnaná v Praze, ale v tch dnech byla i s rodinou zde, protože se báli bombardování Prahy. A tady tomu nakonec neunikli. Všude tu bylo plno voják a Milka slyšela jednoho z obsluhy protiletadlových tyat, jak íká ostatním: Popojedem výš, odtamtud se bude líp zamovat. Všichni odešli do sklepa, jen já s naším Honzou jsme zstali ve vchodu a doufali, že nás pevná ze ochrání, a tak jsme všechno vidli: Silnice byla plná splašených koní s rozbitými vozy, zmatek a ds, dovnit okny obrácenými na západ létaly stely, jak letadla obracela k novému útoku, bylo mnoho dr po stelách v nábytku, ve dveích - i dez na nádobí byl prostílen, okna rozbitá, chodba rozstílená Stecha byla zniená a když k nám zabhla paní Smolková, íkala, že je zcela zniený mimo jiné Zeman dm a že hoí Já jsem po prvním náletu vylezla oknem a pes zahradu utíkala smrem k Pátku (Kostelní ul.) a všude jsem vidla zniené kryté vozy a mrtvá zvíata. Ddu vyprovodila Milka za Mirotice, oni tam byli také schovaní. Mirotice hoely, byl to strašný pohled. Lidé utíkali, ale Milka se vrátila a tu ji potkal soused a hlásil: Dudovi jsou mrtví. Milka pozdji pišla s pláem k nám, s tím, že je to skuten pravda. Nebyli zabiti stelami i stepinami, troskami: tlaková vlna jim roztrhla plíce. Zahynul s nimi i vela Formánek, který u nich byl náhodou, a tak tam byli tyi mrtví v jednom dom. Dudovi se pátelili s židovskou rodinou koželuha Weisela, který si prý u Dud schoval njaké vci, ale nikdo nic pesného nevdl. V noci pak tam vypukl požár a co tam pípadn bylo, to bylo znieno. Když se potom odklízely trosky (krom místních to dlala maarská jednotka ze Strážovic), nic se nenašlo (vždy tmi výbuchy i šicí stroj odlétl až pes stechu) a pak požár zniil úpln všechno Obti náletu z ad místních (celkem 14) byly nejprve položeny v prjezdu radnice (staré) a pak spolen pohbeny. Zárove byli pohbeni i lidé, kteí uhoeli ve vozech, tedy jejich ohoelé ostatky, jen v pytlích, do spoleného hrobu. Naši chlapi, ze Strážovic a Stráže, pomáhali ve Struhách zakopávat všechna mrtvá zvíata, snad asi 80 kus Sestenice byla pak asi 2 msíce u nás, do té doby, než se ze všeho aspo trochu vzpamatovala Tak takové to tenkrát bylo. To se zkrátka z pamti nevytratí. Zvláš ta pedstava, že kdybych byla zstala také v tom dom,. Paní Hebejkové se láme hlas, vta zstává nedokonená, Nelze se divit : nikdo, kdo to prožil, nemže zapomenout. M. Bartošová 2 ERVEN 2008

3 ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Srden Vás zveme na ALŠOVY DNY 14. roník 28., 29.ervna a 5. ervence 2008 JEZDECKÉ SKOKOVÉ ZÁVODY - Soutže o putovní pohár starosty msta. DTSKÝ PVECKÝ SBOR ZŠ MIROTICE a CVIENÍ S HUDBOU - Žáci mirotické ZŠ se svým pipraveným programem. ZAHÁJENÍ roník Alšových dn zahájí starosta msta Mirotice Mgr. Milan Brunclík. ETNÍCI NA CESTÁCH aneb etnické humoresky od A až do Z - Zdenk Junák a Erik Pardus (herci Mstského divadla Brno) vyprávjí a zpívají v etnických uniformách, v poadu plném humorných historek o natáení etnických humoresek. YOYO BAND - Skupina, která se prosadila díky své temperamentní hudb a chytlavým textm. Richard Tesaík je textaskou duší celého YO YO Bandu (Kladno, Rybitví). CIMBÁLOVÁ MUZIKA ROSÉNKA - Vznikla v roce lenové muziky se od útlého vku folkloru naplno vnují. IN FLAMENUS - profesionální fakírská a ohová show (nároné technické prvky, originální choreografie a psobivé kostýmy Cimbálová muzika Rosénka GREENHORNS S HONZOU VYÍTALEM Legenda eské country hudby. ERNÝ DESKY - Hudba k tanci i poslechu 60 tých až 90 tých let. CELÝM DNEM NÁS BUDOU PROVÁZET hereky divadelní spolenosti Studio dell arte Bohatá tombola. Zmna programu vyhrazena. IN FLAMENUS FK MIROTICE VÁS ZVE na slavnostní zakonení fotbalové sezóny Dne 21. ervna na fotbalovém hišti Bahnice se uskutení od hod. tanení zábava. K poslechu a tanci hraje p. Jií Kozák. Bohaté oberstvení zajištno : klobásy, steaky, grilované sele i další pochoutky na grilu, k tomu všemu hojnost kvalitního piva. ERVEN

4 Osada leží asi 4 km jihozápadn od Mirotic. Kaple postavena v roce Ped ní zde stála devná zvonika a kíž. Kaple byla postavena na základ sbírky místních oban a provedení nkterých pípravných prací zdarma. Stavbu provedl stavitel Josef Kostner z Mirotic. Pvodní zvonek byl umístn ve vžice kaple. Kaple byla zasvcena Navštívení P. Marie. Z historie Nejsou doklady o tom, jak tato osada vznikla. První zápisy o obci pocházejí z roku 1292 za Krále Václava II. Za arcibiskupa Arnošta z Pardubic, kdy byl poizován soupis far a vsí, Jarotice náležely k dkanátu bozeskému. Jinak djiny osady úzce souvisí s djinami sousední vsi Boice. Pamtní kniha obcí Jarotice a Boice byla založena v roce 1922, a to po odlou- ení od obce Radobytce. Prvním kroniká- em byl Josef Jána. Pvodn Jarotice pináležely pod rychtu radobyteckou. Osadníci byli povinováni konat robotu na panstvích varvažovských. Po roce 1848 byla radobytecká rychta pemnna v politicky spojenou obec Radobytce, k níž Jarotice Živých organism na zemi stále ubývá. Každý den je nám z televizní obrazovky sdlováno, že za posledních 24 hodin vymizel na zemi další živoišný nebo rostlinný druh. Tyto informace se netýkají jen rostlin a zvíat, ale i lidí. V souasné dob existuje celá ada etnik, kde stav poklesl na takovou úrove, že již pro n není záchrany. Tyto zprávy jsou deprimující, ale bohužel jsou realitou. Ty opané, které hovoí o tom, že byli objeveni jedinci národa dávno zaniklého, pijímá odborná i laická veejnost s nadšením. V Miroticích z takového objevu nadšeni nejsme. Posute sami - národ Vandal. Jejich údajný zánik se datuje nkdy po roce 500, nkolik desetiletí po jejich nejslavnjším poinu, vyplenní íma (455 n.l.). Zdálo se, že nejen Stedomoí, ale i Evropa si od jejich svérázných zpsob sousedského soužití navždy oddychla. Skutenost je ale jiná. V Miroticích byla jejich pítomnost prokázána. Stopy, které za sebou zanechávají, to dokazují. Jinak takového Vandala tžko poznáte. Nemá žádné viditelné rysy, podle kterých by jej bylo možno identifikovat jako píslušníka tohoto národa. Co však v nm zstalo a jasn svdí o tom, že ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Pedstavujeme : JAROTICE náležely. V roce 1922 byla tato osada slouena s Boicemi, ímž se vytvoila samostatná obec. Osada pvodn podle nejstarších záznam ítala 19 ísel popisných. Stávala zde také obecní kovárna, která byla kolem roku 1800 zbourána. 1. svtová válka Dne 26. ervence 1914 byla vyhlášena ástená mobilizace, kdy muži ve vku od 21 do 36 let se museli do 24 hodin dostavit ke své posádce. Z Jarotic museli pi této mobilizaci narukovat 4 obané. Pak ovšem následovaly další vlny mobilizací. Z Jarotic v 1. svtové válce padli 2 vojáci. Prvním starostou slouených osad Boice a Jarotice, zaznamenaným v obecní kronice, byl Jan Pavelka z Boic. 2. svtová válka V té dob Jarotice sdílely osud s Boicemi: asté pelety spojeneckých letc od jihu k severu a zpt, a to ve vlnách po 200 až 250 letadlech. V obecní kronice se popisuje, že bylo slyšet bombardování nejen z oblasti ech, ale i z Norimberka a Saska. Mirotice místo významného objevu Souasnost V obci Jarotice žije v souasné dob 8 dosplých a 2 dti. Již nkolik let v Jaroticích ožívá historie osidlování Severní Ameriky ve westernové pevnosti a indiánském muzeu FORT HARY. jeho pedky byli nájezdníci ze Stedomo- í, je touha nco niit. Je vdecky dokázáno, že výskyt samotného jedince nezjistíte. Jeho pradávné pudy se projeví až v okamžiku, kdy nalezne spíznnou duši. Tímto se v nm probudí spící geny. Rychle se rozpomene na své pedky, kteí vyvrátili ím. Uvdomí si, že až dosud ztrácel as, možná, že i nkdy užitenou prací a zane, a protože musí být minimáln dva, zanou dohánt to co zameškali. K této skutenosti došlo i v Miroticích. Vždy posute sami. Za poslední plrok : zniení dvou zahradních posezení, poškození kapliky u cesty do Líšan, peražení kíže u STK, poškození 4 nov vysazených strom u cesty mezi Radobytcemi a Strážovicemi, utržení krytiny na hbitovní zdi v Miroticích, pomárání fasády kabin na Bahnici. Naposledy byl výskyt niitel zaznamenán z 3 na 4. kvtna. Dle dostupných informací dvojice (vidíte, co je prokázáno, musí být alespo dva) poškodila májku v Miroticích tak siln, že tato musela být z bezpenostních dvod pokácena. Pi psaní tohoto lánku jsem zaváhal, zda se skuten jedná o následníky Vandal. Pvodní si své choutky niit vybíjeli na cizím majetku. Dnes se zdá, že s oblibou nií nejen cizí, ale i vlastní majetek, nebo ten, který jim slouží. Viz demolování krytého zahradního posezení u sokolovny a Lajáku. Tím své dávné pedky urit pekonali. Pokrok se vskutku nedá zastavit. Anebo to zpsobilo kížení s geny jiných národ a dnes to jsou již jen vandalové? A to se dá hovoit o pírodou ovlivnném spojení. Nedokáži si pedstavit, jak by to mohlo vypadat za nkolik let, kdyby se v DNA tchto jedinc pošourali vdci. I když možná. Dnes tito vandalové nií i vci, které jim patí. V budoucnu se mže stát, že vdecký zásah tyto jedince posune ješt dále, a to skuten až na samu hranici dokonalosti niení to je,že se znií sami. Jejich fyzickou likvidaci si asi nepejeme, ale vymýtit z nich chu nco niit, to ano. Nebo snad nebudeme ekat na výsledky pípadného budoucího zásahu vdc, aby je napravili úpravou DNA, a již te se svým pístupem z pozice rodie, uitele, orgán státní moci, obana postaráme o to, že nebude teba zasahovat do genetiky tchto vandal? F. Hebejk 4 ERVEN 2008

5 Dne probhl v Miroticích 1. roník Triatlonu trochu jinak, což byla soutž dvojic ve dvou disciplínách klasického triatlonu /kolo, bh/ a jedna soutž netradiní, a to jízda na lodi. Vše se odehrávalo v okolí Mirotic, jízda na lodi z Blatné do Mirotic /15 km/, jízda na kole Mirotice, Lukovice, Výšice, Kožlí, Svobodka, Pohoí, U Novák, Boudy, Mirotice /19 km/, bh Mirotice, Brabulka, Lukovice, Mirotice /6 km/. Úast: 14 soutžních dvojic MIST I - Michal Krejí, Václav Ržika MIKŠOVÉ- Petr Mikšíek, Martin Mikšíek ZOUFALÉ MANŽELKY- Martina Matušková, Radka Nosková ÚASTNÍCI ZÁJEZDU - Jirka Volf, Ríša Nosek JHELÁK A KEPASA - Lukáš Kepasa, Robert Pont DUO KABEN - Jií Beneš, Václav Kaaba TRIO PAPATO - Martin eábek st., Martin eábek ml., STRAŽOVÁCI - Tibor Mišiak, Jan Kaírek KROVCI - Petr Kuera, Adam Kuera MOTÝLOVÉ - Jan adek, Martin Hídel KAPR V SÍTI- Radek eho /Keda/, Miloslav Bašta ERNÝ ZÁDA BRATR - Míra Matuška, Petr Texler K 9 - Radim Klárner, Milan Suchánek PROCHO I - Láa Procházka, Míra Procházka Samotný start na lodích v Blatné byl jednou z nejzajímavjších událostí celého triatlonu, zde po kolizi nkolika lodí se dostala do ela dvojice MOTÝLOVÉ, která a mocn stíhána dvojící MIST I své vedení do cíle již pohlídala a zasloužen zvítzila. Celkov byla první disciplína plná kuriozit a zajímavých situací a divácky velmi atraktivní, již na startu bylo pítomno více než 100 divák. ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC I. roník TRIATLON TROCHU JINAK K 9 4 h. : 24 min. : 30 s. MIKŠOVÉ 4 h. : 25 min. : 30 S. TRIO PAPATO 4 h. : 31 min. : 10 s. STRAŽOVÁCI 4 h. : 39 min. : 20 s. ÚASTNÍCI ZÁJEZDU 4 h. : 42 min. : 40 s. KROVCI 5 h. : 27 min. : 20 s. PROCHO I 5 h. : 46 min. : 00 s. ERNÝ ZÁDA BRATR 6 h. : 15 min. : 00 s. ZOUFALÉ MANŽELKY 6 h. : 18 min. : 30 s. KAPR V SÍTI 6 h. : 41 min. : 00 s. Na regulérnost soutže dohlížel vzorn hlavní rozhodí Míra Zemek. Ceny na závr pedal starosta msta Mirotice Mgr. Milan Brunclík. Celou akci provázelo krásné poasí, slova pochval celého startovního pole znamenají, že tato akce urit nezapadne v zapomnní a organizátoi již te zaínají plánovat další roník. M. Procházka Také v dalších disciplínách nebyla nouze o zajímavé momenty. Všichni úastníci zaslouží velkou pochvalu a podkování za zdárný prbh celé akce. Dále za odvahu a úžasné výkony. Je teba také vyzvednout jedinou dámskou dvojici, která zvládla celý triatlon na jedniku. Celkové poadí: MOTÝLOVÉ 3 hod. : 48 min. : 30 sekund MIST I 3 h. : 55 min. : 10 s. JHELÁK A KEPASA 3 h. : 58 min. : 20 s. DUO KABEN 4 h. : 23 min. : 30 s. ERVEN

6 Z NAŠÍ ŠKOLY ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Den matek ve 2. tíd uspoádali žáci 2. tídy besídku ke Dni matek. Všem maminkám se vystoupení dtí líbilo a byly nadšené svými miláky, jak jsou šikovní. Nakonec dostaly i dáreky, které jim dti samy udlaly. Mgr. Jaroslava Pribolová Prodejní výstava Považuji za svoji povinnost informovat širokou veejnost a tom, jak vlastn dopadl ten pedvelikononí jarmark a kolik se vlastn prodalo výrobk a utržilo penz. Celé akci bohužel nepálo poasí a prodejní plochy musely být umístny v objektu radnice, což celou výstavu trošku schovalo ped veejností. Místní obyvatelé si k ní ale cestu našli a výrobky rychle mizely ze stol. Vybraná ástka K 1.954,-- byla pedána vedení školy a bude použita na nákup uebních pomcek. Chtl bych z tohoto místa podkovat všem dtem za šikovné ruce a trplivost, kolegyním uitelkám za ochotu vnovat této akci kus ze svého volného asu. Mgr. Martin Hála Návštva ÚP Písek Žáci 8. roníku navštívili dne Úad práce v Písku, kde byli informováni o možnosti dalšího studia jak na SOU a SOŠ, tak i SPŠ v regionu Písek. Mli možnost si udlat test svých schopností, podle kterého zjistili, na jaký studijní smr mají pedpoklady. Ing. Johana Hebejková 6 KVTEN 2008

7 Nedávno skonily 4. Zimní divadelní Mirotice a souasn už naplno bží pípravy na jubilejní 5. Mirotické setkání loutek a hudby. O tom všem jsme hovoili s hlavním organizátorem celého zdejšího divadelního dní Ladislavem L. Tomešem. Tak nejprve strun k zimní sezón. V Divadýlku U Bažiáka jsme uspoádali celkem pt pedstavení, která byla urena nejen dtem, ale pro celou rodinu. Pijíždli na n i lidé z okolí, nap. z Písku, z imelic, z Radobytec, a to nás hodn potšilo. Celková návštvnost byla dobrá a na pedstavení Hafan Studia bratí Formanových, kteí vystupovali v sokolovn ped dtským karnevalem, byl poet návštvník pímo rekordní. A protože ZPRAVOJ MSTA MIROTIC Divadlo v Miroticích v zim i v lét Zimní divadelní Mirotice se už opravdu zaínají stávat tradicí, hodláme píští roník uspoádat znovu v komorních prostorách U Bažiáka. Jde o to, že v tom prostedí, zdá se, už psobí jeho kouzlo, genius loci, na návštvníky i na úinkující. A tady bych chtl podkovat provozovatelm restaurace Martinovi a Dan Kuerovým : dokážou totiž vytvoit opravdu velmi píjemné prostedí, milou atmosféru, mají pro tento kulturní podnik maximální pochopení a spolupráce s nimi je výborná. A samozejm dík patí i Mstskému úadu Mirotice, protože bez jeho finanní podpory by takováto rozsáhlá akce byla nerealizovatelná: Tolik tedy L.L. Tomeš k tomu, co bylo, takže jsme se hned zeptali na to, co bude : 5. roník Program Mirotické setkání loutek a hudby 5. Mirotického setkání loutek a hudby. Už sama skutenost, že pipravujeme už 5., jubilejní roník, svdí o tom, že tento kulturní projekt má své opodstatnní, má smysl jej dále rozvíjet. O jeho významu svdí i fakt, že náš festival byl letos zaazen mezi Zvláš dležité akce Jihoeského kraje a bude se konat pod záštitou krajského hejtmana. Novinkou je - na to chci zvláš upozornit, že se bude konat v pátek a v sobotu (22. a 23. srpna). Jeho program je již sestaven, íká L.L. Tomeš, pedává nám jej a my vám jej s pedstihem pedkládáme, abyste vdli už nyní, na co se mžete na konci prázdnin tšit: (red) pátek ,00 - zahájení 15,30 - Staré i nové píbhy Barona Prášila - Jií Bilbo Reidinger a Sylvie Krobová 17,00 - Bajaja - Teátr Víti Maríka 18,30 - Kejklí Vojta Vrtek - Kejklíské divadlo 19,00 - soutž ve zpvu 20,00 - Robinson Crusoe - Teátr Víti Maríka 21,00 - Ohové vystoupení - Kejklíské divadlo 21,30 - koncert - Žalman & spol. 23,30 - koncert - Ticho De Pre Cupé Band sobota ,00 - Aby to ert vzal - Hafan studio 13,30 - Žabák Valentýn - Buchty a loutky 15,00 - koncert - L. Pospíšil a B. Zatloukal 16,30 - O Kasena Niccolete - Divadlo LokVar 18,00 - Richard 3. - DNO 19,30 - Divadelní studio GAGA pi div. B.Polívky - Z. Korián 21,00 - koncert - Neež 23,00 - koncert - Pilgrim Pimple Moderátor - Perla Kotmelová - hereka a zpvaka Doprovodný program - horolezecká stna, jízda na koni, plavba lodikou, umlecká emesla, výstava obraz J.M. Vojny (pravnuk M. Alše), devosochání motorovou pilou v podání Martina Komárka, tynásobného mistra Evropy v devorubeckých sportech, petangue, kuliky. Odpov editele Národní galerie na kritiku Alšovy výstavy Vážená paní Bartošová, dkuji za dopis. Ve vci realizace výstavy Mikoláše Alše uvádím: Vedení Národní galerie v Praze je si vdomo problematického vyznní výstavy Mikoláše Alše v Jízdárn Pražského hradu. Pi její realizaci se sešlo nkolik okolností, které pak celkový dojem ovlivnily. Nízká hladina svtla byla však zámrná, protože prezentovanými díly byly z velké ásti kresby, které mohou být z dvodu jejich citlivosti na svtlo vystavovány jen pi tlumeném osvtlení. Pvodní projekt kurátora výstavy ml zpsobem instalace navodit pedstavu umlcovy cesty, ze které není návratu. Další motivy, jako osud talentovaného umlce nebo mapování ideologického zneužití Alšova díla bývalými vládními nomenklaturami, si lze pe- íst v katalogu. V prbhu vlastní realizace výstavy se však objevila ada vážných problém a zpsob prezentování Alšova díla se musel zmnit. Nkteré ásti expozice pak nemly vypovídací hodnotu, kterou mly mít, jako nap. práv ást s nábytkem z Alšovy pozstalosti. V množství kvalitních výstav a stálých expozic, které Národní galerie v Praze ron poádá a provozuje, se mže stát, že nkterá výstava nevyjde tak, jak bylo plánováno. Že se to stalo práv pi výstav Mikoláše Alše na Pražském hrad, nás neobyejn mrzí. Ale Mikoláš Aleš je postavou, která prošla sítem nkolika režim a stále hledáme její pravdivou podobu. Zdraví Prof. Milan Knížák, Dr.A. generální editel ERVEN

8 Kulturní a sportovní akce ( v Miroticích a okolí ) hod. Rozlouení s mateskou školou hod. Pijetí nejlepších žák ZŠ starostou msta hod. Pedávání závreného vysvdení žákm deváté tídy na MÚ hod. Jezdecké závody hod. Jezdecké skokové závody o pohár starosty msta ZPRAVOJ MSTA MIROTIC V msíci ervnu se dožívají krásného vku tito naši spoluobané: Bohumíra Krahulcová, Mirotice Marie Majerová, Mirotice Jaroslava Hozová, Mirotice Jiina Sixlová, Mirotice Jan Krejsa, Mirotice Jana Hejduková, Mirotice Josef Mrkvika, Mirotice Jií apek, Mirotice Marta Sladovníková, Radobytce Ladislav Tetauer, Jarotice Jan Bašta, Mirotice Jaroslava Nováková, Mirotice Miroslav Dohnal, Mirotice Libuše Barešová,Mirotice Josef Žižka, Mirotice Anna Kostínková, Mirotice Emilie Lupandinová, Mirotice Srden blahopejeme a do dalších let pejeme hodn zdraví, štstí a spokojenosti. Msto Mirotice ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC, vydává msto Mirotice, 1x msín, náklad 500ks, zdarma, sazba a tisk Mstský úad Mirotice, distribuce MÚ, zodpovdný redaktor Ing. P. Klíma. Evidenní íslo MK R E Redakní uzávrka píspvk do Zpravodaje je 15. dne pedchozího msíce. Pozdní píspvky budou zvejnny v dalším ísle.

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007 DOMOV Zpravodaj mstyse Krucemburk 2/2007 DEN MATEK NA SOKOLOVN VE VELKÉM STYLU V nedli 13. kvtna se v místní sokolovn poádal ke Dni matek velkolepý den. Pro své maminky zde vystoupily dti z mateské školky,

Více

Msíc lásky. Pojte s námi

Msíc lásky. Pojte s námi Msíc lásky Ano, je to tak. Pinejmenším od dob Karla Hynka Máchy, který to oficiáln napsal ve svém díle Máj. Dodnes se pod jeho sochou v Praze na Petín scházejí páreky zamilovaných. Myslím si, že láska

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov.

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov. Obecní úad Struhaov * Mnichovická 79 * www.struharov.cz - /9 Toto íslo vyšlo. íjna Vážení a milí, Snad nám dokážete odpustit, že naše noviny mají letos trochu zpoždní. Ve víru ešení velkých projekt, je

Více

JAN NITKA 22. 11. 1906 14. 8. 2013

JAN NITKA 22. 11. 1906 14. 8. 2013 JAN NITKA 22. 11. 1906 14. 8. 2013 Zaátkem srpna jsme se ze sdlovacích prostedk dovdli, že zemel nejstarší muž v eské republice a stalo se, co jsme my jeho známí, pátelé a spoluobané oekávali - nejstarším

Více

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku Záí 2007 Vydává Obecní úad v Javorníku z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 4/2007. Toto íslo vyšlo v záí 2007. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

. 3. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE. 5. zasedání ZO Ptení 8. 7. 2010

. 3. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE. 5. zasedání ZO Ptení 8. 7. 2010 Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení V dubnu 1999 vyšlo 1. íslo Ptenského zpravodaje. Stalo se tak z rozhodnutí nových zastupitel, kte í cht li ve svém volebním období lépe informovat všechny ob

Více

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE 24 POSLEDNÍ STRANA KSM vydal: Z AKCÍ KSM * PROTI FAŠISMU * Z AKTIVIT * KINOKLUB KSM * SLAVNOST HALÓ NOVIN * ESKÉ SOCIÁLNÍ FÓRUM * KONEC ORIONKY * KRIZE V OBUVNICTVÍ * PRACOVNÍ PODMÍNKY V BILLE * VZESTVÍ

Více

Vážení tenái Zpravodaje AMD!

Vážení tenái Zpravodaje AMD! Vážení tenái Zpravodaje AMD! Toto íslo Zpravodaje mžeme zaít zprávou, která jist potší všechny úastníky rehabilitaních a rekondiních pobyt v rekreaním zaízení Zámeek v Hodonín u Kunštátu. Vše nasvduje

Více

Roenka eského rozhlasu 1998

Roenka eského rozhlasu 1998 Roenka eského rozhlasu 1998 I. Úvod Vážené posluchaky a posluchai, kolegyn a kolegové, pedkládáme vám Výroní zprávu o innosti eského rozhlasu v minulém roce Roenku 1998. V úvodu se pokusím výsledky naší

Více

Vladimír Kapal. Vladimír Kapal

Vladimír Kapal. Vladimír Kapal Tuhle scénku známe všichni. Na obecním parku nebo jiné zelené ploše pobíhá pejsek, udlá svou potebu a páníek jej pozorn sleduje, aby se potom spolen odebrali dom na vlastní zahradu. A po pejskovi zbude

Více

ÚNOR 2009. Cena 5,- K

ÚNOR 2009. Cena 5,- K ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce

Více