ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC erven 2008 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: Vážení spoluobané, úvodem mi dovolte, abych vás pozval na 12. zasedání ZM, které se bude konat ve stedu 4. ervna 2008 v 17 hodin. Hlavním bodem programu bude projednání a schválení závreného útu msta za rok 2007, ešení situace pi dokonení stavebního obvodu Za Truhlárnou, prodej pozemk v Lukovicích a Miroticích a dále pak bžná agenda. V souasné dob zaínají pípravy na vybudování technické infrastruktury na nov vykoupených parcelách vedle ulice Ke Struhám. Máme již adu vážných zájemc o tyto stavební pozemky. Zastupitelstvo se bude na ervnovém zasedání zabývat zmnou zpsobu prodeje tchto parcel a znním smluv, které byly schváleny na minulém zasedání. Cílem je umožnit zájemcm o výstavbu rodinných domk vybrat si a zakoupit v pedstihu vybranou stavební parcelu, což umožní také mstu zajistit finanní prostedky na realizaci technické infrastruktury v této lokalit, aby si msto nemuselo na celou akci brát úvr. Na nových parcelách se bude moci stavt, až se provede výstavba kanalizace, pívod vody a elektiny a také plyn. Pedpokládáme, že by se toto mohlo uskutenit v roce V letošním roce bude dokonena komunikace a chodníky v ulici Ke Struhám a Za Truhlárnou, aby tím byly splnny požadavky vyplývající z podmínek pro erpání dotace, kterou obdrželo msto pi zahájení této výstavby. V minulých dnech probhla oprava veejného osvtlení, o které jsem se zmi- oval v minulém ísle, takže vím, že tyto problémy jsou na uritou dobu vyešeny. Naše pracovní skupina veejn prospšných prací se v souasné dob pln vnuje seení travnatých porost ve mst i okolních ástech. Stávající poasí peje rychlému rstu trávy, proto nestíháme posekat okamžit všechny potebné lokality. Problémem je i kvalita a dostupnost náhradních díl k sekakám, takže nkterá zaízení jsou nkdy i nkolik dní mimo provoz. V krátké dob bude nutné z hlediska bezpenosti posekání píkop u komunikací, které jsou ve vlastnictví msta. Tuto práci bychom s naší technikou nestihli v potebné dob dokonit, proto na tuto práci najmeme specializovanou firmu. V následujících dnech budeme oekávat výsledky schvalování dotací z fond EU, o které jsme žádali na opravu komunikací. V kladném pípad by se podailo opravit skoro všechny komunikace v Miroticích a v osadách, které vyžadují opravu, což by bylo píjemné pro všechny naše obany i návštvníky našeho regionu. M. Brunclík P O Z V Á N K A na 12. veejné zasedání zastupitelstva msta Mirotice, které se koná dne 4. ervna 2008 v hod. v budov radnice v Miroticích. Nabídka rodim pedškolák Rozhodli jsme se nabídnout vám možnost pihlásit Vaše pedškolní dti v dob od 11. do 15. srpna 2008 do Letní táborové školky. Co to znamená? V pípad Vašeho zájmu bychom pro pedškolní dti pipravili denní program, který by i ásten korespondoval s programem dtí, které v této dob s námi jedou na tábor. Ráno byste dti pivezli do Rekreaního zaízení Lukovice a v odpoledních hodinách byste si dti vyzvedli.o dti by peoval proškolený táborový pracovník. Denní režim by odpovídal režimu MŠ: ranní hry, svaina, dopolední zamstnání, obd, polední klid, svaina, odpolední zamstnání. V pípad zájmu se obrate, prosím, na paní uitelky v MŠ Mirotice, kde je možné vyzvednout pihlášku. Další informace získáte na nebo na telefonu : (Martina Vokatá) Uzávrka píjmu pihlášek je

2 37. zasedání RM Rada schválila: -zámr na pronájem ásti parc.. 866/10 za úelem obnovení pvodního rybníka projednala: -stížnost na nepoádek okolo domu p. 14. K jednání byl pizván majitel nemovitosti, který uvedl, že s nájemníky má velké problémy a ešení stavu formou domluvy je neúinné. Dále uvedl, že nebyl úspšný ani pokus ešit situaci pomocí policie a dalších orgán. -nabídku firmy ASEKOL s. r. o. na spolupráci pi zajištní zptného odbru vyazených elektrozaízení -žádost o pemístní kotle na pevná paliva v byt v dom p. 99 do sklepních prostor -stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj R k vyhodnocení dotace na výstavbu 1.etapy TI v lokalit Za Truhlárnou. Vyhodnocení mlo být provedeno v roce 2004 a msto tuto podmínku nesplnilo lo, ani nepožádalo o prodloužení lhty. vzala na vdomí: -žádost o pijetí pracovníka na VPP -informaci o zahájení poskytování informací pomocí SMS zpráv -informaci o zahájení sbru odpadu ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC I N F O R M A C E Z R A D Y pomocí popelnic v ásti Radobytce -protokol o kontrole ze strany Okresní správy sociálního zabezpeení nebyly zjištny nedostatky -informaci o podání návrhu na naízení exekuce proti užívání bytu v p nabídku spolenosti LESINFO CZ, a.s. na vypracování Lesního hospodáského plánu nesouhlasí: - s vyznaením dalšího parkovacího místa ped domem p zasedání RM Rada jednala v rozšíeném potu o pizvané zastupitele a schválila : -program 12. zasedáni ZM -opravu koupelny v byt v p. 75 -pravidelné navyšování nájmu v mstských bytech dle platného sdlení MMR R -zmnu nájemních smluv v dom p. 51, které jsou uzaveny na dobu uritou a týkají se pronájmu garáží projednala: -žádost vedoucí uitelky MŠ o úpravu hišt a zahrady v MŠ. Plán úpravy bude zahrnut do žádosti o dotace z EU -závrený úet msta za rok 2007 a 29. duben 1945: Pamtníci náletu vyprávjí ást 3: Vzpomíná Zdeka Hebejková doporuí jej ZM ke schválení -dohodu SD o využití pozemku v souvislosti se stavbou komunikace R4 - bude postoupeno ZM -oznámení Úadu pro zastupování státu o pozemcích bývalého MNV Mirotice, které se nachází v katastru Cerhonice a Malice bude postoupeno ZM -zmny kupních smluv a pravidel prodeje nových stavebních parcel a navrhované zmny doporuí ke schválení ZM. souhlasí: -s udlením licence k provozování autobusové dopravy na lince Píbram eské Budjovice -s prodejem pozemk v k.ú. Lukovice a Mirotice a doporuí žádosti ZM ke schválení -se znním Programu obnovy venkova pro území msta Mirotice a doporuí jej ZM ke schválení vzala na vdomí: -výsledek hospodáského auditu msta za rok obsah dopisu pedstavitel obce Frauenkappelen za Švýcarska, kteí pijali pozvání na 14. roník KF Alšovy dny. Paní Zdeka Hebejková prožívala konec války jako mladé dve a vzpomínky má velmi živ v pamti. Toto jsou její slova, obas doplnná jejím manželem Františkem. Já pocházím z Paraova (ze Stráže) a byla jsem v té dob svobodná. Ten hrozný den jsem šla do kostela spolu s ddou a jak jsme se blížili k msteku, ím dál silnji jsme slyšeli stelbu a dunní. Šli jsme k Dudovm, našim blízkým píbuzným. Jejich dcera, moje sestenice Milka, byla tehdy zamstnaná v Praze, ale v tch dnech byla i s rodinou zde, protože se báli bombardování Prahy. A tady tomu nakonec neunikli. Všude tu bylo plno voják a Milka slyšela jednoho z obsluhy protiletadlových tyat, jak íká ostatním: Popojedem výš, odtamtud se bude líp zamovat. Všichni odešli do sklepa, jen já s naším Honzou jsme zstali ve vchodu a doufali, že nás pevná ze ochrání, a tak jsme všechno vidli: Silnice byla plná splašených koní s rozbitými vozy, zmatek a ds, dovnit okny obrácenými na západ létaly stely, jak letadla obracela k novému útoku, bylo mnoho dr po stelách v nábytku, ve dveích - i dez na nádobí byl prostílen, okna rozbitá, chodba rozstílená Stecha byla zniená a když k nám zabhla paní Smolková, íkala, že je zcela zniený mimo jiné Zeman dm a že hoí Já jsem po prvním náletu vylezla oknem a pes zahradu utíkala smrem k Pátku (Kostelní ul.) a všude jsem vidla zniené kryté vozy a mrtvá zvíata. Ddu vyprovodila Milka za Mirotice, oni tam byli také schovaní. Mirotice hoely, byl to strašný pohled. Lidé utíkali, ale Milka se vrátila a tu ji potkal soused a hlásil: Dudovi jsou mrtví. Milka pozdji pišla s pláem k nám, s tím, že je to skuten pravda. Nebyli zabiti stelami i stepinami, troskami: tlaková vlna jim roztrhla plíce. Zahynul s nimi i vela Formánek, který u nich byl náhodou, a tak tam byli tyi mrtví v jednom dom. Dudovi se pátelili s židovskou rodinou koželuha Weisela, který si prý u Dud schoval njaké vci, ale nikdo nic pesného nevdl. V noci pak tam vypukl požár a co tam pípadn bylo, to bylo znieno. Když se potom odklízely trosky (krom místních to dlala maarská jednotka ze Strážovic), nic se nenašlo (vždy tmi výbuchy i šicí stroj odlétl až pes stechu) a pak požár zniil úpln všechno Obti náletu z ad místních (celkem 14) byly nejprve položeny v prjezdu radnice (staré) a pak spolen pohbeny. Zárove byli pohbeni i lidé, kteí uhoeli ve vozech, tedy jejich ohoelé ostatky, jen v pytlích, do spoleného hrobu. Naši chlapi, ze Strážovic a Stráže, pomáhali ve Struhách zakopávat všechna mrtvá zvíata, snad asi 80 kus Sestenice byla pak asi 2 msíce u nás, do té doby, než se ze všeho aspo trochu vzpamatovala Tak takové to tenkrát bylo. To se zkrátka z pamti nevytratí. Zvláš ta pedstava, že kdybych byla zstala také v tom dom,. Paní Hebejkové se láme hlas, vta zstává nedokonená, Nelze se divit : nikdo, kdo to prožil, nemže zapomenout. M. Bartošová 2 ERVEN 2008

3 ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Srden Vás zveme na ALŠOVY DNY 14. roník 28., 29.ervna a 5. ervence 2008 JEZDECKÉ SKOKOVÉ ZÁVODY - Soutže o putovní pohár starosty msta. DTSKÝ PVECKÝ SBOR ZŠ MIROTICE a CVIENÍ S HUDBOU - Žáci mirotické ZŠ se svým pipraveným programem. ZAHÁJENÍ roník Alšových dn zahájí starosta msta Mirotice Mgr. Milan Brunclík. ETNÍCI NA CESTÁCH aneb etnické humoresky od A až do Z - Zdenk Junák a Erik Pardus (herci Mstského divadla Brno) vyprávjí a zpívají v etnických uniformách, v poadu plném humorných historek o natáení etnických humoresek. YOYO BAND - Skupina, která se prosadila díky své temperamentní hudb a chytlavým textm. Richard Tesaík je textaskou duší celého YO YO Bandu (Kladno, Rybitví). CIMBÁLOVÁ MUZIKA ROSÉNKA - Vznikla v roce lenové muziky se od útlého vku folkloru naplno vnují. IN FLAMENUS - profesionální fakírská a ohová show (nároné technické prvky, originální choreografie a psobivé kostýmy Cimbálová muzika Rosénka GREENHORNS S HONZOU VYÍTALEM Legenda eské country hudby. ERNÝ DESKY - Hudba k tanci i poslechu 60 tých až 90 tých let. CELÝM DNEM NÁS BUDOU PROVÁZET hereky divadelní spolenosti Studio dell arte Bohatá tombola. Zmna programu vyhrazena. IN FLAMENUS FK MIROTICE VÁS ZVE na slavnostní zakonení fotbalové sezóny Dne 21. ervna na fotbalovém hišti Bahnice se uskutení od hod. tanení zábava. K poslechu a tanci hraje p. Jií Kozák. Bohaté oberstvení zajištno : klobásy, steaky, grilované sele i další pochoutky na grilu, k tomu všemu hojnost kvalitního piva. ERVEN

4 Osada leží asi 4 km jihozápadn od Mirotic. Kaple postavena v roce Ped ní zde stála devná zvonika a kíž. Kaple byla postavena na základ sbírky místních oban a provedení nkterých pípravných prací zdarma. Stavbu provedl stavitel Josef Kostner z Mirotic. Pvodní zvonek byl umístn ve vžice kaple. Kaple byla zasvcena Navštívení P. Marie. Z historie Nejsou doklady o tom, jak tato osada vznikla. První zápisy o obci pocházejí z roku 1292 za Krále Václava II. Za arcibiskupa Arnošta z Pardubic, kdy byl poizován soupis far a vsí, Jarotice náležely k dkanátu bozeskému. Jinak djiny osady úzce souvisí s djinami sousední vsi Boice. Pamtní kniha obcí Jarotice a Boice byla založena v roce 1922, a to po odlou- ení od obce Radobytce. Prvním kroniká- em byl Josef Jána. Pvodn Jarotice pináležely pod rychtu radobyteckou. Osadníci byli povinováni konat robotu na panstvích varvažovských. Po roce 1848 byla radobytecká rychta pemnna v politicky spojenou obec Radobytce, k níž Jarotice Živých organism na zemi stále ubývá. Každý den je nám z televizní obrazovky sdlováno, že za posledních 24 hodin vymizel na zemi další živoišný nebo rostlinný druh. Tyto informace se netýkají jen rostlin a zvíat, ale i lidí. V souasné dob existuje celá ada etnik, kde stav poklesl na takovou úrove, že již pro n není záchrany. Tyto zprávy jsou deprimující, ale bohužel jsou realitou. Ty opané, které hovoí o tom, že byli objeveni jedinci národa dávno zaniklého, pijímá odborná i laická veejnost s nadšením. V Miroticích z takového objevu nadšeni nejsme. Posute sami - národ Vandal. Jejich údajný zánik se datuje nkdy po roce 500, nkolik desetiletí po jejich nejslavnjším poinu, vyplenní íma (455 n.l.). Zdálo se, že nejen Stedomoí, ale i Evropa si od jejich svérázných zpsob sousedského soužití navždy oddychla. Skutenost je ale jiná. V Miroticích byla jejich pítomnost prokázána. Stopy, které za sebou zanechávají, to dokazují. Jinak takového Vandala tžko poznáte. Nemá žádné viditelné rysy, podle kterých by jej bylo možno identifikovat jako píslušníka tohoto národa. Co však v nm zstalo a jasn svdí o tom, že ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Pedstavujeme : JAROTICE náležely. V roce 1922 byla tato osada slouena s Boicemi, ímž se vytvoila samostatná obec. Osada pvodn podle nejstarších záznam ítala 19 ísel popisných. Stávala zde také obecní kovárna, která byla kolem roku 1800 zbourána. 1. svtová válka Dne 26. ervence 1914 byla vyhlášena ástená mobilizace, kdy muži ve vku od 21 do 36 let se museli do 24 hodin dostavit ke své posádce. Z Jarotic museli pi této mobilizaci narukovat 4 obané. Pak ovšem následovaly další vlny mobilizací. Z Jarotic v 1. svtové válce padli 2 vojáci. Prvním starostou slouených osad Boice a Jarotice, zaznamenaným v obecní kronice, byl Jan Pavelka z Boic. 2. svtová válka V té dob Jarotice sdílely osud s Boicemi: asté pelety spojeneckých letc od jihu k severu a zpt, a to ve vlnách po 200 až 250 letadlech. V obecní kronice se popisuje, že bylo slyšet bombardování nejen z oblasti ech, ale i z Norimberka a Saska. Mirotice místo významného objevu Souasnost V obci Jarotice žije v souasné dob 8 dosplých a 2 dti. Již nkolik let v Jaroticích ožívá historie osidlování Severní Ameriky ve westernové pevnosti a indiánském muzeu FORT HARY. jeho pedky byli nájezdníci ze Stedomo- í, je touha nco niit. Je vdecky dokázáno, že výskyt samotného jedince nezjistíte. Jeho pradávné pudy se projeví až v okamžiku, kdy nalezne spíznnou duši. Tímto se v nm probudí spící geny. Rychle se rozpomene na své pedky, kteí vyvrátili ím. Uvdomí si, že až dosud ztrácel as, možná, že i nkdy užitenou prací a zane, a protože musí být minimáln dva, zanou dohánt to co zameškali. K této skutenosti došlo i v Miroticích. Vždy posute sami. Za poslední plrok : zniení dvou zahradních posezení, poškození kapliky u cesty do Líšan, peražení kíže u STK, poškození 4 nov vysazených strom u cesty mezi Radobytcemi a Strážovicemi, utržení krytiny na hbitovní zdi v Miroticích, pomárání fasády kabin na Bahnici. Naposledy byl výskyt niitel zaznamenán z 3 na 4. kvtna. Dle dostupných informací dvojice (vidíte, co je prokázáno, musí být alespo dva) poškodila májku v Miroticích tak siln, že tato musela být z bezpenostních dvod pokácena. Pi psaní tohoto lánku jsem zaváhal, zda se skuten jedná o následníky Vandal. Pvodní si své choutky niit vybíjeli na cizím majetku. Dnes se zdá, že s oblibou nií nejen cizí, ale i vlastní majetek, nebo ten, který jim slouží. Viz demolování krytého zahradního posezení u sokolovny a Lajáku. Tím své dávné pedky urit pekonali. Pokrok se vskutku nedá zastavit. Anebo to zpsobilo kížení s geny jiných národ a dnes to jsou již jen vandalové? A to se dá hovoit o pírodou ovlivnném spojení. Nedokáži si pedstavit, jak by to mohlo vypadat za nkolik let, kdyby se v DNA tchto jedinc pošourali vdci. I když možná. Dnes tito vandalové nií i vci, které jim patí. V budoucnu se mže stát, že vdecký zásah tyto jedince posune ješt dále, a to skuten až na samu hranici dokonalosti niení to je,že se znií sami. Jejich fyzickou likvidaci si asi nepejeme, ale vymýtit z nich chu nco niit, to ano. Nebo snad nebudeme ekat na výsledky pípadného budoucího zásahu vdc, aby je napravili úpravou DNA, a již te se svým pístupem z pozice rodie, uitele, orgán státní moci, obana postaráme o to, že nebude teba zasahovat do genetiky tchto vandal? F. Hebejk 4 ERVEN 2008

5 Dne probhl v Miroticích 1. roník Triatlonu trochu jinak, což byla soutž dvojic ve dvou disciplínách klasického triatlonu /kolo, bh/ a jedna soutž netradiní, a to jízda na lodi. Vše se odehrávalo v okolí Mirotic, jízda na lodi z Blatné do Mirotic /15 km/, jízda na kole Mirotice, Lukovice, Výšice, Kožlí, Svobodka, Pohoí, U Novák, Boudy, Mirotice /19 km/, bh Mirotice, Brabulka, Lukovice, Mirotice /6 km/. Úast: 14 soutžních dvojic MIST I - Michal Krejí, Václav Ržika MIKŠOVÉ- Petr Mikšíek, Martin Mikšíek ZOUFALÉ MANŽELKY- Martina Matušková, Radka Nosková ÚASTNÍCI ZÁJEZDU - Jirka Volf, Ríša Nosek JHELÁK A KEPASA - Lukáš Kepasa, Robert Pont DUO KABEN - Jií Beneš, Václav Kaaba TRIO PAPATO - Martin eábek st., Martin eábek ml., STRAŽOVÁCI - Tibor Mišiak, Jan Kaírek KROVCI - Petr Kuera, Adam Kuera MOTÝLOVÉ - Jan adek, Martin Hídel KAPR V SÍTI- Radek eho /Keda/, Miloslav Bašta ERNÝ ZÁDA BRATR - Míra Matuška, Petr Texler K 9 - Radim Klárner, Milan Suchánek PROCHO I - Láa Procházka, Míra Procházka Samotný start na lodích v Blatné byl jednou z nejzajímavjších událostí celého triatlonu, zde po kolizi nkolika lodí se dostala do ela dvojice MOTÝLOVÉ, která a mocn stíhána dvojící MIST I své vedení do cíle již pohlídala a zasloužen zvítzila. Celkov byla první disciplína plná kuriozit a zajímavých situací a divácky velmi atraktivní, již na startu bylo pítomno více než 100 divák. ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC I. roník TRIATLON TROCHU JINAK K 9 4 h. : 24 min. : 30 s. MIKŠOVÉ 4 h. : 25 min. : 30 S. TRIO PAPATO 4 h. : 31 min. : 10 s. STRAŽOVÁCI 4 h. : 39 min. : 20 s. ÚASTNÍCI ZÁJEZDU 4 h. : 42 min. : 40 s. KROVCI 5 h. : 27 min. : 20 s. PROCHO I 5 h. : 46 min. : 00 s. ERNÝ ZÁDA BRATR 6 h. : 15 min. : 00 s. ZOUFALÉ MANŽELKY 6 h. : 18 min. : 30 s. KAPR V SÍTI 6 h. : 41 min. : 00 s. Na regulérnost soutže dohlížel vzorn hlavní rozhodí Míra Zemek. Ceny na závr pedal starosta msta Mirotice Mgr. Milan Brunclík. Celou akci provázelo krásné poasí, slova pochval celého startovního pole znamenají, že tato akce urit nezapadne v zapomnní a organizátoi již te zaínají plánovat další roník. M. Procházka Také v dalších disciplínách nebyla nouze o zajímavé momenty. Všichni úastníci zaslouží velkou pochvalu a podkování za zdárný prbh celé akce. Dále za odvahu a úžasné výkony. Je teba také vyzvednout jedinou dámskou dvojici, která zvládla celý triatlon na jedniku. Celkové poadí: MOTÝLOVÉ 3 hod. : 48 min. : 30 sekund MIST I 3 h. : 55 min. : 10 s. JHELÁK A KEPASA 3 h. : 58 min. : 20 s. DUO KABEN 4 h. : 23 min. : 30 s. ERVEN

6 Z NAŠÍ ŠKOLY ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Den matek ve 2. tíd uspoádali žáci 2. tídy besídku ke Dni matek. Všem maminkám se vystoupení dtí líbilo a byly nadšené svými miláky, jak jsou šikovní. Nakonec dostaly i dáreky, které jim dti samy udlaly. Mgr. Jaroslava Pribolová Prodejní výstava Považuji za svoji povinnost informovat širokou veejnost a tom, jak vlastn dopadl ten pedvelikononí jarmark a kolik se vlastn prodalo výrobk a utržilo penz. Celé akci bohužel nepálo poasí a prodejní plochy musely být umístny v objektu radnice, což celou výstavu trošku schovalo ped veejností. Místní obyvatelé si k ní ale cestu našli a výrobky rychle mizely ze stol. Vybraná ástka K 1.954,-- byla pedána vedení školy a bude použita na nákup uebních pomcek. Chtl bych z tohoto místa podkovat všem dtem za šikovné ruce a trplivost, kolegyním uitelkám za ochotu vnovat této akci kus ze svého volného asu. Mgr. Martin Hála Návštva ÚP Písek Žáci 8. roníku navštívili dne Úad práce v Písku, kde byli informováni o možnosti dalšího studia jak na SOU a SOŠ, tak i SPŠ v regionu Písek. Mli možnost si udlat test svých schopností, podle kterého zjistili, na jaký studijní smr mají pedpoklady. Ing. Johana Hebejková 6 KVTEN 2008

7 Nedávno skonily 4. Zimní divadelní Mirotice a souasn už naplno bží pípravy na jubilejní 5. Mirotické setkání loutek a hudby. O tom všem jsme hovoili s hlavním organizátorem celého zdejšího divadelního dní Ladislavem L. Tomešem. Tak nejprve strun k zimní sezón. V Divadýlku U Bažiáka jsme uspoádali celkem pt pedstavení, která byla urena nejen dtem, ale pro celou rodinu. Pijíždli na n i lidé z okolí, nap. z Písku, z imelic, z Radobytec, a to nás hodn potšilo. Celková návštvnost byla dobrá a na pedstavení Hafan Studia bratí Formanových, kteí vystupovali v sokolovn ped dtským karnevalem, byl poet návštvník pímo rekordní. A protože ZPRAVOJ MSTA MIROTIC Divadlo v Miroticích v zim i v lét Zimní divadelní Mirotice se už opravdu zaínají stávat tradicí, hodláme píští roník uspoádat znovu v komorních prostorách U Bažiáka. Jde o to, že v tom prostedí, zdá se, už psobí jeho kouzlo, genius loci, na návštvníky i na úinkující. A tady bych chtl podkovat provozovatelm restaurace Martinovi a Dan Kuerovým : dokážou totiž vytvoit opravdu velmi píjemné prostedí, milou atmosféru, mají pro tento kulturní podnik maximální pochopení a spolupráce s nimi je výborná. A samozejm dík patí i Mstskému úadu Mirotice, protože bez jeho finanní podpory by takováto rozsáhlá akce byla nerealizovatelná: Tolik tedy L.L. Tomeš k tomu, co bylo, takže jsme se hned zeptali na to, co bude : 5. roník Program Mirotické setkání loutek a hudby 5. Mirotického setkání loutek a hudby. Už sama skutenost, že pipravujeme už 5., jubilejní roník, svdí o tom, že tento kulturní projekt má své opodstatnní, má smysl jej dále rozvíjet. O jeho významu svdí i fakt, že náš festival byl letos zaazen mezi Zvláš dležité akce Jihoeského kraje a bude se konat pod záštitou krajského hejtmana. Novinkou je - na to chci zvláš upozornit, že se bude konat v pátek a v sobotu (22. a 23. srpna). Jeho program je již sestaven, íká L.L. Tomeš, pedává nám jej a my vám jej s pedstihem pedkládáme, abyste vdli už nyní, na co se mžete na konci prázdnin tšit: (red) pátek ,00 - zahájení 15,30 - Staré i nové píbhy Barona Prášila - Jií Bilbo Reidinger a Sylvie Krobová 17,00 - Bajaja - Teátr Víti Maríka 18,30 - Kejklí Vojta Vrtek - Kejklíské divadlo 19,00 - soutž ve zpvu 20,00 - Robinson Crusoe - Teátr Víti Maríka 21,00 - Ohové vystoupení - Kejklíské divadlo 21,30 - koncert - Žalman & spol. 23,30 - koncert - Ticho De Pre Cupé Band sobota ,00 - Aby to ert vzal - Hafan studio 13,30 - Žabák Valentýn - Buchty a loutky 15,00 - koncert - L. Pospíšil a B. Zatloukal 16,30 - O Kasena Niccolete - Divadlo LokVar 18,00 - Richard 3. - DNO 19,30 - Divadelní studio GAGA pi div. B.Polívky - Z. Korián 21,00 - koncert - Neež 23,00 - koncert - Pilgrim Pimple Moderátor - Perla Kotmelová - hereka a zpvaka Doprovodný program - horolezecká stna, jízda na koni, plavba lodikou, umlecká emesla, výstava obraz J.M. Vojny (pravnuk M. Alše), devosochání motorovou pilou v podání Martina Komárka, tynásobného mistra Evropy v devorubeckých sportech, petangue, kuliky. Odpov editele Národní galerie na kritiku Alšovy výstavy Vážená paní Bartošová, dkuji za dopis. Ve vci realizace výstavy Mikoláše Alše uvádím: Vedení Národní galerie v Praze je si vdomo problematického vyznní výstavy Mikoláše Alše v Jízdárn Pražského hradu. Pi její realizaci se sešlo nkolik okolností, které pak celkový dojem ovlivnily. Nízká hladina svtla byla však zámrná, protože prezentovanými díly byly z velké ásti kresby, které mohou být z dvodu jejich citlivosti na svtlo vystavovány jen pi tlumeném osvtlení. Pvodní projekt kurátora výstavy ml zpsobem instalace navodit pedstavu umlcovy cesty, ze které není návratu. Další motivy, jako osud talentovaného umlce nebo mapování ideologického zneužití Alšova díla bývalými vládními nomenklaturami, si lze pe- íst v katalogu. V prbhu vlastní realizace výstavy se však objevila ada vážných problém a zpsob prezentování Alšova díla se musel zmnit. Nkteré ásti expozice pak nemly vypovídací hodnotu, kterou mly mít, jako nap. práv ást s nábytkem z Alšovy pozstalosti. V množství kvalitních výstav a stálých expozic, které Národní galerie v Praze ron poádá a provozuje, se mže stát, že nkterá výstava nevyjde tak, jak bylo plánováno. Že se to stalo práv pi výstav Mikoláše Alše na Pražském hrad, nás neobyejn mrzí. Ale Mikoláš Aleš je postavou, která prošla sítem nkolika režim a stále hledáme její pravdivou podobu. Zdraví Prof. Milan Knížák, Dr.A. generální editel ERVEN

8 Kulturní a sportovní akce ( v Miroticích a okolí ) hod. Rozlouení s mateskou školou hod. Pijetí nejlepších žák ZŠ starostou msta hod. Pedávání závreného vysvdení žákm deváté tídy na MÚ hod. Jezdecké závody hod. Jezdecké skokové závody o pohár starosty msta ZPRAVOJ MSTA MIROTIC V msíci ervnu se dožívají krásného vku tito naši spoluobané: Bohumíra Krahulcová, Mirotice Marie Majerová, Mirotice Jaroslava Hozová, Mirotice Jiina Sixlová, Mirotice Jan Krejsa, Mirotice Jana Hejduková, Mirotice Josef Mrkvika, Mirotice Jií apek, Mirotice Marta Sladovníková, Radobytce Ladislav Tetauer, Jarotice Jan Bašta, Mirotice Jaroslava Nováková, Mirotice Miroslav Dohnal, Mirotice Libuše Barešová,Mirotice Josef Žižka, Mirotice Anna Kostínková, Mirotice Emilie Lupandinová, Mirotice Srden blahopejeme a do dalších let pejeme hodn zdraví, štstí a spokojenosti. Msto Mirotice ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC, vydává msto Mirotice, 1x msín, náklad 500ks, zdarma, sazba a tisk Mstský úad Mirotice, distribuce MÚ, zodpovdný redaktor Ing. P. Klíma. Evidenní íslo MK R E Redakní uzávrka píspvk do Zpravodaje je 15. dne pedchozího msíce. Pozdní píspvky budou zvejnny v dalším ísle.

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Duben 2008 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vážení spoluobané, úvodem mi dovolte, abych vás seznámil s

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání a

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Pondlí 14.1.2008 18:30 21:30 Místo konání: Restaurace Sklep (Seifertova 53, Praha 3, http://www.restauracesklep.cz/) Úast: Souek Petr, Ing.

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

ZÁPIS 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006

ZÁPIS 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006 Pítomni : dle prezenní listiny Zahájení : 18.05 h. Konec : 19.25 h. 1. K zápisu a usnesení minulé schze ( 6.10.06) a ust. zasedání ZO nebyly

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p.

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. 15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. Mašek, Štauber V úvodu požádala starostka zastupitele o doplnní programu

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více