Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 6 Člověk a jeho svět. Prvouka Vlastivěda Přírodověda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 6 Člověk a jeho svět. Prvouka Vlastivěda Přírodověda"

Transkript

1 Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 6 Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne Platné od Ředitelka školy: PaedDr. Dana Martinková, Ph.D. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) se vyučuje v samostatném předmětu Prvouka. Ve 2. období (4. 5. ročník) je jeho výuka rozdělena do dvou předmětů: Vlastivěda a Přírodověda. Týdenní dotace: Prvouka v ročníku 2 hodiny týdně, to je 66 vyučovacích hodin za školní rok v každém ročníku. Vlastivěda ve ročníku 2 hodiny týdně, to je 66 vyučovacích hodin za školní rok v každém ročníku. 1

2 Přírodověda ve ročníku 2 hodiny týdně, to je 66 vyučovacích hodin za školní rok v každém ročníku. Vzdělávací obsah oblasti se týká člověka, společnosti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších aktuálních témat praktického života. Navazuje na dosavadní zkušenosti, poznatky a dovednosti z rodiny, z předškolního vzdělávání a dále na učivo předcházejících ročníků. Žák se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti (včetně situací ohrožení) a utváří si prvotní ucelený obraz světa. Poznává sebe i své nejbližší okolí, postupně se seznamuje s místně i časově vzdálenějšími osobami, jevy a ději. Učí se vnímat vztahy mezi lidmi, mezi lidmi a přírodou, mezi organismy a jevy v přírodě, přemýšlet o nich, hodnotit a chránit je. Své myšlenky se učí srozumitelně formulovat. Vzdělávání v oblasti vytváří základ pro další specializovanější výuku ve 3. období ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Vzdělávací obsah je členěn do pěti tématických okruhů: 1. Místo kde žijeme zahrnuje organizaci života rodiny, třídy, školy, obce a nejbližšího okolí. Má výrazný výchovný charakter pro utváření svého vztahu k nejbližším, k domovu, rodnému kraji, rozvíjí národní cítění a vlastenectví. Zahrnuje mravní, estetickou, environmentální i dopravní výchovu. 2. Lidé kolem nás základem je poznávání a upevňování základů správného chování a jednání mezi lidmi, poznávání základních práv a povinností, seznámení se se světem financí. Žáci si všímají problémů, které provázejí soužití lidí ve společnosti a v současném světě. Jsou kladeny základy pro utváření dovedností budoucího demokratického občana státu. 3. Lidé a čas orientace v dějích a v čase, poznávání vývoje a základních historických souvislostí v životě člověka, společnosti, přírody. Zahrnuje poznatky z naší historie, poznávání kulturních i přírodních památek, významných osobností naší historie se zvýrazněním regionálního hlediska. 4. Rozmanitost přírody proměnlivost živé i neživé přírody nejbližšího okolí, vlasti, Země i vesmíru. Žáci poznávají život v přírodě, narušování rovnováhy v přírodě lidskou činností. Důraz je kladen zejména na environmentální výchovu, trvale udržitelný rozvoj. 5. Člověk a jeho zdraví žáci se seznamují s vlastním tělem, biologickými a fyziologickými funkcemi a potřebami. Poznávají zdraví jako stav bio- psycho- sociální rovnováhy života. Důraz je kladen na zdravý životní styl, životosprávu, hygienu, osvojují si bezpečné chování, vzájemnou pomoc a zodpovědnost každého za své zdraví, důležitou hodnotu v životě člověka. Nedílnou součástí je získání základních dovedností při poskytování první pomoci, chování v krizových situacích a prevence protispolečenských jevů. Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určité role, řeší modelové situace atd. Ve výchovně vzdělávacím procesu je ve všech obdobích prováděna výuka v samostatných hodinách nebo v blocích s jinými vyučovacími předměty, kromě výuky v kmenových třídách je možné využít odborné učebny. Nezbytné pro spojení učiva s praxí je přímé pozorování v přírodě, na vycházkách v místě školy, výletech, exkurzích, návštěvách památek, muzeí, knihovny a vhodných kulturních i jiných představení. Vzdělávání v oblasti směřuje k: 2

3 - orientaci ve světě poznatků, informací a k chápání časových, místních, kulturních i historických a zeměpisných souvislostí - orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu - rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech - poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování na základě respektu pravidel společenského soužití - samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií, sebepoznání - utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možnosti aktivního uplatnění při jejich ochraně - přirozenému utváření a vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí - objevování a poznávání všeho, co žáka zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět - utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti - poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení - poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech. Obor vzdělávací oblasti: PRVOUKA Charakteristika předmětu: Prvouka se vyučuje v 1.-3.ročníku (1. období). Týdenní dotace: 2 hodiny týdně v každém ročníku, to je 66 hodin ročně v každém ročníku. Výuka zahrnuje pět základních tematických okruhů (viz charakteristika vzdělávací oblasti) a zároveň jsou plněny dílčí úkoly z průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova. Ve všech ročnících 1. obdobích bude využíváno přesahů do dalších předmětů: Český jazyk, Matematika, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Pracovní výchova. Žák se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jednoduché vztahy a souvislosti mezi nimi. Poznává nové prostředí a nový kolektiv, získává a rozvíjí jednoduché pracovní a společenské návyky nezbytné pro práci ve školním kolektivu i v rodině a společnosti. Poznává přírodu v jejích časových proměnách během roku. Učí se poznávat sám sebe, vnímat vztahy mezi lidmi, mezi lidmi a přírodou, mezi organismy a jevy v přírodě, přemýšlet o nich a hodnotit je. Seznamuje se s regionálními tradicemi. Své myšlenky se učí srozumitelně formulovat. Učí se bezpečně 3

4 pohybovat v dopravním provozu, chránit své zdraví i zdraví ostatních, šetrně se chovat k přírodě. Vzdělávání v oblasti vytváří základ pro výuku Vlastivědy a Přírodovědy ve 2. období a pro další rozvoj poznatků v různých vzdělávacích oblastech 3. období. Organizace výuky: Výuka probíhá zpravidla v jednohodinových lekcích, může být součástí blokové výuky v kombinaci s jinými předměty nebo součástí výuky v rámci realizace některého projektu. K doplnění výuky patří i návštěvy kulturních pořadů, výstav, vycházky do okolí školy, výlety do přírody, návštěvy kulturních památek, muzea, knihovny a další podle aktuálních nabídek různých institucí i vlastní aktivní činnosti žáků užitečné pro vlastní kolektiv třídy, školy, pro rodiče i veřejnost. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu PRVOUKA: Učitel vede žáky k osvojení klíčových kompetencí: 1. Kompetence k učení (na výstupu v 3. ročníku): Žáky naučíme: - vyhledávat a třídit informace, operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly - poznávat smysl a cíl učení, mít pozitivní vztah k učení, umět posoudit vlastní pokrok 2. Kompetence k řešení problémů: Žáky naučíme: - samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, vyvozovat z nich závěry - poznávat smysl a cíl učení, mít pozitivní vztah k učení, posoudit vlastní pokrok 3. Kompetence komunikativní: Žáky naučíme: - naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně reagovat - rozumět různým typům textů a záznamů, obsahu obrazových materiálů - rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, pojmenovávat pozorované skutečnosti,zachycovat je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech 4. Kompetence sociální a personální: Žáky naučíme: - podílet se na utváření příjemné atmosféry ve třídě i ve skupině, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívat k 4

5 upevňování dobrých mezilidských vztahů - v případě potřeby poskytnout pomoc spolužákům nebo o ni požádat - chápat potřebu a význam spolupráce s druhými při řešení daného úkolu - přispívat k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 5. Kompetence občanské: Žáky naučíme: - uvědomovat si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu, rozhodovat se zodpovědně podle dané situace, poskytnout dle svých možností účinnou pomoc - oceňovat naše tradice, pěstovat si zdravé vlastenecké cítění příslušnosti k rodině, kraji, národu. 6. Kompetence pracovní: Žáky naučíme: - používat bezpečně, hospodárně a účinně různé materiály - dodržovat vymezená pravidla při všech činnostech K tomu jsou využívány především následující postupy: - učitel svým chováním rozvíjí pozitivní vztah k přírodě, společnosti, vlasti - učitel vhodným výběrem učebnic, pracovních sešitů, ukázek z dětských knih a dalších pomůcek, vede k získávání pozitivního vztahu k úctě k našim tradicím a kulturnímu dědictví k přírodě i k výsledkům lidské práce, pokládá základy pro další celoživotní učení v různých oborech - učitel vede žáky k pozorování okolí, vnímání změn a motivuje je k diskusi, výměně názorů, sdělování zkušeností, tím je vede k výstižnému a kultivovanému vyjadřování - učitel využívá vycházek, exkurzí i jednoduchých naučných textů, které vedou žáky k touze získávat nové informace z různých zdrojů - učitel výběrem přiměřených textů vede žáka k tomu, aby začal vnímat historický a kulturní vývoj národa, vážil si ho a zároveň respektoval práva ostatních národů a etnik - učitel vhodným výběrem témat diskusí a vedením diskusí vede žáka ke zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace, k vhodnému vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k přiměřenému obhajování svých práv; žák se učí naslouchat promluvám druhých, zachovávat společenská pravidla - učitel vybírá pro výuku takové odborné termíny, které odpovídají schopnostem žáků - učitel vytváří situace, které motivují žáka ke správnému využívání informačních a komunikačních prostředků, učitel vede žáka ke 5

6 spolupráci ve skupině, k uvědomování si zodpovědnosti, k dodržování vymezených pravidel - využívá námětů učiva i samotné formy práce k soustavnému výchovnému působení na žáky K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: 1. období (1. 3. ročník): Očekávané výstupy Učivo (aplikované klíčové kompetence) 1. ročník žák - si uvědomuje roli školáka, vztahy ke spolužákům - zná cestu do školy a uvědomuje si možná nebezpečí - pečuje o své zdraví - seznamuje se se základními pravidly silničního provozu, správným přecházením vozovky, chůzí po chodníku, funkcí semaforu - rozlišuje roční období, sleduje změny v přírodě na podzim - vypráví o vlastních zkušenostech se sklizní ovoce a zeleniny - umí pouštět draka Místo kde žijeme: Jsem školák: škola, žák, chování ve škole i mimo školu, okolí školy. Osobní hygiena, úklid a čistota ve škole i doma, pořádek ve školních věcech. Pohádky: O Smolíčkovi O veliké řepě Budulínek Člověk a jeho zdraví: Dopravní situace, cesta do školy, bezpečnost a orientace v prostoru. Rozmanitost přírody: Lidé a čas: Orientace v prostoru a v čase. Podzim v přírodě: na zahradě, na poli, život zvířat a rostlin. Počasí. Hry a zábavy dětí. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) OSV: utváření mezilidských vztahů, vztahy ve třídě i mimo ni VDO: uvědomění si svých práv a povinností MKV: tolerance a respektování spolužáků z jiné etnické skupiny Přesahy do učiva všech předmětů, komplexní pojetí učiva, bloková výuka jazyka a výchovných předmětů, komplexní pojetí učiva, bloková výuka Časové rozvržení IX X (cca 8 vyuč. hodin) X XI (cca 8 vyuč.hodin) Poznámky, diferenciace Žáci s vývojovými poruchami učení: Práce podle individuálních plánů. Žáci s postižením tělesným (pohybovým) Pracují podle stejných osnov, jsou uvolňováni z vycházek, nebo mohou využít pomoci asistenta pedagoga. Žáci 6

7 - zná základní rodinné vztahy - ví jak může pomáhat v domácnosti - orientuje se ve svých zájmech, v možnostech využití svého času - uvědomuje si smysl zaměstnání rodičů a význam práce ostatních lidí - uvědomuje si správné a nesprávné chování Likvidace odpadků. Lidé kolem nás: Místo kde žijeme: Moje rodina: příbuzenské vztahy, rodinné prostředí, podíl jednotlivých členů rodiny na práci v domácnosti. Zaměstnání rodičů, další zaměstnání. Obchody a nákupy. Na poště. Základy společenského chování. Adresa bydliště, orientace v místě bydliště. třídění odpadů, nádoby na tříděný odpad (vycházka) jazyka, Pracovní výchovy, Matematiky MDV: vliv reklamy na prodej výrobků, kritický přístup k reklamě XI (cca 6 vyuč. hodin) s rychlejším pracovním tempem: Rozšiřující úkoly z pracovních listů, výukových programů, alternativních studijních materiálů. - rozlišuje roční doby - na základě zkušenosti pojmenuje změny přírody v zimě - orientuje se v čase - zná některé vánoční zvyky a tradice - pozná nejběžnější rostliny a živočichy - zná některé zimní sporty a hry Rozmanitost přírody: Lidé a čas: Příroda v zimě: změny v krajině, počasí ( jinovatka, sníh, mráz), délka dne a noci. Tradice Vánoc. Rostliny a zvířata v zimě. Zima v místní krajině, péče člověka o zimní přírodu. Zimní sporty a zábavy dětí. Přesahy do učiva všech předmětů, komplexní pojetí učiva, bloková výuka VEGS: vánoční zvyky a tradice u nás i v jiných zemích, společné znaky a odlišnosti projevů kultury XII I (cca 10 vyuč. hodin) - jmenuje části lidského těla Člověk a jeho zdraví: U lékaře, předcházení nemocem, II (cca 6 vyuč. hodin) 7

8 - dodržuje hygienické zásady - uvědomuje si, že některé věci mohou mít špatný vliv na jeho zdraví první pomoc. Lidské tělo, hygiena. Návykové látky. jazyka a výchovných předmětů důležitost ochrany vlastního zdraví, nebezpečí vlivu návykových látek - rozlišuje roční doby - sleduje změny v přírodě na jaře - pozná nejběžnější rostliny a živočichy - zná běžné jarní hry dětí, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času - zná některé tradice a zvyklosti Velikonoc Rozmanitost přírody: Lidé a čas: Příroda na jaře, počasí. Jarní práce na poli a na zahradě. Pohádky: Hrnečku vař O 12 měsíčcích Vztah člověka k přírodě. Jaro v místní krajině. Hry dětí. Tradice Velikonoc jazyka a výchovných předmětů, komplexní pojetí učiva, bloková výuka VEGS: Velikonoce očima různých národnostních a sociálních skupin III IV (cca 10 vyuč. hodin) - seznámí se se zaměstnáním svých rodičů - váží si výsledků práce lidí - seznámí se s možnostmi trávení volného času - dokáže vyjmenovat některá povolání - pozná, z čeho se vyrábí některé výrobky - vyjmenuje dny v týdnu Lidé kolem nás: Práce dospělých. Zájmy žáků. Volba povolání. Pracovní dny, dny pracovního volna jazyka, Matematiky, Pracovní výchovy IV V (cca 10 vyuč. hodin) Rozmanitost přírody: Lidé a čas: V - VI (cca 8 vyuč. hodin) 8

9 - rozlišuje roční doby - sleduje změny v přírodě v létě - poznává nejběžnější rostliny a živočichy - zná letní hry a možnosti sportovního vyžití, uvědomuje si jejich nebezpečí a rizika - chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi - přiměřeně svému věku se umí chovat v mimořádných situacích - zná důležitá telefonní čísla Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 2. ročník žák - ovládá základní učivo prvního ročníku - orientuje se v místě svého bydliště - zvládá cestu do školy a ze školy - orientuje se v prostorách školy, je seznámen se školním řádem a snaží se o jeho dodržování - projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům - je informován o svých právech a povinnostech, zná pravidla slušného chování Léto: letní měsíce, příroda v létě. Volný čas, hry dětí v létě, dovolená, odpočinek. Shrnutí učiva: Roční doby a orientace v čase Učivo Místo kde žijeme: Lidé kolem nás: Opakování učiva prvního ročníku, popis cesty do školy a zpět, uvědomění si rizikových míst a situací Člověk mezi lidmi: Seznámení se školním řádem, prostory školy, zaměstnanci školy důvěra v zaměstnance- nebát se požádat o radu či pomoc Základní společenská pravidla, chování mezi lidmi VEGS: dovolená v cizině, důležitost osvojování si dalších jazyků Přesahy do učiva všech předmětů, komplexní pojetí učiva, bloková výuka Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) OSV: zdůvodňování nutnosti dodržování určitých pravidel, umění žádat o pomoc,omluvit se, pozdravit, ale i odmítnout VDO: dodržování daných pravidel, řádu, motivace k ohleduplnosti a ochotě pomáhat slabším a potřebným využití časové rezervy Časové rozvržení IX - X (cca 8 vyuč. hodin) Poznámky, diferenciace Žáci s vývojovými poruchami učení: Práce podle individuálních plánů. Žáci s postižením tělesným (pohybovým) Pracují podle stejných osnov, jsou uvolňováni 9

10 - ví, co je to rodina, dokáže pojmenovat jednotlivé členy rodiny, orientuje se v rodinných vztazích (maminka mé maminky je moje apod.), kdo je starší, kdo mladší - zná adresu svého bydliště, datum svého narození - uvědomuje si své místo v rodině, zná některá svá práva a povinnosti - projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům - ví, jakým způsobem je možné adekvátně trávit volný čas a sám si vybírá aktivity podle svého zájmu - má povědomí o tom, kdo byl Svatý Václav a o souvislosti se státním svátkem sleduje a dokáže popsat změny v přírodě na podzim - orientuje se v pojmech minulost, současnost, budoucnost Člověk průběh lidského života: Moje rodina širší příbuzenské vztahy, prarodiče, rodiče, děti, vnoučata, vztahy mezi členy rodiny. Rodinné zvyky a tradice, úcta ke starším, rodokmen. Pomoc v domácnosti práva a povinnosti, bezpečnost při používání domácích spotřebičů. Práce a volný čas: Volný čas a jeho využití. Státní svátky Den české státnosti, Svatý Václav. Rozmanitost přírody: Změny v přírodě na podzim, podzimní měsíce, výlovy rybníků, pouštění draků, sklizeň ovoce, zeleniny, práce na polích, sběr kaštanů, žaludů, šípků, jeřabin, Lidé a čas: Minulost, současnost, budoucnost oblékání, doprava, věda a technika Přesahy do Matematiky. MKV: rodinu mají Indiáni, černoši, Rómové, atd. hledání styčných bodů mezi rodinami různých národn. menšin Přesahy do Českého jazyka, Matematiky a výchovných předmětů VEGS: sv.václav - naše kulturní a historické dědictví je přínosem ke kultuře světové změny okolní krajiny vlivem činnosti člověka OSV: koloběh života, úcta ke starším spoluobčanům porovnat styl oblékání, způsoby dopravy i rozmach X (cca 8 vyuč. hodin) z vycházek, nebo mohou využít pomoci asistenta pedagoga. Žáci s rychlejším pracovním tempem: Rozšiřující úkoly z pracovních listů, výukových programů, alternativních studijních materiálů. 10

11 - zná hodiny, čas dokáže určit podle hodin s ručičkami i digitálních - dokáže vyjmenovat měsíce v roce, jarní, letní, podzimní a zimní měsíce, dokáže stručně charakterizovat jednotlivá roční období - chápe rozdíl mezi kalendářním a školním rokem - dokáže podle obrázku popsat základní části lidského těla - přiřadí ke smyslům správné orgány (sluch, čich, zrak, chuť, hmat) -zná příznaky běžných onemocnění, zbavuje se strachu z lékařských prohlídek a prohlídek u zubního lékaře, ví, proč je nezbytné očkování - je seznámen s tím, jak se zachovat v případě, kdy je svědkem úrazu, dokáže poskytnout první pomoc (přiměřenou svému věku) - dodržuje základní hygienické návyky - je seznámen s možnostmi využití bezplatných linek tísňového volání Orientace v čase podle hodin (ručičkových i digitálních), režim podle hodin. Hodina, minuta, sekunda. Kalendářní rok (charakteristika ročních období i jednotl. měsíců). Kalendářní rok a školní rok. Člověk a jeho zdraví: Naše tělo (hlava, trup, horní a dolní končetiny a další části). Smysly. Nemoc a úraz dětské nemoci, návštěva lékaře, předcházení nemocem a úrazům. Lékárnička. Nebezpečí zneužívání léků. Základy poskytnutí první pomoci. Škodlivost návykových látek. Zdravotnická zařízení v Klatovech. Hygiena a čistota. Tísňová volání, linka důvěry. Dětská krizová centra. Lidé kolem nás: Lidé a technika. průmyslové revoluce. Vymyslet ekologický dopravní prostředek. Přesahy do Matematiky, Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy, Českého jazyka Přesahy do učiva Tělesné výchovy, Českého jazyka jakým způsobem utvářet zdravý životní styl (žáci navrhnou), odpovědnost ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů OSV: úcta k výsledkům práce lidí, XI (cca 8 vyuč. hodin) XII (cca 6 vyuč. hodin) 11

12 - zná, z čeho se vyrábí základní výrobky kolem nás (potraviny, oblečení, nábytek, papír atd.) - pozná základní materiály pro výrobu některých konečných výrobků (kov, plast, sklo) - zná některé vánoční zvyky a tradice, mnohé si sám vyzkouší, stává se pokračovatelem těchto tradic - zná některé zimní sporty, některé z nich sám provozuje - rozezná rizika a nebezpečí různého charakteru - na základě vlastní zkušenosti dokáže pojmenovat proměny přírody v zimě - uplatňuje základní pravidla účastníka silničního provozu, správným přecházením vozovky, chůzí po chodníku, funkcí semaforu, chováním v dopravních prostředcích a při čekání ne ně, významem Zaměstnání rodičů. Pracovní postupy, stroje a nástroje. Technika jako výsledek lidského vývoje. Lidé a čas: Adventní zvyky a obyčeje Vánoce u nás a ve světě Člověk a jeho zdraví: Zimní sporty, zásady pobytu na horách a venku vůbec s ohledem na mráz, prochladnutí, náledí, sněžení, bezpečnost při zimních sportech Rozmanitost přírody: Člověk a jeho zdraví: Zimní měsíce, délka dne a noci. Proměny přírody v zimě, lesní zvířata v zimě péče o ně. Chodec cyklista. Dopravní prostředky, dopravní značky. Dopravní situace v obci. Seznámení s telefonními čísly, ocenění hodnoty spolupráce a pomoci Přesahy do učiva Pracovní výchovy MKV: Vánoce u nás a ve světě multikulturní náhled na oslavu Vánoc jazyka, Hudební výchovy, Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy Přesahy do učiva Tělesné výchovy, Českého jazyka a Výtvarné výchovy jazyka, Výtvarné výchovy Přesahy do učiva Tělesné výchovy, Českého jazyka I (cca 8 vyuč. hodin) 12

13 základních dopravních značek, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných - zná a umí použít telefonní čísla hasičského záchranného sboru ČR, policie ČR, zdravotnické záchranné služby, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek - učí se, jak pečovat o některé pokojové rostliny - je seznámen se základními pravidly péče o živočichy v zajetí, je si vědom odpovědnosti za jejich život pokud se rozhodne je doma chovat - ví, kde je jeho domov, jaký je rozdíl mezi městem a venkovem nácvik správného ohlášení dopravní nehody, požáru a jiných život ohrožujících událostí. Pošta. Rozmanitost přírody: Místo, kde žijeme: Příroda svět okolo nás: pokojové rostliny (názvy některých z nich, péče o ně - zalévání, hnojení, apod.) Péče o živočichy v zajetí chované doma (křečci, andulky atd.), na dvorku, hospodářská zvířata (králíci, slepice atd.). Návštěva květinářství a prodejny se zvířaty(vycházka). Domov-prostředí v okolí bydliště Obec, město rozdíly Ochrana životního prostředí Hodnocení životního prostředí Recyklace, třídění odpadu Druhy zeleniny, zemědělské plodiny, luštěniny. Stromy, keře, byliny. Ovocné stromy a ovoce. jazyka a Matematiky Přesahy do učiva Pracovní výchovy, Českého jazyka OSV: péče o živočichy v zajetí, vědomí odpovědnosti za jejich život, pokud se rozhodne pro jejich chov Kam s nimi, když doslouží? praktické dovednosti třídit odpad pojem ekologické zemědělství, funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti II - VI (cca 26 vyuč. hodin) - umí rozlišit ovoce a zeleninu - ví, co je to zemědělská plodina Lidé a čas: Velikonoční zvyky a obyčeje, Přesahy do učiva Pracovní výchovy, Výtvarné 13

14 - zná význam Velikonočních svátků, zná zvyky a tradice s nimi spojené a stává se jejich příštím nositelem praktické vyzkoušení některých z nich Rozmanitost přírody: Hospodářská zvířata, mláďata, užitek, způsob života výchovy, Českého jazyka jazyka, Pracovní výchovy, Výtvarné výchovy - zná hospodářská zvířata, dokáže pojmenovat jejich mláďata, zná jejich význam pro člověka a má základní informace o jejich chovu - poznává základní druhy listnatých a jehličnatých stromů, dokáže je rozdělit na opadavé a neopadavé - na základě vlastních zkušeností dokáže charakterizovat změny v přírodě na jaře V lese listnaté a jehličnaté stromy (opadavé, neopadavé), význam lesa (dřevo, kyslík, ), lesní plody. Prakt. poznávání stromů v přírodě vycházka. Ochrana přírody nebezpečí narušení ekosystému Keře a byliny v přírodě, jejich poznávání. Živočichové ve volné přírodě, způsob jejich života, poznávání volně žijících živočichů v přírodě zásahy člověka do přírody, uvědomování si podmínek života volně žijících živočichů a možností jejich ohrožování, funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti - zná rozdíl mezi tažnými ptáky a ptáky u nás trvale žijícími, dokáže některé jmenovat - zná i na základě vlastní zkušenosti život v přírodním společenstvu les a dokáže ho za pomoci obrazového materiálu stručně popsat - zná i na základě vlastní zkušenosti život v přírodním společenstvu u vody a ve vodě, V lese rostliny, živočichové, péče o ně. Nebezpečí narušení ekosystému. U vody a ve vodě živočichové, rostliny. Nebezpečí narušení ekosystému. Proměny přírody v létě letní měsíce. význam vody pro lidské aktivity, jak chránit její čistotu Přesahy do učiva ostatních předmětů, bloková výuka využití časové 14

15 podle obrazového materiálu ho dokáže stručně popsat - na základě vlastních zkušeností dokáže popsat proměny přírody v létě Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 3. ročník žák - popíše okolí bydliště, okolí školy - zná hlavní komunikace v obci, městě - zná důležité dopravní značky, dovede vysvětlit jejich význam, zná pravidla pro chodce - zná MHD ve městě - orientuje se ve své obci (městě) podle význačných objektů,historických budov - orientuje se v leteckém pohledu a plánu - zná významné podniky v obci, ví, co se v nich vyrábí - ví, kde pracují rodiče - najde místa pro volný čas, kulturu, služby, sport - orientuje se v jízdních řádech. Shrnutí učiva: Domov a příroda v okolí Učivo Místo, kde žijeme: Lidé a čas: Naše obec: Domov, rodina, přátelé, město, kde žiji, škola a její okolí. Části obce: Uliční síť, dopravní značky, dopravní kázeň, městská hromadná doprava. Významné budovy v obci. Znázornění obce model a plán. Pracovní příležitosti v naší obci Kulturní a sportovní život v naší obci. Životní prostředí v naší obci. Spojení se sousedními obcemi. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) jazyka, Pracovní vých., Výtvarné vých., Tělesné a dopravní výchovy OSV: dodržování pravidel chování ve veřejných dopravních prostředcích, v obchodech, na úřadech. Žádost o radu, o pomoc. orientace se v leteckém pohledu a plánu, podíl zeleně v aglomeraci OSV: základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (ztratili jsme se v cizím městě, zjišťování dopravního spojení) MDV: rezervy Časové rozvržení IX (cca 6 vyuč. hodin) Poznámky, diferenciace Žáci s vývojovými poruchami učení: Práce podle individuálních plánů. Žáci s postižením tělesným (pohybovým) Pracují podle stejných osnov, jsou uvolňováni z vycházek, nebo mohou využít pomoci asistenta pedagoga. Žáci s rychlejším 15

16 - využívá informační a komunikační technologie. - pojmenuje kulturní a historické památky, významné události regionu - posuzuje okolní krajinu, její rozmanitost - popíše polohu slunce v různé denní době - určí světové strany podle kompasu - orientuje se v nejbližším okolí - porovná kresbu s mapou, zná zákl. značky - chápe, co jsou živé a neživé přírodniny - rozliší rostliny, živočichy a houby - uvádí různé typy krajiny, její proměn; - vypráví o různých místech naší vlasti Okolí města, regionální zvláštnosti. Místo, kde žijeme: Krajina kolem nás: Poloha naší obce v krajině, typy krajiny. povrch místní krajiny. Polední stín, světové strany, směrová růžice, kompas. Obzor, vyvýšeniny a údolí. Turistická mapa, barvy na mapě, orientace na mapě, měřítko a vysvětlivky. Příroda (živé a neživé přírodniny) a lidské výtvory Získávání surovin a jejich využití, využití odpadových surovin Rozmanitosti krajiny a její přírodní i kulturní složky. Krásy naší krajiny regionální a místní tisk, jeho využití k získání informací VDO: význam pojmu region a regionální život jazyka, Výtvarné vých., Tělesné a dopravní výchovy příklady závislosti života na neživé přírodě OSV: já a místo, kde žiji, jak se chovám ke svému životnímu prostředí X (cca 8 vyuč. hodin) pracovním tempem: Rozšiřující úkoly z pracovních listů, výukových programů, alternativních studijních materiálů. - zná různé látky - popíše různé vlastnosti látek ( látky pevné, kapalné a plynné ), jejich změny ( tvar, rozměr, barva, lesk ) - provádí jednoduché pokusy - zná jednotky délky, hmotnosti, objemu, teploty, času Rozmanitost přírody: Věci kolem nás: látky, z nichž jsou věci vyrobené, vlastnosti látek. Měření, veličiny a jejich jednotky: délka, hmotnost, objem, teplota, čas jazyka, Pracovní výchovy, Výtvarné výchovy Přesahy do učiva Matematiky OSV: 16

17 - dovede měřit metrem, vážit na miskových váhách, zjišťovat pokusem objem tělesa, měřit teplotu - měří čas hodinami,stopkami Co již umíme měřit délka. uvědomování si své jedinečnosti a tím odlišnosti od ostatních (nezáleží na váze, výšce, barvě vlasů atd.) Zbavení se pocitu méněcennosti z toho jak vypadám. - zná vlastnosti vzduchu a jeho složení - chápe význam vody pro život - zná skupenství vody a její rozložení na Zemi - popíše koloběh vody v přírodě - zná význam vody a aktivně ji chrání - ví, kde jsou zdroje pitné vody pro obec - chápe význam matečné horniny pro vznik půdy - ví, proč chráníme přírodu - pozná významné horniny a nerosty - zná základní typy půd Rozmanitost přírody: Neživá příroda: Slunce, vzduch, voda. Voda sladká a slaná, oběh vody v přírodě. Voda v krajině, pitná voda. Půda. Znečišťování životního prostředí, ekologie Horniny a nerosty: žula, čedič, pískovec, vápenec, půda, uhlí, ropa, zemní plyn. škodliviny, zejména působení zplodin hoření a výfukových plynů na kvalitu ovzduší. Nepostradatelnost vody pro život, spotřeba vody v domácnosti Poukázat na to, jak dlouho vzniká úrodná vrstva půdy. Příklady závislosti života na neživé přírodě vlastní pozorováním sledovat poškozování přírody, sledování skládek, odhazování odpadků, směšování separovatelného a recyklovatelného odpadu, znečišťování ovzduší spalováním plastů, jazyka, Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy XI XII (cca 14 vyuč. hodin) 17

18 - popíše různé skupiny rostlin - zná základní části těla semenných rostlin - chápe princip výživy a stavby těla rostlin, popíše dýchání rostlin - vysvětlí význam kořene, zná různé typy - popíše dužnatý, dřevnatý stonek - pozná některé typy listů, včetně jehlic - popíše stavbu květu - uvádí typy plodů - uvádí příklady výtrusných rostlin - zná způsoby rozmnožování rostlin - zná různé užitkové i okrasné rostliny - popíše život rostlin v průběhu roku - ví o významu podhoubí v ekosystému lesa - zná běžné druhy jedlých i jedovatých hub - popíše stavbu hub a způsob jejich výživy - zná škodlivost plísní - popíše základní vztahy mezi rostlinami, živočichy a houbami v přírodě - popíše různé živočišné druhy, zařadí je do skupin podle vnějších znaků - popíše stavbu těla modelového živočicha - vysvětlí různé způsoby přijímání potravy, dýchání, pohybu, rozmnožování i průběhu života různých živočichů Život v přírodě: Znaky života rostlin růst, vývoj, dýchání, výživa, rozmnožování, pohyb rostlin. Rostliny semenné a jejich části kořen, stonek, list, květ, plod. Rostliny výtrusné Dřeviny byliny. Jejich druhy. Rozmanitost rostlin: rostliny kvetoucí, nekvetoucí, vyšlechtěné, plané, plevele. Rostlina a prostředí, změny v průběhu roku vlivem teplot. Houby rozmanitost hub, stavba těla, život hub. Houby a my. Vztahy v přírodě Živočichové: Rozmanitost živočichů, znaky jejich života, ochrana, rozdíly mezi rostlinami a živočichy. Život živočichů, stavba těla hmyz, savci, ptáci (výběr konkrétních živočichů podle souvislosti výživa rostlin z neživé přírody a potravní řetězec, uhynulá těla a zbytky jako zdroj výživy (vše se vrací do půdy) jazyka a všech výchov I II (cca 14 vyuč. hodin) 18

19 - uvádí příklady hospodářských, domácích zvířat i volně žijících druhů - zná některé chráněné živočichy i nebezpečí parazitů zájmu žáků) Živočichové a my. - zná zásady správné výživy - zná základní potraviny našeho jídelníčku, dokáže rozlišit potraviny správná výživy - zná význam konzumace ovoce a zeleniny pro naše zdraví - ví, co je to kultura stolování - rozlišuje lidské rasy; rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, chápe rovnost lidí - pojmenuje části lidského těla - životní potřeby člověka - jmenuje některé orgány - chápe ochrannou funkci kůže, opěrnou funkci kostry, důležitost svalů pro pohyb - zná vnitřní ústrojí, chápe základní činnost orgánů a orgánových soustav - ví, že smysly umožňují člověku získávat podněty z vnějšího prostředí - chápe význam pitného režimu - chápe význam zdravého dýchání - ví, že nepotřebné látky musí tělo vyloučit - ví, co je zdravé a podnětné prostředí Člověk a jeho zdraví: Co potřebujeme k životu: Potraviny výběr a způsoby uchovávání, vhodná skladba stravy, pitný režim, výživa druhy potravin (pečivo, mléko a mléčné výrobky, masné výrobky, ovoce a zelenina, cukrovinky, nápoje). Správné stolování, základní denní jídla (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). Člověk a lidé: Stavba těla, základní funkce a projevy Části těla člověka. Orgány (kůže, kostra, zuby, svaly, vnitřní ústrojí). Naše smysly a smyslové orgány. Zdraví a bezpečnost: Zásady zdravého života, nebezpečí návykových látek. MDV: kritičnost při sledování televizních reklam. Ocenění významu médií při zdravotnické osvětě. jazyka a Pracovní výchovy MKV: rovnocennost všech etnických skupin a kultur jazyka a Tělesné výchovy III IV (cca 8 vyuč. hodin) 19

20 - dodržuje hygienické zásady, přiměřeně se obléká, aktivně odpočívá, chrání své zdraví a je ohleduplný k ostatním Přesahy do učiva Matematiky IV (cca 6 vyuč. hodin) - dokáže pojmenovat jednotlivé členy rodiny, orientuje se v rodinných vztazích (maminka mé maminky je moje apod.), kdo je starší, kdo mladší - ví, jakým způsobem je možné adekvátně trávit volný čas a sám si vybírá aktivity podle svého zájmu - zná zásady správného denního režimu - poznává, že ne každému je umožněno žít ve vlastní rodině Lidé kolem nás: Lidé a čas: Moje rodina: širší příbuzenské vztahy v rodině, rodinné zvyky a tradice. Práce a volný čas, jeho využití: denní režim, aktivní odpočinek. Dětské domovy, SOS vesničky. jazyka a všech výchov VDO: výchova k ochotě pomáhat zejména slabším a potřebným - seznamuje se se životem lidí v obci, jejich povoláním, zajímá se o vyráběné věci - reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech - zná tísňová čísla pro přivolání první pomoci, umí zavolat první pomoc - dovede poskytnout nejjednodušší první pomoc, v praxi si vyzkouší ošetření drobného poranění - uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví Lidé a technika Člověk a jeho zdraví: Člověk a zdraví, bezpečnost, první pomoc, prevence nemocí a úrazů. Tísňová čísla při první pomoci. Praktické činnosti obvazová technika při drobných poraněních jazyka, Matematiky, Tělesné výchovy ochrana přírody, pojem ekologie, jeho význam a praktické naplňování V (cca 6 vyučovacích hodin) V VI (cca 6 vyuč. hodin) 20

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 8. - PRVOUKA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PRVOUKA Obsahové,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 8. - PRVOUKA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PRVOUKA Obsahové,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa 5.1.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Zná bezpečnou cestu do školy a zpět Zná název školy Zná jméno třídní učitelky a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Náš svět 1. období 3. ročník Danielovská, V., Kvasničková, D.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

PRVOUKA (1. 3. ročník)

PRVOUKA (1. 3. ročník) PRVOUKA (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Prvouka je zařazena v 1., 2. a 3. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka probíhá ve třídách, ale také v bezprostřední blízkosti školy - využíváme regionálních

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 PRVOUKA 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět pro 1. období. Předmět předkládá

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Charakteristika vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 5. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) se vyučuje v samostatném předmětu Prvouka. Ve 2. období

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební texty : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět 1. období - 2. ročník Mgr. V. Štiková: Já a můj svět 2 (Nová škola) Mgr. V. Štiková:

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 1 Prvouka Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 3 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 7 hodin. Charakteristika Vyučovací předmět Prvouka

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a jeho svět Náš svět. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a jeho svět Náš svět. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 2. období 4. ročník Učební texty : UČEBNICE PRO 4. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY Cílové zaměření

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Očekávané výstupy RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5.4.2. Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se ve čtvrtém a pátem ročníku dvě hodiny týdně. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

PRVOUKA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení

PRVOUKA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Prvouka realizuje obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost přírody

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Člověk a jeho svět Školní rok 2012/13 Třída-ročník 2. Vyučující Mgr. S.Figallová Měsíc Učivo PT Výstupy Využití školní zahrady IX. Škola třídní kolektiv, třídní řád, způsoby

Více

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah Vlastivěda 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Místo, kde žijeme Škola a život ve škole Naše škola Orientace ve školní budově, okolí školy Chování a

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

5.1.4.2. Přírodověda. Vyučovacími oblastmi jsou: rozmanitost přírody člověk a jeho zdraví člověk a technika

5.1.4.2. Přírodověda. Vyučovacími oblastmi jsou: rozmanitost přírody člověk a jeho zdraví člověk a technika 5.1.4.2. Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Přírodověda je vyučován ve 4. a 5. ročníku a navazuje na elementární znalosti, které žáci získali v předmětu Prvouky

Více

Vlastivěda. Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě. První pomoc

Vlastivěda. Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě. První pomoc 1 Vlastivěda Vlastivěda Učivo Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě První pomoc BESIP dopravní značky, křižovatky, pravidla silničního provozu z hlediska chodce a

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1.-3. ročníku: V 1. 3. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a jeho svět Náš svět. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a jeho svět Náš svět. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 2. období 4. ročník Učební texty : UČEBNICE PRO 4. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY Cílové zaměření

Více

5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 5.4.1 Prvouka

5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 5.4.1 Prvouka 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblast RVP ZV, která se učí pouze na 1. stupni školy. Vzdělávací obsah oblasti se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Období: 2. období Počet hodin ročník: 66 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV I. název vzdělávacího oboru: PRVOUKA (Prv) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Prvouka se vyučuje v 1. 3. ročníku I. stupně základního vzdělávání s časovou dotací 2 hodiny

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. NAVRÁTILOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. NAVRÁTILOVÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3 NAVRÁTILOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Vyznačí v jednoduchém plánku místo svého bydliště a umístění školy Bezpečně se orientuje v místě svého bydliště a jeho okolí

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Prvouka. Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka. Bezpečná cesta do školy

Prvouka. Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka. Bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka Bezpečná cesta do školy Domov: prostředí domova, panelový dům, nájemní dům, byt, vesnice, město Obec: úřady,

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Období: 1. období Počet hodin ročník: 66 66 66 Učební texty: 1 1. období Vzdělávací oblast je v 1. - 3.

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Náš svět 2. ročník průřezová témata

Náš svět 2. ročník průřezová témata Náš svět 2. ročník průřezová témata Průřezové téma: Environmentální výchova (EV) EV v dílčích tématech oboru : -EV 2/1 dílčí téma : Změny v přírodě na podzim Očekávané výstupy :Žák sleduje a dokáže popsat

Více

Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové,časové a organizační vymezení

Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové,časové a organizační vymezení Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení - vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - rozvíjí poznatky,dovednosti a prvotní

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více