Návrh závěrečného účtu za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu za rok 2013"

Transkript

1 čistý Jhocho DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ČISTÝ JIHOVÝCHOD Tovární Velké Pavlovice Návrh závěrečného účtu za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Dobrovolný svazek obcí Čistý jihovýchod návrh závěrečného účtu svazku za rok ) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2013 Hospodaření DOS Čtý jihovýchod se řídilo rozpočtem pro rok 2013 schváleným členskou schůzi dne usnesením Č. 10/17/2013 ve Velkých Pavlovicích. Rozpočtovými opatřeními Č. 1-4 byly provedeny změny rozpočtu na konečnou výši ,00 Kč na straně příjmů, ,00 Kč na straně výdajů a Kč ve financování. pzppčet schválený Rozet upravený Plnění k Ij,Daňovéříj 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Třída 2 - Nedaňové m,,,,,,,,, 9 000,00 Kč 7400,00 Kč 7421,77 Kč ia3-kajtovéří _ 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,12 Kč jmcelke,_ ,00 Kč ,00 Kč ,89 Kč Třfda5Běžnévýj_ ,00 Kč I ,00 Kč ,66 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,99 Kč jecelke ,00 Kč ,00 Kč ,65 Kč Třída 8 - financování ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč J! ,00 Kč ,00 Kč ,00 KČ J2inu1chIeL,_ ,00 Kč ,00 Kč ,76 Kč Financování celkem I ,00 Kč [ ,00 Kč ,76 Kč viz JÝkaz FIN 2-12 lcplnění rozpočžu v plném členěnípodle rozpočtové záladby Splátka bankovního úvěru byla realizována v roce 2013 ve výši 1.770,000,00 Kč. Dále byla poskytnuta svazku půjčka od společnosti Hantály a.s. ve výši ,00 Kč související s projekty Kompostárna Velké Pavlovice4 a Zavedení separace odpadů. Stav peněžních prostředků k činil na Základním běžném Účtu CS a.s. Břeclav ,54 Kč, na Zástavním účtu CS a.s. Břeciá% ,73 Kč a na Základním běžném účtu CNB (dotační účet) 1.198,52 Kč. Nedaňové příjmy zahrnují úroky ze základního běžného a zástavního účtu a peněžní plnění nahrazující úrok u CNB. I

2 Přijaté transfery zahrnují členské příspěvky od obcí na rok 2013 celkem ve výši ,63 Kč, přijatě příspěvky ori zainteresovaných obcí na dofinancováni SSO L etapa z předcházejících let ve výši ,33 KČ a 880 ILetapa z předcházejících let ve výši ,40 Kč. Financování projektu dotace z OPZP - Kompostárna Velké Pavlovice neinvestiční ve výši ,-- Kč a investiční ve výši ,78 Kč. Financováni projektu investiční dotace z OPZP Zavedení separace biologických odpadů ve výši ,98 Kč. Běžné výdaje zahrnují neinvestiční výdaje související z projektem Kompostárna Velké Pavlovice celkem ve výši ,-KČ (pamětní desky, reklamní banner, publicita, propagace) a neinvestiční výdaje související s projektem Zavedení separace biologických odpadů ve výši ,-- Kč (Závěrečné vyhodnocení akce), provozní výdaje na nákup kancelářského materiálu, učebních pomůcek, mzdové náklady XII] 12 a 1/l 3, pojištění, služby pošt a telekomnnikací, pronájem kanceláře, rekonstrukce účetnictví (1/13) a vedení účetnictví ([I-XUJ13), školení, nákup programového vybavení (KEO-W), pohoštění, úroky z úvěru, bankovní poplatky. Kapitálové výdaje Jedná se o výdaje spojené s investiční výstavbou projektu Kompostárna Velké Pavlovice ve výši ,99 Kč a projektu Zavedení separace biologických odpadů ve výši ,-- Kč. 2) Tvorba a použití fandů 1)80 Čistý jihovýchod v hospodářském roce 2013 žádné fondy netvořil a ani nepoužíval. 3) Hodnocení hospodářské činnosti 1)80 Čistý jihovýchod neprováděl v roce 2013 žádnou hospodářskou činnost. 4) Hospodaření s majetkem DSO Čistý jihovýchod Pro zajištění provedení inventarizace majetku DSO Čistý jihovýchod byl členskou schůzí 1)80 Čistý jihovýchod dne usnesením č. 6/18/2013 schválen plán inventur, který byl sestaven v souladu se zákonem Č. 563/1991 Sb., a vyhl. č. 270/2010 Sb. a v souladu s vnitřní Směrnicí o inventarizaci majetku a závazkůč. 11. Inventarizace byla provedena ke dni , nebyly zjištěny žádné přebytky, manka a ani škody, viz Rozvaha k , Výkaz zisku a ztráty k , Příloha úsc, svazäy obcí k , Příloha k účetní závěrce Ir ,

3 Druh netkj0p1 Stav k Oprávky Poznámka k , 078 Drobný dlouhodobý ,90 KČ ,90 KČ 8W programy DSO J nehmotný majetek 021, 081 Budovy a stavby ,92 KČ ,00 Kč stavební objekt3 SSO F Samostatné motá L±JLetapa 022, 082 věci a soubory ,04 KČ ,00 KČ m em SSO L ± II. etapa, movitých věcí SMV nádoby separace 028, 088 Drobný dlouhodobý ,65 KČ ,65 KČ DDHM do 40 tisíc DSO+ SSO hmotný majetek I.+ILetapa, kompostárna Nedokončený 042 dlouhodobý hmotný ,99 KČ Kompostárna Velké Pavlovice metek SÚ 042 v listopadu/2013 proběhla kolaudace Kompostárny Velké Pavlovice, do nebylo vydáno příslušným orgánem kolaudační rozhodnutí, áv účet 348 K 31,12,2013 nejsou evidovány za členské obce Žádné pohledávky účet 321 K jsou uhrazeny veškeré závazky vůči dodavatelům. vníúvě Věřitel Česká spořitelna a.s. Břeclav, v roce 2010 čerpán bezhotovostní úvěr ve výši ,76 Kč na dofmancování SSO I. etapa, splátka jistiny v roce 2013 činila I ,00 Kč, celkem splaceno k ,00 Kč, zůstatkovávýše splátky úvěru k činí ,76 Kč. úeěaů č V roce 2011 uzavřena smlouva o finanční pomoci mezi Hantály a.s. (jako poskytovatel) a DSO Čistý jihovýchod (jako příjemce) k dofinancování projektů Zavedení separace biologických odpadů«a Kompostárna Velké Pavlovice celkem poskytnuto I ,00 KČ ,00 Kč ,00 KČ ,00 KČ protlnancevi%no ,00 Kč ,00 KČ ,00 KČ ,00 Kč zůstatek 0,00 Kč P3drczvahová evidence 3

4 et 550 I.etapa - majetek užívaný obcemi, který bude mL O paetví ,94 KČ dle Dodatku Č. 2 ke Smlouvě o partnemm k 550 L etapa převeden obcím SSO lletapa majetek užívaný obcemi, který bude SnIL o partnerstvl ,65 KČ dle Dodatku Č. 2 ke Smlouvě o partnerství k 550 II. etapa LL2017 převeden obcím... 5) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu DSo Čistý jihovýchod neobdržel v roce 2013 žádnou podporu ze státního rozpočtu. 6) Vyúčtování finančních prostředků ke státnim fondům DSO Čistý jihovýchod obdržel v roce 2013 ze SFŽP následující dotace: Kompostárna Velké Pavlovice neinvestiční dotace ve výši 3.025,-- KČ investiční dotace ve výši ,59 KČ Zavedení separace biologických odpadů investiční dotace ve výši ,--- KČ 7) Vyúčtování finančních prostředků k Národnímu fondu DSO Čistý jihovýchod neobdržel v roce 2013 žádnou podporu z Národního fondu. 8) Vyúčtování finančních prostředků. k strukturálním fondům Evropské unie DSO Čistý jihovýchod obdržel v roce 2013 z Fondu soudržnosti následující dotace: Kompostárna Velké Pavlovice neinvestiční dotace ve výši ,-- KČ investiční dotace ve výši ,19 Kč Zavedení separace biologických odpadů investiční dotace ve výši ,-- KČ 9) Vyúčtování finančních prostředků k rozpočtu kraje DSO Čistý jihovýchod neobdržel v roce 2013 žádnou podporu z rozpočtu kraje. 10) Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu 1)80 Čistý jihovýchod DSO Čistý jihovýchod neposkytl v roce 2013 žádné finanční prostředky jiným organizacím. 11) Hospodaření příspěvkových organizací DSQ Čistý jihovýchod nemá příspěvkové organizace 4

5 12) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Čistý jihovýchod za rok 2013 Prezkoumánl bylo provedeno na základě žádosti DSO Čistý jihovýchod a v souladu se zákonem Č Sb., o přezkoumání hospodaření USC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Závěr: Při přezkoumání hospodařeni dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek Čístý!ihový ebod za rok 2013 z iš těn cb b a n ed os ta tk ;;. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků které nohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v bndoncnn: Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. tu, Poměrové ukazatele zjištěné při přezkonmání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku....,...,.,..,,.,..0 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,44 % c) podii zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku O % z; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok celým obsahem závěrečného účtu a přílohami je možné se seznámit ve Velkých Pavlovicích předchozi domluvě s účetní svazku Bc. Vlastou Herzánovou - nebo telefon nebo s manažerkou svazku Ing. Janou Krutákovou nebo telefon po Při sestavování závěrařného účtu se vycházela z ná%ledujickh výkazů: 1. Výkaz FIN 2-12 kplnéní rozpočtu 2. Rozvaho Á Výkaz zisku o ztráty k Příloho WC, svazky obcí k Zpráva o iýrledku přezkoumání hozpodořenízo rok Zprava jala: Bc. Viasta llezvánová Jana Hmílíková predsedkyně 1)50 Čistý jihovýchod Nůzmn 7ávůreČného účto za rok 2013 byl vyvěšen v zákonné lhůtě 15 dnů na úřední dcree a e eeonické úřední desce obecních Ůřadů Scůzá:eno na Čenské schůzi DSO Čistý jihovýchod dne:

6 PŘÍLOHA Územní samosprávné Celky, svazky obci, regionální rady regionů soudržnosti Oo2RovoL5rj svizm oscí Č182Í J1mvýc«yj Tnáj Velké v1ojej, Debzev3ý avezek obcí, IČ: Setnená k 31,12203 a bj: 12/2013 v KČ, a přeanostj na dvé desetinná eis8a Okeežik sestaenj; 25DL :35 hod. Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat ± v následujícím účetním období. S ohledem na vyhlášku Č. 460ĺ2012, kterou se mění vyhláška č.410/2009 Sb., došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezeni nkterých účtů. S účinností Od Ll.2013 byly vydány nové standardy Č. 709 a č.710. Nové předpisy závazné od nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívaně účetní jednotkou, k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo. Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. Č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČUS Č. 701 Č. 710 a metodiky JNK. - způsob účtování zásob - B zvolený způsob odpisování majetku je rovnoměrný, o odpisech ÚJ účtuje ročně - Új nemá k zaúčt, účetní případy s časovým rozlišením, nevýznamné a pravidelně se opakující platby ÚJ nerozlišuje vůbec * ÚJ v roce 2813 neprovedla žádné významné opravy minulých let Způsob zaokrouhlování: Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč. Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků. Při zpracováni výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlovánjm se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378

7 1A.4.Informace podle S7 odt.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových Účtů P O O I K A eodrozvahový Četí období ČiCn Název ůčet 82NI MINuLÍ P. I Majetek účetní jedootky L Jiný drobný-dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý odolný majetek Oztatn majotek Vyasemé pohledávky a aávazky L Vyřazeně pohledávky Vyřazené zlvazky P Podmiuěn pomedávky z dávodu uřiváni majetku jámou osobou O.00 O.00 L Krátk.podruoh1.z důvodu ýml.uživmní majetku jinou ozobou i, Dloh.podm.pOh1ed.z důvod9, úpl.užlvání majetku jiu.ozobou ,Kr.pod..pohLz důvodu ulv.ma.j.zobou na z6kl.zml.o výp tl ůlpodm.ýoblz důvodu užív.maj.j.ozobou na zákl.aml.o výp Krátk.pudn.pohl.z důvodu uáíván majetku j.osobou Z j.dův Dlouh.podm.pohl.z důvodu užlváni majetku j.oeobou z j.dúv P IV. Malům podmíněné pohledávky e ostatní podmíněná aktiva Krátk.podmln.pohledávky re smluv o prodeji dlouh.majetku Dlouh.podmmn.pOhledávky ze zmluv o prodeji dlouh.majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných zmluv Dlouhodobé po lněné pohledávky z jiných zmluv , Krátk.podmin.pohledávky z náatroj5 zpolufin. ze zahranili D1oh.pudmin.poh1edávkY z náztrojů zpolulin. ze zahraničí , Krá:kodcbé podein. pohledávky re vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobá podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobá podzzín.ůhrady pohledávek r přijatých zajiětěni Dlouhodobé pndmln.úhrady pohledávek z přijatých zajiátěmi Kr.pudmín.pohledávky ze soud.apor-ů,správ.řizeni a.ř1z. 94 I 0, :2. DLpodmin.pohledávky ze zoud.zporů,správ.řizenl a j.liz ustatdí krátkodobá podmtnéná aktiva ustetni dlouhodobá podminěná aktiva V. Podmiměné závazky a důvodu umívání cizího majetku Krátkodobá podmíněně závazky z leasingových zmluv Dlouhodobé podmíněné závazky r leasingových smluv Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.uživán ciz.maj.r.a zákl.j.dův D1.pudm.záv.z důvodu ůpl.uůmváni ciz.maj.na zákl.j.důvodu Kr.podm.záv.z důvodu užlváni ciz.maj.da zákl.sml.o výpůj , Lll.podm.záv.z důvodu ulívání ciz.maj.na zákl.zml.o výpůj Kr.podm.z6v.z důvodu ullvá8l ciz.maj.nebo j.převz.z j.d tl.pod, s.zav.z důvoou odívání ciz.maj nebo j.ptevz.z j.d P.V1. Daláí podmíněné závazky a oatatni podmínění peaive Krátk.podmír.ěné závazky ze zmluv o pořízeni dlouh.majetku Dlouh.podmlrzěné závazky ze zmluv o pořízení dlouh.majetku Kněrkodobó podmíněné závazky z jiných zmluv Dlouhodobě podmíněné závazky z jiných zmluv , Krátk.podminědm závazky nástrojů spolufzn. ze zahraniči Dlouh.podminěné závazky z nástrojů zpolufin. ze zahraničí r,podm.záv.vypi.z.práv.př.a dal.čin.moci zál.rvýk.,zoud DLpodm.záv.vypl.z.práv.př.a del,čin.moci zái.výk.,aoud , Krátkodobé podmíněná závazky z poskytnutých zajiát0dí Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištěni Kr.podmln.závazky ze zoud.zporůspráv.řlzen1 a 3in.řlzení Di.podmln.závazky ze zoud.zporů,zpráv.řizenl a jin.řlzeni Oztatnt krátkodobá podmíněná pasiva a, Dztatnl dlouhodobá podmíněná pasiva P.ULI. rovnávmcí účty L Vyrovnávací ůčet k podrozvahovým Očkům IA,5,Informace podle S 18 odst.1 písm.c) zákona c L I K A Účetní období Črzlo N2zev BÉŽNÉ MINULÉ 1. 6p1.záv.poiStného na zoc.zab,a přísp.na zr.politiku.zam ,00 2. Splatně závazky veřejného zdravotnlho pojiátění ,00 3. Evidované dačová eedoplatky u míztd přisl.finanč.orgánů e dni sestavení účetní závěrky nejsou by nebyly zachyceny v účetní závěrce a situaci účetní jednotky. známy žádné skutečnosti, které přitom mají vliv na finanční

8 Ke dni sestaveni Účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Účetní jednotky, U účetní jednotky daná situace nenastala. Netýká se naší Účetní jednotky O L O Z L A Četn1 ohdobl ČisIc Nlzev 0). Zvý9tavu tranferů ra PQi.d1ouhnj.za bě5účobdbj O 0.2. Sn.stau trnfrů a Pofjz,d1.a v věc,a Časouvj $ tví é netýká se netýká se upr netýká se fletýká se netýká se

9 rr :-:-:----:-----0, D.6, Celkova vymera lesnich pozemku s lesnz.m porostem nevlastní Výše ocenění lesních porostů odroii 0.00 Ocenění lesních porostů jium,, působqm netýká se 1.l. Doplňující informace k položkám rozvahy A.I.4. Částka: :ťoiňujc iaforrac Zařazeni dokončeného inv.majetku do užívání hrazeno z poskytnuté dotace na projekt Separace biologického odpadu zařazeno (022) jako soubor movitých věcí nádoby na separaci biologického odpadu Dp1iuii AII,8, Částka: infonace (042) hrazeno z poskytnuté dotace projekt Kompostárna Velké Pavlovíce, v listopadu/2013 proběhla kolaudace ke dni sestavení účetní závěrky, tj ,2013 nebylo příslušným orgánem vydáno kolaudační rozhodnutí Kpoi D,II,1. Částka: op1ňuj1c1 ifoxince (451) Dlouhodobý úvěr poskytnutý Čs a.s. na financování sso ľ. etapa, splaceno bude v květnu/2014 op1ivic Částka: iafcrzrce (459) půjčka Hantály a.s. na dofinancování projektů Kompostárna Velké Pavlovice a Separace biologických odpadů 0,11,8, Částka: Dopňuc1 izformc (459) Horni Bojanovice - vklad inv,nákladů (např. na projekt. dokumentaci) v souvislosti s projektem SSO I1.etapa poiožc 0,11.8. Částka: flcp1 ňuj íc infornace: (459) Nikolčice - vklad inv.nákladů (např. inv.náklady na projektovou dokumentaci) v souvislosti s projektem 550 II.etapa 0,11,8. Částka: op;ň:jc nac (459) Valtice - vklad mv. nákladů (např,náklady na projektovou dokumentaci) v souvislosti s projektem 550 1I.etapa Částka: pimící inermace (459) Starovičky - vklad mv. nákladů (např.nákl. na projektovou dokumentaci) v souvislosti s projektem 550 II. etapa

10 B.V,2, Částka: Jlázjcj izfozmace (672) rozpuštění transferů L polpžce B.V.2, Částka: CotLžc3itj icfoace (672) neinv, dotace z OPŽP - na projekt Kompostárna Velké Pavlovice Loižuj id B.V.2, Částka: informece; (672) členské příspěvky na rok 2013 oloce P. Cástka: 0.00 Looláoici inforvace Účerií jednotka nezpracovává o ota Částka: 0.00 Lni informace: F. Doplňující informace k fondům Účetní jednotky S O L O ě N ÚČETNÍ OBDOBÍ Č.sio Název 0.1. Ncmčátečnj eta Sondu k 1. 2, Tvorba Sondu 0.00 I. Pfebytky bospodafeni z minulých let Pf my běs. rok::, které nejsou určeny k vyukiti v běž.roce Převody prostředků z rozpočtu toneme roku do úč.peněž.fonč Ostatní tvozba fondu :1. Čerpémsí V. Kemsečmý atmm Soudu 0.00 Poto2m BéŽNČ ÚČETNÍ OBDOBÍ 0590Sf Lízlo Larev KORPKCE NETTO M1NOL G. Stavby , , B.). Bytové domy a bytově jednotky , Bcdovy pro služby obyvetelstvu LI. Jiná nebytové domy a cebytová jednotky Nnnunikaco N veřejné osvětlení G.,.. Jiná znženýrské sítě , Ostatei stavby , , ,

11 jpozy polož)za 8ÉNÉ ÚČKTN6 OBUOBI OBDOB! čllz )á.zev KOREKCI NETTO MINULÉ H. aeky N.l, Stavebnl pozerzky Na. Lesní pozemky.ťjo o.oo ooo 0.00 N.3. Oahrady. pastviny, louky, rybníky k.(. Zastavěná plocha N.1. Ostatnl pozemky Jj : DeDlňuíoí informace k položce ma.zi,4 Náklady z přecenění real.hodnotouh P Z L O Ž K A Účetní období Zlalo Název BÉŽNÉ MINUTÉ I Náklady z páeceměmi minou hodnotou o. oa Nákl.z pfeceeěet reálhodnotou mz.urč.k prodeji dle OsIdel náklady z přeceněni reálnou hodnotou [ Dop1ňuíci informace k položce UB.II.4 Výnosy z přeceněni real.hodnotoum POLC0 NA ÚčeLnI období (:1al. Název BÉŽNÉ MINULÉ J. Výssoey e přecenění reálnou hodnotou JI. Výz. přeceněni reál.hodnoton maj.urč.k prodeji dle O Oztstaí výnosy přeceněni reálnou hodnotou Doplňuicí informace kpoložce A. Stálá aktiva H rozvahy I P O L 1 Ž K A Účetní obdobi Číslo Název BÉŽNÉ MINULÉ N. Ocenění dlohodobúh emetko určeného k roduji K.I. Ooeněei d3ouh.nehm.zmjetku určeného K prodeji podle O Oceněni diouh.hmot.isajetku určeného K prodeji podle O PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 19:50 hod. leo 8.05 / 0062p výkaz :PRILOiA zsobdobz Do výkazu byly zahrnuty organizace: DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ČISTÝ JIHOCHOD Kontrola mezivýkazových vazeb pouze varováni Tyto kontrolní vazby nejsou definovány CSUIS MF ČR aproto nejsou závazné! Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 25,01,2014,19:46:43hod. Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.. ĺ :

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Skalka, 69 69648 Skalka, Obec, IČ:00636819

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Skalka, 69 69648 Skalka, Obec, IČ:00636819 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Skalka, 69 69648 Skalka, Obec, IČ:00636819 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Dolní Studénky, 99 78820 Dolní Studénky, Obec, IČ:00635936 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč,

Více

Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Svazek obcí Strakonicka, 41 38601 Sousedovice, Obec, IČ:70960402 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč,

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Tvrdonice, nám. Míru 31 96 69153 Tvrdonice, Obec, IČ:00283631 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Chyšky, Chyšky 27 39853 Chyšky, Obec, IČ:00249718

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Chyšky, Chyšky 27 39853 Chyšky, Obec, IČ:00249718 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Chyšky, Chyšky 27 39853 Chyšky, Obec, IČ:00249718 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY, 1 26301 Daleké Dušníky, Obec, IČ:00242071 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč,

Více

Účetní jednotka byla nucena změnit účetní metody zejména z důvodů novely a v souladu s aktualizací metodiky JMK.

Účetní jednotka byla nucena změnit účetní metody zejména z důvodů novely a v souladu s aktualizací metodiky JMK. P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Svazek znojemských vinařských obcí "Daníž", Znojemská 113 66902 Hnanice, Svazek obcí, IČ:68729235 Sestavená k :

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1 40722 Benešov nad Ploučnicí, Obec, IČ:00261181 Sestavená k : 31.12.2013

Více

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539 P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí mikroregionu Podchřibí, se sídlem ve Skalce; IČO 70953121; 696 48 Skalka 69 A.1. Informace podle 7 odst.

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Městys Moravská Nová Ves, náměstí Republiky 107 69155 Moravská Nová Ves, Městys, IČ:00283363 Sestavená k : 31.12.2013

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Polomí, 20 79855 Polomí, Obec, IČ:00600059 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na

Více

- 1 - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 SVAZKU ZNOJEMSKÝCH VINAŘSKÝCH OBCÍ DANÍŽ

- 1 - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 SVAZKU ZNOJEMSKÝCH VINAŘSKÝCH OBCÍ DANÍŽ Návrh pro jednání valné hromady svazku - 1 - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 SVAZKU ZNOJEMSKÝCH VINAŘSKÝCH OBCÍ DANÍŽ 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v tis. Kč Název Pův.rozpočet Uprav.rozp. Skutečnost

Více

Obec Brumovice, 26 69111 Brumovice, Obec, IČ:00042188. sestaven k : 31.12.2011 za období: 13/2011. v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Obec Brumovice, 26 69111 Brumovice, Obec, IČ:00042188. sestaven k : 31.12.2011 za období: 13/2011. v Kč, s přesností na dvě desetinná místa P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Brumovice, 26 69111 Brumovice, Obec, IČ:00042188 sestaven k : 31.12.2011 za období: 13/2011 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Hrubá Vrbka; IČO 00284921; 696 73 Hrubá Vrbka 133 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Včelná, Husova 212 37382 Včelná, Obec, IČ:00245607 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Oldřiš; IČO 00277070; 569 82 Oldřiš 132 Obec nebo městská část hlavního

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti PLYNOFIK dobrov. svazek obcí, 154 26225 Pičín, Svazek obcí, IČ:70567620 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Prostějovičky, Prostějovičky 67 79803 Prostějovičky,, IČ:00288667 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Březí; IČO 00283070; Hlavní 113, 691 81 Březí Zatím neurčeno Předmět

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Městys Moravská Nová Ves, náměstí Republiky 107 69155 Moravská Nová Ves, Městys, IČ:00283363 sestaven k : 31.12.2011

Více

Způsoby oceňování: nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou darovaný majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou

Způsoby oceňování: nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou darovaný majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti DSO, 67 69129 Dolní Věstonice, Obec, IČ:70960691 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hutisko-Solanec; IČO 00303836; Hutisko 512, 756 62 Hutisko-Solanec Zatím

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti MĚSTYS VELKÝ ÚJEZD, Olomoucká 15 78355 Velký Újezd, Městys, IČ:00299677 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Březolupy, 90 68713 Březolupy, Obec, IČ:00290840 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Mezihoří, 66 68334 Nemotice, Obec, IČ:75070065 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Slavičky; IČO 00378607; Slavičky 29, 675 01 Slavičky Obec nebo městská

Více