Všeobecné podmínky poskytování pečovatelské služby PRŮVODCE PEČOVATELSKOU SLUŽBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky poskytování pečovatelské služby PRŮVODCE PEČOVATELSKOU SLUŽBY"

Transkript

1 . Základní informace služby Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace Všeobecné podmínky poskytování pečovatelské služby PRŮVODCE PEČOVATELSKOU SLUŽBY Pečovatelská služba je terénní sociální služba, která sídlí v budově Penzionu pro seniory Frýdek- Místek příspěvkové organizace, na ulici Lískovecká 86. Zřizovatelem této sociální služby je Magistrát města Frýdku-Místku. 2. Veřejný závazek Závazek vyjádřený posláním, cílem, cílovou skupinou poskytované Pečovatelské služby Penzionu pro seniory Frýdek-Místek (dále jen PPS-FM) směřuje k tomu, aby obyvatelé PPS-FM, u kterých dojde z důvodu nepříznivé sociální situace, věku nebo zdravotního stavu k omezení nebo ztrátě soběstačnosti, zůstali ve svém přirozeném prostředí co nejdéle a mohli žít běžným způsobem života. 3. Poslání pečovatelské služby Posláním Pečovatelské služby (dále jen PS) je naplnění vyjádřeného závazku poskytováním individuálně dohodnutých pečovatelských úkonu v domácnostech uživatelů sociální služby. Snažíme se o to, aby všechny naše činnosti zachovávali důstojný život uživatele a byly vykonávány bezpečně a odborně. 4. Poskytované služby Základní sociální poradenství je poskytováno sociální pracovnicí, popř. pod jejím vedením také pracovníky v sociálních službách (pečovatelkami), které Vám poskytnou podporu při řešení Vaší nepříznivé sociální situace (informování o nárocích a vyřizování příspěvků na péči a dávek sociální péče, o nárocích na pořízení či zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, o institucích v místním regionu, jež nabízí služby seniorům v oblasti zdravotní, sociální, vzdělávací a kulturní, vyhledávání a kontaktování odborníků podle povahy problému, o možnostech podpory členů rodiny atd.). Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: podporujeme uživatele a pomáháme při. podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: zajišťujeme pomoc při běžných úkonech osobní hygien, pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při péči o vlasy a při použití WC, Poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy: od dodavatelů stravy donášíme teplé jídlo do bytů uživatelů PS, pomáháme při přípravě jídla a pití a při přípravě a podání jídla a pití, Pomoc při zajištění chodu domácnosti: napomáháme při běžném úklidu a údržbě domácnosti a domácích spotřebičů, při zajištění velkého úklidu domácnosti, při běžných i velkých nákupech a pochůzkách, při praní a žehlení osobního a ložního prádla, Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázíme a zajišťujeme dopravu uživatelů především k lékaři, na úřady a instituce, popř. na jiná místa podle jejich potřeby.

2 5. Jak má postupovat zájemce o službu? Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace Pro poskytnutí služby dává podnět potenciální uživatel služby nebo příbuzný blízky či jiná osoba. Na základě žádosti o poskytování služby vede sociální pracovnice se zájemcem o službu jednání se zaměřením na zjištění individuální potřebnosti. Fáze jednání Celé jednání může probíhat několika fázemi. Záleží na tom, jak na zavedení služby zájemce spěchá. Vždy by však jednání mělo probíhat ve dvou fázích, aby si mohl zájemce promyslet a prostudovat nabízenou službu.. fáze - žádost o poskytování sociální služby Žádost může být podána písemnou formou, telefonicky nebo elektronický. Pokud požadavek nevznáší přímo zájemce - vyžádáme si kontakt na osobu, v jejichž prospěch je žádáno ( jméno, adresa, telefon, případně požadavek na druh služby). Na základě prvotního jednání je osloven možný zájemce, zda službu opravdu chce. Pokud osloven osoba projeví o službu zájem, je domluven čas a místo dalšího jednání. Žádali o službu přímo zájemce, je rovněž sjednaná další schůzka. Je-li z prvotního jednání patrné, že zájemce nespadá do cílové skupiny poskytovatele, lze jednání ukončit s podáním informace na koho se může žadatel obrátit. 2. fáze - prověření sociální situace, jednání o realizaci služby prověření sociální situace Tato fáze probíhá vždy osobním jednáním se zájemcem PS. Ideální je, když probíhá jednání v domácnosti zájemce o pečovatelskou službu, aby mohli být projednány praktické detaily budoucí poskytované služby (např. zda bude vyhovovat ke koupání sprchový kout v bytě nebo bude nutné převážet na vozíku do koupelen penzionu). Na začátku jednání zájemce informujeme o tom, že z jednání je prováděn zápis. Pracovník pečovatelské služby zjišťuje, potřeby, cíle, očekávání a představy a zároveň jej aktivně seznamuje s nabízenou službou a podmínkami jejího poskytování. I v této fázi se může zjistit, že představy zájemce neodpovídají tomu, co poskytovatel nabízí. Je vhodné v tomto případě nabídnou zájemci kontakt na jinou službu a z průběhu jednání napsat zápis včetně konečného doporučení. Pokud se závěry zájemce nesouhlasí, měl by být informován, na koho se může obrátit se stížností. Služba je poskytována na základě písemné smlouvy o poskytování služby, jejíž součástí je provozní řád zařízení, vnitřní pravidla průběhu služby, předmět, rozsah a sazebník poskytovaných úkonů včetně stanovení osobního cíle uživatele. 6. Osobní cíl Osobní cíl je cíl, na kterém se uživatel dohodnul s poskytovatelem PS, že jej budou společně naplňovat pomocí základních a fakultativních úkonů, které má poskytovatel ve své nabídce. Je vymezený potřebami uživatele, jeho možnostmi, schopnostmi a přáními na jedné straně a možnostmi poskytovatele na straně druhé. Osobní cíl bývá důvodem, proč žádá zájemce o PS. 7. Individuální plán

3 Individuální plán je písemný zápis toho, jakým konkrétním způsobem se bude péče a podpora u uživatele zajišťovat. Je nedílnou součástí osobního spisu uživatele. 8. Individuální plánování Individuální plánování je proces, který začíná již ve fázi jednání se zájemcem o službu, kdy jsou zjišťovány potřeby a osobní cíl uživatele. Plánuje se průběh poskytování služeb, který vede k naplnění osobního cíle uživatele. Individuální plán je průběžně vyhodnocován a aktualizován. Na sestavení individuálního plánu se podílí uživatel se sociálním pracovníkem a klíčovým pracovníkem. 9. Klíčový pracovník Klíčový pracovník je osobní pečovatel, který koordinuje plánování péče a podpory uživatele. Je zodpovědný za průběžné aktualizace a vyhodnocování individuálního plánu podle aktuálních potřeb uživatele. Uživatel se na klíčového pracovníka může kdykoliv obrátit se všemi svými dotazy, přáními a připomínkami během poskytování PS. 0. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Jestliže dojde k souladu požadavků zájemce s možnostmi poskytovatele, tzn. že se dohodnou na osobním cíli, způsobu a frekvenci poskytování PS, uzavře se smlouva o poskytnutí sociálních služeb podle zákona č. 08/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to písemně. Ve smlouvě je stanoven osobní cíl uživatele a rozsah poskytování PS. Způsob a frekvence provedení jednotlivých smluvených úkonů je předmětem Individuálního plánu uživatele.. Průběh poskytování pečovatelské služby O poskytování sjednaných pečovatelských úkonů vedou pečovatelky písemné záznamy Pc programu, kde každá pečovatelka zaznamenává úkon, časový interval a na plachtě poskytovaných úkonů, která obsahuje údaje o činnosti (datum, název úkonu, časový rozsah a podpis pečovatelky). Výkaz je podkladem pro vyúčtování poskytnutých služeb. Po vyúčtování se výkaz stává součástí složky poskytnuté péče za určitý období (měsíc). 2. Místo a čas poskytování PS PS se poskytuje zpravidla v domácnosti uživatele, případně dle charakteru činnosti v terénu nebo v prostorách Penzionu pro seniory Frýdek-Místek p.o. na ulici Lískovecká 86. PS se poskytuje ve dni a v konkrétním čase, ve kterém uživatel poskytnutí služby požaduje, což je sjednáno v individuálním plánu. Pokud uživatel požaduje úkon (v případě náhle vzniklé potřeby), který není sjednán ve smlouvě nebo den poskytnutí služby nebyl přímo stanoven, je uživatel povinen oznámit poskytovateli tento den telefonicky nebo osobně pečovatelce nejpozději den před dnem, ve kterém o poskytnutí služby žádá. V případě, že pro některý den uživatel poskytnutí služby nepožaduje a tento den je přímo sjednán v individuálním plánu, je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli nejpozději den před tímto dnem telefonicky nebo osobně pečovatelce. Pečovatelská služba je poskytována pracovníky v přímé péči - pečovatelkami v pracovních dnech od 7:00 do 9:00 hodin. Uživatel umožní zaměstnancům poskytovatele vstup do bytu, v němž bydlí, případně jim předá na základě protokolu klíče. Žádost o změny v rozsahu poskytovaných úkonů pečovatelské služby podává uživatel písemně na předepsaném formuláři:

4 Žádost o poskytnutí pečovatelské služby Žádost o rozšířeni pečovatelské služby Žádost o omezení pečovatelské služby Žádost o zrušení pečovatelské služby Tyto formuláře jsou k dispozici na Dispečinku PS v Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, p.o. Lískovecká 86 nebo je ke stažení na internetové adrese:na základě těchto informací připraví vedoucí PS dodatek ke smlouvě. 3. Výše úhrady za pečovatelskou službu a platební podmínky Úhrada služeb je stanovená dle zákona o sociálních službách 08/2006., 40 v rozsahu úkonů stanovených vyhláškami č. 505/2006 Sb. a č. 39/20 Sb., kterými se provádějí některá ustanovení o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrad za jednotlivé úkony pečovatelské služby určuje dle aktuálního Ceníku. Ceník je schválen ředitelem PPS-FM a je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí sociální služby. V případě změny Ceníku je uživatel o tomto informován formou dodatku ke smlouvě. Pečovatelská služba je v základních činnostech poskytována bezplatně dle 75 odst. 2 a 72 písm. a) výše uvedeného zákona účastníkům odboje, účastníkům rehabilitace, osobám zařazeným v táboře nucených prací, pracovního útvaru, vojenského táboru nucených prací a pozůstalému manželovi po výše uvedených osobách starší 70 let. U jednotlivých pečovatelských úkonů v Ceníku je stanovena sazba za hodinu, popř. za úkon nebo kilogram. Při sazbě za hodinu se vždy účtuje skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění úkonu. Jednotkovou délkou trvání úkonu je 5 minut. Do času úkonu je započítán čas nutný pro jeho přípravu, provedení a ukončení. K úhradě základních činnosti PS je určena sociální dávka příspěvek na péči ve smyslu části druhé zák. č. 08/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Pokud je objem úkonů základní činnosti nad rámec přiznaného příspěvku na péči uživatele, je rozdíl hrazen z jeho vlastních finančních prostředků. Fakultativní činnosti jsou vždy hrazeny z vlastních finančních prostředků uživatele. Zástupce PS je povinen předložit uživateli vyúčtování za poskytnuté pečovatelské úkony za kalendářní měsíc, a to nejpozději do dvacátého pracovního dne následujícího měsíce. Výše úhrady se řídí aktuálním Ceníkem. Uživatel je povinen platit za poskytnuté služby zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc. Platba se provádí v hotovosti v kanceláři účetní PPS-FM na ul., případně osobě pověřené poskytovatelem sociálních služeb v domácnosti uživatele na výše uvedené adrese. Uživatel obdrží od poskytovatele doklad o provedené platbě. Nezaplacení poskytnutých služeb ve výše uvedeném termínu se považuje za hrubé porušení povinností uživatele. 4. Zajištění pomůcek a prostředků pro poskytování pečovatelské služby Pro výkon některých úkonů pečovatelské služby nejsou pomůcky a prostředky potřebné k jejich výkonu součástí poskytované služby a uživatel je poskytuje z vlastních zdrojů (např. úklidové prostředky, chirurgické jednorázové chirurgické rukavice pro zajištění osobní hygieny, koš nebo taška a prášek na prádlo apod.). Všechny pomůcky a prostředky by měl mít uživatel připravené a tyto pomůcky obnovovat a udržovat v čistotě nebo zajistit jejich obnovu a udržování. 5. Rozsah a charakteristika některých vybraných úkonům poskytovaných PS

5 Zajištění obědů, donáška obědů Cena za činnost ofocení jídelníčku se započítává ke každému uživateli odebírajícího oběd. Jedná se o zohlednění času a práce pracovníků při evidenci obědů, vytištění jídelničku na daný měsíc, vyúčtování, jednání s dodavateli apod. PPS-FM v rámci základních činností zajišťujeme oběd prostřednictvím externího dodavatele podle přání uživatele donášku nebo dovoz stravy. PPS-FM nenese odpovědnost za kvalitu stravy, tuto odpovědnost nese dodavatel, na kterého se v případ nespokojenosti se stravou má uživatel právo obrátit. Pečovatelky převezmou obědy od dodavatele, které jsou rozděleny do jídlo-nosičů a bezodkladně donesen uživateli do domácnosti nebo jsou naservírovány v jídelně. Výdej obědů v jídelně PPS-FM se zajišťuje v době od :30 do 2:00 hod. Uživatelé jsou povinni si ve stanoveném čase oběd vyzvednout. Běžný úklid a údržba domácnosti Úklid se provádí v rozsahu běžného úklidu domácnosti s čistícími a úklidovými prostředky uživatele jen v prostorách, které uživatel běžně obývá (zametání podlahy, vytření, vyluxování, setření balkónů, umytí nádobí, dřezu, vany, umývadla, WC, ustlání postelí, převlečení lůžkovin, vynesení odpadků, zalití květin). Údržba domácích spotřebičů Jedná se o čištění sporáku, trouby, lednice, mrazničky, mikrovlnné trouby, popř. také mixeru, varné konvice, vysavače. V žádném případě se nejedná o opravy těchto spotřebičů. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti Tuto činnost zajišťuje PS prostřednictvím externí komerční služby. Jedná se především o mytí oken, mytí bytových jader, úklid po malování, mytí a leštění nábytku a dveří, umytí skel v nábytku a v kuchyňské lince, vytření skříněk v nábytku a v kuchyňské lince, umytí lustrů, radiátorů, velký úklid balkónu atd. Tuto službu PPS-FM zprostředkovává, popř. předává kontakty na tyto úklidové služby. Běžné nákupy a pochůzky Pracovníci PS přebírají seznam a finanční hotovost buď přímo v domácnosti uživatele nebo uživatelé přináší tuto hotovost na Dispečink pečovatelek, a to nejméně den před zamýšleným úkonem. Běžný nákup nesmí překročit váhu 0 kg. Úkon zahrnuje celkovou dobu nutnou k přípravě (sepsání položek, popř. převzetí seznamu a peněz), přesunu, nákupu a přesunu zpět (nákup je zajišťován v obchodě nejblíže dostupnému k bydlišti uživatele). Pokud je dle přání uživatele nákup zajišťován na jiném místě, je povinen akceptovat delší účtovanou dobu za úkon dle skutečně spotřebovaného času (nákup a přesun, vyúčtování peněz a uložení nákupu). Pochůzkami se rozumí zajištění léků u lékaře (objednání), vyzvednutí receptu od lékaře a léků z lékárny a donáška léků do domácnosti; vyřizování úředních záležitostí, styk s úřady, placení složenek na poště, atp. Velký nákup Velký nákup obsahuje buď více než 5 položek nebo váží více než 0 kg. Je zajišťován v nejblíže situovaném obchodě, případně nejblíže situovaném supermarketu. Jedná se o zajištění týdenního

6 nákupu, nákupu ošacení, vybavení domácnosti. Praní a žehlení prádla Cena tohoto úkonu je stanovena dle váhy osobního či ložního prádla určeného k praní a žehlení, popř. jako jednotlivý úkon (jen praní, jen žehlení), přičemž se započítává každý dkg prádla. Prádlo je práno každému uživateli samostatně, je zváženo po vyprání (suché). Prádlo od uživatele přebírá pečovatelka na základě podpisu, který slouží jako kontrola při vrácení prádla. Prací prostředky (prací prášky, aviváže, škroby) si zajišťuje každý uživatel na vlastní náklady. Na realizaci tohoto úkonu si PPS-FM vyhrazuje lhůtu nejméně 5 pracovních dnů. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím je poskytováno pomocí doprovázení uživatele pečovatelkou a znamená doprovod pěšky, sanitním vozem nebo vozidlem taxi. Dohledem nad požitím léků Pečovatelky léky nechystají, pouze zkontrolují zásobník, zda jsou léky užity. 6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE Zaměstnanci poskytovatele: zajišťují poskytování pečovatelské služby v souladu s platnými právními normami, se zavazují k mlčenlivosti o zdravotním stavu uživatele, sociálních podmínkách a poměrech v rodině, a to i po ukončení pracovního poměru, respektují základní lidská práva uživatelů a vytváří prostředí omezující porušení těchto práv, řádně a pravdivě evidují provedené pečovatelské úkony u uživatele, zaznamenávají změnu rozsahu služeb formou písemného dodatku ke smlouvě, pravidelně plánují a hodnotí práci s uživatelem, při platbě za pečovatelskou službu v hotovosti vydávají uživateli doklad o zaplacení, písemně informují uživatele o změnách týkajících se plateb za poskytovanou pečovatelskou službu, vytváří vhodné podmínky pro vyjádření stížností či připomínek ze strany uživatele, dbají na svůj profesní rozvoj, mohou v případě problematického chování uživatele (např. agrese pod vlivem alkoholu apod.), které vede k ohrožení bezpečnosti pracovníků, ke snížení jejich důstojnosti nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí dle uvážení situace a po nahlášení nadřízenému opustit domácnost uživatele. Dále je situace šetřena nadřízeným pracovníkem, o mimořádné situaci je proveden zápis do spisu uživatele a opakované nevhodné chování může vést k vypovězení smlouvy. 7. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Některá vyjmenovaná Práva uživatelů Pečovatelské služby; Právo na rovný přístup

7 Každý uživatel bez rozdílu pohlaví pohlaví, rasy, pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení má právo na rovný a profesionální přístup od všech pracovníku pečovatelské služby. Právo na soukromí Pracovník pečovatelské služby nesmí narušit soukromí uživatele. Přestože je již pracovník pečovatelské služby uživatelem očekáván a uživatel již předem odemkne byt, musí pracovník vždy zazvonit (zaklepat) a teprve na výzvu uživatele smí vstoupit. V případě, že má pracovník klíče od bytu uživatele u sebe vždy zazvoní, zaklepe počká čtvrt minutu a pak vstoupí. Pracovník pečovatelské služby se pohybuje po bytě pouze tam, kde je dohodnuté s uživatelem, popřípadě vždy v jeho přítomnosti - neprochází, nenahlíží do prostoru, kde nejsou s uživatelem dohodnutí. Právo na přiměřené riziko Každá uživatel má právo do určité míry riskovat, pokud uskutečňuje právo na svoji svobodu. Při poskytování sociálních služeb se očekává od poskytovatele přiměřená opatrnost. Každý pracovníku je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku a životním prostředí. Zaměstnanci v plné míře respektují právo uživatele na přiměřené riziko, nevede-li k bezprostřednímu ohrožení života! Nevytváříme na uživatele nátlak např. že už musí odejít do nějakého rezidenčního zařízení, jako je domov důchodců, že si musí nechat zavést telefon, že nás musí informovat o zhoršení svého zdravotního stavu, že si musí zavolat lékaře, že musí užívat předepsané léky apod. Právo na ochranu osobních údajů a dat Osobní a citlivé údaje, které potřebujeme pro zajištění sociální služby jsou zpracovaný výhradně v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Podpisem dává uživatel souhlas ke shromažďování těchto údajů. Údaje jež nejsou výlučně potřebné k poskytování pečovatelské služby se nesmí shromažďovat. K těmto údajům má přístup ředitel zařízení, sociální pracovník, klíčový pracovník. Údaje jsou uschovaný v kanceláři sociálního pracovníka. Uživatel má právo kdykoliv po domluvě s kompetentním pracovníkem nahlédnout do svého spisu. Osobní a citlivé údaje o žadateli jsou uchovávaný v zařízení po dobu 0 let od ukončení pečovatelské služby, poté jsou skartovány. Každý pracovník pečovatelské služby má podepsanou povinnost mlčenlivosti. Zpracování osobních údajů spočívá v jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování vymezeným osobám (zaměstnanci PS, praktický lékař, příp. opatrovník), úpravě, vyhledávání, používání, uchovávání a třídění. Ve spisové dokumentaci je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, kontakt na nejbližší příbuzné, jméno ošetřujícího lékaře a dále další nezbytné osobní údaje charakterizující jeho sociální a rodinnou situaci. Pokud by došlo k porušení povinností stanovených zákonem č. 0/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, může se uživatel obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze. Souhlas může být uživatelem kdykoliv písemně odvolán. Právo na uplatnění své vůle Uživatel pečovatelské služby má právo svobodně se rozhodnout o rozsahu a době

8 poskytování služeb, rovněž má právo zvolit si různé poskytovatele těchto služeb, eventuálně kombinovat druhy sociálních služeb s různými poskytovateli. Uživatel má právo kdykoliv pečovatelskou službu bez udání důvodů přerušit, případně zrušit. Zajistit uživateli možnost si svobodně zvolit zda vytvořena pravidla v našem zařízení příjme. Právo na podání stížnosti, připomínky na poskytované služby Uživatel je seznámen při jednání o pečovatelské službě o právu podání stížnosti (anonymní), včetně kontakty na státním orgány a jiné instituce zabývajících se touto oblastí. Právo na poskytování informací srozumitelnou a vhodnou formou Uživatel pečovatelské služby musí být informován o všech podmínkách a změnách tykající se poskytované služby. Oprávněný zaměstnanec poskytuje uživateli sociální poradenství a kontakty na instituce statní správy a také na jiné poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s jeho nepříznivou sociální situaci. Snahou zařízení je, aby všechny informace důležité pro zájemce i uživatele byly zpracovávány v co nejsrozumitelnější písemné formě. Právo na individuální přístup Uživatel sám a dobrovolně rozhoduje o tom jaké úkony pečovatelské služby má zájem a v jakem rozsahu je bude využívat. Pracovnici jsou si vědomi, ze stejný pečovatelský úkon je prováděnu jednotlivých uživatelů s individuálními odlišnostmi (doba, rozsah a postup při provádění pečovatelských úkonů). Při vykonávání peče přihlíží pracovník ke zdravotnímu stavu a aktuálním potřebám uživatele, jednání přizpůsobuje konkretní situací, aby nedošlo k poškození zájmu uživatele. Právo na vyjádření svých názorů. Uživatel má právo na vyjádření svých názorů a jejich respektování personálem a ostatními klienty, má právo na podání stížnosti bez obav z možných následků ze strany personálu. Uplatněním tohoto práva nesmí být narušena práva ostatních uživatelů. Právo uživatele na kontakt s ostatními lidmi a komunitou Pečovatelská služba podporuje kontakt s rodinou, přáteli, společenským a kulturním děním např. uživatelům poskytujeme možnost doprovodu na kulturní společenské akce, ke kadeřníkovi, na pedikúru atp., Nabízíme prostory pro možnost ranního cvičení a výtvarného kroužku pro uživatele. Obyvatelé Penzionu mají dále možnost využívat společenskou místnost pro různá soukromá setkávání, nebo mohou využít nabídky noclehu pro rodinné příslušníky nebo přátele a také pro klub důchodců. 8. POVINNOSTI UŽIVATELŮ Respektují základní lidská práva pracovníků sociální služby. Hradí provedené pečovatelské úkony na základě předloženého výkazu pečovatelských úkonů a dokladu o zaplacení.

9 Akceptují změnu původně zvolené pečovatelky při jejím onemocnění, při nástupu na dovolenou nebo z provozních důvodů organizace. Vytváří podmínky pro nerušený výkon služby pracovníků pečovatelské služby v jejich domácím prostředí (např. zamezí volné pobíhání domácího zvířete). Oznamují poskytovateli sociální služby skutečnosti, které mají vliv na poskytování pečovatelské služby. 9. PŘIJÍMANÍ DARU Vyjmenované zásady Není přípustné přijímat dar v jakékoli formě od zájemce o poskytování sociální služby nebo od jeho blízkých příbuzných před zahájením pečovatelské služby. Je nepřípustné přijímat jakékoliv dary za účelem upřednostňování klienta pečovatelské služby. Zaměstnanci nesmí v žádném případě přijímat žádné finanční dary. Drobné pozornosti jako poděkování (např. květiny, nabídka sladkosti z bonboniéry nebo kávu/čaj) může zaměstnanec přijmout pouze tehdy, pokud by odmítnutí bylo považováno za porušení pravidel slušného chování nebo by se mohlo dárce nepřiměřeně dotknout. Zaměstnanec přijetí pozornosti zapíše do PŘIJATÉ DARY a o daru neprodleně informuje svého nadřízeného. Přijetí daru od rodinných příslušníků klienta, jeho blízké osoby nebo od něho samotného nemůže znamenat výhodu pro klienta a bude vždy zapsáno v PŘIJATÉ DARY. 20. STÍŽNOSTI Každý uživatel pečovatelské služby má právo podat podnět, připomínku nebo stížnost, a to ústně, písemně, s uvedením svého jména či anonymní formou. Podnět, připomínku nebo stížnost může rovněž podat blízká osoba uživatele. Výklad pojmů Stěžovatelem je osoba, která se ústní nebo písemnou formou domáhá svých práv a oprávněných zájmů v souvislosti s pečovatelskými službami poskytovanými PS. Stížnost je ústní nebo písemné vyjádření nespokojenosti, nelibosti či nesouhlasu nebo kritika neplnění povinností, vyžadující odezvu. Anonymní stížnost je písemné nepodepsané podání popř. podání podepsané nečitelně, či bez udání adresy stěžovatele. Nezávislý zástupce je fyzická nebo právnická osoba, která nemá žádný právní vztah k PPS- FM. Formy stížností a jejich podávání Stížnost lze podat písemně, ústně, prostřednictvím faxu či elektronickou poštou, či na el. nosičích. a) Písemná stížnost Podává se: Přímo do kanceláří ředitele PPS-FM, sociální pracovnice, či na dispečink pečovatelské služby, a to každý pracovní den v době od 7.00 do 4.00hod. Za písemnou stížnost se považuje i podnět podaný prostřednictvím faxu případně elektronicky

10 Poštou na adresu PPS-FM, nebo přímo k rukám ředitele PPS-FM. Do zvláštní anonymní schránky, která je umístěna v zařízení PPS-FM, kterou vybírá osobně pouze ředitel PPS-FM. b) Ústní stížnost Podává se: Do zápisu, který může provést kterýkoli pověřený zaměstnanec PPS-FM, resp.: ředitel, vedoucí ekonomického úseku, sociální pracovnice, vedoucí pečovatelského úseku, klíčoví pracovníci Zápis nemá předepsanou formu, ale musí obsahovat jméno stěžovatele, důvod stížnosti, případně stručný popis události a čitelný podpis toho, kdo zápis pořídil a podpis stěžovatele. Je-li to možné, vyhotoví se zápis na Formulář pro podávání a řešení stížností. Pokud se provádí zápis stížnosti uživatele, který má potíže s komunikací, je nutné, aby zaměstnanec, který zápis provádí, projevil dostatečnou snahu a dovednost porozumět podstatě problému. Součástí zápisu je způsob ověření toho, zda je stížnost zaznamenána tak, jak byla míněna, nejlépe za přítomnosti svědka. Musí být zaznamenána interpretace stěžovatele, nikoliv zapisovatele. V případě zájmu musí zařízení zajistit stěžovateli k dispozici tlumočníka. Tím může být pouze osoba nezaujatá. Stěžovatel má rovněž právo zvolit si nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat, může jím být klíčový pracovník. Jako doklad o podání stížnosti obdrží stěžovatel Potvrzení o přijetí stížnosti. Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno nebylo uváděno, nebo je-li to v zájmu objektivního posouzení stížnosti, postoupí se k řešení jen opis stížnosti bez uvedení jména stěžovatele. O zvlášť závažných stížnostech musí být neprodleně informován ředitel PPS FM, aby bylo možné stanovit způsob jejich vyřízení a podle povahy případu případně zjednat urychlenou nápravu. V případě podezření na trestný čin má ten, kdo tento podnět přijímá, povinnost okamžitě uvědomit příslušné orgány. 2. VYBRANÉ POSTUPY PRO ŘEŠENÍ NOUZOVÝCH A HAVARIJNÍCH SITUACÍ Pracovní postupy pro řešení vzniklých nouzových a havarijních situací při poskytování PS jsou na přístupném místě v prostorách pečovatelské služby, na dispečinku pečovatelek. Níže jsou uvedené vybrané postupy pro řešení nouzových a havarijních situací.. Uživatel neotvírá v dohodnutý čas dveře V případě, že uživatel neumožní přístup do bytu na sjednanou návštěvu a PS nemá zapůjčené klíče od bytu, telefonuje pracovník nejdříve uživateli na mobilní telefon či pevnou linku, popř. zkontaktuje rodinu, sousedy (pokud mu je známo telefonní číslo, jinak tuto skutečnost oznamuje řediteli PS). Nebere-li uživatel telefon a rodině ani sousedům není znám jeho odchod z bytu, může se jednat o ohrožení života uživatele. Je nutné kontaktovat Policii ČR na tel. čísle 58 nebo Městskou policii na tel. čísle , pro přístup do bytu na tel. čís zámečnictví Bartoš. Pokud je potřeba, pracovník PS přivolá lékařskou pomoc, ve většině případů tuto činnost zastává Policie či Hasiči.

11 2. Nalezení uživatele v bezvědomí - PS má zapůjčený klíč od bytu Pokud PS má klíče od bytu a pracovník nalezne uživatele v bezvědomí či neschopného komunikace, zavolá lékaře (55), až do jeho příjezdu zůstává s uživatelem a v rámci svých možností a znalostí poskytuje první pomoc. Při odvozu uživatele do nemocnice předá pracovník zapůjčené klíče od bytu uživateli, (pokud je při vědomí) a vyhotoví zápis o vrácení klíče. Pokud při vědomí není a není možné klíč předat, klíč bude zapečetěn a uložen u ředitele PPS-FM. Pokud se situace stane v nepřítomnosti ředitel PS, zapečetění provede přítomný pracovník a vloží do uzamykatelné schránky na Dispečinku pečovatelek, na druhý den předá řediteli. Vlastní klíče uživatelů od bytu se předají pracovníkům RZS. Pracovník se před převozem uživatele zeptá, zda má PS uvědomit rodinu. Pokud je uživatel v bezvědomí a je v jeho složce založen předem podepsaný souhlas s kontaktováním rodiny. 3. Nedostatek pracovníků Při nedostatku pracovníků z důvodu např. hromadné nemocenské apod. řeší vedení PS vzniklou situaci následujícími způsoby: kontaktování brigádníků na DPP (bývalých pracovníků, se kterými je předem možnost této výpomoci dohodnuta), domluví se s uživateli jen na nejzákladnější péči (kde je to možné), vypomůže v přímé práci vedoucí PS, příp. jiní kompetentní pracovníci. 4. Neúmyslné poškození majetku uživatele Pracovník při provádění úkonů dbá na to, aby majetek uživatele neopatrným zacházením nepoškodil nebo nezničil, Dojde-li k takovému poškození či zničení bez zjevného úmyslu, nahlásí v co nejkratší době celou záležitost řediteli, který dále postupuje v souladu s pojistnou smlouvou uzavřenou pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb, uzavřenou dle zákona č. 08/2006 Sb., o sociálních službách. 5. Pohřešování uživatele Nejprve pracovník zjistí, zda se uživatel nenachází na jiném místě mimo bydliště (sousedé, rodina), poté buď rodina přímo, nebo Pečovatelská služba nahlásí na Policii ČR pohřešování. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. Všeobecné podmínky jsou závazné pro všechny pracovníky i uživatele PS. 2. Tyto Všeobecné podmínky poskytování pečovatelské služby nahrazují a zrušují předchozí verze. Účinnost: Schválil: Ing. Jaroslav Chlebek, ředitel Zpracovala: Mgr. Stanislava Večeřová, sociální pracovník

I. Základní informace

I. Základní informace MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM Příloha č.1 org. složka Středisko sociálních služeb pečovatelská služba Rožnovská 346, 744 01 Frenštát p. R., IČ: 00297852, tel. 556 835 482 Všeobecné podmínky poskytování

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Smlouvu o poskytování charitní pečovatelské služby (CHPS)

Smlouvu o poskytování charitní pečovatelské služby (CHPS) Žadatel: Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: (dále jen uživatel služby ) a Poskytovatel: Oblastní charita Jičín Sídlo: Na Jihu 553, Jičín 506 01 IČO: 73633755 Zastoupený: Marií Mirovskou, DiS.

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603 JAK TO U NÁS CHODÍ? PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY S každým klientem je dle zákona o sociálních službách uzavřena písemná smlouva o poskytnutí pečovatelské služby. Míra potřebné podpory je individuálně

Více

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Uživatel služby: jméno,příjmení:... bydliště:... a poskytovatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA Charitní pečovatelská

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Smlouva o poskytování sociálních služeb Smlouva o poskytování sociálních služeb V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.. Bytem: Datum narození:. Dále jen uživatel a ARCHA Borovany, o. p. s., Profesionální podpora a pomoc v domácnosti Zastoupena

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel)

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel) Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Vyplňuje zájemce: Žádost podaná dne:..... 1) Žadatel služeb: Jméno, příjmení,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRŮVODCE PEČOVATELSKOU SLUŽBOU I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRŮVODCE PEČOVATELSKOU SLUŽBOU I. ZÁKLADNÍ INFORMACE MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM org. složka Středisko sociálních služeb pečovatelská služba Rožnovská 346, 744 01 Frenštát p. R., IČ: 00297852, tel. 556 835 482 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (y) a 1) Pan /paní Narozen/a Bydliště v textu této smlouvy dále jen Klient 2) G-centrum Tábor, příspěvková organizace

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. Česká 320,742 21 Kopřivnice

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. Česká 320,742 21 Kopřivnice Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. Česká 320,742 21 Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče Pečovatelská služba PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy: Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy: Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená: MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Příjmení a jméno: trvalé bydliště: datum narození: zastoupený/ná jméno a příjmení:

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1. Poslání Posláním Denního centra služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením (dále jen Denní centrum nebo poskytovatel ) je nabídnout

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Smlouva o poskytování Pečovatelské služby Charity Vsetín Evidenční číslo smlouvy:..

Smlouva o poskytování Pečovatelské služby Charity Vsetín Evidenční číslo smlouvy:.. Charita Vsetín Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín, tel/fax: 571 411 709 e-mail: vsetin@vsetin.charita.cz; www.vsetin.caritas.cz IČO: 44740778, účet: KB 563344851/0100 Smlouva o poskytování Pečovatelské služby

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2013 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.2. 2013 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č.

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č. Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno Standard č. 7 Pobytová služba Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Standard

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Příloha č. 2 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Úvodní ustanovení Poskytovatel pečovatelské služby: Město Roztoky, nám. 5. května čp. 2, 252

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Každý uživatel má přidělenou klíčovou pracovnici, která aktivně spolupracuje s uživatelem. Během poskytování pečovatelské služby vytváří tzv. individuální

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy..

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy.. Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. pan/paní: datum narození: trvalé bydliště: adresa současného pobytu: Číslo smlouvy.. zastoupený/á opatrovníkem (jméno, příjmení, trvalé

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní strany

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Pečovatelská služba

INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Pečovatelská služba INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Pečovatelská služba 1. Základní informace Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Adresa: Palackého 310, 503 51Chlumec nad Cidlinou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Odlehčovací služba Sociální rehabilitace ambulantní Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Vnitřní pravidla k poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla k poskytování pečovatelské služby 1 MěSSS Kadaň pečovatelská služba Tyršova 567, 432 01 Kadaň tel. 474 34 12 25 Vnitřní pravidla k poskytování pečovatelské služby Cíle a způsoby poskytování PS Prostřednictvím pečovatelské služby se poskytuje

Více

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní).. bydliště:. narozen (a): (v textu této smlouvy dále jen "Klient")

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dům Žofie, Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa: Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 296651 Tel. kontakt: 558 604 170 Fax: 558 676 279 Vedoucí

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny. Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.cz

Více