Všeobecné podmínky poskytování pečovatelské služby PRŮVODCE PEČOVATELSKOU SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky poskytování pečovatelské služby PRŮVODCE PEČOVATELSKOU SLUŽBY"

Transkript

1 . Základní informace služby Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace Všeobecné podmínky poskytování pečovatelské služby PRŮVODCE PEČOVATELSKOU SLUŽBY Pečovatelská služba je terénní sociální služba, která sídlí v budově Penzionu pro seniory Frýdek- Místek příspěvkové organizace, na ulici Lískovecká 86. Zřizovatelem této sociální služby je Magistrát města Frýdku-Místku. 2. Veřejný závazek Závazek vyjádřený posláním, cílem, cílovou skupinou poskytované Pečovatelské služby Penzionu pro seniory Frýdek-Místek (dále jen PPS-FM) směřuje k tomu, aby obyvatelé PPS-FM, u kterých dojde z důvodu nepříznivé sociální situace, věku nebo zdravotního stavu k omezení nebo ztrátě soběstačnosti, zůstali ve svém přirozeném prostředí co nejdéle a mohli žít běžným způsobem života. 3. Poslání pečovatelské služby Posláním Pečovatelské služby (dále jen PS) je naplnění vyjádřeného závazku poskytováním individuálně dohodnutých pečovatelských úkonu v domácnostech uživatelů sociální služby. Snažíme se o to, aby všechny naše činnosti zachovávali důstojný život uživatele a byly vykonávány bezpečně a odborně. 4. Poskytované služby Základní sociální poradenství je poskytováno sociální pracovnicí, popř. pod jejím vedením také pracovníky v sociálních službách (pečovatelkami), které Vám poskytnou podporu při řešení Vaší nepříznivé sociální situace (informování o nárocích a vyřizování příspěvků na péči a dávek sociální péče, o nárocích na pořízení či zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, o institucích v místním regionu, jež nabízí služby seniorům v oblasti zdravotní, sociální, vzdělávací a kulturní, vyhledávání a kontaktování odborníků podle povahy problému, o možnostech podpory členů rodiny atd.). Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: podporujeme uživatele a pomáháme při. podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: zajišťujeme pomoc při běžných úkonech osobní hygien, pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při péči o vlasy a při použití WC, Poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy: od dodavatelů stravy donášíme teplé jídlo do bytů uživatelů PS, pomáháme při přípravě jídla a pití a při přípravě a podání jídla a pití, Pomoc při zajištění chodu domácnosti: napomáháme při běžném úklidu a údržbě domácnosti a domácích spotřebičů, při zajištění velkého úklidu domácnosti, při běžných i velkých nákupech a pochůzkách, při praní a žehlení osobního a ložního prádla, Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázíme a zajišťujeme dopravu uživatelů především k lékaři, na úřady a instituce, popř. na jiná místa podle jejich potřeby.

2 5. Jak má postupovat zájemce o službu? Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace Pro poskytnutí služby dává podnět potenciální uživatel služby nebo příbuzný blízky či jiná osoba. Na základě žádosti o poskytování služby vede sociální pracovnice se zájemcem o službu jednání se zaměřením na zjištění individuální potřebnosti. Fáze jednání Celé jednání může probíhat několika fázemi. Záleží na tom, jak na zavedení služby zájemce spěchá. Vždy by však jednání mělo probíhat ve dvou fázích, aby si mohl zájemce promyslet a prostudovat nabízenou službu.. fáze - žádost o poskytování sociální služby Žádost může být podána písemnou formou, telefonicky nebo elektronický. Pokud požadavek nevznáší přímo zájemce - vyžádáme si kontakt na osobu, v jejichž prospěch je žádáno ( jméno, adresa, telefon, případně požadavek na druh služby). Na základě prvotního jednání je osloven možný zájemce, zda službu opravdu chce. Pokud osloven osoba projeví o službu zájem, je domluven čas a místo dalšího jednání. Žádali o službu přímo zájemce, je rovněž sjednaná další schůzka. Je-li z prvotního jednání patrné, že zájemce nespadá do cílové skupiny poskytovatele, lze jednání ukončit s podáním informace na koho se může žadatel obrátit. 2. fáze - prověření sociální situace, jednání o realizaci služby prověření sociální situace Tato fáze probíhá vždy osobním jednáním se zájemcem PS. Ideální je, když probíhá jednání v domácnosti zájemce o pečovatelskou službu, aby mohli být projednány praktické detaily budoucí poskytované služby (např. zda bude vyhovovat ke koupání sprchový kout v bytě nebo bude nutné převážet na vozíku do koupelen penzionu). Na začátku jednání zájemce informujeme o tom, že z jednání je prováděn zápis. Pracovník pečovatelské služby zjišťuje, potřeby, cíle, očekávání a představy a zároveň jej aktivně seznamuje s nabízenou službou a podmínkami jejího poskytování. I v této fázi se může zjistit, že představy zájemce neodpovídají tomu, co poskytovatel nabízí. Je vhodné v tomto případě nabídnou zájemci kontakt na jinou službu a z průběhu jednání napsat zápis včetně konečného doporučení. Pokud se závěry zájemce nesouhlasí, měl by být informován, na koho se může obrátit se stížností. Služba je poskytována na základě písemné smlouvy o poskytování služby, jejíž součástí je provozní řád zařízení, vnitřní pravidla průběhu služby, předmět, rozsah a sazebník poskytovaných úkonů včetně stanovení osobního cíle uživatele. 6. Osobní cíl Osobní cíl je cíl, na kterém se uživatel dohodnul s poskytovatelem PS, že jej budou společně naplňovat pomocí základních a fakultativních úkonů, které má poskytovatel ve své nabídce. Je vymezený potřebami uživatele, jeho možnostmi, schopnostmi a přáními na jedné straně a možnostmi poskytovatele na straně druhé. Osobní cíl bývá důvodem, proč žádá zájemce o PS. 7. Individuální plán

3 Individuální plán je písemný zápis toho, jakým konkrétním způsobem se bude péče a podpora u uživatele zajišťovat. Je nedílnou součástí osobního spisu uživatele. 8. Individuální plánování Individuální plánování je proces, který začíná již ve fázi jednání se zájemcem o službu, kdy jsou zjišťovány potřeby a osobní cíl uživatele. Plánuje se průběh poskytování služeb, který vede k naplnění osobního cíle uživatele. Individuální plán je průběžně vyhodnocován a aktualizován. Na sestavení individuálního plánu se podílí uživatel se sociálním pracovníkem a klíčovým pracovníkem. 9. Klíčový pracovník Klíčový pracovník je osobní pečovatel, který koordinuje plánování péče a podpory uživatele. Je zodpovědný za průběžné aktualizace a vyhodnocování individuálního plánu podle aktuálních potřeb uživatele. Uživatel se na klíčového pracovníka může kdykoliv obrátit se všemi svými dotazy, přáními a připomínkami během poskytování PS. 0. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Jestliže dojde k souladu požadavků zájemce s možnostmi poskytovatele, tzn. že se dohodnou na osobním cíli, způsobu a frekvenci poskytování PS, uzavře se smlouva o poskytnutí sociálních služeb podle zákona č. 08/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to písemně. Ve smlouvě je stanoven osobní cíl uživatele a rozsah poskytování PS. Způsob a frekvence provedení jednotlivých smluvených úkonů je předmětem Individuálního plánu uživatele.. Průběh poskytování pečovatelské služby O poskytování sjednaných pečovatelských úkonů vedou pečovatelky písemné záznamy Pc programu, kde každá pečovatelka zaznamenává úkon, časový interval a na plachtě poskytovaných úkonů, která obsahuje údaje o činnosti (datum, název úkonu, časový rozsah a podpis pečovatelky). Výkaz je podkladem pro vyúčtování poskytnutých služeb. Po vyúčtování se výkaz stává součástí složky poskytnuté péče za určitý období (měsíc). 2. Místo a čas poskytování PS PS se poskytuje zpravidla v domácnosti uživatele, případně dle charakteru činnosti v terénu nebo v prostorách Penzionu pro seniory Frýdek-Místek p.o. na ulici Lískovecká 86. PS se poskytuje ve dni a v konkrétním čase, ve kterém uživatel poskytnutí služby požaduje, což je sjednáno v individuálním plánu. Pokud uživatel požaduje úkon (v případě náhle vzniklé potřeby), který není sjednán ve smlouvě nebo den poskytnutí služby nebyl přímo stanoven, je uživatel povinen oznámit poskytovateli tento den telefonicky nebo osobně pečovatelce nejpozději den před dnem, ve kterém o poskytnutí služby žádá. V případě, že pro některý den uživatel poskytnutí služby nepožaduje a tento den je přímo sjednán v individuálním plánu, je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli nejpozději den před tímto dnem telefonicky nebo osobně pečovatelce. Pečovatelská služba je poskytována pracovníky v přímé péči - pečovatelkami v pracovních dnech od 7:00 do 9:00 hodin. Uživatel umožní zaměstnancům poskytovatele vstup do bytu, v němž bydlí, případně jim předá na základě protokolu klíče. Žádost o změny v rozsahu poskytovaných úkonů pečovatelské služby podává uživatel písemně na předepsaném formuláři:

4 Žádost o poskytnutí pečovatelské služby Žádost o rozšířeni pečovatelské služby Žádost o omezení pečovatelské služby Žádost o zrušení pečovatelské služby Tyto formuláře jsou k dispozici na Dispečinku PS v Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, p.o. Lískovecká 86 nebo je ke stažení na internetové adrese:na základě těchto informací připraví vedoucí PS dodatek ke smlouvě. 3. Výše úhrady za pečovatelskou službu a platební podmínky Úhrada služeb je stanovená dle zákona o sociálních službách 08/2006., 40 v rozsahu úkonů stanovených vyhláškami č. 505/2006 Sb. a č. 39/20 Sb., kterými se provádějí některá ustanovení o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrad za jednotlivé úkony pečovatelské služby určuje dle aktuálního Ceníku. Ceník je schválen ředitelem PPS-FM a je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí sociální služby. V případě změny Ceníku je uživatel o tomto informován formou dodatku ke smlouvě. Pečovatelská služba je v základních činnostech poskytována bezplatně dle 75 odst. 2 a 72 písm. a) výše uvedeného zákona účastníkům odboje, účastníkům rehabilitace, osobám zařazeným v táboře nucených prací, pracovního útvaru, vojenského táboru nucených prací a pozůstalému manželovi po výše uvedených osobách starší 70 let. U jednotlivých pečovatelských úkonů v Ceníku je stanovena sazba za hodinu, popř. za úkon nebo kilogram. Při sazbě za hodinu se vždy účtuje skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění úkonu. Jednotkovou délkou trvání úkonu je 5 minut. Do času úkonu je započítán čas nutný pro jeho přípravu, provedení a ukončení. K úhradě základních činnosti PS je určena sociální dávka příspěvek na péči ve smyslu části druhé zák. č. 08/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Pokud je objem úkonů základní činnosti nad rámec přiznaného příspěvku na péči uživatele, je rozdíl hrazen z jeho vlastních finančních prostředků. Fakultativní činnosti jsou vždy hrazeny z vlastních finančních prostředků uživatele. Zástupce PS je povinen předložit uživateli vyúčtování za poskytnuté pečovatelské úkony za kalendářní měsíc, a to nejpozději do dvacátého pracovního dne následujícího měsíce. Výše úhrady se řídí aktuálním Ceníkem. Uživatel je povinen platit za poskytnuté služby zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc. Platba se provádí v hotovosti v kanceláři účetní PPS-FM na ul., případně osobě pověřené poskytovatelem sociálních služeb v domácnosti uživatele na výše uvedené adrese. Uživatel obdrží od poskytovatele doklad o provedené platbě. Nezaplacení poskytnutých služeb ve výše uvedeném termínu se považuje za hrubé porušení povinností uživatele. 4. Zajištění pomůcek a prostředků pro poskytování pečovatelské služby Pro výkon některých úkonů pečovatelské služby nejsou pomůcky a prostředky potřebné k jejich výkonu součástí poskytované služby a uživatel je poskytuje z vlastních zdrojů (např. úklidové prostředky, chirurgické jednorázové chirurgické rukavice pro zajištění osobní hygieny, koš nebo taška a prášek na prádlo apod.). Všechny pomůcky a prostředky by měl mít uživatel připravené a tyto pomůcky obnovovat a udržovat v čistotě nebo zajistit jejich obnovu a udržování. 5. Rozsah a charakteristika některých vybraných úkonům poskytovaných PS

5 Zajištění obědů, donáška obědů Cena za činnost ofocení jídelníčku se započítává ke každému uživateli odebírajícího oběd. Jedná se o zohlednění času a práce pracovníků při evidenci obědů, vytištění jídelničku na daný měsíc, vyúčtování, jednání s dodavateli apod. PPS-FM v rámci základních činností zajišťujeme oběd prostřednictvím externího dodavatele podle přání uživatele donášku nebo dovoz stravy. PPS-FM nenese odpovědnost za kvalitu stravy, tuto odpovědnost nese dodavatel, na kterého se v případ nespokojenosti se stravou má uživatel právo obrátit. Pečovatelky převezmou obědy od dodavatele, které jsou rozděleny do jídlo-nosičů a bezodkladně donesen uživateli do domácnosti nebo jsou naservírovány v jídelně. Výdej obědů v jídelně PPS-FM se zajišťuje v době od :30 do 2:00 hod. Uživatelé jsou povinni si ve stanoveném čase oběd vyzvednout. Běžný úklid a údržba domácnosti Úklid se provádí v rozsahu běžného úklidu domácnosti s čistícími a úklidovými prostředky uživatele jen v prostorách, které uživatel běžně obývá (zametání podlahy, vytření, vyluxování, setření balkónů, umytí nádobí, dřezu, vany, umývadla, WC, ustlání postelí, převlečení lůžkovin, vynesení odpadků, zalití květin). Údržba domácích spotřebičů Jedná se o čištění sporáku, trouby, lednice, mrazničky, mikrovlnné trouby, popř. také mixeru, varné konvice, vysavače. V žádném případě se nejedná o opravy těchto spotřebičů. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti Tuto činnost zajišťuje PS prostřednictvím externí komerční služby. Jedná se především o mytí oken, mytí bytových jader, úklid po malování, mytí a leštění nábytku a dveří, umytí skel v nábytku a v kuchyňské lince, vytření skříněk v nábytku a v kuchyňské lince, umytí lustrů, radiátorů, velký úklid balkónu atd. Tuto službu PPS-FM zprostředkovává, popř. předává kontakty na tyto úklidové služby. Běžné nákupy a pochůzky Pracovníci PS přebírají seznam a finanční hotovost buď přímo v domácnosti uživatele nebo uživatelé přináší tuto hotovost na Dispečink pečovatelek, a to nejméně den před zamýšleným úkonem. Běžný nákup nesmí překročit váhu 0 kg. Úkon zahrnuje celkovou dobu nutnou k přípravě (sepsání položek, popř. převzetí seznamu a peněz), přesunu, nákupu a přesunu zpět (nákup je zajišťován v obchodě nejblíže dostupnému k bydlišti uživatele). Pokud je dle přání uživatele nákup zajišťován na jiném místě, je povinen akceptovat delší účtovanou dobu za úkon dle skutečně spotřebovaného času (nákup a přesun, vyúčtování peněz a uložení nákupu). Pochůzkami se rozumí zajištění léků u lékaře (objednání), vyzvednutí receptu od lékaře a léků z lékárny a donáška léků do domácnosti; vyřizování úředních záležitostí, styk s úřady, placení složenek na poště, atp. Velký nákup Velký nákup obsahuje buď více než 5 položek nebo váží více než 0 kg. Je zajišťován v nejblíže situovaném obchodě, případně nejblíže situovaném supermarketu. Jedná se o zajištění týdenního

6 nákupu, nákupu ošacení, vybavení domácnosti. Praní a žehlení prádla Cena tohoto úkonu je stanovena dle váhy osobního či ložního prádla určeného k praní a žehlení, popř. jako jednotlivý úkon (jen praní, jen žehlení), přičemž se započítává každý dkg prádla. Prádlo je práno každému uživateli samostatně, je zváženo po vyprání (suché). Prádlo od uživatele přebírá pečovatelka na základě podpisu, který slouží jako kontrola při vrácení prádla. Prací prostředky (prací prášky, aviváže, škroby) si zajišťuje každý uživatel na vlastní náklady. Na realizaci tohoto úkonu si PPS-FM vyhrazuje lhůtu nejméně 5 pracovních dnů. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím je poskytováno pomocí doprovázení uživatele pečovatelkou a znamená doprovod pěšky, sanitním vozem nebo vozidlem taxi. Dohledem nad požitím léků Pečovatelky léky nechystají, pouze zkontrolují zásobník, zda jsou léky užity. 6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE Zaměstnanci poskytovatele: zajišťují poskytování pečovatelské služby v souladu s platnými právními normami, se zavazují k mlčenlivosti o zdravotním stavu uživatele, sociálních podmínkách a poměrech v rodině, a to i po ukončení pracovního poměru, respektují základní lidská práva uživatelů a vytváří prostředí omezující porušení těchto práv, řádně a pravdivě evidují provedené pečovatelské úkony u uživatele, zaznamenávají změnu rozsahu služeb formou písemného dodatku ke smlouvě, pravidelně plánují a hodnotí práci s uživatelem, při platbě za pečovatelskou službu v hotovosti vydávají uživateli doklad o zaplacení, písemně informují uživatele o změnách týkajících se plateb za poskytovanou pečovatelskou službu, vytváří vhodné podmínky pro vyjádření stížností či připomínek ze strany uživatele, dbají na svůj profesní rozvoj, mohou v případě problematického chování uživatele (např. agrese pod vlivem alkoholu apod.), které vede k ohrožení bezpečnosti pracovníků, ke snížení jejich důstojnosti nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí dle uvážení situace a po nahlášení nadřízenému opustit domácnost uživatele. Dále je situace šetřena nadřízeným pracovníkem, o mimořádné situaci je proveden zápis do spisu uživatele a opakované nevhodné chování může vést k vypovězení smlouvy. 7. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Některá vyjmenovaná Práva uživatelů Pečovatelské služby; Právo na rovný přístup

7 Každý uživatel bez rozdílu pohlaví pohlaví, rasy, pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení má právo na rovný a profesionální přístup od všech pracovníku pečovatelské služby. Právo na soukromí Pracovník pečovatelské služby nesmí narušit soukromí uživatele. Přestože je již pracovník pečovatelské služby uživatelem očekáván a uživatel již předem odemkne byt, musí pracovník vždy zazvonit (zaklepat) a teprve na výzvu uživatele smí vstoupit. V případě, že má pracovník klíče od bytu uživatele u sebe vždy zazvoní, zaklepe počká čtvrt minutu a pak vstoupí. Pracovník pečovatelské služby se pohybuje po bytě pouze tam, kde je dohodnuté s uživatelem, popřípadě vždy v jeho přítomnosti - neprochází, nenahlíží do prostoru, kde nejsou s uživatelem dohodnutí. Právo na přiměřené riziko Každá uživatel má právo do určité míry riskovat, pokud uskutečňuje právo na svoji svobodu. Při poskytování sociálních služeb se očekává od poskytovatele přiměřená opatrnost. Každý pracovníku je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku a životním prostředí. Zaměstnanci v plné míře respektují právo uživatele na přiměřené riziko, nevede-li k bezprostřednímu ohrožení života! Nevytváříme na uživatele nátlak např. že už musí odejít do nějakého rezidenčního zařízení, jako je domov důchodců, že si musí nechat zavést telefon, že nás musí informovat o zhoršení svého zdravotního stavu, že si musí zavolat lékaře, že musí užívat předepsané léky apod. Právo na ochranu osobních údajů a dat Osobní a citlivé údaje, které potřebujeme pro zajištění sociální služby jsou zpracovaný výhradně v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Podpisem dává uživatel souhlas ke shromažďování těchto údajů. Údaje jež nejsou výlučně potřebné k poskytování pečovatelské služby se nesmí shromažďovat. K těmto údajům má přístup ředitel zařízení, sociální pracovník, klíčový pracovník. Údaje jsou uschovaný v kanceláři sociálního pracovníka. Uživatel má právo kdykoliv po domluvě s kompetentním pracovníkem nahlédnout do svého spisu. Osobní a citlivé údaje o žadateli jsou uchovávaný v zařízení po dobu 0 let od ukončení pečovatelské služby, poté jsou skartovány. Každý pracovník pečovatelské služby má podepsanou povinnost mlčenlivosti. Zpracování osobních údajů spočívá v jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování vymezeným osobám (zaměstnanci PS, praktický lékař, příp. opatrovník), úpravě, vyhledávání, používání, uchovávání a třídění. Ve spisové dokumentaci je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, kontakt na nejbližší příbuzné, jméno ošetřujícího lékaře a dále další nezbytné osobní údaje charakterizující jeho sociální a rodinnou situaci. Pokud by došlo k porušení povinností stanovených zákonem č. 0/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, může se uživatel obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze. Souhlas může být uživatelem kdykoliv písemně odvolán. Právo na uplatnění své vůle Uživatel pečovatelské služby má právo svobodně se rozhodnout o rozsahu a době

8 poskytování služeb, rovněž má právo zvolit si různé poskytovatele těchto služeb, eventuálně kombinovat druhy sociálních služeb s různými poskytovateli. Uživatel má právo kdykoliv pečovatelskou službu bez udání důvodů přerušit, případně zrušit. Zajistit uživateli možnost si svobodně zvolit zda vytvořena pravidla v našem zařízení příjme. Právo na podání stížnosti, připomínky na poskytované služby Uživatel je seznámen při jednání o pečovatelské službě o právu podání stížnosti (anonymní), včetně kontakty na státním orgány a jiné instituce zabývajících se touto oblastí. Právo na poskytování informací srozumitelnou a vhodnou formou Uživatel pečovatelské služby musí být informován o všech podmínkách a změnách tykající se poskytované služby. Oprávněný zaměstnanec poskytuje uživateli sociální poradenství a kontakty na instituce statní správy a také na jiné poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s jeho nepříznivou sociální situaci. Snahou zařízení je, aby všechny informace důležité pro zájemce i uživatele byly zpracovávány v co nejsrozumitelnější písemné formě. Právo na individuální přístup Uživatel sám a dobrovolně rozhoduje o tom jaké úkony pečovatelské služby má zájem a v jakem rozsahu je bude využívat. Pracovnici jsou si vědomi, ze stejný pečovatelský úkon je prováděnu jednotlivých uživatelů s individuálními odlišnostmi (doba, rozsah a postup při provádění pečovatelských úkonů). Při vykonávání peče přihlíží pracovník ke zdravotnímu stavu a aktuálním potřebám uživatele, jednání přizpůsobuje konkretní situací, aby nedošlo k poškození zájmu uživatele. Právo na vyjádření svých názorů. Uživatel má právo na vyjádření svých názorů a jejich respektování personálem a ostatními klienty, má právo na podání stížnosti bez obav z možných následků ze strany personálu. Uplatněním tohoto práva nesmí být narušena práva ostatních uživatelů. Právo uživatele na kontakt s ostatními lidmi a komunitou Pečovatelská služba podporuje kontakt s rodinou, přáteli, společenským a kulturním děním např. uživatelům poskytujeme možnost doprovodu na kulturní společenské akce, ke kadeřníkovi, na pedikúru atp., Nabízíme prostory pro možnost ranního cvičení a výtvarného kroužku pro uživatele. Obyvatelé Penzionu mají dále možnost využívat společenskou místnost pro různá soukromá setkávání, nebo mohou využít nabídky noclehu pro rodinné příslušníky nebo přátele a také pro klub důchodců. 8. POVINNOSTI UŽIVATELŮ Respektují základní lidská práva pracovníků sociální služby. Hradí provedené pečovatelské úkony na základě předloženého výkazu pečovatelských úkonů a dokladu o zaplacení.

9 Akceptují změnu původně zvolené pečovatelky při jejím onemocnění, při nástupu na dovolenou nebo z provozních důvodů organizace. Vytváří podmínky pro nerušený výkon služby pracovníků pečovatelské služby v jejich domácím prostředí (např. zamezí volné pobíhání domácího zvířete). Oznamují poskytovateli sociální služby skutečnosti, které mají vliv na poskytování pečovatelské služby. 9. PŘIJÍMANÍ DARU Vyjmenované zásady Není přípustné přijímat dar v jakékoli formě od zájemce o poskytování sociální služby nebo od jeho blízkých příbuzných před zahájením pečovatelské služby. Je nepřípustné přijímat jakékoliv dary za účelem upřednostňování klienta pečovatelské služby. Zaměstnanci nesmí v žádném případě přijímat žádné finanční dary. Drobné pozornosti jako poděkování (např. květiny, nabídka sladkosti z bonboniéry nebo kávu/čaj) může zaměstnanec přijmout pouze tehdy, pokud by odmítnutí bylo považováno za porušení pravidel slušného chování nebo by se mohlo dárce nepřiměřeně dotknout. Zaměstnanec přijetí pozornosti zapíše do PŘIJATÉ DARY a o daru neprodleně informuje svého nadřízeného. Přijetí daru od rodinných příslušníků klienta, jeho blízké osoby nebo od něho samotného nemůže znamenat výhodu pro klienta a bude vždy zapsáno v PŘIJATÉ DARY. 20. STÍŽNOSTI Každý uživatel pečovatelské služby má právo podat podnět, připomínku nebo stížnost, a to ústně, písemně, s uvedením svého jména či anonymní formou. Podnět, připomínku nebo stížnost může rovněž podat blízká osoba uživatele. Výklad pojmů Stěžovatelem je osoba, která se ústní nebo písemnou formou domáhá svých práv a oprávněných zájmů v souvislosti s pečovatelskými službami poskytovanými PS. Stížnost je ústní nebo písemné vyjádření nespokojenosti, nelibosti či nesouhlasu nebo kritika neplnění povinností, vyžadující odezvu. Anonymní stížnost je písemné nepodepsané podání popř. podání podepsané nečitelně, či bez udání adresy stěžovatele. Nezávislý zástupce je fyzická nebo právnická osoba, která nemá žádný právní vztah k PPS- FM. Formy stížností a jejich podávání Stížnost lze podat písemně, ústně, prostřednictvím faxu či elektronickou poštou, či na el. nosičích. a) Písemná stížnost Podává se: Přímo do kanceláří ředitele PPS-FM, sociální pracovnice, či na dispečink pečovatelské služby, a to každý pracovní den v době od 7.00 do 4.00hod. Za písemnou stížnost se považuje i podnět podaný prostřednictvím faxu případně elektronicky

10 Poštou na adresu PPS-FM, nebo přímo k rukám ředitele PPS-FM. Do zvláštní anonymní schránky, která je umístěna v zařízení PPS-FM, kterou vybírá osobně pouze ředitel PPS-FM. b) Ústní stížnost Podává se: Do zápisu, který může provést kterýkoli pověřený zaměstnanec PPS-FM, resp.: ředitel, vedoucí ekonomického úseku, sociální pracovnice, vedoucí pečovatelského úseku, klíčoví pracovníci Zápis nemá předepsanou formu, ale musí obsahovat jméno stěžovatele, důvod stížnosti, případně stručný popis události a čitelný podpis toho, kdo zápis pořídil a podpis stěžovatele. Je-li to možné, vyhotoví se zápis na Formulář pro podávání a řešení stížností. Pokud se provádí zápis stížnosti uživatele, který má potíže s komunikací, je nutné, aby zaměstnanec, který zápis provádí, projevil dostatečnou snahu a dovednost porozumět podstatě problému. Součástí zápisu je způsob ověření toho, zda je stížnost zaznamenána tak, jak byla míněna, nejlépe za přítomnosti svědka. Musí být zaznamenána interpretace stěžovatele, nikoliv zapisovatele. V případě zájmu musí zařízení zajistit stěžovateli k dispozici tlumočníka. Tím může být pouze osoba nezaujatá. Stěžovatel má rovněž právo zvolit si nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat, může jím být klíčový pracovník. Jako doklad o podání stížnosti obdrží stěžovatel Potvrzení o přijetí stížnosti. Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno nebylo uváděno, nebo je-li to v zájmu objektivního posouzení stížnosti, postoupí se k řešení jen opis stížnosti bez uvedení jména stěžovatele. O zvlášť závažných stížnostech musí být neprodleně informován ředitel PPS FM, aby bylo možné stanovit způsob jejich vyřízení a podle povahy případu případně zjednat urychlenou nápravu. V případě podezření na trestný čin má ten, kdo tento podnět přijímá, povinnost okamžitě uvědomit příslušné orgány. 2. VYBRANÉ POSTUPY PRO ŘEŠENÍ NOUZOVÝCH A HAVARIJNÍCH SITUACÍ Pracovní postupy pro řešení vzniklých nouzových a havarijních situací při poskytování PS jsou na přístupném místě v prostorách pečovatelské služby, na dispečinku pečovatelek. Níže jsou uvedené vybrané postupy pro řešení nouzových a havarijních situací.. Uživatel neotvírá v dohodnutý čas dveře V případě, že uživatel neumožní přístup do bytu na sjednanou návštěvu a PS nemá zapůjčené klíče od bytu, telefonuje pracovník nejdříve uživateli na mobilní telefon či pevnou linku, popř. zkontaktuje rodinu, sousedy (pokud mu je známo telefonní číslo, jinak tuto skutečnost oznamuje řediteli PS). Nebere-li uživatel telefon a rodině ani sousedům není znám jeho odchod z bytu, může se jednat o ohrožení života uživatele. Je nutné kontaktovat Policii ČR na tel. čísle 58 nebo Městskou policii na tel. čísle , pro přístup do bytu na tel. čís zámečnictví Bartoš. Pokud je potřeba, pracovník PS přivolá lékařskou pomoc, ve většině případů tuto činnost zastává Policie či Hasiči.

11 2. Nalezení uživatele v bezvědomí - PS má zapůjčený klíč od bytu Pokud PS má klíče od bytu a pracovník nalezne uživatele v bezvědomí či neschopného komunikace, zavolá lékaře (55), až do jeho příjezdu zůstává s uživatelem a v rámci svých možností a znalostí poskytuje první pomoc. Při odvozu uživatele do nemocnice předá pracovník zapůjčené klíče od bytu uživateli, (pokud je při vědomí) a vyhotoví zápis o vrácení klíče. Pokud při vědomí není a není možné klíč předat, klíč bude zapečetěn a uložen u ředitele PPS-FM. Pokud se situace stane v nepřítomnosti ředitel PS, zapečetění provede přítomný pracovník a vloží do uzamykatelné schránky na Dispečinku pečovatelek, na druhý den předá řediteli. Vlastní klíče uživatelů od bytu se předají pracovníkům RZS. Pracovník se před převozem uživatele zeptá, zda má PS uvědomit rodinu. Pokud je uživatel v bezvědomí a je v jeho složce založen předem podepsaný souhlas s kontaktováním rodiny. 3. Nedostatek pracovníků Při nedostatku pracovníků z důvodu např. hromadné nemocenské apod. řeší vedení PS vzniklou situaci následujícími způsoby: kontaktování brigádníků na DPP (bývalých pracovníků, se kterými je předem možnost této výpomoci dohodnuta), domluví se s uživateli jen na nejzákladnější péči (kde je to možné), vypomůže v přímé práci vedoucí PS, příp. jiní kompetentní pracovníci. 4. Neúmyslné poškození majetku uživatele Pracovník při provádění úkonů dbá na to, aby majetek uživatele neopatrným zacházením nepoškodil nebo nezničil, Dojde-li k takovému poškození či zničení bez zjevného úmyslu, nahlásí v co nejkratší době celou záležitost řediteli, který dále postupuje v souladu s pojistnou smlouvou uzavřenou pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb, uzavřenou dle zákona č. 08/2006 Sb., o sociálních službách. 5. Pohřešování uživatele Nejprve pracovník zjistí, zda se uživatel nenachází na jiném místě mimo bydliště (sousedé, rodina), poté buď rodina přímo, nebo Pečovatelská služba nahlásí na Policii ČR pohřešování. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. Všeobecné podmínky jsou závazné pro všechny pracovníky i uživatele PS. 2. Tyto Všeobecné podmínky poskytování pečovatelské služby nahrazují a zrušují předchozí verze. Účinnost: Schválil: Ing. Jaroslav Chlebek, ředitel Zpracovala: Mgr. Stanislava Večeřová, sociální pracovník

POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Podané ruce, družstvo, Starozuberská 1449, 756 54 Zubří IČO: 278 55 341 č.ú.: 256974167/0300 tel: 608 178 857 e-mail:podane-ruce@seznam.cz www.podane-ruce.cz POPIS A REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

- osoba, které je poskytována sociální služba

- osoba, které je poskytována sociální služba SLOVNÍČEK POJMŮ : Uživatel Poskytovatel http://iregistr.mpsv.cz sociální služba druh sociální služby veřejný závazek osobní cíle uživatelů individuální plán cíle služby poskytované - osoba, které je poskytována

Více

Pravidla poskytování Pečovatelské služby v Žatci

Pravidla poskytování Pečovatelské služby v Žatci P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A V Ž A T C I Šafaříkova 852, 438 16 Žatec příspěvková organizace, IČO: 00830411 tel: 415710262 ředitel, 725 740 095 koordinátor PS, email: vlachova@dpszatec.cz Pravidla

Více

Informace pro uživatele služby

Informace pro uživatele služby Město Rokytnice v Orlických horách Pečovatelská služba Organizační složka Informace pro uživatele služby Vydala: Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. Datum vydání: 18.4. 2007 Aktualizace:č. 7 18.9.2009

Více

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Pro obce Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín, Karlín, Stavěšice, Strážovice a Nenkovice.

Více

Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice

Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice Kontaktní údaje Charitní pečovatelská služba pracoviště Těšetice Těšetice 6, 783 46 Těšetice Tel.: +420 736 764 796 www.olomouc.charita.cz/socialni-sluzby-sth

Více

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Standard číslo 1 POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poslání pečovatelské služby Posláním

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha. Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha. Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi Poslání Domova Posláním Domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Město STŘÍBRO Pečovatelská služba Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro, www.mustribro.cz. Standardy kvality Pečovatelské služby města Stříbro

Město STŘÍBRO Pečovatelská služba Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro, www.mustribro.cz. Standardy kvality Pečovatelské služby města Stříbro 1 Standardy kvality Pečovatelské služby města Stříbro Slovník pojmů: Uživatel: osoba, které je poskytována sociální služba Poskytovatel: právnická či fyzická osoba, která má oprávnění poskytovat sociální

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A. Základní informace o CHPS Pečovatelskou službu poskytuje Oblastní charita Hodonín, Wilsonova 4242/7, 695 05 Hodonín. Pečovatelskou službu (dále jen

Více

PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CHARITY OLOMOUC PRACOVIŠTĚ TRŠICE

PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CHARITY OLOMOUC PRACOVIŠTĚ TRŠICE PŘÍLOHA Č. 3 Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CHARITY OLOMOUC PRACOVIŠTĚ TRŠICE Poslání Posláním Charitní pečovatelské služby Olomouc je poskytování pečovatelské služby

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Adresa sídla pečovatelské služby: Dům s pečovatelskou službou (dále DPS má 2 části starou a novou část), K Penzionu 120, 735 53 Dolní Lutyně telefon: 602 111

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013

PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013 Příloha č. 3 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín Starý Bohumín PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013 Pečovatelská služba poskytuje

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, stanoví pravidla pro poskytování

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více