INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU"

Transkript

1 INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ MOŽNOSTI HLÍDÁNÍ DĚTÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

2

3 Slovo úvodem Kam s nimi? Přehled zařízení péče o předškolní děti Jesle Mateřská centra 7 Mateřské školy Alternativy mateřských škol Miniškolky Centra pro předškolní děti, agenturní hlídání dětí Chůvy, babysitting Dětské skupiny 18 Zřízení firemního zařízení péče o předškolní děti Výhody zřízení firemního zařízení péče o předškolní děti Závěrem Tipy na zařízení péče o předškolní děti ve Zlínském kraji Seznam použitých zkratek Seznam použité literatury a webových stránek

4 Problematika hlídání dětí a předškolního vzdělávání potká každého rodiče. Péče o dítě představuje časově i fyzicky náročnou činnost. Od určitého věku dítěte pak rodiče musí zajistit nejen jeho základní životní potřeby, ale také dbát na jeho správný psychologický vývoj. Délka rodičovské dovolené činí v České republice 2, 3 nebo 4 roky podle toho, jakou délku si rodič zvolí. V minulosti bývalo téměř pravidlem, že jeden z rodičů (většinou matka) pobýval s dítětem doma až do jeho tří let. V dnešní době je ale daleko větší tlak na to, aby se rodič vrátil do zaměstnání dříve. Důvodem může být nejen obava ze ztráty zaměstnání, ale také potřeba zůstat mimo hru co nejkratší dobu (zejména v oborech, které se velmi rychle vyvíjejí). V kojeneckém věku (tedy do stáří 1 roku), kdy je dítě silně závislé na matce, vyvstává potřeba zejména krátkodobého hlídání a výpomoci, se kterými rodičům často pomáhají prarodiče či rodinní přátelé. V batolecím věku (od 1 do 3 let) už někteří rodiče uvažují o umístění dítěte do jeslí nebo hledají jinou alternativu péče o dítě, aby mohli alespoň na částečný úvazek nastoupit do zaměstnání. Děti ve věku 3 až 6 (resp. 7) let považujeme za předškoláky a k péči o ně jsou tedy určena zařízení péče o předškolní děti. V tomto věku dítěte, kdy zpravidla končí rodičovská dovolená, se rodiče snaží umístit své dítě do mateřské školy. V případě, že se jim to nepodaří, jsou nuceni hledat jinou alternativu. Právě ve věku od 3 let hraje v psychologickém vývoji člověka důležitou roli předškolní vzdělávání. Školský zákon v 33 naprosto jasně vysvětluje, proč by nemělo být předškolní vzdělávání dětí opomíjeno: Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době není v České republice předškolní docházka povinná. 34 odst. 4 školského zákona, ovšem jasně říká, že k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. V budoucnosti bychom se po stránce legislativní mohli dočkat schválení povinného posledního roku předškolní docházky (mohl by být povinný již od roku 2016). Podstatně více je ovšem očekáváno schválení novely zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jeho schválením (listopad 2014) je totiž ohrožena existence lesních školek a dalších zařízení, která nejsou schopna splnit jeho podmínky pro pokračování ve své činnosti. Podle předpokladů by novela tohoto zákona mohla být schválena na počátku roku Díky jejímu přijetí by mohly lesní školky a další zařízení fungovat i nadále. 2

5 Otázka výběru vhodného zařízení péče o předškolní či mladší děti trápí většinu rodičů zejména v době, kdy se potřebují nebo musí vrátit do zaměstnání. V současné době, kdy počet narozených dětí výrazně převyšuje kapacitu stávajících zařízení péče o předškolní děti, je to velmi nelehký úkol. Pakliže se rodičům nepodaří umístit dítě do jeslí, mateřské školy či hlídacího centra, musí hledat jinou alternativu. Jaké jsou tedy možnosti péče o batolata a předškolní děti? V současné době je možné využít: jesle mateřská centra mateřské školy a jejich alternativy miniškolky centra pro předškolní děti hlídání dětí prostřednictvím agentury chůva/babysitting dětské skupiny Hlídání dětí prostřednictvím členů rodiny, nejčastěji babiček a dědečků, představuje zpravidla poslední možnost záchrany v situaci, kdy rodič potřebuje nastoupit do zaměstnání. V následujícím textu se ovšem zaměříme na ostatní způsoby hlídání dětí a péče o ně. ROZDĚLENÍ SLUŽEB A ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI Obecně je možné služby péče o děti rozdělit na služby veřejné (veřejné mateřské školy) komerční (např. babysitting, agenturní hlídání dětí, mateřská centra, soukromé mateřské školy apod.) Většinou platí, že komerční služby péče o děti nebo zařízení provozovaná v rámci komerčních služeb bývají pro rodiče finančně náročnější. Velmi důležité je také členění zařízení poskytujících péči o děti či hlídacích služeb podle toho, jakými právními předpisy se řídí jejich provoz. Z tohoto hlediska rozlišujeme služby péče o děti: dle školského zákona dle obecně platných právních norem dle živnostenského zákona dle zákona o dětských skupinách CO JE DOBRÉ VĚDĚT Jediné zařízení, které může být považováno za mateřskou školu, je zařízení provozované dle školského zákona. Zařízení provozované dle jiných právních předpisů by nemělo výraz školka používat (vhodné je použít například název zařízení péče o předškolní děti ). Žádný zákon nepracuje s pojmem firemní školka. Dle školského zákona může být ovšem zřizovatelem zařízení péče o děti zaměstnavatel pak hovoříme o firemní (zaměstnanecké) mateřské škole. Školský zákon uvádí, že za předškolní věk je možné považovat věk od 3 let do nástupu do školy (6 7 let). Jesle, tedy zařízení poskytující péči o děti do tří let, od nejsou zdravotnickým zařízením. Jejich provoz je možný například v rámci živnosti vázané. 3

6 Zdroj: Pemová, T., Ptáček, R. a kolektiv: Soukromá a firemní školka od A do Z,

7 Jesle představují zařízení pro péči o děti ve věku od 6 měsíců do tří let, která navazují na péči o děti v rodině, doplňují ji a zároveň mají pečovat o všestranný rozvoj zdravých dětí. V praxi přijímají většinou děti starší jednoho roku, přičemž nejčastěji bývají navštěvovány dětmi ve věku 2 až 3 roky. JESLE JAKO ŽIVNOST? Do dubna 2012 byly jesle zdravotnickým zařízením a spadaly pod resort Ministerstva zdravotnictví ČR. Ve státních jeslích byla péče poskytována v souladu se zákonem o péči o zdraví lidu, nestátní jesle byly provozovány dle zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Od 1. dubna 2012 již jesle nejsou zdravotnickým zařízením, jejich provoz dle výše uvedených předpisů byl možný do Od dubna 2013 mohou být jesle provozovány v režimu obecně platných právních předpisů (pokud činnost nevykazuje znaky podnikání) nebo v režimu živnostenského zákona jako živnost vázaná. Od roku 2014 jsou všechna jeselská zařízení provozována jako soukromá. Jesle provozované dle obecně platných právních předpisů nespadají v současné době pod žádný ministerský resort, jesle provozovaná v režimu živnostenského zákona spadají pod resort Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V současné době jsou jesle zřizovány nejčastěji jako příspěvkové organizace měst či obcí, nebo jako soukromá zařízení. Je-li zřizovatelem jeslí obec nebo město, na jejich provoz nezískává žádné příspěvky ze státního rozpočtu a provozní náklady tak financuje z rozpočtu svého. Rodiče se na úhradě nákladů podílejí většinou z %. Pobyt dítěte v soukromých jeslích je většinou podstatně dražší. PROVOZ A PÉČE O DĚTI Jesle jsou zřizovány většinou jako zařízení s denním, výjimečně s týdenním provozem. V průměru bývají otevřeny v pracovní dny 10 hodin denně. Jejich provoz není vázán školním rokem, jak je tomu u mateřských škol, a není zde povinný žádný vzdělávací program. Od roku 2014 již také není podmínkou, aby o děti pečovaly výhradně zdravotní sestry. 5

8 Mateřská centra (MC) jsou zařízení určená k poskytování služeb krátkodobé péče o děti. Zakládají je většinou matky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě. Díky mateřským centrům mohou rodiče s malými dětmi vyjít z izolace, do které se díky celodenní péči o dítě často dostávají. ZALOŽENÍ MATEŘSKÉHO CENTRA Založení mateřského centra vyžaduje značnou dávku odhodlání a také alespoň základní znalost legislativy. Mělo by být provozováno samostatnou právnickou osobou, nejlépe spolkem (do roku 2013 občanským sdružením). Ten mohou dle nového občanského zákoníku založit nejméně tři osoby. Spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku. Pokud nejsou mateřská centra provozována za účelem tvorby zisku, řídí se jejich provoz pouze obecně platnými předpisy. Pracovníci mateřského centra tak nemusí splňovat žádná kvalifikační kritéria, není stanoven maximální počet dětí, o které je možné pečovat apod. Přestože jsou svým zaměřením mateřská centra určena především pro krátkodobý pobyt dětí i s jejich rodiči, některá umožňují také pobyt dětí bez rodičů, například v podobě kroužků. Snaží se tak vycházet vstříc rodičům, kterým se nepodařilo dítě umístit do mateřské školky a potřebují nastoupit do zaměstnání. V tomto případě může být stanoven příspěvek na úhradu nákladů spojených s pobytem dítěte. Pakliže poplatek (resp. cena kroužků) převyšuje náklady na provoz, vykazuje již tato činnost znaky podnikání a musí být provozována na základě živnostenského oprávnění dle živnostenského zákona. FINANCOVÁNÍ MATEŘSKÉHO CENTRA Většina mateřských center je financována z vlastních zdrojů zřizovatele, grantů, sponzorských darů či příspěvků z nadací, obcí či měst v místě jejich působení. Osoby, které se na činnosti MC podílejí, jsou většinou dobrovolníci a dobrovolnice, kteří tuto práci odvádějí zcela nezištně a zdarma. 6

9 Rejstříková mateřská škola představuje zařízení péče o předškolní děti, jehož provoz je upraven zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a s ním souvisejícími předpisy. Vedle rejstříkových mateřských škol řídících se školským zákonem existují také soukromé mateřské školy, které nejsou zapsány v rejstříku ministerstva školství. Tyto ostatní MŠ jsou pak provozovány zpravidla v režimu živnostenského zákona. Mateřské školy (MŠ) podléhající školskému zákonu můžeme rozdělit na: státní (veřejné), jejichž zřizovatelem je stát, obec, kraj či svazek obcí; soukromé, jejichž zřizovateli jsou církevní právnické osoby či jiné právnické osoby (například zaměstnavatel), jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona. Společným rysem těchto mateřských škol je jejich zápis do rejstříku školských právnických osob. Díky zápisu do rejstříku mají nárok na finanční prostředky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a stejně tak podléhají pravidelné kontrole České školní inspekce. Dále je možné mateřské školy rozdělit dle délky provozu na MŠ s: celodenním provozem, kde je vzdělávání poskytováno déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 12 hodin denně; polodenním provozem, kde je vzdělávání poskytováno nejdéle 6,5 hodiny denně; internátním provozem, které poskytují dětem celodenní vzdělávání i noční péči, přičemž je možné zřídit třídy s celodenním nebo polodenním provozem. V mateřské škole s celodenním provozem je pak možné zřídit také třídy s polodenním nebo internátním provozem. POKUD SE ROZHODNETE PRO REJSTŘÍKOVOU MATEŘSKOU ŠKOLU... CO JE DOBRÉ VĚDĚT Ředitel MŠ může stanovit zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole. Zkušební doba nesmí přesáhnout dobu 3 měsíců. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě z kapacitních důvodů do MŠ přijmout, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem ( 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Dítě může být přijato do mateřské školy i v průběhu školního roku. Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí, přičemž školský zákon umožňuje navýšit tento maximální počet dětí až o čtyři, pokud tím nedojde ke snížení kvality vzdělávání nebo bezpečnosti dětí. 7

10 STÁTNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA (rejstříková) čerpání finančních prostředků z MŠMT výši úplaty za služby stanovuje ředitel MŠ obce mohou od rodičů vybírat příspěvek na částečnou úhradu nákladů (výše příspěvku musí být pro všechny děti stejná) vzdělávání se v posledním ročníku mateřské školy poskytuje bezúplatně rodiče přispívají na stravování povinný školní vzdělávací program nutná odborná kvalifikace osob pracujících s dětmi v souladu se školským zákonem školné se pohybuje zhruba od 400 Kč do Kč za měsíc SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA (rejstříková) státní dotace na provoz z MŠMT stejně jako u MŠ státní výši úplaty za služby stanovuje poskytovatel služeb rodiče hradí stravné povinný školní vzdělávací program nutná odborná kvalifikace osob pracujících s dětmi v souladu se školským zákonem školné se pohybuje zhruba od Kč do Kč za měsíc při celodenní docházce MATEŘSKÁ ŠKOLA nezapsaná v rejstříku škol v případě péče o děti od věku 3 let se jedná o živnost volnou v případě denního režimu péče o děti mladší než 3 roky se jedná o živnost vázanou výše úplaty je stanovena na komerční bázi poskytovatelem služeb nemusí mít schválený školní vzdělávací program odborná způsobilost osob pracujících s dětmi (dle živnostenského zákona) je potřebná pouze v případě zařízení pro děti mladší než 3 roky v denním režimu výše školného bývá výrazně vyšší než u rejstříkových MŠ 8

11 Ze statistických údajů je zřejmé, že počet narozených dětí roste a mateřské školy, které byly v minulosti rušeny pro jejich nevyužité kapacity, praskají ve švech. Pro zajímavost uvádíme přehled o vývoji počtu mateřských škol, počtu dětí navštěvujících mateřské školy a jejich věkové struktury za posledních 5 let. 9

12 Při výběru MŠ můžeme narazit na tzv. alternativní školky. Někdy bývají označovány jako škola hrou, protože využívají jiné metody a organizaci výuky a snaží se o přiblížení učiva formou hry, diskuse, plnění problémových úkolů apod. Pakliže se jedná o mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku, je zde samozřejmě dodržován rámcový vzdělávací program. Z ČEHO MŮŽEME VYBÍRAT? Církevní mateřské školy Tyto MŠ jsou zřizovány buď církevními právnickými osobami nebo městem či obcí. Ve většině případů se jedná o rejstříkové mateřské školy. Svým vzdělávacím programem se od běžných MŠ neliší, pouze děti zábavnou formou seznamují se základními náboženskými fakty. Navštěvovat je mohou jak děti z věřících, tak i z nevěřících rodin, podmínkou pro přijetí není ani pokřtění dítěte. Lesní mateřské školy Tyto školky jsou založeny na myšlence s dětmi venku za každého počasí. Větší část dne děti tráví v přírodě, srubu či jurtě, kde probíhá výuka. Ta se řídí rámcovým vzdělávacím programem MŠMT. Stravu pro děti si školky většinou nechávají dovážet. Díky pobytu v přírodě jsou děti motoricky zdatnější a mají pevnější zdraví. Lesní školky v ČR sdružuje Asociace lesních mateřských škol, která usiluje o možnost jejich zřízení jako registrovaných školských zařízení. V současné době u nás funguje asi 120 lesních školek. Po schválení novely zákona o dětských skupinách (začátek roku 2015) by již lesním MŠ neměl hrozit zánik. Montessori školky Tyto školky se řídí zásadou Pomoz mi, až to dokážu sám. Děti bývají ve třídě věkově namíchány a školka se přizpůsobuje jejich individuálním potřebám. Dítě si může samo zvolit činnost, které se bude věnovat, zda bude pracovat samo, ve dvojici nebo ve skupině. Hlavní podmínkou této volby je, že nesmí rušit ostatní. Učitelé respektují fakt, že každé dítě je na určitou aktivitu naladěno v jinou dobu. Děti jsou vedeny k sebevědomí, samostatnosti a zodpovědnosti vůči ostatním. Zvládání Montessori programu může být ovšem problematické pro hyperaktivní děti, které vyžadují spíše vedení pedagogem. Daltonské školky Daltonské MŠ pracují s podobnými zásadami výuky jako program Montessori. Důraz je kladen na osobnost dítěte. Děti jsou vedeny k tomu, aby vycházely samy se sebou a s ostatními, jsou vedeny ke slušnosti, zodpovědnosti za své činy a ke vztahu k přírodě. Waldorfské školky V těchto školkách je důraz kladen zejména na morální a citový vývoj dítěte. V rámci výuky není zbytečně zatěžována paměť dítěte, preferovány jsou hry a experimentování. Děti poznávají svět kolem sebe pozorováním a napodobováním, osvojují si jednoduché domácí práce (uklízení, prostírání, vaření atd.). Velký důraz je kladen také na vnímání přírody a rytmus. Ten obsahují hry, zpěv, říkadla a pohybové aktivity. Důležitá je zde spolupráce s rodiči. 10

13 Začít spolu Step by Step Výukový program Začít spolu je plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ. Zaměřen je na budování základů pro postoje, znalosti a dovednosti a intenzivně rozvíjí tři klíčové dovednosti komunikaci, kooperaci a řešení problémů. Cílem je, aby se dítě v budoucnu aktivně zajímalo o učení, umělo se učit efektivně, učení jej bavilo a nebylo pro něj spojeno se stresem. Děti se v rámci výukového programu učí přijímat změny, myslet kriticky, poznávat a řešit problémy, rozvíjet svoji představivost, mít odpovědný přístup k okolí a starat se o své zdraví. Jazykové školky Tyto mateřské školy jsou zaměřeny na výuku cizích jazyků. Děti si tak základy vybraného jazyka osvojí již v předškolním věku. Pokud škola zařadí výuku cizího jazyka do svého školního vzdělávacího programu, musí ji sama zabezpečit a vzdělávání je bezplatné. V tomto případě jde o vzdělávání dle školského zákona. Zodpovědnost za děti nese ředitel a příslušní pedagogové školy. Pokud mateřská škola v rámci nadstandardních aktivit (nad rámec školního vzdělávacího programu) službu vzdělávání v cizím jazyce zprostředkovává (přes agenturu, jazykovou školu apod.) nebo i poskytuje, jedná se pak o výuku za úplatu a při výuce na děti nedohlížejí učitelé mateřské školy. Speciální školky Speciální mateřské školy jsou zaměřeny na děti, které vyžadují speciální péči například kvůli zdravotnímu postižení, logopedickým problémům apod. Ve třídách je soustředěno méně dětí, což umožňuje individuální přístup ke každému dítěti a jeho potřebám. Výuka probíhá na základě speciálního vzdělávacího programu. Podle typu postižení se používají také léčebné metody jako například vodoléčba nebo podpůrná magneto-terapeutická léčba. Cílem speciálních mateřských škol je prohlubování spolupráce mezi rodinou rodiče mohou své děti v průběhu výuky navštěvovat, pomáhat jim s různými činnostmi a účastnit se her. Učitelé speciálních mateřských škol také pomáhají rodičům najít vhodnou základní školu pro jejich potomka. 11

14 Pojem miniškolka byl poprvé zmíněn v roce 2008, kdy byl Vládě ČR předložen materiál Ministrstva práce a sociálních věcí - tzv. Prorodinný balíček. Ten si kladl za cíl podporu slaďování rodiny a práce a jeho součástí byla také definice miniškolky jako alternativy přeplněných mateřských škol. Přestože nakonec Prorodinný balíček nebyl schválen, funguje dnes v ČR poměrně velké množství miniškolek. JAK MINIŠKOLKA FUNGUJE? Dle Prorodinného balíčku mělo být možné miniškolku zřídit nejvýše pro 4 děti ve věku od 6 měsíců do 7 let. Jelikož ale nebyl schválen, stanovují si současné miniškolky vlastní pravidla co do věku a počtu dětí. Některé nabízejí možnost péče o děti již od 6 měsíců, jiné od 10 měsíců, do některých mohou docházet až děti starší 2 let. Horní hranice věku dítěte je většinou 7 let, ale najdeme i miniškolky s horní hranicí 5 let. Výhodou miniškolek je skutečnost, že jsou určeny pro menší počet dětí. Oproti rejstříkovým mateřským školám, kdy je ve třídě minimálně 13, maximálně 28 dětí, umožňují miniškolky individuálnější přístup k dětem a jejich potřebám. Při výběru miniškolky narazíme i na takové, které plní funkci spíše hlídacího koutku a kde je vyžadován pobyt dítěte pod dohledem rodiče. Výběru miniškolky je tak potřeba věnovat čas a vybrat takovou, která bude svými provozními podmínkami vyhovovat našim potřebám. MOŽNOSTI ZŘÍZENÍ MINIŠKOLKY Pakliže platby od rodičů pokrývají pouze provozní náklady, řídí se provoz miniškolky obecně platnými právními předpisy v oblasti hygieny, požární ochrany, ochrany zdraví a stavebního práva. Pokud miniškolka generuje zisk, musí být provozována v režimu živnostenského zákona na základě živnostenského oprávnění. Opět platí, že v ziskových zařízeních je pobyt dítěte dražší. 12

15 CENTRUM PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Centra pro předškolní děti jsou určitou alternativou pro rodiče, kterým se dítě nepodařilo umístit do mateřské školy. Provozní doba center je různá. Většinou je zde zajištěna minimálně dopolední péče o děti a jejich vzdělávání. Řadě rodičů tak umožňují docházet do zaměstnání, byť jen na zkrácený úvazek. Výuku zpravidla zajišťují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, kteří zároveň vytváří výukový program. Ten bývá zaměřen na všestranný rozvoj dítěte, zejména na schopnost komunikace, spolupráce a fungování v kolektivu. Výhodou těchto center je také menší počet dětí, které připadají na jednoho pracovníka (učitele). To umožňuje individuálnější přístup k dětem. Z hlediska svého fungování jsou centra pro předškolní děti nejčastěji komerčními zařízeními tzn. že své služby poskytují za úplatu a jsou provozována v režimu živnostenského zákona. Školné se proto pohybuje v různé výši podle provozní doby centra, frekvence pobytu dítěte, programu apod. Pakliže školné pokrývá pouze provozní náklady centra a není generován zisk, mohou být služby poskytovány pouze v souladu s obecně platnými právními předpisy. Školné pak zpravidla bývá nižší, než u komerčních zařízení. Pokud tedy uvažujete o tom, že budete služeb centra pro předškolní děti využívat, věnujte jeho výběru dostatek času a pečlivě projděte nejen jeho provozní řád a podmínky pro docházení dítěte, ale také jeho denní program. AGENTURNÍ HLÍDÁNÍ DĚTÍ V současné době mají rodiče na výběr také z mnoha agentur na hlídání dětí, které mohou poskytovat nejen hlídání nárazové (krátkodobé), ale také dlouhodobé, a to přímo u vás doma ve dne, v noci. Výhodou agenturního hlídání je skutečnost, že většina agentur své pečovatele/pečovatelky pečlivě vybírá. Uchazeč/ka musí splňovat poměrně přísná kritéria, doložit své vzdělání, lékařská potvrzení, bezúhonnost, reference. Samozřejmostí bývá i kurz první pomoci. Agentury mají také zpravidla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu. Někdy mohou agentury nabízet také službu zprostředkování hlídání dětí. Jedná se o situaci, kdy agentuře zaplatíte pouze za zprostředkování služeb pečovatelky, která není její zaměstnankyní. Dále již vstupujete do vztahu se samotnou pečovatelkou a za hlídání platíte přímo jí. Cena nárazového hlídání dětí vlastními zaměstnanci agentury se pohybuje od 120 Kč na hodinu, u dlouhodobého, pravidelného hlídání je pak hodinová sazba zpravidla nižší. V případě zprostředkování služby hlídání dětí zaplatíte agentuře pouze zprostředkovatelský poplatek, jehož výše není zanedbatelná, a cena samotného hlídání závisí na dané pečovatelce. Jelikož se na trhu pohybuje velké množství agentur na hlídání dětí, doporučujeme věnovat výběru agentury, resp. pečovatelky, dostatečnou pozornost a čas. 13

16 V případě, že nechcete využívat služeb agentury na hlídání dětí, můžete si ke svým dětem sehnat chůvu, tzv. babysitter. Za výhodu lze v tomto případě považovat to, že si můžete chůvu sami předem pozvat, vidět ji na vlastní oči nebo využít kladných referencí od vašich známých či příbuzných. Pakliže bereme v úvahu profesionální chůvu, je nutné, aby byla držitelkou příslušného živnostenského oprávnění. Hlídání dětí do věku 3 let Pokud máte zájem o hlídání dětí mladších 3 let, chůva by měla být držitelkou živnostenského oprávnění na provozování živnosti vázané Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Jelikož se jedná o živnost vázanou, je třeba mít odbornou způsobilost. Tou se v tomto případě rozumí zdravotnické nebo ošetřovatelské vzdělání, popř. vzdělání v sociálních službách. Pokud chůva v rámci hlídání poskytuje také stravu, musí vlastnit živnostenský list na hostinskou činnost nebo, mít odpovědného zástupce v tomto oboru. Hlídání dětí od věku 3 let V případě hlídání dětí od 3 let věku je hlídání jednodušší. Jedná se o živnost volnou Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. V rámci této živnosti nemusí držitel živnostenského listu splňovat žádné speciální podmínky. Alternativou k oběma předchozím živnostem je volná živnost Poskytování služeb pro rodinu a domácnost, která zahrnuje především individuální péči o děti nad 3 roky věku v rodinách či příležitostné krátkodobé hlídání dětí, včetně dětí do 3 let věku. Jistou nevýhodou hlídání dětí prostřednictvím chůvy je skutečnost, že si chůvu musíme sami prověřit zjistit reference, zkontrolovat příslušná živnostenská oprávnění apod. Pokud tedy budete chůvu vybírat vlastními silami, měli byste se řídit pravidlem důvěřuj, ale prověřuj. Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, chůvu můžeme najít také s využitím některé z agentur na hlídání dětí, která nám služby chůvy zprostředkuje. 14

17 4. listopadu 2014 schválila Poslanecká sněmovna PČR zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Podle tohoto zákona by se měla všechna zařízení poskytující pravidelnou péči o děti v režimu obecně platných právních předpisů stát registrovanými zařízeními a přejít do režimu dětských skupin. Počátkem roku 2015 by měla být schválena novela tohoto zákona, která registraci zavádí jako dobrovolnou - některá zařízení by tak nemusela splňovat zákonem stanovené přísné podmínky a mohla by pokračovat ve své činnosti. Následující informace vycházejí z již schváleného a aktuálně platného (leden 2015) zákona o dětských skupinách. PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ Služba péče o dítě v dětské skupině představuje činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte ( 2 zákona č. 247/2014 Sb.). Výuka dětí zde probíhá na základě plánu výchovy a péče, který je poskytovatel služeb povinen zpracovat a zajistit jeho plnění. Plán výchovy a péče je zaměřen na formování osobnosti dítěte a jeho fyzický a psychický vývoj. V jedné skupině může být maximálně 24 dětí. uvedené v 3, odst. 2, zákona o dětských skupinách. JAK ZAČÍT? Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je možné pouze na základě oprávnění, které vzniká dnem zápisu fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů. Zápis provádí na základě žádosti této FO či PO Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Konkrétní podmínky pro udělení oprávnění, včetně požadavků na odbornou způsobilost pečujících osob, uvádí 5 a 16 zákona č. 247/2014 Sb. Dále je provozovatel povinen vypracovat a dodržovat vnitřní pravidla zařízení (otevírací doba, denní režim, forma stravování atd.), a již zmíněný plán výchovy a péče. Má také povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a vést evidenci dětí. Součástí evidence dětí je i smlouva o poskytování péče, kterou poskytovatel uzavírá s rodičem v písemné podobě. FINANCOVÁNÍ Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována bez úhrady nákladů, s částečnou úhradou nákladů nebo s plnou úhradou nákladů. O výši úhrady nákladů rozhoduje poskytovatel služeb. Poskytovatel nemá nárok na přidělení dotace na provoz zařízení. POSKYTOVATEL SLUŽEB Dětskou skupinu mohou zřídit zaměstnavatelé rodičů, jejichž děti dětskou skupinu navštěvují, nebo osoby 15

18 STRAVOVÁNÍ DĚTÍ Pokud není dohodnuto jinak, poskytovatel není povinen zajistit stravování dětí. Ať už stravování zajišťuje poskytovatel nebo sami rodiče dítěte, musí být dodrženy platné hygienické předpisy ( 8 zákona o dětských skupinách). Podmínky zajištění stravování a úhrady nákladů s ním spojených si poskytovatel a rodič dohodnou ve smlouvě o poskytování služeb. PROSTOROVÉ PODMÍKY Obecně platí, že služby je možné poskytovat pouze v místnostech, které se dle vyhlášky o technických požadavcích na stavby považují za byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost. Vybavení, včetně vybavení hygienického zázemí, musí odpovídat požadavkům a potřebám dětí, přičemž nesmí být ohroženo jejich zdraví. V případě dětských skupin nad 12 dětí musí být splněny hygienické podmínky dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Pečovatelem v dětské skupině se mohou stát osoby starší 18 let, které splňují podmínku úplné způsobilosti k právním úkonům, zdravotní způsobilosti k výkonu práce péče o dítě, bezúhonnosti a odborné způsobilosti. Z hlediska odborné způsobilosti musí mít oprávnění pracovat v různých zdravotnických profesích, včetně povolání lékaře, v sociálních službách, ve školství nebo mít kvalifikaci chůvy. Při stanovování počtu pečujících osob musí poskytovatel vycházet z počtu a věku dětí (zejména dle počtu dětí do věku 2 let), zohledněn musí být také zdravotní stav dětí a doba jejich pobytu v dětské skupině. Dle zákona je minimální počet pečujících osob stanoven následovně: Počet dětí Počet pečujících osob osoba osoby 13-24, z nichž alespoň jedno dítě je mladší 2 let 3 osoby 16

19 KONTROLA Plnění podmínek a povinností, které jsou stanoveny zákonem o dětské skupině, je kontrolováno (s výjimkou hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz) Státním úřadem inspekce práce a oblastními inspektoráty práce. Plnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz kontrolují krajské hygienické stanice. EKONOMICKÉ VÝHODY Zaměstnavatel může zařízení provozovat bez živnostenského oprávnění pro danou činnost. Místa v dětské skupině mohu být sdílena více dětmi, což umožňuje přizpůsobit kapacitu zařízení potřebám zaměstnavatele i z hlediska jeho ekonomických možností. Zařízení dle zákona o dětských skupinách nejsou plátcem DPH ani daně z příjmů a náklady na jeho zřízení a provoz jsou daňově uznatelnými náklady. NEZAPOMEŇTE! Poskytovatelé služeb péče o děti se v současné době musí řídit 25, zákona o dětských skupinách, který říká že: pokud FO nebo PO přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytovala služby, které ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vykazují znaky služby péče o dítě v dětské skupině a hodlá v této činnosti pokračovat, je povinna podat žádost o zápis do evidence poskytovatelů a uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud tak neučiní, nesmí po uplynutí této lhůty služby péče o dítě v dětské skupině dle tohoto zákona poskytovat. DAŇOVÉ SLEVY PRO RODIČE Dle zákona o dětských skupinách mohou rodiče uplatnit slevu na dani za umístění dítěte, a to ve výši prokazatelně vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v zařízení péče o předškolní děti včetně mateřské školy dle školského zákona. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy zaměstnance. Slevu může ve zdaňovacím období uplatnit pouze jeden rodič. Od daně ovšem není možné odečíst náklady na stravné či dopravu. POKUD NEBUDE SCHVÁLENA NOVELA ZÁKONA O DĚTSKÝCH SKUPINÁCH... Pokud nedojde ke schválení novely zákona o dětských skupinách (plánováno na počátek roku 2015), bude ohrožena existence některých dosud fungujících zařízení, která nebudou schopna splnit zejména hygienické a prostorové požadavky stanovené zákonem. 17

20 Zřízení firemního zařízení péče o děti je jednou z možností, jak mohou zaměstnavatelé pomoci svým zaměstnancům rodičům s návratem do práce po rodičovské dovolené. Založením firemní mateřské školy, dětské skupiny nebo jiného alternativního zařízení přispějí zaměstnavatelé nejen ke zlepšení své image, ale dají tak sami sobě možnost udržet si dobré a ověřené zaměstnance. Pokud jste se rozhodli firemní zařízení péče o předškolní děti zřídit, měli byste věnovat dostatečnou pozornost následujícím otázkám. Disponujeme dostatkem investičního kapitálu? Jsme schopni zajistit vhodné prostory? Dokážeme zajistit dostatek kvalifikovaného personálu? Jsme schopni zajistit kvalitní, odborný a celodenní program pro předškolní děti? Dokážeme sladit své finanční požadavky s požadavky klientů? V režimu jakých právních předpisů budeme zařízení provozovat? Budeme zařízení provozovat vlastními silami nebo jeho provoz zajistíme prostřednictvím externího provozovatele? Jak je vidět, zřízení firemního zařízení péče o děti není příliš jednoduchou záležitostí. Pokud v sobě ovšem zaměstnavatel najde odhodlání, zajisté všechny překážky překoná, aby dospěl k vytouženému cíli. V následujícím textu se budeme věnovat jednomu ze zásadních rozhodnutí - podle jakých právních předpisů se chceme při zřizování a provozu zařízení péče o děti řídit? Z této volby totiž vycházejí požadavky, které musíme za účelem úspěšného zřízení školky splnit. V současné době mají zaměstnavatelé na výběr ze tří možností. Zařízení je možné provozovat jako: mateřskou školu v souladu se školským zákonem; dětskou skupinu dle zákona o dětských skupinách; nekomerční služby péče o děti předškolního věku poskytované v souladu s obecně platnými právními předpisy (pouze pokud nabude účinnosti novela zákona o dětských skupinách); mimoškolní zařízení péče o předškolní děti podle živnostenského zákona. 18

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR Metodika pro rodiče Věra Kuchařová Kristýna Peychlová VÚPSV, v. v. i. 2014 Studie vznikla v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038

Více

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 SPOLEČNĚ O.P.S. Úvod 4 Studie dostupnosti Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 Věk dítěte 5 o děti v JMK Mezigenerační výpomoc 6 Vzdělání matky 6 Finanční situace rodiny 6 Pestrost nabídky

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Rodinná politika II zaměřeno na kontext změn mateřské a rodičovské dovolené a nedostupnost a legislativní změny v oblasti zařízení péče o předškolní

Rodinná politika II zaměřeno na kontext změn mateřské a rodičovské dovolené a nedostupnost a legislativní změny v oblasti zařízení péče o předškolní Rodinná politika II zaměřeno na kontext změn mateřské a rodičovské dovolené a nedostupnost a legislativní změny v oblasti zařízení péče o předškolní děti Rodinná politika II zaměřeno na kontext změn mateřské

Více

PÉČE CHŮV METODIKA PRO CHŮVY. Jana Barvíková. Jana Paloncyová. VÚPSV, v.v.i.

PÉČE CHŮV METODIKA PRO CHŮVY. Jana Barvíková. Jana Paloncyová. VÚPSV, v.v.i. PÉČE CHŮV METODIKA PRO CHŮVY Jana Barvíková Jana Paloncyová VÚPSV, v.v.i. 2014 Studie vznikla v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038 http://www.vupsv.cz/index.php?p=care_for_children&site=default

Více

ZÁKON ze dne 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ. Hlava I Úvodní ustanovení

ZÁKON ze dne 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ. Hlava I Úvodní ustanovení V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Podnikatelský záměr Založení mateřské školy Business plan Establishment of the kindergarten Aneta Baumruková Cheb 2014 Čestné prohlášení

Více

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR Metodika pro zřizovatele Věra Kuchařová Kristýna Peychlová Kamila Svobodová VÚPSV, v. v. i. 2014 Studie vznikla v rámci projektu Nové formy denní péče o děti

Více

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě Bc. Kateřina Štorková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se na základě teoretických znalostí zabývá jednotlivými kroky založení podniku

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Eva Mrázová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra veřejné správy Studijní program: Bakalářský Studijní obor: Veřejná

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze Lenka Hrdličková Bakalářská práce 2009 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2012 Iva Nahrabecká Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Žena na trhu práce Předkládá:

Více

Masarykova univerzita. Analýza internetové prezentace soukromých miniškolek

Masarykova univerzita. Analýza internetové prezentace soukromých miniškolek Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Analýza internetové prezentace soukromých miniškolek Bakalářská práce Martina Veselá Vedoucí bakalářské práce: Mgr.et Mgr. Adéla Souralová

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ

Více

METODIKA PROFESIONALIZACE INDIVIDUÁLNÍ PÉČE O DĚTI MATEŘSKÁ ASISTENTKA

METODIKA PROFESIONALIZACE INDIVIDUÁLNÍ PÉČE O DĚTI MATEŘSKÁ ASISTENTKA METODIKA PROFESIONALIZACE INDIVIDUÁLNÍ PÉČE O DĚTI MATEŘSKÁ ASISTENTKA Jana Barvíková Jana Paloncyová VÚPSV, v.v.i. 2014 Studie vznikla v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ

INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, listopad 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

Firemní mateřská škola AV ČR

Firemní mateřská škola AV ČR Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Jak slaďovat firemní školku a flexibilní formy práce manuál, metodika Firemní mateřská škola AV ČR reg. č. CZ.17/2.1.00/34313 Obsah Obsah

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji

Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji Kolektiv autorů projekt CZ0291 Rozvoj regionální rodinné politiky v JMK Fond malých projektů, OP Přeshraniční spolupráce Rakousko

Více

Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol

Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAKTICKÝ MANUÁL PRO

Více

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání

Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání Miniškola podnikání Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání 88.00267 Takto publikace je výstupem projektu Podporujme podnikatelky Polabí! č. CZ.1.04/3.4.04/88.00267 www.podnikatelky-polabi.cz

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

V Praze dne 31. května 2005 Č.j. 20 556/2005-14

V Praze dne 31. května 2005 Č.j. 20 556/2005-14 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy legislativní a právní odbor oddělení školské legislativy V Praze dne 31. května 2005 Č.j. 20 556/2005-14 PRÁVNÍ VÝKLADY 1/2005 Obsah: 1. K vykonávání dohledu

Více

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková a kol. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ RODIČŮ MOŽNOSTI A BARIÉRY PRAKTICKÉ TIPY PRO ZAMĚSTNAVATELE MODELOVÉ SITUACE MOŽNOSTI ŘEŠENÍ. TIPY A DOPORUČENÍ Gender Studies

ZAMĚSTNÁVÁNÍ RODIČŮ MOŽNOSTI A BARIÉRY PRAKTICKÉ TIPY PRO ZAMĚSTNAVATELE MODELOVÉ SITUACE MOŽNOSTI ŘEŠENÍ. TIPY A DOPORUČENÍ Gender Studies MOŽNOSTI A BARIÉRY ZAMĚSTNÁVÁNÍ RODIČŮ PRAKTICKÉ TIPY PRO ZAMĚSTNAVATELE MODELOVÉ SITUACE? MOŽNOSTI ŘEŠENÍ TIPY A DOPORUČENÍ Gender Studies PŘÍKLADY ŘEŠENÍ PŘÍKLADY Z PRAXE ZAJÍMAVÉ INFORMACE ÚKOLY 1 FLEXIBILITA

Více