INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU"

Transkript

1 INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ MOŽNOSTI HLÍDÁNÍ DĚTÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

2

3 Slovo úvodem Kam s nimi? Přehled zařízení péče o předškolní děti Jesle Mateřská centra 7 Mateřské školy Alternativy mateřských škol Miniškolky Centra pro předškolní děti, agenturní hlídání dětí Chůvy, babysitting Dětské skupiny 18 Zřízení firemního zařízení péče o předškolní děti Výhody zřízení firemního zařízení péče o předškolní děti Závěrem Tipy na zařízení péče o předškolní děti ve Zlínském kraji Seznam použitých zkratek Seznam použité literatury a webových stránek

4 Problematika hlídání dětí a předškolního vzdělávání potká každého rodiče. Péče o dítě představuje časově i fyzicky náročnou činnost. Od určitého věku dítěte pak rodiče musí zajistit nejen jeho základní životní potřeby, ale také dbát na jeho správný psychologický vývoj. Délka rodičovské dovolené činí v České republice 2, 3 nebo 4 roky podle toho, jakou délku si rodič zvolí. V minulosti bývalo téměř pravidlem, že jeden z rodičů (většinou matka) pobýval s dítětem doma až do jeho tří let. V dnešní době je ale daleko větší tlak na to, aby se rodič vrátil do zaměstnání dříve. Důvodem může být nejen obava ze ztráty zaměstnání, ale také potřeba zůstat mimo hru co nejkratší dobu (zejména v oborech, které se velmi rychle vyvíjejí). V kojeneckém věku (tedy do stáří 1 roku), kdy je dítě silně závislé na matce, vyvstává potřeba zejména krátkodobého hlídání a výpomoci, se kterými rodičům často pomáhají prarodiče či rodinní přátelé. V batolecím věku (od 1 do 3 let) už někteří rodiče uvažují o umístění dítěte do jeslí nebo hledají jinou alternativu péče o dítě, aby mohli alespoň na částečný úvazek nastoupit do zaměstnání. Děti ve věku 3 až 6 (resp. 7) let považujeme za předškoláky a k péči o ně jsou tedy určena zařízení péče o předškolní děti. V tomto věku dítěte, kdy zpravidla končí rodičovská dovolená, se rodiče snaží umístit své dítě do mateřské školy. V případě, že se jim to nepodaří, jsou nuceni hledat jinou alternativu. Právě ve věku od 3 let hraje v psychologickém vývoji člověka důležitou roli předškolní vzdělávání. Školský zákon v 33 naprosto jasně vysvětluje, proč by nemělo být předškolní vzdělávání dětí opomíjeno: Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době není v České republice předškolní docházka povinná. 34 odst. 4 školského zákona, ovšem jasně říká, že k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. V budoucnosti bychom se po stránce legislativní mohli dočkat schválení povinného posledního roku předškolní docházky (mohl by být povinný již od roku 2016). Podstatně více je ovšem očekáváno schválení novely zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jeho schválením (listopad 2014) je totiž ohrožena existence lesních školek a dalších zařízení, která nejsou schopna splnit jeho podmínky pro pokračování ve své činnosti. Podle předpokladů by novela tohoto zákona mohla být schválena na počátku roku Díky jejímu přijetí by mohly lesní školky a další zařízení fungovat i nadále. 2

5 Otázka výběru vhodného zařízení péče o předškolní či mladší děti trápí většinu rodičů zejména v době, kdy se potřebují nebo musí vrátit do zaměstnání. V současné době, kdy počet narozených dětí výrazně převyšuje kapacitu stávajících zařízení péče o předškolní děti, je to velmi nelehký úkol. Pakliže se rodičům nepodaří umístit dítě do jeslí, mateřské školy či hlídacího centra, musí hledat jinou alternativu. Jaké jsou tedy možnosti péče o batolata a předškolní děti? V současné době je možné využít: jesle mateřská centra mateřské školy a jejich alternativy miniškolky centra pro předškolní děti hlídání dětí prostřednictvím agentury chůva/babysitting dětské skupiny Hlídání dětí prostřednictvím členů rodiny, nejčastěji babiček a dědečků, představuje zpravidla poslední možnost záchrany v situaci, kdy rodič potřebuje nastoupit do zaměstnání. V následujícím textu se ovšem zaměříme na ostatní způsoby hlídání dětí a péče o ně. ROZDĚLENÍ SLUŽEB A ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI Obecně je možné služby péče o děti rozdělit na služby veřejné (veřejné mateřské školy) komerční (např. babysitting, agenturní hlídání dětí, mateřská centra, soukromé mateřské školy apod.) Většinou platí, že komerční služby péče o děti nebo zařízení provozovaná v rámci komerčních služeb bývají pro rodiče finančně náročnější. Velmi důležité je také členění zařízení poskytujících péči o děti či hlídacích služeb podle toho, jakými právními předpisy se řídí jejich provoz. Z tohoto hlediska rozlišujeme služby péče o děti: dle školského zákona dle obecně platných právních norem dle živnostenského zákona dle zákona o dětských skupinách CO JE DOBRÉ VĚDĚT Jediné zařízení, které může být považováno za mateřskou školu, je zařízení provozované dle školského zákona. Zařízení provozované dle jiných právních předpisů by nemělo výraz školka používat (vhodné je použít například název zařízení péče o předškolní děti ). Žádný zákon nepracuje s pojmem firemní školka. Dle školského zákona může být ovšem zřizovatelem zařízení péče o děti zaměstnavatel pak hovoříme o firemní (zaměstnanecké) mateřské škole. Školský zákon uvádí, že za předškolní věk je možné považovat věk od 3 let do nástupu do školy (6 7 let). Jesle, tedy zařízení poskytující péči o děti do tří let, od nejsou zdravotnickým zařízením. Jejich provoz je možný například v rámci živnosti vázané. 3

6 Zdroj: Pemová, T., Ptáček, R. a kolektiv: Soukromá a firemní školka od A do Z,

7 Jesle představují zařízení pro péči o děti ve věku od 6 měsíců do tří let, která navazují na péči o děti v rodině, doplňují ji a zároveň mají pečovat o všestranný rozvoj zdravých dětí. V praxi přijímají většinou děti starší jednoho roku, přičemž nejčastěji bývají navštěvovány dětmi ve věku 2 až 3 roky. JESLE JAKO ŽIVNOST? Do dubna 2012 byly jesle zdravotnickým zařízením a spadaly pod resort Ministerstva zdravotnictví ČR. Ve státních jeslích byla péče poskytována v souladu se zákonem o péči o zdraví lidu, nestátní jesle byly provozovány dle zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Od 1. dubna 2012 již jesle nejsou zdravotnickým zařízením, jejich provoz dle výše uvedených předpisů byl možný do Od dubna 2013 mohou být jesle provozovány v režimu obecně platných právních předpisů (pokud činnost nevykazuje znaky podnikání) nebo v režimu živnostenského zákona jako živnost vázaná. Od roku 2014 jsou všechna jeselská zařízení provozována jako soukromá. Jesle provozované dle obecně platných právních předpisů nespadají v současné době pod žádný ministerský resort, jesle provozovaná v režimu živnostenského zákona spadají pod resort Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V současné době jsou jesle zřizovány nejčastěji jako příspěvkové organizace měst či obcí, nebo jako soukromá zařízení. Je-li zřizovatelem jeslí obec nebo město, na jejich provoz nezískává žádné příspěvky ze státního rozpočtu a provozní náklady tak financuje z rozpočtu svého. Rodiče se na úhradě nákladů podílejí většinou z %. Pobyt dítěte v soukromých jeslích je většinou podstatně dražší. PROVOZ A PÉČE O DĚTI Jesle jsou zřizovány většinou jako zařízení s denním, výjimečně s týdenním provozem. V průměru bývají otevřeny v pracovní dny 10 hodin denně. Jejich provoz není vázán školním rokem, jak je tomu u mateřských škol, a není zde povinný žádný vzdělávací program. Od roku 2014 již také není podmínkou, aby o děti pečovaly výhradně zdravotní sestry. 5

8 Mateřská centra (MC) jsou zařízení určená k poskytování služeb krátkodobé péče o děti. Zakládají je většinou matky na mateřské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě. Díky mateřským centrům mohou rodiče s malými dětmi vyjít z izolace, do které se díky celodenní péči o dítě často dostávají. ZALOŽENÍ MATEŘSKÉHO CENTRA Založení mateřského centra vyžaduje značnou dávku odhodlání a také alespoň základní znalost legislativy. Mělo by být provozováno samostatnou právnickou osobou, nejlépe spolkem (do roku 2013 občanským sdružením). Ten mohou dle nového občanského zákoníku založit nejméně tři osoby. Spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku. Pokud nejsou mateřská centra provozována za účelem tvorby zisku, řídí se jejich provoz pouze obecně platnými předpisy. Pracovníci mateřského centra tak nemusí splňovat žádná kvalifikační kritéria, není stanoven maximální počet dětí, o které je možné pečovat apod. Přestože jsou svým zaměřením mateřská centra určena především pro krátkodobý pobyt dětí i s jejich rodiči, některá umožňují také pobyt dětí bez rodičů, například v podobě kroužků. Snaží se tak vycházet vstříc rodičům, kterým se nepodařilo dítě umístit do mateřské školky a potřebují nastoupit do zaměstnání. V tomto případě může být stanoven příspěvek na úhradu nákladů spojených s pobytem dítěte. Pakliže poplatek (resp. cena kroužků) převyšuje náklady na provoz, vykazuje již tato činnost znaky podnikání a musí být provozována na základě živnostenského oprávnění dle živnostenského zákona. FINANCOVÁNÍ MATEŘSKÉHO CENTRA Většina mateřských center je financována z vlastních zdrojů zřizovatele, grantů, sponzorských darů či příspěvků z nadací, obcí či měst v místě jejich působení. Osoby, které se na činnosti MC podílejí, jsou většinou dobrovolníci a dobrovolnice, kteří tuto práci odvádějí zcela nezištně a zdarma. 6

9 Rejstříková mateřská škola představuje zařízení péče o předškolní děti, jehož provoz je upraven zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a s ním souvisejícími předpisy. Vedle rejstříkových mateřských škol řídících se školským zákonem existují také soukromé mateřské školy, které nejsou zapsány v rejstříku ministerstva školství. Tyto ostatní MŠ jsou pak provozovány zpravidla v režimu živnostenského zákona. Mateřské školy (MŠ) podléhající školskému zákonu můžeme rozdělit na: státní (veřejné), jejichž zřizovatelem je stát, obec, kraj či svazek obcí; soukromé, jejichž zřizovateli jsou církevní právnické osoby či jiné právnické osoby (například zaměstnavatel), jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona. Společným rysem těchto mateřských škol je jejich zápis do rejstříku školských právnických osob. Díky zápisu do rejstříku mají nárok na finanční prostředky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a stejně tak podléhají pravidelné kontrole České školní inspekce. Dále je možné mateřské školy rozdělit dle délky provozu na MŠ s: celodenním provozem, kde je vzdělávání poskytováno déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 12 hodin denně; polodenním provozem, kde je vzdělávání poskytováno nejdéle 6,5 hodiny denně; internátním provozem, které poskytují dětem celodenní vzdělávání i noční péči, přičemž je možné zřídit třídy s celodenním nebo polodenním provozem. V mateřské škole s celodenním provozem je pak možné zřídit také třídy s polodenním nebo internátním provozem. POKUD SE ROZHODNETE PRO REJSTŘÍKOVOU MATEŘSKOU ŠKOLU... CO JE DOBRÉ VĚDĚT Ředitel MŠ může stanovit zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole. Zkušební doba nesmí přesáhnout dobu 3 měsíců. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě z kapacitních důvodů do MŠ přijmout, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem ( 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Dítě může být přijato do mateřské školy i v průběhu školního roku. Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí, přičemž školský zákon umožňuje navýšit tento maximální počet dětí až o čtyři, pokud tím nedojde ke snížení kvality vzdělávání nebo bezpečnosti dětí. 7

10 STÁTNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA (rejstříková) čerpání finančních prostředků z MŠMT výši úplaty za služby stanovuje ředitel MŠ obce mohou od rodičů vybírat příspěvek na částečnou úhradu nákladů (výše příspěvku musí být pro všechny děti stejná) vzdělávání se v posledním ročníku mateřské školy poskytuje bezúplatně rodiče přispívají na stravování povinný školní vzdělávací program nutná odborná kvalifikace osob pracujících s dětmi v souladu se školským zákonem školné se pohybuje zhruba od 400 Kč do Kč za měsíc SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA (rejstříková) státní dotace na provoz z MŠMT stejně jako u MŠ státní výši úplaty za služby stanovuje poskytovatel služeb rodiče hradí stravné povinný školní vzdělávací program nutná odborná kvalifikace osob pracujících s dětmi v souladu se školským zákonem školné se pohybuje zhruba od Kč do Kč za měsíc při celodenní docházce MATEŘSKÁ ŠKOLA nezapsaná v rejstříku škol v případě péče o děti od věku 3 let se jedná o živnost volnou v případě denního režimu péče o děti mladší než 3 roky se jedná o živnost vázanou výše úplaty je stanovena na komerční bázi poskytovatelem služeb nemusí mít schválený školní vzdělávací program odborná způsobilost osob pracujících s dětmi (dle živnostenského zákona) je potřebná pouze v případě zařízení pro děti mladší než 3 roky v denním režimu výše školného bývá výrazně vyšší než u rejstříkových MŠ 8

11 Ze statistických údajů je zřejmé, že počet narozených dětí roste a mateřské školy, které byly v minulosti rušeny pro jejich nevyužité kapacity, praskají ve švech. Pro zajímavost uvádíme přehled o vývoji počtu mateřských škol, počtu dětí navštěvujících mateřské školy a jejich věkové struktury za posledních 5 let. 9

12 Při výběru MŠ můžeme narazit na tzv. alternativní školky. Někdy bývají označovány jako škola hrou, protože využívají jiné metody a organizaci výuky a snaží se o přiblížení učiva formou hry, diskuse, plnění problémových úkolů apod. Pakliže se jedná o mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku, je zde samozřejmě dodržován rámcový vzdělávací program. Z ČEHO MŮŽEME VYBÍRAT? Církevní mateřské školy Tyto MŠ jsou zřizovány buď církevními právnickými osobami nebo městem či obcí. Ve většině případů se jedná o rejstříkové mateřské školy. Svým vzdělávacím programem se od běžných MŠ neliší, pouze děti zábavnou formou seznamují se základními náboženskými fakty. Navštěvovat je mohou jak děti z věřících, tak i z nevěřících rodin, podmínkou pro přijetí není ani pokřtění dítěte. Lesní mateřské školy Tyto školky jsou založeny na myšlence s dětmi venku za každého počasí. Větší část dne děti tráví v přírodě, srubu či jurtě, kde probíhá výuka. Ta se řídí rámcovým vzdělávacím programem MŠMT. Stravu pro děti si školky většinou nechávají dovážet. Díky pobytu v přírodě jsou děti motoricky zdatnější a mají pevnější zdraví. Lesní školky v ČR sdružuje Asociace lesních mateřských škol, která usiluje o možnost jejich zřízení jako registrovaných školských zařízení. V současné době u nás funguje asi 120 lesních školek. Po schválení novely zákona o dětských skupinách (začátek roku 2015) by již lesním MŠ neměl hrozit zánik. Montessori školky Tyto školky se řídí zásadou Pomoz mi, až to dokážu sám. Děti bývají ve třídě věkově namíchány a školka se přizpůsobuje jejich individuálním potřebám. Dítě si může samo zvolit činnost, které se bude věnovat, zda bude pracovat samo, ve dvojici nebo ve skupině. Hlavní podmínkou této volby je, že nesmí rušit ostatní. Učitelé respektují fakt, že každé dítě je na určitou aktivitu naladěno v jinou dobu. Děti jsou vedeny k sebevědomí, samostatnosti a zodpovědnosti vůči ostatním. Zvládání Montessori programu může být ovšem problematické pro hyperaktivní děti, které vyžadují spíše vedení pedagogem. Daltonské školky Daltonské MŠ pracují s podobnými zásadami výuky jako program Montessori. Důraz je kladen na osobnost dítěte. Děti jsou vedeny k tomu, aby vycházely samy se sebou a s ostatními, jsou vedeny ke slušnosti, zodpovědnosti za své činy a ke vztahu k přírodě. Waldorfské školky V těchto školkách je důraz kladen zejména na morální a citový vývoj dítěte. V rámci výuky není zbytečně zatěžována paměť dítěte, preferovány jsou hry a experimentování. Děti poznávají svět kolem sebe pozorováním a napodobováním, osvojují si jednoduché domácí práce (uklízení, prostírání, vaření atd.). Velký důraz je kladen také na vnímání přírody a rytmus. Ten obsahují hry, zpěv, říkadla a pohybové aktivity. Důležitá je zde spolupráce s rodiči. 10

13 Začít spolu Step by Step Výukový program Začít spolu je plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ. Zaměřen je na budování základů pro postoje, znalosti a dovednosti a intenzivně rozvíjí tři klíčové dovednosti komunikaci, kooperaci a řešení problémů. Cílem je, aby se dítě v budoucnu aktivně zajímalo o učení, umělo se učit efektivně, učení jej bavilo a nebylo pro něj spojeno se stresem. Děti se v rámci výukového programu učí přijímat změny, myslet kriticky, poznávat a řešit problémy, rozvíjet svoji představivost, mít odpovědný přístup k okolí a starat se o své zdraví. Jazykové školky Tyto mateřské školy jsou zaměřeny na výuku cizích jazyků. Děti si tak základy vybraného jazyka osvojí již v předškolním věku. Pokud škola zařadí výuku cizího jazyka do svého školního vzdělávacího programu, musí ji sama zabezpečit a vzdělávání je bezplatné. V tomto případě jde o vzdělávání dle školského zákona. Zodpovědnost za děti nese ředitel a příslušní pedagogové školy. Pokud mateřská škola v rámci nadstandardních aktivit (nad rámec školního vzdělávacího programu) službu vzdělávání v cizím jazyce zprostředkovává (přes agenturu, jazykovou školu apod.) nebo i poskytuje, jedná se pak o výuku za úplatu a při výuce na děti nedohlížejí učitelé mateřské školy. Speciální školky Speciální mateřské školy jsou zaměřeny na děti, které vyžadují speciální péči například kvůli zdravotnímu postižení, logopedickým problémům apod. Ve třídách je soustředěno méně dětí, což umožňuje individuální přístup ke každému dítěti a jeho potřebám. Výuka probíhá na základě speciálního vzdělávacího programu. Podle typu postižení se používají také léčebné metody jako například vodoléčba nebo podpůrná magneto-terapeutická léčba. Cílem speciálních mateřských škol je prohlubování spolupráce mezi rodinou rodiče mohou své děti v průběhu výuky navštěvovat, pomáhat jim s různými činnostmi a účastnit se her. Učitelé speciálních mateřských škol také pomáhají rodičům najít vhodnou základní školu pro jejich potomka. 11

14 Pojem miniškolka byl poprvé zmíněn v roce 2008, kdy byl Vládě ČR předložen materiál Ministrstva práce a sociálních věcí - tzv. Prorodinný balíček. Ten si kladl za cíl podporu slaďování rodiny a práce a jeho součástí byla také definice miniškolky jako alternativy přeplněných mateřských škol. Přestože nakonec Prorodinný balíček nebyl schválen, funguje dnes v ČR poměrně velké množství miniškolek. JAK MINIŠKOLKA FUNGUJE? Dle Prorodinného balíčku mělo být možné miniškolku zřídit nejvýše pro 4 děti ve věku od 6 měsíců do 7 let. Jelikož ale nebyl schválen, stanovují si současné miniškolky vlastní pravidla co do věku a počtu dětí. Některé nabízejí možnost péče o děti již od 6 měsíců, jiné od 10 měsíců, do některých mohou docházet až děti starší 2 let. Horní hranice věku dítěte je většinou 7 let, ale najdeme i miniškolky s horní hranicí 5 let. Výhodou miniškolek je skutečnost, že jsou určeny pro menší počet dětí. Oproti rejstříkovým mateřským školám, kdy je ve třídě minimálně 13, maximálně 28 dětí, umožňují miniškolky individuálnější přístup k dětem a jejich potřebám. Při výběru miniškolky narazíme i na takové, které plní funkci spíše hlídacího koutku a kde je vyžadován pobyt dítěte pod dohledem rodiče. Výběru miniškolky je tak potřeba věnovat čas a vybrat takovou, která bude svými provozními podmínkami vyhovovat našim potřebám. MOŽNOSTI ZŘÍZENÍ MINIŠKOLKY Pakliže platby od rodičů pokrývají pouze provozní náklady, řídí se provoz miniškolky obecně platnými právními předpisy v oblasti hygieny, požární ochrany, ochrany zdraví a stavebního práva. Pokud miniškolka generuje zisk, musí být provozována v režimu živnostenského zákona na základě živnostenského oprávnění. Opět platí, že v ziskových zařízeních je pobyt dítěte dražší. 12

15 CENTRUM PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Centra pro předškolní děti jsou určitou alternativou pro rodiče, kterým se dítě nepodařilo umístit do mateřské školy. Provozní doba center je různá. Většinou je zde zajištěna minimálně dopolední péče o děti a jejich vzdělávání. Řadě rodičů tak umožňují docházet do zaměstnání, byť jen na zkrácený úvazek. Výuku zpravidla zajišťují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, kteří zároveň vytváří výukový program. Ten bývá zaměřen na všestranný rozvoj dítěte, zejména na schopnost komunikace, spolupráce a fungování v kolektivu. Výhodou těchto center je také menší počet dětí, které připadají na jednoho pracovníka (učitele). To umožňuje individuálnější přístup k dětem. Z hlediska svého fungování jsou centra pro předškolní děti nejčastěji komerčními zařízeními tzn. že své služby poskytují za úplatu a jsou provozována v režimu živnostenského zákona. Školné se proto pohybuje v různé výši podle provozní doby centra, frekvence pobytu dítěte, programu apod. Pakliže školné pokrývá pouze provozní náklady centra a není generován zisk, mohou být služby poskytovány pouze v souladu s obecně platnými právními předpisy. Školné pak zpravidla bývá nižší, než u komerčních zařízení. Pokud tedy uvažujete o tom, že budete služeb centra pro předškolní děti využívat, věnujte jeho výběru dostatek času a pečlivě projděte nejen jeho provozní řád a podmínky pro docházení dítěte, ale také jeho denní program. AGENTURNÍ HLÍDÁNÍ DĚTÍ V současné době mají rodiče na výběr také z mnoha agentur na hlídání dětí, které mohou poskytovat nejen hlídání nárazové (krátkodobé), ale také dlouhodobé, a to přímo u vás doma ve dne, v noci. Výhodou agenturního hlídání je skutečnost, že většina agentur své pečovatele/pečovatelky pečlivě vybírá. Uchazeč/ka musí splňovat poměrně přísná kritéria, doložit své vzdělání, lékařská potvrzení, bezúhonnost, reference. Samozřejmostí bývá i kurz první pomoci. Agentury mají také zpravidla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu. Někdy mohou agentury nabízet také službu zprostředkování hlídání dětí. Jedná se o situaci, kdy agentuře zaplatíte pouze za zprostředkování služeb pečovatelky, která není její zaměstnankyní. Dále již vstupujete do vztahu se samotnou pečovatelkou a za hlídání platíte přímo jí. Cena nárazového hlídání dětí vlastními zaměstnanci agentury se pohybuje od 120 Kč na hodinu, u dlouhodobého, pravidelného hlídání je pak hodinová sazba zpravidla nižší. V případě zprostředkování služby hlídání dětí zaplatíte agentuře pouze zprostředkovatelský poplatek, jehož výše není zanedbatelná, a cena samotného hlídání závisí na dané pečovatelce. Jelikož se na trhu pohybuje velké množství agentur na hlídání dětí, doporučujeme věnovat výběru agentury, resp. pečovatelky, dostatečnou pozornost a čas. 13

16 V případě, že nechcete využívat služeb agentury na hlídání dětí, můžete si ke svým dětem sehnat chůvu, tzv. babysitter. Za výhodu lze v tomto případě považovat to, že si můžete chůvu sami předem pozvat, vidět ji na vlastní oči nebo využít kladných referencí od vašich známých či příbuzných. Pakliže bereme v úvahu profesionální chůvu, je nutné, aby byla držitelkou příslušného živnostenského oprávnění. Hlídání dětí do věku 3 let Pokud máte zájem o hlídání dětí mladších 3 let, chůva by měla být držitelkou živnostenského oprávnění na provozování živnosti vázané Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Jelikož se jedná o živnost vázanou, je třeba mít odbornou způsobilost. Tou se v tomto případě rozumí zdravotnické nebo ošetřovatelské vzdělání, popř. vzdělání v sociálních službách. Pokud chůva v rámci hlídání poskytuje také stravu, musí vlastnit živnostenský list na hostinskou činnost nebo, mít odpovědného zástupce v tomto oboru. Hlídání dětí od věku 3 let V případě hlídání dětí od 3 let věku je hlídání jednodušší. Jedná se o živnost volnou Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. V rámci této živnosti nemusí držitel živnostenského listu splňovat žádné speciální podmínky. Alternativou k oběma předchozím živnostem je volná živnost Poskytování služeb pro rodinu a domácnost, která zahrnuje především individuální péči o děti nad 3 roky věku v rodinách či příležitostné krátkodobé hlídání dětí, včetně dětí do 3 let věku. Jistou nevýhodou hlídání dětí prostřednictvím chůvy je skutečnost, že si chůvu musíme sami prověřit zjistit reference, zkontrolovat příslušná živnostenská oprávnění apod. Pokud tedy budete chůvu vybírat vlastními silami, měli byste se řídit pravidlem důvěřuj, ale prověřuj. Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, chůvu můžeme najít také s využitím některé z agentur na hlídání dětí, která nám služby chůvy zprostředkuje. 14

17 4. listopadu 2014 schválila Poslanecká sněmovna PČR zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Podle tohoto zákona by se měla všechna zařízení poskytující pravidelnou péči o děti v režimu obecně platných právních předpisů stát registrovanými zařízeními a přejít do režimu dětských skupin. Počátkem roku 2015 by měla být schválena novela tohoto zákona, která registraci zavádí jako dobrovolnou - některá zařízení by tak nemusela splňovat zákonem stanovené přísné podmínky a mohla by pokračovat ve své činnosti. Následující informace vycházejí z již schváleného a aktuálně platného (leden 2015) zákona o dětských skupinách. PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ Služba péče o dítě v dětské skupině představuje činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte ( 2 zákona č. 247/2014 Sb.). Výuka dětí zde probíhá na základě plánu výchovy a péče, který je poskytovatel služeb povinen zpracovat a zajistit jeho plnění. Plán výchovy a péče je zaměřen na formování osobnosti dítěte a jeho fyzický a psychický vývoj. V jedné skupině může být maximálně 24 dětí. uvedené v 3, odst. 2, zákona o dětských skupinách. JAK ZAČÍT? Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je možné pouze na základě oprávnění, které vzniká dnem zápisu fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů. Zápis provádí na základě žádosti této FO či PO Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Konkrétní podmínky pro udělení oprávnění, včetně požadavků na odbornou způsobilost pečujících osob, uvádí 5 a 16 zákona č. 247/2014 Sb. Dále je provozovatel povinen vypracovat a dodržovat vnitřní pravidla zařízení (otevírací doba, denní režim, forma stravování atd.), a již zmíněný plán výchovy a péče. Má také povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a vést evidenci dětí. Součástí evidence dětí je i smlouva o poskytování péče, kterou poskytovatel uzavírá s rodičem v písemné podobě. FINANCOVÁNÍ Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována bez úhrady nákladů, s částečnou úhradou nákladů nebo s plnou úhradou nákladů. O výši úhrady nákladů rozhoduje poskytovatel služeb. Poskytovatel nemá nárok na přidělení dotace na provoz zařízení. POSKYTOVATEL SLUŽEB Dětskou skupinu mohou zřídit zaměstnavatelé rodičů, jejichž děti dětskou skupinu navštěvují, nebo osoby 15

18 STRAVOVÁNÍ DĚTÍ Pokud není dohodnuto jinak, poskytovatel není povinen zajistit stravování dětí. Ať už stravování zajišťuje poskytovatel nebo sami rodiče dítěte, musí být dodrženy platné hygienické předpisy ( 8 zákona o dětských skupinách). Podmínky zajištění stravování a úhrady nákladů s ním spojených si poskytovatel a rodič dohodnou ve smlouvě o poskytování služeb. PROSTOROVÉ PODMÍKY Obecně platí, že služby je možné poskytovat pouze v místnostech, které se dle vyhlášky o technických požadavcích na stavby považují za byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost. Vybavení, včetně vybavení hygienického zázemí, musí odpovídat požadavkům a potřebám dětí, přičemž nesmí být ohroženo jejich zdraví. V případě dětských skupin nad 12 dětí musí být splněny hygienické podmínky dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Pečovatelem v dětské skupině se mohou stát osoby starší 18 let, které splňují podmínku úplné způsobilosti k právním úkonům, zdravotní způsobilosti k výkonu práce péče o dítě, bezúhonnosti a odborné způsobilosti. Z hlediska odborné způsobilosti musí mít oprávnění pracovat v různých zdravotnických profesích, včetně povolání lékaře, v sociálních službách, ve školství nebo mít kvalifikaci chůvy. Při stanovování počtu pečujících osob musí poskytovatel vycházet z počtu a věku dětí (zejména dle počtu dětí do věku 2 let), zohledněn musí být také zdravotní stav dětí a doba jejich pobytu v dětské skupině. Dle zákona je minimální počet pečujících osob stanoven následovně: Počet dětí Počet pečujících osob osoba osoby 13-24, z nichž alespoň jedno dítě je mladší 2 let 3 osoby 16

19 KONTROLA Plnění podmínek a povinností, které jsou stanoveny zákonem o dětské skupině, je kontrolováno (s výjimkou hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz) Státním úřadem inspekce práce a oblastními inspektoráty práce. Plnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz kontrolují krajské hygienické stanice. EKONOMICKÉ VÝHODY Zaměstnavatel může zařízení provozovat bez živnostenského oprávnění pro danou činnost. Místa v dětské skupině mohu být sdílena více dětmi, což umožňuje přizpůsobit kapacitu zařízení potřebám zaměstnavatele i z hlediska jeho ekonomických možností. Zařízení dle zákona o dětských skupinách nejsou plátcem DPH ani daně z příjmů a náklady na jeho zřízení a provoz jsou daňově uznatelnými náklady. NEZAPOMEŇTE! Poskytovatelé služeb péče o děti se v současné době musí řídit 25, zákona o dětských skupinách, který říká že: pokud FO nebo PO přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytovala služby, které ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vykazují znaky služby péče o dítě v dětské skupině a hodlá v této činnosti pokračovat, je povinna podat žádost o zápis do evidence poskytovatelů a uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud tak neučiní, nesmí po uplynutí této lhůty služby péče o dítě v dětské skupině dle tohoto zákona poskytovat. DAŇOVÉ SLEVY PRO RODIČE Dle zákona o dětských skupinách mohou rodiče uplatnit slevu na dani za umístění dítěte, a to ve výši prokazatelně vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v zařízení péče o předškolní děti včetně mateřské školy dle školského zákona. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy zaměstnance. Slevu může ve zdaňovacím období uplatnit pouze jeden rodič. Od daně ovšem není možné odečíst náklady na stravné či dopravu. POKUD NEBUDE SCHVÁLENA NOVELA ZÁKONA O DĚTSKÝCH SKUPINÁCH... Pokud nedojde ke schválení novely zákona o dětských skupinách (plánováno na počátek roku 2015), bude ohrožena existence některých dosud fungujících zařízení, která nebudou schopna splnit zejména hygienické a prostorové požadavky stanovené zákonem. 17

20 Zřízení firemního zařízení péče o děti je jednou z možností, jak mohou zaměstnavatelé pomoci svým zaměstnancům rodičům s návratem do práce po rodičovské dovolené. Založením firemní mateřské školy, dětské skupiny nebo jiného alternativního zařízení přispějí zaměstnavatelé nejen ke zlepšení své image, ale dají tak sami sobě možnost udržet si dobré a ověřené zaměstnance. Pokud jste se rozhodli firemní zařízení péče o předškolní děti zřídit, měli byste věnovat dostatečnou pozornost následujícím otázkám. Disponujeme dostatkem investičního kapitálu? Jsme schopni zajistit vhodné prostory? Dokážeme zajistit dostatek kvalifikovaného personálu? Jsme schopni zajistit kvalitní, odborný a celodenní program pro předškolní děti? Dokážeme sladit své finanční požadavky s požadavky klientů? V režimu jakých právních předpisů budeme zařízení provozovat? Budeme zařízení provozovat vlastními silami nebo jeho provoz zajistíme prostřednictvím externího provozovatele? Jak je vidět, zřízení firemního zařízení péče o děti není příliš jednoduchou záležitostí. Pokud v sobě ovšem zaměstnavatel najde odhodlání, zajisté všechny překážky překoná, aby dospěl k vytouženému cíli. V následujícím textu se budeme věnovat jednomu ze zásadních rozhodnutí - podle jakých právních předpisů se chceme při zřizování a provozu zařízení péče o děti řídit? Z této volby totiž vycházejí požadavky, které musíme za účelem úspěšného zřízení školky splnit. V současné době mají zaměstnavatelé na výběr ze tří možností. Zařízení je možné provozovat jako: mateřskou školu v souladu se školským zákonem; dětskou skupinu dle zákona o dětských skupinách; nekomerční služby péče o děti předškolního věku poskytované v souladu s obecně platnými právními předpisy (pouze pokud nabude účinnosti novela zákona o dětských skupinách); mimoškolní zařízení péče o předškolní děti podle živnostenského zákona. 18

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti Tradiční formy péče - jesle - mateřské školy Ziskové (komerční) formy péče

Více

INOVACE PŘI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA

INOVACE PŘI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA INOVACE PŘI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Bc. Tomáš Vaverka, Bc. Eva Vojtová 1 Definice dětské skupiny Dětská skupina (DS) je: Pravidelná péče o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné

Více

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková Rodina a svět práce Opatření v oblasti sladění profesního, rodinného a osobního života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Pipková Podpora v oblasti sladění v Programovém prohlášení vlády

Více

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. Praha, 7.10.2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SYSTÉMOVÉM PROJEKTU MIKROJESLE Zahájení projektu: 1. 1. 2016 Ukončení projektu: 31. 12. 2018 Projekt se zaměřuje

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0 ODS pro rodiny Praha, 6. května 2010 Východiska demografický vývoj růst porodnosti růst tlaku na kapacitu předškolních zařízení nedostatečná kapacita jeslí a školek neexistence jiných služeb péče o děti

Více

Aktuální informace k zákonu o dětské skupině. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Aktuální informace k zákonu o dětské skupině. Ministerstvo práce a sociálních věcí Aktuální informace k zákonu o dětské skupině Ministerstvo práce a sociálních věcí Základní charakteristika úpravy Služba péče o dítě od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky, provozovaná na

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. a č. 280/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

AMU = DAMU + FAMU + HAMU

AMU = DAMU + FAMU + HAMU Školička AMU-jaké formy péče o děti upřednostňujete? Shrnutí a doporučení. Shrnutí: Ve dnech 21. 9. až 8.10 proběhlo mezi zaměstnanci a studenty AMU dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. Mgr. Barbora Matušů Františkovy Lázně, 24.10.2016 STÁVAJÍCÍ SYSTÉM SLUŽEB PÉČE O DĚTI Mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb. Živnosti péče o

Více

Právní úprava péče a vzdělávání dětí předškolního věku v ČR

Právní úprava péče a vzdělávání dětí předškolního věku v ČR Právní úprava péče a vzdělávání dětí předškolního věku v ČR 1.3.1. Jesle Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,

Více

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 14/2005 ve znění... 214/2012 Vyhláška o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., s účinností dnem 1. 7. 2012 Ministerstvo školství, mládeže

Více

K části první změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

K části první změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Pozměňovací návrh Františka Adámka k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č.

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Orientace v pracovněprávních vztazích

Orientace v pracovněprávních vztazích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Výukový kurz pro chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky je finančně podpořen Evropským sociálním fondem v rámci realizace projektu č. CZ.2.17/2.1.00/37094 s názvem Udržení

Více

Současné formy denní péče o děti v České republice

Současné formy denní péče o děti v České republice Současné formy denní péče o děti v České republice Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice Jana Barvíková Obsah příspěvku Formy a podmínky individuální nerodinné péče o děti do 6 let Neformální (neprofesionální) péče (bezúplatně

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ CESTA KVALITY rozvoj profesních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.46/02.0029 MODERNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA I ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Ing. Alena Fürstová 1 poznámka ORGANIZACE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Rovnost šancí na Vysočině

Rovnost šancí na Vysočině Rovnost šancí na Vysočině Slaďování pracovního a rodinného života Seminář pro veřejnou správu konaný dne 20.9.2012 Anna Machátová. Třebíčské centrum o.s. Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: IZ 168/2013 Spisový znak: Účinnost od: 23. října 2013 Skartační znak: Změny: výše úplaty 1. 9. 2014, úprava příloh 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova 9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 872 /2010 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Pedagogická rada projednala

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Změny v organizaci vzdělávání v základních a mateřských školách. Porada tajemníků

Změny v organizaci vzdělávání v základních a mateřských školách. Porada tajemníků Změny v organizaci vzdělávání v základních a mateřských školách Porada tajemníků Osnova Připomenutí základních změn přijatých novelou školského zákona č. 178/2016 Sb. Společné vzdělávání a jejich promítnutí

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Popis podporovaných aktivit podpora prorodinných opatření

Popis podporovaných aktivit podpora prorodinných opatření Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit podpora prorodinných opatření Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory atd.) jsou určena rodičům

Více

Příspěvková organizace jako provozovatel jeslí. 10. 10. 2013 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2

Příspěvková organizace jako provozovatel jeslí. 10. 10. 2013 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2 Příspěvková organizace jako provozovatel jeslí 10. 10. 2013 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2 Mgr. Michaela Žáčková Ředitelka Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 Příspěvková

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 29 SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: 1. Předmět

Více

Zavádí se povinné snižování maximálního počtu dětí ve třídě z důvodu přítomnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí dvouletých.

Zavádí se povinné snižování maximálního počtu dětí ve třídě z důvodu přítomnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí dvouletých. Shrnutí nejzásadnějších změn Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 86 34 05 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 146/2012 Vypracovala:

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Přihlašování a odhlašování a) V mateřské škole je ředitel školy, který řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování dětí k předškolnímu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace Libochovany 181, 411 03, Libochovany Ředitelka Mateřské školy Libochovany, příspěvkové oranizace na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Metodický pokyn ke zřízení a využití funkce asistenta pedagoga ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, ve které se vzdělávají děti,

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PÉČE O NEJMENŠÍ. Jesle a jejich současná podoba. Jan Schneider, ředitel ZZ MČ Praha 4

PÉČE O NEJMENŠÍ. Jesle a jejich současná podoba. Jan Schneider, ředitel ZZ MČ Praha 4 PÉČE O NEJMENŠÍ Jesle a jejich současná podoba Jan Schneider, ředitel ZZ MČ Praha 4 Historie jeslí v ČR 1960 součást jednotné školské soustavy 1991 vyřazeny - zdravotnická zařízení 2011 odsouhlaseno vyřazení

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Novela školského zákona zákonem č. 178/2016 Sb. Porada starostů

Novela školského zákona zákonem č. 178/2016 Sb. Porada starostů Novela školského zákona zákonem č. 178/2016 Sb. Porada starostů Co se mění? Zavedení povinného roku předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky Úprava systému přijímacího řízení do oborů

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

Příloha č. 1 - Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

Příloha č. 1 - Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Příloha č. 1 - Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Výzva je zaměřena na aktivy v oblasti prorodinných opatření, která jsou určena rodičům dětí, kteří se podílí na péči

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: 006/2012/SM Vypracovala: Schválila:

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

14/2005 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. prosince 2004 o předkolním vzdělávání

14/2005 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. prosince 2004 o předkolním vzdělávání 14/2005 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. prosince 2004 o předkolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Změna: 197/2016 Sb., 280/2016 Sb. Ministerstvo kolství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

Mateřská škola Jihomoravského kraje zkušenosti z realizace a fungování 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno

Mateřská škola Jihomoravského kraje zkušenosti z realizace a fungování 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mateřská škola Jihomoravského kraje zkušenosti z realizace a fungování 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitelky Od přípravné fáze

Více

Smlouva o školní docházce

Smlouva o školní docházce Smlouva o školní docházce uzavřená ve smyslu ustanovení 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon Smluvní strany Soukromá mateřská škola a dětské jesle Moudrá sova s.r.o. Studentská 312/65, 360

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 25.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 25.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 115 V Y H L Á Š K A ministerstva práce

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit 1 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit 1 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit 1 Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni Výzva je zaměřena na aktivy v oblasti prorodinných opatření, která jsou určena rodičům dětí,

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Firemní školky do A do Z Národní institut pro děti a rodinu

Firemní školky do A do Z Národní institut pro děti a rodinu Firemní školky do A do Z Národní institut pro děti a rodinu Mgr. Terezie Pemová PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, PhD., MBA Než začnete Analýza potřeb Identifikace velikosti a věkové struktury dětského kolektivu

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ , č. p. 177, Morávka ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠ/122/2016 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Bc. Vladimíra Nytrová Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne: 19. 4.

Více

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. /

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Mateřská škola Tismice Školní řád aktualizovaný k 1.9.2010 / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Předškolní výchova: Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Eva Ferrarová Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra Zákon 234/2014 Sb., o státní

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice školy Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Vydal: ředitel Základní školy a Mateřská školy Vysoké

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

3. Hospic Malovická (od r. 2014)

3. Hospic Malovická (od r. 2014) Zdravotnické zařízení MČ P4 (www.zzpraha4.cz) příspěvková organizace zřízená MČ P4 co zaštiťujeme: 1. Jesle (Kotorská, Rabasova, Firemní) 2. Centrum pomoci závislým (Psychiatrickopsychologická ambulance)

Více

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: 87/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j.

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 8. října 2013, č. j.: MSMT-34618/2013 Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Brandýský Matýsek z.s.

Brandýský Matýsek z.s. 1 Brandýský Matýsek Brandýský Matýsek z.s. je rodinné centrum s tradicí od roku 1995, které podporuje rodiny s dětmi od -9 měsíců do 9 let z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi a blízkého okolí. - Poskytujeme

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové základní školy a školských obvodů spádové mateřské

Více

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA 492/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2005 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ konané dne 26.09.2013 ve Středisku služeb školám v Hodoníně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle prezenční

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ŘŠ-01-2015-2 IČO 7 0 8 3 1 4 3 2 Č.j. ZŠspecVM 40/2015 Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Vnitřní směrnice: Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Částka: 34/2005 Sb. Datum účinnosti: 8. března 2005 Změny a doplňky předpisu: vyhláškou 107/2008 Sb. s účinností dnem 1. dubna 2008 Ministerstvo školství,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: IZ 168/2013 Účinnost od: 23. října 2013 Změny: od 1. září 2014 (výše úplaty) Spisový znak: Skartační znak: Tento pokyn vychází z: - 123 odst.

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více