Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o."

Transkript

1 Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, Jaroměřice IČO: Zastoupený: - Břehovská Světla vedoucí pečovatelské služby - Bc. Lukáš Kyša sociální pracovník Tel.: , , Web: (dále jen poskytovatel) a UŽIVATEL/KA: Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: Zákonný zástupce: (dále jen uživatel služby) uzavírají dle 91 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, tuto smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby podle 40 cit. zákona Článek I. Úvodní ustanovení 1. Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská služba v souladu s Rozhodnutím o registraci Č. J. KrÚ /2010 ze dne Poskytovatel ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje pečovatelskou službu jako terénní službu. Článek II. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování úkonů pečovatelské služby ve smyslu ustanovení 40 a souvisejících ustanovení zákona o sociálních službách poskytovatelem uživateli, 1

2 a to dle ujednání této smlouvy, v souladu se zákonem o sociálních službách a jeho prováděcími předpisy. Článek III. Účel smlouvy Tuto smlouvu uzavírá poskytovatel s uživatelem za účelem poskytování pečovatelských služeb dle čl. II. s cílem zajistit uživateli pomoc a podporu, kterou potřebuje vzhledem ke své snížené soběstačnosti, zejména směřující k zachování jeho samostatnosti, rozvíjení soběstačnosti a umožnění zapojení do běžnèho života společnosti v nejvyšší možné míře. Způsob poskytování služby respektuje individuální potřeby uživatele. Článek IV. Rozsah poskytování sociální služby 1. Uživatel a poskytovatel se dohodly na poskytování níže uvedených úkonů z těchto základních činností při poskytování pečovatelské služby dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 1. pomoc při úkonech osobní hygieny 2. celková koupel/sprchování, včetně umytí vlasů 3. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 4. pomoc při použití WC c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 1. dovoz jídla v obci Jaroměřice / blízkém okolí 2. donáška oběda v bytovém domě Jaroměřice pomoc při přípravě jídla a pití 4. příprava a podání jídla a pití d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 1. běžný úklid a údržba domácnosti 2. údržba domácích spotřebičů (omytí sporáku apod.). 3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu 4. donáška vody 5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 6. pochůzky (úřady, pošta aj.) 7. nákup - běžný / velký (nákup ošacení, nezbytné vybavení domácnosti aj.) 8. praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné úpravy e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 1. doprovod k lékaři, na úřady, instituce apod. 2

3 2. Nad rámec základních činností uvedených v odst. 1 tohoto článku se mohou poskytovatel s uživatelem dohodnout na poskytování fakultativních činností: a) dohled nad dospělou osobou b) dohled nad požitím léků c) dovoz motorovým vozidlem d) kopírování písemností e) převlečení postele f) vyřízení příspěvku na péči g) jednoduché ošetřovatelské úkony h) drobné údržby nebo opravy ch) vyžádaná návštěva pečovatelky 3. Poskytovatel s uživatelem se dle požadavků uživatele a možností poskytovatele dohodli na konkrétním rozsahu úkonů pečovatelské služby, který je vyznačen ve článku IV. Rozsah poskytování sociální služby, této smlouvy. Úkony pečovatelské služby mohou být dodatkem ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby rozšířeny nebo sníženy. 4. Ke změně rozsahu poskytované sociální služby může dojít: na základě požadavku uživatele na základě návrhu klíčového pracovníka poskytovatele zejména v souvislosti s vyhodnocováním osobního plánu uživatele, změnou zdravotního stavu uživatele nebo jinou závažnou změnou vyžadující jeho úpravu Článek V. Místo a čas poskytování pečovatelské služby 1. Služby, sjednané v čl. IV. smlouvy o poskytování pečovatelské služby, budou poskytovány v 2. Služby, sjednané v čl. IV. smlouvy o poskytování služby, se poskytují dle dojednaných podmínek po dobu platnosti smlouvy. V případě, že uživatel služby poskytnutí služby nepožaduje, je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli nejpozději 2 dny před tímto dnem (plánovaná návštěva rodiny, vyšetření v nemocnici apod.). Úkon Místo/den/čas/hodina 3

4 Článek VI. Výše úhrady za pečovatelskou službu a způsob jejího placení 1. Uživatel služby je povinen zaplatit úhradu za provedené úkony měsíčně. Výše je stanovena dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. 2. Poskytovatel je povinen předložit uživateli služby vyúčtování úhrady úkonů za kalendářní měsíc a to nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. 3. Uživatel služby je povinen platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději však do 15ti dnů ode dne, kdy mu poskytovatel předložil vyúčtování. Platba se provádí: a) v hotovosti b) na účet organizace číslo účtu: / Výše úhrady bude stanovena poskytovatelem dle platného ceníku, který je přílohou této smlouvy. Článek VII. Doba platnosti smlouvy 1. Smlouva o poskytování pečovatelské služby nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2. Smlouva o poskytování pečovatelské služby se uzavírá na dobu neurčitou. 3. Uživatel služby nemůže práva a povinnosti této smlouvy postoupit jakékoliv jiné osobě. 4. Ukončení smlouvy z důvodů uvedených v odst. VIII. Článek VIII. Ukončení poskytování sociální služby 1. Smluvní vztah založený touto smlouvou může zaniknout: - písemnou dohodou obou smluvních stran - písemnou výpovědí jedné ze stran - úmrtním uživatele služby - zánikem poskytovatele 2. Tuto smlouvu je oprávněn vypovědět: a) uživatel, a to i bez udání důvodu b) poskytovatel, který může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: pokud je uživatel v prodlení s úhradou sjednanou za poskytovanou sociální službu, a to po dobu nejméně 2 měsíce (nebo opakovaně) tzn., že neuhradil sjednanou úhradu za příslušný kalendářní měsíc ani do posledního dne kalendářního dne po něm následujícího pokud ze strany uživatele dochází k opakovaným verbálním a fyzickým útokům k zaměstnancům poskytovatele, případně jiným uživatelům pokud došlo ke změně poměrů uživatele, zejména zdravotního stavu a poskytovatel není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny uživatel potřebuje a požaduje 3. Výpovědní lhůta je shodná pro poskytovatele i uživatele a byla sjednána smluvními stranami na 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni 4

5 doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Počítání a průběh výpovědní lhůty se řídí obecným pravidly o počítání času dle Občanského zákoníku. 4. Pokud nebude služba uživatelem využívána déle než 1 rok, bude poskytování této služby ukončeno ze strany poskytovatele pro nevyužívání služeb a tímto automaticky zanikne i platnost této smlouvy, a to bez předchozího vyrozumění uživatele. Toto neplatí, pokud uživatel ve smlouvě uvedl, že bude službu využívat nepravidelně a sám se v případě zájmu o poskytnutí služby přihlásí. Článek IX. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva je číselně evidována od roku Smlouva může být měněna pouze dohodou obou smluvních stran. Změna musí být provedena písemně, jako číslovaný dodatek k písemné smlouvě. 3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě jejich svobodné vůle a že ji neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 5. Podrobnosti a změny o rozsahu a náplni pečovatelské služby budou pravidelně (1x za 3 měsíce) aktualizovány v individuálním plánu uživatele. Článek X. Souhlas se zpracováním osobních údajů Svým podpisem dávám svůj souhlas: se založením doložených dokladů do spisové dokumentace v souladu s ustanovením zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, k zjištění, shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely poskytování pečovatelské služby a její úhrady v následujícím rozsahu: údaje uvedené v této žádosti, informace o sociální situaci včetně čerpání veškerých dávek a důchodu, informace o zdravotním stavu a rodinných poměrech. Souhlasím s tím, že tato data budou používána po dobu výkonu pečovatelské služby, archivace a skartace spisové dokumentace. Dále souhlasím s tím, že při opakovaném zavedení pečovatelské služby budou data znovu použita. V dne.. Uživatel Břehovská Světla vedoucí pečovatelské služby Přílohy: 1. Ceník služeb 5

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Uživatel: Příjmení a jméno: Datum

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění,

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, XX/RRRR Domov pro seniory Dobřichovice zřizovatel hlavní město Praha Brunšov 365, 252 31 Všenory tel.: 257 712 194, 257 712 135, fax: 257 711 166 IČ: 708 758 80, bankovní spojení: PPF Banka, č. účtu 2001580034/6000

Více

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042 Domovy sociálních služeb Litvínov příspěvková organizace Zátiší 177 435 42 Litvínov-Janov 476 765 117 (fax), 476 742 030 608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o.

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. I. Označení smluvních stran Níže uvedeného dne a roku u z a v ř e l i: Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: Poskytovatel: Diakonie ČCE Středisko Světlo ve Vrchlabí se sídlem: Pražská 858, Vrchlabí,

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Centrum sociálních služeb Hrabyně 747 67, Hrabyně 3/202 IČ: 70630551 Tel.: 553 607 800, 724 149 070 Fax: 553 775 071 Email: info@csshrabyne.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více